PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD"

Transkript

1 PLANPROGRAM PROGRAMSAMRÅD tillhörande detaljplan för ÖSTERSKANS 3 HALMSTADS TEATER, HALMSTAD Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel Fax PROGRAMSAMRÅD 1(29)

2 Uppdragsorganisation Beställare: Halmstad kommun Kontaktperson: Finn Aurell/David Högberg Telefon: Aderss: Halmstads kommun Box Halmstad Konsult: Tyréns AB, Region Syd, Plan & Landskap Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Johan Bergström Telefon: Adress: Tyréns AB Malmö 2(29) PROGRAMSAMRÅD

3 1. INLEDNING 4 PLANPROGRAM ETT LED I DETALJPLANEARBETET 4 2. SYFTE OCH HUVUDDRAG 6 PRELIMINÄR TIDPLAN 6 3. PLANOMRÅDET, DAGSLÄGE 6 LÄGE OCH AVGRÄNSNING 6 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 6 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING 8 VEGETATION 8 GEOTEKNIK, FÖRORENAD MARK OCH RADON 10 VATTENSTÅND 10 SERVICE, OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL 10 TRAFIK, BEFINTLIGT GATUNÄT OCH TRAFIKFLÖDEN 10 BEFINTLIG PARKERING 10 TILLGÄNGLIGHET 10 TEKNISK FÖRSÖRJNING 12 HISTORIK 12 FORNLÄMNINGAR PLANOMRÅDET, FÖRSLAG 18 FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 18 HOTELLET 20 ANPASSNING TILL BEFINTLIG BYGGNAD 20 STADSBILD OCH SKUGGFÖRHÅLLANDEN 20 TILLGÄNGLIGHET 26 TEKNISK FÖRSÖRJNING 26 VEGETATION 26 KOLLEKTIVTRAFIK 26 TRAFIKALSTRING OCH TRAFIKFÖRDELNING 26 HOTELLETS BILPLATSBEHOV 27 CYKELPLATSBEHOV 27 LASTNING, LOSSNING 28 RISK- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFRÅGOR KONSEKVENSER 29 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV TRAFIKTILLSKOTTET 29 BEHOVSBEDÖMNING MKB TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 16 RIKSINTRESSEN 16 ÖVERSIKSTPLAN 17 KULTURMILJÖVÅRDSPROGRAM/BEVARANDEPLAN 17 KOMMUNALA BESLUT 17 DETALJPLANER 18 PROGRAMSAMRÅD 3(29)

4 1. INLEDNING PLANPROGRAM ETT LED I DETALJ- PLANEARBETET Innan en kommun påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att utreda och titta på förutsättningar och visioner för det område man vill arbeta med. Syftet med att ta fram ett planprogram är att kommunen tidigt ska kunna få ett så brett och bra beslutsunderlag som möjligt. Ofta berörs många i det tänka planområdet såsom boende, näringsidkare med mera. Dessa får en möjlighet till insyn och påverkan genom att lämna synpunkter och idéer innan beslut om vad som ska hända är fattade. Vid planläggning där detaljplan saknas eller vid omfattande projekt inleds planprocessen ofta med ett planprogram. Ett program utreder mål och övergipande förutsättningar för en idé inom ett planområde. Syftet med detta planprogram är att öppna dialog kring och redovisa ett förslag på hur kvarteret Österskans och staden kan utvecklas med utgångspunkt i Halmstads speciella karaktär. Detta planprogram är ett första steg mot en detaljplan som möjliggör byggande av ett konferenshotell i anslutning till Halmstads. Till detta planprogram finns även utredningar kring trafiken och behovsbedömning för MKB. Program Samråd Utställning Antagande Ev. Överklagande Laga kraft Planprocessen 4(29) PROGRAMSAMRÅD

5 Centrala Halmstad med planområdet markerat med rött. PROGRAMSAMRÅD 5(29)

6 2. SYFTE OCH HUVUDDRAG Planprogrammet redovisar vilka utgångspunkter och mål som ligger till grund för förslaget att bygga ett konferenshotell i våningar. Meningen är att berörda ska få insyn i och möjlighet att påverka förslaget utifrån sina erfarenheter innan kommunens ställningstaganden är låsta. Arbetsmiljöverket har lagt restriktioner på hur Halmstads Teater kan användas och delar av byggnadens verksamhetsytor står tomma. Omfattande upprustningsoch moderniseringsarbeten krävs för att teatern och de kommersiella ytorna ska bli effektiva och användbara för modern verksamhet. För att finansiera den nödvändiga upprustningen av teatern har Halmstads kommun beslutat undersöka möjligheten att inom samma kvarter uppföra ett hotell som integreras med befintlig bebyggelse. Förslaget att uppföra ett konferenshotell i anslutning till Halmstads Teater saknar stöd i gällande översiktsplan för Halmstads kommun. Därför påbörjas arbetet med den kommande detaljplanen med detta planprogram. Stadskontoret, samhällsbyggnadsenheten inom Halmstad kommun har tagit fram en förstudie under senare delen av 2009 där förutsättningarna för uppförande av en hotellbyggnad i våningar grovt utreddes. Förstudien behandlades av Samordningsgruppen Detta planprogram syftar till att fördjupa och utreda dessa förutsättningar vidare inför en kommande detaljplan för det aktuella området. I det fortsatta arbetet med planområdet kommer detaljplan med tillhörande utredningar avseende kulturmiljö och stadsbild tas fram, dock ej MKB. Mer om behovsbedömning MKB återfinns i kapitel 6 Konsekvenser, sist i detta dokument. PRELIMINÄR TIDPLAN Programsamråd: juni 2010 Prel. samrådsredogörelse: okt PLANOMRÅDET, DAGSLÄGE LÄGE OCH AVGRÄNSNING Planområdet utgörs av del av kvarteret Österskans 3 samt del av Skansgatan i kvarterets norra gräns. Österskans 3 avgränsas av Österskans bussterminal i väster, Skansgatan i norr Fredsgatan i söder och Kungsgatan i öster. Kvarteret är beläget i nära anslutning till Österskans bussterminal och Nissan, väster om planområdet. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Halmstads kommun äger all mark inom planområdet. 6(29) PROGRAMSAMRÅD

7 Planområdet med befintlig byggnad och dess entréer. PROGRAMSAMRÅD 7(29)

8 BEFINTLIG MARKANVÄNDNING De obebyggda delarna av planområdet utgörs av gatumark och teaterns entréplats, dessa är allmänt tillgängliga för boende och besökare i närområdet. Planområdet upptas dock till övervägande del av bebyggelse. Halmstads Teater upptar större delen av bebyggelsen och har sin huvudentré från Fredsgatan medan lastintag sker från Skansgatan. Förutom teaterverksamhet drivs även konferensverksamhet i dessa lokaler. I Hörnet Fredsgatan/ Kungsgatan finns en frisersalong och delar av den teglade byggnadskroppen upptas av en restaurang. Runt teaterns foaje, i den teglade byggnadskroppen, ligger kontorslokaler som disponeras av Utbildningsförvaltningen, Barnoch ungdomsförvaltningen samt Kulturförvaltingen, dessa har entréer mot Kungsgatan. Den putsade byggnadskroppen hyser, förutom teaterlokaler, även mindre utrymmen för verksamheter som disponeras av Hemvårdsförvaltningen, Föreningen Gamla Halmstad och Reumatikerföreningen Halmstad. Den norra delen av planområdet utgörs av delar av Skansgatan. VEGETATION I planområdets närhet finns både Nissan med sina vattenrum och kring Österbro cirka 100 meter väster om planområdet finns gröna ytor med planteringar och träd. Inom kvarteret Österskans 3, i den sydvästra delen finns en grön förplats till teatern, här finns planteringar och några högre träd. Inom planområdet finns också en del högre träd som står längs Skansgatan, delar av dessa står inom det område som berörs av planerad bebyggelse. Skansgatan och träden längs gatan. Den gröna platsen vid teaterns entré. 8(29) PROGRAMSAMRÅD

9 Planområdet från väster,......norr,......söder......och öster. PROGRAMSAMRÅD 9(29)

10 GEOTEKNIK, FÖRORENAD MARK OCH RADON Med tanke på den planerade bebyggelsens höjd är geoteknisk undersökning av yttersta vikt. Detta är något som måste utföras i samband med projektering av byggnaden och redovisas i bygganmälan. I samband med den geotekniska undersökningen är det också lämpligt att utföra radonmätning och eventuell föroreningsundersökning. VATTENSTÅND Planområdet är beläget cirka 100 meter från Nissan, vilket kan påverka val av grundläggningsmetod. I detaljplanen skall lägsta grundläggningshöjd redovisas. SERVICE, OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL Kvarteret Österskans är en del av Halmstad centrum med allt vad det innebär av både offentlig och kommersiell service på gångavstånd. Som exempel ligger Halmstad station cirka 500 meter söder om kvarteret, stadsbiblioteket 100 meter mot nordväst och Stora torg 300 meter åt väster. TRAFIK, BEFINTLIGT GATUNÄT OCH TRAFIKFLÖDEN Gatunätet kring kv Österskans framgår av bilden nedan. I bilden har även befintliga (2004) trafikflöden skrivits in. Kommunen gör trafikräkningar vart fjärde år, men pga asfalteringsarbeten mm, så finns inga säkra räkningar för 2008, varför 2004 är de räkningar som bedöms bäst spegla nivån på trafikflödena på gatunätet i området. Hastighetsbegränsningen är 30 km/tim på lokalgatorna kring teatern och 50 km/tim på Viktoriagatan. Separerad cykelbana finns över Österbro med koppling söderut parallellt med Strandgatan samt utmed Gamletullsgatan från Skansgatan och vidare norrut. Strandgatans anslutning till Viktoriagatan är signalreglerad, medan Kungsgatans anslutning endast har medlöpande in- och utfart i riktning västerut. Inne i lokalvägnätet kring teatern gäller högerregeln. BEFINTLIG PARKERING Idag finns ca 35 bilplatser utmed Skansgatan, norr om teatern, delen Axel Olssons gata-kungsgatan. Ett kvarter nordost om teatern finns parkeringshuset Gamletull med 450 bilplatser. Idag är beläggningen i parkeringshuset ungefär 50% under vardagar och här finns möjlighet att abonnera på bilplatser. Parkeringshuset är låst nattetid, 24-05, men passerkort finns för abonnerade bilplatser. I Kv Juristen, direkt öster om kv Österskans, finns vidare 49 bilplatser och ett par kvarter åt sydöst finns ytterligare knappt 150 bilplatser i kv Jäntan och Kruset. På gatunätet kring teatern finns också avgiftsbelagd kantstensparkering. Utöver dessa parkeringsmöjligheter inom närområdet till teatern och det framtida hotellet finns på gångavstånd, på andra sidan Nissan, vid Hamngatan strax söder om Österbro, Torggaraget med 300 bilplatser och är öppet dygnet runt, samt Syskonhamnskajen söder om Viktoriagatan med 78 bilplatser. TILLGÄNGLIGHET Marken inom planområdet är plan och det finns inga naturliga hinder för att kraven på tillgänglighet inte ska uppfyllas. 10(29) PROGRAMSAMRÅD

11 Trafiksiffror för gatunätet omkring planområdet. Plats för planerad hotellbyggnad ligger inom den röda ringen. PROGRAMSAMRÅD 11(29)

12 TEKNISK FÖRSÖRJNING Bebyggelsen inom kvarteret Österskans är ansluten till fjärrvärmenät och VA-nät. HISTORIK Kvarteret Österskans tillhör stadsdelen Östra Förstaden i Halmstad. Den här stadsdelen bygger till stor del på en rutnätsplan från 1884 och byggdes till stora delar ut under sekelskiftet 1900, nyare byggnader har tillförts från 1940-talet och framåt. Kvarteren i stadsdelen är i huvudsak slutna med byggnader i 2-5 våningar. Bebyggelsen är starkt varierande men bildar tillsammans en homogen stenstadskaraktär där byggnaderna i huvudsak är uppförda i gult eller rött tegel, puts eller natursten. Byggnaden rymmer stora skatter i form av utsmyckningar utförda av bla konstnärerna i Halmstadgruppen och den totala byggkostnaden beräknades 1954 landa på 5,5 miljoner kronor. FORNLÄMNINGAR Planområdet berör en och ligger intill en registrerad fornlämning. Planområdet ligger inom det område som definierats som stadslagret i Halmstad (RAÄ nr Halmstad 44:1), inom detta område är det sannolikt att man vid grävning stöter på lämningar av bebyggelse, boplatser och visten från medeltid fram till nyare tid. Väster om planområdet finns rester från de befästningsanläggningar som omgett Halmstad (RAÄ nr Halmstad 70:1). För den planerade bebyggelsen krävs en arkeologisk utredning innan byggstart. Halmstads Teater ritades av KFs Arkitektkontor med Gösta Hedström som ansvarig arkitekt, byggnaden är enligt Kulturmiljö Halland uppförd i putskubism och tegelfunkis. När byggnaden stod färdig och invigdes den 13 november 1954 var det som Halmstad Folkets hus/halmstads Teater och det var en stolt stund som inleddes med orden Här är vi nu, i Halmstad nya Folkets hus med många rum och stora mötessalar. Fornlämningar i och omkring planområdet. RAÄ nr Halmstad 44:1 markeras med blått, RAÄ nr 70:1 är gul. 12(29) PROGRAMSAMRÅD

13 Några bilder från teaterns insida. PROGRAMSAMRÅD 13(29)

14 Genaralstabskartan från 1843 visar hur litet Halmstad var i förhållande till dagens stad. I stort sett hela stadens bebyggelse ligger väster om Nissan. Kvarteret Österskans markeras med den röda pricken visar genaralstabskartan hur Halmstad har, på allvar, tagit klivet över Nissan och breder ut sig åt öster. Kvarteret Österskans markeras med den röda pricken. 14(29) PROGRAMSAMRÅD

15 På 1935 års genralstabskarta har staden förändrats betydligt och Österskans ligger nu centralt placerad i stadens mitt. Kvarteret Österskans markeras med den röda pricken är förändringen gentemot föregående karta inte så stor. Stadens utveckling sker nu mot nordväst.kvarteret Österskans markeras med den röda pricken. PROGRAMSAMRÅD 15(29)

16 4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN RIKSINTRESSEN Riksintressen för Kulturmiljövård och Naturvård/friluftsliv tangerar planområdet i söder och väster. Riksintresse Kulturmiljövård - Halmstad, innerstaden och östra förstaden. Medeltida stadsbildning som i gatunät, slott och andra lämningar bevarar prägeln av 1600-talets befästningsstad. Kyrka från 1400-talets förra hälft. Vissa välbevarade och för sydsvensk byggnadskultur. Halmstad - Medeltida innerstad med befästningslämningar från 1600-talet, bebyggelse från talen samt Östra Förstaden med rutnätsplan från 1884 och stenhus från sekelskiftet lämningar från medeltidens stad är den stora stadskyrkan från 1400-talets förra hälft och vissa gatusträckningar och tomtfigurer. Byggnader i tegeloch korsvirkeskonstruktion vilka är representativa för den sydskandinaviska byggnadstraditionen under förindustriell tid och som speglar stadens verksamheter och sociala skiktning. Inslag av större stenhus från 1800-talets slut. Residensstadens karaktärsbyggnader samt kajer och hamnanläggningar i stadens centrala parti. Östra Förstaden med rutnätsplan från 1884, storstadsmässig stenhusbebyggelse, järnvägsstation och framförliggande park. Källa LST Halland. Residens- och fästningsstad av medeltida ursprung, präglad av det tidiga 1600-talets planförnyelse och det expansiva skedet vid 1800-talets slut då den tidstypiska Östra Förstaden tillkom. Uttryck för riksintresset: Spår av ursprungligen medeltida befästningssystem bestående av stadskärnans halvrunda form, slottet, bevarade delar av befästningarna samt parker och breda huvudgator utanför de gamla vallarna. Andra Riksintresse Kulturmiljövård - Halmstad, Innerstaden och Östra Förstaden. Planområdet markerat med röd streckad linje. 16(29) PROGRAMSAMRÅD

17 Riksintresse friluftsliv - Nissan. Området är lek- och uppväxtområde för bl a lax, havsöring och färna och utgör vandringsstråk för lax, havsöring och ål. Källa LST Halland. ÖVERSIKSTPLAN I Översiktsplan 2000, antagen av fullmäktige den 25 april 2002 och laga kraft den 12 december 2002, är området markerat som befintlig bebyggelse. KULTURMILJÖVÅRDSPROGRAM/BE- VARANDEPLAN Bebyggelsen inom kvarteret Österskans ingår i ett större område som i bevarandeprogrammet Bevara Halmstad getts klassificeringen Miljöklass M- 38-område vilket betyder att området är av särskilt kulturhistoriskt värde och av stor betydelse för stadsbilden. Ett 38 område innebär bland annat följande: En byggnad som är av större värde från historisk, kulturhistorisk eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet. KOMMUNALA BESLUT Kommunstyrelsens beredningsutskott gav , KBU 306, byggnadsnämnden i uppdrag att genom detaljplaneläggning pröva lämpligheten av att inom fastigheten Österskans 3 uppföra ett kongresshotell om våningar som kan integreras med befintlig teaterbyggnad. Byggnadsnämnden gav , BN 63 byggnadskontoret uppdraget. Riksintresse friluftsliv - Nissan. Planområdet markerat med röd streckad linje. PROGRAMSAMRÅD 17(29)

18 DETALJPLANER För planområdet gäller idag 2 olika detaljplaner. Delen norr om befintlig bebyggelse omfattas av detaljplanen Kv Järnet, nytt huvudbibliotek, Martin Luther, Halmstad, laga kraft Denna del av planomådet är reglerad till RKH Kultur med kontor och handel respektive Lokalgata. Genomförandetiden för denna detaljplan går ut Den södra och största delen av kvarteret Österskans 3 omfattas av Förslag till ändring av stadsplanen för område vid Skansgatan, Halmstad, laga kraft Detta område är reglerat till CH - Område för samlingslokaler och handelsändamål. Denna plan har ingen genomförandetid kvar. Kommande detaljplan kommer att ersätta hela planen från 1973 och de berörda delarna av planen från Utsnitt från detaljplanen Kv Järnet, nytt huvudbibliotek, Martin Luther, Halmstad, PLANOMRÅDET, FÖRSLAG FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Förslaget innebär att Halmstads Teater byggs till med en byggnad för konferens- och hotellverksamhet. Den planerade byggnadens placering, i hörnet Skansgatan/Kungsgatan, innebär att byggnaden delvis kommer att stå på mark som idag är reglerad till gatumark. Detta ställer krav på att kommande detaljplan anpassas så att fastighetsbildning kan ske och gatumark överföras till kvartersmark. Den nya hotellbyggnaden integreras med Halmstads Teater och bildar tillsammans med den äldre bebyggelsen en ny helhet. Bebyggelsen kan ha entréer från tre håll, den befintliga från söder men också från både Skansgatan och Kungsgatan. Utsnitt från detaljplanen Förslag till ändring av stadsplanen för område vid Skansgatan, Halmstad, (29) PROGRAMSAMRÅD

19 Röd heldragen rektangel redovisar planerat område för placering av hotellbyggnaden. Pilar redovisar möjliga entréer. PROGRAMSAMRÅD 19(29)

20 HOTELLET Den tillkommande byggnaden som ska rymma den planerade hotell- och konferensverksamheten planeras uppföras i våningar. Byggnader av den höjden är ovanliga i Halmstad och den planerade byggnaden kommer att synas över stora delar av Halmstad centrum. Det är av stor vikt att byggnaden ges ett slankt och tilltalande uttryck. Gestaltning och slutgiltig lösning för byggnaden kommer att studeras vidare i kommande projekteringsoch bygglovskede. I Förstudie till nytt kongresshotell vid Halmstads Teater, redovisas skisser utförda av arkitektkontoret Arket för en tänkbar lösning för det kommande hotellet. Situationsplan, Arkitektkontoret Arket. Plan, Arkitektkontoret Arket. ANPASSNING TILL BEFINTLIG BYGGNAD Som tidigare redovisast innehåller den befintliga teaterbyggnaden stora kulturhistoriska värden i form av utsmyckningar och arkitektoniska detaljer. Byggnaden är omsorgsfullt gestaltad och uppförd i material av hög kvalitet. Genom sin livstid har byggnaden förändrats men besitter i stort mycket av sitt ursprungliga uttryck, stora delar av den ursprungliga utrustningen i form av tex belysning och möblering är bevarad. Planbestämmelser om skydd av såväl exteriör som interiör bör övervägas. Halmstads Teater är en välbevarad och god representant för ett optimistiskt 1950-tal. Tillbyggnader ska utformas på ett sätt som harmonierar med befintlig byggnad och tillvaratar dess kulturhistoriska värden. Samtidigt ska formspråk och material tydliggöra att det handlar om ett modernt tillägg till den ursprungliga byggnaden. STADSBILD OCH SKUGGFÖRHÅLLANDEN Utformning av höga hus påverkar i stor utsträckning hur vi upplever byggnaderna. För att en byggnad i våningar ska kunna anpassas till Halmstads karktär är det av stor vikt att byggnaden ges ett slankt och graciöst uttryck. Här intill finns två enkla exempel på hur formen påverkar upplevelsen av byggnaden. Ett våningar högt hus i centrala Halmstad påverkar stadsbilden. För att ge en bild av hur detta hus kan te sig i förhållande till sin omgivning har fotomontage tagits fram som visar det planerade hotellet från några olika platser i Halmstad. På de bilder som presenteras här har byggnaden delats upp i två färger som representerar våningsantalet 15 (rött) respektive 20 (gult). Fotomontagen är endast illustrationer som visar hur en enkel volymmodell förhåller sig till Halmstads övriga bebyggelse och ska inte ses som absoluta sanningar. Skuggstudier för den planerade hotellbyggnadens närområde har också tagits fram. I detta arbete har skuggförhållandena redovistats för höst-/ vårdagjämning (21 september och 21 mars) och 21 juni. För alla fyra dagarna har tidpunkterna 09:00 och 15:00 redovisats. 20(29) PROGRAMSAMRÅD

21 Genom att dela upp byggnadskroppen i en bredare bas och en slankare del som sticker upp ges byggnaden ett lättare uttryck än om den skulle hålla samma form genom samtliga 20 våningar. Här har byggnadskroppen ytterligare delats upp och förskjutits vilket ger byggnaden ett mer varierat och lättare uttryck. PROGRAMSAMRÅD 21(29)

22 Fotomontage 1. Planerad hotellbyggnad från Slottsjordsvägen, strax väster om korsningen med Järnvägsleden. Så länge träden skymmer den planerade byggnaden syns den inte från denna plats. Sa nk t Ni ko lai ky rk a kyrk rka l i ky Sank nkt Niko kola 1 Fotomontage 4. Planerad hotellbyggnad från Wrangelsgatan, bron över Nissan. 22(29) PROGRAMSAMRÅD

23 För samtliga bilder gäller att den röda deln av byggnaden motsvarar cirka 15 våningar och den gula ytterligare cirka 5. På de fl esta bilderna syns inte den röda delen av byggnaden, vilket innebär att hotellbyggnaden alltså enbart blir synlig från den aktuella platsen om byggnaden blir högre än 15 våningar. Fotomontage 2. Planerad hotellbyggnad från Hallandsgården, strax nedanför musikpaviljongen. Sa nkt Ni kola i ky rk a la i ko la n t Ni ko ky rka Sa nk Planerad bebyggelse är inte synliug från platsen kring Trade Center. Fotomontage 3. Planerad hotellbyggnad från Norra Infartsleden, i höjd med Olympiavägen. PROGRAMSAMRÅD 23(29)

24 15 våningar SKUGGFÖRHÅLLANDEN 21 MARS 20 våningar 09:00 09:00 15:00 15:00 24(29) PROGRAMSAMRÅD

25 15 våningar SKUGGFÖRHÅLLANDEN 21 JUNI 20 våningar 09:00 09:00 15:00 Även om skuggan från en byggnad i våningar naturligtvis blir markant i gatumiljön faller det planerade husets skugga inte på några bostadshus. De byggnader som påverkas av förändrade skuggförhållanden innehåller olika institutioner och verksamheter. 15:00 PROGRAMSAMRÅD 25(29)

26 TILLGÄNGLIGHET När det gäller den planerade bebyggelsen gäller Boverkets byggregler (BBR) och en redovisning av hur projektet uppfyller dessa krävs i bygglovskedet. TEKNISK FÖRSÖRJNING Teknik- och fritidsförvaltningen uppger i Förstudie till nytt kongresshotell vid Halmstads Teater, att kapaciteten i fjärrvärme- och VA-nät är tillräcklig även för tillkommande bebyggelse. VEGETATION Delar av vegetationen längs Skansgatan påverkas av förslaget till placering av byggnaden. Inom det område som pekats ut som lämplig lokalisering av hotellbyggnaden växer idag ett tiotal träd av varierande ålder, art och höjd. I övrigt påverkas inte vegetationen i området. KOLLEKTIVTRAFIK I planområdets närhet finns 4 hållplatser för kollektivtrafik. De närmaste är Österskans bussterminal och Österskans Teatern som ligger omeddelbart väster respektive söder om planområdet. Cirka 100 meter sydväst om planområdet finns hållplatsen Österskans Picasso och cirka 150 meter söder om planområdet ligger hållplatsen Viktoriagatan. Samtliga Halmstads lokaltrafiklinjer och 7 av Hallands 23 regionbusslinjer trafikerar Österskans bussterminal. Sammantaget är planområdet mycket väl försörjt vad gäller kollektivtrafik. Även om planer finns på omläggning av både det lokala och det regionala kollektivtrafiknätet kommer planområdet sannolikt vara kollektivtrafiknära även i framtiden. TRAFIKALSTRING OCH TRAFIKFÖR- DELNING För beräkningen av kongresshotellets trafikalstring har följande antaganden gjorts. Besökande 150 rum 60% beläggning 30% i bil vardagar 50% i bil helg 60% i taxi vardagar 40% i taxi helg 10% gång/cykel/kollektivt Anställda 50 anställda 50% arbetar samtidigt 25% i bil 40% på cykel 35% gå/kollektivt Utifrån dessa antaganden beräknas hotellets trafikalstring från besökande uppgå till ca 160 bilförflyttningar per dygn, varav 45-65% utgörs av korttidsangöring (taxi). För anställda beräknas trafikalstringen uppgå till knappt 15 bilförflyttningar per dygn. Totalt beräknas hotellets trafikalstring uppgå till ca 175 bilförflyttningar (till och från) per dygn, varav ca hälften utgörs av taxiangöring. Redan idag finns en befintlig kongress/ konferensverksamhet vid Halmstad teater, vars trafikalstring redan finns med i de räknade trafikflödena på gatunätet kring kvarteret. Utbyggnaden av hotellet kan eventuellt medföra en viss ökning av denna verksamhet. Den tillkommande trafikalstring som detta kan ge bedöms emellertid ligga inom ramen för den variation som ligger i omfattningen av de olika arrangemang som anordnas inom teaterns kongressoch konferensverksamhet redan idag. 26(29) PROGRAMSAMRÅD

27 Trafiken till och från kongresshotellet antas huvudsakligen vara riktad mot Viktoriagatan och vidare österut mot E6. Antagandet görs att 80% av trafiken går åt detta håll, varav merparten av infartstrafiken belastar korsningen Kungsgatan/Viktoriagatan och delar av infartstrafiken samt utfartstrafiken Strandgatan/Viktoriagatan. Knappt 10% av trafiken antas köra mot centrum, över Österbron och ca 10% av trafiken norrut på Gamletullsgatan. Tillskottet på dessa gator beräknas därmed uppgå till: Kungsgatan : Strandgatan: Österbron: Gamletullsgatan: +60 fordon/dygn +80 fordon/dygn +15 fordon/dygn +20 fordon/dygn Mer information om trafik och parkering finns i PM Trafik- och parkeringsutredning, Detaljplan för Österskans 3 - Nytt kongresshotell vid Halmstads Teater, Tyréns HOTELLETS BILPLATSBEHOV Normen är uttryckt som bilplatser per 1000 kvm. Baserat på antagandet att det är 30 rum per 1000 kvm (hämtat från Kalmars parkeringsnorm), antas ett hotell med 150 rum motsvara 5000 kvm vilket skulle ge ett bilplatsbehov på 10+30= 40 bilplatser. Det kan konstateras att ett bilplatsbehov på 40 bilplatser är rimligt. Ställt mot trafikalstringsberäkningen ligger dock bilplatsbehovet för anställda något högt, medan bilplatsbehovet för besökande på helgen ligger något lågt. En justerad behovsbedömning för hotellet ger därför att bilplatsbehovet för anställda snarare bör ligga på ca 5 bilplatser, och för besökande på närmare 45 bilplatser, totalt på ca 50 bilplatser. Av de 35 bilplatser som finns på Skansgatan, norr om teatern, kommer ca 5-15 platser utgå till följd av utbyggnaden av hotellet och de angöringszoner för buss och taxi mm som krävs framför hotellets entré. Dessa bilplatser bör också ersättas med platser på annan plats. Totalt krävs bilplatser för att täcka det bilplatsbehov som hotellet beräknas ha samt de platser som utgår till följd av utbyggnaden. Mer information om trafik och parkering finns i PM Trafik- och parkeringsutredning, Detaljplan för Österskans 3 - Nytt kongresshotell vid Halmstads Teater, Tyréns CYKELPLATSBEHOV Halmstads parkeringsnorm anger ingen norm för cykelplatser och hotellets gäster förväntas inte cykla i någon större utsträckning, såvida hotellet inte kommer att tillhandahålla lånecyklar. De är emellertid troligt att en del anställda kommer att cykla. Malmö stads och Kalmars parkeringsnormer anger ett behovstal för cykelplatser på 0,4 cykelplatser/anställd medan motsvarande tal för Helsingborg och Trelleborg är 0,5, men då inkluderas även besökande. Med en norm på 0,4 cykelplatser per anställd och under antagandet att antalet anställd på plats samtidigt är 25 personer skulle cykelplatsbehovet för hotellet uppgå till 10 cykelplatser. Antalet cykelplatser kring teatern är otillräckliga, varför kommunen behöver en bedömning av cykelplatsbehovet för den befintliga verksamheten vid teatern. Totalt skulle teatern kunna rymma mellan 1500 och 1700 sittande besökare på en gång, om alla salar nyttjas. Detta är emellertid inte särskilt vanligt förekommande, varför utgångspunkten för behovsbedömningen för teatern förutsätts vara teaterns största salong. Denna rymmer 900 besökare och antagandet görs om en medelbeläggning på 80%, vilket ger ett genomsnittligt antal besökare på drygt 700 personer. PROGRAMSAMRÅD 27(29)

28 Såväl Malmös som Kalmars parkeringsnormer anger behovstalet 20 cykelplatser/100 besökare för teatrar. För anställda används samma behovstal som för hotellet, dvs 0,4 cykelplatser/anställd. Med en norm på 20 cykelplatser/100 besökare och ett genomsnittligt antal besökare på drygt 700 beräknas cykelplatsbehovet för besökare uppgå till drygt 140 cykelplatser. Antalet anställda på plats samtidigt antas även här vara ca 25 personer, vilket ger ett behov på ytterligare 10 cykelplatser. Totalt beräknas därmed teaterns cykelplatsbehov uppgå till ca 150 cykelplatser. Mer information om trafik och parkering finns i PM Trafik- och parkeringsutredning, Detaljplan för Österskans 3 - Nytt kongresshotell vid Halmstads Teater, Tyréns LASTNING, LOSSNING Omsorg bör i den fortsatta planeringen läggas på utformningen av zoner för angöring samt lastning/lossning. RISK- OCH RÄDDNINGSTJÄNSTFRÅGOR Byggnaden/området är belägen inom normal insatstid för räddningstjänsten, och är tillgänglig via gatunätet. Vattenförsörjning för räddningstjänstens insats förutsätts kunna ske genom befintligt brandpostsystem. Enligt uppgift från räddningstjänsten kan systemet möjligen ha för dålig kapacitet för en omfattande sprinkleranläggning (vilket är en sannolik, men inte föreskriven, installation). Om byggnaden görs mer än 16 våningar krävs analytisk dimensionering och vid behov riskanalys för att verifiera brand- och utrymningssäkerheten. I den mer detaljerade utformningen kommer det att vara viktigt att säkerställa brandteknisk avskiljning mellan teater och hotell, utrymningsförhållandena från både hotell och teater, angreppsvägar för räddningstjänsten till både teater och hotell, samt räddningstjänstens tillgång till vatten på samtliga våningsplan i hotellet. Byggnaden/området är belägen längre än 150 meter från järnvägen (där farligt gods transporteras), vilket överstiger det av storstadslänen rekommenderade utredningsavståndet på 150 meter. 28(29) PROGRAMSAMRÅD

29 6. KONSEKVENSER EFFEKTER OCH KONSEKVENSER AV TRAFIKTILLSKOTTET Det beräknade trafiktillskottet på de aktuella gatorna är mycket begränsat och då det befintliga trafikflödet på gatunätet är relativt stort, har tillskottet en liten påverkan på gatunätet kring teatern. Det finns ingen trafikräkning på Skansgatan, men under antagandet att det går ca 4000 fordon per dygn på gatan, medför ett tillskott på knappt 200 fordon att den ekvivalenta bullernivån ökar med 0,2 dba. Inverkan på luftkvaliteten bedöms vara liten. Trafiktillskottet ökar belastningen i korsningen med Strandgatan, och under rusningstrafik kan framkomligheten här vara nedsatt. Tillskottet är emellertid litet, och en översiktlig kapacitetsberäkning tyder på att belastningsgraden i korsningen påverkas mycket lite. Omsorg bör läggas på utformningen av zoner för korttidsangöring utanför hotellets entré, dels för kortare angöring med taxi, dels för något längre angöring med egen bil för incheckning. Möjlighet bör också finnas för angöring med buss i nära anslutning till hotellets entré. Idag finns bussangöring vid teatern, på Fredsgatan. Även angöring för lastning/ lossning av varutransporter till hotellet måste tas i beaktande för att detta skall ske på ett effektivt och trafiksäkert sätt. BEHOVSBEDÖMNING MKB Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Kommunen anser dock att vidare studier och utredningar avseende kulturmiljö och stadsbild måste genomföras i samband med detaljplanens utarbetande. Skäl till bedömningen: Till grund för ställningstagande ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna. Planens genomförande bedöms komma i konflikt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatt en. Planen bedöms påverka område som har nationellt bevarandevärde negativt. Vidare bedöms kulturmiljövärden som har högt bevarandevärde kunna påverkas påtagligt negativt. Planen påverkar också möjligheten att uppfylla nationella och regionala miljömål negativt, detta är dock marginellt. Sannolikheten är stor att ett genomförande av programförslaget leder till en förändring av kulturmiljön, stadsbilden och skuggförhållandena. Påverkan på omgivningen bedöms som varaktig. Genom att ställa krav på gestaltningen av den planerade bebyggelsen i samband med framtagande av detaljplan bedöms de negativa konsekvenserna beskrivna ovan kunna minskas. Mer information om MKB finns i Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande planprogram för Österskans 3, Halmstads Teater, PROGRAMSAMRÅD 29(29)

30 30(29) PROGRAMSAMRÅD

31 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Österskans 3 Halmstads Teater, HALMSTAD plan 31/09 K Byggnadsnämnden

32 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar av planer och program (Miljöbalken 6 kap och 22 ) skall kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. PROGRAMMETS SYFTE OCH HU- VUDDRAG Halmstads kommun har beslutat pröva förutsättningarna att inom teaterkvarteret uppföra ett hotell med konferensverksamhet som integreras med befintlig bebyggelse. Syftet är dels att finansiera den nödvändiga upprustningen av teatern och dels att skapa ett större användningsområde för kvarteret i framtiden. Hotelloch konferensverksamheten utgör även ett tillskott till stadskärnans utbud av möteslokaler. Stadskontoret, samhällsbyggnadsenheten inom Halmstad kommun har tagit fram en förstudie under senare delen av 2009 där förutsättningarna för uppförande av en hotellbyggnad i våningar grovt utreddes. Detta planprogram syftar till att fördjupa och utreda dessa förutsättningar vidare inför en kommande detaljplan för det aktuella området. Planområdet utgörs av kvarteret Österskans 3 samt del av Skansgatan i kvarterets norra gräns. Österskans 3 avgränsas av Fredsgatan i söder, Kungsgatan i öster, och Skansgatan i norr. Kvarteret är beläget i nära anslutning till busstationen utmed Nissan. Förslaget innebär att Halmstad Teater byggs till med en byggnad för konferens- och hotellverksamhet. Byggnaden, som planeras uppföras i våningar, placeras norr om befintlig bebyggelse, delvis inne på kvartersmark och delvis på allmän platsmark. STÄLLNINGSTAGANDE Kommunen bedömer att ett genomförande av planen inte kan antas innebära betydande påverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Kommunen anser dock att vidare studier och utredningar avseende kulturmiljö och stadsbild måste genomföras i samband med detaljplanens utarbetande. Skäl till bedömningen Till grund för ställningstagande ligger en bedömning gjord enligt kriterierna i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905), bilaga 4. Nedan följer en genomgång av kriterierna. Planens genomförande bedöms komma i konflikt med grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms påverka område som har nationellt bevarandevärde negativt. Vidare bedöms kulturmiljövärden som har högt bevarandevärde kunna påverkas påtagligt negativt. Planen påverkar också möjligheten att uppfylla nationella och regionala miljömål negativt. Detta bedöms dock som marginellt. Sannolikheten är stor att ett genomförande av programförslaget leder till en förändring av kulturmiljön, stadsbilden och skuggförhållandena. Påverkan på omgivningen bedöms som varaktig. Genom att ställa höga krav på gestaltningen av den planerade bebyggelsen i samband med framtagande av detaljplan bedöms de negativa konsekvenserna beskrivna ovan kunna minskas. 2 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

33 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Nuvarande markanvändning Programområdet omfattas av detaljplan för kv. Järnet, nytt huvudbibliotek, Martin Luther, laga kraft vunnen Området mellan teatern och Skansgatan, där det idag finns en parkeringsyta som delvis avskärmas från gatan med träd, är planlagt för kulturändamål med möjlighet att uppföra kontor och handel. För teaterbyggnaden, på planområdets södra sida, gäller förslag till ändring av stadsplanen för område vid Skansgatan i Halmstad, laga kraft vunnen Översiktsplan 2000 och andra pågående projekt I Översiktsplanen 2000 är området markerat som befintlig bebyggelse. Platsens betydelse Nedan följer en beskrivning av områdets känslighet och vilken påverkan ett genomförande av detaljplanen förväntas ha på området. I de fall båda vänsterspalterna blir ikryssade innebär planen sannolikt en betydande miljöpåverkan (området är känsligt och påverkan är stor), medan kryss i båda högerspalterna innebär att miljöpåverkan är liten (området är inte känsligt och påverkan är liten). FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Platsens betydelse Internationella konventioner, Natura 2000, Unesco, Världsarv mm Miljöbalken 3 kap: Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Programområdet berörs inte av några internationella konventioner. x x Planens genomförande bedöms kunna komma i konflikt med de grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten enligt 3 kap 1 MB. Detta främst med avseende på kulturmiljön. Se även punkten nedan. 3 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

34 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Miljöbalken 3 kap 6 och 4 kap 1 och 2: Natur-, kulturvärden och friluftsliv Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x En bit väster om planområdet rinner Nissan som är av riksintresse för friluftsliv. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt. Det finns inga registrerade naturvärden inom eller i anslutning till planområdet. Planområdet omfattas inte av riksintresse enligt 4 kap 1 och 2 MB. Kvarteret där planområdet är beläget gränsar mot ett område som är av riksintresse för kulturmiljö. Riksintresseområdet omfattar centrala delar av Halmstad och syftar till stadens medeltida stadsbildning som i gatunät, slott och andra lämningar bevarar prägeln av 1600-talets befästningsstad. Uttryck för riksintresset är även Östra förstaden med rutnätsplan från Miljöbalken 4 kap 6 : Vattenkraft (gäller endast Fylleån) Miljöbalken 7 kap: Naturreservat, biotopskydd, strandskydd etc. Byggnads- och fornminnen En utbyggnad enligt planen bedöms kunna skada kulturmiljövärdena i området. Planförslagets påverkan på kulturmiljövärdena måste studeras vidare. Ej aktuellt. x x Programområdet omfattas inte av några skydd enligt 7 kap MB. x x Västra delen av planområdet ligger inom ett fornminnesområde benämnt Halmstad 44:1 som definieras som stadslagret i Halmstad. Vidare finns en fornlämning i anslutning till planområdets västra del som är en rest från de befästningsanläggningar som omgett Halmstad. Arkeologisk undersökning före byggstart erfordras. 4 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

35 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten Kulturhistorisk miljö x x Halmstads innerstad och Östra förstaden är av riksintresse för kulturmiljövården och är även medtagen i bevarandeprogrammet Bevara Halmstad. Bevarandeintressena är främst kopplade till den medeltida innerstaden, exempelvis Sankt Nikolai kyrka, bebyggelse från talen och till Östra förstadens rutnätsplan och stenstaden. Teatern ingår i inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och bedöms ha ett högt värde och får inte förvanskas vare sig genom arbeten på själva byggnaden eller genom bebyggelse i grannskapet. Naturområde i ÖP 2000, naturvärden, rödlistade arter Planområdet ligger i anslutning till kulturhistorisk miljö. Planförslaget bedöms komma i konflikt med bevarandeintresset för teaterbyggnaden såväl som riksintresset för kulturmiljön. Sammantaget bedöms inte den föreslagna utformningen ske med hänsyn till kulturmiljövärdena. x x Det finns inga utpekade naturvärden inom området. 5 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

36 FAKTOR KÄNSLIGHET PÅVERKAN KOMMENTAR Områdets känslighet Påverkan på programområdet vid ett genomförande av detaljplanen Påverkan på människors hälsa och säkerhet. Risk för buller, luftföroreningar mm. Risk för olyckor Känsligt Okänsligt Stor Medel Liten x x Bullerstörningar mm Trafikökningen till följd av anläggning av konferenshotell bedöms innebära en marginell ökning av bullernivåerna i anslutande gatunät. I detaljplaneskedet ska säkerställas att gällande riktvärden för buller innehålls i det planerade konferenshotellet. x x Luftkvalitet Den beräknade trafikökningen leder till ökade emissioner lokalt. Risk för överskridande av miljökvalitetsnormer bedöms dock inte finnas. x x Trafik Gatorna i anslutning till planområdet är redan idag mycket trafikerade och det pågår konferensaktiviteter i anslutning till teatern. Trafiktillskottet som programförslaget innebär bedöms vara litet i jämförelse med dagens trafikering. x x Radon Planområdet ligger inom lågriskområde för radon. x x Genomförandet av programförslaget bedöms inte medföra någon ökad risk för olycka inom området. Riskanalys avseende på byggnadens utformning kan bli aktuellt under fortsatt arbete. Skred, ras, översvämning x x Geoteknisk undersökning bör genomföras för att säkerställa rätt grundläggningssätt för den planerade bebyggelsen. Vid grundläggning bör hänsyn till risk för höga vattennivåer i Nissan tas. Förorenad mark x x Risk för förorenad mark inom planområdet bedöms finnas. Detta bör utredas vidare vid framtagande av detaljplanen. 6 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

37 Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Nedan följer en beskrivning av vilka miljökvalitetsnormer som kan påverkas av ett genomförande av detaljplanen. Effekter på miljökvalitetsnormer och miljömål Miljökvalitetsnormer Planförslagets genomförande bedöms inte ge någon risk för överskridande av miljökvalitetsnormer. Nationella miljömål Programförslaget påverkar uppfyllandet av följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning - Ett genomförande av planförslaget anses motverka dessa mål i viss mån pga den ökade trafikeringen. Miljömålet God bebyggd miljö bedöms motverkas något då bullerstörningarna ökar till följd av den ökade trafikeringen. Vidare bedöms de kulturhistoriska värdena påverkas negativt till följd av planförslaget varmed miljömålet motverkas. Effekter av tilltänkt markanvändning Nedan följer en beskrivning av effekter som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan, och effekter med oklar miljöpåverkan som riskerar att vara betydande. Effekternas sannolikhet, varaktighet och komplexitet beskrivs också här. Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas omfattning Följande effekter bedöms uppkomma av att föreslagen bebyggelse uppförs: Kulturmiljö och stadsbild - Sammantaget bedöms inte den föreslagna utformningen ske med hänsyn till kulturmiljövärdena i området och bedöms kunna påverka dessa påtagligt negativt. Den föreslagna bebyggelsen innebär också en stor påverkan på stadsbilden. De negativa konsekvenserna bedöms dock kunna minskas genom att höga krav på gestaltningen av den planerade bebyggelsen ställs i samband med framtagande av detaljplanen. Skuggförhållanden - närliggande bebyggelse, som består av institutioner och arbetsplatser, kommer att skuggas av den föreslagna våningar höga byggnaden. 7 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

38 Effekter av tilltänkt markanvändning Effekternas sannolikhet Sannolikheten är stor att ett genomförande av programförslaget leder till en förändring av kulturmiljön, stadsbilden och skuggförhållandena. Effekternas betydelse och komplexitet Effekternas betydelse för kulturmiljön och stadsbilden bedöms som stor. Detta behöver studeras vidare. Påverkan på skuggförhållandena berör ej bostäder. Effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet Programförslaget medger ny bebyggelse i anslutning till teatern. Markanvändningen och byggrätten inom planområdet regleras i kommande detaljplan. Om detaljplanen genomförs förväntas markanvändningen och byggrätten bestå i många år varmed effekterna kommer ha lång varaktighet. 8 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

39 KONSULTER: Uppdragsansvarig Johan Bergström, Tyréns AB MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN: Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret BYGGNADSKONTORET Benny Hunemark Stadsarkitekt Finn Aurell Planarkitekt 9 BEHOVSBEDÖMNING AV PLANPROGRAM FÖR ÖSTERSKANS 3

40 PM Trafik- och parkeringsutredning Beställare: Halmstad kommun Detaljplan för Österskans 3 - Nytt kongresshotell vid Halmstads teater Uppdragsnummer:

41 PM Trafik- och parkeringsutredning 2 (8) Bakgrund och syfte I samband med renoveringen av Halmstads teater vill Halmstad kommun pröva om det är lämpligt att anlägga ett kongresshotell, integrerat med teatern. Hotellet antas bli ca våningar högt. Föreliggande utredning består av två delar, där del 1 avser att bedöma den tillkommande trafik som ett nytt kongresshotell, hur denna trafik kan fördelas på gatunätet i närområdet samt eventuellt peka ut punkter där problem kan uppstå. I del 2 bedöms den tillkommande verksamhetens bilplatsbehov och en bedömning görs av hur detta bilplatsbehov kan mötas av befintliga parkeringsanläggningar i närområdet. I del 2 görs även en bedömning av den tillkommande verksamhetens cykelplatsbehov. Utöver detta görs en bedömning av cykelplatsbehovet för den befintliga verksamheten vid teatern, då förutsättningarna förändrats sedan teatern byggdes. 2 Förutsättningar 2.1 Hotell och kongressverksamhet Utgångspunkten är att hotellet kommer ha 150 rum, motsvarande maximalt 300 gäster. Antalet anställda bedöms uppgå till ca 50, varav max hälften arbetar samtidigt. Kongress/konferensverksamheten antas nyttja framför allt teaterns faciliteter vad avser samlingslokaler mm, men även hotellet kan komma att innehålla konferensrum. Inom teatern finns redan idag sex salar som kan rymma allt från konferensdeltagare. 2.2 Befintligt gatunät och trafikflöden Gatunätet kring kv Österskans framgår av bilden nedan. I bilden har även befintliga (2004) trafikflöden skrivits in. Kommunen gör trafikräkningar vart fjärde år, men pga asfalteringsarbeten mm, så finns inga säkra räkningar för 2008, varför 2004 är de räkningar som bedöms bäst spegla nivån på trafikflödena på gatunätet i området. Hastighetsbegränsningen är 30 km/tim på lokalgatorna kring teatern och 50 km/tim på Viktoriagatan. Separerad cykelbana finns över Österbro med koppling söderut parallellt med Strandgatan samt utmed Gamletullsgatan från Skansgatan och vidare norrut. Strandgatans anslutning till Viktoriagatan är signalreglerad, medan Kungsgatans anslutning endast har medlöpande in- och utfart i riktning västerut. Inne i lokalvägnätet kring teatern gäller högerregeln. Beställare: Halmstad kommun Detaljplan för Österskans 3 - Nytt kongresshotell vid Halmstads teater, Uppdragsnummer: m:\_uppdrag\225215\teknik\t\_text\österskans pm trafik o parkering doc

42 PM Trafik- och parkeringsutredning 3 (8) Gamletull 6000 f/d Kv Österskans 8000 f/d 7000 f/d Kv Juristen 7000 f/d f/d 5000 f/d Kv Jäntan Kv Kruset Aktuellt gatunät, med läget för nytt kongresshotell markerat samt befintliga (2004) trafikflöden, fordon/dygn. 2.3 Befintlig parkering Idag finns ca 35 bilplatser utmed Skansgatan, norr om teatern, delen Axel Olssons gata- Kungsgatan. Ett kvarter nordost om teatern finns parkeringshuset Gamletull med 450 bilplatser. Idag är beläggningen i parkeringshuset ungefär 50% under vardagar och här finns möjlighet att abonnera på bilplatser. Parkeringshuset är låst nattetid, 24-05, men passerkort finns för abonnerade bilplatser. I Kv Juristen, direkt öster om kv Österskans, finns vidare 49 bilplatser och ett par kvarter åt sydöst finns ytterligare knappt 150 bilplatser i kv Jäntan och Kruset. På gatunätet kring teatern finns också avgiftsbelagd kantstensparkering. Utöver dessa parkeringsmöjligheter inom närområdet till teatern och det framtida hotellet finns på gångavstånd, på andra sidan Nissan, vid Hamngatan strax söder om Österbro, Torggaraget med 300 bilplatser och är öppet dygnet runt, samt Syskonhamnskajen söder om Viktoriagatan med 78 bilplatser. Beställare: Halmstad kommun Detaljplan för Österskans 3 - Nytt kongresshotell vid Halmstads teater, Uppdragsnummer: m:\_uppdrag\225215\teknik\t\_text\österskans pm trafik o parkering doc

43 PM Trafik- och parkeringsutredning 4 (8) Trafikalstring och trafikfördelning 3.1 Kongresshotell För beräkningen av kongresshotellets trafikalstring har följande antaganden gjorts. Besökande 150 rum 60% beläggning 30% i bil vardagar 50% i bil helg 60% i taxi vardagar 40% i taxi helg 10% gång/cykel/kollektivt Anställda 50 anställda 50% arbetar samtidigt 25% i bil 40% på cykel 35% gå/kollektivt Utifrån dessa antaganden beräknas hotellets trafikalstring från besökande uppgå till ca 160 bilförflyttningar per dygn, varav 45-65% utgörs av korttidsangöring (taxi). För anställda beräknas trafikalstringen uppgå till knappt 15 bilförflyttningar per dygn. Totalt beräknas hotellets trafikalstring uppgå till ca 175 bilförflyttningar (till och från) per dygn, varav ca hälften utgörs av taxiangöring. 3.2 Kongress/konferensverksamheten Redan idag finns en befintlig kongress/konferensverksamhet vid Halmstad teater, vars trafikalstring redan finns med i de räknade trafikflödena på gatunätet kring kvarteret. Utbyggnaden av hotellet kan eventuellt medföra en viss ökning av denna verksamhet. Den tillkommande trafikalstring som detta kan ge bedöms emellertid ligga inom ramen för den variation som ligger i omfattningen av de olika arrangemang som anordnas inom teaterns kongress- och konferensverksamhet redan idag. 3.3 Trafikfördelning Trafiken till och från kongresshotellet antas huvudsakligen vara riktad mot Viktoriagatan och vidare österut mot E6. Antagandet görs att 80% av trafiken går åt detta håll, varav merparten av infartstrafiken belastar korsningen Kungsgatan/Viktoriagatan och delar av infartstrafiken samt utfartstrafiken Strandgatan/Viktoriagatan. Knappt 10% av trafiken antas köra mot centrum, över Österbron och ca 10% av trafiken norrut på Gamletullsgatan. Tillskottet på dessa gator beräknas därmed uppgå till: Kungsgatan Strandgatan Österbron Gamletullsgatan +60 fordon/dygn +80 fordon/dygn +15 fordon/dygn +20 fordon/dygn Beställare: Halmstad kommun Detaljplan för Österskans 3 - Nytt kongresshotell vid Halmstads teater, Uppdragsnummer: m:\_uppdrag\225215\teknik\t\_text\österskans pm trafik o parkering doc

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av Svartmunken 1 m.fl. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K Normalt förfarande, KS 2013/0536 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

HJÄRTAT 1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. Centrala Halmstad, HALMSTADS KOMMUN

HJÄRTAT 1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. Centrala Halmstad, HALMSTADS KOMMUN BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för HJÄRTAT 1 Centrala Halmstad, HALMSTADS KOMMUN Standardförfarande, KS 2015/0168 Samhällsbyggnadskontoret 2016-03-08 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

H u s a r e n 3 m f l

H u s a r e n 3 m f l B E H O V S B E D Ö M N I N G A V M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för H u s a r e n 3 m f l Linehed, HALMSTADS KOMMUN Standardförfarande, KS 2015/0530 Samhällsbyggnadskontoret 2016-05-24

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping

DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV VILLSHÄRAD 2:3 M.FL. Bengts camping VILLSHÄRAD, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0513 Plan 1060 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 : 7, S ö d e r p i r e n Halmstad, HALMSTADS KOMMUN Plan 1082 K Normalt förfarande, KS 2013/0318

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Detaljplan för i huvudsak bostäder.

Detaljplan för i huvudsak bostäder. Checklista för behovbedömning Komplexa detaljplaner 1 (7) Datum: 2016-11-27 Dnr.:KS.2016.0766 BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Stora Allén del av Östermalm 1:1 m.m. Beskrivning Typ av plan: Beskriv befintliga

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

Ä N D R I N G AV D E TA L J P L A N K

Ä N D R I N G AV D E TA L J P L A N K Ä N D R I N G AV D E TA L J P L A N 1 3 8 0 K - 6 9 0 Antagandehandling Tillägg till planbesk r ivning till stadsplan 690 för DRIVBÄNKEN 24 m. fl. Väster, HALMSTADS KOMMUN Begränsat förfarande Antagen

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Valthornet 2 mfl, Vallås Centrum

Valthornet 2 mfl, Vallås Centrum B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för Valthornet 2 mfl, Vallås Centrum Vallås, HALMSTADS KOMMUN Standard förfarande, KS 2015/0529 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen

Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-09-01, reviderad 2010-10-19 Dnr: 10BMN299 Handläggare: Henry Grew Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Söder 27:18 mfl, Kv Åldermannen Detaljplan för

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

GASEN 1 M.FL. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. NYHEM, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0506 Plan 1037 K

GASEN 1 M.FL. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. NYHEM, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0506 Plan 1037 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för GASEN 1 M.FL. NYHEM, HALMSTADS KOMMUN KS 2012/0506 Plan 1037 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-06-11 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

TYLUDDEN 1:7 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande ändring till detaljplan för. Tyludden, HALMSTADS KOMMUN plan XX/XX K

TYLUDDEN 1:7 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande ändring till detaljplan för. Tyludden, HALMSTADS KOMMUN plan XX/XX K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande ändring till detaljplan för TYLUDDEN 1:7 Tyludden, HALMSTADS KOMMUN plan XX/XX K Samhällsbyggnadskontoret 2015-04-28 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun

Skeppsbron 1. Behovsbedömning. Inledning. Bakgrund. Detaljplan för fastigheten. Kvarnholmen, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Freja Råberg 2016-2422 Tel. 0480-45 03 95 Detaljplan för fastigheten Skeppsbron 1 Kvarnholmen, Kalmar kommun Inledning Syftet med en behovsbedömning är att ta reda på

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Ett förslag till ny detaljplan för Örmölla 13:15 har tagits fram. Planens syfte är att bemyndiga befintlig bebyggelse för framtida avstyckning.

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning Sektorn för samhällsbyggnad Samrådshandling September 2014 Ändring av stadsplanen för Hönekulla 1:114 m.fl. SOLÄNGSOMRÅDET i Mölnlycke, Härryda kommun Tillägg till planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Haparanda med Färjan 2 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Avvägning

Läs mer