Spahistorik spaus ab Box 55603, Stockholm, Mäster Samuelsgatan 3, tel , fax ,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spahistorik. 2000-11-15 spaus ab Box 55603, 102 14 Stockholm, Mäster Samuelsgatan 3, tel 08-545 066 35, fax 08-545 027 80, info@spaus."

Transkript

1 Spahistorik Box 55603, Stockholm, Mäster Samuelsgatan 3, tel , fax ,

2 Begreppet spa Ordet spa är ursprungligen en förkortning av latinets salus per aqua som betyder hälsa genom vatten. Man tror att den romerske kejsaren Nero myntade uttrycket. Romarna hade en mycket välutvecklad badkultur, som hade inspirerats av grekernas badhus. Grekernas förkärlek till badandet omnämns flera gånger av Homeros i Iliaden och det rörde sig sig då både om heta bad i kar och bastubad. De senare kallades laconica och man tror att det var folket i regionen Laconica, vars huvudstad var Sparta, som uppfann dessa hetluftsbad. Med tiden kom baden även att få en religiös koppling. Asklepios var grekernas vattengud och templen till hans ära låg ofta i bergstrakter och nära källor. Till dessa tempel begav man sig för att fasta, genomgå renande bad och rökningar, samt få massage. Badbehandlingen var den mest framträdande hygieniska bad, värmebad, gyttjebad och magiska bad. Det var prästerna som översåg dessa reningsritualer. Asklepiostemplen kom att bli förebilden för senare tiders sanatorier och kurorter. Också för etruskerna tros vatten ha spelat en viktig roll i tempelceremonier och i hälsobringande syften. De romerska baden När Romarriket tog över efter det gamla Greklands storhetstid, adopterade romarna den grekiska badtraditionen och vidareutvecklade den. Till en början byggdes badhus enligt grekisk balneum -modell i så gott som varje stadsdel i de större städerna. År 25 f.kr. byggde dock kejsar Agrippa de första termerna (eller thermae, efter det grekiska ordet för värme) jättelika badhus som samtidigt var sociala samlingspunkter med gymnastikhallar, bibliotek, restauranger och samlingssalar inom själva badhusområdet. Termerna kom att bli ett sätt för de romerska kejsarna att visa sin storhet och välvilja gentemot folket: under lång tid försökte varje ny kejsare bräcka sin företrädare genom att bygga allt större och lyxigare termer. Inträdesavgifterna var ofta mycket låga för att säkra badens (och givetvis kejsarnas egen) popularitet. Nu var detta inte särskilt svårt: renlighet och skönhet var en dygd för romarna och kejsar Neros hustru Poppaea, som ansågs mycket vacker, hade en egen badtradition för att behålla sin skönhet: hon badade dagligen i getmjölk! Termerna var som sagt långt mer än badhus. Innanför dess väggar fanns gymnastikhallar (bland annat var bollsport mycket populärt, liksom en slags brottning med tunga sandsäckar som hängde från taket på byggnaden), simbassänger, parker, bibliotek, restauranger, festsalonger och på vissa platser även bordeller, även om det var en verksamhet som fördömdes från statligt håll. En spadag på romartiden kunde se ut som så, att term-besökaren började med att träna sig rejält svettig. Därefter gick han vidare till ett lätt fuktvarmt rum, tepidariet, där han varvade ner efter träningen och blev insmord med oljor. Sedan gick han vidare till ett litet tvättrum i caldariet (från det latinska ordet caldarius som betyder värma; caldariet var mycket riktigt ett varmare rum än tepidariet) och skrubbade av sig. Slutligen gick han in i laconiet (från den grekiska regionen Laconica - ordet lakonisk betyder kortfattad, ordknapp och det var också vad man ansåg att folket i denna provins var), det hetaste rummet. Med väl uppmjukade muskler kunde besökaren därefter se fram emot en massage och en kroppsskrubb där döda hudceller skrubbades bort. Behandlingarna avslutades med ett svalt bad. Term-besöket kunde sedan fortsätta med en stunds diskussioner med andra badare i ett samlingsrum eller i biblioteket. De första spa-orterna i Europa Efter hand som romarriket bredde ut sig över stora delar av Europa såg romarna till att bygga nya badhus på lämpliga platser i de nya lydrikena. Ofta valdes platser som sedan urminnes tider var kända för naturligt heta källor med välgörande verkan. Totalt sett kom ett åttiotal platser runt om i Europa att bli nya badorter och dessa, samt de städer som de låg i eller växte fram genom romarnas närvaro där, fick i flera fall namn som anspelade på just vattnet och badandet. Några exempel är Baden-Baden i Tyskland, Bath i England, Vichy i Frankrike och Spa i Belgien. Romarnas namn på Budapest i Ungern var Aquinum, vilket antyder dess betydelse ytterligare som en av de viktiga romerska badstäderna. Även om romarna tog med sig sina egna badtraditioner respekterade de också lokala traditioner och därmed kom baden att se lite olika ut på olika håll i Europa. När romarriken senare började falla sönder föll också badhusens popularitet. Många kristna kritiserade badtraditionen och kallade de romerska badhusen för köttets katedraler. Först under slutet av 1500-talet och början av 1600-talet fick de gamla badorterna en renässans. Vid det laget hade man kommit på att vatten inte bara var skönt att bada i, utan att det också var hälsosamt att dricka vatten. Ja, redan på 1300-talet hade en man vid Collin Leloup från orten Spa börjat förespråka vatten som hälsobringare och han började också marknadsföra en hälsobrunn i Spa, varför orten under medeltiden kom att bli mycket viktig i den nya kurortstradition som

3 uppstod. Kring hälsokällorna uppstod nya traditioner, som stärkande promenader i vacker miljö, olika inpackningar och behandlingar baserade på örter och alger. Europas societet vallfärdade till de nya kurorterna på vilosemestrar för att kurera diverse krämpor och i stor utsträckning också i rent umgängessyfte. Såväl grekiska som romerska bad inspirerade utvecklingen av de islamiska hammam-baden (hammam är arabiska och betyder värmespridare ) som blev mycket populära under den arabiska stormaktstiden och sedan dess finns kvar på många platser inte bara i Mellanöstern utan även i stora delar av norra Afrika. Du kommer att kunna läsa mer om hammams i en senare pressrelease från. Kurorter i Norden Också i Norden uppstod under och 1700-talen kurorter. Vid 1700-talets mitt fanns det omkring 300 brunnar i Sverige, vilka användes flitigt. Utvecklingen på kontinenten inspirerade givetvis, men det fanns även gamla källtraditioner att bygga vidare på. Tidiga religiösa riter hade ofta ägt rum vid källor och när kristendomen kom till Sverige använda munkarna ofta samma källor att förrätta dop i, eftersom människorna inte ville överge dessa kraftkällor. Ungefär 100 år efter reformationen landsförvisades emellertid de katolska munkarna av protestanterna och med munkarna försvann i princip all sjukvård, eftersom denna varit koncentrerad till klostren. Munkarna hade, med sina kunskaper om läkeörter, varit dåtidens främsta läkare. Hälsobrunnarna blev nya centra för sjukvård och konvalescens, inte minst efter att Urban Hjärne ( ) gjort vattenanalyser vid Medevi brunn och visat på de hälsobringande effekterna av att dricka brunn. Flera av de hälsobrunnar som anlades och utvecklades under den här tiden finns kvar än idag: förutom Medevi brunn märks även Ramlösa brunn, Loka brunn, Porla, och Söderköpings brunn. Utöver detta fanns sedan urminnes tider också starka bastubadstraditioner i Norden, framför allt i Finland. (Mer om detta i en kommande pressrelease från.) Efter hand som städerna växte kom dålig hygien att bli en påträngande faktor. Under 1800-talets senare del började badanläggningarna hitta in till Sveriges större städer: i Stockholm startade Carl Curman Sturebadet och i Göteborg öppnade Renströmska bad- och tvättanstalten, det som idag heter Hagabadet. Den klassiska bad- och kurtraditionen föll i glömska hos en stor del av allmänheten under början av 1900-talet, men med tiden fick så gott som varje ort eller större kommun sitt eget badhus. Runt om i landet uppstod också så kallade hälsohem, vars verksamhet inspirerades av hälsoprofeten Are Waerlands idéer. Hälsohemmen kom att stå för vegetarisk kost, avhållsamhet från alkohol och tobak, fasteterapi och den traditionella svenska gymnastiken. Hälsa, fitness och skönhet inspirerar Under och 1980-talet startade en stor hälsovåg i USA, som dels märktes genom löpartrenden, dels genom gymtrenden (med Arnold Schwarzenegger och Cory Everson i spetsen). Att vara frisk och ha en stark, vältränad kropp blev status och väckte medvetenhet om behovet av träna och leva sunt för att hålla sig frisk och inte försoffas hos den stora massan. Genom Kenneth Cooper i Texas myntades begreppet aerobics (träning som innebär att energiframställningen i kroppen kräver syre för att kunna ske en både hälso- och konditionsfrämjande samt fettförbrännande träningsintensitet). Jane Fonda inspirerade en hel värld att börja med dansant gruppträning i form av workout. Spakonceptet vidareutvecklas Vi den här tiden fanns det spaanläggningar i USA som byggde sin verksamhet på europeiska kurortstraditioner och delvis även inhemska heta källor eller mineralrika källor, men öppenheten var stor för de nya trenderna och modern träning kom att bli ett viktigt inslag i spaanläggningarnas utbud. När hälsotrenden nådde Europa skedde samma sak här, även om vissa betydande skillnader kan skönjas mellan amerikanska och europeiska spaanläggningar. Exempelvis är det i Tyskland lag på att en anläggning, för att få kalla sig spa, måste ha en läkare anställd. I Frankrike har thalassoanläggningarna kommit att stå för den mest spaliknande verksamheten, även om thalassokonceptet inte är ett renodlat spakoncept. Även i Tunisien, Spanien och Portugal finns flera thalassoanläggningar. (Mer information om thalassokonceptet kommer i en senare pressrelease från.) I England har den lokala spavarianten kallats health farms, men också här börjar allt fler svänga om sin verksamhet mot ett renodlat spakoncept och inom hotell- och fitnessbranschen har intresset varit mycket stort, varför antalet resort- och club spa-anläggningar ökar kraftigt för närvarande. Spa i Sverige

4 I Sverige har spautvecklingen kommit igång först på senare år, mycket på grund av att hälsohemmen länge hade en så stark position (med motsvarande situation i Finland vad gällde badhotellen). På senare år har emellertid intresset för hälsohemmens mer extrema koncept svalnat bland allmänheten och flera anläggningar har gått ur Hälsohemmens riksorganisation för att svänga om sin verksamhet mot ett mer traditionellt konferenshotellutbud eller mot en spaverksamhet. Spakonceptet som är mer tillåtande har vunnit i popularitet och på senare år har antalet spaanläggningar och hotell som delvis bedriver en spaverksamhet ökat starkt. Att både hälsohem och kurorter börjat utveckla en spaverksamhet beror på att det är ett koncept som passar väl in i den moderna livsstilen. När tid är en bristvara och stress ett faktum för allt fler människor blir spalivsstilen, med regelbundna besök på ett dagspa och kanske årliga besök på ett resort- eller destination spa, ett självklart val för allt fler. Att spa-a är ett sätt att ta hand om sig själv, komma i balans och helt enkelt må bättre. De främsta skillnaderna mellan ett hälsohem och ett spa kan ses i tabellen nedan: Krav på auktoriserade hälsohem Gäller på spa - Inomhus & utomhus-motionsmöjligheter - Gärna både inomhus- och utomhusmotion, men inget krav. Gärna någon form av vattenträning (ej krav). - Information om fasta, kost & motion - Ibland erbjuds fasteinfo, främst då på destinationsspa. Kost & motions-information finns, bl a i form av föreläsningar och anställd personal. - Fasteterapi - Förekommer ibland, främst på destinationsspa. - Tobaks- och alkoholfri miljö - Rökning vanligtvis inte tillåtet inne på själva anläggningen. Däremot går det bra att få ett glas vin eller en öl till maten. - Samtalsterapi enskilt & i grupp - Erbjuds vanligtvis inte. - Kaffefritt/koffeinfritt - Erbjuder oftast både kaffe och te. - Vegetarisk kost - Kost rik på frukt och grönsaker, men inte nödvändigtvis vegetarisk. Skall vara gourmetmat som samtidigt är kalori- och fettsnål. - Anställd sjuksköterska eller etablerad - Ej anställd sjuksköterska/läkare. kontakt med vårdcentral Undantag: spaanläggningar i Tyskland och så kallade medical spas. - Verksamheten pågått minst ett år - Inga sådana krav. - Personalen deltar i årliga fortbildningsdagar - Inga specifika krav, men de flesta anläggningar fortbildar ändå sin personal regelbundet. Precis som det finns icke-auktoriserade hälsohem (ej medlemmar i Hälsohemmens riksorganisation) finns det också hotell, fitnessanläggningar etc som erbjuder en spaverksamhet som endast delvis svarar mot de förväntningar som finns från ISPA, den internationella spabranschorganisationen. Att en spaanläggning är medlem i ISPA fungerar som en slags kvalitetsgaranti för att anläggningen erbjuder en fullgod spaverksamhet. Det förekommer att anläggningar, både i Sverige och internationellt sett, använder ordet spa om sin verksamhet trots att det inte är ett renodlat spakoncept, vilket skapat viss förvirring. Utveckling och trender Medan Europas spaanläggningar har en mycket stark koppling till kurorterna, skapades de flesta av USAs spaanläggningar utan medicinsk kurkoppling. På grund av ökande hälsoproblem hos den amerikanska befolkningen har emellertid amerikanska försäkringsbolag börjat få upp ögonen för spaverksamheten, eftersom spavistelser visat sig vara bra inkörsportar mot en mer hälsosam livsstil för många människor. Det har lett till att amerikaner i viss utsträckning börjat få försäkringsbidrag för spavistelser och att intresset för så kallade medical spas och weightloss spas har ökat. I Europa har man istället börjat gå mer mot den amerikanska modellen med ren friskvårdsinriktning på anläggningarna. Fortfarande finns det många anläggningar med traditionell kurinriktning, bland annat i Italien, Frankrike och Tyskland. I den anrika kurorten Bath i England pågår för närvarande omfattande restaurering av klassiska badanläggningar och samtidigt bygger man ett hypermodernt dagspa i samma område. Både Europa och USA inspireras dessutom av spatrender från Asien. Asien har egentligen ingen egen spatradition, men har lyckats para ihop det västerländska spakonceptet med traditionella behandlingsformer inom

5 massage och hud- och skönhetsvård till ett mycket attraktivt och naturnära koncept. Till exempel finns nu thailändsk massage och balinesiska kroppsbehandlingar och bad på flera spaanläggningar i väst. Citera gärna, men ange då som källa. Vill du veta mer? Kontakta gärna för mer information, adresser, artiklar eller artikelserier: Mäster Samuelsgatan 3 Box S Stockholm Sverige tel fax Box 55603, Stockholm, Besöksadress Mäster Samuelsgatan 3, tel , fax ,

Spa flykt eller vardagslyx?

Spa flykt eller vardagslyx? Camilla Karlsson Spa flykt eller vardagslyx? Optimum medicamentum quies est Frid är den bästa medicinen Spa escape or everyday luxury? Optimum medicamentum quies est - Peace is the best medicine Turismvetenskap

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Möjlighetsföretagandet i Sverige

Möjlighetsföretagandet i Sverige Möjlighetsföretagandet i Sverige 2 Innehåll Inledning... 3 Att mäta nyföretagandet... 4 Varför startar folk företag?... 4 Skillnader i nyföretagandet... 7 Metod... 7 Det möjlighetsbaserade företagandet

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Svenskarna och. Internet

Svenskarna och. Internet Svenskarna och Internet 2007 Olle Findahl Svenskarna och Internet 2007 Svenskarna och internet 2007 Publicering: November 2007 Ansvarig utgivare: Jan Elvelid, World Internet Institute Författare: Olle

Läs mer

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis

Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar om cannabis Jag säger att om han börjar hänga i gängen och röka cannabis så kommer han inte kunna studera. Kan han inte studera kommer han inte få något jobb. Djupintervju- och fokusgruppsundersökning med föräldrar

Läs mer

Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande Socialt ansvarstagande En rättvishandelstudie i Nepal Av Gustav Ekman, Jenny Wennersten och Ida Stålgren Röda Korsets Folkhögskola 2008 1 Innehåll Inledning... 3 Syfte och frågeställning... 3 Hur gick

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd

Samhällsekonomi. så skapas vår välfärd Samhällsekonomi så skapas vår välfärd Om Ekonomifakta Ekonomifakta är en källa till information och kunskap om Sveriges ekonomi. Vi vänder oss till alla som snabbt behöver fakta om jobben, företagandet

Läs mer

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

Innehåll. Skyhöga byggnader. Att bemästra golvet. Tankar om livet. Att mäta tid. Religionsöverskridande berättelser

Innehåll. Skyhöga byggnader. Att bemästra golvet. Tankar om livet. Att mäta tid. Religionsöverskridande berättelser Innehåll Skyhöga byggnader Ära i höjden Tankar om livet Livets mening Döden Identitet Människosyn Global etik och internationell rättvisa Staden som mötesplats för religioner Jerusalem Ayodhya Singapore

Läs mer

Magasin Yasuragi. Nr 2, 2012 NYA RUM. Yasuragi Kids fyller 10 år. Det finns bara ett Yasuragi

Magasin Yasuragi. Nr 2, 2012 NYA RUM. Yasuragi Kids fyller 10 år. Det finns bara ett Yasuragi Magasin Yasuragi Nr 2, 2012 HoTELLiNfo HiTTar du LÄNgsT BaK! 27 NYA RUM Yasuragi Kids fyller 10 år Det finns bara ett Yasuragi Spice your meeting Spice your meeting Event 600 p Möte 500 p Matlagningsaktivitet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Kultur och hälsa. Hälsohörnan Hur gick det sedan? Biblioterapi i London. Merete Mazzarella Kulturen inget nyttoprojekt

Kultur och hälsa. Hälsohörnan Hur gick det sedan? Biblioterapi i London. Merete Mazzarella Kulturen inget nyttoprojekt Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2012 Kultur och hälsa Hälsohörnan Hur gick det sedan? Biblioterapi i London Merete Mazzarella Kulturen inget nyttoprojekt www.framsidan.net

Läs mer

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5

1 Inledning 3. 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4. 2 Metod 5 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Målgrupp 3 1.3 Problemformulering 4 1.4 Avgränsningar 4 2 Metod 5 2.1 Omvärldsanalys 5 2.2 Intervjuer 5 2.3 Enkät 5 2.4 Workshop 5 2.5 Think aloud

Läs mer

Aktivitetspaket Spårare

Aktivitetspaket Spårare Aktivitetspaket Spårare Hej! I Scouterna kan vi göra vad som helst! Häftigast av allt är kanske att vi tillsammans kan göra värden lite bättre. Vi lär oss om hur världen ser ut där vi bor, i skolan och

Läs mer

Mindfulness på Svenska

Mindfulness på Svenska Mindfulness på Svenska Om Meditation och Närvaro Peter Fendrich Denna bok är till salu på http://leanpub.com/svenskmindfulness Denna version publicerades den 2014-08-10 This is a Leanpub book. Leanpub

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H

ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Sveriges 4H en organisationsbeskrivning. V ÄLKOMMEN TILL SVERIGES 4H Adress: Sveriges 4H Box 2012 641 02 Katrineholm Telefon: 0150 503 80 Fax: 0150 535 99 e-mail: sveriges.4h@rs4h.se Hemsida: www.rs4h.se

Läs mer

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning

10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning ! 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning 10 viktiga frågor att ställa dig själv innan du väljer massageutbildning 1. Vad och hur mycket vill du kunna när utbildningen

Läs mer