Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning"

Transkript

1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG (17) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Restaurang och storhushållsutbildning Dnr Af-2010/106018

2 2 (17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING AKTUELL UPPHANDLING UTBILDNINGENS MÅL AKTUELL MÅLGRUPP FÖRKUNSKAPSKRAV URVAL OCH REKRYTERING UTBILDNINGEN SOM UPPHANDLAS UTBILDNINGENS INNEHÅLL OCH GENOMFÖRANDE ANPASSNING AV UTBILDNINGEN FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE KRAVSPECIFIKATION KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Beskrivning av anbudsgivaren Referensuppdrag Personella resurser och underleverantörer Uppföljning/kvalitetssäkring FÖRUTSÄTTNINGAR OCH KRAV FÖR UTBILDNINGENS GENOMFÖRANDE Innehåll, upplägg och genomförande Utförandevillkor Utrustning Undervisningsmateriel Utbildningslokaler Deltagarens försäkringsskydd Flexibla anpassningsmoduler PRÖVNING AV ANBUD BERÄKNINGSGRUNDER UTVÄRDERING KOMMERSIELLA VILLKOR AVTALSPERIOD OCH VOLYM PER ARBETSMARKNADSOMRÅDE(AMO) DELAR SOM ANBUD KAN LÄMNAS PÅ PRIS ALLMÄN INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 13 7 ATT LÄMNA ANBUD ANBUDSFÖRESKRIFTER ANBUDET TILLDELNINGSMEDDELANDE FRÅGOR OCH SVAR ÄNDRINGAR OCH RÄTTELSER SEKRETESS ÖVRIGT KONTAKTPERSON BILAGOR 16

3 3 (17) 1 Inledning 1.1 Aktuell upphandling I Sverige finns det en generell men varierande efterfrågan (bland annat på grund av säsong och konjunkturläge) på kompetent arbetskraft inom restaurang- och storhushåll. För att möta behovet av utbildad arbetskraft på alla nivåer inom måltidsområdet avser Arbetsförmedlingen att upphandla en allsidig Restaurang- och storhushållsutbildning. Aktuell målgrupp för utbildningen har väldigt skiftande kunskap och bakgrund vilket leder det till att upplägg, innehåll och metoder måste vara flexibla. För att deltagarna ska nå utbildningsmålet förutsätts leverantören kunna möta deltagare som har olika sätt att lära sig på. Utbildningen förutsätts även att bedrivas i ett nära samarbete med branschen. 1.2 Utbildningens mål Målet med utbildningen är att deltagarna erhåller en allsidig, praktisk och teoretisk, utbildning som krävs för yrkesarbete inom restaurangbranschen på olika nivåer och i olika miljöer. Utbildningen omfattar både nyutbildning, påbyggnadsutbildning och rekryteringsutbildning. Utbildningens mål är också att 100 % av kursdeltagarna är anställningsbara inom utbildningsyrket efter avslutad utbildning. 1.3 Aktuell målgrupp Målgruppen är arbetssökande och arbetslösa anmälda på arbetsförmedlingen med intresse för arbete inom branschen. En stor del av Arbetsförmedlingens insatser riktas mot särskilt prioriterade grupper som långtidssjukskrivna, nyanlända invandrare, funktionshindrade, ungdomar som deltar i Jobbgaranti för ungdomar och arbetssökande som deltar i Jobboch utvecklingsgarantin vilket gör att det ställs stora krav på leverantören att kunna bemöta deltagare med olika bakgrund och behov. 1.4 Förkunskapskrav Praktiskt handlag, intresse för yrkesområdet samt förkunskaper motsvarande grundskolenivå i matematik och svenska (med undantag av utbildning för nyanlända invandrare se punkt 2.2). 1.5 Urval och rekrytering Arbetsförmedlingen anvisar i samarbete med utbildningsleverantören och i förekommande fall företag med rekryteringsbehov lämpliga deltagare till utbildningen. Antagningsform: Successiv antagning varje helgfri måndag vid vakanser, med undantag av utbildning för nyanlända invandrare då gruppintag tillämpas.

4 4 (17) 2 Utbildningen som upphandlas 2.1 Utbildningens innehåll och genomförande Utbildningen omfattar följande: Förberedande utbildning (upp till max 3 veckor). Yrkesutbildning, grundläggande och påbyggnadsutbildning (Individuell utbildningslängd) Individuella utbildningsinsatser, ex rekryteringsutbildning Företagsförlagd utbildning Arbetsförmedlingen efterfrågar inte distansundervisning. Det åligger leverantören att tillhandahålla utbildningen med ett mycket flexibelt modulsystem för att kunna möta ett antal olika utbildningssituationer. Målsättningen med respektive utbildningsinsats är att den snabbt skall göra deltagaren anställningsbar. Följande utbildningsinsatser åläggs Leverantören att tillhandahålla: Förberedande utbildning Utbildningen inleds med en, utifrån deltagarens individuella förutsättningar, förberedande utbildning som kan vara upp till maximalt 3 veckor. Under den förberedande utbildningen ansvarar Leverantören för att en kartläggning av teoretiska kunskaper och yrkesbedömning genomförs, som därefter dokumenteras och meddelas till Arbetsförmedlingen. Den samlade bedömningen ligger till grund för fortsatt planering av en eventuell yrkesutbildning. Yrkesinriktad utbildning Följande yrkesinriktningar ingår: Kock med inriktning: à la carte, storkök och butik, individuell utbildningslängd Kallskänka med inriktning: à la carte, storkök och butik, individuell utbildningslängd Servering som utöver det traditionella köket kan inriktas mot arbeten inom fastfoodsåsom Coffebar, hamburgerbars, pizzeria, tacosbar, sushi osv. Utbildningslängd upp till 15 veckor. Bartenderutbildning: Utöver inträdeskravet att ha arbetat som servitör/servitris i minst 6 månader, krävs också vandelsintyg för att självständigt få arbeta i offentlig bar samt eventuellt jobbgaranti från seriös arbetsgivare. Restaurangbiträde/Ekonomibiträde som utöver det traditionella köket kan inriktas mot arbeten inom fastfood- såsom Coffebar, hamburgerbar, pizzeria, tacosbar, sushi osv. Utbildningslängd upp till 15 veckor. Modulindelad utbildning Arbetsförmedlingen avser att kunna avropa delar av utbildningen därför ingår det i leverantörens åtagande att modulindela utbildningen så att enstaka utbildningsavsnitt av utbildningen kan avropas vid behov. Exempel på modulinnehåll utöver det ovan nämnda: - Grundläggande kunskaper inom livsmedelshygien, service mm

5 5 (17) - Kassahantering, inköphantering, kundkommunikation och försäljningsteknik - Smörgåsservering, café, pizzeria mm. - Servering med möjlighet att inkludera barkunskaper. Leverantören får gärna föreslå andra inriktningar som kan erbjudas som efterfrågas av marknaden. Rekryteringsutbildning: Sker i samverkan med företag med rekryteringsbehov därför är det nödvändigt att kunna anpassa utbildningen mot olika arbetsgivare som t.ex. storhushåll/kommunernas måltidsservice etc. Innan en rekryteringsutbildning avropas tas beslut om relevanta utbildningsmoduler och individuella upplägg för aktuella deltagare. Företagsförlagd utbildning För att stärka det arbetsmarknadspolitiska perspektivet i samband med genomförande av arbetsmarknadsutbildning ingår arbetsplatsförlagd utbildning. Omfattningen av denna kan vara upp till max 8 veckor och jämförs med utbildning och är en modul. Innehållet i modulen upprättas individuellt för varje kursdeltagare och i samverkan med aktuellt företag. Leverantören ansvarar för att handledning under den företagsförlagda utbildningen sker på ett pedagogiskt och kompetenshöjande sätt för kursdeltagaren. Leverantören ansvarar vidare för att aktuellt företag erbjuds (kostnadsfritt) 1-2 dagars utbildning för företagens handledare. 2.2 Anpassning av utbildningen för nyanlända invandrare I förekommande fall måste utbildningsupplägget anpassas mot speciellt prioriterade grupper. En av dessa grupper är nyanlända invandrare. Arbetsförmedlingen identifierar oftast enstaka deltagare eller mindre grupper av deltagare med erfarenhet från sitt hemland inom yrkesområdet. De kommer ofta från olika språkgrupper och gemensamt för dem är de har intresse eller erfarenhet av yrkesområdet samt att de har begränsade kunskaperna i svenska språket. Detta ställer stora krav på att leverantören har en nära samverkan med både Arbetsförmedling och kommun. Utbildningen bedrivs på deltid, i regel 20 timmar/vecka, och övrig tid ägnas åt SFI, Svenska för invandrare. Leverantören ansvarar för att språkstöd finns tillgängligt, om behov finns, under den tid som utbildningen bedrivs och samverkar med involverade SFI-lärare under uppdragets gång. Språkstöd/Yrkessvenska För att i större utsträckning tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildningen för arbetssökande med bristande kunskaper i svenska språket har Arbetsförmedlingen upphandlat utbildning i Yrkessvenska. Det ingår i leverantörens uppdrag att på begäran från Arbetsförmedlingen samarbeta med leverantören av Yrkessvenska. Skulle behov av tolk uppstå ansvarar den lokala Arbetsförmedlingen för detta, även kostnadsmässigt.

6 6 (17) Vid antagning av deltagare till utbildningen från målgruppen nyanlända ingår det i åtagandet att samarbeta med kommun/sfi-skolan för att lägga upp ett praktiskt genomförbart utbildningsupplägg för deltagaren. Uppstår det behov av samrådsmöten ingår det i åtagandet att anordna mötet med berörda parter. 3 Kravspecifikation 3.1 Krav på Anbudsgivaren Lagenliga krav och ekonomisk förmåga Enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) 10 1 kap ska en anbudsgivare uteslutas från att delta i en offentlig upphandling om han är dömd för brott som innefattar; 1. deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, 4. penningtvätt. Anbudsgivaren försäkrar i anbudet att det inte finns grund för uteslutning enligt 10 kap punkten. Vidare kan en anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 uteslutas från att delta i upphandlingen om han 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt, 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Arbetsförmedlingen kan komma att särskilt begära upplysningar angående ovan angivna förhållanden. Anbudsgivaren måste även på begäran kunna visa att han har ekonomisk förmåga att fullfölja det uppdraget som anbudet avser t.ex. genom uppvisande av årsredovisning eller liknande. SKV 4820 Arbetsförmedlingen kommer att inhämta information motsvarande Skatteverkets blankett 4820 där det framgår om anbudsgivaren är registrerad företagare (F-skattesedel) och

7 7 (17) eventuella skatteskulder mm. Utländsk anbudsgivare ska på begäran uppvisa motsvarande dokument från det land där de är registrerade. Mervärdesskatt Om Anbudsgivaren inte är registrerad för mervärdeskatt krävs ett intyg om att sådan registrering har gjorts innan avtal kan tecknas. Om Anbudsgivare är momsbefriad, till exempel ideella organisationer eller studieförbund, krävs istället ett intyg som visar att mindre än 25 procent av rörelseintäkterna kommer från momspliktig verksamhet. Av intyget bör även framgå hur kontrollen över intäkternas fördelning görs. Skulle den momspliktiga verksamheten överstiga 25 procent måste registrering för mervärdesskatt göras. Registrering Anbudsgivaren visar, i anbudet, att företaget/föreningen är registrerad i företagsregister hos Bolagsverket, Skatteverket, Länsstyrelsen, Företagsregistret i kommunen eller motsvarande register Beskrivning av anbudsgivaren Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag/sin organisation och dess verksamhet med utgångspunkt från den efterfrågade utbildningen. Av beskrivningen skall framgå inriktning och omfattning av nuvarande verksamhet samt antal personer som arbetar i verksamheten Referensuppdrag Syftet med referensuppdraget är att styrka Anbudsgivarens förmåga att genomföra det aktuella uppdraget med den inriktning och omfattning som efterfrågas. Det krävs att Anbudsgivaren har erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag som det nu aktuella. Anbudet skall innehålla en kortfattad beskrivning av ett (1) utbildningsuppdrag med utbildningsinriktning restaurang och storhushåll. Av beskrivningen skall framgå; Målgrupp och omfattning Uppdragets innehåll och metod De uppnådda resultaten i form av deltagare till anställning, utbildning eller annat. Arbetsförmedlingen vill även ha namn och telefonnummer till en referensperson hos uppdragsgivaren som kan kontaktas. Kontaktpersonen bör vara vidtalad. Referensuppdraget skall vara utfört inom den senaste 3-årsperioden. Om Anbudsgivaren är nyetablerad kan som alternativ lämnas ett likartat referensuppdrag genomfört av företagets företrädare eller av offererad samordnare.

8 8 (17) Personella resurser och underleverantörer Anbudsgivaren skall i anbudet bekräfta att denne själv eller med hjälp av underleverantörer, har personella resurser att klara av att leverera efterfrågad volym under hela avtalstiden, vilket skall bekräftas i anbudet. Om anbudsgivaren åberopar kapacitet hos underleverantör skall anbudsgivaren i anbudet visa att denne verkligen förfogar över underleverantörens kapacitet under avtalstiden, till exempel genom att till anbudet bifoga samarbetsavtal. De aktuella lärarna skall ha relevant utbildning och yrkeserfarenhet inom sitt undervisningsämne samt kunskap om hur verksamheten inom den aktuella branschen fungerar idag samt ha erfarenhet av undervisning, gärna med erfarenhet av målgruppen. Anbudet skall innehålla: a) en presentation av utbildningsansvarig med CV och en uppgift om i vilken omfattning och egenskap han/hon aktivt medverkar i utbildningen. b) en presentation av övriga lärare med meritförteckning och uppgift om lärarens aktiva medverkan i utbildningen och aktuella kunskaper om branschen. c) en beskrivning av hur de personella resurserna fördelas under utbildningstiden med avseende på lärartäthet per deltagare (antal lärare på heltid i förhållande till antalet deltagare i såväl praktiska som teoretiska moment, t.ex. 1/10=1 lärare per 10 deltagare) och fördelningen av lärarledd undervisning och självstudier ser ut t.ex. 30/10=30 lärarledda timmar och 10 timmar självstudier. Om anbud läggs på fler än ett upptagningsområde skall separata presentationer lämnas för respektive upptagningsområde Uppföljning/kvalitetssäkring För att säkerställa en hög kvalitet i den aktuella utbildningen åligger det Anbudsgivaren att ha rutiner för kvalitetssäkring av utbildningens genomförande. Rutinerna för hur kvalitetssäkringen av den aktuella utbildningen genomförs skall beskrivas i anbudet. Det räcker inte att enbart nämna att man arbetar efter något kvalitetssystem/kvalitetsmetod. 3.2 Förutsättningar och krav för utbildningens genomförande Innehåll, upplägg och genomförande Anbudet skall innehålla: a) en utförlig beskrivning av planerat innehåll med rikttider, upplägg och genomförande av utbildningen, samt hur utbildningen leder till att utbildningsmålet uppnås. b) en utförlig beskrivning hur den företagsförlagda delen av utbildningen kommer att genomföras och följas upp samt hur Anbudsgivaren säkerställer att det finns handledare med rätt kompetens. c) en beskrivning av vilka kontakter anbudsgivaren har med företag i branschen samt vilka möjligheter leverantören har till praktikanskaffning.

9 9 (17) d) en beskrivning av Anbudsgivarens förmåga att anpassa utbildningen för nyanlända invandrare Utförandevillkor Hälsokontroll, enligt gällande livsmedelslag, ingår i leverantörens uppdrag och genomförs under introduktionsveckorna. Antagningsprocessen inleds med ett studiebesök där Leverantören i samråd med Arbetsförmedlingen informerar om yrke, utbildning och arbetsmarknad. Studiebesöket syftar till att bedöma den arbetssökandes möjligheter och lämplighet för utbildning och yrkesval. Leverantören ansvarar för att integrerat med yrkesutbildningen undervisa i jämställdhets- och miljöfrågor ur ett branschrelaterat perspektiv. Leverantören ansvarar för examination som visar att deltagarna klarat utbildningsmålet. För att underlätta kontakt och kommunikation mellan samverkande parter ansvarar Leverantören för att ett utbildningsråd bildas, vars huvuduppgift är att följa upp antal deltagare i utbildningen, säkerställa att utbildningen genomförs som överenskommet samt att ta emot och beakta deltagarnas synpunkter. Samrådsgruppen följer även upp arbetsplaceringen efter avslutad utbildning. Utbildningsrådet består av representanter för Arbetsförmedlingen, Leverantören och gärna branschföretag och arbetsmarknadens parter. Kursdeltagarna deltar vid behov. Utbildningsrådet sammanträder cirka varannan vecka med undantag för juli månad. Leverantören ansvarar för planering av möten och att dokumentation förs från varje möte samt att dessa vidarebefordras till berörda. Det åligger Leverantören att ta fram enkelt informationsmateriel som kan användas i samtal med arbetssökande. Leverantören svarar även för eventuell annonsering i dagspress efter samråd med Arbetsförmedlingen Utrustning Anbudet skall innehålla en beskrivning av den utrustning som kommer att användas i utbildningen, som visar att den är ändamålsenlig och i övrigt ergonomiskt anpassad ur arbetsmiljöhänseende. Det ingår i leverantörens uppdrag att tillhandahålla överdragskläder och nödvändig skyddsutrustning för deltagarna. Vilka överdragskläder och vilken skyddsutrustning leverantören kommer att tillhandahålla skall redovisas i anbudet Undervisningsmateriel Anbudet skall innehålla en förteckning över de läromedel som kommer att användas i utbildningen. Av förteckningen ska framgå vilka läromedel som får behållas av deltagarna, respektive vad som är klassuppsättning eller referenslitteratur Utbildningslokaler Anbudsgivaren skall i anbudet:

10 10 (17) Visa att man under avtalstiden disponerar lämpliga lokaler för de delar av utbildningen som anbudsgivaren själv genomför, t.ex. genom kopia av hyresavtal, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande. Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera lokalerna och adress till lokalen bör framgå av anbudet. Med lämplig lokal avses en lokal som är belägen på utbildningsorten och enkelt kan nås med allmänna kommunikationsmedel eller likvärdigt. Lokalerna har utrustning och är utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer som ställs på utbildningslokaler av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning, på Lokalerna måste även vara anpassade för deltagare med funktionshinder. Deltagarna förutsätts ha tillgång till gemensamhetsutrymmen och pentry med möjlighet till uppvärmning av medhavd mat Deltagarens försäkringsskydd För deltagare som inte uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen åligger det leverantören att teckna fullgod person- och olycksfallsförsäkring som även innefattar skada på egendom som kan uppstå för tredje person, till exempel vid praktik eller arbetsplatsförlagd utbildning. Leverantören har efterforskningsansvaret Flexibla anpassningsmoduler All arbetsmarknadsutbildning skall kunna anpassas till funktionshindrade deltagare. För att tillgängliggöra arbetsmarknadsutbildning för funktionshindrade har Arbetsförmedlingen upphandlat expertinsatser som anpassar utbildningen för deltagare med funktionshinder s.k. flexibla anpassningsmoduler. Det ingår i leverantörens uppdrag att på begäran från Arbetsförmedlingen samarbeta med leverantören av flexibla anpassningsmoduler för att underlätta denna anpassning. 4 Prövning av anbud 4.1 Beräkningsgrunder Arbetsförmedlingen kommer att anta det/de anbud som uppfyller samtliga skall-krav och får högst sammanlagd poäng vid prövningen utifrån utvärderings-kriterierna. Vid lika poäng vinner det anbud som har det lägsta priset. Om två eller flera anbud fortfarande har samma poäng vinner det anbud som har högst poäng på det/de kriterierna som har högst viktning. Om anbuden i detta läge fortfarande inte går att särskilja tillämpas lottning. Arbetsförmedlingen kommer att tillämpa ett femgradigt betygssystem på utvärderingskriterierna; se 4.2. Betyget multipliceras sedan med viktningen. Exempel: Betyget 5 x viktningen 15 % = 75 poäng.

11 11 (17) Poängbedömningen av anbudens priser går till så att anbudets pris jämförs med det pris som Arbetsförmedlingen i denna upphandling har satt som högsta tillåtna anbudspris, 3500:- per kdv, se även avsnitt 5.3: 3500 anbudspris Poäng 5 vikt 3500 Exempel: anbudets pris är 2 500:-. Då blir det = 1000/3500 x 5 x 35 = 50 poäng. 4.2 Utvärdering Utbildningens innehåll, upplägg och genomförande (55 procent) Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till: a) hur leverantören avser lägga upp och genomföra utbildningen med utbildningsmoduler och rikttider för den teoretiska och praktiska yrkesinriktade delen och hur det leder till att utbildningsmålet uppnås (15 %) b) Anbudsgivarens förmåga att anpassa utbildningen för nyanlända invandrare (10 %) c) hur anbudsgivaren kommer att genomföra och följa upp den på företagsförlagda delen av utbildningen, (10 %) d) Anbudsgivarens branschkontakter och kännedom om branschens kompetensbehov, samt hur Anbudsgivaren avser ackvirera företag inför den arbetsplatsförlagda utbildningen (10 %) e) beskrivning av hur utbildningen kvalitetssäkras både avseende enskilda moment och tjänsten som helhet. (10 %) Pris per kdv Pris per kursdeltagarvecka (kdv) och utbildningsort. (35 procent) Personella resurser (10 procent) Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till hur de personella resurserna fördelas under utbildningstiden med lärartäthet per deltagare (5 %) och andelen lärarledda timmar per vecka. (5 %) Bedömningen sker enligt mallen nedan. Om leverantören har olika lärartäthet på praktiska och teoretiska moment kommer ett snitt att användas vid pängbedömning. Lärartäthet /deltagare 1 lärare per 15 elever eller färre Betyg Poäng Lärarledda timmar/veck a Betyg Poäng tim/v 5 25

12 12 (17) 16-20/lärare tim/v /lärare tim/v /lärare tim/v /lärare tim/v Kommersiella villkor 5.1 Avtalsperiod och volym per arbetsmarknadsområde(amo) Utbildningen är öppen för deltagare från Arbetsförmedlingen i hela landet, även om deltagarna i första hand kommer från nedan angivna Arbetsmarknadsområde (AMO). Preliminär avtalsperiod för AMO Nässjö är till Preliminär avtalsperiod för AMO Västerås är till Preliminär avtalsperiod för AMO Borås är till Preliminär avtalsperiod för AMO Norrköping är till För samtliga utbildningsorter gäller två (2) veckors semesteruppehåll under avtalsperioden. Arbetsförmedlingen har rätt att förlänga avtalet två gånger med ytterligare maximalt 12 månader beroende på utvecklingen på arbetsmarknaden och uppdragsgivarens prioriteringar av aktuella utbildningsinsatser. AMO (Utbildningsort) Nässjö (Nässjö eller Eksjö) Västerås (Västerås) Borås (Borås) Norrköping (Norrköping) Prel. Avtalsperiod Garanterade kursdeltagarveckor (kdv) Rörlig volym/kdv I det rådande arbetsmarknadsläget kan de också uppstå efterfrågan på genomförande av utbildning på orter som Arbetsförmedlingen idag inte kan överblicka. Arbetsförmedlingen ska vid ett sådant läge inom avtalets ram kunna förhandla om alternativa orter och pris med utsedd leverantör.

13 13 (17) 5.2 Delar som anbud kan lämnas på Anbud kan lämnas på hela eller del av förfrågningsunderlaget. Med del av förfrågningsunderlag menas hela utbildningsinnehållet och minst en av utbildningsorterna enligt punkt 5.1. Avtalsperiod och volym per arbetsmarknadsområde. OBS! Personella resurser, lokaler, utrustning, undervisningsmateriel och pris specificeras för respektive utbildningsort. 5.3 Pris Anbudet skall innehålla ett (1) pris per kursdeltagarvecka (kdv) och utbildningsort. Priset anges i svenska kronor, exklusive moms och skall inkludera samtliga kostnader (se dock 6 Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning). Utöver denna ersättning kommer leverantören att erhålla en fast ersättning för de deltagare som har behov av extra stöd i svenska för att klara utbildningen. Denna ersättning uppgår till maximalt 800 kr per kdv, leverantören kommer i dessa fall att behöva redovisa sina extra kostnader. Denna ytterligare ersättning ska inte räknas med i anbudspriset. Arbetsförmedlingen beslutar i de ensilda fallen huruvida en deltagare anses behöva det extra stödet i svenska. 6 Allmän information om upphandlingen Arbetsförmedlingens upphandlingsenhet har bl a i uppdrag att upphandla utbildning för Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen upphandlar utbildning dels i form av arbetsmarknadsutbildning, dels i form av förberedande utbildning. Deltagarna i utbildningen får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd. Utbildningen beslutas av Arbetsförmedlingen med stöd av förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program och de föreskrifter som Arbetsförmedlingen utfärdar. Vi rekommenderar anbudslämnare att orientera sig om Arbetsförmedlingens uppdrag och tjänster på Förberedande utbildning syftar till att underlätta den arbetssökandes val av arbete. Insatserna ska vara individuellt utformade och kan vara av vägledande, rehabiliterande eller orienterande karaktär och ska särskilt användas för den som behöver förbereda sig för ett annat arbetsmarknadspolitiskt program eller ett arbete. Arbetsmarknadsutbildning är yrkesutbildning. Syftet med en arbetsmarknadsutbildning är att stärka den enskilde arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. I detta fall avser upphandlingen arbetsmarknadsutbildning. Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning bedrivs i normalfallet, om inte annat anges, på heltid, dvs. 40 utbildningstimmar per vecka. (Se bilaga 4, Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning ). För upphandlingen tillämpas lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning tillhör kategorin B-tjänster.

14 14 (17) Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling. Arbetsförmedlingen har för avsikt att teckna avtal med en leverantör. Arbetsförmedlingen kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Arbetsförmedlingen kommer inte att ta hänsyn till alternativa anbud. Arbetsförmedlingen ansvarar inte för förfrågningsunderlag som erhållits via annan part, som t.e.x. mäklare. 7 Att lämna anbud 7.1 Anbudsföreskrifter Anbud skall vara skriftligt och på svenska. Anbud skall vara bindande i fyra månader efter sista anbudsdag. Anbud skall undertecknas av person som är behörig att företräda Anbudsgivaren. Bevis om behörigheten skall lämnas i anbudet. Anbud lämnas i ett original och en komplett kopia. Arbetsförmedlingen ser gärna att kopia också lämnas i digital form på usb-minne alternativt CD-rom. Observera att anbudsgivaren ansvarar för att kopian överensstämmer med originalet. Arbetsförmedlingen vill ha anbudet i ett förseglat kuvert märkt: ANBUD: Restaurang och storhushållsutbildning, Dnr: Af-2010/ Anbud kan inte lämnas genom fax eller e-post. Anbud skall vara Upphandlingsenheten tillhanda senast Anbudet skickas till postadress: Arbetsförmedlingen, Box 31118, Göteborg. Anbuden kan även lämnas på besöksadress: Nordhemgatan 12, Göteborg Kontoret har öppet vanliga kontorstider, det vill säga normalt 8:00 16:30. Observera att det inte går att lämna anbudet på annat sätt! För sent inkommet anbud tas inte upp till prövning. Anbudsöppning sker i Arbetsförmedlingens lokaler den 20 maj Vid förrättningen deltar minst två tjänstemän från Upphandlingsenheten. På begäran av en Anbudsgivare får en av handelskammare utsedd person närvara. Eventuella kostnader för detta står Anbudsgivaren för. 7.2 Anbudet Anbud skall lämnas på de villkor som framgår av förfrågningsunderlaget. Anbud som avviker från dessa villkor eller på annat sätt inte motsvarar den tjänst som efterfrågas (så kallade orena anbud) kommer att förkastas. Anbud som inte uppfyller samtliga kvalificeringskrav kommer att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att noggrant läsa förfrågningsunderlaget. För att minska

15 15 (17) risken för Anbudsgivaren att missa något skall-krav finns i bilaga 1 en checklista för skall-krav. Här uppmanas Anbudsgivaren att ange var i anbudet skall-kravet är beskrivet. För att underlätta bedömningen av anbudet önskar Arbetsförmedlingen att anbudet är uppställt i samma ordning och med samma rubricering som i förfrågningsunderlaget. Arbetsförmedlingen rekommenderar Anbudsgivaren att koncentrera sig på den information som efterfrågas och att annan mindre relevant information bör utelämnas. Arbetsförmedlingen ser gärna att anbudet inte är inbundet, häftat, limmat, under flikar, etc. Lösa blad lagda i en plastficka underlättar hanteringen av anbudet. 7.3 Tilldelningsmeddelande När beslut om tilldelning fattats skickas ett tilldelningsmeddelande till samtliga anbudsgivare. Tilldelningsmeddelande skickas om möjligt via e-post. Anbudsgivaren anger i bilaga Företagsuppgifter till vilken e-postadress tilldelningsmeddelande kan skickas. Saknas e-post anger Anbudsgivaren till vilken postadress tilldelningsmeddelande ska skickas. Avtal kommer att tecknas tidigast 10 dagar efter att tilldelningsmeddelandet kan anses ha kommit mottagaren tillhanda. Bindande avtal föreligger först då av båda parter underskrivet kontrakt finns. 7.4 Frågor och svar Frågor som rör upphandlingen ställs via e-post (eller skriftligt) till Frågor kan ställas till och med Såväl frågor som svar kommer att publiceras på vår hemsida. Sista dag för publicering av svar är Ändringar och rättelser Arbetsförmedlingen kan komma att göra ändringar och rättelser i förfrågningsunderlaget under anbudstiden. Det åligger leverantören att kontinuerligt bevaka Arbetsförmedlingens hemsida för att hålla sig uppdaterad under pågående upphandling. 7.6 Sekretess Anbud blir allmän handling vid tidpunkten som bestämts för anbudsöppning. Anbuden är hemliga till dess de offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet annars har slutförts. Uppgifter i anbud kan därefter hemlighållas endast om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs, eller om det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs, i enlighet med 19 kap. 3 respektive 31 kap Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

16 16 (17) Arbetsförmedlingen lämnar inget förhandsbesked om uppgifter kommer att sekretessbeläggas. Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbudet rekommenderas att lämna in en begäran om sekretess till Arbetsförmedlingen samt ange vilka uppgifter anbudsgivaren vill skydda och vilken skada han skulle lida om uppgifterna röjs. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterier endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. 8 Övrigt 8.1 Kontaktperson Ansvarig upphandlare är Jesper Riis E-post: Telefon: Postadress: Arbetsförmedlingen Upphandlingssektionen Nordhemsgatan 12 Box Göteborg 9 Bilagor till förfrågningsunderlaget hör följande bilagor: 1a.Bekräftelse och redovisning av krav 1b. Checklista av skall-krav och leverantörskrav 2. Företagsuppgifter 3. Avtal 4. Allmänna bestämmelser vid köp av arbetsmarknadsutbildning och förberedande utbildning.

17 17 (17)

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506

1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning Exportsäljare Dnr AF-2010/099506 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND/INLEDNING... 3 1.1 DEN

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner

ANBUDSINBJUDAN. Upphandling av leverantörsinspektioner BILAGA 4A TILL CIRKULÄR 09:86 1 (8) ANBUDSINBJUDAN Upphandling av leverantörsinspektioner 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 1.1 Avtalsform...3 1.2 Avtalsperiod...3 1.3 Avropsordning...3

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

Observera Nytt fom 2010-05-28

Observera Nytt fom 2010-05-28 Sida: 1 av 20 Avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Observera Nytt fom 2010-05-28 Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär

Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Ledarskapsutvecklingsprogram för centrumföreståndare Utformning av elektroniskt anbudsformulär Steg 1 Om leverantören är ett standardformulär där uppgifter om anbudsgivaren enligt förfrågningsunderlagets

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av Restaurangutbildningar, Af-2012/405003

Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av Restaurangutbildningar, Af-2012/405003 Sida: 1 av 5 Bilaga 1 2012-05-18 Utvärderingsprotokoll gällande upphandlingar av Restaurangutbildningar, Af-2012/405003 Arbetsförmedlingen har genomfört sammanlagt 28 upphandlingar enligt följande: Upphandlingsförfarande:

Läs mer

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489

Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-09-27 1 (14) Arbetsförmedlingen inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av förberedande utbildning Yrkesorientering Industriteknik Dnr Af-2010/273489 2 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Arbetsförmedlingen

Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Produktionspersonal för fordonsindustrin Dnr Af-2010/104301 Sida: 2

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

MODULSKISS Bilaga 1 Interaktiv utbildning utlänningsrätt Grundläggande nivå Fördjupning Repetition Examination Teori Teori Teori Teori Teori Teori Interaktiv utbildning - utlänningsrätt PVS-714-5305/10

Läs mer

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation.

AUB.31 - Anbudsgivaren ska i svarsrutan nedan lämna en allmän beskrivning av anbudsgivarens organisation. Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-432 Namn Projekt- och byggledning - Park/Lekpark/Torg. Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken

Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Sida: 1 av 3 Dnr: Af-2010/086751 Datum: 2010-04-23 Frågor och svar 1 Upphandling Utbildning med inriktning Serviceyrken Fråga 1 2010-04-14 Vilken indelning av arbetsmarknadsområden som är korrekt. Det

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN

1. Generell del. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN Förfrågningsunderlag 2014-01-14 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Torbjörn Vittfarne Upphandling Arbetsmarknadsutbildning Vård- och omsorgsutbildning Af-2013/363814 Sista anbudsdag: 2014-02-14

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsförmedlingen. Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2010-03-26 1 (18) Arbetsförmedlingen Inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Arbetsmarknadsutbildning Verkstadsteknisk utbildning för Arbetsmarknadsområde Trollhättan

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsutbildning Vård- och Omsorgsutbildning Torbjörn Vittfarne AF 2012/279404

Arbetsmarknadsutbildning Vård- och Omsorgsutbildning Torbjörn Vittfarne AF 2012/279404 Förfrågningsunderlag 2012-09-13 Upphandlingsansvarig Upphandling ARBETSFÖRMEDLINGEN Arbetsmarknadsutbildning Vård- och Omsorgsutbildning Torbjörn Vittfarne AF 2012/279404 Sista anbudsdag: 2012-10-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN. Arbetsmarknadsutbildning vård- och omsorgsutbildning

1. Generell del. Förfrågningsunderlag Inledning ARBETSFÖRMEDLINGEN. Arbetsmarknadsutbildning vård- och omsorgsutbildning Förfrågningsunderlag 2012-07-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Torbjörn Vittfarne Upphandling Arbetsmarknadsutbildning vård- och omsorgsutbildning Af-2012/141734 Sista anbudsdag: 2012-08-20 Symbolförklaring:

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören Förfrågningsunderlag 2015-09-04 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Marie Thorsell 2015-15929 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-13 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-653-4155/11 DEL 2 ANBUDSFÖRFRÅGAN Kraven på anbudsgivaren och tjänsten I denna del står vilka krav

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Markera de gråa fälten och fyll i. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer