Kommunkontoret kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunkontoret 2013-11-22. kl. 09:30. Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda. Karl-Erik Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 1(15) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl.14:00 16:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande, deltog ej i handläggning och beslut av 62 pga jäv Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande, ordförande 62 Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) Johan Hansson(M), tjg.ersättare 62 Övriga närvarande Johan Hansson(M), ej tjg.ersättare Lennart Larsson(S), ej tjg.ersättare Sabina Talavanic, bygg- och miljöchef Ove Dahlgren, miljöinspektör Anna Henriksson, sekreterare Utses att justera Karl-Erik Johansson Plats och tid för justering Kommunkontoret kl. 09:30 Paragrafer Underskrifter Bestyrkande av anslag Från till Sekreterare Anna Henriksson Tid för anslag av protokollet Ordförande Claes Hägermalm/Bahrija Gafurovic Anna Henriksson Justerande Karl-Erik Johansson Bestyrkande av protokollsutdrag Protokollet förvaras på Kommunhuset i Vårgårda

2 2(15) Innehåll 61 Diarienr Armaturen 1 Ansökan om slutliga villkor, xxxxxxxxxxxxxx Diarienr Finnatorp 2:1 Tidigt samråd om tillstånd till befintliga vattenkraftverk Diarienr Samrådsyttrande om markförläggning av del av befintlig luftledning vid Melltorp Diarienr Sammanträdestider för Myndighetsnämnd Bygg och Miljö Diarienr Allmän information Diarienr Information miljö Diarienr Underrättelser från Lantmäterimyndigheten Diarienr Redovisning av delegeringsbeslut...15

3 3(15) Länsstyrelsen Västra Götaland Miljöprövningsdelegationen Göteborg 61 Diarienr Armaturen 1 Ansökan om slutliga villkor, xxxxxxxxxxxxxx Beslut Myndighetsnämnd Bygg och Miljö tillstyrker hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att förslaget från xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx om slutliga villkor för buller och halten stoft i utgående luft ska fastställas: - Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 50 db(a) dagtid (kl 07-18) utom sön- och helgdagar 45 db(a) kvällstid (kl 18-22) samt sön- och helgdagar (kl 07-22) 44 db(a) nattetid (kl 22-07) t.o.m. 31 december db(a) nattetid (kl 22-07) fr.o.m. 1 januari Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får utomhus vid bostäder maximalt uppgå till 55 db(a). Ett överskridande av värdena ska åtföljas av omedelbara och tillräckliga åtgärder för att värdena ska innehållas vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. - Totalhalten stoft i utgående luft från verksamheten får uppgå till maximalt 5 mg/nm 3 luft. Beslutsunderlag: 1. Skrivelse från xxxxxxxxxx, inkom Ljudmätningsrapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, inkom Remiss från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, inkom Beredningsförslag Myndighetsnämnd Bygg och Miljö tillstyrker hos Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att förslaget från xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx om slutliga villkor för buller och halten stoft i utgående luft ska fastställas: forts.

4 4(15) forts Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 50 db(a) dagtid (kl 07-18) utom sön- och helgdagar 45 db(a) kvällstid (kl 18-22) samt sön- och helgdagar (kl 07-22) 44 db(a) nattetid (kl 22-07) t.o.m. 31 december db(a) nattetid (kl 22-07) fr.o.m. 1 januari Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får utomhus vid bostäder maximalt uppgå till 55 db(a). Ett överskridande av värdena ska åtföljas av omedelbara och tillräckliga åtgärder för att värdena ska innehållas vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. - Totalhalten stoft i utgående luft från verksamheten får uppgå till maximalt 5 mg/nm 3 luft. Beslutsunderlag: 1. Skrivelse från xxxxxxxxxx, inkom Ljudmätningsrapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, inkom Remiss från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation, inkom Ärendebeskrivning Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation har i beslut om tillstånd skjutit upp avgörandet av vilka slutliga villkor som ska gälla för buller och halten stoft i utgående luft från anläggningen. Under en prövotid ska bolaget utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att vidta åtgärder som tillförsäkrar att nattvärdena för buller, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, inte överskrider 40 db(a) ekvivalentnivå vid bostäder. Bolaget ska också utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att minska totalhalten stoft i utgående luft från verksamheten till maximalt 5 mg/nm 3 luft. Utredningarna samt förslag till slutliga villkor ska lämnas till miljöprövningsdelegationen senast två år efter att tillståndet har tagits i bruk. I skrivelse meddelar företaget att tillståndet tas i anspråk med omedelbar verkan. forts.

5 5(15) forts. 61 Bullermätning utfördes av Ragn-Sells Miljökonsult AB. Resultaten visar att föreskrivna bullervärden innehålls för dag och kväll, medan målvärdet om 40 db(a) nattetid inte kan innehållas. Det noteras att bakgrundsnivån nattetid är relativt hög, främst orsakad av trafikbuller. I en mätpunkt (bostadshus i korsningen Industrigatan/Artillerigatan/Boråsvägen) överskrids 40 db(a) när verksamheten är helt avstängd. Vid stoftmätning utförd av Ilema Miljöanalys AB uppmättes < 1,4 mg/nm 3 luft. Xxxxxxxxxxxxxx yrkar i skrivelse till miljöprövningsdelegationen att slutliga villkor för buller och halten stoft i utgående luft ska vara: - Buller från anläggningen inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 50 db(a) dagtid (kl 07-18) utom sön- och helgdagar 45 db(a) kvällstid (kl 18-22) samt sön- och helgdagar (kl 07-22) 44 db(a) nattetid (kl 22-07) t.o.m. 31 december db(a) nattetid (kl 22-07) fr.o.m. 1 januari Momentana ljud nattetid (kl 22-07) får utomhus vid bostäder maximalt uppgå till 55 db(a). Ett överskridande av värdena ska åtföljas av omedelbara och tillräckliga åtgärder för att värdena ska innehållas vid den tidpunkt som tillsynsmyndigheten bestämmer. - Totalhalten stoft i utgående luft från verksamheten får uppgå till maximalt 5 mg/nm 3 luft. Företaget har lämnat kompletterande handlingar till miljöprövningsdelegationen angående slutliga villkor som ska gälla för buller. Resultaten från utförd kartläggning av buller, rapport från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, visar att ekvivalenta ljudnivån 40 db(a) på natten överskrids med upp till 5 db(a) vid de närmaste fastigheterna. Några fastigheter på norrsidan påverkas mera. Bolaget föreslår bullerdämpande åtgärder på fyra punkter. Det kan dock inte garantera att de ger effekt så att värdet mindre än 40 db(a) på natten innehålls. forts.

6 6(15) forts. 61 Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation ger i remiss Myndighetsnämnd Bygg och Miljö tillfälle att yttra sig över de kompletterande handlingarna och bolagets yrkande om slutliga villkor för buller och halten stoft i utgående luft. Beslutsmotivering Företaget xxxxxxxxxxxxxxxx har gjort utredningar och vidtagit åtgärder för att följa beslutet från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om prövotid för slutliga villkor för buller och halten stoft i utgående luft från anläggningen. Villkoret för stofthalt uppfylls utan problem. Bullerdämpande åtgärder har föreslagits på fyra punkter. Det är inte säkerställt att värdet mindre än 40 db(a) klaras. Framför allt beror detta på den höga bakgrundsnivån. Bolaget har dock visat sin ambition och goda vilja att uppfylla Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. För kännedom: xxxxxxxxxx

7 7(15) Fisk och Vattenvård i Norrland AB Köpenhamnsvägen Fagervik 62 Diarienr Finnatorp 2:1 Tidigt samråd om tillstånd till befintliga vattenkraftverk Beslut Myndighetsnämnd Bygg och Miljö beslutar att i det tidiga samrådsskedet avge följande yttrande till Fisk och Vattenvård AB, ombud för sökandena xxxxxxxxxx och xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Det är positivt med fortsatt drift och bevarande av den kulturhistoriskt intressanta miljön. Fiskvägen för vandrande fisk i form av ett så kallat stryk verkar vara lämplig. Åtgärder för att hindra nedströmsvandrande fisk att passera genom turbinerna bör vidtas med tät läns eller annan långsiktigt hållbar lösning. Beslutsunderlag: 1. Anteckningar från samråd vid Finnatorps kraftstation. 2. Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad av Fisk och Vattenvård i Norrland AB, daterad Ändring på mötet Meningen Av säkerhetsskäl, inte miljöskäl, borde dammen säkras och minimitappningen ordnas på annat sätt än genom läckage tas bort. Beredningsförslag Myndighetsnämnd Bygg och Miljö beslutar att i det tidiga samrådsskedet avge följande yttrande till Fisk och Vattenvård AB, ombud för sökandena xxxxxxxxxx och xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx. Det är positivt med fortsatt drift och bevarande av den kulturhistoriskt intressanta miljön. Fiskvägen för vandrande fisk i form av ett så kallat stryk verkar vara lämplig. Av säkerhetsskäl, inte miljöskäl, borde dammen säkras och minimitappningen ordnas på annat sätt än genom läckage. Åtgärder för att hindra nedströmsvandrande fisk att passera genom turbinerna bör vidtas med tät läns eller annan långsiktigt hållbar lösning. forts.

8 8(15) forts. 62 Beslutsunderlag: 1. Anteckningar från samråd vid Finnatorps kraftstation. 2. Miljökonsekvensbeskrivning, upprättad av Fisk och Vattenvård i Norrland AB, daterad Ärendebeskrivning Xxxxxxxxxx genom xxxxxxxxxx och xxxxxxxxxx tänker söka tillstånd enligt miljöbalken för två befintliga vattenkraftverk på fastigheten Finnatorp 2: hölls ett samråd på plats med representanter för sökandena, Länsstyrelsen, Vårgårda kommun och konsulten Erik Sjölander, Fisk och Vattenvård i Norrland, ombud för sökandena. Erik Sjölander har gjort en miljökonsekvensbeskrivning för de två vattenkraftverken. Sökandena önskar nu få Myndighetsnämnd Bygg och Miljös yttrande över miljökonsekvensbeskrivningen. I korthet innebär miljökonsekvensbeskrivningen att kraftverk och damm inte har sådan miljöpåverkan att fortsatt drift inte skulle kunna tillåtas. Kvarnverksamhet och dämmen har funnits på platsen i flera hundra år. Genom dammens uppdämning av vatten översvämmas de uppströms liggande maderna lättare. Därmed behålls deras biologiska värden. För kännedom: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

9 9(15) NEKTAB Att: Kristin Boman Sågaregatan Trollhättan 63 Diarienr Samrådsyttrande om markförläggning av del av befintlig luftledning vid Melltorp Beslut Myndighetsnämnd Bygg och Miljö uttalar att markförläggning av del av befintlig 40 kv-luftledning vid Melltorp inte medför betydande miljöpåverkan. Känsliga punkter är Kärtareds mader och väg 1779, där stor hänsyn måste tas till naturvärden. Beslutsunderlag: 1. Samrådshandlingar, inkom Besiktning på platsen Beredningsförslag Myndighetsnämnd Bygg och Miljö uttalar att markförläggning av del av befintlig 40 kv-luftledning vid Melltorp inte medför betydande miljöpåverkan. Känsliga punkter är Kärtareds mader och väg 1779, där stor hänsyn måste tas till naturvärden. Beslutsunderlag: 1. Samrådshandlingar, inkom Besiktning på platsen Ärendebeskrivning Xxxxxxxxxx tänker markförlägga del av befintlig 40 kv-luftledning vid Melltorp, se bilaga 1. xxxxxxxxxx ska ansöka om nätkoncession för linje. Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som beskriver verksamheten och redovisar ledningens miljöpåverkan. Innan MKB:n tas fram ska samråd genomföras med Länsstyrelsen, kommunen och enskilda som kan bli särskilt berörda. Samrådet genomförs av NEKTAB, som också upprättar MKB:n. I samrådshandlingarna beskrivs markledningen, dess sträckning och de motstående intressen som finns i det område där ledningen ska läggas. forts.

10 10(15) forts. 63 Beslutsmotivering Ledningen förläggs till största delen längs en skogsbilväg och i kanten av jordbruksmark. Känsliga passager är Säveån vid Kärtareds mader och artrika kanter vid väg 1779 Kärtared - Horla. Enligt samrådshandlingarna används styrd borrning vid dessa ställen, se bilaga 2. Metoden anges vara schaktfri och påverkar inte grundvatten. Vattensediment påverkas inte och vattnet grumlas inte. Vid besiktning på platsen konstaterades att inga större naturvärden finns längs föreslagen ledningssträckning. Undantag är Kärtareds mader och kanterna vid väg För kännedom: Länsstyrelsen i Västra Götalands län Naturvårdsenheten Göteborg

11 11(15) 64 Diarienr Sammanträdestider för Myndighetsnämnd Bygg och Miljö 2014 Beslut Myndighetsnämnd Bygg och Miljö beslutar att fastställa nedanstående sammanträdestider för år 2014: 23 januari 20 februari 20 mars 24 april 22 maj 26 juni 28 augusti 25 september 30 oktober 27 november 18 december Beredningsförslag Myndighetsnämnd Bygg och Miljö beslutar att fastställa nedanstående sammanträdestider för år 2014: 23 januari 20 februari 20 mars 24 april 22 maj 26 juni 28 augusti 25 september 30 oktober 27 november 18 december Ärendebeskrivning Myndighetsnämnd Bygg och Miljö avser att ha sammanträde en gång per månad med undantag av juli månad. Ärendegenomgång hålls två veckor före respektive sammanträdesdag. Kallelse skickas ut cirka en vecka innan mötet.

12 12(15) 65 Diarienr Allmän information Nytt sotningsavtal tom Sabina Talavanic redogjorde för ärendet. Information/diskussion om strandskyddsdispens. Meddelades och lades till handlingarna.

13 13(15) 66 Diarienr Information miljö Tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet vid Hjultorp avloppsreningsverk. Ove Dahlgren redogjorde för ärendet. Inventering enskilda avlopp genomförandeplan, uppföljning 2013 Sabina Talavanic redogjorde för ärendet. Meddelades och lades till handlingarna.

14 14(15) 67 Diarienr Underrättelser från Lantmäterimyndigheten Akt nr Fastighet Händelse Tumbergs-Galstad 4:1 Avstyckning Lena 5:22, 5:17 och 5:18 Fastighetsreglering Meddelades och lades till handlingarna.

15 15(15) 68 Diarienr Redovisning av delegeringsbeslut Bygglov D Kontrollplan B 21 Miljöärenden Meddelades och lades till handlingarna.

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

DOM 2013-05-02 Stockholm

DOM 2013-05-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2013-05-02 Stockholm Mål nr M 6589-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2012-06-19 i mål nr M 2681-08,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2014-12-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-12.00 Ajournering kl 09.55-10.15 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45

Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2012-08-22 Sammanträdestid 13:00-17:45 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 13 oktober 2009 kl 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 (27) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 25 januari, kl. 13.00-15.30. ande Ledamöter Ylva Ivarsson (S), ordförande Uno Andersson (M) Tord Berbres (KD) Tjänstgörande

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn PROTOKOLL 1(36) Tid: kl 09:00-16:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande, jäv 91 Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande, ordf 91 Ulf Lundberg, v Esbjörn

Läs mer

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport

Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Göteborg Landvetter Airport Detta är en sammanfattning av Swedavias ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för flygplatsverksamheten

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD

Jiffy Unitorv AB (Bolaget) C/O Johnny Fohlins redovisningsbyrå Box 115 362 22 TINGSRYD Jönköping 2012-05-16 Länsstyrelsen i Kronobergs län 351 86 VÄXJÖ Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheterna Gydingstorp 1:11, Moen 1:4, Runneboda 1:3 samt Bjällerberg 1:10 och 1:12 i Ljungby

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer