1 (22) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster. Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (22) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Avdelningen Kompletterande 2010-04-07 Arbetsförmedlingstjänster. Version 1.0"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster Version (22) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknads utbildning Utbildning med inriktning Serviceyrken Af-2010/086751

2 2 (22) - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING DEN AKTUELLA UPPHANDLINGEN DEN AKTUELLA MÅLGRUPPEN URVAL UTBILDNINGEN SOM UPPHANDLAS UTBILDNINGENS INNEHÅLL UPPLÄGG JÄMSTÄLLDHET OCH MILJÖ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTEN/UTBILDNINGEN AKTIVITETENS OMFATTNING KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ LEVERANTÖREN Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Mervärdesskatt Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Uppföljning/kvalitetssäkring Personella resurser Kompetens Branschkunskap och kontaktnät Utbildningsorter och volymer Lokaler KRAV PÅ TJÄNSTEN Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande Lärartäthet Arbetsplatsförlagd modul Utrustning Litteratur och undervisningsmaterial Avrop Utförandevillkor PRÖVNING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERING UTVÄRDERINGSKRITERIER KOMMERSIELLA VILLKOR AVTALSPERIOD VOLYM UTÖKNING AV KURSDELTAGARVECKOR DELAR SOM ANBUD KAN LÄMNAS PÅ PRIS BETALNINGSVILLKOR UPPTAGNINGSOMRÅDE DELTAGARENS FÖRSÄKRINGSSKYDD ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD ANBUDSFÖRESKRIFTER ANBUDET TILLDELNINGSMEDDELANDE... 21

3 3 (22) 7.4 FRÅGOR OCH SVAR FÖRTYDLIGANDE SEKRETESS KONTAKTPERSON BILAGOR... 22

4 4 (22) 1 Inledning Syftet med en arbetsmarknadsutbildning är att stärka den enskilde arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsförmedlingen upphandlar nu en utbildning där målet är att deltagarna efter avslutad utbildning ska ha erhållit grundläggande kompetenser för att bli anställningsbara för enklare arbetsuppgifter inom serviceyrken såsom besöksnäring, hotell, restaurang och café, handel och callcenter, lokalvård eller olika hushållsnära tjänster. Deltagarna ska erhålla kunskaper för att kunna kommunicera och möta kunder på ett serviceinriktat sätt och agera positivt och kreativt i servicesituationer, samt utbildas i att självständigt utföra arbetsuppgifter inom något eller några av ovanstående serviceyrken. För övrig information om Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet uppmanas anbudsgivare att besöka 1.1 Den aktuella upphandlingen Arbetslösheten ökar vilket får till följd att ungdomar och övriga arbetssökande med lång arbetslöshet har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målet är att dessa grupper efter utbildningen blir anställningsbara inom ingångsyrken/omsättningsyrken i de olika servicenäringarna. Arbetsförmedlingen upphandlar därför en serviceutbildning med gemensamma teoretiska och praktiska baskunskaper samt valbara tilläggskurser. 1.2 Den aktuella målgruppen I första hand arbetssökande personer inskrivna i Jobb- och Utvecklingsgarantin (JOB) eller i Jobbgarantin för ungdomar (UGA), med dålig förankring på arbetsmarknaden. 1.3 Urval Arbetsförmedlingen väljer ut och anvisar deltagare till utbildningen. Leverantören medverkar vid informationer och med skriftligt informationsmaterial.

5 5 (22) 2 Utbildningen som upphandlas 2.1 Utbildningens innehåll Utbildning med inriktning Serviceyrken består av en grundmodul, valbara fördjupningsmoduler samt en arbetsplatsförlagd modul. Grundmodul: Längd 8 veckor I Utbildning med inriktning Serviceyrken efterfrågas en grundläggande gemensam teoretisk och praktisk utbildning som ger baskunskaper inom följande moduler: Service Förståelse för det goda värdskapet och servicens inverkan på fram- och motgång. Kundrelationer, kundmöten och gästpsykologi. Jämställdhet. Kommunikation En grundläggande orientering i olika former av mänsklig kommunikation, färdigheter i muntligt och skriftligt uttryckssätt i allmänhet och i branschanknutna sammanhang i synnerhet. Ergonomi och arbetsmiljö Turism Allmänt om turistbranschen och yrken inom området Försäljning Grundläggande kunskaper och färdigheter i säljteknik och säljprocess samt telefonförsäljning. Varuhantering. Lokalvård - Städningens grunder, rengöringsmetoder, redskap och produkter, golvvård, planering samt ergonomi. Studiebesök på arbetsplatser inom olika serviceområden. Valbara fördjupningsmoduler: Längd 4-8 veckor per modul. 1. Grundkurs inom hotell och restaurang: reception och konferensservice, (bemötande, bokningssystem, kassaarbete). Grundläggande kökskunskaper (livsmedelshygien, personlig hygien, städning och rengöring) även serveringskunskap med dryckeshantering och enklare matlagning (serveringsteknik, ergonomi, varma och kalla drycker, barteknik, alkoholhantering, bereda fastfood, sallader och smörgåsar). 2. Försäljning med inriktning detaljhandel: service, bemötande, kassaarbete, produktkunskap, varuhantering och exponering, samt varulager och vid behov truckkort. 3. Fördjupning inom Callcenter: talträning, presentationsteknik, säljteknik och säljplanering, grundläggande inom affärsjuridik. 4. Servicetjänster: städteknik i olika miljöer, barnpassning, trädgårdsskötsel, enklare fastighetsskötsel. Samt:

6 6 (22) 5. Datautbildning: grundläggande inom Office-paketet samt informationssökning. 6. Språkutbildning: enkel konversation i engelska. Andra språk enligt lokal efterfrågan. Arbetsplatsförlagd modul: Rikttid 4-8 veckor En arbetsplatsförlagd modul som avslutning på utbildningen och är obligatorisk för samtliga deltagare. Deltagaren ges möjlighet att prova på förekommande arbetsuppgifter och olika arbetspass som råder inom den aktuella branschen. 2.2 Upplägg Avropande Arbetsförmedling anger vid avropstillfället en till två av de fyra valbara fördjupningsmodulerna 1-4, se ovan, för leverans i direkt anslutning efter grundmodulen som är gemensam för hela gruppen. Längden på fördjupningsmodulerna är totalt 4-8 veckor. Exakt längd bestäms vid avropstillfället av avropande Arbetsförmedling. Utöver de valbara fördjupningsmodulerna kan Arbetsförmedlingen efter deltagarens behov avropa modulerna 5 och/eller 6 (data och språk) som då genomförs parallellt med de övriga pågående fördjupningsmodulerna. Inriktning och omfattning av data och språkutbildning bestäms av Arbetsförmedlingen i samband med avropet. Modulerna 5 och 6 kan även levereras i form av distansutbildning vid de fall endast ett fåtal deltagare ska ta del av dem. Den arbetsplatsförlagda modulen förläggs i första hand på arbetsplatser med rekryteringsbehov. Leverantören ansvarar för framtagning av lämpliga praktikplatser för den arbetsplatsförlagda modulen och tillhandahåller deltagarens skyddsutrustning och skyddskläder där så behövs. Leverantören följer regelbundet upp att praktiken fungerar bra för både deltagaren och arbetsgivaren. Om något inte skulle fungera ska leverantören kunna erbjuda annan praktikplats till deltagaren efter samråd med Arbetsförmedlingen.

7 7 (22) Se nedanstående fig. för beskrivning av upplägg. Serviceutbildning Grundmodul 8 veckor Samtliga deltagare deltagare Valbar fördjupning modul veckor 6-24 deltagare Data- och/eller språkutbildning. Deltid, parallellt med fördjupningsmodulen, ev. distans deltagare Ev. valbar fördjupning modul 2 Arbetsplats förlagd modul 4-8 veckor Samtliga deltagare A R B E T E 4-8 veckor 6-24 deltagare 2.3 Jämställdhet och Miljö Leverantören ansvarar för att integrerat med yrkesutbildningen undervisa i jämställdhets- och miljöfrågor såväl ur ett samhällspolitiskt som branschrelaterat perspektiv. 2.4 Förutsättningar för tjänsten/utbildningen Leverantören ska ha kunskap om gällande lagstiftning avseende förvaltning och sekretess. Aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna ställt. 2.5 Aktivitetens omfattning Aktiviteten bedrivs i första hand på heltid, dagtid, 40 timmar i veckan. Bland Arbetsförmedlingens arbetssökande finns det personer med behov av utbildning på deltid, utifrån detta anpassar Anbudsgivaren utbildningen till den enskildes behov. Under praktiktiden anpassas aktiviteten till arbetsplatsens arbetstider.

8 8 (22) 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på leverantören Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 10 1 kap ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om han är dömd för brott som innefattar; 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Anbudsgivaren försäkrar i anbudet att det inte finns grund för uteslutning enligt 10 kap punkten. Vidare kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 uteslutas från att delta i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivaren måste även på begäran kunna visa att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser t.ex. genom uppvisande av årsredovisning eller liknande. Leverantören bifogar därför till sitt anbud: 1. Intyg som visar att företaget/föreningen är registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, Företagsregistret i kommunen eller motsvarande register. Detta görs genom att i anbudet bifoga kopia/or på aktuella registreringsbevis. 2. Intyg från behörig myndighet i Sverige eller i det land där leverantören är etablerad som utvisar att leverantören där betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. Leverantörer registrerade i Sverige skall använda Skatteverkets blankett SKV 4820 ifylld av behörig myndighet. Intygen skall inte vara äldre än tre (3) månader vid tiden för avgivandet av anbudet.

9 9 (22) Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Ekonomisk förmåga Anbudsgivaren redovisar i anbudet att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser genom att bifoga ett fullständigt intyg från UC AB eller annat jämförbart kreditupplysningsföretag innehållande rating och nyckeltal. Riskklassen bör ej understiga 3. Understiger riskklassen 3 skall anbudsgivaren lämna en skriftlig förklaring till detta. Förklaringen ska kunna styrkas. Anbudsgivare som vill inräkna underleverantörer till sin ekonomiska förmåga redovisar i anbudet hur den ekonomiska fördelningen dem emellan är löst. Rapporten skall inte vara äldre än en (1) månad Mervärdesskatt Om anbudsgivaren inte är registrerad för mervärdeskatt krävs ett intyg om att sådan registrering har gjorts innan avtal kan tecknas. Om anbudsgivare är momsbefriad, till exempel ideella organisationer eller studieförbund, krävs istället ett intyg som visar att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna kommer från momspliktig verksamhet. Av intyget bör även framgå hur kontrollen över intäkternas fördelning görs. Skulle den momspliktiga verksamheten överstiga 25 procent måste registrering för mervärdesskatt göras Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade tjänsten. Av beskrivningen skall inriktning, omfattning och lokalisering av nuvarande verksamhet samt antal personer som arbetar i verksamheten framgå Referensuppdrag Syftet med referensuppdraget är att styrka Anbudsgivarens förmåga att genomföra det aktuella uppdraget. Det krävs att Anbudsgivaren har erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag som det nu aktuella. Anbudet skall innehålla en kortfattad beskrivning av ett (1) utbildningsuppdrag, ej äldre än tre (3) år med likartad inriktning som det aktuella utbildningsuppdraget och som utförts av anbudsgivaren, alternativt företagets företrädare eller angiven kursansvarig, se avsnitt Av beskrivningen skall framgå; Målgrupp och omfattning Uppdragets innehåll och metod Anbudsgivaren skall även lämna namn och telefonnummer till en person hos referensuppdraget som kan kontaktas. Kontaktpersonen bör vara vidtalad. Observera ordet beskrivning, det räcker inte att enbart referera till ett referensuppdrag.

10 10 (22) Uppföljning/kvalitetssäkring För att säkerställa en hög kvalitet i den aktuella utbildningstjänsten åligger det anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkring av utbildningens genomförande. Rutinerna för hur kvalitetssäkringen av den aktuella utbildningstjänsten genomförs skall beskrivas i anbudet. Rutinerna skall vara väl dokumenterade och vara öppna för granskning av Arbetsförmedlingen. Det räcker därmed inte att enbart nämna att man arbetar efter något kvalitetssystem/kvalitetsmetod Personella resurser Anbudsgivare skall i anbudet redovisa att denne själv eller med hjälp av underleverantörer, har personella resurser och tillräcklig kompetens för att under avtalstiden kunna leverera offererad tjänst enligt den volym som anbudet omfattar. Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör, samarbetspartner, nätverk eller liknande skall det framgå av anbudet att anbudsgivaren verkligen har tillgång till denna kapacitet under avtalstiden. Kopia på samarbetsavtal eller annat liknade dokument som styrker överenskommelse mellan parterna finns. Anbudsgivaren skall i anbudet redovisa antalet lärarledda undervisningstimmar. Med lärarledd undervisning menas föreläsningar, genomgångar, praktisk träning av färdigheter och liknande. Självstudier med tillgång till lärare räknas inte som lärarledda timmar Kompetens Det är av stor vikt att lärarna har god kunskap om hur verksamheten inom de aktuella yrkesområdena fungerar och att lärarna/handledare har kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget. Anbudet skall innehålla bekräftelse att lärarna har: mycket god kunskap inom det/de yrkesområden de undervisar i. dokumenterad erfarenhet av undervisning i sina ämnen erfarenhet av undervisning för vuxna uppgift om vem som är kursansvarig/huvudansvarig och en presentation av denne med CV eller meritförteckning (personnummer kan uteslutas avidentifieras) som visar att hon/han har en för uppdraget lämplig erfarenhet. en utförlig beskrivning av övriga lärare/handledare som bekräftar att den/de har den kompetens som erfordras för uppdraget. Observera att all kompetens inte behöver finnas hos en och samma person Branschkunskap och kontaktnät Det är av vikt för utbildningens genomförande och deltagarnas möjlighet till arbete att anbudsgivaren har god kunskap om arbetsmarknaden inom det aktuella utbildningsområdet. Till anbudet skall därför bifogas en tydlig beskrivning av; a) Anbudsgivarens branschkunskaper och olika nätverk på arbetsmarknaden (företag, branschorganisationer, fackförbund, föreningar, med mera) b) hur Anbudsgivaren avser att ackvirera företag för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

11 11 (22) Utbildningsorter och volymer Utbildningen efterfrågas för nedanstående arbetsmarknadsområden och förläggs till den ort inom respektive arbetsmarknadsområde som avropar en gruppstart. (T.ex. om ett anbud avser arbetsmarknadsområde Eskilstuna och Arbetsförmedlingen i Katrineholm avropar en gruppstart så förläggs utbildningen till Katrineholm). I denna upphandling ges inga garantier gällande volym. Uppskattad antal kursdeltagarveckor (kdv) anges i tabellen nedan. Arbetsmarknadsområde AMO Stockholm AMO Gotland AMO Fagersta AMO Köping AMO Solna AMO Uppsala AMO Västerås AMO Eskilstuna AMO Huddinge AMO Linköping AMO Motala AMO Norrköping AMO Nyköping AMO Södertälje AMO Arvika AMO Avesta AMO Hagfors AMO Karlskoga Preliminärt Beräknat Kontor inom respektive Arbetsmarknadsområde antal gruppstarter Kdv Stockholm City 1, Lidingö, Farsta, Globen, Liljeholmen, Rinkeby/Kista, Skärholmen, Spånga/Tensta, Södermalm, Vällingby Visby Fagersta Köping/Arboga/Kungsör Solna/Sundbyberg/Ekerö, Täby/Vallentuna/Danderyd, Järfälla/Upplands Bro/Bålsta, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Åkersberga Uppsala, Enköping/Heby, Tierp, Östhammar, Knivsta, Märsta Västerås, Sala, Hallstahammar/Surahammar Eskilstuna, Katrineholm/Flen Huddinge, Botkyrka/Salem, Haninge/Nynäshamn, Nacka/Värmdö, Tyresö Linköping/Kisa/Åtvidaberg Motala/Vadstena, Mjölby/Boxholm/Ödeshög Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Finspång Nyköping/Oxelösund Södertälje, Strängnäs, Gnesta/Trosa Arvika/Eda Avesta/Hedemora Hagfors/Forshaga/Munkfors Karlskoga/Degerfors, Kristinehamn/ Filipstad/Storfors Understrukna orter är huvudort i aktuellt Arbetsmarknadsområde

12 12 (22) AMO Lindesberg AMO Mora AMO Torsby AMO Örebro AMO Kalmar AMO Jönköping AMO Ljungby AMO Nässjö AMO Oskarshamn AMO Värnamo AMO Västervik AMO Växjö Lindesberg, Hällefors, Kopparberg (Ljusnarsberg), Nora Mora/Orsa/Älvdalen, Malung/Vansbro Torsby/Sysslebäck, Kil/Sunne Örebro, Hallsberg/Kumla Kalmar, Borgholm/Färjestaden, Nybro/Emmaboda, Torsås Jönköping, Habo/Mullsjö/Vaggeryd Ljungby/Markaryd, Osby/Älmhult Nässjö/Aneby, Tranås/Eksjö/Ydre, Vetlanda/Sävsjö Oskarshamn/ Mönsterås/Högsby Värnamo, Gnosjö/Gislaved Västervik, Vimmerby/Hultsfred Växjö, Alvesta/Lessebo/Tingsryd/Uppvidinge Lokaler Anbudsgivaren förutsätts ha tillgång till lämpliga och ändamålsenliga lokaler för den utbildning/tjänst som anbudsgivaren offererar och anbudsgivaren redovisar senast i samband med avtalstecknande att lämpliga lokaler finns tillgänglig från avtalsstart. Anbudsgivaren ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns för att bedriva aktuell tjänst/utbildning i lokalerna. För lokaler där utbildningen/tjänsten avses genomföras gäller följande; Lokalerna är belägna på den ort där kursen avropas. Se avsnitt Lokalerna är lätta att nå med allmänna kommunikationer. Det förutsätts att lokalen har utrustning och är utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer som ställs på utbildningslokaler av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2009:02 2 Arbetsplatsens utformning, på Deltagarna har tillgång till gemensamhetsutrymmen och pentry med möjlighet till uppvärmning av mat. Lokalerna måste vara tillgängliga för deltagare med funktionshinder. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, Anbudet skall innehålla: En bekräftelse på att anbudsgivaren uppfyller samtliga ovan ställda krav för lokalen. Anbudsgivaren skall även till anbudet bifoga en kopia av hyresavtalet, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande. 2 Från och med 1 april ersattes Arbetsmiljöverkets förordning AFS 2000:42 med en ny förordningen AFS 2009:02.

13 13 (22) 3.2 Krav på tjänsten Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande En effektivare arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadsutbildningens viktigaste roll är att erbjuda arbetssökande utbildning som gör att de snabbt kan tillträda de lediga platser som uppstår på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsutbildning är att på kortast möjliga tid rusta kursdeltagarna så att de blir anställningsbara inom de aktuella yrkesområdena. Anbudsgivaren anger i anbudet hur innehåll, upplägg och genomförande är tänkt utifrån efterfrågat innehåll i tjänsten enligt avsnitt 2.1. Anbudet skall innehålla en tydlig beskrivning av: a) innehållet i samtliga efterfrågade moduler b) utbildningens upplägg som beskrivs på ett så flexibelt sätt att det möjliggör för ett individuellt studieupplägg utifrån varje deltagares personliga förutsättning samt anpassas till marknadens behov c) hur pedagogisk metodik i utbildningen bidrar till att skapa förutsättningar för deltagarna att klara utbildningens mål d) praktikens upplägg och genomförande samt hur anbudsgivaren avser att säkerställa att deltagaren får lämplig praktikplats e) hur undervisningen i språk- och/eller dataundervisningen kommer att genomföras om anbudsgivaren avser att använda den metoden Lärartäthet För uppdraget behövs minst en lärare på heltid. Minst 30 timmar ska vara lärarledda. Lärare skall även finns tillgängliga under självstudietiden. Med lärarledd undervisning menas föreläsningar, genomgångar, praktisk träning av färdigheter och liknande. Självstudier med tillgång till lärare räknas inte som lärarledda timmar. Anbudet skall innehålla uppgift om lärartäthet och antalet lärarledda timmar per vecka Arbetsplatsförlagd modul Leverantören ansvarar för att skaffa lämpliga företag inför den arbetsplatsförlagda utbildningen. Leverantören ansvarar för att handledningen under den arbetsplatsförlagda modulen av utbildningen sker på ett pedagogiskt och kompetenshöjande sätt för deltagarna. Anbudsgivaren bör redovisa i anbudet i vilken omfattning kontakter tagits med företag som kan ta emot deltagare Utrustning Anbudet skall innehålla en beskrivning av den utrustning, inklusive personlig skyddsutrustning och skyddskläder, lämpliga inom respektive yrkesområde, som används, och som visar att den är ändamålsenlig och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljösynpunkt. Även vid distansutbildning skall datorer kunna tillhandahållas genom utlåning.

14 14 (22) Specificera om något av kursmaterialet eller utrustningen får behållas av deltagarna Litteratur och undervisningsmaterial Anbudet skall innehålla en förteckning över den litteratur och undervisningsmaterial som kommer att användas i utbildningen. Specificera om något får behållas av deltagarna Avrop Leverantören förbinder sig att ta emot deltagare senast 4 veckor efter avrop. Med avrop avses här när Arbetsförmedlingen genom telefonsamtal, personligt möte eller skriftligen aviserar nya deltagare till leverantören. Anbudsgivaren förbinder sig att inom varje arbetsmarknadsområde anbudet avser erbjuda samtliga efterfrågade utbildningsmoduler, vilket innebär att det inom vissa arbetsmarknadsområden kan det bli aktuellt att bedriva flera utbildningar parallellt. Om Arbetsförmedlingen avropar mer än en utbildningsgrupp kan leverantören välja att lägga utbildningarna efter varandra under förutsättning att kraven i ovanstående stycke uppfylls Utförandevillkor Det ingår i leverantörens åtagande att kunna erbjuda efterfrågade tjänster vid avrop enligt punkt 2.1 inom det/de arbetsmarknadsområde/en som anbudet avser Leverantören måste vara beredd att löpande delta i den uppföljning som Arbetsförmedlingen avser att genomföra. Det innebär att leverantören är skyldig att dokumentera aktiviteter och redovisa genomförande av verksamheten avseende metoder, personal, insatta resurser samt resultat, såväl på individnivå som övergripande Leverantören förbinder sig att medverka i kvalitetsgranskningar och i de utvärderingar som bestäms av Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är skyldig att bedriva den arbetsmarknadspolitiska verksamheten på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling och tillväxt i samhället. I Arbetsförmedlingens miljöpolicy "För en bättre miljö" står det att miljöhänsyn bör vägas in vid planering och upphandling av arbetsmarknadsutbildning. Inköp av varor och tjänster ska alltid ske i samklang med miljöpolicyn, se vidare Miljöpolicy Det åligger därför anbudsgivaren att genomföra utbildningen på ett sådant sätt att negativ miljöpåverkan minimeras För att tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildning för funktionshindrade har Arbetsförmedlingen upphandlat expertinsatser som anpassar utbildningen för deltagare med funktionshinder (Flexibla anpassningsmoduler). Det ingår i leverantörens uppdrag att på begäran från Arbetsförmedlingen samarbeta med leverantör av Flexibla anpassningsmoduler för att underlätta anpassning av utbildningen för funktionshindrade.

15 15 (22) 4 Prövning av anbud Prövning av anbud sker i tre steg; Först prövas om anbudet uppfyller de kvalificeringskrav som ställs på leverantören. Därefter prövas om anbudet uppfyller de krav och kommersiella villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga skall-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna i avsnitt 4.2. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Om två eller flera anbud fortfarande har samma poäng vinner det anbud som har högst poäng på det/de kriterierna som har högst viktning. 4.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett tregradigt betygssystem på utvärderingskriterierna; upplägg och branschkunskap. Betyget multipliceras sedan med viktningen. Exempel: Betyget 3 x viktningen 40 % = 120 poäng. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta pris får betyget tre multiplicerat med viktningen. Övriga anbud får poäng (P) enligt följande formel: lägsta pris P 3 viktningen aktuellt pris Ett anbud kan få maximalt 300 poäng. 4.2 Utvärdering Bedömningen kommer att göras utifrån hur väl de beskrivningar som redovisas under avsnitt 3.2 motsvarar den efterfrågade tjänsten och bedöms leda till att individen når det övergripande målet en anställning. Betyg 3: Anbudsgivare som får betyget tre (3) offererar i respektive utvärderingskriterium en tjänst som i sin helhet anses mycket väl motsvarar det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren redovisar på ett för Arbetsförmedlingen trovärdigt, tydligt och överskådligt sätt att man med offererat upplägg erbjuder en tjänst som aktivt och målinriktat syftar till att individen når det övergripande målet med tjänsten. Betyg 2: Anbudsgivare som får betyget två offererar i respektive utvärderingskriterium en tjänst där det för Arbetsförmedlingen inte på ett eller flera moment inte fullt motsvarar det som Arbetsförmedlingen efterfrågar i förfrågningsunderlaget och därmed bedöms inte tjänsten fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet uppnås.

16 16 (22) Betyg 1: Anbudsgivare som får betyget ett (1) offererar i respektive utvärderingskriterium en tjänst där det inte tydligt framgår för Arbetsförmedlingen att Anbudsgivaren kommer att ha förmåga och kapacitet för att kunna leverera en tjänst som motsvarar det som Arbetsförmedlingen efterfrågar i förfrågningsunderlaget. Det bedöms därmed bli mycket svårt för anbudsgivaren att uppnå det övergripande målet på ett effektivt sätt. 4.3 Utvärderingskriterier Upplägg Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till: (40 procent) Hur beskrivningen av utbildningens innehåll och individuella upplägg samt pedagogisk metod bedöms att effektivt leda till målet. (20 procent) Hur beskrivningen av yrkespraktikens upplägg samt anbudsgivarens metod att säkerställa att deltagarna får lämplig praktikplats bedöms att effektivt leda till målet. (20 procent) Branschkunskap (20 procent) Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till: Vilken branschkunskap och vilka nätverk som leverantören har och på vilket sätt som det kan komma kursdeltagarna tillgodo. Pris (40 procent) Enligt beräkningsmodell avsnitt 4.1

17 17 (22) 5 Kommersiella villkor 5.1 Avtalsperiod Preliminär avtalsperiod är t o m Därutöver har Arbetsförmedlingen dock rätt att förlänga avtalet om månader med oförändrade villkor. Förlängning av Avtalet sker genom att Arbetsförmedlingen skriftligen meddelar leverantören senast tre (3) månader före Avtalets utgång. 5.2 Volym Antal deltagare per kurs Arbetsförmedlingen garanterar minst 12 deltagare per grundmodul och minst 6 deltagare per valbar fördjupningsmodul vid avrop av två valbara fördjupningsmoduler. Undervisningen av modulerna 5 och 6, data och språk kan komma att avropas för enstaka deltagare såväl som för hela gruppen. Vid ett fåtal deltagare kan modul 5 och 6 komma att ske genom distansundervisning. Arbetsförmedlingen lämnar ingen garanti för antal avropade utbildningar. 5.3 Utökning av kursdeltagarveckor Utifrån rådande arbetsmarknadsläge vill Arbetsförmedlingen ha möjlighet att utöka den totala volymen inom respektive arbetsmarknadsområde med upp till 50%. Leverantören skall i anbudet enbart bekräfta att man har kapacitet att genomföra den maximala ökningen. Arbetsförmedlingen garanterar inte någon volymökning. 5.4 Delar som anbud kan lämnas på Anbud kan endast lämnas på hela förfrågningsunderlaget dvs. både på grundmodulen och på samtliga valbara moduler. Anbudet kan avse valfritt antal Arbetsmarknadsområden. För varje Arbetsmarknadsområde som anbudet avser måste anbudsgivaren ha kapacitet att leverera hela den efterfrågade volymen inom hela Arbetsmarknadsområdet då det endast utses en leverantör per Arbetsmarknadsområde. 5.5 Pris Anbudet skall innehålla ett (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv). Priset anges i svenska kronor, exklusive moms och skall inkludera samtliga kostnader (se 6 Allmänna bestämmelser, bilaga 4, vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning). Priset skall vara detsamma för varje AMO anbudet avser men behöver inte vara detsamma om anbudet avser mer än ett AMO. 5.6 Betalningsvillkor I Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, under 3 Säljarens åtagande framgår utöver vad fakturan ska innehålla även betalningsvillkoren (se bilaga 4). Betalning för antalet levererade kurser sker månadsvis i efterskott.

18 18 (22) 5.7 Upptagningsområde I första hand kommer deltagare från närområdet till utbildningsorten. 5.8 Deltagarens försäkringsskydd För deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen åligger det leverantören att teckna fullgod person- och olycksfallsförsäkring som även innefattar skada på egendom som kan uppstå för tredje person, till exempel vid praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Leverantören har efterforskningsansvaret.

19 19 (22) 6 Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. För upphandlingen tillämpas Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Denna upphandling tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud Det tas inget ansvarar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare

20 20 (22) 7 Att lämna anbud 7.1 Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra (4) månader efter sista anbudsdag. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst fyra (4) månader efter anbudstidens utgång. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Anbud skall lämnas i ett original och en komplett kopia. Arbetsförmedlingen ser gärna att kopia också lämnas i digital form på usb-minne alternativt CD-rom. Observera att anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Utbildning med inriktning Serviceyrken Dnr Af-2010/ Anbud kan inte lämnas genom fax eller e-post. Anbud skall vara Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster tillhanda senast Anbudet skickas till postadress: Arbetsförmedlingen, Registratur, Stockholm eller lämnas på besöksadress: Hälsingegatan 38, Stockholm. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. 7.2 Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor eller på annat sätt inte motsvarar den tjänst som efterfrågas (så kallade orena anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att minska risken för anbudsgivaren att missa något skall-krav finns i bilaga 1 en checklista för skall-krav. Här uppmanas anbudsgivaren att ange var i anbudet skall-kravet är beskrivet. Dokumentet är förberett för ifyllnad för en elektronisk kopia. För att underlätta bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är uppställt i samma ordning och med samma rubricering som i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information bör utelämnas. Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar hanteringen av anbudet.

21 21 (22) 7.3 Tilldelningsmeddelande När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsmeddelande skickas om möjligt via e-post. Anbudsgivaren anger i bilaga Företagsuppgifter till vilken e-postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Saknas e-post anger Anbudsgivaren till vilken postadress tilldelningsmeddelande ska skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsmeddelandet kan anses ha kommit mottagaren tillhanda. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet kontrakt finns. 7.4 Frågor och svar Eventuella frågor ställs via e-post (eller skriftligt) senast 10 dagar före anbudstidens utgång, till Såväl frågor som svar kommer att publiceras på vår hemsida senast sex (6) dagar före anbudstidens utgång. 7.5 Förtydligande Arbetsförmedlingen kan komma att göra förtydligande och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger leverantören att kontinuerligt besöka för att hålla sig uppdaterad under pågående upphandling. 7.6 Sekretess Fullständig sekretess gäller under hela upphandlingsprocessen till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts eller beslut om leverantör och anbud fattas eller ärendet dessförinnan har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive 31 kap i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter som kan komma att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs samt hänvisning till aktuellt lagrum. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas.

22 22 (22) 8 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Kerstin Svensson, som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Telefon: Stockholm den Kerstin Svensson 9 Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Checklista 2. Företagsuppgifter 3. Avtal 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.

23 1(3) Bilaga X Utbildning med inriktning Serviceyrken Dnr Af-2010/ Checklista för skall-krav och krav på leverantören Arbetsförmedlingen avgör om skall-kraven kan anses vara uppfyllda Punkt i Förfrågningsunderlaget Lagenliga krav Försäkran att det inte finns grund för uteslutning enl. 10 kap. 1 Registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, etc. Intyget får ej vara äldre än tre (3) månader. Bilaga SKV Intyget får ej vara äldre än tre (3) månader. Fullständig UC rapport. Rapporten ska inte vara äldre än en (1) månad Mervärdesskatt Intyg om anbudsgivare är momsbefriad Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade tjänsten. Leverantören beskriver företagets inriktning och lokalisering av nuvarande verksamhet samt antal personer i verksamheten Referensuppdrag Beskrivning av ett referensuppdrag a) ett genomfört uppdrag som har haft likartad inriktning, målgrupp och omfattning som det aktuella uppdraget samt när uppdraget genomfördes, b) uppdragets innehåll och metod. Ej äldre än tre år Uppföljning/kvalitetssäkring Beskrivning av företagets kvalitetssäkringsrutiner Beskrivning hur aktuellt utbildning kvalitetssäkras Personella resurser Redovisning av och personella resurser Ev. samarbetsavtal eller liknande med underleverantör Kompetens Huvudlärare/Utbildningsansvarigs CV/meritförteckning samt uppgifter om dennes ansvarsområde och aktiva medverkan i utbildningen Sida i anbudet

24 2(3) Utbildning med inriktning Serviceyrken dnr Af-2010/ Bilaga 5 Lärares CV/meritförteckning som visar att lärare har den i anbudet efterfrågade kompetensen samt uppgifter om respektive lärares ansvarsområde, medverkan i utbildningen samt inom vilket/vilka arbetsmarknadsområde/en lärare kommer att tjänstgöra För aktuella lärare inom de drift- och fastighetstekniska utbildningsmodulerna: -en inom utbildningsområdet adekvat utbildning alternativt aktuell yrkeserfarenheten om minst två (2) år inom utbildningsområdet, -pedagogisk utbildning och/eller minst ett (1) års aktuell erfarenhet av undervisning, -erfarenhet av utbildning av vuxna. För aktuella lärare inom övriga ämnen: -en inom utbildningsområdet adekvat utbildning och/eller erfarenhet av utbildningsområdet, -pedagogisk utbildning och/eller aktuell erfarenhet av undervisning, Fördelning av lärarledd utbildningstid mellan undervisning och självstudier Lokaler Anbudsgivaren visa i anbudet att man disponerar lämpliga lokaler genom t.ex. kopia av hyresavtal, optionsavtal eller liknande Beskrivning av lokalerna Tillgång till, gemensamhetsutrymme, möjlighet till uppvärmning av mat samt omklädningsrum, dusch för såväl kvinnliga som manliga deltagare Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande a) en beskrivning av innehåll, upplägg och genomförande av den förberedande och den yrkesinriktade delen i utbildningen, samt hur utbildningen leder till att utbildningsmålet uppnås b) en beskrivning av hur leverantören avser att ackvirera företagsplatser för den företagsförlagda delen av utbildningen, genomförandet utav den företagsförlagda utbildningen och hur den företagsförlagda utbildningen kommer att följas upp c) en beskrivning av hur distansutbildning kommer att genomföras Utrustning Detaljerad beskrivning av den utrustning som använd i den del av utbildningen och leverantören själv genomför Redovisning skyddsutrustning och arbetskläder som tillhandahålls av leverantören Litteratur Förteckning över den litteratur som kommer att användas i utbildningen.

25 3(3) Utbildning med inriktning Serviceyrken dnr Af-2010/ Bilaga Volym Kapacitet att utöka den totala volymen till upp till 50% per år 5.4 Delar som anbudet kan lämnas på Anbudet omfattar hela tjänsten på minst en utbildningsort. 5.5 Pris Anbudet innehåller ett (1) pris

26 Bilaga 2 Företagsuppgifter Denna blankett fylls i av anbudsgivaren och inges med anbudet.... Leverantörens namn... Besöksadress... Adm. adress Postnummer Ort... Telefonväxel Telefax... adress Hemsida... Person-/organisations-/registernummer Postgiro-/bankgironummer... Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer Företagets huvudsakliga verksamhet

27 1 (5) Dnr:Af-2010/ Enligt föredragningslista nr: Beställningsnummer: 6135 AVTAL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingens Upphandlingsenheten, Stockholm, nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer E-postadress Telefax Organisationsnummer Post/Banktgiro - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående köp av utbildning. 2 Omfattning Utbildningsnummer Utbildningens namn Utbildningsstart: Tid i veckor: Indiviuellt enligt förfrågningsunderlaget punkt 2.2 Utbildningsslut: Volym i antal kursdeltagarveckor : Garanterade: 0 Uppskattade rörliga: XXX Antal timmar/vecka: 40 Utbildningsort/er: Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson: Jenny Hopf Ansvarig upphandlare: Kerstin Svensson Säljaren får inte sälja ytterligare platser till annan utan Köparens medgivande. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Anbudsinbjudan 3. Allmänna bestämmelser 4. Anbudet

28 2 (5) Dnr:Af-2010/ Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 4 Pris Pris per deltagarvecka exklusive moms uppgår till Beloppet med siffror Moms tillkommer med Beloppet med bokstäver Procent 5 Betalningsvillkor Betalning skall ske senast 30 dagar efter det att faktura enligt 3 Allmänna bestämmelser inkommit till Köparen, månadsvis i efterskott i enlighet med de anvisningar Köparen utfärdar. Säljaren har inte rätt att ta ut påminnelseavgift eller annan avgift som inte följer av lag. Faktureringsadress: Arbetsförmedlingen, Skanningcentral, KRISTINEHAMN Observera att adressen endast gäller fakturor. Rekvisitioner avseende arbetsgivarstöd ska skickas till adressen som finns angiven på rekvisitionsblanketten. 6 Preliminär Avtalsperiod Fr.o.m. T.o.m Arbetsförmedlingen har dock rätt att förlänga avtalet om månader med oförändrade villkor. Förlängning av Avtalet sker genom att Arbetsförmedlingen skriftligen meddelar leverantören senast tre (3) månader före Avtalets utgång. 7 Uppehåll i utbildningen Parterna har enats om följande uppehåll i utbildningen under avtalsperioden då det inte utgår någon ersättning. Sommaruppehåll 2 veckor varunder ersättning inte utgår till leverantören Avkortad utbildningstid; se 7 i Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning 8 Enskild deltagares utbildning För utbildning som en deltagare påbörjar inom avtalsperioden men vars avslutning ligger efter avtalsperiodens slut äger Köparen rätt att utsträcka detta avtal till och med dagen då deltagarens utbildning avslutas. 9 Tystnadsplikt Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja några uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider skada. Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offenlighets- och sekretesslagen (2009:400) 10 Antidiskriminering Säljaren skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För avtal där den ordinarie avtalsperioden är minst ett år skall Säljaren senast tre månader före den ordinarie avtalsperiodens utgång skriftligen lämna de upplysningar som begärs i särskild bilaga till detta avtal.

29 3 (5) Dnr:Af-2010/ Fullgör inte Säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Säljaren betala ett vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för avtalets tecknande. Köparen bestämmer vitets storlek utifrån vad som är skäligt med hänsyn till Säljarens avtalsbrott. Köparen kan avstå från att utkräva vite om Säljarens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget. 11 Särskilda åtaganden 12 Underleverantör Anlitar Säljaren underleverantör skall Säljaren skriftligen meddela Köparen. Underleverantören anses godkänd av Köparen om Köparen inte skriftligen meddelat annat inom 14 dagar efter mottagen underrättelse. Säljaren ansvarar för underleverantör. 13 Dröjsmålsränta och prisavdrag Betalar inte Köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Säljaren skall senast 30 dagar från det att fordran förföll till betalning framställa krav om dröjsmålsränta. Försummar Säljaren tidsfristen får han endast dröjsmålsränta för tiden fr.o.m. dagen då krav om dröjsmålsränta framställdes. Brister Säljaren vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet skall Köparen snarast, dock senast 30 dagar från det att felet upptäcktes, skriftligen påtala detta för Säljaren (reklamation). Säljaren är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Köparen rätt till prisavdrag med ett belopp som Köparen anser motsvarar felet eller bristen, om prisavdraget inte är oskäligt. Reklamerar inte Köparen i rätt tid förlorar han rätten till prisavdrag. 14 Hävning och skadestånd Om ena parten inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och bristen är av väsentlig betydelse kan den andra parten med omedelbar verkan häva avtalet och erhålla skadestånd. Den felande parten skall därvid ersätta motparten dennes styrkta kostnader som uppkommit på grund av felet eller bristen. Utebliven vinst ersätts inte. Part som vill häva avtalet skall göra så senast 30 dagar från det att han fått kännedom om de omständigheter som berättigar till uppsägning. Försummar han detta förlorar han rätten till hävning och skadestånd. Förmår inte Säljaren att i något avseende fullgöra utbildningstjänsten enligt avtalet, har Köparen ändå inte rätt till prisavdrag eller hävning och skadestånd om Säljaren genast ersätter bristen med ett minst likvärdigt alternativ. 15 Garanterad volym Köparen garanterar inte någon volym. 16 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på krigshändelse, strejk, lockout, eldsvåda, blockad eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll (Force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Det åligger part, som önskar åberopa Force majeure, att underrätta andra parten härom så snart parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Motsvarande skall gälla när omständighet som part åberopat till befrielsegrund upphör. Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning gäller endast under förutsättning att Regering eller Riksdag ej förändrar nuvarande regler eller ekonomiska förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. 17 Säljarens konkurs Om Säljaren blir försatt i konkurs under avtalsperioden har Köparen rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet.

30 4 (5) Dnr:Af-2010/ Tvist Tvist mellan de avtalsslutande parterna skall avgöras av svensk domstol. 19 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta avtal skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. 20 Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter Säljaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Köparen rätt att säga upp avtalet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort och datum... För Köparen Ort och datum... För Säljaren Namnförtydligande Namnförtydligande

31 5 (5) Dnr:Af-2010/ Bilaga till 10 Antidiskriminering Lag som avses i 10 första stycket är Diskrimineringslag (2008:567). Säljarens skriftliga redogörelse till Köparen skall innehålla följande: 1. Upplysning om Säljaren har blivit skyldig att betala skadestånd enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange skadeståndets storlek, bakgrunden till att Säljaren blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd. 2. Upplysning om Säljaren har fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Säljaren företagit med anledning av vitesföreläggandet. 3. Aktuell jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 i ovan nämnda lag (gäller endast om Säljaren är skyldig att ha jämställdhetsplan). 4. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Säljaren kan ta kontakt med Köparen för mer information. Det går också att vända sig till diskrimineringsombudsmännen för vägledning. Brott mot antidiskrimineringsparagrafen föreligger om Säljaren någon gång under avtalsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande enligt ovan. I bedömningen kommer vägas in vilka åtgärder som Säljaren har vidtagit med anledning av skadeståndet eller vitesföreläggandet. När det gäller punkterna 3 och 4 i 3 kap i ovan nämnda lag föreligger brott mot antidiskrimineringsparagrafen om Säljaren senast tre månader före avtalstidens utgång inte inger en jämställdhetsplan som uppfyller lagens krav eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag.

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Bekräftelse och redovisning av krav

Bekräftelse och redovisning av krav Sida: 1 av 1 Dnr: Af-2010/021015 Bilaga 1 Bekräftelse och redovisning av krav Vi bekräftar härmed att vårt anbud innehåller svar på och uppfyller samtliga de skall-krav som finns angivna i Anbudsinbjudan.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2010-08-20 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-22 Dnr 183/2015 1 (23) Upphandling av rekryteringsverktyg till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen

PVS-253-7481/12 Upphandlingssektionen ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-04-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Södermanlands län Ansvarig upphandlare Annica

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46

2015-07-01 Sidan 1 av 20. Dnr UPP 12-002-055. Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 2015-07-01 Sidan 1 av 20 Dnr UPP 12-002-055 Socialförvaltningen Eva Ehn Telefon: 0611 34 83 46 UPPHANDLING AV HEMTJÄNST ENLIGT LOV 2015-07-01 Sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år

Avtalstid fr. o m Avtalstid t o m Möjlighet till förlängning 2010-06-01 2012-05-31 Ett (1) år Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen Upphandlande myndighet Polismyndigheten i Jönköpings län Ansvarig upphandlare ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2010-03-08 Diarienr (åberopas vid

Läs mer