Raw material extraction Production Use End of life. Cirkulär ekonomi. Re:tex&le Borås 2015 Chris&na Jönsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Raw material extraction Production Use End of life. Cirkulär ekonomi. Re:tex&le Borås 2015 Chris&na Jönsson"

Transkript

1 Raw material extraction Production Use End of life Cirkulär ekonomi Re:tex&le Borås 2015 Chris&na Jönsson

2 Agenda Inledning & bakgrund Mistra Future Fashion Bordsdiskussioner Fika ca SammanfaMning Konkreta förslag &ll Plenumdiskussion

3 Bakgrund Den mer än hundraåriga perioden av industrisamhälle har dominerats av em i huvudsak linjärt säm am producera och konsumera varor. Det innebär am råvaror används för am &llverka material och varor som säljs, sedan brukas och förbrukas för am slutligen kastas. Det linjära sämet am producera och konsumera innebär em stort slöseri av i många fall begränsade resurser. Det finns därför em stort behov av am förbämra resursutnymjandet och sluta kretsloppen.

4 Avfallshierarkin bör &llämpas Cirkulär ekonomi är inspirerat av naturens kretslopp. Strävan är am avfall inte ska existera utan ses som en råvara. Därför designas produkterna så am de är läma am återvinna. Biologiskt material ska kunna komposteras, och övrigt material designas så am det går am: Undvika am spill uppstår Återanvändas Materialåtervinnas Energiutvinnas

5 Cirkulära flöden Från råvara, &ll produkt förädlas materialet och vi investerar resurser För am unvika em för stort och snabbt värdetapp behöver affärsmodell ändras och design anpassas &ll tex återbruk.

6 Den poli&ska visionen Kina har en umalad na&onell vision mot Cirkulär ekonomi EU- kommissionen lade i början av juli i år fram förslag som ska driva på övergången &ll en cirkulär ekonomi (em kretsloppssamhälle) och öka återvinningen i medlemsländerna. Enligt kommissionen kommer förändringarna am stärka Europas konkurrenskra^ och minska e^erfrågan på sällsynta och dyra råvaror samt skapa nya jobb och reducera utsläppen av växthusgaser. Sverige arbetar ak&vt både inom näringsdepartement och miljödepartement för am svara upp mot ski^e &ll cirkulär ekonomi.

7 Regeringsuppdrag Den poli&ska visionen Tex%låtervinning; Tekniska möjligheter och utmaningar På uppdrag av Naturvårdsverket och Kemikalieinspek&onen SP Sveriges Tekniska Forskningsins%tut, Mistra Future Fashion Åsa Östlund, Helena Wedin, Lisa Bolin, Johanna Berlin, Lena Smuk, Magnus Eriksson och Gustav Sandin Albertsson Swerea IVF; Mistra Future Fashion, Spill %ll Guld Chris&na Jönsson och Stefan Posner Nordic roadmap Sandra Roos &llsammans med Nordiska partner

8 Bakgrundsfakta - tex&l Behovet am utnymja tex&lt avfall som en materialresurs anses öka, då den globala e-erfrågan på tex4lfibrer konstant ökar med ca 3 % per år. Denna ökning sker främst i länder med ökande andel medelklass vilket visas i invånarnas konsum&onsbeteende, som t.ex. inom tex&lkonsum&on år 2020 förväntas konsumeras per invånare i Kina: 22 kg/person/år, Brasilien: 17 kg/ person/år, Indonesien: 12 kg/person/år och Indien: 12 kg/person/år. E^erfrågan på tex&lfiber år 2020 förväntas dock ha stagnerat i västvärlden där USA 2020 förväntas konsumera ~38 kg/person/år och i Europa ~28 kg/ person/år. I Sverige förbränns idag största andelen tex&lt avfall, men globalt läggs tex4lt avfall på deponi vilket kommer vara em växande problem. DeMa belyser vikten av am utveckla teknologi för återvinning av tex&lt avfall globalt och i Sverige. Således kommer det finnas em undersko? för cellulosa- baserade fibrer, vilket år 2020 motsvarar ca 5 miljoner ton globalt. DeMa underskom kan förslagsvis täckas delvis av återvunnen cellulosa från bomull.

9 Förväntat ökat behov globalt av tex&l- fibrer &ll år 2020 i miljoner ton Den diagonala pilen i diagrammet representerar förväntad e^erfrågan av tex&lfibrer (~3%/ år). Svarta linjen: global befolkningsmängd Brunt fält: ull, GråM fält: bomull, BlåM fält: synte&ska fibrer, Grönt fält: vedbaserad cellulosafiber, RöM fält: den förväntade bristen på cellulosabaserad tex&l.

10 Omställningen Samhället måste gå från en linjär &ll en cirkulär ekonomi (dvs högre resurseffek&vitet). Industrin måste ta fram varor som, inte bara under produk&ons&den, utan under hela livscykeln är så energibesparande och resurseffek&va som möjligt. Hur länge en produkt kan användas innan den tjänat ut och vilka förutsämningar det finns am underhålla, reparera och uppgradera den är faktorer som påverkar resursanvändningen. Men även hur konsumenterna väljer am använda produkten och olika styrmedels ukormning påverkar såväl energiförbrukningen som användningen av andra resurser. Strävan är am avfall inte ska existera utan ses som en råvara.

11 Omställning - ekonomi Cirkulär ekonomi är också em umryck för ekonomiska modeller i em företag, samhälle eller en organisa&on, som ly^er fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används snarare än linjära processer som hillls har varit dominerande. Affären: Nyckeln &ll omställning ur företagsekonomiskt perspek&v är en ändrad ägande modell för am få &ll en cirkulär ekonomi. Dela, hyra eller leasa produk&onsmedel snarare än am äga dem själva, och på samma säm hyra eller leasa ut produkterna &ll sina kunder snarare än am sälja dem. På så säm säljer man "funk&onen" snarare än produkten.

12 Vad är är vik&gt för en cirkulär ekonomi Centrala frågeställningar i em systemski^e &ll en Cirkulär ekonomi bör vara: design av nya produkter som håller längre och som går am underhålla, reparera och uppgradera, metoder för återanvändning och åter&llverkning utveckling av nya affärsmodeller Vid sidan av dessa frågeställningar bör fokus även vara på utveckling av poli&ska styrmedel som kan katalysera processen.

13 Hypoteser cirkulär ekonomi Resurseffek&vitet kan kopplas &ll en leverad nyma Funk&on och nyma finns relaterat &ll miljö inom LCA- världen Olika saker kan påverka nyman över &d Resurser Uppgraderingsförmåga Det är bra ur miljösynpunkt am vara resurseffek&v Det är bra ur miljösynpunkt am gå över &ll funk&on och nyma istället för vara och tjänst Effek&vitet är am producera mer produkter utan mer nyma och funk&on

14 Hållbarhet & cirkulär ekonomi Men hur ser miljöpåverkan ut när man ändrar &ll: Cirkulära flöden Andra affärsmodeller NyMa och funk&on istället för produkt/process Det bör säkerställas ag man genom omställningen ökar hållbarheten.

15 the mistra future fashion program

16 Vision enabling a systematic change in the Swedish industry leading to sustainable development of the industry and society

17 We need to: change market and business models get routines for sustainable design thinking change consumer behavior improve policy instruments evaluate and use sustainable textiles (urge for eco-efficient technologies)

18 Cross-disciplinary research program for the Nordic Textile & Fashion Industry Initiated and primary funded by Mistra, the Swedish Foundation for Strategic Environmental Research 8-year program, 2011 to 2019, with a total budget of SEK 110 millions Hosted by SP Technical Research institute of Sweden in collaboration with 10 research institutes and university (Swe, Dk, Uk)

19 KIRAM AB

20 Learnings & Results Phase 1 Challenges in recycling used textiles Alternatives for collection systems for used textiles Collaborative consumption of fashion items Processes around sustainable design thinking New methodologies for sustainable assessments The young fashion consumer urge to be sustainable

21 Program organization Program Board MISTRA Program Management Team Communications Manager & Dep. Program Director Sigrid Barnekow (SP) Acting Program Director Gustav Sundin Albertsson (SP) Research Manager Susanne Sweet (SSE) Theme 1 - Design Theme 2 - Supply Chain Theme 3 - Users Theme 4 - Recycling Kate Goldsworthy (TED, UAL) Sandra Roos (Swerea IVF) Wencke Gwozdz (CBS) Hanna de la Motte (SP) Implementation in industry, organizations and the public sector

22 Phase 2 Towards a circular economy

23 Theme scope: Design Supply chain User Recycling Recycle Fibre manufacturing Fabric manufacturing Garment manufacturing Retailing Remake Reuse Waste treatment

24 THEME 1 Kate Goldsworthy University of the Arts London How to DESIGN for a circular economy We explore and evaluate the environmental potential of the design and user potential of short-life vs longlife garments to find the most suitable choices for the transformation into a textile circular economy

25 THEME 2 Sandra Roos Swerea How to promote a more sustainable circular SUPPLY chain We identify necessary actions in textile and garment supply chains that will enable circular economy and deliver guidelines for governance.

26 THEME Wencke Gwozdz 3 How USERS contribute to a more sustainable fashion Copenhagen Business School We make recommendations on how to encourage sustainable consumer behavior and to increase user engagement in sustainable consumption.

27 THEME 4 Hanna de la Motte SP How to increase textile fiber recycling We develop knowledge on recycling methods and impact of post-consumer textiles to provide guidelines on necessary steps to enable textile recycling.

28 the future fashion manifesto 4 years Summary & Event September 29 th, Stockholm

29 Contact

30 Other research projects Komfortcentrum FFI EnviroMan

31 Från Spill &ll Guld Nyckeln %ll en cirkulär ekonomi - en användarvänlig plalorm där kvalitetssäkrade restprodukter byter ägare. DeGa skapar konkurrensfördelar för industrier och tjänsteföretag som vill arbeta för eg hållbart samhälle. EG Vinnova UI projekt steg 2, tot budget 14,7 Mkr, från Vinnova 7,3 Mkr, Tex%l ca 2,1 Mkr

32 Ted ten

33 Dagens diskussion Frågeställningar: mo&va&onsfaktorer varför inrikta affärsverksamheten mot cirkularitet möjliga affärsmodeller/concept som stömar cirkularitet, inklusive aktörer var i ligger affären

34 Bord 1 Mo&va&onsfaktorer varför inrikta affärsverksamheten mot cirkularitet Vilka olika mo&v har vi för am öka cirkularitet från företagsperspek&v och ur samhällsperspek&v? Vad är mo&vet ur hållbarhetsaspekten? Vad är mo&vet ur råvaru/resursperspe&v? Hur kan dema påverka vårt behov av arbetskra^?

35 Bord 2 Möjliga affärsmodeller/concept som stömar cirkularitet, inklusive aktörer Hur kan em övergripande concept se ut? Vilka aktörer behöver finnas med i värdekedjan? Hur påverkar modellen det geografiska materialflödet?

36 Bord 3 Var i ligger affären Vem/vilken produkt kan tjäna på en cirkulär modell? Vilka i värdekedjan vinner? Vilka i värdekedjan förlorar?

37 WS - upplägg Körschema inledning, relevant bakgrundsinforma&on, presenta&on av varje bords inriktning etc diskutera och producera förslag vid borden, rotera varje halv&mme Fika ca gå gemensamt igenom de ca 27 förslagen och koka ner det &ll ca 9 (många kommer säkert vara ungefär samma förslag, de andra får man rösta fram eller på annat säm ni tycker är lämpligt)

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle

Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post:

Läs mer

Hållbar Avfallshantering

Hållbar Avfallshantering Hållbar Avfallshantering Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram TOMAS EKVALL OCH SARA MALMHEDEN (red.) rapport 6523 oktober 2012 Hållbar avfallshantering Populärvetenskaplig

Läs mer

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092

TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 TEXTILT AVFALL EN FRAMTIDA RESURS PILOTPROJEKT I STOCKHOLM RAPPORT U2013:15 ISSN 1103-4092 FÖRORD Konsumtionen av textil ökar och därmed också det textila avfallet. Textil är en komplex produkt som kräver

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet

Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet PM 2015:10 Innovativ metallåtervinning för ökad resurseffektivitet Tillgången till strategiska råvaror är en fråga av stor ekonomisk och politisk betydelse. En aspekt av råvaruförsörjningen är att ta tillvara

Läs mer

Design, energi och hållbar utveckling

Design, energi och hållbar utveckling Design, energi och hållbar utveckling Sara Ilstedt Hjelm Produkt- och tjänstedesign KTH Industriell teknik och management Rapporten har skrivits av professor Sara Ilstedt Hjelm, sarai@kth.se Inom produkt-

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier

Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier Styrmedelsanalys med livscykel- och innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier RAPPORT 5595 JUNI 2006 Styrmedelsanalys med livscykeloch innovationssystemperspektiv Metod och fallstudier NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin

Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin Ett industri- och kedjeperspektiv Ingela Lindbom, Christel Esbjörnsson, Joakim Forsman, Jenny Gustavsson och Barbro Sundström rapport 6595 december 2013

Läs mer

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON

Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler JONAS OLSSON Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för miljövänliga kontorslokaler Examensarbete inom kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn JONAS OLSSON Institutionen

Läs mer

Svar på motion om giftfri kommun

Svar på motion om giftfri kommun Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kansliavdelningen Stefan Johansson,0550-858 97 stefan.johansson@kristinehamn.se Datum 2014-08-01 Ks/2013:186 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Svar på motion om giftfri kommun

Läs mer

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström

SR 866. Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp. Slutrapport. Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström SR 866 Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp Slutrapport Ingela Lindbom, Jenny Gustavsson, Barbro Sundström Juni 2014 Projektinformation Projekt påbörjat 2011-2013 Granskad av Karin Östergren,

Läs mer

Slöseri inom mjukvaruutveckling

Slöseri inom mjukvaruutveckling Slöseri inom mjukvaruutveckling LUDWIG SMEDBERG OSCAR MO MG100X Examensarbete inom Industriell Produktion Stockholm, Sverige 2014 Projektledningsmetoders syn på slöseri inom mjukvaruutveckling Vad är slöseri

Läs mer

Myrorna. Insamlingsrapport 2014

Myrorna. Insamlingsrapport 2014 Myrorna Insamlingsrapport 2014 Förord Det du har framför dig är Myrornas första officiella årsrapport för insamling av textil och andra gåvor. Den skickas ut till alla våra samarbetspartners tillsammans

Läs mer

Fotavtryck från Lunds kommun

Fotavtryck från Lunds kommun Fotavtryck från Lunds kommun en användning och utvärdering av dataverktyget REAP Sverige Emelie Widerberg 2013 Miljövetenskap Examensarbete för kandidatexamen 15 hp Lunds universitet Fotavtryck från Lunds

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan

Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson

Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson Cecilia Hammarlund, Karin Ericsson, Helena Johansson, Robert Lundmark, Anna Olsson, Evgenia Pavlovskaia, Fredrik Wilhelmsson AgriFood Economics Centre Bränsle för ett bättre klimat marknad och politik

Läs mer

Design för innovation och tillväxt

Design för innovation och tillväxt A2005:003 Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin och Aurora Pelli Design för innovation och tillväxt en framtida konkurrensmöjlighet? Anne Kolmodin & Aurora

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm. Påklädd eller avklädd? En kort översikt om våra kläder. April 2011

Konsumentföreningen Stockholm. Påklädd eller avklädd? En kort översikt om våra kläder. April 2011 RAPPORT2011 Konsumentföreningen Stockholm Påklädd eller avklädd? En kort översikt om våra kläder. April 2011 Louise Ungerth För mer information: Louise Ungerth, chef för Konsument & Miljö, 08-714 39 71,

Läs mer

VA 2013:06. Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

VA 2013:06. Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 VINNOVA Analys VA 2013:06 Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 Johan Strandberg, Linus Bergfors, Uwe Fortkamp & Erik Lindblom - IVL Svenska Miljöinstitutet och Håkan Knutsson, Ayumi Nakamura & Johannes

Läs mer

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial

Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial KEMIKALIEINSPEKTIONEN Rapport Nr 2/07 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Bättre information om farliga ämnen i byggmaterial redovisning från ett regeringsuppdrag Bättre information om farliga

Läs mer

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling

Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Nanoteknik för hållbar samhällsutveckling Hundra nya företag, 3000 nya jobb och 750 miljoner i skatteintäkter. En strategisk satsning på nanoteknik idag kommer att ge tillväxt i Sverige och internationell

Läs mer

IT för miljön. Förslag till handlingsplan

IT för miljön. Förslag till handlingsplan IT för miljön Förslag till handlingsplan rapport 6354 APRIL 2010 IT för miljön Förslag till handlingsplan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se

Läs mer

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen

Strategiska val i transportsektorn. Vägval för att nå miljökvalitetsmålen Strategiska val i transportsektorn Vägval för att nå miljökvalitetsmålen RAPPORT 5549 MARS 2006 Vägval för att nå miljökvalitetsmålen NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505

Läs mer

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-"%2

Konsumtionens klimatpåverkan. RAPPORT s./6%-%2 Konsumtionens klimatpåverkan RAPPORT s./6%-"%2 Konsumtionens klimatpåverkan NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen AB,

Läs mer

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden

RETURLOGISTIK. Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 3 : 1 1 RETURLOGISTIK Utveckling av logistiksystem för returgodsflöden L E I F E N A R S S O N, I D A H E L I N & S U S A N N E H O F M A N N V Ä X J Ö U N I V E R

Läs mer

Hållbart agerande inom Facilities Management

Hållbart agerande inom Facilities Management Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 292 Fastighetsutveckling med finansiella tjänster Masternivå, 30 hp. Fastighetsföretagande Hållbart agerande inom Facilities Management Fem

Läs mer