EVR-CA Plint Reglersystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EVR-CA Plint Reglersystem"

Transkript

1 A01026 Teknisk data Reglercentral EVR-CA är en elektronisk enhet för automatisk reglering av framledningsvattnets temperatur. Centralen arbetar med signaler från givare för utomhustemperatur, framledningstemperatur och rumstemperatur. Den styr shuntreglermotor så att framledningsvattnets temperatur håller sig på inställt värde. Husets temperaturkurva ställs in på centralens manöverpanel. Vid val av kurva tas hänsyn till husets isoleringsgrad och önskad rumstemperatur. Med ett externt tidur kan nattsänkning göras genom en potentialfri slutande kontakt. (Tidur ingår ej i reglersystemet). Om rumstermostat används skall extern nattsänkning inte göras utan detta måste göras via rumstermostatsingången, med härför avsedd rumstermostat. Reglercentralen levereras med kopplingsbox för 24V 50 Hz. I kopplingsboxen sker all anslutning av givare m. m. I enfamiljshus eller lokaler som styrs av egen shuntventil rekommenderas montering av rumstermostat art. nr 03033, mekanisk rumstermostat eller art. nr 05057, elektronisk rumstermostat vilket innebär högre besparing samt att även en bättre värmekomfort erhålls. Med den elektroniska rumstermostaten kan även nattsänkning erhållas. Teknisk data för EVR-CA Reglersystem Matningsspänning Givare typ Givaringångar 24V 50Hz NTC 2 st Termostatingången skall ha en slutande kontaktfunktion vid för hög temperatur över börvärdet i lokalen. Öppningsvinkel shuntventil Vridmoment 15Nm Max ventilstorlek mm Dimensioner 42x80x120 mm Systemet levereras med framledningsgivare, utegivare, montagesats 900 samt plugg in transformator som standard. Rumsgivare är extra tillbehör. Systemet passar direkt på Esbes shuntventiler, för övriga fabrikat se vår montagesatslista. OBS! Rumstermostat är extra tillbehör.

2 av EVR-CA reglercentral, reglercentralen placeras på sitt väggfäste enligt bild och ansluts till kopplingsdosan med sin anslutningskabel. Kopplingsdosan monteras enligt beskrivning nedan. Fäste för 60mm eldosa Fästhål 4 st för väggmontage Vid montering sätts reglercentralen på väggfästet och förs åt vänster. Vid demontering trycks snäppfäste ner och reglercentralen förs åt höger. Uttag för kablage Montera kopplingsboxen så att man enkelt kan ansluta de olika kablarna. Montering av boxen görs så att alla färdiga kablage räcker fram. Reglercentralen kopplas genom att skjuta in modularkontakten genom genomföringen och in i modulakontakten i kopplingsboxen. Kablaget kan enkelt lossas genom att snäppfästet på undersidan av kontakten trycks in på anslutningsdonet och därefter kan kabeln försiktigt lossas vid service eller annan anledning. All anslutning av givare och spänningsmatning sker i den medlevererade kopplingsboxen. Reglercentral, givare och ställdon ansluts till respektive kopplingsplint. Spänningmatning från pluggintransformatorn görs till det runda telejacket. OBS! Genomföringarna är slitsade för alla ingångar utom för rumstermostat och nattsänkningsingången då detta är extra tillbehör. Anslutning av rumstermostat sker till befintlig plint med en slutande potentialfri kontakt. Anslutning av tidur sker till befintligt plint märkt Tidur-Natt genom en potentialfri slutande kontakt

3 EVR-CA Utegivare EVR-CA Framledningsgivare Utegivare art. nr används för att mäta utetemperaturen i reglersystemet. Givaren levereras med vattenskyddande hölje och fästdetaljer. Framledningsgivare art. nr används för att mäta temperaturen på framledningsvattnet i värmesystemet. Givaren levereras med 3 met. anslutningskabel och fästanordning. Fästtejp Tekniska data Tekniska data Typ Dimensioner Resistans vid: -20 C +0 C +20 C NTC-termistor 2.2 K 65x50x44mm Kohm 7.32 Kohm 2,75Kohm 1. Välj en plats för uppsättning av utegivaren på husets norrvägg ca 2,5 m över marken. 2. Anslut kabeln i kopplingsboxen och drag kabeln från centralenheten till platsen för givaren. Kan förlängas max. 100m minimum area på ledare = 2x0,25 mm 2 3. Fäst givaren på väggen med medlevererad skruv och plastplugg. 4. Drag kabeln vid utegivaren genom kabelgenomföringen. 5. Anslut kabeln till givarens plint anslutning Typ NTC-termistor 33 Kohm Dimensioner diam 7 mm längd 32 mm Resistans vid: 25 C 33 Kohm 40 C Kohm 70 C 8,5 Kohm Anslutningskabelns längd 3 m Fästtejpens längd 300 mm 1. Ta bort ca 10 cm av isoleringen på framledningsrörets ca. 1 m efter shuntventilen. 2. Skrapa bort färg och dylikt från den frilagda rörytan. 3. Fäst försiktigt givaren mot röret med den medlevererade fästtejpen så att det blir god kontakt mellan rör och givare. 4. Anslut givarens kabel till kopplingsboxens plint för framledningsgivare enligt respektive inkopplingsanvisning. Obs! förläng kabeln vid behov max. 100m minimum area på ledare = 2x0,25 mm 2 5. Sätt tillbaka den borttagna biten isolering på röret.

4 EVR-M90 Shuntreglermotor EVR-CA Plint Reglersystem Tekniska data Frikopplingsanordning Typ Asynkront ställdon för öka/minska signaler Dimensioner 96x192x117 mm Vridningsvinkel Vridmoment 15 Nm standard Anslutningsspänning 24 V AC motor Effektbehov vid max vridmoment. 4 VA Ventilstorlek mm Montagesatser till de flesta förekommande pann och shunttyper finns i lager. OBS! Shuntmotorn levereras ställd i mittläge motsvarande läge 5 på en ESBE shuntventil. Information om EVR-M90 Shuntreglermotor Reglermotor EVR-M90 används för fjärrmanövrering av shuntventilen i värmesystem. Reglermotorn är vid leveransen inställd för 90 öppningsvinkel. Öppningsvinkeln kan enkelt justeras mellan med hjälp av en justerbar kamskiva. Anpassning till höger- vänsteröppnande ventil görs vid installationen genom växling av anslutningarna L1 och L1 i motorn. EVR-M90 kan enkelt handmanövreras med hjälp av en frikopplingsanordning (se bild) genom att manövrera denna till handläget (se motoretikett) kan motorns shuntarm vridas för hand till önskad position. Motorn återkopplar automatiskt till kuggingrepp när shuntarmen återförs till urkopplingsläget. Motorn är inte märkt för någon öppningsvinkel eller för höger eller vänsteröppnande shunt. Därför monteras en lämplig dekal så rätt skalning av motorns gradering erhålls efter att motorn monterats på ventilen. In ko p p lin g a v M 9 0 m o to r M L 1 L 1 För växling av rotationsriktning växla anslutning L1 och L1 N

5 Monteringsanvisning av ställdon på ESBE shuntventil, för montering på annan ventil följ respektive monteringsats installationsanvisning. OBS! Motorn levereras i mittläge. Frikopplingshandtaget får ej monteras så att den kan ta i något som hindrar dess rörelse. Tänk på att skylten på shunten skall vara rättvänd så den visar ventilens arbetsområde för att undvika monteringsfel av motorn. 90 öppningsvinkel är fabriksinställd. OBS! Justering av kamskivor behöver endast göras vid annan öppningsvinkel än 90 Vänsteröppnande shunt Högeröppnande shunt Ändring av arbetsområde Arbetsområdet för M90 är ställbart från 30 till 180. Spänningsätt motorn tills den har nått önskat ändläge för stängd shunt. Med en skruvmejsel vrids kamskiva A så att den vänstra mikrobrytaren aktiveras för moturs ändläge för stängd vänsteröppnande shunt. Kamskiva B justeras på samma sätt mot den högra mikrobrytaren för medurs ändläge för öppen vänsteröppnande shunt. Ändring av arbetsområde Arbetsområdet för M90 är ställbart från 30 till 180. Spänningsätt motorn tills den har nått önskat ändläge för stängd shunt. Med en skruvmejsel vrids kamskiva A så att den högra mikrobrytaren aktiveras för moturs ändläge för stängd högerröppnande shunt. Kamskiva B justeras på samma sätt mot den vänstra mikrobrytaren för medurs ändläge för öppen högeröppnande shunt.

6 Injustering av kurvlutning och parallellförskjutningen på EVR-CA Reglersystem. För att erhålla önskat inneklimat så måste man göra nödvändiga justeringar av kurvlutningen och parallellförskjutningen och det görs lämpligen vid olika tillfällen (tex. +10 C och -15 C) då man måste veta hur huset eller lokalen reagerar på väderomslag. Genom att sätta kurvlutningen på 3 och parallellförskjutningen på 0 så har man en bra grundinställning för vattenburna radiatorsystem. Vid golvvärme och andra typer av distribuerande värmesystem kan andra värden gälla men principen är densamma för att kunna injustera värmesystemet. Ställdonets reglerhastighet kan regleras med hjälp av potentiometern märkt Sec. normalt är denna inställd på ca. 30 sekunders paustid mellan regleringarna men kan justeras beroende på om systemet vill självsvänga eller inte. Vid självsvängning ökas paustiden mellan regleringarna tills självsvängningen upphör. Pulslängden är alltid ca 1 sek. oavsett vad paustiden är inställd på, vid test av spänningen till ställdonet ställs en kort paustid in för att mätning skall kunna göras. Öppna samtliga radiatorkranar eller radiatortermostater där man önskar ha en jämn temperatur som regleras av reglersystemet. I utrymmen där man önskar en lägre temperatur justeras elementen så att den önskade temperaturen uppnås. Som exempel tänker vi oss en önskad rumstemperatur på 20 C, denna mäter man upp genom att placera en termometer på en lämplig central plats i huset som inte direkt påverkas av solinstrålning eller annan uppvärmning. Genom att notera vilken temperatur som råder vid +10 C, +-0 C och 15 C så kan man bilda sig en uppfattning hur bra kurvlutningen fungerar. Om inomhustemperaturen är bra vid +10 C men stiger successivt vid fallande utetemperatur så att vid 15 C innetemperaturen är 22 C, då är kurvlutningen för brant för huset. För att kunna justera felet så gör man lämpligast detta när grön lysdiod på reglercentralen lyser. Genom att vrida kurvlutningen från läge 3 till 2 så sänks graden av hur mycket regulatorn kompenserar för utetemperaturen (se diagrammet på reglercentralen). När denna justering görs kommer den röda lysdioden för minska signal att tändas vilket indikerar att shunten skall stänga, därefter följer man upp med parallellförskjutningen genom att vrida den sakta medurs tills den gröna lysdioden tänds igen. Normalt kan man räkna med 3-5 C på framledningen per rumsgrad för att kompensera felet på rumstemperaturen. Genom att göra denna justering så har man sänkt lutningen på kurvan vilket innebär en lägre framledningstemperatur vid sjunkande utetemperatur. Denna justering upprepas tills rätt innetemperatur uppnås. Det kan också visa sig att temperaturen sjunker inomhus ju kallare det blir ute, vilket innebär en omvänd justering av kurvlutningen så att regulatorn kan kompensera för den rådande utetemperaturen. Justeringen görs således tvärtemot som beskrivs i exemplet ovan. Kurvlutning kan man säga är ett mått på hur bra isoleringen är i huset genom att ju lägre kurva desto bättre är isolering av huset eller hur stor radiatorytan är i förhållande till bostadsytan. Rumstermostat I enfamiljshus eller lokaler som styrs av egen shuntventil rekommenderas montering av rumstermostat vilket innebär högre besparing samt även en bättre värmekomfort. Till våra EVR-CA reglersystem finns både en elektronisk rumstermostat och en mekanisk rumstermostat som reducerar framledningstemperaturen tills önskad rumstemperatur är uppnådd. Om rumstermostat monteras skall systemet justeras så att önskad rumstemperatur kan erhållas plus ytterligare en rumsgrad. Detta medför att maximal komfort och energibesparing erhålls genom att termostaten kompenserar för såväl yttre som inre temperaturförändringar. Då rumstermostaten har en hög noggrannhet så kommer den att känna av om det finns energitillskott i form av solinstrålning, braskaminer m. m. Vid ansluten rumstermostat släpper reglercentralen ut inställd framledningstemperatur enligt kurva och parallellförskjutningsrattar med rumstermostaten ställd så att den kallar på värme.

7 EVR-CA EVR-CA Plint Reglersystem Felsökning Fel Orsak Åtgärd Ingen lampa lyser Transformator defekt Kontrollmät och ev. byt ut mot ny transf. Vägguttag strömlöst Byt säkring Röd lampa (-) lyser Framledn.temp för hög Inställes enl. instr. oavsett rattarnas Yttertemperatur för hög Stäng shunten inställning Kortsluten EVR-F Värmebehov finns ej Kortsluten EVR-U Resistansmät EVR-F Shuntmotor stänger ej Resistansmät EVR-U Röd lampa (+) lyser Shuntmotor öppnar ej Se fel på motor ständigt vid grund- Panntemp. för låg Höj panntemp. inställning. EVR-F avbrott Resistansmät EVR-F (se instr.) EVR-U avbrott Resistansmät EVR-U Motor öppnar eller Kopplingsarmar lösa Fastdrages enl. mont.anv. stänger ej shunten Motor felkopplad Se kopplingsschema Kabelbrott till motor Byt ut kabel Kalibrering av EVR-CA Kalibrering av reglercentralen är inte nödvändig då den är kalibrerad på fabrik. Dock kan man med hjälp av nedanstående tabeller enkelt kontrollera att regulatorn ligger inom givna toleranser genom att ansluta en resistor med värde enligt nedanstående tabell. Termistorvärden för givare EVR-U Kohm Kohm ,03 0 7, ,09 5 5, , , , , , ,75-5 9, ,2 EVR-F Kohm 20 42, , , , , ,45 Kohm 50 10, , , , , ,25

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

AUTOMIX 10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING AUTOMIX 10 AUTOMIX 10 (SE) 0508 MONTERINGS- OH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 10 är en avancerad, kompakt shuntautomatik för vattenburen värme i radiator- och golvärmeanläggningar. Installationen görs

Läs mer

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme

AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 Reglersystem för vattenburen värme AUTOMIX 30 05.10 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING ALLMÄNT AUTOMIX 30 är en avancerad, elektronisk shuntautomatik för radiator- och golvvärmeanläggningar. Installationen

Läs mer

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå

Förskjutning, värmekurva (minska/öka värme) Inställning beror på geografiskt. Förskjutning, värmekurva: min. Finjustering av temperatur till Luleå R MOS 970-7 R MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNINGAR Temperatur Huvudströmbrytare Karta med riktvärden för val av 9 () Inställning beror på geografiskt Val, värmekurva: värmekurva om Kiruna läge och typ av

Läs mer

Teknisk manual för service

Teknisk manual för service Teknisk manual för service För CO2 tankenhet och värmepump SANYO ELECTRIC CO., LTD Tankenhet SHP-TH22DDN-SW SHP-TH22DHN-SW Värmepump SHP-C45DEN DS021:0505 Utgåva 2006-09 Innehåll Specifikationer. Instruktioner

Läs mer

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10

MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 MOS SE 1234-8 SMO 10 511879 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING NIBE SMO 10 Innehåll Användarhandledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Förkortningar 3 Frontpanel Display 4 Strömställare 5 Förskjutning

Läs mer

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna

Ver 1.01 2006-09-25. Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10. med tillhörande elpanna Bruksanvisning & Installationsmanual DS051:0609 KCC ARCTIC 10 med tillhörande elpanna Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 VÄRMEPUMP...3 2.1 TEKNISK BESKRIVNING...3 2.2 INSTALLATION...3 2.3 ELINSTALLATION...5

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad

LK Elpanna 11-n. Utförande. Tekniska data. Funktion / Förutsättningar. Måttanpassad LK Elpanna 11-n Utförande LK Elpanna 11, är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem, som t.ex. golvvärme. I pannan ingår: Expansionskärl Säkerhetsventil Automatisk avluftningsventil

Läs mer

Funktion & Installationsanvisning

Funktion & Installationsanvisning LADDOMAT MR 30 Funktion & Installationsanvisning Leveransomfattning Sys 30: Artikelnummer 11 34 31 13, RSK nr 686 19 14 Laddomat MR, komplett med 4 st givare och med reläutgångar för 2 st pumpar samt tillskottsvärme.

Läs mer

PremiumLine EQ Greenline HE / HA

PremiumLine EQ Greenline HE / HA PremiumLine EQ Greenline HE / HA C6-C11 / E6-E17 6 720 641 855-01.1I Användarhandledning 6 720 805 492 (2013/02) sv Information Information Med IVT PremiumLine EQ, Greenline HE/HA finns möjligheten att

Läs mer

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001

Bonus 30. Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4. DANAK Reg.nr. 5001 Bonus 30 Kombinationspanna för ved, pellets och olja (utan VV & elpatronuttag) Datum 2011-11-01, rev 4 DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30

Installation, drift och skötsel. Vedolux 30 Installation, drift och skötsel Vedolux 30 Arkelstorpsvägen 88, 291 94 KRISTIANSTAD Tel 044-22 63 20, Telefax 044-22 63 58 info@varmebaronen.se ww.varmebaronen.se 07-09 utg. 2 Fr.o.m tillv.nr VB THL artnr

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare

Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare PBD SE 1405-2 Styrmodul SMO 20 TM 639562 NIBE SMO 20 5 Enkel styrmodul för luftvattenvärmepumpar och NIBE varmvattenberedare Enkel installation. Ger optimerad styrning av klimatanläggningen. Styr klimatanläggningen

Läs mer

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare

Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Innehåll Så här installerar och använder du CAD11 och CAD15 digitala monoförstärkare Välkommen! Tack för att du köpt DLS Performance series bilförstärkare. Bruksanvisningen ger dig tips om hur du gör en

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT

ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT ANVÄND FJÄRRVÄRMEN RÄTT INNEHÅLL 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 16 Fjärrvärme rätt och slätt Rätt användning av fjärrvärmen sparar värme och pengar Värmemätning Mätarställning Avkylning Kontrollera energiförbrukningen

Läs mer

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345

Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 PBD SE 1306-1 Luftmodul NIBE T AB 30 NIBE T 639552 AB 30 4 Luftmodul till bergvärmepump NIBE F1345 Allmänt öjligt att kombinera luft med berg-/markkollektor. Flexibel placering av AB30. öjligt att bygga

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion

SPIS 16. Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion SPIS 16 Monteringsanvisning Skötsel- och eldningsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 1 VIKTIGA PUNKTER... 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 Bygganmälan Avstånd till brännbar byggnadsdel Bärande underlag Eldstadsplan

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer