Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014"

Transkript

1 1/22 PM Datum Dnr Mottagare Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist Avdelningen för Fiskförvaltning Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2014 I enlighet med länsstyrelsernas regleringsbrev punkt 16 har insatser för fisketillsynen för budgetåret 2014 redovisats till Havs- och vattenmyndigheten. Sammanfattning Inledning Uppgifter har lämnats av samtliga länsstyrelser, se bilaga 1, tabell 1. Uppgifterna lämnades dels i skriftlig form dels genom att uppgifter registrerades i databasen för åtgärder i vatten (ÅIV). Flera länsstyrelser lämnade uppgifter i ett sammanfatande PM och i ÅIV. Några länsstyrelser lämnade mer omfattande och utvärderande rapporter. Informationen i årsrapporter och PM har översiktligt samanställts i Bilaga 2. Omfattningen i länsstyrelsernas redovissning har ökat över tid vilket bedöms avspegla en ambitionshöjning i den operativa tillsynen och det samverkansarbete som sker mellan länsstyrelser och med Kustbevakning, polis och Havs- och vattenmyndigheten. Jämförbarheten mellan år begränsas av att beskrivningen i regleringsbrevet av vad som ska redovisas tolkas olika. Då länsstyrelsernas resurser skiljer sig relativt mycket och då deras uppdrag och mandat att begära in uppgifter från tillsynsmän är oklart påverkar det de redovisade uppgifternas omfattning och kvalité. De bakomliggande förutsättningarna för länsstyrelsens verksamhet för fisketillsynen har översiktligt sammanställts i bilaga 3. Det finns dock en tydlig riktning i utvecklingen mot att länsstyrelserna samantaget ökar ambitionsnivå när det gäller fisketillsyn. Sannolikt är detta en utveckling som pågått länge men som är svår att belägga över tid i brist på data. Antal förordnade tillsynsmän Det redovisade antalet förordnande tillsynsmän var 2014 drygt 7400, bilaga 1, tabell 2. Den helt övervägande delen av dessa har förordnanden som enbart omfattar enskilt vatten och ett uppdrag från annan huvudman än Havs- och Besök och leverans Telefon Plusgiro vattenmyndigheten Gullbergs Strandgata 15 Fax Bankgiro Box Göteborg Organisationsnummer Göteborg

2 2/22 länsstyrelsen. Antalet förordnanden som omfattade tillsyn i havsområdet och i vattendrag som mynnar vid kusten var 394 respektive 414. För de stora sjöarna och vattendragen som mynnar där var motsvarande antal 255 respektive 57. Fisketillsynens omfattning Fisketillsynens omfattning redovisas som tillfällen, dagar och timmar. Antalet länsstyrelser som lämnar sådana uppgifter har ökat sedan 2012 och var 2014 sexton stycken. Totalt redovisades mer än 4000 tillsynstillfällen och timmars tillsyn, se bilaga 1, tabell 3. Den tillsyn som redovisas gäller vattenområden där fiske regleras främst genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Det saknas uppgifter som möjliggör en analys av hur många tillsynsmän som bidrar till den redovisade tillsynsinsatsen. Fisketillsynens effekter Fisketillsynens effekter redovisas som antal kontroller, informationsinsatser, anmärkningar, beslag, beslagtagna redskap och anmälningar. I bilaga 2, tabell 4, har uppgifter om antalet kontroller och beslag för ställts samman. En kontroll innebär i många fall att man kontrollerar ett utstående passivt redskap i förhållande till gällande föreskrifter utan att den som ansvarar för redskapet är närvarande. När det gäller handredskap innebär en kontroll en muntlig kontakt med en närvarande fiskare. Antalet länsstyrelser som redovisar uppgifter om kontroller och beslag ökar över tid och 2014 var det 13 respektive 17 länsstyrelser som gjorde det. Totalt redovisades nästan kontroller vilket resulterade i nästan 400 beslag och därmed anmälningar av brott. Analys och slutsatser Eftersom de uppgifter som redovisas av Brottsförebyggande rådet om brott mot fiskelagen årligen uppgår till så kan man konstatera att länsstyrelsens engagemang för fisketillsyn har betydande effekter utöver den viktigaste uppgiften att sprida information till allmänheten. Analyseras den redovisade tillsynen kan man säga att drygt 2% av kontrollerna leder till ett beslag. Sätter man detta i relation till fritidsfiskets omfattning som enligt de nationella undersökningar som SCB genomför på uppdrag från Hav (JO 57, SM 1401) omfattar 1,5 miljoner aktiva svenskar i åldern år som totalt genomför flera tiotals miljoner redskapsansträngningar så kan man dra slutsatsen att antalet beslag och därmed anmälningar om brott skulle öka om tillsynen ökar. Enbart i havsområdet genomförs drygt 4,5 miljoner redskapsdagar av svenska medborgare, se tabell 1 nedan. I relation till den omfattningen är den

3 3/22 samlade tillsynsinsatsen liksom kostnaderna för den att betrakta som ringa i förhållande till det stora värde som fritidsfisket representerar. Länsstyrelsernas engagemang och resurser för fisketillsyn är avgörande för en rimlig kontinuitet och närvaro av tillsyn över fritidsfisket. Det saknas underlag för att bedöma i vilken utsträckning de samlade resurserna för tillsyn och kontroll är på en tillfredsställande nivå i förhållande till förvaltningens mål. Det kan dock konstateras att det är en mycket liten del av det samlade fritidsfisket som blir kontrollerat och att de kontroller som genomförs resulterar i ett stort antal anmärkningar, beslag och anmälningar. Länsstyrelsernas samlade insatser för fisketillsynen resulterar i en omfattande och helt nödvändig informationsinsats. Tabell 1: Antal förordnanden, omfattning och effekter av fisketillsynen enligt länsstyrelsernas redovisning för 2014 i relation till fritidsfiskets omfattning. Samtliga län Kustlänen Totalt förordnanden Förordnanden kust 394 Förordnanden vattendrag kust 414 Omfattning tillsynstillfällen Omfattning tillsynstimmar Effekt kontroller Effekt beslag Antal redskapsdagar, havet (SCB 2013) Nät Trolling Övrigt handredskapsfiske Bilagor: Bilaga 1, Tabeller Bilaga 2, Översiktlig samanställning av informationen i årsrapporter och PM Bilaga 3, Fisketillsynens förutsättningar

4 4/22 Bilaga 1. Tabeller Uppgifter samanställda från länsstyrelsernas redovisning enligt regleringsbrev och från databasen över åtgärder i vatten (Havs- och vattenmyndigheten dnr och dnr 18-15) Tabell 1. Översikt länsstyrelsernas redovisning av fisketillsyn 2014 och lämnade uppgifter i ÅIV för Länsstyrelse Skriftlig redovisning till Hav, tillsyn 2014 Uppgifter i ÅIV Norrbotten Årsrapport X Västerbotten Årsrapport X X Västernorrland X X Gävleborg X X X Uppsala X X X Stockholm Pm, samanställning Västmanland X X Gotland Pm, samanställning Östergötland Pm, samanställning X X X Kalmar Pm, samanställning X X X Blekinge Pm, samanställning X Skåne Pm, samanställning X X X Västra Götaland Årsrapport X X X Jönköping Årsrapport X X X Örebro Pm, samanställning X Värmland Pm, samanställning X X Jämtland Pm, samanställning X Kronoberg Pm, samanställning X X Dalarna X Halland Pm, samanställning X Södermanland Pm, samanställning Totalt

5 5/22 Tabell 2. Antal tillsynsmän, länsstyrelsernas redovisning enligt regelringsbrev för Tillsyn Havs- och vattenmyndighetens föreskriftsområde Totalt Hav Vattendrag kust St sjöarna Vattendrag St sjöarna Ovan odlingsgräns Norrbotten Västerbotten Västernorrland Gävleborg 532 Uppsala Stockholm Västmanland Gotland 2 2 Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg 290 Dalarna Halland Södermanland 129 Totalt Gränsälv

6 6/22 Tabell 3. Rapporterad omfattning på fisketillsynen Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Tillfällen Timmar Norrbotten Västerbotten Västernorrland Gävleborg Uppsala Stockholm Västmanland Gotland >50 >33 Östergötland Kalmar Blekinge Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg Dalarna Halland Södermanland 7 28 Totalt

7 7/22 Tabell 4. Rapporterad effekt av fisketillsynen Uppgifter från dels skriftlig redovisning dels ÅIV. Kontroller Beslag Norrbotten Västerbotten Västernorrland 0 0 Gävleborg Uppsala Stockholm Västmanland Gotland 0 0 Östergötland Kalmar Blekinge 0 1 Skåne Västra Götaland Jönköping Örebro Värmland Jämtland Kronoberg Dalarna Halland Södermanland Totalt

8 8/22 Tabell 4. Redovisade uppgifter om fisketillsyn för 2012 och 2013, omfattning och effekter, antal uppgifter inom parentes Tillfällen 4418 (9) 3055 (12) 4038 (16) Timmar 7542 (8) (11) (16) Kontroller (5) (9) (13) Beslag 339 (8) 590 (14) 396 (17)

9 9/22 Bilaga 2, Översiktlig samanställning av informationen i årsrapporter och PM, länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn För en bredare och mer kvalitativ beskrivning av länsstyrelsernas insatser för och arbete med fisketillsyn i relation till redovisningskravet i regleringsbrevet har uppgifter från PM och årsrapporter som lämnats till Havs- och vattenmyndigheten (Hav dnr 18-15) sammanställts i det följande. Informationen i årsrapporter och PM är i många fall ambitiös och omfångsrikt utförlig. I denna översikt har det som bedömts tillföra information av kvalitativ karaktär utöver de kvantitativa uppgifter som efterfrågas i regleringsbrevet och som uttycker länsstyrelsernas syn på uppdraget tagits med. Länsstyrelsen Norrbotten, Rapport Länsstyrelsen i Norrbotten redovisar sina insatser för fisketillsynen i en utförlig årsrapport ( Årsrapport fisketillsyn 2014, Länsstyrelsen i Norrbottens läns fisketillsyn vid kusten och i laxälvarna). Fisketillsyn har under lång tid varit en prioriterad del i länsstyrelsen fiskevårdsverksamhet. Länsstyrelsen bedömer att fisketillsynen är en viktig komponent i det sammantagna fiskevårdsarbetet. I många fall är det nödvändigt att kombinera fiskevårdsinsatser med utökad kontroll och informationsverksamhet för att önskade effekter ska uppnås. Fisketillsynen omfattar i länsstyrelsens verksamhet olika typer av informationsaktiviteter såväl som traditionellt kontrollerande verksamhet som redskapskontroller, spaning, etc. Fisketillsynen vid kusten och i de svenska vildlaxälvarna bedrivs på länsstyrelsens eget initiativ. Denna tillsyn bekostas i huvudsak av medel från det statliga fiskevårdsbidraget. Älvar På grund av begränsade resurser har tillsynen tidigare prioriterats till vildlaxälvarna. Tillsynen i dessa områden är mycket kostsam eftersom en stor del sker i väglösa områden där långa transporter krävs och där helikopter ofta måste användas. Länsstyrelsens planerar tillsynen vid vildlaxälvarna i samråd med lokala aktörer från de olika älvarna. Samråd sker även med den lokala polismyndigheten och i viss mån med helikopterföretag som svarar för delar av transporterna vid tillsynen. Vid planeringen fastställs vilken typ av tillsyn och den omfattning som är lämplig i respektive älv med hänsyn till erfarenheter från tidigare år. Tillsynen i vildlaxälvarna bedrivs under juni till oktober. Tillsynen utförs med helikopter, båt, kanot, bil, samt till fots. Tillsynen utförs av Länsstyrelsens ordinarie personal, ideella tillsynsmän, samt den lokala polismyndigheten. Eftersom tillsynsverksamheten till stor del är beroende av samarbete med lokala ideellt arbetande frivilliga tillsynsmän görs

10 10/22 ansträngningar för att etablera och upprätthålla lokala nätverk av tillsynsmän i älvdalarna. Tillsynsverksamheten i älvarna består i huvudsak av regelrätt spaning men besök görs också på campingplatser och liknande kring de olika älvarna i syfte att visa upp en närvaro av fisketillsyn för lokalbefolkning och för besökande turister. Man informerar också genom att sätta upp informationslappar på strategiska platser. I årsrapporten för tillsynen under 2014 anger länsstyrelsen att deras insatser resulterade i ungefär 40 tillsynsdagar. Det är en ökning jämfört med de senaste åren. En viss osäkerhet om det exakta antalet utförda tillsynsdagar råder eftersom delar av tillsynen utförs av frivilliga tillsynsmän som inte rapporterar arbetstiden på samma sätt som länsstyrelsens egen personal. Tillsynsinsatserna fördelas på Piteå älv, Råneå älv, Kalix älv, Kaitum älv och Lainio älv. Under 2014 gjordes riktade insatser för att komma till rätta med det olagliga havsöringsfisket som bedrivs i vildlaxälvarnas nedre delar under vår och höst. Dessa insatser resulterade inte i några beslag eller polisanmälningar. Länsstyrelsen anser att de kontakter som sker med fiskande vid älvarna i regel är positiva. Länsstyrelsen anger i årsrapporten att fisketillsynen i vildlaxälvarna ökade under Den utökade insatsen bestod i riktade insatser för att komma till rätta med olagligt fisket efter havsöring i älvarnas nedre delar under vår och höst. Länsstyrelsen har under ett antal år fått in många tips om detta olagliga fiske som verkar ha ökat tydligt i omfattning de senaste åren. Länsstyrelsen bedömer att det sannolikt beror av det allt starkare havsöringsbestånden. Enligt den information och tips som kommer in till länsstyrelsen är fisket tidvis omfattande och fångsterna kan ibland vara stora. Det otillåtna fisket bedrivs med handredskap och nästan uteslutande från båt på stora öppna älvavsnitt vilket innebär att det är problematiskt att genomföra bevakning utan upptäckt och att förutsättningarna att ta någon olagligt fiskande på bar gärning därmed är dåliga. Kust Sedan 2006, när nya regler för fritidsfisket vid kusten tillkom har länsstyrelsen utvecklat sin tillsynsverksamhet i kustområdet. Bakgrunden till dessa regeländringar var behovet av förbättrat skydd för länets vilda havsöringsstammar. Efter hand har länsstyrelsens tillsynsverksamhet utökats och i första hand inriktats att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna om fiske med nät innanför 3 meters djup. Planeringen av länsstyrelsens tillsyn vid kusten görs efter samråd med övriga berörda parter. I planeringen fastställs tillsynens omfattning, prioriteringar och en övergripande tidsplan. Tillsynen i kusten påbörjas i praktiken i samband med islossningen och när isläget tillåter båttrafik. Kusttillsynen pågår fram till den 10:e juni då förbudet för nätfiske på grunt vatten upphör. Under hösten återupptas

11 11/22 tillsynen i samband med att förbudet för nätfiske på grunt vatten åter träder i kraft. Tillsynen utförs av länsstyrelsens personal dels i länsstyrelsens egna båtar och dels med inhyrd båt och skeppare. Tillsynen utförs alltid av två personer, en tillsyningsman och en båtförare/vittne. Vissa insatser utförs i samarbete med kustbevakningen. En väsentlig del av kusttillsynen görs koncentrerat i sammanhängande perioder om flera dagar i samband med helger eller andra perioder när väderförhållandena är gynnsamma och/eller fiskeaktiviteten kan förväntas vara hög av andra skäl. I länsstyrelsens årrapport för tillsynen 2014 redovisas antal beslag, beslagtagen redskapsmängd samt antalet öringar och sikar som suttit i de beslagtagna näten under åren enligt följande: År antal beslag Redskapslängd (m) Antal öringar Antal sikar Antal meter nät/öring Erfarenheterna från länsstyrelsens kusttillsyn över åren är att fiskeaktiviteten varierar kraftigt över tiden. Vissa dagar observeras knappt några redskap alls, vare sig lagliga eller olagliga. Under andra dagar med synbart likartade förhållanden så är fisketrycket högt och omfattande beslag kan göras. Denna ojämnhet där enstaka dagars beslag kan få stort genomslag i den totala statistiken bidrar till svårigheterna med att dra säkra slutsatser om fisketryckets utveckling och huruvida det olagliga fisket ökar eller minskar. Hälften av den totala mängden beslagtagna redskap 2014 togs inom ett mindre område av Piteå skärgård inom loppet av en dryg timme. Åtgärden registrerades som fyra olika beslag eftersom redskapen var fördelade på fyra olika positioner men det är sannolikt att de härrörde från samma fiskare. Gränsälv I och med den nya gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland som tillkom 2010 har länsstyrelsen fått ett utpekat ansvar för att utveckla och bedriva fisketillsyn på svensk sida av gränsälven (Torne älv med

12 12/22 biflödena Muonio- och Könkämä älvar). Fisketillsynen i gränsälven har tidigare i huvudsak utförts av finska aktörer. I och med att länsstyrelsen fått ett utpekat ansvar för tillsynen har en verksamhet med syfte att bygga upp en fungerande operativ fisketillsyn påbörjats även på svensk sida. Denna verksamhet finansieras med delar av de intäkter som kommer från upplåtelserna av laxfiske i gränsälven samt delvis med de statliga fiskevårdsmedlen. Tillsynen i gränsälven planeras i samråd med svenska och finska myndigheter. I planeringen fastställs tillsynens omfattning och prioriteringar i en övergripande tidsplan. Tillsynen utförs med båt, kanot, bil, helikopter och till fots. Såväl planering som operativ tillsyn sker i nära samarbete med den fisketillsynsorganisation som finns på den finska sidan och som bland annat består av den finska polisen och gränskontrollen. Samråd sker också med den lokala polismyndigheten på svensk sida. Tillsynsverksamheten längs gränsälven är under uppbyggnad och stor vikt har lagts på att samla in information om fiskets bedrivande i olika delar av älven och i uppbyggandet av ett kontaktnät med lokala aktörer på både svensk och finsk sida. Särskilda insatser har gjorts för att studera hur det traditionella flytnätsfisket efter lax och sik bedrivs. Under 2014 genomfördes 44 tillsynsdagar vilket i arbetstid motsvarar 11 arbetsveckor. Denna rapporterade tiden gäller endast den av länsstyrelsen anställde tillsynsmannen och inkluderar inga frivilliga insatser eller insatser från finsk sida. Den finska tillsynsinsatsen är större än den svenska vilket innebär att den totala tillsynsinsatsen i gränsälven är betydligt mer omfattande än vad som redovisas i länsstyrelsens årsrapport. Kontakter som togs under sommaren 2014 med lokala fiskare och fiskerättsägare längs gränsälven för att hämta information om hur och var olika typer av fiske bedrivs resulterade i att ett antal personer har meddelat intresse att få genomgå utbildning till fisketillsynsman för att medverka som frivilliga i länsstyrelsens tillsyn. En betydande del av antalet tillsynsinsatser har gjorts gemensamt med den finska fisketillsynen under sommaren Länsstyrelsen Västerbotten, Rapport Länsstyrelsen i Västerbotten anger i sin redovisning att man inte bedriver tillsyn i egen regi längs kusten och att tillsynen längs vattendragen förutom Vindelälven genomförs av fiskerättsägarna. Länsstyrelsen lämnar bidrag för tillsynen inom den norra länsdelens kustområde till Kåge-, Byske- och Åbyälvens fiskevårdområden och för tillsynen längs Vindelälven. Länsstyrelsen medverkar också inom Vindelälvens fiskeråd för tillsynsinsatser. Länsstyrelsen fogar till sin redovisning av fisketillsyn för 2014 en rapport från Kågeälvens fiskevårdområde ( Tillsyns och informationsprojekt

13 13/22 Skallön till norra länsgränsen 2014). Av rapporten framgår att tillsyn och information om gällande bestämmelser på kusten har genomförts sedan 2011 i ett särskilt projekt. Områdets omfattning där projektet bedrivs utökades under 2013 att även omfatta Skellefteåälvens terminalområde. Skellefteå kommun är projektägare och projektet finansieras av Länsstyrelsen i Västerbotten. Projektet bedrivs i nära samarbete med Kustbevakningen och Polisen. Inom projektet sköts även underhåll av skyltar för restriktionsgränser inom respektive fredningsområde. Under säsongen 2014 genomförde tillsyn vid totalt 70 tillfällen inom kustområdet från Skallön i söder till Pite-Rönnskär i norr. Tillsynen resulterade i 191 kontroller vilket ledde till 5 beslag och polisanmälningar. Sammanfattningsvis säger man i rapporten att andelen felaktiga redskap som påträffas minskar i områdena och att detta sannolikt beror på insatserna för information och tillsyn. Det finns dock ett ganska omfattande problem med nätfiske i området där redskapen sätts utan eller med falsk utmärkning vilket gör det omöjligt att kontroller mot bestämmelserna om redskapsbegränsning. Länsstyrelsen Uppsala län För den operativa tillsynen längs kusten anlitar länsstyrelsen dels Stockholm stads idrottsförvaltning dels lämnas arvode till tillsyningsmän inom Älvkarleby FVO. Totalt redovisar länsstyrelsen 28 tillsynstillfällen och 70 kontroller vilket resulterat i ett beslag och sex anmärkningar. Länsstyrelsen Stockholms län, PM Av länsstyrelsens redovisning framgår att det finns hektar enskilt vatten i Stockholms skärgård. Inom dessa vattenområden har fiskevattenägaren omfattande rådighet över hur fisket bedrivs. Länsstyrelsen anser att ansvaret för fisketillsynen i dessa områden är oklart att det vore önskvärt att det regionala inflyttandet över förvaltningen kunde ökas och att länsstyrelsens fick ett tydligar ansvar för fisketillsynen. De fisketillsynsmän som länsstyrelsen förordnar har i princip alltid ett uppdrag inom ett enskilt vatten. Den vanligaste uppdragsgivaren är Stockholms stad. Av de 417 förordnade fisketillsynsmänen i länet är det 180 som har uppdrag i Skärgården och/eller Mälaren. Det är endast tre fisketillsynsmän anställda av Stockholms stad som har uppdrag för tillsyn inom länets samtliga vattenområden.

14 14/22 Länsstyrelsen Gotlands län, PM Inom länet finns två förordnande fisketillsynsmän som bedriver en i huvudsak ideell övervakning inom länet mot en mycket ringa kostnadsersättning. Länsstyrelsen har också en viss samverkan med Kustbevakningen. Länsstyrelsens bedömning är att den nuvarande omfattningen och kontinuiteten i tillsynsinsatserna är otillräcklig. För att uppnå en tillfredsställande omfattning på tillsynssatserna fodras resurser för att åtminstone deltidsanställa tre personer. Under 2014 resulterade länsstyrelens insatser i minst 18 tillsynstillfällen längs kusten. Men i praktiken av omfattningen sannolikt betydligt större än vad länsstyrelsen har kännedom om och kunnat redovisa. Länsstyrelsen Östergötlands län, PM Av 225 förordnaden i länet omfattar 9 tillsyn längs kusten. Länsstyrelsen hade för 2014 uppdragsavtal för tillsyn inom Bråviken och Valdemarsviken. Den tillsynsverksamheten som länsstyrelsen på det viset organiserade resulterade i 59 tillsynstillfällen och 239 kontroller. Länsstyrelsen i Östergötland gör den bedömningen att tillsynen ledder till ökad förståelse för reglerna vilket leder till bättre efterlevnad. Länsstyrelsen Kalmar län, PM Av länets 260 förordnade tillsynsmän har 28 uppdrag som helt eller delvis omfattar kustvatten. Länsstyrelsen är uppdragsgivare för 7 av dessa. I praktiken omfattar tillsynen endast delar av länets kustvatten, längs med Torsås och Kalmar kommuns kustavsnitt samt delar av Västerviks och Oskarshamns kommun saknas fisketillsyn helt. Under 2014 genomfördes totalt tillsyn vid 1144 tillfällen vilket resulterade i 3 anmälningar och mer än 100 enskilda informationsinsatser i samband med anmärkningar av olika slag. Länsstyrelsen anser att det behövs utökade resurser för att utveckla fisketillsynen inom länet. Länsstyrelsen Blekinge län, PM Länsstyrelsen framför i sin redovisning att huvuddelen av fisketillsynen längs Blekingekusten utförs av Kustbevakningen. Länsstyrelsen deltar också samordnings- och uppföljningsarbetet kring fisketillsyn och fiskerikontroll tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Kalmar län samt Kustbevakning, Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll och polis.

15 15/22 Länsstyrelsen anser att deras ansvar för fisketillsyn endast omfattar arbetet med att förordna och utbilda fisketillsynsmän. I övrigt saknas ett tydligt uppdrag i för fisketillsyn. Länsstyrelsen bedriver därför ingen fisketillsyn i egen regi. De fisketillsynsmän som förordnas har uppdrag från fiskevårdsområden eller annan fiskerättägare och är endast verksamma på enskilt vatten. I övrigt lämnas ett bidrag till den tillsyn som bedrivs av Sveaskogs förvaltnings AB längs med Mörrumsån och dess fredningsområde. Den redovisning man gör till Havs- och vattenmyndigheten omfattar enbart dessa tillsynsinsatser. För 2014 redovisas totalt 155 tillsynstillfällen vilket resulterade i ett beslagtaget nät. Länsstyrelsen Skåne, PM Länsstyrelsen förordnar fisketillsynsmän för både enskilt och allmänt vatten. Arbetet med fisketillsyn är organiserat så att utbildningar samordnas med Hallands län och genom att man organiserar 16 fisketillsynmän indelade sex grupper för att genomföra tillsyn längs kusten. För dessa tillsynsmän är länsstyrelsen uppdragsgivare. I övrigt vad gäller tillsynen längs kusten är Havs- och vattenmyndighetens landningskontrollanter i Simrishamn förordnade att genomföra fisketillsyn. Landningskontrollanternas verksamhet med fisketillsyn bygger på ett samverkansavtal mellan länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsen bedömning är att detta innebär en stor samordningsvinst då det innebär en daglig närvaro. Dessutom är verksamheten därmed också alltid bemannad vilket innebär att man kan ta emot tips och information som kan vara värdefull i ett tillsynsperspektiv och då det finns möjlighet också ingripa. Totalt finns det 332 förordnade fisketillsynmän i länet varav 42 har förordnade som inkluderar allmänt vatten (havet) och 130 med förordnanden som inkluderar till kusten mynnande vattendrag inklusive fredningsområden vid kusten. En stor fördel med den organisation och omfattning som fisketillsynen har i länet är att den innebär omfattande informationsinsatser direkt i fällt till aktiva fiskare. Under 2014 redovisar länsstyrelsen 34 misstänkta överträdelser som renderade i ingripande och tillsägelse samt 7 anmälningar och 5 beslag.

16 16/22 Länsstyrelsen Hallands län, Pm Inom Hallands län fanns vid årsskiftet 2014/2015 totalt 134 förordnanden varav 34 med uppdrag som omfattar kustvatten och 60 med uppdrag som inkluderar tillsyn över Lax- och havsöringsförande vattendrag. Länsstyrelsen lämnar uppdrag för totalt 35 st fisketillsynsmän varav 3 enbart omfattar havsområdet och 32 st med uppdrag för både hav och laxoch havsöringsåar. Fredningsområdena utmed länets kust skyltas regelbundet upp och skyltningen underhålls framförallt genom fisketillsynsmännens försorg. Informationsinsatser ingår för övrigt som en mycket viktigt del i fisketillsynsmännens löpande verksamhet. Under 2014 har redovisas sammantaget 361 tillsynstillfällen vilket resulterade i 10 och 5 anmälningar. Antalet redovisade konkreta informationstillfällen uppgår till 31 stycken. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Årsrapport Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnar en omfattande redovisning av sina insatser för fisketillsynen i årerapporter. Tillsynsverksamheten omfattar samarbetet mellan ansvariga myndigheter, fortbildning av tillsynsmän, information, operativ tillsyn, administration. Tillsynen är inriktad på både fritids- och yrkesfiske. Länsstyrelsen anser att Informationsspridningen i samband med operativ fisketillsyn bidrar till att dämpa konflikter som till och från uppstår mellan olika kategorier fiskande (Årsrapport för Fisketillsyn i Vänern och kustvattenområdet i Västra Götalands län 2014, dnr ). Länsstyrelsen i Västra Götaland driver inom Tillsyn Väst ett samverkansinitiativ som syftar till att samordna och effektivisera tillsynsinsatser längs Västkusten och i de stora Sjöarna Vänern och Vättern. Samverkan omfattar flera länsstyrelser, Kustbevakningen, Sjöpolis och Havs- och vattenmyndigheten. Målsättningen med Tillsyn Väst är, utöver att så långt det är möjligt samordna gemensamma tillsynsinsatser, att genom informationsutbyte höja kunskap, kompetens och relevans i tillsynsinsatserna. Tillsyn Väst har också bidragit till erfarenheter som lett vidare till liknande initiativ från andra länsstyrelser. Länsstyrelsens Regelfolder Fiskeregler i havet uppdateras vid behov och producerades i 2014 i exemplar. Regelfoldern sprids via mässor, under operativ tillsyn, redskapshandlare, turistbyråer och bensinstationer. Regelfoldern har också översatts till tyska och engelska. Det kvarstår ett behov av att trycka regelfoldrar på ytterligare språk.

17 17/22 Länsstyrelsen arbetar också aktivt med information via massmedia. Exempelvis genomförs särskilda informationskampanjer och samordnade tillsynsinsatser vid havsöringspremiären. Totalt resulterade länsstyrelsens operativa fisketillsyn inom Västra Götalands kustområde i 639 tillsynstillfällen med 422 beslag och 234 polisanmälningar. 153 tips om olaga fiske kontrollerades av fisketillsyningsmännen, 757 anmärkningar delades ut och 4503 informationstillfällen genomfördes under operativ tillsyn. Under 2014 har kontroller genomförts vid operativ fisketillsyn. Nedan är kontrollerna specificerade: kontroller av båt eller handredskapsfiskande personer från land kontroller av utmärkning och märkning kontroller av redskap 922 kontroller av ilandförd fångst Länsstyrelsen i Jönköpings län, Årsrapport Vättern Sveriges näst största sjö hyser i dag det enskilt största beståndet av den skyddsvärda sydsvensk storrödingen. Naturliga bestånd av sik, harr och öring är andra förekommande fiskarter. Beståndet av signalkräfta, som introducerades i Vättern under slutet av 1960-talet, utgör idag den viktigaste resursen för yrkesfisket. Arten har även ett visst ekonomiskt värde för de personer som förfogar över fiske på enskilt vatten. Sammantaget hyser Vättern höga naturvärden där fisk och fiske har en central roll för de som verkar på och kring sjön. Fisketillsyn Vättern 2014 Fisketillsynen i Vättern bedrivs av Länsstyrelserna gemensamt runt sjön med personal från Länsstyrelsen i Jönköpings län. Utöver detta tillkommer även frivilliga, icke avlönade förordnande tillsynsmän i Vätterns tillflöden. Liksom tidigare år prioriterades tillsynen högt år 2014 inom ramen för ordinarie verksamheten där ambitionen var att vidmakthålla den sedan tidigare höga operativa tillsynstiden på sjön. Tillsynen genomförs enligt en årligen fasställd tillsynsplan. Under en del av året förstärks tillsynen på Vättern med personal ifrån Västra Götalands län. Detta har tidigare skett främst under den tid då allmänheten har rätt att bedriva kräftfiske på allmänt vatten. Detta utbyte är ömsesidigt varför personal från Jönköping periodvis deltar i fisketillsynen i Västra Götaland. Under 2014 saknades ekonomiska reseurser från Länsstyrelsen i Västra Götaland varför en förstärkning till

18 Antal redsakp (st) 18/22 Vättern uteblev. Liksom tidigare år deltog sjöpolis från Västra Götaland under den tid som allmänhetens kräftfiske pågick. Samarbetet med såväl lokal polis och sjöpolis har under 2014 varit fortsatt mycket bra och ger inte minst en betydelsefull kompetensutveckling åt båda håll. Under 2014 har åklagare för första gången deltagit på det årliga och återkommande samverkansmötet mellan myndigheter och yrkefiskare vilket är mycket glädjande. Åklagare har även varit med vid operativ fisketillsyn och därigenom fått en större förståelse för verksamheten. Ett viktigt samverkansforum för detta är bland annat Fisketillsyn Väst med representanter från bland annat Havs- och Vattenmyndigheten, polis, Länsstyrelser, Kustbevakning och särskilt inbjudna, till exempel åklagarkamrar. Generellt kan fisketillsynen i Vättern och dess tillflöden 2014 sammanfattas med att regelefterlevnaden varit god. Detta är troligen en effekt av den under senare år omfattande informationsspridningen som skett i flera olika typer av mediala forum. Problem med stölder av andras redskap (kräftfiske) hos såväl yrkesfiskare som andra fiskande har minskat ytterligare jämfört med föregående år men rapporter om organiserat tjuvfiske förekommer. Under 2013 uppmärksammades bland annat att antalet falskmärkta kräftfiskeredskap ökade, det vill säga att fiskeredskap märks med annans namn än den som fiskar. Flera av de beslag och polisanmälningar som gjordes 2014 var av denna typ. Antal beslagtagna redskap och antal framgår i figur 2. Detta tyder på ett utstuderat tillvägagångssätt där syftet uppenbart har varit att maximera antalet burar och för att i förlängningen erbjuda kräftor för avsalu Beslagtagna redskap Nät (st) Mjärdar Övrigt Figur 2. Beslagtagna redskap i Vättern under perioden Utöver falsmärkning finns även starka indikationer på att omärkta fiskeredskap (länkade kräftburar, ofta betydligt fler än de 6 stycken som

19 Antal beslagtagna kräftburar Antal polisanmälningar 19/22 tillåts) läggs med hjälp av GPS. Redskapen läggs utan vakare varpå allt draggas upp vid vittjning. Detta problem är enligt Länsstyrelsens uppgifter ökande och mer frekvent förekommande i sjöns södra delar än de norra. I figur 3 framgår antalet polisanmälningar respektive beslagtagna kräftburar. Fisketillsyn Vättern Beslagtagna kräftmjärdar Polisanmälningar Figur 3. Polisanmälningar och beslagtagna kräftmjärdar i Vättern under perioden Avslutningsvis planeras under 2015 effektiviseringsinsatser gällande fisketillsynen i Vättern. Sådana särskilda insatser består i landningskontroller i de större hamnarna runt sjön. Särskilda tillsynslag med handplockad personal kommer genomföra sådana kontroller. Länsstyrelsen i Örebro län, PM Fisketillsynen inriktas helt mot Hjälmaren och genomförs enligt en tillsynsplan som fatställs i samverkan mellan berörda länsstyrelser. Verksamheten finansieras helt med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten och för 2014 uppgick upparbetade kostnader till drygt kr. Länsstyrelsen redogör också för ett antal riktade informationsinsatser som genomförts. Den genomförda tillsynen har resulterat i ett högre antal beslag och anmälningar än tidigare år och länsstyrelsen bedömer att olaga fiske kan förväntas öka mot bakgrund av den goda beståndssituationen för arter som gös och kräfta vilka betalas betingar ett högt pris. Länsstyrelsen menar att en kontinuerlig och över tid stabil tillsyns- och informationsinsats är en avgörande faktor dör en fortsatt framgångsrik förvaltning. Länsstyrelsen i Värmlands län, PM Länsstyrelsen har under 2014 samverkat med länsstyrelsen i Västra Götaland för att upprätta en gemensam plan för fisketillsynen i Vänern. Man har också påbörjat en särskild planering av tillsyninsatser inom länets område i norra Vänern. Länsstyrelsen redogör också för ett antal informationsinsatser, bland annat har man inköpt och satt upp två informationstavlor med regler för fisket i sjön.

20 20/22 Länsstyrelsen i Jämtlands län, PM Länsstyrelsen lämnar kortfattad information om tillsynen i Storsjön och Indalsälven som organiseras i samverkan med fiskevårdeområden. Länsstyrelsen i Kronobergs län, PM Inom länet finns enbart enskilt vatten. Länsstyrelsen Södermanlands län, PM Länsstyrelsen deltar i arbetet med tillsyn över Mälaren och Hjälmaren för vilket länsstyrelserna i respektive Västmanland och Örebro ansvarar för redovisning till Hav. Längs kusten ansvarar länsstyreslen för tillsynen och genomför den i samverkan med kustbevakningen och Stockholmsstad som genomför tillsyn på uppdrag från länsstyrelsen.

21 21/22 Bilaga 3, Fisketillsynens förutsättningar Samhällets resurser för tillsyn på allmänt och enskilt vatten över föreskifter om fritidsfiske som Havs- och vattenmyndigheten lämnar utgörs av Kustbevakningen och länsstyrelsens samlade verksamhet för fisketillsyn. I Västra Götalands län och i Stockholms län har dessutom sjöpolisen närvaro. På enskilt vatten har fiskerättsägaren möjlighet att på olika sätt organisera tillsyn. Sammantaget innebär detta att det finns omfattande resurser för att upprätthålla närvaro av operativ fisketillsyn. Länsstyrelsernas insatser med egen personal och genom förordnade fisketillsynsmän får dock anses avgörande för regelbunden och över tid kontinuerlig tillsyn på en rimlig nivå. Länsstyrelsernas insatser för samverkan med andra myndigheter, utbildning och förordnande av fisketillsynsmän och rådgivning till fiskevårdsområden har stor betydelse och ökar effektiviteten i den samlade tillsynen. Av 34 fiskelagen framgår att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får utse fisketillsynsmän. Enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen är det länsstyrelserna som förordnar fisketillsynsmän. Länsstyrelserna har i sina instruktioner ett utpekat ansvar för fiskevården men i övrigt saknas ett tydligt utpekat ansvar för fisketillsyn. Enligt regleringsbrevet ska länsstyrelserna dock redovisa genomförda insatser för fisketillsynen till Havs- och vattenmyndigheten. Länsstyrelsernas samlade syn på uppdrag för fisketillsyn har tidigare redovisats till regeringen (dnr Jo2009/697/JFS). Avsaknaden av tydligt ansvar leder till låg effektivitet, dålig organisation och brist på långsiktighet i den operativa fisketillsynen. Tillsynsorganisationen blir kortsiktig och i stor utsträckning av ideell karaktär. För att erhålla ett förordnande som fisketillsynsman krävs genomgången utbildning och att det finns ett uppdrag enligt vad som anges i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1985:3) om fisketillsynsmän. Under 2014 fanns det enligt länsstyrelsernas redovisning till Havs- och vattenmyndigheten drygt 7400 förordnade fisketillsynmän, tabell 1. Den helt övervägande andelen av dessa har uppdrag att genomföra tillsyn inom enskilt vatten. Kopplat till ansvaret att förordna fisketillsynsmän genomför länsstyrelserna ett omfattande arbete inom området. Dels med själva förordnandet och utbildningsinsatser i samband med detta, dels genom informationsspridning och aktivt genomförande av fisketillsyn och andra insatser för att sprida kunskaper om fiskets förutsättningar.

22 22/22 Information om och tillsyn över gällande regler är en avgörande fråga för en framgångsrik förvaltning. För tillsynen över fritidsfisket och information om fiskeregler till allmänheten är länsstyrelsernas insatser för fisketillsynen avgörande. Det gäller såväl då fritidsfisket bedrivs inom områden med allmänt vatten som på enskilt vatten. Länsstyrelserna har också i flera fall tagit aktivt ansvar för att samordna tillgängliga resurser genom att på olika vis organisera samverkan med Kustbevakning, polis, fiskevårdsområden och Havs- och vattenmyndighetens landningskontroll. Havs- och vattenmyndigheten beslutar om användandet av anslag 1:12 till åtgärder för havs- och vattenmiljön. Anslaget får bland annat användas för åtgärder enligt förordningen om stöd till fiskevården där fisketillsyn är en utpekad åtgärd. Under 2013 använde länsstyrelserna sammantaget drygt 4,4 miljoner av anslaget till insatser för fisketillsyn fördelat per länsstyrelse enligt tabell 2 (Havs-och vattenmyndigheten dnr ). Fisketillsynen som länsstyrelserna medverkar till bedrivs främst på allmänt vatten längs kusterna och de stora sjöarna eller på enskilt vatten inom fredningsområden längs kusterna. Det vill säga i områden där fisket är fritt för var och en och reglerat genom Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter. Tillsynen genomförs antingen av anlitad personal på länsstyrelserna eller också lämnas bidrag till bland annat fiskevårdsområden för deras fisketillsyn i sådana områden. För tillsynen i vattendragen svarar fiskevårdsområdet där sådant finns eller i annat fall fiskerättsägaren. Många vattendrag eller delar av vattendrag där lax och öring vandrar för sin reproduktion saknar tillsynsorganisation. I vissa fall särskilt då det gäller mindre vattendrag finns det inget ekonomiskt incitament alls för den enskilde fiskerättsägaren att upprätthålla tillsyn eftersom det saknas möjlighet eller intresse att upplåta vattendraget för fiske.

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden

Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kartläggning av åtgärder inom Sjukvårdsmiljarden Kristina Sibbmark Gabriella Chirico RAPPORT 2008:29 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG

VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM slutredovisning 2004 VITTNESSTÖD SLUTREDOVISNING AV REGERINGSUPPDRAG JU 2001-4716/KRIM 1 vittnesstöd Brottsoffermyndigheten Box 470 901

Läs mer

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE

FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE FISKETURISTISKT FÖRETAGANDE I SVERIGE 2002 En kartering och undersökning av fisketuristiska företag, deras ekonomi och resursutnyttjande Författare Mats Jonson SVERIGES FISKETURISMFÖRETAGARE i samarbete

Läs mer

Antikvarisk medverkan

Antikvarisk medverkan Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid länsstyrelserna idag? 1 Rapport från Riksantikvarieämbetet 2010 Antikvarisk medverkan Hur sker tillämpningen vid

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Redovisning av uppdrag

Redovisning av uppdrag FINANSINSPEKTIONEN Redovisning av uppdrag APRIL 2013 april 2013 Dnr 13-2864 INNEHÅLL Redovisning av uppdrag 3 Uppdraget 3 Samordningsorganets sammansättning 4 Adekvat och effektiv rapportering 4 Statistik

Läs mer

Redovisning länskonsulenternas verksamhet

Redovisning länskonsulenternas verksamhet Cajsa Anufrijeff Röhr Avdelningen för kommunikation och utveckling 2007-06-29 Dnr KUR2007/2815 Redovisning länskonsulenternas verksamhet 1 Uppdraget I regleringsbrevet för 2007 fick Kulturrådet i uppdrag

Läs mer

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten RiR 2006:7 Begravningsverksamheten förenlig med religionsfrihet och demokratisk styrning? ISBN 91 7086 073 4 RiR 2006:7 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Utbildnings-

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET INTEGRATIONS- OCH JÄMSTÄLLHETS- DEPARTEMENTET Mars 2009 RAPPORT UTVÄRDERING AV LOKAL ANTI- DISKRIMINERINGSVERKSAMHET SAMMANFATTNING Ramböll Management har på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011. Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2011 Redovisning av uppdrag 9 i MSB:s regleringsbrev för 2012 2 3 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB 373-12 ISBN 978-91-7383-214-4

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd

Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd 30 november 2010 Titel: Garantiorganisationer och möjligheten att stödja byggande i glesbygd Redovisning av uppdrag i BKN:s regleringsbrev

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer