DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län"

Transkript

1 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH VETERINÄRKLINIK MATTILA 16:18 Haparanda kommun Norrbottens län TIDIGT SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN AV MILJÖBEDÖMNING MED MKB FÖR DETALJPLAN SAMT BESLUT OM BEHOV AV PLANPROGRAM Planområdet (blått) och berörd fastighet (rött) på ortofotoöversikt 1(13)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Tidigt samråd med LS och Behovsbedömning... 3 Avvägning enligt hushållningsreglerna i miljöbalken... 3 Plandata... 4 Lägesbestämning, Areal och Markägande... 4 Tidigare ställningstaganden... 6 Översiktsplan... 6 Områdesbestämmelser... 6 Detaljplaner, gällande och närliggande... 6 Planprogram... 6 Behovsbedömning... 6 Vattendom... 6 Kommunala beslut... 6 Gällande skydd... 6 Riksintressen... 6 Natura 2000 och tillstånd enligt miljöbalken 7: Miljömål och miljökvalitetsnormer... 7 INLEDANDE BEDÖMNING AV DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN... 8 INLEDANDE BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSNORMERNA I UTOMHUSLUFT... 8 Skyddad natur... 9 Skyddad kultur, byggnader, fornlämningar... 9 Landskapsbildsskydd... 9 Strandskydd, generellt och utökat... 9 Lokalgator... 9 Parkering Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Störningar från trafik Teknisk försörjning Hälsa Buller Radon Friluftsliv och rekreation Djurhållning Risker och säkerhet Farligt gods Översvämningsfrågor och skredrisker Förorenad mark Miljökonsekvenser Administrativa och ekonomiska frågor Genomförandetid AVSTÄMNING MOT PBL 5:18 OCH FÖRORDNING OM MKB, bilaga AVSTÄMNING MOT FÖRORDNING OM MKB, bilaga AVSTÄMNING MOT FÖRORDNING OM MKB, bilaga STÄLLNINGSTAGANDE OCH BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN STÄLLNINGSTAGANDE OM BEHOV AV PROGRAM FÖR DETALJPLANEN Medverkande tjänstemän Förutsättningar, Förändringar och Konsekvenser 9 Mark, markförhållanden, geoteknik och markarbeten... 9 Grundvatten, ytvatten, dagvatten, skyddade vattentäkter... 9 Bebyggelseområden, befintlig och planerad ny bebyggelse... 9 Trafik (13)

3 HANDLINGAR Behovsbedömning PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Haparanda och Torneå städer är i en stor expansion sedan ett antal år. Ett utökat antal arbetstillfällen, boenden och utvecklad besöksnäring innebär samtidigt behov av nya aktiviteter inom städerna. Det aktuella planområdet beräknas kunna ge ett nödvändigt tillskott av en veterinärstation till orten. För byggandet behöver en ny detaljplan upprättas. Området ligger norr om Haparanda centrum i Marielunds nordöstra del. Marken används idag för hästhållning med stall och rasthagar samt bostad på fastigheten Mattila 16:18 och befintliga och planerade bostäder på övriga fastigheter i angränsande detaljplaner. Området angörs från Marielundsvägen. Detaljplaneområdet omfattar fastigheterna Mattila 16:18 (planerad veterinärstation och bostad), Mattila 16:9 (privat bostad), Kullen 1-2 (planerade, obebyggda bostadstomter i kommunal ägo), Kullen 3 (bebyggd bostadstomt i privat ägo), Slingan 1-6 (planerade, obebyggda bostadstomter i kommunal ägo, Paret 1-2 (planerade, obebyggda bostadstomter i kommunal ägo samt naturmark på fastigheten Marielund 1:1 (kommunal ägo). Planens syfte är att möjliggöra en veterinärstation för smådjur/husdjur och hästar med tillhörande stall, undersökningslokaler, rasthagar och gödselhantering etc. Planen skall också säkerställa anslutningar till befintliga lokalgator och säkerställa skyddsavstånd till bebyggda bostadstomter varvid delar av planerade obebyggda tomter kan överföras genom fastighetsreglering till Mattila 16:18. Tomter som inte överförs till Mattila 16:18 planeras för fortsatt bostadsändamål. TIDIGT SAMRÅD MED LS OCH Kommunen har bedömt att planen skall utföras med normalt förfarande och att det skall inledas med planprogram då stöd i kommunens fördjupade översiktsplan och gällande detaljplaner saknas. Kommunen har bedömt att planen ej medför betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning ej behöver göras. Länsstyrelsens svar kommer att redovisas i kommande planhandlingar. Detaljplanen handläggs och antas av samhällsbyggnadsnämnden. AVVÄGNING ENLIGT HUSHÅLLNINGSREGLERNA I MILJÖBALKEN Mark- och vattenområden skall användas för ändamål som är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. För planområdet föreslås en utveckling av verksamheter som stärker den befintliga tätortens utbud vilket medför en från allmän synpunkt god hushållning. Inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas när planen är genomförd. Planens genomförande anses därför förenligt med MB 3-5 kap. Valet av lokalisering av verksamheten är för: En planerad utveckling av nuvarande markanvändning på fastigheten Mattila 16:18. 3(13)

4 PLANDATA Planområdet (blått) och berörd fastighet (rött) på ortofoto Lägesbestämning, Areal och Markägande Området finns i Haparanda centralort i nordöstra delen av Marielund. Området berör flertalet fastigheter i kommunal och privat ägo. Planområdet är ca 6 hektar. 4(13)

5 Planområdet (blått) och berörd fastighet (rött) på fastighetskarta. Planområdet (blått) och berörd fastighet (rött) på utdrag ur gällande översiktsplan där planerad markanvändning på berörd fastighet framgår: Bostäder och lokal boendeservice (gul), övrig mark (ljusgrön) 5(13)

6 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Gällande översiktsplan, antagen , fördjupning centralorten redovisar området för boende och lokal boendeservice samt grönområde, övrig mark. Områdesbestämmelser Inga områdesbestämmelser finns för planområdet. Detaljplaner, gällande och närliggande Detaljplaner i området redovisar mark för bostäder. Planprogram Då översiktsplanen och gällande detaljplaner ej ger stöd för tänkt markanvändning så inleds planeringen med planprogram. Behovsbedömning Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande har små konsekvenser för miljön och att någon miljöbedömning med MKB ej behöver uppföras. Länsstyrelsens svar kommer att redovisas i kommande planhandlingar. Vattendom Kommunen bedömer att planens genomförande ej behöver vattendom. Kommunala beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutade , 136 att inleda en planprövning för exploateringen. GÄLLANDE SKYDD Riksintressen Haparanda befintliga tätort med stadsrättigheter från år 1842 påverkas idag av följande riksintressen: - Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2. - Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2. - Riksintresse Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6. - Riksintresse Torne älv, naturvård och friluftsliv, Miljöbalken 3:6. - Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6. - Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8. - Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8. - Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8. Enligt miljöbalken 4:1:2 är bestämmelserna om riksintressen i Miljöbalken 4:2-6 inte hinder för utveckling av befintliga tätorter. 6(13)

7 Riksintressen inom Haparanda tätort och kommunens bedömning av konsekvenser för dessa: - Riksintresse friluftsliv (kustområde och skärgård i Norrbotten), Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2. Riksintresset omfattar hela kusten med väg E4 som gräns i norr. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. - Riksintresse för naturvård (kustområde och skärgård i Norrbotten) Miljöbalken 3: 6 och 4:1,2. Riksintresset omfattar hela kusten med väg E4 som gräns i norr. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. - Riksintresse Torne älv, naturvård och kulturvård, Miljöbalken 4:1,6. Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. - Riksintresse Torne älv, naturvård och friluftsliv, Miljöbalken 3:6. Riksintresset omfattar hela Torneälvens huvudflöde. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. - Riksintresse Torne älv, vattenkraft får inte utföras Miljöbalken 4:6. Riksintresset omfattar hela Torneälven. Detaljplanens genomförande påverkar inte riksintresset. - Riksintresse för kommunikationer Haparandabanan, Miljöbalken 3:8. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. - Riksintresse för kommunikationer väg E4, Miljöbalken 3:8. Riksintresset omfattar hela nuvarande väg E4. Planområdet ligger så långt ifrån riksintresset att någon påverkan inte kan väntas. - Riksintresse för kommunikationer väg 99, Miljöbalken 3:8. Riksintresset omfattar hela väg 99. Planområdet angörs via Marielundsvägen som ansluter till väg 99. Den trafikökning som detaljplanens genomförande medför bedöms inte ha någon påverkan på väg 99. Kommunen bedömer sammantaget att planen inte påverkar Riksintressena negativt och att exploateringen är utveckling av befintlig tätort enligt Miljöbalken 4:1:2. Natura 2000 och tillstånd enligt miljöbalken 7:28 Kommunen bedömer att planen inte kräver tillstånd enligt 7 kap 28a miljöbalken då inget Natura 2000 område påverkas av detaljplanens genomförande. Miljömål och miljökvalitetsnormer Miljömål och målsättningar finns på olika nivåer, från nationell till lokal nivå. De utgör grunden vid den samlade bedömningen om detaljplanens genomförande med- eller motverkar till målens uppfyllelse. 7(13)

8 INLEDANDE BEDÖMNING AV DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN De 16 nationella miljökvalitetsmålen 1 Begränsad Berörs ej. klimatpåverkan 2 Frisk luft Berörs ej. 3 Bara naturlig försurning Berörs ej. 4 Giftfri miljö Berörs ej 5 Skyddande ozonskikt Berörs ej 6 Säker strålmiljö Berörs ej 7 Ingen övergödning Berörs ej 8 Levande sjöar och Berörs ej. vattendrag 9 Grundvatten av god Berörs ej. kvalitet 10 Hav i balans samt Berörs ej levande skärgård 11 Myllrande våtmarker Berörs ej 12 Levande skogar Berörs ej 13 Ett rikt odlingslandskap Berörs ej 14 Storslagen fjällmiljö Berörs ej 15 God bebyggd miljö Berörs ej 16 Ett rikt växt- och djurliv Berörs ej INLEDANDE BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSNORMERNA I UTOMHUSLUFT Nationella miljökvalitetsnormer SFS 2001:527 1 Kvävedioxid och Kväveoxider Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets trafik och bostäders uppvärmning är försumbar. 2 Svaveldioxid Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 3 Kolmonoxid Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 4 Bly Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 5 Bensen Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 6 Partiklar PM10 Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets trafik och bostäders uppvärmning är försumbar. 7 Arsenik Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 8 Kadmium Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 9 Nickel Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 10 Bens(a)pyren Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets 11 Partiklar PM10 Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets trafik och bostäders uppvärmning är försumbar. 12 Ozon Inget överskridande bedöms förekomma och tillskottet från områdets Miljökvalitetsnormer finns för närvarande för halter av olika ämnen i utomhusluft (SFS 2001:527) samt för vattenkvalitet i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554). Denna detaljplan medför inte att några gällande miljökvalitetsnormer åsidosätts. 8(13)

9 Skyddad natur Inga övriga skyddade områden som naturreservat eller nationalparker förekommer i planområdet. Stat, kommun, förening eller enskild har ej föreslagit området för skydd. Skyddad kultur, byggnader, fornlämningar Fasta fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen. Inom området finns inga kända fornlämningar eller skyddade byggnader. Landskapsbildsskydd Inom kommunen finns områden som beslutats för landskapsbildsskydd av Länsstyrelsen enligt NVL 19 med särskilda beslut och kartor. Inget Landskapsbildsskydd finns inom planområdet. Strandskydd, generellt och utökat Planområdet ligger ca 600 meter från närmaste vattendrag, Torneälven och ca 5000 meter från Bottenvikskusten. Strandskyddet berörs ej. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER Mark, markförhållanden, geoteknik och markarbeten Nuvarande markanvändning/natur Marken består i dagsläget av ianspråktagen mark: bebyggd och hävdad gård för bostadsändamål och hästhållning (Mattila 16:18), naturmark övrig mark och planerade tomter för bostadsändamål. Kullen 1-2 (planerade bostadstomter i kommunal ägo), Kullen 3 (bebyggd bostadstomt i kommunal ägo), Slingan 1-6 (planerade bostadstomter i kommunal ägo, Paret 1-2 (planerade bostadstomter i kommunal ägo samt naturmark på fastigheten Marielund 1:1 (kommunal ägo). Området förändras i de delar som tas i anspråk för veterinärstation med byggnader och rasthagar samt planerade bostadstomter som övergår till annan användning. Kullen 3 och Mattila 16:9 säkerställs med nuvarande markanvändning. Geotekniska undersökningar som redovisar vilka grundläggningsmetoder som skall tillämpas skall utföras i de områden där byggnader skall uppföras. Grundläggningsmetoden skall godkännas i samband med bygglovet. Grundvatten, ytvatten, dagvatten, skyddade vattentäkter Inga allmänna grundvattentäkter finns i anslutning till planområdet. Nederbörd infiltreras i grönytor på området. Dagvatten från vägar omhändertas i dagvattenledningar. Inga förändringar av grundvattennivån kommer att uppstå vare sig under byggtiden eller därefter. Grundvattennivån kommer att vara oförändrad då projektet är avslutat. Bebyggelseområden, befintlig och planerad ny bebyggelse Befintlig bebyggelse i området är enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader som kommer att bibehållas. Planerad ny bebyggelse till planområdet är ett stall och en undersökningslokal. Trafik Lokalgator Området nås lätt från väg 99 och Marlundsvägen. 9(13)

10 Parkering Parkering för verksamhetens behov löses på den egna fastigheten och skall redovisas på plankarta. Gång- och cykeltrafik Planområdet kan anslutas till kommunens GC-nät. Översikt gång- och cykelvägnät i anslutning till planområdet. Kollektivtrafik Området har god tillgång till Haparanda/Tornios lokaltrafik och länstrafikens regionala kollektivtrafik med hållplatser i direkt närhet till planområdet. Störningar från trafik Planområdet ligger långt ifrån större vägar och inga störningar väntas. Teknisk försörjning Frågor som rör teknisk försörjning utreds under kommande planprövning. Hälsa Buller Planområdet ligger långt ifrån större vägar och inga störningar väntas. Inga övriga bullrande verksamheter finns i planområdets närhet. 10(13)

11 Radon Radonförekomst hör samman med jordarter och berggrund. Vissa typer av graniter och pegmatiter, alunskiffer och grusåsar är högriskområden. Moränmarker klassas som normalradonmark och tex kalksten, sandsten och lera utgör lågradonmark. Planområdet ligger inom lågriskområde för markradon. Planen medför inga konsekvenser avseende risker för exponering för radon. Byggnaderna behöver inte uppföras varken radonsäkert eller radonskyddat. Friluftsliv och rekreation Närheten till Torneälven, Riekkola, kusten och skärgården erbjuder stora möjligheter till rekreation. Djurhållning Planområdet kommer att innehålla djurhållning genom att veterinärstationen nyttjas av smådjur samt hästar. Åtgärder skall vidtas genom placeringen av stall, undersökningslokal, rasthagar och gödselhantering för att minska störningarna för kringboende. Risker och säkerhet Farligt gods Transporter med farligt gods på väg sker på väg E4 (avstånd 1800 m) och väg 99 (avstånd 400 m) från de områden där människor vistas stadigvarande och inga konsekvenser väntas. Transporter av farligt gods på järnväg, nya Haparandabanan, är ca 2000 meter från planerat område och inga konsekvenser väntas (gamla Haparandabanan är under avveckling). Översvämningsfrågor och skredrisker Kommunen bedömer att det inte förekommer risker för översvämning eller skred inom området. Förorenad mark Ingen förorenad mark är känd inom planområdet. Miljökonsekvenser Kommunen bedömer att inga negativa konsekvenser för miljön framkommer vid detaljplanens genomförande. Administrativa och ekonomiska frågor Frågor som rör administrativa och ekonomiska frågor utreds under kommande planprövning. Genomförandetid Planeringen inleds vårvintern 2011 med upprättande av planprogram. Samråd beräknas hållas under våren/sommaren 2011, utställning sommaren/hösten 2011 och planen beräknas klar för antagande hösten Exploatören kan då inleda arbeten tidigast under våren Planens genomförandetid är avsedd att vara 10 år. AVSTÄMNING MOT PBL 5:18 OCH FÖRORDNING OM MKB, BILAGA 3 Detaljplanen avses inte medge sådan verksamhet som uppräknas i bestämmelserna, Pbl 5:18 Omfattas ej av någon punkt. Fmkb, Bilaga 3: Omfattas ej av någon punkt. 11(13)

12 AVSTÄMNING MOT FÖRORDNING OM MKB, BILAGA 2 1. Projektens karaktäristiska egenskaper a) projektets omfattning är av mindre art och av samma karaktär som nuvarande markanvändning på fastigheten, b) detaljplanen påverkar planerade tomter men bortfallet av tomter för bostadsändamål är begränsat och har ingen samlad effekt på kommunens bostadsförsörjning. c) planen utnyttjar mark, vatten och andra resurser på ett sätt som medger fortsatt samutnyttjande av befintliga anläggningar i staden såsom kommersiellt utbud, skolor, idrottsplatser, m.m. d) planens genomförande alstrar endast begränsade mängder avfall i form av normalt hushållsvall, gödsel och avfall från veterinärstation som skall omhändertas i enlighet med gällande kommunal avfallsplan. e) planens genomförande antas endast medföra begränsade och övergående störningar i byggskedet med ökad byggtrafik i byggnadsskedet, vid bruksskedet väntas endast mindre ökningar av trafik till och från anläggningen, anläggningen förorsakar ingen genomfartstrafik eller övrig påverkan på trafikmönster. Inga nya anslutningar till nationella vägar behövs f) detaljplanen antas ej medföra några oacceptabla risker för olyckor 2. Projektens lokalisering Miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade a) planen är ej i konflikt med kringliggande markanvändning utan den kan fortsätta i nuvarande omfattning. b) området omfattar ej bristfälliga resurser på orten eller närområdet c) - området omfattar ej större opåverkade områden, - området omfattar ej våtmarker, - området omfattar redan ianspråktagen mark - planområdet omfattar ej nationalparker, naturreservat, kulturreservat och andra områden som är skyddade enligt 7 kap. miljöbalken, - planområdet omfattar ej områden där miljökvalitetsnormer har överträtts eller riskerar att överträdas, - planområdet omfattar tätbefolkade områden, Marielund i Haparanda centralort, och stärker kringliggande markanvändning och samhällets utvecklingsmöjligheter - planområdet omfattar ej historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden. 3. De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper a) effekterna av planens genomförande sträcker sig inte utanför planområdet och beräknas ej ha negativ påverkan på befolkningens levnadsvillkor b) planens genomförande medför ej effekter av gränsöverskridande karaktär, c), d), e) effekterna är lättöverskådliga och övergående och bör kunna åskådliggöras med normalt planförfarande utan särskild miljöbedömning med formell miljökonsekvensbeskrivning. 12(13)

13 AVSTÄMNING MOT FÖRORDNING OM MKB, BILAGA 4 Bedömningskriterier 1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper a) planen innebär ej hinder för andra kända verksamheter eller åtgärder i området b) planen har ej betydelse för andra kända planers eller programs miljöpåverkan, c) planen medför ej hinder för att främja en hållbar utveckling, d) planen antas ej medföra oacceptabla miljöproblem e) planen står ej i konflikt med genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat a) påverkan från planens genomförande kan anses lättöverskådlig och med störningar av mindre och övergående art b) den samlade totala påverkan av planens genomförande med byggnation och områdets brukande bedöms som liten, c) planen har ingen påverkan av gränsöverskridande art, d) planen innebär låga risker för människors hälsa och miljön e) planen antas ha liten påverkan och fysisk omfattning, påverkan på mark utanför planområdet bedöms som ringa f) planen påverkar ej särskilt sårbara områden g) planen påverkar ej områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. STÄLLNINGSTAGANDE OCH BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN Planen antas ej medföra betydande miljöpåverkan enligt ovanstående motivering varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning ej behöver göras. STÄLLNINGSTAGANDE OM BEHOV AV PROGRAM FÖR DETALJPLANEN Kommunen har bedömt att planen skall utföras med normalt förfarande och att det skall inledas med planprogram då stöd i kommunens fördjupade översiktsplan saknas. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Planhandlingarna har upprättats av Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda kommun. Upprättad Samhällsbyggnadsnämnden 13(13)

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION

Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Diarienummer 2011-07-01 MBN 2009.0740.214 Beskrivning Detaljplan SÖRMARK 1:337 (Event & Camp) ILLUSTRATION Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR... 3 2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 3 FÖRENLIGT MED 3, 4

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11

BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR STORA VIKEN Dnr: SBN 103/11 1. PLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten för utveckling av ett verksamhetsområde på del av befintlig bergtäkt. Även

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås Vectura Mark & Samhälle Box 1062 551 10 Jönköping Anna Westerlund Anna.westerlund@vectura.se +46 10 484 60 11 Datum: 2010-07-01 Beteckning: Behovsbedömning Behovsbedömning planprogram för Södra cell Mönsterås

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10)

Kalmar kommun. Behovsbedömning MKB. Detaljplan för Lillviken Kalmar kommun Behovsbedömning. Sid. 1 (10) Kalmar kommun Behovsbedömning MKB Sid. 1 (10) Datum Beteckning 2007-10-26 Dnr: 2006-3369 Samhällsbyggnadskontoret Plan- och bygglovavdelningen Handläggare: Elena Kakavandi Detaljplan för Lillviken Kalmar

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen

HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för del av HALMSTAD 10:1,Padelhall,Frennarpsvägen HALMSTADS KOMMUN Plan 1091K Normalt förfarande, KS 2013/0531 Samhällsbyggnadskontoret 2014-10-14

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3

Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Behovsbedömning tillhörande Detaljplaneprogram för Saltkällan 1:3 Munkedals Kommun Västra Götalands län Sammanfattning Planen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har utförts av planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län 1(16) Datum Referens 2012-11-30 2012-250 Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING)

Planbeskrivning (GRANSKNINGSHANDLING) (GRANSKNINGSHANDLING) Detaljplan för Slutarp 1:21 m.fl. Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 4 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer