Rapport 2001:01. Förvaltningsplan för vildsvin. i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2001:01. Förvaltningsplan för vildsvin. i Stockholms län"

Transkript

1 Rapport 2001:01 Förvaltningsplan för vildsvin i Stockholms län

2

3

4 Förvaltningsplan för vildsvin i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län har med naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin som ledning tagit fram en regional förvaltningsplan för Stockholms län. Syftet är att ge markägare, lantbrukare, jägare, allmänhet och intresseorganisationer vägledning för förvaltningen av vildsvin i Stockholms län. Viltförvaltningsdelegationen har den 12 december 2011 tillstyrkt att Länsstyrelsen fastställer förvaltningsplanen för vildsvin. Länsstyrelsen har beslutat att fastställa förvaltningsplanen för vildsvin i Stockholms län den 15 december Bakgrund... 1 Historik... 2 Mål... 3 Vildsvin i Stockholm län... 4 Skador av vildsvin... 4 Tätort och stadsmiljö... 5 Lokal förvaltning... 6 Kunskap och utbildning... 6 Förebyggande åtgärder mot vildsvinsskador... 6 Ersättning till arrendatorer... 7 Jakt... 8 Rekommendationer vid utfodring... 9 Tillstånd för särskilda jaktmedel... 9 Information till allmänheten... 9 Avskjutningsrapportering Vildsvinet som resurs Förebyggande åtgärder vid olycksdrabbade vägar Bilagor: Bilaga 1: Statistik över avskjutning i Stockholms län Bilaga 2: Statistik över trafikolyckor med vildsvin i Stockholms län Bilaga 3: Länkar till informationsmaterial Bilaga 4: Kontaktlista till organisationer 1

5 Bakgrund Vildsvin har sedan de återetablerades på 1970-talet spridit sig till stora delar av södra och mellersta Sverige. Vildsvinstammen uppgår idag till omkring djur med en årlig avskjutning på ca Artens utbredning har bland annat medfört kraftiga skador på jordbruksmark och ett stort antal årliga vildsvinsrelaterade trafikolyckor. Vildsvinens höga anpassningsförmåga i kombination med en hög reproduktionstakt bidrar till att de kräver en mer aktiv förvaltning än annat vilt. För att uppnå det nationella målet med en livskraftig, frisk och kontrollerad population av vildsvin anpassad till regionala och lokala förutsättningar krävs ett ökat samarbete på lokal och regional nivå. Historik De första vildsvinen vandrade in i Sverige för ca 8500 år sedan, då klimatet blev varmare. Vid slutet 1600-talet var vildsvinen genom jakt och domesticering utrotade. Under åren fram till mitten 1900-talet skedde flera mindre utsläpp och rymningar från hägn av vildsvin. Protester från bönder gjorde att dessa vildsvin snabbt utrotades. Vid mitten av 1970-talet rymde vildsvin från vilthägn i Sörmland vilket ledde till att flera fasta etableringar fanns vid mitten av 80-talet. Med undantag för Stockholms län förklarades vildsvinen som oönskade i ett riksdagsbeslut 1980, men år 1987 beslutade riksdagen att vildsvinen åter var en del av den svenska faunan. 2

6 Mål Det långsiktiga målet för vildsvinsförvaltningen i Stockholms län är en livskraftig, frisk och kontrollerad population av vildsvin anpassad till regionala och lokala förutsättningar. Vildsvinstammen bör genom lokal samverkan balanseras till en nivå där vildsvinsrelaterade skador och trafikolyckor begränsas i omfattning och kostnad. Vildsvinens utbredning bör med hänsyn till regionala förutsättningar koncentreras till vad som är att betrakta som landsbygdsmiljö. Inom gränsområden mellan tätort och landsbygd bör stor vaksamhet över vildsvinsstammens utveckling iakttas. I detaljplanerat område och andra urbana miljöer bör förekomsten av vildsvin undvikas. Kortsiktiga mål för är: - Att skadebilden på jordbruksmark och andra areella näringar begränsas genom lokala förvaltningsåtgärder - Att trafikolyckor med vildsvin inblandade begränsas med förebyggande åtgärder - Att kunskap och samverkan bland jägare, markägare, lantbrukare samt övriga intressenter ökar 3

7 Vildsvin i Stockholm län Sedan vildsvinen återetablerades i den svenska faunan under 1970-talet har Stockholms län varit en del av dess utbredningsområde. Vildsvinen är i dagsläget spridda över hela länet. Utbredningen i länet förändras genom förtätningar av befintliga bestånd och återkommande nyetableringar. Avskjutningen i Stockholms län har de senaste tre åren uppgått till omkring 4000 vildsvin årligen. Trafikolyckorna har sedan en topp noterades år 2009, med strax över 200 vildsvinsrelaterade viltolyckor, minskat till en något lägre nivå. Med hänsyn till ett högre jakttryck och de två senaste vintrarnas stränga kyla och stora snödjup förmodas vildsvinen ha minskat i antal. Stockholms län med huvudstaden och omkringliggande tätorter har en befolkning på dryga två miljoner, en hög befolkningstäthet och tät bebyggelse. Andelen större sammanhängande naturområden är lägre än i många andra delar av landet. Det innebär att förutsättningarna för vildsvinsförvaltningen kan skilja sig något från övriga landet. Skador av vildsvin Vildsvinet har en förmåga att orsaka stora skador. Ett säkert tecken på att det finns vildsvin är synbara spår efter vildsvin som bökat upp marken i skog och åkermark. Främst är skadorna en konsekvens av vildsvinens naturliga fodersök. Många jordbruksgrödor har även en stor dragningskraft på vildsvin. Flera faktorer avgör när och var en skada uppstår. Årstid, val av gröda, tillgång på annan föda, markens lokalisering och den lokala koncentrationen är sådana faktorer. Skadebilden i Stockholms län är präglad av lokala variationer. Till de områden där skador av vildsvin i Stockholms län rapporterats hör trafiken, lantbruket, privata tomter och trädgårdar, samt offentliga och kommersiella sport- och rekreationsytor. Uppgifter från de lokala älg-samråden med representanter från både lantbruket och jakten antyder att skadenivån inom delar av länet är högre än vad som anses acceptabelt. Vildsvin kan orsaka både direkta och indirekta skador för stora ekonomiska belopp. En indirekt påverkan kan för en lantbrukare resultera i kostnader för återställande av marker, förebyggande åtgärder, nedsatt produktion eller begränsningar i val av gröda. Genom en aktiv och lokalt anpassad förvaltning finns det stora möjligheter att begränsa skadebilden. De trafikolyckor som varje år inträffar med vildsvin inblandade får ofta en allvarlig påföljd. Förutom den materiella och ekonomiska skadan medför viltolyckor en risk att människor kommer till skada. 4

8 Tätort och stadsmiljö Förekomsten av vildsvin i närheten av bebyggelse och tätorter skapar nya utmaningar för den regionala vildsvinsförvaltningen. När vildsvin etablerar sig i tätortsnära områden uppstår problem. Vildsvinen kan uppträda oskyggt för människor och söker föda bland avfall och kan därigenom skapa ett sanitärt problem. Det är dessutom svårt att bedriva skyddsjakt inom tätorter då jakten måste bedrivas med särskild hänsyn till allmänheten. För att på ett tidigt stadium kunna förhindra uppkomsten av problem med vildsvin i samhällen är det av stor vikt att det finns ett samförstånd mellan kommuner och närbelägna privata markägare och jakträttshavare. På kommunal nivå finns det även möjlighet att utfärda riktlinjer för utfodring och åtelplatser till jakträttshavare på kommunal mark. 5

9 Lokal förvaltning Förvaltning av vildsvin omfattar skilda intressen. Den lokala vildsvinsförvaltningen bör därför anpassas för att undvika möjliga konfliktsituationer. En viktig förutsättning är samverkan mellan samtliga intressenter. Det kan uppnås med gemensamma strategier och att man utnyttjar de befintliga nätverk och forum som finns tillgängliga på lokal nivå. Med en vildsvinsstam anpassad till lokala förutsättningar skapas en balans mellan de positiva och negativa effekterna, där det ökade värdet från jakten och viltköttet balanseras mot skador som uppkommer i trafiken och lantbruket. Vildsvinsförvaltningen bör även baseras på adaptiva förvaltningsprinciper som innebär att förvaltningens mål, åtgärder och utvärdering ständigt anpassas efter olika förhållanden. Kunskap och utbildning En framgångsrik vildsvinsförvaltning förutsätter en ökad kunskap hos alla inblandade. Kunskap om vildsvinet, förvaltning, jaktmetoder och skadeförebyggande åtgärder bidrar till att minska skadorna och uppnå effektivitet i förvaltningen. Intresseorganisationer rekommenderas att fortsätta arbetet med den praktiska och teoretiska kunskapsspridningen. Genom att utveckla och sprida informationsmaterial samt leda och initiera studiecirklar och seminarier kan lärandet påskyndas. Det är viktigt att tillvarata den stora kunskap om vildsvin och vildsvinsförvaltning som idag finns tillgänglig. Goda exempel från personer och fastigheter med erfarenhet av vildsvinsförvaltning och hantering av skadeproblematik bör därför utnyttjas för till exempel studiebesök eller föreläsningar. Skriften Vildsvinsförvaltning i samverkan kan användas som material för att utveckla samverkan på lokal nivå. Den har tagits fram gemensamt av LRF, Svenska Jägareförbundet, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägarförbund och Sveriges Yrkesjägareförening. Förebyggande åtgärder mot vildsvinsskador Det finns olika åtgärder att tillämpa i förebyggande syfte mot vildsvinsskador. För att motåtgärderna ska kunna sättas in i tid och få avsedd effekt är en fungerande kommunikation mellan markägare, jägare och lantbrukare en viktig framgångsfaktor. Skyddsjakt rekommenderas vid skador utanför detaljplanerat område. Den bör sättas in i samband med första angreppet och sedan fortsätta under den för grödan skadekänsliga perioden. För att skyddsjakten ska vara effektiv kan den underlättas med skjutgator i anslutning till fält med höga grödor. Mobila jakttorn bidrar också till att underlätta jakten. Avhållande 6

10 odling/utfodring långt från skadekänslig mark, med samma slags grödor som de man avser skydda är en metod som kan fungera bra. El- och viltstängsel är en effektiv metod för att hålla vildsvinen borta från grödor och andra skyddsvärda områden. De kan användas i både permanent och temporärt syfte. Elstängsel kräver dock återkommande underhåll för att fungera. För att skydda villaträdgårdar och sportanläggningar är kraftigt trådstängsel ett alternativ. Bruk av fällor för levande fångst av vildsvin rekommenderas endast då andra åtgärder varit verkningslösa. Sådana redskap har i Stockholms län visat sig vara ett fungerande komplement inom tätbebyggt område, där förutsättningarna för skyddsjakt och andra jaktformer är starkt begränsade. Olika skrämselåtgärder som att låta hundar röra sig på marken kan vara ett intressant alternativ för att förebygga vildsvinsskador, dels som komplement men även som ersättning till jakt om skador ej kan motverkas på annat tillfredställande sätt. Det är en relativt enkel åtgärd som kan utföras på egen hand. Ersättning till arrendatorer Arrendatorer av jordbruksmark som saknar jakträtt och möjlighet att själva freda sina grödor är en grupp vars intressen och behov särskilt bör beaktas. Främst ska detta skötas genom samarbete och ansvarsfördelning mellan markägare, arrendator och jakträttshavare. LRF:s arrenderåd har även utvecklat förslag till avtalsformuleringar som berör hur viltskador kan hanteras i olika kontrakt. Om berörda parter diskuterar frågan i tid finns goda förutsättningar att gemensamt komma fram till hållbara lösningar. 7

11 Jakt I Stockholms län är jakt efter vildsvin utom sugga som åtföljs av smågrisar tillåten fr.o.m. den 16 april t.o.m. den 15 februari. Jakt på årsunge är tillåten även 16 februari 15 april dvs. under hela året. Den som bor på gård eller har en trädgård men saknar jakträtt får döda eller fånga och behålla vildsvin som kommer in på gården eller trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Rätten gäller under hela året (Jaktlagen 23 ). Skyddsjakt för att förebygga skador av vildsvin får enligt jaktförordningen dessutom bedrivas av jakträttshavare året runt vid följande situationer (jaktförordningen, bilaga 4): När det kommer in på en gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada. I en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet. På mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor eller odling. Om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vid all jakt gäller kravet att viltet inte får utsättas för onödigt lidande och att särskilt tränad eftersökshund ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar efter skadeskjutningen. Jakt är idag det främsta verktyget för att reglera vildsvinstammen. Jakten bör präglas av god etik. Konkret innebär det att varje avlossat skott ska vara dödande och att jakthundarnas egenskaper ej medför att friskt vilt eller att jakthundarna själva riskerar att skadas. Eftersökshundar ska finnas tillgängliga vid varje jakttillfälle och grundliga eftersök ska genomföras på allt vilt som påskjuts. Vid utfodring ska man endast använda naturliga icke animaliska produkter i en mängd och omfattning som undviker att vildsvinens naturliga beteende förändras eller att det lokalt utvecklas allt för täta vildsvinsstammar. Vildsvin är flockdjur som lever i grupper med suggor, gyltor, årsgrisar/kultingar. Flocken leds av en äldre sugga, ledarsuggan. Genom att hon synkroniserar brunsten hos övriga djur och lär dem ett funktionellt socialt beteende har hon en stor betydelse för flockens struktur. Om ledarsuggan skjuts kan konsekvenserna bli en ökad reproduktion och en okontrollerad flock. Mellan procent av avskjutningen bör därför inriktas på årsgrisar/kultingar. För att minska en population krävs att man 8

12 fäller hela årsproduktionen och att avskjutningen även inriktas på produktiva hondjur. Åteljakt är en metod där huvuddelen av avskjutningen kan ske. Den kan bedrivas under stora delar av året och lämnar stort utrymme för en selektiv avskjutning. Jakten ger en låg störningsfrekvens på övrigt vilt och andra friluftsaktiviteter. Syftet med en åtel är att jaga vildsvinen. På grund av att åtelplatser kan verka styrande på vilt bör de dock förenas med lokalt samordnade riktlinjer. Rekommendationer vid utfodring Huvudsyftet vid utfodring ska vara att underlätta en effektiv jakt. Där foderplatser upprättas ska de fungera skadeförebyggande och avhållande. Att utfodra vildsvin för att öka överlevnaden eller kullstorlek är direkt olämpligt. Delar av problematiken kring vildsvinsstammens snabba tillväxt och ökade utbredning kan med stor sannolikhet tillskrivas en oetisk och okontrollerad utfodring. Alltför stora mängder foder och att fel produkter används ger en negativ inverkan på djuren och den omkringliggande miljön. Det är förbjudet att för utfodring använda obearbetade animaliska biprodukter och matavfall, samt processat foder i form av exempelvis livsmedel och sötsaker. Den ska istället endast baseras på naturligt foder som spannmål, baljväxter, majs, frukt, grönsaker, rotfrukter samt hö och ensilage. Fodermängden bör anpassas till de lokala klövviltspopulationerna och den egna jaktmarkens storlek. Fodermängden ska inte locka till sig vilt från grannmarker eller vara större än att det förbrukas under relativt kort tid. Åtelplatsen bör vara placerad minst 200 meter från angränsande jaktmark eller fastighet om inte annat avtalats i samverkan med andra. Till trafikerad väg, jordbruksmark, golfanläggningar och tätorter bör avståndet ej understiga 500 meter. Tillstånd för särskilda jaktmedel Länsstyrelsen kan vid behov ge personliga tillstånd för att bedriva jakt med särskilda jaktmedel. Tillstånden gäller endast för skyddsjakt på åkermark och omfattar bland annat rörlig belysning på vapnet och sikten med bildförstärkare. Information till allmänheten Allmänheten rekommenderas att följa rådande trafikinformation vid olycksdrabbade vägar, samt att vid kollision med vildsvin alltid rapportera in till polisen via SOS 112. En kollision med vildsvin kräver enligt jaktlagen 9

13 att man rapporterar till polisen. Tydliga instruktioner bör lämnas var sammanstötningen skedde. Platsen ska märkas ut med lämplig markering för att underlätta för eftersöksjägare. Vildsvin som ligger kvar efter kollision ska behandlas med stor försiktighet. Märk vid dessa tillfällen ut platsen 100 meter framför djuret. I tätorter kan allmänheten förebygga skador från vildsvin genom att främst begränsa djurens möjligheter att finna begärlig föda. Det kan ske genom att, stängsla in tomter och trädgårdar samt att vara extra noga vid hanteringen av hushållsavfall och kompost. Vid uppkomna problem med vildsvin inom detaljplanerat område kontaktas kommunen. I annat fall kontaktas jakträttshavaren eller markägaren. Avskjutningsrapportering Avskjutningsrapportering är nödvändig för att förvaltningsmål ska kunna utvärderas. Rekommendationerna till de lokala jaktlagen är därför att rapportera in vildsvinsavskjutningen i viltdata. Avskjutningsrapportering används som underlag för att i ett regionalt och lokalt perspektiv anpassa åtgärder efter skadebild och behov. Vildsvinet som resurs Vildsvinen orsakar många skador, men de är även en värdefull resurs och en del av vår svenska fauna. Med en god förvaltning kan vildsvinen skapa möjlighet till nya inkomst- och arbetstillfällen på landsbygden. Det finns idag goda exempel på områden där man genom ett väl utvecklat samarbete över jaktlagsgränserna tagit kontroll över vildsvinsstammen. Om samverkan utvecklas och organiseras finns det stora förutsättningar att såväl jaktutbytet som värdet på viltet som resurs kommer öka. Som matresurs finns det en stor potential med vildsvinets högkvalitativa och ekologiska viltkött. Det är därför av stort intresse att vildsvinsköttet i större utsträckning förs ut på marknaden och görs tillgänglig för fler konsumenter. 10

14 Förebyggande åtgärder vid olycksdrabbade vägar Det primära syftet för att undvika vildsvinsrelaterade trafikolyckor är att hålla vildsvinen på avstånd från trafikerade vägar. Faktorer som gör att vildsvinen uppehåller sig på områden i direkt anslutning till vägar bör därför minimeras eller anpassas. Foder och åtelplatser ska vara placerade långt från trafikerad väg och fungera avledande. Val av gröda i anslutning till vägar kan anpassas för att minska risken för trafikolycka. Åtgärder för att förhindra viltolyckor kan handla om sikten kring vägar, viltstängsel och faunapassager. Genom informationsinsatser vid särskilt utsatta vägavsnitt bör man uppmana trafikanter att anpassa hastigheten och iaktta extra försiktighet. 11

15 Bilaga 1: Statistik över avskjutning i Stockholms län Källa: Svenska jägareförbundets viltövervakning 12

16 Bilaga 2: Statistik över trafikolyckor med vildsvin i Stockholms län Trafikolyckor med vildsvin i Stockholms län Trafikolyckor med vildsvin inblandade fördelade över helåret år 2010 Vildsvin Jan Mar Maj Jul Seb Nov Källa: 13

17 Bilaga 3: Länkar till utredningar och rapporter Nationell förvaltningsplan för vildsvin Vildsvinsförvaltningsplan (2010) nationell (pdf 3,7 mb) Vildsvinsförvaltning i samverkan Broschyr om Vildsvinsförvaltning i samverkan (pdf 1,67 MB) Framgångsrik vildsvinsförvaltning Broschyr med råd för en framgångsrik vildsvinsförvaltning (pdf 2,64 MB) Råd för vildsvinsförvaltning Broschyr med Jägareförbundets råd för vildsvinsförvaltning (pdf 423 kb) Naturvårdsverkets utredning om vildsvin Naturvårdsverkets utredning om vildsvin Livsmedelverkets rapport om vildsvin Livsmedelsverkets rapport om vildsvin 2009 (pdf 0,65 MB) Jordbrukverkets rapport om vildsvin Jordbruksverkets rapport om vildsvin 2009 (pdf 4,9 MB) Regeringen om vildsvin Regeringen om vildsvin (2008) Viltskadecenter om besiktning av skada på gröda orsakade av vildsvin Viltskadecentret om vildsvinsskador på gröda 14

18 Bilaga 4: kontaktlista till organisationer Jordbruksveket Naturvårdsverket Livsmedelsverket Länsstyrelsen i Stockholm Svenska Jägareförbundet SVA Statistik över viltolyckor Avskjutningsstatistik Viltskadecenter Vilthanteringsanläggningar m.m

19 Adress Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box Stockholm Tfn: (vxl)

Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län

Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län 1(6) Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län Syftet med denna plan är främst att ge jägare, markägare, lantbrukare och deras organisationer vägledning för förvaltningen av vildsvin i Örebro län. Planen

Läs mer

Vildsvin. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel Rapport 2013:15

Vildsvin. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel Rapport 2013:15 Vildsvin i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2016 Rapport 2013:15 1 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen

Läs mer

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Foto: Thomas Ohlsson Skador förorsakade av vildsvin Utsatta miljöer Antal olyckor Trafikolyckor

Läs mer

Svenska Jägareförbundet har följande mål i vildsvinsförvaltningen, vilka gäller på jaktvårdskretsnivå.

Svenska Jägareförbundet har följande mål i vildsvinsförvaltningen, vilka gäller på jaktvårdskretsnivå. Inledning Handlingsplanen är ett av Svenska Jägareförbundets viktigaste styrdokument för förvaltningen av vildsvinen. Här finns de konkreta mål som vi jobbar för att nå och planen utgör därmed en grund

Läs mer

HANDLINGSPLAN VILDSVIN

HANDLINGSPLAN VILDSVIN HANDLINGSPLAN VILDSVIN FOTOGRAF THOMAS OHLSSON INLEDNING Handlingsplanen är ett av Svenska Jägareförbundets viktigaste styrdokument för förvaltningen av vildsvinen. Här finns de konkreta mål som vi jobbar

Läs mer

Vildsvin. Förvaltningsplan för. Jägareförbundet Västmanland

Vildsvin. Förvaltningsplan för. Jägareförbundet Västmanland Förvaltningsplan för Vildsvin Jägareförbundet Västmanland Bakgrunden till att vi i Jägareförbundet Västmanland har tagit fram denna plan är för att vi ser stora behov med att förvalta vildsvinen inom vårt

Läs mer

YTTRANDE med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag i fråga om översyn av vildsvinsförvaltningen; Dnr 412-5130-06 Nv

YTTRANDE med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag i fråga om översyn av vildsvinsförvaltningen; Dnr 412-5130-06 Nv Naturvårdsverket Att: Susanna Löfgren och Christer Pettersson Naturresursavdelningen / Viltförvaltningsenheten 106 48 Stockholm susanna.lofgren@naturvardsverket.se christer.pettersson@naturvardsverket.se

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK VILDSVINSFÖRVALTNING

FRAMGÅNGSRIK VILDSVINSFÖRVALTNING FRAMGÅNGSRIK VILDSVINSFÖRVALTNING DEN SVENSKA VILDSVINSSTAMMENS EXPANSION FORTSÄTTER Vildsvinen finns idag i mer eller mindre täta bestånd i de flesta områden från Dalälven och söderut. Tillväxttakten

Läs mer

YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56

YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56 Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56 Sveriges Jordägareförbund ( Förbundet )

Läs mer

Regional förvaltningsplan för vildsvin

Regional förvaltningsplan för vildsvin Regional förvaltningsplan för vildsvin Regional förvaltningsplan för vildsvin Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län Rapportnummer 2013:21. ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M 2013:21 SE 1 Innehåll Syfte...

Läs mer

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter ökar, till exempel

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

Information om vildsvinsförvaltning

Information om vildsvinsförvaltning Information om vildsvinsförvaltning Vildsvinsgruppen inom Örebro Läns Västra Viltförvaltningsområde arbetar med: Samverkan mellan markägare och jägare betr. vildsvinsförvaltning. Kartläggning av vildsvinsförekomst.

Läs mer

FrAmGÅnGsriK. vildsvinsförvaltning

FrAmGÅnGsriK. vildsvinsförvaltning FrAmGÅnGsriK vildsvinsförvaltning den svenska vildsvinsstammens expansion Fortsätter Vildsvinen finns idag i mer eller mindre täta bestånd i de flesta områden från Dalälven och söderut. tillväxttakten

Läs mer

med anledning av skr. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador

med anledning av skr. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av skr. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår delvis propositionen

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Attityder till vildsvin & utfodring. Fredrik Widemo

Attityder till vildsvin & utfodring. Fredrik Widemo Attityder till vildsvin & utfodring Fredrik Widemo Data från fyra undersökningar Jägarkårens attityder till jakt och viltvård 9 66 jaktkortslösare, 62 % svarsfrekvens Fredrik Widemo, Göran Ericsson & Roger

Läs mer

Vildsvinsförvaltning. i samverkan

Vildsvinsförvaltning. i samverkan Vildsvinsförvaltning i samverkan December 2009 2009 Svenska Jägareförbundet Förlag Omslagsfoto: Thomas Ohlsson Layout: Ellie Andersson, www.ellie.se Tryck: Strokirk-Landströms AB 2009 Vildsvinsförvaltning

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Vildsvin i Järfälla. Vildsvin, vad har de här att göra?

Vildsvin i Järfälla. Vildsvin, vad har de här att göra? Vildsvin i Järfälla Det här dokumentet har på initiativ av Järfällas kommunekolog Katarina Ekestubbe framtagits av Sven C G Andersson, klövviltsansvarig inom styrelsen för Svenska Jägareförbundet Stockholms

Läs mer

Eftersök av trafikskadat vilt

Eftersök av trafikskadat vilt Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU3 Eftersök av trafikskadat vilt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt.

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

Meddelande nr 2015:24. Vägledning för kommunal viltförvaltning

Meddelande nr 2015:24. Vägledning för kommunal viltförvaltning Meddelande nr 2015:24 Vägledning för kommunal viltförvaltning 2 Vägledning för kommunal viltförvaltning Meddelande nr 2015:24 3 Meddelande nummer 2015:24 Referens Kontaktperson Webbplats Fotografier Kartmaterial

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref N2015/05179/FJR Ert datum 2015-11-09 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss om strategi för svensk viltförvaltning Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010 Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin Eleonore Marcusson Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige Innehållsförteckning Introduktion... 3 Enkätens uppbyggnad... 3 Svarsfrekvens:...

Läs mer

Sveriges Yrkesjägareförenings (SYF) policy för förvaltning av klövvilt

Sveriges Yrkesjägareförenings (SYF) policy för förvaltning av klövvilt Sveriges Yrkesjägareförenings (SYF) policy för förvaltning av klövvilt 2013-05-26 Syftet med denna policy är att ge stöd och riktlinjer för SYF:s medlemmar i förvaltningen av klövvilt. Avsikten är också

Läs mer

Andrew Sörensson. Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i Jämtlands län

Andrew Sörensson. Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i Jämtlands län Andrew Sörensson Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i Jämtlands län 1 Lars Sävberger Rikspolisstyrelsen Ansvarig för viltolycksfrågor Verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet 2 En

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET EN NYSTART FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING Naturen och samhället är i ständig förändring. Landskapet, klimatet och viltstammarna

Läs mer

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län Natur- och kulturmiljöenheten Foto: och Viltskadecenter Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2009 Förankrad i Rovdjursgruppen vid möte den 13 november 2007 Beslutad

Läs mer

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Institutionen för teknik Avdelningen för Skog och trä Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010 Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Jakten

Läs mer

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT BJÖRNJAKT DELOMRÅDEN TILLDELNING SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT Älgförvaltning Det totala rovdjurstrycket på klövvilt är högt i Dalarnas län sett ur ett nationellt perspektiv. Detta på grund av att länet har alla

Läs mer

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2013-12-02 Dnr 2013.TS0381 Miljöhandläggare Frida Johansson Tfn: 0481-45365 E-post: frida.johansson@nybro.se Teknik och Samhällsbyggnadsnämnden Taxa för upplåtande av jakträtt på kommunens mark samt policy

Läs mer

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2005 Viltskadestatistik 2005 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2005...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...6 OM STATISTIKEN...6 TAMDJUR...7 OM STATISTIKEN...7 BEVILJADE

Läs mer

Vildsvinen på språng in i markerna

Vildsvinen på språng in i markerna Vildsvinen på språng in i markerna Vildsvinen ökar med 13 procent om året och sprider sig till nya områden. De nya djuren innebär både risker och möjligheter. I Halland samarbetar man om en gemensam strategi.

Läs mer

Viltskadestatistik 2010

Viltskadestatistik 2010 Viltskadestatistik 2010 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken... 3 Rovdjursforum... 4 1. Tamdjur...5 Om

Läs mer

VILDSVINSFÖRVALTNING

VILDSVINSFÖRVALTNING VILDSVINSFÖRVALTNING I SAMVERKAN Särtryck 2013 till ursprungsutgåvan (2009) Vildsvinsförvaltning i Samverkan (VIS): Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund

Läs mer

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16 Älgstammen i Södermanland Målsättning 2013-2016 Rapport 2012:16 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för älgfrågor, Länsstyrelsen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen

Läs mer

Vildsvin Några sanningar

Vildsvin Några sanningar Några sanningar De föder 2-3 kullar/år Varje sugga föder minst 8 kultingar Man kan skjuta hur många som helst, de blir ändå bara fler Vill Du ha bort grisarna, skjut suggan först De äter potatis precis

Läs mer

VILT Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, Trollhättan. Kursbeskrivningar

VILT Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, Trollhättan. Kursbeskrivningar Kursbeskrivningar 1. Kursens namn: Beteende och förändringsarbete Yh-poäng: 10 Kursen innehåller olika beteendevetenskapliga förklaringsmodeller för att förstå mänskliga beteende vid ett förändringsarbete.

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland

Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland 1. Hur ser ditt parti på jaktens och jägarnas roll i samhället? 2. Sedan den nya

Läs mer

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14 Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se Öster Malma 2011-09-14 Remissvar angående listning av olägenheter som motiverar skyddsjakt Svenska Jägareförbundet, nedan kallat

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

Översyn av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn - konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-01829-14 Översyn av föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Sammanfattning

Läs mer

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv älgförvaltning Kunskap om systemet Älgens ekologi Forskningsexempel Foder behov, tillgång

Läs mer

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing

Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med vinthundar i provformen Lure Coursing BESLUT 1 (5) Djurskydd & Vilt Kari Langöen 010-2247251 Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Beslut om tillstånd att genomföra träning, prov, uppvisning och tävling med

Läs mer

om spårlinans längd understiger 10 meter: tillstånd krävs inte.

om spårlinans längd understiger 10 meter: tillstånd krävs inte. 2015-02-20 Sid 1 (7) Djurenheten Mattias Persson Tel. direkt: 010-2238533 E-post: Mattias.Persson@lansstyrelsen.se Svenska Kennelklubben c/o Brith Andersson Rinkebysvägen 70 163 85 Spånga Länsstyrelsens

Läs mer

SOU 2014: 54: Vildsvin och viltskador- om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt

SOU 2014: 54: Vildsvin och viltskador- om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt 14 12 01 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss L2014/1923/JFS SOU 2014: 54: Vildsvin och viltskador- om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt Svenska Jägareförbundet, nedan

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:199

Regeringens proposition 2015/16:199 Regeringens proposition 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Prop. 2015/16:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juli 2016 Morgan Johansson Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet)

Läs mer

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Risberg Tel: 08-698 85 34 per.risberg@naturvardsverket.se BESLUT 2004-12-09 Dnr 411-6604-04 Nf Barbro Ericson Grelsgårdsvägen 13 833 35 Strömsund Ang ansökan

Läs mer

NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Naturvårdsverket Registrator Öster Malma 14 05 09 NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Svenska

Läs mer

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008

Hjortdjursskador Fastställda den 5.2.2008 Riktlinjer för bidrag för ersättande av Hjortdjursskador på odling och skog samt bidrag för förebyggande åtgärder Fastställda den 5.2.2008 Dnr N42/08/1/1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Hjortdjursskador

Läs mer

Vildsvin, jakt och förvaltning. Kunskapssammanställning för LRF

Vildsvin, jakt och förvaltning. Kunskapssammanställning för LRF Vildsvin, jakt och förvaltning Kunskapssammanställning för LRF RAPPORT 04 2008 Produktion: Svensk Naturförvaltning AB Text: Jonas Lemel och Johan Truvé Foton: Magnus Nyman info@naturforvaltning.se www.naturforvaltning.se

Läs mer

Dovhjort. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017. Rapport 2014:04

Dovhjort. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017. Rapport 2014:04 Dovhjort i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017 Rapport 2014:04 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen i

Läs mer

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde Bilaga JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år

Läs mer

Information om nya älgjakten

Information om nya älgjakten Information om nya älgjakten Problem med dagens älgförvaltning Ett komplicerat och svåröverskådligt system. 3 former av licensområden, sam- och storlicenser, älgskötselområden och 2 former av kalvjaktsområden

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för NFS 2014:X länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo; Utkom från trycket den beslutade den 2

Läs mer

Kommittén utgörs av följande personer:

Kommittén utgörs av följande personer: 1 Sven Svensson Kometvägen 17, 10 tr 183 48 Täby Tel. 08-755 74 19 DANDERYDS VILTVÅRDSKOMMITTÉ VERKSAMHETSRAPPORT 2015 01 01-2015 12 31 Telefonnumret (journumret) till kommittén är: 0760644593 Kommittén

Läs mer

Vildsvinen, lantbruket och pengarna. Jag tycker att vildsvinsdebatten har spårat ur. tvungen att be The Shooting Community om ursäkt.

Vildsvinen, lantbruket och pengarna. Jag tycker att vildsvinsdebatten har spårat ur. tvungen att be The Shooting Community om ursäkt. Vildsvinen, lantbruket och pengarna Var står vildsvinsfrågan? Den som följt debatten har säkert inte undgått att märka vindkantringen. Vi skulle kunna säga att LRF har säkrat det så kallade problemformuleringsprivilegiet.

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 1241 Petter.mahrs @naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-23 Ärendenr: NV-06952-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND SLUTRAPPORT Projektets titel Stödmyndighetens jounalnr Minskade vildsvinsskador i Skåne 2009-7625 Projekttid 2010-03-01-2013-03-31 M9115 EU-program Landsbygdsprogram projektstöd

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om bidrag och ersättningar för viltskador enligt 11 och 12 viltskadeförordningen (2001:724) [Viltskadekungörelsen];

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Regional förvaltningsplan. för vildsvin i Östergötland. Reviderad 2013-11-19

Regional förvaltningsplan. för vildsvin i Östergötland. Reviderad 2013-11-19 Regional förvaltningsplan för vildsvin i Östergötland Reviderad 2013-11-19 Viltförvaltningsdelegationen i Östergötlands län har med ledning av Naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin

Läs mer

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015.

Villkor för skyddsjakten 1. Skyddsjakten får bedrivas under tiden 16 juli till 31 december 2015. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-26 Ärendenr: NV-03886-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare

Läs mer

Ersättningar, regler och typfall

Ersättningar, regler och typfall Ersättningar, regler och typfall Sammanställning enligt Rikspolisstyrelsens och Naturvårdsverkets föreskrifter www.viltolycka.se Ansvarig utgivare: Nationella viltolycksrådet D nr: POA-226-7276/12 Produktion:

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län

Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Korju sameby, Norrbottens län 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2013-02-08 Ärendenr: NV-00765-13 Korju sameby Ordförande Kent Alanentalo Västra Kuivakangas

Läs mer

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015

Överklaganden av Länsstyrelsens i Norrbottens län beslut om licensjakt efter björn 2015, länsstyrelsens dnr 218-6057-2015 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Henriksson, Nils Tel: 010-698 11 41 Nils.henriksson@naturvardsverket.se BESLUT 2015-08-20 Ärendenr: NV-04974-15 Jägareförbundet Norrbotten Att: ordf. Mikael

Läs mer

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur

Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur Remissversion 31 augusti 2008 Svenska Jägareförbundets handlingsplan för lodjur Giltighetstid Planen skall revideras senast under 2011. SAMMANFATTNING Lodjuret är en del av den svenska faunan. Genom en

Läs mer

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2013-03-20 Ärendenr: NV-11464-11 Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av

Läs mer

Eftersök av trafikskadat vilt

Eftersök av trafikskadat vilt Ds 2008:35 Eftersök av trafikskadat vilt Jordbruksdepartementet Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll...5 Författningsförslag...7 Förslag till lag om ändring i jaktlagen (1987:259)...7 Förslag till

Läs mer

Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland

Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland Regionala rådet i Värmland 2009 Inledning Nationella Viltolycksrådet (NVR), som består av 12 medlemsorganisationer (myndigheter och ideella/intresseorganisationer),

Läs mer

Älgjakt, Blekinge 2016/2017

Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Älgjakt, Blekinge 2016/2017 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Program Årets älgjakt, (jakttider, fällavgifter, rekommendationer, tilldelning) Länsstyrelsen Ulf Rosander Viltolyckor, otjänliga

Läs mer

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv. Hästgårdar Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.se Till dig som planerar att bygga Naturvårdsverket 08-698 10 00 registrator@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se Boverket

Läs mer

Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningens begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund; Dnr 2 2011/ 3210/JSF

Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningens begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund; Dnr 2 2011/ 3210/JSF YTTRANDE 2012-02-28 Landsbygdsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Djurskyddet Sverige och Svenska Rovdjursföreningens begäran om en utredning av konsekvenserna av jakt med lös hund; Dnr 2 2011/ 3210/JSF Svenska

Läs mer

Verksamhetsplan år 2006 2016

Verksamhetsplan år 2006 2016 Olofströms Äsko/Kronsko 50301 Verksamhetsplan år 2006 2016 Korrigerad tillsammans med styrelsen som blivet godkänd verksamhetsplan i styrelsen för Olofströms skötselområde gällande Älg och Hjort. Mål Verksamhetsmålet

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands, Gotlands, Kalmar och Blekinge län. Detta beslut ska gälla även om det överklagas. 1(10) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-01 Ärendenr: NV-05065-15 Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Södermanlands,

Läs mer

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik

Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Artskydd lunchseminarium Oscar Alarik Olika former av naturskydd i miljöbalken Riksintressen & hushållningsregler MB 3 & 4:e kap. Områdesskydd MB 7 kap. Artskydd MB 8 kap. Artskyddsförordningen 2 Svenska

Läs mer

Christl Kampa-Ohlsson

Christl Kampa-Ohlsson Christl Kampa-Ohlsson Mat som förbättrar världen om sambandet mellan mat miljö - hälsa !!????!! Hushållens utsläpp av växthusgaser 27 % Mat 25 % Rekreation och fritid 16 % Transporter 16 % Bostad 6 % Kläder

Läs mer

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN

MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN MANUAL FÖR SKAPANDE AV ÄLGSKÖTSELPLAN Denna manual ska hjälpa Er när ni fyller i mallen för upprättande av älgskötselplan. Det nya materialet ska användas från och med januari 2012. Manualen kommer punkt

Läs mer

Viltvårdsinstruktion. för kommunens viltvårdare KONTORET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD. mars 2014

Viltvårdsinstruktion. för kommunens viltvårdare KONTORET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD. mars 2014 Viltvårdsinstruktion för kommunens viltvårdare mars 2014 KONTORET FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD Förord Kommunstyrelsen har beslutat att ge teknik- och fastighetsutskottet uppdraget att i samråd med Vilt- och skadedjursgruppen

Läs mer

Viltskadestatistik 2009

Viltskadestatistik 2009 Viltskadestatistik 2009 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda STATISTIK OCH PROGNOSER FRÅN VILTSKADECENTER 2010-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken...3 Rovdjursforum... 4 1.

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län

Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-03 Ärendenr: NV-02285-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Dalarnas län Beslut

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby

Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Västerbotten Datum 2012-05-07 Ärendebeteckning 218-3758-2012 Arkivbeteckning 1(8) Mala Sameby Börje Stenlund Släppträsk 11 930 70 MALA Ansökan om skyddsjakt efter björn i Mala sameby Länsstyrelsen beslutar

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Skåne LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND 2015-10-26 Dnr 511-9754-2012, 1293 511-9789-2012, 1257 511-9745-2012, 1256 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående förslag till beslut avseende

Läs mer

Möte med Älgskötselområden i Blekinge

Möte med Älgskötselområden i Blekinge Möte med Älgskötselområden i Blekinge 2016-06-01 Ulf Rosander Jakthandläggare FOTO: Ulf Rosander Syftet med kvällen - Älgförvaltningen - Älgläget i länet - Framtid? - Inventeringar, varför? - Spillningsinventering

Läs mer

Handlingsplan Nationella Viltolycksrådet

Handlingsplan Nationella Viltolycksrådet POLISEN TRAFIKVERKET NATURVÅRDSVERKET LÄNSSTYRELSERNA SKOGSSTYRELSEN SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET JÄGARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND VTI BILPROVNINGEN SOS ALARM NTF IF LÄNSFÖRSÄKRINGAR SVENSKA KENNELKLUBBEN

Läs mer

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne

LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND LRF Skåne LANTBRUK ARNAS R IK SFÖR BUND 2014-12-05 Dnr 511-9757-2012, 1284 511-9749-2012, 1278 511-9771-2012, 1290 511-9747-2012, 1272 Länsstyrelsen i Skåne Miljöavdelningen Karin Emanuelsson 205 15 Malmö Angående

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012.

Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län. Beslutet gäller under tiden från och med den 20 juni till och med den 31 juli 2012. 2012-06-19 9 218-3983-2012 1(5) Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Skyddsjakt på varg i Forshyttan, Filipstads kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen i Värmlands län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt

Läs mer

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen

RP 48/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 i jaktlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att jaktlagen ändras i syfte att förhindra

Läs mer

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätten att besluta om licensjakt efter lodjur till länsstyrelserna i Norra rovdjursförvaltningsområdet 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2014-01-31 Ärendenr: NV-00742-14 Enligt sändlista Överlämnande av rätten att besluta om

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin

Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av vildsvin 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2013-06-19 Ärendenr: NV-06345-12 Typgodkännande av fångstredskap avsett för årsunge av

Läs mer

Viltskadestatistik 2003

Viltskadestatistik 2003 Viltskadestatistik 2003 Version 1.1 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2003... 3 INLEDNING... 4 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN... 5 ROVDJURSFORUM... 7 TAMDJUR... 7 OM STATISTIKEN... 7 BEVILJADE BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR

Läs mer