Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014"

Transkript

1 1/22 PM Datum Dnr Mottagare Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist Avdelningen för Fiskförvaltning Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014 I enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev punkt 16 har insatser för fisketillsynen för budgetåret 2014 redovisats till Havs- och vattenmyndigheten. Sammanfattning Inledning Uppgifter har lämnats av samtliga länsstyrelser, se bilaga 1, tabell 1. Uppgifterna lämnades dels i skriftlig form dels genom att uppgifter registrerades i databasen för åtgärder i vatten (ÅIV). Flera länsstyrelser lämnade uppgifter i ett sammanfatande PM och i ÅIV. Några länsstyrelser lämnade mer omfattande och utvärderande rapporter. Informationen i årsrapporter och PM har översiktligt samanställts i Bilaga 2. Omfattningen i länsstyrelsernas redovissning har ökat över tid vilket bedöms avspegla en ambitionshöjning i den operativa tillsynen och det samverkansarbete som sker mellan länsstyrelser och med Kustbevakning, polis och Havs- och vattenmyndigheten. Jämförbarheten mellan år begränsas av att beskrivningen i regleringsbrevet av vad som ska redovisas tolkas olika. Då länsstyrelsernas resurser skiljer sig relativt mycket och då deras uppdrag och mandat att begära in uppgifter från tillsynsmän är oklart påverkar det de redovisade uppgifternas omfattning och kvalité. De bakomliggande förutsättningarna för länsstyrelsens verksamhet för fisketillsynen har översiktligt sammanställts i bilaga 3. Det finns dock en tydlig riktning i utvecklingen mot att länsstyrelserna samantaget ökar ambitionsnivå när det gäller fisketillsyn. Sannolikt är detta en utveckling som pågått länge men som är svår att belägga över tid i brist på data. Antal förordnade tillsynsmän Det redovisade antalet förordnande tillsynsmän var 2014 drygt 7400, bilaga 1, tabell 2. Den helt övervägande delen av dessa har förordnanden som enbart omfattar enskilt vatten och ett uppdrag från annan huvudman än Havs- och Besök och leverans Telefon Plusgiro vattenmyndigheten Gullbergs Strandgata 15 Fax Bankgiro Box Göteborg Organisationsnummer Göteborg

2 2/22 länsstyrelsen. Antalet förordnanden som omfattade tillsyn i havsområdet och i vattendrag som mynnar vid kusten var 394 respektive 414. För de stora sjöarna och vattendragen som mynnar där var motsvarande antal 255 respektive 57. Fisketillsynens omfattning Fisketillsynens omfattning redovisas som tillfällen, dagar och timmar. Antalet länsstyrelser som lämnar sådana uppgifter har ökat sedan 2012 och var 2014 sexton stycken. Totalt redovisades mer än 4000 tillsynstillfällen och timmars tillsyn, se bilaga 1, tabell 3. Den tillsyn som redovisas gäller vattenområden där fiske regleras främst genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Det saknas uppgifter som möjliggör en analys av hur många tillsynsmän som bidrar till den redovisade tillsynsinsatsen. Fisketillsynens effekter Fisketillsynens effekter redovisas som antal kontroller, informationsinsatser, anmärkningar, beslag, beslagtagna redskap och anmälningar. I bilaga 2, tabell 4, har uppgifter om antalet kontroller och beslag för ställts samman. En kontroll innebär i många fall att man kontrollerar ett utstående passivt redskap i förhållande till gällande föreskrifter utan att den som ansvarar för redskapet är närvarande. När det gäller handredskap innebär en kontroll en muntlig kontakt med en närvarande fiskare. Antalet länsstyrelser som redovisar uppgifter om kontroller och beslag ökar över tid och 2014 var det 13 respektive 17 länsstyrelser som gjorde det. Totalt redovisades nästan kontroller vilket resulterade i nästan 400 beslag och därmed anmälningar av brott. Analys och slutsatser Eftersom de uppgifter som redovisas av Brottsförebyggande rådet om brott mot fiskelagen årligen uppgår till så kan man konstatera att länsstyrelsens engagemang för fisketillsyn har betydande effekter utöver den viktigaste uppgiften att sprida information till allmänheten. Analyseras den redovisade tillsynen kan man säga att drygt 2% av kontrollerna leder till ett beslag. Sätter man detta i relation till fritidsfiskets omfattning som enligt de nationella undersökningar som SCB genomför på uppdrag från Hav (JO 57, SM 1401) omfattar 1,5 miljoner aktiva svenskar i åldern år som totalt genomför flera tiotals miljoner redskapsansträngningar så kan man dra slutsatsen att antalet beslag och därmed anmälningar om brott skulle öka om tillsynen ökar. Enbart i havsområdet genomförs drygt 4,5 miljoner redskapsdagar av svenska medborgare, se tabell 1 nedan. I relation till den omfattningen är den

3 3/22 samlade tillsynsinsatsen liksom kostnaderna för den att betrakta som ringa i förhållande till det stora värde som fritidsfisket representerar. Länsstyrelsernas engagemang och resurser för fisketillsyn är avgörande för en rimlig kontinuitet och närvaro av tillsyn över fritidsfisket. Det saknas underlag för att bedöma i vilken utsträckning de samlade resurserna för tillsyn och kontroll är på en tillfredsställande nivå i förhållande till förvaltningens mål. Det kan dock konstateras att det är en mycket liten del av det samlade fritidsfisket som blir kontrollerat och att de kontroller som genomförs resulterar i ett stort antal anmärkningar, beslag och anmälningar. Länsstyrelsernas samlade insatser för fisketillsynen resulterar i en omfattande och helt nödvändig informationsinsats. Tabell 1: Antal förordnanden, omfattning och effekter av fisketillsynen enligt länsstyrelsernas redovisning för 2014 i relation till fritidsfiskets omfattning. Samtliga län Kustlänen Totalt förordnanden Förordnanden kust 394 Förordnanden vattendrag kust 414 Omfattning tillsynstillfällen Omfattning tillsynstimmar Effekt kontroller Effekt beslag Antal redskapsdagar, havet (SCB 2013) Nät Trolling Övrigt handredskapsfiske Bilagor: Bilaga 1, Tabeller Bilaga 2, Översiktlig samanställning av informationen i årsrapporter och PM Bilaga 3, Fisketillsynens förutsättningar

4 4/22 Bilaga 1. Tabeller Uppgifter samanställda från länsstyrelsernas redovisning enligt regleringsbrev och från databasen över åtgärder i vatten (Havs- och vattenmyndigheten dnr och dnr 18-15) Tabell 1. Översikt länsstyrelsernas redovisning av fisketillsyn 2014 och lämnade uppgifter i ÅIV för Länsstyrelse Skriftlig redovisning till Hav, tillsyn 2014 Uppgifter i ÅIV Norrbotten Årsrapport X Västerbotten Årsrapport X X Västernorrland X X Gävleborg X X X Uppsala X X X Stockholm Pm, samanställning Västmanland X X Gotland Pm, samanställning Östergötland Pm, samanställning X X X Kalmar Pm, samanställning X X X Blekinge Pm, samanställning X Skåne Pm, samanställning X X X Västra Götaland Årsrapport X X X Jönköping Årsrapport X X X Örebro Pm, samanställning X Värmland Pm, samanställning X X Jämtland Pm, samanställning X Kronoberg Pm, samanställning X X Dalarna X Halland Pm, samanställning X Södermanland Pm, samanställning Totalt

5 5/22 Tabell 2. Antal tillsynsmän, länsstyrelsernas redovisning enligt regelringsbrev för Tillsyn Havs- och vattenmyndighetens föreskriftsområde Totalt Hav Vattendrag kust St sjöarna Vattendrag St sjöarna Ovan odlingsgräns Norrbotten Västerbotten Västernorrland Gävleborg 532 Uppsala Stockholm Västmanland Gotland 2 2 Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg 290 Dalarna Halland Södermanland 129 Totalt Gränsälv

6 6/22 Tabell 3. Rapporterad omfattning på fisketillsynen Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Tillfällen Timmar Norrbotten Västerbotten Västernorrland Gävleborg Uppsala Stockholm Västmanland Gotland >50 >33 Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg Dalarna Halland Södermanland 7 28 Totalt

7 7/22 Tabell 4. Rapporterad effekt av fisketillsynen Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Kontroller Beslag Norrbotten Västerbotten Västernorrland 0 0 Gävleborg Uppsala Stockholm Västmanland Gotland 0 0 Östergötland Kalmar Blekinge 0 1 Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg Dalarna Halland Södermanland Totalt

8 8/22 Tabell 4. Redovisade uppgifter om fisketillsyn för 2012 och 2013, omfattning och effekter, antal uppgifter inom parentes Tillfällen 4418 (9) 3055 (12) 4038 (16) Timmar 7542 (8) (11) (16) Kontroller (5) (9) (13) Beslag 339 (8) 590 (14) 396 (17)

9 9/22 Bilaga 2, Översiktlig samanställning av informationen i årsrapporter och PM, länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn För en bredare och mer kvalitativ beskrivning av länsstyrelsernas insatser för och arbete med fisketillsyn i relation till redovisningskravet i regleringsbrevet har uppgifter från PM och årsrapporter som lämnats till Havs- och vattenmyndigheten (Hav dnr 18-15) sammanställts i det följande. Informationen i årsrapporter och PM är i många fall ambitiös och omfångsrikt utförlig. I denna översikt har det som bedömts tillföra information av kvalitativ karaktär utöver de kvantitativa uppgifter som efterfrågas i regleringsbrevet och som uttycker länsstyrelsernas syn på uppdraget tagits med. Länsstyrelsen Norrbotten, Rapport Länsstyrelsen i Norrbotten redovisar sina insatser för fisketillsynen i en utförlig årsrapport ( Årsrapport fisketillsyn 2014, Länsstyrelsen i Norrbottens läns fisketillsyn vid kusten och i laxälvarna). Fisketillsyn har under lång tid varit en prioriterad del i länsstyrelsen fiskevårdsverksamhet. Länsstyrelsen bedömer att fisketillsynen är en viktig komponent i det sammantagna fiskevårdsarbetet. I många fall är det nödvändigt att kombinera fiskevårdsinsatser med utökad kontroll och informationsverksamhet för att önskade effekter ska uppnås. Fisketillsynen omfattar i länsstyrelsens verksamhet olika typer av informationsaktiviteter såväl som traditionellt kontrollerande verksamhet som redskapskontroller, spaning, etc. Fisketillsynen vid kusten och i de svenska vildlaxälvarna bedrivs på länsstyrelsens eget initiativ. Denna tillsyn bekostas i huvudsak av medel från det statliga fiskevårdsbidraget. Älvar På grund av begränsade resurser har tillsynen tidigare prioriterats till vildlaxälvarna. Tillsynen i dessa områden är mycket kostsam eftersom en stor del sker i väglösa områden där långa transporter krävs och där helikopter ofta måste användas. Länsstyrelsens planerar tillsynen vid vildlaxälvarna i samråd med lokala aktörer från de olika älvarna. Samråd sker även med den lokala polismyndigheten och i viss mån med helikopterföretag som svarar för delar av transporterna vid tillsynen. Vid planeringen fastställs vilken typ av tillsyn och den omfattning som är lämplig i respektive älv med hänsyn till erfarenheter från tidigare år. Tillsynen i vildlaxälvarna bedrivs under juni till oktober. Tillsynen utförs med helikopter, båt, kanot, bil, samt till fots. Tillsynen utförs av Länsstyrelsens ordinarie personal, ideella tillsynsmän, samt den lokala polismyndigheten. Eftersom tillsynsverksamheten till stor del är beroende av samarbete med lokala ideellt arbetande frivilliga tillsynsmän görs

10 10/22 ansträngningar för att etablera och upprätthålla lokala nätverk av tillsynsmän i älvdalarna. Tillsynsverksamheten i älvarna består i huvudsak av regelrätt spaning men besök görs också på campingplatser och liknande kring de olika älvarna i syfte att visa upp en närvaro av fisketillsyn för lokalbefolkning och för besökande turister. Man informerar också genom att sätta upp informationslappar på strategiska platser. I årsrapporten för tillsynen under 2014 anger länsstyrelsen att deras insatser resulterade i ungefär 40 tillsynsdagar. Det är en ökning jämfört med de senaste åren. En viss osäkerhet om det exakta antalet utförda tillsynsdagar råder eftersom delar av tillsynen utförs av frivilliga tillsynsmän som inte rapporterar arbetstiden på samma sätt som länsstyrelsens egen personal. Tillsynsinsatserna fördelas på Piteå älv, Råneå älv, Kalix älv, Kaitum älv och Lainio älv. Under 2014 gjordes riktade insatser för att komma till rätta med det olagliga havsöringsfisket som bedrivs i vildlaxälvarnas nedre delar under vår och höst. Dessa insatser resulterade inte i några beslag eller polisanmälningar. Länsstyrelsen anser att de kontakter som sker med fiskande vid älvarna i regel är positiva. Länsstyrelsen anger i årsrapporten att fisketillsynen i vildlaxälvarna ökade under Den utökade insatsen bestod i riktade insatser för att komma till rätta med olagligt fisket efter havsöring i älvarnas nedre delar under vår och höst. Länsstyrelsen har under ett antal år fått in många tips om detta olagliga fiske som verkar ha ökat tydligt i omfattning de senaste åren. Länsstyrelsen bedömer att det sannolikt beror av det allt starkare havsöringsbestånden. Enligt den information och tips som kommer in till länsstyrelsen är fisket tidvis omfattande och fångsterna kan ibland vara stora. Det otillåtna fisket bedrivs med handredskap och nästan uteslutande från båt på stora öppna älvavsnitt vilket innebär att det är problematiskt att genomföra bevakning utan upptäckt och att förutsättningarna att ta någon olagligt fiskande på bar gärning därmed är dåliga. Kust Sedan 2006, när nya regler för fritidsfisket vid kusten tillkom har länsstyrelsen utvecklat sin tillsynsverksamhet i kustområdet. Bakgrunden till dessa regeländringar var behovet av förbättrat skydd för länets vilda havsöringsstammar. Efter hand har länsstyrelsens tillsynsverksamhet utökats och i första hand inriktats att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om fiske med nät innanför 3 meters djup. Planeringen av länsstyrelsens tillsyn vid kusten görs efter samråd med övriga berörda parter. I planeringen fastställs tillsynens omfattning, prioriteringar och en övergripande tidsplan. Tillsynen i kusten påbörjas i praktiken i samband med islossningen och när isläget tillåter båttrafik. Kusttillsynen pågår fram till den 10:e juni då förbudet för nätfiske på grunt vatten upphör. Under hösten återupptas

11 11/22 tillsynen i samband med att förbudet för nätfiske på grunt vatten åter träder i kraft. Tillsynen utförs av länsstyrelsens personal dels i länsstyrelsens egna båtar och dels med inhyrd båt och skeppare. Tillsynen utförs alltid av två personer, en tillsyningsman och en båtförare/vittne. Vissa insatser utförs i samarbete med kustbevakningen. En väsentlig del av kusttillsynen görs koncentrerat i sammanhängande perioder om flera dagar i samband med helger eller andra perioder när väderförhållandena är gynnsamma och/eller fiskeaktiviteten kan förväntas vara hög av andra skäl. I länsstyrelsens årrapport för tillsynen 2014 redovisas antal beslag, beslagtagen redskapsmängd samt antalet öringar och sikar som suttit i de beslagtagna näten under åren enligt följande: År antal beslag Redskapslängd (m) Antal öringar Antal sikar Antal meter nät/öring Erfarenheterna från länsstyrelsens kusttillsyn över åren är att fiskeaktiviteten varierar kraftigt över tiden. Vissa dagar observeras knappt några redskap alls, vare sig lagliga eller olagliga. Under andra dagar med synbart likartade förhållanden så är fisketrycket högt och omfattande beslag kan göras. Denna ojämnhet där enstaka dagars beslag kan få stort genomslag i den totala statistiken bidrar till svårigheterna med att dra säkra slutsatser om fisketryckets utveckling och huruvida det olagliga fisket ökar eller minskar. Hälften av den totala mängden beslagtagna redskap 2014 togs inom ett mindre område av Piteå skärgård inom loppet av en dryg timme. Åtgärden registrerades som fyra olika beslag eftersom redskapen var fördelade på fyra olika positioner men det är sannolikt att de härrörde från samma fiskare. Gränsälv I och med den nya gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland som tillkom 2010 har länsstyrelsen fått ett utpekat ansvar för att utveckla och bedriva fisketillsyn på svensk sida av gränsälven (Torne älv med

12 12/22 biflödena Muonio- och Könkämä älvar). Fisketillsynen i gränsälven har tidigare i huvudsak utförts av finska aktörer. I och med att länsstyrelsen fått ett utpekat ansvar för tillsynen har en verksamhet med syfte att bygga upp en fungerande operativ fisketillsyn påbörjats även på svensk sida. Denna verksamhet finansieras med delar av de intäkter som kommer från upplåtelserna av laxfiske i gränsälven samt delvis med de statliga fiskevårdsmedlen. Tillsynen i gränsälven planeras i samråd med svenska och finska myndigheter. I planeringen fastställs tillsynens omfattning och prioriteringar i en övergripande tidsplan. Tillsynen utförs med båt, kanot, bil, helikopter och till fots. Såväl planering som operativ tillsyn sker i nära samarbete med den fisketillsynsorganisation som finns på den finska sidan och som bland annat består av den finska polisen och gränskontrollen. Samråd sker också med den lokala polismyndigheten på svensk sida. Tillsynsverksamheten längs gränsälven är under uppbyggnad och stor vikt har lagts på att samla in information om fiskets bedrivande i olika delar av älven och i uppbyggandet av ett kontaktnät med lokala aktörer på både svensk och finsk sida. Särskilda insatser har gjorts för att studera hur det traditionella flytnätsfisket efter lax och sik bedrivs. Under 2014 genomfördes 44 tillsynsdagar vilket i arbetstid motsvarar 11 arbetsveckor. Denna rapporterade tiden gäller endast den av länsstyrelsen anställde tillsynsmannen och inkluderar inga frivilliga insatser eller insatser från finsk sida. Den finska tillsynsinsatsen är större än den svenska vilket innebär att den totala tillsynsinsatsen i gränsälven är betydligt mer omfattande än vad som redovisas i länsstyrelsens årsrapport. Kontakter som togs under sommaren 2014 med lokala fiskare och fiskerättsägare längs gränsälven för att hämta information om hur och var olika typer av fiske bedrivs resulterade i att ett antal personer har meddelat intresse att få genomgå utbildning till fisketillsynsman för att medverka som frivilliga i länsstyrelsens tillsyn. En betydande del av antalet tillsynsinsatser har gjorts gemensamt med den finska fisketillsynen under sommaren Länsstyrelsen Västerbotten, Rapport Länsstyrelsen i Västerbotten anger i sin redovisning att man inte bedriver tillsyn i egen regi längs kusten och att tillsynen längs vattendragen förutom Vindelälven genomförs av fiskerättsägarna. Länsstyrelsen lämnar bidrag för tillsynen inom den norra länsdelens kustområde till Kåge-, Byske- och Åbyälvens fiskevårdområden och för tillsynen längs Vindelälven. Länsstyrelsen medverkar också inom Vindelälvens fiskeråd för tillsynsinsatser. Länsstyrelsen fogar till sin redovisning av fisketillsyn för 2014 en rapport från Kågeälvens fiskevårdområde ( Tillsyns och informationsprojekt

13 13/22 Skallön till norra länsgränsen 2014). Av rapporten framgår att tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten har genomförts sedan 2011 i ett särskilt projekt. Områdets omfattning där projektet bedrivs utökades under 2013 att även omfatta Skellefteåälvens terminalområde. Skellefteå kommun är projektägare och projektet finansieras av Länsstyrelsen i Västerbotten. Projektet bedrivs i nära samarbete med Kustbevakningen och Polisen. Inom projektet sköts även underhåll av skyltar för restriktionsgränser inom respektive fredningsområde. Under säsongen 2014 genomförde tillsyn vid totalt 70 tillfällen inom kustområdet från Skallön i söder till Pite-Rönnskär i norr. Tillsynen resulterade i 191 kontroller vilket ledde till 5 beslag och polisanmälningar. Sammanfattningsvis säger man i rapporten att andelen felaktiga redskap som påträffas minskar i områdena och att detta sannolikt beror på insatserna för information och tillsyn. Det finns dock ett ganska omfattande problem med nätfiske i området där redskapen sätts utan eller med falsk utmärkning vilket gör det omöjligt att kontroller mot bestämmelserna om redskapsbegränsning. Länsstyrelsen Uppsala län För den operativa tillsynen längs kusten anlitar länsstyrelsen dels Stockholm stads idrottsförvaltning dels lämnas arvode till tillsyningsmän inom Älvkarleby FVO. Totalt redovisar länsstyrelsen 28 tillsynstillfällen och 70 kontroller vilket resulterat i ett beslag och sex anmärkningar. Länsstyrelsen Stockholms län, PM Av länsstyrelsens redovisning framgår att det finns hektar enskilt vatten i Stockholms skärgård. Inom dessa vattenområden har fiskevattenägaren omfattande rådighet över hur fisket bedrivs. Länsstyrelsen anser att ansvaret för fisketillsynen i dessa områden är oklart att det vore önskvärt att det regionala inflyttandet över förvaltningen kunde ökas och att länsstyrelsens fick ett tydligar ansvar för fisketillsynen. De fisketillsynsmän som länsstyrelsen förordnar har i princip alltid ett uppdrag inom ett enskilt vatten. Den vanligaste uppdragsgivaren är Stockholms stad. Av de 417 förordnade fisketillsynsmänen i länet är det 180 som har uppdrag i Skärgården och/eller Mälaren. Det är endast tre fisketillsynsmän anställda av Stockholms stad som har uppdrag för tillsyn inom länets samtliga vattenområden.

14 14/22 Länsstyrelsen Gotlands län, PM Inom länet finns två förordnande fisketillsynsmän som bedriver en i huvudsak ideell övervakning inom länet mot en mycket ringa kostnadsersättning. Länsstyrelsen har också en viss samverkan med Kustbevakningen. Länsstyrelsens bedömning är att den nuvarande omfattningen och kontinuiteten i tillsynsinsatserna är otillräcklig. För att uppnå en tillfredsställande omfattning på tillsynssatserna fodras resurser för att åtminstone deltidsanställa tre personer. Under 2014 resulterade länsstyrelens insatser i minst 18 tillsynstillfällen längs kusten. Men i praktiken av omfattningen sannolikt betydligt större än vad länsstyrelsen har kännedom om och kunnat redovisa. Länsstyrelsen Östergötlands län, PM Av 225 förordnaden i länet omfattar 9 tillsyn längs kusten. Länsstyrelsen hade för 2014 uppdragsavtal för tillsyn inom Bråviken och Valdemarsviken. Den tillsynsverksamheten som länsstyrelsen på det viset organiserade resulterade i 59 tillsynstillfällen och 239 kontroller. Länsstyrelsen i Östergötland gör den bedömningen att tillsynen ledder till ökad förståelse för reglerna vilket leder till bättre efterlevnad. Länsstyrelsen Kalmar län, PM Av länets 260 förordnade tillsynsmän har 28 uppdrag som helt eller delvis omfattar kustvatten. Länsstyrelsen är uppdragsgivare för 7 av dessa. I praktiken omfattar tillsynen endast delar av länets kustvatten, längs med Torsås och Kalmar kommuns kustavsnitt samt delar av Västerviks och Oskarshamns kommun saknas fisketillsyn helt. Under 2014 genomfördes totalt tillsyn vid 1144 tillfällen vilket resulterade i 3 anmälningar och mer än 100 enskilda informationsinsatser i samband med anmärkningar av olika slag. Länsstyrelsen anser att det behövs utökade resurser för att utveckla fisketillsynen inom länet. Länsstyrelsen Blekinge län, PM Länsstyrelsen framför i sin redovisning att huvuddelen av fisketillsynen längs Blekingekusten utförs av Kustbevakningen. Länsstyrelsen deltar också samordnings- och uppföljningsarbetet kring fisketillsyn och fiskerikontroll tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Kalmar län samt Kustbevakning, Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll och polis.

15 15/22 Länsstyrelsen anser att deras ansvar för fisketillsyn endast omfattar arbetet med att förordna och utbilda fisketillsynsmän. I övrigt saknas ett tydligt uppdrag i för fisketillsyn. Länsstyrelsen bedriver därför ingen fisketillsyn i egen regi. De fisketillsynsmän som förordnas har uppdrag från fiskevårdsområden eller annan fiskerättägare och är endast verksamma på enskilt vatten. I övrigt lämnas ett bidrag till den tillsyn som bedrivs av Sveaskogs förvaltnings AB längs med Mörrumsån och dess fredningsområde. Den redovisning man gör till Havs- och vattenmyndigheten omfattar enbart dessa tillsynsinsatser. För 2014 redovisas totalt 155 tillsynstillfällen vilket resulterade i ett beslagtaget nät. Länsstyrelsen Skåne, PM Länsstyrelsen förordnar fisketillsynsmän för både enskilt och allmänt vatten. Arbetet med fisketillsyn är organiserat så att utbildningar samordnas med Hallands län och genom att man organiserar 16 fisketillsynmän indelade sex grupper för att genomföra tillsyn längs kusten. För dessa tillsynsmän är länsstyrelsen uppdragsgivare. I övrigt vad gäller tillsynen längs kusten är Havs- och vattenmyndighetens landningskontrollanter i Simrishamn förordnade att genomföra fisketillsyn. Landningskontrollanternas verksamhet med fisketillsyn bygger på ett samverkansavtal mellan länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen bedömning är att detta innebär en stor samordningsvinst då det innebär en daglig närvaro. Dessutom är verksamheten därmed också alltid bemannad vilket innebär att man kan ta emot tips och information som kan vara värdefull i ett tillsynsperspektiv och då det finns möjlighet också ingripa. Totalt finns det 332 förordnade fisketillsynmän i länet varav 42 har förordnade som inkluderar allmänt vatten (havet) och 130 med förordnanden som inkluderar till kusten mynnande vattendrag inklusive fredningsområden vid kusten. En stor fördel med den organisation och omfattning som fisketillsynen har i länet är att den innebär omfattande informationsinsatser direkt i fällt till aktiva fiskare. Under 2014 redovisar länsstyrelsen 34 misstänkta överträdelser som renderade i ingripande och tillsägelse samt 7 anmälningar och 5 beslag.

16 16/22 Länsstyrelsen Hallands län, Pm Inom Hallands län fanns vid årsskiftet 2014/2015 totalt 134 förordnanden varav 34 med uppdrag som omfattar kustvatten och 60 med uppdrag som inkluderar tillsyn över Lax- och havsöringsförande vattendrag. Länsstyrelsen lämnar uppdrag för totalt 35 st fisketillsynsmän varav 3 enbart omfattar havsområdet och 32 st med uppdrag för både hav och laxoch havsöringsåar. Fredningsområdena utmed länets kust skyltas regelbundet upp och skyltningen underhålls framförallt genom fisketillsynsmännens försorg. Informationsinsatser ingår för övrigt som en mycket viktigt del i fisketillsynsmännens löpande verksamhet. Under 2014 har redovisas sammantaget 361 tillsynstillfällen vilket resulterade i 10 och 5 anmälningar. Antalet redovisade konkreta informationstillfällen uppgår till 31 stycken. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Årsrapport Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnar en omfattande redovisning av sina insatser för fisketillsynen i årerapporter. Tillsynsverksamheten omfattar samarbetet mellan ansvariga myndigheter, fortbildning av tillsynsmän, information, operativ tillsyn, administration. Tillsynen är inriktad på både fritids- och yrkesfiske. Länsstyrelsen anser att Informationsspridningen i samband med operativ fisketillsyn bidrar till att dämpa konflikter som till och från uppstår mellan olika kategorier fiskande (Årsrapport för Fisketillsyn i Vänern och kustvattenområdet i Västra Götalands län 2014, dnr ). Länsstyrelsen i Västra Götaland driver inom Tillsyn Väst ett samverkansinitiativ som syftar till att samordna och effektivisera tillsynsinsatser längs Västkusten och i de stora Sjöarna Vänern och Vättern. Samverkan omfattar flera länsstyrelser, Kustbevakningen, Sjöpolis och Havs- och vattenmyndigheten. Målsättningen med Tillsyn Väst är, utöver att så långt det är möjligt samordna gemensamma tillsynsinsatser, att genom informationsutbyte höja kunskap, kompetens och relevans i tillsynsinsatserna. Tillsyn Väst har också bidragit till erfarenheter som lett vidare till liknande initiativ från andra länsstyrelser. Länsstyrelsens Regelfolder Fiskeregler i havet uppdateras vid behov och producerades i 2014 i exemplar. Regelfoldern sprids via mässor, under operativ tillsyn, redskapshandlare, turistbyråer och bensinstationer. Regelfoldern har också översatts till tyska och engelska. Det kvarstår ett behov av att trycka regelfoldrar på ytterligare språk.

17 17/22 Länsstyrelsen arbetar också aktivt med information via massmedia. Exempelvis genomförs särskilda informationskampanjer och samordnade tillsynsinsatser vid havsöringspremiären. Totalt resulterade länsstyrelsens operativa fisketillsyn inom Västra Götalands kustområde i 639 tillsynstillfällen med 422 beslag och 234 polisanmälningar. 153 tips om olaga fiske kontrollerades av fisketillsyningsmännen, 757 anmärkningar delades ut och 4503 informationstillfällen genomfördes under operativ tillsyn. Under 2014 har kontroller genomförts vid operativ fisketillsyn. Nedan är kontrollerna specificerade: kontroller av båt eller handredskapsfiskande personer från land kontroller av utmärkning och märkning kontroller av redskap 922 kontroller av ilandförd fångst Länsstyrelsen i Jönköpings län, Årsrapport Vättern Sveriges näst största sjö hyser i dag det enskilt största beståndet av den skyddsvärda sydsvensk storrödingen. Naturliga bestånd av sik, harr och öring är andra förekommande fiskarter. Beståndet av signalkräfta, som introducerades i Vättern under slutet av 1960-talet, utgör idag den viktigaste resursen för yrkesfisket. Arten har även ett visst ekonomiskt värde för de personer som förfogar över fiske på enskilt vatten. Sammantaget hyser Vättern höga naturvärden där fisk och fiske har en central roll för de som verkar på och kring sjön. Fisketillsyn Vättern 2014 Fisketillsynen i Vättern bedrivs av Länsstyrelserna gemensamt runt sjön med personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utöver detta tillkommer även frivilliga, icke avlönade förordnande tillsynsmän i Vätterns tillflöden. Liksom tidigare år prioriterades tillsynen högt år 2014 inom ramen för ordinarie verksamheten där ambitionen var att vidmakthålla den sedan tidigare höga operativa tillsynstiden på sjön. Tillsynen genomförs enligt en årligen fasställd tillsynsplan. Under en del av året förstärks tillsynen på Vättern med personal ifrån Västra Götalands län. Detta har tidigare skett främst under den tid då allmänheten har rätt att bedriva kräftfiske på allmänt vatten. Detta utbyte är ömsesidigt varför personal från Jönköping periodvis deltar i fisketillsynen i Västra Götaland. Under 2014 saknades ekonomiska reseurser från Länsstyrelsen i Västra Götaland varför en förstärkning till

18 Antal redsakp (st) 18/22 Vättern uteblev. Liksom tidigare år deltog sjöpolis från Västra Götaland under den tid som allmänhetens kräftfiske pågick. Samarbetet med såväl lokal polis och sjöpolis har under 2014 varit fortsatt mycket bra och ger inte minst en betydelsefull kompetensutveckling åt båda håll. Under 2014 har åklagare för första gången deltagit på det årliga och återkommande samverkansmötet mellan myndigheter och yrkefiskare vilket är mycket glädjande. Åklagare har även varit med vid operativ fisketillsyn och därigenom fått en större förståelse för verksamheten. Ett viktigt samverkansforum för detta är bland annat Fisketillsyn Väst med representanter från bland annat Havs- och Vattenmyndigheten, polis, Länsstyrelser, Kustbevakning och särskilt inbjudna, till exempel åklagarkamrar. Generellt kan fisketillsynen i Vättern och dess tillflöden 2014 sammanfattas med att regelefterlevnaden varit god. Detta är troligen en effekt av den under senare år omfattande informationsspridningen som skett i flera olika typer av mediala forum. Problem med stölder av andras redskap (kräftfiske) hos såväl yrkesfiskare som andra fiskande har minskat ytterligare jämfört med föregående år men rapporter om organiserat tjuvfiske förekommer. Under 2013 uppmärksammades bland annat att antalet falskmärkta kräftfiskeredskap ökade, det vill säga att fiskeredskap märks med annans namn än den som fiskar. Flera av de beslag och polisanmälningar som gjordes 2014 var av denna typ. Antal beslagtagna redskap och antal framgår i figur 2. Detta tyder på ett utstuderat tillvägagångssätt där syftet uppenbart har varit att maximera antalet burar och för att i förlängningen erbjuda kräftor för avsalu Beslagtagna redskap Nät (st) Mjärdar Övrigt Figur 2. Beslagtagna redskap i Vättern under perioden Utöver falsmärkning finns även starka indikationer på att omärkta fiskeredskap (länkade kräftburar, ofta betydligt fler än de 6 stycken som

19 Antal beslagtagna kräftburar Antal polisanmälningar 19/22 tillåts) läggs med hjälp av GPS. Redskapen läggs utan vakare varpå allt draggas upp vid vittjning. Detta problem är enligt Länsstyrelsens uppgifter ökande och mer frekvent förekommande i sjöns södra delar än de norra. I figur 3 framgår antalet polisanmälningar respektive beslagtagna kräftburar. Fisketillsyn Vättern Beslagtagna kräftmjärdar Polisanmälningar Figur 3. Polisanmälningar och beslagtagna kräftmjärdar i Vättern under perioden Avslutningsvis planeras under 2015 effektiviseringsinsatser gällande fisketillsynen i Vättern. Sådana särskilda insatser består i landningskontroller i de större hamnarna runt sjön. Särskilda tillsynslag med handplockad personal kommer genomföra sådana kontroller. Länsstyrelsen i Örebro län, PM Fisketillsynen inriktas helt mot Hjälmaren och genomförs enligt en tillsynsplan som fatställs i samverkan mellan berörda länsstyrelser. Verksamheten finansieras helt med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten och för 2014 uppgick upparbetade kostnader till drygt kr. Länsstyrelsen redogör också för ett antal riktade informationsinsatser som genomförts. Den genomförda tillsynen har resulterat i ett högre antal beslag och anmälningar än tidigare år och länsstyrelsen bedömer att olaga fiske kan förväntas öka mot bakgrund av den goda beståndssituationen för arter som gös och kräfta vilka betalas betingar ett högt pris. Länsstyrelsen menar att en kontinuerlig och över tid stabil tillsyns- och informationsinsats är en avgörande faktor dör en fortsatt framgångsrik förvaltning. Länsstyrelsen i Värmlands län, PM Länsstyrelsen har under 2014 samverkat med länsstyrelsen i Västra Götaland för att upprätta en gemensam plan för fisketillsynen i Vänern. Man har också påbörjat en särskild planering av tillsyninsatser inom länets område i norra Vänern. Länsstyrelsen redogör också för ett antal informationsinsatser, bland annat har man inköpt och satt upp två informationstavlor med regler för fisket i sjön.

20 20/22 Länsstyrelsen i Jämtlands län, PM Länsstyrelsen lämnar kortfattad information om tillsynen i Storsjön och Indalsälven som organiseras i samverkan med fiskevårdeområden. Länsstyrelsen i Kronobergs län, PM Inom länet finns enbart enskilt vatten. Länsstyrelsen Södermanlands län, PM Länsstyrelsen deltar i arbetet med tillsyn över Mälaren och Hjälmaren för vilket länsstyrelserna i respektive Västmanland och Örebro ansvarar för redovisning till Hav. Längs kusten ansvarar länsstyreslen för tillsynen och genomför den i samverkan med kustbevakningen och Stockholmsstad som genomför tillsyn på uppdrag från länsstyrelsen.

21 21/22 Bilaga 3, Fisketillsynens förutsättningar Samhällets resurser för tillsyn på allmänt och enskilt vatten över föreskifter om fritidsfiske som Havs- och vattenmyndigheten lämnar utgörs av Kustbevakningen och länsstyrelsens samlade verksamhet för fisketillsyn. I Västra Götalands län och i Stockholms län har dessutom sjöpolisen närvaro. På enskilt vatten har fiskerättsägaren möjlighet att på olika sätt organisera tillsyn. Sammantaget innebär detta att det finns omfattande resurser för att upprätthålla närvaro av operativ fisketillsyn. Länsstyrelsernas insatser med egen personal och genom förordnade fisketillsynsmän får dock anses avgörande för regelbunden och över tid kontinuerlig tillsyn på en rimlig nivå. Länsstyrelsernas insatser för samverkan med andra myndigheter, utbildning och förordnande av fisketillsynsmän och rådgivning till fiskevårdsområden har stor betydelse och ökar effektiviteten i den samlade tillsynen. Av 34 fiskelagen framgår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får utse fisketillsynsmän. Enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen är det länsstyrelserna som förordnar fisketillsynsmän. Länsstyrelserna har i sina instruktioner ett utpekat ansvar för fiskevården men i övrigt saknas ett tydligt utpekat ansvar för fisketillsyn. Enligt regleringsbrevet ska länsstyrelserna dock redovisa genomförda insatser för fisketillsynen till Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsernas samlade syn på uppdrag för fisketillsyn har tidigare redovisats till regeringen (dnr Jo2009/697/JFS). Avsaknaden av tydligt ansvar leder till låg effektivitet, dålig organisation och brist på långsiktighet i den operativa fisketillsynen. Tillsynsorganisationen blir kortsiktig och i stor utsträckning av ideell karaktär. För att erhålla ett förordnande som fisketillsynsman krävs genomgången utbildning och att det finns ett uppdrag enligt vad som anges i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän. Under 2014 fanns det enligt länsstyrelsernas redovisning till Havs- och vattenmyndigheten drygt 7400 förordnade fisketillsynmän, tabell 1. Den helt övervägande andelen av dessa har uppdrag att genomföra tillsyn inom enskilt vatten. Kopplat till ansvaret att förordna fisketillsynsmän genomför länsstyrelserna ett omfattande arbete inom området. Dels med själva förordnandet och utbildningsinsatser i samband med detta, dels genom informationsspridning och aktivt genomförande av fisketillsyn och andra insatser för att sprida kunskaper om fiskets förutsättningar.

22 22/22 Information om och tillsyn över gällande regler är en avgörande fråga för en framgångsrik förvaltning. För tillsynen över fritidsfisket och information om fiskeregler till allmänheten är länsstyrelsernas insatser för fisketillsynen avgörande. Det gäller såväl då fritidsfisket bedrivs inom områden med allmänt vatten som på enskilt vatten. Länsstyrelserna har också i flera fall tagit aktivt ansvar för att samordna tillgängliga resurser genom att på olika vis organisera samverkan med Kustbevakning, polis, fiskevårdsområden och Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll. Havs- och vattenmyndigheten beslutar om användandet av anslag 1:12 till åtgärder för havs- och vattenmiljön. Anslaget får bland annat användas för åtgärder enligt förordningen om stöd till fiskevården där fisketillsyn är en utpekad åtgärd. Under 2013 använde länsstyrelserna sammantaget drygt 4,4 miljoner av anslaget till insatser för fisketillsyn fördelat per länsstyrelse enligt tabell 2 (Havs-och vattenmyndigheten dnr ). Fisketillsynen som länsstyrelserna medverkar till bedrivs främst på allmänt vatten längs kusterna och de stora sjöarna eller på enskilt vatten inom fredningsområden längs kusterna. Det vill säga i områden där fisket är fritt för var och en och reglerat genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Tillsynen genomförs antingen av anlitad personal på länsstyrelserna eller också lämnas bidrag till bland annat fiskevårdsområden för deras fisketillsyn i sådana områden. För tillsynen i vattendragen svarar fiskevårdsområdet där sådant finns eller i annat fall fiskerättsägaren. Många vattendrag eller delar av vattendrag där lax och öring vandrar för sin reproduktion saknar tillsynsorganisation. I vissa fall särskilt då det gäller mindre vattendrag finns det inget ekonomiskt incitament alls för den enskilde fiskerättsägaren att upprätthålla tillsyn eftersom det saknas möjlighet eller intresse att upplåta vattendraget för fiske.

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag

Kontrollavgiften. Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Kontrollavgiften Fiskevårdsområdet lokal nytt inslag förvaltningsform för enskilda i fiskevatten fiskevårdsområdets vardag Ett informationsmaterial om kontrollavgiften producerat av Sveriges Fiskevattenägareförbund

Läs mer

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29

Flik 5. Regleringar av fiske. Fiskelagen. 20 Uppdaterad: 2015-10-29 Flik 5 Regleringar av fiske Som fisketillsynsman har man många regler att hålla reda på och som ska tillsynas. I Sverige finns det tre olika nivåer av statliga regler. I grunden finns det lagar vilka stiftas

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO)

Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Upplåtelse och regler för fiske inom Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområde (FVO) Beslut om att anta föreliggande dokument har fattats på Munksjön-Rocksjöns FVO årsstämma 2014-05-05. De ändrade reglerna gäller

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Hummer, fiskeregler och biologi. Så här lever hummern och så här fiskar du rätt

Hummer, fiskeregler och biologi. Så här lever hummern och så här fiskar du rätt Hummer, fiskeregler och biologi Så här lever hummern och så här fiskar du rätt Hummern, eller som den även kallas Havets svarta guld, är omgärdad av myter och sägner. Fisket efter hummer är djupt rotat

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Förvaltning av lax och öring

Förvaltning av lax och öring Förvaltning av lax och öring Havs- och vattenmyndighetens förslag till hur förvaltningen bör utformas och utvecklas Regeringsupprag Dnr 990:2015, delrapport Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-04-20

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen

Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-11-15 Dnr 83-2013 Uppföljning av polismyndigheternas användning av centrala säkerhetsloggen 1 SAMMANFATTNING Nämnden har följt upp sin tidigare granskning

Läs mer

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 1 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism? Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att omvandlas

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

VD-löner 2009. Mars 2010

VD-löner 2009. Mars 2010 VD-löner 2009 Mars 2010 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer 1 Stor spridning av VD-lönerna minskade löner i flera sektorer har drygt 59 000 medlemsföretag. Två av tre företag är

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer