Allergisk rhinit mer än snuvig näsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allergisk rhinit mer än snuvig näsa"

Transkript

1 Allergisk rhinit mer än snuvig näsa SAMMANFATTNING: Allergisk rhinit är mer än bara nysningar och näsklåda. Komplikationer till denna sjukdom är åtskilliga och kan ha stor betydelse både mentalt och fysiskt. Det är därför viktigt att inte bara upptäcka, utreda och behandla allergisk rhinit utan också aktivt kartlägga eventuella komplikationer. Dels kan mentala funktioner såsom inlärning, sömn och aktivitetsgrad försämras och dels kan örontrumpetens, bihålornas och luftrörens funktion påverkas. Öroninflammation, bihåleinflammation, snarkningar och astma är överrepresenterade bland de individer som drabbas av allergisk rhinit. Artikeln belyser hur allergisk rhinit påverkar de kognitiva funktionerna och vilka konsekvenser detta har på skolprestationer, arbete och livskvalité. Magnus Borres är barn- och ungdomsallergolog vid Barn och Ungdomskliniken i Falun, docent vid Göteborgs universitet och medicinsk chef vid Phadia i Uppsala. Kontaktadress: Magnus Borres Barn och Ungdomskliniken Falu lasarett FALUN magnus borres, Falu lasarett, Falun Allergisk rhinit kallas i vardagligt tal hösnuva och är vanligt förekommande. Sjukdomen drabbar upp till en fjärdedel av västvärldens befolkning och vissa studier pekar på att upp till 40% kan ha sjukdomen (1). Vanligtvis börjar sjukdomen i tidig skolålder och typiska symtom är upprepade nysningar, näsklåda, rinnsnuva och nästäppa ofta i kombination med symtom från ögonen. Allergisk rhinit orsakas framför allt av pollen och pälsdjursallergen. Man har av tradition indelat allergisk rhinit i säsongbunden eller perenn, men WHO förespråkar nu istället indelning i intermittent och persisterande. Hos såväl barn som vuxna är allergisk rhinit mer än bara nysningar och näsklåda. Komplikationer till denna sjukdom är åtskilliga och kan ha stor betydelse både mentalt och fysiskt. Det är därför viktigt att inte bara upptäcka, utreda och behandla allergisk rhinit utan också aktivt kartlägga eventuella komplikationer, som kan följa med denna åkomma. Dels kan mentala funktioner såsom inlärning, sömn och aktivitetsgrad försämras och dels kan örontrumpetens, bihålornas och luftrörens funktion påverkas (2). Det sistnämnda visar sig genom att öroninflammation, bihåleinflammation, snarkningar och astma är överrepresenterade bland de individer som drabbas av allergisk rhinit. Den starka kopplingen mellan astma och allergisk rhinit har uppmärksammats under de senaste åren och detta samband kommer inte att belysas ytterligare i denna artikel. Utifrån ett samhällsperspektiv är den årliga kostnaden att ta hand om en patient med allergisk rhinit relativt låg i jämförelse med andra kroniska tillstånd. Den höga förekomsten gör dock allergisk rhinit till en mer kostsam sjukdom att behandla än man tidigare trott (3). Hälsoekonomiska studier är oftast utförda i USA och där beräknar man de indirekta och direkta kostnaderna att behandla sjukdomen till två miljarder dollar årligen. Dessutom uppskattar man att sjukdomen orsakar två miljoner dagars skolfrånvaro årligen (2). Kognitiva funktioner Vuurman och medarbetare i Holland, var en av de första grupperna som vetenskapligt undersökte koncentrationsförmågan hos pollenallergiska ungdomar genom att simulera olika inlärningssituationer i datorn (4). Ungdomarna med och utan behandling fick lära sig om jordbruk i ökenmiljö under pågående pollensäsong. Vid uppföljning visade det sig att ungdomar som stod på placebo och på sederande antihistaminer presterade signifikant sämre än de friska kontrollerna. Marshall et al har visat i en liknande studie att patienter allergiska mot malörtsambrosia (ragweed) under pollensäsong har nedsatt kognitiv inlärning och ett antal hade nedsatt minnesförmåga (5). Denna grupp har också visat att patienter med allergisk rhinit symtom tar längre tid på sig att fatta beslut och har långsammare psykomotorisk hastighet än friska kontrollpersoner. Genom dessa och andra liknande studier började vårdpersonal förstå att de sedvanliga antihistaminpreparaten som förskrevs till denna patientgrupp snarare skadade än hjälpte, då de orsakade en besvärande trötthet. Visserligen hjälpte läkemedlet mot de lokala nässymtomen men detta uppvägde inte de besvärliga 40 allergi i prakxsis 3/2008

2 Allergisk rhinitt församrar livskvaliteten och nedsätter arbetsförmågan hos vuxna med upp till 40%. foto: sara johannesen / scanpix bieffekterna. Denna medicinbiverkan hade många patienter märkt tidigare och valt att inte behandla sig. När andra generationens antihistaminer kom innebar detta en stor skillnad för många patienter då dessa läkemedel inte var sederande. Skolprestationer Konsekvenserna av att allergisk rhinit påverkar inlärning och andra kognitiva funktioner har nu kunnat visas med avseende på skolprestationer och betyg. En fjärdedel av ungdomarna i Storbritannien är drabbade av säsongsbunden rhinit främst mot gräs och engelska kollegor har reagerat på att de nationella skrivningarna är förlagda just under pågående grässäsong. Dessa General Certificate of Secondary Education examina har en avgörande betydelse för elevernas framtid, skrivs i åldern år, och är förlagda tidsmässigt till maj och juni månad. Samatha Walker med kollegor genomförde därför en fall-kontroll studie av 1834 elever som skrev nationella prov i matematik, engelska och naturkunskap, dels under höstterminen och dels under vårterminen under rådande grässäsong (6). De som sänkte sina betyg från höst- till vårterminen utgjorde fallen och de som höjde sina betyg eller hade oförändrade betyg utgjorde kontrollgruppen. Det visade sig att de som sänkte sina betyg hade i högre omfattning allergisk rhinit i jämförelse med kontrollgruppen. De som hade symtom då de skrev provet hade 40% högre risk att sänka sina betyg än de studenter som inte hade symtom. Om eleverna rapporterade att de dessutom hade tagit sederande antihistamin provdagen hade de 70% högre risk att sänka sitt betyg. Det antal studenter som tog sederande antihistaminer var förvånansvärt hög. Hela 28 % av dem som tog någon form av allergimedicin tog första generationens antihistamin trots gällande nationella riktlinjer och trots att andra generationens antihistaminer säljs receptfritt och därmed är lättillgängliga. En liknande studie har genomförts i Sverige av Mannerfeldt och Pettersson vid Lärarhögskolan i Stockholm (7). Studiepopulationen utgjordes av 878 elever i åtta skolor i årskurs åtta och frågeställningen var om allergiska elevers skolprestationer påverkas av deras allergi. För att mäta skolprestationerna användes ett matematikprov som utformats speciellt för att visa koncentrationsförmåga och uthållighet. Eleverna fick genomföra ett likvärdigt prov vid två tillfällen, dels under senare delen av höstterminen, dels under björkpollensäsongen på vårterminen. Dessutom samlades även elevernas betyg i matematik, svenska och idrott och hälsa in. Det visade sig att gruppen utan allergi ökade sitt medelvärde för provet från höstterminen till vårterminen. I gruppen elever med pollenallergi sjönk medelvärdet eller visade bara en marginell ökning. Detta är i överensstämmelse med vad den engelska gruppen senare skulle visa.man fann i denna studie dessutom att andelen som trivdes «mycket bra» i skolan var mindre i gruppen med pollenallergi jämfört med gruppen utan allergi. Andelen som kände stress «i stort sett varje lektion» var större bland eleverna med pollenallergi. Detta talar för att elever med allergisk rhinit kämpar i uppförsbacke under pollensäsong för att prestera lika bra som sina ickeallergiska klasskamrater. En annan svensk studie också utförd i allergi i prakxsis 3/

3 skolan visade att en fjärdedel av gymnasisterna i årskurs ett upplever att de besväras av allergisk rhinit (8). Studien omfattade enkätdata från elever fördelade på åtta städer. Det intressanta var att den bakomliggande orsaken var okänd för 32 % av eleverna som uppgav att de hade allergiska besvär. De som inte visste orsaken till besvären behandlade sig i mindre utsträckning med allergimediciner. De allergiska ungdomarna beskrev att symtomen medförde att de blev trötta och att de uppfattades som oattraktiva. Flertalet upplevde att lärarna hade ingen eller liten förståelse för sjukdomen. De elever som behandlade sig med allergimedicin upplevde att sjukdomen påverkade skolarbetet mindre än de som inte medicinerade sig. Sömn Försämrad sömn är en allvarlig komplikation till allergisk rhinit. Besvären orsakas av nästäppan och obstruktionen och ledar till fysisk utmattning. Nästäppan är som mest uttalad under de tidiga morgontimmarna och obstruktionen försämras då man ligger ned. Barn med allergisk rhinit kan uppleva mikroarousal (små, korta uppvaknanden) under sin sömn och oregelbunden andning, såsom snarkningar och obstruktiv apné. En del forskare framhåller att astma och allergi i sig inte leder till inlärningsproblem hos allergiska elever (9). Däremot kan följdsymtomen som sömnbrist och allmän olustkänsla påverka koncentrationen och lärandet. Denna teori hävdar således att sömnproblematiken sekundärt orsakar de kognitiva svårigheterna. Leger och medarbetare (10) har visat att patienter med allergisk rhinit har större problem att somna in, tar mer sömnmedel, drabbas av nattliga uppvaknanden, tycker att de inte vaknar utsövda och upplever att de inte får tillräckligt med sömn jämfört med friska kontroller. Juniper och medarbetare fann att en grupp av tonåringar, år, med allergisk rhinit i 78% saknade en god natts sömn, 75% hade svårt att somna och 64% vaknade upp mitt i natten (2). Hyperaktivitet Andra komplikationer med hösnuva hos barn är irritabilitet och beteendestörningar. De uppenbara symtomen gör att barnen blir uppmärksammade och därmed ökar risken för att bli retade av skolkamrater. Brawley och medarbetare utvärderade allergiförekomst bland barn mellan 5 och 18 år med en ADHD diagnos (attentiondeficit/hyperactivity disorder ) (11). Allergidiagnosen baserades på anamnes, klinisk undersökning och allergitestning. Det visade sig att 75% av barnen med ADHD rapporterade två eller flera allergisk rhinit symtom, 100% hade en ärftlighet för allergi och 69% var testpositiva mot minst ett allergen. Dessa fynd talar för att nasal obstruktion, sömnsvårigheter och andra allergisk rhinit symtom kan orsaka symtom som vid ADHD. Bedömning och testning för att fastställa eller utesluta en allergisk rhinit diagnos är av stor vikt hos hyperaktiva barn. Cuffel och medarbetare undersökte en populationsbaserad databas med vuxna individer och fann ett tydligt samband mellan allergisk rhinit och orostillstånd och depression (11). Öroninflammation, polyper och förstorade tonsiller är också överrepresenterade bland gruppen individer med allergisk rhinit (1). Snörvling och habituell snörvling är mer vanligt förekommande bland individer med allergisk rhinit än de som inte är allergiska. En enkätundersökning till föräldrar med barn i åldern 4 7 år (n=11 114) visade att 28,1% hade dessa symtom i hösnuvegruppen, jämfört med 6% bland de friska. Sämre livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga Sjukdomen kan medföra en nedsättning av arbetsförmåga. Måttlig till svår säsongsbunden allergisk rhinit kan orsaka upp till 35 40% nedsatt arbetsförmåga (12). I en studie utförd av Reilly och medarbetare noterades dock att endast 1.7% av arbetstiden bestod av sjukskrivning. Det är känt att de som lider av astma oftare är sjukskriva än de som lider allergisk rhinit. Mindre känt är att patienter med allergisk rhinit upplever en mer nedsatt arbetsförmåga på jobbet än patienter med astma. Andra forskargrupper har studerat arbetseffektivitet och funnit att 36 % av arbetstagarna med allergisk rhinit uppgav att de hade en arbetsnedsättning på mer än tio procent på grund av sin sjukdom. Bland arbetstagarna med astma var motsvarande siffra endast 19%. Uppenbarligen så påverkar rhinit symtomen arbetsprestationen mer, då denna grupp har en tendens att släpa sig till jobbet trots uppenbara symtom. I en annan arbetsplatsstudie med 2000 individer med allergisk rhinit fann man att 91% upplevde att arbetsproduktiviteten påverkades till viss del. Uppskattningsvis förlorades 23% av arbetet på denna arbetsplats på grund av denna sjukdom. Det är väl dokumenterat att allergisk rhinit medför försämrad livskvalité (12). I en undersökning bland allmänläkare fann man att hösnuvepatienternas hemliv påverkades i 34% av fallen på grund av symtomen. I en undersökning bland 2084 tonåringar visade det sig att av de som led av allergisk rhinit påverkades tio livskvalitéområden signifikant. Dessa områden var fysisk aktivitet, sovmönster, uppfattning om sin egen hälsa, självkänsla, förhållande till kamrater, akademiska och atletiska prestationer jämfört med ungdomar utan denna sjukdom. Korrekt diagnos och effektiv behandling viktig Effektiv behandling av allergisk rhinit är avhängig en korrekt och adekvat diagnos. Behandlingen av allergisk och icke-allergisk rhinit skiljer sig åt då ett antal läkemedel endast är verksamma om allergi föreligger (1). För patienter vars symtom blivit konfirmerade som ett resultat av IgE-medierad allergi ska terapin börja med att undvika allergenet. Om patienten kan reducera allergenexponeringen under gränsvärdet som utlöser symtomen behöver läkemedel inte ges. Allergenexponeringen behöver inte alla gånger reduceras till noll och ofta är detta inte heller praktiskt möjligt. Många allergiker kan dessutom leva med en viss grad av allergen exponering utan att symtom uppkommer. Istället behöver exponeringen endast sänkas till den nivå som patienten tolererar. Med dagens allergimediciner finns goda möjligheter till besvärsfrihet. Man behöver vara observant på att fortfarande används sederande antihistaminer på indikationen säsongbunden allergisk rhinit. Exempel på sederande antihistamin substanser som finns tillgängliga i Skandinavien är klemastin, dexklorfeniramin och difenhydramin. Till exempel har behandling av difenhydramin visat sig ha effekter på inlärningsförmågan, reaktionsförmågan, arbetsminnet, snabbhet och gav ökad trötthet, lägre 42 allergi i prakxsis 3/2008

4 Flera studier har visat att allergisk rhinit påverkar inlärning och andra kognitiva funktioner med avseende på skolprestationer och betyg. Många viktiga prov ges under pollensäsongen, vilket missgynnar dessa elever. motivationsgrad och lägre aktivitetsgrad än placebo.den vetenskapliga dokumentationen över den första generationens antihistaminers biverkningar är omfattande och vi vet idag till exempel att patienter som tar dessa har en 1,5 gånger ökad risk för yrkesrelaterade olyckor (1). Det är heller inte ovanligt att barn och ungdomar med allergi är undermedicinerade (13). Man vill inte avvika från kamraterna och det kan kännas genant att ta sin medicin, exempelvis inhalera, när kamraterna ser på (8, 14). Av samma anledning kan elevens hela uppmärksamhet gå åt till att försöka dölja sina allergisymtom exempelvis att försöka låta bli att hosta och nysa. Detta leder till att eleven får svårt att lyssna på läraren och att koncentrera sig. De vuxna som hade allergisk rhinit och inte använde några mediciner visade en 10 % minskning av sin arbetskapacitet jämfört med anställda utan allergisk rhinit (1) För att få ungdomar att bättre behandla sin allergiska rhinit måste man fundera över de faktorer som påverkar följsamheten. Ungdomar skiljer sig från vuxna då det gäller dessa faktorer. Som exempel kan nämnas att påtala att hösnuva medför systemeffekter ökar inte ungdomars benägenhet att behandla sin hösnuva. Detta argument är jämförbart med att påtala risken för rökande ungdomar att de kan få lungcancer. Ett annat exempel är den vuxne hösnuvepatientens bekymmer att man får försämrad sömn på grund av symtomen. Detta är inget som bekymrar ungdomar då de upplever sig som omnipotenta och tror sig att de kan klara det mesta utan sömn. Det som tydligen istället bekymrar ungdomarna är att de på grund av sin allergiska rhinit upplevs som oattraktiva med sin rinnande näsa och ljudliga snörvlingar. Då det gäller faktorer som styr följsamhet till ordination så förefaller priset och biverkningsrisken ej påverka ungdomarna i speciellt hög grad. Däremot är bekvämlighet och enkel ordination viktigare för denna grupp patienter. Det ska vara lätt och enkelt att få tag på och få i sig sin allergimedicin. För de flesta ungdomar kommer symtomen «plötsligt» och då vill man genast ha hjälp. Att förebygga och planera sin medicinering genom att till exempel lyssna på pollenrapporter är inte vanligt bland allergiska ungdomar. Här måste vi vuxna vara behjälpliga och inte skuldbelägga. Det är viktigt att hälso- och sjukvården är tillgänglig även för patienterna med allergisk rhinit. Att antihistaminer, natriumkromoglikater och nasala steroider finns tillgängligt receptfritt är bra men en korrekt diagnos behöver ställas av läkare. Motivationen till att påbörja behandla och benägenheten att fullfölja behandlingen ökar om patienten blivit diagnostiserad och fått behandlingsrekommendationer av en engagerad läkare. Vi får inte glömma att behandlingsarsenalen har betydligt utökats de senaste åren med antileukotriener, sublingual immunoterapi och klart förbättrade allergivaccin. Det har visat sig att nästäppa är det symtom som 50% av de vuxna och 63% av barnen helst ville förebygga och är det symtom som ledde till att de sökte läkarvård (1). Skolan viktig En förstående och hänsynsfull omgivning i skolan är av stor betydelse för elever allergi i prakxsis 3/

5 med astma och allergi. Vi vet idag att allergibesvär i hög grad utlöses av faktorer i omgivningen. De miljöinsatser som görs för att motverka astma- och allergibesvär har som regel god effekt. Åtgärder för att åstadkomma en hälsosam skolmiljö för allergiker har visat sig vara hälsofrämjande även för övriga elever i skolan. Övergripande råd om hur skolan ska hantera elever med astma och allergi har efterlysts i Sverige och Svenska Skolläkarföreningen tog därför initiativ till att utarbeta riktlinjer för detta. Tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, Svenska Barnläkarföreningen, Skolsköterskeföreningen, Skolledarförbundet, Astma- och Allergisjuksköterskeföreningen och Folkhälsoinstitutet presenterades dessa 1999 (15). Riktlinjerna har tillsammans med andra gällande dokument sedan dess fungerat som inspirationskälla för det lokala förändrings- och kvalitetssäkringsarbetet i de svenska skolorna inom allergi och astma. I riktlinjerna fastställs att skolans ansvar för elever med astma och allergi är att eleven inte får symtom eller behöver öka sin medicinering på grund av förhållandena i skolan. Allergiutlösande och luftvägsirriterande ämnen ska hållas på en miniminivå i skollokalerna och att eleverna ges möjlighet att regelbundet delta i ordinarie idrottsverksamhet. I Frankrike har hälsodepartementet utfärdat regler om hur barn med kroniska sjukdomar ska tas om hand av skolan och dess personal. För barn och ungdomar med allergiska sjukdomar gäller att ansvarig läkare ska upprätta en skriftlig instruktion som ska finnas tillgänglig på skolan. Instruktionen ska innehålla åtgärder skolan ska vidta om en allergisk reaktion inträffar, vilka mediciner som ska ges och namn och telefonnummer till anhöriga och till ansvarig läkare. Någon liknande bestämmelse finns inte från myndighetshåll i Norden men borde eftersträvas. Dessa och andra nationella initiativ har lett till att övergripande riktlinjer håller på att utarbetas för Europa. Ansvaret för framtagningen av dessa riktlinjer ligger hos European Academy of Allergy and Clinical Immunology i samverkan med bland annat patientföreningarna. Akademien har tillsatt en arbetsgrupp Taskforce on the Allergic Child at School, (TACS) där såväl Sverige som Norge är representerat. Sedan drygt ett år har Skolorna kan medverka till att elever med allergisk rhinit inte behöver prestera sämre än vad de har potential för. Ett förslag till råd och rekommendationer ska presenteras på nästa Europeiska Allergikonferens i juni gruppen arbetat med framtagning av råd och rekommendationer hur skolor i Europa ska ta hand om barn och ungdomar med allergiska sjukdomar. Specifika råd och rekommendationer berör allergisk rhinit då detta tillstånd är mycket vanligt förekommande bland skolbarn och skolungdomar i hela Europa. Skolorna har en unik möjlighet att hjälpa till att fånga upp eleverna med allergisk rhinit för att förhindra att de presterar sämre än vad de har potential för. Förståelsen bland lärarkåren för dessa individer måste dessutom öka, då okunskapen om allergisk rhinit är stor. Ett förslag på dessa råd och rekommendationer kommer att skickas ut på remiss under hösten. Arbetsplanen är att de definitiva riktlinjerna kommer att presenteras på nästa Europeiska Allergikonferens i juni Vi har nyligen fått ta del av idrottsliga prestationer i samband med de sommarolympiska spelen i Kina. Man har från idrottsmedicinskt håll föreslagit att manliga och kvinnliga idrottare som är potentiella olympiaddeltagare bör bli screenade med avseende på allergiska rhinit På Svenska Skolläkarföreningens initiativ har riktlinjer utarbetats för hur skolan kan hjälpa elever med astma och allergi. (16). Syftet med detta är att konstatera en pollenallergi och att rekommendera lämpliga och tillåtna läkemedel. På detta sätt kan dessa idrottare prestera maximalt och inte låta sig begränsas av hösnuvans systemeffekter som i högsta grad påverkar den idrottsliga prestationen. allergi i prakxsis 3/

6 I analogi med detta förslag bör man fundera på att screena våra ungdomar inför viktiga prov under pollensäsong. Många centrala prov på högstadiet och gymnasiet, högskoleprov och tentamina vid universiteten sker under rådande björkpollensäsong. Nog borde väl akademiska prestationer vara lika viktiga som idrottsliga framgångar för vår uppväxande generation!? Slutsats Sammanfattningsvis är symtomen vid allergisk rhinit som nysningar, rinnsnuva och näsklåda distraherande för såväl ungdomarna i skolan som vuxna i arbetslivet. Detta i kombination med en dålig nattsömn medför att många av dessa individer inte presterar maximalt. Oförmågan att prestera optimalt gör att dessa individer blir frustrerade och får negativa interaktioner med sin omgivning. Bra och effektiva läkemedel finns, med undantag av de sederande antihistaminerna. Referenser 1. Stewart MG. Identification and management of undiagnosed and undertreated allergic rhinitis in adults and children. Clin Exp Allergy 2008; 38: Blaiss MS. Pediatric allergic rhinitis: Physical and mental complications. Allergy Asthma Proc 2008; 29: Reed SD, Lee TA & McCrory DC. The economic burden of allergic rhinitis. A critical evaluation of the literature. Pharmacoeco nomics 2004; 22: Vuurman EF, van Veggel LM, Uiterwijk MM et al. Seasonal allergic rhinitis and antihistamine effects on children s learning. Ann Allergy 1993; 71: Marshall PS, O Hara C & Steinberg P. Effects of seasonal allergic rhinitis on selected cognitive abilities. Ann Allergy Asthma Immunol 2000; 84: Walker S, Khan-Wasti S, Fletcher M, Cullinan P, Harris J & Sheikh A. Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in United Kingdom teenagers: Case-control study. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Mannerfeldt R & Pettersson A. Fatta att man kan bli trött. Skolerfarenheter och skolprestationer bland elever med björkpollenallergi i skolår 8. PRIM-rapport nr 20, 2004, Lärarhögskolan Stockholm. 8. Borres MP, Bråkenhielm G & Irander K. How many teenagers think they have allergic rhinoconjunctivitis and what they do about it. Ann Allergy Asthma Immunol 1997; 78: Bender BG. Learning disorders associated with asthma and allergies. School Psychology Review 1999; 28: Leger D, Annesi-Maesano I, Carat F, Rugina M, Chanal I, Pribil C, El Hasnaoui A & Bousquet J. Allergic rhinitis and its consequences on quality of sleep. Arch Intern Med 2006; 166: Brawley A, Silverman B, Kearney S et al. Allergic rhinitis in children with attentiondeficit/hyperactivity disorder. Ann Allergy Asthma Immunol 2004; 92: Stokes J, Fenstad E & Casale TB. Managing impairment in patients with allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc 2006; 27: Bråbäck L, Appelberg J, Jansson U & Kälvesten L. Changes in prevalence and severity of asthma among schoolchildren in a Swedish district between 1985 and Acta Paediatr 2000; 89: Cohen R, Franco K, Motlow F, Reznik M & Ozuah PO. Perceptions and attitudes of adolescents with asthma. J Asthma 2003; 40: Borres MP, Abrahamsson G, Andersson B, Andersson B, Bråkenhielm G, Fabricius T, Foucard T, Hååg C & Rinné-Ljungkvist L. Asthma and allergies at school a Swedish national position paper.. Allergy 2002; 57: Katelaris CH, Carrozzi FM, Burke TV & Byth K. A springtime Olympics demands special consideration for allergic athletes. J Allergy Clin Immunol 2000; 106: MIDD I SENGEN OPTIMAL BESKYTTELSE MOT MIDD OG ALLERGENER MiteBlock overtrekk blokkerer midd og allergener inne i madrass, dyne og pute slik at eksponering for husstøvmidd og andre allergener reduseres. MiteBlock har en unik gjennomtregningsevne for fuktighet og luft, ingen kjemiske tilsetninger gjør produktet spesielt egnet for allergikere. Godkjent og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Ingen ekstra kostnad for spesialstørrelser. Prisgunstig spedbarnspakke. pakke. TM Forhandlere i Norge: Alliance Apotek, Alliance Bandagist Apotek, Bandagistkjedens butikker

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011

Fakta om allergi EAACI Declaration 2011 EAACI förutspår att inom 15 år kommer mer än hälften av populationen i Europa lida av någon typ av allergi (baserat på epidemologiska trender) Referens: A European Declaration on Immunotherapy, European

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Astma och allergier effekter av miljön

Astma och allergier effekter av miljön Astma och allergier effekter av miljön Eva Rönmark Luleå 18 september 2013 Yrkes-och miljömedicin, Umeå universitet OLIN-Studierna, Norrbottens läns landsting Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört?

Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Astma och Allergi med OLIN sedan 1985 Har ökningen upphört? Eva Rönmark, professor i miljömedicin Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin, Umeå universitet & OLIN-studierna,

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 2014-04-08 Pollenallergi Bästa omhändertagande april 2014 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Överläkare, Docent Klinisk Farmakologi och Lung Allergikliniken Karolinska universitetssjukhuset

Läs mer

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet

Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Effekter av pälsdjursallergi på livskvalitet Björn Nordlund Barnsjuksköterska och doktorand Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet Pälsdjursallergi

Läs mer

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER LÄS ÄVEN BIPACKSEDELN I FÖRPACKNINGEN INNEHÅLL Allergi mot husdammskvalster 5 Vad är allergivaccination? 6 Vad är ACARIZAX? 6 Innan du tar ACARIZAX 7 Hur tar

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

Nya behandlingsschema de senaste åren

Nya behandlingsschema de senaste åren Nya behandlingsschema de senaste åren Practall, 2008 ERS Task Force Report on Preschool Wheeze, 2008 GINA om astma hos förskolebarn, 2009 BLF:s sektion för barn och ungdomsallergologi, augusti 2009 Behandlingsrekommendationer

Läs mer

Frågor & svar. om pollenallergi och Livostin, ett lokalt antihistamin.

Frågor & svar. om pollenallergi och Livostin, ett lokalt antihistamin. Livostin är det enda receptfria antihistaminet för lokalt bruk vid pollenallergi. Effekten är snabb och långvarig. Livostin börjar verka inom 15 minuter. Livostins verksamma ämne är levokabastin, en selektiv

Läs mer

Tillhör du riskgruppen?

Tillhör du riskgruppen? Tillhör du riskgruppen? En enkel guide för att bedöma om du tillhör riskgruppen för obstruktiv sömnapné OSA bedömningsguide: bedöm om du är i riskgruppen a Vanliga tecken och symptom på OSA b Vad är obstruktiv

Läs mer

Inte bara andfåddhet hos patienter med KOL. Kersti Theander Docent i Omvårdnad Karlstads universitet Forskningschef Landstinget i Värmland

Inte bara andfåddhet hos patienter med KOL. Kersti Theander Docent i Omvårdnad Karlstads universitet Forskningschef Landstinget i Värmland Inte bara andfåddhet hos patienter med KOL Kersti Theander Docent i Omvårdnad Karlstads universitet Forskningschef Landstinget i Värmland Begrepps modell (Ferrrans et al. 2005) Personliga faktorer Biologisk

Läs mer

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär Loratadin ratiopharm Vid behandling av allergiska besvär Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loratadin ratiopharm måste trots det användas

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT

ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT ADHD FÖRSVINNER INTE NÄR SKOLDAGEN ÄR SLUT För barn med ADHD hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom

Läs mer

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare

Hur kan vi möta barn med allergier i skolan. Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Hur kan vi möta barn med allergier i skolan Marina Jonsson Barnsjuksköterska, allergisamordnare Barnet och familjen i förskolan/skolan För barn med astma och allergi är det viktigt att det fungerar bra

Läs mer

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN. Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella biverkningar 10 Följ läkarens ordination

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson

Kvalsterallergi. Eva Wikström Jonsson Kvalsterallergi Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk Farmakologi, Karolinska Solna Lung allergimottagningen, Karolinska Solna Medlem i Stockholms Läns Läkemedelskommittés expertråd

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

1. Arbetsgruppen för folkhälsa har diskuterat och enats om bifogade utkast till rådets slutsatser.

1. Arbetsgruppen för folkhälsa har diskuterat och enats om bifogade utkast till rådets slutsatser. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 november 2011 (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet RÅDETS MÖTE

Läs mer

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare

Mötet. Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Anna Hertting Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Mötet Vad händer i ett hälsofrämjande möte? Leg. fysioterapeut, med dr folkhälsovetenskap, senior rådgivare Allt verkligt liv är möte Den kände filosofen Martin Buber ägnade sitt liv åt att påvisa den

Läs mer

Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning

Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning En vetenskaplig kunskapssammanställning om sambanden Eva Vingård professor em Arbets- och miljömedicin Uppsala Universitet Arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivning

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Grazax Frystorkad 75 000 SQ-T Blister, 025736 2 837,84 2 941,50. 75 000 SQ-T Blister, 30 st

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Grazax Frystorkad 75 000 SQ-T Blister, 025736 2 837,84 2 941,50. 75 000 SQ-T Blister, 30 st BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2007-03-02 Vår beteckning 1471/2006 SÖKANDE ALK SVERIGE AB Smörhålevägen 3 434 42 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

D. Utredning och behandling 3. Allergisk rinokonjunktivit

D. Utredning och behandling 3. Allergisk rinokonjunktivit Inledning Symtom/klinisk bild Ca 20 procent av barn och ungdomar har allergisk rinokonjunktivit. Besvären kan börja redan i förskoleåldern men flertalet insjuknar först i skolåldern. Vanligaste orsak är

Läs mer

Genetik och miljö bakom ätstörningar inte kraven i skolan

Genetik och miljö bakom ätstörningar inte kraven i skolan Viktig forskning 2015 Genetik och miljö bakom ätstörningar inte kraven i skolan (Kristina Sundquist) En ny, omfattande studie om sambandet mellan skolprestationer och ätstörningar visar att det snarare

Läs mer

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad.

En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. En av tre lever med allergi. Forskning gör skillnad. Ditt bidrag till allergi forskningen är viktigt! De finns överallt, men de syns inte allergikerna. Alla de som med rinnande näsor och kliande ögon har

Läs mer

För er som vill veta mer. Agenda. Atopi. Allergi och Astma hos barn. Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika problem vid

För er som vill veta mer. Agenda. Atopi. Allergi och Astma hos barn. Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika problem vid För er som vill veta mer www.barnallergisektionen.se Allergi och Astma hos barn Hampus Kiotseridis, Barnkliniken, SUS, Allergikompetenscentrum Agenda Atopi Det atopiska barnet Den allergiska marschen Specifika

Läs mer

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US

Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta. Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Astma/allergiskola i IDRE dess syfte och nytta Emma Olsson och Erika Hallberg Barnläkare och Barnsjuksköterska Allergicentrum, US Medicinska teamet. Vem är med i Idre? Barnläkare med specialistkompetens

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn

Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Teoretisk begåvning och skolresultat, hur hänger det ihop? Svagbegåvade barn Jönköping 2016-02-04 /Elisabeth Fernell Gillbergscentrum, GU och Barnneuropsykiatriska kliniken elisabeth.fernell@gnc.gu.se

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm. Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende. BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning Boehringer Ingelheim AB Box 47608 117 94 Stockholm SAKEN Fråga om läkemedelsförmåner med anledning av ny godkänd indikation för Sifrol; initiativärende.

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning och det är därför viktigt att rapportera alla eventuella

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5

Innehåll. Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4. Du är inte ensam...5. Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Patientinformation Innehåll Ett viktigt steg för att komma i själslig balans...4 Du är inte ensam...5 Psykisk sjukdom är inte någons fel!...5 Hur yttrar sig en psykos?...6 Schizofreni och psykotisk sjukdom

Läs mer

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD

En bra start på dagen. Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD En bra start på dagen Ritalin kapsel och tablett för barn och ungdomar med ADHD ADHD kärnsymtom Överaktiv Ouppmärksam Impulsiv Kärnsymtom förenar men konsekvenserna varierar mellan olika individer och

Läs mer

BESLUT. Datum 2015-04-02

BESLUT. Datum 2015-04-02 BESLUT 1 (5) Datum 2015-04-02 Vår beteckning SÖKANDE Nigaard Pharma AS, Norge filial Medicon Village 223 81 Lund SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar

2014-09-20. Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Upplevelser av att leva med astma hos barn och ungdomar Marina Jonsson Allergisamordnare, Barnsjuksköterska Centrum för Arbets- och Miljömedicin Doktorand, Kvinnors och Barns Hälsa Karolinska Institutet

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

BESLUT. Datum 2008-06-25

BESLUT. Datum 2008-06-25 BESLUT 1 (6) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2008-06-25 Vår beteckning SÖKANDE GLAXOSMITHKLINE AB Box 516 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL

KOL en folksjukdom PRESSMATERIAL KOL en folksjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som ger en successivt försämrad lungfunktion och på sikt obotliga lungskador. KOL är en folksjukdom

Läs mer

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning

Arbetsrelaterad stress och riskbedömning. En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress och riskbedömning En europeisk kampanj om riskbedömning Arbetsrelaterad stress ett viktigt ämne Stress är näst vanligast bland de arbetsrelaterade hälsoproblem som rapporteras. Stress

Läs mer

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland

Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Samverkansdokument ASTMA mellan Primärvården och Medicinkliniken i Västmanland Fastställd av Lennart Iselius Handläggare Medicinkliniken Sektionsansvarig lungmedicin Sofia Dettmann Gäller fr o m 203-06-

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola » 4 International Swedish School AB Org.nr. 556674-0113 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Raoul Wallenbergskolan Bromma belägen i Stockholms kommun 2 (7) Uppföljning

Läs mer

Anafylaktisk reaktion 2011-09-12. Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom.

Anafylaktisk reaktion 2011-09-12. Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom. Hur många har astma i Sverige? Cirka 10% av den vuxna befolkningen har astma. Astma har väl ingen dött av? Alf Tunsäter 13% 11% 9% 7,5% Ungefär hälften av astmatikerna har en lindrig sjukdom. Referens:

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007

PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 PROSTATBESVÄR del 2 Malmö 2007 Prostatit och godartad prostataförstoring Cernitol hjälper båda tillstånden Välkommen till del 2 av Cernitol-skolan. Den handlar om effektmekanismer för Cernitol och beskriver

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten?

FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? FEV 1 /FEV 6 -mätning, sex minuters gångtest hur kan detta användas för att värdera KOL-patienten? Socialstyrelsens riktlinjer för vård vid astma och KOL + Läkemedelsverket Livlinan!? FEV 1 /FEV 6 -mätning

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND

Lite om rökning. Birgitta Jagorstrand Vård vid astma och KOL Kunskapscentrum Allergi Astma KOL KAAK BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Tobak BIRGITTA JAGORSTRAND KAAK, LUND Lite om rökning Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som producerar 7 000 olika ämnen Ett 60 tal kan orsaka cancer Den som röker får själv i sig en fjärdedel

Läs mer

4. Behov av hälso- och sjukvård

4. Behov av hälso- och sjukvård 4. Behov av hälso- och sjukvård 3.1 Befolkningens behov Landstinget som sjukvårdshuvudman planerar sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i befolkningens behov, därför har underlag för diskussioner om

Läs mer

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort

Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Sensibilisering i relation till allergiska symtom vid 13 års ålder i en svensk populationsbaserad födelsekohort Yana Velentsey, ST läkare, Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken, Sunderby sjukhus Anna Sandin,

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro

Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro Långvarig smärta hos barn och ungdomar kan leda till långvarig skolfrånvaro Stefan Nilsson, smärtsjuksköterska, Anna Norén, psykolog, Eva Sandstedt, specialistsjukgymnast Innehåll.. Om smärta och smärtfysiologi

Läs mer

Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer

Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer Ingegerd Ericsson Lärande och samhälle Idrottsvetenskap Malmö högskola Ökad idrottsundervisning och motorisk träning förbättrar skolprestationer I Bunkefloprojektet-en hälsofrämjande livsstil har relationer

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

POLLEN RAPPORTEN 2013

POLLEN RAPPORTEN 2013 2013-09-03 1 Pollenlaboratoriet i Umeå AB Jan-Erik Wallin Tel 070/6615101, 090/190225 E-Post: pollenlaboratoriet@ume.se POLLEN RAPPORTEN 2013 Uppmätta värden av luftburna pollen i Luleå mellan 23/3-15/8

Läs mer

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA INFORMATION OM ADHD OCH CONCERTA VAD ÄR ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande

Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande Inomhusluftens betydelse i förskolan och skola, för barns hälsa och lärande 1 .. Inledning En del faktorer som påverkar inomhusluften i skolor Hur är skolornas inomhusmiljö? Forskning om vikten av god

Läs mer

Fakta om pollenallergi

Fakta om pollenallergi Fakta om pollenallergi Det är sällan farligt att vara pollenallergisk men utan behandling blir den ljusa tiden av året lätt besvärlig istället för härlig. Kunskap och tips kan göra såväl våren som sommaren

Läs mer

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken

Athir Tarish. Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken Athir Tarish Geriatriker, Överläkare Geriatriska Kliniken 1 A. Nedsatt uppmärksamhet (fokusera, hålla kvar, växla) och medvetandegrad B. Akut eller subakut, växlande förlopp under dygnet C. Ytterligare

Läs mer

Är depression vanligt? Vad är en depression?

Är depression vanligt? Vad är en depression? Depression Din läkare har ställt diagnosen depression. Kanske har Du uppsökt läkare av helt andra orsaker och väntade Dig inte att det kunde vara en depression som låg bakom. Eller också har Du känt Dig

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR

ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR ADHD NÄR LIVET SOM VUXEN INTE FUNGERAR Alla har vi väl någon gång känt oss rastlösa, haft svårt att bibehålla koncentrationen eller gjort saker utan att tänka oss för. För personer som har diagnosen ADHD

Läs mer

PARTNER? SNARKAR DU BESTÄLL DITT INFORMATIONSMATERIAL HOS RESMED

PARTNER? SNARKAR DU BESTÄLL DITT INFORMATIONSMATERIAL HOS RESMED SNARKAR DU ELLER DIN PARTNER? RESMED HAR TAGIT FRAM ETT INFORMATIONSMATERIAL FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP OM SNARKNING & SJUKDOMEN SÖMNAPNÉ BESTÄLL DITT INFORMATIONSMATERIAL HOS RESMED INNEHÅLL Utbildningsmaterial

Läs mer

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovokationer ww Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovoaktioner? Fastställa diagnos Kontrollera om

Läs mer

Självskattning av mental trötthet

Självskattning av mental trötthet Självskattning av mental trötthet Namn: Datum: Arbetar du? Ja/Nej Ålder: Med det här formuläret vill vi ta reda på hur du mår. Vi är intresserade av ditt nuvarande tillstånd, d.v.s. ungefär hur du har

Läs mer

Astma hos barn- en sjukdom?

Astma hos barn- en sjukdom? -aktuella behandlingsrekommendationer Ann Olsson Barnallergolog NÄL - en sjukdom? Olika fenotyper- olika kliniska varianter Infektionsastma Äkta astma BPD-astma 1 Infektions astma-förkylningsastma Drabbar

Läs mer

känslan av att vakna utvilad

känslan av att vakna utvilad känslan av att vakna utvilad Sömnen fysiskt, mentalt och socialt viktig Sömnen ger viktig återhämtning för hjärna och kropp. Läkarvetenskapen har funnit en möjlig koppling mellan sömnbrist och flera stora

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i

Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Svenska skolbarn exponeras för betydligt högre nivåer av pälsdjursallergen än barnen i Shanghai Bakgrund Pälsdjursallergen finns i varierande mängd i skolor och andra offentliga miljöer. Flera studier

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom

Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Hälsorelaterad livskvalitet hos mammor och pappor till vuxet barn med långvarig psykisk sjukdom Anita Johansson Med. dr. Hälso- och vårdvetenskap FoU-enheten Skaraborg Sjukhus Nka Anörigkonferens, Göteborg

Läs mer

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska.

Information om. ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. Information om ADHD och Concerta Vad är ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller hyperaktivitetssyndrom med uppmärksamhetsstörning på svenska. ADHD är ett väl dokumenterat och

Läs mer

Ljusterapi vid depression

Ljusterapi vid depression Ljusterapi vid depression samt övrig behandling av årstidsbunden depression En systematisk litteraturöversikt Uppdatering av Kapitel 9 i SBU-rapporten Behandling av depressionssjukdomar (2004), nr 166/2

Läs mer

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS

KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS KÄNNA IGEN ADHD-SYMTOM OCH DIAGNOS Det här kapitlet innehåller råd till både föräldrar/vårdnadshavare och lärare om symtomen på ADHD och hur man känner igen dem hos ett barn. Här finns avsnitt om ADHD

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer