Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 15 maj 2015 kl Svenska Mässan Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 15 maj 2015 kl 15.00. Svenska Mässan Göteborg"

Transkript

1 Svenska Baptistsamfundets årsmöte 15 maj 2015 kl Svenska Mässan Göteborg 1

2 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande 3. Rapport från konferensbyrån 4. Förslag till val av presidium för årskonferensen Ordförande: Sekreterare: Protokolljusterare och rösträknare: Agneta Boström, Helsingborg Börje Hellmark, Örebro Bengt Bergeå, Örebro och Gun Carlsvärd, Örebro 5. Fastställande av föredragningslista 6. Presentation av missionsstyrelsens årsredogörelse 7. Presentation av årsredovisningar 8. Presentation av revisionsberättelser 9. Beslut om ansvarsfrihet för missionsstyrelsen 10. Unison sång, insamling 11. Information om det aktuella läget i SB och EK-processen Möjlighet till frågor. 12. Missionsstyrelsen förslår att ändra stadgarna för Svenska Baptistsamfundet: (se bilaga med de nya stadgarna längst bak i handlingarna) 1. att sista meningen i 7 Årsmötet kan utse en eller flera kommittéer för beredning av ärenden på årsmötets dagordning. stryks. 2. att motionsrätt upphör för församlingarna enl att minska antalet styrelsemedlemmar till 3 5 (5-7) enl Valberedningens förslag samt val Missionsstyrelse: Samtliga omval Ordförande i MS: Revisorer: Eva-Britt Blomé, Stockholm Kim D Bergman, Bromma Sören Carlsvärd, Örebro Lars-Gunnar Comén, Borås Oscar Permvall, Farsta Gunvor Sharp, Munktorp Ann-Marie Thedéen, Sköllersta. Sören Carlsvärd, Örebro Jonas Grahn, Öhrlings Pricewaterhouse Cooper, Stockholm Bertil Skagerstrand, Karlskoga 2

3 Revisorssuppl: Valkommitté: Erik Albenius, Öhrlings Pricewaterhose Coopers, Stockholm Åke Rönndahl, Stockholm Börje Hellmark, Örebro Lennart Thorsell, Gävle 14. Bön och Tacksägelse 15. Slutrapport från konferensbyrån 16. Tid och plats för Svenska Baptistsamfundets årsmöte Hälsningar och tack 3

4 Missionsstyrelsens årsredogörelse för år Det är två ord som jag gärna vill återerövra till vår tid. Det första ordet är FÖRNÖJSAMHET. Nöjda människor är lätta att umgås med. Omedvetet skapar de trivsel omkring sig som smittar. Förnöjsamhet är en gåva inom oss som vi alla, utifrån våra personliga förutsättningar, kan öva oss i och bli bättre på. Förnöjsamhet ska inte förväxlas med passivitet eller det- kvittar-. Tvärtom finns i ordet en positiv kraft och tro på förändring. Ett möjlighetstänkande som även inrymmer att vi tillsammans kan förändra. Ett annat ord som också är bristvara i vår tid är ordet SOLIDARITET. Att vara solidarisk är ett medvetet val som inte främst utgår från att i alla lägen gynna mina egna intressen. Det innebär att öva sig i att se medmänniskans och gruppens behov. Jag vill skrota uttrycket jag gör det jag känner för som sällan handlar om medkänsla och genuin solidaritet utan mer om flyktiga känslor. Allmänt Under året har arbetet med överlämningsprocessen fortgått. Vi har sålt fastigheten Mattan 6 till Teologiska Högskolan Stockholm, THS och Bromma Folkhögskola. Dialoglägenheten på Hornsgatan i Stockholm är såld och pengarna överlämnade till Equmeniakyrkan. Återstår att överlämna Sjöviks folkhögskola, arkiv och pensionsstiftelsen. Krister Nilsson Eskilstuna, är ordförande i stiftelsen Sjöviks folkhögskola. En begäran att överföra skolan till Equmeniakyrkan ligger hos länsstyrelsen/ Kammarkollegiet för beslut. Under året har Skutskärsfonden upplösts och pengarna är överförda till Equmeniakyrkan för att användas inom Region Mitt. David Lagergrens fond har tillförts nytt kapital genom familjen Lagergren och fonden har överflyttats till THS. Baptistsamfundet har under året fått ta emot flera stora testamenten vilka överförts till Equmeniakyrkan. Vi är också engagerade i några församlingars fastigheter för att hitta hållbara vägar för framtiden. Under året har flera av våra distrikt upphört. Nu finns två distrikt kvar, Baptistmissionen Västra Sverige och Baptistmissionen i Småland, detta på grund av ekonomiska skäl. Missionsföreståndaren har stått som värd för missionsföreståndarmöte med baptistsamfunden i Skandinavien och Baltikum samt för EBF:s styrelsemöte i Equmeniakyrkans lokaler i Alvik. Medlemskapet i den internationella baptismen har under året överlämnats till Equmeniakyrkan då både Baptist World Alliance, BWA och European Baptist Federation, EBF välkomnat Equmeniakyrkan som medlem. Vid SB-arkivet arbetar Magnus Lindvall som arkivarie och SB:s arkivgrupp. Baptisthistoriska arbetsgruppen arbetar också vidare. Arbetet med att dokumentera den sista tiden av vår historia har inletts. I vårt arkiv finns ett flertal tavlor som skänkts till Baptistsamfundet genom åren. Dessa är nu fotograferade och vi har för avsikt att sända ut information om dessa till våra församlingar för att efterhöra om intresse finns att förvärva någon tavla I det dagliga arbetet finns Barbro Gustafson, ekonomiansvarig, Lennart Gustafson projektsekreterare, Magnus Lindvall arkivarie och Sören Carlsvärd missionsföreståndare. Vill understryka den fina arbetsinsats som mina medarbetare utför. Missionsstyrelsen har mötts vid 3 olika tillfällen och fattat beslut vid 4 tillfällen per capsulam. Styrelsen består av Kim Bergman, Eva-Britt Blomè, Sören Carlsvärd, Lars-Gunnar Comén, Oskar Permvall, Gunvor Sharp och Ann-Marie Thedéen. Styrelsen gör också ett utomordentligt gott arbete. Avslutning: I tacksamhet till Gud avslutas ännu ett år i Svenska Baptistsamfundet och vi blickar framåt genom vårt missionsuppdrag i och genom Equmeniakyrkan. Sören Carlsvärd, ordförande/missionsföreståndare, Svenska Baptistsamfundet (SB). 4

5 Missionsstyrelsen för Svenska Baptistsamfundet Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Svenska Baptistsamfundet (SB) är ett kristet trossamfund, en sammanslutning av självständiga lokala församlingar med uppgift att på biblisk grund och i enlighet med baptistisk trosåskådning verka för Kristi rikes utbredande inom och utom Sverige. Riksarbetet har under året bedrivits under ledning av Sören Carlsvärd som både ordförande och missionsföreståndare. Händelser under verksamhetsåret Under år 2014 bedrivs ingen egen missionsverksamhet inom Svenska Baptistsamfundet, SB. Allt sådant bedrivs inom vårt nya gemensamma trossamfund Equmeniakyrkan, EK. Under 2014 har fastigheten Mattan 6 sålts. Även bostadsrättslägenheten där terapimottagningen Dialogen tidigare var inrymd har avyttrats. SB har ännu ansvar för arkivet, Pensionsstiftelsen samt Sjöviks Folkhögskola. Precis innan årsskiftet lämnade Länsstyrelsen besked om att de godkänner EK som pensionsstiftelsens arbetsgivarpart, vilket innebär att pensionsstiftelsen kommer att överföras till EK så snart det är möjligt. Kontakter med den internationella baptismen har under året överlämnats till EK då EK erhållit medlemskap i både BWA och EBF. Resultat och ställning Eftersom stora förändringar skett i organisationen under de senaste åren, haltar ekonomiska jämförelser med tidigare år. Verksamhetens intäkter uppgick till tkr (5 687) tkr. Den största, enskilda intäktsposten, tkr, härrör från försäljning av Mattan 6 där våra skolor inrymdes. Alla under året insamlade medel har vidareförts till EK. Verksamhetens kostnader uppgick till tkr (9 470) tkr. I övrigt är SB en organisation som håller på att avslutas vilket kräver en hel del resurser i form av samordning av organisationernas verksamheter, ekonomi, personal, skolor, fastigheter samt arkivering. Verksamhetens resultat blev tkr (-3 783) tkr. Årets finansnetto uppgick till tkr ( ) tkr. Förändringen mot föregående år består främst av fjolårets avsättning för underkonsolideringen i Pensionsstiftelsen, tkr. Årets resultat uppgick till tkr ( ) tkr. Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen tkr (68 950) tkr. Eget kapital uppgick till tkr (43 045) tkr efter överföringar till EK, vilka framgår av not 20. 5

6 Fastigheter Fastigheten Mattan 6 i Bromma förvaltas som skolfastighet där Teologiska högskolan Stockholm (THS) och Betel folkhögskola (filial till Sjöviks FHSK) är hyresgäster. Under 2014 såldes fastigheten till THS och Bromma Folkhögskola (tidigare Lidingö Folkhögskola). Finansiella anläggningstillgångar Marknadsvärdet på de finansiella placeringarna ökade under Marknadsvärdet på våra kvarvarande, samlade värdepappersinnehav var vid årsskiftet tkr vilket är tkr högre än det bokförda värdet De finansiella anläggningstillgångarna som hör till Rätt och Sannings fond har under året överförts till EK tillsammans med ytterligare 3 fonder. Totalt har överföringarna till EK under 2014 minskat det egna kapitalet i SB med tkr, se not 20. 6

7 Svenska Baptistsamfundet RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter Insamlingar och gåvor Specialinsamlingar Testamenten Anslag och bidrag Försäljning, kurser och övr intäkter Fastighetsförsäljning och församl.avslut Fastighetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Anslag och bidrag Materialproduktion och kurser 6-4 Kontorsomkostnader Fastighetskostnader Personalkostnader Avskrivning fastigheter Avskrivning inventarier Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Förändring pensionsåtagande Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat * 20 Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel / fonderingar från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel / fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året

8 Svenska Baptistsamfundet BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materialla anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag Värdepapper fonder Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 20 Ändamålsbestämda medel / fonderingar Balanserat kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förbindelser Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till närstående organisationer Förutbetalda projektmedel Sida - 89 Skatteskulder 5 - Övriga skulder Uppl kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Not Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Svenska Baptistsamfundet Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Insamlade medel redovisas enligt kontantprincipen. Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter redovisas i enlighet med BFN AR 2002:11. Skatt Fastigheterna är klassade som ecklesiastikfastighet eller specialenhet (skolbyggnad). Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Långfristiga placeringar Som långfristiga placeringar redovisas värdepapper vilka inte förväntas bli realiserade inom 12 månader räknat från balansdagen. Placeringarna värderas till anskaffningsvärde och i det fall marknadsvärdet är något lägre, behålls anskaffningsvärdet om inte värdenedgången betraktas som bestående. Likvida medel Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Avsättningar Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse hanterar pensionerna till berättigade inom Svenska Baptistsamfundet och till samfundet knutna organisationer och församlingar. Som garant för dessa pensionsåtaganden står Svenska Baptistsamfundet. Underkonsolideringen i stiftelsen per täcks genom en avsättning i samfundet. Förkortningar BWA = Baptist World Alliance EBF = European Baptist Federation SB = Svenska Baptistsamfundet THS = Teologiska Högskolan EK = Equmeniakyrkan Not 1: Insamlingar och gåvor samt specialinsamlingar 10 Gåvor från församlingar varav EKs del Gåvor från enskilda personer varav EKs del Kyrkoavgifter varav EKs del Konferensgåvan - 17 Minnes och högtidsgåvor - 83 varav EKs del S:a insamlingar och gåvor - 443

11 Ge för livet varav EKs del Gåvor via fonder 5 7 varav EKs del - -2 S:a specialinsamlingar 5 5 Testamenten varav EKs del S:a testamenten Not 2: Anslags- och bidragsintäkter Närstående organisationer Andra organisationer inkl Läkarmissionen - 26 varav EKs del -26 Sida-stödda projekt - 75 S:a anslags- och bidragsintäkter Not 3: Försäljning, kurser och övriga intäkter Försäljning, kurser och övriga intäkter S:a försäljning, kurser och övriga intäkter Not 4: Fastighetsförsäljning och församlingsavslut Intäkt fastighetsförsäljning: Mattan 6 samt bostadsrätt Intäkt vid församlingsavslut *) varav EKs del S:a fastighetsförsälj. och församlingsavslut *) Enligt normalstadgar tillfaller nedlagd församlings egendom Svenska Baptistsamfundet Not 5: Anslags- och bidragskostnader Pionjärarbete och SST-utbetalningar - 53 Internationella Missionen inkl Sida-stöd - 90 BWA, EBF m fl THS, Betel fhs och Sjövik fhs Från Rätt och Sanning till församlingar Från Sociala Missionen till församlingar och organisationer Från Utvecklingsfonden till equmenia, församling och SB Övrigt Eliminering projekt i samfundets regi S:a anslags- och bidragskostnader Not 6: Materialproduktion och kurser Materialproduktion och kurser - -4 S:a materialproduktion och kurser - -4 Not 7: Kontorsomkostnader 11 Lokalhyra IT-kostnader 35 57

12 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 30 6 Dataprogram och web-kostnader Rese- och sammanträdeskostnader förtroendevalda Resekostnader och reseomkostnader anställda Annonsering och utställningskostnader 16 - Internationella besök och representation 14 6 Kontorsmaterial och telefonkostnader 9 45 Porto och frakter 4 6 Externa tjänster *) Revisionsarvode Övrigt Summa kontorskostnader *)Externa tjänster avser främst kostnader för inhyrd personal istället för ett anställningsförfarande samt mellanhavanden mellan SB och EK. Not 8: Anställda, personalkostnader och sjukfrånvaro år 2014 varav män år 2013 varav män Medelantalet anställda Sverige % Summa medeltal anställda 2 3 Löner, ersättningar och sociala kostnader, tkr Löner och ersättningar Avgår lönebidrag Pensionskostnader Sociala kostnader S:a löner, ersättningar och sociala kostnader Av Baptistsamfundets pensionskost. avser beloppen 5 tkr (8tkr) gruppen styrelse och missionsförest. Övrigt 8-38 Summa totala personalkostnader Not 9: Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttring Utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Återförda avskrivningar vid avyttring Årets avskrivning enl plan Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Återförda nedskrivningar vid avyttring Utgående ackumulerade nedskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Taxeringsvärden, byggnader i Sverige - - Fastigheten Mattan 6, som ligger i Bromma, är inte åsatt något taxeringsvärde då den är klassificerad som en specialenhet, skolbyggnad. 12

13 Not 10: Maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Överförda från inventarier - 76 Avyttring och utrangering Utgående anskaffningsvärden Ack avskrivning byggnadsinventarier Vid årets början Årets avskrivning enl plan Överförda från avskrivningar invantarier Avyttring och utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid periodens slut Inventarier Baptistsamfundet tillämpar direktavskrivning av maskiner och inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Överförda till byggnadsinventarier Avyttring och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Överförda till byggnadsinventarier - 76 Avyttring och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar Redovisat värde vid periodens slut - - Total byggn. inventarier och inventarier Not 11: Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar 6 17 Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Summa Not 12: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Återföringar av nedskrivningar - 31 Summma Not 13: Förändring pensionsåtagande Inför EK s övertagande av Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse har Årskonferensen

14 beslutat att SB avsätter medel för att konsolideringsgraden ska vara 100%. I överenskommelse med Missionskyrkan och EK gjordes en pensionsskuldsberäkning per som utgör grunden för beräkningen av pensionsavsättningen. I avsättningen ingår även beräknad löneskatt. Not 14: Andelar i andra företag Antal Andel Berling Media AB ,5% Svensk Frikyrkopress AB ,0% Föreningen Betel i Bromma ,6% Redovisat värde vid periodens slut Berling Media AB (bokslutsdatum 31/12) år 2012 år 2011 Summa eget kapital *) *) Uppgifter från bokslut per fanns ej tillgängligt per den Föreningen Betel i Bromma (bokslutsdat.31/12) år 2012 år 2011 Summa eget kapital Not 15: Långfristiga placeringar Markn.v. 14 Bokf. v. 14 Markn.v. 13 Bokf. v. 13 Värdepapper Rätt o Sannings fond, överf. till EK under Värdepapper Salem samt pensionsgaranti Summa marknadsvärde och bokfört värde Summa långfristiga placeringar Not 16: Långfristiga fordringar Sjöviks folkhögskola, överfört till EK under Församlingar, överfört till EK under Summa långfristiga fordringar Not 17: Övriga fordringar år 2013 år 2013 Skattekontot - 73 Övrigt - - Summa övriga fordringar - 73 Not 18: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kick-back Aktie-Ansvar kvartal Hyra kvartal 1-kommande år - 11 Försäkringar mm Tomträttsavgäld Mattan 6-51 Övriga poster - 53 S:a förutbet. kostnader / upplupna intäkter Not 19: Kortfristiga placeringar Markn. v. 14 Bokf.v. 14 Markn. v. 13 Bokf.v. 13 Värdepapper SB Summa kortfristiga placeringar

15 Not 20: Eget kapital Reserveringar Överfört till annan part Överfört till Equmeniakyrkan IB UB Ändamålsbestämda medel Missionsfonden Kyrkobyggnadsfonden Rätt o Sannings i Sthlm fond Tillfälliga fonder O Rundbergs fond Salemkyrkan Övriga ändamålsbestämda medel Summa Kvarstående belopp Fritt eget kapital Balanserat kapital Summa eget kapital Not 21: Övriga skulder Avräkning försäkringspremier Personalskatt Sociala avgifter Summa övriga skulder Not 22: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löne- och semesterskuld inkl sociala avgifter Pensionsskuld Internationella missionen - 3 Revisionsarvode Förutbetalda hyror Övrigt S:a upplupna kostnader och förutbet. intäkter Missionsstyrelsen, Stockholm Sören Carlsvärd Oskar Permvall Ann-Marie Thedeen Ordförande / missionsföreståndare Vice ordförande Vice ordförande 15

16 Eva-Britt Blomé Kim Bergman Lars-Gunnar Comén Gunvor Sharp Vår revisionsberättelse har avgivits Jonas Grahn Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bertil Skagerstrand Förtroendevald revisor 16

17 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse Förvaltningsberättelse 2014 Stiftelsens tjugoåttonde verksamhetsår omfattar kalenderåret Styrelsen Styrelsen består av sex ledamöter och fyra suppleanter. Hälften av ledamöterna företräder arbetsgivarparten och utses av Svenska Baptistsamfundets Missionsstyrelse, hälften företräder de anställda och utses av Svenska Baptistsamfundets Personalförbund. Svenska Baptistsamfundets revisorer är också revisorer i Pensionsstiftelsen. Information om verksamheten Pensionsstiftelsens ändamål är att förvalta inkomna pensionspremier, men stiftelsen har också uppdraget att utbetala pensioner till tidigare anställda inom Svenska Baptistsamfundet och till samfundet knutna organisationer och församlingar. Pensionerna tillhandahålls genom medel förvaltade av Pensionsstiftelsen. Dessa medel byggs upp genom avsättningar beräknat på lönesumman från samtliga arbetsgivare inom samfundets ram. 4 % debiteras församlingarna för att säkerställa de förmånsbaserade pensionerna (BTP) och 2 % debiteras till premiepensionerna (BPP), totalt 6 %. Från och med 1 juli 2009 tas inga nya försäkringstagare in i Pensionsstiftelsen. Antalet pensionärer var 195 (190). Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt beslut av Länsstyrelsen Placeringsstrategi och konsekvensanalyser står under kontroll av Statens Finansinspektion. Resultat och ställning Av resultaträkningen framgår att pensionsutbetalningarna uppgick till (2 362) tkr och att från arbetsgivarna inbetalades (1 545) tkr. Realiserad avkastning på placerade medel uppgick till 129 tkr (360) tkr och administrationskostnaderna till 266 (283) tkr. Till avkastningsskatt avsattes 157 (112) tkr. Eftersom pensionsutbetalningarna i fortsättningen överstiger inbetalningarna uppkommer ett redovisningsmässigt resultatunderskott. Årets resultat uppgick på så sätt till (-854) tkr. Pensionsfonden uppgår till tkr ( tkr). Orealiserade övervärden i långfristiga värdepappersinnehav uppgick till tkr (6 621 tkr). Per uppgick marknadsvärdet på stiftelsens tillgångar till 75 % av de beräknade framtida pensionsåtagandena (beräknad ). Det pensionsåtagande som inte täcks av stiftelsens kapital är säkrat av Svenska Baptistsamfundet samt from 2014 års utgång av Equmeniakyrkan. I och med 2014 års utgång övergår huvudmannaskapet för pensionsstiftelsen från Svenska Baptistsamfundet till Equmeniakyrkan. Omfattningen av stiftelsens verksamhet framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år. 17

18 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not år 2014 år 2013 Verksamhetens intäkter Pensionspremier Övriga intäkter 1 1 Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Pensionsutbetalningar Administrationskostnader Avkastningsskatt Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens resultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande resultatposter -3-3 Summa finansiella poster Årets resultat

19 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 0 59 Summa kortfristiga fordringar 0 59 Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

20 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Balanserat resultat Årets resultat Summa pensionsfond/eget kapital Kortfristiga skulder Avräkning Svenska Baptistsamfundet 0 6 Övriga skulder Övriga interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbilndelser Inga Inga 20

21 Svenska Baptistsamfundets Pensionsstiftelse Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Fordringar har tagits upp till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Värdering av värdepapper Aktier och andelar samt obligationer har värderats till anskaffningsvärde. Vid värdering har den sk portföljmetoden använts, vilket innebär att den totala värdepappersportföljen värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på balansdagen. Förkortningar BTP BPP Baptistsamfundets tilläggspension (förmånsbaserad) Baptistsamfundets premiepension (premiebaserad) Noter Belopp i tkr Not 1 Pensionspremier Pensionspremier till BTP Pensionspremier till BPP Not 2 Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningar av BTP Pensionsutbetalningar av BPP Not 3 Långfristiga värdepappersinnehav Marknadsvärde Bokfört värde Aktier och andelar Aktie-Ansvar Sverige SHB - aktiefonder Obligationer och värdepapper Aktie-Ansvar Graal Summa långfristiga värdepappersinnehav

22 Not 4 Kortfristiga placeringar Marknadsvärde Bokfört värde SHB Företagsobligation Mega SHB Flexibel Ränta Mega Not 5 Eget kapital IB Förändring UB Pensionsfond för BTP Årets resultat BTP Pensionsfond för BPP Årets resultat BPP S:a pensionsfond/eget kapital Eget kapital till marknadsvärde uppgår till (52 017) tkr Alvik Christer Boström Ordförande Eva Reithner Åke Wahlsten Birger Möller Herbert Sundin Lennart Thorsell Vår revisionsberättelse har avgivits Jonas Grahn Öhrlings PricewaterhouseCoopers Auktoriserad revisor Bertil Skagerstrand Förtroendevald revisor 22

23 Stadgar för Svenska Baptistsamfundet Antagna vid årskonferens i Linköping 2012 och Karlstad Inledning Svenska Baptistsamfundet är Sveriges äldsta frikyrka. Den har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, Frillesås, efter fem troendedop den 21 september Svenska Baptistsamfundet har tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan bildat trossamfundet Equmeniakyrkan, som från 2012 övertagit i princip all verksamhet och åtaganden som bedrivits av de tre bildarsamfunden. Svenska Baptistsamfundet består övergångsvis som en egen organisation. 2 Ändamål Svenska Baptistsamfundet är ett trossamfund som har till uppgift att leda och ansvara för överlämnandet av dess verksamhet, åtaganden och egendom till trossamfundet Equmeniakyrkan, att ansvara för och stödja Svenska Baptistsamfundets församlingar i församlingarnas frågor i relationen till trossamfundet Equmeniakyrkan, att vårda och utveckla relationer till den internationella baptismens organisationer och bereda överförande av dessa relationer till trossamfundet Equmeniakyrkan. Svenska Baptistsamfundet skall, när det visar sig lämpligt, begära avregistrering som trossamfund enligt 12 lagen (1998:1593) om trossamfund och fortsätta som en ideell förening till dess beslut tas om upplösning av Svenska Baptistsamfundet i den ordning som anges för upplösning i dessa stadgar (se 13) 3 Medlemskap Svenska Baptistsamfundet är en sammanslutning av de församlingar som den 31 december 2011 var anslutna till Svenska Baptistsamfundet och som inte därefter lämnat trossamfundet Equmeniakyrkan. Församling som utträder ur trossamfundet Equmeniakyrkan lämnar därmed också Svenska Baptistsamfundet. Församling som inte vill tillhöra Svenska Baptistsamfundet, anmäler det till missionsstyrelsen för beslut som avser även utträde ur Equmeniakyrkan. 4 Årsmöte Årsmötet är Svenska Baptistsamfundets högsta beslutande organ. Det hålls varje år på tid och plats som missionsstyrelsen bestämmer. Missionsstyrelsen utfärdar kallelse senaste fyra månader före årsmötet. 5 Rätt att delta i årsmötet Rätt att delta i årsmötet tillkommer varje församling med två ombud. Rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut, dock icke i beslut om ansvarsfrihet, har missionsstyrelsens ledamöter. Årsmötet beslutar om yttranderätt utöver detta. 23

24 6 Röstning vid årsmötet Alla ärenden, utom förslag till stadgeändring eller upplösning, avgörs med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, om årsmötet inte beslutar annorlunda. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av fungerande ordföranden utom vid val då lotten skiljer. 7 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. val av årsmötesfunktionärer 2. redogörelse för det senaste årets verksamhet och förvaltning 3. fråga om ansvarsfrihet för missionsstyrelsen 4. fastställande av budget för närmast kommande år 5. val av ledamöter i missionsstyrelsen 6. val av ordförande i missionsstyrelsen 7. val av två revisorer och en revisorssuppleant 8. val av ledamöter i valkommitté 9. ärenden som i vederbörlig ordning hänskjutits till årsmötet 10. ärenden som årsmötet beslutar upptaga till behandling Årsmötet kan utse en eller flera kommittéer för beredning av ärenden på årsmötets dagordning. 8 Valkommitté Valkommittén skall bestå av två personer. Den har till uppgift att till nästa årsmöte upprätta förslag på ledamöter av missionsstyrelsen samt revisorer och revisorssuppleant. Ledamot av missionsstyrelsen och befattningshavare anställd av missionsstyrelsen är inte valbar till ledamot i kommittén. 9 Motion Rätt att till årsmötet insända motion äger församling som är ansluten till Svenska Baptistsamfundet. Motion skall vara avfattad som förslag med kort och tydlig motivering. Den skall vara missionsstyrelsen tillhanda minst tre månader före årsmötet. 24

25 10 Missionsstyrelse Missionsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. Missionsstyrelsen består av lägst (fem) tre och högst (sju) fem styrelseledamöter som väljs av årsmötet för en tid av ett år. Missionsstyrelsen har till uppgift att: 1. leda Svenska Baptistsamfundets arbete 2. förbereda de ärenden som skall förekomma vid årsmötet 3. verkställa årsmötets beslut 4. tillsätta och entlediga befattningshavare 5. föra samfundets talan och förvalta dess egendom Missionsstyrelsen äger rätt att förvärva, överlåta, inteckna och belåna fast egendom och tomträtt. Missionsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 11 Räkenskaper m.m. Svenska Baptistsamfundets räkenskaper avslutas årligen den 31 december. Till årsmötet skall missionsstyrelsen avge berättelse över samfundets verksamhet under närmaste föregående år, över dess inkomster och utgifter under året och över samfundets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång. Missionsstyrelsen skall senast en månad före årsmötet till församlingarna kungöra och tillgängliggöra dels de i föregående stycke nämnda handlingarna, dels förslag till budget för närmast kommande året och övriga förslag till årsmötet, dels inkomna motioner. 12 Firmateckning Svenska Baptistsamfundets firma tecknas av den eller de missionsstyrelsen därtill utser. 13 Stadgeändring och upplösning Förslag till ändring av dessa stadgar och förslag till upplösning av Svenska Baptistsamfundet kan väckas av missionsstyrelsen eller genom motion. För dess antagande krävs bifall med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning övergår samfundets egendom, rättigheter och skyldigheter till trossamfundet Equmeniakyrkan eller det trossamfund som trätt i trossamfundet Equmeniakyrkans ställe Missionsstyrelsens tolkning av 3 är att ingen församling kan tillhöra Svenska Baptistsamfundet utan att också tillhöra Equmeniakyrkan efter det att dessa stadgar är antagna. 25

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad

Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens. 10 maj 2013 i Karlstad. Eneströmsgatan 7 i Karlstad Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens 10 maj 2013 i Karlstad Eneströmsgatan 7 i Karlstad 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013

Årsmöte 2015. Svenska Missionskyrkans. kyrkokonferens 2013 2012/13 2013/14-335 205-4 177 579 0-15 200 729 se anm. -1 922 981-6 107 593-600 000-1 798 892-4 468 904-4 994 941 Bildandet av Equmeniakyrkan har medfört att Svenska Missionskyr varande uppgifter begränsas

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

BOKSLUT. Sunnersbergs församling

BOKSLUT. Sunnersbergs församling BOKSLUT Sunnersbergs församling År 2010 Svenska kyrkan i Sunnersbergs församling Besöks och leveransadress: Kyrkans gård-lockörn Gamla Läckövägen 43 531 55 LIDKÖPING Tel 0510-48 40 80 Fax 0510-48 40 99

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625

Årsredovisning. Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Årsredovisning Brf Tornsvalan aspen 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 769616-5625 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

visning 2011 Årsredo

visning 2011 Årsredo Årsredovisning 2011 Förvaltningsberättelse 2011 Svenska Kommunalarbetareförbundet är en ideell organisation bestående av medlemmar som är anställda hos kommuner, landsting, församlingar och andra arbetsgivare

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22

kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2014 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2013 Reviderad 2013-04-22 Bilder omslaget Fastigheten Kottlavägen 118, Lidingö Kapellet, invigt 1965 Missionsskolan byggdes

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G

2 0 1 3 Å R S R E D O V I S N I N G 2013 ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4-5 VD HAR ORDET... 6 MODERFÖRENINGENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING...8-9 KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING... 10-11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...12

Läs mer

Stadgar Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg. Antagna vid Årsmöte 2007-04-24. Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Helsingborg med hemort i Helsingborgs kommun.

Läs mer

RO sbygge~s 13 Varen I3J~Ll]v Org nr 7164~7~2 36 rsredovosrnng 119 2O~9~3!~2~1O

RO sbygge~s 13 Varen I3J~Ll]v Org nr 7164~7~2 36 rsredovosrnng 119 2O~9~3!~2~1O , ~ 3....~ -.- j å. - 1 1. ~.- r ~ 1 III IJl~ ~. sj - - RO sbygge~s 13 Varen I3J~Ll]v Org nr 7164~7~2 36 rsredovosrnng 119 2O~9~3!~2~1O Spara din årsredovlsning. Du kan behöva den vidförsäljning och 1

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer