VD har ordet Nöjda Hyresgäster Väl underhållna lägenheter och byggnader Hållbar utveckling...12

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet... 3. Nöjda Hyresgäster... 8. Väl underhållna lägenheter och byggnader...10. Hållbar utveckling...12"

Transkript

1 Årsredovisning 2010

2 Innehåll VD har ordet... 3 Nöjda Hyresgäster... 8 Väl underhållna lägenheter och byggnader...10 Hållbar utveckling...12 Nyproduktion, förvärv och fastighetsutveckling...14 Attraktiv arbetsgivare...15 Kostnadseffektiv och lönsam verksamhet...17 Förvaltningsberättelse...20 Resultaträkning...23 Balansräkning...24 Kassaflödesanalys...26 Noter och tilläggsupplysningar...27 Granskningsrapport...30 Revisionsberättelse...30 Fastighetstabell...32 Lägenhetstabell

3 VD har ordet Det är nu dags att summera ett händelserikt och utmanande år. Sedan slutet av 2009 har jag skrivit veckobrev i syfte att informera samtliga medarbetare. När jag nu ser tillbaka på mitt andra år i SigtunaHem, väljer jag att berätta om händelserna i kronologisk ordning med utgångspunkt från veckobreven. Januari Årets första månad präglades av kyla och snö vilket påverkade det ekonomiska utfallet markant, med ökade värmekostnader och extra kostnader för snöröjning som följd. Dock extra kostnader som uppskattades högt av våra hyresgäster. Inledningen av året präglades vidare av vårt sedan tidigare, påbörjade varumärkesarbete. Ny identitet, nytt uttryck och ny grafisk plattform. Syftet, att nå fler målgrupper. Särskilt nyinflyttade till centrala Stockholm, en målgrupp som vi antog benägen att vilja flytta på sig av många olika skäl. Inte minst för att få ett splitternytt förstahandskontrakt. Ett annat beslut som fattades redan 2009 men som fick genomslag först 2010 var att lägga om den ekonomiska redovisningen. Anledningen var att ge möjlighet att följa driftnetto på fastighetsnivå. Februari En månad som präglades av olika uppgörelser och förhandlingar. Hyresförhandlingar såväl som förhandlingar om ny ombyggnadsmodell. Vi var fast beslutna att i den mån det är genomförbart, öka valfriheten för våra hyresgäster i samband med renovering och ombyggnad. Med det utvecklades en SigtunaHem-modell kallad mini, midi, maxi. Det betyder kort att man får en ny hyresnivå motsvarande paketlösning för renovering i lägenheten i samband med ombyggnation av fastigheten. Av skäl som ökad delaktighet, i samverkan, med inflytande från hyresgästerna, utvecklades också en annan modell. Som i det här fallet berör den totala utvecklingen av ett helt bostadsområde. Nämligen Norrbacka, under arbetsnamnet vision Norrbacka. Samtliga hyresgäster gjordes delaktiga genom att fylla i en visionsenkät, resultatet ställdes sedan ut på plats i området att tycka till om. Arbetet fortgår in på

4 VD har ordet Mars Månaden då SigtunaHem genomförde sin största investering i mannaminne. Efter beslut i styrelsen förvärvade SigtunaHem 459 lägenheter av Peab och bidrog till att Sigtuna kommun är den i Sverige som bygger flest bostäder per capita. Lägenheterna är fördelade på olika projekt i samtliga kommundelar med inflyttning fram till Redan i december 2010 stod de första lägenheterna klara att ta emot de första hyresgästerna. För att fylla alla lägenheter beslutade vi om en strategi för marknadsföringen. Vi valde att samordna utbudsannonseringen med smyglanseringen av vårt nya varumärke. Under parollen sugen på ett splitternytt förstahandskontrakt kom vi senare under våren att vända oss i första hand till Stockholmspubliken med utomhusreklam i tunnelbanan och på storbildskärmar, parallellt med radioreklam och utbudsannonsering i Stockholm stad och norra förorterna. Under mars månad såldes även den Paalzowska villan, som avstyckades från Humlegården. Därtill startade vi med hjälp av Byggconstruct, byggnationen av tre visningslägenheter i Tingvalla efter konceptet mini, midi, maxi. När lägenheterna stod klara fick hyresgästerna chansen att tycka till om vår ombyggnadsmodell innan vi slutförde hyresförhandlingen. April Var månaden då det var dags för oss i SigtunaHem att tillsammans dela ut årets kundenkät. Det var andra året i rad i regi av AktivBo. Enkäten delades ut till hälften av hushållen, cirka Genom enkäterna får vi ett kvitto på vad vi gör bra, vad vi ska fortsätta med och vad vi kan göra bättre. Efter en mycket lång och ekonomiskt påfrestande vinter, kom så våren till slut. Vi jobbade vidare med förankringen av vårt varumärke, boende med omtanke genom engagerat värdskap och ledorden enkelt, vänligt och aktivt. Hela plattformen finns nu i tryckt form, Det lilla extra. Maj Var månaden då vi för första gången lanserade vårt nya varumärke i samband med publiceringen av de första nya lägenheterna på Södergatan Nord och i Steningehöjden. Vi fräschade till vår hemsida, byggde nya projekthemsidor och lanserade vår utomhuskampanj Sugen på ett splitternytt förstahandskontrakt. Kampanjen pågick under andra halvan av maj och en bit in i juni. Första veckan kunde vi räkna in unika besökare på vår hemsida vilket var ett rejält uppsving jämfört med en normalvecka. Vi etablerade vidare ett samarbete med Stockholm Stads bostadsförmedling delvis för att få hjälp med förmedling och uthyrning men också för att nå ut till Stockholmarna. Parallellt med uthyrningsarbetet av nyförvärvet lanserades tillsammans med Sigtuna kommun, köpet av Valsta Centrum. Ett viktigt och välkommet beslut för de boende i kommundelen Valsta/Steninge. Och ganska omgående inleddes ett gemensamt stadsdelsutvecklingsprojekt. Precis som i utvecklingen av kommundelen Norrbacka var ambitionen ett stort mått av delaktighet från kringboende. Juni Den 18:e var det dags att officiellt hissa de nya flaggorna med vårt nya varumärke. Vi bjöd hyresgästerna på sillunch i Vattentornsparken. Vädret var väl inte det bästa men lunchen uppskattad av dem som trotsade regnstänket. Juni var också en månad då vi arbetade intensivt med att värdera våra bostadsområden och annat som räknas in i bruksvärdet, för att få en grund för kommande omfördelning av hyresnivån. Detta är ett arbete som måste göras med omsorg och förankaras i hela hyreskollektivet. Vi startade dessutom arbetet med att se över vår tillgänglighet på telefon som varit en viktig fråga att förbättra sedan förra årets kundenkät. 4

5 5

6 VD har ordet Juli En månad med mycket utomhusarbete. Vi tog hand om 30 av kommunens sommarbarn. De fick tillsammans med vår egen säsongspersonal och sommarungdomar möjlighet att hjälpa till att göra det sommarfint i alla våra bostadsområden. Eftersom detta också är en semestermånad ställer det stora krav på vår organisationsförmåga. Augusti Augusti var månaden då det var dags för kommunfullmäktige att fatta det formella beslutet att låta SigtunaHem förvärva 49 procent av aktierna i Nya Valsta Centrum. Och Sigtuna kommun resterande 51 procent. Augusti var också månaden för vår andra annonsomgång i tunnelbanan för att få vårt nyförvärv uthyrt. September Första höstmånaden då verksamheten är i full gång igen. Tillsammans med destination S1gtuna var vi delaktiga på Business Arena som det första kommunägda bostadsföretaget. Där lanserades destinationens nya varumärke, ett arbete som vi på SigtunaHem varit aktiva i. Den 16 september var det dags för vår heldag då samtliga anställda deltar för att formulera en handlingsplan utifrån resultatet av hyresgästenkäten. Nytt, sedan förra årets mätning var att alla beslutade handlingar numera kan registreras i vårt ärendehanteringssystem, så att inget glöms bort. Ytterligare nyheter, utvecklingen av trygghetsboendet, Arhem. Ett boendekoncept som vänder sig till gruppen 70+ och som innebär att hyresgästerna erbjuds en viss utökad servicegrad genom bland annat en bemannad gemensamhetslokal. September var också en månad då vi fortsatte arbeta med förankringen av vårt nya varumärke, i workshops. Det var likaså månaden för vår årliga boinflytandekonferens, som i år fokuserades på Poängen, som vårt system för omfördelning av hyran kallas. Oktober Var flera av oss i SigtunaHem aktiva i att förbereda tillträdet av Valsta Centrum. Detta gjordes för att vi skulle få en rivstart så att alla kunde se att det fanns nya ägare med nya och höga ambitioner. Vi planerade invigningen i början av november till en Halloweenfest. November Är allt fokus ställt på första inflyttningen på Södergatan Nord, etapp ett. Vi gjorde en sista slutspurt på uthyrningsfronten för att säkra upp att allt skulle vara uthyrt på inflyttningsdagen, vilket vi lyckades med. Samtidigt blev det vinter. Inget önskescenario med tanke på den redan hårt ansträngda ekonomin. Efter noga övervägande publicerade vi vårt hyresyrkande på 7,12 procent, det högsta yrkandet i regionen. Med stor publicitet som följd. Eftersom yrkandet var väl underbyggt och motiverat med vårt stora ombyggnadsbehov, gick det relativt lugnt tillväga. Tuffa förhandlingar startade som inte var avslutade förrän en bra bit in på Och som efter avslutad medling, resulterade i en hyreshöjning på 4,35 procent från 1 april December Var det dags för inflyttning både uppe på Steningehöjden, etapp ett och Södergatan Nord. Inflyttningarna var välplanerad och gick jättebra. Under 2010 har vi parallellt med nyförvärvet jobbat med planering av egen bostadsproduktion på Lyckostigen, där detaljplanen godkändes efter överklagande i december. Och övre Ekilla, där projekteringen pågår i avvaktan på godkänd detaljplan. Tillsammans med kommunen projekterade vi även för om- och tillbyggnad av Arhem. 6

7

8 Nöjda Hyresgäster SigtunaHem ska ha Sveriges mest nöjda hyresgäster. För att följa utvecklingen mot detta högt ställda mål mäter vi årligen kundnöjdheten med hjälp av AktivBo. Anledningen till att vi mäter med just AktivBo är det enkla faktum att så gör de flesta andra bostadsbolag också, varför de har det ojämförligt största jämförelsematerialet. Så gott som alla både privata och kommunägda bostadsföretag finns representerade, totalt motsvarande hyresrätter. Serviceindex företagsjämförelse Resultatet av senaste kundundersökningen visade att vi ökat vårt serviceindex med 0,4 procent, till 77. Ett år då många andra minskat sitt serviceindex på grund av dålig snöröjning, se bild 1. Givetvis kan vi utläsa många skillnader mellan olika bostadsområden. Nöjdheten med vår service varierar från 63 procent till 95 procent, se bild 2. Serviceindex jämförelse mellan olika bostadsområden 76% 77% 79% 80% 75% 81% 75% 78% 81% 84% 74% 82% 72% 87% 73% 83% 69% 89% 71 % 70% 85% 86% 66% 92% 69% 87% 63% 95% Av alla företag 2010 Övre fjärdedel Hälften Nedre fjärdedel Bild 1. Diagrammet visar spridningen bland samtliga företag som mäter serviceindex. Pilen visar SigtunaHems serviceindex. Av alla egna fastigheter 2010 Övre fjärdedel Hälften Nedre fjärdedel Bild 2. Diagrammet visar spridningen bland SigtunaHems olika bostadsområden. Pilen visar genomsnittet i SigtunaHem. 8

9 Under året har hela företaget varit involverat i arbetet med att förbättra vår servicenivå. I september samlades all personal under en dag för att gruppvis analysera utfallet av vår kundundersökning, komma med förbättringsförslag och prioritera desamma. Vi kunde här definiera ett par viktiga faktorer som skulle innebära väsentliga förbättringar av servicenivån till nästa kundundersökning om vi kom tillrätta med dem. Båda handlade om vår tillgänglighet. Den första faktorn gällde våra besöksoch telefontider. Man upplever att det är svårt att nå oss. Bara 70 procent är nöjda med besökstider, ytterligare något färre med våra telefontider. För att öka vår tillgänglighet fattade vi beslut om att införa en ny växel i egen regi med en central serviceanmälan. För att ytterligare effektivisera verksamheten och därmed ges utrymme att öka servicegraden, har vi under året vidareutvecklat vårt system för analys av vår ärendehantering. Av ärendehanteringssystemet kan vi utläsa att vi via telefon, e-post och besök tagit emot och åtgärdat nära ärenden under Till detta ska läggas alla timmar för rondering, då vi städar och göra fint i våra områden. Under kommande år kommer vi ytterligare förfina denna analys för att skapa förutsättningar att jobba så effektivt som möjligt. För att överträffa våra hyresgästers förväntningar, hjälper vi i möjligaste mån till med även sådant som ligger utanför vårt kontraktsförhållande kan vi konstatera att så skett i totalt ärenden. Kallat Det lilla extra. Det lilla extra kanske man också kan kalla det som ryms inom begreppet bostadssocial verksamhet. Precis som tidigare år, med hyresgästernas bästa för ögonen, har vi erbjudit våra uppskattade aktivitetsdagar i form av Valstadagen, Trivsamma Tingvalla och Skördefesten. Vi bjöd också in våra hyresgäster till sommarlunch då vi invigde vårt nya varumärke. 9

10 Väl underhållna lägenheter och byggnader Trots att stora delar av vårt lägenhetsbestånd är relativt gammalt är våra hyresgäster nöjda med produkten som omfattar lägenheten, de allmänna utrymmena och utemiljön. I bild 3 nedan kan vi utläsa andelen nöjda- eller mycket nöjda med produkten i olika typer av bostäder. Nybyggda, renoverade och i original skick. Trots att våra hyresgäster är nöjda med sin bostad i allt väsentligt, är vår absolut största utmaning behovet av att bygga om vårt stora bostadsbestånd uppfört under rekordåren. Det vill säga under och 70-talen. Hos oss utgör denna andel cirka lägenheter. För att prioritera rätt och därmed minimera akuta underhållsinsatser. Har vi sedan slutet av 2009, början av 2010, genomfört en ordentlig inventering av underhållsbehoven i dessa fastigheter. Inventeringen visar att det eftersatta underhållsbehovet i allmänna utrymmen uppgår till närmare 400 Mkr. Där till kommer en total ombyggnadskostnad för de lägenheterna på minst 550 kkr per lägenhet, vilket motsvarar totalt Mkr. Vid en aktivering av 70 procent blir underhållskostnaden 495 Mkr. Adderar man underhållsbehovet i allmänna utrymmen med den totala ombyggnadskostnaden och slår ut det under en tioårsperiod, visar det på ett årligt underhållsbehov motsvarande 89 Mkr. Men till den summan ska också räknas normalnivån för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, cirka 20 Mkr och 20 Mkr för akuta vattenskador. Därmed uppgår det totala underhållsbehovet till en summa motsvarande129 Mkr. Detta ska jämföras med 2010 års totala underhållskostnad på 67 Mkr. Den ekonomiska utmaningen är framförallt att få Hyresgästföreningen att förstå detta. Inför hyresyrkandet 2011 har vi kommunicerat behovet och fått visst gehör. Vi yrkade 7,12 procent från 1 januari, fick 4,35 procent från 1 april. Vi har under året prioriterat våra bostadsområden efter underhållsbehovens angelägenhetsgrad, med utgångspunkt från teknisk standard, kundsynpunkter och arbetsinsats. Vår målsättning är att bygga om 300 lägenheter per år för att klara av ombyggnationen inom en tio-års period. Som vårt ekonomiska läge är idag har vi inte möjlighet att lägga oss på denna nivå uppgick antalet ombyggda lägenheter endast till 72 lägenheter, 36 i Tingvalla och 36 i Brännbo. PRODUKTINDEX Bild 3. Visar hur nöjda hyresgästerna är med produkten lägenheten, de allmänna utrymmena och utemiljön. Nybyggt -18,8% 81,2% Renoverat -19,9% 80,1% Original -24,1% 75,9% Respektive stapel anger alla som svarat inom respektive kategori: Mycket bra Ganska bra Inte så bra Dåligt -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 10

11 Ombyggnad mini, midi, maxi För att öka valfriheten i samband med ombyggnation har vi tagit fram en modell med olika ombyggnadsnivåer. Mini, midi, maxi. I minialternativet gör vi enbart det allra nödvändigaste som hänger samman med stamrenovering. Maxialternativet är en totalombyggnad, där även ytskikt och vitvaror ingår. Vi nollställer därmed HLU. Under våren färdigställde vi tre visningslägenheter där hyresgästerna fick möjlighet att påverka slututförandet genom en kundenkät. Gensvaret visade att våra hyresgäster är mycket nöjda med modellen för ombyggnad. När vi gjort alla anpassningar kunde vi efter sommaren starta ombyggnaden i Tingvalla. Hyresgästerna evakuerades under ombyggnadstiden till välutrustade evakueringslägenheter som vi placerat i området. 29 av de 36 berörda hushållen valde att flytta tillbaka. Hyresnivåerna är förhandlade som en ny hyra. De nya hyrorna på lägenheterna i Tingvalla framgår av tabellen nedan. Lägenhetstyp Mini kr/mån Midi kr/mån Maxi kr/mån 1:a 33 kvm :a 55 kvm :a 64 kvm :a 70 kvm :a 75 kvm :a 77 kvm Vision Norrbacka Det finns många sätt att involvera hyresgästerna i ett utvecklingsarbete. Under året har vi jobbat vidare med vad vi kalllar Vision Norrbacka. Här har vi tillsammans med Arcum arkitekter och AktivBo jobbat fram ett program för ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad i Norrbacka. Norrbacka är ett av våra största bostadsområden med 660 lägenheter. Arbetet började med en öppen visionsenkät under 2009 som delades ut till samtliga hushåll. Och följdes upp med en utställning på plats i området. Under ett par öppet hus tillställningar visades idéplanscher utifrån de svar på enkäten som lämnats in. Syftet, att hämta in ytterligare synpunkter. Vi har nu ett mycket bra underlag för att kommunicera med styrelse och ägare. Och för att få tillstånd ett detlajplanearbete. Nya Valsta centrum Som ett led i stadsdelsutvecklingen i centrala Valsta beslutade styrelsen att vi tillsammans med Sigtuna kommun skulle förvärva Valsta centrum. Syftet med denna affär var att i nära dialog med dem som bor och verkar i området, utveckla centrum, bygga ytterligare kommersiell, och bostadsyta samtidigt som området bör få ett ordentligt ansiktslyft. Tillträdet blev en succé med ett Nya Valsta centrum som direkt blev renare och helare. Och som firades med en Halloweenfest. Under invigningen fick besökarna möjlighet att besvara en enkät där de fick dela med sig av sina erfarenheter och tankar på utveckling kring centrumet. Utvecklingsarbetet kommer fortsätta intensivt under Beslutat är redan att Frejgården, vårt områdeskontor i Valsta, det lokala biblioteket och ett medborgarkontor ska inrymmas i centrum. 11

12 Antal fastigheter MWh Hållbar utveckling Energibesparing är fastighetsbranschens absolut största miljö och hållbarhetsutmaning. Och hänger nära samman med renovering och ombyggnation. Äldre hus har ofta mycket högre energiförbrukning än nya. Vi kommer under 2011 att bygga vårt första passivhus på Lyckostigen. Det vill säga ett energisnålt flerfamiljshus som minimerar värmeförluster genom klimatskalet, genom effektiv ventilation. Och genom att tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol. SigtunaHem är ett av drygt 80 kommunägda bostadsföretag som har anslutit sig till SABO-företagens energisparutmaning, Skåneinitiativet. De företag som anslutit sig har för avsikt att minska energianvändningen med 20 procent fram till SigtunaHems genomsnittliga energiförbrukning 2010 uppgick till 151,7 kwh/m 2 (Atemp) den area som energianvändningen ska fördelas på räknat på ett normalår, vilket kan jämföras med genomsnittet bland företagen i Skåneinitiativet, 160 kwh/m 2 (Atemp) per normalår. Vi har minskat vår genomsnitt- liga energiförbrukning med 3,9 procent jämfört med Anledningen hittar vi i det faktum att vi bygger mycket nytt samt att vi jobbar aktivt för att trimma våra anläggningar. Från och med 2011 har vi ingen fastighet som har en energiförbrukning över 200 kw h/m 2 (Atemp) normalår. I bild 4 redovisas antalet fastigheter inom olika intervall. SigtunaHem äger ett vindkraftverk sedan två år tillbaka. Vindkraftverket Hedagården ligger i Svalövs kommun cirka 9 kilometer öster om Landskrona. Att äga ett vindkraftverk är både miljömässigt positivt och ekonomiskt lönsamt måste anses som ett medelår vad gäller energiproduktion och medelvind för vindkraftverket, se bild 5 och 6. Verket har producerat el till en nivå motsvarande MWh. Vilket täcker ungefär 30 procent av vårt totala energibehov. Utfallet 2010 blev något lägre jämfört med föregående år, MWh. 2 kwh/m Produktion vindkraft kwh/m kwh/m (Atemp) normalår Bild 4. Energiförbrukning redovisad som antal fastigheter per intervall jan feb mar apr maj Bild 5. Produktion vindkraft i MWh. ju 12

13 m/s Vindkraftverk Hedagården Ekonomisk redovisning Inköpsår 2009 Investering Avskrivning 25 år Utfall 2010 Utfall 2009 Investeringskalkyl Vindkraftsproduktion Mvh Mvh Mvh Avkastning Alternativ kostnad för köp av producerad elkraft inkl. elcertifikat Reducering av energiskatt Försäljning elcertifikat Avkastning Driftkostnader Räntekostnader Avtalsbundna kostnader för drift* Merkostnad för hantering av individuell mätning Avgår Netto Förräntning 8,52 % 8,68 % 9,18 % *) I dessa kostnader ingår övervakning, försäkringar, arrende och balansansvar med mera. 8 Produktion 7 Medelvind Pr n jul Månad aug sep okt nov dec 0 jan feb mar apr maj jun jul Månad aug sep okt nov dec Bild 6. Medelvind 13

14 Nyproduktion, Förvärv och Fastighetsutveckling 2010 präglades av stora och viktiga nyinvesteringar. SigtunaHem ingick bolagets historiskt största fastighetsaffär då vi förvärvade ett fastighetspaket av Peab, om totalt 459 lägenheter med tillträde i takt med färdigställandet. Under året har produktion pågått på Södergatan Nord i Märsta, Steninge Backe och Steningehöjden. På Rådmansängen i Sigtuna har projekteringen varit i full gång. Byggstart beräknas här till Beträffande Märsta Port är detaljplanen överklagad. Vi kan stolt konstatera att de 86 lägenheter på Södergatan Nord liksom 24 lägenheter i Steningehöjden som publicerades i maj med inflyttning i december, hyrdes ut per omgående. Efterfrågan på nyproducerade hyresrätter i Sigtuna kommun var under 2010 mycket stor. Under året har vi vidare handlat upp ett nyproduktionsprojekt i egen regi, en förtätning på Lyckostigen i form av ett passivhus. Ett energisnålt flerfamiljshus om 24 lägenheter. Upphandlingen vanns av NCC som nu i form av ett partneringprojekt i samverkan med SigtunaHem arbetar fram ett förslag. För att klara att bygga ett bra passivhus har vi varit tvungna att begära en mindre ändring av detaljplanen. Bygget kommer att starta under Ett annat spännande projekt är övre Ekilla, där vi köpt mark av Sigtuna kommun för att låta uppföra totalt 64 lägenheter. Upphandlingen pekade ut Skanska som byggentreprenör, också här i form av ett partneringprojekt. En arbetsform som passar oss utmärkt eftersom vi får chans att påverka husets utformning på sätt som bättre tar till vara våra kunders önskemål liksom säkerställer en framtida effektiv förvaltning. Vårt mål är att tillhandahålla bra bostäder för olika kategorier av hyresgäster. I samband med att vi diskuterade ombyggnad av vård- och omsorgsboendet Arhem, lämnade kommunen hyresavtalet för punkthuset. Det gav oss möjlighet att bygga trygghetsboende. En ny boendeform som vänder sig till hyresgäster 70+ som vill ha lite extra service och ett trevligt gemensamhetsutrymme för samvaro. För att förstå hur man utformar det bästa trygghetsboendet lät vi under våren bygga en visningslägenhet som stod klar i september Besökarna vid tillfället uttryckte stor entusiasm. Ett utvecklingsarbete som nu fortsätter under

15 Attraktiv arbetsgivare Nöjda och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att nå visionen om Sveriges mest nöjda hyresgäster. En vision som vi samlades kring under 2010 i samband med att vi arbetade fram vårt nya varumärke; Boende med omtanke genom engagerat värdskap. En ny plattform och en ny identitet som bara kan bli verklighet om vi tolkar devisen på ett gemensamt och enhetligt sätt. Varför vi ägnade mycken tid och kraft på att definiera ett antal gemensamma värderingar: Vi arbetar som ett lag Vi arbetar med ständiga förbättringar Vi bryr oss Vi håller våra löften Vi tror på dialog För att skapa kunskap om vilka konsekvenser värderingarna kan få i vårt dagliga arbete, hur vi bör tänka och agera i olika situationer för att leva upp till de förväntningar nya varumäket skapar, har samtlig personal deltagit i workshops. Därefter har vi manifesterat detta arbete under vad vi kallar Dagen för laget. Ett tillfälle då vi under lättsammare former bjuds nya insikter hur vi kan applicera varumärkets värderingar både på oss själva och i våra arbetsgrupper. Och som nu blivit till en tradition för att hålla varumärkesarbetet levande. Ett starkt och tydligt formulerat varumärke tror vi är den bästa av utgångspunkter för att skapa en attraktiv arbetsplats och arbetsmiljö. Varumärket har också stor betydelse för rekrytering av personal. Ju starkare varumärke desto större chans att få den mest kompetenta personalen. Bara det bästa är gott nog för att nå Sveriges mest nöjda hyresgäster. För att kunna utveckla vår arbetsplats mäter vi Nöjdmedarbetarindex (NMI) varje år. Vi mäter i december/januari och arbetar sedan med resultatet under våren då vi tar fram handlingsplaner och senare under året håller uppföljningsmöten. Resultatet av 2009 års mätning behandlades först i respektive arbetsgrupp. Och sammanställdes därefter i en rad olika förbättringsförslag. Vid vårt gemensamma medarbetarmöte i mars 2010 fick sedan alla vara med och rösta fram vilket förslag som borde prioriteras. 15

16 Därefter sammanställdes förslagen i en 10 i topplista och arbetet att med att införa och utveckla dem påbörjades. 1. Central serviceanmälan, utvecklades under 2010, startar i maj Nyrekryteringsannonsering, förändring införd mars Gemensamma aktivitetsdagar, förändring från april Bättre återkopplingsdisciplin, kontinuerligt arbete sedan Utökning av markvärdspersonal, start mars Förbättrad process ombyggnation, start Samarbete i SigtunaHem, kontinuerligt arbete sedan Mer information från ledningen, utökning sedan januari Längre öppettider områdeskontor, kvarstår delvis, se punkt Uppgradering av fordonsparken, start av projektet hösten 2010 Inför 2010 års mätning valde vi att byta företag för uppdraget. Nu samarbetar vi med Advantum Progress, som är ett företag med mycket lång erfarenhet av just personalutvecklingsarbete. Nöjd medarbetarundersökningen är därför från 2010 uppdelad i sex områden; 1. Min arbetssituation 2. Jag och mina kollegor 3. Ledarskap 4. Kompetensutveckling 5. Vår relation till hyresgästerna 6. Jag och företaget Vid undersökningstillfället i december/januari hade vi en svarsfrekvens på 96 procent. Resultatet visar att SigtunaHem på en skala från 1 7, ligger på mellan 5,23 5,49 i genomsnitt. Vilket enligt Advantum Progress är ett bra resultat. Just nu arbetar vi på sedvanligt manér med resultatet. Det vill säga Dagen för laget för att ständigt hålla våra värderingar i företaget levande. Och inte minst hitta nya förbättrings- och utvecklingsområden. HYRESGÄSTER Kundservice (Pernilla Larsson) Områdeskontor Centrala Märsta (Göran Skånberg) Områdeskontor Norrbacka (Henrik Lindwall) Områdeskontor Tingvalla (Kenneth Hedlund) Områdeskontor Sigtuna (Helen Bodin) Områdeskontor Valsta (Harry Savolainen) Fastighetsservice (reparationer) (David Stockman) Utemiljö Bokonsulent Inköp Boservice (Sören Lindqvist) Personal (Catarina Gimströmer) IT (Fredrik Annerskog) Marknad (Marina Ekdal) Ekonomi (Tarja Karppinen) Chefssekreterare VD (Kicki Björklund) Driftteknik (Göran Björklund) Projekt/teknik (Ola Byström) Ny-/till-/ombyggnad (Jenny Berglund) Bild 7. SigtunaHems organisation. 16

17 Procent (%) Procent (%) Kostnadseffektiv och lönsam verksamhet Uthyrningssituationen Genom ett viktigt marknadsföringsarbete där vi i huvudsak vände oss till Stockholmarna. Med betoning på nyinflyttade Stockholmare. Det vill säga de som nyligen fått jobb men inte hunnit rota sig i någon särskild stadsdel. Och som är sugna på ett splitternytt förstahandskontrakt. Gick vi ut på bred front i Stockholms innerstad och norra förorter. När vi sedan följde upp vilka hyresgäster som faktiskt valt att flytta till vår nyproduktion visade det sig mycket riktigt att det var just Stockholmarna. 30 procent av de nya hyresgästerna på Södergatan Nord och Steninge Backe visade sig komma från Stockholm. Fler än någonsin tidigare. Därmed lyckades vi med konststycket att sätta Sigtuna på kartan. Åtminstone Stockholmarnas. Under 2010 minskade vår omflyttning något, från 19,3 procent 2009, till 18,1 procent, se bild 8. Den största orsaken till den trots minskningen relativt höga omflyttningen är evakueringar till följd av ökade vattenskador samt planerade större ombyggnadsprojekt. Intäkter Inför hyresförhandlingarna 2010 intog Hyresgästföreningen en relativt avvaktande roll, troligtvis på grund av den kommande nya lagstiftningen från 2011, varvid allmännyttorna förlorar sin hyresnormerande roll och de privata bostadsföretagen får förhandla för sig själva. Förhandlingen gick trögt och slutade i medling och efter det en överenskommelse om 1,9 procent från 1 mars Tillsammans med hyresökningar i samband med ombyggnation landade den totala hyresökningen på cirka 15 miljoner kronor. SigtunaHem ägde vid årsskiftet fortfarande 40 lägenheter i Brf Södergatan. För att driva på försäljningsprocessen lanserade SigtunaHem en kampanj där befintliga hyresgäster erbjöds ett rabatterat pris. Trots detta nappade endast fyra hushåll på erbjudandet. Därutöver sålde SigtunaHem ytterligare fyra lägenheter i samband med uppsägningar. Vakansgraden för 2010 är fortsatt marginell och består till största delen av aktivt tomställda lokaler, på grund av större ombyggnation. Och tomma bostadslägenheter till följd av fuktskador och ombyggnation, se bild 9. Även outhyrda bilplatser spelar givetvis roll. Och vi kan konstatera att vi har en tillgång på bilplatser som inte står i relation till efterfrågan Omflyttningsfrekvens 17,0 19,3 18,1 2,0 Omflyttning 1,5 Vakansgrad totalhyra 10 1,0 5 0, Bild 8. Omflyttningsfrekvens År , Bild 9. Vakansgrad totalhyra År

18 Kr/m2 Kr/m2 Kkr Drift och underhåll Den huvudsakliga ökningen av driftkostnaderna orsakades av de kalla vintrarna både i början och slutet av Omständigheter som drev upp både värmekostnader och ökade kostnader för snöröjning. Mot den bakgrunden är det trevligt att trots allt se att de ökade kostnaderna uppskattats av våra hyresgäster som i kundundersökningen gav just snöröjningen särskilt gott betyg. En kostnadsökning som också påverkar drift och underhåll är de som följer av fuktskador. Med vårt gamla bostadsbestånd kan vi se en kraftig ökning de senaste åren. Andelen akuta fuktskador tenderar nämligen att öka på bekostnad av det planerade underhållet. Det står helt klart. Efter att ha räknat bort underhållskostnaden för HLU, Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, om 21,6 Mkr. Som inte är möjlig att omprioritera. Återstår 46,1 Mkr, som i första hand måste användas till akut underhåll såsom just fuktskador, se bild Kostnader för fuktskador var vid årsskiftet 5,23 år vilket är en mycket lång tid. Lyfter man bort en lång stängningsbar swap är den genomsnittliga räntebindningen 2,51 år. Denna swap togs med ett speciellt syfte vilket gynnar portföljen ur andra synvinklar. Genomsnittsräntan för år 2010 var 3,9 %. Investeringar SigtunaHem förvärvade tillsammans med ägaren, Sigtuna kommun, bolaget Nya Valsta Centrum AB i november Investeringen uppgick till kkr. SigtunaHem äger 49 procent av bolaget. Förvärvet av de 459 bostadslägenheterna under produktion för kkr gjordes i tre bolag och två fastighetsförvärv med tillhörande entreprenad. Sätunaparken i Sigtuna AB, 172 lägenheter, tillträdesdatum 13 januari Solurstorget AB, 143 lägenheter, tillträdesdatum 13 januari 2011 Steninge Backe i Sigtuna AB, 54 lägenheter, tillträdesdatum Fuktskador 14 april Rådmansängen i Sigtuna AB, 23 lägenheter, beräknas färdigställda under 2012 Märsta Port, 64 lägenheter, beräknas färdigställda Bild 10. Kostnader för fuktskador. År Fastighetsvärdering För analyser av fastigheter har SigtunaHem tillgång till analysverktyget Datscha. Finans SigtunaHem har under året förvärvat 459 lägenheter till en köpeskilling av kkr. Tillträde sker efter slutbesiktning. I slutet av 2010 lånade SigtunaHem kkr. Denna nyupplåning ökade den totala låneskulden, som vid årets slut uppgick till kkr. 80 procent Marknadsvärde av lånen upptagna med kommunal borgen som säkerhet. Låneportföljens genomsnittliga kapitalbindningstid är 2,35 år. Cirka 53 procent av låneportföljen hade vid årsskiftet en bindningstid motsvarande ett år eller kortare. Ambitionen är att mindre än 50 procent av lånen under 2011 ska ha en bindningstid motsvarande ett år eller kortare. 0 Basen i lånestocken är lån med rörliga räntor som kompletterats med olika finansiella instrument som swapar och/eller Värdeår räntetak. Med hjälp av de finansiella derivaten begränsas delvis riskerna med stigande räntor. Den genomsnittliga räntebindningstiden SigtunaHem har genomfört en extern marknadsvärdering av fastighetsbeståndet under 2010 med hjälp av Savills. Genom marknadsvärdebedömningen kan vi se att vi har ett betydande övervärde i vårt fastighetsbestånd. Storleken på övervärdet skiljer sig mellan de olika värdeåren så att de med störst ombyggnadsbehov också har det största övervärdet, se bild 11 och Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Värdeår Bild 11. Bokfört värde och marknadsvärde redovisat fördelat efter värdeår. Bokfört vä Marknads 18

19 Procent (%) Kkr e Fastighetsvärde Bokfört värde Marknadsvärde Övervärde Bokfört värde Marknadsvärde Övervärde År År Bild 12. Värde för totalt fastighetsbestånd Den ekonomiska redovisningen Ett stort och betydande arbete som präglat den ekonomiska redovisningen under 2010 är att vi ändrat redovisningsmodell. Från ändamålsredovisning till att redovisa resultatet på fastighetsnivå. Motivet är att kunna mäta driftnetto per fastighet som är det gängse sättet att redovisa ekonomin i bostadsföretag. På så vis kan vi jämföra vårt utfall med andra företags. För att kunna göra jämförelser med både privata och kommunägda bostadsföretag har vi valt att från och med januari 2011 börja mäta med IPD Bostadsindex. De deltagande bostadsföretagen som ingår i IPDs index täcker 13 procent av alla lägenheter i landet. Resultat och nyckeltal Resultat efter finansiella poster men före bokslutsdispositioner och skatt, uppgick till drygt 3 Mkr, vilket var 9 Mkr lägre än föregående år. Denna resultatförsämring beror i huvudsak på ökade driftkostnader på grund av de kalla vintrarna och markant ökade akuta underhållsinsatser såsom fuktskador. Den synliga soliditeten har minskat med 1,4 procent från föregående år. Detta till stor del på grund av den ökade belåningen för de kommande nyförvärven. I detta sammanhang är det viktigt att peka på den justerade soliditeten som ligger på 53,9 procent vilket ger en långsiktig trygghet i bolaget. 60 Soliditet Synlig soliditet Justerad soliditet Synlig soliditet Justerad soliditet Bild 13. Soliditet År

20 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB SigtunaHem ( ) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret Verksamhet AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns helägda bostadsföretag och tillhör Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO). Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Den genomsnittligt ägda och förvaltade bostads- och lokalytan uppgick till kvm. I december 2010 fanns lägenheter i beståndet. SigtunaHem innehar, per den sista december 2010, även 40 bostadsrätter (3 103 kvm) i SBCs Brf Södergatan. Bostadsrätterna säljs successivt i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst. Styrelse, revisorer och VD Vid sammanträde den 14 december 2006 och vid fyllnadsval den 25 januari 2007 och den 26 mars 2009 har Sigtuna kommunfullmäktige utsett följande styrelse, Ordinarie ledamöter Anders Johansson, ordförande Anders Fällmar, vice ordförande Thore Nyman Evalena Lindqvist Peter Kockum Monica Berglöf Sven-Ingvar Holmgren Suppleanter Björn Stenutz Gunilla Blidborg Ronald Chamoun Ingrid Falk Louise Skeppare Lars Adamsson Krister Mattsson Denna styrelse avgick den 31 december Ny styrelse utsedd av kommunfullmäktige enligt nedan. Vid bolagsstämman den 3 maj 2007 utsågs Lars Wallén till auktoriserad revisor med Mats Blomgren som revisorssuppleant. Sigtuna kommunfullmäktige utsåg vid sammanträdet den 29 mars 2007, Ulf Stjernfeldt till lekmannarevisor med Kajsa Berg som suppleant. Både auktoriserad revisor och lekmannarevisor är valda för tiden intill ordinarie årsstämma år Verkställande direktör är Kicki Björklund. Vid sammanträde den 16 december 2010 har Sigtuna kommunfullmäktige utsett följande styrelse, Ledamöter Anders Johansson (s), ordförande Anders Fällmar (s), vice ordförande Anne-Cathrine Ring (s) Per Lundström (s) Peter Kockum (m) Ola Ramnebro (m) Krister Mattsson (fp) Uthyrning Suppleanter Thore Nyman (s) Eliisa Kytölä (s) Gunilla Blidborg (s) Ronald Chamoun (s) Carola Eriksson (m) Marika Riben (m) Anders Haag (SfS) Marknadsläget har varit mycket bra. Efterfrågan på bolagets bostäder har varit mycket stor. Omflyttningen minskade från 19,3 % år 2009 till 18,1 % Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2010 var 1,71 % (1,62 %).Den största delen av vakansen förklaras av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder och lokaler. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser. Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan såldes 8 lägenheter under året. Av det ursprungliga innehavet återstår 40 st. Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen träffades överenskommelse att höja hyrorna med i genomsnitt 1,90 % från den 1 mars Hyresförhandlingarna för 2011 resulterade i en hyresökning med i genomsnitt 4,35 % från och med 1 april Investeringar Investeringarna uppgick till totalt kkr, fördelat på omoch tillbyggnationer kkr och inventarier 960 kkr. Under 2010 har ombyggnationer skett i Brännbo med 52 lägenheter och 36 lägenheter i Tingvalla. SigtunaHem har den 1 november 2010, tillsammans med ägaren Sigtuna kommun, förvärvat Nya Valsta Centrum AB. SigtunaHem äger 49 % av bolaget och investeringen uppgick till kkr varav kkr avser aktieförvärv och avser aktiägartillskott. SigtunaHem har under året tecknat avtal om förvärv av 459 bostadslägenheter under produktion för kkr. 20

21 Förvärvet består av tre bolag och två fastighetsförvärv med tillhörande entreprenad. Bolagen och fastigheterna kommer att tillträdas från och med 2011 i takt med att bostäderna färdigställs. Under året har även del av fastigheten Humlegården avstyckats och sålts för bostadsändamål för kkr. Resultatet Resultatet efter finansiella poster uppgick till kkr ( kkr). I huvudsak beror resultatförsämringen på ökade driftkostnader och underhållsinsatser. Underhållsåtgärder utfördes för kkr ( kkr), vilket var kkr högre än föregående år. Vattenskador har ökat kraftigt, vilket påverkar både underhållskostnaderna och driftkostnaderna. Driftkostnaderna för 2010 är totalt kkr ( kkr), vilket är kkr högre än föregående år. Den huvudsakliga förklaringen till detta är ett resultat av de kalla vintrarna 2010 som har medfört att värmekostnaderna och snöröjningen ökat markant. Administrations- och försäljningskostnaderna uppgick till kkr ( kkr) vilket var en ökning med kkr som förklaras av företagets lansering av det nya varumärket i samband med marknadsföring av nyförvärven.personalkostnaderna är kkr ( kkr) vilket är en ökning med kkr. Finansnettot 2010 är kkr ( kkr) och ligger något högre men i stort sett oförändrad nivå jämfört med föregående år. Den genomsnittliga låneräntan uppgick till 3,9 %. Bolagets totala låneskuld var vid årets slut kkr. Denna har ökat genom nyupplåning med kkr för finansiering av kommande nyförvärv. Det låga resultatet gör att direktavkastning på eget kapital blev 0,9 % och på totalt kapital 3,0 % vilket är betydligt lägre än föregående år. Soliditeten minskade från 18,5 % till 17 %. Nedskrivning har gjorts av fastigheten Ekilla 6:53 (Arhem) med kkr. I samband med denna nedskrivning har kkr återförts av tidigare års nedskrivning avseende fastigheten Nunnan 1 där marknadsvärdet väsentligt överstiger det bokförda värdet. Bolagets förväntade framtida utveckling Tillträdet till årets stora fastighetsinvestering kommer att sträcka sig fram till år Under 2011 kommer SigtunaHem att tillträda 3 nya bolag innehållande 209 lägenheter. För att hantera vårt underhållsbehov och minska akuta vattenskador på sikt har SigtunaHem under 2010 utformat en ombyggnadsplan med syfte att bygga om mellan lägenheter per år. Under 2011 kommer vi att bygga om 200 lägenheter totalt i Tingvalla, Diagonalen och Dalgatan. Nya Valsta Centrum AB kommer att utvecklas till ett modernt och tryggt stadsdelscentrum i samarbete med Sigtuna kommun. Förslag till disposition av bolagets vinst Till årsstämmans förfogande står balanserad vinst kkr årets vinst kkr tillsammans kkr Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tillläggsupplysningar. De omfattande investeringarna och lånefinansieringen påverkade soliditetstalet. Flerårsjämförelse Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 17,0% 18,4% 19,9% 21,1% 22,8% Avkastning på eget kapital (%) 0,9% 3,2% 3,2% 6,9% 5,0% Avkastning på totalt kapital (%) 3,0% 3,7% 6,2% 6,5% 6,0% Eget kapital *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 21

22 22

23 Resultaträkning (Alla belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter m.m. Hyresintäkter 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Driftkostnader Underhållskostnader Administration och försäljningskostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

24 Balansräkning (Alla belopp i kkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående ny- och ombyggnation Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andelar i bostadsrättsförening Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

25 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar 17 Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder 18 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse FASTIGO Summa ansvarsförbindelser

26 Kassaflödesanalys kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1, Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta m.m Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete Minskning(+)/ökning(-) av kundfodringar Minskning(+)/ökning(-) av fodringar Minskning(+)/ökning(-) av leverantörsskulder Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar Förvärv av byggnader och mark Försäljning av byggnader och mark Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar Förvärv av inventarier, verktyg och installationer Investering pågående ny- och ombyggnader Årets amorteringar från koncernföretag 89 0 Förvärv av andelar i intresseföretag Försäljning lägenhetsinnehav Brf Södergatan Återbetalning av lån från utomstående Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

27 Noter och tilläggsupplysningar ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna har ändrats jämfört med föregående år. Förändringar har gjorts i uppställningsformen för resultaträkningen där en renodlad kostnadsslagsindelad resultaträkning upprättats. Föregående års siffror har ändrats så att en rättvis jämförelse mellan åren kan göras. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande avskrivningsplan tillämpas. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Nettoomsättning Hyresintäkter Bostäder Lokaler Bilplatser/garage Övrigt Underhållsrabatter Övriga rabatter Avgår outhyrda objekt: Outhyrda bostäder Outhyrda lokaler Outhyrda bilplatser/garage Byggnader -tillvalsprodukter -nyproduktion -ombyggnation -stamrenovering -övriga byggnadsinvesteringar 10 år 60 år 33 år 50 år år Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen Andel av försäljningen som avser koncernföretag 7,8% 8,2% Andel av inköpen som avser koncernföretag 7,3% 7,5% Markanläggningar Maskiner Inventarier och installationer Vindkraftverk 20 år 5 år 5 år 25 år Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Skatter inkl. uppskjuten skatt Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas därmed sammanhängande skatt i resultaträkningen. För poster som redovisas direkt mot eget kapital redovisas även skatten direkt mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning Not 3 Ersättning till revisorer pwc Revisionsuppdrag Övriga tjänster Lekmannarevisor Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 4 Personal Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 71,0 70,0 varav kvinnor 22,0 22,0 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 6,75% 6,3% Andel av sjukfrånvaro som avser långtidsjukfrånvaro 58,8% 53,8% Sjukfrånvaro för kvinnor 7,5% 5,0% Sjukfrånvaro för män 6,4% 6,9% 27

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

VD REFLEKTERAR. 2013, är mitt femte år som vd på SigtunaHem. Ett företag som driver utvecklingen av hyresrätten i nära samarbete med hyresgästerna.

VD REFLEKTERAR. 2013, är mitt femte år som vd på SigtunaHem. Ett företag som driver utvecklingen av hyresrätten i nära samarbete med hyresgästerna. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 VERKSAMHETSUTVECKLING OCH MÅL... 6 VI BYGGER OM...10 VI BYGGER NYTT...12 ENERGI OCH MILJÖÅTGÄRDER... 14 EKONOMI...16

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7

Läs mer

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012

INNEHÅLL KORT OM VARBERGS BOSTAD NYCKELTAL 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Kort om Varbergs Bostad... 2 VD:s kommentar... 3 Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 21 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...23 Redovisningsprinciper, noter...24

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014

ÅRSREDOVISNING. Kumla Bostäder 2014 ÅRSREDOVISNING Kumla Bostäder 2014 Innehåll Medvinden fortsätter full fart framåt! 3 Vi välkomnar fler som vill bygga bostäder i Kumla 4 Ekonomi 5 Nyproduktion 6 Väl rustat inom trygghetsboende 8 Storsatsning

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab

ÅRSREDOVISNING 2014. marks bostads ab ÅRSREDOVISNING 2014 marks bostads ab Innehåll 5 VD har ordet 7 Förvaltningsberättelse Styrelse och organisation Verksamhetscertifiering Personal Trivsel och trygghet Byggnation och underhåll Miljö Teknik

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem. 2012 i korthet 4 VD har ordet 5

Innehåll. Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem. 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 AB GotlandsHem Innehåll 2012 i korthet 4 VD har ordet 5 Förvaltningsberättelse Styrelse, VD och revisorer 7 Uppdrag och viktiga händelser 8 Mål och måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5

innehåll förvaltningsberättelse ekonomiska sammanställningar 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 Årsredovisning 2013 innehåll 2013 i korthet 4 vd har ordet 5 förvaltningsberättelse styrelse, vd och revisorer 7 uppdrag och viktiga händelser 8 mål och måluppfyllelse 9 femårsöversikt 17 framtida utveckling

Läs mer

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER

Årsredovisning BOLLNÄS BOSTÄDER Årsredovisning 2014 BOLLNÄS BOSTÄDER 2 Bollnäs Bostäder Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd har ordet 4 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp VD har ordet Bollnäs Bostäder för alla 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Årsredovisning 2014 20 14 1

Årsredovisning 2014 20 14 1 Årsredovisning 2014 0 4 1 Året i korthet Februari Mars Januari Ett nytt hyresavtal för 2014 sluts och innebär en höjning med 1,30 %. 127 hushåll hos Annabostäder får HFAB som ny hyresvärd. HSB Göta tillträder

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr

2008 i sammandrag. Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr. Driftnettot uppgick till 386,6 mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Heimstaden Årsredovisning 2008 2008 i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 779,1 mkr Driftnettot uppgick till 386,6 mkr Resultatet efter skatt uppgick till 46,1 mkr Fastigheter har förvärvats för ett

Läs mer

Årsredovisning 2013 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Årsredovisning 2013 VH 6YlQJUXP I U DOOD Årsredovisning 2013 2013 i korthet Medverkan i stadens 600-årsjubileum Belysningsprojekt i Centrum och på Öster Fortsatt renovering på Fröjdenborg Omfattande renovering på Nygatan 12 och 14 Färdigställande

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer