Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (17) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Restaurang och storhushållsutbildning Dnr Af-2010/106018

2 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING AKTUELL UPPHANDLING UTBILDNINGENS MÅL AKTUELL MÅLGRUPP FÖRKUNSKAPSKRAV URVAL OCH REKRYTERING UTBILDNINGEN SOM UPPHANDLAS UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH GENOMFÖRANDE ANPASSNING AV UTBILDNINGEN FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Personella resurser och underleverantörer Uppföljning/kvalitetssäkring FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV FÖR UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE Innehåll, upplägg och genomförande Utförandevillkor Utrustning Undervisningsmateriel Utbildningslokaler Deltagarens försäkringsskydd Flexibla anpassningsmoduler PRÖVNING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERING KOMMERSIELLA VILLKOR AVTALSPERIOD OCH VOLYM PER ARBETSMARKNADSOMRÅDE(AMO) DELAR SOM ANBUD KAN LÄMNAS PÅ PRIS ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 13 7 ATT LÄMNA ANBUD ANBUDSFÖRESKRIFTER ANBUDET TILLDELNINGSMEDDELANDE FRÅGOR OCH SVAR ÄNDRINGAR OCH RÄTTELSER SEKRETESS ÖVRIGT KONTAKTPERSON BILAGOR 16

3 3 (17) 1 Inledning 1.1 Aktuell upphandling I Sverige finns det en generell men varierande efterfrågan (bland annat på grund av säsong och konjunkturläge) på kompetent arbetskraft inom restaurang- och storhushåll. För att möta behovet av utbildad arbetskraft på alla nivåer inom måltidsområdet avser Arbetsförmedlingen att upphandla en allsidig Restaurang- och storhushållsutbildning. Aktuell målgrupp för utbildningen har väldigt skiftande kunskap och bakgrund vilket leder det till att upplägg, innehåll och metoder måste vara flexibla. För att deltagarna ska nå utbildningsmålet förutsätts leverantören kunna möta deltagare som har olika sätt att lära sig på. Utbildningen förutsätts även att bedrivas i ett nära samarbete med branschen. 1.2 Utbildningens mål Målet med utbildningen är att deltagarna erhåller en allsidig, praktisk och teoretisk, utbildning som krävs för yrkesarbete inom restaurangbranschen på olika nivåer och i olika miljöer. Utbildningen omfattar både nyutbildning, påbyggnadsutbildning och rekryteringsutbildning. Utbildningens mål är också att 100 % av kursdeltagarna är anställningsbara inom utbildningsyrket efter avslutad utbildning. 1.3 Aktuell målgrupp Målgruppen är arbetssökande och arbetslösa anmälda på arbetsförmedlingen med intresse för arbete inom branschen. En stor del av Arbetsförmedlingens insatser riktas mot särskilt prioriterade grupper som långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare, funktionshindrade, ungdomar som deltar i Jobbgaranti för ungdomar och arbetssökande som deltar i Jobboch utvecklingsgarantin vilket gör att det ställs stora krav på leverantören att kunna bemöta deltagare med olika bakgrund och behov. 1.4 Förkunskapskrav Praktiskt handlag, intresse för yrkesområdet samt förkunskaper motsvarande grundskolenivå i matematik och svenska (med undantag av utbildning för nyanlända invandrare se punkt 2.2). 1.5 Urval och rekrytering Arbetsförmedlingen anvisar i samarbete med utbildningsleverantören och i förekommande fall företag med rekryteringsbehov lämpliga deltagare till utbildningen. Antagningsform: Successiv antagning varje helgfri måndag vid vakanser, med undantag av utbildning för nyanlända invandrare då gruppintag tillämpas.

4 4 (17) 2 Utbildningen som upphandlas 2.1 Utbildningens innehåll och genomförande Utbildningen omfattar följande: Förberedande utbildning (upp till max 3 veckor). Yrkesutbildning, grundläggande och påbyggnadsutbildning (Individuell utbildningslängd) Individuella utbildningsinsatser, ex rekryteringsutbildning Företagsförlagd utbildning Arbetsförmedlingen efterfrågar inte distansundervisning. Det åligger leverantören att tillhandahålla utbildningen med ett mycket flexibelt modulsystem för att kunna möta ett antal olika utbildningssituationer. Målsättningen med respektive utbildningsinsats är att den snabbt skall göra deltagaren anställningsbar. Följande utbildningsinsatser åläggs Leverantören att tillhandahålla: Förberedande utbildning Utbildningen inleds med en, utifrån deltagarens individuella förutsättningar, förberedande utbildning som kan vara upp till maximalt 3 veckor. Under den förberedande utbildningen ansvarar Leverantören för att en kartläggning av teoretiska kunskaper och yrkesbedömning genomförs, som därefter dokumenteras och meddelas till Arbetsförmedlingen. Den samlade bedömningen ligger till grund för fortsatt planering av en eventuell yrkesutbildning. Yrkesinriktad utbildning Följande yrkesinriktningar ingår: Kock med inriktning: à la carte, storkök och butik, individuell utbildningslängd Kallskänka med inriktning: à la carte, storkök och butik, individuell utbildningslängd Servering som utöver det traditionella köket kan inriktas mot arbeten inom fastfoodsåsom Coffebar, hamburgerbars, pizzeria, tacosbar, sushi osv. Utbildningslängd upp till 15 veckor. Bartenderutbildning: Utöver inträdeskravet att ha arbetat som servitör/servitris i minst 6 månader, krävs också vandelsintyg för att självständigt få arbeta i offentlig bar samt eventuellt jobbgaranti från seriös arbetsgivare. Restaurangbiträde/Ekonomibiträde som utöver det traditionella köket kan inriktas mot arbeten inom fastfood- såsom Coffebar, hamburgerbar, pizzeria, tacosbar, sushi osv. Utbildningslängd upp till 15 veckor. Modulindelad utbildning Arbetsförmedlingen avser att kunna avropa delar av utbildningen därför ingår det i leverantörens åtagande att modulindela utbildningen så att enstaka utbildningsavsnitt av utbildningen kan avropas vid behov. Exempel på modulinnehåll utöver det ovan nämnda: - Grundläggande kunskaper inom livsmedelshygien, service mm

5 5 (17) - Kassahantering, inköphantering, kundkommunikation och försäljningsteknik - Smörgåsservering, café, pizzeria mm. - Servering med möjlighet att inkludera barkunskaper. Leverantören får gärna föreslå andra inriktningar som kan erbjudas som efterfrågas av marknaden. Rekryteringsutbildning: Sker i samverkan med företag med rekryteringsbehov därför är det nödvändigt att kunna anpassa utbildningen mot olika arbetsgivare som t.ex. storhushåll/kommunernas måltidsservice etc. Innan en rekryteringsutbildning avropas tas beslut om relevanta utbildningsmoduler och individuella upplägg för aktuella deltagare. Företagsförlagd utbildning För att stärka det arbetsmarknadspolitiska perspektivet i samband med genomförande av arbetsmarknadsutbildning ingår arbetsplatsförlagd utbildning. Omfattningen av denna kan vara upp till max 8 veckor och jämförs med utbildning och är en modul. Innehållet i modulen upprättas individuellt för varje kursdeltagare och i samverkan med aktuellt företag. Leverantören ansvarar för att handledning under den företagsförlagda utbildningen sker på ett pedagogiskt och kompetenshöjande sätt för kursdeltagaren. Leverantören ansvarar vidare för att aktuellt företag erbjuds (kostnadsfritt) 1-2 dagars utbildning för företagens handledare. 2.2 Anpassning av utbildningen för nyanlända invandrare I förekommande fall måste utbildningsupplägget anpassas mot speciellt prioriterade grupper. En av dessa grupper är nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen identifierar oftast enstaka deltagare eller mindre grupper av deltagare med erfarenhet från sitt hemland inom yrkesområdet. De kommer ofta från olika språkgrupper och gemensamt för dem är de har intresse eller erfarenhet av yrkesområdet samt att de har begränsade kunskaperna i svenska språket. Detta ställer stora krav på att leverantören har en nära samverkan med både Arbetsförmedling och kommun. Utbildningen bedrivs på deltid, i regel 20 timmar/vecka, och övrig tid ägnas åt SFI, Svenska för invandrare. Leverantören ansvarar för att språkstöd finns tillgängligt, om behov finns, under den tid som utbildningen bedrivs och samverkar med involverade SFI-lärare under uppdragets gång. Språkstöd/Yrkessvenska För att i större utsträckning tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildningen för arbetssökande med bristande kunskaper i svenska språket har Arbetsförmedlingen upphandlat utbildning i Yrkessvenska. Det ingår i leverantörens uppdrag att på begäran från Arbetsförmedlingen samarbeta med leverantören av Yrkessvenska. Skulle behov av tolk uppstå ansvarar den lokala Arbetsförmedlingen för detta, även kostnadsmässigt.

6 6 (17) Vid antagning av deltagare till utbildningen från målgruppen nyanlända ingår det i åtagandet att samarbeta med kommun/sfi-skolan för att lägga upp ett praktiskt genomförbart utbildningsupplägg för deltagaren. Uppstår det behov av samrådsmöten ingår det i åtagandet att anordna mötet med berörda parter. 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på Anbudsgivaren Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 10 1 kap ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om han är dömd för brott som innefattar; 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Anbudsgivaren försäkrar i anbudet att det inte finns grund för uteslutning enligt 10 kap punkten. Vidare kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 uteslutas från att delta i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivaren måste även på begäran kunna visa att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser t.ex. genom uppvisande av årsredovisning eller liknande. SKV 4820 Arbetsförmedlingen kommer att inhämta information motsvarande Skatteverkets blankett 4820 där det framgår om anbudsgivaren är registrerad företagare (F-skattesedel) och

7 7 (17) eventuella skatteskulder mm. Utländsk anbudsgivare ska på begäran uppvisa motsvarande dokument från det land där de är registrerade. Mervärdesskatt Om Anbudsgivaren inte är registrerad för mervärdeskatt krävs ett intyg om att sådan registrering har gjorts innan avtal kan tecknas. Om Anbudsgivare är momsbefriad, till exempel ideella organisationer eller studieförbund, krävs istället ett intyg som visar att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna kommer från momspliktig verksamhet. Av intyget bör även framgå hur kontrollen över intäkternas fördelning görs. Skulle den momspliktiga verksamheten överstiga 25 procent måste registrering för mervärdesskatt göras. Registrering Anbudsgivaren visar, i anbudet, att företaget/föreningen är registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, Företagsregistret i kommunen eller motsvarande register Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag/sin organisation och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade utbildningen. Av beskrivningen skall framgå inriktning och omfattning av nuvarande verksamhet samt antal personer som arbetar i verksamheten Referensuppdrag Syftet med referensuppdraget är att styrka Anbudsgivarens förmåga att genomföra det aktuella uppdraget med den inriktning och omfattning som efterfrågas. Det krävs att Anbudsgivaren har erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag som det nu aktuella. Anbudet skall innehålla en kortfattad beskrivning av ett (1) utbildningsuppdrag med utbildningsinriktning restaurang och storhushåll. Av beskrivningen skall framgå; Målgrupp och omfattning Uppdragets innehåll och metod De uppnådda resultaten i form av deltagare till anställning, utbildning eller annat. Arbetsförmedlingen vill även ha namn och telefonnummer till en referensperson hos uppdragsgivaren som kan kontaktas. Kontaktpersonen bör vara vidtalad. Referensuppdraget skall vara utfört inom den senaste 3-årsperioden. Om Anbudsgivaren är nyetablerad kan som alternativ lämnas ett likartat referensuppdrag genomfört av företagets företrädare eller av offererad samordnare.

8 8 (17) Personella resurser och underleverantörer Anbudsgivaren skall i anbudet bekräfta att denne själv eller med hjälp av underleverantörer, har personella resurser att klara av att leverera efterfrågad volym under hela avtalstiden, vilket skall bekräftas i anbudet. Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör skall anbudsgivaren i anbudet visa att denne verkligen förfogar över underleverantörens kapacitet under avtalstiden, till exempel genom att till anbudet bifoga samarbetsavtal. De aktuella lärarna skall ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet inom sitt undervisningsämne samt kunskap om hur verksamheten inom den aktuella branschen fungerar idag samt ha erfarenhet av undervisning, gärna med erfarenhet av målgruppen. Anbudet skall innehålla: a) en presentation av utbildningsansvarig med CV och en uppgift om i vilken omfattning och egenskap han/hon aktivt medverkar i utbildningen. b) en presentation av övriga lärare med meritförteckning och uppgift om lärarens aktiva medverkan i utbildningen och aktuella kunskaper om branschen. c) en beskrivning av hur de personella resurserna fördelas under utbildningstiden med avseende på lärartäthet per deltagare (antal lärare på heltid i förhållande till antalet deltagare i såväl praktiska som teoretiska moment, t.ex. 1/10=1 lärare per 10 deltagare) och fördelningen av lärarledd undervisning och självstudier ser ut t.ex. 30/10=30 lärarledda timmar och 10 timmar självstudier. Om anbud läggs på fler än ett upptagningsområde skall separata presentationer lämnas för respektive upptagningsområde Uppföljning/kvalitetssäkring För att säkerställa en hög kvalitet i den aktuella utbildningen åligger det Anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkring av utbildningens genomförande. Rutinerna för hur kvalitetssäkringen av den aktuella utbildningen genomförs skall beskrivas i anbudet. Det räcker inte att enbart nämna att man arbetar efter något kvalitetssystem/kvalitetsmetod. 3.2 Förutsättningar och krav för utbildningens genomförande Innehåll, upplägg och genomförande Anbudet skall innehålla: a) en utförlig beskrivning av planerat innehåll med rikttider, upplägg och genomförande av utbildningen, samt hur utbildningen leder till att utbildningsmålet uppnås. b) en utförlig beskrivning hur den företagsförlagda delen av utbildningen kommer att genomföras och följas upp samt hur Anbudsgivaren säkerställer att det finns handledare med rätt kompetens. c) en beskrivning av vilka kontakter anbudsgivaren har med företag i branschen samt vilka möjligheter leverantören har till praktikanskaffning.

9 9 (17) d) en beskrivning av Anbudsgivarens förmåga att anpassa utbildningen för nyanlända invandrare Utförandevillkor Hälsokontroll, enligt gällande livsmedelslag, ingår i leverantörens uppdrag och genomförs under introduktionsveckorna. Antagningsprocessen inleds med ett studiebesök där Leverantören i samråd med Arbetsförmedlingen informerar om yrke, utbildning och arbetsmarknad. Studiebesöket syftar till att bedöma den arbetssökandes möjligheter och lämplighet för utbildning och yrkesval. Leverantören ansvarar för att integrerat med yrkesutbildningen undervisa i jämställdhets- och miljöfrågor ur ett branschrelaterat perspektiv. Leverantören ansvarar för examination som visar att deltagarna klarat utbildningsmålet. För att underlätta kontakt och kommunikation mellan samverkande parter ansvarar Leverantören för att ett utbildningsråd bildas, vars huvuduppgift är att följa upp antal deltagare i utbildningen, säkerställa att utbildningen genomförs som överenskommet samt att ta emot och beakta deltagarnas synpunkter. Samrådsgruppen följer även upp arbetsplaceringen efter avslutad utbildning. Utbildningsrådet består av representanter för Arbetsförmedlingen, Leverantören och gärna branschföretag och arbetsmarknadens parter. Kursdeltagarna deltar vid behov. Utbildningsrådet sammanträder cirka varannan vecka med undantag för juli månad. Leverantören ansvarar för planering av möten och att dokumentation förs från varje möte samt att dessa vidarebefordras till berörda. Det åligger Leverantören att ta fram enkelt informationsmateriel som kan användas i samtal med arbetssökande. Leverantören svarar även för eventuell annonsering i dagspress efter samråd med Arbetsförmedlingen Utrustning Anbudet skall innehålla en beskrivning av den utrustning som kommer att användas i utbildningen, som visar att den är ändamålsenlig och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljöhänseende. Det ingår i leverantörens uppdrag att tillhandahålla överdragskläder och nödvändig skyddsutrustning för deltagarna. Vilka överdragskläder och vilken skyddsutrustning leverantören kommer att tillhandahålla skall redovisas i anbudet Undervisningsmateriel Anbudet skall innehålla en förteckning över de läromedel som kommer att användas i utbildningen. Av förteckningen ska framgå vilka läromedel som får behållas av deltagarna, respektive vad som är klassuppsättning eller referenslitteratur Utbildningslokaler Anbudsgivaren skall i anbudet:

10 10 (17) Visa att man under avtalstiden disponerar lämpliga lokaler för de delar av utbildningen som anbudsgivaren själv genomför, t.ex. genom kopia av hyresavtal, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande. Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera lokalerna och adress till lokalen bör framgå av anbudet. Med lämplig lokal avses en lokal som är belägen på utbildningsorten och enkelt kan nås med allmänna kommunikationsmedel eller likvärdigt. Lokalerna har utrustning och är utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer som ställs på utbildningslokaler av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning, på Lokalerna måste även vara anpassade för deltagare med funktionshinder. Deltagarna förutsätts ha tillgång till gemensamhetsutrymmen och pentry med möjlighet till uppvärmning av medhavd mat Deltagarens försäkringsskydd För deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen åligger det leverantören att teckna fullgod person- och olycksfallsförsäkring som även innefattar skada på egendom som kan uppstå för tredje person, till exempel vid praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Leverantören har efterforskningsansvaret Flexibla anpassningsmoduler All arbetsmarknadsutbildning skall kunna anpassas till funktionshindrade deltagare. För att tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildning för funktionshindrade har Arbetsförmedlingen upphandlat expertinsatser som anpassar utbildningen för deltagare med funktionshinder s.k. flexibla anpassningsmoduler. Det ingår i leverantörens uppdrag att på begäran från Arbetsförmedlingen samarbeta med leverantören av flexibla anpassningsmoduler för att underlätta denna anpassning. 4 Prövning av anbud 4.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta det/de anbud som uppfyller samtliga skall-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderings-kriterierna. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Om två eller flera anbud fortfarande har samma poäng vinner det anbud som har högst poäng på det/de kriterierna som har högst viktning. Om anbuden i detta läge fortfarande inte går att särskilja tillämpas lottning. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett femgradigt betygssystem på utvärderingskriterierna; se 4.2. Betyget multipliceras sedan med viktningen. Exempel: Betyget 5 x viktningen 15 % = 75 poäng.

11 11 (17) Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbudets pris jämförs med det pris som Arbetsförmedlingen i denna upphandling har satt som högsta tillåtna anbudspris, 3500:- per kdv, se även avsnitt 5.3: 3500 anbudspris Poäng 5 vikt 3500 Exempel: anbudets pris är 2 500:-. Då blir det = 1000/3500 x 5 x 35 = 50 poäng. 4.2 Utvärdering Utbildningens innehåll, upplägg och genomförande (55 procent) Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till: a) hur leverantören avser lägga upp och genomföra utbildningen med utbildningsmoduler och rikttider för den teoretiska och praktiska yrkesinriktade delen och hur det leder till att utbildningsmålet uppnås (15 %) b) Anbudsgivarens förmåga att anpassa utbildningen för nyanlända invandrare (10 %) c) hur anbudsgivaren kommer att genomföra och följa upp den på företagsförlagda delen av utbildningen, (10 %) d) Anbudsgivarens branschkontakter och kännedom om branschens kompetensbehov, samt hur Anbudsgivaren avser ackvirera företag inför den arbetsplatsförlagda utbildningen (10 %) e) beskrivning av hur utbildningen kvalitetssäkras både avseende enskilda moment och tjänsten som helhet. (10 %) Pris per kdv Pris per kursdeltagarvecka (kdv) och utbildningsort. (35 procent) Personella resurser (10 procent) Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till hur de personella resurserna fördelas under utbildningstiden med lärartäthet per deltagare (5 %) och andelen lärarledda timmar per vecka. (5 %) Bedömningen sker enligt mallen nedan. Om leverantören har olika lärartäthet på praktiska och teoretiska moment kommer ett snitt att användas vid pängbedömning. Lärartäthet /deltagare 1 lärare per 15 elever eller färre Betyg Poäng Lärarledda timmar/veck a Betyg Poäng tim/v 5 25

12 12 (17) 16-20/lärare tim/v /lärare tim/v /lärare tim/v /lärare tim/v Kommersiella villkor 5.1 Avtalsperiod och volym per arbetsmarknadsområde(amo) Utbildningen är öppen för deltagare från Arbetsförmedlingen i hela landet, även om deltagarna i första hand kommer från nedan angivna Arbetsmarknadsområde (AMO). Preliminär avtalsperiod för AMO Nässjö är till Preliminär avtalsperiod för AMO Västerås är till Preliminär avtalsperiod för AMO Borås är till Preliminär avtalsperiod för AMO Norrköping är till För samtliga utbildningsorter gäller två (2) veckors semesteruppehåll under avtalsperioden. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet två gånger med ytterligare maximalt 12 månader beroende på utvecklingen på arbetsmarknaden och uppdragsgivarens prioriteringar av aktuella utbildningsinsatser. AMO (Utbildningsort) Nässjö (Nässjö eller Eksjö) Västerås (Västerås) Borås (Borås) Norrköping (Norrköping) Prel. Avtalsperiod Garanterade kursdeltagarveckor (kdv) Rörlig volym/kdv I det rådande arbetsmarknadsläget kan de också uppstå efterfrågan på genomförande av utbildning på orter som Arbetsförmedlingen idag inte kan överblicka. Arbetsförmedlingen ska vid ett sådant läge inom avtalets ram kunna förhandla om alternativa orter och pris med utsedd leverantör.

13 13 (17) 5.2 Delar som anbud kan lämnas på Anbud kan lämnas på hela eller del av förfrågningsunderlaget. Med del av förfrågningsunderlag menas hela utbildningsinnehållet och minst en av utbildningsorterna enligt punkt 5.1. Avtalsperiod och volym per arbetsmarknadsområde. OBS! Personella resurser, lokaler, utrustning, undervisningsmateriel och pris specificeras för respektive utbildningsort. 5.3 Pris Anbudet skall innehålla ett (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv) och utbildningsort. Priset anges i svenska kronor, exklusive moms och skall inkludera samtliga kostnader (se dock 6 Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning). Utöver denna ersättning kommer leverantören att erhålla en fast ersättning för de deltagare som har behov av extra stöd i svenska för att klara utbildningen. Denna ersättning uppgår till maximalt 800 kr per kdv, leverantören kommer i dessa fall att behöva redovisa sina extra kostnader. Denna ytterligare ersättning ska inte räknas med i anbudspriset. Arbetsförmedlingen beslutar i de ensilda fallen huruvida en deltagare anses behöva det extra stödet i svenska. 6 Allmän information om upphandlingen Arbetsförmedlingens upphandlingsenhet har bl a i uppdrag att upphandla utbildning för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen upphandlar utbildning dels i form av arbetsmarknadsutbildning, dels i form av förberedande utbildning. Deltagarna i utbildningen får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Utbildningen beslutas av Arbetsförmedlingen med stöd av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och de föreskrifter som Arbetsförmedlingen utfärdar. Vi rekommenderar anbudslämnare att orientera sig om Arbetsförmedlingens uppdrag och tjänster på Förberedande utbildning syftar till att underlätta den arbetssökandes val av arbete. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för den som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. Arbetsmarknadsutbildning är yrkesutbildning. Syftet med en arbetsmarknadsutbildning är att stärka den enskilde arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. I detta fall avser upphandlingen arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning bedrivs i normalfallet, om inte annat anges, på heltid, dvs. 40 utbildningstimmar per vecka. (Se bilaga 4, Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning ). För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning tillhör kategorin B-tjänster.

14 14 (17) Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Arbetsförmedlingen kommer inte att ta hänsyn till alternativa anbud. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.e.x. mäklare. 7 Att lämna anbud 7.1 Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda Anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Anbud lämnas i ett original och en komplett kopia. Arbetsförmedlingen ser gärna att kopia också lämnas i digital form på usb-minne alternativt CD-rom. Observera att anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt: ANBUD: Restaurang och storhushållsutbildning, Dnr: Af-2010/ Anbud kan inte lämnas genom fax eller e-post. Anbud skall vara Upphandlingsenheten tillhanda senast Anbudet skickas till postadress: Arbetsförmedlingen, Box 31118, Göteborg. Anbuden kan även lämnas på besöksadress: Nordhemgatan 12, Göteborg Kontoret har öppet vanliga kontorstider, det vill säga normalt 8:00 16:30. Observera att det inte går att lämna anbudet på annat sätt! För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler den 20 maj Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Upphandlingsenheten. På begäran av en Anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står Anbudsgivaren för. 7.2 Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor eller på annat sätt inte motsvarar den tjänst som efterfrågas (så kallade orena anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att minska

15 15 (17) risken för Anbudsgivaren att missa något skall-krav finns i bilaga 1 en checklista för skall-krav. Här uppmanas Anbudsgivaren att ange var i anbudet skall-kravet är beskrivet. För att underlätta bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är uppställt i samma ordning och med samma rubricering som i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar Anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och att annan mindre relevant information bör utelämnas. Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar hanteringen av anbudet. 7.3 Tilldelningsmeddelande När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsmeddelande skickas om möjligt via e-post. Anbudsgivaren anger i bilaga Företagsuppgifter till vilken e-postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Saknas e-post anger Anbudsgivaren till vilken postadress tilldelningsmeddelande ska skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsmeddelandet kan anses ha kommit mottagaren tillhanda. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet kontrakt finns. 7.4 Frågor och svar Frågor som rör upphandlingen ställs via e-post (eller skriftligt) till Frågor kan ställas till och med Såväl frågor som svar kommer att publiceras på vår hemsida. Sista dag för publicering av svar är Ändringar och rättelser Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger leverantören att kontinuerligt bevaka Arbetsförmedlingens hemsida för att hålla sig uppdaterad under pågående upphandling. 7.6 Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap. 3 respektive 31 kap Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

16 16 (17) Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. 8 Övrigt 8.1 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Jesper Riis E-post: Telefon: Postadress: Arbetsförmedlingen Upphandlingssektionen Nordhemsgatan 12 Box Göteborg 9 Bilagor till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1a.Bekräftelse och redovisning av krav 1b. Checklista av skall-krav och leverantörskrav 2. Företagsuppgifter 3. Avtal 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.

17 17 (17)

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sida: 1 av 20. Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Grundläggande

Läs mer

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846

Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-24 1 (16) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Administrativ utbildning Dnr Af-2010/073846 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-06-20 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788

Förfrågningsunderlag Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 1(19) Förfrågningsunderlag Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Översyn av Arbetsförmedlingens Ekonomistyrningsmodell, Dnr Af-2010/200788 2(19) 1. INBJUDAN... 3 1.1

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2010-08-20 Upphandlingsansvarig Arbetsförmedlingen Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558

2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2010-04-15 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Schema, Bemanning och Tidredovising Dnr Af-2010/102558 2 (18) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3

Läs mer

1 Allmän information om upphandlingen

1 Allmän information om upphandlingen 2009-02-06 004/2009 1(9) Ert datum Ert dnr Sista anbudsdag: 2009-03-10 Anbudets giltighet: 2009-07-10 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 004/2009 UPPHANDLING AV KONSULTUPPDRAG

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB

Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Upphandling av årlig revision för Ambulanssjukvården i Storstockholm AB och Stockholm Care AB Ni inbjuds härmed att inkomma med anbud avseende årlig revision av Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer