Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Östrands massafabrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Östrands massafabrik"

Transkript

1 Skyddsinformation För anställda, entreprenörer och besökare vid Östrands massafabrik Vid brand eller olycksfall ring 222 Från mobil ring

2 I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Östrands massafabrik. Syftet är att ge en första kortfattad information om allmänna skyddsregler och vad som gäller i händelse av olycka eller utsläpp. Vi vill att du som arbetar här eller besöker oss ska känna dig trygg på Östrand. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning. Knappast någon arbetsplats kan göras helt säker, men genom att planera arbetet och inventera och förebygga riskerna så kan du som jobbar här bidra till en säkrare arbetsplats och en bättre arbetsmiljö för dig själv, dina medarbetare och besökare på Östrand. Susan Björkqvist Chef Skydd och Säkerhet Östrands massafabrik 2

3 När du kommer till Östrand Anmälningsplikt Alla besökare och entreprenörer ska anmäla sig i receptionen. Vid besök eller rundvandring utanför kontorstid ska alltid skiftgående produktionsledare meddelas. Det är viktigt att du meddelar uppdragsgivare/arbetsledare om du lämnar området, även om det bara är tillfälligt. Vid underhållsarbete, kontakta alltid operatören i driftcentralen före och efter utfört arbete. I sodapannan gäller anmälningsplikt för all personal vid vistelse inom området. Inpassering av person och fordon För att få tillträde till Östrands massafabrik krävs passerkort (entreprenörer) eller besöksbricka (besökare). Om du måste ta in ditt fordon behövs också ett bilpass. Din kontaktman tar, i förväg, hand om dina uppgifter i en föranmälan så att passerkortet/ besöksbricka är färdigt med rätt giltighetstid när du kommer. Ditt passerkort och eventuellt bilpass kvitterar du ut i portvakten när du anländer och återlämnar när ditt uppdrag är avslutat. Säkerhetsutbildning för entreprenörer - ENTRÉ Innan du som entreprenör får utföra arbete självständigt på fabriksområdet måste du ha genomgått den webbaserade säkerhetsutbildningen ENTRÉ som tillhandahålls av SSG. Utbildningen har både en generell del och en del som är lokalt anpassad för de särskilda risker och regler som gäller på Östrand. 3

4 Säkerhetsinformation Hjälm och varselplagg ska bäras på fabriksområdet och i produktionslokalerna. Skyddsskor är obligatoriskt i samtliga produktionslokaler. Undantag görs för våra besökare vid guidade visningar. Hörselskydd ska användas där ljudnivån är hög, skyltat på dörren. Rökförbud råder generellt, undantaget på markerade rökplatser. Alkohol och droger är förbjudet på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att komma till arbetsplatsen alkohol- eller narkotikapåverkad. Drogtester förekommer. Zonklassade områden där explosiv atmosfär kan uppstå. Besökare får inte vistas inom dessa områden utan tillstånd. Transporter med truckar eller andra fordon förekommer inom industriområdet och även inne i fabrikslokalerna. Var uppmärksam på detta och tänk på att föraren ofta har begränsad sikt. I vissa lokaler finns gaslarm installerade som ska varna vid eventuellt läckage. Vid larm (rött/rött växlande blixtljus och ljudsignal med stigande fallande ton) ska lokalen omgående utrymmas. Utrymningsvägar vid brand, gas eller annan fara är markerade med utrymningssymbol. Mobiltelefoner är tillåtna inom området, med undantag av zonklassade ATEXområden där det är förbjudet att använda mobiltelefoner (EX-klassade telefoner får användas). Mobiltelefoner används också med viss försiktighet i närheten av manöverskåp, elektronisk utrustning som givare, vakter m m. Strålkällor finns installerade för mätningar. Respektera särskilda skyltar och avställningsinstruktioner. Hygienzon Vår Fosec-anläggning utgör en hygienzon eftersom vår produkt, Luna, används i både hygien- och livsmedelsprodukter. Huvudregel Hygienzoner och utrustning med hygienkrav ska hållas fri från allt som kan hamna i produkten och orsaka kunden skada. Mer information finns vid avdelningen. 4

5 Allmänna regler Fordon Parkering av fordon sker utanför det inhägnade fabriksområdet. Särskilt inpasseringstillstånd och parkeringstillstånd krävs för att parkera inne på området. Parkering endast på markerad P-plats. (se Återsamlingsplatser sidan 12-13) Vägtrafikkungörelsen gäller inom fabriksområdet. Generellt är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Gångbanor Markerade gångbanor finns både utomhus och inne i fabriken. Dessa ska användas av gående. Avspärrningar Avspärrningar ska respekteras. Brist på avspärrning ska omedelbart rapporteras till avdelningsansvarig eller kontaktperson. Ställningar Endast personal från Östrands inhyrda ställningsbolag får bygga ställning. Ställningen måste vara besiktigad och godkänd (vit skylt) för att få beträdas. Det är inte tillåtet att ändra på uppsatt byggställning. Fotografering Fotoförbud gäller generellt inom hela fabriksområdet om du inte fått särskilt tillstånd. Tillstånd kan endast ges av produktionsdirektören, eller dennes ersättare. Hamnområdet (se Återsamlingsplatser sidan 12-13) Då fartyg ligger i hamn för lossning eller lastning råder strikt besöksförbud för obehöriga i hamnområdet. Lossningspersonal bevakar området och avhyser personer utan tillstånd. Vedplan (se Återsamlingsplatser sidan 12-13) All gång- och fordonstrafik på Östrands vedplan är förbjuden. Vattenreningen Vid arbete i avloppsvattenreningsanläggningen ska andningsskydd med P3-filter användas. Legionella kan förekomma. Gravida och personer med nedsatt immunförsvar får inte vistas i området. 5

6 Kontaktpersonens roll Till kontaktperson utses normalt den person som beställer ett arbete som ska utföras av en entreprenör. Det är kontaktpersonen som ansvarar för samordningen med övriga arbeten som pågår inom verksamheten som kan påverka det beställda uppdraget. Information Kontaktpersonen lämnar information om särskilda risker på avdelningen, hur brandskyddet fungerar och regler för införsel, lossning och lagring av kemikalier och för avfallshantering. Vänd dig till kontaktpersonen om du 6 har frågor kring områden med explosiv atmosfär eller EX-klassning. Praktiska frågor Du kan vända dig till din kontaktperson med praktiska frågor kring ditt uppdrag på Östrand. Tillstånd Kontaktpersonen ansvarar för och hjälper dig också med de nödvändiga tillstånd och kontroller som krävs för att du ska kunna arbeta och besöka Östrand på ett säkert sätt.

7 Arbeten som kräver tillstånd Heta arbeten Svetstillstånd krävs inom hela fabriksområdet, för alla heta arbeten. Du måste också ha ett SBF-certifikat eller motsvarande för att få utföra sådana arbeten. Arbeten i slutna utrymmen För att säkerställa att det är säkert att arbeta, avseende gasförekomst, avblindningar och liknande krävs tillstånd för arbeten i slutna eller halvslutna utrymmen. Rutin: Arbetstillstånd vid arbete i trånga eller slutna utrymmen, gasfrihetsförklaring. Bryt och Lås All manövrering och avställning av maskin- eller anläggningsdel ska alltid utföras av Östrands personal. Detta sker enligt vår rutin Bryt & Lås/ Säker avställning. Du får inte påbörja arbete på en anläggningsdel, utan att ha fått klartecken från driftpersonalen. Försäkra dig om att avställning skett, att säkerhetsbrytare är låst, och lås därefter med eget märkt lås. Truck och travers m m För att få köra truck, travers, bomlift eller arbetsplattform krävs utbilningsbevis och skriftligt körtillstånd från Östrand. Ansökan görs till din kontaktperson. 7

8 Översikt Östrands massafabrik 1. Portvakten/Reception 2. Besöksparkering 3. Automationsverkstad 4. Kontor/förråd 5. Mekanisk verkstad 6. Fiberlinje 7. Blekeri 8. Transport/Bygg 9. Massautlastning 10. CTMP-fabrik 11. Flingtorkar 12. Balning 8

9 13. Fosec 14. Torkmaskin 15. Avställd sodapanna 16. Indunstning 17. Kausticering/mesaombränning 18. Barkpanna 19. Renseri 20. Sodapanna 21. Vedgård 22. Truckverkstad 23. Kemikaliestation 24. Avloppsrening 25. Kaj 9

10 Farliga ämnen Ämne Förekomst Risker & symptom Akuta åtgärder Kalk Kausticering, mixeri, mesa Frätskador (bas) Vattenspolning minst 15 min. Svavelsyra Hela fabriken Frätskador (syra) Vattenspolning minst 15 min. Väteperoxid CTMP och Blekeriet Kem-station Rörbrygga Irriterar andningsorgan och hud, risk för ögonskador. Kan orsaka brand i kontakt med organiska ämnen. Skölj genast med mycket vatten. Vitlut Svartlut Grönlut Natronlut Hela fabriken Frätskador Vattenspolning minst 15 min. Svavelväte Kan bildas vid Rörbrygga, Våtfiber, Lut & kraft, Avloppsrening Giftig gas, Andningsförlamning. Luktar ruttna ägg höga halter bedövar luktorganen. Utrym lokalen. Ozon Blekeriet Giftig gas. Stickande lukt. Utrym lokalen. Svaveldioxid Vid gamla blekerierna Mycket giftig gas. Starkt irriterande på slemhinnor. Utrym lokalen om utsläppet sker inomhus. Agera enligt Allmänt gaslarm vid större gasutsläpp utomhus. 10

11 Tillbud och olycksfall Alla Tillbud och Olycksfall ska rapporteras till din kontaktperson och läggas in i LISA, SCA Graphic Sundsvalls system för rapportering av tillbud. Nödduschar Nödduschar finns utplacerade på många platser runt om i fabriken. Nödduscharna är larmade. Behöver du använda nödduschen, stanna alltid kvar där tills hjälp kommer. Ta reda på var närmaste nöddusch finns innan du påbörjar ditt arbete. Portabel ögonskölj (diphotérine) vid stänk av frätande eller irriterande ämnen finns för kortare utlåning. Hjärt- och lungräddning Vid hjärtstillestånd måste hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas omgående. Vid larmande uppge hjärtstillestånd. Defibrillator finns hos produktionsledare/ insatsgruppen. Vid en olycka är det viktigt att du agerar på rätt sätt Rädda först de som är i omedelbar fara. Varna övriga som finns i eller kommer till riskområdet. Larma enligt rutin. Är det fråga om brand så påbörja, om möjligt, släckningsarbetet. Kemikalieutsläpp I händelse av kemikalieutsläpp till mark, vatten eller luft ska detta omedelbart meddelas till portvakt på larmnummer 222 eller via mobil till

12 Återsamlingsplatser Larm Brandlarm - larmklocka ringer. Informera dig i närmaste kontrollrum om varför det ringer. Utrym om nödvändigt. Vid larm i kontorshuset kontrollera först om det finns rökutveckling på våningsplanet du befinner dig. I så fall meddela portvakt och utrym lokalen. I annat fall invänta meddelande från portvakt. 12 Utrymningslarm finns installerade i lokaler där gasläckage/omedelbar fara/explosion kan förekomma. Vid larm (ljus och ljudsignal) ska lokalen omgående utrymmas. Vid ingångar där gas kan förekomma finns orange varningsljus. När detta blinkar beträd inte lokalen.

13 Allmänt gaslarm (katastroflarm) ljuder vid utsläpp av större mängder svaveldioxidgas. Larmet ljuder i en minuts intervaller med två minuters mellanrum. När faran är över avges en 25 sek lång sammanhängande signal. Vid larm uppsök om möjligt gasskyddat utrymme som finns i: - Kontrollrummen på Lut & Kraft, Våtfiber, TM 5 och Renseri. - Konferensrum 896 på våning 8, kontoret. - Ventilationsavdelningen, mekaniska verkstaden. 13

14 Viktiga rutiner Riskinventering på arbetsorder Innan du påbörjar ditt uppdrag kan en skriftlig riskinventering behöva göras på det arbete som ska utföras. Riskinventeringen görs på särskild blankett tillsammans med Östrands kontaktperson eller av denne anvisad person. Ordning & Reda För att förebygga att skada eller brand uppstår är det viktigt att det råder god ordning på arbetsplatsen. Avfall, materialrester, emballage och annat brännbart ska snarast föras bort. Spill av olja eller kemikalier ska omgående saneras. Entreprenörer är skyldiga att svara för städning och rengöring efter de arbetsmoment som uppdraget omfattar. Kemikalier Alla kemikalier som ska användas inom industriområdet måste först anmälas till och godkännas av kemikaliegruppen. Källsortering av avfall I de uppmärkta kärlen ska avfall lämnas enligt följande: Brännbart: plast, frigolit, smutsigt papper, träbitar, tjärpapp etc. Returpapper: rent papper, kartong och tidningar. Metall: aluminium, kabelskrot, elmotorer. Metallskrot vitt = rostfritt, syrafast. Metallskrot svart = järnskrot och övrig metall. Osorterat industriavfall: isolering, glas, betong, tegel o dyl. Elektronikskrot och farligt avfall (som batterier och lösningsmedel) lämnas vid förrådet. 14

15 Viktiga telefonnummer Larmnummer 222 (från mobil ) OBS! Om du ringer från mobil lägg då till 0601 före ankn.nr. Anknytning Mobil nr. Telefonväxel 99 alt Portvakt alt Produktionsledare 1173 (via fast telefon) Driftcentraler: Renseri Fiber Lut & Kraft eller CTMP/flingtork Fosec TM Skyddsingenjör Säkerhetssamordnare Huvudskyddsombud Företagshälsovården Miljöchef Personalmässen Telefon Öppettider vardagar: och Lör-sön: stängt Matboxar kan köpas vardagar kl och Obs! Utökade öppettider vid längre underhållsstopp! Taxi Taxi Sundsvall telefon Taxi Kurir telefon

16 Reg.nr Om olyckan är framme Larma! Polis Ambulans Ring 222 Brandkår (från mobil ) Miljöskydd Berätta varifrån du ringer, vem du är och vad som hänt. + Första hjälpen-utrustning finns i alla kontrollrum + hjärt- Samariter som är utbildade i första hjälpen och & lungräddning finns på varje avdelning. Producerad av SCA Graphic Sundsvall, Östrands massafabrik (mw), Prinfo Accidenstryckeriet Sundsvall 2008 SCA GRAPHIC SUNDSVALL AB Östrands massafabrik Timrå Tel Fax ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision

Läs mer

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter LARMNUMMER 0650-288 88 Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter VID IGGESUNDS BRUK IGGESUNDS BRUK SKÄRNÄS STRÖMSBRUK VIKTIG INFORMATION FÖR ALLA! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund

Säkerhetsregler för entreprenörer vid SSAB EMEA i Oxelösund Instruktion 31414/1.0 Företagsintern 1 av 15 Författare Datum Arkiveringstid Lundbergh, Klas 2012-11-21 5 år Fastställare Giltigt fr o m Giltigt t o m Lundbergh, Klas 2012-11-20 2015-11-20 Säkerhetsregler

Läs mer

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder

Säkerhet & miljö. Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Säkerhet & miljö Vid larm: Ring centralporten 61 000 internt eller 026-26 10 00 från mobil, ange hänvisningsplats enligt kartan i denna folder Dokumentnummer: 08.02.16 Version: 2009 rev 1 Giltig längst

Läs mer

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Utgåva 6 Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Åsidosättande av dessa föreskrifter Om entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa föreskrifter från Fors Bruk, kan Fors Bruk kräva att vederbörande

Läs mer

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision

ENTREPRENÖRSHANDBOK. Finspångs Tekniska Verk utvecklar stabila mervärden för framtida generationer. vår vision ENTREPRENÖRSHANDBOK Vi vill i denna med denna skrift göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller på våra anläggningar. Detta för att säkerställa en god arbetsmiljö och minimera vår miljöpåverkan. Handboken

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet

Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet Säkerhetsbestämmelser på Göteborgsraffinaderiet 1 Huvudprinciper I Nynas HSSEQ-policy anges bl.a. att vi strävar efter att minimera risken för stora och små olyckor, risken för människors hälsa och miljön

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2014-03-21 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Skyddsregler på Ringhals

Skyddsregler på Ringhals Ringhals AB Dokumenttyp Dokumentstatus Statusdatum Dokument-ID/Version Instruktion verksamhet Frisläppt 2015-06-25 931209027 / 26.0 Intern dokumentägare Sekretessklass Gäller t o m Alt. dokument-id 1 NR-S

Läs mer

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket

Säkerhet & arbetsmiljö. vid Högdalenverket Säkerhet & arbetsmiljö vid Högdalenverket Områdeskarta Maxhastighet på anläggningen är 20 km/h Rökning endast tillåtet på angivna platser utomhus Sopbunker Upplagsyta Lager 1 Lager 2 Panna 6 Pumphus Rökgasrening

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB

Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Driftföreskrifter Luleå Hamn AB Skapad av: Anton Karlsson Godkänd utav: Roger Danell Senast reviderad: 2014-06-12 i Innehåll 1 Allmänna föreskrifter... 1 1.1 Övergripande...

Läs mer

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) på Bygg/Montageplats

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) på Bygg/Montageplats Allmänna Arbetsmiljö-, Miljö-, Brand- och Säkerhetsregler Vårt arbete ska utföras under säkra förhållanden så att en god arbetsmiljö med minimal miljöbelastning upprätthålls. Samtliga som utför arbete

Läs mer

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29

MAS. Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi. Version: 2015-05-29 MAS Miljö-, Arbetsmiljö- och Skyddsföreskrifter för arbeten i egen regi samt entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Version: 2015-05-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE INFORMATION... 4 ALLMÄNT... 4 LAGAR

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats

HMS-regler (Arbetsmiljö, Miljö- och Brandsäkerhet) ) på Bygg/Montageplats Allmänna Arbetsmiljö-,, Miljö-,, Brand- och Säkerhetsregler Vårt arbete ska utföras under säkra förhållanden så att en god arbetsmiljö med minimal miljöbelastning upprätthålls. Samtliga som utför arbete

Läs mer

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen)

ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) ALLMÄNNA DRIFTFÖRESKRIFTER FÖR HELSINGBORGS HAMN (Kompletterar Särskilda driftföreskrifter för Oljeterminalen) Dokumentnamn: ALLMÄNNA Dokumentkod: TRA 80001 Sid 1 av 36 DRIFTFÖRESKRIFTER Framtaget av:

Läs mer

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER I denna handbok beskriver vi på ett enkelt sätt hur vi vill att vårt samarbete med dig och ditt företag ska fungera. Det är inga konstigheter utan handlar bara om ett bra bemötande

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

entré Riskbedömning extra viktigt under revisionerna Du lever väl upp till Forsmarks förväntningar? Läs mer på sidan 6

entré Riskbedömning extra viktigt under revisionerna Du lever väl upp till Forsmarks förväntningar? Läs mer på sidan 6 entré Din guide till revisionerna på Forsmark 2014 Du lever väl upp till Forsmarks förväntningar? Läs mer på sidan 6 Våga fråga Viktor Veiksaar och Andreas Einarsson pratar strålskydd sidan 16 Vi ska lära

Läs mer