Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S)"

Transkript

1 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13:15 15:15 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Övriga deltagare Christer Johansson (V), ej tjänstgörande ersättare Tommy Ek, förvaltningschef och stadsarkitekt Håkan Persson, planchef, Andrea Andersson, planarkitekt, 68 Frida Petersson, planarkitekt, Stina Bolö, byggnadsinspektör, Maria Lindgren, byggnadsinspektör, Ulla Björklund, nämndsekreterare Utses att justera Leif Sandström (V) Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, 22 maj 2014 kl 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Björklund Ordförande Justerande Peter Helander Leif Sandström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning Innehållsförteckning 68 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70...sid 3 69 Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m fl samt ersättning del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde...sid 4 70 Vasaloppsförening Sälen Mora. Tidsbegränsat bygglov för mässtält, Stranden 52:2...sid 6 71 Focus Neon AB. Bygglov för skylt, Noret 1:89...sid 9 72 Gunnar Gustavar. Bygglov för nybyggnad av carport, Selja 245:30...sid Kerstin Enström. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Kättbo 18:13...sid Solutionfocus i Mora AB. Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, Stranden 8:3...sid Ekonomiuppföljning...sid Delegationer...sid Delgivningar...sid Information om rivningslov / anmälan om rivning...sid 27

3 s presidieberedning Dnr BN 2012/6-215 BN ÄRENDE: Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 s beslut Planbeskrivningen kompletteras under Gator och Trafik med att säkra passager för gång- och cykeltrafik över Yvradsvägen behöver studeras. Förslaget till detaljplan godkänns för samråd. Redogörelse för ärendet Detaljplanen upprättas eftersom ägaren till Mora Life Åmåsängsgården önskar utöka sin camping, framförallt för husbilar, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70, som ägs av kommunen. Väster om Åmåsängsvägen finns etablerad campingverksamhet med reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Området öster om vägen (del av Utmeland 89:70) avses användas för uppställning av husvagnar och husbilar. Mellan den tillkommande campingen och stranden finns idag ett skogsområde som används av Utmelandsskolan som skolskog. Området läggs ut som NATUR-mark. Del av området väster om Åmåsängsvägen, som redan är bebyggt, omfattas av strandskydd. Strandskyddet avses upphävas genom detaljplaneläggningen. Beslutsunderlag Planbeskrivning, april 2014 Plankarta med bestämmelser, april 2014 Behovsbedömning, maj 2013 Planprogram för Åmåsäng med samrådsredogörelse, februari 2014 Trafikutredning för Åmåsäng, januari 2014 Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

4 s presidieberedning Dnr BN 2010/ BN ÄRENDE: Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m fl samt ersättning del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde s beslut tar samrådsredogörelsen som sin egen. godkänner detaljplanen för utställning. Redogörelse för ärendet Syftet med detaljplanen är att tillskapa planlagd industrimark för att möta efterfrågan på sådan. Mora kommun har sedan lång tid tillbaka köpt in aktuellt markområde för framtida industriändamål. Planområdet gränsar till befintligt industriområde vid Örjastäppan och är beläget längs Sollerövägen (väg 947). Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen (ÄPBL) SFS 1987:10. Detaljplanen godkändes för samråd 30 september 2010 och sändes ut för samråd mellan 8 oktober och 12 november yttranden inkom under samrådstiden, av dessa är sju yttranden från privatpersoner. Länsstyrelsen hade vissa erinringar. I samrådsförslaget redovisades planer på att placera återvinningscentral (ÅVC) inom planområdet. Många av de yttranden från privatpersoner som kom in under samrådskedet ansåg att ÅVC inte skulle placeras så nära bostäderna i Yvraden, därför togs en alternativ plats för ÅVC fram. Byggnation av ÅVC är nu påbörjad söder om Sollerövägen från planområdet sett. Då ÅVC inte längre ska placeras inom planområdet har kvartersmarken omdisponerats och lokalgatorna inom planområdet dragits om. Skogen mellan det planerade industriområdet och befintlig bostadsbebyggelse i Yvraden föreslås inkluderats i planen. En skötselplan har tagits fram för skogsområdet som bl.a. innebär förbud mot kalavverkning för att säkerställa att skogen kan ge ett visuellt skydd för bostadsbebyggelsen. I planen har det också avsatts områden för bullerskydd och dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen i området är tänkt att ske med lokalt omhändertagande (LOD). Inom området krävs därför att delar av fastigheten består av plantering, gräs, gräsarmering eller grönt tak samt att stora ytor inom naturmarken har avsatts för dagvattenhantering, exempelvis fördröjningsmagasin och översvämningsytor.

5 s presidieberedning Dnr BN 2010/ BN ÄRENDE: Forts Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m fl samt ersättning del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde Genomförandet av detaljplanen innebär att Mora kommun behöver förvärva mark på två platser inom planområdet. Dels en mindre samfällighet i planområdets sydöstra del och dels ett mycket litet markområde, ca 50 kvadratmeter stort, där den nya huvudgatan ansluter till den befintliga Mossvägen. Samfälligheten behövs för allmänplatsmark NATUR där dagvattenanläggning ska anläggas. Området vid Mossvägen behövs för att få tillräcklig svängradie i korsningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Frida Petersson, daterad Planhandlingar Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Skötselplan Övriga handlingar (finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen) Bullerrapport Kontrollprogram för dagvattenprovtagning Dagvattenutredningar

6 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0032 BN ÄRENDE: Vasaloppsföreningen Sälen Mora, Vasaloppets Hus, Mora Tidsbegränsat bygglov för mässtält STRANDEN 52:2 s beslut Sökt bygglov för tidsbegränsat bygglov i fem år under perioden 25 juli 30 september under åren avslås. Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 plan- och bygglagen från och med den 25 juli 2014 till den 30 september För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Gunnar Israelsson, Soldvägen 28, Sollerön. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Stina Bolö, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Reducering av bygglovsavgiften (HF 1) medges med 50 %. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för mässtält vid Vasaloppsmålet i fem år under perioden 25 juli 30 september under åren Mässtältet planeras i två plan med butik och nummerlappsutdelning i markplan och servering på plan 1. Möjlighet till servering finns i markplan. För området gäller detaljplan (Dp 249). Åtgärden strider mot detaljplanen då den bland annat planeras på mark som inte får bebyggas. Berörda sakägare har inte framfört några synpunkter mot sökt åtgärd. har som praxis att medge reducering av bygglovsavgiften för idrottsföreningar och ideella föreningar. Taxan medger att reducering av bygglovsavgiften får medges i vissa fall.

7 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0032 BN ÄRENDE: Forts Vasaloppsföreningen Sälen Mora STRANDEN 52:2 Motiv för beslut Enligt 9 kap. 33 plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges, för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9. Enligt 8 kap. 1 punkt 3 plan- och bygglagen ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Då planerat mässtält inte är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga på plan två som hyser en separat verksamhet anses åtgärden inte uppfylla plan- och bygglagen och bygglov ska därför inte heller beviljas. Tidsbegränsat bygglov föreslås dock beviljas under sökt period 2014 för att ge sökanden möjlighet att utreda alternativa lösningar på mässtält till evenemangsperioden under Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Skrivelse från Mats Rylander, inkommen Skrivelse från Mats Rylander, inkommen Anmälan om kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Principskisser, 5 st, inkomna Principskiss trappa, inkommen Illustrationer, 2 st, inkomna Tjänsteskrivelse av Stina Bolö, daterad

8 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0032 BN ÄRENDE: Forts Vasaloppsföreningen Sälen Mora STRANDEN 52:2 Upplysningar I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll och utsättning. Sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utsättning/lägeskontroll. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas med besvärshänvisning (rek) till: Sökanden Fastighetsägaren

9 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0066 BN 71 ÄRENDE: Focus Neon AB Bygglov för skylt, grafisk display NORET 1:89 s beslut Sökt bygglov för skylt med möjlighet till bildväxling beviljas inte. Sökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som följer av 2 kap 9 plan- och bygglagen. Avgiften för avslaget är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser uppsättning av en grafisk display med belysning vid Mc Donald s i Noret. För området gäller detaljplan S 133. Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen. Yttrande Trafikverket Region Mitt, har inkommit : Trafikverket är negativ till att bygglov ges för grafisk display, bildväxlande ljusreklam, på Noret 1:89. Elektronisk bildväxlande reklam intill en väg är olämpligt. Bildväxlingar och rörliga bilder kan distrahera bilförare så mycket att de riskerar att orsaka en olycka. Bildväxlande skyltar bör därför undvikas intill vägar. Med distraherande bildväxling menar Trafikverket i detta sammanhang ändring av budskap, bildväxling, i så täta intervaller att passerande fordonsförare normalt hinner se/uppfatta minst en bildväxling, dvs flera olika budskap. Det gäller både vid passage i skyltad hastighet och vid passage i långsammare kö, där sådana köer ofta förekommer. Det är lämpligare att placera elektroniska bildväxlande reklamskyltar inne i ett handelsområde, kanske vid en stor parkeringsplats där många rör sig gående. Då hinner fler människor se skyltarna och även läsa fler reklambudskap. Focus Neon AB har i yttrande inkommet bemött Trafikverket Region Mitt;s synpunkter; Vi delar inte Trafikverkets Region Mitts uppfattning om att skylten i fråga skulle kunna utgöra en riskfaktor för trafiksäkerheten på den intilliggande trafikleden. VTI har gjort en egen utredning för just digitala skyltar, i vilken man inte med säkerhet kan fastslå att dessa utgör ökade risker för trafiksäkerheten.

10 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0066 BN 71 ÄRENDE: Focus Neon AB NORET 1:89 Det kan enligt sagda rapport uppfattas som störande för trafikanter med bildväxlande skyltar men det finns ingen konkret data som stödjer slutsatsen eller på annat sätt påvisaren förhöjd frekvens av trafikolyckor till följd av bildväxlande skyltning. För att göra någon form av bedömning sett utifrån förbipasserande i fordon resonerar vi så här; Skylten uppfattas lysande och läsbar på ca 200 m avstånd. Den aktuella hastighetsbegränsningen på sträckorna är 50 km/h. Detta innebär att det tar 14,5 sekund för en bilist att passera skylten i skyltad hastighet från det att budskapet kan uppfattas. Om vi exempeltid har en växlingstid var 20;e sekund så skulle det innebära att en bilist max utsätts för en bildväxling, i de flesta fall ingen. Med detta sagt så menar vi inte att det är var 20;e sekund vi ämnar byta budskap. Vi föreslår en klausul i bygglovet som ställer krav på högre växlingstid för att öka säkerhetsmarginalen. Förslagsvis 1-1,5 min för att förebygga eventuell kö-situation. Syftet med skylten i fråga är inte att säljareklamtid eller att pumpa ut stora mängder budskap utan att ha en anpassningsbar skylt i förhållande vad slutanvändaren (QSC Restaurang AB) ämnar marknadsföra vid vissa tider på dygnet eller säsongsbetonade produkter. Vi vill även påpeka att budskapen inte behöver vara rörliga utan kan låsas till statiska bilder. Budskap som aktuella öppettider, Frukost, Mc Drive är exempel på budskap slutanvändaren i första hand ämnar skylta. Vi har skyltat flertalet liknande lösningar runt om i landet för såväl Mc Donald s räkning som flertalet kommuner. I många fall sitter skyltarna betydligt närmare trafiken än dessa displayer och växlingstiden är mer frekvent än 20 sekunder. Bifogar även som ett exempel Trafikverket Region Västs riktlinjer för infartsskyltar med rörligt budskap. Värt nämna är att dessa skyltar är avsedda att stå närmare väg än de skyltar som avses i våra ansökningar. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

11 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0066 BN 71 ÄRENDE: Focus Neon AB NORET 1:89 a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Föreslagen skylt avses placeras upplyft och väl synlig från, och i direkt anslutning till, rondellen där riksväg 70 och riksväg 45 möts. Trafikplatsen är komplex med dubbelfilig cirkulationsplats och stundtals mycket tät trafik. En digital skylt med möjlighet till bildväxling bedöms som mycket olämplig på denna plats. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Fotomontage, inkommet Trafikverkets yttrande, inkommet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Beslutet ska skickas till sökanden och fastighetsägaren med anvisning om hur beslutet kan överklagas. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen Beslutet skickas med besvärshänvisning till: Sökanden (rek) Fastighetsägaren (rek)

12 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0004 BN 72 ÄRENDE: Gunnar Gustavar Bygglov för nybyggnad av carport SELJA 245:30 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för gårdsbyggnadernas sammanlagda areal. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen med följande villkor: Byggnaden ska stakas ut. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked utfärdas. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Skiss över utsättning eller lägeskontroll. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av carport vid Klapparvägen 23 i Selja. För området gäller detaljplan S 55. Enligt detaljplanen får endast en gårdsbyggnad uppföras. Gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 40m². Befintlig gårdsbyggnad upptar med föreslagen nybyggnad en sammanlagd areal om ca 110 m². Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar

13 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0004 BN 72 ÄRENDE: Forts Gunnar Gustavar SELJA 245:30 hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden. Byggnaden föreslås uppföras ca 1,0 meter från gränsen mot fastigheten Selja 245:2. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig. Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 11 procent.

14 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0004 BN 72 ÄRENDE: Forts Gunnar Gustavar SELJA 245:30 Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Plan- och fasadritning, inkommen Situationsplan, inkommen Tjänsteskrivelse av M Lindgren, daterad Upplysningar I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll/utsättning. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra lägeskontrollen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

15 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0049 BN 73 ÄRENDE: Kerstin Enström Bygglov för tillbyggnad av fritidshus KÄTTBO 18:13 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för föreslagen tillbyggnad på mark som inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Tillbyggnaden får tas i bruk innan slutbesked ges. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Relationsritningar, (måttsatta och skalenliga) Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Enligt vad som framkommit i ärendet beslutar byggnadsnämnden att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte är nödvändiga i detta ärende. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av ett fritidshus på Mickelåsnäset i Kättbo. Tillbyggnaden avser en inglasad veranda. För området gäller detaljplan B 33. Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar

16 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0049 BN 73 ÄRENDE: Forts Kerstin Enström KÄTTBO 18:13 hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden. Byggnaden föreslås uppföras på mark som inte får bebyggas. Byggnaden föreslås uppföras ca 2,5 meter från gränsen mot fastigheten Kättbo 18:8. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig. Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig.

17 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0049 BN 73 ÄRENDE: Forts Kerstin Enström KÄTTBO 18:13 Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Plan- och fasadritning, inkommen Situationsplan, inkommen Illustration med materialbeskrivning (2 st.), inkomna Tjänsteskrivelse av M Lindgren, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

18 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0102 BN 74 ÄRENDE: Solutionfocus i Mora AB Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus STRANDEN 8:3 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs enligt nedan. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk för den nya användningen. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Brandskyddsdokumentation Relationsritningar Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Byggnaden inrymmer idag kontor och lägenhet och planeras inrymma lägenhet, HVB-hem (hem för vård eller boende) och tillhörande kontor. För området gäller detaljplan (Sp 162). Området är i detaljplan utlagt för bostäder och handel. HVB-hem med tillhörande kontor anses ingå i begreppet bostäder och stämmer därmed överens med detaljplanen. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller

19 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0102 BN 74 ÄRENDE: Forts Solutionfocus i Mora AB STRANDEN 8:3 b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Planritningar, källarplan och bottenvåning, inkomna Planritning, övre plan, inkommen Skrivelse, inkommen Brandskyddsbeskrivning, inkommen Tjänsteskrivelse av S Bolö, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

20 s presidieberedning BN 75 ÄRENDE: Ekonomiuppföljning för perioden januari april 2014 s beslut Nämnden har tagit del av informationen. Redogörelse för ärendet Ekonomiuppföljning för perioden januari t.o.m. april 2014 ser ut som följer. År 2014 UTFALL BUDGET AVVIKELSE BUDGET PROGNOS AVVIKELSE VERKSAMHET (tkr) Jan April Jan April Jan April helår helår helår Byggnadsnämnd Karta/Mät/GIS enheten Bygglovsenheten Planenheten Stadsbygg. administration Bostadsanpassning Totalt s överskott beror på att möten för april ej finns med i redovisningen. Kartenhetens differens beror på helårsdebitering av kartavtal. Bygglovsenhetens differens beror på färre beslutade ärenden under första kvartalet. Bostadsanpassningen har under perioden utbetalat mindre än budgeterat.

21 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Redovisning av delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Delegationsbeslut Delegat: Tommy Ek, stadsarkitekt 1. BYGG 2014/0132. Elgiganten Mora. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Utmeland 89:39.. Beslut Ansökan komplett Delegat: Lennart Sticko, byggnadsinspektör 2. BYGG 2010/0597. Sten Ramberg. Slutbevis för installation av eldstad, Isunda 17: BYGGBYGG 2010/0614. Tomas Mix. Slutbevis för installation av eldstad, Nusnäs 378:6. 4. BYGG 2011/0019. Anders Birgersson. Slutbevis för installation av eldstad, Moren 2:3. 5. BYGG 2013/0316. Mora kommun, Tekniska förvaltningen. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod, Ryssa 170:1 6. BYGG 2014/0016. Per Wåhlstedt. Bygglov och startbesked för ändring av enbostadshus, Noret 1:59. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0052. Marita Jonsson. Slutbesked för installation av eldstad, Nusnäs 339:3. 8. BYGG 2014/0059. Fortum Distribution AB. Bygglov och startbesked för nybyggnad av nätstation, Isunda 6:36. Beslut Ansökan komplett

22 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 9. BYGG 2014/0095. Berit Skogs-Nordkvist. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Nusnäs 308:2. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0179. Anders Nygren. Startbesked för installation av eldstad, Björka 25:3. Delegat: Rolf Larsson, byggnadsinspektör 11. BYGG 2008/0135. Ann-Charlotte Darth. Slutbevis för nybyggnad av enbostadshus, Vattnäs 79: BYGG 2010/0363.Marina Sundelin. Sutbevis för installation av eldstad, Utmeland 89: BYGG 2010/0526. Rune Snees. Slutbevis för installatin av eldstad, Långlet 123: BYGG 2012/0223. Patrik Bengtsson Ketti. Tillfälligt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus, Östnor 214: BYGG 2013/0467. Stefan Hansson. Slutbesked för installation av vatten/avlopp, Vattnäs 74: BYGG 2014/0069. Vattnäs Byggtjänst. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus, Vattnäs 138:19. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0077. Kent Danielsson. Startbesked för installation av vatten/avlopp, Vattnäs 144:1 Delegat: Stina Bolö, byggnadsinspektör 18. BYGG 2011/0505. Björn Olmats. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus, Bonäs 399: BYGG 2013/0399. Arne Andersson. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Kråkberg 9:25. Beslut Ansökan komplett

23 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 20. BYGG 2014/0045. Lidl Sverige AB. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Stranden 18:4. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0060. Morastrand AB. Startbesked för installation av ventilation, Kumbelnäs 124: BYGG 2014/0068. Erik Kajander. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Stranden 15:12. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0071. Arne Sparr. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad, Västra Storbyn 44:12. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0074. Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB. Startbesked för installation av ventilation. 25. BYGG 2014/0087. Zornsamlingarna. Bygglov och startbesked för uppsättning av lada (Pellasladan), Utmeland 47:2. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0105. Projektfabriken Sverige AB. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Noret 1:97. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0109. Ulf Mtsson. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Bäck 80:3. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0139. O Learys. Bygglov och startbesked för uppsättning av evenemangstält, Stranden 2:1. Beslut om avskrivelse, återkallat bygglov, BYGG 2014/0158. Kristina Frost. Startbesked för installation av ventilation, Stranden 30:2 Delegat: Maria Lindgren, byggnadsinspektör 30. BYGG 2011/0171. Mora kommun, Tekniska förvaltningen. Bygglov och startbesked för nybyggnad av avfallsbod. Beslut Ansökan komplett

24 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 31. BYGG 2012/0419. Karin Gustavsson. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, Morkarlby 43: BYGG 2013/0450. Jon Hagen. Bygglov och startbesked för nybyggnad av förråd, Gopshus 143:2. Bselut Ansökan komplett BYGG 2013/0477. Annika Ragnarsson Kvist. Bygglov och startbesked för nybyggnad av fritidshus, Vinäs 112:10. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0030. John Torneport. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad, Utmeland 657:2. Beslut Ansökan komplett Delegat: Margareta Dahl Löfberg, BAB-handläggare 35. BAB 2013/0038. Bostadsanpassningsbidrag kr för grind mot källartrapp och dörrautomatik vid huvudentré. Beslut BAB 2013/0062. Bostadsanpassningsbidrag kr för ett trappsteg mellan kök och grovkök och stödhandtag vid badkar. Beslut BAB 2013/0081. Bostadsanpassningsbidrag för anpassning av tre trösklar och två ledstänger i källartrapp. Beslut BAB 2013/0081. Bostadsanpassningsbidrag kr för borttagning av badkar och installation av duschkabin. Beslut BAB 2013/0085. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av ytterdörr- och balkongdörrströsklar. Beslut BAB 2013/0090. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av två trösklar, utbyggnad av broplanet, transport och montering av begagnad ramp. Beslut BAB 2014/0008. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av tre trösklar i lägenhet. Beslut

25 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 42. BAB 2014/0010. Bostadsanpassningsbidrag kr för montering av ledstång samt stödhandtag i trapp till övervåning. Beslut BAB 2014/0021. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av fyra trösklar. Beslut BAB 2014/0024. Bostadsanpassningsbidrag kr för besiktning av stoltrapphiss. Beslut BAB 2014/0029. Bostadsanpassningsbidrag kr för reparation av uthomhushiss, Tangent. Beslut

26 s presidieberedning BN 77 ÄRENDE: Redovisning av delgivningar Delgivningar 51. ÖVRI 2014/0016. Lantmäteriet, underrättelse Anläggningsförrättning för omprövning av Våmhus ga: ÖVRI 2014/0039. Lantmäteriet, underrättelse Fastighetsreglering berörande Morkarlby 230:1 och Utmeland 205:1 53. ÖVRI 2014/0040. Lantmäteriet, underrättelse Avstyckning från Öna 263: ÖVRI 2014/0042. Lantmäteriet, underrättelse Avstyckning från Vattnäs 96: ÖVRI 2014/0046. Lantmäteriet, underrättelse Fastighetsreglering berörande Heden 124:1, 127:1 och Västra Storbyn s: ÖVRI 2014/0044. Länsstyrelsens beslut om bidrag till Hantverkslaboratoriet för anordnande av seminarium och Dalarnas medeltida timmerhus. 57. ÖVRI 2014/0045. Tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2015 beslutad av Gemensamma servicenämnden Kommunfullmäktiges beslut 35/2014. Medborgarförslaget om anläggande av en hundrastgård anses besvarad. 59. Bygg 2012/0117. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut att inte medge strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Öna 200:5 60. Kommunstyrelsens beslut att godkänna planprogram för Åmåsäng. 61. Kommunstyrelsens beslut att anta ändring av delar av detaljplanerna S 69, S99, S 139, Dp 248 för del av Noret 128:4 m fl Helikopterlandningsplats vid Mora Lasarett.

27 s presidieberedning BN 78 ÄRENDE: Information om rivningslov och anmälan om rivning. Byggnadsinspektör Maria Lindgren informerar nämnden om lagstiftningen kring rivningslov och anmälan om rivning samt om pågående projekt och samarbete kring rivningsavfall med miljökontoret.

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ulla Björklund. Peter Helander. Anna-Carin Rydstedt. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1-80 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C), 124-127, 129-151 Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-89 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan Olof Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Karin Rydstedt

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Håkan Persson, planchef, 187-188 Andrea Andersson, planarkitekt, 187-188 Ulla Björklund, nämndsekreterare, 187-208. Jan-Olov Sundqvist (MOP)

Håkan Persson, planchef, 187-188 Andrea Andersson, planarkitekt, 187-188 Ulla Björklund, nämndsekreterare, 187-208. Jan-Olov Sundqvist (MOP) 1-54 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.35 Beslutande Peter Helander (C) 186-189, 191-208 Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) Christer Johansson (V) 1-47 2014-11-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S)

Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 88, 90-111 Lassä Bröms (C) Iza Bozdogan (S) 1-60 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Sven-Anders Söderberg (M) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) David Örnberg

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15. Sekreterare. Paragrafer 51-64

Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15. Sekreterare. Paragrafer 51-64 Byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (18) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, Orsa Onsdag den 21 maj 2014, kl 13:00 15:15 Beslutande: Lennart Rosell, ordförande (S) Hans Lindström (S) (ersättare för Bitte

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-38 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.00 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus C Jan Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter:

Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, tisdag em 29 september 2015. Underskrifter: 1(15) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, 2015-09-23 kl. 13:00 15.00 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Övriga deltagare: Utses att justera: Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg

Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15. Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg 1(82) Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen, 2015-12-14 kl. 13:15 Beslutande: Ulf Tholerus (C) Joakim Linder (MOP) Sven Anders Söderberg (M) Gunder Eriksson (C) Ajdoan Muliqi (S) Olle

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-12-15 Jn 19 Skedvi Kyrkby 34:1, Stora Skedvi Om- och tillbyggnad av skola etapp 2 och 3... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 4 Jn 21 Övriga ärenden... 5 Jävsnämnden 2016-12-15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden Protokoll 2012-10-23 1 (12) Plats: Kommunkontoret, Forshaga Tid: Klockan 09.00 10.30 Avser : 69-76 Beslutande: Maria Norell (S), ordförande Pia Falk (S) 1:e vice ordförande Willy Eriksson (C), 2: e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2012-06-19 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum YXNINGEN, tisdagen den 19 maj 2012 kl. 13 30 15 15. Peder Griph, s ordförande Arne Holmgren, s Anna Thuresson, c Christopher Svensson, s Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Jävsnämnden 2013-10-22 1 (24) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 14.00-15.40 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot, ordförande

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Byggnadsnämnden 2015-05-20 1 (34)

Byggnadsnämnden 2015-05-20 1 (34) Byggnadsnämnden 2015-05-20 1 (34) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, kl 13.00 15:40 Beslutande: Bo Lindblad (C), ordförande Anders Borg (C) Lars-Olov Simu (KD) Lennart Rosell (S) Pia Ström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-02-03 Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-02-03 Byggnadsnämndens presidieberedning 1-67 2014-02-03 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.25 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) 1-11 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande.

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande. BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 19 maj 2015, kl 08.00 10.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice

Läs mer

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att:

Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta att: Datum Dnr BYGG.2016.1211 Torbjörn Bengtsson torbjorn.bengtsson@varmdo.se 08-570 476 51 Bygglovhandläggare Tjänsteskrivelse TJUSTVIK 1:10: Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad - förråd Förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (12) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 26 augusti 2014, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Plats och tid: Dalagatan 1, Stora sågbladet, kl. 13:00 14:45. Lennart Rosell. Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Anders Borg (C)

Plats och tid: Dalagatan 1, Stora sågbladet, kl. 13:00 14:45. Lennart Rosell. Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Anders Borg (C) 1(14) Byggnadsnämnden Plats och tid: Dalagatan 1, Stora sågbladet, 2016-09-28 kl. 13:00 14:45 Beslutande: Bo Lindblad (C) Lennart Rosell (S) Pia Ström (S) Lars Olov Simu (KD) Anders Borg (C) Övriga deltagare:

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2016-06-16 Jn 10 Säter 4:5, (Hundbadet) Tillsynsärende olovligt byggande: Förslag till beslut om byggsanktionsavgift.... 2 Jn 11 Säter 4:5 - Lov i efterhand för nedtagning av träd, plantering

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-22 1(20) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.10 Beslutande Filip Gille (M), ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Arbetsutskott Plats och tid Stadsbyggnadskontoret, kommunhuset i Malung, tisdagen den 6 december 2016, kl 08.00 11.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M) vice ordförande Per Sivertssen

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Miljö- och byggnadsnämnden 11 mars 2015 1 (12) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-10.45 Beslutande Ersättare: Henric Forsberg, ordförande Christina Söhrman Stefan Andersson Iréne Frisk Tord

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Byggnadsnämnden 2015-02-04 1 (28)

Byggnadsnämnden 2015-02-04 1 (28) Byggnadsnämnden 2015-02-04 1 (28) Plats och tid: Stadsbyggnadsförvaltningen i Orsa, kl 13.00 17.00 Beslutande: Bo Lindblad (C), ordförande Anders Borg (C) Lars-Olov Simu (KD) Lennart Rosell (S) Pia Ström

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Carina Janneson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) David Örnberg (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Carina Janneson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 1-68 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.50 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Carina Janneson (M) Anna-Carin Rydstedt

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-11 1(12) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-15.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-21 1(17) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 09.00-12.00 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Peter Johansson (FP) Mattias Joelsson (KD) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o räddningsnämnden 2011-08-23 Udvig1 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum Yxningen, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Johan Merving, m Astrid-Marie

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M)

Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund (C) Jan Larsson (M) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 15:45 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Tony Olsson (V) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson

Läs mer

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl

Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (7) Plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum, kommunhuset i Malung, tisdagen den 17 maj 2016, kl 08.00 10.00 Beslutande Jörgen Lind (M) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Sven Anders Söderberg (M) Carina Jannesson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) David Örnberg (V)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Sven Anders Söderberg (M) Carina Jannesson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle Erlands (S) David Örnberg (V) 1-57 2013-08-29 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Sven Anders Söderberg (M) Carina Jannesson (M) Anna-Carin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Lassä Bröms (C) Tommy Ek, stadsarkitekt/förvaltningschef Ulla Björklund, nämndsekreterare

Ej tjänstgörande ersättare: Lassä Bröms (C) Tommy Ek, stadsarkitekt/förvaltningschef Ulla Björklund, nämndsekreterare 1-29 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.15 Beslutande Peter Helander (C), 53-62 Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Jannesson (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Olle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur 2017-02-02 2016-6005 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Moskogen 1:1, del av Fastighetens adress: Moskogen 101 (mellan Smedby och Trekanten) Sökande:

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 10 februari 2015, kl 08.00 11.30 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Lars Gudmundsson

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt 18-21 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 08:30 11:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Martin Äng (C)

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Sven Anders Söderberg. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 25 juni 2014, kl 15:30. Ulla Björklund. Peter Helander. Sven Anders Söderberg

Sven Anders Söderberg. Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa 25 juni 2014, kl 15:30. Ulla Björklund. Peter Helander. Sven Anders Söderberg 1-110 2014-06-23 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13:15 15:50 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) 79-99, 101-119, 121-124 Sven Anders Söderberg (M)

Läs mer

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Karin Rydstedt (S) Carina Jannesson (M)

Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands (S) Anna-Karin Rydstedt (S) Carina Jannesson (M) 1-122 2011-07-04 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Anders Bogg (C) Ulf Tholerus (C) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Olle Erlands

Läs mer

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C

Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson, FP Kermith Andersson, M Karl-Erik Andersson, C 1(12) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 28 oktober kl 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon, KD, ordf Åke Nilsson, S Anders Västsäter, KD Gunnar Henriksson,

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Byggnadsnämnden 2015-02-09 Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2015-02-09 Byggnadsnämndens presidieberedning 1-76 Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 16.40 Beslutande Ulf Tholerus (C) Gunder Eriksson (C) Joakim Linder (MOP) Anna-Carin Rydstedt (S) Ajdoan Muliqi (S) Sven-Anders Söderberg

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 8 december 2015, kl 08.00 11.15 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Jörgen Lind (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) 1(2) Plats och tid Sammanträdesrum Insjön, klockan 8:30-9:30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Daniels (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer