Utvärdering. Miljöchefsmötet mars 2015, Scandic Foresta Lidingö. 53 svar av ett utskick till 84 deltagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering. Miljöchefsmötet 2015 12 13 mars 2015, Scandic Foresta Lidingö. 53 svar av ett utskick till 84 deltagare"

Transkript

1 Utvärdering Miljöchefsmötet mars 2015, Scandic Foresta Lidingö 53 svar av ett utskick till 84 deltagare Var du nöjd med innehållet i konferensen? Nej Ja Om nej, varför inte? För översiktligt för lite "verktyg" Lite för långt pass kring ledarskapsfrågan. Inte så nöjd med passet om ledarskap, då jag inte tyckte föreläsaren tillförde så mycket nytt. bättre att ha gruppdiskussioner om dessa frågor på "hemmaplan" ex i länet GD presentationerna kändes som en upprepning av förra året, inte mycket nytt Var du nöjd med konferensanläggningen? Nej Ja Om nej, varför inte? Komplicerat att ta sig till rummet, väldigt trång dusch och mycket litet rum. Otroligt dålig ljudmiljö utanför konferenssalen och i restaurangen. Hög volym i fikat utanför. Bättre logistik för maten Ljudmiljön i restaurangen var väldigt dålig, svårt att höra även på lunchen För bullrig matmiljö Jag hade svårt att höra vad som sas. Problem med tekniken I stort sett. Dock var ljudet dåligt i salen och jag saknade några godisskålar! Bara läget är OK. Se nedan. Hög ljudnivå, svårt att mingla Jag vill egentligen svara både ja o nej. Delar var bra, mkt god mat, lite slitet i vissa lokaler och rum. Dåligt ljud och problem med tekniken. Allt för bullriga miljöer... Ok men de borde ha bättre tekniskt stöd så att grejerna funkar Bullrigt under pauser/matintag. Ljudmiljön i restaurang o allmänna utrymmen Ljudmiljön var mycket svår bl.a. i matsal och foajéer Utvärdering Miljöchefsmötet 2015 Sida 1

2 Vad önskar du för innehåll/tema vid nästa års Miljöchefsmöte? Fortsätt med ledarskapet mkn vatten Arbetssätt. Mer handfast, hur löser vi vårt uppdrag. Kan vi komma fram till nyckeltal som fungerar. HUR löser vi det som kom upp på gruppdiskussionerna ex, tillräckligt bra, lätt att göra rätt ovs. Goda exempel från andra :) Svåra personalhanteringsärenden skulle vara intressant! Om något hänt utifrån Statskontorets utredning och miljömyndighetsutredningen bör detta tas upp med ansvariga, t.ex. statssekreterare på miljödep. Motsvarande om något hänt med avgiftsutredningen inom livsmedelsområdet. NKI och serviceundersökningar kontra myndighetsuppdraget. Går det ihop? Och organisationsformer. Undersök hur organisationsformerna ser ut och diskutera. Mer ledarskap och kommunikation Vore väl ett bra tillfälle att fylla verktygslådan för miljöchefer med konkret innehåll. Det kan också vara läge att grotta ner oss en vända till i problematiken när politiken drar åt ett annat håll än förvaltningen. En mix av aktuellt, fördjupning och ledarskap precis som i år. Olika organisationsformer och deras för- och nackdelar. Något om hur miljöenheten/miljöchefen konkret ska gå till väga om man är utsatt för delikatessjäv eller liknande (dålig löneutveckling, mer eller mindre uttalade/olämpliga påtryckningar från exempelvis högre chefer, politiker etc). Mer ledarskapsföreläsningar, och diskussioner. Kanske coachande ledarskap! Dessutom tycker jag det är bra med senaste nytt från några av de statliga verken som berör oss. Fortsätt gärna på temat ledarskap i offentlig förvaltning Mer om ledarskap och om hur ska vi driva arbete med Miljöbalken framåt. Samma upplägg som i år Goda exempel från verkligheten kring planering och genomförande Bra exempel och ev forts på ledarskapstemat Verksamhetsutövare eller kunder Hur kan man göra en vettig behovsutredning som utgår från lokala förhållanden? Vi har gjort en med hjälp av konsult och den är alldeles för detaljerad och svår att jobba utifrån. Hur kan behovsutredningen verkligen bli ett stöd i prioriteringarna? Mer specifikt om att vara just miljöchef Gärna mer vattenfokus Bästa stöttning av miljöinspektörer...hur gör man? Vi jämför våra olika handläggarsystem, ca en halv dag. Samt frågar våra tvl-myndigheter vad de är beredda att göra inom detta område. Tillsynsmetodik och uppföljning Gärna om övergödningsfrågor, koppling jordbruk. principiellt viktiga domar, ngn från riksåklagaren? Llite mer som förra året med goda exempel på vad olika kommuner har gjort. Det var trevligt att inspireras av de andra Vad som är på gång nationellt och internationellt. Hur vi kan samverka mer i tillsynen och kontrollen. Djärvare användning av miljöbalken! Tillsynsuppdraget, vad innebär det egentligen?? Mer om det som är svårt som miljöchef Hur planera för effektiv tillsyn? Miljöarbetet - hur får vi det att genomsyra alla beslut i kommunorganisationen. Förslag på föreläsare Magnus Fröberg adv Fortsätt med GD-representation! Anders Gunnarsson och Thomas Forsberg SKL. Gärna Reino Wikmalm igen samt några GD Svenskt vatten Någon från de olika systemen, Castor, ECOS, Miljöreda MAX 15 min per vardera. +++ annat Daniel Eek, Göteborgs miljöförvaltning Andra miljöchefer GD:ar är alltid bra. Gunnar Söderholm samt Skatteverket Utvärdering Miljöchefsmötet 2015 Sida 2

3 Vilka frågor önskar du att styrelsen särskilt driver? Respekten för våra områden inom rättsväsendet Nyckelfrågor för utvärdering av tillsynens kvalitet Är en röst mot statliga verk och nationella utredningar. Nyckeltal, Arbetssätt. Minskad stress för miljöchefer Miljöchefens utsatta roll Aktuella frågor - vad som diskuteras på den nationella arenan. Bildande av arbetsgrupper Stöd till utsatta chefer, speciellt då vi inte alltid söker hjälp själva. Styrelsen har en möjlighet att agera. (likt förkämpen för kontoret) Förutom verktygslådan är det bra om styrelsen fortsätter att jobba för att föreningen blir en naturlig samtalspart/bollplank/remissinstans i olika frågor som rör våra områden. Organisationsfrågor. Jävsfrågor. Ni gör redan nu ett bra arbete genom att vara remissinstans i aktuella frågor. Balans mellan politiken och miljöbalkensintentioner Frågor som är specifika för oss. Att de lämnar yttrande till SKL m fl Organisation och huvudmannaskap för tillsynen Information till kommunerna om tillsyn och kontroll Samverkans frågor, behov av tvl Frågor som bidrar till att stärka tillsynen och Miljöchefens roll Självständig tillsyn utan otillbörlig påverkan Samsynsfrågor, stärka kommunernas roll i tillsyns- och kontrollarbetet, Hur vi kan bli effektivare och följa upp på likartade sätt. Driva på att nationella projekt genomförs i större omfattning, även inom miljöbalksområdet. Att fortsatt främja samverkan och informationsutbyte mellan miljöchefer. Djärvare användning av miljöbalken! Kommunernas "kunnande" och att visa på statens olika bedömningar mellan lst och mellan domstolar Miljöbalkens tillsynsfrågor bör snabbare gå i samma riktning som livsmedelskontrollen Strategier och prioriteringar Gemensamma frågor. Strategiska och principiella frågor där vi visar att vi är en påtryckargrupp med hög integritet i våra frågor. Inom vilket område anser du att du som miljöchef har de största utmaningarna/svårigheterna? Leda ett expertområde som är så spretigt Mkn Att hitta effektiva arbetssätt med en personal som ibland har en för vid bild av uppdraget. Målkonflikter i kommunerna Ajourhållning och att få tiden att räcka. Orena organisationsformer och att vara både bygg-och miljöchef. Och förhållande miljöstrategiskt Vara uppdaterad inom samtliga områden, speciellt vattenfrågorna Att förhålla mig till de olika parter som vill påverka besluten. Svårast att hantera har jag upptäckt är när nämndens ordförande är lättpåverkad och agerar oförutsägbart på egen hand i nämndens namn. Kommunala intresseavvägningar Att på den lilla kommunen kombinera ledarskapet med handläggaruppgifter. Tillsyn/kontroll inom kommunerna, dvs på "egen" verksamhet. Att få en effektiv verksamhet Att hinna med Chef/Ledare Kommunens syn på tillsyn och kontroll av företag Att klara av myndighetsutövning i den kommunala kontexten- han hantera näringslivsintressen och tillsyn på kommunala verksamheter som t.ex. VA, skolor mm. Jäv/Otillbörlig påverkan. D.v.s. tillsynens organisatoriska plats på en kommun som arbetar för utveckling och jag själv oftast känner mig som bromsklossen. Förorenade områden/ansvar Utvärdering Miljöchefsmötet 2015 Sida 3

4 Att förstå och fungera med en ny nämnd. Att få medarbetarna att hålla över tid, de är mycket sjuka Ledning och styrning för att få en så effektiv tillsyn som möjligt. Kompetensförsörjning Kompetens och sårbarhet i mindre förvaltningar. Ointresse från kommunledningen Att man har tillsyn över sin egen arbetsgivare/organisation. Att göra miljöarbetet synligt så att frågorna blir centrala på alla nivåer. När man jobbar i en liten kommun med minskande befolkning inser man att allt fokus är på utveckling och utökning. vi behöver mer stöd i "avvecklingen" Kommunledning och politiker som ständigt hakar upp sig i vad miljökontoret sk göra för att förbättra ranking i olika undersökningar; nöjd kund, näringslivsbarometern... Få inspektörerna att arbeta från ett tydligt uppdrag och då särskilt inspektörer som arbetar med miljötillsyn Balans mellan produktionskraven och rimlig arbetsbelastning Prioritera Resurser/prioriteringar Personalrelaterade, mindre kommun attraktionskraft då lön ej är citamentet, tydligare rollfördelning tjänstemän politik skulle ge mer förståelse för arbetet, gäller ej nämnd utan KS och KF Övriga synpunkter? Fortsätt vara i Stockholm. Blir det i Skåne får vi ännu svårare att få med kollegor från norra Sverige. Trevligt o bra Tyvärr var ljudvolymen i matsalen och lobbyn hemsk...man blev fruktansvärt trött av det :( Annars har jag inget alls att klaga på. Gärna mer gruppövningar. Sammanfattningar i "storgrupp" anses dock inte vara motiverade då det tar mycket tid medan det är själva gruppövningarna som ger mest. Konferensanläggningen bra lokaliserad, bra mat och bra lokaler. Dock behövs bättring beträffande ljud och bild om vi ska vara där i fortsättningen! Vi behöver inte ta en hel förmiddag med generella miljö/omställningsfrågor. Bättre fokusera på frågor som rör det lokala svårigheterna. Gärna mer praktiska frågor om taxor och delegationsordningar. Hur gör man bra nämndmöten mm. Jag tycker att föreningen är på rätt väg. Jag känner mer stöd och förståelse nu än för några år sedan. Då upplevde jag oss mer som konkurrenter och det var mer bevakande av positioner. Bra jobbat! Mycket bra konferens! Jag tyckte att det var mycket bra och tänkvärda föreläsningar både på torsdagen och fredagen och funderar på om det inte vore vettigt att bjuda in pressen för att på så sätt få en spridning av kunskapsläget. Det borde finnas ett stort intresse att få ta del av miljöministerns/olika GD:s syn/miljöchefers m fl synpunkter och tolkningar. Tack för en mycket bra och välordnad konferens. Jag är imponerad av att ni får så bra föreläsare. Viktigt och intressant att få tillfälle att prata med kollegor från olika delar av landet. Nätverkandet oerhört viktigt. Bra lokaler men servicen var uselt. Alltid ngt som saknades. Ljud/bild vid presentationer, dricka i automater etc. Lite för snålt för en sådan hotell. Många av chefer åker långt för att lyssna på föreläsare, då förväntar jag mig att allting funkar. Tack till styrelsen och andra chefer för bra dagar. Många företagare tror att deras kommuns tillsyn/kontroll är mest "rigid", dyrast m.m. därför skulle det behövas utskick till kommunerna om detta Jättebra genomförd konferens - fint planerad från början till slut! Det ger mycket bara att träffas och diskutera med andra. Baren var dock ett skämt! Väldigt bra med ministrar och GD;ar där på fredagen, fortsätt så! Johan Kuylenstierna var bra. Björn Forsberg tog rollen som domedagsprofet. Det gav inget. Eftersom jag har några års erfarenhet av ledarskap men är ny som miljöchef så hade jag hellre sett att vi jobbat med "miljöchefsrollen". Nu blev det väldigt allmänt om ledarskap. Dag två var ett bra upplägg med minister och GD:ar. Men det blir pinsamt när det kommer bra gäster och vi inte får tekniken att Utvärdering Miljöchefsmötet 2015 Sida 4

5 fungera. Anläggningen var ok. Synd att inte ha dagsljus in i lokalen. Titta ev på Djurönäset till nästa gång. Bra upplägg! Bra anläggning med bra placering Vår värld hotas och det är kanske vi som är mest medvetna om det. Vi är pressade mellan budgeten, politikernas infall och gammal praxis och vi får loss för lite tid för förnyelse. Vi bör prata om hur vi ska kunna snäppa upp djärvheten för att få fram de riktigt stora förändringarna som behövs akut om vi ska uppnå MKN, stoppa klimatuppvärmningen mm mm. Jag anser att de allmänna ledarskapsfrågorna ska vi lära oss och öva på hemmaplan. Däremot behöver vi stöd och hjälp med verktygen med inriktningen mot en effektiv tillsynsmyndighet med miljönytta framför ögonen. Hur kan vi mäta nyttan?? Hälsningar Sonja Lejmark, MÖS Väldigt bra forum för erfarenhetsutbyte Alltid bra att träffas och nätverka och hitta sin namne bland andra kommuner i landet. Bra med Stockholm som plats då man lätt kan ta sig dit kollektivt. Utvärdering Miljöchefsmötet 2015 Sida 5

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123 Survey: Enkät 0-fel konferens Author: Jonas Mattebo Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM Started: 152 Completed: 123 1 Kategorisering (välj en) Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Offentlig sektor 64

Läs mer

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56

Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014. Skapad av: Susanna Lantz. Publicerad: 2014-11-11 13:42:40. Påbörjade undersökningar: 56 Undersökning: Utvärdering 0-felskonferens 12 nov 2014 Skapad av: Susanna Lantz Publicerad: 2014-11-11 13:42:40 Påbörjade undersökningar: 56 Avslutade: 56 Filtrera följande urval Visa respondenter från

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

Slutrapport för projekt:

Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats Projektledare Malin Johansson Version:1.0 Slutrapport Datum 2012-04-02 Sid 1 Slutrapport för projekt: Tryggare och säkrare arbetsplats i SDF Angered SLUTRAPPORT Sid 2 (30)

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad)

Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad) Sammanställning - Utvärdering av Borgholmskonferensen 14-15 okt 2010 (avslutad) Här nedan kan du se en sammanställning hur svaren har fördelat sig på de olika frågorna och svarsalternativen. Om det finns

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna

Förhoppningar och farhågor. hos framtida chefer i kommunerna förhoppningar OCH FARHÅGOR HOS FRAMTIDA CHEFER I KOMMUNERna Förhoppningar och farhågor hos framtida chefer i kommunerna Upplysningar om innehållet: Caroline Olsson, caroline.olsson@skl.se Sveriges Kommuner

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

IDÉER OM ÖPPNA ARBETSPLATSER

IDÉER OM ÖPPNA ARBETSPLATSER Öppenhet på statliga arbetsplatser är ett utvecklingsområde som de statliga parterna ansvarar för genom Utvecklingsrådet. Härigenom vill parterna bidra till en öppen och konstruktiv dialog på myndigheterna

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej!

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej! BILAGA 1 FÖLJEBREV & ENKÄT BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT Följebrev Hej! Den xxxx deltog du i aktiviteten xxxx i xxxx som arrangeras av xxxx inom ramen för den gemensamma satsningen Det företagsamma Värmland.

Läs mer