KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Nya utskott: PU och Arbetsmarknadsutskott Peter Waara 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott; val av Budgetberedningen; val av 5 ledamöter + nämndsordförande och gruppledare som skall ingå i BB 5 Kommunala Pensionärsrådet, val av Kommunala Rådet för Personer med Funktionshinder; val av 1 KSrepresentant + 1 ers 7 Hälso- och trygghetsrådet; val av ordförande Lantmäteriförrättningar; val av 1 ombud + 1 ers 9 Haparanda by och Seskarö by; val av 1 ombud + 1 ers i resp by 10 Kommuninvest; val 1 ombud + 1 ers 11 Kommunförbundet Norrbottens styrelse; val av 1 ledamot + 1 ers 12 Norrlands Mineraljakt; val av 1 kontaktperson 13 Provincia Bothniensis; val Haparanda Jaktvårdsstyrelse; val av adjungerande ledamot + ers 15 Bothnian Arc (Bottenviksbågen); val av 1 representant + ers vid bolagsstämman Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) 16 Styrgruppen för Resecentrum; val av Regionförbundet Meri-Lapin Kehittämiskeskus ry; val av 2 ledamöter + 2 ers 18 1 RKM; val av 1 ers 19 2 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism; val av 1 kontaktperson 20 3 Sammanträdesplanen 2015 för KS + KsAu + PU + Arbetsmarknadsutskott KS 2014/506 KS 2014/ Utbildning för förtroendevalda; gemensam samt nämndsvis 22 4 Internkontrollplan för Kommunstyrelsen KS 2014/496 Tommi Slunga sep bil sep bil 2 SKL; Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder SKL; Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige KS 2014/507 KS 2014/ Erbjudande om att förvärva fastigheten Seskarö 2:37 KS 2014/230 Göran Wigren 26 8 eförslag Belys Gamla vattentornet KS 2014/497 Tommi Slunga 27 Kundförluster år 2014 Hans Kenttä 28 Fråga om sanering av en förskola för barn med allergibesvär 29 Delgivningar Enligt uppdrag Eine Pirilä Sekreterare

3 HAPARANDA STAD KF 4z SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 32 Regionala kollektivtrafikmyndigheten - Val av representant för direktionen Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja följande för åren : Representant i direktionen RKM Peter Waara, S Justerare l J.!(

4 ^n-^ ^ ^ ^^11 y^^d^, ^ i^n^ or^rs o STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ju 2014:18 Huvudsekreterare Daniel Norlander Telefon Mobil E-post daniel.norlanderqregeringskansliet.se En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Bakgrund I december 2011 beslutade regeringen om en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen innehåller 15 åtgärder, varav flertalet genomförts och avrapporterats. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera handlingsplanen och ska redovisa sina slutsatser senast mars I december 2013 redovisades den statliga utredningen, "När vi bryr oss -förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism". Förutom detta har flera rapporter från statliga myndigheter och organisationer bidragit till kunskap om problembilder och även lyft fram förslag på vad som skulle kunna göras för att förebygga våldsbejakande extremism. Betänkandet "När vi bryr oss..." föreslog för regeringen att inrätta en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Regeringen utsåg, sommaren 2014, Mona Sahlin till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdrag Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas och sprids. I uppdraget ingår att: stärka och stödja samverkan på nationell och lokal nivå, inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte, stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt, och genomföra riktade utbildningsinsatser. Postadress Besöksadress Telefonväxel Stockholm Rosenbad 4

5 2 Organisation Den nationella samordnaren är organisatoriskt en utredning under demokratienheten på Justitiedepartementet, och fungerar som en egen myndighet Budgeten stipulerar förutom samordnaren själv, ett sekretariat bestående av en huvudsekreterare, en kommittesekreterare och en pressekreterare. Den nationella samordnaren är en genomförandekommitte med uppdrag att sprida kunskap som tidigare rapporter och utredningar tagit fram och de metoder som finns för att förebygga våldsbejakande extremism ska nå ut till landets kommuner. Sekretariatets arbete Sekretariatet har delat in arbetet i fyra verksamhetsgrenar. Skapa och/eller stärka befintliga lokala plattformar för att förebygga våldsbejakande extremism. Skapa en nationell plattform för att förebygga våldsbejakande extremism. Tillhandahålla kunskap. Verka opinionsbildande. De lokala plattformarna De problem som finns i landet när det gäller våldsbejakande extremism (den autonoma rörelsen, vitmaktrörelsen och den våldsbejakande islamistiska miljön), finns alltid på det lokala planet - i en kommun, i ett lokalpolisområde, iett bostadsområde. Ett omfattande arbete för att förebygga våldsbejakande extremism bedrivs redan idag på många orter runtom i landet. Den nationella samordnaren har för avsikt att stötta och stärka de kommunala tjänstemän, poliser, övriga medarbetare och eldsjälar från det civila samhället som arbetar med dessa problem. samordnaren avser också att stötta och stärka de kommuner och stadsdelar som ännu inte initierat ett lokalt förebyggande-arbete. Under 2015 kommer kontakter att tas med samtliga landets 290 kommuner och i dialog med dessa på olika sätt antingen förstärka ett befintligt arbete eller skapa ett lokalt förebyggande arbete. samordnaren vill vara en länk, dels mellan den nationella kunskapen och den lokala praktiken, dels mellan lokala praktiker. Förutom det konkreta arbetet med kommunerna kommer regionala konferenser att hållas, de första redan under I Malmö anordnas en uppstartskonferens den 2 december, i Stockholm den 3 december, i Göteborg den 9 december samt i Umeå den 15 januari 2015.

6 3 Den nationella plattformen Utgångspunkten i den nationella plattformen är samordnarens referensgrupp som i dagsläget består av 14 myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting. De myndigheter som ingår är Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Forum för levande historia, Försvarshögskolan, Skolverket, Statens Institutionsstyrelse, Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet, Statens medieråd, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen, Nämnden för statligt stöd till trossamfund och Rikskriminalpolisen. Samordnaren kommer att hålla möten med referensgruppen var åttonde vecka för att kontinuerligt diskutera arbetets fortskridande samt vad de representerade myndigheterna kan komma att bidra med när det gäller att förebygga våldsbejakande extremism. Kunskapsbank Samordnaren ska tillhandahålla och sprida kunskap och vara en kunskapsbank på det aktuella området. Hemsidan kommer att utgöra grunden inom detta verksamhetsområde. Hemsidan ska kontinuerligt uppdateras med aktuella händelser, den ska innehålla frågor och svar samt länkar till hjälp och annan kunskap. Hemsidan beräknas vara klar i januari En förenklad version kommer att presenteras i samband med de regionala konferenserna. Opinionsbildande Ett sätt att sprida kunskap och fakta om händelser och skeenden är att vara proaktiv när det gäller opinionsbildning. Samordnaren avser att tillsammans med andra aktörer i samhället skapa opinion kring frågan om hur man förebygger våldsbejakande extremism. Detta kommer att förenkla och förhoppningsvis intensifiera det arbete som redan idag görs inom myndigheter i allmänhet men i det civila samhället i synnerhet.

7 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot... -post registrator Sida 1 av 2 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, önskar kontaktperson i varje kommun Martha Hannus ^^1artha Hannus <martha hannusnregeringskanslietse>; Daniel Norlander Fredrik Hammarbäck <fredrik.hammarbackcuregeringskansliet.se>; i h^i. ^? Den nationella samordnaren - en sammanfattning.pdf; Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, önskar kontaktperson i varje kommun Regeringen tillsatte sommaren 2014 Mona Saklin som nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget är främst att stärka och stödja samverkan lokalt och nationellt men också att jobba med riktade u^.b^lr%nlri^^lr^^ ^t^f^^r, bild^^ re:l^e.rr^nsgrupper rnrrr, ^,^arnordnaren ska i första hand job^k^a 1 avi liltc^ljaad^l^i; pers^^:x^^^et tillsarr^rnaris Ifi^:d lurcalå krafter suiri ^uclai^^åns^, lokal polis oca7 det ci^^ila samhället. Under år 2015 avser Mona Sahlin och hennes sekretariat att intensifiera arbetet på det lokala planet tillsammans med de lokala aktörerna. Vi behöver en kontaktperson i varje kommun. Kontaktpersonen ska arbeta med ett förebyggande perspektiv inom den sociala sektorn och organisatoriskt företrädesvis befinna sig i anslutning till kommunledningen. Det lokala arbetet utgår från den lokala problembilden. För vissa kontaktpersoner kommer arbetet att innebära att ta emot information från samordnaren och sprida vidare i kommunen, för andra kommer det att innebära att organisera möten inom kommunen tillsammans med den nationella samordnaren, civilsamhället och polis. Vår ambition är att vi tillsammans ska komma fram till gemensamma åtgärder. Bifogad fil är en mer utförlig beskrivning av samordnarens uppdrag. Följ denna länk och anmäl kommunens kontaktperson senast den 31 januari Frågor och kontaktuppgifter: Daniel Norlander Huvudsekreterare Nationella samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Direkttelefon: Mobiltelefon: E-mall: daniel. https://m.haparanda. se/owa/

8 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot... -post registrator Sida 2 av 2 Martha Harmus Kommittesekreterare Nationella samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Direkttelefon: Mobiltelefon: + X martha.hannuscu?regerin^skansliet.se https://m.haparanda.se/owa/

9 Sammanträdesplan för 2015 FÖRSLAG Antagen av KS Antagen av KF Januari Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KS Val av Au, BB m.m. Hamnskär SN Val av Snau+eu, fastställande av mötesdagar eu på eftermiddagen Hamnskär BUN Val av Bun uu & kofu, fastställande av mötesdagar Hamnskär Ksau Byskär Omvärldsbevakning Uu + Kofu Läsåret, arbetsbudget Hamnskär Uu Kofu Februari Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär Snau + eu Arbetsbudget Hamnskär KS Budgetdirektiv Hamnskär BUN Lå 14/15, Arbetsbudget, rap.sys.kval 1 Hamnskär KF Workshop KF inriktningar SN Arbetsbudget Hamnskär KF Budgetdirektiv Sandskär Snau + Uu Hamnskär Mars Datum Organ Ärende Kommentar Lokal Tid Ksau Gruppledarträff före KsAu Byskär SBN Hamnskär Uu + Kofu Februari prognos Hamnskär Omvärldsbevakning Byskär Snau+eu Februari prognos Hamnskär Snau eu BUN Februari prognos, rap.sys.kval 2 Hamnskär Budgetberedning Hamnskär KS Hamnskär SN Hamnskär April Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär KF Årsbokslut 2014 Sandskär Uu + Kofu Bidrag, mars prognos Hamnskär Uu Kofu Måldag KS MEDDELAS SENARE

10 Snau + eu mars prognos, föreningsbidrag Hamnskär Snau eu KsAu Gruppledarträff före KsAu Byskär BUN/SN GEMENSAM MÅLDAG MEDDELAS SENARE

11 Maj Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid Budgetberedning Hamnskär SBN Delår 1, antagande av mål Hamnskär BUN Delår 1 och april prog., rap sys.kval. 3 Hamnskär KS Delår 1, nämndernas mål, budget Hamnskär SN Delår 1 och april prog, nämndernas mål Hamnskär SN Uu + Kofu Särskilda bidrag, mål 2016 Hamnskär Uu Kofu Sneu Hamnskär Juni Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid Budgetberedning Hamnskär BUN Särskilda bidrag, budget, mål 2016 Hamnskär SBN Hamnskär KF Sandskär Sneu Maj prognos Hamnskär Uu Antagning, maj prognos T-skolan Juli Sammanträdesfritt Augusti Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KsAu Byskär Snau + eu Juli prognos Hamnskär Au Eu Uu + Kofu Juli prognos Hamnskär Uu Kofu Budgetberedning Hamnskär September Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär SN Hamnskär KS Delår 2, Skattesats Hamnskär BUN Delår 2 och augusti prognos, rap.sys.kval 4 och 5 Hamnskär Budgetberedning Hamnskär Snau + Uu Gemensamt utskott för Bun och Sn Hamnskär Snau + eu Delår 2 och augusti prognos Hamnskär Snau eu 13.00

12 Oktober Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KsAu Delår 2 Gruppledarträff före KsAu Byskär SBN Hamnskär Uu + Kofu September prognos, särskilda bidrag Hamnskär UU Kofu KF Delår 2, Skattesats Sandskär SN + eu Delår 2 och augusti & september prognos Hamnskär SN eu November Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KS Uppföljning av mål, delegationsredovisning Byskär BUN September prognos, särskilda bidrag, rap.sys.kval 6 Hamnskär SBN Hamnskär KsAu Gruppledarträff före KsAu Byskär Snau + eu Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär Snau eu KF med TornGemensamt KF med Torneå lokal meddelas senare Uu + Kofu Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär Uu Kofu December Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SN Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär KS Uppföljning av mål, delegationsredovisning Hamnskär BUN Oktober prognos, budget 2016, verksamhetsrapporter Hamnskär SBN Hamnskär KF Sandskär SnEU Akuta ärenden Utgår om inte behov finns Hamnskär Reviderad

13 i ^i7r ^f z^di^^^^.^/ Intern kontroll (Kommunstyrelsen) Process Kontrollmoment Styrdokument Politisk styrning ''. Delegation frän KF till nämnd -följs reglementet för nämnd? Delegation frän nämnd till tjänsteman: rapporteras delegationsbeslut till nämnd? Uppföljning av implemenleringen av CEMR-deklarationen (europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män pä lokal och regional nivä) Uppföljning av implemenleringen av Barnkonventionen Beskrivningsfält Utförare Rapportera Kontrollansvarig Slutdatum (Borttagen) till: Reglementen för KS, Maarit Förvaltningschef Förvaltningschef BUN, SN, SBN Kontio, Merja Pikkuaho, Inger Kurri, Eine Pirilä ämndernas delegationsordningar esluten i nämnderna all anta rekommendationerna, t ex KsAu 2014, 183 Maarit örvaltningschef Förvaltningschef Kontio, Merja Pikkuaho, Inger Kurri, Eine Pirilä Kirsti Jussila örvaltningschef Förvaltningschef Bland annat Kirsti Jussila Förvaltningschef Förvaltningschef Handlingsplanen i ärendenummer: KS 2013/304. Åtgärder Ekonomistyrning Nytt arvodesreglemente -nya rutiner, arvodesutbetalningarna och rimlighetsbedömningar Utbetalningskontroll -att inte felaktiga utbetalningar sker Fungerande krav-funktion? Nytt reglemente Jarkko Förvaltningschef Förvaltningschef antaget KF November 2014 (KS 2014/432) Jaako Hans Kenttä Förvaltningschef Förvaltningschef Hans Kenttä Förvaltningschef Förvaltningschef Måluppfyllelse ;. Mål, (kvalitets-)indikatorer och kostnader? Budget- och Tommi Förvaltningschef Förvaltningschef strategiplan & Bokslut/ årsredovisning Slunga, Arja Martinviita, Hans Kenttä sida I av 2 ( )

14 Process Kontrollmoment Styrdokument Beskrivningsfält Uttörare Rapportera Kontrollansvarig (Borttagen) till : Slutdatum Åtgärder Efterlevnad av Avtalstrohet mol gällande lagar, upphandlingsavtal? förordningar, riktlinjer policys, avtal ^ Finns det områden utan upphandlande avtal? Ömräden där avtal saknas? Ärendehantering - uppfyller vi lagen och haren andmålsenlig service? Upphandlingspolicy Lagen om Offentligt upphandling Upphandlingspolicy OSL, Förvaltningslagen, PUL... Monica Täikkö Monica Täikkö Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Nadja Lukin Förvaltningschef Förvaltningschef Organisationen Systematiskt Arbetsmiljöarbete - som skyddsronder och åtgärder? arbetsgivare Hanna Mustajärvi, Susanna Noren Personalchef Förvaltningschef siaaz ^^ z tzota -tz-izt

15

16

17

18 Irn FiAiPARANDATO1^Nl0 Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Planeringschef / Göran Wigren, ^ -- Förslag till köp av mark, Seskarö 2 :37, mark för idrottshall, fotbollsplaner etc. från Sveaskog, Sågedet AB Förslag till Beslut Haparanda stad köper fastigheten Seskarö 2:37 i enlighet med förslaget daterat för en köpeskilling om sek. Bakgrund Haparanda stad äger en idrottsanläggning på fastigheten samt att där finns två fotbollsplaner vilka används av Seskarö IF, allmänhet med flera. Under kommande är skall idrottsanläggningen renoveras. Då större summor avses investeras i anläggningen så bör kommunen äga marken för att säkerställa användandet på lång sikt. Sågedet AB, ägt av Sveaskog erbjuder kommunen i två mail ( och ) att köpa marken till ett totalt pris av sek. Sågedet upprättar köpeavtal och köpebrev, kommunen ansvarar för lagfartskostnaden. Bilagor: Mail frän Sveaskog Enligt uppdrag Göran Wigren Planeringschef Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget haparanda.se Haparanda Haparanda

19 Post från: < krkiv Redigera Vi=_ a Åtgärder Verldyg Konton Fönster Hjalp g3 Stång <^ Svara IQG Svara alla L^ Vidarebet ^ ^ ^ (=/ /^ y 0 post Egenskaper Anpassa Meddelandekålla Diskussionstråd Från: doren.ahlund^^sveaskogse>.. adl: Wigren, Göran llrend^ SV: Erbjudånde om f6rvårv av Seskärö- Hej! Enligt tidigare samtal så efterlyste du lite på vilket sätt vi kornmat fram till köpeskillingen. För att vt skall kunna avyttra mark under hand så skall det ske till marknadsmässigt pris. I detta fall så harjämförelse materialet varit råmark, taxeringsvärde jämförbara tomter i Seskarö, utförda avyttringar på marknadsmässigt likvärdiga områden. Avyttring eåtskärsnäs oavstyckad råmark med syfta uppställningsplats lastbil 2300 m2 pris kr motsvarande ca 30kr per m2 Avyttring ca 2 mil utanför Gällivare oavstyckad plan för byggnad av förråd ca 3000 m2 pris kr motsvarande ca 36kr per m3 Avyttring 2 mil från Tårendö, plats för lastbilar samt fömåd ca m kr motsvarande ca 13,Skr per m2. Jag har även tittat på ett antal likvärdiga tomter i närområdet och dess taxeringsvärden. Denna tom ärsom sagt redan en egen fastighet så dettill kommer ej någon förrättningskostnad sågris utan fastighetsbildning skulle vara ca 7,35 per m2 För att nå ett snabbt avslut så justerarjag priset till kr för Seskarö 2:37 Mvh Sören dhlund Från: Goran Wigren [mailto : Goran.Wigren^haparanda.se] Skkkaw. den 16 maj :19 Till: Ahlund Sören Ämne: Sv: Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 Hej Siiren! Tackför ett trevligt samtal, jag skickar mina kontaktuppgifter till dig och hoppas att vi kan hitta en snabb lösning//mvh giiran Göran Wigren Planeringschef Haparanda stad SE Haparanda Phone +46 (0) Fax+46 (0) Mob +46 (0)

20 Sida 1 av 1 Eine Pirila -Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 Från: Till: Datum: Ärende: Kopia: Bifogade filer: se> <bj orn. j se> 2014-OS-06 08:12 Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 se> Hogupplost_fastighetskarta_Haparanda Seskaro 2_37_omrl.png; Haparanda_Seskaro_2_37.pdf; DOC pdf; Seskarö OOI.JPG; Seskarö 003.JPG Hej! Enligt tidigare förfrågan och samtal har det visat sig att det inte finns något avtal mellan Haparanda kommun som byggnadsägare och Sågedet AB som fastighetsägare för byggnader och anläggningar på Seskarö 2:37 Vi är av den uppfattningen att det vore bäst om kommunen även ägde fastigheten då det innebär att byggnaderna övergår från att vara lös egendom till att vara fast egendom vilket normalt skapar mervärden för byggnadsägaren. Sveaskog Förvaltnings AB är ägare av Sågedet AB Sågedet AB erbjuder därför Haparanda kommun att förvärva hela fastigheten Seskarö 2 :37 om ca 1,7 ha till ett pris om kr. Sveaskog Förvaltning AB svarar för upprättande av köpeavtal. Hälsningar Sören Åhlund Fastighetsansvarig Norrbotten Sveaskog Förvaltnings AB Företagsvägen Gammelstad Tel direkt: Tel mobil: Tel vx1: Fax filer//c:\users\einepiri\appdata\local\temp\xpgrpwise\5373a3 8CHaparandaForval OS-15

21 ^ks Z^^^r^236 FULLMAKT Härmed befullmäktigas Sören Åhlund att företräda Sågedet Fastighet AB i alla angelägenheter, förutom pantsättning samt uttagande av pantbrev, som rör bolagets fasta egendom. Fullmakten att överlåta och förvärva fast egendom är begränsad intill ett belopp orn högst tvåmiljoner ( } kronor per förvärv eller överlåtelse. Denna fullmakt gäller t o m Stockholm ^; ^,, n V Viveka Beckeman r tses

22 Metria FastighetSök -Haparanda Seskarö 2:37 ^S ^^ ' ^//z 3o. Metria I FastighetSök Allmän fastighetsinformation Fastighet Beteckning Haparanda Seskarö 2:37 ^lycl^el: Församling Haparanda Socken: Nedertorneå Adress Adress Idrottsvägen Seskarö Läge, karta Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Område N (SN/EREF 99 TM1^I) E (SWEREF 99 TNIj N (SWEREF j E (SWEREF j Registerkarta HAPARANDA Areal Omräd^ Totalareal Därav tandareal Därav vattenareal i o ia:^ I i. 'I 7200 kvm Lagfart 'I 7200 kvm Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Sågedet Fastighets AB C/O Sveasko Förvaltning AB Torsgatan Stockholm Köp (även transportköp): Köpeskilling: 1 SEK, avser hela fastigheten. Anmärkning : Beviljad Inskrivningar Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt 1 Nyttjanderätt vatten i santalahti Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Sida 1 av OS-OS

23 Metria FastighetSök -Haparanda Seskarö 2:37 Taxeringsuppgifter ^S Zoi^ ^Z^, Taxeringsenhet Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad (810) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Aktiebolag Lagfart, taxerad Sågedet Fastighets AB C/O Sveasko Förvaltning AB Torsgatan Stockholm Taxeringsenhet Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning (824) Uppgiftsär Taxeringsär Utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad på ofri grund Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Kommun Taxerad ägare Haparanda Kommun Haparanda Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig ^:emensamhets^ar^lögcjnir.ct^ir Haparanda Seskarö GA:16 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning NTÅ-486 Anläggningsåtgärd F2006/12 Ursprung Haparanda Seskarö 2:13 Tidigare Beteckning Beteckning mregistreringsdatum kt BD-Nedertorneå Seitenkari 2: öLÅ-3218 BD-Nedertorneå Seskarö 2: F Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Skellefteå Box Skellefteå Kontorbeteckning: VI92 Telefon: Copyright 2013 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 2 av OS-OS

24 G O O O e e 0 e 0 e e o e e e e e e s o 2:14 4 r'.ti SESKARÖ 2:37 e o e Fotbollsplan e 0 e O e e.

25

26

27 1. Sammanfattning av Förslaget 1.1. Rubrik: Belysa gamla vattentornet med ljusslingor / Valaiskaa vanha vesitorni Förslagsställare: Förslaget skapat av 1.2. Datum för Förslaget: Förslaget publicerades Onsdag, 3 December 14 och stängdes för insamling av underskrifter Söndag, 14 December 14 efter att ha varit i gång I 11 dagar Statistisk sammanfattning över underskrifter: Sammanlagt har 43 personer undertecknat detta Förslag. Det fanns totalt 43 elektroniska signaturer. 2. Förslagets fullständiga text Tycker man ska belysa gamla vattentornet med ljusslingor. / Mielestäni vanha vesitorni tulisi valaista. 3. Ytterligare information från dem som har skapat Förslaget Det är mycket nytt som händer i gamla stan. Och skulle vara trevligt om man belyste gamla vattentornet med ljusslingor nu under vintertider. Detta skulle vara attraktivt och kanske locka in mer folk in i gamla stan då man ser vattentornet från långt håll. Människor skulle vilja se på detta på närmare håll. Kollar man till exempel på Lisebergstornet i Göteborg så är det definitivt någonting som fångar ens blick. 4. Sammanfattning av kommentarer till webbplatsen Jättefin idé! Kul idé Bra ide bra bra Absolut måste vi belysa gamla vattentorn. För de går så många berättelser om den, och för barnens skull. Som gammal Kukkolabo så anser jag att det borde göras nåt åt den tråkiga fasaden och ge den lite mer ljus den här mörka tiden på året bra ide

Måndag 2014-12-15 kl. 11:00 Hamnskär

Måndag 2014-12-15 kl. 11:00 Hamnskär Tid och plats Beslutande Måndag kl. 11:00 Hamnskär Gunnel Simu (S), ordförande Peter Waara, (S), vice ordf Anders Rönnkvist (M) Jouni Slagner (S) Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä (V)

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström 2012-08-22 Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag 2014-05-12 kl 08:30 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen

Läs mer

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015

AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 AVDELNINGEN EKONOMI OCH STYRNING Erbjudanden HÖSTEN 2015 Erbjudanden för dig som är intresserad av: Demokratiutveckling Ekonomi Ledning och styrning Alternativa driftformer Revision Innehåll 3 Vilken service

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 21 oktober 2013, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag 2014-11-24 kl 08:30 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Val av justerare och godkännande av dagordningen Diarienr Föredragande

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 22 april 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 22 april 2014 - TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-04-22 6 (23) h ti Delegationsordning Beslut Kommunstyrelsen beslutar att fastställa

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag 2015-03-30 kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Revisorerna

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen

Kallelse/Underrättelse. Kommunstyrelsen Datum 2013-01-18 1 (2) Kallelse/Underrättelse Kommunstyrelsen Plats och tid: Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl 14.00 Jörgen Larsson Ordförande Ärenden: Anders Edlund Sekreterare

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Socialnämnden 2013-01-14 Socialnämnden Tid 2013-01-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Resultatet av Ungdomsenkäten - muntlig information

Läs mer

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2011-10-27 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag 2011-11-07, kl 13

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer