S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål"

Transkript

1 Ändamål Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och viltvårdsförhållanden. 1

2 Godkännande Proven skall till tid och plats vara godkända av Svenska Kennelklubben. Tjänstgörande domare skall vara auktoriserad av Svenska Älghundklubben samt vara medlem i någon av dess lokalklubbar. 2

3 Organisation och genomförande Den arrangerande lokalklubbens svarar för att provet genomförs i enlighet med fastställda bestämmelser. För detta ändamål utser lokalklubbens styrelse: fullmäktige, provledare och domare. 3

4 Provdag Provdag skall fastställas senast dagen före avsedd provdag. Alternativ provdag kan bestämmas och utnyttjas vid t ex. sjukdom eller extremt olämplig väderlek. Angående vädret avgör domaren i samråd med hundägaren. 4

5 Prisvalör Domaren skall snarast möjligt efter genomfört prov informera hundägaren om vilket pris (ej poäng) han/hon ämnar föreslå kollegiet. Vid osäkerhet. Tala om detta och att du återkommer med besked inom tre dagar. Upplys hundägaren om att det är kollegiet som fastställer pris och poäng. - Tag ditt ansvar som domare 5

6 Att tänka på innan provet påbörjas ID-märkning skall kontrolleras innan provet påbörjas. Kan ej avläsning av ID-märkning ske vid provtillfället så måste provet ställas in. Hundägaren skall tillhandahålla avläsare för kontroll. Att hunden ej är folkilsken. Informera hundägaren om hur ett jaktprov genomförs. (Viktigt vid nya medlemmar). Informera om att PBP får användas. Medför hjälpmedel som karta, kompass, ev. hörselförstärkare, lämplig klädsel och ficklampa för kontroll av ID-märkning. Provregelhäfte och anteckningsmaterial är ett krav. 6

7 Protokoll Skogsprotokoll och anteckningar Hellre för mycket än för lite Mycket viktigt med alla tider. Använd tidblankett som finns i datorn och sänd med protokollet till mottagaren Anteckna vind, före och temperatur ca provdagen. Skriv protokoll så fort som möjligt, Skriv en kladd omedelbart vid hemkomst (läs, läs, läs) tro inte att ni minns allt. - Berättelsen skall stämma med poäng - Använd uttryck ur regelboken - Tänk på den som skall registrera via data (skriv tydligt) Domaren är skyldig att inom en vecka insända korrekt ifyllt protokoll till provledare eller annan av styrelsen utsedd. 7

8 Prov i annat verksamhetsområde Prov kan genomföras inom annan lokalklubbs verksamhetsområde under förutsättning att berörd lokalklubb är kontaktad och kontakta provledaren för det berörda området. Domare eller hundförare måste ha jakträtt på området eller löfte av jakträttsinnehavaren. Löshundsprov får ej genomföras på Ö eller Avgränsat område som är mindre än 1000 ha, prov får ej genomföras i älghägn. 8

9 Fullmäktige De personer som utses till fullmäktige skall ha ett synnerligen gott omdöme och ett gott anseende. Stor erfarenhet av jakt med älghundar samt minst 5 års erfarenhet som domare. 9

10 Kollegie Består av fullmäktige, provledare, domare, aspiranter, elever och styrelseledamöter. Fastställer slutlig poäng och prisvalör Remissinstans för till styrelsen inkomna protester. Resultat av kollegiet inom 14 dagar till hundägaren. Domare som ej deltagit vid kollegie under de senaste två åren bör ej anlitas som domare. 10

11 Protest Om fel av teknisk art begåtts. Om hund inte haft rätt att deltaga enligt gällande bestämmelser. Protest mot domslut skall vara skriftligen och den skall lämnas in senast (3) dagar efter delgivning av kollegiets beslut till fullmäktige eller arrangerande lokalklubbs styrelse. 11

12 Frågan om ändring av domslut prövas 1. efter protest från provdeltagare vars rätt berörs av det klandrade domslutet. 2. efter anmälan från fullmäktige eller från den domare som bedömt hunden. 3. efter beslut av SÄK/SKK att av annan anledning ta upp frågan om ändring av visst domslut. 12

13 Protest mot domslut Skall vara skriftligt. Inom 3 dagar efter delgivning. Till fullmäktige eller lokalklubben styrelse. Protestavgift är dubbel anmälningsavgift. 13

14 Överklagan av lokalklubbs beslut Kan överklagas till SÄK 14 dagar efter lokalklubbs beslut. Protest som avslagits av SÄK s styrelse kan inom 60 dagar skriftligen överklagas till SKK s jakthundskommitté. 14

15 Rätt att delta i jaktprov Särskilt älgspårprov utan utställningsmerit från den dag hunden är nio (9) månader. Hunden skall uppnått tolv(12) månaders ålder för att starta lös- eller ledhundsprov Doping och andra otillbörliga förhållanden. Se SKK:s särskilda bestämmelser Nationella dopingsreglemente för hund Medlem i någon av SÄK:s lokalklubbar eller av FCI erkänd klubb. (Finsk eller Norsk älghundklubb godkänd av FCI räcker för deltagande). Tilldelats lägst 3:e pris eller sufficent i officiell klass på utställning. Frisk och ej folkilsken, säker för tamdjur - Rapport till SÄK, provet avbryts Tatuerad i örat eller om ägaren tillhandahåller avläsnings- utrustning kan även microchip godkännas. 15

16 Anmäld enligt gällande bestämmelser. Tik ej senare än 30 dagar före valpning (beräknat från 63 dagar efter första parning), ej tidigare än 75 dagar efter valpning. Smittsam sjukdom Valpar Öronkupering Svanskupering Generalklausul och dispensmöjligheter Vaccinationer Ansvar Kastrerad hanhund/tik 16

17 Registreringskrav Svenskägd hund skall vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd hund skall kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras. 17

18 Oacceptabelt beteende Hund som visar oacceptabelt beteende skall avvisas från prov. Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer. OBS! Blanketter skall finnas hos lokal-klubbarna. Olämpligt beteende Hund som under prov uppvisar ett olämpligt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot provdjuret/en, skall avvisas från provet. Skriftlig rapport till SÄK. 18

19 Bestämmelser för hundförare Rätta sig efter domarens direktiv, rätt till rimliga önskemål Föraren ansvarig för ev. skada. Får koppla - Bryter provet av giltig orsak Vapen får medföras. Pejlutrustning får monteras och användas under provet. Signaler från skallindikator eller annan hjälp från GPS kan tas med i bedömningen där de styrker domarens uppfattning och antaganden. Det är förbjudet att aga hund! 19

20 Pejl under jaktprov Regler meddelas hundägaren före start. Hundägaren tillhandahåller PBP pejl. I första hand ska hundägarens PBP pejl användas. Hundägaren är skyldig att låta domaren ta del av info från PBP under HELA provtiden enligt domarens önskemål. Domarens PBP kan användas, men då måste hundägaren haft sådant önskemål och godkänt detta. 20

21 Bestämmelser för domare Uppträda korrekt, ödmjukt och sakligt samt upplysa och undervisa nya medlemmar om provregler. Följa bestämmelser för jaktprov samt direktiv givna av fullmäktig och provledare. Leder provgruppen - Motorfordon används mycket restriktivt/sparsamt. Får ej döma hund som - Ägt eller är delägare i - Jakttränat/jagat med under de senaste 6 månaderna - Ej efter egen täckhund eller av egen uppfödning. Får använda hörselförstärkning 21

22 Allmänt Endast utifrån fakta som med säkerhet har konstaterats. Vägvisare/hundförare samt övriga utomståendes uppgifter. - Kan tas i beaktande i de fall där det styrker domarens egna iakttagelser. Bedöma alla hundar lika oavsett ras. Fäst inte blicken bara vid svårigheter utan se även MÖJLIGHETERNA. Uppträd ödmjukt och korrekt utan att för den skull bryta mot regler eller bestämmelser. Information från GPS pejl och skallindikator kan tas med om de kan styrkas med andra observationer. 22

23 Svåra provförhållanden Normala goda provförhållanden Vid extrema förhållanden kan detta vägas in - Storm, extrem värme, störtregn i stora mängder, våldsamt förändrade snöförhållanden under provdagen (snöfall i stora mängder och/eller snödrev). Om provet avbryts före 5 timmar skall orsaken alltid anges i provberättelsen. 23

24 Starkt kuperad terräng Är marken starkt kuperad skall domaren försöka uppskatta den verkliga sträckan som hunden tillryggalagt vid avstånd till upptagsplatsen samt vid andra förflyttningar under provets gång. GPS pejl får/kan användas vid bedömning av hundens prestationer. Det skall framgå av protokollet på vilket sätt och i vilka moment som poäng baserats på pejl/skallindikatoriakttagelser. Avstånd och flyktsträckor blir mera exakta. 24

25 Provtid Söktid 4 timmar - Söket provas till hunden hittat älg, 4 h. Om hund hittar älg snabbt - Söket provas under provdagen om möjlighet finns. Övrig provtid 5 timmar - Mycket speciella förhållanden kan innebära kortare övrig provtid. Exempel skadad funktionär. Provet kan avslutas när hunden är färdigprovad i alla moment dock ej före 200 min skalltid. När dagsljuset är kort får inte längre söktid användas än att hunden efter ett upptag beräknas kunna arbeta med älg i 5 timmar innan ljusförhållandena är sådana att bedömningen av provet omöjliggörs. 25

26 Avbrott i provet Provet kan avbrytas före provtidens slut om - Hunden visar bristande intresse och jaktlust. - Hunden driver älg under skall eller följer färska älgspår under skall - Hunden jagar tamdjur eller annat vilt än älg och inte avbryter på kommando eller - Återvänder efter att den blivit bortförd från sådant skall - Om provhunden ansluter till annat älgstånd och inte kan kopplas. Om den kan kopplas och inte återvänder vidtages ingen åtgärd. Prov som ej fullföljs redovisas som 0 pris. 26

27 Allvarlig störning Utomstående hund ansluter sig till provhundens arbete. Jakt i området stör provet. Uppenbara faromoment - Väg, järnväg, svag is och ev. rovdjur Använd Sunt förnuft 27

28 Byte av provområde Domaren avgör. Tid för förflyttning räknas ej in i provtiden. Byte av provområde får endast ske under söktid eller under söktid som uppstår under övrig provtid. Älgarbetet får ej avbrytas av provgruppen utan endast av hunden. 28

29 Raster under provtiden Får inte läggas in. Hunden får ej vila kopplad eller okopplad vid provgruppen. 29

30 Nytt prov Varg förekommer inom provområdet. Provet störs och störningen kan ej undanröjas Provälgen skadad Uppkoppling av utomstående - Under älgarbete Nytt prov - Under sök Provet fortsätter om tid finns Hunden skadas Om kollegiet finner att hunden ej bedömts rättvist eller anledning som hund och förare ej kan belastas för. OBS! Älgtomma marker = EJ nytt prov. Hunden tilldelas KEB. 30

31 Bedömningsskala Utmärkt prestation 9-10 Mycket bra prestation 7-8 Bra prestation 5-6 Godtagbar prestation 3-4 Dålig prestation 1-2 Ingen prestation 0 Kan ej bedömas K 31

32 Bedömningsmoment och koefficienter 1. Tempo under söket 0-10 x - 2. Sökets omfattning 0-10 x 1,0 3. Förmåga att finna älg 0-10 x 1,0 4. Avstånd till upptagsplatsen 0-10 x 0,5 5. Ståndskall på upptagsplatsen 0-10 x 1,0 6. Ståndskallsarbetets kvalité 0-10 x 1,0 7. Vilja att förfölja flyende älg 0-10 x 1,0 8. Förmåga att ställa flyende älg 0-10 x 1,0 9. Skalltid 0-10 x 1,0 10. Skallets hörbarhet 1-10 x 0,5 11. Skallets täthet och täckning 0-10 x 0,5 12. Samarbete 0-10 x 0,5 32

33 13. Lydnad 0-10 x 1,0 Bedömningsföreskrifter Sök om möjligt i älgtomma marker Avancemang i motvind - Anpassat till hundens sök och normala jaktförhållanden Uppträd som under jakt och var lågmäld Undvik mobiltelefoner och annan störande utrustning 33

34 Upptag Alla tillfällen då domaren konstaterat upptag räknas oavsett om det skett via skallgivning, spårtecken eller då domaren ser älg och att hunden har närkontakt. 34

35 Skottillfälle Hunden skall arbeta störningsfritt de första 90 minuterna. Efter 90 min skall domaren ensam söka skottillfälle. Med skottillfälle menas att domaren skall konstatera att hunden skäller älg. Ej jägarmässigt skottillfälle. Vid särskilt svåra förhållanden kan 1:a pris godkännas även utan att skottillfälle erhållits om säkra spårtecken konstaterats. Krav om skottillfälle för första pris skall godkännas även om det skett före 90 min under fast stånd eller gångstånd. Hunden tilldelas då max 5 poäng i moment 6. 35

36 Inkallning Provas 1:a gången efter 90 min ståndskallsarbete. Ej krav, men efter samråd med föraren. Om föraren önskar kan även domaren prova inkallning. Därefter bör inkallning provas med 30 min. intervaller, under ståndskallsarbetet. Går ej hunden att kalla in, fungerar detta som den stötning som SKALL göras efter varje 30 minuters intervall med fast stånd. 36

37 Stötning Efter 90 min ståndskallsarbete och ev. inkallningsförsök, stöt. Efter 30 minuter om möjligt fast ståndskall. Skall inkallning provas om det ej tidigare skett därefter kraftigare stötning. Därefter med 30 min intervaller om möjligt fast ståndskall bör ytterligare inkallning provas innan stötning. Stötningarna anpassas efter älgens tidigare beteenden. Som stötning räknas även andra stötningar än utförda av provgruppen. Sista stötning kraftigt så att förföljande och samarbete kan bedömas. 37

38 Tempo under söket Koefficienten är - Hundens rörelseschema under sök Genomsnittlig prestation under hela söktiden. För poäng krävs minst 1 söktur annars K. Söktur - Hunden ut tillbaka ut igen. Domarens subjektiva bedömning avgör. 38

39 1. Tempo under söket Utmärkt tempo Mycket bra tempo Bra tempo Godtagbart tempo Dåligt tempo Hunden lämnar provgruppen under lång tid Hunden hittar älg omedelbart 9-10 p 7-8 p 5-6 p 3-4 p 1-2 p 0 p K Obs koefficienten = - 39

40 Sökets omfattning Sökperiodernas längd i genomsnitt under söket. För poäng krävs minst 1 söktur annars K. Dålig omfattning under 2 min - Provet avslutas efter 120 min om inte hunden hittat älg. Hunden söker ej - Provet avbryts efter 60 min. Hunden har inte genomfört någon söktur - Upptag under första sökturen K som ger 5 poäng Om möjligt provas söket efter provtidens slut. 40

41 forts. sökets omfattning För att erhålla K = 5p ska hunden gå ut direkt efter släpp och ta upp älg. Hund som följer provgruppen under längre tid (ca 45 min) och därefter tar upp älg utan att ha genomfört någon söktur tilldelas 0 p, i moment 1 sätts K Den högre poängen i intervallen kan användas när hundens sökturer genom GPS pejl kan konstateras vara systematiska och medför att hunden täcker mycket mark under sökarbetet. 41

42 2. Sökets omfattning Sökturernas längd i allmänhet ca min Sökturernas längd i allmänhet ca 5-15 min Sökturernas längd i allmänhet över 25 min Sökturernas längd i allmänhet 2-5 min Sökturernas längd i allmänhet under ca 2 min - provet avslutas efter 120 min Hunden lämnar provgruppen under lång tid Hunden söker ej - provet avslutas efter 60 min 9-10 p 6-8 p 5 p 3-4 p Hunden hittar älg omedelbart K (=5 p) 2 p 1 p 0 p 42

43 Förmåga att finna älg Hundens förmåga att utnyttja sina sinnen Resultatet är det viktigaste Önskvärt är att hunden hittar älg snabbt Svårighetsgraden skall vägas in och beaktas. Tid, avstånd, terräng och väderlek är sådana faktorer. Detta är ett moment som domaren måste vara ytterst noga med och verkligen försöka läsa hundens förmåga och använda hela poängskalan. Bedömningen skall spegla hundens förmåga att på egen hand finna älg och inte att provgruppen vägleder hunden till älg. 43

44 3. Förmåga att finna älg Utmärkt förmåga att finna älg Mycket bra förmåga att finna älg Bra förmåga att finna älg Godtagbar förmåga att finna älg Dålig förmåga att finna älg Inget upptag trots älg i området eller hunden lämnar provgruppen under lång tid Inget upptag, älgtomma marker 9-10 p 7-8 p 5-6 p 3-4 p 1-2 p 0 p K 44

45 Avstånd till upptagsplatsen Karta ett bra hjälpmedel Avståndet mellan den plats där man senast hade kontakt med hunden och upptagsplatsen - Kan fastställas genom spårning mm Avstånd enl. GPS kan anges i provet. Vid flera upptag poängsätts momentet utifrån den genomsnittliga poängen. Om hunden återfinns i fast stånd skall upptagsplatsen bedömas utifrån spårning eller domarens erfarenhet från praktisk jakt. Om möjligt undvika K som belastar hunden. 45

46 4. Avstånd till upptagsplatsen Avstånd i meter < >800 Poäng K=Kan ej bedömas Vid 5 poäng i moment 5 skall avståndet beräknas utifrån var man senast hade kontakt med hunden. 46

47 Ståndskall på upptagsplatsen Provar hundens förmåga att ställa älg på upptagsplatsen. Upptagsplatsens storlek bestäms vara inom en 100 m radie. Vid upptag på öppen plats och älgen/arna omedelbart gör en förflyttning räknas sedan avståndet från skogskanten. GPS pejl får användas för att fastställa upptagsplatsen. 47

48 forts ståndskall på upptagsplatsen På upptagsplatsen Inom 100m radie Förflyttning 2-300m Förflyttning m Förflyttning > 1000m Tyst upptag (Ex. Älg passerar provgruppen med hund tyst efter inom synkontakt eller rimlig tidsintervall). Vid fler upptag skall domaren väga samman hundens prestationer. Det bästa upptaget skall till övervägande del ligga till grund för poängsättningen. Vid ett skenupptag och ett som står minst 90 min tilldelas hunden 9 p. Vid två skenupptag och ett som står i minst 90 min tilldelas den 8 p. Ett upptag som omedelbart blir sken i närheten av bilen eller annan tydlig störning, bör ej belasta hunden 48

49 Hygge 100m 2-300m 1000m Över 1000m Tidsintervall 90 min 60 min 30 min 5 min 1-5 min <1 min 49

50 5.Ståndskall på upptagsplatsen OBS bedöms älgen stå still på stället är poängen men rör sig älgen inom en cirkel på 100 m radie är poängen Fast stånd på upptagsplatsen i sammanlagt minst 60 min Efter en kort förflyttning på 2-300m blir det fast stånd i sammanlagt minst 60 min 7p tilldelas även vid kort ståndarbete före förflyttning på m och följt av fast stånd i sammanlagt minst 60 min. Fast stånd i sammanlagt minst 30 min ger oavsett om det sker på upptagsplatsen och/eller efter en förflyttning på upp till 1000m 10 p 9 p 8 p 7 p 6 p 50

51 forts. 5.ståndskall på upptagsplatsen Fast stånd på upptagsplatsen i minst 5 min 4 p Älgen förflyttar sig efter upptaget mer än 1000m, därefter fast stånd 3 p Fast stånd på upptagsplatsen i 1-5 min Älgen flyttar sig efter upptaget, därefter fast stånd i 1-5 min Inget ståndskall på upptagsplatsen, hunden skäller mindre än 1 min på upptagsplatsen Hunden återfinns i fast stånd Provgruppen finner hunden i fast stånd men domaren har inte hört upptaget och kan inte heller med hjälp av spårtecken avgöra vad som hänt på upptagsplatsen. Inget upptag kan ej bedömas 2 p 1 p 0 p 5 p K 51

52 Ståndskallsarbetets kvalité Med kvalité menas andelen fast ståndskall av hela älgarbetet. Älgarbete är fast stånd, gångstånd, förföljande samt kontaktsökande med föraren. Krav på skottillfälle efter 90 min ståndskall för 6 poäng och mer. Antal stötningar bedöms/upptag och gäller samma älg/älgar. Fler upptag kan ge längre total fast ståndtid och högre poäng. 52

53 6. Ståndskallsarbetets kvalité Fasta ståndskallstiden är minst 200 min. Dessutom krävs för denna nivå två stötningar och minst ett skottillfälle efter 90 min ståndskallsarbete. Fasta ståndskallstiden är minst 180 min. Dessutom krävs för denna nivå två stötningar och minst ett skottillfälle efter 90 min ståndskallsarbete. Fasta ståndskallstiden är minst 150 min. Dessutom krävs för denna nivå två stötningar och minst ett skottillfälle efter 90 min ståndskallsarbete. Fasta ståndskallstiden är minst 120 min. Dessutom krävs för denna nivå två stötningar och minst ett skottillfälle efter 90 min ståndskallsarbete. Fasta ståndskallstiden är minst 90 min. Dessutom krävs för denna nivå en stötning och minst ett skottillfälle efter 90 min ståndskallsarbete 10 p 9 p 8 p 7 p 6 p 53

54 forts. 6. ståndskallsarbetets kvalité Fasta ståndskallstiden är minst 60 min. Fasta ståndskallstiden är minst 30 min. Gångståndsskall i minst 150 min. Fasta ståndskallstiden är minst 5 min. Gångståndsskall i minst 120 min. Inget ståndskallsarbete har åstadkommits, detta trots att domaren konstaterat att hunden haft möjlighet Inget upptag 5 p 4 p 3 p 2 p 1 p 0 p K Fotnot: Antalet stötningar bedöms/upptag och gäller samma älg eller samma grupp av älgar. Ett andra upptag kan dock ge en längre total fast ståndskallstid och därmed också de högre poängnivåerna 8, 9 och 10 poäng. 54

55 Vilja att förfölja flyende älg Flyende älg - Älg som av sig själv flyr eller annan orsak. - Till följd av provgruppens agerande. Endast tid eller sträcka ligger till grund för poängsättning. Vid stötning får hund som genast tar kontakt med provgruppen men omedelbart upptar förföljandet räknas som oavbrutet förföljande. Gångstånd räknas inte in i förföljande. Endast flyktsträcka och/eller tid ligger till grund för poängsättning. Vid flera upptag är längsta förföljandet under provdagen poänggivande. 55

56 7. Vilja att förfölja flyende älg Hunden följer älgen oavbrutet och är borta i minst 30 min eller att den sammanlagda flyktsträckan är minst 3 km. Hunden följer älgen oavbrutet och är borta i minst 25 min eller att den sammanlagda flyktsträckan är minst 2 km. Hunden följer älgen oavbrutet och är borta i minst 20 min eller att den sammanlagda flyktsträckan är minst 1 km. Hunden följer älgen oavbrutet och är borta i minst 15 min eller att den sammanlagda flyktsträckan är minst 500 m. 10 p 9 p 7-8 p 5-6 p 56

57 Hunden följer älgen och är borta i minst 10 min eller att den sammanlagda flyktsträckan är mindre än 500 m. Hunden följer älgen och är borta mindre är 10 min. Hunden följer inte alls efter älgen. Kan ej bedömas/naturhinder eller enbart gångstånd. 3-4 p 1-2 p 0 p K Fotnot: Om naturhinder ligger på sådant avstånd att hunden i tid eller sträcka förvärvat viss poäng, får denna räknas in. 57

58 Ställande av flyende älg Hundens förmåga att stanna flyende älg och få förnyat fast ståndskall. Första stöt försiktigt, andra kraftigare, tredje så att älgen flyr snabbare. OBS! Första stöten som en misslyckad ansmygning. 58

59 8. Ställande av flyende älg Direkt efter stötningar, förnyat sammanhängande fast stånd i minst 30 min - för denna nivå krävs att hunden också tidigare vid minst ett tillfälle uppnått minst 30 min sammanhängande fast stånd efter stötning. För att erhålla 10 p måste det finnas 2 fasta stånd efter stötning på samma älg/älgar under dagen. Gångstånd mellan stöt och fast stånd är ej tillåten. Efter stötningar, gångstånd eller kort stånd och förflyttning, därefter förnyat sammanhängande fast stånd i minst 30 min - för denna nivå krävs att hunden också tidigare vid minst ett tillfälle uppnått minst 30 min sammanhängande fast stånd efter stötning. Gångstånd mellan stöt och fast stånd är tillåtet 10 p 9 p 59

60 forts. 8.ställande av flyende älg Efter stötning, sammanhängande fast stånd i minst 30 min. Efter stötning, gångstånd mindre än 1000 m, därefter sammanhängande fast stånd i minst 30 min. Efter stötning, gångstånd i över 1000 m, därefter sammanhängande fast stånd i minst 30 min. Efter en stötning, fast stånd som varar i mindre än 30 min. Efter en stötning, gångstånd som inte resulterar i fast stånd. Inget förnyat fast- eller gångstånd efter första stötningen. 8 p 7 p 6 p 5 p 4 p 3 p 60

61 forts.8. ställande av flyende älg Kort ståndarbete - sken utan att stötning genomföres. Inget ståndarbete, älgen flyr i upptaget Hunden gör inget försök att ställa flyende älg Kan ej bedömas pga. Naturhinder. 2 p 1 p 0 p K 61

62 Skalltid En minuts noggrannhet. Inget avdrag för pauser understigande 2 minuter. Gångstånd i skalltid får vara högst lika med fasta ståndskalltiden. Vid fler upptag under dagen sammanräknas skalltiden. Skalltid som endast noterats med skallindikator och GPS pejl kan medräknas om domaren genom observationer kan verifiera pejlinformation, t.ex. när domaren är under förflyttning på grund av terränghinder. 62

63 9. Skalltid Skalltid i min Poäng K=Kan ej bedömas 63

64 10. Skallets hörbarhet Väder, terräng mm påverkar. Utmärkt hörbarhet Mycket bra hörbarhet Bra hörbarhet Godtagbar hörbarhet Dålig hörbarhet Kan ej bedömas - Skalltid under 15 min 9-10 p 7-8 p 5-6 p 3-4 p 1-2 p K 64

65 Skallets täthet och täckning Antalet skall per minut. Kontrolleras vid upprepade tillfällen under goda ståndskallsarbeten. Räkna under en hel minut. 65

66 11. Skallets täthet och täckning Skalltätheten 70 skall/min och däröver. Skallet jämnt och utan uppehåll, lätt att närma sig. Skalltätheten skall/min. Pauser i skallgivningen medför inga större svårigheter att närma sig. Skalltätheten skall/min. Uppehåll och perioder i skallgivningen något störande. Skalltätheten skall/min. Uppehållen gör det svårare att närma sig p 7-8 p 5-6 p 3-4 p 66

67 forts. 11.skallets täthet och täckning Skallet i serier, i allmänhet under 40 skall/min. Uppehållen svåra att förutse. Under 20 skall/min Kan ej bedömas - Under 15 min sammanhängande skalltid. K 1-2 p 0 p 67

68 Samarbete Hundens förmåga att själv ta kontakt med föraren, i första hand under älgarbetet. A) När provgruppen inväntar ståndtider. B) När hunden återkommer efter stötning. C) När föraren befinner sig i närheten av ståndet. - Enligt C får hunden endast tillgodoräkna sig en (1) gång under provdagen. Kontaktsökande enligt C kan anses förekomma när provgruppen befinner sig ca 50 m från ståndet. Förbättring av poängnivån 4 och uppåt kan ske tidigare eller senare under provdagen. 68

69 forts samarbete Intressant information är bl.a. - Hunden lämnar provgruppen under sök och älgarbete. - Hunden bryter i tidigt skede. - Hunden uppsöker bil eller bebyggelse under provet. - Hundens förmåga att återvända efter förföljandet. - Hundens vilja att ta kontakt med föraren efter att ha ställt älg under lång tid. Intervalltiden är före och efter 90 min. 69

70 12. Samarbete Hunden tar kontakt minst två gånger efter 90 min, kopplingsbar vid kontakt. Hunden tar en kontakt efter 90 min, kopplingsbar vid kontakt. Hunden tar en eller flera kontakter efter 90 min, men är ej kopplingsbar vid kontakt. Hunden återkommer på skenälg innan första ansmygning/skt. Hunden tar en kontakt före 90 min Hunden tar ingen kontakt och skäller fast stånd vid provslut. Hunden tar ingen kontakt. Hunden uppsöker bilen under dagen. 10 p 9 p 8 p 7 p 6 p 5 p 4 p 3 p 70

71 forts. 12.samarbete Hunden tar två kontakter före 90 min (brytningar). Hunden tar flera kontakter före 90 min (upprepade brytningar). Hunden lämnar provgruppen under sök eller älgarbete. Kan ej bedömas inget upptag. Fotnot 1. Om hunden under provdagen gör fel som beskrivs under nivån 0, 1, 2 eller 3 poäng, kan inte detta uppvägas av genom en i övrigt god prestation tidigare eller senare under provdagen. 2. Om hunden gör ett besök hos domaren, när denne är ensam inne på ståndet och hunden är kopplingsbar/icke kopplingsbar, bör detta räknas som kontaktsökande med föraren. 3.Förbättring av poängnivå 4 och uppåt kan ske tidigare och senare under provdagen. 2 p 1 p 0 p K 71

72 Lydnad Hundens vilja att under sök och älgarbete följa de kommandon och uppmaningar som föraren ger. Inkallning under sök kan bedömas direkt när hunden är på väg ut i sök och inom synhåll och på väg ifrån provgruppen. En inkallning under ståndarbete för 9 poäng, två för 10 poäng. - Hunden skall komma omedelbart annars lägre poängnivåer. Om man har två lyckade inkallningar under ståndarbete finns ingen anledning att göra fler inkallningsförsök. 72

73 Forts. lydnad S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Inga misslyckade inkallningsförsök får förekomma för 9 och 10 poäng Om inkallning under sök ej är provat men hunden har förvärvat viss poäng under ståndskallsarbete, tilldelas hunden den poängnivå som är tillämplig vid ståndarbete. 73

74 13. Lydnad S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Vid inkallning under ståndskallsarbete kommer hunden omedelbart och låter sig kopplas, vid minst två tillfällen. Vid inkallning under ståndskallsarbete kommer hunden omedelbart och låter sig kopplas, vid minst ett tillfälle. Vid inkallning under ståndskallsarbete kommer hunden efter någon tvekan och låter sig kopplas. Vid inkallning under ståndskallsarbete kommer hunden efter upprepade inkallningsförsök och låter sig kopplas. 10 p 9 p 7-8 p 5-6 p 74

75 forts. 13.lydnad Hunden kan kallas in under sök. Kan inte kallas in under ståndskallsarbete. Hunden kan med stora svårigheter kopplas under sök Hunden går ej att kalla in och koppla. Kan inte bedömas 3-4 p 1-2 p 0 p K 75

76 Prisvalörer 1: Pris minst 70 poäng Minst 90 min ståndtid på samma älg eller grupp av älgar. Skottillfälle/Säkra spårtecken. 2:a Pris 60-69,5 poäng Minst 60 min ståndtid på samma älg eller grupp av älgar. Dessutom krävs säkra spårtecken 3:e Pris 50-59,5 poäng Minst 30 min ståndtid på samma älg eller grupp av älgar. Dessutom krävs säkra spårtecken 76

77 Ifyllande av protokoll Skriv tydligt, helst textat eller dator. Poängen skall finnas motiverad i texten. Fyll i alla rutor på protokollet. Fyll i poäng eller K i kolumnerna även vid 0 pris eller NP. Glöm ej provdatum och underskrift. Om du skickar in protokollet via E-post underteckna i rutan för Domarens underskrift med din E-postadress. 77

78 Nytt prov Domarberättelsen från grundprovet arkiveras hos lokalklubben. Lokalklubb upprättar statistik och redovisar sina Nya prov efter genomförd provsäsong. 78

79 Observera nedanstående när du fyller i provblanketten För noggranna anteckningar vid bedömningen under provdagen Skriv tydligt och välformulerat på provblanketten Skriv alla tider i provtext. (Även vid älgspårprov) Använd formuleringar ur regelboken i provberättelsen I provtexten skall klart framgå poängsättningen i de flesta momenten Tidsblanketten skall användas (finns på SÄK s hemsida under provblankett löshundsprov) Kontrollera tider från anteckningarna vid provet och spar till kollegie Sänd in provet senast inom en vecka till provledningen 79

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Jaktprovsutbildning för löshundsprov rev Ändamål Ändamål Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet.jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och

Läs mer

Nordiska regelförslaget. Slutversion

Nordiska regelförslaget. Slutversion Nordiska regelförslaget. Slutversion 2016-01-24 Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg

Läs mer

Nordiska regelförslaget.

Nordiska regelförslaget. Nordiska regelförslaget. Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg i upptaget (0-) x 1,5

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 Mycket bra prestation 7-8 Bra prestation 5-6 Godtagbar prestation 3-4 Dålig prestation 1-2 Ingen prestation 0 Momentet inte

Läs mer

Bestämmelser för jaktprov med älghundar

Bestämmelser för jaktprov med älghundar Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna

Läs mer

Bestämmelser för jaktprov med älghundar

Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna till tidsenliga jakt- och

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag SKK s standardtext (i inledningen) om dopning etc. läggs till senare. PROVFORMER Provet på björn kan utföras som ordinarie björnprov eller som kombinationsprov på björn/älg eller björn/vildsvin. Då ska

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven

Läs mer

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Dessa regler är fastställda

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N 1 (33) Bestämmelser för jaktprov med älghundar Fastställda av S att gälla fr o m 07-06-30 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet.

Läs mer

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Sök och upptag Söket påbörjas i tomma marker, så att hundens sök kan bedömas 30-60 min före upptag. Ett idealiskt sök innehåller ett effektivt sökmönster,

Läs mer

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11)

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Bestämmelser för jaktprov med älghundar Röd text: Innebär förslag till ändringar. Där det förekommer fler än ett förslag för samma

Läs mer

Regler för ställande hundar på vildsvin.

Regler för ställande hundar på vildsvin. Regler för ställande hundar på vildsvin. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet

Läs mer

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns-, special- och verksamhetsklubbar samt avtalsanslutna klubbar. Dessa regler är fastställda

Läs mer

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. 1. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande

Läs mer

Protokoll (19) 1 Versio

Protokoll (19) 1 Versio Protokoll (19) 1 Skogskortet Före man börjar provet, besluter hundföraren om han skall använda sig av PBP i bedömningen! 2 3 SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta Skogskortet Söktabellen Ifylls endast med

Läs mer

SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta. HIRV- SKOLNING Jaktprovsregler och bedömningsdirektiv 2015

SHHJ, SPJ, SLJ koulutusvaliokunta. HIRV- SKOLNING Jaktprovsregler och bedömningsdirektiv 2015 HIRV- SKOLNING Jaktprovsregler och bedömningsdirektiv 2015 10.2.2015 Målsättning med jaktproven Testar hundens egenskaper -Avel -Användning i jakt -SRVA behov?, pålitlig hund för stora rovdjur Maximering

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011)

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 p Mycket bra prestation 7-8 p Bra prestation 5-6 p Godtagbar prestation 3-4 p Dålig prestation

Läs mer

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten.

SÄK 2015-02-01. Enligt önskemål så har de punkter där mötet uppfattades vara enigt eller majoriteten var stor för något markerats med rött i texten. SÄK 2015-02-01 Dessa minnesanteckningar har gått på remiss till dem som deltog i Väsbykonferensen. Remissvaren har medfört ett antal justeringar och några rättelser i texten. Enligt önskemål så har de

Läs mer

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Godkänd i SKL-FKK:s fullmäktige 23.11.2014 Gäller fr.o.m. 1.8.2015 REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Dessa regler ersätter tidigare KARH-regler

Läs mer

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff.

27. BEDÖMNINGSMOMENTEN och deras respektive koefficienter Moment Poängskala Koeff. Bestämmelser för jaktprov med älghundar Fastställda av SKK att gälla fr o m 07-06-30 REGLER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26. BEDÖMININGSGRUNDER FÖR ÄLGSPÅRPROV 26.1 Ändamål Att pröva hundens vilja och förmåga att uthålligt

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV

REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND (Godkända av SKL-FKK:s fullmäktige 27.5.2012. I kraft från 1.8.2012) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regler

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV

REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND (Godkända av Kennelklulbbens fullmäktige 27.5.2012. I kraft från 1.8.2012) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vind : Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Vind : Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet Ej skrapigt Jaktprov 2013-14 Västerbottens Älghundklubb BIX AS30359/2010 Ägare: Mikael Larsson ProvDatum 2013-09-28 Domare : Moström CarlEric Poäng : 35,5 Pris 0 Släpp 0645 Fann älg 0648 Hund åter: Övr.provtid slut

Läs mer

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV

SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN Jaktprovsutbildning för älgspårprov.doc ÄLGSPÅRPROV ÄLGSPÅRPROV För att möta samhällets krav på oss jägare måste vi visa att vi tar vårt ansvar och utbildar fullgoda eftersökshundar som kan spåra och ställa en skadad älg. I dag har vi i Sverige en kontaktmanna

Läs mer

ProvDatum Domare :Ronny Johansson Poäng 83,5 Pris 1 Släpp 08:20 Fann älg 08:54 Hund åter: 14:35 Prov slut 13:54

ProvDatum Domare :Ronny Johansson Poäng 83,5 Pris 1 Släpp 08:20 Fann älg 08:54 Hund åter: 14:35 Prov slut 13:54 Jaktprov 2014-15 Västerbottens Älghundklubb BÖSSHOLMENS TAMOK AS26473/2013 Ägare: Patrik Fjällström, Tärnaby ProvDatum 2014-11-18 Domare :Ronny Johansson Poäng 83,5 Pris 1 Släpp 08:20 Fann älg 08:54 Hund

Läs mer

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler

Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler Remiss 2 Gemensamma Nordiska Jaktprovsregler 2011-07-27. Till SÄK s lokalklubbar och anslutna rasklubbar. Den 2-3 juli träffade SÄK s jaktprovskommitté de övriga länderna i nordiska unionen för revidering

Läs mer

Gemensamma nordiska regler

Gemensamma nordiska regler Nordisk Elghund Union: Gemensamma nordiska regler I det följande några avelsmässiga och delvis tävlingsmässiga motiveringar för regelförslaget. Motiveringarna är uppdelade på avel och tävling och på speciella

Läs mer

Vildsvinsprov säsongen

Vildsvinsprov säsongen Vildsvinsprov säsongen 2011-2012 Våra laikor har gått sammanlagt 36 st vildsvinsprov, av dessa var 7 st prisprov. Noterbart är att det sammanlagt på alla raser så är antalet prov 41 st. Fördelning per

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghundar

Nordiska jaktprovsregler för älghundar Innehållsförteckning: Nordiska jaktprovsregler för älghundar En jämförelse mellan nuvarande Svenska regler och den vid stämman år 2013 presenterade versionen av Nordiska regler samt en jämförelse mellan

Läs mer

Domarkompendium för Ledhundsprov.

Domarkompendium för Ledhundsprov. SVENSA ÄLGHUNDLUBBEN Domarkompendium för Ledhundsprov. Bedömningsgrunder. Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens uppgift är

Läs mer

Dalarnas älghundklubb

Dalarnas älghundklubb Dalarnas älghundklubb J BÅTNÄSETS TUFFE AS33020/2014 Pris:000 Poäng:33,5 Kön:Hane Mor:SE J(LÖ)CH SE UCH RASKÄNGETS EIRA AS36313/2012 Far:NORD UCH NORD J(LÖ)CH SÄVLIDENS JANO AS23830/2011 Ägare:Karlsson

Läs mer

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund 1/17 Jaktprovsverksamhet för wachtelhund (Arbetsversion 1.7, 21.3.2010) Jaktprovsverksamheten startade inofficiellt 2009. Anlagsprov Skogsprov a) Unghundsklass I unghundsklass (UKL) startar hundar från

Läs mer

Mötesprotokoll Drevprovskommittén Upplands dreverklubb

Mötesprotokoll Drevprovskommittén Upplands dreverklubb Mötesprotokoll Drevprovskommittén Upplands dreverklubb 2015-05-21 Närvarande: Thomas Jarl (Ordf.), Axel Eriksson (Sekr.), Lars Elgh, Ted Lindström, Henrik Parkkila, Sivert Bertilsson, Leif Eriksson & Åke

Läs mer

17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV

17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV 17. REGLER FÖR LEDHUNDSPROV 18. BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR LEDHUNDSPROV 18.1 Genomförande Hunden skall föras i spårsele eller halsband av normalt utförande. Stryp eller tagghalsband är inte tillåtet. Hundens

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 1.2 2 FRÅGESTÄLLNING 3 MATERIAL 4 METOD 5 BESKRIVNING AV STUDIEN 6 RESULTAT OCH SLUTSATS

1 INLEDNING 1.1 1.2 2 FRÅGESTÄLLNING 3 MATERIAL 4 METOD 5 BESKRIVNING AV STUDIEN 6 RESULTAT OCH SLUTSATS Iréne Sandström Hunden som yrke steg 2 Kursen Jakthundar 50 p September 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1.1 Om jämthunden 1.2 Varför jag har valt att göra ett arbete om jämthund 2 FRÅGESTÄLLNING

Läs mer

Feedback från Jaktprov med älghundar (nya regler) Sammanställt av Jukka Immonen

Feedback från Jaktprov med älghundar (nya regler) Sammanställt av Jukka Immonen Feedback från Jaktprov med älghundar (nya regler) 2013 Sammanställt av Jukka Immonen Rubriker Användning av Positionsbestämmande Pejl (PBP) Regeltolkningar Säsongsproven Allmänt Lätt att bedöma med nya

Läs mer

Jämtland/Härjedalens älghundklubb

Jämtland/Härjedalens älghundklubb Jämtland/Härjedalens älghundklubb J KLUKSTORPETS BULLIT AS18814/2014 Pris:001 Poäng:74,5 Kön:Hane Mor:J KLUKSTORPETS TINGELING AS21329/2012 Far:SE J(LÖ)CH ÅFORSENS LUDDE AS44914/2005 Ägare:Persson Jan,

Läs mer

Bedömningsanvisningar

Bedömningsanvisningar Sidan 1 av 6 Bedömningsanvisningar Unghunds och nybörjarklass Hund som lämnar provområde och ej återvänder inom 60 min kan ej kräva fortsatt prövning. 11a Drevarbete på fälthare Bedömningen omfattar unghunds

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Kursens program och innehåll 1. Jaktprov Jaktprovets historia Älghundsraserna Jaktprovets ändamål och arrangemang Regler Bedömningsdirektiven Att fylla i skogskortet

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Jaktprov med skällande fågelhundar. - tolkningsanvisningar Rev

Jaktprov med skällande fågelhundar. - tolkningsanvisningar Rev Jaktprov med skällande fågelhundar - tolkningsanvisningar 2017-07-01--2022-06-30. Rev. 2017-05-14 1 Jaktprov för skällande fågelhundar - för tiden 2017-07-01 till och med 2022-06-30 Nya jaktprovsregler

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Fastställda av SKK för tiden 2007-07-01 till och med 2012-06-30.

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Löshundsprov 2015/2016, Bergslagens älghundklubb

Löshundsprov 2015/2016, Bergslagens älghundklubb Löshundsprov /, Bergslagens älghundklubb Klubb: Bergslagens Älghundklubb, Ras: Alla, Kön: Båda Antal Prov:, Datum: --, Sortering: Ras, Hundens namn J JAKTDRÖMMENS BALDER AS/ Ras: Hälleforshund Kön: Hane

Läs mer

Ändamål. Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper till gagn för avel och jaktvård.

Ändamål. Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper till gagn för avel och jaktvård. Ändamål Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper till gagn för avel och jaktvård. 1 Godkännande Proven skall till tid och plats vara godkända av Svenska Kennelklubben.

Läs mer

RAS Rasspecifika avelsstrategier.

RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS Rasspecifika avelsstrategier. RAS är en handlingsplan för aveln inom alla raser under SKK. Det skall beskriva problem men också positiva sidor inom en ras. Dokumentet tas fram tillsammans med rasklubbar,

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Gäller från 2007-01-01 2006-12-19 1 2 Innehåll Regler för viltspårprov... 4 Allmänna bestämmelser... 5 1 Ändamål... 5 2 Organisation... 5 3 Vaccination... 5 4 ID-märkning... 6 5

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-6 4 Ansvar sid 6-7

Läs mer

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Utbildning i Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Studiehandledning (sid. 42) Reviderad 2007 Regelkonferensen 2007-05-12--13 Svenska Stövarklubben 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildning av drevprovsdomare

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Fastställda av SKK att gälla fr.o.m. 2017-07-01 tillsvidare Förslag till nya jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund. Sida 1 INNEHÅLL 1 JAKTPROV FÖR WACHTELHUND...

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser A-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 3 ändrad 2013-07-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmäna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11-12

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022.

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. Dessa reviderade provregler har genomförts på följande sätt. En regelgrupp bestående av en representant från varje distrikt

Läs mer

Löshundsprov 2016/2017, Karelsk Björnhund

Löshundsprov 2016/2017, Karelsk Björnhund Utskrift Hitta Älghund Löshundsprov /, Karelsk Björnhund Löshundssprov Klubb: Alla, Ras: Karelsk Björnhund, Kön: Båda Antal Prov:, Datum:, Sortering: Ras, Hundens namn J AILATIS ZORRO SE/ Ras: Karelsk

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov)

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever, nova scotia duck

Läs mer

Löshundsprov 2016/2017, Gävleborgs älghundklubb

Löshundsprov 2016/2017, Gävleborgs älghundklubb Utskrift Hitta Älghund Löshundsprov /, Gävleborgs älghundklubb Löshundssprov Klubb: Gävleborgs Älghundklubb, Ras: Alla, Kön: Båda Antal Prov:, Datum:, Sortering: Ras, Hundens namn J JAKTDRÖMMENS DIVA AS/

Läs mer

Löshundsprov 2015/2016, Jämtland-Härjedalens älghundklubb

Löshundsprov 2015/2016, Jämtland-Härjedalens älghundklubb Löshundsprov /, Jämtland-Härjedalens älghundklubb Klubb: Jämtland-Härjedalens Älghundkl, Ras: Alla, Kön: Båda Antal Prov:, Datum: --, Sortering: Ras, Hundens namn HJORTRONKÄRRETS AIRA AS/ Ras: Hälleforshund

Läs mer

Löshundsprov 2016/2017 Kombiprovanmälan

Löshundsprov 2016/2017 Kombiprovanmälan Utskrift Hitta Älghund Löshundsprov / Kombiprovanmälan Löshundssprov Klubb: SÄK Vildsvinsgrupp, Ras: Alla, Kön: Båda Antal Prov:, Datum:, Sortering: Ras, Hundens namn J ACKERS ROVSPINDEL SE/ Ras: Jämthund

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser 1. Reglernas tillämplighet Dessa

Läs mer

Jaktprov med skällande fågelhundar - tolkningsanvisningar Rev

Jaktprov med skällande fågelhundar - tolkningsanvisningar Rev Jaktprov med skällande fågelhundar - tolkningsanvisningar 2012-07-01--2017-06-30. Rev. 2015-04-29 1 Jaktprov för skällande fågelhundar - lathund för tiden 2012-07-01 till och med 2017-06-30 Tolkningsanvisningar

Läs mer

Spanielprov. Vad är ett spanielprov

Spanielprov. Vad är ett spanielprov Spanielprov Råd och anvisningar, spanielprov (gäller från 2012-01-01) Dessa råd och anvisningar är avsedda att vara ett stöd för de funktionärer inom SSRK som på olika sätt deltar i planering och genomförande

Läs mer

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015 RJK skickade i slutet av 2013 ut en skrivelse till avdelningar, rasklubbar och JDF för att inhämta synpunkter på gällande Jaktprovsbestämmelser Retriever A- prov och B- prov inför den kommande regelrevideringen

Läs mer

Regler för anlagstest i vildsvinshägn

Regler för anlagstest i vildsvinshägn Gäller från 2017-01-01 Regler för anlagstest i vildsvinshägn SVENSKA KENNELKLUBBEN Allmänna regler för anlagstest i vildsvinshägn anordnade av SKKs jakthundskommitté, jakthundsklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 1 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 2 Jaktprovsbestämmelser för spaniel Fastställda av SSRK att gälla fr.o.m. 2008-01-01 för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel, engelsk

Läs mer

REGLER FÖR RALLY-LYDNAD

REGLER FÖR RALLY-LYDNAD REGLER FÖR RALLY-LYDNAD Godkända av Kennelklubbens fullmäktige 23.11.2013 Gäller från 1.1.2014 1 A. RALLY-LYDNADSTÄVLINGS REGLER... 3 1. SYFTET MED RALLY-LYDNADSTÄVLINGAR... 3 2. RALLY-LYDNADSTÄVLING...

Läs mer

Svenska Hundklubbens lydnadsregler

Svenska Hundklubbens lydnadsregler Svenska Hundklubbens lydnadsregler Lydnadsklass I-III samt Veteran Svenska Hundklubbens anvisnings- och bedömningsschema gällande lydnadsklass på tävlingar och prov. Där annat ej anges åligger det föraren

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-7 4 Ansvar sid 7 5 Anmälan och

Läs mer

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING Svenska Vorstehklubben Examinationsmaterialet för provledarutbildningen inom Svenska Vorstehklubben innehåller diskussionsunderlag och frågor lämpliga att användas

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt. 2 Organisation Officiella

Läs mer

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01.

AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. AVELSREKOMMENDATIONER SOM GÄLLER FR O M 2005-01-01. CAIRNTERRIERKLUBBENS REKOMMENDATIONER FÖR HUNDAR I AVEL Uppfödaren ska efterfölja SKK:s grundregler för uppfödare. För hanhund gäller: Hanhunden ska

Läs mer

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund Gäller från 2012-07-01 till 2017-06-30 Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder

Läs mer

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare

Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare 1 (5) Rev. 2013-11-07 Grundläggande regler för utbildning och auktorisation av jaktprovsdomare Lokalklubbens styrelse handhar och ansvarar för rekrytering av jaktprovsdomare. Jaktprovsdomare utbildas och

Läs mer

Jaktprovsresultat 2008/2009

Jaktprovsresultat 2008/2009 OBS! aktprovsresultat 2008/2009 säsongen 2008-08-21 till 2009-01-31 i klubb 90 Prov med provberättelse Medlemskap enligt registrerade prov. proven är sorterade efter högsta poäng, födelsedatum, pris och

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR JAKTPROV. med skällande fågelhundar

BESTÄMMELSER FÖR JAKTPROV. med skällande fågelhundar BESTÄMMELSER FÖR JAKTPROV med skällande fågelhundar 2012 1 2 BESTÄMMELSER FÖR JAKTPROV med skällande fågelhundar år 2012-2017 Produktion: Storuman Tryckeri & Reklam AB 2012 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid Allmänna

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Flik 6 2.1 Svenska Brukshundklubben Regler och Anvisningar Uthållighetsprov UHP Fastställt för en provperiod 2012-01-01 2014-12-31 Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken

Läs mer

ADRESS Fasanvägen 4 POSTADRESS PROVTID SLUT. LÄNGSTA SKALLTID PÅ VUXET VILDSVIN. Ang i min

ADRESS Fasanvägen 4 POSTADRESS PROVTID SLUT. LÄNGSTA SKALLTID PÅ VUXET VILDSVIN. Ang i min Vildsvinsformulär 28 REV.2,4 S4242/26 29--5 2 Veikulåsens M-R Skall-Lufsen 2638 Jämthund 59895 Kenth-Ove Dahl Vimmerby Fasanvägen 4 TELEFON 492-4329,7-32653 Leif Skiaker Sjåk, Norge 9,7 2,34 PÅ UNGT VILDSVIN

Läs mer

Vildsvinsprov 2012/2013

Vildsvinsprov 2012/2013 Vildsvinsprov 212/213 Totalt 37 laikastarter. ÖSL T: 12 starter. 6 st 1apris, 1 st 2pris, 1 st 3pris, 4 st pris. ÖSL H: 17 starter. 5 st 1pris, 12 st pris. VSL T: 3 starter. 1 st 1pris, 1 st 2pris, 1 st

Läs mer

Löshundsprov 2015/2016, Gävleborgs älghundklubb

Löshundsprov 2015/2016, Gävleborgs älghundklubb Löshundsprov /, Gävleborgs älghundklubb Klubb: Gävleborgs Älghundklubb, Ras: Alla, Kön: Båda Antal Prov:, Datum: --, Sortering: Ras, Hundens namn RÄV PISKANS MILOU AS/ Ras: Hälleforshund Kön: Hane Mor:

Läs mer

Bestämmelser för grythundsarbete

Bestämmelser för grythundsarbete Bestämmelser för grythundsarbete Gäller från 2008-01-01 till 2011-12-31 2007-11-13 1 Vi är vana vid skäll. Fast inte från hussar och mattar. Ett hundliv kan vara riktigt gott. Men skulle det av någon anledning

Läs mer

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar,

Läs mer

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben Mentalbeskrivning Svenska Brukshundklubben Idag ställs stora krav på alla hundägare och deras hundar. Därför har hundägarna ett ansvar för att hundarna fungerar på ett bra sätt i vardagen. För den vanliga

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347 545X Utgivare: bitr. chefsjuristen Lars Sjöström Rikspolisstyrelsens föreskrifter om prövning av fjällräddningshundar; beslutade den 23 februari 2000.

Läs mer

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö 2007-01-20 och funktionärkonferens Eksjö 2007-01-21. Sammandrag från minnesanteckningar från konferens domare samt tävlingsledare vid lydnadsprov,

Läs mer

Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt...

Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt... INDEX Sid Delmoment 1: Sök... 24 Delmoment 2: Upptagsförmåga/Arbete på slag... 25 Delmoment 3: Drevsäkerhet... 27 Delmoment 4: Drevsätt... 28 Delmoment 5: Tapptarbete... 28 Delmoment 6: Skall Hörbarhet...

Läs mer

Löshundsprov 2015/2016, Norrbottens älghundklubb

Löshundsprov 2015/2016, Norrbottens älghundklubb Löshundsprov /, Norrbottens älghundklubb Klubb: Norrbottens Älghundlubb, Ras: Alla, Kön: Båda Antal Prov:, Datum: --, Sortering: Ras, Hundens namn TJÄDERFJÄDERNS ASTOK AS/ Ras: Hälleforshund Kön: Hane

Läs mer

Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman

Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman 1 Hela det här dokumentet är fritt att använda precis hur som helst. //Micke Åsman Förord Som nybörjare är det inte alltid så lätt att hänga med i alla termer och begrepp som kretsar kring min nya hobby.

Läs mer

Löshundsprov 2015/2016, Västsvenska älghundklubben

Löshundsprov 2015/2016, Västsvenska älghundklubben Löshundsprov /, Västsvenska älghundklubben Klubb: Västsvenska Älghundklubben, Ras: Alla, Kön: Båda Antal Prov:, Datum: --, Sortering: Ras, Hundens namn SE UCH SE J(LÖ)CH NO UCH KILOU AS/ Ras: Hälleforshund

Läs mer

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar... 2 1.1 Vaccinationer... 3 1.2

Läs mer

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund?

Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Hur många år har du jagat med Jämthund? Statistik från Jämthundklubbens webbundersökning - Projektet pristagarprocent på jaktprov. Under några veckor i början av juli så gjorde Jämthundklubben en webbundersökning för att få mer kunskap om vad

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Reviderad 2012-01-01 Bestämmelser för korning Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer