KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Nya utskott: PU och Arbetsmarknadsutskott Peter Waara 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott; val av Budgetberedningen; val av 5 ledamöter + nämndsordförande och gruppledare som skall ingå i BB 5 Kommunala Pensionärsrådet, val av Kommunala Rådet för Personer med Funktionshinder; val av 1 KSrepresentant + 1 ers 7 Hälso- och trygghetsrådet; val av ordförande Lantmäteriförrättningar; val av 1 ombud + 1 ers 9 Haparanda by och Seskarö by; val av 1 ombud + 1 ers i resp by 10 Kommuninvest; val 1 ombud + 1 ers 11 Kommunförbundet Norrbottens styrelse; val av 1 ledamot + 1 ers 12 Norrlands Mineraljakt; val av 1 kontaktperson 13 Provincia Bothniensis; val Haparanda Jaktvårdsstyrelse; val av adjungerande ledamot + ers 15 Bothnian Arc (Bottenviksbågen); val av 1 representant + ers vid bolagsstämman Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(2) 16 Styrgruppen för Resecentrum; val av Regionförbundet Meri-Lapin Kehittämiskeskus ry; val av 2 ledamöter + 2 ers 18 1 RKM; val av 1 ers 19 2 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism; val av 1 kontaktperson 20 3 Sammanträdesplanen 2015 för KS + KsAu + PU + Arbetsmarknadsutskott KS 2014/506 KS 2014/ Utbildning för förtroendevalda; gemensam samt nämndsvis 22 4 Internkontrollplan för Kommunstyrelsen KS 2014/496 Tommi Slunga sep bil sep bil 2 SKL; Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder SKL; Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige KS 2014/507 KS 2014/ Erbjudande om att förvärva fastigheten Seskarö 2:37 KS 2014/230 Göran Wigren 26 8 eförslag Belys Gamla vattentornet KS 2014/497 Tommi Slunga 27 Kundförluster år 2014 Hans Kenttä 28 Fråga om sanering av en förskola för barn med allergibesvär 29 Delgivningar Enligt uppdrag Eine Pirilä Sekreterare

3 HAPARANDA STAD KF 4z SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sida 32 Regionala kollektivtrafikmyndigheten - Val av representant för direktionen Beslut: Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag att välja följande för åren : Representant i direktionen RKM Peter Waara, S Justerare l J.!(

4 ^n-^ ^ ^ ^^11 y^^d^, ^ i^n^ or^rs o STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Ju 2014:18 Huvudsekreterare Daniel Norlander Telefon Mobil E-post daniel.norlanderqregeringskansliet.se En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism Bakgrund I december 2011 beslutade regeringen om en handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen innehåller 15 åtgärder, varav flertalet genomförts och avrapporterats. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera handlingsplanen och ska redovisa sina slutsatser senast mars I december 2013 redovisades den statliga utredningen, "När vi bryr oss -förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism". Förutom detta har flera rapporter från statliga myndigheter och organisationer bidragit till kunskap om problembilder och även lyft fram förslag på vad som skulle kunna göras för att förebygga våldsbejakande extremism. Betänkandet "När vi bryr oss..." föreslog för regeringen att inrätta en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Regeringen utsåg, sommaren 2014, Mona Sahlin till nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdrag Den nationella samordnaren ska förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer på nationell, regional och lokal nivå. samordnaren ska även verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas och sprids. I uppdraget ingår att: stärka och stödja samverkan på nationell och lokal nivå, inrätta en referensgrupp för kunskaps- och informationsutbyte, stödja aktörer som identifierar problem med våldsbejakande extremism lokalt, och genomföra riktade utbildningsinsatser. Postadress Besöksadress Telefonväxel Stockholm Rosenbad 4

5 2 Organisation Den nationella samordnaren är organisatoriskt en utredning under demokratienheten på Justitiedepartementet, och fungerar som en egen myndighet Budgeten stipulerar förutom samordnaren själv, ett sekretariat bestående av en huvudsekreterare, en kommittesekreterare och en pressekreterare. Den nationella samordnaren är en genomförandekommitte med uppdrag att sprida kunskap som tidigare rapporter och utredningar tagit fram och de metoder som finns för att förebygga våldsbejakande extremism ska nå ut till landets kommuner. Sekretariatets arbete Sekretariatet har delat in arbetet i fyra verksamhetsgrenar. Skapa och/eller stärka befintliga lokala plattformar för att förebygga våldsbejakande extremism. Skapa en nationell plattform för att förebygga våldsbejakande extremism. Tillhandahålla kunskap. Verka opinionsbildande. De lokala plattformarna De problem som finns i landet när det gäller våldsbejakande extremism (den autonoma rörelsen, vitmaktrörelsen och den våldsbejakande islamistiska miljön), finns alltid på det lokala planet - i en kommun, i ett lokalpolisområde, iett bostadsområde. Ett omfattande arbete för att förebygga våldsbejakande extremism bedrivs redan idag på många orter runtom i landet. Den nationella samordnaren har för avsikt att stötta och stärka de kommunala tjänstemän, poliser, övriga medarbetare och eldsjälar från det civila samhället som arbetar med dessa problem. samordnaren avser också att stötta och stärka de kommuner och stadsdelar som ännu inte initierat ett lokalt förebyggande-arbete. Under 2015 kommer kontakter att tas med samtliga landets 290 kommuner och i dialog med dessa på olika sätt antingen förstärka ett befintligt arbete eller skapa ett lokalt förebyggande arbete. samordnaren vill vara en länk, dels mellan den nationella kunskapen och den lokala praktiken, dels mellan lokala praktiker. Förutom det konkreta arbetet med kommunerna kommer regionala konferenser att hållas, de första redan under I Malmö anordnas en uppstartskonferens den 2 december, i Stockholm den 3 december, i Göteborg den 9 december samt i Umeå den 15 januari 2015.

6 3 Den nationella plattformen Utgångspunkten i den nationella plattformen är samordnarens referensgrupp som i dagsläget består av 14 myndigheter samt Sveriges Kommuner och Landsting. De myndigheter som ingår är Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, Forum för levande historia, Försvarshögskolan, Skolverket, Statens Institutionsstyrelse, Migrationsverket, Brottsförebyggande rådet, Statens medieråd, Säkerhetspolisen, Socialstyrelsen, Nämnden för statligt stöd till trossamfund och Rikskriminalpolisen. Samordnaren kommer att hålla möten med referensgruppen var åttonde vecka för att kontinuerligt diskutera arbetets fortskridande samt vad de representerade myndigheterna kan komma att bidra med när det gäller att förebygga våldsbejakande extremism. Kunskapsbank Samordnaren ska tillhandahålla och sprida kunskap och vara en kunskapsbank på det aktuella området. Hemsidan kommer att utgöra grunden inom detta verksamhetsområde. Hemsidan ska kontinuerligt uppdateras med aktuella händelser, den ska innehålla frågor och svar samt länkar till hjälp och annan kunskap. Hemsidan beräknas vara klar i januari En förenklad version kommer att presenteras i samband med de regionala konferenserna. Opinionsbildande Ett sätt att sprida kunskap och fakta om händelser och skeenden är att vara proaktiv när det gäller opinionsbildning. Samordnaren avser att tillsammans med andra aktörer i samhället skapa opinion kring frågan om hur man förebygger våldsbejakande extremism. Detta kommer att förenkla och förhoppningsvis intensifiera det arbete som redan idag görs inom myndigheter i allmänhet men i det civila samhället i synnerhet.

7 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot... -post registrator Sida 1 av 2 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, önskar kontaktperson i varje kommun Martha Hannus ^^1artha Hannus <martha hannusnregeringskanslietse>; Daniel Norlander Fredrik Hammarbäck <fredrik.hammarbackcuregeringskansliet.se>; i h^i. ^? Den nationella samordnaren - en sammanfattning.pdf; Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, önskar kontaktperson i varje kommun Regeringen tillsatte sommaren 2014 Mona Saklin som nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget är främst att stärka och stödja samverkan lokalt och nationellt men också att jobba med riktade u^.b^lr%nlri^^lr^^ ^t^f^^r, bild^^ re:l^e.rr^nsgrupper rnrrr, ^,^arnordnaren ska i första hand job^k^a 1 avi liltc^ljaad^l^i; pers^^:x^^^et tillsarr^rnaris Ifi^:d lurcalå krafter suiri ^uclai^^åns^, lokal polis oca7 det ci^^ila samhället. Under år 2015 avser Mona Sahlin och hennes sekretariat att intensifiera arbetet på det lokala planet tillsammans med de lokala aktörerna. Vi behöver en kontaktperson i varje kommun. Kontaktpersonen ska arbeta med ett förebyggande perspektiv inom den sociala sektorn och organisatoriskt företrädesvis befinna sig i anslutning till kommunledningen. Det lokala arbetet utgår från den lokala problembilden. För vissa kontaktpersoner kommer arbetet att innebära att ta emot information från samordnaren och sprida vidare i kommunen, för andra kommer det att innebära att organisera möten inom kommunen tillsammans med den nationella samordnaren, civilsamhället och polis. Vår ambition är att vi tillsammans ska komma fram till gemensamma åtgärder. Bifogad fil är en mer utförlig beskrivning av samordnarens uppdrag. Följ denna länk och anmäl kommunens kontaktperson senast den 31 januari Frågor och kontaktuppgifter: Daniel Norlander Huvudsekreterare Nationella samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Direkttelefon: Mobiltelefon: E-mall: daniel. https://m.haparanda. se/owa/

8 Den nationella samordnaren för att värna demokratin mot... -post registrator Sida 2 av 2 Martha Harmus Kommittesekreterare Nationella samordnaren mot Våldsbejakande Extremism Direkttelefon: Mobiltelefon: + X martha.hannuscu?regerin^skansliet.se https://m.haparanda.se/owa/

9 Sammanträdesplan för 2015 FÖRSLAG Antagen av KS Antagen av KF Januari Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KS Val av Au, BB m.m. Hamnskär SN Val av Snau+eu, fastställande av mötesdagar eu på eftermiddagen Hamnskär BUN Val av Bun uu & kofu, fastställande av mötesdagar Hamnskär Ksau Byskär Omvärldsbevakning Uu + Kofu Läsåret, arbetsbudget Hamnskär Uu Kofu Februari Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär Snau + eu Arbetsbudget Hamnskär KS Budgetdirektiv Hamnskär BUN Lå 14/15, Arbetsbudget, rap.sys.kval 1 Hamnskär KF Workshop KF inriktningar SN Arbetsbudget Hamnskär KF Budgetdirektiv Sandskär Snau + Uu Hamnskär Mars Datum Organ Ärende Kommentar Lokal Tid Ksau Gruppledarträff före KsAu Byskär SBN Hamnskär Uu + Kofu Februari prognos Hamnskär Omvärldsbevakning Byskär Snau+eu Februari prognos Hamnskär Snau eu BUN Februari prognos, rap.sys.kval 2 Hamnskär Budgetberedning Hamnskär KS Hamnskär SN Hamnskär April Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär KF Årsbokslut 2014 Sandskär Uu + Kofu Bidrag, mars prognos Hamnskär Uu Kofu Måldag KS MEDDELAS SENARE

10 Snau + eu mars prognos, föreningsbidrag Hamnskär Snau eu KsAu Gruppledarträff före KsAu Byskär BUN/SN GEMENSAM MÅLDAG MEDDELAS SENARE

11 Maj Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid Budgetberedning Hamnskär SBN Delår 1, antagande av mål Hamnskär BUN Delår 1 och april prog., rap sys.kval. 3 Hamnskär KS Delår 1, nämndernas mål, budget Hamnskär SN Delår 1 och april prog, nämndernas mål Hamnskär SN Uu + Kofu Särskilda bidrag, mål 2016 Hamnskär Uu Kofu Sneu Hamnskär Juni Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid Budgetberedning Hamnskär BUN Särskilda bidrag, budget, mål 2016 Hamnskär SBN Hamnskär KF Sandskär Sneu Maj prognos Hamnskär Uu Antagning, maj prognos T-skolan Juli Sammanträdesfritt Augusti Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KsAu Byskär Snau + eu Juli prognos Hamnskär Au Eu Uu + Kofu Juli prognos Hamnskär Uu Kofu Budgetberedning Hamnskär September Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SBN Hamnskär SN Hamnskär KS Delår 2, Skattesats Hamnskär BUN Delår 2 och augusti prognos, rap.sys.kval 4 och 5 Hamnskär Budgetberedning Hamnskär Snau + Uu Gemensamt utskott för Bun och Sn Hamnskär Snau + eu Delår 2 och augusti prognos Hamnskär Snau eu 13.00

12 Oktober Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KsAu Delår 2 Gruppledarträff före KsAu Byskär SBN Hamnskär Uu + Kofu September prognos, särskilda bidrag Hamnskär UU Kofu KF Delår 2, Skattesats Sandskär SN + eu Delår 2 och augusti & september prognos Hamnskär SN eu November Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid KS Uppföljning av mål, delegationsredovisning Byskär BUN September prognos, särskilda bidrag, rap.sys.kval 6 Hamnskär SBN Hamnskär KsAu Gruppledarträff före KsAu Byskär Snau + eu Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär Snau eu KF med TornGemensamt KF med Torneå lokal meddelas senare Uu + Kofu Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär Uu Kofu December Datum Organ Ärenden Kommentar Lokal Tid SN Oktober prognos, budget 2016 Hamnskär KS Uppföljning av mål, delegationsredovisning Hamnskär BUN Oktober prognos, budget 2016, verksamhetsrapporter Hamnskär SBN Hamnskär KF Sandskär SnEU Akuta ärenden Utgår om inte behov finns Hamnskär Reviderad

13 i ^i7r ^f z^di^^^^.^/ Intern kontroll (Kommunstyrelsen) Process Kontrollmoment Styrdokument Politisk styrning ''. Delegation frän KF till nämnd -följs reglementet för nämnd? Delegation frän nämnd till tjänsteman: rapporteras delegationsbeslut till nämnd? Uppföljning av implemenleringen av CEMR-deklarationen (europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män pä lokal och regional nivä) Uppföljning av implemenleringen av Barnkonventionen Beskrivningsfält Utförare Rapportera Kontrollansvarig Slutdatum (Borttagen) till: Reglementen för KS, Maarit Förvaltningschef Förvaltningschef BUN, SN, SBN Kontio, Merja Pikkuaho, Inger Kurri, Eine Pirilä ämndernas delegationsordningar esluten i nämnderna all anta rekommendationerna, t ex KsAu 2014, 183 Maarit örvaltningschef Förvaltningschef Kontio, Merja Pikkuaho, Inger Kurri, Eine Pirilä Kirsti Jussila örvaltningschef Förvaltningschef Bland annat Kirsti Jussila Förvaltningschef Förvaltningschef Handlingsplanen i ärendenummer: KS 2013/304. Åtgärder Ekonomistyrning Nytt arvodesreglemente -nya rutiner, arvodesutbetalningarna och rimlighetsbedömningar Utbetalningskontroll -att inte felaktiga utbetalningar sker Fungerande krav-funktion? Nytt reglemente Jarkko Förvaltningschef Förvaltningschef antaget KF November 2014 (KS 2014/432) Jaako Hans Kenttä Förvaltningschef Förvaltningschef Hans Kenttä Förvaltningschef Förvaltningschef Måluppfyllelse ;. Mål, (kvalitets-)indikatorer och kostnader? Budget- och Tommi Förvaltningschef Förvaltningschef strategiplan & Bokslut/ årsredovisning Slunga, Arja Martinviita, Hans Kenttä sida I av 2 ( )

14 Process Kontrollmoment Styrdokument Beskrivningsfält Uttörare Rapportera Kontrollansvarig (Borttagen) till : Slutdatum Åtgärder Efterlevnad av Avtalstrohet mol gällande lagar, upphandlingsavtal? förordningar, riktlinjer policys, avtal ^ Finns det områden utan upphandlande avtal? Ömräden där avtal saknas? Ärendehantering - uppfyller vi lagen och haren andmålsenlig service? Upphandlingspolicy Lagen om Offentligt upphandling Upphandlingspolicy OSL, Förvaltningslagen, PUL... Monica Täikkö Monica Täikkö Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Förvaltningschef Nadja Lukin Förvaltningschef Förvaltningschef Organisationen Systematiskt Arbetsmiljöarbete - som skyddsronder och åtgärder? arbetsgivare Hanna Mustajärvi, Susanna Noren Personalchef Förvaltningschef siaaz ^^ z tzota -tz-izt

15

16

17

18 Irn FiAiPARANDATO1^Nl0 Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer Planeringschef / Göran Wigren, ^ -- Förslag till köp av mark, Seskarö 2 :37, mark för idrottshall, fotbollsplaner etc. från Sveaskog, Sågedet AB Förslag till Beslut Haparanda stad köper fastigheten Seskarö 2:37 i enlighet med förslaget daterat för en köpeskilling om sek. Bakgrund Haparanda stad äger en idrottsanläggning på fastigheten samt att där finns två fotbollsplaner vilka används av Seskarö IF, allmänhet med flera. Under kommande är skall idrottsanläggningen renoveras. Då större summor avses investeras i anläggningen så bör kommunen äga marken för att säkerställa användandet på lång sikt. Sågedet AB, ägt av Sveaskog erbjuder kommunen i två mail ( och ) att köpa marken till ett totalt pris av sek. Sågedet upprättar köpeavtal och köpebrev, kommunen ansvarar för lagfartskostnaden. Bilagor: Mail frän Sveaskog Enligt uppdrag Göran Wigren Planeringschef Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget haparanda.se Haparanda Haparanda

19 Post från: < krkiv Redigera Vi=_ a Åtgärder Verldyg Konton Fönster Hjalp g3 Stång <^ Svara IQG Svara alla L^ Vidarebet ^ ^ ^ (=/ /^ y 0 post Egenskaper Anpassa Meddelandekålla Diskussionstråd Från: doren.ahlund^^sveaskogse>.. adl: Wigren, Göran llrend^ SV: Erbjudånde om f6rvårv av Seskärö- Hej! Enligt tidigare samtal så efterlyste du lite på vilket sätt vi kornmat fram till köpeskillingen. För att vt skall kunna avyttra mark under hand så skall det ske till marknadsmässigt pris. I detta fall så harjämförelse materialet varit råmark, taxeringsvärde jämförbara tomter i Seskarö, utförda avyttringar på marknadsmässigt likvärdiga områden. Avyttring eåtskärsnäs oavstyckad råmark med syfta uppställningsplats lastbil 2300 m2 pris kr motsvarande ca 30kr per m2 Avyttring ca 2 mil utanför Gällivare oavstyckad plan för byggnad av förråd ca 3000 m2 pris kr motsvarande ca 36kr per m3 Avyttring 2 mil från Tårendö, plats för lastbilar samt fömåd ca m kr motsvarande ca 13,Skr per m2. Jag har även tittat på ett antal likvärdiga tomter i närområdet och dess taxeringsvärden. Denna tom ärsom sagt redan en egen fastighet så dettill kommer ej någon förrättningskostnad sågris utan fastighetsbildning skulle vara ca 7,35 per m2 För att nå ett snabbt avslut så justerarjag priset till kr för Seskarö 2:37 Mvh Sören dhlund Från: Goran Wigren [mailto : Goran.Wigren^haparanda.se] Skkkaw. den 16 maj :19 Till: Ahlund Sören Ämne: Sv: Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 Hej Siiren! Tackför ett trevligt samtal, jag skickar mina kontaktuppgifter till dig och hoppas att vi kan hitta en snabb lösning//mvh giiran Göran Wigren Planeringschef Haparanda stad SE Haparanda Phone +46 (0) Fax+46 (0) Mob +46 (0)

20 Sida 1 av 1 Eine Pirila -Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 Från: Till: Datum: Ärende: Kopia: Bifogade filer: se> <bj orn. j se> 2014-OS-06 08:12 Erbjudande om förvärv av Seskarö 2:37 se> Hogupplost_fastighetskarta_Haparanda Seskaro 2_37_omrl.png; Haparanda_Seskaro_2_37.pdf; DOC pdf; Seskarö OOI.JPG; Seskarö 003.JPG Hej! Enligt tidigare förfrågan och samtal har det visat sig att det inte finns något avtal mellan Haparanda kommun som byggnadsägare och Sågedet AB som fastighetsägare för byggnader och anläggningar på Seskarö 2:37 Vi är av den uppfattningen att det vore bäst om kommunen även ägde fastigheten då det innebär att byggnaderna övergår från att vara lös egendom till att vara fast egendom vilket normalt skapar mervärden för byggnadsägaren. Sveaskog Förvaltnings AB är ägare av Sågedet AB Sågedet AB erbjuder därför Haparanda kommun att förvärva hela fastigheten Seskarö 2 :37 om ca 1,7 ha till ett pris om kr. Sveaskog Förvaltning AB svarar för upprättande av köpeavtal. Hälsningar Sören Åhlund Fastighetsansvarig Norrbotten Sveaskog Förvaltnings AB Företagsvägen Gammelstad Tel direkt: Tel mobil: Tel vx1: Fax filer//c:\users\einepiri\appdata\local\temp\xpgrpwise\5373a3 8CHaparandaForval OS-15

21 ^ks Z^^^r^236 FULLMAKT Härmed befullmäktigas Sören Åhlund att företräda Sågedet Fastighet AB i alla angelägenheter, förutom pantsättning samt uttagande av pantbrev, som rör bolagets fasta egendom. Fullmakten att överlåta och förvärva fast egendom är begränsad intill ett belopp orn högst tvåmiljoner ( } kronor per förvärv eller överlåtelse. Denna fullmakt gäller t o m Stockholm ^; ^,, n V Viveka Beckeman r tses

22 Metria FastighetSök -Haparanda Seskarö 2:37 ^S ^^ ' ^//z 3o. Metria I FastighetSök Allmän fastighetsinformation Fastighet Beteckning Haparanda Seskarö 2:37 ^lycl^el: Församling Haparanda Socken: Nedertorneå Adress Adress Idrottsvägen Seskarö Läge, karta Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Område N (SN/EREF 99 TM1^I) E (SWEREF 99 TNIj N (SWEREF j E (SWEREF j Registerkarta HAPARANDA Areal Omräd^ Totalareal Därav tandareal Därav vattenareal i o ia:^ I i. 'I 7200 kvm Lagfart 'I 7200 kvm Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Sågedet Fastighets AB C/O Sveasko Förvaltning AB Torsgatan Stockholm Köp (även transportköp): Köpeskilling: 1 SEK, avser hela fastigheten. Anmärkning : Beviljad Inskrivningar Nr Inskrivningar Inskrivningsdag Akt 1 Nyttjanderätt vatten i santalahti Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Sida 1 av OS-OS

23 Metria FastighetSök -Haparanda Seskarö 2:37 Taxeringsuppgifter ^S Zoi^ ^Z^, Taxeringsenhet Specialenhet, tomtmark till specialbyggnad (810) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Aktiebolag Lagfart, taxerad Sågedet Fastighets AB C/O Sveasko Förvaltning AB Torsgatan Stockholm Taxeringsenhet Specialenhet, bad-, sport- och idrottsanläggning (824) Uppgiftsär Taxeringsär Utgör taxeringsenhet och omfattar byggnad på ofri grund Taxeringsvärde därav därav markvärde byggnadsvärde Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Kommun Taxerad ägare Haparanda Kommun Haparanda Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig ^:emensamhets^ar^lögcjnir.ct^ir Haparanda Seskarö GA:16 Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Avstyckning NTÅ-486 Anläggningsåtgärd F2006/12 Ursprung Haparanda Seskarö 2:13 Tidigare Beteckning Beteckning mregistreringsdatum kt BD-Nedertorneå Seitenkari 2: öLÅ-3218 BD-Nedertorneå Seskarö 2: F Ajourforande inskrivningsmyndighet Adress Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Skellefteå Box Skellefteå Kontorbeteckning: VI92 Telefon: Copyright 2013 Metria Källa: Lantmäteriet Sida 2 av OS-OS

24 G O O O e e 0 e 0 e e o e e e e e e s o 2:14 4 r'.ti SESKARÖ 2:37 e o e Fotbollsplan e 0 e O e e.

25

26

27 1. Sammanfattning av Förslaget 1.1. Rubrik: Belysa gamla vattentornet med ljusslingor / Valaiskaa vanha vesitorni Förslagsställare: Förslaget skapat av 1.2. Datum för Förslaget: Förslaget publicerades Onsdag, 3 December 14 och stängdes för insamling av underskrifter Söndag, 14 December 14 efter att ha varit i gång I 11 dagar Statistisk sammanfattning över underskrifter: Sammanlagt har 43 personer undertecknat detta Förslag. Det fanns totalt 43 elektroniska signaturer. 2. Förslagets fullständiga text Tycker man ska belysa gamla vattentornet med ljusslingor. / Mielestäni vanha vesitorni tulisi valaista. 3. Ytterligare information från dem som har skapat Förslaget Det är mycket nytt som händer i gamla stan. Och skulle vara trevligt om man belyste gamla vattentornet med ljusslingor nu under vintertider. Detta skulle vara attraktivt och kanske locka in mer folk in i gamla stan då man ser vattentornet från långt håll. Människor skulle vilja se på detta på närmare håll. Kollar man till exempel på Lisebergstornet i Göteborg så är det definitivt någonting som fångar ens blick. 4. Sammanfattning av kommentarer till webbplatsen Jättefin idé! Kul idé Bra ide bra bra Absolut måste vi belysa gamla vattentorn. För de går så många berättelser om den, och för barnens skull. Som gammal Kukkolabo så anser jag att det borde göras nåt åt den tråkiga fasaden och ge den lite mer ljus den här mörka tiden på året bra ide

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige

Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-01 Församling Susedalen Socken: Asige Fast i g h et Beteckning Falkenberg Knobesholm 1:3 Nyckel: 130073847 Senaste ändringen i allmänna delen 2008-10-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-03-26 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Tentamen: Fastighetsbildning

Tentamen: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2014 Tentamen: Fastighetsbildning Datum: tisdag den 27 maj 2014 Tid: kl 14-19 Sal: MA09 D-F Tentamen består av fyra frågor. Varje fråga

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

arlanda stad broby 1:7

arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 1 r arlanda stad broby 1:7 Rosengren kommersiella fastigheter Augusti 2014 2 arlanda stad Broby 1:7 innehåll sammanfattning... 3 karta... 5 plankarta...6

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

^_ ^^ir '^-l'i Underskrivare

^_ ^^ir '^-l'i Underskrivare Tid och plats Beslutande Tisdag kl. 09:00 Hamnskär Marlöne Haara (S), Orförande Anna Wikström ( M), Ledamot Monica Grönberg (V), Ledamot Janne Lind (C), Ledamot Sida 1 Övriga närvarande Arja Martinviita

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Sekreterare Lina Edkvist

Sekreterare Lina Edkvist Datum: kl 08:30 Plats: Lyran, Kommunkontoret i Hova Ordförande Anja Nyström Sekreterare Lina Edkvist Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP)

Datum 2015-01-08. Maria Hilding-Guidoum (S) Dhuha Al Azzawi (S) Petra Lindroos Jonasson (V) Agnes Utter (MP) Ewa Wiklander (FP) Dan Aria Sucuri (FP) 1(14) Plats och tid Stora Björn, Nya Kyrkogatan 21, 09.00-10.30 ande Ledamöter Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD), vice ordförande Kajsa Adolfsson (S) Bo Andersson (S) Carina Johansson (S)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB

Nacka kommun Nysätra Fastighets AB Real Estate Konfidentiellt Inledning och Uppdraget Att: Johanna Magnusson 131 81 Nacka 2015-05-08 Robert Fonovich Partner T: +46 (0)10 2133364 M: +46 (0)709 293364 robert.fonovich@se.pwc.com Jan B Svensson

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Tuna 9:56 Skala 1:500

Tuna 9:56 Skala 1:500 Tuna 9:56 Skala 1:500 Fastighet Beteckning: TUNA 9:56 Fastighetsnyckel: 10212517 Modifierad datum: 2011-05-15 15:53:41 Uppgift om tomträtt: N Adress Södra Åsvägen 3 18452 Österskär Österåker Taxerad ägare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten

ASPECT> VÄRDEUTLÅTANDE. Gotland Visby Atterdag 6 2012-10-01. Fastigheten VÄRDEUTLÅTANDE Fastigheten Gotland Visby Atterdag 6 byggnad 1 och 2. 2012-10-01 Roland Kappling Fastighetsvärdering Medlem i ASPECT/ Sektionen för fastighetsvärdering Bältgatan 3, 11459 Stockholm rolandkappling.se

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011

Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Allmänna utskottet 2012 06 07 49 5 Socialnämnden 2012 06 20 103 8 Dnr 2011/645 70 Yttrande över övergripande granskning av socialnämnden 2011 Bilagor: Övergripande granskning av socialnämnden 2011 Tjänsteutlåtande

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel regel för lokala brottsförebyggande rådet i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 Datum 2015-04-22 Beteckning Församling Norrtälje Rödlöga S:5 Godkänd FR: Ej förändrad Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Blidö Tidigare beteckning Beteckning

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-29 KS-2014/713.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 1 april 2015 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-05 KS-2015/426.111 1 (2) HANDLÄGGARE Gerrby, Helena 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Per-Ola Johansson Kultur- och fritidsnämnden 2014-05-01 1 (5) Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden Reglemente Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar

Sammanträdesdatum 2012-10-02. 3 Begäran från tekniska nämnden om omdisponering i tekniska nämndens investeringsbudget 2012 till gång- och cykelvägar KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-10-02 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 2 oktober 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR Val av protokolljusterare 1 Besök från Rädda barnen KS 12/324

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Utses att justera: Åke Almqvist (M) Ing-Britt Andersson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2011-02-07 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-02-07 klockan 10.00 16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Markus Hall (MP) Göran Lindgren (M)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (10) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Offentlig auktion avseende fastigheterna Överkalix Jock 7:10 och 7:13 Advokat Jerker Gramner har genom Haparanda tingsrätts beslut den 17 september 2014 i Ä 493-14

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden

Reglemente för tekniska nämnden 1 (7) Ärendenummer KS2013/16 Reglemente för tekniska nämnden Antaget av kommunfullmäktige den 11 juni 2013, paragraf 55, ärendenummer KS2013/16. 1 Nämndens ansvarsområden 1.1 Verksamhetsområde och speciella

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 26 februari 2002 kl 13.30 14.00 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 11 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-09-10 Kf 92 Ks 131 Au 146 KS/2009 0089 Mobilitetsstöd Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014

Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Uppföljning av det interna kontrollarbetet 2014 Osby kommun 25 februari 2015 Anna Hammarsten Bakgrund, syfte och metod Bakgrund Kommunstyrelsen och nämnderna ska i enlighet med gällande kommunallag tillse

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-09-11 LS-LED07-442 66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-03-23, kl 1300-1640 ande Britta Tervaniemi, V Laila Mäki, S, 1-6 Anita Weinz, NS Eva Alldén, V, 7-14 Övriga deltagande

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag

Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-25 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 31 mars 2015, klockan 8.30 Kungsbackarummet 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Köpeavtal -

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer