Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014"

Transkript

1 1/22 PM Datum Dnr Mottagare Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist Avdelningen för Fiskförvaltning Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014 I enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev punkt 16 har insatser för fisketillsynen för budgetåret 2014 redovisats till Havs- och vattenmyndigheten. Sammanfattning Inledning Uppgifter har lämnats av samtliga länsstyrelser, se bilaga 1, tabell 1. Uppgifterna lämnades dels i skriftlig form dels genom att uppgifter registrerades i databasen för åtgärder i vatten (ÅIV). Flera länsstyrelser lämnade uppgifter i ett sammanfatande PM och i ÅIV. Några länsstyrelser lämnade mer omfattande och utvärderande rapporter. Informationen i årsrapporter och PM har översiktligt samanställts i Bilaga 2. Omfattningen i länsstyrelsernas redovissning har ökat över tid vilket bedöms avspegla en ambitionshöjning i den operativa tillsynen och det samverkansarbete som sker mellan länsstyrelser och med Kustbevakning, polis och Havs- och vattenmyndigheten. Jämförbarheten mellan år begränsas av att beskrivningen i regleringsbrevet av vad som ska redovisas tolkas olika. Då länsstyrelsernas resurser skiljer sig relativt mycket och då deras uppdrag och mandat att begära in uppgifter från tillsynsmän är oklart påverkar det de redovisade uppgifternas omfattning och kvalité. De bakomliggande förutsättningarna för länsstyrelsens verksamhet för fisketillsynen har översiktligt sammanställts i bilaga 3. Det finns dock en tydlig riktning i utvecklingen mot att länsstyrelserna samantaget ökar ambitionsnivå när det gäller fisketillsyn. Sannolikt är detta en utveckling som pågått länge men som är svår att belägga över tid i brist på data. Antal förordnade tillsynsmän Det redovisade antalet förordnande tillsynsmän var 2014 drygt 7400, bilaga 1, tabell 2. Den helt övervägande delen av dessa har förordnanden som enbart omfattar enskilt vatten och ett uppdrag från annan huvudman än Havs- och Besök och leverans Telefon Plusgiro vattenmyndigheten Gullbergs Strandgata 15 Fax Bankgiro Box Göteborg Organisationsnummer Göteborg

2 2/22 länsstyrelsen. Antalet förordnanden som omfattade tillsyn i havsområdet och i vattendrag som mynnar vid kusten var 394 respektive 414. För de stora sjöarna och vattendragen som mynnar där var motsvarande antal 255 respektive 57. Fisketillsynens omfattning Fisketillsynens omfattning redovisas som tillfällen, dagar och timmar. Antalet länsstyrelser som lämnar sådana uppgifter har ökat sedan 2012 och var 2014 sexton stycken. Totalt redovisades mer än 4000 tillsynstillfällen och timmars tillsyn, se bilaga 1, tabell 3. Den tillsyn som redovisas gäller vattenområden där fiske regleras främst genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Det saknas uppgifter som möjliggör en analys av hur många tillsynsmän som bidrar till den redovisade tillsynsinsatsen. Fisketillsynens effekter Fisketillsynens effekter redovisas som antal kontroller, informationsinsatser, anmärkningar, beslag, beslagtagna redskap och anmälningar. I bilaga 2, tabell 4, har uppgifter om antalet kontroller och beslag för ställts samman. En kontroll innebär i många fall att man kontrollerar ett utstående passivt redskap i förhållande till gällande föreskrifter utan att den som ansvarar för redskapet är närvarande. När det gäller handredskap innebär en kontroll en muntlig kontakt med en närvarande fiskare. Antalet länsstyrelser som redovisar uppgifter om kontroller och beslag ökar över tid och 2014 var det 13 respektive 17 länsstyrelser som gjorde det. Totalt redovisades nästan kontroller vilket resulterade i nästan 400 beslag och därmed anmälningar av brott. Analys och slutsatser Eftersom de uppgifter som redovisas av Brottsförebyggande rådet om brott mot fiskelagen årligen uppgår till så kan man konstatera att länsstyrelsens engagemang för fisketillsyn har betydande effekter utöver den viktigaste uppgiften att sprida information till allmänheten. Analyseras den redovisade tillsynen kan man säga att drygt 2% av kontrollerna leder till ett beslag. Sätter man detta i relation till fritidsfiskets omfattning som enligt de nationella undersökningar som SCB genomför på uppdrag från Hav (JO 57, SM 1401) omfattar 1,5 miljoner aktiva svenskar i åldern år som totalt genomför flera tiotals miljoner redskapsansträngningar så kan man dra slutsatsen att antalet beslag och därmed anmälningar om brott skulle öka om tillsynen ökar. Enbart i havsområdet genomförs drygt 4,5 miljoner redskapsdagar av svenska medborgare, se tabell 1 nedan. I relation till den omfattningen är den

3 3/22 samlade tillsynsinsatsen liksom kostnaderna för den att betrakta som ringa i förhållande till det stora värde som fritidsfisket representerar. Länsstyrelsernas engagemang och resurser för fisketillsyn är avgörande för en rimlig kontinuitet och närvaro av tillsyn över fritidsfisket. Det saknas underlag för att bedöma i vilken utsträckning de samlade resurserna för tillsyn och kontroll är på en tillfredsställande nivå i förhållande till förvaltningens mål. Det kan dock konstateras att det är en mycket liten del av det samlade fritidsfisket som blir kontrollerat och att de kontroller som genomförs resulterar i ett stort antal anmärkningar, beslag och anmälningar. Länsstyrelsernas samlade insatser för fisketillsynen resulterar i en omfattande och helt nödvändig informationsinsats. Tabell 1: Antal förordnanden, omfattning och effekter av fisketillsynen enligt länsstyrelsernas redovisning för 2014 i relation till fritidsfiskets omfattning. Samtliga län Kustlänen Totalt förordnanden Förordnanden kust 394 Förordnanden vattendrag kust 414 Omfattning tillsynstillfällen Omfattning tillsynstimmar Effekt kontroller Effekt beslag Antal redskapsdagar, havet (SCB 2013) Nät Trolling Övrigt handredskapsfiske Bilagor: Bilaga 1, Tabeller Bilaga 2, Översiktlig samanställning av informationen i årsrapporter och PM Bilaga 3, Fisketillsynens förutsättningar

4 4/22 Bilaga 1. Tabeller Uppgifter samanställda från länsstyrelsernas redovisning enligt regleringsbrev och från databasen över åtgärder i vatten (Havs- och vattenmyndigheten dnr och dnr 18-15) Tabell 1. Översikt länsstyrelsernas redovisning av fisketillsyn 2014 och lämnade uppgifter i ÅIV för Länsstyrelse Skriftlig redovisning till Hav, tillsyn 2014 Uppgifter i ÅIV Norrbotten Årsrapport X Västerbotten Årsrapport X X Västernorrland X X Gävleborg X X X Uppsala X X X Stockholm Pm, samanställning Västmanland X X Gotland Pm, samanställning Östergötland Pm, samanställning X X X Kalmar Pm, samanställning X X X Blekinge Pm, samanställning X Skåne Pm, samanställning X X X Västra Götaland Årsrapport X X X Jönköping Årsrapport X X X Örebro Pm, samanställning X Värmland Pm, samanställning X X Jämtland Pm, samanställning X Kronoberg Pm, samanställning X X Dalarna X Halland Pm, samanställning X Södermanland Pm, samanställning Totalt

5 5/22 Tabell 2. Antal tillsynsmän, länsstyrelsernas redovisning enligt regelringsbrev för Tillsyn Havs- och vattenmyndighetens föreskriftsområde Totalt Hav Vattendrag kust St sjöarna Vattendrag St sjöarna Ovan odlingsgräns Norrbotten Västerbotten Västernorrland Gävleborg 532 Uppsala Stockholm Västmanland Gotland 2 2 Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg 290 Dalarna Halland Södermanland 129 Totalt Gränsälv

6 6/22 Tabell 3. Rapporterad omfattning på fisketillsynen Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Tillfällen Timmar Norrbotten Västerbotten Västernorrland Gävleborg Uppsala Stockholm Västmanland Gotland >50 >33 Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg Dalarna Halland Södermanland 7 28 Totalt

7 7/22 Tabell 4. Rapporterad effekt av fisketillsynen Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Kontroller Beslag Norrbotten Västerbotten Västernorrland 0 0 Gävleborg Uppsala Stockholm Västmanland Gotland 0 0 Östergötland Kalmar Blekinge 0 1 Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg Dalarna Halland Södermanland Totalt

8 8/22 Tabell 4. Redovisade uppgifter om fisketillsyn för 2012 och 2013, omfattning och effekter, antal uppgifter inom parentes Tillfällen 4418 (9) 3055 (12) 4038 (16) Timmar 7542 (8) (11) (16) Kontroller (5) (9) (13) Beslag 339 (8) 590 (14) 396 (17)

9 9/22 Bilaga 2, Översiktlig samanställning av informationen i årsrapporter och PM, länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn För en bredare och mer kvalitativ beskrivning av länsstyrelsernas insatser för och arbete med fisketillsyn i relation till redovisningskravet i regleringsbrevet har uppgifter från PM och årsrapporter som lämnats till Havs- och vattenmyndigheten (Hav dnr 18-15) sammanställts i det följande. Informationen i årsrapporter och PM är i många fall ambitiös och omfångsrikt utförlig. I denna översikt har det som bedömts tillföra information av kvalitativ karaktär utöver de kvantitativa uppgifter som efterfrågas i regleringsbrevet och som uttycker länsstyrelsernas syn på uppdraget tagits med. Länsstyrelsen Norrbotten, Rapport Länsstyrelsen i Norrbotten redovisar sina insatser för fisketillsynen i en utförlig årsrapport ( Årsrapport fisketillsyn 2014, Länsstyrelsen i Norrbottens läns fisketillsyn vid kusten och i laxälvarna). Fisketillsyn har under lång tid varit en prioriterad del i länsstyrelsen fiskevårdsverksamhet. Länsstyrelsen bedömer att fisketillsynen är en viktig komponent i det sammantagna fiskevårdsarbetet. I många fall är det nödvändigt att kombinera fiskevårdsinsatser med utökad kontroll och informationsverksamhet för att önskade effekter ska uppnås. Fisketillsynen omfattar i länsstyrelsens verksamhet olika typer av informationsaktiviteter såväl som traditionellt kontrollerande verksamhet som redskapskontroller, spaning, etc. Fisketillsynen vid kusten och i de svenska vildlaxälvarna bedrivs på länsstyrelsens eget initiativ. Denna tillsyn bekostas i huvudsak av medel från det statliga fiskevårdsbidraget. Älvar På grund av begränsade resurser har tillsynen tidigare prioriterats till vildlaxälvarna. Tillsynen i dessa områden är mycket kostsam eftersom en stor del sker i väglösa områden där långa transporter krävs och där helikopter ofta måste användas. Länsstyrelsens planerar tillsynen vid vildlaxälvarna i samråd med lokala aktörer från de olika älvarna. Samråd sker även med den lokala polismyndigheten och i viss mån med helikopterföretag som svarar för delar av transporterna vid tillsynen. Vid planeringen fastställs vilken typ av tillsyn och den omfattning som är lämplig i respektive älv med hänsyn till erfarenheter från tidigare år. Tillsynen i vildlaxälvarna bedrivs under juni till oktober. Tillsynen utförs med helikopter, båt, kanot, bil, samt till fots. Tillsynen utförs av Länsstyrelsens ordinarie personal, ideella tillsynsmän, samt den lokala polismyndigheten. Eftersom tillsynsverksamheten till stor del är beroende av samarbete med lokala ideellt arbetande frivilliga tillsynsmän görs

10 10/22 ansträngningar för att etablera och upprätthålla lokala nätverk av tillsynsmän i älvdalarna. Tillsynsverksamheten i älvarna består i huvudsak av regelrätt spaning men besök görs också på campingplatser och liknande kring de olika älvarna i syfte att visa upp en närvaro av fisketillsyn för lokalbefolkning och för besökande turister. Man informerar också genom att sätta upp informationslappar på strategiska platser. I årsrapporten för tillsynen under 2014 anger länsstyrelsen att deras insatser resulterade i ungefär 40 tillsynsdagar. Det är en ökning jämfört med de senaste åren. En viss osäkerhet om det exakta antalet utförda tillsynsdagar råder eftersom delar av tillsynen utförs av frivilliga tillsynsmän som inte rapporterar arbetstiden på samma sätt som länsstyrelsens egen personal. Tillsynsinsatserna fördelas på Piteå älv, Råneå älv, Kalix älv, Kaitum älv och Lainio älv. Under 2014 gjordes riktade insatser för att komma till rätta med det olagliga havsöringsfisket som bedrivs i vildlaxälvarnas nedre delar under vår och höst. Dessa insatser resulterade inte i några beslag eller polisanmälningar. Länsstyrelsen anser att de kontakter som sker med fiskande vid älvarna i regel är positiva. Länsstyrelsen anger i årsrapporten att fisketillsynen i vildlaxälvarna ökade under Den utökade insatsen bestod i riktade insatser för att komma till rätta med olagligt fisket efter havsöring i älvarnas nedre delar under vår och höst. Länsstyrelsen har under ett antal år fått in många tips om detta olagliga fiske som verkar ha ökat tydligt i omfattning de senaste åren. Länsstyrelsen bedömer att det sannolikt beror av det allt starkare havsöringsbestånden. Enligt den information och tips som kommer in till länsstyrelsen är fisket tidvis omfattande och fångsterna kan ibland vara stora. Det otillåtna fisket bedrivs med handredskap och nästan uteslutande från båt på stora öppna älvavsnitt vilket innebär att det är problematiskt att genomföra bevakning utan upptäckt och att förutsättningarna att ta någon olagligt fiskande på bar gärning därmed är dåliga. Kust Sedan 2006, när nya regler för fritidsfisket vid kusten tillkom har länsstyrelsen utvecklat sin tillsynsverksamhet i kustområdet. Bakgrunden till dessa regeländringar var behovet av förbättrat skydd för länets vilda havsöringsstammar. Efter hand har länsstyrelsens tillsynsverksamhet utökats och i första hand inriktats att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om fiske med nät innanför 3 meters djup. Planeringen av länsstyrelsens tillsyn vid kusten görs efter samråd med övriga berörda parter. I planeringen fastställs tillsynens omfattning, prioriteringar och en övergripande tidsplan. Tillsynen i kusten påbörjas i praktiken i samband med islossningen och när isläget tillåter båttrafik. Kusttillsynen pågår fram till den 10:e juni då förbudet för nätfiske på grunt vatten upphör. Under hösten återupptas

11 11/22 tillsynen i samband med att förbudet för nätfiske på grunt vatten åter träder i kraft. Tillsynen utförs av länsstyrelsens personal dels i länsstyrelsens egna båtar och dels med inhyrd båt och skeppare. Tillsynen utförs alltid av två personer, en tillsyningsman och en båtförare/vittne. Vissa insatser utförs i samarbete med kustbevakningen. En väsentlig del av kusttillsynen görs koncentrerat i sammanhängande perioder om flera dagar i samband med helger eller andra perioder när väderförhållandena är gynnsamma och/eller fiskeaktiviteten kan förväntas vara hög av andra skäl. I länsstyrelsens årrapport för tillsynen 2014 redovisas antal beslag, beslagtagen redskapsmängd samt antalet öringar och sikar som suttit i de beslagtagna näten under åren enligt följande: År antal beslag Redskapslängd (m) Antal öringar Antal sikar Antal meter nät/öring Erfarenheterna från länsstyrelsens kusttillsyn över åren är att fiskeaktiviteten varierar kraftigt över tiden. Vissa dagar observeras knappt några redskap alls, vare sig lagliga eller olagliga. Under andra dagar med synbart likartade förhållanden så är fisketrycket högt och omfattande beslag kan göras. Denna ojämnhet där enstaka dagars beslag kan få stort genomslag i den totala statistiken bidrar till svårigheterna med att dra säkra slutsatser om fisketryckets utveckling och huruvida det olagliga fisket ökar eller minskar. Hälften av den totala mängden beslagtagna redskap 2014 togs inom ett mindre område av Piteå skärgård inom loppet av en dryg timme. Åtgärden registrerades som fyra olika beslag eftersom redskapen var fördelade på fyra olika positioner men det är sannolikt att de härrörde från samma fiskare. Gränsälv I och med den nya gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland som tillkom 2010 har länsstyrelsen fått ett utpekat ansvar för att utveckla och bedriva fisketillsyn på svensk sida av gränsälven (Torne älv med

12 12/22 biflödena Muonio- och Könkämä älvar). Fisketillsynen i gränsälven har tidigare i huvudsak utförts av finska aktörer. I och med att länsstyrelsen fått ett utpekat ansvar för tillsynen har en verksamhet med syfte att bygga upp en fungerande operativ fisketillsyn påbörjats även på svensk sida. Denna verksamhet finansieras med delar av de intäkter som kommer från upplåtelserna av laxfiske i gränsälven samt delvis med de statliga fiskevårdsmedlen. Tillsynen i gränsälven planeras i samråd med svenska och finska myndigheter. I planeringen fastställs tillsynens omfattning och prioriteringar i en övergripande tidsplan. Tillsynen utförs med båt, kanot, bil, helikopter och till fots. Såväl planering som operativ tillsyn sker i nära samarbete med den fisketillsynsorganisation som finns på den finska sidan och som bland annat består av den finska polisen och gränskontrollen. Samråd sker också med den lokala polismyndigheten på svensk sida. Tillsynsverksamheten längs gränsälven är under uppbyggnad och stor vikt har lagts på att samla in information om fiskets bedrivande i olika delar av älven och i uppbyggandet av ett kontaktnät med lokala aktörer på både svensk och finsk sida. Särskilda insatser har gjorts för att studera hur det traditionella flytnätsfisket efter lax och sik bedrivs. Under 2014 genomfördes 44 tillsynsdagar vilket i arbetstid motsvarar 11 arbetsveckor. Denna rapporterade tiden gäller endast den av länsstyrelsen anställde tillsynsmannen och inkluderar inga frivilliga insatser eller insatser från finsk sida. Den finska tillsynsinsatsen är större än den svenska vilket innebär att den totala tillsynsinsatsen i gränsälven är betydligt mer omfattande än vad som redovisas i länsstyrelsens årsrapport. Kontakter som togs under sommaren 2014 med lokala fiskare och fiskerättsägare längs gränsälven för att hämta information om hur och var olika typer av fiske bedrivs resulterade i att ett antal personer har meddelat intresse att få genomgå utbildning till fisketillsynsman för att medverka som frivilliga i länsstyrelsens tillsyn. En betydande del av antalet tillsynsinsatser har gjorts gemensamt med den finska fisketillsynen under sommaren Länsstyrelsen Västerbotten, Rapport Länsstyrelsen i Västerbotten anger i sin redovisning att man inte bedriver tillsyn i egen regi längs kusten och att tillsynen längs vattendragen förutom Vindelälven genomförs av fiskerättsägarna. Länsstyrelsen lämnar bidrag för tillsynen inom den norra länsdelens kustområde till Kåge-, Byske- och Åbyälvens fiskevårdområden och för tillsynen längs Vindelälven. Länsstyrelsen medverkar också inom Vindelälvens fiskeråd för tillsynsinsatser. Länsstyrelsen fogar till sin redovisning av fisketillsyn för 2014 en rapport från Kågeälvens fiskevårdområde ( Tillsyns och informationsprojekt

13 13/22 Skallön till norra länsgränsen 2014). Av rapporten framgår att tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten har genomförts sedan 2011 i ett särskilt projekt. Områdets omfattning där projektet bedrivs utökades under 2013 att även omfatta Skellefteåälvens terminalområde. Skellefteå kommun är projektägare och projektet finansieras av Länsstyrelsen i Västerbotten. Projektet bedrivs i nära samarbete med Kustbevakningen och Polisen. Inom projektet sköts även underhåll av skyltar för restriktionsgränser inom respektive fredningsområde. Under säsongen 2014 genomförde tillsyn vid totalt 70 tillfällen inom kustområdet från Skallön i söder till Pite-Rönnskär i norr. Tillsynen resulterade i 191 kontroller vilket ledde till 5 beslag och polisanmälningar. Sammanfattningsvis säger man i rapporten att andelen felaktiga redskap som påträffas minskar i områdena och att detta sannolikt beror på insatserna för information och tillsyn. Det finns dock ett ganska omfattande problem med nätfiske i området där redskapen sätts utan eller med falsk utmärkning vilket gör det omöjligt att kontroller mot bestämmelserna om redskapsbegränsning. Länsstyrelsen Uppsala län För den operativa tillsynen längs kusten anlitar länsstyrelsen dels Stockholm stads idrottsförvaltning dels lämnas arvode till tillsyningsmän inom Älvkarleby FVO. Totalt redovisar länsstyrelsen 28 tillsynstillfällen och 70 kontroller vilket resulterat i ett beslag och sex anmärkningar. Länsstyrelsen Stockholms län, PM Av länsstyrelsens redovisning framgår att det finns hektar enskilt vatten i Stockholms skärgård. Inom dessa vattenområden har fiskevattenägaren omfattande rådighet över hur fisket bedrivs. Länsstyrelsen anser att ansvaret för fisketillsynen i dessa områden är oklart att det vore önskvärt att det regionala inflyttandet över förvaltningen kunde ökas och att länsstyrelsens fick ett tydligar ansvar för fisketillsynen. De fisketillsynsmän som länsstyrelsen förordnar har i princip alltid ett uppdrag inom ett enskilt vatten. Den vanligaste uppdragsgivaren är Stockholms stad. Av de 417 förordnade fisketillsynsmänen i länet är det 180 som har uppdrag i Skärgården och/eller Mälaren. Det är endast tre fisketillsynsmän anställda av Stockholms stad som har uppdrag för tillsyn inom länets samtliga vattenområden.

14 14/22 Länsstyrelsen Gotlands län, PM Inom länet finns två förordnande fisketillsynsmän som bedriver en i huvudsak ideell övervakning inom länet mot en mycket ringa kostnadsersättning. Länsstyrelsen har också en viss samverkan med Kustbevakningen. Länsstyrelsens bedömning är att den nuvarande omfattningen och kontinuiteten i tillsynsinsatserna är otillräcklig. För att uppnå en tillfredsställande omfattning på tillsynssatserna fodras resurser för att åtminstone deltidsanställa tre personer. Under 2014 resulterade länsstyrelens insatser i minst 18 tillsynstillfällen längs kusten. Men i praktiken av omfattningen sannolikt betydligt större än vad länsstyrelsen har kännedom om och kunnat redovisa. Länsstyrelsen Östergötlands län, PM Av 225 förordnaden i länet omfattar 9 tillsyn längs kusten. Länsstyrelsen hade för 2014 uppdragsavtal för tillsyn inom Bråviken och Valdemarsviken. Den tillsynsverksamheten som länsstyrelsen på det viset organiserade resulterade i 59 tillsynstillfällen och 239 kontroller. Länsstyrelsen i Östergötland gör den bedömningen att tillsynen ledder till ökad förståelse för reglerna vilket leder till bättre efterlevnad. Länsstyrelsen Kalmar län, PM Av länets 260 förordnade tillsynsmän har 28 uppdrag som helt eller delvis omfattar kustvatten. Länsstyrelsen är uppdragsgivare för 7 av dessa. I praktiken omfattar tillsynen endast delar av länets kustvatten, längs med Torsås och Kalmar kommuns kustavsnitt samt delar av Västerviks och Oskarshamns kommun saknas fisketillsyn helt. Under 2014 genomfördes totalt tillsyn vid 1144 tillfällen vilket resulterade i 3 anmälningar och mer än 100 enskilda informationsinsatser i samband med anmärkningar av olika slag. Länsstyrelsen anser att det behövs utökade resurser för att utveckla fisketillsynen inom länet. Länsstyrelsen Blekinge län, PM Länsstyrelsen framför i sin redovisning att huvuddelen av fisketillsynen längs Blekingekusten utförs av Kustbevakningen. Länsstyrelsen deltar också samordnings- och uppföljningsarbetet kring fisketillsyn och fiskerikontroll tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Kalmar län samt Kustbevakning, Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll och polis.

15 15/22 Länsstyrelsen anser att deras ansvar för fisketillsyn endast omfattar arbetet med att förordna och utbilda fisketillsynsmän. I övrigt saknas ett tydligt uppdrag i för fisketillsyn. Länsstyrelsen bedriver därför ingen fisketillsyn i egen regi. De fisketillsynsmän som förordnas har uppdrag från fiskevårdsområden eller annan fiskerättägare och är endast verksamma på enskilt vatten. I övrigt lämnas ett bidrag till den tillsyn som bedrivs av Sveaskogs förvaltnings AB längs med Mörrumsån och dess fredningsområde. Den redovisning man gör till Havs- och vattenmyndigheten omfattar enbart dessa tillsynsinsatser. För 2014 redovisas totalt 155 tillsynstillfällen vilket resulterade i ett beslagtaget nät. Länsstyrelsen Skåne, PM Länsstyrelsen förordnar fisketillsynsmän för både enskilt och allmänt vatten. Arbetet med fisketillsyn är organiserat så att utbildningar samordnas med Hallands län och genom att man organiserar 16 fisketillsynmän indelade sex grupper för att genomföra tillsyn längs kusten. För dessa tillsynsmän är länsstyrelsen uppdragsgivare. I övrigt vad gäller tillsynen längs kusten är Havs- och vattenmyndighetens landningskontrollanter i Simrishamn förordnade att genomföra fisketillsyn. Landningskontrollanternas verksamhet med fisketillsyn bygger på ett samverkansavtal mellan länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen bedömning är att detta innebär en stor samordningsvinst då det innebär en daglig närvaro. Dessutom är verksamheten därmed också alltid bemannad vilket innebär att man kan ta emot tips och information som kan vara värdefull i ett tillsynsperspektiv och då det finns möjlighet också ingripa. Totalt finns det 332 förordnade fisketillsynmän i länet varav 42 har förordnade som inkluderar allmänt vatten (havet) och 130 med förordnanden som inkluderar till kusten mynnande vattendrag inklusive fredningsområden vid kusten. En stor fördel med den organisation och omfattning som fisketillsynen har i länet är att den innebär omfattande informationsinsatser direkt i fällt till aktiva fiskare. Under 2014 redovisar länsstyrelsen 34 misstänkta överträdelser som renderade i ingripande och tillsägelse samt 7 anmälningar och 5 beslag.

16 16/22 Länsstyrelsen Hallands län, Pm Inom Hallands län fanns vid årsskiftet 2014/2015 totalt 134 förordnanden varav 34 med uppdrag som omfattar kustvatten och 60 med uppdrag som inkluderar tillsyn över Lax- och havsöringsförande vattendrag. Länsstyrelsen lämnar uppdrag för totalt 35 st fisketillsynsmän varav 3 enbart omfattar havsområdet och 32 st med uppdrag för både hav och laxoch havsöringsåar. Fredningsområdena utmed länets kust skyltas regelbundet upp och skyltningen underhålls framförallt genom fisketillsynsmännens försorg. Informationsinsatser ingår för övrigt som en mycket viktigt del i fisketillsynsmännens löpande verksamhet. Under 2014 har redovisas sammantaget 361 tillsynstillfällen vilket resulterade i 10 och 5 anmälningar. Antalet redovisade konkreta informationstillfällen uppgår till 31 stycken. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Årsrapport Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnar en omfattande redovisning av sina insatser för fisketillsynen i årerapporter. Tillsynsverksamheten omfattar samarbetet mellan ansvariga myndigheter, fortbildning av tillsynsmän, information, operativ tillsyn, administration. Tillsynen är inriktad på både fritids- och yrkesfiske. Länsstyrelsen anser att Informationsspridningen i samband med operativ fisketillsyn bidrar till att dämpa konflikter som till och från uppstår mellan olika kategorier fiskande (Årsrapport för Fisketillsyn i Vänern och kustvattenområdet i Västra Götalands län 2014, dnr ). Länsstyrelsen i Västra Götaland driver inom Tillsyn Väst ett samverkansinitiativ som syftar till att samordna och effektivisera tillsynsinsatser längs Västkusten och i de stora Sjöarna Vänern och Vättern. Samverkan omfattar flera länsstyrelser, Kustbevakningen, Sjöpolis och Havs- och vattenmyndigheten. Målsättningen med Tillsyn Väst är, utöver att så långt det är möjligt samordna gemensamma tillsynsinsatser, att genom informationsutbyte höja kunskap, kompetens och relevans i tillsynsinsatserna. Tillsyn Väst har också bidragit till erfarenheter som lett vidare till liknande initiativ från andra länsstyrelser. Länsstyrelsens Regelfolder Fiskeregler i havet uppdateras vid behov och producerades i 2014 i exemplar. Regelfoldern sprids via mässor, under operativ tillsyn, redskapshandlare, turistbyråer och bensinstationer. Regelfoldern har också översatts till tyska och engelska. Det kvarstår ett behov av att trycka regelfoldrar på ytterligare språk.

17 17/22 Länsstyrelsen arbetar också aktivt med information via massmedia. Exempelvis genomförs särskilda informationskampanjer och samordnade tillsynsinsatser vid havsöringspremiären. Totalt resulterade länsstyrelsens operativa fisketillsyn inom Västra Götalands kustområde i 639 tillsynstillfällen med 422 beslag och 234 polisanmälningar. 153 tips om olaga fiske kontrollerades av fisketillsyningsmännen, 757 anmärkningar delades ut och 4503 informationstillfällen genomfördes under operativ tillsyn. Under 2014 har kontroller genomförts vid operativ fisketillsyn. Nedan är kontrollerna specificerade: kontroller av båt eller handredskapsfiskande personer från land kontroller av utmärkning och märkning kontroller av redskap 922 kontroller av ilandförd fångst Länsstyrelsen i Jönköpings län, Årsrapport Vättern Sveriges näst största sjö hyser i dag det enskilt största beståndet av den skyddsvärda sydsvensk storrödingen. Naturliga bestånd av sik, harr och öring är andra förekommande fiskarter. Beståndet av signalkräfta, som introducerades i Vättern under slutet av 1960-talet, utgör idag den viktigaste resursen för yrkesfisket. Arten har även ett visst ekonomiskt värde för de personer som förfogar över fiske på enskilt vatten. Sammantaget hyser Vättern höga naturvärden där fisk och fiske har en central roll för de som verkar på och kring sjön. Fisketillsyn Vättern 2014 Fisketillsynen i Vättern bedrivs av Länsstyrelserna gemensamt runt sjön med personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utöver detta tillkommer även frivilliga, icke avlönade förordnande tillsynsmän i Vätterns tillflöden. Liksom tidigare år prioriterades tillsynen högt år 2014 inom ramen för ordinarie verksamheten där ambitionen var att vidmakthålla den sedan tidigare höga operativa tillsynstiden på sjön. Tillsynen genomförs enligt en årligen fasställd tillsynsplan. Under en del av året förstärks tillsynen på Vättern med personal ifrån Västra Götalands län. Detta har tidigare skett främst under den tid då allmänheten har rätt att bedriva kräftfiske på allmänt vatten. Detta utbyte är ömsesidigt varför personal från Jönköping periodvis deltar i fisketillsynen i Västra Götaland. Under 2014 saknades ekonomiska reseurser från Länsstyrelsen i Västra Götaland varför en förstärkning till

18 Antal redsakp (st) 18/22 Vättern uteblev. Liksom tidigare år deltog sjöpolis från Västra Götaland under den tid som allmänhetens kräftfiske pågick. Samarbetet med såväl lokal polis och sjöpolis har under 2014 varit fortsatt mycket bra och ger inte minst en betydelsefull kompetensutveckling åt båda håll. Under 2014 har åklagare för första gången deltagit på det årliga och återkommande samverkansmötet mellan myndigheter och yrkefiskare vilket är mycket glädjande. Åklagare har även varit med vid operativ fisketillsyn och därigenom fått en större förståelse för verksamheten. Ett viktigt samverkansforum för detta är bland annat Fisketillsyn Väst med representanter från bland annat Havs- och Vattenmyndigheten, polis, Länsstyrelser, Kustbevakning och särskilt inbjudna, till exempel åklagarkamrar. Generellt kan fisketillsynen i Vättern och dess tillflöden 2014 sammanfattas med att regelefterlevnaden varit god. Detta är troligen en effekt av den under senare år omfattande informationsspridningen som skett i flera olika typer av mediala forum. Problem med stölder av andras redskap (kräftfiske) hos såväl yrkesfiskare som andra fiskande har minskat ytterligare jämfört med föregående år men rapporter om organiserat tjuvfiske förekommer. Under 2013 uppmärksammades bland annat att antalet falskmärkta kräftfiskeredskap ökade, det vill säga att fiskeredskap märks med annans namn än den som fiskar. Flera av de beslag och polisanmälningar som gjordes 2014 var av denna typ. Antal beslagtagna redskap och antal framgår i figur 2. Detta tyder på ett utstuderat tillvägagångssätt där syftet uppenbart har varit att maximera antalet burar och för att i förlängningen erbjuda kräftor för avsalu Beslagtagna redskap Nät (st) Mjärdar Övrigt Figur 2. Beslagtagna redskap i Vättern under perioden Utöver falsmärkning finns även starka indikationer på att omärkta fiskeredskap (länkade kräftburar, ofta betydligt fler än de 6 stycken som

19 Antal beslagtagna kräftburar Antal polisanmälningar 19/22 tillåts) läggs med hjälp av GPS. Redskapen läggs utan vakare varpå allt draggas upp vid vittjning. Detta problem är enligt Länsstyrelsens uppgifter ökande och mer frekvent förekommande i sjöns södra delar än de norra. I figur 3 framgår antalet polisanmälningar respektive beslagtagna kräftburar. Fisketillsyn Vättern Beslagtagna kräftmjärdar Polisanmälningar Figur 3. Polisanmälningar och beslagtagna kräftmjärdar i Vättern under perioden Avslutningsvis planeras under 2015 effektiviseringsinsatser gällande fisketillsynen i Vättern. Sådana särskilda insatser består i landningskontroller i de större hamnarna runt sjön. Särskilda tillsynslag med handplockad personal kommer genomföra sådana kontroller. Länsstyrelsen i Örebro län, PM Fisketillsynen inriktas helt mot Hjälmaren och genomförs enligt en tillsynsplan som fatställs i samverkan mellan berörda länsstyrelser. Verksamheten finansieras helt med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten och för 2014 uppgick upparbetade kostnader till drygt kr. Länsstyrelsen redogör också för ett antal riktade informationsinsatser som genomförts. Den genomförda tillsynen har resulterat i ett högre antal beslag och anmälningar än tidigare år och länsstyrelsen bedömer att olaga fiske kan förväntas öka mot bakgrund av den goda beståndssituationen för arter som gös och kräfta vilka betalas betingar ett högt pris. Länsstyrelsen menar att en kontinuerlig och över tid stabil tillsyns- och informationsinsats är en avgörande faktor dör en fortsatt framgångsrik förvaltning. Länsstyrelsen i Värmlands län, PM Länsstyrelsen har under 2014 samverkat med länsstyrelsen i Västra Götaland för att upprätta en gemensam plan för fisketillsynen i Vänern. Man har också påbörjat en särskild planering av tillsyninsatser inom länets område i norra Vänern. Länsstyrelsen redogör också för ett antal informationsinsatser, bland annat har man inköpt och satt upp två informationstavlor med regler för fisket i sjön.

20 20/22 Länsstyrelsen i Jämtlands län, PM Länsstyrelsen lämnar kortfattad information om tillsynen i Storsjön och Indalsälven som organiseras i samverkan med fiskevårdeområden. Länsstyrelsen i Kronobergs län, PM Inom länet finns enbart enskilt vatten. Länsstyrelsen Södermanlands län, PM Länsstyrelsen deltar i arbetet med tillsyn över Mälaren och Hjälmaren för vilket länsstyrelserna i respektive Västmanland och Örebro ansvarar för redovisning till Hav. Längs kusten ansvarar länsstyreslen för tillsynen och genomför den i samverkan med kustbevakningen och Stockholmsstad som genomför tillsyn på uppdrag från länsstyrelsen.

21 21/22 Bilaga 3, Fisketillsynens förutsättningar Samhällets resurser för tillsyn på allmänt och enskilt vatten över föreskifter om fritidsfiske som Havs- och vattenmyndigheten lämnar utgörs av Kustbevakningen och länsstyrelsens samlade verksamhet för fisketillsyn. I Västra Götalands län och i Stockholms län har dessutom sjöpolisen närvaro. På enskilt vatten har fiskerättsägaren möjlighet att på olika sätt organisera tillsyn. Sammantaget innebär detta att det finns omfattande resurser för att upprätthålla närvaro av operativ fisketillsyn. Länsstyrelsernas insatser med egen personal och genom förordnade fisketillsynsmän får dock anses avgörande för regelbunden och över tid kontinuerlig tillsyn på en rimlig nivå. Länsstyrelsernas insatser för samverkan med andra myndigheter, utbildning och förordnande av fisketillsynsmän och rådgivning till fiskevårdsområden har stor betydelse och ökar effektiviteten i den samlade tillsynen. Av 34 fiskelagen framgår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får utse fisketillsynsmän. Enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen är det länsstyrelserna som förordnar fisketillsynsmän. Länsstyrelserna har i sina instruktioner ett utpekat ansvar för fiskevården men i övrigt saknas ett tydligt utpekat ansvar för fisketillsyn. Enligt regleringsbrevet ska länsstyrelserna dock redovisa genomförda insatser för fisketillsynen till Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsernas samlade syn på uppdrag för fisketillsyn har tidigare redovisats till regeringen (dnr Jo2009/697/JFS). Avsaknaden av tydligt ansvar leder till låg effektivitet, dålig organisation och brist på långsiktighet i den operativa fisketillsynen. Tillsynsorganisationen blir kortsiktig och i stor utsträckning av ideell karaktär. För att erhålla ett förordnande som fisketillsynsman krävs genomgången utbildning och att det finns ett uppdrag enligt vad som anges i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän. Under 2014 fanns det enligt länsstyrelsernas redovisning till Havs- och vattenmyndigheten drygt 7400 förordnade fisketillsynmän, tabell 1. Den helt övervägande andelen av dessa har uppdrag att genomföra tillsyn inom enskilt vatten. Kopplat till ansvaret att förordna fisketillsynsmän genomför länsstyrelserna ett omfattande arbete inom området. Dels med själva förordnandet och utbildningsinsatser i samband med detta, dels genom informationsspridning och aktivt genomförande av fisketillsyn och andra insatser för att sprida kunskaper om fiskets förutsättningar.

22 22/22 Information om och tillsyn över gällande regler är en avgörande fråga för en framgångsrik förvaltning. För tillsynen över fritidsfisket och information om fiskeregler till allmänheten är länsstyrelsernas insatser för fisketillsynen avgörande. Det gäller såväl då fritidsfisket bedrivs inom områden med allmänt vatten som på enskilt vatten. Länsstyrelserna har också i flera fall tagit aktivt ansvar för att samordna tillgängliga resurser genom att på olika vis organisera samverkan med Kustbevakning, polis, fiskevårdsområden och Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll. Havs- och vattenmyndigheten beslutar om användandet av anslag 1:12 till åtgärder för havs- och vattenmiljön. Anslaget får bland annat användas för åtgärder enligt förordningen om stöd till fiskevården där fisketillsyn är en utpekad åtgärd. Under 2013 använde länsstyrelserna sammantaget drygt 4,4 miljoner av anslaget till insatser för fisketillsyn fördelat per länsstyrelse enligt tabell 2 (Havs-och vattenmyndigheten dnr ). Fisketillsynen som länsstyrelserna medverkar till bedrivs främst på allmänt vatten längs kusterna och de stora sjöarna eller på enskilt vatten inom fredningsområden längs kusterna. Det vill säga i områden där fisket är fritt för var och en och reglerat genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Tillsynen genomförs antingen av anlitad personal på länsstyrelserna eller också lämnas bidrag till bland annat fiskevårdsområden för deras fisketillsyn i sådana områden. För tillsynen i vattendragen svarar fiskevårdsområdet där sådant finns eller i annat fall fiskerättsägaren. Många vattendrag eller delar av vattendrag där lax och öring vandrar för sin reproduktion saknar tillsynsorganisation. I vissa fall särskilt då det gäller mindre vattendrag finns det inget ekonomiskt incitament alls för den enskilde fiskerättsägaren att upprätthålla tillsyn eftersom det saknas möjlighet eller intresse att upplåta vattendraget för fiske.

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011 Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011 Sammanställning av länsstyrelsernas redovisning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2012-10-24 Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011 - sammanställning av länssttyrelsernas

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten

Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Myndigheternas roll i förvaltningen av enskilda fiskevatten Nationell Fiskevattenägarekonferens 22-23 november 2017 Per-Erik Larson, Länsstyrelsen Östergötland Håkan Carlstrand, Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen 2016

Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen 2016 Tillsyns och informationsprojektet Skallön till norra länsgränsen Kågeälvens nedre FvO Thomas Johansson Innehållsförteckning Inledning... 3 Åbyälvens fredningsområde... 4 Problem i området... 5 Kågeälvens

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Markus Lundgren. med underlag från

Markus Lundgren. med underlag från Havsöring i Sverige förvaltning och beståndsövervakning Markus Lundgren med underlag från Havsöring leker i många små vattendrag.... och är en karaktärsart viktig för övrig biologisk mångfald! 2017-03-28

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Fisketillsyn. Biologiskt regelverk Fisketillsyn Garant för starka fiskbestånd

Fisketillsyn. Biologiskt regelverk Fisketillsyn Garant för starka fiskbestånd Fisketillsyn Biologiskt regelverk Fisketillsyn Garant för starka fiskbestånd Länsstyrelsens arbete med fisketillsyn Länsstyrelsen förordnar fisketillsyningsmän Länsstyrelsen godkänner utbildningar och

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Diarienummer: 16Li700

Diarienummer: 16Li700 Rapport, Sammanställning polisanmälningar olagliga spelautomater 2014-2015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Kommentar till uppföljning... 1 1.2 Kommentar till statistik... 2 2 Sammanfattning...

Läs mer

Östersjölaxälvar i Samverkan

Östersjölaxälvar i Samverkan Östersjölaxälvar i Samverkan Yttrande angående remiss Datum Dnr Mottagare 2015-05-01 1344-15 Havs- och Vattenmyndigheten Förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde

Läs mer

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen

Samverkanskonferens på nationell nivå med fokus på flyktingsituationen -14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mötesanteckningar 1 (5) Antecknat av Halldor Stolt samordning@msb.se 073-026 1103 Mötesdatum 2015-09-14 Mötestid 16.00-16.50 Samverkanskonferens på nationell

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård

1. Inledning. Henrik Kvennberg Axel Starck Caroline Sigesgård Tillsyn över allmän kameraövervakning genomförd av länsstyrelserna gällande skolor och restauranger 212 1. Inledning Enligt 21 lagen (1998:15) om allmän kameraövervakning utövar länsstyrelsen tillsyn över

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar

Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar B I L A G A T I L L G R A N S K N I N G S R A P P O R T D N R : 31-2014-090 8 Bilaga 6. Sammanställning av enkätsvar RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport

Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport Kameraövervakning 2016 Länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport 1 Rapporten är sammanställd av: Linnea Tegernäs, enheten för tillstånd vid Länsstyrelsen i Stockholms län Omslagsfoto: Hans Engbers, Mostphotos

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010.

Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Datum 2011-02-01 Beteckning Jönköpings län Västra Götalands län Östergötlands län Örebro län Ny inventering av fritidsfisket i Vättern 2010. Fram till 1993 var inrapportering av fångst obligatorisk för

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Förvaltning av fisk i Dalälven. Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Förvaltning av fisk i Dalälven Karl Gullberg Länsfiskekonsulent Länsstyrelsen i Gävleborgs län Hur förvaltas lax och öring idag? Lax: Internationell förvaltning, EU:s GFP - TAC för Östersjön m m Öring:

Läs mer

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Polismyndigheternas tillståndsprövning och tillsynsverksamhet enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor Årsredovisning 2008 MSB:s kontaktperson: Helen Cerwall, 010-240 53 42 2 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Kontrollavgiften Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Ett informationsmaterial om kontrollavgiften producerat av Sveriges Fiskevattenägareförbund

Läs mer

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen

Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Förvaltningschef: Staffan Blom 1 (1) PaN 2014-03-04- P 12 ANMÄLAN 2014-02-18 PaN A1402-00053-55 Överlämnande av statistik för 2013 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen Ärendet

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

701-1 bilaga. Bilaga till Fiskelag (1993:787)

701-1 bilaga. Bilaga till Fiskelag (1993:787) Bilaga till Fiskelag (1993:787) OMRÅDE TILLÅTNA REDSKAP TILLÅTNA FISKSLAG SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Göteborgs län samt i Uppsala län utom Östhammars kommun

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat

Rapport 2014:3. Nationella trygghetsundersökningen Regionala resultat Rapport 2014:3 Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006 2013 Regionala resultat Rapport 2014:3 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt

Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag. Anders Skarstedt Svensk förvaltning av lax och öring - redovisning av ett regeringsuppdrag Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Regeringsuppdraget Havs- och vattenmyndigheten ska, efter samråd med Statens

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län

Bestämmelser för FISKE. inom Gotlands län Bestämmelser för FISKE inom Gotlands län Fiske på Gotland Den som fiskar måste också känna till de bestämmelser som gäller. För att underlätta för dig som fritidsfiskare har vi i denna folder gjort en

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer