VERSION INTERNET Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERSION INTERNET Årsredovisning 2005"

Transkript

1 INTERNETVERSION Årsredovisning 2005

2 INNEHÅLL Ägarord 1 Året i korthet samt flerårsöversikt 2 Framgång och utveckling 3 Axel Johnson Gruppen 4 Axel Johnson AB 6 Axfood 8 Axel Johnson International 10 Servera R&S 12 Åhléns 14 Novax 16 Förvaltningsberättelse 17 Koncernens resultaträkning 19 Koncernens balansräkning 20 Koncernens kassaflödesanalys 22 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 24 Moderbolagets kassaflödesanalys 26 Noter och kommentarer 27 Revisionsberättelse 35 Styrelse 36 Bolagsledningar 37 Sophie Mörner Faces two 38

3 ÄGARORD AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB 1 FACES TWO FOTOTEMAT FORTSÄTTER FÖRRA ÅRETS BERÄTTELSE om människorna i Axel Johnson Gruppen. Bildgalleriet förmedlar människors uttryck och närvaro i sina arbeten och uppdrag. I fotografierna möter vi dem. Ansikte mot ansikte Face to face. Mötet förmedlar vår tilltro till dem och till företagen och till affärerna vi bygger och utvecklar. I år har vi låtit fotografen resa till Axel Johnsonföretag både i USA och i Sverige. Företagen kan på ytan synas vitt skilda i inriktning och innehåll, men en närmare granskning visar upp det gemensamma ursprunget och deras sammanvävda historia präglad av familjeföretagares drömmar och ansträngningar under flera generationer. Denna mer än 130-åriga historia är språngbrädan för framtiden. År 2005 var ett mycket bra resultatår för Axel Johnson Gruppen. Fortsatt fokusering på våra kärnverksamheter har präglat vilka affärer, förvärv och investeringar vi har gjort och hur vi har gjort dem. Stabilitet, kunskapsdjup och excellens har varit vägledande. Marknaders hets och medias ytliga tyckande har fått oss att skärpa vårt fokus ytterligare. Vi fortsätter att tro på familjeföretaget som ägarform och hägn för goda affärer. Fjärde och femte generationerna är nu tillsammans verksamma i Axel Johnson Gruppen i operativa positioner och har under året gemensamt utmejslat visionerna för framtiden. Det synliga och närvarande ägandet med ett ansikte. Den gemensamma kulturen och värdegrunden präglad av respekt för människor, affärer och relationer. Kunden först vårt mantra. Den absoluta tilliten till våra medarbetare. Modet att prova nya idéer och viljan att vara bäst kräver att vi lär av våra misstag och ständigt vågar förändras. Detta är en utmaning som vi antar. Med glädje. Stockholm i februari 2006 Antonia Ax:son Johnson ÄGARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

4 ÅRET I KORTHET 2 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Omsättning Axel Johnson AB koncernens konsoliderade omsättning ökade under året med 52 procent till mkr (9 115). Av omsättningsökningen är mkr hänförlig till förvärvet av Axel Johnson International. Exklusive förvärvet ökade omsättningen med 7 procent. Delägda Axfood minskade sin omsättning med två procent till mkr. Axfoods egenägda detaljhandel ökade sin omsättning med 5 procent. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 738 mkr (682), en ökning med 8 procent. Resultatet efter skatt blev 537 mkr (635), en minskning med 15 procent. I resultatet för föregående år ingår en reavinst från försäljningen av innehavet i Saba Trading med 155 mkr. Justerat för detta ökade resultatet efter skatt med 12 procent. Förvärv Under året förvärvades den tidigare systerkoncernen i Axel Johnson Gruppen, Axel Johnson International. Servera förvärvade verksamheten i Matsäljarna Väst och Novax förvärvade 28 procent i Filippa K, 15 procent i Svenssons i Lammhult samt resterande aktier i Design- Torget. Axel Johnson International förvärvade Certex bolagen, Jens S. Transmissioner och ACTOR data. Finansiell ställning Axel Johnson AB koncernens finansiella ställning förstärktes ytterligare. Det egna kapitalet ökade till mkr (3 517). De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till mkr (1 257). Ny VD & koncernchef Den 1 november tillträdde Mats Jansson som Axel Johnson ABs VD och koncernchef. Mats Jansson kommer närmast från Axfood, där han varit VD och koncernchef sedan Flerårsöversikt Belopp i mkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto i % av nettoomsättning 6,0 9,7 8,4 7,7 5,6 Balansomslutning Sysselsatt kapital Räntabilitet (%) 18,9 26,7 27,2 27,3 19,7 Eget kapital Soliditet (%) Nettoskuldsättningsgrad (ggr) Kassaflöde efter investeringar Genomsnittligt antal årsanställda Definitioner Sysselsatt kapital Totalt kapital efter avdrag för kortfristiga räntefria rörelseskulder och latent skatt. Räntabilitet Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus kostnadsränta i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital och minoritetsintresse i relation till totalt kapital. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital.

5 FRAMGÅNG OCH UTVECKLING N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH År 2005 blev ännu ett framgångsrikt år för Axel Johnson AB koncernen. Det blev också ytterligare ett år av förändring och utveckling. 3 EFTER EN PERIOD AV SVÅRBEMÄSTRADE MARKNADER och svag tillväxt för den privata konsumtionen kunde vi med början vid halvårsskiftet 2005 skönja att marknadsläget ljusnade för många av våra bolag. Denna skiftning till det bättre i marknaden, effekterna av att enträget arbeta med att förbättra våra kunderbjudanden samt fortsatta investeringar i våra verksamheter gav sammantaget ett gott utfall. Axfoods resultat blev något lägre än föregående år, men vi har stärkt vår position för framtiden. Trots en krävande marknad nådde Willys fortsatta framgångar och etablerade under året sin hundrade butik. Åhléns omsättning steg under året med 7 procent och bolaget nådde sitt bästa resultat någonsin. Fyra nya varuhus och 21 nya butiker öppnades. Servera skördade fortsatta framgångar på den privata restaurangmarknaden och lyckades i en stagnerande totalmarknad öka sin omsättning och något förbättra resultatet jämfört med föregående år. Axel Johnson International koncernen visade rekordsiffror med över lag goda resultat. Novax fortsatte att söka och identifiera intressanta spetsinvesteringar. Axel Johnson ABs nuvarande struktur och inriktning är frukten av nära två decennier av långsiktiga investeringar, omstruktureringar och tillväxt, som inleddes med förvärvet av JS Saba Under dessa decennier har nya verksamheter tillkommit och andra avyttrats, samtidigt som stora strukturella förändringar genomförts. Under året har koncernen genomfört en serie förvärv. Den tidigare systerkoncernen i Axel Johnson Gruppen, Axel Johnson International, förvärvades per den 30 april Axel Johnson International är specialiserat på främst handel och distribution av industriprodukter på den nordiska och europeiska marknaden och har ett 60-tal bolag i 20 länder. Vi har nu samlat hela Axel Johnson Gruppens verksamhet inom handel för såväl konsumenter som för företag i Norden och Europa i Axel Johnson AB. Andra nya medlemmar i vår företagsfamilj under året är Certex, Jens S. Transmissioner, Matsäljarna Väst, ACTOR data, Filippa K och Svenssons i Lammhult. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsomsättning på 6 miljarder kronor och sysselsätter personer. Vår koncern omsätter nu nära 45 miljarder kronor i hel- och delägda verksamheter och vi har cirka anställda. Detta gör oss till en av Sveriges största arbetsgivare en stor möjlighet och ett stort ansvar. Våra medarbetare möter varje dag över en miljon kunder ett stort förtroende och en stor utmaning. I november tillträdde Mats Jansson som ny VD och koncernchef i Axel Johnson AB. Mats Jansson kommer närmast från Axfood, där han varit VD och koncernchef sedan Axel Johnson koncernen har spännande möjligheter framför sig. Med familjeföretaget som bas ska vi fortsätta att framgångsrikt bygga, omvandla och utveckla existerande och nya verksamheter inom handel. Vi är affärsdrivna och sätter alltid våra kunder främst. Vår omvärld kommer att fortsätta att förändras, konkurrensen hårdna och förväntningarna från våra kunder öka. Vår utmaning är att fortsätta att söka nya idéer och att förändra oss till det bättre hela tiden. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att utmaningen inom handel inte enbart är de stora strukturella greppen utan att löpande göra små förbättringar med kundernas bästa ständigt i fokus. Ett framgångsrikt år läggs nu bakom oss. Vi ser såväl många utmaningar som positiva tecken inför 2006 men framförallt en stor potential i våra medarbetare och företag att växa ytterligare. Axel Johnson koncernen står väl rustad och redo att fortsätta att driva utvecklingen inom den spännande och för samhället viktiga del av näringslivet, som handeln utgör! Stockholm i februari 2006 Göran Ennerfelt

6 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO 4 AXEL JOHNSON GRUPPEN Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co., grundat Gruppen består av tre fristående och finansiellt obeoende koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Därutöver ingår ägarintressen i brittiska Spirent plc. och i Nordstjernan AB. Axel Johnson AB Konsumentnära handel och handelsrelaterade tjänster i Norden samt handel med industri- och konsumentprodukter i Europa Omsättning: 14 miljarder Axel Johnson Inc. Produkter och tjänster inom energi och miljö i Nordamerika Omsättning: 23 miljarder AxFast AB Äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige Omsättning: 300 miljoner Axfood Ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln Ägarandel 45% Sprague Energy Corp. Distributör av energiråvaror och hantering av andra produkter via egna terminaler i nordöstra USA Idag 41 fastigheter på 20 orter, total uthyrningsbar yta om kvm Axel Johnson International Industri- och konsumentprodukter i Europa Parkson Corporation Produktion och distribution av system och produkter för vattenrening Servera R&S Sveriges ledande grossistföretag för mat, dryck och utrustning till storkök och restauranger Åhléns Varuhus och specialbutiker i Sverige och Norge inom Mode, Skönhet, Hem och Media Novax Riskkapitalbolag som utvecklar företag med tillväxtpotential Spirent plc. erbjuder produkter och tjänster inom kommunikationsteknologi. Spirent omsätter 3,5 miljarder och är noterat på London- och New Yorkbörserna. Axel Johnson Gruppens ägarandel uppgår till cirka 12 procent. Nordstjernan AB är ett aktivt nordiskt investeringsföretag. Nordstjernan, som omsätter 51 miljarder och har cirka anställda, är bl a huvudägare i de börsnoterade bolagen NCC, Ramirent, KMT och Exel. Axel Johnson Gruppens ägarandel är 6 procent. Huvudägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål. Omsättning avser hel- och delägda bolag. Om ej annat anges är bolagen helägda. Per 28 februari

7 AXEL JOHNSON GRUPPEN N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 5 Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag med en lång historia och tradition av att bygga företag. Under drygt 130 år har fyra generationer av entreprenörer utvecklat verksamheter inom familjeföretagets ramar, alla drivna av ett stort intresse för människor och affärer. DET VAR ÅR 1873 som den unge Axel Johnson från Småland startade en liten handelsrörelse i Stockholm med namnet A. Johnson & Co. Grunden för företagets expansion blev export av järn och kol. Under större delen av 1900-talet utvecklades koncernen under tre generationer av företagare Axel Johnson, där handel, industri och sjöfart blev grundbultarna i verksamheten. I början av 1960-talet fanns i Axel Johnson Gruppen över 100 företag med anställda över hela världen. Entreprenörskap i kombination med ett långsiktigt byggande som präglats av nya idéer har gagnat företagens utveckling. Antonia Ax:son Johnson efterträdde 1982 sin far som styrelseordförande i A. Johnson & Co. Med internationell handel och distribution som bas, kom Axel Johnson AB att bygga en ny kärnverksamhet inom handel med huvudsaklig inriktning på den nordiska marknaden. Således förvärvade Axel Johnson AB i april 1988 Saba Gruppen, där bland annat Dagab, Saba Trading, Hemköp och Åhléns ingick. Idag består Axel Johnson Gruppen av tre fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Axel Johnson AB inriktar sig på detaljhandel, handel business-to-business och handelsrelaterade tjänster i Norden och Europa genom ett stort antal företag. Servera är Sveriges ledande grossistföretag för mat, dryck och utrustning till storkök och restauranger. Åhlénsgruppen omfattar drygt 200 varuhus och butiker i Sverige och Norge med sortiment inom områdena mode, skönhet, hem och media. Novax är ett riskkapitalbolag som investerar i företag med hög tillväxtpotential inom handel, handelsrelaterade tjänster och varumärken. Axel Johnson Internationals verksamhet är uppdelad i fem affärsområden och omfattar produktgrupper som lastsäkringsutrustning, avancerade pumpsystem för processindustrin, industrikomponenter, utrustning och tjänster för bildbehandling, mobiltelefoner samt produkter för data- och telekommunikation. Delägda Axfood är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln med helägda butikskedjor samt partihandel. Axel Johnson Inc. med huvudkontor i Stamford, Connecticut, har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika inom områdena energi och miljö. Sprague Energy distribuerar olja och andra energiråvaror genom egna terminaler i Nordöstra USA. Inom miljöområdet har Axel Johnson Inc. dotterbolaget Parkson som tillverkar och marknadsför system och produkter för rening av industriellt och kommunalt vatten. AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige. Koncernen äger och förvaltar 41 fastigheter på drygt 20 orter med en total uthyrningsbar yta om kvm samt pågående projekt om cirka kvm. Totalt ett marknadsvärde på cirka 3 miljarder. Fastighetsbeståndet består av centralt belägna varuhus i stadskärnor, livsmedelsbutiker i bra lägen samt logistikanläggningar med moderna kyl- och fryslager vid strategiska trafikpunkter. AxFast innehar även kontor och bostäder i Stockholms innerstad. Förutom de tre helägda koncernerna har Axel Johnson Gruppen ägarintressen i Spirent plc. och Nordstjernan. Spirent plc., noterat på London och New York börserna, är ett av de ledande företagen inom kommunikationsteknologi och levererar innovativa testlösningar och service inom områdena kommunikation, nätverksprodukter och system till bland andra kunder inom telekomindustrin. Axel Johnsons ägarandel uppgår till 12 procent. Nordstjernan AB är ett aktivt investeringsföretag som, genom långsiktigt ägande i mindre och medelstora företag ska skapa god värdetillväxt. Nordstjernan är bland annat huvudägare i de börsnoterade bolagen NCC, Ramirent, KMT och Exel. Axel Johnsons ägarandel uppgår till cirka 6 procent.

8 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO 6 AXEL JOHNSON AB Axfood Ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln Ägarandel 45% Axel Johnson International Industri- och konsumentprodukter i Europa 65 bolag i fem affärsområden Hemköp Dagab Forankra AxImage Willys Axfood Närlivs AxFlow AxCom Willys hemma AxIndustries Servera R&S Sveriges ledande grossistföretag för mat, dryck och utrustning till storkök och restauranger Åhléns Varuhus och specialbutiker i Sverige och Norge inom Mode, Skönhet, Hem och Media Grönsakshallen Sorunda Fällmans kött Åhléns Lagerhaus Bunkra.se Matsäljarna Väst Kicks Ahlens Far East Novax Riskkapitalbolag som utvecklar företag med tillväxtpotential Åhléns A/S Svensk Bevakningstjänst Murlyn Music Group 41% DesignTorget WESC 26% Lancelot 9% Svenssons i Lammhult 15% Filippa K 28% Om ej annat anges är bolagen helägda. Per 28 februari 2006.

9 N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH Axel Johnson ABs affärsidé är att framgångsrikt bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter inom detaljhandel, handel business-to-business och handelsrelaterade tjänster i Norden, Östersjöområdet och övriga Europa för att både företag och människor ska växa. AXEL JOHNSON AB 7 AXEL JOHNSON AB har sitt ursprung i handelsbolaget A. Johnson & Co., som grundades Nuvarande struktur och verksamhet är resultatet av långsiktiga investeringar, tillväxt och omstruktureringar som inleddes i slutet av 1980-talet, då Axel Johnson AB var ett traditionellt handelsföretag med en industriell inriktning. Idag inriktar sig Axel Johnson på konsumentnära handel och handelsrelaterade tjänster på den nordiska marknaden via helägda Åhléns, Servera och Novax, samt delägda Axfood. Genom helägda Axel Johnson International bedrivs handel och distribution av industri- och konsumentprodukter på den europeiska marknaden. I egenskap av en långsiktig och aktiv ägare med en lång historia inom handel ställer Axel Johnson tydliga operationella krav på företagen och dess ledningar. Koncernens verksamhet är starkt decentraliserad vilket medför att vi ger stor frihet till våra medarbetare, men kräver också ett stort ansvarstagande. Dotterbolagen ansvarar för sin egen resultatutveckling och kapitalbindning. Vid förvärv läggs stor vikt på bolagens långsiktiga lönsamhet och deras expansionsmöjligheter. Axel Johnson strävar alltid efter en tydlig ägarposition för att aktivt kunna påverka och utveckla verksamheten. Därigenom kan bolagen tillföras värdefulla nätverk med ingående kunskaper inom näringsliv och handel tillsammans med god finansiell kompetens och en internationell utblick. Genom att ständigt söka nya idéer och omsätta dem till attraktiva erbjudanden för våra kunder kan Axel Johnson medverka till att skapa balans mellan långsiktiga och kortsiktiga perspektiv. Genom sina verksamheter är Axel Johnson en naturlig del av de nordiska konsumenternas vardag. Varuhus och butiker inom Åhlénsgruppen har cirka 85 miljoner besökare varje år och Axfood erbjuder, via sitt nätverk av närmare 800 butiker, matvaror till stora delar av Sveriges befolkning. Servera möter sina konsumenter som livsmedelsgrossist till restauranger, snabbmatställen, personalmatsalar och skolor över hela Sverige. Bolagen inom Axel Johnson International möter sina kunder via företag och distributörer inom produktgrupper som lastsäkringsutrustning, avancerade pumpsystem, industrikomponenter, utrustning och tjänster för bildbehandling, mobiltelefoner och produkter för data- och telekommunikation. Varje dag, året runt, kommer mer än en miljon konsumenter i kontakt med medarbetare från företagen inom Axel Johnson och de varor och tjänster som företagen erbjuder. Det är inte bara en stor utmaning utan också ett stort ansvar. Därför pågår ett ständigt arbete med etik, kvalitet, miljö och hälsa som är inriktat på att skapa goda företag och ge konsumenten möjlighet att fatta självständiga beslut grundade på korrekt information. Att arbeta med värderingar är en förutsättning för att kunna skapa mer engagerade och nöjda konsumenter och medarbetare och därmed bättre företag. Visionen är att Axel Johnson ska ha den ledande positionen på sina marknader och driva och leda utvecklingen inom handel. Genom sina verksamheter vill Axel Johnson vara en positiv förändringskraft i de samhällen de är en del av.

10 8 AXFOOD AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Axfood är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln och bedriver detaljhandel i de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Axel Johnson AB äger 45 procent av aktierna i Axfood. AXFOODS AFFÄRSIDÉ är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, helägda eller i franchiseform. Axfood ska vara utmanaren på den nordiska dagligvarumarknaden genom tydliga och unika kunderbjudanden. Varje vecka besöker närmare 2,5 miljoner kunder de omkring 235 butikerna inom Hemköp, Willys och Willys hemma. Dagab levererar genom sina tre distributionscentraler och färskvarulager mer än 100 miljoner kollin per år till 520 butiker. Axfoods butiker, inklusive franchise, står nu för 97 procent av Dagabs totala omsättning. Axfood Närlivs kunder är främst mindre butiker, bensinstationer och övrig servicehandel. Axfood Närlivs erbjuder också tjänster i form av koncept- och profilutveckling, till exempel till de fristående butiksprofilerna Tempo, Handlar n och Direkten. Utöver butikskedjorna och partihandeln samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare. Verksamheten inom Axfood bygger på en kombination av centralisering och decentralisering där alla nivåer i organisationen ska kunna utvecklas och användas på bästa sätt. Centralt finns det till exempel stora fördelar i att samordna funktioner som inköp, egna märkesvaror och IT. De enskilda butikskedjornas företagsledningar har ansvaret för butiksdrift, marknadsföring samt sortiments- och prisstrategier. Butikschefen/handlaren är den, som tillsammans med sina medarbetare, möter kunden dagligen och ser till att butiken är attraktiv, har välfyllda hyllor och att kunderna får ett professionellt bemötande. Genom Axfood Akademien ges medarbetarna möjligheter till utbildning i ledarskap för professionell butiksdrift. Under 2005 har 230 butikschefer deltagit i en utbildning med moduler som Butikssystemet, Varuflöde, Personalplanering, Arbetsrätt, Arbetsmiljö och Ekonomiska analyser. Butikscheferna och deras medarbetare ansvarar för att förverkliga koncernens strategi att skapa marknadens bästa värde och upplevelser för kunden. De egna märkesvarorna är en lönsam satsning som skapar mervärde i form av lägre pris för kunden och bättre lönsamhet för butiken. Försäljningen av Axfoods egna märkesvaror fortsätter att öka och stod 2005 för 20 procent av den totala försäljningen. Axfood har idag drygt egna artiklar. Axfood ställer hårda krav på leverantörerna av egna märkesvaror och innan en leverantör godkänns sker ett omfattande kvalitets- och säkerhetsarbete. Lågpris har varit en dominerande trend i livsmedelsbranschen, men allt fler kunder frågar också efter ett större och mer varierat sortiment, som ingredienser till utländska specialiteter och mer hälsosam mat. För att möta efterfrågan från olika etniska grupper i samband med olika högtider har Axfood sedan 2003 arbetat för att skapa ett brett sortiment med kända originalprodukter och varumärken från Mellanöstern och Balkan. Det globala sortimentet innefattar idag nära 150 artiklar och omsatte 2005 cirka 65 mkr. Axfoods vision är att genom lönsam tillväxt bli Nordens ledande och mest attraktiva detaljhandelskoncern med en stark marknadsposition i respektive land.

11 KRÄVANDE MARKNAD N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 9 Omsättning Axfoods konsoliderade omsättning för 2005 uppgick till mkr (28 658), en minskning med 2 procent. Omsättningen i egenägd handel steg med 5 procent, medan jämförbara butiker minskade med 2 procent. Resultat Rörelseresultatet uppgick till mkr 2005 jämfört med mkr under Resultatet efter skatt var 729 mkr (786) och vinsten per aktie 13,37 kr (14,67). Finansiell ställning Den finansiella nettoställningen var vid årets slut positiv och uppgick till 225 mkr (313). Under året Fokus för Axfood har varit att hålla försäljningen på en lönsam nivå i den hårda konkurrens som råder. Axfoods organisation har finslipats vad gäller kostnader och integrering. I september träffade Axfood ett avtal med SOK avseende försäljning av aktieinnehavet i Spar Finland. Affären godkändes i januari 2006 av den finska konkurrensmyndigheten och aktieöverlåtelsen kunde genomföras. Alla butiker inom Hemköpskedjan har under året konverterats till det nya Hemköpskonceptet som kommer att tilltala kunder som vill ha både ett brett urval och god service till konkurrenskraftiga priser. Willyskedjans expansion har fortsatt och består nu av över 100 butiker. Inom alla kedjor har fler butiker byggts om under året och ett 20-tal nya butiker har tillkommit. Marknadsläget De senaste årens fokus på matpriser höll i sig under 2005 och det är troligt att den nordiska marknaden kommer att präglas av en prisaktivitet även under Prisfokuseringen och det hårdnande konkurrensläget beror till stor del på den överetablering som råder inom livsmedelsbranschen. Tillväxten sker framför allt inom stormarknader och lågprissegmentet och det är de traditionella matbutikerna i stadsdelscentra som har det besvärligt. Trots det utgör den traditionella livsmedelshandeln fortfarande över hälften av den totala marknadsomsättningen. Inför 2006 Axfoods fokusområden under 2006 är lönsam tillväxt, fortsatta driftsförbättringar och kostnadseffektivitet. Etableringen av nya butiker fortsätter och för att ytterligare utveckla och förstärka kunderbjudanden kommer extra satsningar genomföras inom områden som frukt och grönt, specialvaror samt egna märkesvaror, alla områden med hög profil hos kunderna. Även arbetet med att utveckla en effektivare drift genom att integrera parti- och detaljhandel fortsätter. Axfood arbetar löpande med att utveckla och bibehålla en platt och effektiv organisation med låga stabs- och administrationskostnader. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms* Resultat efter finansnetto* Genomsnittligt antal årsanställda Omsättning och resultat Mkr Mkr Den svenska dagligvaruhandeln 2005 Axfood 13,5% Övriga 28,8% Bergendahls 5,4% *Exklusive avyttrade verksamheter * Nettoomsättning Resultat efter finansnetto 05* Coop 16,4% ICA 35,9% *Exklusive avyttrade verksamheter. Källa: ICA nyheter december 2005.

12 10 AXEL JOHNSON INTERNATIONAL AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Genom ett aktivt och långsiktigt ägarskap utvecklar Axel Johnson International företag som är specialiserade på handel och distribution av industri- och konsumentprodukter i Europa med fokus på Norden. VERKSAMHETEN INOM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL är nischad och omfattar produktgrupper som lastsäkringsutrustning, avancerade pumpsystem för processindustrin, utrustning och tjänster för bildbehandling, industrikomponenter samt mobiltelefoner och produkter för data- och telekommunikation. Kunderna är företag och distributörer inom industri- och tjänstebranschen. Axel Johnson Internationals verksamhet som består av cirka 65 bolag, varav 15 i Sverige, är indelad i fem affärsområden. Koncernen har en decentraliserad organisation med resultatansvar på bolagsnivå. Företagen inom koncernen ska vara nummer ett eller två på sina marknader och idag är samtliga affärsområden väl etablerade på sina respektive marknader. Leverantörerna utgörs av tillverkare i Nordamerika, Fjärran Östern och Europa med erkända varumärken. Produktförsörjningen sker i allt större utsträckning från Kina och Östeuropa. Axel Johnson International växer i första hand organiskt men har även en aktiv förvärvsstrategi. Strategin syftar till att attrahera och behålla entreprenörer i gruppen samt att vara en naturlig kontakt och diskussionspartner för entreprenörer som vill utveckla sina verksamheter inom de områden där koncernen är verksam. Axel Johnson International vänder sig i första hand till mindre och medelstora familjeföretag, som söker en partner utanför kretsen av de börsnoterade investment- och riskkapitalbolagen. Verksamheten är idag uppdelad i följande fem affärsområden. Forankra är en ledande leverantör av lastsäkring- och lyftutrustningar i Norden med dotterbolag i Benelux, Baltikum, Polen, Tyskland och Ryssland. Företaget utvecklar och erbjuder utrustning inklusive service för att lyfta och säkra laster. Bland kunderna finns rederier och transportföretag samt företag inom verkstadsindustrin. AxFlow gruppen är specialiserad på marknadsföring, distribution och service av flödeshanteringsutrustning till europeisk processindustri. Bolagen vänder sig framför allt till kemi-, livsmedel- och petrokemisk industri. AxFlow erbjuder kunderna totallösningar genom att kombinera sitt breda program av marknadsledande produkter med applikations- och processexpertis. AxIndustries är en grupp handelsföretag som utvecklar och säljer komponenter, system och kundanpassade lösningar till Nordisk och Baltisk industri. Fokusområden är kullager, transmission och komponenter till tunga fordon. Affärsidén bygger på att bolagen i koncernen fyller ett tomrum mellan leverantörer och kunder genom att tillföra kompetens, lokal närhet och tekniskt kvalificerade lösningar. AxImage är generalagent för japanska Fuji Photo Film i Sverige och Norge. Företaget är marknadsledande när det gäller produkter för foto och medicintekniska applikationer i båda länderna och störst på utrustning och material för den grafiska branschen i Sverige. AxImage har också ett väl utbyggt nät av butiker för fotoprodukter och digital framkallning. AxCom är den ledande distributören av telekom-produkter i Sverige. Via fackhandlare, butikskedjor, systemintegratörer och operatörer marknadsförs ett brett sortiment med mobiltelefoner, tillbehör, kontantkort, handdatorer, navigationsprodukter, fasta och trådlösa telefoner, växlar m m. Konceptet är One Stop Shopping att genom en kontakt få tillgång till marknadens bredaste produktsortiment.

13 LÖNSAM TILLVÄXT N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 11 Omsättning Omsättningen ökade från mkr till mkr, vilket motsvarar 6 procent. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 163 mkr (119). Samtliga affärsområden har haft en tillfredställande utveckling med bra lönsamhet. Under året Under 2005 har efterfrågan på koncernens produkter successivt förbättrats. Året har präglats av flera förvärv. Forankra har förvärvat Certex bolagen som har Skandinaviens bredaste sortiment inom stållinor och vajer till verkstadsindustrin och även erbjuder service på utrustningen. Certex omsätter närmare 600 mkr och genom förvärvet fördubblas omsättningen i Forankra. AxIndustries har förvärvat Jens S. Transmissioner, som är ledande i Norden med ett brett utbud inom transmission. Bolaget tillverkar även specialanpassade produkter i egen mekanisk verkstad. APE Industris verksamhet har under året införlivats i Nomo kullager och Eigenbrodt. AxCom har avyttrat verksamheten med elektroniska värdebevis för mobiler, men har också breddat sitt sortiment genom förvärvet av ACTOR data AB, som är distributör av minneskort av märket SanDisk, och förvärvet av Tele Jack. Genom förvärvet av Tele Jack stärks AxComs produktportfölj inom orginaltillbehör och navigationsprodukter. AxFlow har avyttrat packnings- och tätningsverksamheten i Sverige och Norge samt Meller Flow Trans UK. Marknadsläget I skiftet råder gynnsamma omvärldsfaktorer på samtliga marknader där Axel Johnson International koncernens bolag verkar. Det enda undantaget är produktområdet Foto inom AxImage, där marknaden fortsatt karaktäriseras av dramatiken kring teknikskiftet från analoga till digitala bilder. Efterfrågan av industriprodukter i Europa beräknas fortsätta öka under 2006 och bolagen inom koncernen står, genom gjorda förvärv och fokus på sina kärnverksamheter, redo att ta ytterligare marknadsandelar. Inför 2006 Under året kommer samtliga affärsområden att fokusera på tillväxt och fortsatt konsolidering av de förvärvade verksamheterna. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Mkr Omsättning och resultat Mkr Försäljning per affärsområde 2005 Forankra 16,9% AxFlow 19,7% AxIndustries 10,7% AxCom 40,9% AxImage 11,8% Nettoomsättning Resultat efter finansnetto

14 12 SERVERA R&S AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Genom att vara aktiva affärspartners strävar bolagen inom Servera efter att skapa tid och trygghet för människorna i köket så att kraften kan ägnas åt gästerna och den goda maten. Serveras affärsidé är att erbjuda den professionella måltidsmarknaden ett komplett sortiment av varor och tjänster. SERVERA ÄR DEN LEDANDE GROSSISTEN på den svenska restaurangmarknaden. Kunderna finns inom både privat och offentlig verksamhet och omfattar allt från finkrogar, restaurangkedjor, snabbmatställen och korvkiosker till skolor och sjukhus. Genom sina kunder är Servera dagligen delaktiga i måltiden för dem som inte lagar mat hemma. Fördelat på tre regioner, fyra lagerställen, elva säljkontor och tre dotterbolag förser Servera dagligen restauranger och storkök över hela Sverige med allt som behövs för att servera en måltid. Kunderna kan välja bland över artiklar, inom allt från livsmedel och drycker till restaurangutrustning och nonfood-varor samt vin och sprit. Servera kan leverera de varor som beställs redan nästa dag till alla orter i Sverige och dagligen passerar ton varor Serveras lager. Serveras strategi är att vara den ledande och mest effektiva fullsortimentsgrossisten på restaurang- och storköksmarknaden. Servera är en komplett kvalitetsleverantör inom samtliga produktområden och utvecklar och driver specialistverksamheter som kräver goda kunskaper och en hög servicegrad. Servera skapar lösningar som bidrar till ökad lönsamhet för kunderna. I Serveragruppen ingår dotterbolaget Grönsakshallen Sorunda som är specialister inom frukt och grönt, Fällmans Kött med sina 50 år i köttbranschen och Bunkra.se som är en marknadsplats på Internet. Under 2005 förvärvades även verksamheten i Matsäljarna Väst som bedrivs från Uddevalla. Matsäljarna Väst har ett erkänt gott varumärke på den privata marknaden och en stark ställning på västkusten. När det gäller restaurangutrustning har Servera nära samarbeten med norska Culina och danska Bentbrant. Ett samarbete med AKSAB Kemi gör det möjligt för Servera att erbjuda sina kunder helhetslösningar för rengöring, disk och service på diskmaskiner. Serveras nyckelord är kvalitet. Kvalitet i form av matsäkerhet, produktkvalitet, sortimentsbredd och leveranssäkerhet. Servera ska leverera rätt vara, till rätt pris och av rätt kvalitet, till rätt kund i rätt tid. Servera är certifierade enligt ISO 9001 vilket ger säkra rutiner för matsäkerhet, spårbarhet och matkvalitet. Företaget tilllämpar också en policy för genmodifierade livsmedel för att säkerställa att märkningen med information om innehåll är korrekt. Servera är även miljöcertifierat enligt ISO Egna märkesvaror står idag för cirka 10 procent av försäljningsvolymen och ger kunderna förutom god kvalitet till låga priser även möjlighet till spårbarhet och kvalitetskontroll genom hela kedjan. Servera har genom långsiktigt agerande och väl genomarbetade strategier haft en gynnsam utveckling, både i omsättning och resultat. Målet är att ytterligare stärka den marknadsledande positionen från 20 till 30 procent genom fortsatt hög kompetens, välanpassat sortiment, hög tillgänglighet och service samt effektiva beställningsrutiner och en väl fungerande logistik.

15 KRAFTIG FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 13 Omsättning Omsättningen 2005 nådde mkr (4 172) vilket är en ökning med 14 procent i jämförelse med Servera ökade sina marknadsandelar ytterligare, framför allt på den privata marknaden med försäljningsökningar på cirka 30 procent. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 91 mkr (90). Under året Servera har under de senaste åren genom gediget arbete och förvärv utvecklats från att vara en traditionell grossist till att bli en bred specialist. De fortsatta satsningarna inom de olika affärsområdena på specialistsidan har bidragit till försäljningsökningar inom alla områden. Exempelvis har vin och sprit samt restaurangutrustning vuxit med 53 respektive 23 procent. Under året förvärvade Servera verksamheten Matsäljarna Väst AB, fullsortimentsgrossist med stark ställning på Västkusten och en omsättning på cirka 185 mkr lades också grunden till ett samarbete med Scan Foods vilket gör att Servera blir första grossist att utveckla ett nytt varuflöde med Scan Foods när de övergår till att distribuera via grossist till restaurang och storköksmarknaden. Genom ett nyinlett samarbete med Sibylla har Servera också nått ett nytt kundsegment inom fast food. Marknadsläget Under 2005 har den tidigare vikande marknaden successivt vänt. Ökningen står den privata marknaden för medan den offentliga marknaden är oförändrad med en fortsatt hård konkurrens på kontraktsaffärer. Inför 2006 Satsningarna att öka försäljningsvolymen på den privata marknaden fortsätter. I det fortlöpande arbetet med att sänka kostnaderna och öka lönsamheten kommer Servera bland annat att fokusera på utveckling av system som stödjer synergier och kostnadseffektivisering. Det aktiva arbetet med IT- och e-handelsutveckling, som hittills bidragit till att 25 procent av Serveras försäljning nu sker via elektroniska verktyg, intensifieras. Under året kommer också ett stort engagemang att läggas på en satsning inom mat och hälsa där Servera vill ta en mer aktiv roll i arbetet för ett friskare Sverige. Ett av initiativen i detta arbete är att Servera kommer att lansera en Skolbok med tips och idéer för de som arbetar med skolmåltider. Med boken vill Servera lyfta fram den viktiga skolkökspersonalen i ljuset och samtidigt inspirera till utveckling. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Mkr Totalmarknad restaurang och storkök Axfood Snabbgross 4% Servicegrossisterna 6% Servera 20% Dafgårds 3% Övriga 42% Martin Olsson 9% 20 Menyföretagen 12% 05 0 Svensk Snabbmat 4% Omsättning och resultat Mkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto

16 14 ÅHLÉNS AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Åhléns är en av de ledande detaljhandelskjedjorna i Sverige och erbjuder sortiment inom områdena Mode, Skönhet, Hem, och Media. Åhléns omfattar 79 varuhus, 20 Å Hembutiker i Norge och 3 i Sverige, 85 Kicksbutiker och 14 Lagerhausbutiker. GRUNDPELAREN I ÅHLÉNSGRUPPENS samtliga verksamheter är mötet med kunden. Gruppens varuhus och butiker besöks dagligen av närmare kunder. Mötet med kunden sker även genom Åhléns och Kicks kundklubbar som idag har nära två miljoner medlemmar och ett kunderbjudande som ständigt utvecklas. Åhléns affärsidé är att vara den bästa kedjan för modern shopping för den evigt unga kunden. Verksamheten är koncentrerad till de fyra affärsområdena Mode, Skönhet, Hem samt Media och inom varje affärsområde erbjuds kunderna ett helhetskoncept. Det är shopping med bredd, unika varuerbjudanden, god kvalitet och prisvärda varor. Åhléns, Kicks och Lagerhaus ställer höga krav på sina medarbetare som ska vara tillgängliga för kunderna, ha goda produktkunskaper och ge god service. För att ständigt förbättra servicen görs återkommande attitydundersökningar hos kunderna där resultaten sedan ligger till grund för framtida aktiviteter. Åhlénsgruppen har en decentraliserad organisation där varje varuhus och butik utgör en resultatenhet. Försäljningsorganisationen ansvarar tillsammans med affärsområdena för resultatutveckling samt sortimentsoch konceptutveckling inklusive design och inköp. En annan viktig del i affärsprocessen är de centrala funktionerna som administration, personal, logistik, marknad och distributionscentral vilka gör det möjligt att ta vara på synergier inom gruppen. Till Åhléns centrallager i Jordbro kommer dagligen varor från hela världen som sedan distribueras vidare till Åhlénsgruppens varuhus och butiker. För att stödja inköpsarbetet i Asien finns egna inköpskontor i Hong Kong, Shanghai och New Delhi. En stor del av sortimentet bygger på egen design och produktutveckling. Åhléns samarbetar också med ett antal externa formgivare som tar fram produkter som bara finns att köpa på Åhléns. Åhlénsgruppen vill uppmuntra medarbetare att utvecklas och ge dem möjlighet till personlig och professionell utveckling. Alla utbildningsinsatser finns samlade i Åhlénsakademin. Målet är att varje medarbetare, förutom att vara väl kvalificerad för sin arbetsuppgift, ska få den kompetensträning som är nödvändig för företagets framtida behov. Kicks erbjuder produkter och kunskap inom områdena makeup, doft, hudvård och hårvård. Kosmetikkedjan växer kraftigt och sedan Åhléns förvärvade Kicks 2002 har antalet butiker ökat från 65 till 85. Ett större antal butiker har också byggts om enligt en ny butikslayout med öppnare ytor. Kicks fortsätter sin expansion och planerar att växa med 15 nya butiker per år. Heminredningskedjan Lagerhaus, som förvärvades 2004, är ett ungt företag med ett modernt och trendigt sortiment. I lokaler med enkel inredning säljer Lagerhaus accessoarer inom heminredning praktiska prylar med god design som är enkla att bära med sig. Lagerhaus har en stor tillväxtpotential och en målsättning att växa med 6-8 nya butiker om året. Genom fokus på tydliga affärsområden och en genomtänkt kostnadseffektivitet har Åhlénsgruppen haft en positiv försäljnings- och resultatutveckling. De senaste åren har varit expansiva med etablering av flera nya varuhus och butiker samt förvärv. Målet är att utveckla verksamheten vidare med god tillväxt och hög lönsamhet genom att kontinuerligt öka merförsäljningen i befintliga enheter och förvärva och etablera nya enheter.

17 REKORDRESULTAT N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 15 Omsättning Omsättningen ökade med 7 procent från mkr till mkr. Resultat Resultatet efter finansnetto förbättrades jämfört med föregående år från 164 mkr till 193 mkr Under året 2005 har präglats av nyetableringar. Totalt öppnades fyra nya varuhus och Åhléns i Malmö har efter om- och tillbyggnad omvandlats till ett Åhléns Cityvaruhus. Å Hem öppnade två nya butiker i Norge och Kicks expanderade med 13 butiker i Sverige samtidigt som ett flertal butiker byggdes om. Lagerhaus öppnade ytterligare sex nya butiker. De nya enheterna inom Åhlénsgruppen bidrar endast delvis till årets omsättningsökning då de flesta öppnades sent på året. Inom affärsområdet Mode utökade Åhléns under hösten 2005 sitt erbjudande till kvinnor genom att introducera Wera kollektionen. Åhléns inledde under året ett unikt samarbete mellan näringsliv och kultur tillsammans med Kulturhuset. Projektet var ett nyskapande av barnbiblioteket Rum för Barn. Åhléns fick tillsammans med Kulturhuset ta emot Stora kultur och Näringslivspriset Marknadsläget Modemarknaden i Sverige har haft en svag tillväxt under 2005 och konkurrensen förväntas vara fortsatt hård under I denna marknad har Åhléns på ett kraftfullt sätt ökat sina andelar. Totalmarknaden för skönhetsprodukter har fortsatt att växa och i denna positiva tillväxt har Åhlénsgruppen tagit ytterligare andelar, huvudsakligen genom ett aktivt marknadsarbete och en hög etableringstakt. Tillväxten inom skönhetsmarknaden förväntas fortsätta. Marknaden för media har varit satt under kraftig press Musikhandeln har haft en betydande tillbakagång, och även marknaden för böcker har varit svag. Åhléns har under året stärkt sina andelar inom musik och bevarat sin position på bokmarknaden. Totalt sett kommer konkurrensen i samtliga marknadsavsnitt där Åhlénsgruppen är verksam att vara fortsatt intensiv även under Inför 2006 Under 2006 kommer Åhlénsgruppen att fortsätta att utveckla verksamheten i befintliga koncept, etablera ytterligare enheter och fortsatt söka möjligheter till ytterligare förvärv. Nya varuhus, Lagerhaus- och Kicksbutiker kommer att etableras liksom ytterligare butiker i Norge. Under året kommer även nya IT-system att tas i drift, bland andra ett system för inköpsplanering. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Mkr Omsättning och resultat Mkr Försäljning per verksamhet Varuhus 79% Hembutiker 3% Kicks 16% Lagerhaus 2% Nettoomsättning Resultat efter finansnetto

18 16 NOVAX AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Novax är ett riskkapitalbolag som utvecklar företag med tillväxtpotential. Affärsidén är att skapa värdetillväxt genom ett långsiktigt och aktivt ägande. Novax har ett brett investeringsområde men fokuserar på handel, handelsrelaterade tjänster och varumärken. UTGÅNGSPUNKTEN FÖR VARJE INVESTERING är alltid att vara långsiktig. Därmed skiljer sig Novax från många andra riskkapitalbolag som har en tydligare finansiell inriktning och en mer uttalad exitstrategi. Novax är en aktiv och engagerad ägare som bidrar med kapital, strategiskt fokus samt kontakter och struktur i syfte att skapa förutsättningar för tillväxt. Novax agerar både som majoritets- och minoritetsägare. I alla lägen eftersträvas en tydlig ägarposition och styrelserepresentation. Novax utvärderar ständigt nya investeringsidéer. Sedan 2001 har över 500 företag utvärderats. Normalt genomför Novax en till två nya investeringar per år. Sedan 2001 har Novax investerat cirka 180 mkr. Vid utvärderingen av nya investeringar läggs särskild vikt vid bolagets utvecklingspotential och ledningens förmåga. Bolaget bör ha en stark position inom sin nisch i något av Novax fyra huvudområden; detalj- och servicehandel, handelsrelaterade tjänster, varumärken eller upplevelsebaserad industri. Investeringarna görs främst i etablerade bolag med tillväxtstrategi som behöver kapital för expansion, eller genom förvärv av självfinansierade tillväxtföretag. Strategin kan vara att växa organiskt eller via förvärv, det viktigaste är att den i det långa loppet leder till ökad lönsamhet. Normalt investerar Novax mkr per investering i bolag som omsätter mellan mkr var ett aktivt år med både nya investeringar och tilläggsinvesteringar. Under året förvärvades 28 procent i Filippa K ett snabbt växande svenskt modevarumärke med en särpräglad designfilosofi som står för stil, enkelhet och kvalitet. Filippa K representeras av 500 återförsäljare i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Dessutom drivs ett tiotal egna butiker lokaliserade i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Bolaget har cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 300 mkr. Vidare förvärvade Novax 15 procent i Svenssons i Lammhult som är en detaljist för möbler och heminredning med hög designnivå och hög kvalitet men till småländska priser. Fria hemleveranser, god service och gedigen kunskap är en viktig del av kunderbjudandet. Novax har option att förvärva hela bolaget. I januari 2005 förvärvade Novax resterande aktier i DesignTorget som därmed blev Novax första helägda investering. Vidare utökades under året ägandet i Murlyn Music Group till 41 procent genom en tilläggsinvestering. Efter årskiftet har Novax även förvärvat resterande aktier i Svensk Bevakningstjänst. Novax resultat efter finansiella poster uppgick till 8 mkr (13). Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 186 mkr (100). Resultatutvecklingen i bolagen har varit positiv. Ett väl fungerande investeringsteam och finansiell kapacitet ger goda förutsättningar att under de närmaste åren öka antalet nya investeringar samt en fortsatt god resultatutveckling i de befintliga. Portföljbolag Ägarandel, %* Verksamhet Omsättning, Mkr Svensk Bevakningstjänst 100 Sveriges tredje största bevakningsbolag 300 DesignTorget 100 Erbjuder marknadsplatser för design- och hantverksprodukter 70 Lancelot 9 Kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning 50 Murlyn Music Group 41 Skriver och producerar musik för global marknad 35 WESC 26 Varumärkesföretag med design och försäljning inom»streetwear«150 Filippa K 28 Svenskt modemärke med särpräglad designprofil 300 Svenssons i Lammhult 15 Detaljist för möbler och heminredning med hög kvalitet 90 * Per 28 februari 2006.

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 17 Axel Johnson AB Organisationsnummer ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Koncernen Axel Johnson ABs affärsidé är att framgångsrikt bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter inom handel, detaljhandel, handel business-to-business och handelsrelaterade tjänster i Norden, Östersjöområdet och övriga Europa. Huvuddelen av verksamheten representeras av helägda Axel Johnson International, Åhléns, Servera och Novax samt delägandet i det börsnoterade Axfood. Viktiga händelser Efter en period av svårbemästrade marknader och svag tillväxt för den privata konsumtionen, förbättrades efterfrågan för koncernens verksamheter under andra halvåret. Detta i kombination med de positiva effekterna av tidigare års investeringar gav såväl ökad omsättning som goda resultat i bolagen. Under året har koncernen genomfört ett antal förvärv av vilka förvärvet av Axel Johnson International var det största. Den 1 november tillträdde Mats Jansson som ny VD och koncernchef. Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till mkr (9 115), en ökning med 52 procent. Omsättningsökningen är hänförlig till såväl Servera som Åhléns samt förvärvet av Axel Johnson International. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 826 mkr (883). I resultatet för föregående år ingår en reavinst från försäljningen av innehavet i Saba Trading med 155 mkr. Omsättning och resultat för verksamheterna i koncernen redovisas nedan. Axfood AB Axfood är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Axel Johnson AB koncernens ägarandel uppgår till 45 procent. Till årets resultat bidrog Willys, Dagab och Axfood Närlivs starkast. Ökningen av egna märkesvaror och centrala inköp bidrog fortsatt positivt till resultatet. Omsättningen uppgick till mkr (28 658), en minskning med 2 procent. För den egenägda detaljhandeln ökade omsättningen med 5 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till mkr (1 096). Axel Johnson International AB Axel Johnson International är verksamt inom handel och distribution av industri- och konsumentprodukter på den europeiska marknaden. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden: Forankra, AxFlow, AxIndustries, AxImage och AxCom. Efterfrågan på koncernens produkter har under året varit god vilket lett till en positiv utveckling för samtliga verksamheter. Under året har även ett antal förvärv genomförts. Omsättningen uppgick till mkr (5 285). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 163 mkr (119). Axel Johnson International förvärvades per den 30 april och ingår i Axel Johnson AB koncernens omsättning med mkr (0) och i resultat efter finansiella poster med 126 mkr (0). Servera R&S AB Servera är ett grossistföretag som levererar mat, dryck och restaurangutrustning till storkök och restauranger i Sverige. Kunderna utgörs av privata restauranger, hotell- och snabbmatskedjor samt den offentliga sektorn genom skolor, sjukhus och förskolor. Servera lyckades i en svag marknad öka sin omsättning och bibehålla en god resultatnivå. Omsättningen uppgick till mkr (4 172). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 91 mkr (90). Åhléns AB Åhléns som är Sveriges enda varuhuskedja omfattar 79 varuhus. I Åhlénsgruppen finns vidare 20 Hembutiker i Norge och 3 i Sverige, samt Kicks med 85 butiker i Sverige och Lagerhaus med 14 butiker. En god organisk försäljningstillväxt och etablerandet av nya varuhus och butiker gav en positiv effekt. Omsättningen uppgick till mkr (4 639). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 193 mkr (164).

20 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO 18 Novax AB Novax affärsidé är att skapa värdetillväxt genom långsiktigt, aktivt ägande. Novax utvecklar tillväxtföretag inom konsumentnära handel och handelsrelaterade tjänster. Under året förvärvades 28 procent av aktierna i PFK Holding (Filippa K), 15 procent i Svenssons i Lammhult och ägandet i Svensk Bevakningstjänst ökade till 38 procent. Efter årskiftet har resterande 62 procent av aktierna i Svensk Bevakningstjänst förvärvats. I början av året förvärvades resterande 47 procent i dotterföretaget DesignTorget. Innehavet i H2P Invest (Backemarks) avyttrades. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8 mkr (13). INVESTERINGAR Årets investeringar uppgick till mkr (255), varav 411 mkr (172) i materiella anläggningstillgångar, 748 mkr (54) i immateriella anläggningstillgångar samt 694 mkr (29) i finansiella anläggningstillgångar. Konsolideringen av Axel Johnson International är en bidragande orsak till ökningen i investeringarna. MODERBOLAGET Axel Johnson ABs verksamhet omfattar koncernledande funktioner samt investmentverksamhet. Redovisade rörelseintäkter utgjorde 6 mkr (9). Årets inköp från andra koncernföretag var försumbara. Moderbolaget finansieras delvis genom koncernbidrag från dotterbolagen. Resultat efter finansiella poster uppgick till 162 mkr ( 139). Moderbolagets eget kapital per 31 december 2005 uppgick till mkr (2 742). FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Koncernen och moderbolaget Axel Johnson AB koncernens bolag verkar för närvarande i en marknad med god efterfrågan. Den framtida utvecklingen är dock fortsatt osäker med hög konkurrens. Effektiviseringar, kostnadskontroll och investeringar förväntas motverka de negativa effekterna av detta. Förväntan är att koncernen och moderbolaget även under 2006 skall kunna bibehålla en stabil vinst- och omsättningsnivå. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 927 mkr (424). Årets kassaflöde uppgick till 211 mkr (90). Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar) uppgick den 31 december 2005 till mkr (1 257). Koncernens räntebärande upplåning (exklusive pensionsskuld) ökade med 937 mkr till 940 mkr. Koncernens nettoskuldsättningsgrad (räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital) var vid årets slut 0 (0). Det synliga egna kapitalet ökade till mkr (3 517). Soliditeten (beräknad som synligt eget kapital och minoritetsintresse i relation till totalt kapital) minskade med 14 procentenheter till 53 procent. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Axel Johnson Gruppen AB med 100 mkr. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa mkr mkr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION

AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION INNEHÅLL Året i korthet samt flerårsöversikt 1 Ord från ägaren 2 VD-kommentar 4 Axel Johnson 6 Axel Johnson International 8 Axfood 10 Mekonomen 12 Novax

Läs mer

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1

Trailereffekter AB. Specialisten på delar till trailers och släpvagnar. Bild. 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2013-03-26 Anita Lennerstad 1 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild Trailereffekter AB Transporteffekter AB Trailereffekter

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 2001-05-03 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2001 Koncernens omsättning uppgick till 7.595 Mkr (7.081), en ökning med 7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 145 Mkr (11).

Läs mer

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003

Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 23 april 2003 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 31 mars 2003 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick till 7.956 Mkr (7.990), en minskning med 0,4 %. Justerat för påskförsäljningen

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef

Axfood januari-mars, 2013. Anders Strålman vd och koncernchef Axfood januari-mars, 2013 Anders Strålman vd och koncernchef 1 Axfood bra försäljning och resultat Bra försäljning: 8 950 Mkr (8 718) +2,7% Nettoomsättning Stabilt resultat: 254 Mkr (250) +1,6% Positivt

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Omsättning 2013 (Mkr)

Omsättning 2013 (Mkr) Axfood är idag en av de största aktörerna inom dagligvaruhandeln i norden. Aktien har gett en stabil direktavkastning, samtidigt har värdet ökat med ungefär 15 % per år de senaste 14 åren. De senaste dagarna

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd

Axfood januari-mars, 2015. Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood januari-mars, 2015 Anders Strålman Koncernchef, vd Axfood fortsatt positiv tillväxt Nettoomsättning: 9 566 Mkr (8 946) +6,9% Rörelseresultat: 329 Mkr (246) +33,7% Bra resultat i samtliga enheter

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007

RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 RNB delårsrapport för tredje kvartalet 2006/2007 1 september 2006 31 maj 2007 Fyrdubblat resultat och stärkt finansiell ställning Perioden 1 september 2006 31 maj 2007 Nettoomsättningen uppgick till 2.529,3

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall.

Partihandeln i Sverige, Dagab och Axfood Närlivs, är stabila verksamheter med goda resultatutfall. Stockholm, 2005-04-21 Kvartalsrapport, Axfood AB (publ.) perioden 1 januari 31 mars 2005 Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under första kvartalet 2005 till 7.793 Mkr (8.168), en minskning med 4,6

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12

Presentation av. 2003 New Wave Group AB C-12 Presentation av 2003 New Wave Group AB C-12 Affärsidé New Wave Group är ett tillväxtföretag som skapar, förvärvar och utvecklar märkesvaror åt profilmarknaden (företagsmarknaden) och konsumentmarknaden,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014

Mekonomen Group. Januari - mars 2014. 8 maj 2014 Mekonomen Group Januari - mars 2014 8 maj 2014 Första kvartalet 2014 Intäkter: 1 441 MSEK (1405) EBITA: 133 MSEK (129) EBITA-marginal: 9 procent (9) Rörelseresultat: 103 MSEK (103) Rörelsemarginal: 7 procent

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling

Strategiska prioriteringar. Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling Strategiska prioriteringar Per Strömberg, vd Liv Forhaug, Direktör Strategi och affärsutveckling ICA Gruppens strategiska ramverk Vision Vi ska göra varje dag lite enklare Strategiska Teman Långsiktiga

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 213 12 februari 214 Per Strömberg, VD Merlin Poljak, tf CFO Strategiska prioriteringar ger effekt Fortsatt positiv utveckling under Q4 Nettoomsättningen ökade med 1,5%* EBIT exklusive

Läs mer

G & L Beijer AB. januari juni 2008

G & L Beijer AB. januari juni 2008 G & L Beijer AB Halvårsrapport januari juni 2008 Fortsatt starkt andra kvartal. Nettoomsättningen steg med 8 procent till 1679,8 (1561,8). Rörelseresultatet ökade till 200,5 (152,1) inklusive realisationsvinster

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013

Mekonomen Group. Januari - september 2013. 7 november 2013 Mekonomen Group Januari - september 2013 7 november 2013 Tredje kvartalet 2013 Intäkter: 1 417 MSEK (1 433) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 2 procent EBITA: 178 MSEK (176) EBITA-marginal:

Läs mer

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen

Dagligvaru- handel. ICA Banken. ICA Fastigheter Portföljd- bolagen Ica-gruppen är Nordens näst största börsnoterade detaljhandelsbolag. Trots försämrade resultat under lågkonjunkturen har aktien stigit till rekordnivåer under. Ser vi en stabil folkaktie på uppgång eller

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM

Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet:

Stockholm 1999-06-21. Pressmeddelande. Trygg-Hansa Sak säljs till Codan. Överenskommelsen innebär i korthet: Stockholm 1999-06-21 Pressmeddelande Trygg-Hansa Sak säljs till Codan SEB expanderar kraftigt i Danmark SEB har idag undertecknat en överenskommelse med danska Codan, och dess moderbolag brittiska Royal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa

Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars som aktieplacering Thomas Enckell, direktör, Europa Fiskars i korthet Kontor Produktion Distributionsenhet Nyckeltal 2013 Omsättning 798,6 Milj euro EBIT exkl. poster av engångsnatur 73,8 Milj.

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer