Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S)"

Transkript

1 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13:15 15:15 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Övriga deltagare Christer Johansson (V), ej tjänstgörande ersättare Tommy Ek, förvaltningschef och stadsarkitekt Håkan Persson, planchef, Andrea Andersson, planarkitekt, 68 Frida Petersson, planarkitekt, Stina Bolö, byggnadsinspektör, Maria Lindgren, byggnadsinspektör, Ulla Björklund, nämndsekreterare Utses att justera Leif Sandström (V) Justeringens plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen, 22 maj 2014 kl 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Björklund Ordförande Justerande Peter Helander Leif Sandström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 s presidieberedning Innehållsförteckning 68 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70...sid 3 69 Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m fl samt ersättning del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde...sid 4 70 Vasaloppsförening Sälen Mora. Tidsbegränsat bygglov för mässtält, Stranden 52:2...sid 6 71 Focus Neon AB. Bygglov för skylt, Noret 1:89...sid 9 72 Gunnar Gustavar. Bygglov för nybyggnad av carport, Selja 245:30...sid Kerstin Enström. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Kättbo 18:13...sid Solutionfocus i Mora AB. Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus, Stranden 8:3...sid Ekonomiuppföljning...sid Delegationer...sid Delgivningar...sid Information om rivningslov / anmälan om rivning...sid 27

3 s presidieberedning Dnr BN 2012/6-215 BN ÄRENDE: Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 s beslut Planbeskrivningen kompletteras under Gator och Trafik med att säkra passager för gång- och cykeltrafik över Yvradsvägen behöver studeras. Förslaget till detaljplan godkänns för samråd. Redogörelse för ärendet Detaljplanen upprättas eftersom ägaren till Mora Life Åmåsängsgården önskar utöka sin camping, framförallt för husbilar, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70, som ägs av kommunen. Väster om Åmåsängsvägen finns etablerad campingverksamhet med reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Området öster om vägen (del av Utmeland 89:70) avses användas för uppställning av husvagnar och husbilar. Mellan den tillkommande campingen och stranden finns idag ett skogsområde som används av Utmelandsskolan som skolskog. Området läggs ut som NATUR-mark. Del av området väster om Åmåsängsvägen, som redan är bebyggt, omfattas av strandskydd. Strandskyddet avses upphävas genom detaljplaneläggningen. Beslutsunderlag Planbeskrivning, april 2014 Plankarta med bestämmelser, april 2014 Behovsbedömning, maj 2013 Planprogram för Åmåsäng med samrådsredogörelse, februari 2014 Trafikutredning för Åmåsäng, januari 2014 Tjänsteskrivelse av A Andersson, daterad

4 s presidieberedning Dnr BN 2010/ BN ÄRENDE: Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m fl samt ersättning del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde s beslut tar samrådsredogörelsen som sin egen. godkänner detaljplanen för utställning. Redogörelse för ärendet Syftet med detaljplanen är att tillskapa planlagd industrimark för att möta efterfrågan på sådan. Mora kommun har sedan lång tid tillbaka köpt in aktuellt markområde för framtida industriändamål. Planområdet gränsar till befintligt industriområde vid Örjastäppan och är beläget längs Sollerövägen (väg 947). Planen handläggs med normalt planförfarande enligt den äldre plan- och bygglagstiftningen (ÄPBL) SFS 1987:10. Detaljplanen godkändes för samråd 30 september 2010 och sändes ut för samråd mellan 8 oktober och 12 november yttranden inkom under samrådstiden, av dessa är sju yttranden från privatpersoner. Länsstyrelsen hade vissa erinringar. I samrådsförslaget redovisades planer på att placera återvinningscentral (ÅVC) inom planområdet. Många av de yttranden från privatpersoner som kom in under samrådskedet ansåg att ÅVC inte skulle placeras så nära bostäderna i Yvraden, därför togs en alternativ plats för ÅVC fram. Byggnation av ÅVC är nu påbörjad söder om Sollerövägen från planområdet sett. Då ÅVC inte längre ska placeras inom planområdet har kvartersmarken omdisponerats och lokalgatorna inom planområdet dragits om. Skogen mellan det planerade industriområdet och befintlig bostadsbebyggelse i Yvraden föreslås inkluderats i planen. En skötselplan har tagits fram för skogsområdet som bl.a. innebär förbud mot kalavverkning för att säkerställa att skogen kan ge ett visuellt skydd för bostadsbebyggelsen. I planen har det också avsatts områden för bullerskydd och dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen i området är tänkt att ske med lokalt omhändertagande (LOD). Inom området krävs därför att delar av fastigheten består av plantering, gräs, gräsarmering eller grönt tak samt att stora ytor inom naturmarken har avsatts för dagvattenhantering, exempelvis fördröjningsmagasin och översvämningsytor.

5 s presidieberedning Dnr BN 2010/ BN ÄRENDE: Forts Detaljplan för del av Utmeland 557:1 m fl samt ersättning del av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde Genomförandet av detaljplanen innebär att Mora kommun behöver förvärva mark på två platser inom planområdet. Dels en mindre samfällighet i planområdets sydöstra del och dels ett mycket litet markområde, ca 50 kvadratmeter stort, där den nya huvudgatan ansluter till den befintliga Mossvägen. Samfälligheten behövs för allmänplatsmark NATUR där dagvattenanläggning ska anläggas. Området vid Mossvägen behövs för att få tillräcklig svängradie i korsningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av Frida Petersson, daterad Planhandlingar Samrådsredogörelse Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Skötselplan Övriga handlingar (finns hos Stadsbyggnadsförvaltningen) Bullerrapport Kontrollprogram för dagvattenprovtagning Dagvattenutredningar

6 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0032 BN ÄRENDE: Vasaloppsföreningen Sälen Mora, Vasaloppets Hus, Mora Tidsbegränsat bygglov för mässtält STRANDEN 52:2 s beslut Sökt bygglov för tidsbegränsat bygglov i fem år under perioden 25 juli 30 september under åren avslås. Tidsbegränsat bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 33 plan- och bygglagen från och med den 25 juli 2014 till den 30 september För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas byggherrens förslag: Gunnar Israelsson, Soldvägen 28, Sollerön. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Byggherren kontaktar byggnadsinspektör Stina Bolö, för samråd. Vid det tekniska samrådet ska den kontrollansvarige närvara. Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 plan- och bygglagen. Avgiften för bygglovet är kronor i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. Reducering av bygglovsavgiften (HF 1) medges med 50 %. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för mässtält vid Vasaloppsmålet i fem år under perioden 25 juli 30 september under åren Mässtältet planeras i två plan med butik och nummerlappsutdelning i markplan och servering på plan 1. Möjlighet till servering finns i markplan. För området gäller detaljplan (Dp 249). Åtgärden strider mot detaljplanen då den bland annat planeras på mark som inte får bebyggas. Berörda sakägare har inte framfört några synpunkter mot sökt åtgärd. har som praxis att medge reducering av bygglovsavgiften för idrottsföreningar och ideella föreningar. Taxan medger att reducering av bygglovsavgiften får medges i vissa fall.

7 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0032 BN ÄRENDE: Forts Vasaloppsföreningen Sälen Mora STRANDEN 52:2 Motiv för beslut Enligt 9 kap. 33 plan- och bygglagen får ett tidsbegränsat bygglov ges, för en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9. Enligt 8 kap. 1 punkt 3 plan- och bygglagen ska en byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Då planerat mässtält inte är tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga på plan två som hyser en separat verksamhet anses åtgärden inte uppfylla plan- och bygglagen och bygglov ska därför inte heller beviljas. Tidsbegränsat bygglov föreslås dock beviljas under sökt period 2014 för att ge sökanden möjlighet att utreda alternativa lösningar på mässtält till evenemangsperioden under Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Skrivelse från Mats Rylander, inkommen Skrivelse från Mats Rylander, inkommen Anmälan om kontrollansvarig, inkommen Situationsplan, inkommen Principskisser, 5 st, inkomna Principskiss trappa, inkommen Illustrationer, 2 st, inkomna Tjänsteskrivelse av Stina Bolö, daterad

8 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0032 BN ÄRENDE: Forts Vasaloppsföreningen Sälen Mora STRANDEN 52:2 Upplysningar I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll och utsättning. Sakkunnig med mätningsteknisk kompetens ska utföra utsättning/lägeskontroll. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas med besvärshänvisning (rek) till: Sökanden Fastighetsägaren

9 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0066 BN 71 ÄRENDE: Focus Neon AB Bygglov för skylt, grafisk display NORET 1:89 s beslut Sökt bygglov för skylt med möjlighet till bildväxling beviljas inte. Sökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som följer av 2 kap 9 plan- och bygglagen. Avgiften för avslaget är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser uppsättning av en grafisk display med belysning vid Mc Donald s i Noret. För området gäller detaljplan S 133. Sökt åtgärd strider inte mot detaljplanen. Yttrande Trafikverket Region Mitt, har inkommit : Trafikverket är negativ till att bygglov ges för grafisk display, bildväxlande ljusreklam, på Noret 1:89. Elektronisk bildväxlande reklam intill en väg är olämpligt. Bildväxlingar och rörliga bilder kan distrahera bilförare så mycket att de riskerar att orsaka en olycka. Bildväxlande skyltar bör därför undvikas intill vägar. Med distraherande bildväxling menar Trafikverket i detta sammanhang ändring av budskap, bildväxling, i så täta intervaller att passerande fordonsförare normalt hinner se/uppfatta minst en bildväxling, dvs flera olika budskap. Det gäller både vid passage i skyltad hastighet och vid passage i långsammare kö, där sådana köer ofta förekommer. Det är lämpligare att placera elektroniska bildväxlande reklamskyltar inne i ett handelsområde, kanske vid en stor parkeringsplats där många rör sig gående. Då hinner fler människor se skyltarna och även läsa fler reklambudskap. Focus Neon AB har i yttrande inkommet bemött Trafikverket Region Mitt;s synpunkter; Vi delar inte Trafikverkets Region Mitts uppfattning om att skylten i fråga skulle kunna utgöra en riskfaktor för trafiksäkerheten på den intilliggande trafikleden. VTI har gjort en egen utredning för just digitala skyltar, i vilken man inte med säkerhet kan fastslå att dessa utgör ökade risker för trafiksäkerheten.

10 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0066 BN 71 ÄRENDE: Focus Neon AB NORET 1:89 Det kan enligt sagda rapport uppfattas som störande för trafikanter med bildväxlande skyltar men det finns ingen konkret data som stödjer slutsatsen eller på annat sätt påvisaren förhöjd frekvens av trafikolyckor till följd av bildväxlande skyltning. För att göra någon form av bedömning sett utifrån förbipasserande i fordon resonerar vi så här; Skylten uppfattas lysande och läsbar på ca 200 m avstånd. Den aktuella hastighetsbegränsningen på sträckorna är 50 km/h. Detta innebär att det tar 14,5 sekund för en bilist att passera skylten i skyltad hastighet från det att budskapet kan uppfattas. Om vi exempeltid har en växlingstid var 20;e sekund så skulle det innebära att en bilist max utsätts för en bildväxling, i de flesta fall ingen. Med detta sagt så menar vi inte att det är var 20;e sekund vi ämnar byta budskap. Vi föreslår en klausul i bygglovet som ställer krav på högre växlingstid för att öka säkerhetsmarginalen. Förslagsvis 1-1,5 min för att förebygga eventuell kö-situation. Syftet med skylten i fråga är inte att säljareklamtid eller att pumpa ut stora mängder budskap utan att ha en anpassningsbar skylt i förhållande vad slutanvändaren (QSC Restaurang AB) ämnar marknadsföra vid vissa tider på dygnet eller säsongsbetonade produkter. Vi vill även påpeka att budskapen inte behöver vara rörliga utan kan låsas till statiska bilder. Budskap som aktuella öppettider, Frukost, Mc Drive är exempel på budskap slutanvändaren i första hand ämnar skylta. Vi har skyltat flertalet liknande lösningar runt om i landet för såväl Mc Donald s räkning som flertalet kommuner. I många fall sitter skyltarna betydligt närmare trafiken än dessa displayer och växlingstiden är mer frekvent än 20 sekunder. Bifogar även som ett exempel Trafikverket Region Västs riktlinjer för infartsskyltar med rörligt budskap. Värt nämna är att dessa skyltar är avsedda att stå närmare väg än de skyltar som avses i våra ansökningar. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

11 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0066 BN 71 ÄRENDE: Focus Neon AB NORET 1:89 a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Föreslagen skylt avses placeras upplyft och väl synlig från, och i direkt anslutning till, rondellen där riksväg 70 och riksväg 45 möts. Trafikplatsen är komplex med dubbelfilig cirkulationsplats och stundtals mycket tät trafik. En digital skylt med möjlighet till bildväxling bedöms som mycket olämplig på denna plats. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Fotomontage, inkommet Trafikverkets yttrande, inkommet Tjänsteskrivelse av L Sticko, daterad Upplysningar Beslutet ska skickas till sökanden och fastighetsägaren med anvisning om hur beslutet kan överklagas. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen Beslutet skickas med besvärshänvisning till: Sökanden (rek) Fastighetsägaren (rek)

12 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0004 BN 72 ÄRENDE: Gunnar Gustavar Bygglov för nybyggnad av carport SELJA 245:30 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för gårdsbyggnadernas sammanlagda areal. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked, för att påbörja åtgärden, godkänns med stöd av 10 kap. 23 plan- och bygglagen med följande villkor: Byggnaden ska stakas ut. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Byggnaden får tas i bruk innan slutbesked utfärdas. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Skiss över utsättning eller lägeskontroll. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser nybyggnad av carport vid Klapparvägen 23 i Selja. För området gäller detaljplan S 55. Enligt detaljplanen får endast en gårdsbyggnad uppföras. Gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 40m². Befintlig gårdsbyggnad upptar med föreslagen nybyggnad en sammanlagd areal om ca 110 m². Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar

13 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0004 BN 72 ÄRENDE: Forts Gunnar Gustavar SELJA 245:30 hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden. Byggnaden föreslås uppföras ca 1,0 meter från gränsen mot fastigheten Selja 245:2. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig. Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig. Exploateringsgraden på fastigheten uppgår med föreslagen åtgärd till ca 11 procent.

14 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0004 BN 72 ÄRENDE: Forts Gunnar Gustavar SELJA 245:30 Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Plan- och fasadritning, inkommen Situationsplan, inkommen Tjänsteskrivelse av M Lindgren, daterad Upplysningar I detta ärende krävs skiss över lägeskontroll/utsättning. Arbetet kan beställas hos Stadsbyggnadsförvaltningens kartenhet, tfn: Byggherren kan själv genom sakkunnig med mätningsteknisk kompetens utföra lägeskontrollen. Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

15 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0049 BN 73 ÄRENDE: Kerstin Enström Bygglov för tillbyggnad av fritidshus KÄTTBO 18:13 s beslut Liten avvikelse från detaljplanen lämnas för föreslagen tillbyggnad på mark som inte får bebyggas. Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 b plan- och bygglagen. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Tillbyggnaden får tas i bruk innan slutbesked ges. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Relationsritningar, (måttsatta och skalenliga) Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Enligt vad som framkommit i ärendet beslutar byggnadsnämnden att byggfelsförsäkring och färdigställandeskydd inte är nödvändiga i detta ärende. Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Ansökan avser tillbyggnad av ett fritidshus på Mickelåsnäset i Kättbo. Tillbyggnaden avser en inglasad veranda. För området gäller detaljplan B 33. Enligt detaljplanen får med punktprickning betecknad mark inte bebyggas. Enligt 16 kap 14, punkten 5 plan- och bygglagen, ska bestämmelserna i 17 kap 4 i den upphävda plan- och bygglagen gälla för vissa stads- och byggnadsplaner, vilket innebär att 39 byggnadsstadgan ska tillämpas som bestämmelse i detaljplanen. I 39 föreskrivs att byggnad, som inte skall sammanbyggas eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt, inte får läggas på mindre avstånd från gränsen mot denna än som motsvarar

16 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0049 BN 73 ÄRENDE: Forts Kerstin Enström KÄTTBO 18:13 hälften av den för byggnaden tillåtna största höjden och inte närmare gränsen än 4,5 meter samt att avståndet mellan byggnader på samma tomt inte ska vara mindre än den för någondera byggnaden tillåtna största höjden. Byggnaden föreslås uppföras på mark som inte får bebyggas. Byggnaden föreslås uppföras ca 2,5 meter från gränsen mot fastigheten Kättbo 18:8. Berörda sakägare har inte framfört några anmärkningar mot sökt åtgärd. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Enligt 9 kap 31 b plan- och bygglagen får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, trots 30 första stycket 2, 31 1 och 31 a 2. Om avvikande åtgärder tidigare har godtagits enligt första stycket eller 30 första stycket 1 b, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits. Regeringsrätten har uttalat att, om de i 39 tredje stycket byggnadsstadgan angivna förutsättningarna föreligger, är även en placering närmare gränsen än 4,50 meter att anse som planenlig. Sökt åtgärd bedöms inte utgöra men för grannar eller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet och försvårar inte ett lämpligt bebyggande av området och får därför anses som planenlig.

17 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0049 BN 73 ÄRENDE: Forts Kerstin Enström KÄTTBO 18:13 Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Plan- och fasadritning, inkommen Situationsplan, inkommen Illustration med materialbeskrivning (2 st.), inkomna Tjänsteskrivelse av M Lindgren, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

18 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0102 BN 74 ÄRENDE: Solutionfocus i Mora AB Bygglov för ändrad användning av flerbostadshus STRANDEN 8:3 s beslut Sökt bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30 plan- och bygglagen. Kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs inte i detta ärende. Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att kontrollplanen fastställs enligt nedan. Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap 23 plan- och bygglagen. Slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk för den nya användningen. Som underlag för slutbeskedet ska följande handlingar lämnas in till stadsbyggnadsförvaltningen: Brandskyddsdokumentation Relationsritningar Avgiften för bygglov är kronor enligt fastställd taxa av kommunfullmäktige. Redogörelse för ärendet Byggnaden inrymmer idag kontor och lägenhet och planeras inrymma lägenhet, HVB-hem (hem för vård eller boende) och tillhörande kontor. För området gäller detaljplan (Sp 162). Området är i detaljplan utlagt för bostäder och handel. HVB-hem med tillhörande kontor anses ingå i begreppet bostäder och stämmer därmed överens med detaljplanen. Motiv för beslut Enligt 9 kap 30 plan- och bygglagen ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser a) överensstämmer med detaljplanen, eller

19 s presidieberedning Dnr BYGG 2014/0102 BN 74 ÄRENDE: Forts Solutionfocus i Mora AB STRANDEN 8:3 b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 första stycket 1 och 5, 6 tredje stycket, 8 och 9 och 8 kap. 1 3, 6, 7, 9 13, 17 och 18. Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. Handlingar som ingår i beslutet Ansökan, inkommen Situationsplan, inkommen Planritningar, källarplan och bottenvåning, inkomna Planritning, övre plan, inkommen Skrivelse, inkommen Brandskyddsbeskrivning, inkommen Tjänsteskrivelse av S Bolö, daterad Upplysningar Bygglov upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla. Beslutet kungörs i Post- och Inrikes tidningar. Angränsande markägare kommer att informeras om kungörelsen. Tidigast fyra veckor efter kungörelse i Post och Inrikes tidningar kan beslutet vinna laga kraft, detta under förutsättning att ingen överklagar beslutet Beslutet skickas till: Sökanden

20 s presidieberedning BN 75 ÄRENDE: Ekonomiuppföljning för perioden januari april 2014 s beslut Nämnden har tagit del av informationen. Redogörelse för ärendet Ekonomiuppföljning för perioden januari t.o.m. april 2014 ser ut som följer. År 2014 UTFALL BUDGET AVVIKELSE BUDGET PROGNOS AVVIKELSE VERKSAMHET (tkr) Jan April Jan April Jan April helår helår helår Byggnadsnämnd Karta/Mät/GIS enheten Bygglovsenheten Planenheten Stadsbygg. administration Bostadsanpassning Totalt s överskott beror på att möten för april ej finns med i redovisningen. Kartenhetens differens beror på helårsdebitering av kartavtal. Bygglovsenhetens differens beror på färre beslutade ärenden under första kvartalet. Bostadsanpassningen har under perioden utbetalat mindre än budgeterat.

21 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Redovisning av delegationsbeslut s beslut Redovisningen av delegationsbeslut godkänns. Delegationsbeslut Delegat: Tommy Ek, stadsarkitekt 1. BYGG 2014/0132. Elgiganten Mora. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Utmeland 89:39.. Beslut Ansökan komplett Delegat: Lennart Sticko, byggnadsinspektör 2. BYGG 2010/0597. Sten Ramberg. Slutbevis för installation av eldstad, Isunda 17: BYGGBYGG 2010/0614. Tomas Mix. Slutbevis för installation av eldstad, Nusnäs 378:6. 4. BYGG 2011/0019. Anders Birgersson. Slutbevis för installation av eldstad, Moren 2:3. 5. BYGG 2013/0316. Mora kommun, Tekniska förvaltningen. Slutbesked för nybyggnad av teknikbod, Ryssa 170:1 6. BYGG 2014/0016. Per Wåhlstedt. Bygglov och startbesked för ändring av enbostadshus, Noret 1:59. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0052. Marita Jonsson. Slutbesked för installation av eldstad, Nusnäs 339:3. 8. BYGG 2014/0059. Fortum Distribution AB. Bygglov och startbesked för nybyggnad av nätstation, Isunda 6:36. Beslut Ansökan komplett

22 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 9. BYGG 2014/0095. Berit Skogs-Nordkvist. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Nusnäs 308:2. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0179. Anders Nygren. Startbesked för installation av eldstad, Björka 25:3. Delegat: Rolf Larsson, byggnadsinspektör 11. BYGG 2008/0135. Ann-Charlotte Darth. Slutbevis för nybyggnad av enbostadshus, Vattnäs 79: BYGG 2010/0363.Marina Sundelin. Sutbevis för installation av eldstad, Utmeland 89: BYGG 2010/0526. Rune Snees. Slutbevis för installatin av eldstad, Långlet 123: BYGG 2012/0223. Patrik Bengtsson Ketti. Tillfälligt slutbesked för nybyggnad av enbostadshus, Östnor 214: BYGG 2013/0467. Stefan Hansson. Slutbesked för installation av vatten/avlopp, Vattnäs 74: BYGG 2014/0069. Vattnäs Byggtjänst. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av fritidshus, Vattnäs 138:19. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0077. Kent Danielsson. Startbesked för installation av vatten/avlopp, Vattnäs 144:1 Delegat: Stina Bolö, byggnadsinspektör 18. BYGG 2011/0505. Björn Olmats. Slutbesked för nybyggnad av fritidshus, Bonäs 399: BYGG 2013/0399. Arne Andersson. Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, Kråkberg 9:25. Beslut Ansökan komplett

23 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 20. BYGG 2014/0045. Lidl Sverige AB. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Stranden 18:4. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0060. Morastrand AB. Startbesked för installation av ventilation, Kumbelnäs 124: BYGG 2014/0068. Erik Kajander. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Stranden 15:12. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0071. Arne Sparr. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad, Västra Storbyn 44:12. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0074. Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB. Startbesked för installation av ventilation. 25. BYGG 2014/0087. Zornsamlingarna. Bygglov och startbesked för uppsättning av lada (Pellasladan), Utmeland 47:2. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0105. Projektfabriken Sverige AB. Bygglov och startbesked för uppsättning av skylt, Noret 1:97. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0109. Ulf Mtsson. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av enbostadshus, Bäck 80:3. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0139. O Learys. Bygglov och startbesked för uppsättning av evenemangstält, Stranden 2:1. Beslut om avskrivelse, återkallat bygglov, BYGG 2014/0158. Kristina Frost. Startbesked för installation av ventilation, Stranden 30:2 Delegat: Maria Lindgren, byggnadsinspektör 30. BYGG 2011/0171. Mora kommun, Tekniska förvaltningen. Bygglov och startbesked för nybyggnad av avfallsbod. Beslut Ansökan komplett

24 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 31. BYGG 2012/0419. Karin Gustavsson. Slutbesked för nybyggnad av komplementbyggnad, Morkarlby 43: BYGG 2013/0450. Jon Hagen. Bygglov och startbesked för nybyggnad av förråd, Gopshus 143:2. Bselut Ansökan komplett BYGG 2013/0477. Annika Ragnarsson Kvist. Bygglov och startbesked för nybyggnad av fritidshus, Vinäs 112:10. Beslut Ansökan komplett BYGG 2014/0030. John Torneport. Bygglov och startbesked för tillbyggnad av komplementbyggnad, Utmeland 657:2. Beslut Ansökan komplett Delegat: Margareta Dahl Löfberg, BAB-handläggare 35. BAB 2013/0038. Bostadsanpassningsbidrag kr för grind mot källartrapp och dörrautomatik vid huvudentré. Beslut BAB 2013/0062. Bostadsanpassningsbidrag kr för ett trappsteg mellan kök och grovkök och stödhandtag vid badkar. Beslut BAB 2013/0081. Bostadsanpassningsbidrag för anpassning av tre trösklar och två ledstänger i källartrapp. Beslut BAB 2013/0081. Bostadsanpassningsbidrag kr för borttagning av badkar och installation av duschkabin. Beslut BAB 2013/0085. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av ytterdörr- och balkongdörrströsklar. Beslut BAB 2013/0090. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av två trösklar, utbyggnad av broplanet, transport och montering av begagnad ramp. Beslut BAB 2014/0008. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av tre trösklar i lägenhet. Beslut

25 s presidieberedning BN 76 ÄRENDE: Forts Delegationsbeslut 42. BAB 2014/0010. Bostadsanpassningsbidrag kr för montering av ledstång samt stödhandtag i trapp till övervåning. Beslut BAB 2014/0021. Bostadsanpassningsbidrag kr för anpassning av fyra trösklar. Beslut BAB 2014/0024. Bostadsanpassningsbidrag kr för besiktning av stoltrapphiss. Beslut BAB 2014/0029. Bostadsanpassningsbidrag kr för reparation av uthomhushiss, Tangent. Beslut

26 s presidieberedning BN 77 ÄRENDE: Redovisning av delgivningar Delgivningar 51. ÖVRI 2014/0016. Lantmäteriet, underrättelse Anläggningsförrättning för omprövning av Våmhus ga: ÖVRI 2014/0039. Lantmäteriet, underrättelse Fastighetsreglering berörande Morkarlby 230:1 och Utmeland 205:1 53. ÖVRI 2014/0040. Lantmäteriet, underrättelse Avstyckning från Öna 263: ÖVRI 2014/0042. Lantmäteriet, underrättelse Avstyckning från Vattnäs 96: ÖVRI 2014/0046. Lantmäteriet, underrättelse Fastighetsreglering berörande Heden 124:1, 127:1 och Västra Storbyn s: ÖVRI 2014/0044. Länsstyrelsens beslut om bidrag till Hantverkslaboratoriet för anordnande av seminarium och Dalarnas medeltida timmerhus. 57. ÖVRI 2014/0045. Tjänstekatalog för IS/IT-tjänster 2015 beslutad av Gemensamma servicenämnden Kommunfullmäktiges beslut 35/2014. Medborgarförslaget om anläggande av en hundrastgård anses besvarad. 59. Bygg 2012/0117. Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva byggnadsnämndens beslut att inte medge strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Öna 200:5 60. Kommunstyrelsens beslut att godkänna planprogram för Åmåsäng. 61. Kommunstyrelsens beslut att anta ändring av delar av detaljplanerna S 69, S99, S 139, Dp 248 för del av Noret 128:4 m fl Helikopterlandningsplats vid Mora Lasarett.

27 s presidieberedning BN 78 ÄRENDE: Information om rivningslov och anmälan om rivning. Byggnadsinspektör Maria Lindgren informerar nämnden om lagstiftningen kring rivningslov och anmälan om rivning samt om pågående projekt och samarbete kring rivningsavfall med miljökontoret.

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27

Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin Rydstedt (S) Kristina Lundberg (V) 1-27 1-75 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Ulf Tholerus C Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Carina Aspelin (M) Olle Erlands (S) Anna-Carin

Läs mer

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S)

Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist (MOP) Olle Erlands (S) Iza Bozdogan (S) 1-55 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.30 Beslutande Peter Helander (C) Ulf Tholerus (C) Leif Sandström (MP) Sven Anders Söderberg (M) Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S)

Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin Rydstedt (S) Lassä Bröms (C) Isa Bozdogan (S) 1-91 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 14.35 Beslutande Ulf Tholerus (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Olov Carlsson (MP) Sven Anders Söderberg (M) Anna-Carin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-36 2015-05-19 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 19 maj, kl. 13:15-17:15 ande Övriga deltagare Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg (S) Åke Knutz

Läs mer

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson

Byggnadsnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00. Åsa Larsson 1 Byggnadsnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, tisdagen den 18 maj 2010, kl 13.15-16:00 Beslutande: Carl-Gustaf Gudmundsson (C) Åsa Larsson (S) Alf Carlsson (M) Kerstin Lindström (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.

Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30. Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan. Plats och tid Stadsrummet, onsdagen den 27 mars 2013 kl 16.30 Ärenden Enligt föredragningslista. Peter Andersson ordförande Lena Andersson sekreterare Vid förhinder, meddela Lena tfn 49 74 69 eller lena.andersson@trollhattan.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-04-16 1(23) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 17.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindqvist (MP) Stina Borjo (V), jäv 25

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid kl 09:30, Stadshuset Ovalen ande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Stig Rönnbäck (S) Carola Sundqvist (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 2015-03-26 kl.9.00 1(53) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 10.00 14.15 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (74)

Sammanträdesprotokoll 1 (74) Sammanträdesprotokoll 1 (74) Plats och tid Erstavik Nacka stadshus kl 15.00 18.40 Beslutande Cathrin Bergenstråhle (M) Bjarne Hanson (FP) Leif Holmberg (C) Bernt Enström (KD) Kaj Nyman (S) Ingela Birgersson

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer