Abbekås 2015 (reviderad i oktober 2007)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abbekås 2015 (reviderad i oktober 2007)"

Transkript

1 VISION 2015 Utgåva 2 Sida 1 (7) Abbekås 2015 (reviderad i oktober 2007) Förord Med denna vision vill vi blicka framåt. Vi vill tala om hur vi som bor i Abbekås vill att vår by ska utvecklas. En del av framtiden kan vi påverka själva - ensamma eller tillsammans med familjen, byalaget, föreningen, kommunen osv. Vi tycker att en bra början är att försöka måla upp en bild av framtiden - som vi vill att den ska gestalta sig. Det är därför vi har utarbetat den här framtidsbilden - visionen. Samtidigt som den är en ledstjärna i Byalagets eget utvecklingsarbete så tydliggör den för kommunens politiker och tjänstemän vilka mål och ambitioner vi har. Den ska ge svar på frågan Vad vill vi med vår by? Den första utgåvan av vår vision för Abbekås togs fram under åren 2002 och 2003 och ett stort antal bybor var då engagerade i arbetet. I arbetet med den nu föreliggande reviderade utgåvan har en mindre arbetsgrupp varit engagerad. För inhämtning av förslag, idéer och synpunkter har byalagsmedlemmarna varit inbjudna till två öppna möten. Vår vision är ingen beställning, som någon annan ska förverkliga åt oss, utan ett förverkligande kräver ett målmedvetet jobb som vi gör tillsammans. Genom att aktivt arbeta tillsammans med kommunen och andra organisationer kan vi genom ett engagerat arbete nå en del av de mål vi har satt upp. Vi kommer säkert inte att nå alla målen men - "Om man siktar mot stjärnorna så når man kanske trädtopparna". Under arbetet med visionen han ett stort antal förslag framkommit på hur flera av målen helt eller delvis skulle kunna uppnås. Några av målen i den ursprungliga versionen är redan uppnådda och vi är på väg att nå andra. Fundera på hur just du skulle kunna bidra till att vår vision för Abbekås uppfylls. Du är alltid välkommen med förslag på och idéer om hur vi kan utveckla vår by. Ta kontakt med någon i Byalagets styrelse eller sänd oss ett . Visionen är utformad så att den beskriver hur vi vill att det ser ut och fungerar år I vissa fall beskrivs också vägen dit. Detta är ett levande dokument som hela tiden måste omprövas i takt med att målen uppnås eller att vi kommer på bättre tankar och idéer. Anders Jönsson Ordförande i Abbekås Byalag

2 VISION 2015 Utgåva 2 Sida 2 (7) Visionen om vårt Abbekås år 2015 Abbekås - en del av Skurups kommun Abbekås har under de senaste tio åren ytterligare förstärkt sin position som en mycket attraktiv bostadsort i Skurups kommun. Den förbättrade allmänna servicen och de numera förhållandevis goda kommunikationerna har tillsammans med ett bra socialt klimat och en vacker natur förstärkt livskvaliteten i boendet. Man talar allmänt om vår by som "det charmiga och mysiga lilla fiskesamhället på sydkusten". Vi som bor i Abbekås känner glädje och stolthet över vår by och vi bryr oss om varandra och vår närmiljö. Utbyggnad och förnyelse sker med mycket stor omsorg om det som är unikt för Abbekås och fiskelägeskaraktären är mycket tydlig. Den lokala demokratin Ett utökat medborgar- och brukarengagemang har inneburit att vi har fått mycket större möjligheter att ta ansvar för och påverka det som berör vår by. Byalaget och de övriga intresseföreningarna i vår by har en väl fungerande samverkan och är aktiva och den lokala demokratin är stark. I Byalaget har vi en nära och konstruktiv dialog med kommunen. Kommunen lyssnar på oss! Byggandet och boendet Antalet invånare i Abbekås är idag ca personer. Abbekås har under senare år växt med i genomsnitt ca 10 bostadshus per år. Nya hus har byggts på bl.a. följande platser: - Ett större bostadsområde norr om fotbollsplanen på Kullområdet (Smörshög) med i storleksordningen hus. - Norr om dagligvarubutiken och det intilliggande serviceområde finns ett bostadsområde med ca 10 hus. - Några lägenheter för äldre har byggts på de öppna fältet norr om gamla skolan. - I Kalmarvägens förlängning norrut finns ett bostadsområde med drygt 20 hus. - I området mellan Ankarets Förskola och Kjells backe har tillkommit ett 25-tal hus. - På Vindarnas väg/nordanvindsvägen har bebyggelsen kompletterats med några hus. - Längs vägen mot Mossbystrand har genom naturlig förtätning ett tiotal bostäder byggts.

3 VISION 2015 Utgåva 2 Sida 3 (7) I anslutning till Ankarets Förskola finns nya skolbyggnader och äldreboende. Norr/nordväst om dagligvarubutiken finns ett mindre serviceområde (mindre företag, företagarhus m m). Stor omsorg har lagts vid att behålla öppna gröna korridorer ut mot havet. All byggnation görs med en tydlig ambition att behålla fiskelägeskaraktären. Skolan Vi har en egen skola för 1-6 år i anslutning till Ankarets Förskola. Undervisningen i skolan bedrivs åldersblandat enligt "Skurpsmodellen". I skolan finns också en s.k. praktisk-estetisk lokal där eleverna har textil-, trä- och metallslöjd och annan skapande verksamhet. Denna lokal används även för olika former av terapi och för kursverksamhet. I matsalen kan de bybor som så önskar köpa sig ett mål mat och äta tillsammans med barnen. Matsalen i skolan används även som samlingssal och är byns stora gemensamma samlingslokal. De lite äldre barnen går år 7-9 på Mölleskolan i Skivarp. Barnen åker skolskjuts till Skivarp men kan numera också cykla på ett betryggande sätt sedan cykelvägen mellan Abbekås och Skivarp blev klar för några år sedan. Äldreomsorgen De äldre kan idag bo kvar i byn i större utsträckning än tidigare. Kommunen erbjuder servicelägenheter i markplanet, med närhet till god kommunal service. Detta har blivit möjligt genom en samordning med skolans servicelokaler. I direkt anslutning till servicelägenheterna finns ett gruppboende. Detta boende erbjuds de bybor som p.g.a. ålder eller sjukdom inte klarar av att bo i servicelägenhet. Distriktssköterskan har mottagning varje vecka. En del av äldreboendet är placerat med utsikt över havet. Detta gäller även gemensamhetslokalerna. Hamnen Hamnen är den centrala och enskilt viktigaste platsen i vår by - den är det ena av byns två "torg". Hamnen har utvecklats positivt under senare år. Den är tillsammans med golfbanan ett av de mest attraktiva turistmålen i kommunen och längs sydkusten. Hamnen är också en naturlig och självklar mötesplats för byns invånare.

4 VISION 2015 Utgåva 2 Sida 4 (7) Båtklubben är aktiv och har starkt bidragit till att göra Abbekås hamn känd som en av de bästa gästhamnarna längs sydkusten. På hamnen finns ett hotell med restaurang. På hamnen finns också ett näringsställe som serverar främst fisk samt finns där ytterligare någon näringsidkare. På hamnen har vi också en litet fiskemuseum som visar utvecklingen inom den näringsgren som ligger till grund för byns tillkomst. Boulespel är ett trevligt och populärt inslag i aktiviteterna på hamnen. På hamnen vajar sedan några år tillbaka en blå flagga som indikerar att den är en gästhamn av god klass. Kommunens och båtklubbens målmedvetna och idoga arbete, understött av byalaget och påhejat av byborna, har lett till denna stora framgång. Många som besöker vår hamn rekommenderar sina vänner att göra ett besök i denna pärla längs sydkusten. Vi som bor i byn är stolta över vår hamn. Det är en levande hamn med yrkesfiskare med goda näringsmässiga förutsättningar och fritidsbåtägare som stortrivs i sin hemmahamn. Därtill besöks hamnen av gästbåtar i en lagom stor ström. Vi har en levande hamn som vi trivs med och stolt visar upp! Servicen Vår dagligvarubutik har, efterhand som vi byborna börjat handla mer och mer i den, utvecklats så att allt fler även veckohandlar där. Affären är en naturlig mötesplats för byborna. Alla i byn har sedan flera år möjlighet att koppla upp sig mot Internet via bredband med hög kapacitet. På kommundelsbiblioteket finns ett antal datorer som är uppkopplade mot Internet och som används av dem som inte har tillgång till egen dator och Internetuppkoppling. Genom tillkomsten av bra samlingslokaler har utbudet av föreläsningar, seminarier och fritidsundervisning ökat. Restauranger finns på konferensanläggningen vid Mossbylund, på Abbekås Golfklubb, i Abbekås och på hamnen. På de två första platserna och på hamnen finns också övernattningsmöjligheter. Kommunikationerna Bussförbindelser finns numera till de flesta Pågatågen till Malmö och Ystad. Genom den utökade nyttjandefrekvensen är antalet turer som behöver förbeställs numera minimalt. Många ser de kollektiva förbindelserna som självklara alternativ till att använda den egna bilen. Snabbussen längs kustvägen (väg 9) har minskat restiden rejält till Ystad respektive Trelleborg. Tidtabellerna innehåller numera också turer som tillåter fulla arbetsdagar i Abbekås för inpendlare.

5 VISION 2015 Utgåva 2 Sida 5 (7) Kommunen genomför i samverkan med Byalaget kontinuerliga enkäter och undersökningar för att inhämta behovet av förbindelser och utvärdera kvaliteten i verksamheten. Den yttre miljön Hamnen är den centrala och enskilt viktigaste platsen i vår by - den är ett av byns två "torg". Det andra "torget" och mötesplatsen finns i anslutning till dagligvarubutiken och busshållplatsen på Sockenvägens norra del. Genom en utökad bebyggelse norr om affären och genom att en grön korridor har skapats längs infarten till byn från Skivarpshållet har ett tydligt centrum skapats. Detta långsiktiga arbete påbörjades redan när kust- och cykelvägen genom byn åtgärdades för ett tiotal år sedan. När vi från Abbekås blickar ut över havet ser vi en obruten horisont. De vindkraftverk som har byggts i havet längs sydkusten ligger alla bortom horisontlinjen. Trafikmiljön Trafiken genom byn är mycket säkrare efter tillkomsten av gång- och cykelvägen längs kustvägen. Genom de tekniska ingreppen och genom att styra trafiken andra vägar har den tunga trafiken minskats radikalt. Planerna för en ny sträckning av väg 9 (kustvägen) norr om Abbekås är långt framskridna. Cykelväg finns sedan flera år tillbaka hela vägen mellan Ystad och Trelleborg. Avskilt från övrig trafik finns sedan några år också en belyst cykelväg mellan Abbekås och Skivarp. Den inre gång- och cykelvägen till golfbanan över Vindarnas väg är hårdbelagd och försedd med belysning hela vägen. Vägen sammanknyter på ett naturligt sätt byns östra och västra delar. Åtgärder för att höja trafiksäkerheten och förbättra trafikmiljön vidtas kontinuerligt. På de större vägarna i byn, främst Sockenvägen och Kalmarvägen, hålls hastigheten nere genom diverse tekniska åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är att vägen gjorts smalare genom att större krukor (cementrör) med olika former av planteringar placerats ut på lämpliga platser. Kulturen I anslutning till hamnen finns ett Fiskemuseum som visar upp den näring som lagt grunden för Abbekås existens. Här visas också hur byn i övrigt har utvecklats genom åren. I de ändamålsenliga allaktivitetslokalerna ordnas gemensamma aktiviteter för gammal och ung. Exempel på sådana aktiviteter är kurser i vävning, akvarellmålning, bordtennis, bridge och biljard.

6 VISION 2015 Utgåva 2 Sida 6 (7) Vi har också ett kommundelsbibliotek som är öppet ett par gånger i veckan. Det är sedan tillkomsten av den nya skolan förlagt till denna. På Friluftsteatern i anslutning till Kjells backa har vi under sommarmånaderna välbesökta arrangemang - allsångskvällar, teaterföreställningar m m. Fritiden På skolan i Abbekås finns fritidshem och fritidsklubb. För de äldre eleverna finns fritidsgård som är öppen ett par dagar i veckan, precis på samma sätt som i kommunens övriga tätorter. Byalagets motionssektion ordnar med hjälp av engagerade medlemmar olika motions- och fritidsaktiviteter. Exempel på detta är gymnastik i olika former, tennisskola, stavgång, tipspromenader och boulespel. Den nya skolan har inneburit att vi har fått en gymnastiksal i byn. Förutom av skolbarnen används den av de äldre för "Seniorgympa" och av den nyuppväckta Idrotts- och motionssektionen i Byalaget. Sammantaget har detta inneburit att hälsotalet bland byns invånare har höjts betydligt. På Mölleskolans område finns sedan några år tillbaka en idrottshall på 20 x 40 meter. Detta har, i förhållande till centralorten, givit invånarna i kommunens södra delar likvärdig tillgång till sport och rekreation. Båtklubbens seglarskola för ungdomar är ett mycket populärt inslag bland sommaraktiviteterna. Golfbanan, som utvecklas kontinuerligt och nu har 36 hål, anses vara en av landets bästa banor. Den är det största enskilda turistmålet i Skurups kommun. Badstranden i Mossby är av hög klass och har efter ett långt och målinriktat arbete nu blå flagg. En förutsättning för att detta mål skulle kunna uppnås har varit att den besvärliga trafiksituationen vid "Spissen" har fått en lösning. Turismen Hamnen och aktiviteterna i dess anslutning är tillsammans med golfbanan Abbekås främsta turistattraktioner och tillhör stöttepelarna i kommunens besöksnäring. Under sommarmånaderna finns en permanent turistvärd i hamnen. Det ökade antalet besökare har givit liv och puls i verksamheten utan att det har gjorts avkall på det lugna, genuina och pittoreska. Företagen och arbetet Genom att vår by hela tiden utvecklas och är attraktiv att bo och vistas i skapas bättre och bättre förutsättningar för näringsidkare som har en lokal marknad eller kundkrets. En handfull sådana har tillkommit under de senaste tio åren.

7 VISION 2015 Utgåva 2 Sida 7 (7) I området finns förhållandevis många enmans- eller fåmansföretagare som betjänar i huvudsak geografiskt avlägsna kunder samtidigt som ett påtagligt ökat antal boende distansarbetar från bostaden på hel- eller deltid. Tillgång till Internet med god hastighet, d.v.s. riktigt bredband och förhållandevis goda kollektiva kommunikationer har gjort denna utveckling möjlig. Ett mindre servicecentrum till stöd för företagare och distansarbetare finns sedan några år i serviceområdet norr/nordväst om affären. Företagare som behöver representera eller ordna konferenser har goda möjligheter härtill på Golfklubben, Mossbylunds konferenshotell och Hamnrestaurangen. Dessa anläggningar erbjuder också övernattningsmöjligheter. Våra ungdomar De kraftigt förbättrade kommunikationerna med centralorten och Malmö resp. Ystad och Trelleborg har inneburit att ungdomarna i Abbekås har en förhållandevis stor egen rörelsefrihet. Den belysta cykelvägen till Skivarp har också kraftigt bidragit till den ökade rörelsefriheten. Cykelvägen till Mossby innebär att man på ett säkert sätt kan ta sig till badstranden. I Allaktivitetshuset finns fritidslokaler och olika fritidsverksamheter flera gånger i veckan. Dessa leds av såväl särskilt utbildad personal som av frivilliga. I Abbekås har vi många aktiviteter där det är naturligt att barn/ungdomar och vuxna deltar tillsammans. Allaktivitetshuset och integrationen av skolan och äldreboendet har kraftigt bidragit till detta. Bredband av högsta kvalitet finns tillgängligt för alla hem.