Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 15 maj 2015 kl Svenska Mässan Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 15 maj 2015 kl 15.00. Svenska Mässan Göteborg"

Transkript

1 Svenska Baptistsamfundets årsmöte 15 maj 2015 kl Svenska Mässan Göteborg 1

2 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande 3. Rapport från konferensbyrån 4. Förslag till val av presidium för årskonferensen Ordförande: Sekreterare: Protokolljusterare och rösträknare: Agneta Boström, Helsingborg Börje Hellmark, Örebro Bengt Bergeå, Örebro och Gun Carlsvärd, Örebro 5. Fastställande av föredragningslista 6. Presentation av missionsstyrelsens årsredogörelse 7. Presentation av årsredovisningar 8. Presentation av revisionsberättelser 9. Beslut om ansvarsfrihet för missionsstyrelsen 10. Unison sång, insamling 11. Information om det aktuella läget i SB och EK-processen Möjlighet till frågor. 12. Missionsstyrelsen förslår att ändra stadgarna för Svenska Baptistsamfundet: (se bilaga med de nya stadgarna längst bak i handlingarna) 1. att sista meningen i 7 Årsmötet kan utse en eller flera kommittéer för beredning av ärenden på årsmötets dagordning. stryks. 2. att motionsrätt upphör för församlingarna enl att minska antalet styrelsemedlemmar till 3 5 (5-7) enl Valberedningens förslag samt val Missionsstyrelse: Samtliga omval Ordförande i MS: Revisorer: Eva-Britt Blomé, Stockholm Kim D Bergman, Bromma Sören Carlsvärd, Örebro Lars-Gunnar Comén, Borås Oscar Permvall, Farsta Gunvor Sharp, Munktorp Ann-Marie Thedéen, Sköllersta. Sören Carlsvärd, Örebro Jonas Grahn, Öhrlings Pricewaterhouse Cooper, Stockholm Bertil Skagerstrand, Karlskoga 2

3 Revisorssuppl: Valkommitté: Erik Albenius, Öhrlings Pricewaterhose Coopers, Stockholm Åke Rönndahl, Stockholm Börje Hellmark, Örebro Lennart Thorsell, Gävle 14. Bön och Tacksägelse 15. Slutrapport från konferensbyrån 16. Tid och plats för Svenska Baptistsamfundets årsmöte Hälsningar och tack 3

4 Missionsstyrelsens årsredogörelse för år Det är två ord som jag gärna vill återerövra till vår tid. Det första ordet är FÖRNÖJSAMHET. Nöjda människor är lätta att umgås med. Omedvetet skapar de trivsel omkring sig som smittar. Förnöjsamhet är en gåva inom oss som vi alla, utifrån våra personliga förutsättningar, kan öva oss i och bli bättre på. Förnöjsamhet ska inte förväxlas med passivitet eller det- kvittar-. Tvärtom finns i ordet en positiv kraft och tro på förändring. Ett möjlighetstänkande som även inrymmer att vi tillsammans kan förändra. Ett annat ord som också är bristvara i vår tid är ordet SOLIDARITET. Att vara solidarisk är ett medvetet val som inte främst utgår från att i alla lägen gynna mina egna intressen. Det innebär att öva sig i att se medmänniskans och gruppens behov. Jag vill skrota uttrycket jag gör det jag känner för som sällan handlar om medkänsla och genuin solidaritet utan mer om flyktiga känslor. Allmänt Under året har arbetet med överlämningsprocessen fortgått. Vi har sålt fastigheten Mattan 6 till Teologiska Högskolan Stockholm, THS och Bromma Folkhögskola. Dialoglägenheten på Hornsgatan i Stockholm är såld och pengarna överlämnade till Equmeniakyrkan. Återstår att överlämna Sjöviks folkhögskola, arkiv och pensionsstiftelsen. Krister Nilsson Eskilstuna, är ordförande i stiftelsen Sjöviks folkhögskola. En begäran att överföra skolan till Equmeniakyrkan ligger hos länsstyrelsen/ Kammarkollegiet för beslut. Under året har Skutskärsfonden upplösts och pengarna är överförda till Equmeniakyrkan för att användas inom Region Mitt. David Lagergrens fond har tillförts nytt kapital genom familjen Lagergren och fonden har överflyttats till THS. Baptistsamfundet har under året fått ta emot flera stora testamenten vilka överförts till Equmeniakyrkan. Vi är också engagerade i några församlingars fastigheter för att hitta hållbara vägar för framtiden. Under året har flera av våra distrikt upphört. Nu finns två distrikt kvar, Baptistmissionen Västra Sverige och Baptistmissionen i Småland, detta på grund av ekonomiska skäl. Missionsföreståndaren har stått som värd för missionsföreståndarmöte med baptistsamfunden i Skandinavien och Baltikum samt för EBF:s styrelsemöte i Equmeniakyrkans lokaler i Alvik. Medlemskapet i den internationella baptismen har under året överlämnats till Equmeniakyrkan då både Baptist World Alliance, BWA och European Baptist Federation, EBF välkomnat Equmeniakyrkan som medlem. Vid SB-arkivet arbetar Magnus Lindvall som arkivarie och SB:s arkivgrupp. Baptisthistoriska arbetsgruppen arbetar också vidare. Arbetet med att dokumentera den sista tiden av vår historia har inletts. I vårt arkiv finns ett flertal tavlor som skänkts till Baptistsamfundet genom åren. Dessa är nu fotograferade och vi har för avsikt att sända ut information om dessa till våra församlingar för att efterhöra om intresse finns att förvärva någon tavla I det dagliga arbetet finns Barbro Gustafson, ekonomiansvarig, Lennart Gustafson projektsekreterare, Magnus Lindvall arkivarie och Sören Carlsvärd missionsföreståndare. Vill understryka den fina arbetsinsats som mina medarbetare utför. Missionsstyrelsen har mötts vid 3 olika tillfällen och fattat beslut vid 4 tillfällen per capsulam. Styrelsen består av Kim Bergman, Eva-Britt Blomè, Sören Carlsvärd, Lars-Gunnar Comén, Oskar Permvall, Gunvor Sharp och Ann-Marie Thedéen. Styrelsen gör också ett utomordentligt gott arbete. Avslutning: I tacksamhet till Gud avslutas ännu ett år i Svenska Baptistsamfundet och vi blickar framåt genom vårt missionsuppdrag i och genom Equmeniakyrkan. Sören Carlsvärd, ordförande/missionsföreståndare, Svenska Baptistsamfundet (SB). 4

5 Missionsstyrelsen för Svenska Baptistsamfundet Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Svenska Baptistsamfundet (SB) är ett kristet trossamfund, en sammanslutning av självständiga lokala församlingar med uppgift att på biblisk grund och i enlighet med baptistisk trosåskådning verka för Kristi rikes utbredande inom och utom Sverige. Riksarbetet har under året bedrivits under ledning av Sören Carlsvärd som både ordförande och missionsföreståndare. Händelser under verksamhetsåret Under år 2014 bedrivs ingen egen missionsverksamhet inom Svenska Baptistsamfundet, SB. Allt sådant bedrivs inom vårt nya gemensamma trossamfund Equmeniakyrkan, EK. Under 2014 har fastigheten Mattan 6 sålts. Även bostadsrättslägenheten där terapimottagningen Dialogen tidigare var inrymd har avyttrats. SB har ännu ansvar för arkivet, Pensionsstiftelsen samt Sjöviks Folkhögskola. Precis innan årsskiftet lämnade Länsstyrelsen besked om att de godkänner EK som pensionsstiftelsens arbetsgivarpart, vilket innebär att pensionsstiftelsen kommer att överföras till EK så snart det är möjligt. Kontakter med den internationella baptismen har under året överlämnats till EK då EK erhållit medlemskap i både BWA och EBF. Resultat och ställning Eftersom stora förändringar skett i organisationen under de senaste åren, haltar ekonomiska jämförelser med tidigare år. Verksamhetens intäkter uppgick till tkr (5 687) tkr. Den största, enskilda intäktsposten, tkr, härrör från försäljning av Mattan 6 där våra skolor inrymdes. Alla under året insamlade medel har vidareförts till EK. Verksamhetens kostnader uppgick till tkr (9 470) tkr. I övrigt är SB en organisation som håller på att avslutas vilket kräver en hel del resurser i form av samordning av organisationernas verksamheter, ekonomi, personal, skolor, fastigheter samt arkivering. Verksamhetens resultat blev tkr (-3 783) tkr. Årets finansnetto uppgick till tkr ( ) tkr. Förändringen mot föregående år består främst av fjolårets avsättning för underkonsolideringen i Pensionsstiftelsen, tkr. Årets resultat uppgick till tkr ( ) tkr. Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen tkr (68 950) tkr. Eget kapital uppgick till tkr (43 045) tkr efter överföringar till EK, vilka framgår av not 20. 5

6 Fastigheter Fastigheten Mattan 6 i Bromma förvaltas som skolfastighet där Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Betel folkhögskola (filial till Sjöviks FHSK) är hyresgäster. Under 2014 såldes fastigheten till THS och Bromma Folkhögskola (tidigare Lidingö Folkhögskola). Finansiella anläggningstillgångar Marknadsvärdet på de finansiella placeringarna ökade under Marknadsvärdet på våra kvarvarande, samlade värdepappersinnehav var vid årsskiftet tkr vilket är tkr högre än det bokförda värdet De finansiella anläggningstillgångarna som hör till Rätt och Sannings fond har under året överförts till EK tillsammans med ytterligare 3 fonder. Totalt har överföringarna till EK under 2014 minskat det egna kapitalet i SB med tkr, se not 20. 6

7 Svenska Baptistsamfundet RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter Insamlingar och gåvor Specialinsamlingar Testamenten Anslag och bidrag Försäljning, kurser och övr intäkter Fastighetsförsäljning och församl.avslut Fastighetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Anslag och bidrag Materialproduktion och kurser 6-4 Kontorsomkostnader Fastighetskostnader Personalkostnader Avskrivning fastigheter Avskrivning inventarier Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förändring pensionsåtagande Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat * 20 Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel / fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel / fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året

8 Svenska Baptistsamfundet BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materialla anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag Värdepapper fonder Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Ändamålsbestämda medel / fonderingar Balanserat kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förbindelser Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till närstående organisationer Förutbetalda projektmedel Sida - 89 Skatteskulder 5 - Övriga skulder Uppl kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Not Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Svenska Baptistsamfundet Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Insamlade medel redovisas enligt kontantprincipen. Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFN AR 2002:11. Skatt Fastigheterna är klassade som ecklesiastikfastighet eller specialenhet (skolbyggnad). Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Långfristiga placeringar Som långfristiga placeringar redovisas värdepapper vilka inte förväntas bli realiserade inom 12 månader räknat från balansdagen. Placeringarna värderas till anskaffningsvärde och i det fall marknadsvärdet är något lägre, behålls anskaffningsvärdet om inte värdenedgången betraktas som bestående. Likvida medel Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Avsättningar Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse hanterar pensionerna till berättigade inom Svenska Baptistsamfundet och till samfundet knutna organisationer och församlingar. Som garant för dessa pensionsåtaganden står Svenska Baptistsamfundet. Underkonsolideringen i stiftelsen per täcks genom en avsättning i samfundet. Förkortningar BWA = Baptist World Alliance EBF = European Baptist Federation SB = Svenska Baptistsamfundet THS = Teologiska Högskolan EK = Equmeniakyrkan Not 1: Insamlingar och gåvor samt specialinsamlingar 10 Gåvor från församlingar varav EKs del Gåvor från enskilda personer varav EKs del Kyrkoavgifter varav EKs del Konferensgåvan - 17 Minnes och högtidsgåvor - 83 varav EKs del S:a insamlingar och gåvor - 443

11 Ge för livet varav EKs del Gåvor via fonder 5 7 varav EKs del - -2 S:a specialinsamlingar 5 5 Testamenten varav EKs del S:a testamenten Not 2: Anslags- och bidragsintäkter Närstående organisationer Andra organisationer inkl Läkarmissionen - 26 varav EKs del -26 Sida-stödda projekt - 75 S:a anslags- och bidragsintäkter Not 3: Försäljning, kurser och övriga intäkter Försäljning, kurser och övriga intäkter S:a försäljning, kurser och övriga intäkter Not 4: Fastighetsförsäljning och församlingsavslut Intäkt fastighetsförsäljning: Mattan 6 samt bostadsrätt Intäkt vid församlingsavslut *) varav EKs del S:a fastighetsförsälj. och församlingsavslut *) Enligt normalstadgar tillfaller nedlagd församlings egendom Svenska Baptistsamfundet Not 5: Anslags- och bidragskostnader Pionjärarbete och SST-utbetalningar - 53 Internationella Missionen inkl Sida-stöd - 90 BWA, EBF m fl THS, Betel fhs och Sjövik fhs Från Rätt och Sanning till församlingar Från Sociala Missionen till församlingar och organisationer Från Utvecklingsfonden till equmenia, församling och SB Övrigt Eliminering projekt i samfundets regi S:a anslags- och bidragskostnader Not 6: Materialproduktion och kurser Materialproduktion och kurser - -4 S:a materialproduktion och kurser - -4 Not 7: Kontorsomkostnader 11 Lokalhyra IT-kostnader 35 57

12 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 30 6 Dataprogram och web-kostnader Rese- och sammanträdeskostnader förtroendevalda Resekostnader och reseomkostnader anställda Annonsering och utställningskostnader 16 - Internationella besök och representation 14 6 Kontorsmaterial och telefonkostnader 9 45 Porto och frakter 4 6 Externa tjänster *) Revisionsarvode Övrigt Summa kontorskostnader *)Externa tjänster avser främst kostnader för inhyrd personal istället för ett anställningsförfarande samt mellanhavanden mellan SB och EK. Not 8: Anställda, personalkostnader och sjukfrånvaro år 2014 varav män år 2013 varav män Medelantalet anställda Sverige % Summa medeltal anställda 2 3 Löner, ersättningar och sociala kostnader, tkr Löner och ersättningar Avgår lönebidrag Pensionskostnader Sociala kostnader S:a löner, ersättningar och sociala kostnader Av Baptistsamfundets pensionskost. avser beloppen 5 tkr (8tkr) gruppen styrelse och missionsförest. Övrigt 8-38 Summa totala personalkostnader Not 9: Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttring Utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Återförda avskrivningar vid avyttring Årets avskrivning enl plan Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Återförda nedskrivningar vid avyttring Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Taxeringsvärden, byggnader i Sverige - - Fastigheten Mattan 6, som ligger i Bromma, är inte åsatt något taxeringsvärde då den är klassificerad som en specialenhet, skolbyggnad. 12

13 Not 10: Maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Överförda från inventarier - 76 Avyttring och utrangering Utgående anskaffningsvärden Ack avskrivning byggnadsinventarier Vid årets början Årets avskrivning enl plan Överförda från avskrivningar invantarier Avyttring och utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Inventarier Baptistsamfundet tillämpar direktavskrivning av maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Överförda till byggnadsinventarier Avyttring och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Överförda till byggnadsinventarier - 76 Avyttring och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid periodens slut - - Total byggn. inventarier och inventarier Not 11: Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar 6 17 Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Summa Not 12: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Återföringar av nedskrivningar - 31 Summma Not 13: Förändring pensionsåtagande Inför EK s övertagande av Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse har Årskonferensen

14 beslutat att SB avsätter medel för att konsolideringsgraden ska vara 100%. I överenskommelse med Missionskyrkan och EK gjordes en pensionsskuldsberäkning per som utgör grunden för beräkningen av pensionsavsättningen. I avsättningen ingår även beräknad löneskatt. Not 14: Andelar i andra företag Antal Andel Berling Media AB ,5% Svensk Frikyrkopress AB ,0% Föreningen Betel i Bromma ,6% Redovisat värde vid periodens slut Berling Media AB (bokslutsdatum 31/12) år 2012 år 2011 Summa eget kapital *) *) Uppgifter från bokslut per fanns ej tillgängligt per den Föreningen Betel i Bromma (bokslutsdat.31/12) år 2012 år 2011 Summa eget kapital Not 15: Långfristiga placeringar Markn.v. 14 Bokf. v. 14 Markn.v. 13 Bokf. v. 13 Värdepapper Rätt o Sannings fond, överf. till EK under Värdepapper Salem samt pensionsgaranti Summa marknadsvärde och bokfört värde Summa långfristiga placeringar Not 16: Långfristiga fordringar Sjöviks folkhögskola, överfört till EK under Församlingar, överfört till EK under Summa långfristiga fordringar Not 17: Övriga fordringar år 2013 år 2013 Skattekontot - 73 Övrigt - - Summa övriga fordringar - 73 Not 18: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kick-back Aktie-Ansvar kvartal Hyra kvartal 1-kommande år - 11 Försäkringar mm Tomträttsavgäld Mattan 6-51 Övriga poster - 53 S:a förutbet. kostnader / upplupna intäkter Not 19: Kortfristiga placeringar Markn. v. 14 Bokf.v. 14 Markn. v. 13 Bokf.v. 13 Värdepapper SB Summa kortfristiga placeringar

15 Not 20: Eget kapital Reserveringar Överfört till annan part Överfört till Equmeniakyrkan IB UB Ändamålsbestämda medel Missionsfonden Kyrkobyggnadsfonden Rätt o Sannings i Sthlm fond Tillfälliga fonder O Rundbergs fond Salemkyrkan Övriga ändamålsbestämda medel Summa Kvarstående belopp Fritt eget kapital Balanserat kapital Summa eget kapital Not 21: Övriga skulder Avräkning försäkringspremier Personalskatt Sociala avgifter Summa övriga skulder Not 22: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löne- och semesterskuld inkl sociala avgifter Pensionsskuld Internationella missionen - 3 Revisionsarvode Förutbetalda hyror Övrigt S:a upplupna kostnader och förutbet. intäkter Missionsstyrelsen, Stockholm Sören Carlsvärd Oskar Permvall Ann-Marie Thedeen Ordförande / missionsföreståndare Vice ordförande Vice ordförande 15

16 Eva-Britt Blomé Kim Bergman Lars-Gunnar Comén Gunvor Sharp Vår revisionsberättelse har avgivits Jonas Grahn Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bertil Skagerstrand Förtroendevald revisor 16

17 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse Förvaltningsberättelse 2014 Stiftelsens tjugoåttonde verksamhetsår omfattar kalenderåret Styrelsen Styrelsen består av sex ledamöter och fyra suppleanter. Hälften av ledamöterna företräder arbetsgivarparten och utses av Svenska Baptistsamfundets Missionsstyrelse, hälften företräder de anställda och utses av Svenska Baptistsamfundets Personalförbund. Svenska Baptistsamfundets revisorer är också revisorer i Pensionsstiftelsen. Information om verksamheten Pensionsstiftelsens ändamål är att förvalta inkomna pensionspremier, men stiftelsen har också uppdraget att utbetala pensioner till tidigare anställda inom Svenska Baptistsamfundet och till samfundet knutna organisationer och församlingar. Pensionerna tillhandahålls genom medel förvaltade av Pensionsstiftelsen. Dessa medel byggs upp genom avsättningar beräknat på lönesumman från samtliga arbetsgivare inom samfundets ram. 4 % debiteras församlingarna för att säkerställa de förmånsbaserade pensionerna (BTP) och 2 % debiteras till premiepensionerna (BPP), totalt 6 %. Från och med 1 juli 2009 tas inga nya försäkringstagare in i Pensionsstiftelsen. Antalet pensionärer var 195 (190). Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt beslut av Länsstyrelsen Placeringsstrategi och konsekvensanalyser står under kontroll av Statens Finansinspektion. Resultat och ställning Av resultaträkningen framgår att pensionsutbetalningarna uppgick till (2 362) tkr och att från arbetsgivarna inbetalades (1 545) tkr. Realiserad avkastning på placerade medel uppgick till 129 tkr (360) tkr och administrationskostnaderna till 266 (283) tkr. Till avkastningsskatt avsattes 157 (112) tkr. Eftersom pensionsutbetalningarna i fortsättningen överstiger inbetalningarna uppkommer ett redovisningsmässigt resultatunderskott. Årets resultat uppgick på så sätt till (-854) tkr. Pensionsfonden uppgår till tkr ( tkr). Orealiserade övervärden i långfristiga värdepappersinnehav uppgick till tkr (6 621 tkr). Per uppgick marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar till 75 % av de beräknade framtida pensionsåtagandena (beräknad ). Det pensionsåtagande som inte täcks av stiftelsens kapital är säkrat av Svenska Baptistsamfundet samt from 2014 års utgång av Equmeniakyrkan. I och med 2014 års utgång övergår huvudmannaskapet för pensionsstiftelsen från Svenska Baptistsamfundet till Equmeniakyrkan. Omfattningen av stiftelsens verksamhet framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. 17

18 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not år 2014 år 2013 Verksamhetens intäkter Pensionspremier Övriga intäkter 1 1 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Pensionsutbetalningar Administrationskostnader Avkastningsskatt Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter -3-3 Summa finansiella poster Årets resultat

19 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0 59 Summa kortfristiga fordringar 0 59 Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Balanserat resultat Årets resultat Summa pensionsfond/eget kapital Kortfristiga skulder Avräkning Svenska Baptistsamfundet 0 6 Övriga skulder Övriga interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbilndelser Inga Inga 20

21 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Fordringar har tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Värdering av värdepapper Aktier och andelar samt obligationer har värderats till anskaffningsvärde. Vid värdering har den sk portföljmetoden använts, vilket innebär att den totala värdepappersportföljen värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Förkortningar BTP BPP Baptistsamfundets tilläggspension (förmånsbaserad) Baptistsamfundets premiepension (premiebaserad) Noter Belopp i tkr Not 1 Pensionspremier Pensionspremier till BTP Pensionspremier till BPP Not 2 Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningar av BTP Pensionsutbetalningar av BPP Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav Marknadsvärde Bokfört värde Aktier och andelar Aktie-Ansvar Sverige SHB - aktiefonder Obligationer och värdepapper Aktie-Ansvar Graal Summa långfristiga värdepappersinnehav

22 Not 4 Kortfristiga placeringar Marknadsvärde Bokfört värde SHB Företagsobligation Mega SHB Flexibel Ränta Mega Not 5 Eget kapital IB Förändring UB Pensionsfond för BTP Årets resultat BTP Pensionsfond för BPP Årets resultat BPP S:a pensionsfond/eget kapital Eget kapital till marknadsvärde uppgår till (52 017) tkr Alvik Christer Boström Ordförande Eva Reithner Åke Wahlsten Birger Möller Herbert Sundin Lennart Thorsell Vår revisionsberättelse har avgivits Jonas Grahn Öhrlings PricewaterhouseCoopers Auktoriserad revisor Bertil Skagerstrand Förtroendevald revisor 22

23 Stadgar för Svenska Baptistsamfundet Antagna vid årskonferens i Linköping 2012 och Karlstad Inledning Svenska Baptistsamfundet är Sveriges äldsta frikyrka. Den har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, Frillesås, efter fem troendedop den 21 september Svenska Baptistsamfundet har tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan bildat trossamfundet Equmeniakyrkan, som från 2012 övertagit i princip all verksamhet och åtaganden som bedrivits av de tre bildarsamfunden. Svenska Baptistsamfundet består övergångsvis som en egen organisation. 2 Ändamål Svenska Baptistsamfundet är ett trossamfund som har till uppgift att leda och ansvara för överlämnandet av dess verksamhet, åtaganden och egendom till trossamfundet Equmeniakyrkan, att ansvara för och stödja Svenska Baptistsamfundets församlingar i församlingarnas frågor i relationen till trossamfundet Equmeniakyrkan, att vårda och utveckla relationer till den internationella baptismens organisationer och bereda överförande av dessa relationer till trossamfundet Equmeniakyrkan. Svenska Baptistsamfundet skall, när det visar sig lämpligt, begära avregistrering som trossamfund enligt 12 lagen (1998:1593) om trossamfund och fortsätta som en ideell förening till dess beslut tas om upplösning av Svenska Baptistsamfundet i den ordning som anges för upplösning i dessa stadgar (se 13) 3 Medlemskap Svenska Baptistsamfundet är en sammanslutning av de församlingar som den 31 december 2011 var anslutna till Svenska Baptistsamfundet och som inte därefter lämnat trossamfundet Equmeniakyrkan. Församling som utträder ur trossamfundet Equmeniakyrkan lämnar därmed också Svenska Baptistsamfundet. Församling som inte vill tillhöra Svenska Baptistsamfundet, anmäler det till missionsstyrelsen för beslut som avser även utträde ur Equmeniakyrkan. 4 Årsmöte Årsmötet är Svenska Baptistsamfundets högsta beslutande organ. Det hålls varje år på tid och plats som missionsstyrelsen bestämmer. Missionsstyrelsen utfärdar kallelse senaste fyra månader före årsmötet. 5 Rätt att delta i årsmötet Rätt att delta i årsmötet tillkommer varje församling med två ombud. Rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut, dock icke i beslut om ansvarsfrihet, har missionsstyrelsens ledamöter. Årsmötet beslutar om yttranderätt utöver detta. 23

24 6 Röstning vid årsmötet Alla ärenden, utom förslag till stadgeändring eller upplösning, avgörs med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, om årsmötet inte beslutar annorlunda. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av fungerande ordföranden utom vid val då lotten skiljer. 7 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. val av årsmötesfunktionärer 2. redogörelse för det senaste årets verksamhet och förvaltning 3. fråga om ansvarsfrihet för missionsstyrelsen 4. fastställande av budget för närmast kommande år 5. val av ledamöter i missionsstyrelsen 6. val av ordförande i missionsstyrelsen 7. val av två revisorer och en revisorssuppleant 8. val av ledamöter i valkommitté 9. ärenden som i vederbörlig ordning hänskjutits till årsmötet 10. ärenden som årsmötet beslutar upptaga till behandling Årsmötet kan utse en eller flera kommittéer för beredning av ärenden på årsmötets dagordning. 8 Valkommitté Valkommittén skall bestå av två personer. Den har till uppgift att till nästa årsmöte upprätta förslag på ledamöter av missionsstyrelsen samt revisorer och revisorssuppleant. Ledamot av missionsstyrelsen och befattningshavare anställd av missionsstyrelsen är inte valbar till ledamot i kommittén. 9 Motion Rätt att till årsmötet insända motion äger församling som är ansluten till Svenska Baptistsamfundet. Motion skall vara avfattad som förslag med kort och tydlig motivering. Den skall vara missionsstyrelsen tillhanda minst tre månader före årsmötet. 24

25 10 Missionsstyrelse Missionsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. Missionsstyrelsen består av lägst (fem) tre och högst (sju) fem styrelseledamöter som väljs av årsmötet för en tid av ett år. Missionsstyrelsen har till uppgift att: 1. leda Svenska Baptistsamfundets arbete 2. förbereda de ärenden som skall förekomma vid årsmötet 3. verkställa årsmötets beslut 4. tillsätta och entlediga befattningshavare 5. föra samfundets talan och förvalta dess egendom Missionsstyrelsen äger rätt att förvärva, överlåta, inteckna och belåna fast egendom och tomträtt. Missionsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 11 Räkenskaper m.m. Svenska Baptistsamfundets räkenskaper avslutas årligen den 31 december. Till årsmötet skall missionsstyrelsen avge berättelse över samfundets verksamhet under närmaste föregående år, över dess inkomster och utgifter under året och över samfundets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång. Missionsstyrelsen skall senast en månad före årsmötet till församlingarna kungöra och tillgängliggöra dels de i föregående stycke nämnda handlingarna, dels förslag till budget för närmast kommande året och övriga förslag till årsmötet, dels inkomna motioner. 12 Firmateckning Svenska Baptistsamfundets firma tecknas av den eller de missionsstyrelsen därtill utser. 13 Stadgeändring och upplösning Förslag till ändring av dessa stadgar och förslag till upplösning av Svenska Baptistsamfundet kan väckas av missionsstyrelsen eller genom motion. För dess antagande krävs bifall med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning övergår samfundets egendom, rättigheter och skyldigheter till trossamfundet Equmeniakyrkan eller det trossamfund som trätt i trossamfundet Equmeniakyrkans ställe Missionsstyrelsens tolkning av 3 är att ingen församling kan tillhöra Svenska Baptistsamfundet utan att också tillhöra Equmeniakyrkan efter det att dessa stadgar är antagna. 25

Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 30 maj 2014 kl 10.30. i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm

Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 30 maj 2014 kl 10.30. i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Svenska Baptistsamfundets årsmöte 30 maj 2014 kl 10.30 i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens 10 maj 2013 i Karlstad Eneströmsgatan 7 i Karlstad 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning i tiden.

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOSTADEN I ÖRBY 1. Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING. för Reg nr 769613-9158 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Bostaden i Örby 1 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSEN

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer