SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare"

Transkript

1 SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

2 VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision när det gäller olyckor. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning. Vi strävar alltid efter att förbättra oss och uppskattar att du rapporterar eventuella förbättringsmöjligheter som du ser och hör. Tänk på att det alltid finns tid att välja det säkra alternativet! SEPPO PUOTINEN, Platschef Metsä Board Husum 2

3 GENERELLA REGLER Anmälningsplikt Alla besökare och entreprenörer ska anmäla sig i vakten/ receptionen. Entreprenörer ska medtaga egen hjälm och varselväst. Vid besök eller rundvandring finns skyddshjälm och varselväst att låna i vaktstugan. Vid besök eller rundvandring ska alltid skiftgående driftsledare meddelas. Vid underhållsarbete på en processavdelning ska du alltid anmäla dig i manöverrummet. Det är viktigt att du meddelar om du lämnar området, även om det bara är för en kort stund. I sodapannan gäller anmälningsplikt för all personal vid vistelse inom området. Entreprenörer ska lämna kontaktuppgifter till kontaktpersoner samt en fullständig personallista till sin kontakperson på Metsä Board. Inpassering För att få tillträde till Husums fabriksområde krävs passerkort (entreprenörer) eller besöksbricka (besökare). Om du måste ta in ditt fordon behövs ett bilpass. Ditt passerkort och eventuellt bilpass kvitterar du ut i vaktstugan när du anländer och återlämnar det när uppdraget är avslutat. Det är viktigt att du meddelar uppdragsgivare/arbetsledare om du lämnar området, även om det bara är tillfälligt. In- och utlastning av skrymmande material, såsom verktygslådor och tyngre material, ombesörjs av interna transporter. De finns tillgänglig måndagfredag klockan , tel Utanför ordinarie arbetstid ska allt gods vara föranmält och lossningshjälp överenskommen. Kontakta din kontaktperson angående antal containers och storlek. All teknisk utrustning som införs och används ska uppfylla gällande lagar och föreskrifter. 3

4 GENERELLA REGLER Inpassering - Vaktstugan Vaktstugan har bevakning dygnet runt och sköter kontroll av in- och utpassering. TV-bevakning sker av grindar och objekt i ytterområden. Vaktstugan fungerar också som sambandscentral vid nödsituationer som olycksfall, brand och utsläpp. Trafik Parkering av fordon sker normalt utanför det inhägnade fabriksområdet. Särskilt inpasseringstillstånd krävs för att ta in bilen och parkera inne på området. Vaktstugan ger klartecken när inpassering ska ske. Parkering är endast tilllåten på markerade P-platser. Trafikförordningen gäller inom fabriksområdet. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. All obehörig trafik på vedplanen och kemplanen är förbjuden. Transporter med truckar eller andra fordon förekommer inom industriområdet och även inne i fabrikslokalerna. Var uppmärksam på detta och tänk på att föraren ofta har begränsad sikt. Använd alltid uppmärkta gångvägar när du går till fots. Hamnområdet och bioreningen Inom hamnområdet råder ISPSkoden. Endast behörig personal får vistas där och ska kunna legitimera sig samt bevisa sitt ärende. Det råder generellt besöksförbud på bioreningen. Andningsskydd typ P3 ska användas om man befinner sig inom området. 4

5 GENERELLA REGLER Mobiltelefoner och fotografering Mobiltelefoner Mobiltelefoner är tillåtna inom området, med undantag av zonklassade ATEX-områden. Mobiltelefoner används med försiktighet i närheten av manöverskåp och elektronisk utrustning som givare, vakter m.m. Fotografering Fotoförbud gäller generellt inom hela fabriksområdet om du inte har särskilt fototillstånd. Ansökan görs via kontaktperson. Alkohol, droger och rökning Införsel och förtäring av alkohol och droger är förbjudet på arbetsplatsen. Det är inte tilllåtet att vistas på arbetsplatsen alkohol- eller narkotikapåverkad. Drogtester förekommer. Rökförbud råder generellt med undantag på markerade rökplatser/rökrutor. Vid misstanke om en person är påverkad av alkohol eller droger ska detta anmälas till arbetsledningen eller skyddsombud på arbetsstället eller den egna firman. Vakten utför kontroller vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger. Ordning och reda För att förebygga att skada eller brand uppstår är det viktigt att det råder god ordning på arbetsplatsen. Avfall, materialrester, emballage och annat brännbart ska snarast föras bort. Spill av olja eller kemikalier ska omgående saneras. Entreprenörer är skyldiga att svara för städning och rengöring efter de arbetsmoment som uppdraget omfattar. Källsortering av avfall På industriområdet finns olikfärgade containers för sortering av avfall. De är märkta med text om vad som får läggas i dessa. 5

6 Husums fabrik arbetar ständigt med att förbättra säkerheten på avdelningarna och har en nollvision när det gäller olyckor. För att nå den behövs allas engagemang. Du och Jag är viktiga! ARBETSMILJÖ Den anställde är skyldig att följa skyddsföreskrifterna och instruktioner. Underleverantörer som anlitas av entreprenörer ska få nödvändig information av entreprenören som anlitar för uppdraget. Ansvar Anställda och extern personal på Metsä Board Husum är skyldiga att följa de skyddsföreskrifter och instruktioner som finns. Samordningsansvaret vid Husums fabrik, har Metsä Board och de personer som blivit delegerad det ansvaret. Den huvudsakliga uppgiften är att se till att skyddsarbetet samordnas, påtala risker och möjliggöra en bra planering av arbetet. På bygg och anläggningsarbetsplatser gäller särskilda regler för samordning. Samordningsansvaret befriar inte den enskilde arbetsgivaren från ansvar om de egna anställda. Rådgivande i skyddsfrågor på arbetsstället är arbetsmiljöingenjören samt chef för Brand och Säkerhet. Kontaktperson Till kontaktperson utses normalt den person som beställer ett arbete som ska utföras av en entreprenör. Kontaktpersonen lämnar information om hur du får reda på särskilda risker på avdelningen, avdelningens specifika rutiner samt hur du får reda på andra pågående arbeten. Du kan även vända dig till din kontaktperson med praktiska frågor kring ditt uppdrag på Metsä Board Husum. 6

7 ARBETSMILJÖ Kontaktpersonen ansvarar för och hjälper dig också med de tillstånd som krävs för att du ska kunna arbeta och besöka Metsä Board Husum på ett säkert sätt. Tillbud och olycksfall Eventuella tillbud och olycksfall ska rapporteras omgående till din kontaktperson och läggas in i PIA, Metsä Boards Husums system för rapportering av tillbud och olycksfall. Metsä Board i Husum strävar alltid efter att förbättra sig och därför är det av största vikt att du rapporterar olycksfall, tillbud och riskobservationer så snart som möjligt. Skyddsutrustning Generellt ska hjälm bäras inom Massabruk, Hamn och Vedgård. Där skall även ficklampa samt portabel ögondusch medföras. Varselplagg ska bäras inom områdena hamn, ved, magasin och kemikalieberedningsplan. Skyddsskor är obligatoriskt i samtliga produktionslokaler och på hamnområdet. Undantag görs för våra besökare vid guidade visningar. Hörselskydd ska alltid användas där ljudnivån är hög. Se skyltar på dörren. Skyddsglasögon är obligatoriska i produktionsmiljöer samt vid arbete med kemikalier. Utökat behov av skyddsutrustning förekommer. Be din kontaktperson om information gällande det ställe du ska arbeta på. 7

8 SÄRSKILDA RISKER Ämne Förekomst Risker & symptom Akuta åtgärder Elfilterstoft Pannor Irriterar andningsorgan Skölj genast med och hud mycket vatten Gasol Pappersbruket Mycket brandfarlig gas Utrym lokalen vid larm (BM1) Kalk Kausticering, Frätskador (bas) Vattenspolning minst 15 min mixeri, mesa Klorat Massabruket Brandfarlig vätska. Vid spill på kläder eller skor måste du tvätta dessa. Separat instruktion finns. Mycket stor brandrisk föreligger då kloraten torkat. Klordioxid-vatten 3% Vid blekerierna Mycket giftig gas. Utrym lokalen om utsläppet Starkt irriterande sker inom hus. Agera enligt på slemhinnor. VMA-larm vid större gasutsläpp utomhus. Gasmask, typ helmask, ska medföras. Svavel-dioxid Vid blekerierna Mycket giftig gas. Utrym lokalen om utsläppet Starkt irriterande på sker inomhus. Agera enligt slemhinnor. VMA-larm vid större gasutsläpp utomhus. Gasmask, typ helmask, ska medföras. Svavelsyra Massabruk, Frätskador (syra) Vattenspolning minst 15 min Biorening Svavelväte Hela fabriken Giftig gas, andnings- Utrym lokalen förlamning. Luktar ruttna ägg, höga halter bedövar luktorganen. Vitlut Massabruket Frätskador Vattenspolning minst 15 min Svartlut Grönlut Natronlut Väteperoxid Blekeriet, Irriterar andningsorgan Skölj genast med mycket Kem-beredning och hud, risk för ögon- vatten skador. Kan orsaka brand i kontakt med organiska ämnen 8

9 SÄRSKILDA RISKER Gasolanläggningen Vid arbete på gasolanläggningen med tillhörande ledningar ska alltid arbetstillstånd inhämtas innan arbete påbörjas. Arbetstillstånd utfärdas av chef för brand och säkerhet. Strålkällor finns installerade för mätningar. Respektera särskilda skyltar och avställningsinstruktioner. Avspärrningar och skyddsanordningar Respektera skyddsanordningarna de är till för allas säkerhet. Brist på avspärrning ska rapporteras till kontaktperson eller driftledare. Om du för ett visst arbete är tvingad att ta bort en skyddsanordning måste du meddela kontaktperson eller driftledare för att få ett godkännande om detta. Kom ihåg att du under tiden arbetet pågår är ansvarig för säkerheten på just den platsen. När arbetet är avslutat är du skyldig att återställa skyddsanordningen omgående. Om det inte kan ske ska du underrätta kontaktperson/driftledare omedelbart. Byggnadsställningar Innan ställningar får användas ska de vara besiktigade och godkända. När besiktning genomförts ska ett väl synligt besiktningsintyg fästas på ställningen. Godkända ställningar får inte ändras. Zonklassade områden Inom zonklassade områden kan explosiv atmosfär uppstå. Besökare får inte vistas inom dessa områden utan tillstånd och det är förbjudet att använda mobiltelefoner. Ex-klassade telefoner får användas. Riskinventering Innan du påbörjar ditt uppdrag ska en skriftlig riskinventering göras på det arbete som ska utföras. Riskinventeringen mailas till kontakpersonen. 9

10 SÄRSKILDA TILLSTÅND Arbeten i slutna utrymmen Arbete i slutna utrymmen innebär risk för kvävande gaser/låg syrehalt. Skriftligt arbetstillstånd krävs därför före inträde och kan ges efter det att gasmätning är utförd. Kontakta din kontakperson för att få det tillstånd du behöver. Arbete får inte påbörjas förrän tillstånd utfärdats. Godkänd elkula och belysning håller entreprenören med. Ange elkraftbehov till din kontakperson. Bryt och lås för säkra stopp All manövrering och avställning av maskin- eller anläggningsdel ska alltid utföras av Husums personal. Detta sker enligt vår rutin Bryt & Lås. Du får inte påbörja arbete på en anläggningsdel, utan att ha fått klartecken från driftpersonalen. Försäkra dig om att avställning skett och att säkerhetsbrytare är låst. Lås därefter med eget lås. Entreprenörer ska ha eget, märkt lås. Heta arbeten Vid heta arbeten där brandfarlig vara hanteras ska gasfrihetsförklaring med mätprotokoll utfärdas samt s.k. elkula användas. Svetstillstånd krävs inom hela fabriksområdet, för alla heta arbeten. Du måste också ha ett SBF-certifikat för Heta arbeten. Kontakta din kontaktperson för att få de tillstånd du behöver. Arbete får inte påbörjas förrän tillstånd har utfärdats. Lyftredskap och fordon För att få köra truck, travers, bomlift eller mobil arbetsplattform krävs utbildningsbevis och skriftligt körtillstånd från Metsä Board Husum. Ansökan görs via kontaktperson. 10

11 Kemikalier Entreprenörerska ha en aktuell förteckning och ett säkerhetsdatablad utfärdat enligt CLP/REACH för de kemiska produkter som förs in och hanteras inom fabriksområdet. Förteckning och säkerhetsdatablad ska lämnas till kontaktpersonen. Förteckningen ska innehålla kemikaliens namn, farosymbol,/ faropiktogram, riskfraser/faroangivelser och datum för utfärdat säkerhetsdatablad. Kemikalier som ska användas stadigvarande i processen ska godkännas av Metsä Board Husums kemikaliegrupp. KEMIKALIER Överblivna kemikalier och behållare ska tas omhand av entreprenör efter slutfört arbete. Utförlig information om risker och skyddsföreskrifter för samtliga kemikalier som används av Metsä Board Husum finns i företagets kemikalieregister på Intranät. Kontakta kontaktperson eller manöverrum för mer informatiion. Kemikalieutsläpp I händelse av kemikalieutsläpp till mark, vatten eller luft ska detta omedelbart meddelas till din kontaktperson eller driftledare. 11

12 Vid olycka Vid brand eller olycksfall larma genom att ringa 112. Vid larmning ska du berätta: Varifrån du ringer Vem du är Vad som har hänt Rädda först de som är i omedelbar fara. Varna övriga som finns i eller kommer till riskområdet. Larma enligt rutin. Första hjälpen Hjärt- och lungräddning Vid hjärtstillestånd måste hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas omgående. Uppge hjärtstillestånd då du larmar. Hjärtstartare finns utplacerade i fabriksområdet samt hos Brandstyrkan. RISKBEREDSKAP Nödduschar och ögonduschar Nödduschar finns utplacerade på många platser runtom i fabriken. Vissa nödduschar är larmade. Ta reda på var närmaste nöddusch finns innan du påbörjar ditt arbete. Platser för första hjälpen-utrustning markeras med denna skylt. 12

13 LARM OCH UTRYMNING Larm och utrymning Utrymningsvägar är markerade med utrymningssymbol. Brandlarm larmklockan ringer. Utrym lokalen och gå till återsamlingsplatsen och invänta räddningspersonal. Om möjligt, informera dig om varför det larmar. Platser för återsamling markeras med denna skylt. Ta reda på närmaste utrymningsväg och återsamlingsplats innan du påbörjar ditt arbete. Utrymningslarm finns installerade i lokaler där gasläckage/ omedelbar fara/explosion kan förekomma. Vid larm (ljus- och ljudsignal) ska lokalen omgående utrymmas. Vid ingångar där gas kan förekomma finns Vitt/rött varningsljus. När dessa blinkar skall lokalen inte beträdas. Utrymningslarm gäller: - sodahuslarm - svavelvätelarm - gasol. 13

14 LARM OCH UTRYMNING VMA larm (katastroflarm) ljuder vid utsläpp av större mängder svaveldioxidgas, mycket stor gasolbrand eller risk för explosion. VMA larm kan även utlösas av kommunala alarmeringscentralen (KAC) vid hot mot samhället. Larmet ljuder i 6-7 sek intervaller med sek mellanrum. Så här gör du om VMA -larmet går: Om du är ute, gå lugnt in i närmaste byggnad du är bäst skyddad inomhus. Stanna inomhus i det tätaste rummet, uppsök om möjligt ett manöverrum. Stäng ventilation, fönster och dörrar. Lyssna på radion och sök information på intranätet. Undvik att telefonera du kan hindra viktiga samtal. 14

15 Riskinventering MIN SÄKERHET Datum Projekt/Arb.ordernr Arbetsplats Rapportör Har du tänkt på: Rätt och tillräcklig skyddsutrustning? Ändamålsenliga verktyg och hjälpmedel? Är du vid rätt plats/utrustning? Förstått aktuell drift-/arbetsinstruktion? Arbetstillstånd/arbetsbevis- fått/tagit del av? Utrustning dränerad/trycklös/strömlös/bryta lås? Behövs avspärrning av arbetsområde? Rätt arbetsställning hjälpmedel vid tunga lyft? Belysning tillräcklig/inte bländande? Vid ensamarbete kommunikation? Finns risk för: Påverkan av arbete/utrustning i din närhet? Brand (heta arbeten) bränn-/köld-/skär-/klämskador? Arbete med högt tryck? Fall, halka, snubbla, fallande föremål? Kemikalieexponering? Ex. lösningsmedel, damm? Var finns: Brandsläckningsutrustning? Första hjälpen utrustning? Nöddusch? Nödstopp? Nödbrytning? Utrymningsvägar? Upptäckta risker skrivs in i Pia och ProTAK. 15

16 KARTA KARTA HJÄRTSTARTARE OCH ÅTERSAMLINGSPLATSER Återsamlingsplatser Hjärtstartare Vakten Brandstation RM8, katastrofskåp K75, våning 4 Ved, manöverrum Turbin, manöverrum 1. Parkering/Vakt 2. Port 293 NÖ hörnet Indunstning 3 3. Vedplan, lysmast norr om flisstackar 4. Klädförråd, kylcentral 5. Port 301, NV PM8 6. Port 74, Smalgatan 7. Port 217, PM6 lastbrygga 8. Sydöstra hörnet K75 9. Hamn, kontorets norra vägg 10. Port 210, östra väggen P2-magasin 11. Trapp bandningsstation 12. Imerys 13. Björnen, norra sidan Kokeri/KTvO2, manöverrum Blekeri, manöverrum TM-sal, manöverrum Hamnkontoret P3-fikarum Kemberedning Driftledarbil Massabruk Imerys Ledningscentral Saneringsmaterial Skyddsmaterial 16

17 KARTA Norr Inom detta område krävs minst varselväst klass 2. Västar för utlåning finns hos Vakten, Hamnkontoret och Förråd. Hjälmtvång. 17

18 ANTECKNINGAR 18

19 ANTECKNINGAR 19

20 Metsä Board Sverige AB Husum Växel tel Vakt tel Metsä Board Husum, juni Produktion och tryck: Ågrenshuset Bjästa, 2013

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Östrands massafabrik

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Östrands massafabrik Skyddsinformation För anställda, entreprenörer och besökare vid Östrands massafabrik Vid brand eller olycksfall ring 222 Från mobil ring 060-16 42 22 I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk

Skyddsinformation. För anställda, entreprenörer och besökare vid. Ortvikens pappersbruk Skyddsinformation För anställda, entreprenörer och besökare vid Ortvikens pappersbruk Vid brand eller olycksfall ring 224 Från mobil ring 060-19 42 24 När du kommer till Ortviken Anmälningsplikt Alla besökare

Läs mer

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014

Ansvarig för innehåll: LaGSv Rev.datum: 2011-09-05 SteCa M200-01-0014 Välkommen till s lokala del av Entré-passet, som en del av gemensamma säkerhetsregler inom industrin. Observera att online-versionen av denna folder är förhandsinformation. Skyddsinformationen ges lokalt

Läs mer

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter

Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter LARMNUMMER 0650-288 88 Ordnings- & arbetsmiljöföreskrifter VID IGGESUNDS BRUK IGGESUNDS BRUK SKÄRNÄS STRÖMSBRUK VIKTIG INFORMATION FÖR ALLA! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen

Läs mer

Säkra Entreprenörer. Innehåll

Säkra Entreprenörer. Innehåll Utgåva: 5 Datum: 2014-03-18 Sida: 1(19) Husums fabrik Säkra Entreprenörer I samband med beställning av jobb som skall utföras av entreprenör/extern firma bifogar kontaktpersonen denna rutin gällande skydd

Läs mer

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA.

AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. AIAM-225 bil.2 Utgåva 9, 2008-03-05. ORDNINGSFÖRESKRIFTER INOM NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS BRUK OCH FÖR ENTREPRENÖRER OCH DERAS ANSTÄLLDA. Innehållsförteckning 1 VÄLKOMMEN TILL NORRSUNDETS OCH SKUTSKÄRS

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

LOKAL SKYDDSINFORMATION

LOKAL SKYDDSINFORMATION LOKAL SKYDDSINFORMATION Sulfatfabriken -Höga tryck -Höga temperaturer -Farliga kemikalier Papperbruket - Stora maskiner - Höga hastigheter - Roterande delar Område/vägar -Tunga fordon -Trånga passager

Läs mer

Arbetsmiljö- & Skyddsinformation 2014-03-17

Arbetsmiljö- & Skyddsinformation 2014-03-17 Arbetsmiljö- & Skyddsinformation 2014-03-17 Lag och avtal Samverkan Samlingsrum - Organisation vid gasfara Beredningsutskott (BU) SKYDDS- och Fabriks- kommitté Kemikaliegrupp Utbildningsråd Avd. grupp

Läs mer

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar

Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Ordnings- och säkerhetsföreskrifter vid Övik Energis produktionsanläggningar Giltig fr.o.m. 2014-07-03 1(6) Denna skrift innehåller information för att kunna utföra ett säkert arbete vid Övik Energis produktionsanläggningar.

Läs mer

Välkommen till oss på Martin & Servera

Välkommen till oss på Martin & Servera Välkommen till oss på Martin & Servera Bästa besökare, du som besöker någon av Martin & Serveras anläggningar berörs praktiskt av de regler som gäller hos oss. Det gäller oavsett om du är entreprenör,

Läs mer

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet

Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Säkerheten först Regler för besökare hos Nynäshamnsraffinaderiet Allmänna ordningsregler Samtliga besökare skall anmäla sig vid receptionen och hämtas där av besöksmottagaren. Rökning är förbjudet inom

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg

Dokumentnamn Entreprenadarbeten produktion Fjärrvärme. Godkänd/ansvarig Leif Holmberg 1(7) Ordnings- och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten på Hässleholm Miljö AB, Värmeverket, PC 500, med tillhörande produktionsanläggningar i Hässleholm och Tyringe, (nedan kallat HMAB). Innan Ditt

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen

3. Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen RIKTLINJE 1 (5) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Sven-Erik Nilsson TDOK 2013:0657 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Underhåll 2014-08-01 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Miljö- och säkerhetsföreskrifter

Miljö- och säkerhetsföreskrifter Miljö- och säkerhetsföreskrifter för Sundets avloppsreningsverk med tillhörande avloppspumpstationer i Växjö kommun Välkommen till VA-avdelningen, tekniska förvaltningen De här föreskrifterna har upprättats

Läs mer

I ALLA NÖDLÄGEN. Använd larmnummer Internt 33 Externt +46(0)1046 510 33. Skyddsinformation. För Skoghalls Bruk

I ALLA NÖDLÄGEN. Använd larmnummer Internt 33 Externt +46(0)1046 510 33. Skyddsinformation. För Skoghalls Bruk I ALLA NÖDLÄGEN Använd larmnummer Internt 33 Externt +46(0)1046 510 33 Skyddsinformation För Skoghalls Bruk 1 Innehållsförteckning I ALLA NÖDLÄGEN använd larmnummer Internt larmnummer: 33 Externt larmnummer:

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning

MIT-huset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Campustorget 5. Anläggninsnummer: J0008019. Byggår: 1992. Arkitekt: A. Olsson & Sjödin. Byggnadsbeskrivning MIT-huset Kortfakta Adress: Campustorget 5 Anläggninsnummer: J0008019 Byggår: 1992 Arkitekt: A. Olsson & Sjödin Allmänt Byggnadsbeskrivning Jag som är husansvarig för MIT-huset heter Tomas Andersson Image

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror

Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker är fler och närmare än du tror Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker orsakas av farliga kemiska ämnen på din arbetsplats. Ämnena är ofta inköpta kemiska produkter,

Läs mer

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Kemihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Linnaeus väg 10. Anläggninsnummer: J0008004. Byggår: 1963. Arkitekt: Hans Brunnberg. Kemihuset Kortfakta Adress: Linnaeus väg 10 Anläggninsnummer: J0008004 Byggår: 1963 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Biologihuset heter Lars Karlsson. Det är jag

Läs mer

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER

SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER SÄKERHETSINFORMATION FÖR ENTREPRENÖRER Version: 2013-03-28 2(9) GENERELLT I HAMNEN Oxelösunds Hamn ska vara en trygg och säker arbetsplats för anställda, besökare, entreprenörer och underleverantörer.

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Underhåll av tekniska anordningar

Underhåll av tekniska anordningar Underhåll av tekniska anordningar I många verksamheter används tekniska anordningar (arbetsutrustning) som hjälpmedel i produktionen. För att dessa ska fungera bra för bland annat en säker arbetsmiljö

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Arbeta säkert på Forsmark

Arbeta säkert på Forsmark Arbeta säkert på Forsmark Viktiga telefonnummer Riktnummer 0173 SOS Alarm 112 Bevakningscentralen, larm 822 22 Bevakningscentralen 811 22 Växel 810 00 Huvudentré 812 59 Brandstation förman 812 55 Kontrollrum

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112

Tfn vid olycksfall: Giftinformationscentralen - 08-33 1231 eller 112 VARUINFORMATION Revisionsdatum: 2007-12-20 Sammanställt av: Stefan Bäckman 11. Namnet e!.,produkten och företaget Produkt: Bostik Primer 300 Produkttyp: Salt LIMO Linatex Molystria Box39 60102 NORRKÖPING

Läs mer

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk

Utgåva 6. Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Utgåva 6 Föreskrifter för ENTREPRENÖRER vid Fors Bruk Åsidosättande av dessa föreskrifter Om entreprenör upprepat eller grovt åsidosätter dessa föreskrifter från Fors Bruk, kan Fors Bruk kräva att vederbörande

Läs mer

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser

Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Strängbetongs allmänna ordnings- och skyddsregler för byggarbetsplatser Dessa regler gäller vid alla Strängbetongs byggarbetsplatser för anställda och för inhyrd personal. Utöver dessa regler gäller beställarens

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Gör så här om larmet går

Gör så här om larmet går Till boende i Hagfors kommun med omnejd November 2013 Gör så här om larmet går Information om verksamheterna vid Uddeholms AB och Metso Paper Sweden AB, Refiner Segments Risker Säkerhetsarbete Allmänhetens

Läs mer

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg.

Fysiologihuset. Allmänt. Kortfakta. Adress: Artedigränd 7. Anläggninsnummer: J0008007. Byggår: 1969. Arkitekt: Hans Brunnberg. Fysiologihuset Kortfakta Adress: Artedigränd 7 Anläggninsnummer: J0008007 Byggår: 1969 Arkitekt: Hans Brunnberg Allmänt Husansvarig Jag som är husansvarig för Fysiologihuset heter Sven-Erik Harr. Det är

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före!

Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer Tänk efter före! Nymölla Bruk Innehåll Larmtelefon +46 (0)1046 442 10...2 Välkommen till Nymölla Bruk...3 Vid olycksfall...3 Vid brand...3 Avtal

Läs mer

NCC:s ordnings- och skyddsregler

NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsregler NCC:s ordnings- och skyddsregler Ordnings- och skyddsreglerna gäller för produktionsarbetsplatser inom NCC Construction Sverige AB och kan kompletteras med arbetsplatsspecifika

Läs mer

Säkerhet introduktion

Säkerhet introduktion Säkerhet introduktion Allmänna säkerhetsrutiner vid institutionen Ett laboratorium är ett ställe med en del potentiella risker som bland annat farliga kemikalier, vassa föremål och elektriska apparater.

Läs mer

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter.

Riskanalys. Resultatet av riskbedömningen bör ligga till grund för den fortsatta beslutsprocessen när det gäller verksamhetens arbetsmiljöaspekter. FLIK 4 r»si YSTAD (NERGI AD Riskanalys Som arbetsgivare kartlägger och bedömer Ystad Energi AB vilka risker för ohälsa och olycksfall som de planerade arbetsuppgifterna kan medföra. Detta gäller såväl

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

SÄKERHET & ORDNING. Föreskrifter för anställda, entreprenörer och besökare vid SCA OBBOLA AB

SÄKERHET & ORDNING. Föreskrifter för anställda, entreprenörer och besökare vid SCA OBBOLA AB Kompletterande information SSG ENTREPASS för entreprenörer Broschyrens beteckning: 12.2006 SÄKERHET & ORDNING Föreskrifter för anställda, entreprenörer och besökare vid SCA OBBOLA AB SVENSKA 11.2013 Foto:

Läs mer

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand

Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand 2015-09-04 Brandskyddsinstruktioner och föreskrifter om utrymning vid brand Brandskyddspolicy Njudungsgymnasiet skall aktivt arbeta med sitt brandskydd i enlighet med Räddningsverkets rekommendation om

Läs mer

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati.

Parkeringsplatser avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden. Se gärna campuskartan på sidan för Frescati. Södra huset, hus D Kortfakta Adress: Universitetsvägen 10D Anläggninsnummer: A0133015 Byggår: 1971 Arkitekt: David Helldén Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedd för fordon

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel

Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Sida 1( 5) Riskbedömning Coomassie-infärgning av gel Utförd 2014-09-15 Av Charlotte Welinder på Bo Baldetorps grupp. Andrad senast 2014-09-19 Av Lars Ekblad Slutlig bedömning av hela metoden 1. Acceptabel

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007

Samordning av hetarbeten. Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Samordning av hetarbeten Henrik Gunnarsson Brandingenjör i Göteborgs Hamn, Oljehamnarna sedan 2007 Göteborgs hamn, Oljehamnarna. Nordens huvudhamn för import och export av raffinerade produkter samt lagring

Läs mer

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter.

Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Försäkran rörande säkerhetsföreskrifter. Härmed intygas att jag tagit del av säkerhetsföreskrifterna i kurskompendiet, samt att jag har genomfört och inlämnat riskanalys av laborationen. Jag känner också

Läs mer

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA

2012-02-15. Säkerhet i fält. Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare. Källa: AV/ISA Renare Mark Norr, 2012-02-14 Säkerhet i fält Christin Jonasson Dödsolyckor i arbetet 1955-2009 efter kön. Arbetstagare Källa: AV/ISA 1 Fördelning efter orsaker Antal dödsfall i arbetsolyckor bland förvärvsarbetande

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 1. Allmän del OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Checklistan

Läs mer

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER I denna handbok beskriver vi på ett enkelt sätt hur vi vill att vårt samarbete med dig och ditt företag ska fungera. Det är inga konstigheter utan handlar bara om ett bra bemötande

Läs mer

Entreprenadarbete på Scania

Entreprenadarbete på Scania Entreprenadarbete på Scania Du som är Entreprenör eller som arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av våra regler samt en kartskiss

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén

Dokumentnamn RÄDDNINGSPLAN. Handläggare Utgåva Datum Sida Godkänt av Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Glenn Antonsson 13 2013-01-23 1 (5) Lars Rosén Den som upptäcker en olycka, en brand eller ett gasutsläpp skall SKADEPLATS Upptäckt Växelansluten telefon: Ring 0-112 Mobiltelefon (också norsk) Ring 112

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg

Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg Arbeta säkert i Energihamnen i Göteborg ALLMÄNNA ORDNINGSREGLER PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING PASSERTILLSTÅND Alla som ska in till Energihamnen måste ha tillstånd, som ska visas för vakten i porten. BRANDFARLIG

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 1 2014.05 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag av

Läs mer

ENTREPRENÖRS- REGLER

ENTREPRENÖRS- REGLER Dokumentnamn: Entreprenörsregler Dokumenttyp: Rutin Processdel: Inköp Sida: 1(7) ENTREPRENÖRS- REGLER för säkert arbete på AB STADEX Förord Livsmedels- och Läkemedelsindustrierna är ytterst viktiga kunder

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn Grillrent Extra Användning Starkt rengöringsmedel för fastbränd smuts Företag Tingstad Papper AB Adress Marieholmsgatan

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar Beredning med Dimetikon 92%, medellångkedjiga triglycerider, jojobavax, aromämnen Säkerhetsdatablad Nyda 1. Namn på preparatet och företaget: Handelsnamn: Nyda Navamedic AB Box 24032 400 14 Göteborg Tel. 031-335 11 90 Fax. 031-335 11 99 E-post. infose@navamedic.com Användning: Medicinteknisk

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02

SÄKERHETSDATABLAD VIB från CHESS Omarbetad: 2002-12-10 Internt nr: Ersätter datum: 2002-08-02 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Godkänt för användning Godkänt för labbanvändning Godkänd av TriboTec AB HANDELSNAMN KEMISKT NAMN ANVÄNDN.OMR. Cyanoakrylatlim Lim LEVERANTÖR TeknoTeam AB Adress Metallvägen

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD Produktnamn: Mataki Vägasfalt Kallmak Omarbetad: 2009-01-29 Ersätter: 2006-09-25 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: MATAKI VÄGASFALT KALLMAK Art.nr: 50135401

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm

Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Systematiskt brandskyddsarbete Stor Större industri, Större Vårdanläggning, mm Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för exempelvis en större

Läs mer

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR

LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR LEKTION 1: DU KAN SJÄLV FÖREBYGGA OLYCKOR Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera och

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige

Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster inom RU Sverige Sida 1 / 6 Dokumentslag Datum Verksamhetsstyrande 2014-11-18 Dokumenttitel Generella arbetsmiljökrav vid inköp av entreprenadtjänster Enhet Dokumentansvarig Doknr Utgåva RU Sverige H & S Per-Åke Albinsson

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsrondning

Riktlinjer för säkerhetsrondning Riktlinjer för säkerhetsrondning TR 12-004:3 2004-01-07 Innehållsförteckning 1. SYFTE... 3 2. INTERVALLER FÖR... 3 3. UTFÖRANDE AV... 4 4. KUNSKAPSKRAV PÅ RONDNINGSPERSONAL... 5 5. RAPPORTERINGSRUTINER...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Härdare SF2, SF2.5, SF10 1. Namnet på produkten och företaget SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(5) Produktnamn: Leverantör: Telefon vid olycksfall: Segelflygförbundet Box 750 521 22 FALKÖPING Tel: 0515-371 51 112 (Begär giftinformationscentralen)

Läs mer

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN

INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN ANVISNING 1(8) INTRÄDE I SLUTNA UTRYMMEN Innehållsförteckning: 1 SYFTE 2 DEFINITIONER 3 ANSVAR 4 BESKRIVNING 4.1 Inträdesvakt 4.2 Blindningar 4.3 Godkännande av blindningslista 4.4 Montering/demontering

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone

SÄKERHETSDATABLAD. HI-MACS Natural Acrylic Stone SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1(7) PRODUKTNAMN HI-MACS Natural Acrylic Stone LEVERANTÖR LG Collection AB POSTADRESS Box 204 571 23 Nässjö TELEFON 0380 55 50 14 TELEFAX

Läs mer

VARUINFORMATION SID 1

VARUINFORMATION SID 1 VARUINFORMATION SID 1 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET PRODUKTNAMN: CITRUS CLEANER PRF LABEL OFF UTFÄRDAD: 2000-04-20 DATUM: 2006-05-11 TILLVERKARE/LEVERANTÖR: TAEROSOL Oy Aakkulantie 21, FIN-36220

Läs mer

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter.

Electrum 3. Allmänt. Kortfakta. Adress: Isafjordsgatan 28. Anläggninsnummer: A0276002. Byggår: 1998. Arkitekt: White Arkitekter. Electrum 3 Kortfakta Adress: Isafjordsgatan 28 Anläggninsnummer: A0276002 Byggår: 1998 Arkitekt: White Arkitekter Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med KTH, Swedish ICT och

Läs mer