Allergisk rhinit mer än snuvig näsa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allergisk rhinit mer än snuvig näsa"

Transkript

1 Allergisk rhinit mer än snuvig näsa SAMMANFATTNING: Allergisk rhinit är mer än bara nysningar och näsklåda. Komplikationer till denna sjukdom är åtskilliga och kan ha stor betydelse både mentalt och fysiskt. Det är därför viktigt att inte bara upptäcka, utreda och behandla allergisk rhinit utan också aktivt kartlägga eventuella komplikationer. Dels kan mentala funktioner såsom inlärning, sömn och aktivitetsgrad försämras och dels kan örontrumpetens, bihålornas och luftrörens funktion påverkas. Öroninflammation, bihåleinflammation, snarkningar och astma är överrepresenterade bland de individer som drabbas av allergisk rhinit. Artikeln belyser hur allergisk rhinit påverkar de kognitiva funktionerna och vilka konsekvenser detta har på skolprestationer, arbete och livskvalité. Magnus Borres är barn- och ungdomsallergolog vid Barn och Ungdomskliniken i Falun, docent vid Göteborgs universitet och medicinsk chef vid Phadia i Uppsala. Kontaktadress: Magnus Borres Barn och Ungdomskliniken Falu lasarett FALUN magnus borres, Falu lasarett, Falun Allergisk rhinit kallas i vardagligt tal hösnuva och är vanligt förekommande. Sjukdomen drabbar upp till en fjärdedel av västvärldens befolkning och vissa studier pekar på att upp till 40% kan ha sjukdomen (1). Vanligtvis börjar sjukdomen i tidig skolålder och typiska symtom är upprepade nysningar, näsklåda, rinnsnuva och nästäppa ofta i kombination med symtom från ögonen. Allergisk rhinit orsakas framför allt av pollen och pälsdjursallergen. Man har av tradition indelat allergisk rhinit i säsongbunden eller perenn, men WHO förespråkar nu istället indelning i intermittent och persisterande. Hos såväl barn som vuxna är allergisk rhinit mer än bara nysningar och näsklåda. Komplikationer till denna sjukdom är åtskilliga och kan ha stor betydelse både mentalt och fysiskt. Det är därför viktigt att inte bara upptäcka, utreda och behandla allergisk rhinit utan också aktivt kartlägga eventuella komplikationer, som kan följa med denna åkomma. Dels kan mentala funktioner såsom inlärning, sömn och aktivitetsgrad försämras och dels kan örontrumpetens, bihålornas och luftrörens funktion påverkas (2). Det sistnämnda visar sig genom att öroninflammation, bihåleinflammation, snarkningar och astma är överrepresenterade bland de individer som drabbas av allergisk rhinit. Den starka kopplingen mellan astma och allergisk rhinit har uppmärksammats under de senaste åren och detta samband kommer inte att belysas ytterligare i denna artikel. Utifrån ett samhällsperspektiv är den årliga kostnaden att ta hand om en patient med allergisk rhinit relativt låg i jämförelse med andra kroniska tillstånd. Den höga förekomsten gör dock allergisk rhinit till en mer kostsam sjukdom att behandla än man tidigare trott (3). Hälsoekonomiska studier är oftast utförda i USA och där beräknar man de indirekta och direkta kostnaderna att behandla sjukdomen till två miljarder dollar årligen. Dessutom uppskattar man att sjukdomen orsakar två miljoner dagars skolfrånvaro årligen (2). Kognitiva funktioner Vuurman och medarbetare i Holland, var en av de första grupperna som vetenskapligt undersökte koncentrationsförmågan hos pollenallergiska ungdomar genom att simulera olika inlärningssituationer i datorn (4). Ungdomarna med och utan behandling fick lära sig om jordbruk i ökenmiljö under pågående pollensäsong. Vid uppföljning visade det sig att ungdomar som stod på placebo och på sederande antihistaminer presterade signifikant sämre än de friska kontrollerna. Marshall et al har visat i en liknande studie att patienter allergiska mot malörtsambrosia (ragweed) under pollensäsong har nedsatt kognitiv inlärning och ett antal hade nedsatt minnesförmåga (5). Denna grupp har också visat att patienter med allergisk rhinit symtom tar längre tid på sig att fatta beslut och har långsammare psykomotorisk hastighet än friska kontrollpersoner. Genom dessa och andra liknande studier började vårdpersonal förstå att de sedvanliga antihistaminpreparaten som förskrevs till denna patientgrupp snarare skadade än hjälpte, då de orsakade en besvärande trötthet. Visserligen hjälpte läkemedlet mot de lokala nässymtomen men detta uppvägde inte de besvärliga 40 allergi i prakxsis 3/2008

2 Allergisk rhinitt församrar livskvaliteten och nedsätter arbetsförmågan hos vuxna med upp till 40%. foto: sara johannesen / scanpix bieffekterna. Denna medicinbiverkan hade många patienter märkt tidigare och valt att inte behandla sig. När andra generationens antihistaminer kom innebar detta en stor skillnad för många patienter då dessa läkemedel inte var sederande. Skolprestationer Konsekvenserna av att allergisk rhinit påverkar inlärning och andra kognitiva funktioner har nu kunnat visas med avseende på skolprestationer och betyg. En fjärdedel av ungdomarna i Storbritannien är drabbade av säsongsbunden rhinit främst mot gräs och engelska kollegor har reagerat på att de nationella skrivningarna är förlagda just under pågående grässäsong. Dessa General Certificate of Secondary Education examina har en avgörande betydelse för elevernas framtid, skrivs i åldern år, och är förlagda tidsmässigt till maj och juni månad. Samatha Walker med kollegor genomförde därför en fall-kontroll studie av 1834 elever som skrev nationella prov i matematik, engelska och naturkunskap, dels under höstterminen och dels under vårterminen under rådande grässäsong (6). De som sänkte sina betyg från höst- till vårterminen utgjorde fallen och de som höjde sina betyg eller hade oförändrade betyg utgjorde kontrollgruppen. Det visade sig att de som sänkte sina betyg hade i högre omfattning allergisk rhinit i jämförelse med kontrollgruppen. De som hade symtom då de skrev provet hade 40% högre risk att sänka sina betyg än de studenter som inte hade symtom. Om eleverna rapporterade att de dessutom hade tagit sederande antihistamin provdagen hade de 70% högre risk att sänka sitt betyg. Det antal studenter som tog sederande antihistaminer var förvånansvärt hög. Hela 28 % av dem som tog någon form av allergimedicin tog första generationens antihistamin trots gällande nationella riktlinjer och trots att andra generationens antihistaminer säljs receptfritt och därmed är lättillgängliga. En liknande studie har genomförts i Sverige av Mannerfeldt och Pettersson vid Lärarhögskolan i Stockholm (7). Studiepopulationen utgjordes av 878 elever i åtta skolor i årskurs åtta och frågeställningen var om allergiska elevers skolprestationer påverkas av deras allergi. För att mäta skolprestationerna användes ett matematikprov som utformats speciellt för att visa koncentrationsförmåga och uthållighet. Eleverna fick genomföra ett likvärdigt prov vid två tillfällen, dels under senare delen av höstterminen, dels under björkpollensäsongen på vårterminen. Dessutom samlades även elevernas betyg i matematik, svenska och idrott och hälsa in. Det visade sig att gruppen utan allergi ökade sitt medelvärde för provet från höstterminen till vårterminen. I gruppen elever med pollenallergi sjönk medelvärdet eller visade bara en marginell ökning. Detta är i överensstämmelse med vad den engelska gruppen senare skulle visa.man fann i denna studie dessutom att andelen som trivdes «mycket bra» i skolan var mindre i gruppen med pollenallergi jämfört med gruppen utan allergi. Andelen som kände stress «i stort sett varje lektion» var större bland eleverna med pollenallergi. Detta talar för att elever med allergisk rhinit kämpar i uppförsbacke under pollensäsong för att prestera lika bra som sina ickeallergiska klasskamrater. En annan svensk studie också utförd i allergi i prakxsis 3/

3 skolan visade att en fjärdedel av gymnasisterna i årskurs ett upplever att de besväras av allergisk rhinit (8). Studien omfattade enkätdata från elever fördelade på åtta städer. Det intressanta var att den bakomliggande orsaken var okänd för 32 % av eleverna som uppgav att de hade allergiska besvär. De som inte visste orsaken till besvären behandlade sig i mindre utsträckning med allergimediciner. De allergiska ungdomarna beskrev att symtomen medförde att de blev trötta och att de uppfattades som oattraktiva. Flertalet upplevde att lärarna hade ingen eller liten förståelse för sjukdomen. De elever som behandlade sig med allergimedicin upplevde att sjukdomen påverkade skolarbetet mindre än de som inte medicinerade sig. Sömn Försämrad sömn är en allvarlig komplikation till allergisk rhinit. Besvären orsakas av nästäppan och obstruktionen och ledar till fysisk utmattning. Nästäppan är som mest uttalad under de tidiga morgontimmarna och obstruktionen försämras då man ligger ned. Barn med allergisk rhinit kan uppleva mikroarousal (små, korta uppvaknanden) under sin sömn och oregelbunden andning, såsom snarkningar och obstruktiv apné. En del forskare framhåller att astma och allergi i sig inte leder till inlärningsproblem hos allergiska elever (9). Däremot kan följdsymtomen som sömnbrist och allmän olustkänsla påverka koncentrationen och lärandet. Denna teori hävdar således att sömnproblematiken sekundärt orsakar de kognitiva svårigheterna. Leger och medarbetare (10) har visat att patienter med allergisk rhinit har större problem att somna in, tar mer sömnmedel, drabbas av nattliga uppvaknanden, tycker att de inte vaknar utsövda och upplever att de inte får tillräckligt med sömn jämfört med friska kontroller. Juniper och medarbetare fann att en grupp av tonåringar, år, med allergisk rhinit i 78% saknade en god natts sömn, 75% hade svårt att somna och 64% vaknade upp mitt i natten (2). Hyperaktivitet Andra komplikationer med hösnuva hos barn är irritabilitet och beteendestörningar. De uppenbara symtomen gör att barnen blir uppmärksammade och därmed ökar risken för att bli retade av skolkamrater. Brawley och medarbetare utvärderade allergiförekomst bland barn mellan 5 och 18 år med en ADHD diagnos (attentiondeficit/hyperactivity disorder ) (11). Allergidiagnosen baserades på anamnes, klinisk undersökning och allergitestning. Det visade sig att 75% av barnen med ADHD rapporterade två eller flera allergisk rhinit symtom, 100% hade en ärftlighet för allergi och 69% var testpositiva mot minst ett allergen. Dessa fynd talar för att nasal obstruktion, sömnsvårigheter och andra allergisk rhinit symtom kan orsaka symtom som vid ADHD. Bedömning och testning för att fastställa eller utesluta en allergisk rhinit diagnos är av stor vikt hos hyperaktiva barn. Cuffel och medarbetare undersökte en populationsbaserad databas med vuxna individer och fann ett tydligt samband mellan allergisk rhinit och orostillstånd och depression (11). Öroninflammation, polyper och förstorade tonsiller är också överrepresenterade bland gruppen individer med allergisk rhinit (1). Snörvling och habituell snörvling är mer vanligt förekommande bland individer med allergisk rhinit än de som inte är allergiska. En enkätundersökning till föräldrar med barn i åldern 4 7 år (n=11 114) visade att 28,1% hade dessa symtom i hösnuvegruppen, jämfört med 6% bland de friska. Sämre livskvalitet och nedsatt arbetsförmåga Sjukdomen kan medföra en nedsättning av arbetsförmåga. Måttlig till svår säsongsbunden allergisk rhinit kan orsaka upp till 35 40% nedsatt arbetsförmåga (12). I en studie utförd av Reilly och medarbetare noterades dock att endast 1.7% av arbetstiden bestod av sjukskrivning. Det är känt att de som lider av astma oftare är sjukskriva än de som lider allergisk rhinit. Mindre känt är att patienter med allergisk rhinit upplever en mer nedsatt arbetsförmåga på jobbet än patienter med astma. Andra forskargrupper har studerat arbetseffektivitet och funnit att 36 % av arbetstagarna med allergisk rhinit uppgav att de hade en arbetsnedsättning på mer än tio procent på grund av sin sjukdom. Bland arbetstagarna med astma var motsvarande siffra endast 19%. Uppenbarligen så påverkar rhinit symtomen arbetsprestationen mer, då denna grupp har en tendens att släpa sig till jobbet trots uppenbara symtom. I en annan arbetsplatsstudie med 2000 individer med allergisk rhinit fann man att 91% upplevde att arbetsproduktiviteten påverkades till viss del. Uppskattningsvis förlorades 23% av arbetet på denna arbetsplats på grund av denna sjukdom. Det är väl dokumenterat att allergisk rhinit medför försämrad livskvalité (12). I en undersökning bland allmänläkare fann man att hösnuvepatienternas hemliv påverkades i 34% av fallen på grund av symtomen. I en undersökning bland 2084 tonåringar visade det sig att av de som led av allergisk rhinit påverkades tio livskvalitéområden signifikant. Dessa områden var fysisk aktivitet, sovmönster, uppfattning om sin egen hälsa, självkänsla, förhållande till kamrater, akademiska och atletiska prestationer jämfört med ungdomar utan denna sjukdom. Korrekt diagnos och effektiv behandling viktig Effektiv behandling av allergisk rhinit är avhängig en korrekt och adekvat diagnos. Behandlingen av allergisk och icke-allergisk rhinit skiljer sig åt då ett antal läkemedel endast är verksamma om allergi föreligger (1). För patienter vars symtom blivit konfirmerade som ett resultat av IgE-medierad allergi ska terapin börja med att undvika allergenet. Om patienten kan reducera allergenexponeringen under gränsvärdet som utlöser symtomen behöver läkemedel inte ges. Allergenexponeringen behöver inte alla gånger reduceras till noll och ofta är detta inte heller praktiskt möjligt. Många allergiker kan dessutom leva med en viss grad av allergen exponering utan att symtom uppkommer. Istället behöver exponeringen endast sänkas till den nivå som patienten tolererar. Med dagens allergimediciner finns goda möjligheter till besvärsfrihet. Man behöver vara observant på att fortfarande används sederande antihistaminer på indikationen säsongbunden allergisk rhinit. Exempel på sederande antihistamin substanser som finns tillgängliga i Skandinavien är klemastin, dexklorfeniramin och difenhydramin. Till exempel har behandling av difenhydramin visat sig ha effekter på inlärningsförmågan, reaktionsförmågan, arbetsminnet, snabbhet och gav ökad trötthet, lägre 42 allergi i prakxsis 3/2008

4 Flera studier har visat att allergisk rhinit påverkar inlärning och andra kognitiva funktioner med avseende på skolprestationer och betyg. Många viktiga prov ges under pollensäsongen, vilket missgynnar dessa elever. motivationsgrad och lägre aktivitetsgrad än placebo.den vetenskapliga dokumentationen över den första generationens antihistaminers biverkningar är omfattande och vi vet idag till exempel att patienter som tar dessa har en 1,5 gånger ökad risk för yrkesrelaterade olyckor (1). Det är heller inte ovanligt att barn och ungdomar med allergi är undermedicinerade (13). Man vill inte avvika från kamraterna och det kan kännas genant att ta sin medicin, exempelvis inhalera, när kamraterna ser på (8, 14). Av samma anledning kan elevens hela uppmärksamhet gå åt till att försöka dölja sina allergisymtom exempelvis att försöka låta bli att hosta och nysa. Detta leder till att eleven får svårt att lyssna på läraren och att koncentrera sig. De vuxna som hade allergisk rhinit och inte använde några mediciner visade en 10 % minskning av sin arbetskapacitet jämfört med anställda utan allergisk rhinit (1) För att få ungdomar att bättre behandla sin allergiska rhinit måste man fundera över de faktorer som påverkar följsamheten. Ungdomar skiljer sig från vuxna då det gäller dessa faktorer. Som exempel kan nämnas att påtala att hösnuva medför systemeffekter ökar inte ungdomars benägenhet att behandla sin hösnuva. Detta argument är jämförbart med att påtala risken för rökande ungdomar att de kan få lungcancer. Ett annat exempel är den vuxne hösnuvepatientens bekymmer att man får försämrad sömn på grund av symtomen. Detta är inget som bekymrar ungdomar då de upplever sig som omnipotenta och tror sig att de kan klara det mesta utan sömn. Det som tydligen istället bekymrar ungdomarna är att de på grund av sin allergiska rhinit upplevs som oattraktiva med sin rinnande näsa och ljudliga snörvlingar. Då det gäller faktorer som styr följsamhet till ordination så förefaller priset och biverkningsrisken ej påverka ungdomarna i speciellt hög grad. Däremot är bekvämlighet och enkel ordination viktigare för denna grupp patienter. Det ska vara lätt och enkelt att få tag på och få i sig sin allergimedicin. För de flesta ungdomar kommer symtomen «plötsligt» och då vill man genast ha hjälp. Att förebygga och planera sin medicinering genom att till exempel lyssna på pollenrapporter är inte vanligt bland allergiska ungdomar. Här måste vi vuxna vara behjälpliga och inte skuldbelägga. Det är viktigt att hälso- och sjukvården är tillgänglig även för patienterna med allergisk rhinit. Att antihistaminer, natriumkromoglikater och nasala steroider finns tillgängligt receptfritt är bra men en korrekt diagnos behöver ställas av läkare. Motivationen till att påbörja behandla och benägenheten att fullfölja behandlingen ökar om patienten blivit diagnostiserad och fått behandlingsrekommendationer av en engagerad läkare. Vi får inte glömma att behandlingsarsenalen har betydligt utökats de senaste åren med antileukotriener, sublingual immunoterapi och klart förbättrade allergivaccin. Det har visat sig att nästäppa är det symtom som 50% av de vuxna och 63% av barnen helst ville förebygga och är det symtom som ledde till att de sökte läkarvård (1). Skolan viktig En förstående och hänsynsfull omgivning i skolan är av stor betydelse för elever allergi i prakxsis 3/

5 med astma och allergi. Vi vet idag att allergibesvär i hög grad utlöses av faktorer i omgivningen. De miljöinsatser som görs för att motverka astma- och allergibesvär har som regel god effekt. Åtgärder för att åstadkomma en hälsosam skolmiljö för allergiker har visat sig vara hälsofrämjande även för övriga elever i skolan. Övergripande råd om hur skolan ska hantera elever med astma och allergi har efterlysts i Sverige och Svenska Skolläkarföreningen tog därför initiativ till att utarbeta riktlinjer för detta. Tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, Svenska Barnläkarföreningen, Skolsköterskeföreningen, Skolledarförbundet, Astma- och Allergisjuksköterskeföreningen och Folkhälsoinstitutet presenterades dessa 1999 (15). Riktlinjerna har tillsammans med andra gällande dokument sedan dess fungerat som inspirationskälla för det lokala förändrings- och kvalitetssäkringsarbetet i de svenska skolorna inom allergi och astma. I riktlinjerna fastställs att skolans ansvar för elever med astma och allergi är att eleven inte får symtom eller behöver öka sin medicinering på grund av förhållandena i skolan. Allergiutlösande och luftvägsirriterande ämnen ska hållas på en miniminivå i skollokalerna och att eleverna ges möjlighet att regelbundet delta i ordinarie idrottsverksamhet. I Frankrike har hälsodepartementet utfärdat regler om hur barn med kroniska sjukdomar ska tas om hand av skolan och dess personal. För barn och ungdomar med allergiska sjukdomar gäller att ansvarig läkare ska upprätta en skriftlig instruktion som ska finnas tillgänglig på skolan. Instruktionen ska innehålla åtgärder skolan ska vidta om en allergisk reaktion inträffar, vilka mediciner som ska ges och namn och telefonnummer till anhöriga och till ansvarig läkare. Någon liknande bestämmelse finns inte från myndighetshåll i Norden men borde eftersträvas. Dessa och andra nationella initiativ har lett till att övergripande riktlinjer håller på att utarbetas för Europa. Ansvaret för framtagningen av dessa riktlinjer ligger hos European Academy of Allergy and Clinical Immunology i samverkan med bland annat patientföreningarna. Akademien har tillsatt en arbetsgrupp Taskforce on the Allergic Child at School, (TACS) där såväl Sverige som Norge är representerat. Sedan drygt ett år har Skolorna kan medverka till att elever med allergisk rhinit inte behöver prestera sämre än vad de har potential för. Ett förslag till råd och rekommendationer ska presenteras på nästa Europeiska Allergikonferens i juni gruppen arbetat med framtagning av råd och rekommendationer hur skolor i Europa ska ta hand om barn och ungdomar med allergiska sjukdomar. Specifika råd och rekommendationer berör allergisk rhinit då detta tillstånd är mycket vanligt förekommande bland skolbarn och skolungdomar i hela Europa. Skolorna har en unik möjlighet att hjälpa till att fånga upp eleverna med allergisk rhinit för att förhindra att de presterar sämre än vad de har potential för. Förståelsen bland lärarkåren för dessa individer måste dessutom öka, då okunskapen om allergisk rhinit är stor. Ett förslag på dessa råd och rekommendationer kommer att skickas ut på remiss under hösten. Arbetsplanen är att de definitiva riktlinjerna kommer att presenteras på nästa Europeiska Allergikonferens i juni Vi har nyligen fått ta del av idrottsliga prestationer i samband med de sommarolympiska spelen i Kina. Man har från idrottsmedicinskt håll föreslagit att manliga och kvinnliga idrottare som är potentiella olympiaddeltagare bör bli screenade med avseende på allergiska rhinit På Svenska Skolläkarföreningens initiativ har riktlinjer utarbetats för hur skolan kan hjälpa elever med astma och allergi. (16). Syftet med detta är att konstatera en pollenallergi och att rekommendera lämpliga och tillåtna läkemedel. På detta sätt kan dessa idrottare prestera maximalt och inte låta sig begränsas av hösnuvans systemeffekter som i högsta grad påverkar den idrottsliga prestationen. allergi i prakxsis 3/

6 I analogi med detta förslag bör man fundera på att screena våra ungdomar inför viktiga prov under pollensäsong. Många centrala prov på högstadiet och gymnasiet, högskoleprov och tentamina vid universiteten sker under rådande björkpollensäsong. Nog borde väl akademiska prestationer vara lika viktiga som idrottsliga framgångar för vår uppväxande generation!? Slutsats Sammanfattningsvis är symtomen vid allergisk rhinit som nysningar, rinnsnuva och näsklåda distraherande för såväl ungdomarna i skolan som vuxna i arbetslivet. Detta i kombination med en dålig nattsömn medför att många av dessa individer inte presterar maximalt. Oförmågan att prestera optimalt gör att dessa individer blir frustrerade och får negativa interaktioner med sin omgivning. Bra och effektiva läkemedel finns, med undantag av de sederande antihistaminerna. Referenser 1. Stewart MG. Identification and management of undiagnosed and undertreated allergic rhinitis in adults and children. Clin Exp Allergy 2008; 38: Blaiss MS. Pediatric allergic rhinitis: Physical and mental complications. Allergy Asthma Proc 2008; 29: Reed SD, Lee TA & McCrory DC. The economic burden of allergic rhinitis. A critical evaluation of the literature. Pharmacoeco nomics 2004; 22: Vuurman EF, van Veggel LM, Uiterwijk MM et al. Seasonal allergic rhinitis and antihistamine effects on children s learning. Ann Allergy 1993; 71: Marshall PS, O Hara C & Steinberg P. Effects of seasonal allergic rhinitis on selected cognitive abilities. Ann Allergy Asthma Immunol 2000; 84: Walker S, Khan-Wasti S, Fletcher M, Cullinan P, Harris J & Sheikh A. Seasonal allergic rhinitis is associated with a detrimental effect on examination performance in United Kingdom teenagers: Case-control study. J Allergy Clin Immunol 2007; 120: Mannerfeldt R & Pettersson A. Fatta att man kan bli trött. Skolerfarenheter och skolprestationer bland elever med björkpollenallergi i skolår 8. PRIM-rapport nr 20, 2004, Lärarhögskolan Stockholm. 8. Borres MP, Bråkenhielm G & Irander K. How many teenagers think they have allergic rhinoconjunctivitis and what they do about it. Ann Allergy Asthma Immunol 1997; 78: Bender BG. Learning disorders associated with asthma and allergies. School Psychology Review 1999; 28: Leger D, Annesi-Maesano I, Carat F, Rugina M, Chanal I, Pribil C, El Hasnaoui A & Bousquet J. Allergic rhinitis and its consequences on quality of sleep. Arch Intern Med 2006; 166: Brawley A, Silverman B, Kearney S et al. Allergic rhinitis in children with attentiondeficit/hyperactivity disorder. Ann Allergy Asthma Immunol 2004; 92: Stokes J, Fenstad E & Casale TB. Managing impairment in patients with allergic rhinitis. Allergy Asthma Proc 2006; 27: Bråbäck L, Appelberg J, Jansson U & Kälvesten L. Changes in prevalence and severity of asthma among schoolchildren in a Swedish district between 1985 and Acta Paediatr 2000; 89: Cohen R, Franco K, Motlow F, Reznik M & Ozuah PO. Perceptions and attitudes of adolescents with asthma. J Asthma 2003; 40: Borres MP, Abrahamsson G, Andersson B, Andersson B, Bråkenhielm G, Fabricius T, Foucard T, Hååg C & Rinné-Ljungkvist L. Asthma and allergies at school a Swedish national position paper.. Allergy 2002; 57: Katelaris CH, Carrozzi FM, Burke TV & Byth K. A springtime Olympics demands special consideration for allergic athletes. J Allergy Clin Immunol 2000; 106: MIDD I SENGEN OPTIMAL BESKYTTELSE MOT MIDD OG ALLERGENER MiteBlock overtrekk blokkerer midd og allergener inne i madrass, dyne og pute slik at eksponering for husstøvmidd og andre allergener reduseres. MiteBlock har en unik gjennomtregningsevne for fuktighet og luft, ingen kjemiske tilsetninger gjør produktet spesielt egnet for allergikere. Godkjent og anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Ingen ekstra kostnad for spesialstørrelser. Prisgunstig spedbarnspakke. pakke. TM Forhandlere i Norge: Alliance Apotek, Alliance Bandagist Apotek, Bandagistkjedens butikker

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Grazax Frystorkad 75 000 SQ-T Blister, 025736 2 837,84 2 941,50. 75 000 SQ-T Blister, 30 st

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Grazax Frystorkad 75 000 SQ-T Blister, 025736 2 837,84 2 941,50. 75 000 SQ-T Blister, 30 st BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2007-03-02 Vår beteckning 1471/2006 SÖKANDE ALK SVERIGE AB Smörhålevägen 3 434 42 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är:

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder och huvudsymtomen är: Ung med ADHD Det här faktabladet är skrivet till dig som är ung och har diagnosen ADHD. Har det hänt att någon har klagat på dig när du har haft svårt för att koncentrera dig? Förstod han eller hon inte

Läs mer

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö

Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö 12-11-27 Allergisjuksköterskors överkänslighetsbesvär och arbetsmiljö en enkätundersökning inom ASTA Pia Kalm-Stephens & Therese Sterner Allergistämman 12 Bakgrund Genom åren återkommande diskussioner

Läs mer

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär Loratadin ratiopharm Vid behandling av allergiska besvär Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loratadin ratiopharm måste trots det användas

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi

Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Sängkvalsterallergi Förebyggande åtgärder vid sängkvalsterallergi Patientinformation Det är fukten som är problemet Den egna sängen är den största allergenkällan vid kvalsterallergi. De viktigaste åtgärderna

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som lider av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism

Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Fettsyra metabolism Att utveckla allergi en fråga om risk, frisk eller fiskfaktorer? Allergistämman, Göteborg 2012 Karel Duchén Docent, Barnallergolog. Barn och ungdomskliniken Universitetssjukhuset i Linköping Fettsyra metabolism

Läs mer

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012

http://www.orebroll.se/lakemedel Å DAVIDSSON 2012 http://www.orebroll.se/lakemedel ÖLL Anafylaxi Adrenalin intramuskulärt ANAFYLAXI GETING BI an a phy lax is Exaggerated allergic reaction to a foreign protein resulting from previous exposure to it Origin:

Läs mer

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)

Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) BPSD Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) a. BETEENDESTÖRNINGAR (=huvudproblem för omgivningen) Aggressivitet Irritabilitet Motsträvighet Skrik Rastlöshet Plockighet Opassande

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS

ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS ADHD NÄR VARDAGEN ÄR KAOS Att små barn har svårt att sitta still, koncentrera sig och kontrollera sina impulser är inget ovanligt. Men för de barn som har ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)

Läs mer

Fakta om pollenallergi

Fakta om pollenallergi Fakta om pollenallergi Det är sällan farligt att vara pollenallergisk men utan behandling blir den ljusa tiden av året lätt besvärlig istället för härlig. Kunskap och tips kan göra såväl våren som sommaren

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner.

Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. There are no translations available. BAKGRUND/ORSAKER Chlamydia pneumoniae (TWAR) kan orsaka såväl akuta som kroniska luftvägsinfektioner. Klamydier är små gramnegativa strikt intracellulära bakterier,

Läs mer

POLLEN RAPPORTEN 2013

POLLEN RAPPORTEN 2013 2013-09-03 1 Pollenlaboratoriet i Umeå AB Jan-Erik Wallin Tel 070/6615101, 090/190225 E-Post: pollenlaboratoriet@ume.se POLLEN RAPPORTEN 2013 Uppmätta värden av luftburna pollen i Luleå mellan 23/3-15/8

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga

Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Cogmed Arbetsminnesträning vetenskaplig beprövad metod för ökad koncentrationsförmåga Tidigare trodde man att arbetsminnet var konstant för varje människa, idag vet man att det kan förbättras Om Cogmed

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra

Alla dessa. b o k. s t ä. v e r SLSO. om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra SLSO PP ss yy kk ii aa tt rr ii nn SS öö dd rr aa SLSO P ss yy kk ii aa tt rr ii n n S öö dd rr aa Alla dessa b o k s t ä v e r om neuropsykiatriska problem och deras bemötande inom Psykiatrin Södra I

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju

Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju Har allergenexponering i skol för astma och andra allergisju SAMMANFATTNING: Skolans ansvar är att skapa en så trygg miljö som möjligt för barn som går i skolan, men denna miljö kan inte bli säker och

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

Astma och allergi hos barn och ungdomar

Astma och allergi hos barn och ungdomar Astma och allergi hos barn och ungdomar Definition Återkommande obstruktiva episoder (>2 ) hos små barn(2 år) och hos barn oavsett ålder med annan allergisk sjukdom

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2

ADHD och autism. Björn Kadesjö. Vad är ADHD? ADHD i olika åldrar 1/12 2004. Vad är ADHD? 1. ADHD i olika åldrar 1. Så vanligt är ADHD 2 1/12 2004 ADHD och autism Björn Kadesjö Vad är ADHD? 1 ADHD i olika åldrar 1 Så vanligt är ADHD 2 Samtidiga problem 2 Orsaker till ADHD 3 Behandling 3 ADHD och autism 4 Vad är ADHD? ADHD (attention deficit/hyperactivity

Läs mer

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning

Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Träning av arbetsminnet: kognitiva förutsättningar, utmaningar för implementering och effekter av träning Bert Jonsson, institutionen för psykologi, Umeå Universitet Utgångspunkter Med begreppet arbetsminne

Läs mer

Värt att veta om astma

Värt att veta om astma Värt att veta om astma Det handlar om luft och några hinder på vägen OM DU HANTERAR DIN ASTMA RÄTT, SKA DU KUNNA LEVA ETT HELT NORMALT LIV. Alltför många förknippar astma med ett liv fyllt av begränsningar.

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Otrivin Comp 0,5 mg/ml + 0,6 mg/ml nässpray, lösning 08-07-2014, version 2.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

När behöver vi antibiotika?

När behöver vi antibiotika? När behöver vi antibiotika? och när är det onödigt Christer Norman, familjeläkare Strama, Stockholm Effekt av antibiotika utvärderas i randomiserade kontrollerade studier Randomise ring =Slumpmässig fördelning

Läs mer

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09

Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014-10-09 Astma och Allergi ur ett miljöperspektiv 2014 Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska, Skånes Universitetssjukhus Therese.sterner@skane.se 2014 therese.sterner@skane.se 1 Vad vet vi idag Att fukt

Läs mer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer

Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Hälsoekonomiska aspekter på förmaksflimmer Thomas Davidson CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi Linköpings Universitet VGR 3 december 2013 Agenda Kostnaden för förmaksflimmer Kostnadseffektiviteten

Läs mer

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne

Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Antibiotikafri kombinations behandling mot akne Adapalen + Bensoylperoxid = Många ungdomar upplever en sämre självkänsla på grund av sin akne 8 av 10 ungdomar drabbas av akne 1 Var tredje ungdom behöver

Läs mer

Klarar alla barn skolans mål?

Klarar alla barn skolans mål? Klarar alla barn skolans mål? 2014-10-29/Elisabeth Fernell Utvecklingsneurologiska enheten, Skaraborgs sjukhus, Mariestad Gillbergcentrum, Göteborgs universitet Gillbergcentrum Barn och ungdomscentrum

Läs mer

Patientinformation. Loratadin ratiopharm vid behandling av allergiska besvär

Patientinformation. Loratadin ratiopharm vid behandling av allergiska besvär Patientinformation Loratadin ratiopharm vid behandling av allergiska besvär OBSERVERA! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loratadin ratiopharm måste

Läs mer

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård?

SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA. Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? SOMATISK OHÄLSA HOS PSYKISKT LÅNGTIDSSJUKA Hur arbetar vi i VGR för en mer jämlik vård? Patienter med psykisk sjukdom har sämre prognos vid metabola syndrom och cancer. Socialstyrelsen visade i en rad

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Födoämnesallergi - Provokation

Födoämnesallergi - Provokation Födoämnesallergi - provokation 1(6) Födoämnesallergi - Provokation Detta PM avser IgE-förmedlade reaktioner. Bakgrund. Födoämnesallergi definieras som en avvikande reaktion på ett födoämne, en reaktion

Läs mer

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD

Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Barn med ökad sårbarhet vuxnas ansvar - Om barn med ADHD Björn Kadesjö UPP-centrum, Socialstyrelsen, Stockholm och ö. l. Barnneuropsykiatri, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Björn

Läs mer

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer?

Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Vad menas med byggnadsrelaterad ohälsa och hur kan man undersöka om sådan förekommer? Presentation vid SWESIAQs höstmöte på Högskolan i Gävle den oktober Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin Akademiska

Läs mer

Burnout in parents of chronically ill children

Burnout in parents of chronically ill children Burnout in parents of chronically ill children Caisa Lindström Kurator, med.lic. Barn- och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset, Örebro 2013-04-25 Publicerade artiklar Att vara förälder till ett barn

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri

Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta? 10 november 2011 Barbro Thurfjell öl med dr barn och ungdomspsykiatri + Förekomst av psykisk störning hos barn och ungdomar DSM-IV kriterier 41% DSM-IV kriterier

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Födoämnesprovokationer. Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovokationer ww Ann-Charlotte Sundqvist, Allergisjuksköterska Susanne Glaumann, Med dr, ST-läkare Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Födoämnesprovoaktioner? Fastställa diagnos Kontrollera om

Läs mer

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn

Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Äldres sömn och omvårdnad för god sömn Amanda Hellström Leg. Sjuksköterska, Doktorand i Vårdvetenskap Blekinge Tekniska Högskola, Lunds Universitet Handledare: Anna Condelius, Cecila Fagerström & Ania

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Grankulla stad 6.4.2010 Social- och hälsovård Småbarnsfostran och förskola PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Som grund för denna plan för läkemedelsbehandling är Social- och

Läs mer

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION

MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION ALLT OM MINNESFÖRLUST - BRISTANDE KONCENTRATION Solutions with you in mind www.almirall.com VAD ÄR DET? Minnesförlust och bristande koncentration är vanliga kognitiva problem hos patienter med multipel

Läs mer

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna

Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering. Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Nutritionsaspekter vid cancersjukdom och rehabilitering Katarina Wikman leg dietist, Karolinska Universitet Sjukhuset, Onkologiska kliniken Solna Mat - en stor del av livet Katarina Wikman leg dietist,

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD

FRÅGOR OCH SVAR OM OCD FRÅGOR OCH SVAR OM OCD INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är OCD?... 1 Varför får man OCD?... 1 Vilka drabbas?... 2 Kan man bli frisk?... 2 Hur många lider av OCD?... 2 Hur behandlar man tvång?... 2 Finns det fler

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust.

Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Rosenrot Adaptogenen som hjälper kroppen att anpassa sig till stress resultatet blir ökad ork, skärpa och lust. Medicinsk information 1 Rosenrot Ger energi, lugn och tålamod Flera studier under de senaste

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta

Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta Sjuk av inomhusmiljö? Myter och fakta KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent

Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent Orkar man arbeta efter 55? Hugo Westerlund, fil.dr., docent 2010-03-23 Docent Hugo Westerlund, Stressforskningsinstitutet 1 Bakgrund Befolkningen blir allt äldre i hela I-världen kraftigt ökad livslängd

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Göteborg den 17 juni 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53 erik.larsson@amm.gu.se Besöksadress:

Läs mer

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning

Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning Effekt av akupunktur på insomni/sömnstörning En randomiserad kontrollerad studie Handledare:Lina Bunketorp Käll, Fil.dr.Leg.sjukgymnast Gaby Bader Docent, Leg.läkare Den kliniska vardagen Kliniska sömnstörningar

Läs mer

Allergena komponenter i vete

Allergena komponenter i vete Allergena komponenter i vete albuminer och globuliner gluten Tri a 15 - AAI monomer Tri a 28 - AAI dimer Tri a 29, 30 - AAI tetramer Tri a 12 - profilin Tri a 14 - LTP Tri a 18 - hevein-like Tri a 25 -

Läs mer

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN

ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD SE FILMEN ATTENTIONS UNGA VUXNA-PROJEKT DISKUSSIONSUNDERLAG - JAG HAR ADHD Under våren 2012 tog Riksförbundet Attentions Unga vuxna-projekt fram filmen Jag har ADHD och kampanjsidan www.jagharadhd.se där du kan

Läs mer

Fysisk Aktivitet och KOL

Fysisk Aktivitet och KOL Fysisk Aktivitet och KOL Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS Solna Specialist i Allmänmedicin, CityPraktiken, Västerås Västerås 2012-04-19 Samarbete Öka självupplevd hälsa

Läs mer

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense)

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) Start med GRAZAX datum: Innan besöket ska du ha hämtat ut din startförpackning med GRAZAX (30 tabl) på apoteket. Det är bra att göra det någon vecka före besöket hos oss, då apoteket inte alltid har dessa

Läs mer

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall

Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Elsäkerhetsdagen 14 oktober 2015 Psykologiska konsekvenser av elolycksfall Sara Thomée, psykolog och forskare Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset sara.thomee@amm.gu.se Arbets- och

Läs mer

Sårbarhet bland ungdomar med kroniska sjukdomar

Sårbarhet bland ungdomar med kroniska sjukdomar Sårbarhet bland ungdomar med kroniska sjukdomar Charlotte Nylander Läkare, Barn- och Ungdomskliniken Sörmland Doktorand, Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa Uppsala Universitet Mångfacetterad sårbarhet

Läs mer

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn

Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn 1 Frågor och Svar om AKUT ÖRONINFLAMMATION hos barn Näst efter förkylning är akut öroninflammation den vanligaste infektionssjukdomen hos barn. Det är framför allt små barn som drabbas. Fram till 2 års

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

(O)Hälsan bland unga

(O)Hälsan bland unga (O)Hälsan bland unga Missar vi något fundamentalt? Fredrik Söderqvist Med dr, Epidemiolog / Centrum för klinisk forskning Hur kommer det sig att så många går ut skolan med ofullständiga betyg neuropsykiatriska

Läs mer

Biosimilarer Vad är det?

Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Biosimilarer Vad är det? Introduktion Läkemedel är en viktig del av en god hälso- och sjukvård. Traditionellt har läkemedel tillverkats på kemisk väg men under de senaste decennierna

Läs mer

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar

Äldre och läkemedel. Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder. Polyfarmaci Äldre och kliniska prövningar Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändningen ökar med stigande ålder Kristina Johnell Aging Research Center Karolinska Institutet Hovstadius et al. BMC Clin Pharmacol 2009;9:11 2 Polyfarmaci Äldre och kliniska

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv?

Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Hanterar du cytostatika säkert för patienter, arbetsmiljö och dig själv? Anna-Karin Dahl och Anki Delin Eriksson Regionalt Cancercentrum Väst och Verksamhet onkologi, SU Bakgrund Cytostatika utgör en stor

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015

Arbets- och miljömedicin Lund. Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Rapport nr 2/2015 Rapport nr 2/2015 Arbets- och miljömedicin Lund Primärpreventiv nytta av vibrationsskadeutredningar på arbets- och miljömedicin? Eva Tekavec a Jonathan Lyström b Catarina Nordander a Kvalitetsgruppen för

Läs mer

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär

Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär Frågor om Din astma / Dina luftrörsbesvär 1. Hur gammal är Du?.. år. 2. Är Du? Kvinna Man 3. På vilken vårdcentral/hälsocentral/familjeläkarmottagning har Du Dina läkarkontakter? Svar:... Ej aktuellt 4.

Läs mer

Den täppta näsan. Doktorn, jag är täppt i näsan! Varför ökar allergierna? Föroreningar? Hygien hypotesen. Amning. Förekomst

Den täppta näsan. Doktorn, jag är täppt i näsan! Varför ökar allergierna? Föroreningar? Hygien hypotesen. Amning. Förekomst Den täppta näsan Allergier och andra orsaker Doktorn, jag är täppt i näsan! Cecilia Ahlström Emanuelsson Morgan Andersson ÖNH-Klin, Lund Förekomst Varför ökar allergierna? Prevalens 15% Incidens 0,6 %

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen

Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen 1 Psykisk hälsa och ohälsa i ungdomen Kyriaki Kosidou, överläkare i psykiatri, med. Dr Psykisk Hälsa, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) 2 1. Hur ser situationen ut i Sverige idag? 2. Vad

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer