1 (22) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster. Version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 (22) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Avdelningen Kompletterande 2010-04-07 Arbetsförmedlingstjänster. Version 1.0"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster Version (22) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknads utbildning Utbildning med inriktning Serviceyrken Af-2010/086751

2 2 (22) - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING DEN AKTUELLA UPPHANDLINGEN DEN AKTUELLA MÅLGRUPPEN URVAL UTBILDNINGEN SOM UPPHANDLAS UTBILDNINGENS INNEHÅLL UPPLÄGG JÄMSTÄLLDHET OCH MILJÖ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTEN/UTBILDNINGEN AKTIVITETENS OMFATTNING KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ LEVERANTÖREN Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Mervärdesskatt Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Uppföljning/kvalitetssäkring Personella resurser Kompetens Branschkunskap och kontaktnät Utbildningsorter och volymer Lokaler KRAV PÅ TJÄNSTEN Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande Lärartäthet Arbetsplatsförlagd modul Utrustning Litteratur och undervisningsmaterial Avrop Utförandevillkor PRÖVNING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERING UTVÄRDERINGSKRITERIER KOMMERSIELLA VILLKOR AVTALSPERIOD VOLYM UTÖKNING AV KURSDELTAGARVECKOR DELAR SOM ANBUD KAN LÄMNAS PÅ PRIS BETALNINGSVILLKOR UPPTAGNINGSOMRÅDE DELTAGARENS FÖRSÄKRINGSSKYDD ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN ATT LÄMNA ANBUD ANBUDSFÖRESKRIFTER ANBUDET TILLDELNINGSMEDDELANDE... 21

3 3 (22) 7.4 FRÅGOR OCH SVAR FÖRTYDLIGANDE SEKRETESS KONTAKTPERSON BILAGOR... 22

4 4 (22) 1 Inledning Syftet med en arbetsmarknadsutbildning är att stärka den enskilde arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsförmedlingen upphandlar nu en utbildning där målet är att deltagarna efter avslutad utbildning ska ha erhållit grundläggande kompetenser för att bli anställningsbara för enklare arbetsuppgifter inom serviceyrken såsom besöksnäring, hotell, restaurang och café, handel och callcenter, lokalvård eller olika hushållsnära tjänster. Deltagarna ska erhålla kunskaper för att kunna kommunicera och möta kunder på ett serviceinriktat sätt och agera positivt och kreativt i servicesituationer, samt utbildas i att självständigt utföra arbetsuppgifter inom något eller några av ovanstående serviceyrken. För övrig information om Arbetsförmedlingens uppdrag och verksamhet uppmanas anbudsgivare att besöka 1.1 Den aktuella upphandlingen Arbetslösheten ökar vilket får till följd att ungdomar och övriga arbetssökande med lång arbetslöshet har mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Målet är att dessa grupper efter utbildningen blir anställningsbara inom ingångsyrken/omsättningsyrken i de olika servicenäringarna. Arbetsförmedlingen upphandlar därför en serviceutbildning med gemensamma teoretiska och praktiska baskunskaper samt valbara tilläggskurser. 1.2 Den aktuella målgruppen I första hand arbetssökande personer inskrivna i Jobb- och Utvecklingsgarantin (JOB) eller i Jobbgarantin för ungdomar (UGA), med dålig förankring på arbetsmarknaden. 1.3 Urval Arbetsförmedlingen väljer ut och anvisar deltagare till utbildningen. Leverantören medverkar vid informationer och med skriftligt informationsmaterial.

5 5 (22) 2 Utbildningen som upphandlas 2.1 Utbildningens innehåll Utbildning med inriktning Serviceyrken består av en grundmodul, valbara fördjupningsmoduler samt en arbetsplatsförlagd modul. Grundmodul: Längd 8 veckor I Utbildning med inriktning Serviceyrken efterfrågas en grundläggande gemensam teoretisk och praktisk utbildning som ger baskunskaper inom följande moduler: Service Förståelse för det goda värdskapet och servicens inverkan på fram- och motgång. Kundrelationer, kundmöten och gästpsykologi. Jämställdhet. Kommunikation En grundläggande orientering i olika former av mänsklig kommunikation, färdigheter i muntligt och skriftligt uttryckssätt i allmänhet och i branschanknutna sammanhang i synnerhet. Ergonomi och arbetsmiljö Turism Allmänt om turistbranschen och yrken inom området Försäljning Grundläggande kunskaper och färdigheter i säljteknik och säljprocess samt telefonförsäljning. Varuhantering. Lokalvård - Städningens grunder, rengöringsmetoder, redskap och produkter, golvvård, planering samt ergonomi. Studiebesök på arbetsplatser inom olika serviceområden. Valbara fördjupningsmoduler: Längd 4-8 veckor per modul. 1. Grundkurs inom hotell och restaurang: reception och konferensservice, (bemötande, bokningssystem, kassaarbete). Grundläggande kökskunskaper (livsmedelshygien, personlig hygien, städning och rengöring) även serveringskunskap med dryckeshantering och enklare matlagning (serveringsteknik, ergonomi, varma och kalla drycker, barteknik, alkoholhantering, bereda fastfood, sallader och smörgåsar). 2. Försäljning med inriktning detaljhandel: service, bemötande, kassaarbete, produktkunskap, varuhantering och exponering, samt varulager och vid behov truckkort. 3. Fördjupning inom Callcenter: talträning, presentationsteknik, säljteknik och säljplanering, grundläggande inom affärsjuridik. 4. Servicetjänster: städteknik i olika miljöer, barnpassning, trädgårdsskötsel, enklare fastighetsskötsel. Samt:

6 6 (22) 5. Datautbildning: grundläggande inom Office-paketet samt informationssökning. 6. Språkutbildning: enkel konversation i engelska. Andra språk enligt lokal efterfrågan. Arbetsplatsförlagd modul: Rikttid 4-8 veckor En arbetsplatsförlagd modul som avslutning på utbildningen och är obligatorisk för samtliga deltagare. Deltagaren ges möjlighet att prova på förekommande arbetsuppgifter och olika arbetspass som råder inom den aktuella branschen. 2.2 Upplägg Avropande Arbetsförmedling anger vid avropstillfället en till två av de fyra valbara fördjupningsmodulerna 1-4, se ovan, för leverans i direkt anslutning efter grundmodulen som är gemensam för hela gruppen. Längden på fördjupningsmodulerna är totalt 4-8 veckor. Exakt längd bestäms vid avropstillfället av avropande Arbetsförmedling. Utöver de valbara fördjupningsmodulerna kan Arbetsförmedlingen efter deltagarens behov avropa modulerna 5 och/eller 6 (data och språk) som då genomförs parallellt med de övriga pågående fördjupningsmodulerna. Inriktning och omfattning av data och språkutbildning bestäms av Arbetsförmedlingen i samband med avropet. Modulerna 5 och 6 kan även levereras i form av distansutbildning vid de fall endast ett fåtal deltagare ska ta del av dem. Den arbetsplatsförlagda modulen förläggs i första hand på arbetsplatser med rekryteringsbehov. Leverantören ansvarar för framtagning av lämpliga praktikplatser för den arbetsplatsförlagda modulen och tillhandahåller deltagarens skyddsutrustning och skyddskläder där så behövs. Leverantören följer regelbundet upp att praktiken fungerar bra för både deltagaren och arbetsgivaren. Om något inte skulle fungera ska leverantören kunna erbjuda annan praktikplats till deltagaren efter samråd med Arbetsförmedlingen.

7 7 (22) Se nedanstående fig. för beskrivning av upplägg. Serviceutbildning Grundmodul 8 veckor Samtliga deltagare deltagare Valbar fördjupning modul veckor 6-24 deltagare Data- och/eller språkutbildning. Deltid, parallellt med fördjupningsmodulen, ev. distans deltagare Ev. valbar fördjupning modul 2 Arbetsplats förlagd modul 4-8 veckor Samtliga deltagare A R B E T E 4-8 veckor 6-24 deltagare 2.3 Jämställdhet och Miljö Leverantören ansvarar för att integrerat med yrkesutbildningen undervisa i jämställdhets- och miljöfrågor såväl ur ett samhällspolitiskt som branschrelaterat perspektiv. 2.4 Förutsättningar för tjänsten/utbildningen Leverantören ska ha kunskap om gällande lagstiftning avseende förvaltning och sekretess. Aktiviteter och åtgärder som erbjuds måste uppfylla de krav lagstiftarna ställt. 2.5 Aktivitetens omfattning Aktiviteten bedrivs i första hand på heltid, dagtid, 40 timmar i veckan. Bland Arbetsförmedlingens arbetssökande finns det personer med behov av utbildning på deltid, utifrån detta anpassar Anbudsgivaren utbildningen till den enskildes behov. Under praktiktiden anpassas aktiviteten till arbetsplatsens arbetstider.

8 8 (22) 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på leverantören Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Enligt Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 10 1 kap ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om han är dömd för brott som innefattar; 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Anbudsgivaren försäkrar i anbudet att det inte finns grund för uteslutning enligt 10 kap punkten. Vidare kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 uteslutas från att delta i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivaren måste även på begäran kunna visa att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser t.ex. genom uppvisande av årsredovisning eller liknande. Leverantören bifogar därför till sitt anbud: 1. Intyg som visar att företaget/föreningen är registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, Företagsregistret i kommunen eller motsvarande register. Detta görs genom att i anbudet bifoga kopia/or på aktuella registreringsbevis. 2. Intyg från behörig myndighet i Sverige eller i det land där leverantören är etablerad som utvisar att leverantören där betalat föreskrivna skatter och sociala avgifter. Leverantörer registrerade i Sverige skall använda Skatteverkets blankett SKV 4820 ifylld av behörig myndighet. Intygen skall inte vara äldre än tre (3) månader vid tiden för avgivandet av anbudet.

9 9 (22) Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Ekonomisk förmåga Anbudsgivaren redovisar i anbudet att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser genom att bifoga ett fullständigt intyg från UC AB eller annat jämförbart kreditupplysningsföretag innehållande rating och nyckeltal. Riskklassen bör ej understiga 3. Understiger riskklassen 3 skall anbudsgivaren lämna en skriftlig förklaring till detta. Förklaringen ska kunna styrkas. Anbudsgivare som vill inräkna underleverantörer till sin ekonomiska förmåga redovisar i anbudet hur den ekonomiska fördelningen dem emellan är löst. Rapporten skall inte vara äldre än en (1) månad Mervärdesskatt Om anbudsgivaren inte är registrerad för mervärdeskatt krävs ett intyg om att sådan registrering har gjorts innan avtal kan tecknas. Om anbudsgivare är momsbefriad, till exempel ideella organisationer eller studieförbund, krävs istället ett intyg som visar att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna kommer från momspliktig verksamhet. Av intyget bör även framgå hur kontrollen över intäkternas fördelning görs. Skulle den momspliktiga verksamheten överstiga 25 procent måste registrering för mervärdesskatt göras Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade tjänsten. Av beskrivningen skall inriktning, omfattning och lokalisering av nuvarande verksamhet samt antal personer som arbetar i verksamheten framgå Referensuppdrag Syftet med referensuppdraget är att styrka Anbudsgivarens förmåga att genomföra det aktuella uppdraget. Det krävs att Anbudsgivaren har erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag som det nu aktuella. Anbudet skall innehålla en kortfattad beskrivning av ett (1) utbildningsuppdrag, ej äldre än tre (3) år med likartad inriktning som det aktuella utbildningsuppdraget och som utförts av anbudsgivaren, alternativt företagets företrädare eller angiven kursansvarig, se avsnitt Av beskrivningen skall framgå; Målgrupp och omfattning Uppdragets innehåll och metod Anbudsgivaren skall även lämna namn och telefonnummer till en person hos referensuppdraget som kan kontaktas. Kontaktpersonen bör vara vidtalad. Observera ordet beskrivning, det räcker inte att enbart referera till ett referensuppdrag.

10 10 (22) Uppföljning/kvalitetssäkring För att säkerställa en hög kvalitet i den aktuella utbildningstjänsten åligger det anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkring av utbildningens genomförande. Rutinerna för hur kvalitetssäkringen av den aktuella utbildningstjänsten genomförs skall beskrivas i anbudet. Rutinerna skall vara väl dokumenterade och vara öppna för granskning av Arbetsförmedlingen. Det räcker därmed inte att enbart nämna att man arbetar efter något kvalitetssystem/kvalitetsmetod Personella resurser Anbudsgivare skall i anbudet redovisa att denne själv eller med hjälp av underleverantörer, har personella resurser och tillräcklig kompetens för att under avtalstiden kunna leverera offererad tjänst enligt den volym som anbudet omfattar. Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör, samarbetspartner, nätverk eller liknande skall det framgå av anbudet att anbudsgivaren verkligen har tillgång till denna kapacitet under avtalstiden. Kopia på samarbetsavtal eller annat liknade dokument som styrker överenskommelse mellan parterna finns. Anbudsgivaren skall i anbudet redovisa antalet lärarledda undervisningstimmar. Med lärarledd undervisning menas föreläsningar, genomgångar, praktisk träning av färdigheter och liknande. Självstudier med tillgång till lärare räknas inte som lärarledda timmar Kompetens Det är av stor vikt att lärarna har god kunskap om hur verksamheten inom de aktuella yrkesområdena fungerar och att lärarna/handledare har kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget. Anbudet skall innehålla bekräftelse att lärarna har: mycket god kunskap inom det/de yrkesområden de undervisar i. dokumenterad erfarenhet av undervisning i sina ämnen erfarenhet av undervisning för vuxna uppgift om vem som är kursansvarig/huvudansvarig och en presentation av denne med CV eller meritförteckning (personnummer kan uteslutas avidentifieras) som visar att hon/han har en för uppdraget lämplig erfarenhet. en utförlig beskrivning av övriga lärare/handledare som bekräftar att den/de har den kompetens som erfordras för uppdraget. Observera att all kompetens inte behöver finnas hos en och samma person Branschkunskap och kontaktnät Det är av vikt för utbildningens genomförande och deltagarnas möjlighet till arbete att anbudsgivaren har god kunskap om arbetsmarknaden inom det aktuella utbildningsområdet. Till anbudet skall därför bifogas en tydlig beskrivning av; a) Anbudsgivarens branschkunskaper och olika nätverk på arbetsmarknaden (företag, branschorganisationer, fackförbund, föreningar, med mera) b) hur Anbudsgivaren avser att ackvirera företag för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

11 11 (22) Utbildningsorter och volymer Utbildningen efterfrågas för nedanstående arbetsmarknadsområden och förläggs till den ort inom respektive arbetsmarknadsområde som avropar en gruppstart. (T.ex. om ett anbud avser arbetsmarknadsområde Eskilstuna och Arbetsförmedlingen i Katrineholm avropar en gruppstart så förläggs utbildningen till Katrineholm). I denna upphandling ges inga garantier gällande volym. Uppskattad antal kursdeltagarveckor (kdv) anges i tabellen nedan. Arbetsmarknadsområde AMO Stockholm AMO Gotland AMO Fagersta AMO Köping AMO Solna AMO Uppsala AMO Västerås AMO Eskilstuna AMO Huddinge AMO Linköping AMO Motala AMO Norrköping AMO Nyköping AMO Södertälje AMO Arvika AMO Avesta AMO Hagfors AMO Karlskoga Preliminärt Beräknat Kontor inom respektive Arbetsmarknadsområde antal gruppstarter Kdv Stockholm City 1, Lidingö, Farsta, Globen, Liljeholmen, Rinkeby/Kista, Skärholmen, Spånga/Tensta, Södermalm, Vällingby Visby Fagersta Köping/Arboga/Kungsör Solna/Sundbyberg/Ekerö, Täby/Vallentuna/Danderyd, Järfälla/Upplands Bro/Bålsta, Norrtälje, Sollentuna, Upplands Väsby, Åkersberga Uppsala, Enköping/Heby, Tierp, Östhammar, Knivsta, Märsta Västerås, Sala, Hallstahammar/Surahammar Eskilstuna, Katrineholm/Flen Huddinge, Botkyrka/Salem, Haninge/Nynäshamn, Nacka/Värmdö, Tyresö Linköping/Kisa/Åtvidaberg Motala/Vadstena, Mjölby/Boxholm/Ödeshög Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Finspång Nyköping/Oxelösund Södertälje, Strängnäs, Gnesta/Trosa Arvika/Eda Avesta/Hedemora Hagfors/Forshaga/Munkfors Karlskoga/Degerfors, Kristinehamn/ Filipstad/Storfors Understrukna orter är huvudort i aktuellt Arbetsmarknadsområde

12 12 (22) AMO Lindesberg AMO Mora AMO Torsby AMO Örebro AMO Kalmar AMO Jönköping AMO Ljungby AMO Nässjö AMO Oskarshamn AMO Värnamo AMO Västervik AMO Växjö Lindesberg, Hällefors, Kopparberg (Ljusnarsberg), Nora Mora/Orsa/Älvdalen, Malung/Vansbro Torsby/Sysslebäck, Kil/Sunne Örebro, Hallsberg/Kumla Kalmar, Borgholm/Färjestaden, Nybro/Emmaboda, Torsås Jönköping, Habo/Mullsjö/Vaggeryd Ljungby/Markaryd, Osby/Älmhult Nässjö/Aneby, Tranås/Eksjö/Ydre, Vetlanda/Sävsjö Oskarshamn/ Mönsterås/Högsby Värnamo, Gnosjö/Gislaved Västervik, Vimmerby/Hultsfred Växjö, Alvesta/Lessebo/Tingsryd/Uppvidinge Lokaler Anbudsgivaren förutsätts ha tillgång till lämpliga och ändamålsenliga lokaler för den utbildning/tjänst som anbudsgivaren offererar och anbudsgivaren redovisar senast i samband med avtalstecknande att lämpliga lokaler finns tillgänglig från avtalsstart. Anbudsgivaren ansvarar för att nödvändiga tillstånd finns för att bedriva aktuell tjänst/utbildning i lokalerna. För lokaler där utbildningen/tjänsten avses genomföras gäller följande; Lokalerna är belägna på den ort där kursen avropas. Se avsnitt Lokalerna är lätta att nå med allmänna kommunikationer. Det förutsätts att lokalen har utrustning och är utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer som ställs på utbildningslokaler av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2009:02 2 Arbetsplatsens utformning, på Deltagarna har tillgång till gemensamhetsutrymmen och pentry med möjlighet till uppvärmning av mat. Lokalerna måste vara tillgängliga för deltagare med funktionshinder. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, Anbudet skall innehålla: En bekräftelse på att anbudsgivaren uppfyller samtliga ovan ställda krav för lokalen. Anbudsgivaren skall även till anbudet bifoga en kopia av hyresavtalet, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande. 2 Från och med 1 april ersattes Arbetsmiljöverkets förordning AFS 2000:42 med en ny förordningen AFS 2009:02.

13 13 (22) 3.2 Krav på tjänsten Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande En effektivare arbetsmarknadsutbildning Arbetsmarknadsutbildningens viktigaste roll är att erbjuda arbetssökande utbildning som gör att de snabbt kan tillträda de lediga platser som uppstår på arbetsmarknaden. Målet med arbetsmarknadsutbildning är att på kortast möjliga tid rusta kursdeltagarna så att de blir anställningsbara inom de aktuella yrkesområdena. Anbudsgivaren anger i anbudet hur innehåll, upplägg och genomförande är tänkt utifrån efterfrågat innehåll i tjänsten enligt avsnitt 2.1. Anbudet skall innehålla en tydlig beskrivning av: a) innehållet i samtliga efterfrågade moduler b) utbildningens upplägg som beskrivs på ett så flexibelt sätt att det möjliggör för ett individuellt studieupplägg utifrån varje deltagares personliga förutsättning samt anpassas till marknadens behov c) hur pedagogisk metodik i utbildningen bidrar till att skapa förutsättningar för deltagarna att klara utbildningens mål d) praktikens upplägg och genomförande samt hur anbudsgivaren avser att säkerställa att deltagaren får lämplig praktikplats e) hur undervisningen i språk- och/eller dataundervisningen kommer att genomföras om anbudsgivaren avser att använda den metoden Lärartäthet För uppdraget behövs minst en lärare på heltid. Minst 30 timmar ska vara lärarledda. Lärare skall även finns tillgängliga under självstudietiden. Med lärarledd undervisning menas föreläsningar, genomgångar, praktisk träning av färdigheter och liknande. Självstudier med tillgång till lärare räknas inte som lärarledda timmar. Anbudet skall innehålla uppgift om lärartäthet och antalet lärarledda timmar per vecka Arbetsplatsförlagd modul Leverantören ansvarar för att skaffa lämpliga företag inför den arbetsplatsförlagda utbildningen. Leverantören ansvarar för att handledningen under den arbetsplatsförlagda modulen av utbildningen sker på ett pedagogiskt och kompetenshöjande sätt för deltagarna. Anbudsgivaren bör redovisa i anbudet i vilken omfattning kontakter tagits med företag som kan ta emot deltagare Utrustning Anbudet skall innehålla en beskrivning av den utrustning, inklusive personlig skyddsutrustning och skyddskläder, lämpliga inom respektive yrkesområde, som används, och som visar att den är ändamålsenlig och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljösynpunkt. Även vid distansutbildning skall datorer kunna tillhandahållas genom utlåning.

14 14 (22) Specificera om något av kursmaterialet eller utrustningen får behållas av deltagarna Litteratur och undervisningsmaterial Anbudet skall innehålla en förteckning över den litteratur och undervisningsmaterial som kommer att användas i utbildningen. Specificera om något får behållas av deltagarna Avrop Leverantören förbinder sig att ta emot deltagare senast 4 veckor efter avrop. Med avrop avses här när Arbetsförmedlingen genom telefonsamtal, personligt möte eller skriftligen aviserar nya deltagare till leverantören. Anbudsgivaren förbinder sig att inom varje arbetsmarknadsområde anbudet avser erbjuda samtliga efterfrågade utbildningsmoduler, vilket innebär att det inom vissa arbetsmarknadsområden kan det bli aktuellt att bedriva flera utbildningar parallellt. Om Arbetsförmedlingen avropar mer än en utbildningsgrupp kan leverantören välja att lägga utbildningarna efter varandra under förutsättning att kraven i ovanstående stycke uppfylls Utförandevillkor Det ingår i leverantörens åtagande att kunna erbjuda efterfrågade tjänster vid avrop enligt punkt 2.1 inom det/de arbetsmarknadsområde/en som anbudet avser Leverantören måste vara beredd att löpande delta i den uppföljning som Arbetsförmedlingen avser att genomföra. Det innebär att leverantören är skyldig att dokumentera aktiviteter och redovisa genomförande av verksamheten avseende metoder, personal, insatta resurser samt resultat, såväl på individnivå som övergripande Leverantören förbinder sig att medverka i kvalitetsgranskningar och i de utvärderingar som bestäms av Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen är skyldig att bedriva den arbetsmarknadspolitiska verksamheten på ett sätt som bidrar till en hållbar utveckling och tillväxt i samhället. I Arbetsförmedlingens miljöpolicy "För en bättre miljö" står det att miljöhänsyn bör vägas in vid planering och upphandling av arbetsmarknadsutbildning. Inköp av varor och tjänster ska alltid ske i samklang med miljöpolicyn, se vidare Miljöpolicy Det åligger därför anbudsgivaren att genomföra utbildningen på ett sådant sätt att negativ miljöpåverkan minimeras För att tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildning för funktionshindrade har Arbetsförmedlingen upphandlat expertinsatser som anpassar utbildningen för deltagare med funktionshinder (Flexibla anpassningsmoduler). Det ingår i leverantörens uppdrag att på begäran från Arbetsförmedlingen samarbeta med leverantör av Flexibla anpassningsmoduler för att underlätta anpassning av utbildningen för funktionshindrade.

15 15 (22) 4 Prövning av anbud Prövning av anbud sker i tre steg; Först prövas om anbudet uppfyller de kvalificeringskrav som ställs på leverantören. Därefter prövas om anbudet uppfyller de krav och kommersiella villkor som ställs i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen kommer att anta det anbud som uppfyller samtliga skall-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderingskriterierna i avsnitt 4.2. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Om två eller flera anbud fortfarande har samma poäng vinner det anbud som har högst poäng på det/de kriterierna som har högst viktning. 4.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett tregradigt betygssystem på utvärderingskriterierna; upplägg och branschkunskap. Betyget multipliceras sedan med viktningen. Exempel: Betyget 3 x viktningen 40 % = 120 poäng. Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbud med lägsta pris får betyget tre multiplicerat med viktningen. Övriga anbud får poäng (P) enligt följande formel: lägsta pris P 3 viktningen aktuellt pris Ett anbud kan få maximalt 300 poäng. 4.2 Utvärdering Bedömningen kommer att göras utifrån hur väl de beskrivningar som redovisas under avsnitt 3.2 motsvarar den efterfrågade tjänsten och bedöms leda till att individen når det övergripande målet en anställning. Betyg 3: Anbudsgivare som får betyget tre (3) offererar i respektive utvärderingskriterium en tjänst som i sin helhet anses mycket väl motsvarar det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren redovisar på ett för Arbetsförmedlingen trovärdigt, tydligt och överskådligt sätt att man med offererat upplägg erbjuder en tjänst som aktivt och målinriktat syftar till att individen når det övergripande målet med tjänsten. Betyg 2: Anbudsgivare som får betyget två offererar i respektive utvärderingskriterium en tjänst där det för Arbetsförmedlingen inte på ett eller flera moment inte fullt motsvarar det som Arbetsförmedlingen efterfrågar i förfrågningsunderlaget och därmed bedöms inte tjänsten fullt ut bli det aktiva och målinriktade verktyg som krävs för att det övergripande målet uppnås.

16 16 (22) Betyg 1: Anbudsgivare som får betyget ett (1) offererar i respektive utvärderingskriterium en tjänst där det inte tydligt framgår för Arbetsförmedlingen att Anbudsgivaren kommer att ha förmåga och kapacitet för att kunna leverera en tjänst som motsvarar det som Arbetsförmedlingen efterfrågar i förfrågningsunderlaget. Det bedöms därmed bli mycket svårt för anbudsgivaren att uppnå det övergripande målet på ett effektivt sätt. 4.3 Utvärderingskriterier Upplägg Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till: (40 procent) Hur beskrivningen av utbildningens innehåll och individuella upplägg samt pedagogisk metod bedöms att effektivt leda till målet. (20 procent) Hur beskrivningen av yrkespraktikens upplägg samt anbudsgivarens metod att säkerställa att deltagarna får lämplig praktikplats bedöms att effektivt leda till målet. (20 procent) Branschkunskap (20 procent) Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till: Vilken branschkunskap och vilka nätverk som leverantören har och på vilket sätt som det kan komma kursdeltagarna tillgodo. Pris (40 procent) Enligt beräkningsmodell avsnitt 4.1

17 17 (22) 5 Kommersiella villkor 5.1 Avtalsperiod Preliminär avtalsperiod är t o m Därutöver har Arbetsförmedlingen dock rätt att förlänga avtalet om månader med oförändrade villkor. Förlängning av Avtalet sker genom att Arbetsförmedlingen skriftligen meddelar leverantören senast tre (3) månader före Avtalets utgång. 5.2 Volym Antal deltagare per kurs Arbetsförmedlingen garanterar minst 12 deltagare per grundmodul och minst 6 deltagare per valbar fördjupningsmodul vid avrop av två valbara fördjupningsmoduler. Undervisningen av modulerna 5 och 6, data och språk kan komma att avropas för enstaka deltagare såväl som för hela gruppen. Vid ett fåtal deltagare kan modul 5 och 6 komma att ske genom distansundervisning. Arbetsförmedlingen lämnar ingen garanti för antal avropade utbildningar. 5.3 Utökning av kursdeltagarveckor Utifrån rådande arbetsmarknadsläge vill Arbetsförmedlingen ha möjlighet att utöka den totala volymen inom respektive arbetsmarknadsområde med upp till 50%. Leverantören skall i anbudet enbart bekräfta att man har kapacitet att genomföra den maximala ökningen. Arbetsförmedlingen garanterar inte någon volymökning. 5.4 Delar som anbud kan lämnas på Anbud kan endast lämnas på hela förfrågningsunderlaget dvs. både på grundmodulen och på samtliga valbara moduler. Anbudet kan avse valfritt antal Arbetsmarknadsområden. För varje Arbetsmarknadsområde som anbudet avser måste anbudsgivaren ha kapacitet att leverera hela den efterfrågade volymen inom hela Arbetsmarknadsområdet då det endast utses en leverantör per Arbetsmarknadsområde. 5.5 Pris Anbudet skall innehålla ett (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv). Priset anges i svenska kronor, exklusive moms och skall inkludera samtliga kostnader (se 6 Allmänna bestämmelser, bilaga 4, vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning). Priset skall vara detsamma för varje AMO anbudet avser men behöver inte vara detsamma om anbudet avser mer än ett AMO. 5.6 Betalningsvillkor I Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning, under 3 Säljarens åtagande framgår utöver vad fakturan ska innehålla även betalningsvillkoren (se bilaga 4). Betalning för antalet levererade kurser sker månadsvis i efterskott.

18 18 (22) 5.7 Upptagningsområde I första hand kommer deltagare från närområdet till utbildningsorten. 5.8 Deltagarens försäkringsskydd För deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen åligger det leverantören att teckna fullgod person- och olycksfallsförsäkring som även innefattar skada på egendom som kan uppstå för tredje person, till exempel vid praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Leverantören har efterforskningsansvaret.

19 19 (22) 6 Allmän information om upphandlingen Upphandlande myndighet är Arbetsförmedlingen. För upphandlingen tillämpas Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Denna upphandling tillhör kategorin B-tjänster. Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt 15 kap LOU. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet kommer att antas Ingen hänsyn kommer att tas till alternativa anbud Det tas inget ansvarar för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som till exempel mäklare

20 20 (22) 7 Att lämna anbud 7.1 Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra (4) månader efter sista anbudsdag. Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs anbudens giltighetstid fram till dess att upphandlingskontrakt kan tecknas, dock i högst fyra (4) månader efter anbudstidens utgång. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Anbud skall lämnas i ett original och en komplett kopia. Arbetsförmedlingen ser gärna att kopia också lämnas i digital form på usb-minne alternativt CD-rom. Observera att anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt ANBUD: Utbildning med inriktning Serviceyrken Dnr Af-2010/ Anbud kan inte lämnas genom fax eller e-post. Anbud skall vara Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster tillhanda senast Anbudet skickas till postadress: Arbetsförmedlingen, Registratur, Stockholm eller lämnas på besöksadress: Hälsingegatan 38, Stockholm. För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler kl Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster. På begäran av en anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står anbudsgivaren för. 7.2 Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor eller på annat sätt inte motsvarar den tjänst som efterfrågas (så kallade orena anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att minska risken för anbudsgivaren att missa något skall-krav finns i bilaga 1 en checklista för skall-krav. Här uppmanas anbudsgivaren att ange var i anbudet skall-kravet är beskrivet. Dokumentet är förberett för ifyllnad för en elektronisk kopia. För att underlätta bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är uppställt i samma ordning och med samma rubricering som i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och som har betydelse för prövningen. Annan mindre relevant information bör utelämnas. Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar hanteringen av anbudet.

21 21 (22) 7.3 Tilldelningsmeddelande När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsmeddelande skickas om möjligt via e-post. Anbudsgivaren anger i bilaga Företagsuppgifter till vilken e-postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Saknas e-post anger Anbudsgivaren till vilken postadress tilldelningsmeddelande ska skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsmeddelandet kan anses ha kommit mottagaren tillhanda. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet kontrakt finns. 7.4 Frågor och svar Eventuella frågor ställs via e-post (eller skriftligt) senast 10 dagar före anbudstidens utgång, till Såväl frågor som svar kommer att publiceras på vår hemsida senast sex (6) dagar före anbudstidens utgång. 7.5 Förtydligande Arbetsförmedlingen kan komma att göra förtydligande och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger leverantören att kontinuerligt besöka för att hålla sig uppdaterad under pågående upphandling. 7.6 Sekretess Fullständig sekretess gäller under hela upphandlingsprocessen till dess att alla anbud eller erbjudanden offentliggjorts eller beslut om leverantör och anbud fattas eller ärendet dessförinnan har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap 3 respektive 31 kap i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter som kan komma att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs samt hänvisning till aktuellt lagrum. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas.

22 22 (22) 8 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Kerstin Svensson, som svarar på frågor kring förfrågningsunderlag och avtal. E-post: Telefon: Stockholm den Kerstin Svensson 9 Bilagor Till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1. Checklista 2. Företagsuppgifter 3. Avtal 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.

23 1(3) Bilaga X Utbildning med inriktning Serviceyrken Dnr Af-2010/ Checklista för skall-krav och krav på leverantören Arbetsförmedlingen avgör om skall-kraven kan anses vara uppfyllda Punkt i Förfrågningsunderlaget Lagenliga krav Försäkran att det inte finns grund för uteslutning enl. 10 kap. 1 Registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, etc. Intyget får ej vara äldre än tre (3) månader. Bilaga SKV Intyget får ej vara äldre än tre (3) månader. Fullständig UC rapport. Rapporten ska inte vara äldre än en (1) månad Mervärdesskatt Intyg om anbudsgivare är momsbefriad Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade tjänsten. Leverantören beskriver företagets inriktning och lokalisering av nuvarande verksamhet samt antal personer i verksamheten Referensuppdrag Beskrivning av ett referensuppdrag a) ett genomfört uppdrag som har haft likartad inriktning, målgrupp och omfattning som det aktuella uppdraget samt när uppdraget genomfördes, b) uppdragets innehåll och metod. Ej äldre än tre år Uppföljning/kvalitetssäkring Beskrivning av företagets kvalitetssäkringsrutiner Beskrivning hur aktuellt utbildning kvalitetssäkras Personella resurser Redovisning av och personella resurser Ev. samarbetsavtal eller liknande med underleverantör Kompetens Huvudlärare/Utbildningsansvarigs CV/meritförteckning samt uppgifter om dennes ansvarsområde och aktiva medverkan i utbildningen Sida i anbudet

24 2(3) Utbildning med inriktning Serviceyrken dnr Af-2010/ Bilaga 5 Lärares CV/meritförteckning som visar att lärare har den i anbudet efterfrågade kompetensen samt uppgifter om respektive lärares ansvarsområde, medverkan i utbildningen samt inom vilket/vilka arbetsmarknadsområde/en lärare kommer att tjänstgöra För aktuella lärare inom de drift- och fastighetstekniska utbildningsmodulerna: -en inom utbildningsområdet adekvat utbildning alternativt aktuell yrkeserfarenheten om minst två (2) år inom utbildningsområdet, -pedagogisk utbildning och/eller minst ett (1) års aktuell erfarenhet av undervisning, -erfarenhet av utbildning av vuxna. För aktuella lärare inom övriga ämnen: -en inom utbildningsområdet adekvat utbildning och/eller erfarenhet av utbildningsområdet, -pedagogisk utbildning och/eller aktuell erfarenhet av undervisning, Fördelning av lärarledd utbildningstid mellan undervisning och självstudier Lokaler Anbudsgivaren visa i anbudet att man disponerar lämpliga lokaler genom t.ex. kopia av hyresavtal, optionsavtal eller liknande Beskrivning av lokalerna Tillgång till, gemensamhetsutrymme, möjlighet till uppvärmning av mat samt omklädningsrum, dusch för såväl kvinnliga som manliga deltagare Tjänstens innehåll, upplägg och genomförande a) en beskrivning av innehåll, upplägg och genomförande av den förberedande och den yrkesinriktade delen i utbildningen, samt hur utbildningen leder till att utbildningsmålet uppnås b) en beskrivning av hur leverantören avser att ackvirera företagsplatser för den företagsförlagda delen av utbildningen, genomförandet utav den företagsförlagda utbildningen och hur den företagsförlagda utbildningen kommer att följas upp c) en beskrivning av hur distansutbildning kommer att genomföras Utrustning Detaljerad beskrivning av den utrustning som använd i den del av utbildningen och leverantören själv genomför Redovisning skyddsutrustning och arbetskläder som tillhandahålls av leverantören Litteratur Förteckning över den litteratur som kommer att användas i utbildningen.

25 3(3) Utbildning med inriktning Serviceyrken dnr Af-2010/ Bilaga Volym Kapacitet att utöka den totala volymen till upp till 50% per år 5.4 Delar som anbudet kan lämnas på Anbudet omfattar hela tjänsten på minst en utbildningsort. 5.5 Pris Anbudet innehåller ett (1) pris

26 Bilaga 2 Företagsuppgifter Denna blankett fylls i av anbudsgivaren och inges med anbudet.... Leverantörens namn... Besöksadress... Adm. adress Postnummer Ort... Telefonväxel Telefax... adress Hemsida... Person-/organisations-/registernummer Postgiro-/bankgironummer... Kontaktperson Kontaktpersonens telefonnummer Företagets huvudsakliga verksamhet

27 1 (5) Dnr:Af-2010/ Enligt föredragningslista nr: Beställningsnummer: 6135 AVTAL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingens Upphandlingsenheten, Stockholm, nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer E-postadress Telefax Organisationsnummer Post/Banktgiro - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående köp av utbildning. 2 Omfattning Utbildningsnummer Utbildningens namn Utbildningsstart: Tid i veckor: Indiviuellt enligt förfrågningsunderlaget punkt 2.2 Utbildningsslut: Volym i antal kursdeltagarveckor : Garanterade: 0 Uppskattade rörliga: XXX Antal timmar/vecka: 40 Utbildningsort/er: Säljarens kontaktperson: Köparens kontaktperson: Jenny Hopf Ansvarig upphandlare: Kerstin Svensson Säljaren får inte sälja ytterligare platser till annan utan Köparens medgivande. 3 Avtalshandlingar Detta avtal består av följande handlingar: 1. Avtal 2. Anbudsinbjudan 3. Allmänna bestämmelser 4. Anbudet

28 2 (5) Dnr:Af-2010/ Om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, inbördes i ovan angiven ordning. 4 Pris Pris per deltagarvecka exklusive moms uppgår till Beloppet med siffror Moms tillkommer med Beloppet med bokstäver Procent 5 Betalningsvillkor Betalning skall ske senast 30 dagar efter det att faktura enligt 3 Allmänna bestämmelser inkommit till Köparen, månadsvis i efterskott i enlighet med de anvisningar Köparen utfärdar. Säljaren har inte rätt att ta ut påminnelseavgift eller annan avgift som inte följer av lag. Faktureringsadress: Arbetsförmedlingen, Skanningcentral, KRISTINEHAMN Observera att adressen endast gäller fakturor. Rekvisitioner avseende arbetsgivarstöd ska skickas till adressen som finns angiven på rekvisitionsblanketten. 6 Preliminär Avtalsperiod Fr.o.m. T.o.m Arbetsförmedlingen har dock rätt att förlänga avtalet om månader med oförändrade villkor. Förlängning av Avtalet sker genom att Arbetsförmedlingen skriftligen meddelar leverantören senast tre (3) månader före Avtalets utgång. 7 Uppehåll i utbildningen Parterna har enats om följande uppehåll i utbildningen under avtalsperioden då det inte utgår någon ersättning. Sommaruppehåll 2 veckor varunder ersättning inte utgår till leverantören Avkortad utbildningstid; se 7 i Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning 8 Enskild deltagares utbildning För utbildning som en deltagare påbörjar inom avtalsperioden men vars avslutning ligger efter avtalsperiodens slut äger Köparen rätt att utsträcka detta avtal till och med dagen då deltagarens utbildning avslutas. 9 Tystnadsplikt Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja några uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider skada. Säljaren och andra personer som Säljaren ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offenlighets- och sekretesslagen (2009:400) 10 Antidiskriminering Säljaren skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För avtal där den ordinarie avtalsperioden är minst ett år skall Säljaren senast tre månader före den ordinarie avtalsperiodens utgång skriftligen lämna de upplysningar som begärs i särskild bilaga till detta avtal.

29 3 (5) Dnr:Af-2010/ Fullgör inte Säljaren sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Säljaren betala ett vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för avtalets tecknande. Köparen bestämmer vitets storlek utifrån vad som är skäligt med hänsyn till Säljarens avtalsbrott. Köparen kan avstå från att utkräva vite om Säljarens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid anfordran. Upplupet vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget. 11 Särskilda åtaganden 12 Underleverantör Anlitar Säljaren underleverantör skall Säljaren skriftligen meddela Köparen. Underleverantören anses godkänd av Köparen om Köparen inte skriftligen meddelat annat inom 14 dagar efter mottagen underrättelse. Säljaren ansvarar för underleverantör. 13 Dröjsmålsränta och prisavdrag Betalar inte Köparen i rätt tid, har Säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. Säljaren skall senast 30 dagar från det att fordran förföll till betalning framställa krav om dröjsmålsränta. Försummar Säljaren tidsfristen får han endast dröjsmålsränta för tiden fr.o.m. dagen då krav om dröjsmålsränta framställdes. Brister Säljaren vid utförandet av sina åtaganden enligt avtalet skall Köparen snarast, dock senast 30 dagar från det att felet upptäcktes, skriftligen påtala detta för Säljaren (reklamation). Säljaren är då skyldig att omgående vidta rättelse. Sker inte rättelse har Köparen rätt till prisavdrag med ett belopp som Köparen anser motsvarar felet eller bristen, om prisavdraget inte är oskäligt. Reklamerar inte Köparen i rätt tid förlorar han rätten till prisavdrag. 14 Hävning och skadestånd Om ena parten inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och bristen är av väsentlig betydelse kan den andra parten med omedelbar verkan häva avtalet och erhålla skadestånd. Den felande parten skall därvid ersätta motparten dennes styrkta kostnader som uppkommit på grund av felet eller bristen. Utebliven vinst ersätts inte. Part som vill häva avtalet skall göra så senast 30 dagar från det att han fått kännedom om de omständigheter som berättigar till uppsägning. Försummar han detta förlorar han rätten till hävning och skadestånd. Förmår inte Säljaren att i något avseende fullgöra utbildningstjänsten enligt avtalet, har Köparen ändå inte rätt till prisavdrag eller hävning och skadestånd om Säljaren genast ersätter bristen med ett minst likvärdigt alternativ. 15 Garanterad volym Köparen garanterar inte någon volym. 16 Force majeure Part är inte ansvarig för skada som beror på krigshändelse, strejk, lockout, eldsvåda, blockad eller annan liknande omständighet utanför parternas kontroll (Force majeure). Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om part vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Det åligger part, som önskar åberopa Force majeure, att underrätta andra parten härom så snart parten insåg eller bort inse att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger. Motsvarande skall gälla när omständighet som part åberopat till befrielsegrund upphör. Avtal om köp av arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning gäller endast under förutsättning att Regering eller Riksdag ej förändrar nuvarande regler eller ekonomiska förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning. 17 Säljarens konkurs Om Säljaren blir försatt i konkurs under avtalsperioden har Köparen rätt att med omedelbar verkan frånträda Avtalet.

30 4 (5) Dnr:Af-2010/ Tvist Tvist mellan de avtalsslutande parterna skall avgöras av svensk domstol. 19 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg i detta avtal skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. 20 Överlåtelser av rättigheter och skyldigheter Säljaren får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal på annan utan Köparens godkännande. Om så sker har Köparen rätt att säga upp avtalet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt. Ort och datum... För Köparen Ort och datum... För Säljaren Namnförtydligande Namnförtydligande

31 5 (5) Dnr:Af-2010/ Bilaga till 10 Antidiskriminering Lag som avses i 10 första stycket är Diskrimineringslag (2008:567). Säljarens skriftliga redogörelse till Köparen skall innehålla följande: 1. Upplysning om Säljaren har blivit skyldig att betala skadestånd enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange skadeståndets storlek, bakgrunden till att Säljaren blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Säljaren blivit skyldig att betala skadestånd. 2. Upplysning om Säljaren har fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Säljaren ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Säljaren företagit med anledning av vitesföreläggandet. 3. Aktuell jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 i ovan nämnda lag (gäller endast om Säljaren är skyldig att ha jämställdhetsplan). 4. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Säljaren kan ta kontakt med Köparen för mer information. Det går också att vända sig till diskrimineringsombudsmännen för vägledning. Brott mot antidiskrimineringsparagrafen föreligger om Säljaren någon gång under avtalsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföreläggande enligt ovan. I bedömningen kommer vägas in vilka åtgärder som Säljaren har vidtagit med anledning av skadeståndet eller vitesföreläggandet. När det gäller punkterna 3 och 4 i 3 kap i ovan nämnda lag föreligger brott mot antidiskrimineringsparagrafen om Säljaren senast tre månader före avtalstidens utgång inte inger en jämställdhetsplan som uppfyller lagens krav eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag.

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-09-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Arbetsförmedlingen

Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Produktionspersonal för fordonsindustrin Dnr Af-2010/104301 Sida: 2

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning. Grundläggande datautbildning Dnr Af-2010/143176

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning. Grundläggande datautbildning Dnr Af-2010/143176 Sida: 1 av 25 Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Grundläggande datautbildning Dnr Af-2010/143176 Sida: 2 av 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND...4

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Sida: 1 av 24 Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Inspektions- och Provningstekniker Dnr Af-2010/171410 Sida: 2 av 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-04-14 1 (17) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Restaurang och storhushållsutbildning Dnr Af-2010/106018 2 (17)

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

Observera Nytt fom 2010-05-28

Observera Nytt fom 2010-05-28 Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Observera Nytt fom 2010-05-28 Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och

Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer , och Sida: 1 av 6 z (` -k e Upphandlingens diarienummer: Af -21241~1 Olk Arbetsförmedlingen Avtal 20 ( 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer 202100-2114, och Ängelholms kommun 212000-0977

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i förberedande utbildning i Grundläggande utbildning om sociala företag Dnr Af-2010/133834

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i förberedande utbildning i Grundläggande utbildning om sociala företag Dnr Af-2010/133834 Sida: 1 av 15 Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i förberedande utbildning i Grundläggande utbildning om sociala företag Dnr Af-2010/133834 Arbetsförmedlingen Sida: 2 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

2. Förfrågningsunderlag, Kontrakt Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-17 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-26 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Verkstadsteknisk utbildning för Arbetsmarknadsområde Trollhättan

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Nytt staket, nya grindar och nya lekredskap till Lyckebo förskola i Juoksengi Övertorneå kommun önskar offert på material

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer