KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Nya utskott: PU och Arbetsmarknadsutskott Peter Waara 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott; val av Budgetberedningen; val av 5 ledamöter + nämndsordförande och gruppledare som skall ingå i BB 5 Kommunala Pensionärsrådet, val av Kommunala Rådet för Personer med Funktionshinder; val av 1 KSrepresentant + 1 ers 7 Hälso- och trygghetsrådet; val av ordförande Lantmäteriförrättningar; val av 1 ombud + 1 ers 9 Haparanda by och Seskarö by; val av 1 ombud + 1 ers i resp by 10 Kommuninvest; val 1 ombud + 1 ers 11 Kommunförbundet Norrbottens styrelse; val av 1 ledamot + 1 ers 12 Norrlands Mineraljakt; val av 1 kontaktperson 13 Provincia Bothniensis; val Haparanda Jaktvårdsstyrelse; val av adjungerande ledamot + ers 15 Bothnian Arc (Bottenviksbågen); val av 1 representant + ers vid bolagsstämman Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) 16 Styrgruppen för Resecentrum; val av Regionförbundet Meri-Lapin Kehittämiskeskus ry; val av 2 ledamöter + 2 ers 18 1 RKM; val av 1 ers 19 2 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism; val av 1 kontaktperson 20 3 Sammanträdesplanen 2015 för KS + KsAu + PU + Arbetsmarknadsutskott KS 2014/506 KS 2014/ Utbildning för förtroendevalda; gemensam samt nämndsvis 22 4 Internkontrollplan för Kommunstyrelsen KS 2014/496 Tommi Slunga sep bil sep bil 2 SKL; Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder SKL; Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige KS 2014/507 KS 2014/ Erbjudande om att förvärva fastigheten Seskarö 2:37 KS 2014/230 Göran Wigren 26 8 eförslag Belys Gamla vattentornet KS 2014/497 Tommi Slunga 27 Kundförluster år 2014 Hans Kenttä 28 Fråga om sanering av en förskola för barn med allergibesvär 29 Delgivningar Enligt uppdrag Eine Pirilä Sekreterare

3 HAPARANDA STAD KF 4z SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 32 Regionala kollektivtrafikmyndigheten - Val av representant för direktionen Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja följande för åren : Representant i direktionen RKM Peter Waara, S Justerare l J.!(

4 ^n-^ ^ ^ ^^11 y^^d^, ^ i^n^ or^rs o STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ju 2014:18 Huvudsekreterare Daniel Norlander Telefon Mobil E-post daniel.norlanderqregeringskansliet.se En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Bakgrund I december 2011 beslutade regeringen om en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen innehåller 15 åtgärder, varav flertalet genomförts och avrapporterats. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera handlingsplanen och ska redovisa sina slutsatser senast mars I december 2013 redovisades den statliga utredningen, "När vi bryr oss -förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism". Förutom detta har flera rapporter från statliga myndigheter och organisationer bidragit till kunskap om problembilder och även lyft fram förslag på vad som skulle kunna göras för att förebygga våldsbejakande extremism. Betänkandet "När vi bryr oss..." föreslog för regeringen att inrätta en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Regeringen utsåg, sommaren 2014, Mona Sahlin till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdrag Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas och sprids. I uppdraget ingår att: stärka och stödja samverkan på nationell och lokal nivå, inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte, stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt, och genomföra riktade utbildningsinsatser. Postadress Besöksadress Telefonväxel Stockholm Rosenbad 4

5 2 Organisation Den nationella samordnaren är organisatoriskt en utredning under demokratienheten på Justitiedepartementet, och fungerar som en egen myndighet Budgeten stipulerar förutom samordnaren själv, ett sekretariat bestående av en huvudsekreterare, en kommittesekreterare och en pressekreterare. Den nationella samordnaren är en genomförandekommitte med uppdrag att sprida kunskap som tidigare rapporter och utredningar tagit fram och de metoder som finns för att förebygga våldsbejakande extremism ska nå ut till landets kommuner. Sekretariatets arbete Sekretariatet har delat in arbetet i fyra verksamhetsgrenar. Skapa och/eller stärka befintliga lokala plattformar för att förebygga våldsbejakande extremism. Skapa en nationell plattform för att förebygga våldsbejakande extremism. Tillhandahålla kunskap. Verka opinionsbildande. De lokala plattformarna De problem som finns i landet när det gäller våldsbejakande extremism (den autonoma rörelsen, vitmaktrörelsen och den våldsbejakande islamistiska miljön), finns alltid på det lokala planet - i en kommun, i ett lokalpolisområde, iett bostadsområde. Ett omfattande arbete för att förebygga våldsbejakande extremism bedrivs redan idag på många orter runtom i landet. Den nationella samordnaren har för avsikt att stötta och stärka de kommunala tjänstemän, poliser, övriga medarbetare och eldsjälar från det civila samhället som arbetar med dessa problem. samordnaren avser också att stötta och stärka de kommuner och stadsdelar som ännu inte initierat ett lokalt förebyggande-arbete. Under 2015 kommer kontakter att tas med samtliga landets 290 kommuner och i dialog med dessa på olika sätt antingen förstärka ett befintligt arbete eller skapa ett lokalt förebyggande arbete. samordnaren vill vara en länk, dels mellan den nationella kunskapen och den lokala praktiken, dels mellan lokala praktiker. Förutom det konkreta arbetet med kommunerna kommer regionala konferenser att hållas, de första redan under I Malmö anordnas en uppstartskonferens den 2 december, i Stockholm den 3 december, i Göteborg den 9 december samt i Umeå den 15 januari 2015.

6 3 Den nationella plattformen Utgångspunkten i den nationella plattformen är samordnarens referensgrupp som i dagsläget består av 14 myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting. De myndigheter som ingår är Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Forum för levande historia, Försvarshögskolan, Skolverket, Statens Institutionsstyrelse, Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet, Statens medieråd, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen, Nämnden för statligt stöd till trossamfund och Rikskriminalpolisen. Samordnaren kommer att hålla möten med referensgruppen var åttonde vecka för att kontinuerligt diskutera arbetets fortskridande samt vad de representerade myndigheterna kan komma att bidra med när det gäller att förebygga våldsbejakande extremism. Kunskapsbank Samordnaren ska tillhandahålla och sprida kunskap och vara en kunskapsbank på det aktuella området. Hemsidan kommer att utgöra grunden inom detta verksamhetsområde. Hemsidan ska kontinuerligt uppdateras med aktuella händelser, den ska innehålla frågor och svar samt länkar till hjälp och annan kunskap. Hemsidan beräknas vara klar i januari En förenklad version kommer att presenteras i samband med de regionala konferenserna. Opinionsbildande Ett sätt att sprida kunskap och fakta om händelser och skeenden är att vara proaktiv när det gäller opinionsbildning. Samordnaren avser att tillsammans med andra aktörer i samhället skapa opinion kring frågan om hur man förebygger våldsbejakande extremism. Detta kommer att förenkla och förhoppningsvis intensifiera det arbete som redan idag görs inom myndigheter i allmänhet men i det civila samhället i synnerhet.

7 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot... -post registrator Sida 1 av 2 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, önskar kontaktperson i varje kommun Martha Hannus ^^1artha Hannus <martha hannusnregeringskanslietse>; Daniel Norlander Fredrik Hammarbäck <fredrik.hammarbackcuregeringskansliet.se>; i h^i. ^? Den nationella samordnaren - en sammanfattning.pdf; Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, önskar kontaktperson i varje kommun Regeringen tillsatte sommaren 2014 Mona Saklin som nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget är främst att stärka och stödja samverkan lokalt och nationellt men också att jobba med riktade u^.b^lr%nlri^^lr^^ ^t^f^^r, bild^^ re:l^e.rr^nsgrupper rnrrr, ^,^arnordnaren ska i första hand job^k^a 1 avi liltc^ljaad^l^i; pers^^:x^^^et tillsarr^rnaris Ifi^:d lurcalå krafter suiri ^uclai^^åns^, lokal polis oca7 det ci^^ila samhället. Under år 2015 avser Mona Sahlin och hennes sekretariat att intensifiera arbetet på det lokala planet tillsammans med de lokala aktörerna. Vi behöver en kontaktperson i varje kommun. Kontaktpersonen ska arbeta med ett förebyggande perspektiv inom den sociala sektorn och organisatoriskt företrädesvis befinna sig i anslutning till kommunledningen. Det lokala arbetet utgår från den lokala problembilden. För vissa kontaktpersoner kommer arbetet att innebära att ta emot information från samordnaren och sprida vidare i kommunen, för andra kommer det att innebära att organisera möten inom kommunen tillsammans med den nationella samordnaren, civilsamhället och polis. Vår ambition är att vi tillsammans ska komma fram till gemensamma åtgärder. Bifogad fil är en mer utförlig beskrivning av samordnarens uppdrag. Följ denna länk och anmäl kommunens kontaktperson senast den 31 januari Frågor och kontaktuppgifter: Daniel Norlander Huvudsekreterare Nationella samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Direkttelefon: Mobiltelefon: E-mall: daniel. https://m.haparanda. se/owa/

8 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot... -post registrator Sida 2 av 2 Martha Harmus Kommittesekreterare Nationella samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Direkttelefon: Mobiltelefon: + X martha.hannuscu?regerin^skansliet.se https://m.haparanda.se/owa/

9 Sammanträdesplan för 2015 FÖRSLAG Antagen av KS Antagen av KF Januari Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KS Val av Au, BB m.m. Hamnskär SN Val av Snau+eu, fastställande av mötesdagar eu på eftermiddagen Hamnskär BUN Val av Bun uu & kofu, fastställande av mötesdagar Hamnskär Ksau Byskär Omvärldsbevakning Uu + Kofu Läsåret, arbetsbudget Hamnskär Uu Kofu Februari Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär Snau + eu Arbetsbudget Hamnskär KS Budgetdirektiv Hamnskär BUN Lå 14/15, Arbetsbudget, rap.sys.kval 1 Hamnskär KF Workshop KF inriktningar SN Arbetsbudget Hamnskär KF Budgetdirektiv Sandskär Snau + Uu Hamnskär Mars Datum Organ Ärende Kommentar Lokal Tid Ksau Gruppledarträff före KsAu Byskär SBN Hamnskär Uu + Kofu Februari prognos Hamnskär Omvärldsbevakning Byskär Snau+eu Februari prognos Hamnskär Snau eu BUN Februari prognos, rap.sys.kval 2 Hamnskär Budgetberedning Hamnskär KS Hamnskär SN Hamnskär April Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär KF Årsbokslut 2014 Sandskär Uu + Kofu Bidrag, mars prognos Hamnskär Uu Kofu Måldag KS MEDDELAS SENARE

10 Snau + eu mars prognos, föreningsbidrag Hamnskär Snau eu KsAu Gruppledarträff före KsAu Byskär BUN/SN GEMENSAM MÅLDAG MEDDELAS SENARE

11 Maj Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid Budgetberedning Hamnskär SBN Delår 1, antagande av mål Hamnskär BUN Delår 1 och april prog., rap sys.kval. 3 Hamnskär KS Delår 1, nämndernas mål, budget Hamnskär SN Delår 1 och april prog, nämndernas mål Hamnskär SN Uu + Kofu Särskilda bidrag, mål 2016 Hamnskär Uu Kofu Sneu Hamnskär Juni Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid Budgetberedning Hamnskär BUN Särskilda bidrag, budget, mål 2016 Hamnskär SBN Hamnskär KF Sandskär Sneu Maj prognos Hamnskär Uu Antagning, maj prognos T-skolan Juli Sammanträdesfritt Augusti Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KsAu Byskär Snau + eu Juli prognos Hamnskär Au Eu Uu + Kofu Juli prognos Hamnskär Uu Kofu Budgetberedning Hamnskär September Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär SN Hamnskär KS Delår 2, Skattesats Hamnskär BUN Delår 2 och augusti prognos, rap.sys.kval 4 och 5 Hamnskär Budgetberedning Hamnskär Snau + Uu Gemensamt utskott för Bun och Sn Hamnskär Snau + eu Delår 2 och augusti prognos Hamnskär Snau eu 13.00

12 Oktober Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KsAu Delår 2 Gruppledarträff före KsAu Byskär SBN Hamnskär Uu + Kofu September prognos, särskilda bidrag Hamnskär UU Kofu KF Delår 2, Skattesats Sandskär SN + eu Delår 2 och augusti & september prognos Hamnskär SN eu November Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KS Uppföljning av mål, delegationsredovisning Byskär BUN September prognos, särskilda bidrag, rap.sys.kval 6 Hamnskär SBN Hamnskär KsAu Gruppledarträff före KsAu Byskär Snau + eu Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär Snau eu KF med TornGemensamt KF med Torneå lokal meddelas senare Uu + Kofu Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär Uu Kofu December Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SN Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär KS Uppföljning av mål, delegationsredovisning Hamnskär BUN Oktober prognos, budget 2016, verksamhetsrapporter Hamnskär SBN Hamnskär KF Sandskär SnEU Akuta ärenden Utgår om inte behov finns Hamnskär Reviderad

13 i ^i7r ^f z^di^^^^.^/ Intern kontroll (Kommunstyrelsen) Process Kontrollmoment Styrdokument Politisk styrning ''. Delegation frän KF till nämnd -följs reglementet för nämnd? Delegation frän nämnd till tjänsteman: rapporteras delegationsbeslut till nämnd? Uppföljning av implemenleringen av CEMR-deklarationen (europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män pä lokal och regional nivä) Uppföljning av implemenleringen av Barnkonventionen Beskrivningsfält Utförare Rapportera Kontrollansvarig Slutdatum (Borttagen) till: Reglementen för KS, Maarit Förvaltningschef Förvaltningschef BUN, SN, SBN Kontio, Merja Pikkuaho, Inger Kurri, Eine Pirilä ämndernas delegationsordningar esluten i nämnderna all anta rekommendationerna, t ex KsAu 2014, 183 Maarit örvaltningschef Förvaltningschef Kontio, Merja Pikkuaho, Inger Kurri, Eine Pirilä Kirsti Jussila örvaltningschef Förvaltningschef Bland annat Kirsti Jussila Förvaltningschef Förvaltningschef Handlingsplanen i ärendenummer: KS 2013/304. Åtgärder Ekonomistyrning Nytt arvodesreglemente -nya rutiner, arvodesutbetalningarna och rimlighetsbedömningar Utbetalningskontroll -att inte felaktiga utbetalningar sker Fungerande krav-funktion? Nytt reglemente Jarkko Förvaltningschef Förvaltningschef antaget KF November 2014 (KS 2014/432) Jaako Hans Kenttä Förvaltningschef Förvaltningschef Hans Kenttä Förvaltningschef Förvaltningschef Måluppfyllelse ;. Mål, (kvalitets-)indikatorer och kostnader? Budget- och Tommi Förvaltningschef Förvaltningschef strategiplan & Bokslut/ årsredovisning Slunga, Arja Martinviita, Hans Kenttä sida I av 2 ( )

14 Process Kontrollmoment Styrdokument Beskrivningsfält Uttörare Rapportera Kontrollansvarig (Borttagen) till : Slutdatum Åtgärder Efterlevnad av Avtalstrohet mol gällande lagar, upphandlingsavtal? förordningar, riktlinjer policys, avtal ^ Finns det områden utan upphandlande avtal? Ömräden där avtal saknas? Ärendehantering - uppfyller vi lagen och haren andmålsenlig service? Upphandlingspolicy Lagen om Offentligt upphandling Upphandlingspolicy OSL, Förvaltningslagen, PUL... Monica Täikkö Monica Täikkö Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Nadja Lukin Förvaltningschef Förvaltningschef Organisationen Systematiskt Arbetsmiljöarbete - som skyddsronder och åtgärder? arbetsgivare Hanna Mustajärvi, Susanna Noren Personalchef Förvaltningschef siaaz ^^ z tzota -tz-izt

15

16

17

18 Irn FiAiPARANDATO1^Nl0 Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Planeringschef / Göran Wigren, ^ -- Förslag till köp av mark, Seskarö 2 :37, mark för idrottshall, fotbollsplaner etc. från Sveaskog, Sågedet AB Förslag till Beslut Haparanda stad köper fastigheten Seskarö 2:37 i enlighet med förslaget daterat för en köpeskilling om sek. Bakgrund Haparanda stad äger en idrottsanläggning på fastigheten samt att där finns två fotbollsplaner vilka används av Seskarö IF, allmänhet med flera. Under kommande är skall idrottsanläggningen renoveras. Då större summor avses investeras i anläggningen så bör kommunen äga marken för att säkerställa användandet på lång sikt. Sågedet AB, ägt av Sveaskog erbjuder kommunen i två mail ( och ) att köpa marken till ett totalt pris av sek. Sågedet upprättar köpeavtal och köpebrev, kommunen ansvarar för lagfartskostnaden. Bilagor: Mail frän Sveaskog Enligt uppdrag Göran Wigren Planeringschef Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget haparanda.se Haparanda Haparanda

19 Post från: < krkiv Redigera Vi=_ a Åtgärder Verldyg Konton Fönster Hjalp g3 Stång <^ Svara IQG Svara alla L^ Vidarebet ^ ^ ^ (=/ /^ y 0 post Egenskaper Anpassa Meddelandekålla Diskussionstråd Från: doren.ahlund^^sveaskogse>.. adl: Wigren, Göran llrend^ SV: Erbjudånde om f6rvårv av Seskärö- Hej! Enligt tidigare samtal så efterlyste du lite på vilket sätt vi kornmat fram till köpeskillingen. För att vt skall kunna avyttra mark under hand så skall det ske till marknadsmässigt pris. I detta fall så harjämförelse materialet varit råmark, taxeringsvärde jämförbara tomter i Seskarö, utförda avyttringar på marknadsmässigt likvärdiga områden. Avyttring eåtskärsnäs oavstyckad råmark med syfta uppställningsplats lastbil 2300 m2 pris kr motsvarande ca 30kr per m2 Avyttring ca 2 mil utanför Gällivare oavstyckad plan för byggnad av förråd ca 3000 m2 pris kr motsvarande ca 36kr per m3 Avyttring 2 mil från Tårendö, plats för lastbilar samt fömåd ca m kr motsvarande ca 13,Skr per m2. Jag har även tittat på ett antal likvärdiga tomter i närområdet och dess taxeringsvärden. Denna tom ärsom sagt redan en egen fastighet så dettill kommer ej någon förrättningskostnad sågris utan fastighetsbildning skulle vara ca 7,35 per m2 För att nå ett snabbt avslut så justerarjag priset till kr för Seskarö 2:37 Mvh Sören dhlund Från: Goran Wigren [mailto : Goran.Wigren^haparanda.se] Skkkaw. den 16 maj :19 Till: Ahlund Sören Ämne: Sv: Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 Hej Siiren! Tackför ett trevligt samtal, jag skickar mina kontaktuppgifter till dig och hoppas att vi kan hitta en snabb lösning//mvh giiran Göran Wigren Planeringschef Haparanda stad SE Haparanda Phone +46 (0) Fax+46 (0) Mob +46 (0)

20 Sida 1 av 1 Eine Pirila -Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 Från: Till: Datum: Ärende: Kopia: Bifogade filer: se> <bj orn. j se> 2014-OS-06 08:12 Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 se> Hogupplost_fastighetskarta_Haparanda Seskaro 2_37_omrl.png; Haparanda_Seskaro_2_37.pdf; DOC pdf; Seskarö OOI.JPG; Seskarö 003.JPG Hej! Enligt tidigare förfrågan och samtal har det visat sig att det inte finns något avtal mellan Haparanda kommun som byggnadsägare och Sågedet AB som fastighetsägare för byggnader och anläggningar på Seskarö 2:37 Vi är av den uppfattningen att det vore bäst om kommunen även ägde fastigheten då det innebär att byggnaderna övergår från att vara lös egendom till att vara fast egendom vilket normalt skapar mervärden för byggnadsägaren. Sveaskog Förvaltnings AB är ägare av Sågedet AB Sågedet AB erbjuder därför Haparanda kommun att förvärva hela fastigheten Seskarö 2 :37 om ca 1,7 ha till ett pris om kr. Sveaskog Förvaltning AB svarar för upprättande av köpeavtal. Hälsningar Sören Åhlund Fastighetsansvarig Norrbotten Sveaskog Förvaltnings AB Företagsvägen Gammelstad Tel direkt: Tel mobil: Tel vx1: Fax filer//c:\users\einepiri\appdata\local\temp\xpgrpwise\5373a3 8CHaparandaForval OS-15

21 ^ks Z^^^r^236 FULLMAKT Härmed befullmäktigas Sören Åhlund att företräda Sågedet Fastighet AB i alla angelägenheter, förutom pantsättning samt uttagande av pantbrev, som rör bolagets fasta egendom. Fullmakten att överlåta och förvärva fast egendom är begränsad intill ett belopp orn högst tvåmiljoner ( } kronor per förvärv eller överlåtelse. Denna fullmakt gäller t o m Stockholm ^; ^,, n V Viveka Beckeman r tses

22 Metria FastighetSök -Haparanda Seskarö 2:37 ^S ^^ ' ^//z 3o. Metria I FastighetSök Allmän fastighetsinformation Fastighet Beteckning Haparanda Seskarö 2:37 ^lycl^el: Församling Haparanda Socken: Nedertorneå Adress Adress Idrottsvägen Seskarö Läge, karta Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Område N (SN/EREF 99 TM1^I) E (SWEREF 99 TNIj N (SWEREF j E (SWEREF j Registerkarta HAPARANDA Areal Omräd^ Totalareal Därav tandareal Därav vattenareal i o ia:^ I i. 'I 7200 kvm Lagfart 'I 7200 kvm Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Sågedet Fastighets AB C/O Sveasko Förvaltning AB Torsgatan Stockholm Köp (även transportköp): Köpeskilling: 1 SEK, avser hela fastigheten. Anmärkning : Beviljad Inskrivningar Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt 1 Nyttjanderätt vatten i santalahti Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Sida 1 av OS-OS

23 Metria FastighetSök -Haparanda Seskarö 2:37 Taxeringsuppgifter ^S Zoi^ ^Z^, Taxeringsenhet Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad (810) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Aktiebolag Lagfart, taxerad Sågedet Fastighets AB C/O Sveasko Förvaltning AB Torsgatan Stockholm Taxeringsenhet Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning (824) Uppgiftsär Taxeringsär Utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad på ofri grund Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Kommun Taxerad ägare Haparanda Kommun Haparanda Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig ^:emensamhets^ar^lögcjnir.ct^ir Haparanda Seskarö GA:16 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning NTÅ-486 Anläggningsåtgärd F2006/12 Ursprung Haparanda Seskarö 2:13 Tidigare Beteckning Beteckning mregistreringsdatum kt BD-Nedertorneå Seitenkari 2: öLÅ-3218 BD-Nedertorneå Seskarö 2: F Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Skellefteå Box Skellefteå Kontorbeteckning: VI92 Telefon: Copyright 2013 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 2 av OS-OS

24 G O O O e e 0 e 0 e e o e e e e e e s o 2:14 4 r'.ti SESKARÖ 2:37 e o e Fotbollsplan e 0 e O e e.

25

26

27 1. Sammanfattning av Förslaget 1.1. Rubrik: Belysa gamla vattentornet med ljusslingor / Valaiskaa vanha vesitorni Förslagsställare: Förslaget skapat av 1.2. Datum för Förslaget: Förslaget publicerades Onsdag, 3 December 14 och stängdes för insamling av underskrifter Söndag, 14 December 14 efter att ha varit i gång I 11 dagar Statistisk sammanfattning över underskrifter: Sammanlagt har 43 personer undertecknat detta Förslag. Det fanns totalt 43 elektroniska signaturer. 2. Förslagets fullständiga text Tycker man ska belysa gamla vattentornet med ljusslingor. / Mielestäni vanha vesitorni tulisi valaista. 3. Ytterligare information från dem som har skapat Förslaget Det är mycket nytt som händer i gamla stan. Och skulle vara trevligt om man belyste gamla vattentornet med ljusslingor nu under vintertider. Detta skulle vara attraktivt och kanske locka in mer folk in i gamla stan då man ser vattentornet från långt håll. Människor skulle vilja se på detta på närmare håll. Kollar man till exempel på Lisebergstornet i Göteborg så är det definitivt någonting som fångar ens blick. 4. Sammanfattning av kommentarer till webbplatsen Jättefin idé! Kul idé Bra ide bra bra Absolut måste vi belysa gamla vattentorn. För de går så många berättelser om den, och för barnens skull. Som gammal Kukkolabo så anser jag att det borde göras nåt åt den tråkiga fasaden och ge den lite mer ljus den här mörka tiden på året bra ide

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015 Kallelse

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015 Kallelse HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 2015 Kallelse Tid: Onsdag 2015-02-11 kl 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Godkännande av dagordning 2 Val av justerare 3

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1

Metria FastighetSök - Pajala Keräntöjärvi 7:1 Fastighet Beteckning Pajala Keräntöjärvi 7:1 Nyckel: 250059641 Församling Pajala Socken: Junosuando Jordnatur Krono Observera Pågående ärenden Status Senaste ändringen i allmänna delen 2012-01-18 Senaste

Läs mer

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1

Metria FastighetSök - Storuman Storumanskogen 1:1 036 Allmän 2016-05-16 Fastighet Beteckning Storuman Storumanskogen 1:1 Nyckel: 240165940 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-09-11 Anmärkning: Kan ingå

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Onsdag 2015-01-28 kl 09:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i

mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a Fastighetsbildningslagen (FBL) ?(I1 i mirjö och Samhällsbyggnad Eslöv LAN TMÄT ERIET?(I1 i4113-26 Aktbilaga Sida 1 Hänskjutande till nämnd för prövning enligt 4:25a sbildningslagen (FBL) 2014-03-21 Ärendenummer M131798 Förrättningslantmätare

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Styrsö Fastighet Beteckning Göteborg Brännö 4:43 Nyckel: 140016753 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-03-26 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-21 10:54 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-04-18

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1

FR Webb Mora Bengtsarvet s:1 Sida 1 av 8 FR Trans 08 Januari 2015 Samfällighet Beteckning Mora Bengtsarvet s:1 Nyckel: 200229036 Förvaltning Sollerö gemensamhetsskogs samfällighetsförening (884400 3023) Församling Mora Socken: Sollerön

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Egen ö Stockholms skärgård

Egen ö Stockholms skärgård Projektnr 12053138 Diarienr 145/2014 Egen ö Stockholms skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-25 och är öppen minst till och

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård

Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård Projektnummer 12053068 Diarienummer 65/2014 Fastigheter på Sturkö Karlskrona skärgård E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2014-08-11 och är

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3

Metria FastighetSök - Falun Falun 8:3 032 Allmän mini 2015-12-03 Fastighet Beteckning Falun Falun 8:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-06-10 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-06-17 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-12-02

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758)

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758) Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Värmdö Harö 2:44 i allmänna delen Nyckel: 010248312 2010-03-09 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Djurö, Möja och

Läs mer

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL.

Mats Andersson och GMM Fastighet & Service AB. O Erinran/kommentar, se skrivelse. till nämnden för prövning enligt 4:25a FBL. LAN TMÄT ERET Samråd 4--3 Ärendenummer M3798 Förrättningslantmätare Joel Hall Eslövs kommun Viveka Akerman Dnr Miljö- och samhällsbyggnadsnämden 4 8 Eslöv Aktbilaga SD Miljöoch Samhällsbyggnad Eslöv 4

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Söderköping s:t Anna Fast i g h et Beteckning Söderköping Guldsmeden 4 Nyckel: 050069203 Senaste ändringen i allmänna delen 1996-04-03 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2010-10-27 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA. Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV MÄKLARE FÖRSÄLJNING AV KALVSUNDS SKOLA Öckerö Fastighets AB Hans Andreasson 2017-02-13 1 Innehåll 1 Upphandlingsföreskrifter... 3 1.1 Upphandlingsform... 3 1.2 Upphandlande

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103

Kommittédirektiv. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Dir. 2014:103 Kommittédirektiv En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Dir. 2014:103 Beslut vid regeringssammanträde den 26 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska i rollen

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Köpeskillingen inbetalas vid Köparens undertecknande av detta avtal och ska finnas tillgänglig på Säljarens konto senast

Köpeskillingen inbetalas vid Köparens undertecknande av detta avtal och ska finnas tillgänglig på Säljarens konto senast 1 (4) SF2015/1045 KÖPEAVTAL SÄLJARE Sveaskog Förvaltnings AB (pubi) (556016-10522 STOCKHOLM fastighetet@sveaskog.se 9020) (i det följande benämnd Säljaren) KÖPARE Njutångers Södra viltvårdsområde (802508-9361)

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Handlingsplan våldsbejakande extremism

Handlingsplan våldsbejakande extremism Styrdokument 1 (6)2016-11-22 Fastställd: Instans år-månad-dag x Gäller för: Bollebygds kommun Dokumentansvarig: Handlingsplan våldsbejakande extremism Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

TOMT I NATURSKÖNA HULI

TOMT I NATURSKÖNA HULI Skogssällskapet Bergsgatan 130 853 50 Sundsvall Tel 0771-22 00 44 Fax 0611-214 82 TOMT I NATURSKÖNA HULI Tomt i natursköna Huli Högt belägen tomt i populära Huli på 3 312 kvm. Nära till naturen men ändå

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Lägesbild över Sveriges kommuners arbete mot våldsbejakande extremism

Lägesbild över Sveriges kommuners arbete mot våldsbejakande extremism Lägesbild över Sveriges kommuners arbete mot våldsbejakande extremism Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (nedan kallad Samordnaren) tilldelades uppdraget i

Läs mer

arlanda stad broby 1:7

arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 1 r arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 2 arlanda stad Broby 1:7 innehåll sammanfattning... 3 karta... 5 plankarta...6

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-08

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-08 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 1 Tid och plats Måndag kl. 13 00-16 00 Beslutande Marlene Haara S) ordf Taina Kenttä (S) vice ordf Roger Sandlund (S) Ulf Ellasson (S) Lars Pesula

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Ledningsprocesser i Torsby kommun 1.1 Ledning 1.1.2 Kommunstyrelsen Antagen av, datum och paragraf Version Kommunstyrelsen, 2016-09-05 140 1.0 Revidering: datum och paragraf Revideringen

Läs mer

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö

Värdering och beskrivning av lägenhet nummer Hsb Brf Västkusten i Malmö Värdering och beskrivning av lägenhet nummer 21-2152-1-134 Hsb Brf Västkusten i Malmö Kronetorpsgatan 50A 212 26 Malmö 2016-09-30 Adress Telefon Org.nr. E-Post Geijersgatan 11 Malmö 040-15 60 16 556778-0704

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet

Plan för uppföljning och insyn av privat driven verksamhet Kommunledningsförvaltningen Anders Åström,0550-88421 anders.astrom@kristinehamn.se Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-17 Ks/2016:25 Sida 1(4)

Läs mer

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att skicka yttrandet enligt förslag i ärendet till kommunfullmäktige.

Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslås besluta att skicka yttrandet enligt förslag i ärendet till kommunfullmäktige. SIGNERAD 2016-01-07 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-07 Vår referens Dzemal Imsirovic Planeringssekreterare Dzemal.Imsirovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss Motverka våldsbejakande

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: torsdag den 30 maj 2013 Tid: kl 8-13 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas

Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för jämlikhet och social hållbarhet ska bedrivas KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 18 Paragraf Diarienummer KS-2013/1319.175 Svar på uppdrag att utreda behovet av en handlingsplan för hur arbetet för

Läs mer

FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775

FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775 FASTIGHETSRAPPORT Backeböl 1:775 Aktualitetsdatum för lokalt fastighetsregister: 2009-01-31 Aktualitetsdatum, FR: 2006-12-06 Aktualitetsdatum, IR: 2006-09-01 FASTIGHET Beteckning: Backeböl 1:775 Nyckel:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF

Tjänsteskrivelse. Remiss gällande Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism GRF SIGNERAD 2015-12-23 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-12 Vår referens Jonas Törnebladh Utredningssekreterare jonas.tornebladh@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss gällande Motion av Fredrik

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet

Sveriges Kommuner och Landsting. Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting Greta Berg SKL Trygghet & säkerhet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Driver våra medlemmars intressen och erbjuder dem stöd

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

^_ ^^ir '^-l'i Underskrivare

^_ ^^ir '^-l'i Underskrivare Tid och plats Beslutande Tisdag kl. 09:00 Hamnskär Marlöne Haara (S), Orförande Anna Wikström ( M), Ledamot Monica Grönberg (V), Ledamot Janne Lind (C), Ledamot Sida 1 Övriga närvarande Arja Martinviita

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby Bertwici FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare Objekt dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan 11 62145 Visby Fastigheten Gotland Västerhejde Vibble

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

Tid och plats för Onsdag , kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för Onsdag , kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Onsdag 2016-09-28, kl. 09.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Skellefteå Dövas Förening kl. 09.00 09.30 Gemensam

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Tentamen: Fastighetsteknik och fysisk planering

Tentamen: Fastighetsteknik och fysisk planering Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsteknik och fysisk planering, VFTA01, vt 2013 Tentamen: Fastighetsteknik och fysisk planering Datum: onsdagen den 29 maj 2013 Tid: kl 8-13

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer