SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERT HUSUM. Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare"

Transkript

1 SÄKERT HUSUM Skyddsinformation för anställda, entreprenörer och besökare

2 VÄLKOMMEN Säkerheten är för oss, Metsä Board Husum, lika viktig för våra besökare som för våra egna anställda. Vi har en nollvision när det gäller olyckor. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning. Vi strävar alltid efter att förbättra oss och uppskattar att du rapporterar eventuella förbättringsmöjligheter som du ser och hör. Tänk på att det alltid finns tid att välja det säkra alternativet! SEPPO PUOTINEN, Platschef Metsä Board Husum 2

3 GENERELLA REGLER Anmälningsplikt Alla besökare och entreprenörer ska anmäla sig i vakten/ receptionen. Entreprenörer ska medtaga egen hjälm och varselväst. Vid besök eller rundvandring finns skyddshjälm och varselväst att låna i vaktstugan. Vid besök eller rundvandring ska alltid skiftgående driftsledare meddelas. Vid underhållsarbete på en processavdelning ska du alltid anmäla dig i manöverrummet. Det är viktigt att du meddelar om du lämnar området, även om det bara är för en kort stund. I sodapannan gäller anmälningsplikt för all personal vid vistelse inom området. Entreprenörer ska lämna kontaktuppgifter till kontaktpersoner samt en fullständig personallista till sin kontakperson på Metsä Board. Inpassering För att få tillträde till Husums fabriksområde krävs passerkort (entreprenörer) eller besöksbricka (besökare). Om du måste ta in ditt fordon behövs ett bilpass. Ditt passerkort och eventuellt bilpass kvitterar du ut i vaktstugan när du anländer och återlämnar det när uppdraget är avslutat. Det är viktigt att du meddelar uppdragsgivare/arbetsledare om du lämnar området, även om det bara är tillfälligt. In- och utlastning av skrymmande material, såsom verktygslådor och tyngre material, ombesörjs av interna transporter. De finns tillgänglig måndagfredag klockan , tel Utanför ordinarie arbetstid ska allt gods vara föranmält och lossningshjälp överenskommen. Kontakta din kontaktperson angående antal containers och storlek. All teknisk utrustning som införs och används ska uppfylla gällande lagar och föreskrifter. 3

4 GENERELLA REGLER Inpassering - Vaktstugan Vaktstugan har bevakning dygnet runt och sköter kontroll av in- och utpassering. TV-bevakning sker av grindar och objekt i ytterområden. Vaktstugan fungerar också som sambandscentral vid nödsituationer som olycksfall, brand och utsläpp. Trafik Parkering av fordon sker normalt utanför det inhägnade fabriksområdet. Särskilt inpasseringstillstånd krävs för att ta in bilen och parkera inne på området. Vaktstugan ger klartecken när inpassering ska ske. Parkering är endast tilllåten på markerade P-platser. Trafikförordningen gäller inom fabriksområdet. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. All obehörig trafik på vedplanen och kemplanen är förbjuden. Transporter med truckar eller andra fordon förekommer inom industriområdet och även inne i fabrikslokalerna. Var uppmärksam på detta och tänk på att föraren ofta har begränsad sikt. Använd alltid uppmärkta gångvägar när du går till fots. Hamnområdet och bioreningen Inom hamnområdet råder ISPSkoden. Endast behörig personal får vistas där och ska kunna legitimera sig samt bevisa sitt ärende. Det råder generellt besöksförbud på bioreningen. Andningsskydd typ P3 ska användas om man befinner sig inom området. 4

5 GENERELLA REGLER Mobiltelefoner och fotografering Mobiltelefoner Mobiltelefoner är tillåtna inom området, med undantag av zonklassade ATEX-områden. Mobiltelefoner används med försiktighet i närheten av manöverskåp och elektronisk utrustning som givare, vakter m.m. Fotografering Fotoförbud gäller generellt inom hela fabriksområdet om du inte har särskilt fototillstånd. Ansökan görs via kontaktperson. Alkohol, droger och rökning Införsel och förtäring av alkohol och droger är förbjudet på arbetsplatsen. Det är inte tilllåtet att vistas på arbetsplatsen alkohol- eller narkotikapåverkad. Drogtester förekommer. Rökförbud råder generellt med undantag på markerade rökplatser/rökrutor. Vid misstanke om en person är påverkad av alkohol eller droger ska detta anmälas till arbetsledningen eller skyddsombud på arbetsstället eller den egna firman. Vakten utför kontroller vid misstanke om påverkan av alkohol eller droger. Ordning och reda För att förebygga att skada eller brand uppstår är det viktigt att det råder god ordning på arbetsplatsen. Avfall, materialrester, emballage och annat brännbart ska snarast föras bort. Spill av olja eller kemikalier ska omgående saneras. Entreprenörer är skyldiga att svara för städning och rengöring efter de arbetsmoment som uppdraget omfattar. Källsortering av avfall På industriområdet finns olikfärgade containers för sortering av avfall. De är märkta med text om vad som får läggas i dessa. 5

6 Husums fabrik arbetar ständigt med att förbättra säkerheten på avdelningarna och har en nollvision när det gäller olyckor. För att nå den behövs allas engagemang. Du och Jag är viktiga! ARBETSMILJÖ Den anställde är skyldig att följa skyddsföreskrifterna och instruktioner. Underleverantörer som anlitas av entreprenörer ska få nödvändig information av entreprenören som anlitar för uppdraget. Ansvar Anställda och extern personal på Metsä Board Husum är skyldiga att följa de skyddsföreskrifter och instruktioner som finns. Samordningsansvaret vid Husums fabrik, har Metsä Board och de personer som blivit delegerad det ansvaret. Den huvudsakliga uppgiften är att se till att skyddsarbetet samordnas, påtala risker och möjliggöra en bra planering av arbetet. På bygg och anläggningsarbetsplatser gäller särskilda regler för samordning. Samordningsansvaret befriar inte den enskilde arbetsgivaren från ansvar om de egna anställda. Rådgivande i skyddsfrågor på arbetsstället är arbetsmiljöingenjören samt chef för Brand och Säkerhet. Kontaktperson Till kontaktperson utses normalt den person som beställer ett arbete som ska utföras av en entreprenör. Kontaktpersonen lämnar information om hur du får reda på särskilda risker på avdelningen, avdelningens specifika rutiner samt hur du får reda på andra pågående arbeten. Du kan även vända dig till din kontaktperson med praktiska frågor kring ditt uppdrag på Metsä Board Husum. 6

7 ARBETSMILJÖ Kontaktpersonen ansvarar för och hjälper dig också med de tillstånd som krävs för att du ska kunna arbeta och besöka Metsä Board Husum på ett säkert sätt. Tillbud och olycksfall Eventuella tillbud och olycksfall ska rapporteras omgående till din kontaktperson och läggas in i PIA, Metsä Boards Husums system för rapportering av tillbud och olycksfall. Metsä Board i Husum strävar alltid efter att förbättra sig och därför är det av största vikt att du rapporterar olycksfall, tillbud och riskobservationer så snart som möjligt. Skyddsutrustning Generellt ska hjälm bäras inom Massabruk, Hamn och Vedgård. Där skall även ficklampa samt portabel ögondusch medföras. Varselplagg ska bäras inom områdena hamn, ved, magasin och kemikalieberedningsplan. Skyddsskor är obligatoriskt i samtliga produktionslokaler och på hamnområdet. Undantag görs för våra besökare vid guidade visningar. Hörselskydd ska alltid användas där ljudnivån är hög. Se skyltar på dörren. Skyddsglasögon är obligatoriska i produktionsmiljöer samt vid arbete med kemikalier. Utökat behov av skyddsutrustning förekommer. Be din kontaktperson om information gällande det ställe du ska arbeta på. 7

8 SÄRSKILDA RISKER Ämne Förekomst Risker & symptom Akuta åtgärder Elfilterstoft Pannor Irriterar andningsorgan Skölj genast med och hud mycket vatten Gasol Pappersbruket Mycket brandfarlig gas Utrym lokalen vid larm (BM1) Kalk Kausticering, Frätskador (bas) Vattenspolning minst 15 min mixeri, mesa Klorat Massabruket Brandfarlig vätska. Vid spill på kläder eller skor måste du tvätta dessa. Separat instruktion finns. Mycket stor brandrisk föreligger då kloraten torkat. Klordioxid-vatten 3% Vid blekerierna Mycket giftig gas. Utrym lokalen om utsläppet Starkt irriterande sker inom hus. Agera enligt på slemhinnor. VMA-larm vid större gasutsläpp utomhus. Gasmask, typ helmask, ska medföras. Svavel-dioxid Vid blekerierna Mycket giftig gas. Utrym lokalen om utsläppet Starkt irriterande på sker inomhus. Agera enligt slemhinnor. VMA-larm vid större gasutsläpp utomhus. Gasmask, typ helmask, ska medföras. Svavelsyra Massabruk, Frätskador (syra) Vattenspolning minst 15 min Biorening Svavelväte Hela fabriken Giftig gas, andnings- Utrym lokalen förlamning. Luktar ruttna ägg, höga halter bedövar luktorganen. Vitlut Massabruket Frätskador Vattenspolning minst 15 min Svartlut Grönlut Natronlut Väteperoxid Blekeriet, Irriterar andningsorgan Skölj genast med mycket Kem-beredning och hud, risk för ögon- vatten skador. Kan orsaka brand i kontakt med organiska ämnen 8

9 SÄRSKILDA RISKER Gasolanläggningen Vid arbete på gasolanläggningen med tillhörande ledningar ska alltid arbetstillstånd inhämtas innan arbete påbörjas. Arbetstillstånd utfärdas av chef för brand och säkerhet. Strålkällor finns installerade för mätningar. Respektera särskilda skyltar och avställningsinstruktioner. Avspärrningar och skyddsanordningar Respektera skyddsanordningarna de är till för allas säkerhet. Brist på avspärrning ska rapporteras till kontaktperson eller driftledare. Om du för ett visst arbete är tvingad att ta bort en skyddsanordning måste du meddela kontaktperson eller driftledare för att få ett godkännande om detta. Kom ihåg att du under tiden arbetet pågår är ansvarig för säkerheten på just den platsen. När arbetet är avslutat är du skyldig att återställa skyddsanordningen omgående. Om det inte kan ske ska du underrätta kontaktperson/driftledare omedelbart. Byggnadsställningar Innan ställningar får användas ska de vara besiktigade och godkända. När besiktning genomförts ska ett väl synligt besiktningsintyg fästas på ställningen. Godkända ställningar får inte ändras. Zonklassade områden Inom zonklassade områden kan explosiv atmosfär uppstå. Besökare får inte vistas inom dessa områden utan tillstånd och det är förbjudet att använda mobiltelefoner. Ex-klassade telefoner får användas. Riskinventering Innan du påbörjar ditt uppdrag ska en skriftlig riskinventering göras på det arbete som ska utföras. Riskinventeringen mailas till kontakpersonen. 9

10 SÄRSKILDA TILLSTÅND Arbeten i slutna utrymmen Arbete i slutna utrymmen innebär risk för kvävande gaser/låg syrehalt. Skriftligt arbetstillstånd krävs därför före inträde och kan ges efter det att gasmätning är utförd. Kontakta din kontakperson för att få det tillstånd du behöver. Arbete får inte påbörjas förrän tillstånd utfärdats. Godkänd elkula och belysning håller entreprenören med. Ange elkraftbehov till din kontakperson. Bryt och lås för säkra stopp All manövrering och avställning av maskin- eller anläggningsdel ska alltid utföras av Husums personal. Detta sker enligt vår rutin Bryt & Lås. Du får inte påbörja arbete på en anläggningsdel, utan att ha fått klartecken från driftpersonalen. Försäkra dig om att avställning skett och att säkerhetsbrytare är låst. Lås därefter med eget lås. Entreprenörer ska ha eget, märkt lås. Heta arbeten Vid heta arbeten där brandfarlig vara hanteras ska gasfrihetsförklaring med mätprotokoll utfärdas samt s.k. elkula användas. Svetstillstånd krävs inom hela fabriksområdet, för alla heta arbeten. Du måste också ha ett SBF-certifikat för Heta arbeten. Kontakta din kontaktperson för att få de tillstånd du behöver. Arbete får inte påbörjas förrän tillstånd har utfärdats. Lyftredskap och fordon För att få köra truck, travers, bomlift eller mobil arbetsplattform krävs utbildningsbevis och skriftligt körtillstånd från Metsä Board Husum. Ansökan görs via kontaktperson. 10

11 Kemikalier Entreprenörerska ha en aktuell förteckning och ett säkerhetsdatablad utfärdat enligt CLP/REACH för de kemiska produkter som förs in och hanteras inom fabriksområdet. Förteckning och säkerhetsdatablad ska lämnas till kontaktpersonen. Förteckningen ska innehålla kemikaliens namn, farosymbol,/ faropiktogram, riskfraser/faroangivelser och datum för utfärdat säkerhetsdatablad. Kemikalier som ska användas stadigvarande i processen ska godkännas av Metsä Board Husums kemikaliegrupp. KEMIKALIER Överblivna kemikalier och behållare ska tas omhand av entreprenör efter slutfört arbete. Utförlig information om risker och skyddsföreskrifter för samtliga kemikalier som används av Metsä Board Husum finns i företagets kemikalieregister på Intranät. Kontakta kontaktperson eller manöverrum för mer informatiion. Kemikalieutsläpp I händelse av kemikalieutsläpp till mark, vatten eller luft ska detta omedelbart meddelas till din kontaktperson eller driftledare. 11

12 Vid olycka Vid brand eller olycksfall larma genom att ringa 112. Vid larmning ska du berätta: Varifrån du ringer Vem du är Vad som har hänt Rädda först de som är i omedelbar fara. Varna övriga som finns i eller kommer till riskområdet. Larma enligt rutin. Första hjälpen Hjärt- och lungräddning Vid hjärtstillestånd måste hjärt- och lungräddning (HLR) påbörjas omgående. Uppge hjärtstillestånd då du larmar. Hjärtstartare finns utplacerade i fabriksområdet samt hos Brandstyrkan. RISKBEREDSKAP Nödduschar och ögonduschar Nödduschar finns utplacerade på många platser runtom i fabriken. Vissa nödduschar är larmade. Ta reda på var närmaste nöddusch finns innan du påbörjar ditt arbete. Platser för första hjälpen-utrustning markeras med denna skylt. 12

13 LARM OCH UTRYMNING Larm och utrymning Utrymningsvägar är markerade med utrymningssymbol. Brandlarm larmklockan ringer. Utrym lokalen och gå till återsamlingsplatsen och invänta räddningspersonal. Om möjligt, informera dig om varför det larmar. Platser för återsamling markeras med denna skylt. Ta reda på närmaste utrymningsväg och återsamlingsplats innan du påbörjar ditt arbete. Utrymningslarm finns installerade i lokaler där gasläckage/ omedelbar fara/explosion kan förekomma. Vid larm (ljus- och ljudsignal) ska lokalen omgående utrymmas. Vid ingångar där gas kan förekomma finns Vitt/rött varningsljus. När dessa blinkar skall lokalen inte beträdas. Utrymningslarm gäller: - sodahuslarm - svavelvätelarm - gasol. 13

14 LARM OCH UTRYMNING VMA larm (katastroflarm) ljuder vid utsläpp av större mängder svaveldioxidgas, mycket stor gasolbrand eller risk för explosion. VMA larm kan även utlösas av kommunala alarmeringscentralen (KAC) vid hot mot samhället. Larmet ljuder i 6-7 sek intervaller med sek mellanrum. Så här gör du om VMA -larmet går: Om du är ute, gå lugnt in i närmaste byggnad du är bäst skyddad inomhus. Stanna inomhus i det tätaste rummet, uppsök om möjligt ett manöverrum. Stäng ventilation, fönster och dörrar. Lyssna på radion och sök information på intranätet. Undvik att telefonera du kan hindra viktiga samtal. 14

15 Riskinventering MIN SÄKERHET Datum Projekt/Arb.ordernr Arbetsplats Rapportör Har du tänkt på: Rätt och tillräcklig skyddsutrustning? Ändamålsenliga verktyg och hjälpmedel? Är du vid rätt plats/utrustning? Förstått aktuell drift-/arbetsinstruktion? Arbetstillstånd/arbetsbevis- fått/tagit del av? Utrustning dränerad/trycklös/strömlös/bryta lås? Behövs avspärrning av arbetsområde? Rätt arbetsställning hjälpmedel vid tunga lyft? Belysning tillräcklig/inte bländande? Vid ensamarbete kommunikation? Finns risk för: Påverkan av arbete/utrustning i din närhet? Brand (heta arbeten) bränn-/köld-/skär-/klämskador? Arbete med högt tryck? Fall, halka, snubbla, fallande föremål? Kemikalieexponering? Ex. lösningsmedel, damm? Var finns: Brandsläckningsutrustning? Första hjälpen utrustning? Nöddusch? Nödstopp? Nödbrytning? Utrymningsvägar? Upptäckta risker skrivs in i Pia och ProTAK. 15

16 KARTA KARTA HJÄRTSTARTARE OCH ÅTERSAMLINGSPLATSER Återsamlingsplatser Hjärtstartare Vakten Brandstation RM8, katastrofskåp K75, våning 4 Ved, manöverrum Turbin, manöverrum 1. Parkering/Vakt 2. Port 293 NÖ hörnet Indunstning 3 3. Vedplan, lysmast norr om flisstackar 4. Klädförråd, kylcentral 5. Port 301, NV PM8 6. Port 74, Smalgatan 7. Port 217, PM6 lastbrygga 8. Sydöstra hörnet K75 9. Hamn, kontorets norra vägg 10. Port 210, östra väggen P2-magasin 11. Trapp bandningsstation 12. Imerys 13. Björnen, norra sidan Kokeri/KTvO2, manöverrum Blekeri, manöverrum TM-sal, manöverrum Hamnkontoret P3-fikarum Kemberedning Driftledarbil Massabruk Imerys Ledningscentral Saneringsmaterial Skyddsmaterial 16

17 KARTA Norr Inom detta område krävs minst varselväst klass 2. Västar för utlåning finns hos Vakten, Hamnkontoret och Förråd. Hjälmtvång. 17

18 ANTECKNINGAR 18

19 ANTECKNINGAR 19

20 Metsä Board Sverige AB Husum Växel tel Vakt tel Metsä Board Husum, juni Produktion och tryck: Ågrenshuset Bjästa, 2013

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler

Skanska Sverige. Allmänna ordnings- och skyddsregler 1 (8) Innehåll Vår arbetsmiljö 2 Risker i arbetet 2 Säkert beteende 3 Information och kompetens 3 Arbetsplatsens utformning 4 Personlig skyddsutrustning 5 Skyddsanordningar 5 Fallskydd 6 Damm 6 Bullrande

Läs mer

Miljö & Säkerhet Division Energi

Miljö & Säkerhet Division Energi Miljö och Säkerhet Division Energi Gemensam Miljö & Säkerhet Division Energi För entreprenörer och andra som arbetar eller vistas inom DIVISIONEN Dok.Nr: 16336-2 Godkänd av: Mile Elez (milele) Gäller fr.o.m

Läs mer

Externa företag på Scania

Externa företag på Scania Version 2.1 2015.02 Externa företag på Scania 2-3 Du som kommer från ett externt företag och arbetar på Scania under begränsad tid, men som inte är anställd hos oss, får i denna broschyr ett sammandrag

Läs mer

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14

respektive g i arbeta säkert. Ordning Förråd 2014-04-14 Hylte Bruks lokala del av SSGs ENTRE De deltagande företagens ambition med dett gemensamma regelverket är att öka säkerheten för de arbeten som ska utföras på respektive arbetsplats. Inom bruket är en

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör.

Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. Arbetsmiljöarbete i vardagen. Till dig som är entreprenör. 1 Innehåll Arbetsmiljöpolicy 4 Att arbeta åt BlaikenVind 5 BlaikenVind identifierar sina arbetsmiljörisker 5 Entreprenörens ansvar och skyldigheter

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER

HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER HANDBOK FÖR ENTREPRENÖRER I denna handbok beskriver vi på ett enkelt sätt hur vi vill att vårt samarbete med dig och ditt företag ska fungera. Det är inga konstigheter utan handlar bara om ett bra bemötande

Läs mer

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde

Instruktion för aktiviteter inom och invid spårområde 1 (19) invid spårområde 2 (19) 1. Introduktion Denna instruktion beskriver regler och rutiner inklusive villkor för aktiviteter inom samt. Syftet med instruktionen är att förebygga olyckor och tillbud

Läs mer

Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Säkrare bygg- och anläggningsarbete Säkrare bygg- och anläggningsarbete Olyckor och arbetssjukdomar är ungefär dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos den genomsnittlige arbetstagaren. Några av de vanligaste orsakerna är fall till

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Samordningsansvaret för arbetsmiljön

Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön Samordningsansvaret för arbetsmiljön När två eller flera företag eller andra arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de samarbeta för att ordna säkra

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-350-1 ISSN 0348-2138 ARBETARSKYDDSSTYRELSEN

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Samverkan mot båtbrott

Samverkan mot båtbrott Samverkan mot båtbrott För att minska, förebygga och skydda sig mot båtbrott. Larmtjänst har tagit fram materialet tillsammans med polismyndigheten och försäkringsbolagen. Materialet ska fungera som vägledande

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider 33 Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2007 Originaltitel: Ensiapuvalmius työpaikoilla Översättning: Carola Rönnberg,

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION

TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION Redaktion: SL Säkerhet AB Storstockholms Lokaltrafik Tri Bygg Utgåva 2 Gäller fr o m 2011-02-01 TRAFIKSÄKERHETS- INSTRUKTION för SL Byggspår (Tri Bygg) Detta exemplar tillhör: Namn:... Född:... 1 Nr 1

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1997:10 LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER LABORATORIEARBETE MED KEMIKALIER Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om laboratoriearbete med kemikalier samt allmänna

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer