Rapport 2001:01. Förvaltningsplan för vildsvin. i Stockholms län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2001:01. Förvaltningsplan för vildsvin. i Stockholms län"

Transkript

1 Rapport 2001:01 Förvaltningsplan för vildsvin i Stockholms län

2

3

4 Förvaltningsplan för vildsvin i Stockholms län Länsstyrelsen i Stockholms län har med naturvårdsverkets nationella förvaltningsplan för vildsvin som ledning tagit fram en regional förvaltningsplan för Stockholms län. Syftet är att ge markägare, lantbrukare, jägare, allmänhet och intresseorganisationer vägledning för förvaltningen av vildsvin i Stockholms län. Viltförvaltningsdelegationen har den 12 december 2011 tillstyrkt att Länsstyrelsen fastställer förvaltningsplanen för vildsvin. Länsstyrelsen har beslutat att fastställa förvaltningsplanen för vildsvin i Stockholms län den 15 december Bakgrund... 1 Historik... 2 Mål... 3 Vildsvin i Stockholm län... 4 Skador av vildsvin... 4 Tätort och stadsmiljö... 5 Lokal förvaltning... 6 Kunskap och utbildning... 6 Förebyggande åtgärder mot vildsvinsskador... 6 Ersättning till arrendatorer... 7 Jakt... 8 Rekommendationer vid utfodring... 9 Tillstånd för särskilda jaktmedel... 9 Information till allmänheten... 9 Avskjutningsrapportering Vildsvinet som resurs Förebyggande åtgärder vid olycksdrabbade vägar Bilagor: Bilaga 1: Statistik över avskjutning i Stockholms län Bilaga 2: Statistik över trafikolyckor med vildsvin i Stockholms län Bilaga 3: Länkar till informationsmaterial Bilaga 4: Kontaktlista till organisationer 1

5 Bakgrund Vildsvin har sedan de återetablerades på 1970-talet spridit sig till stora delar av södra och mellersta Sverige. Vildsvinstammen uppgår idag till omkring djur med en årlig avskjutning på ca Artens utbredning har bland annat medfört kraftiga skador på jordbruksmark och ett stort antal årliga vildsvinsrelaterade trafikolyckor. Vildsvinens höga anpassningsförmåga i kombination med en hög reproduktionstakt bidrar till att de kräver en mer aktiv förvaltning än annat vilt. För att uppnå det nationella målet med en livskraftig, frisk och kontrollerad population av vildsvin anpassad till regionala och lokala förutsättningar krävs ett ökat samarbete på lokal och regional nivå. Historik De första vildsvinen vandrade in i Sverige för ca 8500 år sedan, då klimatet blev varmare. Vid slutet 1600-talet var vildsvinen genom jakt och domesticering utrotade. Under åren fram till mitten 1900-talet skedde flera mindre utsläpp och rymningar från hägn av vildsvin. Protester från bönder gjorde att dessa vildsvin snabbt utrotades. Vid mitten av 1970-talet rymde vildsvin från vilthägn i Sörmland vilket ledde till att flera fasta etableringar fanns vid mitten av 80-talet. Med undantag för Stockholms län förklarades vildsvinen som oönskade i ett riksdagsbeslut 1980, men år 1987 beslutade riksdagen att vildsvinen åter var en del av den svenska faunan. 2

6 Mål Det långsiktiga målet för vildsvinsförvaltningen i Stockholms län är en livskraftig, frisk och kontrollerad population av vildsvin anpassad till regionala och lokala förutsättningar. Vildsvinstammen bör genom lokal samverkan balanseras till en nivå där vildsvinsrelaterade skador och trafikolyckor begränsas i omfattning och kostnad. Vildsvinens utbredning bör med hänsyn till regionala förutsättningar koncentreras till vad som är att betrakta som landsbygdsmiljö. Inom gränsområden mellan tätort och landsbygd bör stor vaksamhet över vildsvinsstammens utveckling iakttas. I detaljplanerat område och andra urbana miljöer bör förekomsten av vildsvin undvikas. Kortsiktiga mål för är: - Att skadebilden på jordbruksmark och andra areella näringar begränsas genom lokala förvaltningsåtgärder - Att trafikolyckor med vildsvin inblandade begränsas med förebyggande åtgärder - Att kunskap och samverkan bland jägare, markägare, lantbrukare samt övriga intressenter ökar 3

7 Vildsvin i Stockholm län Sedan vildsvinen återetablerades i den svenska faunan under 1970-talet har Stockholms län varit en del av dess utbredningsområde. Vildsvinen är i dagsläget spridda över hela länet. Utbredningen i länet förändras genom förtätningar av befintliga bestånd och återkommande nyetableringar. Avskjutningen i Stockholms län har de senaste tre åren uppgått till omkring 4000 vildsvin årligen. Trafikolyckorna har sedan en topp noterades år 2009, med strax över 200 vildsvinsrelaterade viltolyckor, minskat till en något lägre nivå. Med hänsyn till ett högre jakttryck och de två senaste vintrarnas stränga kyla och stora snödjup förmodas vildsvinen ha minskat i antal. Stockholms län med huvudstaden och omkringliggande tätorter har en befolkning på dryga två miljoner, en hög befolkningstäthet och tät bebyggelse. Andelen större sammanhängande naturområden är lägre än i många andra delar av landet. Det innebär att förutsättningarna för vildsvinsförvaltningen kan skilja sig något från övriga landet. Skador av vildsvin Vildsvinet har en förmåga att orsaka stora skador. Ett säkert tecken på att det finns vildsvin är synbara spår efter vildsvin som bökat upp marken i skog och åkermark. Främst är skadorna en konsekvens av vildsvinens naturliga fodersök. Många jordbruksgrödor har även en stor dragningskraft på vildsvin. Flera faktorer avgör när och var en skada uppstår. Årstid, val av gröda, tillgång på annan föda, markens lokalisering och den lokala koncentrationen är sådana faktorer. Skadebilden i Stockholms län är präglad av lokala variationer. Till de områden där skador av vildsvin i Stockholms län rapporterats hör trafiken, lantbruket, privata tomter och trädgårdar, samt offentliga och kommersiella sport- och rekreationsytor. Uppgifter från de lokala älg-samråden med representanter från både lantbruket och jakten antyder att skadenivån inom delar av länet är högre än vad som anses acceptabelt. Vildsvin kan orsaka både direkta och indirekta skador för stora ekonomiska belopp. En indirekt påverkan kan för en lantbrukare resultera i kostnader för återställande av marker, förebyggande åtgärder, nedsatt produktion eller begränsningar i val av gröda. Genom en aktiv och lokalt anpassad förvaltning finns det stora möjligheter att begränsa skadebilden. De trafikolyckor som varje år inträffar med vildsvin inblandade får ofta en allvarlig påföljd. Förutom den materiella och ekonomiska skadan medför viltolyckor en risk att människor kommer till skada. 4

8 Tätort och stadsmiljö Förekomsten av vildsvin i närheten av bebyggelse och tätorter skapar nya utmaningar för den regionala vildsvinsförvaltningen. När vildsvin etablerar sig i tätortsnära områden uppstår problem. Vildsvinen kan uppträda oskyggt för människor och söker föda bland avfall och kan därigenom skapa ett sanitärt problem. Det är dessutom svårt att bedriva skyddsjakt inom tätorter då jakten måste bedrivas med särskild hänsyn till allmänheten. För att på ett tidigt stadium kunna förhindra uppkomsten av problem med vildsvin i samhällen är det av stor vikt att det finns ett samförstånd mellan kommuner och närbelägna privata markägare och jakträttshavare. På kommunal nivå finns det även möjlighet att utfärda riktlinjer för utfodring och åtelplatser till jakträttshavare på kommunal mark. 5

9 Lokal förvaltning Förvaltning av vildsvin omfattar skilda intressen. Den lokala vildsvinsförvaltningen bör därför anpassas för att undvika möjliga konfliktsituationer. En viktig förutsättning är samverkan mellan samtliga intressenter. Det kan uppnås med gemensamma strategier och att man utnyttjar de befintliga nätverk och forum som finns tillgängliga på lokal nivå. Med en vildsvinsstam anpassad till lokala förutsättningar skapas en balans mellan de positiva och negativa effekterna, där det ökade värdet från jakten och viltköttet balanseras mot skador som uppkommer i trafiken och lantbruket. Vildsvinsförvaltningen bör även baseras på adaptiva förvaltningsprinciper som innebär att förvaltningens mål, åtgärder och utvärdering ständigt anpassas efter olika förhållanden. Kunskap och utbildning En framgångsrik vildsvinsförvaltning förutsätter en ökad kunskap hos alla inblandade. Kunskap om vildsvinet, förvaltning, jaktmetoder och skadeförebyggande åtgärder bidrar till att minska skadorna och uppnå effektivitet i förvaltningen. Intresseorganisationer rekommenderas att fortsätta arbetet med den praktiska och teoretiska kunskapsspridningen. Genom att utveckla och sprida informationsmaterial samt leda och initiera studiecirklar och seminarier kan lärandet påskyndas. Det är viktigt att tillvarata den stora kunskap om vildsvin och vildsvinsförvaltning som idag finns tillgänglig. Goda exempel från personer och fastigheter med erfarenhet av vildsvinsförvaltning och hantering av skadeproblematik bör därför utnyttjas för till exempel studiebesök eller föreläsningar. Skriften Vildsvinsförvaltning i samverkan kan användas som material för att utveckla samverkan på lokal nivå. Den har tagits fram gemensamt av LRF, Svenska Jägareförbundet, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägarförbund och Sveriges Yrkesjägareförening. Förebyggande åtgärder mot vildsvinsskador Det finns olika åtgärder att tillämpa i förebyggande syfte mot vildsvinsskador. För att motåtgärderna ska kunna sättas in i tid och få avsedd effekt är en fungerande kommunikation mellan markägare, jägare och lantbrukare en viktig framgångsfaktor. Skyddsjakt rekommenderas vid skador utanför detaljplanerat område. Den bör sättas in i samband med första angreppet och sedan fortsätta under den för grödan skadekänsliga perioden. För att skyddsjakten ska vara effektiv kan den underlättas med skjutgator i anslutning till fält med höga grödor. Mobila jakttorn bidrar också till att underlätta jakten. Avhållande 6

10 odling/utfodring långt från skadekänslig mark, med samma slags grödor som de man avser skydda är en metod som kan fungera bra. El- och viltstängsel är en effektiv metod för att hålla vildsvinen borta från grödor och andra skyddsvärda områden. De kan användas i både permanent och temporärt syfte. Elstängsel kräver dock återkommande underhåll för att fungera. För att skydda villaträdgårdar och sportanläggningar är kraftigt trådstängsel ett alternativ. Bruk av fällor för levande fångst av vildsvin rekommenderas endast då andra åtgärder varit verkningslösa. Sådana redskap har i Stockholms län visat sig vara ett fungerande komplement inom tätbebyggt område, där förutsättningarna för skyddsjakt och andra jaktformer är starkt begränsade. Olika skrämselåtgärder som att låta hundar röra sig på marken kan vara ett intressant alternativ för att förebygga vildsvinsskador, dels som komplement men även som ersättning till jakt om skador ej kan motverkas på annat tillfredställande sätt. Det är en relativt enkel åtgärd som kan utföras på egen hand. Ersättning till arrendatorer Arrendatorer av jordbruksmark som saknar jakträtt och möjlighet att själva freda sina grödor är en grupp vars intressen och behov särskilt bör beaktas. Främst ska detta skötas genom samarbete och ansvarsfördelning mellan markägare, arrendator och jakträttshavare. LRF:s arrenderåd har även utvecklat förslag till avtalsformuleringar som berör hur viltskador kan hanteras i olika kontrakt. Om berörda parter diskuterar frågan i tid finns goda förutsättningar att gemensamt komma fram till hållbara lösningar. 7

11 Jakt I Stockholms län är jakt efter vildsvin utom sugga som åtföljs av smågrisar tillåten fr.o.m. den 16 april t.o.m. den 15 februari. Jakt på årsunge är tillåten även 16 februari 15 april dvs. under hela året. Den som bor på gård eller har en trädgård men saknar jakträtt får döda eller fånga och behålla vildsvin som kommer in på gården eller trädgården och där kan orsaka skada eller annan olägenhet. Rätten gäller under hela året (Jaktlagen 23 ). Skyddsjakt för att förebygga skador av vildsvin får enligt jaktförordningen dessutom bedrivas av jakträttshavare året runt vid följande situationer (jaktförordningen, bilaga 4): När det kommer in på en gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada. I en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet. På mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor eller odling. Om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Vid all jakt gäller kravet att viltet inte får utsättas för onödigt lidande och att särskilt tränad eftersökshund ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar efter skadeskjutningen. Jakt är idag det främsta verktyget för att reglera vildsvinstammen. Jakten bör präglas av god etik. Konkret innebär det att varje avlossat skott ska vara dödande och att jakthundarnas egenskaper ej medför att friskt vilt eller att jakthundarna själva riskerar att skadas. Eftersökshundar ska finnas tillgängliga vid varje jakttillfälle och grundliga eftersök ska genomföras på allt vilt som påskjuts. Vid utfodring ska man endast använda naturliga icke animaliska produkter i en mängd och omfattning som undviker att vildsvinens naturliga beteende förändras eller att det lokalt utvecklas allt för täta vildsvinsstammar. Vildsvin är flockdjur som lever i grupper med suggor, gyltor, årsgrisar/kultingar. Flocken leds av en äldre sugga, ledarsuggan. Genom att hon synkroniserar brunsten hos övriga djur och lär dem ett funktionellt socialt beteende har hon en stor betydelse för flockens struktur. Om ledarsuggan skjuts kan konsekvenserna bli en ökad reproduktion och en okontrollerad flock. Mellan procent av avskjutningen bör därför inriktas på årsgrisar/kultingar. För att minska en population krävs att man 8

12 fäller hela årsproduktionen och att avskjutningen även inriktas på produktiva hondjur. Åteljakt är en metod där huvuddelen av avskjutningen kan ske. Den kan bedrivas under stora delar av året och lämnar stort utrymme för en selektiv avskjutning. Jakten ger en låg störningsfrekvens på övrigt vilt och andra friluftsaktiviteter. Syftet med en åtel är att jaga vildsvinen. På grund av att åtelplatser kan verka styrande på vilt bör de dock förenas med lokalt samordnade riktlinjer. Rekommendationer vid utfodring Huvudsyftet vid utfodring ska vara att underlätta en effektiv jakt. Där foderplatser upprättas ska de fungera skadeförebyggande och avhållande. Att utfodra vildsvin för att öka överlevnaden eller kullstorlek är direkt olämpligt. Delar av problematiken kring vildsvinsstammens snabba tillväxt och ökade utbredning kan med stor sannolikhet tillskrivas en oetisk och okontrollerad utfodring. Alltför stora mängder foder och att fel produkter används ger en negativ inverkan på djuren och den omkringliggande miljön. Det är förbjudet att för utfodring använda obearbetade animaliska biprodukter och matavfall, samt processat foder i form av exempelvis livsmedel och sötsaker. Den ska istället endast baseras på naturligt foder som spannmål, baljväxter, majs, frukt, grönsaker, rotfrukter samt hö och ensilage. Fodermängden bör anpassas till de lokala klövviltspopulationerna och den egna jaktmarkens storlek. Fodermängden ska inte locka till sig vilt från grannmarker eller vara större än att det förbrukas under relativt kort tid. Åtelplatsen bör vara placerad minst 200 meter från angränsande jaktmark eller fastighet om inte annat avtalats i samverkan med andra. Till trafikerad väg, jordbruksmark, golfanläggningar och tätorter bör avståndet ej understiga 500 meter. Tillstånd för särskilda jaktmedel Länsstyrelsen kan vid behov ge personliga tillstånd för att bedriva jakt med särskilda jaktmedel. Tillstånden gäller endast för skyddsjakt på åkermark och omfattar bland annat rörlig belysning på vapnet och sikten med bildförstärkare. Information till allmänheten Allmänheten rekommenderas att följa rådande trafikinformation vid olycksdrabbade vägar, samt att vid kollision med vildsvin alltid rapportera in till polisen via SOS 112. En kollision med vildsvin kräver enligt jaktlagen 9

13 att man rapporterar till polisen. Tydliga instruktioner bör lämnas var sammanstötningen skedde. Platsen ska märkas ut med lämplig markering för att underlätta för eftersöksjägare. Vildsvin som ligger kvar efter kollision ska behandlas med stor försiktighet. Märk vid dessa tillfällen ut platsen 100 meter framför djuret. I tätorter kan allmänheten förebygga skador från vildsvin genom att främst begränsa djurens möjligheter att finna begärlig föda. Det kan ske genom att, stängsla in tomter och trädgårdar samt att vara extra noga vid hanteringen av hushållsavfall och kompost. Vid uppkomna problem med vildsvin inom detaljplanerat område kontaktas kommunen. I annat fall kontaktas jakträttshavaren eller markägaren. Avskjutningsrapportering Avskjutningsrapportering är nödvändig för att förvaltningsmål ska kunna utvärderas. Rekommendationerna till de lokala jaktlagen är därför att rapportera in vildsvinsavskjutningen i viltdata. Avskjutningsrapportering används som underlag för att i ett regionalt och lokalt perspektiv anpassa åtgärder efter skadebild och behov. Vildsvinet som resurs Vildsvinen orsakar många skador, men de är även en värdefull resurs och en del av vår svenska fauna. Med en god förvaltning kan vildsvinen skapa möjlighet till nya inkomst- och arbetstillfällen på landsbygden. Det finns idag goda exempel på områden där man genom ett väl utvecklat samarbete över jaktlagsgränserna tagit kontroll över vildsvinsstammen. Om samverkan utvecklas och organiseras finns det stora förutsättningar att såväl jaktutbytet som värdet på viltet som resurs kommer öka. Som matresurs finns det en stor potential med vildsvinets högkvalitativa och ekologiska viltkött. Det är därför av stort intresse att vildsvinsköttet i större utsträckning förs ut på marknaden och görs tillgänglig för fler konsumenter. 10

14 Förebyggande åtgärder vid olycksdrabbade vägar Det primära syftet för att undvika vildsvinsrelaterade trafikolyckor är att hålla vildsvinen på avstånd från trafikerade vägar. Faktorer som gör att vildsvinen uppehåller sig på områden i direkt anslutning till vägar bör därför minimeras eller anpassas. Foder och åtelplatser ska vara placerade långt från trafikerad väg och fungera avledande. Val av gröda i anslutning till vägar kan anpassas för att minska risken för trafikolycka. Åtgärder för att förhindra viltolyckor kan handla om sikten kring vägar, viltstängsel och faunapassager. Genom informationsinsatser vid särskilt utsatta vägavsnitt bör man uppmana trafikanter att anpassa hastigheten och iaktta extra försiktighet. 11

15 Bilaga 1: Statistik över avskjutning i Stockholms län Källa: Svenska jägareförbundets viltövervakning 12

16 Bilaga 2: Statistik över trafikolyckor med vildsvin i Stockholms län Trafikolyckor med vildsvin i Stockholms län Trafikolyckor med vildsvin inblandade fördelade över helåret år 2010 Vildsvin Jan Mar Maj Jul Seb Nov Källa: 13

17 Bilaga 3: Länkar till utredningar och rapporter Nationell förvaltningsplan för vildsvin Vildsvinsförvaltningsplan (2010) nationell (pdf 3,7 mb) Vildsvinsförvaltning i samverkan Broschyr om Vildsvinsförvaltning i samverkan (pdf 1,67 MB) Framgångsrik vildsvinsförvaltning Broschyr med råd för en framgångsrik vildsvinsförvaltning (pdf 2,64 MB) Råd för vildsvinsförvaltning Broschyr med Jägareförbundets råd för vildsvinsförvaltning (pdf 423 kb) Naturvårdsverkets utredning om vildsvin Naturvårdsverkets utredning om vildsvin Livsmedelverkets rapport om vildsvin Livsmedelsverkets rapport om vildsvin 2009 (pdf 0,65 MB) Jordbrukverkets rapport om vildsvin Jordbruksverkets rapport om vildsvin 2009 (pdf 4,9 MB) Regeringen om vildsvin Regeringen om vildsvin (2008) Viltskadecenter om besiktning av skada på gröda orsakade av vildsvin Viltskadecentret om vildsvinsskador på gröda 14

18 Bilaga 4: kontaktlista till organisationer Jordbruksveket Naturvårdsverket Livsmedelsverket Länsstyrelsen i Stockholm Svenska Jägareförbundet SVA Statistik över viltolyckor Avskjutningsstatistik Viltskadecenter Vilthanteringsanläggningar m.m

19 Adress Länsstyrelsen i Stockholms län Hantverkargatan 29 Box Stockholm Tfn: (vxl)

Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län

Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län 1(6) Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län Syftet med denna plan är främst att ge jägare, markägare, lantbrukare och deras organisationer vägledning för förvaltningen av vildsvin i Örebro län. Planen

Läs mer

Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län

Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län Övergripande riktlinjer för förvaltningen av vildsvinsstammen i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2015:03 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 1(7) Övergripande riktlinjer för förvaltningen

Läs mer

NATURVÅRDSENHETEN. Förvaltningsplan Vildsvin. Västmanlands län :5

NATURVÅRDSENHETEN. Förvaltningsplan Vildsvin. Västmanlands län :5 NATURVÅRDSENHETEN Förvaltningsplan Vildsvin Västmanlands län 2012 2012:5 Titel: Förvaltningsplan Vildsvin Viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län Viltförvaltning Naturvårdsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län. Publ nr: 2016:30

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län. Publ nr: 2016:30 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län Publ nr: 2016:30 Titel Förvaltningsplan för vildsvin i Örebro län Utgivare Länsstyrelsen i Örebro län Omslagsfoto

Läs mer

Förvaltningsplan för vildsvinsstammen i Västra Götalands län

Förvaltningsplan för vildsvinsstammen i Västra Götalands län Rapport 2016:32 Förvaltningsplan för vildsvinsstammen i Västra Götalands län Reviderad 2016-04-20 Rapportnr: 2016:32 ISSN: 1403 168X Rapportansvarig: Viktor Tylstedt Foto: www.fotoakuten.se Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

Vildsvin. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel Rapport 2013:15

Vildsvin. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel Rapport 2013:15 Vildsvin i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2016 Rapport 2013:15 1 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen

Läs mer

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige

Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Idag finns sannolikt fler än 200 000 vildsvin i Sverige! Om några år kan vi ha 500 000 vildsvin i Sverige Foto: Thomas Ohlsson Skador förorsakade av vildsvin Utsatta miljöer Antal olyckor Trafikolyckor

Läs mer

Rapport 2014:2. Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborgs län

Rapport 2014:2. Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborgs län Rapport 2014:2 Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborgs län Förvaltningsplan för vildsvin i Gävleborgs län Författare: Marcus Brage och Sara Lindqvist Illustration: Jonas Lundin Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Svenska Jägareförbundet har följande mål i vildsvinsförvaltningen, vilka gäller på jaktvårdskretsnivå.

Svenska Jägareförbundet har följande mål i vildsvinsförvaltningen, vilka gäller på jaktvårdskretsnivå. Inledning Handlingsplanen är ett av Svenska Jägareförbundets viktigaste styrdokument för förvaltningen av vildsvinen. Här finns de konkreta mål som vi jobbar för att nå och planen utgör därmed en grund

Läs mer

HANDLINGSPLAN VILDSVIN

HANDLINGSPLAN VILDSVIN HANDLINGSPLAN VILDSVIN FOTOGRAF THOMAS OHLSSON INLEDNING Handlingsplanen är ett av Svenska Jägareförbundets viktigaste styrdokument för förvaltningen av vildsvinen. Här finns de konkreta mål som vi jobbar

Läs mer

Vildsvin. Förvaltningsplan för. Jägareförbundet Västmanland

Vildsvin. Förvaltningsplan för. Jägareförbundet Västmanland Förvaltningsplan för Vildsvin Jägareförbundet Västmanland Bakgrunden till att vi i Jägareförbundet Västmanland har tagit fram denna plan är för att vi ser stora behov med att förvalta vildsvinen inom vårt

Läs mer

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län

Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län Övergripande riktlinjer för skötseln av kronhjortsstammen i Uppsala län LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 15 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/isfugl Länsstyrelsen

Läs mer

FRAMGÅNGSRIK VILDSVINSFÖRVALTNING

FRAMGÅNGSRIK VILDSVINSFÖRVALTNING FRAMGÅNGSRIK VILDSVINSFÖRVALTNING DEN SVENSKA VILDSVINSSTAMMENS EXPANSION FORTSÄTTER Vildsvinen finns idag i mer eller mindre täta bestånd i de flesta områden från Dalälven och söderut. Tillväxttakten

Läs mer

Frågor och svar angående vildsvin

Frågor och svar angående vildsvin Frågor och svar angående vildsvin Finns det vildsvin på Göteborgs Stads marker? Svar: Ja, det gör det. Hur många finns det? Svar: Det är svårt att uppskatta men vi tror att det finns runt 75 stycken. Var

Läs mer

YTTRANDE med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag i fråga om översyn av vildsvinsförvaltningen; Dnr 412-5130-06 Nv

YTTRANDE med anledning av Naturvårdsverkets regeringsuppdrag i fråga om översyn av vildsvinsförvaltningen; Dnr 412-5130-06 Nv Naturvårdsverket Att: Susanna Löfgren och Christer Pettersson Naturresursavdelningen / Viltförvaltningsenheten 106 48 Stockholm susanna.lofgren@naturvardsverket.se christer.pettersson@naturvardsverket.se

Läs mer

Regional förvaltningsplan för vildsvin

Regional förvaltningsplan för vildsvin Regional förvaltningsplan för vildsvin Regional förvaltningsplan för vildsvin Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län Rapportnummer 2013:21. ISSN 1101 1084 ISRN LSTY-N-M 2013:21 SE 1 Innehåll Syfte...

Läs mer

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG

JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG JÄGAREFÖRBUNDET SVENSKA JÄGAREFÖRBUNDET EN PRESENTATION JÄGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR IDAG Aldrig förr har så många jägare haft så många jaktmöjligheter på så mycket vilt som nu! Många arter ökar, till exempel

Läs mer

YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56

YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56 Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE över Naturvårdsverkets Redovisning av regeringens uppdrag ifråga om förvaltning av vildsvin m.m. ; dnr Jo2008/56 Sveriges Jordägareförbund ( Förbundet )

Läs mer

Svenska Jägareförbundet får efter att ha tagit del av rubricerad remiss anföra följande.

Svenska Jägareförbundet får efter att ha tagit del av rubricerad remiss anföra följande. Öster Malma 2008-04-11 Registrator Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remiss angående förvaltning av vildsvin m.m. Jo2008/56 Svenska Jägareförbundet får efter att ha tagit del av rubricerad remiss

Läs mer

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet

VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING. Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet VILDSVINSSYMPOSIUM - INLEDNING Daniel Ligné Riksjaktvårdskonsulent Svenska Jägareförbundet INLEDNING ALLMÄNNA UPPDRAGET Stärka samverkan mellan lantbrukare, markägare och jägare Utarbeta verktyg: inventering,

Läs mer

FrAmGÅnGsriK. vildsvinsförvaltning

FrAmGÅnGsriK. vildsvinsförvaltning FrAmGÅnGsriK vildsvinsförvaltning den svenska vildsvinsstammens expansion Fortsätter Vildsvinen finns idag i mer eller mindre täta bestånd i de flesta områden från Dalälven och söderut. tillväxttakten

Läs mer

Information om vildsvinsförvaltning

Information om vildsvinsförvaltning Information om vildsvinsförvaltning Vildsvinsgruppen inom Örebro Läns Västra Viltförvaltningsområde arbetar med: Samverkan mellan markägare och jägare betr. vildsvinsförvaltning. Kartläggning av vildsvinsförekomst.

Läs mer

med anledning av skr. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador

med anledning av skr. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av skr. 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår delvis propositionen

Läs mer

Samverkan i praktiken. Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund

Samverkan i praktiken. Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund Samverkan i praktiken Mina egna erfarenheter Folke Fagerlund Vildsvin i Ryssby-Åby ÄSO 2003 beslut att bilda en vildsvinsgrupp med tre representanter för ÄSO och tre från LRF s lokalavdelning Avskjutning

Läs mer

Dags att ta hand om svinen

Dags att ta hand om svinen Motion ifrån Kristdemokraterna i Kalmar kommun 2013-02-21 Dags att ta hand om svinen Vi var många som blev chockade när vi under förra veckan nåddes av nyheten att en kvinna blev attackerad av två stora

Läs mer

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Naturvårdsverket förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Författningsförslag Med stöd av 24 c jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket följande.

Läs mer

Attityder till vildsvin & utfodring. Fredrik Widemo

Attityder till vildsvin & utfodring. Fredrik Widemo Attityder till vildsvin & utfodring Fredrik Widemo Data från fyra undersökningar Jägarkårens attityder till jakt och viltvård 9 66 jaktkortslösare, 62 % svarsfrekvens Fredrik Widemo, Göran Ericsson & Roger

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Företrädare för varje älgskötselområde har enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2011:7 28 ) ansvar att genomföra ett årligt protokollfört samråd

Läs mer

Vildsvinsförvaltning. i samverkan

Vildsvinsförvaltning. i samverkan Vildsvinsförvaltning i samverkan December 2009 2009 Svenska Jägareförbundet Förlag Omslagsfoto: Thomas Ohlsson Layout: Ellie Andersson, www.ellie.se Tryck: Strokirk-Landströms AB 2009 Vildsvinsförvaltning

Läs mer

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING EN NYSTART FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING Naturen och samhället är i ständig förändring. Landskapet, klimatet och viltstammarna varierar över tiden, liksom samhällets prioriteringar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905); SFS 2002:551 Utkom från trycket den 11 juni 2002 utfärdad den 30 maj 2002. Regeringen föreskriver 1 att 12, 15, 23, 31, 34

Läs mer

Vildsvin i Järfälla. Vildsvin, vad har de här att göra?

Vildsvin i Järfälla. Vildsvin, vad har de här att göra? Vildsvin i Järfälla Det här dokumentet har på initiativ av Järfällas kommunekolog Katarina Ekestubbe framtagits av Sven C G Andersson, klövviltsansvarig inom styrelsen för Svenska Jägareförbundet Stockholms

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn beslutade den 27 maj 2010. NFS 2010:7 Utkom från

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:7) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn; Utkom från

Läs mer

Sverige ett viltrikt land

Sverige ett viltrikt land Sverige ett viltrikt land I Sverige inträffar nästan 130 viltolyckor varje dag på våra vägar. Det blir närmare 47.000 viltolyckor på ett år. Både människor och djur blir skadade och några dör. En älg kan

Läs mer

Eftersök av trafikskadat vilt

Eftersök av trafikskadat vilt Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU3 Eftersök av trafikskadat vilt Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:191 Eftersök av trafikskadat vilt.

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010

Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin 2010 Sammanställning av enkätundersökningen om förekomst och skador av vildsvin Eleonore Marcusson Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige Innehållsförteckning Introduktion... 3 Enkätens uppbyggnad... 3 Svarsfrekvens:...

Läs mer

Grunderna för skyddsjakt

Grunderna för skyddsjakt Grunderna för skyddsjakt SÅ FUNKAR DET Konventioner Varför samarbeta om naturen? Naturvårdsdirektiv Jaktlagstiftningen Undantag från fredning Skyddsjakt Delegering av beslutanderätt till Länsstyrelserna

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas.

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län. Detta beslut gäller även om det överklagas. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-05-04 Ärendenr: NV-03147-15 Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens län

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

Meddelande nr 2015:24. Vägledning för kommunal viltförvaltning

Meddelande nr 2015:24. Vägledning för kommunal viltförvaltning Meddelande nr 2015:24 Vägledning för kommunal viltförvaltning 2 Vägledning för kommunal viltförvaltning Meddelande nr 2015:24 3 Meddelande nummer 2015:24 Referens Kontaktperson Webbplats Fotografier Kartmaterial

Läs mer

Älgförvaltningsplan för Uppsala län

Älgförvaltningsplan för Uppsala län Älgförvaltningsplan för Uppsala län 2013-2015 LÄNSSTYRELSENS MEDDELANDESERIE 2014: 04 N AT U R M I L J Ö E N H E T E N ISSN 1400-4712 Foto framsida: cc.flickr.com/jonathan Brennecke Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Er ref N2015/05179/FJR Ert datum 2015-11-09 Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss om strategi för svensk viltförvaltning Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län

Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län Natur- och kulturmiljöenheten Foto: och Viltskadecenter Informations- och kommunikationsplan för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2009 Förankrad i Rovdjursgruppen vid möte den 13 november 2007 Beslutad

Läs mer

Sveriges Yrkesjägareförenings (SYF) policy för förvaltning av klövvilt

Sveriges Yrkesjägareförenings (SYF) policy för förvaltning av klövvilt Sveriges Yrkesjägareförenings (SYF) policy för förvaltning av klövvilt 2013-05-26 Syftet med denna policy är att ge stöd och riktlinjer för SYF:s medlemmar i förvaltningen av klövvilt. Avsikten är också

Läs mer

Andrew Sörensson. Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i Jämtlands län

Andrew Sörensson. Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i Jämtlands län Andrew Sörensson Länsansvarig polis inom Nationella Viltolycksrådet i Jämtlands län 1 Lars Sävberger Rikspolisstyrelsen Ansvarig för viltolycksfrågor Verksamhetsledare i Nationella Viltolycksrådet 2 En

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen (L 2012:01) Dir. 2013:66. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen (L 2012:01) Dir. 2013:66. Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Jaktlagsutredningen (L 2012:01) Dir. 2013:66 Beslut vid regeringssammanträde den 13 juni 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Utredaren får i uppdrag

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län

Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och Västra Götalands län 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-09-28 Ärendenr: NV-05553-15 Beslut om skyddsjakt efter knubbsäl i Hallands och

Läs mer

Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon

Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU5 Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:58 Eftersök

Läs mer

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT

SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT BJÖRNJAKT DELOMRÅDEN TILLDELNING SAKSKÄL FÖR LICENSJAKT Älgförvaltning Det totala rovdjurstrycket på klövvilt är högt i Dalarnas län sett ur ett nationellt perspektiv. Detta på grund av att länet har alla

Läs mer

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2005 Viltskadestatistik 2005 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2005...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...6 OM STATISTIKEN...6 TAMDJUR...7 OM STATISTIKEN...7 BEVILJADE

Läs mer

Informations- och kommunikationsstrategi

Informations- och kommunikationsstrategi NATURVÅRDSENHETEN Foto: Länsstyrelsen, Viltskadecenter och Dan Werner Informations- och kommunikationsstrategi för rovdjursfrågor i Västmanlands län 2010-2014 Diarienr: 511-4310-10 Förankrad i Viltförvaltningsdelegationen

Läs mer

VILDSVINSFÖRVALTNING

VILDSVINSFÖRVALTNING VILDSVINSFÖRVALTNING I SAMVERKAN Särtryck 2013 till ursprungsutgåvan (2009) Vildsvinsförvaltning i Samverkan (VIS): Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Sveriges Jordägareförbund

Läs mer

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 2013-12-02 Dnr 2013.TS0381 Miljöhandläggare Frida Johansson Tfn: 0481-45365 E-post: frida.johansson@nybro.se Teknik och Samhällsbyggnadsnämnden Taxa för upplåtande av jakträtt på kommunens mark samt policy

Läs mer

Viltskadestatistik 2010

Viltskadestatistik 2010 Viltskadestatistik 2010 Skador av fredat vilt på tamdjur, hundar och gröda RAPPORT FRÅN VILTSKADECENTER 2011-1 Innehåll Inledning...2 Delområden i statistiken... 3 Rovdjursforum... 4 1. Tamdjur...5 Om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN

RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN RIKTLINJER FÖR SAMRÅDET INOM ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN Grunder Varje älgskötselområde har enligt föreskrifterna ansvar att genomföra ett samråd om det fortsatta förvaltningsarbetet och är ett led i det nya älgförvaltningssystemet.

Läs mer

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag

Vildsvinsförvaltning. Samarbete några förslag Vildsvinsförvaltning Samarbete några förslag Inget samarbete = nuläge på många håll Jaktlaget jagar helt för sig självt Jaktlaget tillåter inte att andra jaktlag under några förhållanden gör eftersök på

Läs mer

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14

Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se. Öster Malma 2011-09-14 Naturvårdsverket David Hansson vargforvaltningsplan@naturvardsverket.se Öster Malma 2011-09-14 Remissvar angående listning av olägenheter som motiverar skyddsjakt Svenska Jägareförbundet, nedan kallat

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7)

Älgskötselplan för Asa älgskötselområde (enligt NFS 2011:7) Älgskötselplan för Asa älgskötselområde 2012-2013 (enligt NFS 2011:7) 1. Uppgifter om älgskötselområdet (ÄSO) Asa Älgskötselområde bildades 1995 och omfattade 8322 ha med 9 stycken jaktlag. Ordförande

Läs mer

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu

Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010. Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Institutionen för teknik Avdelningen för Skog och trä Viltet som resurs minnesanteckningar Skogsdagen 4 december 2010 Introduktion P-O Högstedt, moderator och lärare i Hållbart familjeskogsbruk, Lnu Jakten

Läs mer

VILT Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, Trollhättan. Kursbeskrivningar

VILT Kvalificerad Viltförvaltare med fördjupning ekosystemtjänster, Trollhättan. Kursbeskrivningar Kursbeskrivningar 1. Kursens namn: Beteende och förändringsarbete Yh-poäng: 10 Kursen innehåller olika beteendevetenskapliga förklaringsmodeller för att förstå mänskliga beteende vid ett förändringsarbete.

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-28 Ärendenr: NV-02507-15 Roland Boström Björkholmen 1 952

Läs mer

KD143 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över befintliga

KD143 Kommittémotion. 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över befintliga Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3283 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska

Läs mer

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16

Älgstammen i Södermanland. Rapport 2012:16 Älgstammen i Södermanland Målsättning 2013-2016 Rapport 2012:16 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp för älgfrågor, Länsstyrelsen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen

Läs mer

Vildsvinsrapport 2011

Vildsvinsrapport 2011 Jakttimmar Sida 1 av 8 Vildsvinsrapport 211 Under säsongen 211 genomfördes vildsvinsrapporteringen som skett under föregående år. På grund av bristande information har ej kretsen deltagit. Det man ser

Läs mer

Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland

Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland Jägareförbundet Mitt Norrland har inför valet 2014 ställt följande frågor om till de politiska partierna i Västernorrland 1. Hur ser ditt parti på jaktens och jägarnas roll i samhället? 2. Sedan den nya

Läs mer

Vildsvin Några sanningar

Vildsvin Några sanningar Några sanningar De föder 2-3 kullar/år Varje sugga föder minst 8 kultingar Man kan skjuta hur många som helst, de blir ändå bara fler Vill Du ha bort grisarna, skjut suggan först De äter potatis precis

Läs mer

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden

Nya stöd. år 2015. Stöd till landsbygden Nya stöd år 2015 Stöd till landsbygden Innehåll Nya stöd år 2015... 3 Gårdsstödet finns kvar år 2015... 4 Sverige ska välja om du får behålla dina stödrätter eller om du ska få nya... 4 Stödrätternas värde

Läs mer

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning.

skapat bristande förtroende för politiken och förvaltning. 2009-05-28 Miljödepartementet Politiska staben PM: Sammanfattande del av propositionen En ny rovdjursförvaltning Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn och varje

Läs mer

Vildsvinen på språng in i markerna

Vildsvinen på språng in i markerna Vildsvinen på språng in i markerna Vildsvinen ökar med 13 procent om året och sprider sig till nya områden. De nya djuren innebär både risker och möjligheter. I Halland samarbetar man om en gemensam strategi.

Läs mer

Viltskadestatistik 2005

Viltskadestatistik 2005 Viltskadestatistik 2005 VERSIONER AV VILTSKADESTATISTIK 2005...2 INLEDNING...3 DELOMRÅDEN I STATISTIKEN...4 ROVDJURSFORUM...5 RENSKÖTSELOMRÅDET...6 OM STATISTIKEN...6 TAMDJUR...7 OM STATISTIKEN...7 BEVILJADE

Läs mer

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET

STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET STRATEGI FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING MED MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR NATURVÅRDSVERKET EN NYSTART FÖR SVENSK VILTFÖRVALTNING Naturen och samhället är i ständig förändring. Landskapet, klimatet och viltstammarna

Läs mer

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Köpings kommun

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Köpings kommun BESLUT 1 (7) AVDELNINGEN FÖR NATURVÅRD Viltförvaltning Sofia Sollenberg Telefon 010-224 95 01 sofia.sollenberg@lansstyrelsen.se Enligt sändlista Ansökan om skyddsjakt efter varg i Köpings kommun Beslut

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover

Ansökan om tillstånd för fångst av vilda fåglar för insamling av blod- och fjäderprover 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mårtenson, Nils Tel: 010-698 16 03 nils.martenson @naturvardsverket.se BESLUT 2017-11-08 Ärendenr: NV-05851-17 Naturhistoriska riksmuseet

Läs mer

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län

Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län 2014-09-10 218-6246-2014 1(7) Djurskydd & Vilt Skyddsjakt på varg i Kristinehamns Kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen beslutar på eget initiativ att skyddsjakt på en (1) varg i Kristinehamns kommun,

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:199

Regeringens proposition 2015/16:199 Regeringens proposition 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Prop. 2015/16:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juli 2016 Morgan Johansson Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet)

Läs mer

Utbredning och förekomst av kron- och dovhjort i Sverige. analys av data från Svenska Jägareförbundets viltövervakning 2016

Utbredning och förekomst av kron- och dovhjort i Sverige. analys av data från Svenska Jägareförbundets viltövervakning 2016 Utbredning och förekomst av kron- och dovhjort i Sverige 1 analys av data från Svenska Jägareförbundets viltövervakning 2016 sammanfattning De svenska kron- och dovhjortsstammarna ökar i både utbredning

Läs mer

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1.

Detta beslut gäller utan hinder av att det överklagas. Hur beslutet kan överklagas framgår av bilaga 1. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per Risberg Tel: 08-698 85 34 per.risberg@naturvardsverket.se BESLUT 2004-12-09 Dnr 411-6604-04 Nf Barbro Ericson Grelsgårdsvägen 13 833 35 Strömsund Ang ansökan

Läs mer

Ny älgförvaltning 2012

Ny älgförvaltning 2012 Ny älgförvaltning 2012 - En introduktion Sveriges Lantbruksuniversitet Många beslut, lagar och regler att följa Beslutas av Detaljeringsgrad Lag Riksdag Lägst Förordning Regering Föreskrift Myndighet Högst

Läs mer

SVENSKA ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING AV RÅDJUR OCH BÄVER

SVENSKA ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING AV RÅDJUR OCH BÄVER SVENSKA ERFARENHETER FRÅN FÖRVALTNING AV RÅDJUR OCH BÄVER ROLF BRITTAS VILTBIOLOG (FIL DR) April 2017 RÅDJURET EN SPRIDNINGS- ART SOM KOMMER IGEN! Unga djur sprider sig och bildar nya kolonier, ung get

Läs mer

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad

Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY BESLUT 2015-06-16 Ärendenr: NV-11420-11 Angående ansökan om typgodkännande av fångstredskap för mullvad Beslut Naturvårdsverket beslutar att typgodkänna fångstredskapet

Läs mer

NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn

NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Naturvårdsverket Registrator Öster Malma 14 05 09 NV-01829-14 Jägareförbundets remissvar på Naturvårdsverkets förslag till ändrade föreskrifter för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn Svenska

Läs mer

SOU 2014: 54: Vildsvin och viltskador- om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt

SOU 2014: 54: Vildsvin och viltskador- om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt 14 12 01 Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss L2014/1923/JFS SOU 2014: 54: Vildsvin och viltskador- om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt Svenska Jägareförbundet, nedan

Läs mer

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro

Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur. Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv Älgförvaltning: ekologi, födoval, rovdjur Caroline Lundmark, Vilthandläggare Länsstyrelsen Örebro Adaptiv älgförvaltning Kunskap om systemet Älgens ekologi Forskningsexempel Foder behov, tillgång

Läs mer

Beslutet gäller under tiden från och med den 7 februari till och med den 29 februari 2012.

Beslutet gäller under tiden från och med den 7 februari till och med den 29 februari 2012. BESLUT 1(5) 2012-02-07 218-966-2012 Djurskydd & Vilt Lars Furuholm Lars Sätherberg Utterbyn Pl 158 685 92 TORSBY Skyddsjakt på varg i Fensbol och Utterbyn, Torsby kommun, Värmlands län Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Dovhjort. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017. Rapport 2014:04

Dovhjort. i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017. Rapport 2014:04 Dovhjort i Södermanlands län och målsättning för stammarnas skötsel 2014-2017 Rapport 2014:04 Framtagen av: Viltförvaltningsdelegationen i Södermanlands län Grafisk form och produktion: Länsstyrelsen i

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan.

Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län. Hur beslutet kan överklagas, se bilagan. 1(7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Hamplin, Göte Tel: 010-698 13 16 gote.hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2014-04-09 Ärendenr: NV-02115-14 Beslut om skyddsjakt efter varg i Gävleborgs län

Läs mer

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter

älgskötselområde, omfattande Daniel Norrgård, ordf V Torsås ÄSO 2. Notering av närvarande personer/ representanter samt av adjungerade ledamöter Västra Torsås älgskötselområde 2014-03-31 PROTOKOLL SAMRÅD ÄSO Samrådet i Västra Torsås älgskötselområde, omfattande totalt 16 952 hektar, har den 27 mars 2014 hållit samrådsmöte i Hynnenäs bygdegård.

Läs mer

Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland

Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland Rapportering av särskilt viltolycksdrabbade vägsträckor i Värmland Regionala rådet i Värmland 2011 Nationella Viltolycksrådet (NVR), som består av 14 medlemsorganisationer (myndigheter och ideella/intresseorganisationer),

Läs mer

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut 1 (10) Naturvårdsenheten Marie Edvall Direkt 010-2250262 marie.edvall@lansstyrelsen.se Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun Beslut Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en (1) varg i Falu kommun

Läs mer

BJÖRNPASSET. Lars Björk

BJÖRNPASSET. Lars Björk BJÖRNPASSET Lars Björk 2017-02-03 BJÖRNPASSET - BAKGRUND Slutet 90-början 2000 talet en ökande björnstam Fram till början av 2000 talet jagades björn i samband med älgjakt eller specialiserade björnjägare

Läs mer

Dokumentation av seminarium. Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013

Dokumentation av seminarium. Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013 Dokumentation av seminarium Rovdjur och tamdjur går det ihop? 4 februari 2013 Arrangörer: Rovdjurscentret De 5 Stora, LRF, Fåravelsförbundet och Länsstyrelsen Gävleborg Deltagare/målgrupp: Tamdjursägare,

Läs mer

ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ

ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ ÄLG I SÖRMLAND Sammanställning av statistik 2015 LÖ 151204 Avsikten med denna sammanställning är att i samlad form presentera tillgängliga kvantitativa data och statistik om älgstammen i Södermanlands

Läs mer

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län.

Begäran om förslag till miniminivåer för björn, varg, järv och lo för rovdjursförvaltningsområden och län. 1(9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Lindahl, Helene Tel: 010-698 1051 Helene.lindahl @naturvardsverket.se BEGÄRAN 2014-03-20 Ärendenr: NV-00552-14 Sändlista Begäran om förslag till miniminivåer

Läs mer

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde

Bilaga JAKTREGLER. Stöde Södra Viltvårdsområde Bilaga JAKTREGLER Stöde Södra Viltvårdsområde STÖDE SÖDRA VILTVÅRDSOMRÅDE Allmänna regler för jakt på älg, antagna på ordinarie årsstämma 2011 Jakten bedrivs uppdelad på samma områden som föregående år

Läs mer