Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin."

Transkript

1 Svenska Älghundklubbens bestämmelser för ställande hundar på vildsvin. 1. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet för vildsvinsjakt, till ledning för till exempel eftersökshundar. 2. SKKs Allmänna bestämmelser. Nedanstående bestämmelser gäller för officiella prov som anordnas av Svenska Kennelklubben (SKK) och till SKK anslutna specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Härutöver gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar, samt bestämmelser som utfärdats av myndighet. Sammanförandet av hundar till prov ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur. Det är också viktigt att resultatet av bedömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden. Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK-organisationen. Det åligger deltagare att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer samt att på prov inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare. Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden. När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänt veterinärintyg. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg. Hund som under de senaste sex månaderna före utställning, prov eller tävling ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov eller tävling, får inte delta. 1

2 Resultat som erhållits i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat. 3. Vaccinationer. Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (Echinococos). Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- och/eller utställningsdagen. Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma. Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta). 4. Doping och andra otillbörliga förhållanden. Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna återfinns i Nationellt dopingreglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan. 5. Domare och övriga funktionärer. Domare skall ha genomgått av Svenska Älghundklubben (SÄK) anordnad utbildning samt vara medlem i SÄK Domare får inte anmäla eller föra hund på prov där domaren själv dömer. Domarelev och domaraspirant får inte anmäla eller föra hund den dag tjänstgöring sker och inte heller på annan dag under ett prov anmäla eller starta hund för domare där tjänstgöring skett eller ska ske. Hund som under de senaste sex månaderna före provet ägts, tränats, av domare eller person i domares hushåll, får inte bedömas av i fråga varande domare. Detta gäller även i andra situationer där förtroendet för domarens opartiskhet kan ifrågasättas. 6. Oacceptabelt beteende. 2

3 Hundar som under provet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar kan avvisas från utställnings-/provområdet. Särskild rapporteringsskyldighet för domare och funktionärer. Tjänstgörande domare och funktionär är skyldig att på särskild blankett skriftligen till SKK rapportera då hund under prov eller visat oacceptabelt beteende enligt ovan. Det åligger arrangören att tillse att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget. Exempel på funktionär är: provledare/jaktledare, tjänstgörande veterinär. Hund som under prov uppvisar olämpligt beteende mot provdjuret/-djuren kan avvisas från provet. 7. Organisation. Officiella prov enligt dessa bestämmelser anordnas av SÄK. Domare skall vara auktoriserade för denna provform av SÄK. Domare, provform samt tid och plats för prov skall godkännas av SÄK. Genomförs provet under jakt skall jaktledare utses. Domare skall ha genomgått av SÄK anordnad utbildning samt vara medlem i SÄK. 8. Hinder för deltagande på prov. Mentalitet. Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta. Smittsam sjukdom. Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta. Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. Hund får inte delta tidigare än 2 månader efter avslutad karantänsvistelse. Dräktig tik och valptik. Dräktig tik får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen. Hund som i övrigt inte uppfyller de krav som framgår av SKKs regerverk. 9. ID-märkning. 3

4 Hund född eller senare ska vara ID-märkt för att få delta på stambokfört prov. ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard och Specialklubb äger rätt att bestämma att endast tatuering ska gälla vid klubbens arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger rätt att delta med microchipmärkt hund oavsett om arrangören beslutat om tatuering. Kontroll av ID-märkning kan ske genom stickprov. 10. Anmälan och avgift. Anmälan och avgift fastställs av arrangören. 11. Rätt att deltaga. Provet är öppet för hund vars ägare är medlem i SÄK. Om annan än ägaren är förare av hunden måste denna person vara medlem i någon del av SKKorganisationen. Hund skall ha fyllt 18 månader för att få starta på vildsvinsprovet. Hund får under provet, om ägaren/föraren så begär, vara iförd skyddsväst som Godkänts av SKKs JhK. 12. Hundägarens ansvar. Hundägare eller dennes ombud står under pågående prov under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter Provdeltagare svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada. Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med prov. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående prov eller tävling om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang. Aga av hund är förbjuden. 13. Provformer. Provet ska ske på frilevande vildsvin. Provet ska anmälas till och godkännas av provledaren före start. Enbart vilda och friska vildsvin räknas. Domaren avgör. 4

5 Definition av vildsvin. Vildsvin mindre än hunden räknas inte som provdjur det vill säga varken till fördel eller till nackdel för provhunden. Dock ingår sådant arbete i hundens totala provtid. 14. Provets genomförande. Provet avser att pröva hundens vilja och förmåga att självständigt avsöka ett terrängavsnitt utan synkontakt med föraren och där vildsvin kan förväntas uppehålla sig. Domare och hundförare kan förflytta sig under provets gång. Direktiv för användandet av GPS pejl vid bedömning. Protokollet skall visa om GPS har använts vid bedömningen av hunden. Vid användande av GPS skall löpsträcka användas istället för fågelvägen under bedömningen, detta skall nyttjas i alla moment där avstånd är av betydelse för bedömningen. GPS kan användas av domaren för att styrka bedömningen i alla moment. Några moment kan då mätas noggrant, i andra moment ger GPS indikationer. Domaren kan med hjälp av GPS fastslå upptagsplatsen, om det senare bekräftas att ståndskallet står där. Reglerna gör det möjligt att bedöma en hund utan att domaren har tillgång till GPS pejl. Domaren beslutar om och när hunden är färdigbedömd och när vildsvinet får skjutas, om det i övrigt är tillåtet (jakträttsinnehavare, jakttid etc). Söktidens längd är på maximalt 4 timmar. Finner hunden vildsvin inom denna tid får den hålla på ytterligare maximalt 4 timmar. Provet kan brytas tidigast efter 3 timmar om hunden anses färdigbedömd. Vid diskvalificerande fel kan provet avbrytas omedelbart. Tolkning: Byte av mark kan ske, med stoppande av tiden, innan söktiden är slut. Rimligt är att man t ex har maximalt 60 minuter på sig innan klockan, och söktiden, måste starta på nytt. Omedelbart när hunden varit i kontakt med bedömningsbart (större än hunden) vildsvin börjar fyratimmarsperioden. Om marken bedöms vara tom på vildsvin så har hundförare/hund rätt till omprov. Rätten till omprov gäller inte om hunden inte uppnått minst fyra poäng på sökmomentet eller om den varit borta längre tid utan att provgruppen vet efter vad som förekommit. Diskvalificerande fel som gör att domaren kan bryta provet omedelbart är till exempel det som ger hunden värde 0 (en nolla) på momenten 5 och 6, det vill säga om hunden är påtagligt rädd och inte vågar skälla mer än högst enstaka skall på vildsvinet. skallar upprepat på löpa eller om hunden i stor utsträckning inte skallar 5

6 trots att vildsvinet står stilla. Dessutom har domaren rätt att avbryta provet om hunden eller hundägaren bryter mot jaktlagen eller på annat vis bryter mot god jaktetik. I detta ska också bedömas om provhunden visar överdriven och ihållande aggressivitet mot vildsvin större än hunden. Ett sådant beteende ska ge 0 pris och ska noteras på särskild plats på resultatlistan. Annan hund. Hunden kan bara bedömas när den arbetar utan inblandning av annan hund. Den tid som annan hund är närvarande vid t ex vildsvin räknas alltså inte och klockan stannas. Skottillfälle, närkontakt och stöt. När hunden skällt i 45 minuter skall domaren göra en ansmygning för att få ett skottillfälle eller närkontakt (se definition nedan). Därefter skall domaren genom att röja sig sträva efter att stöta vildsvinet. Om vildsvinet inte försöker fly ska domaren efter ytterligare 5-10 minuter göra ett förnyat, och kraftfullare, försök. Vid den andra stötningen kan domaren ta hjälp av utsedda medarbetare. Skottillfälle definieras som att domaren (eller av domaren utsedda medarbetare) med säkerhet kan se vildsvinet i samband med att hunden skäller ståndskall. Närkontakt definieras som att domaren är så nära att han/hon säkert kan bedöma både hundens och vildsvinets position. Tolkning: Omedelbart efter att hunden skällt på ett aktuellt vildsvin eller grupp av vildsvin i 45 minuter (eller att man har anledning att misstänka att det är vildsvin) så ska domaren gör ansmygningen enligt ovan. Innan domaren röjer sig ska denne försöka observera hundens arbetssätt. I samband med detta kan hundföraren göra ett inkallningsförsök. Domaren kan, om det är möjligt utan att störa vildsvinet, ta sig in tidigare för att observera. Röja sig kan betyda t ex ett rop, klapp i händerna etc. Om vildsvinet står mycket hårt i t ex vass, salix, mycket tät plantering eller liknande, avgör domaren själv om han ska gå in i tätningen. Strävan är att se hunden i arbete. Alternativt sker bedömningen av hundens arbete efter att ekipaget lämnat platsen, vid ny ansmygning. Om hunden mer eller mindre kontinuerligt skäller och domaren senare kan konstatera vad för storlek det är på vildsvinen kan hunden retroaktivt tillgodoräkna sig tiden. 15. Föremål för bedömning. Hunden skall självständigt och raskt avsöka anvisad terräng utan stöd av föraren. Vid kontakt med vildsvin skall hunden självständigt och frimodigt ställa det och sträva efter att ställa om det om vildsvinet förflyttar sig. 6

7 1. Sök. Koefficient 1,0. (Max 10 poäng.) Avser prövning av hundens vilja att frimodigt och vägvinnande avsöka terräng där vildsvin kan befinna sig. Sökturerna ska vara anpassade till terrängen. Dock ska domaren eftersträva att bedöma söket, vilket t ex kan ske efter vildsvinskontakten/provet, då även inkallning under sök kan testas. För långa sökturer som inte passar till tabellen ges max 8 p. Ifall hundens prestation inte sammanfaller med någon av de nedanstående händelsebeskrivningarna skall sunt förnuft användas vid poängsättningen. Detta skall ha sin grund i protokollet. Poängsätts enligt följande: Poäng Sökmönstret är mycket effektivt, sökturen är på 1 km eller mera, 9-10 p sökturerna i allmänhet minuter. Sökmönstret är effektivt, sökturen är på mindre än 1 km, 7-8 p sökturerna i allmänhet minuter. Sökmönstret är inte lika effektivt, sökturen är på 500 eller mera, 5-6 p sökturerna är i allmänhet 5-10 minuter. Sökmönstret är mindre effektivt, sökturen är på mindre än 500 m, 3-4 p sökturerna är i allmänhet 2-5 minuter Sökmönstret är ineffektivt, sökturen är på mindre än 200 m, 1-2 p sökturerna är i allmänhet 0-3 minuter Upptag på första sökturen bedöms efter riktgivande tabell: m / 6p, 400m / 7p, 800m eller mer 8p Har inget sök, provet avslutas efter 60 min. 0 p Tolkning: Med momentet avses en bedömning av sökperiodernas längd i medeltal, tempo och effektivitet i söket i förhållande till terrängens beskaffenhet. T ex kan ett högt tempo innebära att högre poängen i intervallet utdelas. 7

8 2. Förmåga att finna vildsvin. Koefficient 1,0. (Max 10 poäng.) Avser prövning av hundens förmåga att finna vildsvin. Det anses positivt om hunden visar villighet att ta an anvisat, eller eget funnet, spår. Förmågan att finna vildsvin bedöms genom tid i relation till avstånd och då jämförs följande detaljer: 1. Söktider och söksträckor. 2. Den sträcka som hunden tillryggalagt, alltså avståndet från den plats där sökturen påbörjades till den plats där vildsvinet hittades. 3. Längden på sökturen, som ledde till upptag. 4. Det totala avståndet till upptaget från släpp. 5. Förhållandet på terräng och väderlek. Om upptaget sker under första sökturen och inte är hörbart, och om man inte med säkerhet (t ex med gps) kan säkerställa upptagsplatsen, ges högst 8 poäng. Poängsätts enligt följande: Poäng Berömlig/utmärkt förmåga att finna vildsvin: 9-10 p Avståndet är mer än 600 m från platsen hunden sist hade kontakt med provgruppen. God förmåga att finna vildsvin: 7-8 p Avståndet är m från platsen hunden sist hade kontakt med provgruppen. Nöjaktig förmåga att finna vildsvin: 5-6 p Avståndet är m från platsen hunden sist hade kontakt med provgruppen. Försvarlig förmåga att finna vildsvin: 3-4 p Avståndet är m från platsen hunden sist hade kontakt med provgruppen. Dålig förmåga att finna vildsvin: 1-2 p Avståndet är m från platsen hunden sist hade kontakt med provgruppen. Inget upptag 0 p Tolkning: Förnyat upptag på samma vildsvin, t ex efter att hunden besökt föraren under ståndarbete, räknas inte som att hunden funnit nytt vildsvin. 8

9 3. Förmåga att ställa och förfölja vildsvin. Koefficient 2,5. (Max 25 poäng.) Avser prövning av hundens förmåga att ställa och ställa om vildsvin. Skottillfälle eller närkontakt krävs vid omställandet. Både ställandet och omställandet måste vara minst 15 minuter långa. Poängsätts enligt följande: Poäng Hunden lyckas ställa om vildsvin vid minst två tillfällen och 10 p domaren har närkontakt vid minst två tillfällen. Hunden lyckas ställa om vildsvin vid ett tillfälle och domaren har 9 p förnyad närkontakt. Hunden lyckas ställa om vildsvin vid ett tillfälle. 8 p Hunden förföljer vildsvinet och är borta minst 30 minuter eller 3 7 p kilometer. Hunden går ikapp det flyende vildsvinet och aktivt och intensivt 6 p strävar efter att ställa om det. Hunden förföljer vildsvinet och är borta minst 20 minuter eller 2 kilometer. Hunden lyckas bara ställa vildsvin vid ett tillfälle utan att ställa om. 4-5 Hunden lyckas bara ställa vildsvin vid ett tillfälle utan att ställa om, 2-3 p förföljer ej. Hunden visar påtaglig rädsla. 1 p Inget upptag. 0 p Tolkning: Godkänt omställande kräver att vildsvinet har flytt efter stöt, efter att domaren haft en närkontakt efter minst 45 minuter, alltså inte en kortare förflyttning t ex inom samma tätning, samt en förnyad närkontakt efter omställandet. Det går alltså inte att tillgodoräkna sig ett omställande före 45 minuter. Mer eller mindre kontinuerligt gångstånd som överstiger 2 km räknas som flykt. 9

10 4. Skalltid. Koefficient 1,5 (Max 15 poäng.) Avser prövning av hundens uthållighet i ståndarbetet. I skalltiden inkluderas ståndarbete och gångstånd. Dock får den gångståndtid som inräknas i skalltiden ej överstiga den fasta ståndskalltiden. Om hunden under dagen gör flera arbeten räknas det enskilda som ger högst poäng. Skalltiden för fast- eller gångstånd med en minuts noggrannhet. Inga avdrag görs för pauser understigande två (2) minuter. Poängberäkningen görs enligt nedanstående tabell. Skalltiden poängsätts enligt följande: Skalltid i min Poäng Tolkning: Även om hunden har korta skalluppehåll, mindre än 2 min, summeras skalltiden, så länge det handlar om samma vildsvin eller grupp av vildsvin. Om domaren bedömer att hunden bryter, lämnar vildsvinet eller gruppen av vildsvin under mer än 10 minuter och sedan åter börjar skälla, börjar då tidräkningen om. 10

11 5. Ståndarbetets kvalitet (mod). Koefficient 2,0. (Max 20 poäng.) Avser prövning av hundens mod och närhet vid ståndarbete på vildsvin. Hunden ska snabbt, utan att tveka, närma sig vildsvinet efter att detta attackerat och inte söka stöd hos föraren. Vid flera upptag görs poängsättningen som ett genomsnitt av hundens arbete under dagen. För prestationer enligt 4, 3, 1 eller 0 poäng, kan hunden ej förbättra detta vid flera arbeten, sämst prestation avgör här. Poängsätts enligt följande: Poäng Hunden arbetar utmärkt, med initiativ, på kort avstånd, följer 9-10 p snabbt upp attacker. Mycket lätt att lokalisera vildsvinet. Hunden arbetar mycket bra på kort avstånd, följer snabbt upp 7-8 p attacker. Lätt att lokalisera vildsvinet. Hunden arbetar mestadels på bra avstånd, avvaktande efter 6 p attacker. Ganska lätt att lokalisera vildsvinet. Hunden arbetar passivt, följer upp attacker. Svårt att lokalisera 5 p vildsvinet. Eller om hunden skäller ståndskall på vildsvin men arbetet av någon anledning inte kan bedömas. Hunden besöker provgruppen 1 gång innan 45 minuters 4 p ståndarbete. Hunden besöker provgruppen 2 gånger inom 45 minuters 3 p ståndarbete. Hunden arbetar passivt, följer ej upp attacker. 2 p Hunden besöker provgruppen 3 eller fler gånger inom 45 minuters 1 p ståndarbete. Inget upptag eller om hunden är påtagligt rädd och inte vågar skälla mer än högst enstaka skall på vildsvinet. 0 p Tolkning: Modet är starkt kopplat till hur nära hunden arbetar samt hundens intensitet och initiativförmåga. Under perioder kan hunden hålla ett längre avstånd men om den visar stort mod och initiativförmåga och vid ett flertal tillfällen tar sig in på kortare håll kan den få poäng som motsvarar det kortare hållet. 11

12 6. Skallets täthet och täckning. Koefficient 0,5. (Max 10 poäng.) Avser prövning av skallets täthet och täckning. Vildsvinshunden får och bör vara tyst när den inte har direktkontakt med vildsvinet. När hunden förflyttar sig för att närma sig vildsvinet eller när vildsvinet går undan tolereras alltså skalluppehåll. Däremot bör hunden skalla omedelbart när den får kontakt med vildsvinet första gången. För prestationen skallar upprepat på löpa eller om hunden i stor utsträckning inte skallar trots att vildsvinet står stilla enligt 0 poäng nedan, kan hunden ej förbättra detta vid flera arbeten. Poängsätts enligt följande: Poäng Hunden skallar med mycket bra hörbarhet och över 70 sk/min p Hunden skallar med mycket bra hörbarhet och över 60 sk/min. 7-8 p Hunden skallar glest (över 40, 50, 60 sk/min), med bra hörbarhet. 4-6 p Hunden skallar mycket glest (över 20, 30, 40 sk/min) eller om 1-3 p hunden i stor utsträckning skallar utan ögonkontakt med vildsvinet eller om hörbarheten är mycket dålig. Inget upptag eller skallar upprepat på löpa eller om hunden i stor utsträckning inte skallar trots att vildsvinet står stilla. 0 p Tolkning: Skall per minut mäts vid ett flertal tillfällen under dagen och ett medeltal blir provresultatet. För att kunna poängsätta detta moment krävs minst 10 min skalltid. 12

13 7. Lydnad. Koefficient 1,0. (Max 10 poäng.) Avser prövning av hundens lydnad. Poängsätts enligt följande: Poäng Vid inkallning under ståndarbete kommer hunden omedelbart och 10 p låter sig kopplas, vid minst två tillfällen, utan något misslyckat inkallningsförsök. Vid inkallning under ståndarbete kommer hunden omedelbart och 9 p låter sig kopplas, vid minst ett tillfälle, utan något misslyckat inkallningsförsök. Vid inkallning under ståndarbete kommer hunden efter någon 7-8 p tvekan och låter sig kopplas. Vid inkallning under ståndskallarbete kommer hunden efter 5-6 p upprepade inkallningsförsök och låter sig kopplas. Hunden kan kallas in under sök. Kan inte kallas in under 3-4 p ståndskallarbete. Upptag direkt och lydnaden kan ej provas. 2 p Hunden kan med stora svårigheter kopplas under sök. 1 p Hunden går ej att kalla in och koppla. 0 p Tolkning: Domaren ber alltså föraren att kalla in sin hund från sök, gärna tidigt och när domaren har synkontakt med hunden. Hunden skall vara på väg bort från provgruppen samt ej arbeta på spår. Om föraren även vill försöka att kalla av hunden från stånd, innan full skalltid, sker detta på egen risk. Dvs med risk för att grisen flyr och skalltiden blir förkortad. Lydnadsmomentet gäller bara på vildsvin. 13

14 16. Prissättning. 0:a under 50 totalpoäng eller noll på moment 5 eller 6. 3:epris 50-59,5 totalpoäng, inte noll på moment 5 eller 6, samt minst 30 minuters total skalltid på vildsvin. 2:apris 60-69,5 totalpoäng, inte noll på moment 5 eller 6, samt minst 50 minuters total skalltid på vildsvin. Domaren har minst en närkontakt. 1:apris minst 70 totalpoäng, inte noll på moment 5 eller 6, samt minst 70 minuters total skalltid. Domaren har minst en närkontakt. 17. Rapport för annan viltkontakt. Har hunden varit i kontakt med annat vilt under provtiden skall domaren redogöra för detta. Redogörelsen skall innehålla beskrivning av viltet samt kort beskrivning av händelseförloppet (skalltid, hundens beteende etc). Dessa regler gäller fr.o.m

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin.

Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. Svenska Älghundklubbens Jaktprovsbestämmelser för ställande hundar på vildsvin. SKKs Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar. Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar

Läs mer

Regler för ställande hundar på vildsvin.

Regler för ställande hundar på vildsvin. Regler för ställande hundar på vildsvin. Ändamål. Provets ändamål är att under jaktliga former och inom ramen för rasernas användningsområden och arbetssätt bedöma deltagande hundars egenskaper och lämplighet

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011)

Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Nordiska jaktprovsregler för älghund (Version Gardermoen 21-23.01.2011) Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 p Mycket bra prestation 7-8 p Bra prestation 5-6 p Godtagbar prestation 3-4 p Dålig prestation

Läs mer

Bestämmelser för jaktprov med älghundar

Bestämmelser för jaktprov med älghundar Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven har även som mål att anpassa jaktegenskaperna

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Flik 6 2.1 Svenska Brukshundklubben Regler och Anvisningar Uthållighetsprov UHP Fastställt för en provperiod 2012-01-01 2014-12-31 Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Gäller från 2007-01-01 2006-12-19 1 2 Innehåll Regler för viltspårprov... 4 Allmänna bestämmelser... 5 1 Ändamål... 5 2 Organisation... 5 3 Vaccination... 5 4 ID-märkning... 6 5

Läs mer

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL

MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL MERITERINGS- REGLER FÖR DRAGHUND NORDISK STIL Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11)

Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Svenskt förslag till Nordiska jaktprovsregler för älghund (2015-01-11) Bestämmelser för jaktprov med älghundar Röd text: Innebär förslag till ändringar. Där det förekommer fler än ett förslag för samma

Läs mer

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad

Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Bestämmelser för Svenska Amstaffklubbens Klubbmästerskap i Rallylydnad Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar ställer

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

Svenska Mästerskap för Räddningshundar

Svenska Mästerskap för Räddningshundar Svenska Mästerskap för Räddningshundar Regler och anvisningar för genomförande och bedömning Gäller fr o m 2012-01-01 ~ 1 ~ Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK

Läs mer

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01

JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 JAKTPROVS BESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) GÄLLANDE FROM 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-6 4 Ansvar sid 6-7

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Reviderad 2012-01-01 Bestämmelser för korning Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva

Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling. Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser för tävling och prov inom Svenska Brukshundklubben och bestämmelser för Rallylydnadstävling Version 0.7 091220 Remissutgåva Allmänna bestämmelser 1. Reglernas tillämplighet Dessa

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov)

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR RETRIEVER (A-prov) Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever, nova scotia duck

Läs mer

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5

Innehåll. Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 Innehåll Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 5 1 Vaccinationer 7 2 ID-märkning 7 3 Ansvar 7 4 Force majeure 8 5 Oacceptabelt beteende 8 6 Hinder för deltagande i utställningar,

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov

Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier. Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Anlagsprov fält Anlagsprov skog Elitprov Vildsvinsprov Jaktprovsbestämmelser för Tysk jaktterrier Fastställda av SKK för tiden 2007-07-01 till och med 2012-06-30.

Läs mer

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund

Jaktprovsverksamhet för wachtelhund 1/17 Jaktprovsverksamhet för wachtelhund (Arbetsversion 1.7, 21.3.2010) Jaktprovsverksamheten startade inofficiellt 2009. Anlagsprov Skogsprov a) Unghundsklass I unghundsklass (UKL) startar hundar från

Läs mer

Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012

Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012 Meriteringsregler 2012-01-01 2016-12-31 Publicerade i juli 2012 Fastställda av SKK/PtK nr 2/2011, 51, nr 3/2011, 78, nr 2/2012, 43 och PtK/VU juli 2012. Innehållsförteckning 1. Syfte med SPHK:s meriteringsregler...

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01. 3 ändrad 2013-07-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser A-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 3 ändrad 2013-07-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmäna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11-12

Läs mer

Svenska Sennenhundklubben SShK:

Svenska Sennenhundklubben SShK: Svenska Sennenhundklubben SShK: Rekommenderade hälsokrav för träning och deltagande i arbetsprov Arbetsprovet för Sennenhundar kräver att hunden är vältränad och inte har grav utvecklingsskada i höftleder

Läs mer

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige, HS 46/2015 RJK skickade i slutet av 2013 ut en skrivelse till avdelningar, rasklubbar och JDF för att inhämta synpunkter på gällande Jaktprovsbestämmelser Retriever A- prov och B- prov inför den kommande regelrevideringen

Läs mer

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31

Bestämmelser för freestyletävlingar. Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31 Bestämmelser för freestyletävlingar Gäller från 2010-01-01 t o m 2011-12-31 vargen.com Det är viktigt att skilja på sak och person. Och djur. Är din kompis rätt försäkrad? Vi har hundförsäkringar både

Läs mer

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag

Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund Förslag Fastställda av SKK att gälla fr.o.m. 2017-07-01 tillsvidare Förslag till nya jaktprovsbestämmelser för Wachtelhund. Sida 1 INNEHÅLL 1 JAKTPROV FÖR WACHTELHUND...

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GÄLLANDE FR O M 2007-01-01 2006-11-14 1 Innehållsförteckning 1 Ändamål sid 3 2 Organisation och godkännande sid 3 3 Rätt att deltaga sid 3-7 4 Ansvar sid 7 5 Anmälan och

Läs mer

Regler för viltspårprov

Regler för viltspårprov Regler för viltspårprov Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Viltspårprovets målsättning är att pröva deltagande hunds spårningsförmåga och lämplighet vid eftersök av skadat klövvilt. 2 Organisation Officiella

Läs mer

Regler för lure coursing prov

Regler för lure coursing prov Regler för lure coursing prov LCK 2007-01-01 LC 01 O 1 (15) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum M Första utgåvan som godkänts av SKK/BK Jonny Hedberg 1998-08-10 N N1 N2 N3 O Av

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. B-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01

RETRIEVER. Jaktprovs. B-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser B-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmänna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11 3 Rätt att deltaga

Läs mer

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag

S V E N S K A Ä L G H U N D K L U B B E N Ansluten till Svenska Kennelklubben BJÖRNPROV Regelförslag SKK s standardtext (i inledningen) om dopning etc. läggs till senare. PROVFORMER Provet på björn kan utföras som ordinarie björnprov eller som kombinationsprov på björn/älg eller björn/vildsvin. Då ska

Läs mer

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11

Lydnadsprovsbestämmelser. Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 Lydnadsprovsbestämmelser Klass I - III Gäller från 2003-01-01 till 2007-12-31 2003-02-11 1 VARGEN.COM Ömhetsbevis Relationen mellan människa och hund är unik och svårförklarlig. En djup känsla av vänskap,

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV

REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND OCH ÄLGSPÅRPROV REGLER OCH DIREKTIV FÖR JAKTPROV MED ÄLGHUND (Godkända av SKL-FKK:s fullmäktige 27.5.2012. I kraft från 1.8.2012) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regler

Läs mer

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige 2015, HS 46/2015

Fastställt förslag till SSRKs fullmäktige 2015, HS 46/2015 RJK skickade i slutet av 2013 ut en skrivelse till avdelningar, rasklubbar och JDF för att inhämta synpunkter på gällande Jaktprovsbestämmelser Retriever A- prov och B- prov inför den kommande regelrevideringen

Läs mer

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022.

SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. SVENSKA STÖVARKLUBBENS REVIDERADE DREVPROVSREGLER FÖR PROVSÄSONGEN 2017 TILL 2022. Dessa reviderade provregler har genomförts på följande sätt. En regelgrupp bestående av en representant från varje distrikt

Läs mer

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning

Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Jaktprov för älghund (39) Prisdomarskolning Kursens program och innehåll 1. Jaktprov Jaktprovets historia Älghundsraserna Jaktprovets ändamål och arrangemang Regler Bedömningsdirektiven Att fylla i skogskortet

Läs mer

Bestämmelser för grythundsarbete

Bestämmelser för grythundsarbete Bestämmelser för grythundsarbete Gäller från 2008-01-01 till 2011-12-31 2007-11-13 1 Vi är vana vid skäll. Fast inte från hussar och mattar. Ett hundliv kan vara riktigt gott. Men skulle det av någon anledning

Läs mer

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar

Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Utbildning i Jaktprovsregler och Jaktprovsanvisningar Studiehandledning (sid. 42) Reviderad 2007 Regelkonferensen 2007-05-12--13 Svenska Stövarklubben 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utbildning av drevprovsdomare

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Retriever. Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Retriever Riktlinjer för arrangörer och domare Gällande fr.o.m. 2015-01-01 och tills vidare Innehåll 1 Ändamål...3 2 Organisation och godkännande...3 3 Rätt att delta...3 Lottning...3

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bedömningsskala: Utmärkt prestation 9-10 Mycket bra prestation 7-8 Bra prestation 5-6 Godtagbar prestation 3-4 Dålig prestation 1-2 Ingen prestation 0 Momentet inte

Läs mer

Vind : Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet Ej skrapigt

Vind : Måttlig Snö / barmark: Barmark Skrapighet Ej skrapigt Jaktprov 2013-14 Västerbottens Älghundklubb BIX AS30359/2010 Ägare: Mikael Larsson ProvDatum 2013-09-28 Domare : Moström CarlEric Poäng : 35,5 Pris 0 Släpp 0645 Fann älg 0648 Hund åter: Övr.provtid slut

Läs mer

Lokalavdelning kan på egen bekostnad införa meddelande i "Hundsport" i form av radannons mot avgift som fastställes av SKK.

Lokalavdelning kan på egen bekostnad införa meddelande i Hundsport i form av radannons mot avgift som fastställes av SKK. 2008-01-29 Flik 1, sid1 UTSTÄLLNINGAR OCH JAKTPROV Utställningar och jaktprov (drev-, gryt- och viltspårprov) bedrivs av Svenska Taxklubbens (SvTK) lokalavdelningar. Huvudstyrelsen (HS) svarar för en ändamålsenlig

Läs mer

Feedback från Jaktprov med älghundar (nya regler) Sammanställt av Jukka Immonen

Feedback från Jaktprov med älghundar (nya regler) Sammanställt av Jukka Immonen Feedback från Jaktprov med älghundar (nya regler) 2013 Sammanställt av Jukka Immonen Rubriker Användning av Positionsbestämmande Pejl (PBP) Regeltolkningar Säsongsproven Allmänt Lätt att bedöma med nya

Läs mer

Nordiska regelförslaget. Slutversion

Nordiska regelförslaget. Slutversion Nordiska regelförslaget. Slutversion 2016-01-24 Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg

Läs mer

Regler för IPO-R-prov

Regler för IPO-R-prov Svenska Brukshundklubben Regler för IPO-R-prov inom Federation Cynologique Internationale FCI och Internationale Rettungshunde Organisation IRO Gäller fr.o.m. 2012 Översättning och anpassning: Leif Sundberg

Läs mer

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap

Working Kelpie. Mästerskaps regler. Denna regelbok kommer att utvärderas efter. 2015 års mästerskap Working Kelpie Mästerskaps regler 2015 Denna regelbok kommer att utvärderas efter 2015 års mästerskap Allmänna bestämmelser... 1 Vaccinationer... 1 ID-märkning... 2 Ansvar... 2 Oacceptabelt beteende...

Läs mer

Nordiska regelförslaget.

Nordiska regelförslaget. Nordiska regelförslaget. Bedömningsmomenten och deras respektive koefficienter 1.a Tempo (0-) x 0,0.b Sök (0-) x 1,5 2. Förmåga att finna älg (0-) x 1,0 3. Förmåga att ställa älg i upptaget (0-) x 1,5

Läs mer

Working Tests för spaniel

Working Tests för spaniel Working Tests för spaniel SSRK/Hs/CS 2002-07-07 Riktlinjer för Working Tests Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika spanielraserna,

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel 2014 Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling

Läs mer

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund

Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund Gäller från 2012-07-01 till 2017-06-30 Regler för jaktprov på vildsvin med drivande hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder

Läs mer

REGLER för lure coursing prov

REGLER för lure coursing prov REGLER för lure coursing prov PKLC 2011-11-08 LC01 P1 1 (23) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum M Första utgåvan som godkänts av SKK/BK Jonny Hedberg 1998-08-10 N N1 N2 N3 O0

Läs mer

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp

Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Jaktprov för älghund (8) Händelser och begrepp Sök och upptag Söket påbörjas i tomma marker, så att hundens sök kan bedömas 30-60 min före upptag. Ett idealiskt sök innehåller ett effektivt sökmönster,

Läs mer

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs

Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller från 2011-01-10 Anvisningar för utställningar som inte stambokförs SVENSKA KENNELKLUBBEN Anvisningar för utställningar som inte stambokförs Gäller för länsklubbar, lokala kennelklubbar samt special-

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 1 BESTÄMMELSER FÖR BETEENDE- OCH PERSONLIGHETSBESKRIVNING HUND /BPH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

Nordiska jaktprovsregler för älghund

Nordiska jaktprovsregler för älghund Nordiska jaktprovsregler för älghund Bestämmelser för jaktprov med älghundar 1. ÄNDAMÅL Provens ändamål är att under jägarmässiga former värdera hundarnas egenskaper som underlag för avelsarbetet. Jaktproven

Läs mer

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013

Utvärdering av RAS, Rasspecifik AvelsStrategi, kortsiktiga mål för airedaleterrier år 2013 UtvärderingavRAS,RasspecifikAvelsStrategi, kortsiktigamålförairedaleterrierår201 SvenskaKennelklubbengodkändeochfastställdeRASförairedaleterrierden22mars2012, förattgällafrånochmedår2012tillochmedår2016.rasharredovisatsiairedaleterrier

Läs mer

REGLER för lure coursing prov

REGLER för lure coursing prov REGLER för lure coursing prov PKLC 2013-01-01 LC01 P2 1 (23) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum M Första utgåvan som godkänts av SKK/BK Jonny Hedberg 1998-08-10 N N1 N2 N3 O0

Läs mer

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag till reviderade regler för freestyle SHFK Beslut 2015-05-31 Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag version 1 Nya regler gällande från 2017-01-01. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN

Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31. Regler för BPH. Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Gäller från 2012-01-01 till 2014-12-31 Regler för BPH Beteende- och personlighetsbeskrivning hund SVENSKA KENNELKLUBBEN Plats för eventuell annons Innehållsförteckning Allmänna regler för utställningar,

Läs mer

Svenska Vorstehklubben. Utbildning av provledare

Svenska Vorstehklubben. Utbildning av provledare Svenska Vorstehklubben Utbildning av provledare 1 Innehåll sid Förord 3 Allmänt om jaktprov 4 10 Allmänt om fördelning arbetsuppgifter och ansvar 10-11 Allmänt om särskilda prov 11-12 Allmänt om viltspårprov

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

Regler för anlagstest i vildsvinshägn

Regler för anlagstest i vildsvinshägn Gäller från 2017-01-01 Regler för anlagstest i vildsvinshägn SVENSKA KENNELKLUBBEN Har ni många olika djurslag att jaga, tänk lite extra på de som jagar. Många jaktlag använder både egna och inlånade hundar

Läs mer

Regler för anlagstest i vildsvinshägn

Regler för anlagstest i vildsvinshägn Gäller från 2017-01-01 Regler för anlagstest i vildsvinshägn SVENSKA KENNELKLUBBEN Allmänna regler för anlagstest i vildsvinshägn anordnade av SKKs jakthundskommitté, jakthundsklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

Uppfödare av. Något för mig?

Uppfödare av. Något för mig? Uppfödare av Något för mig? Kanske går du i tankar om att bli uppfödare av labrador retriever, eller är du redan uppfödare av rasen? Den här broschyren är tänkt att ge några goda råd på vägen. Jag vill

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 VAD ÄR NOSE WORK?... 2 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)... 2 ARRANGERA TÄVLING

Läs mer

Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben

Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben Tävlingsregler och anvisningar år 2010 Svenska Working Kelpie Klubben SWKK:s tävlingsregler och anvisningar år 2010 SWKK:s tävlingar syftar till att främja god djurhantering och god djuromsorg i det dagliga

Läs mer

Regler för anlagstest i vildsvinshägn

Regler för anlagstest i vildsvinshägn Gäller från 2013-03-01 Regler för anlagstest i vildsvinshägn SVENSKA KENNELKLUBBEN Allmänna regler för anlagstest i vildsvinshägn anordnade av SKKs jakthundskommitté, jakthundsklubbar samt avtalsanslutna

Läs mer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer

Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer 1 Grundregler för medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK) och dess medlemsorganisationer Kapitel 1 regler för medlemmar i SKK-organisationen Det krävs av varje medlem i SKK-organisationen 1:1 Att behandla

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLEDNING OCH KOMMENTARER TILL GEMENSAMMA DREVPROVSREGLER Ett nytt regelverk kan med nödvändighet inte bli heltäckande på alla områden utan väcker som regel vissa funderingar och reser en del frågor.

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov

Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Vallanlagsprovsbestämmelser för Bearded Collie och andra raser med rätt att delta i prov Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar... 2 1.1 Vaccinationer... 3 1.2

Läs mer

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Introduktion Juridikboken är en del i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben (SKK) erbjuder uppfödare och andra hundintresserade.

Läs mer

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31

Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag till reviderade regler för freestyle SHFK 2015-11-24 Regler för freestyle Gäller från 2017-01-01 t o m 2021-12-31 Förslag version 3 Nya regler gällande från 2017-01-01. 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Regler för ringsekreterare

Regler för ringsekreterare Regler för ringsekreterare 2002-01-01 1 Innehåll Utbildningsgång... 3 Auktorisation... 4 Regler/anvisningar för tjänstgöring... 4 Etik vid tjänstgöring... 6 Övrigt... 6 Avauktorisation... 6 Utställningsstrukturer...

Läs mer

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12

Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 2013-10-20 1 (5) Svenska Norfolkterrierklubben Utvärdering RAS genomförd vid avelskonferensen 2014-10-18, byggd på statistik t.o.m. 2014-10-17 och godkänd av SNTK:s styrelse 2014-11-12 ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR

INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR INSTRUKTION OM MOTARBETANDE AV HJÄRTSJUKDOMAR Godkänd 21.11.2014 av Kennelklubbens styrelse, gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016. Denna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar 2012-01-01 Bestämmelser MH Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar. Dessa bestämmelser

Läs mer

ANVISNINGAR. för lure coursing verksamhet PKLC 2013-03-01 LC02 M 1 (15) Informations referens: Datum: Dokumentnummer: Version: Sida av (sidor)

ANVISNINGAR. för lure coursing verksamhet PKLC 2013-03-01 LC02 M 1 (15) Informations referens: Datum: Dokumentnummer: Version: Sida av (sidor) ANVISNINGAR för lure coursing verksamhet PKLC 2013-03-01 LC02 M 1 (15) Versionshistorik Version Ändringar/Kommentarer Gjort av Datum J Till SKK insänd version, tillsammans med reglerna I Jonny Hedberg

Läs mer

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH)

REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Godkänd i SKL-FKK:s fullmäktige 23.11.2014 Gäller fr.o.m. 1.8.2015 REGLER OCH DIREKTIV FÖR ANLAGSPROV PÅ BJÖRN (KARH) Dessa regler ersätter tidigare KARH-regler

Läs mer

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2008-01-01

Utställnings- och championatbestämmelser. Gäller från 2008-01-01 Utställnings- och championatbestämmelser Gäller från 2008-01-01 Uppdaterad mars 2009 Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014

Sveriges Hundungdoms Representantskapsmöte 2014 Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2015-01-01. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat Ungdoms-SM är en inofficiell

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4

Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Förbundsstyrelsens förslag nummer 4 Revidering av meriteringsregler för draghund nordisk stil Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 1 Förslag till JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 2 Jaktprovsbestämmelser för spaniel Fastställda av SKK att gälla fr.o.m. XXXX-XX-XX för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel,

Läs mer

Vanliga avdrag i rallylydnad

Vanliga avdrag i rallylydnad Vanliga avdrag i rallylydnad SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 GENERELLA AVDRAG Sträckt koppel -1 SK Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS Hunden som tillfälligt

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01

RETRIEVER. Jaktprovs. A-prov. bestämmelser. Gällande fr.o.m. 2012-01-01 RETRIEVER Jaktprovs bestämmelser A-prov Gällande fr.o.m. 2012-01-01 Innehållsförteckning SKK:s Allmäna bestämmelser sid. 3-10 1 Ändamål sid. 11 2 Organisation och godkännande sid. 11-12 3 Rätt att deltaga

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 16/2012 Datum: 2012-11-30 Tid: 30 november 13:45 18:00 Plats: Scandic Hotel Västerås Närvarande: Mötesordförande Barbro Olsson Bo Wiberg Ulf

Läs mer

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben

Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Club Show för Welsh Springer Spaniel klubben Fastställt vid ordinarie årsmöte 20150322 Club Show Club Show arrangeras av Welsh Springer Spaniel klubbens klubbstyrelse i samarbete med medlemmar eller aktivitetsgrupper

Läs mer

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben

EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING. Svenska Vorstehklubben EXAMINATIONSMATERIAL FÖR PROVLEDARUTBILDNING Svenska Vorstehklubben Examinationsmaterialet för provledarutbildningen inom Svenska Vorstehklubben innehåller diskussionsunderlag och frågor lämpliga att användas

Läs mer

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV

JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 1 JAKTPROVSBESTÄMMELSER FÖR SPANIEL GRUNDPROV 2 Jaktprovsbestämmelser för spaniel Fastställda av SSRK att gälla fr.o.m. 2008-01-01 för amerikansk cocker spaniel, clumber spaniel, cocker spaniel, engelsk

Läs mer

JAKTPROVS REGLER FÖR RETRIEVER Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. Gällande från 1.1.2009.

JAKTPROVS REGLER FÖR RETRIEVER Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. Gällande från 1.1.2009. JAKTPROVS REGLER FÖR RETRIEVER Godkända av Finska Kennelklubbens fullmäktige 30.11.2008. Gällande från 1.1.2009. DEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänna bestämmelser, vars krav

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

Arbetskopia: Arbetstest för vallhundar

Arbetskopia: Arbetstest för vallhundar Arbetskopia: Arbetstest för vallhundar 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Förutsättningar för en bra bedömning sid. 4 Bedömare sid. 5 Deltagare sid. 5 Vår djuretik sid. 5 Rekommenderade vallhundar

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R)

BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R) BESTÄMMELSER FÖR FUNKTIONSBESKRIVNING RETRIEVER (FB- R) Förslag: Fastställda av SKK att gälla för chesapeake bay retriever, curly coated retriever, flatcoated retriever, golden retriever, labrador retriever,

Läs mer

Buhundspelen 2015 Hökensås

Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen Buhundspelen är en inofficiell tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden ett visst antal poäng som läggs ihop till en

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H

Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H Gäller från 2014 Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H SVENSKA KENNELKLUBBEN Innehållsförteckning Regler och riktlinjer för CUA och CUA-H...5 Utbildningsgång Certifierade utställningsarrangörer, CUA...5

Läs mer

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION

För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION För dig och din hund! SVENSKA KENNELKLUBBEN HUNDÄGARNAS RIKSORGANISATION SVENSKA KENNELKLUBBENär hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar och hundägare i Sverige. I organisationen finns

Läs mer