SVENSKA BAPTISTSAMFUNDETS ÅRSMÖTE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA BAPTISTSAMFUNDETS ÅRSMÖTE 2016"

Transkript

1 SVENSKA BAPTISTSAMFUNDETS ÅRSMÖTE 2016

2

3 Svenska Baptistsamfundets årsmöte 6 maj 2016 kl Kista Mässan Stockholm

4 Förslag till dagordning 1. Årsmötesförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande 3. Förslag till val av presidium för årskonferensen Ordförande: Sekreterare: Protokolljusterare: Rösträknare: Agneta Boström, Helsingborg Bengt Bergeå, Örebro Börje Hellmark, Örebro Börje Hellmark, Örebro och Gun Carlsvärd, Örebro 4. Fastställande av föredragningslista 5. Presentation av missionsstyrelsens årsredogörelse 6. Presentation av SB:s årsredovisning 7. Presentation av revisionsberättelser 8. Beslut om ansvarsfrihet för missionsstyrelsen 9. Information om det aktuella läget i SB och EK-processen Möjlighet till frågor. 10. Hälsning från BWA, Jan Saethre 11. Missionsstyrelsen föreslår att ändra stadgarna för Svenska Baptistsamfundet: (se bilaga med de nya stadgarna längst bak i handlingarna) 1. att sista meningen i 7 Årsmötet kan utse en eller flera kommittéer för beredning av ärenden på årsmötets dagordning. stryks. 2. att motionsrätt upphör för församlingarna enl att minska antalet styrelsemedlemmar till 3 5 (5-7) enl att stryka orden eller genom motion i 13 2

5 12. Missionsstyrelsen föreslår att ändra stadgarna för Svenska Baptistsamfundet. (Se bilaga längst bak i handlingarna) (Detta blir den första gången dessa ändringar beslutas. Ytterligare ett årsmöte måste Besluta om ändringarna för att de ska bli giltiga.) 1. att 4 Årsmöte ändras till följande lydelse Kallelsetiden ändras från 4 till 2 månader. 2. att 5 Rätt att delta i årsmötet ändras. Rätt att delta i årsmötet tillkommer Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. 3. att 11 Räkenskaper mm ändras. Paragrafens tre sista ord dels inkomna motioner stryks. 13. Valberedningens förslag samt val Missionsstyrelse: Ordförande i MS: Revisorer: Revisorssuppl: Sören Carlsvärd, Eva-Britt Blomé, Gunvor Sharp, Oskar Permvall Sören Carlsvärd Jonas Grahn, Öhrlings Pricewaterhouse Cooper, Stockholm Bertil Skagerstrand, Karlskoga Erik Albenius, Öhrlings Pricewaterhose Coopers, Stockholm 14. Presentation av boken Vägmärken för baptister Tro Frihet Gemenskap, Svenska baptistsamfundet Bön och Tacksägelse 16. Förslag till Extra årsmöte 9 september 2016 på Ekumeniska Centret, Alvik 17. Information om Equmeniakyrkans kyrkokonferens Hälsningar och tack 19. Årsmötesförhandlingarna avslutas 3

6 Missionsstyrelsens årsredogörelse för år Gud har skapat tillvaron och skapelsen är en ständigt fortgående process där vi är Guds medarbetare och i det uppdraget har vi att värna om både miljö och klimat. Det finns en rytm nedlagd i skapelsen. Arbete och vila, dag och natt, vinter och vår, sommar och höst. Hela skapelsen är beroende av denna rytm. Människan, som är en del i Guds skapelse, har att leva i denna ordning. 1Mos1:1-2:4 talar om att människan är beroende av den gudomliga rytmen där vilodagen blir viktig för vila, men också för att se hur allting hänger samman, hur tillvaron har med Gud att göra. Gud går inte att isolera. Allt är gudomligt så länge det är ett uttryck för Guds skapelsevilja. Gud såg att allt som han gjort var mycket gott, 1Mos 1:31. Hela skapelsen handlar om relationer. Vår mening i livet blir då att leva i relation med Gud som Skaparen, med våra medmänniskor och med naturen. Vi får vara Guds redskap. Allmänt Under året har arbetet med överlämningsprocessen fortgått. Vi har överlämnat Pensionsstiftelsen samt våra aktier i Berlings Media AB. Från och med årsskiftet sköter Equmeniakyrkan Svenska Baptistsamfundets (SB) kvarvarande administration. Den 29 januari 2016 godkände Kammarkollegiet Equmeniakyrkan som huvudman för Sjöviks folkhögskola. SB:s arkiv är ännu inte överlämnat. SB har under året fått ta emot testamenten vilka överförts till Equmeniakyrkan. Vi är också engagerade i några församlingars fastigheter för att hitta hållbara vägar för framtiden. Under året har samtliga distrikt upphört. Vid SB-arkivet arbetar Magnus Lindvall som arkivarie på halvtid, Larsåke W Persson är anställd på timmar. SB:s arkivgrupp arbetar ideellt. Baptisthistoriska arbetsgruppen arbetar också vidare. Arbetet med att dokumentera SB:s historia och identitet blir klart i form av en bok till SB:s årsmöte Vägmärken för baptister Tro Frihet Gemenskap, Svenska baptistsamfundet Arbetsgruppen har bestått av Johnny Jonsson, Birgit Karlsson, Berit Åqvist, Kerstin Östlin, Magnus Lindvall, Valter Mattsson och David Hellholm. Denna bok blir Svenska Baptistsamfundets testamente och bidrag till framtiden och utvecklingen för Equmeniakyrkan och vi vill framföra vårt stora tack till gruppen. I det dagliga arbetet fram till 31 december fanns Barbro Gustafson, ekonomiansvarig och Lennart Gustafson projektsekreterare. Tillsvidare fortsätter Magnus Lindvall som arkivarie och Sören Carlsvärd som missionsföreståndare. Missionsstyrelsen har mötts vid 2 tillfällen och fattat beslut vid 5 tillfällen per capsulam och telefonsammanträde. Styrelsen består av Kim Bergman, Eva-Britt Blomé, Sören Carlsvärd, Lars-Gunnar Comén, Oskar Permvall, Gunvor Sharp, och Ann-Marie Thedéen. Ett stort tack till personalen och missionsstyrelsen för gott arbete. Avslutning I tacksamhet till Gud avslutas ännu ett år i SB och vi blickar framåt genom vårt missionsuppdrag i och genom Equmeniakyrkan (EK). Den 6 maj 2016 är det sista årsmötet som hålls i SB:s regi. Framtidens årsmöten för SB kommer att hållas inom EK. SB lever vidare som juridisk person inom EK. Den framtida styrelsen utgörs av ledamöter som utses av EK:s kyrkostyrelse. En uppgift som ligger kvar inom SB är arkivet. En annan är att ta emot kyrkoavgiften från medlemmar som inte fört över sitt medgivande och vidarebefordra denna till EK. Den baptisthistoriska arbetsgruppen finns kvar samt bevakningen av testamenten. Sören Carlsvärd, ordförande/missionsföreståndare, Svenska Baptistsamfundet (SB). 4

7 Missionsstyrelsen för Svenska Baptistsamfundet Org.nr ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2015 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Svenska Baptistsamfundet (SB) är ett kristet trossamfund, en sammanslutning av självständiga lokala församlingar med uppgift att på biblisk grund och i enlighet med baptistisk trosåskådning verka för Kristi rikes utbredande inom och utom Sverige. Riksarbetet har under året bedrivits under ledning av Sören Carlsvärd som både ordförande och missionsföreståndare. Händelser under verksamhetsåret Under år 2015 bedrivs ingen egen missionsverksamhet inom Svenska Baptistsamfundet, SB. Allt sådant bedrivs inom vårt gemensamma trossamfund Equmeniakyrkan, EK. SB har ännu ansvar för arkivet, samt Sjöviks Folkhögskola. Under året har ett intensivt arbete med att dokumentera SB s historia och identitet utförts och boken, Baptismens vägmärken Tro, Frihet och Gemenskap planeras vara färdig till 2016 års årsmöte. SB s Pensionsstiftelse har efter tillstånd från Länsstyrelsen kunnat överlämnas till EK under året inklusive den garantiavsättning på 23,3 milj som SB gjort inför överlämningen. Dessutom har SB lämnat över alla övriga, kvarvarande ekonomiska tillgångar som inte budgeteras gå åt till SB s avslut, till EK. Framåtblick Från och med 1 januari 2016 har EK s kansli tagit över ansvaret för SB s ekonomiska administration. Under 2016 har Kammarkollegiet godkänt Equmeniakyrkan som huvudman för Sjöviks Folkhögskola. De verksamheter och aktiviteter som fortfarande finns kvar inom SB är ansvaret för arkivet samt en baptisthistorisk grupp. SB behöver fortfarande vara kvar som juridisk person, dels på grund av att det fortfarande kommer in kyrkoavgifter till samfundet men också som testamentesmottagare framåt i tiden. Resultat och ställning Eftersom stora förändringar skett i organisationen under de senaste åren, haltar ekonomiska jämförelser med tidigare år. Verksamhetens intäkter uppgick till 87 tkr (15 020) tkr. Alla under året insamlade medel har vidareförts till EK. Verksamhetens kostnader uppgick till 763 tkr (2 945) tkr. I övrigt är SB en organisation som håller på att avslutas vilket kräver en hel del resurser i form av samordning av organisationernas verksamheter, ekonomi, personal samt arkivering. 5

8 Verksamhetens resultat blev -676 tkr (12 075) tkr. Årets finansnetto uppgick till tkr (4 459) tkr. Årets resultat uppgick till tkr (16 534) tkr. Vid räkenskapsårets slut var balansomslutningen tkr (29 531) tkr. Eget kapital uppgick till tkr (5 585) tkr efter överföringar till EK, vilka framgår av not 17. Finansiella anläggningstillgångar Marknadsvärdet på våra kvarvarande, värdepappersinnehav var vid årsskiftet tkr vilket är 510 tkr högre än det bokförda värdet 6

9 Svenska Baptistsamfundet RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not Verksamhetens intäkter Insamlingar och gåvor Specialinsamlingar Testamenten Anslag och bidrag Försäljning, kurser och övr intäkter Fastighetsförsäljning och församl.avslut Fastighetsintäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Anslag och bidrag Kontorsomkostnader Fastighetskostnader Personalkostnader Avskrivning fastigheter Avskrivning inventarier Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Fördelning av årets resultat * Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjande av ändamålsbestämda medel / fonderingar - - från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel / fonderingar som erhållits men inte utnyttjats under året Kvarstående belopp för året

10 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materialla anläggningstillgångar - - Finansiella anläggningstillgångar Andelar i andra företag Värdepapper fonder Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbet kostnader och uppl intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

11 EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 17 Ändamålsbestämda medel / fonderingar Balanserat kapital Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förbindelser Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till närstående organisationer - 68 Skatteskulder - 5 Övriga skulder Uppl kostnader och förutbet intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Not Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

12 Svenska Baptistsamfundet Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i tkr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämdens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Insamlade medel redovisas enligt kontantprincipen. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida medel Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Förkortningar BWA = Baptist World Alliance EBF = European Baptist Federation SB = Svenska Baptistsamfundet THS = Teologiska Högskolan EK = Equmeniakyrkan Not 1: Insamlingar och gåvor samt specialinsamlingar Gåvor från församlingar varav EKs del Gåvor från enskilda personer - 1 varav EKs del - -1 Kyrkoavgifter varav EKs del S:a insamlingar och gåvor - - Gåvor via fonder 5 5 S:a specialinsamlingar 5 5 Testamenten varav EKs del S:a testamenten

13 Not 2: Anslags- och bidragsintäkter Närstående organisationer S:a anslags- och bidragsintäkter Not 3: Försäljning, kurser och övriga intäkter Försäljning, kurser och övriga intäkter S:a försäljning, kurser och övriga intäkter Not 4: Fastighetsförsäljning och församlingsavslut Intäkt fastighetsförsäljning: Mattan 6 samt bostadsrätt Intäkt vid församlingsavslut *) varav EKs del S:a fastighetsförsäljning och församlingsavslut *) Enligt normalstadgar tillfaller nedlagd församlings egendom Svenska Baptistsamfundet Not 5: Anslags- och bidragskostnader BWA, EBF m fl THS, Betel fhs och Sjövik fhs Övrigt 30 - S:a anslags- och bidragskostnader Not 6: Kontorsomkostnader Lokalhyra - 33 IT-kostnader Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Dataprogram och web-kostnader Rese- och sammanträdeskostnader förtroendevalda Resekostnader och reseomkostnader anställda Annonsering och utställningskostnader - 16 Internationella besök och representation 4 14 Kontorsmaterial och telefonkostnader 2 9 Porto och frakter 3 4 Externa tjänster *) Revisionsarvode Övrigt Summa kontorskostnader *)Externa tjänster avser främst kostnader för inhyrd personal istället för ett anställningsförfarande samt mellanhavanden mellan SB och EK. 11

14 Not 7: Anställda, personalkostnader år 2015 varav män år 2014 varav män Medelantalet anställda Sverige 0,6 0,3 2 1 Summa medeltal anställda 0,6 2 Löner, ersättningar och sociala kostnader, tkr Löner och ersättningar Pensionskostnader - 16 Sociala kostnader S:a löner, ersättningar och sociala kostnader Av Baptistsamfundets pensionskost. avser (5 tkr) gruppen styrelse och missionsförest. Övrigt 12 8 Summa totala personalkostnader Not 8: Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Avyttring Utgående anskaffningsvärden - - Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Återförda avskrivningar vid avyttring Årets avskrivning enl plan - - Utgående ackumulerade avskrivningar - - Ackumulerade nedskrivningar Vid årets början Återförda nedskrivningar vid avyttring Utgående ackumulerade nedskrivningar - - Redovisat värde vid periodens slut - - Not 9: Maskiner och inventarier Byggnadsinventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Överförda från inventarier - - Avyttring och utrangering Utgående anskaffningsvärden

15 Ack avskrivning byggnadsinventarier Vid årets början Årets avskrivning enl plan - - Överförda från avskrivningar inventarier - - Avyttring och utrangering Utgående ackumulerade avskrivningar - - Redovisat värde vid periodens slut - - Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Överförda till byggnadsinventarier - - Avyttring och utrangeringar Utgående anskaffningsvärden - - Ackumulerade avskrivningar enl plan Vid årets början Överförda till byggnadsinventarier - - Avyttring och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar - - Redovisat värde vid periodens slut - - Total byggn. inventarier och inventarier - - Not 10: Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Utdelningar 6 6 Räntor Realisationsresultat vid försäljningar Nedskrivningar Summa Not 11: Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntor 1 3 Summa

16 Not 12: Andelar i andra företag Antal Andel Berling Media AB * ,5% Redovisat värde vid periodens slut *) Överfört till EK under 2015 Berling Media AB (bokslutsdatum 31/12) år 2013 år 2012 Summa eget kapital Not 13: Långfristiga placeringar Markn.v. 15 Bokf. v. 15 Markn.v. 14 Bokf. v. 14 Värdepapper Salem samt pensionsgaranti Summa marknadsvärde och bokfört värde Summa långfristiga placeringar Not 14: Övriga fordringar Skattekontot 4 - Övrigt 8 - Summa övriga fordringar 12 - Not 15: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kick-back Aktie-Ansvar kvartal S:a förutbet. kostnader / upplupna intäkter Not 16: Kortfristiga placeringar Markn. v. 15 Bokf.v. 15 Markn. v. 14 Bokf.v. 14 Fonder hos Aktie-Ansvar Summa kortfristiga placeringar Not 17: Eget kapital IB Reserveringar Överfört till annan part Överfört till Equmeniakyrkan Ändamålsbestämda medel Tillfälliga fonder Salemkyrkan Summa UB Kvarstående belopp Fritt eget kapital Balanserat kapital Summa eget kapital

17 15

18 Ändring av stadgar Dessa stadgar antogs i årsmötet 2015 och ska beslutas även i detta årsmöte för att bli giltiga. Ändringarna står i rött. Stadgar för Svenska Baptistsamfundet Antagna vid årskonferens i Linköping 2012 och Karlstad Inledning Svenska Baptistsamfundet är Sveriges äldsta frikyrka. Den har sitt ursprung i den baptistförsamling som bildades i Vallersvik, Frillesås, efter fem troendedop den 21 september Svenska Baptistsamfundet har tillsammans med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Missionskyrkan bildat trossamfundet Equmeniakyrkan, som från 2012 övertagit i princip all verksamhet och åtaganden som bedrivits av de tre bildarsamfunden. Svenska Baptistsamfundet består övergångsvis som en egen organisation. 2 Ändamål Svenska Baptistsamfundet är ett trossamfund som har till uppgift att leda och ansvara för överlämnandet av dess verksamhet, åtaganden och egendom till trossamfundet Equmeniakyrkan, att ansvara för och stödja Svenska Baptistsamfundets församlingar i församlingarnas frågor i relationen till trossamfundet Equmeniakyrkan, att vårda och utveckla relationer till den internationella baptismens organisationer och bereda överförande av dessa relationer till trossamfundet Equmeniakyrkan. Svenska Baptistsamfundet skall, när det visar sig lämpligt, begära avregistrering som trossamfund enligt 12 lagen (1998:1593) om trossamfund och fortsätta som en ideell förening till dess beslut tas om upplösning av Svenska Baptistsamfundet i den ordning som anges för upplösning i dessa stadgar (se 13) 3 Medlemskap Svenska Baptistsamfundet är en sammanslutning av de församlingar som den 31 december 2011 var anslutna till Svenska Baptistsamfundet och som inte därefter lämnat trossamfundet Equmeniakyrkan. Församling som utträder ur trossamfundet Equmeniakyrkan lämnar därmed också Svenska Baptistsamfundet. Församling som inte vill tillhöra Svenska Baptistsamfundet, anmäler det till missionsstyrelsen för beslut som avser även utträde ur Equmeniakyrkan. 4 Årsmöte Årsmötet är Svenska Baptistsamfundets högsta beslutande organ. Det hålls varje år på tid och plats som missionsstyrelsen bestämmer. Missionsstyrelsen utfärdar kallelse senaste fyra månader före årsmötet. 16

19 5 Rätt att delta i årsmötet Rätt att delta i årsmötet tillkommer varje församling med två ombud. Rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut, dock icke i beslut om ansvarsfrihet, har missionsstyrelsens ledamöter. Årsmötet beslutar om yttranderätt utöver detta. 6 Röstning vid årsmötet Alla ärenden, utom förslag till stadgeändring eller upplösning, avgörs med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, om årsmötet inte beslutar annorlunda. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av fungerande ordföranden utom vid val då lotten skiljer. 7 Ärenden vid årsmötet Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1. val av årsmötesfunktionärer 2. redogörelse för det senaste årets verksamhet och förvaltning 3. fråga om ansvarsfrihet för missionsstyrelsen 4. fastställande av budget för närmast kommande år 5. val av ledamöter i missionsstyrelsen 6. val av ordförande i missionsstyrelsen 7. val av två revisorer och en revisorssuppleant 8. val av ledamöter i valkommitté 9. ärenden som i vederbörlig ordning hänskjutits till årsmötet 10. ärenden som årsmötet beslutar upptaga till behandling Årsmötet kan utse en eller flera kommittéer för beredning av ärenden på årsmötets dagordning. 8 Valkommitté Valkommittén skall bestå av två personer. Den har till uppgift att till nästa årsmöte upprätta förslag på ledamöter av missionsstyrelsen samt revisorer och revisorssuppleant. Ledamot av missionsstyrelsen och befattningshavare anställd av missionsstyrelsen är inte valbar till ledamot i kommittén. 9 Motion Rätt att till årsmötet insända motion äger församling som är ansluten till Svenska Baptistsamfundet. Motion skall vara avfattad som förslag med kort och tydlig motivering. Den skall vara missionsstyrelsen tillhanda minst tre månader före årsmötet. 17

20 10 Missionsstyrelse Missionsstyrelsen har sitt säte i Stockholm. Missionsstyrelsen består av lägst (fem) tre och högst (sju) fem styrelseledamöter som väljs av årsmötet för en tid av ett år. Missionsstyrelsen har till uppgift att: 1. leda Svenska Baptistsamfundets arbete 2. förbereda de ärenden som skall förekomma vid årsmötet 3. verkställa årsmötets beslut 4. tillsätta och entlediga befattningshavare 5. föra samfundets talan och förvalta dess egendom Missionsstyrelsen äger rätt att förvärva, överlåta, inteckna och belåna fast egendom och tomträtt. Missionsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 11 Räkenskaper m.m. Svenska Baptistsamfundets räkenskaper avslutas årligen den 31 december. Till årsmötet skall missionsstyrelsen avge berättelse över samfundets verksamhet under närmaste föregående år, över dess inkomster och utgifter under året och över samfundets ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång. Missionsstyrelsen skall senast en månad före årsmötet till församlingarna kungöra och tillgängliggöra dels de i föregående stycke nämnda handlingarna, dels förslag till budget för närmast kommande året och övriga förslag till årsmötet, dels inkomna motioner. 12 Firmateckning Svenska Baptistsamfundets firma tecknas av den eller de missionsstyrelsen därtill utser. 13 Stadgeändring och upplösning Förslag till ändring av dessa stadgar och förslag till upplösning av Svenska Baptistsamfundet kan väckas av missionsstyrelsen eller genom motion. För dess antagande krävs bifall med två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning övergår samfundets egendom, rättigheter och skyldigheter till trossamfundet Equmeniakyrkan eller det trossamfund som trätt i trossamfundet Equmeniakyrkans ställe Missionsstyrelsens tolkning av 3 är att ingen församling kan tillhöra Svenska Baptistsamfundet utan att också tillhöra Equmeniakyrkan efter det att dessa stadgar är antagna. 18

21 Ändring nummer 2 av Svenska Baptistsamfundets stadgar Missionsstyrelsen föreslår följande ändring av 4, 5 och 11 4 Årsmöte Årsmötet är Svenska Baptistsamfundets högsta beslutande organ. Årsmötet hålls varje år på tid och plats som missionsstyrelsen bestämmer. Missionsstyrelsen utfärdar kallelse senast två månader före årsmötet. (Här ändras från 4 till 2 månader när det gäller kallelse till årsmötet.) 5 Rätt att delta i årsmötet Rätt att delta i årsmötet tillkommer Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. Rätt att delta i årsmötets förhandlingar och beslut, dock icke i beslut om ansvarsfrihet, har missionsstyrelsens ledamöter. Årsmötet beslutar om yttranderätt utöver detta. 11 Räkenskaper mm Paragrafens tre sista ord dels inkomna motioner stryks. 19

Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 15 maj 2015 kl 15.00. Svenska Mässan Göteborg

Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 15 maj 2015 kl 15.00. Svenska Mässan Göteborg Svenska Baptistsamfundets årsmöte 15 maj 2015 kl 15.00 Svenska Mässan Göteborg 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga utlysande 3. Rapport från

Läs mer

Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 30 maj 2014 kl 10.30. i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm

Svenska Baptistsamfundets årsmöte. 30 maj 2014 kl 10.30. i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm Svenska Baptistsamfundets årsmöte 30 maj 2014 kl 10.30 i Filadelfiakyrkan, Rörstrandsgatan 5, Stockholm 1 Förslag till dagordning 1. Konferensförhandlingarna öppnas 2. Fråga om konferensens stadgeenliga

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse

Föreningen Svenska Tecknare. Förvaltningsberättelse Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU

STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU STADGAR SYNKRETISKA SAMFUNDET FÖR TECHNU 1 ORGANISATION Synkretiska Samfundet för Technu (Samfundet) är ett svenskt trossamfund registrerat hos kammarkollegiet i enlighet med Lag (1998:1593) om trossamfund

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Föreningen Svenska Tecknare. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Föreningen Svenska Tecknare Org nr 802003-4495 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning noter Om inte

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (9) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Stiftelsen, som tillkom 1975, har som ändamål att med penningbidrag stödja medicinsk forskning, företrädesvis vid Linköpings Universitet. Stiftelsen

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut

Hörselskadades förening i Stockholm. Årsbokslut Org nr Årsbokslut för räkenskapsåret 2016 Styrelsen avger följande årsbokslut. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3, 4 - noter 5, 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Årsredovisning för Svenska judoförbundet. Org Nr: Årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning för Svenska judoförbundet. ÅRSREDOVISNING Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31 Styrelsen för Svenska Judoförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll: Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret

Å R S B O K S L U T. för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Org.nr Räkenskapsåret Å R S B O K S L U T för Rädda Barnens Lokalförening i Lund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 - tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(7) Pan Asia Cooperation Society Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond

Årsredovisning. Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Årsredovisning för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond Räkenskapsåret 2008 Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond 1(5) Styrelsen för Skånes Hembygdsförbund Lengertz kulturprisfond får

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer