VERSION INTERNET Årsredovisning 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERSION INTERNET Årsredovisning 2005"

Transkript

1 INTERNETVERSION Årsredovisning 2005

2 INNEHÅLL Ägarord 1 Året i korthet samt flerårsöversikt 2 Framgång och utveckling 3 Axel Johnson Gruppen 4 Axel Johnson AB 6 Axfood 8 Axel Johnson International 10 Servera R&S 12 Åhléns 14 Novax 16 Förvaltningsberättelse 17 Koncernens resultaträkning 19 Koncernens balansräkning 20 Koncernens kassaflödesanalys 22 Moderbolagets resultaträkning 24 Moderbolagets balansräkning 24 Moderbolagets kassaflödesanalys 26 Noter och kommentarer 27 Revisionsberättelse 35 Styrelse 36 Bolagsledningar 37 Sophie Mörner Faces two 38

3 ÄGARORD AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB 1 FACES TWO FOTOTEMAT FORTSÄTTER FÖRRA ÅRETS BERÄTTELSE om människorna i Axel Johnson Gruppen. Bildgalleriet förmedlar människors uttryck och närvaro i sina arbeten och uppdrag. I fotografierna möter vi dem. Ansikte mot ansikte Face to face. Mötet förmedlar vår tilltro till dem och till företagen och till affärerna vi bygger och utvecklar. I år har vi låtit fotografen resa till Axel Johnsonföretag både i USA och i Sverige. Företagen kan på ytan synas vitt skilda i inriktning och innehåll, men en närmare granskning visar upp det gemensamma ursprunget och deras sammanvävda historia präglad av familjeföretagares drömmar och ansträngningar under flera generationer. Denna mer än 130-åriga historia är språngbrädan för framtiden. År 2005 var ett mycket bra resultatår för Axel Johnson Gruppen. Fortsatt fokusering på våra kärnverksamheter har präglat vilka affärer, förvärv och investeringar vi har gjort och hur vi har gjort dem. Stabilitet, kunskapsdjup och excellens har varit vägledande. Marknaders hets och medias ytliga tyckande har fått oss att skärpa vårt fokus ytterligare. Vi fortsätter att tro på familjeföretaget som ägarform och hägn för goda affärer. Fjärde och femte generationerna är nu tillsammans verksamma i Axel Johnson Gruppen i operativa positioner och har under året gemensamt utmejslat visionerna för framtiden. Det synliga och närvarande ägandet med ett ansikte. Den gemensamma kulturen och värdegrunden präglad av respekt för människor, affärer och relationer. Kunden först vårt mantra. Den absoluta tilliten till våra medarbetare. Modet att prova nya idéer och viljan att vara bäst kräver att vi lär av våra misstag och ständigt vågar förändras. Detta är en utmaning som vi antar. Med glädje. Stockholm i februari 2006 Antonia Ax:son Johnson ÄGARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

4 ÅRET I KORTHET 2 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Omsättning Axel Johnson AB koncernens konsoliderade omsättning ökade under året med 52 procent till mkr (9 115). Av omsättningsökningen är mkr hänförlig till förvärvet av Axel Johnson International. Exklusive förvärvet ökade omsättningen med 7 procent. Delägda Axfood minskade sin omsättning med två procent till mkr. Axfoods egenägda detaljhandel ökade sin omsättning med 5 procent. Resultat Rörelseresultatet uppgick till 738 mkr (682), en ökning med 8 procent. Resultatet efter skatt blev 537 mkr (635), en minskning med 15 procent. I resultatet för föregående år ingår en reavinst från försäljningen av innehavet i Saba Trading med 155 mkr. Justerat för detta ökade resultatet efter skatt med 12 procent. Förvärv Under året förvärvades den tidigare systerkoncernen i Axel Johnson Gruppen, Axel Johnson International. Servera förvärvade verksamheten i Matsäljarna Väst och Novax förvärvade 28 procent i Filippa K, 15 procent i Svenssons i Lammhult samt resterande aktier i Design- Torget. Axel Johnson International förvärvade Certex bolagen, Jens S. Transmissioner och ACTOR data. Finansiell ställning Axel Johnson AB koncernens finansiella ställning förstärktes ytterligare. Det egna kapitalet ökade till mkr (3 517). De likvida medlen uppgick vid årsskiftet till mkr (1 257). Ny VD & koncernchef Den 1 november tillträdde Mats Jansson som Axel Johnson ABs VD och koncernchef. Mats Jansson kommer närmast från Axfood, där han varit VD och koncernchef sedan Flerårsöversikt Belopp i mkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto i % av nettoomsättning 6,0 9,7 8,4 7,7 5,6 Balansomslutning Sysselsatt kapital Räntabilitet (%) 18,9 26,7 27,2 27,3 19,7 Eget kapital Soliditet (%) Nettoskuldsättningsgrad (ggr) Kassaflöde efter investeringar Genomsnittligt antal årsanställda Definitioner Sysselsatt kapital Totalt kapital efter avdrag för kortfristiga räntefria rörelseskulder och latent skatt. Räntabilitet Resultat efter finansiella intäkter och kostnader plus kostnadsränta i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Soliditet Eget kapital och minoritetsintresse i relation till totalt kapital. Nettoskuldsättningsgrad Räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital.

5 FRAMGÅNG OCH UTVECKLING N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH År 2005 blev ännu ett framgångsrikt år för Axel Johnson AB koncernen. Det blev också ytterligare ett år av förändring och utveckling. 3 EFTER EN PERIOD AV SVÅRBEMÄSTRADE MARKNADER och svag tillväxt för den privata konsumtionen kunde vi med början vid halvårsskiftet 2005 skönja att marknadsläget ljusnade för många av våra bolag. Denna skiftning till det bättre i marknaden, effekterna av att enträget arbeta med att förbättra våra kunderbjudanden samt fortsatta investeringar i våra verksamheter gav sammantaget ett gott utfall. Axfoods resultat blev något lägre än föregående år, men vi har stärkt vår position för framtiden. Trots en krävande marknad nådde Willys fortsatta framgångar och etablerade under året sin hundrade butik. Åhléns omsättning steg under året med 7 procent och bolaget nådde sitt bästa resultat någonsin. Fyra nya varuhus och 21 nya butiker öppnades. Servera skördade fortsatta framgångar på den privata restaurangmarknaden och lyckades i en stagnerande totalmarknad öka sin omsättning och något förbättra resultatet jämfört med föregående år. Axel Johnson International koncernen visade rekordsiffror med över lag goda resultat. Novax fortsatte att söka och identifiera intressanta spetsinvesteringar. Axel Johnson ABs nuvarande struktur och inriktning är frukten av nära två decennier av långsiktiga investeringar, omstruktureringar och tillväxt, som inleddes med förvärvet av JS Saba Under dessa decennier har nya verksamheter tillkommit och andra avyttrats, samtidigt som stora strukturella förändringar genomförts. Under året har koncernen genomfört en serie förvärv. Den tidigare systerkoncernen i Axel Johnson Gruppen, Axel Johnson International, förvärvades per den 30 april Axel Johnson International är specialiserat på främst handel och distribution av industriprodukter på den nordiska och europeiska marknaden och har ett 60-tal bolag i 20 länder. Vi har nu samlat hela Axel Johnson Gruppens verksamhet inom handel för såväl konsumenter som för företag i Norden och Europa i Axel Johnson AB. Andra nya medlemmar i vår företagsfamilj under året är Certex, Jens S. Transmissioner, Matsäljarna Väst, ACTOR data, Filippa K och Svenssons i Lammhult. De förvärvade företagen har en sammanlagd årsomsättning på 6 miljarder kronor och sysselsätter personer. Vår koncern omsätter nu nära 45 miljarder kronor i hel- och delägda verksamheter och vi har cirka anställda. Detta gör oss till en av Sveriges största arbetsgivare en stor möjlighet och ett stort ansvar. Våra medarbetare möter varje dag över en miljon kunder ett stort förtroende och en stor utmaning. I november tillträdde Mats Jansson som ny VD och koncernchef i Axel Johnson AB. Mats Jansson kommer närmast från Axfood, där han varit VD och koncernchef sedan Axel Johnson koncernen har spännande möjligheter framför sig. Med familjeföretaget som bas ska vi fortsätta att framgångsrikt bygga, omvandla och utveckla existerande och nya verksamheter inom handel. Vi är affärsdrivna och sätter alltid våra kunder främst. Vår omvärld kommer att fortsätta att förändras, konkurrensen hårdna och förväntningarna från våra kunder öka. Vår utmaning är att fortsätta att söka nya idéer och att förändra oss till det bättre hela tiden. Samtidigt är vi ödmjuka inför det faktum att utmaningen inom handel inte enbart är de stora strukturella greppen utan att löpande göra små förbättringar med kundernas bästa ständigt i fokus. Ett framgångsrikt år läggs nu bakom oss. Vi ser såväl många utmaningar som positiva tecken inför 2006 men framförallt en stor potential i våra medarbetare och företag att växa ytterligare. Axel Johnson koncernen står väl rustad och redo att fortsätta att driva utvecklingen inom den spännande och för samhället viktiga del av näringslivet, som handeln utgör! Stockholm i februari 2006 Göran Ennerfelt

6 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO 4 AXEL JOHNSON GRUPPEN Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag i fjärde och femte generationen. Ursprunget är handelsföretaget A. Johnson & Co., grundat Gruppen består av tre fristående och finansiellt obeoende koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Därutöver ingår ägarintressen i brittiska Spirent plc. och i Nordstjernan AB. Axel Johnson AB Konsumentnära handel och handelsrelaterade tjänster i Norden samt handel med industri- och konsumentprodukter i Europa Omsättning: 14 miljarder Axel Johnson Inc. Produkter och tjänster inom energi och miljö i Nordamerika Omsättning: 23 miljarder AxFast AB Äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige Omsättning: 300 miljoner Axfood Ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln Ägarandel 45% Sprague Energy Corp. Distributör av energiråvaror och hantering av andra produkter via egna terminaler i nordöstra USA Idag 41 fastigheter på 20 orter, total uthyrningsbar yta om kvm Axel Johnson International Industri- och konsumentprodukter i Europa Parkson Corporation Produktion och distribution av system och produkter för vattenrening Servera R&S Sveriges ledande grossistföretag för mat, dryck och utrustning till storkök och restauranger Åhléns Varuhus och specialbutiker i Sverige och Norge inom Mode, Skönhet, Hem och Media Novax Riskkapitalbolag som utvecklar företag med tillväxtpotential Spirent plc. erbjuder produkter och tjänster inom kommunikationsteknologi. Spirent omsätter 3,5 miljarder och är noterat på London- och New Yorkbörserna. Axel Johnson Gruppens ägarandel uppgår till cirka 12 procent. Nordstjernan AB är ett aktivt nordiskt investeringsföretag. Nordstjernan, som omsätter 51 miljarder och har cirka anställda, är bl a huvudägare i de börsnoterade bolagen NCC, Ramirent, KMT och Exel. Axel Johnson Gruppens ägarandel är 6 procent. Huvudägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga Ändamål. Omsättning avser hel- och delägda bolag. Om ej annat anges är bolagen helägda. Per 28 februari

7 AXEL JOHNSON GRUPPEN N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 5 Axel Johnson Gruppen är ett familjeföretag med en lång historia och tradition av att bygga företag. Under drygt 130 år har fyra generationer av entreprenörer utvecklat verksamheter inom familjeföretagets ramar, alla drivna av ett stort intresse för människor och affärer. DET VAR ÅR 1873 som den unge Axel Johnson från Småland startade en liten handelsrörelse i Stockholm med namnet A. Johnson & Co. Grunden för företagets expansion blev export av järn och kol. Under större delen av 1900-talet utvecklades koncernen under tre generationer av företagare Axel Johnson, där handel, industri och sjöfart blev grundbultarna i verksamheten. I början av 1960-talet fanns i Axel Johnson Gruppen över 100 företag med anställda över hela världen. Entreprenörskap i kombination med ett långsiktigt byggande som präglats av nya idéer har gagnat företagens utveckling. Antonia Ax:son Johnson efterträdde 1982 sin far som styrelseordförande i A. Johnson & Co. Med internationell handel och distribution som bas, kom Axel Johnson AB att bygga en ny kärnverksamhet inom handel med huvudsaklig inriktning på den nordiska marknaden. Således förvärvade Axel Johnson AB i april 1988 Saba Gruppen, där bland annat Dagab, Saba Trading, Hemköp och Åhléns ingick. Idag består Axel Johnson Gruppen av tre fristående koncerner med en gemensam ägare, Antonia Ax:son Johnson med familj. Axel Johnson AB inriktar sig på detaljhandel, handel business-to-business och handelsrelaterade tjänster i Norden och Europa genom ett stort antal företag. Servera är Sveriges ledande grossistföretag för mat, dryck och utrustning till storkök och restauranger. Åhlénsgruppen omfattar drygt 200 varuhus och butiker i Sverige och Norge med sortiment inom områdena mode, skönhet, hem och media. Novax är ett riskkapitalbolag som investerar i företag med hög tillväxtpotential inom handel, handelsrelaterade tjänster och varumärken. Axel Johnson Internationals verksamhet är uppdelad i fem affärsområden och omfattar produktgrupper som lastsäkringsutrustning, avancerade pumpsystem för processindustrin, industrikomponenter, utrustning och tjänster för bildbehandling, mobiltelefoner samt produkter för data- och telekommunikation. Delägda Axfood är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln med helägda butikskedjor samt partihandel. Axel Johnson Inc. med huvudkontor i Stamford, Connecticut, har sin huvudsakliga verksamhet i Nordamerika inom områdena energi och miljö. Sprague Energy distribuerar olja och andra energiråvaror genom egna terminaler i Nordöstra USA. Inom miljöområdet har Axel Johnson Inc. dotterbolaget Parkson som tillverkar och marknadsför system och produkter för rening av industriellt och kommunalt vatten. AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige. Koncernen äger och förvaltar 41 fastigheter på drygt 20 orter med en total uthyrningsbar yta om kvm samt pågående projekt om cirka kvm. Totalt ett marknadsvärde på cirka 3 miljarder. Fastighetsbeståndet består av centralt belägna varuhus i stadskärnor, livsmedelsbutiker i bra lägen samt logistikanläggningar med moderna kyl- och fryslager vid strategiska trafikpunkter. AxFast innehar även kontor och bostäder i Stockholms innerstad. Förutom de tre helägda koncernerna har Axel Johnson Gruppen ägarintressen i Spirent plc. och Nordstjernan. Spirent plc., noterat på London och New York börserna, är ett av de ledande företagen inom kommunikationsteknologi och levererar innovativa testlösningar och service inom områdena kommunikation, nätverksprodukter och system till bland andra kunder inom telekomindustrin. Axel Johnsons ägarandel uppgår till 12 procent. Nordstjernan AB är ett aktivt investeringsföretag som, genom långsiktigt ägande i mindre och medelstora företag ska skapa god värdetillväxt. Nordstjernan är bland annat huvudägare i de börsnoterade bolagen NCC, Ramirent, KMT och Exel. Axel Johnsons ägarandel uppgår till cirka 6 procent.

8 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO 6 AXEL JOHNSON AB Axfood Ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln Ägarandel 45% Axel Johnson International Industri- och konsumentprodukter i Europa 65 bolag i fem affärsområden Hemköp Dagab Forankra AxImage Willys Axfood Närlivs AxFlow AxCom Willys hemma AxIndustries Servera R&S Sveriges ledande grossistföretag för mat, dryck och utrustning till storkök och restauranger Åhléns Varuhus och specialbutiker i Sverige och Norge inom Mode, Skönhet, Hem och Media Grönsakshallen Sorunda Fällmans kött Åhléns Lagerhaus Bunkra.se Matsäljarna Väst Kicks Ahlens Far East Novax Riskkapitalbolag som utvecklar företag med tillväxtpotential Åhléns A/S Svensk Bevakningstjänst Murlyn Music Group 41% DesignTorget WESC 26% Lancelot 9% Svenssons i Lammhult 15% Filippa K 28% Om ej annat anges är bolagen helägda. Per 28 februari 2006.

9 N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH Axel Johnson ABs affärsidé är att framgångsrikt bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter inom detaljhandel, handel business-to-business och handelsrelaterade tjänster i Norden, Östersjöområdet och övriga Europa för att både företag och människor ska växa. AXEL JOHNSON AB 7 AXEL JOHNSON AB har sitt ursprung i handelsbolaget A. Johnson & Co., som grundades Nuvarande struktur och verksamhet är resultatet av långsiktiga investeringar, tillväxt och omstruktureringar som inleddes i slutet av 1980-talet, då Axel Johnson AB var ett traditionellt handelsföretag med en industriell inriktning. Idag inriktar sig Axel Johnson på konsumentnära handel och handelsrelaterade tjänster på den nordiska marknaden via helägda Åhléns, Servera och Novax, samt delägda Axfood. Genom helägda Axel Johnson International bedrivs handel och distribution av industri- och konsumentprodukter på den europeiska marknaden. I egenskap av en långsiktig och aktiv ägare med en lång historia inom handel ställer Axel Johnson tydliga operationella krav på företagen och dess ledningar. Koncernens verksamhet är starkt decentraliserad vilket medför att vi ger stor frihet till våra medarbetare, men kräver också ett stort ansvarstagande. Dotterbolagen ansvarar för sin egen resultatutveckling och kapitalbindning. Vid förvärv läggs stor vikt på bolagens långsiktiga lönsamhet och deras expansionsmöjligheter. Axel Johnson strävar alltid efter en tydlig ägarposition för att aktivt kunna påverka och utveckla verksamheten. Därigenom kan bolagen tillföras värdefulla nätverk med ingående kunskaper inom näringsliv och handel tillsammans med god finansiell kompetens och en internationell utblick. Genom att ständigt söka nya idéer och omsätta dem till attraktiva erbjudanden för våra kunder kan Axel Johnson medverka till att skapa balans mellan långsiktiga och kortsiktiga perspektiv. Genom sina verksamheter är Axel Johnson en naturlig del av de nordiska konsumenternas vardag. Varuhus och butiker inom Åhlénsgruppen har cirka 85 miljoner besökare varje år och Axfood erbjuder, via sitt nätverk av närmare 800 butiker, matvaror till stora delar av Sveriges befolkning. Servera möter sina konsumenter som livsmedelsgrossist till restauranger, snabbmatställen, personalmatsalar och skolor över hela Sverige. Bolagen inom Axel Johnson International möter sina kunder via företag och distributörer inom produktgrupper som lastsäkringsutrustning, avancerade pumpsystem, industrikomponenter, utrustning och tjänster för bildbehandling, mobiltelefoner och produkter för data- och telekommunikation. Varje dag, året runt, kommer mer än en miljon konsumenter i kontakt med medarbetare från företagen inom Axel Johnson och de varor och tjänster som företagen erbjuder. Det är inte bara en stor utmaning utan också ett stort ansvar. Därför pågår ett ständigt arbete med etik, kvalitet, miljö och hälsa som är inriktat på att skapa goda företag och ge konsumenten möjlighet att fatta självständiga beslut grundade på korrekt information. Att arbeta med värderingar är en förutsättning för att kunna skapa mer engagerade och nöjda konsumenter och medarbetare och därmed bättre företag. Visionen är att Axel Johnson ska ha den ledande positionen på sina marknader och driva och leda utvecklingen inom handel. Genom sina verksamheter vill Axel Johnson vara en positiv förändringskraft i de samhällen de är en del av.

10 8 AXFOOD AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Axfood är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln och bedriver detaljhandel i de helägda butikskedjorna Hemköp, Willys och Willys hemma, samt partihandel genom Dagab och Axfood Närlivs. Axel Johnson AB äger 45 procent av aktierna i Axfood. AXFOODS AFFÄRSIDÉ är att skapa, utveckla och driva framgångsrika matbutikskedjor, helägda eller i franchiseform. Axfood ska vara utmanaren på den nordiska dagligvarumarknaden genom tydliga och unika kunderbjudanden. Varje vecka besöker närmare 2,5 miljoner kunder de omkring 235 butikerna inom Hemköp, Willys och Willys hemma. Dagab levererar genom sina tre distributionscentraler och färskvarulager mer än 100 miljoner kollin per år till 520 butiker. Axfoods butiker, inklusive franchise, står nu för 97 procent av Dagabs totala omsättning. Axfood Närlivs kunder är främst mindre butiker, bensinstationer och övrig servicehandel. Axfood Närlivs erbjuder också tjänster i form av koncept- och profilutveckling, till exempel till de fristående butiksprofilerna Tempo, Handlar n och Direkten. Utöver butikskedjorna och partihandeln samverkar Axfood med ett stort antal fristående handlare. Verksamheten inom Axfood bygger på en kombination av centralisering och decentralisering där alla nivåer i organisationen ska kunna utvecklas och användas på bästa sätt. Centralt finns det till exempel stora fördelar i att samordna funktioner som inköp, egna märkesvaror och IT. De enskilda butikskedjornas företagsledningar har ansvaret för butiksdrift, marknadsföring samt sortiments- och prisstrategier. Butikschefen/handlaren är den, som tillsammans med sina medarbetare, möter kunden dagligen och ser till att butiken är attraktiv, har välfyllda hyllor och att kunderna får ett professionellt bemötande. Genom Axfood Akademien ges medarbetarna möjligheter till utbildning i ledarskap för professionell butiksdrift. Under 2005 har 230 butikschefer deltagit i en utbildning med moduler som Butikssystemet, Varuflöde, Personalplanering, Arbetsrätt, Arbetsmiljö och Ekonomiska analyser. Butikscheferna och deras medarbetare ansvarar för att förverkliga koncernens strategi att skapa marknadens bästa värde och upplevelser för kunden. De egna märkesvarorna är en lönsam satsning som skapar mervärde i form av lägre pris för kunden och bättre lönsamhet för butiken. Försäljningen av Axfoods egna märkesvaror fortsätter att öka och stod 2005 för 20 procent av den totala försäljningen. Axfood har idag drygt egna artiklar. Axfood ställer hårda krav på leverantörerna av egna märkesvaror och innan en leverantör godkänns sker ett omfattande kvalitets- och säkerhetsarbete. Lågpris har varit en dominerande trend i livsmedelsbranschen, men allt fler kunder frågar också efter ett större och mer varierat sortiment, som ingredienser till utländska specialiteter och mer hälsosam mat. För att möta efterfrågan från olika etniska grupper i samband med olika högtider har Axfood sedan 2003 arbetat för att skapa ett brett sortiment med kända originalprodukter och varumärken från Mellanöstern och Balkan. Det globala sortimentet innefattar idag nära 150 artiklar och omsatte 2005 cirka 65 mkr. Axfoods vision är att genom lönsam tillväxt bli Nordens ledande och mest attraktiva detaljhandelskoncern med en stark marknadsposition i respektive land.

11 KRÄVANDE MARKNAD N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 9 Omsättning Axfoods konsoliderade omsättning för 2005 uppgick till mkr (28 658), en minskning med 2 procent. Omsättningen i egenägd handel steg med 5 procent, medan jämförbara butiker minskade med 2 procent. Resultat Rörelseresultatet uppgick till mkr 2005 jämfört med mkr under Resultatet efter skatt var 729 mkr (786) och vinsten per aktie 13,37 kr (14,67). Finansiell ställning Den finansiella nettoställningen var vid årets slut positiv och uppgick till 225 mkr (313). Under året Fokus för Axfood har varit att hålla försäljningen på en lönsam nivå i den hårda konkurrens som råder. Axfoods organisation har finslipats vad gäller kostnader och integrering. I september träffade Axfood ett avtal med SOK avseende försäljning av aktieinnehavet i Spar Finland. Affären godkändes i januari 2006 av den finska konkurrensmyndigheten och aktieöverlåtelsen kunde genomföras. Alla butiker inom Hemköpskedjan har under året konverterats till det nya Hemköpskonceptet som kommer att tilltala kunder som vill ha både ett brett urval och god service till konkurrenskraftiga priser. Willyskedjans expansion har fortsatt och består nu av över 100 butiker. Inom alla kedjor har fler butiker byggts om under året och ett 20-tal nya butiker har tillkommit. Marknadsläget De senaste årens fokus på matpriser höll i sig under 2005 och det är troligt att den nordiska marknaden kommer att präglas av en prisaktivitet även under Prisfokuseringen och det hårdnande konkurrensläget beror till stor del på den överetablering som råder inom livsmedelsbranschen. Tillväxten sker framför allt inom stormarknader och lågprissegmentet och det är de traditionella matbutikerna i stadsdelscentra som har det besvärligt. Trots det utgör den traditionella livsmedelshandeln fortfarande över hälften av den totala marknadsomsättningen. Inför 2006 Axfoods fokusområden under 2006 är lönsam tillväxt, fortsatta driftsförbättringar och kostnadseffektivitet. Etableringen av nya butiker fortsätter och för att ytterligare utveckla och förstärka kunderbjudanden kommer extra satsningar genomföras inom områden som frukt och grönt, specialvaror samt egna märkesvaror, alla områden med hög profil hos kunderna. Även arbetet med att utveckla en effektivare drift genom att integrera parti- och detaljhandel fortsätter. Axfood arbetar löpande med att utveckla och bibehålla en platt och effektiv organisation med låga stabs- och administrationskostnader. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms* Resultat efter finansnetto* Genomsnittligt antal årsanställda Omsättning och resultat Mkr Mkr Den svenska dagligvaruhandeln 2005 Axfood 13,5% Övriga 28,8% Bergendahls 5,4% *Exklusive avyttrade verksamheter * Nettoomsättning Resultat efter finansnetto 05* Coop 16,4% ICA 35,9% *Exklusive avyttrade verksamheter. Källa: ICA nyheter december 2005.

12 10 AXEL JOHNSON INTERNATIONAL AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Genom ett aktivt och långsiktigt ägarskap utvecklar Axel Johnson International företag som är specialiserade på handel och distribution av industri- och konsumentprodukter i Europa med fokus på Norden. VERKSAMHETEN INOM AXEL JOHNSON INTERNATIONAL är nischad och omfattar produktgrupper som lastsäkringsutrustning, avancerade pumpsystem för processindustrin, utrustning och tjänster för bildbehandling, industrikomponenter samt mobiltelefoner och produkter för data- och telekommunikation. Kunderna är företag och distributörer inom industri- och tjänstebranschen. Axel Johnson Internationals verksamhet som består av cirka 65 bolag, varav 15 i Sverige, är indelad i fem affärsområden. Koncernen har en decentraliserad organisation med resultatansvar på bolagsnivå. Företagen inom koncernen ska vara nummer ett eller två på sina marknader och idag är samtliga affärsområden väl etablerade på sina respektive marknader. Leverantörerna utgörs av tillverkare i Nordamerika, Fjärran Östern och Europa med erkända varumärken. Produktförsörjningen sker i allt större utsträckning från Kina och Östeuropa. Axel Johnson International växer i första hand organiskt men har även en aktiv förvärvsstrategi. Strategin syftar till att attrahera och behålla entreprenörer i gruppen samt att vara en naturlig kontakt och diskussionspartner för entreprenörer som vill utveckla sina verksamheter inom de områden där koncernen är verksam. Axel Johnson International vänder sig i första hand till mindre och medelstora familjeföretag, som söker en partner utanför kretsen av de börsnoterade investment- och riskkapitalbolagen. Verksamheten är idag uppdelad i följande fem affärsområden. Forankra är en ledande leverantör av lastsäkring- och lyftutrustningar i Norden med dotterbolag i Benelux, Baltikum, Polen, Tyskland och Ryssland. Företaget utvecklar och erbjuder utrustning inklusive service för att lyfta och säkra laster. Bland kunderna finns rederier och transportföretag samt företag inom verkstadsindustrin. AxFlow gruppen är specialiserad på marknadsföring, distribution och service av flödeshanteringsutrustning till europeisk processindustri. Bolagen vänder sig framför allt till kemi-, livsmedel- och petrokemisk industri. AxFlow erbjuder kunderna totallösningar genom att kombinera sitt breda program av marknadsledande produkter med applikations- och processexpertis. AxIndustries är en grupp handelsföretag som utvecklar och säljer komponenter, system och kundanpassade lösningar till Nordisk och Baltisk industri. Fokusområden är kullager, transmission och komponenter till tunga fordon. Affärsidén bygger på att bolagen i koncernen fyller ett tomrum mellan leverantörer och kunder genom att tillföra kompetens, lokal närhet och tekniskt kvalificerade lösningar. AxImage är generalagent för japanska Fuji Photo Film i Sverige och Norge. Företaget är marknadsledande när det gäller produkter för foto och medicintekniska applikationer i båda länderna och störst på utrustning och material för den grafiska branschen i Sverige. AxImage har också ett väl utbyggt nät av butiker för fotoprodukter och digital framkallning. AxCom är den ledande distributören av telekom-produkter i Sverige. Via fackhandlare, butikskedjor, systemintegratörer och operatörer marknadsförs ett brett sortiment med mobiltelefoner, tillbehör, kontantkort, handdatorer, navigationsprodukter, fasta och trådlösa telefoner, växlar m m. Konceptet är One Stop Shopping att genom en kontakt få tillgång till marknadens bredaste produktsortiment.

13 LÖNSAM TILLVÄXT N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 11 Omsättning Omsättningen ökade från mkr till mkr, vilket motsvarar 6 procent. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 163 mkr (119). Samtliga affärsområden har haft en tillfredställande utveckling med bra lönsamhet. Under året Under 2005 har efterfrågan på koncernens produkter successivt förbättrats. Året har präglats av flera förvärv. Forankra har förvärvat Certex bolagen som har Skandinaviens bredaste sortiment inom stållinor och vajer till verkstadsindustrin och även erbjuder service på utrustningen. Certex omsätter närmare 600 mkr och genom förvärvet fördubblas omsättningen i Forankra. AxIndustries har förvärvat Jens S. Transmissioner, som är ledande i Norden med ett brett utbud inom transmission. Bolaget tillverkar även specialanpassade produkter i egen mekanisk verkstad. APE Industris verksamhet har under året införlivats i Nomo kullager och Eigenbrodt. AxCom har avyttrat verksamheten med elektroniska värdebevis för mobiler, men har också breddat sitt sortiment genom förvärvet av ACTOR data AB, som är distributör av minneskort av märket SanDisk, och förvärvet av Tele Jack. Genom förvärvet av Tele Jack stärks AxComs produktportfölj inom orginaltillbehör och navigationsprodukter. AxFlow har avyttrat packnings- och tätningsverksamheten i Sverige och Norge samt Meller Flow Trans UK. Marknadsläget I skiftet råder gynnsamma omvärldsfaktorer på samtliga marknader där Axel Johnson International koncernens bolag verkar. Det enda undantaget är produktområdet Foto inom AxImage, där marknaden fortsatt karaktäriseras av dramatiken kring teknikskiftet från analoga till digitala bilder. Efterfrågan av industriprodukter i Europa beräknas fortsätta öka under 2006 och bolagen inom koncernen står, genom gjorda förvärv och fokus på sina kärnverksamheter, redo att ta ytterligare marknadsandelar. Inför 2006 Under året kommer samtliga affärsområden att fokusera på tillväxt och fortsatt konsolidering av de förvärvade verksamheterna. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Mkr Omsättning och resultat Mkr Försäljning per affärsområde 2005 Forankra 16,9% AxFlow 19,7% AxIndustries 10,7% AxCom 40,9% AxImage 11,8% Nettoomsättning Resultat efter finansnetto

14 12 SERVERA R&S AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Genom att vara aktiva affärspartners strävar bolagen inom Servera efter att skapa tid och trygghet för människorna i köket så att kraften kan ägnas åt gästerna och den goda maten. Serveras affärsidé är att erbjuda den professionella måltidsmarknaden ett komplett sortiment av varor och tjänster. SERVERA ÄR DEN LEDANDE GROSSISTEN på den svenska restaurangmarknaden. Kunderna finns inom både privat och offentlig verksamhet och omfattar allt från finkrogar, restaurangkedjor, snabbmatställen och korvkiosker till skolor och sjukhus. Genom sina kunder är Servera dagligen delaktiga i måltiden för dem som inte lagar mat hemma. Fördelat på tre regioner, fyra lagerställen, elva säljkontor och tre dotterbolag förser Servera dagligen restauranger och storkök över hela Sverige med allt som behövs för att servera en måltid. Kunderna kan välja bland över artiklar, inom allt från livsmedel och drycker till restaurangutrustning och nonfood-varor samt vin och sprit. Servera kan leverera de varor som beställs redan nästa dag till alla orter i Sverige och dagligen passerar ton varor Serveras lager. Serveras strategi är att vara den ledande och mest effektiva fullsortimentsgrossisten på restaurang- och storköksmarknaden. Servera är en komplett kvalitetsleverantör inom samtliga produktområden och utvecklar och driver specialistverksamheter som kräver goda kunskaper och en hög servicegrad. Servera skapar lösningar som bidrar till ökad lönsamhet för kunderna. I Serveragruppen ingår dotterbolaget Grönsakshallen Sorunda som är specialister inom frukt och grönt, Fällmans Kött med sina 50 år i köttbranschen och Bunkra.se som är en marknadsplats på Internet. Under 2005 förvärvades även verksamheten i Matsäljarna Väst som bedrivs från Uddevalla. Matsäljarna Väst har ett erkänt gott varumärke på den privata marknaden och en stark ställning på västkusten. När det gäller restaurangutrustning har Servera nära samarbeten med norska Culina och danska Bentbrant. Ett samarbete med AKSAB Kemi gör det möjligt för Servera att erbjuda sina kunder helhetslösningar för rengöring, disk och service på diskmaskiner. Serveras nyckelord är kvalitet. Kvalitet i form av matsäkerhet, produktkvalitet, sortimentsbredd och leveranssäkerhet. Servera ska leverera rätt vara, till rätt pris och av rätt kvalitet, till rätt kund i rätt tid. Servera är certifierade enligt ISO 9001 vilket ger säkra rutiner för matsäkerhet, spårbarhet och matkvalitet. Företaget tilllämpar också en policy för genmodifierade livsmedel för att säkerställa att märkningen med information om innehåll är korrekt. Servera är även miljöcertifierat enligt ISO Egna märkesvaror står idag för cirka 10 procent av försäljningsvolymen och ger kunderna förutom god kvalitet till låga priser även möjlighet till spårbarhet och kvalitetskontroll genom hela kedjan. Servera har genom långsiktigt agerande och väl genomarbetade strategier haft en gynnsam utveckling, både i omsättning och resultat. Målet är att ytterligare stärka den marknadsledande positionen från 20 till 30 procent genom fortsatt hög kompetens, välanpassat sortiment, hög tillgänglighet och service samt effektiva beställningsrutiner och en väl fungerande logistik.

15 KRAFTIG FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 13 Omsättning Omsättningen 2005 nådde mkr (4 172) vilket är en ökning med 14 procent i jämförelse med Servera ökade sina marknadsandelar ytterligare, framför allt på den privata marknaden med försäljningsökningar på cirka 30 procent. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 91 mkr (90). Under året Servera har under de senaste åren genom gediget arbete och förvärv utvecklats från att vara en traditionell grossist till att bli en bred specialist. De fortsatta satsningarna inom de olika affärsområdena på specialistsidan har bidragit till försäljningsökningar inom alla områden. Exempelvis har vin och sprit samt restaurangutrustning vuxit med 53 respektive 23 procent. Under året förvärvade Servera verksamheten Matsäljarna Väst AB, fullsortimentsgrossist med stark ställning på Västkusten och en omsättning på cirka 185 mkr lades också grunden till ett samarbete med Scan Foods vilket gör att Servera blir första grossist att utveckla ett nytt varuflöde med Scan Foods när de övergår till att distribuera via grossist till restaurang och storköksmarknaden. Genom ett nyinlett samarbete med Sibylla har Servera också nått ett nytt kundsegment inom fast food. Marknadsläget Under 2005 har den tidigare vikande marknaden successivt vänt. Ökningen står den privata marknaden för medan den offentliga marknaden är oförändrad med en fortsatt hård konkurrens på kontraktsaffärer. Inför 2006 Satsningarna att öka försäljningsvolymen på den privata marknaden fortsätter. I det fortlöpande arbetet med att sänka kostnaderna och öka lönsamheten kommer Servera bland annat att fokusera på utveckling av system som stödjer synergier och kostnadseffektivisering. Det aktiva arbetet med IT- och e-handelsutveckling, som hittills bidragit till att 25 procent av Serveras försäljning nu sker via elektroniska verktyg, intensifieras. Under året kommer också ett stort engagemang att läggas på en satsning inom mat och hälsa där Servera vill ta en mer aktiv roll i arbetet för ett friskare Sverige. Ett av initiativen i detta arbete är att Servera kommer att lansera en Skolbok med tips och idéer för de som arbetar med skolmåltider. Med boken vill Servera lyfta fram den viktiga skolkökspersonalen i ljuset och samtidigt inspirera till utveckling. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Mkr Totalmarknad restaurang och storkök Axfood Snabbgross 4% Servicegrossisterna 6% Servera 20% Dafgårds 3% Övriga 42% Martin Olsson 9% 20 Menyföretagen 12% 05 0 Svensk Snabbmat 4% Omsättning och resultat Mkr Nettoomsättning Resultat efter finansnetto

16 14 ÅHLÉNS AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Åhléns är en av de ledande detaljhandelskjedjorna i Sverige och erbjuder sortiment inom områdena Mode, Skönhet, Hem, och Media. Åhléns omfattar 79 varuhus, 20 Å Hembutiker i Norge och 3 i Sverige, 85 Kicksbutiker och 14 Lagerhausbutiker. GRUNDPELAREN I ÅHLÉNSGRUPPENS samtliga verksamheter är mötet med kunden. Gruppens varuhus och butiker besöks dagligen av närmare kunder. Mötet med kunden sker även genom Åhléns och Kicks kundklubbar som idag har nära två miljoner medlemmar och ett kunderbjudande som ständigt utvecklas. Åhléns affärsidé är att vara den bästa kedjan för modern shopping för den evigt unga kunden. Verksamheten är koncentrerad till de fyra affärsområdena Mode, Skönhet, Hem samt Media och inom varje affärsområde erbjuds kunderna ett helhetskoncept. Det är shopping med bredd, unika varuerbjudanden, god kvalitet och prisvärda varor. Åhléns, Kicks och Lagerhaus ställer höga krav på sina medarbetare som ska vara tillgängliga för kunderna, ha goda produktkunskaper och ge god service. För att ständigt förbättra servicen görs återkommande attitydundersökningar hos kunderna där resultaten sedan ligger till grund för framtida aktiviteter. Åhlénsgruppen har en decentraliserad organisation där varje varuhus och butik utgör en resultatenhet. Försäljningsorganisationen ansvarar tillsammans med affärsområdena för resultatutveckling samt sortimentsoch konceptutveckling inklusive design och inköp. En annan viktig del i affärsprocessen är de centrala funktionerna som administration, personal, logistik, marknad och distributionscentral vilka gör det möjligt att ta vara på synergier inom gruppen. Till Åhléns centrallager i Jordbro kommer dagligen varor från hela världen som sedan distribueras vidare till Åhlénsgruppens varuhus och butiker. För att stödja inköpsarbetet i Asien finns egna inköpskontor i Hong Kong, Shanghai och New Delhi. En stor del av sortimentet bygger på egen design och produktutveckling. Åhléns samarbetar också med ett antal externa formgivare som tar fram produkter som bara finns att köpa på Åhléns. Åhlénsgruppen vill uppmuntra medarbetare att utvecklas och ge dem möjlighet till personlig och professionell utveckling. Alla utbildningsinsatser finns samlade i Åhlénsakademin. Målet är att varje medarbetare, förutom att vara väl kvalificerad för sin arbetsuppgift, ska få den kompetensträning som är nödvändig för företagets framtida behov. Kicks erbjuder produkter och kunskap inom områdena makeup, doft, hudvård och hårvård. Kosmetikkedjan växer kraftigt och sedan Åhléns förvärvade Kicks 2002 har antalet butiker ökat från 65 till 85. Ett större antal butiker har också byggts om enligt en ny butikslayout med öppnare ytor. Kicks fortsätter sin expansion och planerar att växa med 15 nya butiker per år. Heminredningskedjan Lagerhaus, som förvärvades 2004, är ett ungt företag med ett modernt och trendigt sortiment. I lokaler med enkel inredning säljer Lagerhaus accessoarer inom heminredning praktiska prylar med god design som är enkla att bära med sig. Lagerhaus har en stor tillväxtpotential och en målsättning att växa med 6-8 nya butiker om året. Genom fokus på tydliga affärsområden och en genomtänkt kostnadseffektivitet har Åhlénsgruppen haft en positiv försäljnings- och resultatutveckling. De senaste åren har varit expansiva med etablering av flera nya varuhus och butiker samt förvärv. Målet är att utveckla verksamheten vidare med god tillväxt och hög lönsamhet genom att kontinuerligt öka merförsäljningen i befintliga enheter och förvärva och etablera nya enheter.

17 REKORDRESULTAT N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 15 Omsättning Omsättningen ökade med 7 procent från mkr till mkr. Resultat Resultatet efter finansnetto förbättrades jämfört med föregående år från 164 mkr till 193 mkr Under året 2005 har präglats av nyetableringar. Totalt öppnades fyra nya varuhus och Åhléns i Malmö har efter om- och tillbyggnad omvandlats till ett Åhléns Cityvaruhus. Å Hem öppnade två nya butiker i Norge och Kicks expanderade med 13 butiker i Sverige samtidigt som ett flertal butiker byggdes om. Lagerhaus öppnade ytterligare sex nya butiker. De nya enheterna inom Åhlénsgruppen bidrar endast delvis till årets omsättningsökning då de flesta öppnades sent på året. Inom affärsområdet Mode utökade Åhléns under hösten 2005 sitt erbjudande till kvinnor genom att introducera Wera kollektionen. Åhléns inledde under året ett unikt samarbete mellan näringsliv och kultur tillsammans med Kulturhuset. Projektet var ett nyskapande av barnbiblioteket Rum för Barn. Åhléns fick tillsammans med Kulturhuset ta emot Stora kultur och Näringslivspriset Marknadsläget Modemarknaden i Sverige har haft en svag tillväxt under 2005 och konkurrensen förväntas vara fortsatt hård under I denna marknad har Åhléns på ett kraftfullt sätt ökat sina andelar. Totalmarknaden för skönhetsprodukter har fortsatt att växa och i denna positiva tillväxt har Åhlénsgruppen tagit ytterligare andelar, huvudsakligen genom ett aktivt marknadsarbete och en hög etableringstakt. Tillväxten inom skönhetsmarknaden förväntas fortsätta. Marknaden för media har varit satt under kraftig press Musikhandeln har haft en betydande tillbakagång, och även marknaden för böcker har varit svag. Åhléns har under året stärkt sina andelar inom musik och bevarat sin position på bokmarknaden. Totalt sett kommer konkurrensen i samtliga marknadsavsnitt där Åhlénsgruppen är verksam att vara fortsatt intensiv även under Inför 2006 Under 2006 kommer Åhlénsgruppen att fortsätta att utveckla verksamheten i befintliga koncept, etablera ytterligare enheter och fortsatt söka möjligheter till ytterligare förvärv. Nya varuhus, Lagerhaus- och Kicksbutiker kommer att etableras liksom ytterligare butiker i Norge. Under året kommer även nya IT-system att tas i drift, bland andra ett system för inköpsplanering. Nyckeltal Mkr Omsättning exkl moms Resultat efter finansnetto Genomsnittligt antal årsanställda Mkr Omsättning och resultat Mkr Försäljning per verksamhet Varuhus 79% Hembutiker 3% Kicks 16% Lagerhaus 2% Nettoomsättning Resultat efter finansnetto

18 16 NOVAX AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO Novax är ett riskkapitalbolag som utvecklar företag med tillväxtpotential. Affärsidén är att skapa värdetillväxt genom ett långsiktigt och aktivt ägande. Novax har ett brett investeringsområde men fokuserar på handel, handelsrelaterade tjänster och varumärken. UTGÅNGSPUNKTEN FÖR VARJE INVESTERING är alltid att vara långsiktig. Därmed skiljer sig Novax från många andra riskkapitalbolag som har en tydligare finansiell inriktning och en mer uttalad exitstrategi. Novax är en aktiv och engagerad ägare som bidrar med kapital, strategiskt fokus samt kontakter och struktur i syfte att skapa förutsättningar för tillväxt. Novax agerar både som majoritets- och minoritetsägare. I alla lägen eftersträvas en tydlig ägarposition och styrelserepresentation. Novax utvärderar ständigt nya investeringsidéer. Sedan 2001 har över 500 företag utvärderats. Normalt genomför Novax en till två nya investeringar per år. Sedan 2001 har Novax investerat cirka 180 mkr. Vid utvärderingen av nya investeringar läggs särskild vikt vid bolagets utvecklingspotential och ledningens förmåga. Bolaget bör ha en stark position inom sin nisch i något av Novax fyra huvudområden; detalj- och servicehandel, handelsrelaterade tjänster, varumärken eller upplevelsebaserad industri. Investeringarna görs främst i etablerade bolag med tillväxtstrategi som behöver kapital för expansion, eller genom förvärv av självfinansierade tillväxtföretag. Strategin kan vara att växa organiskt eller via förvärv, det viktigaste är att den i det långa loppet leder till ökad lönsamhet. Normalt investerar Novax mkr per investering i bolag som omsätter mellan mkr var ett aktivt år med både nya investeringar och tilläggsinvesteringar. Under året förvärvades 28 procent i Filippa K ett snabbt växande svenskt modevarumärke med en särpräglad designfilosofi som står för stil, enkelhet och kvalitet. Filippa K representeras av 500 återförsäljare i Skandinavien, Europa och Nordamerika. Dessutom drivs ett tiotal egna butiker lokaliserade i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Bolaget har cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 300 mkr. Vidare förvärvade Novax 15 procent i Svenssons i Lammhult som är en detaljist för möbler och heminredning med hög designnivå och hög kvalitet men till småländska priser. Fria hemleveranser, god service och gedigen kunskap är en viktig del av kunderbjudandet. Novax har option att förvärva hela bolaget. I januari 2005 förvärvade Novax resterande aktier i DesignTorget som därmed blev Novax första helägda investering. Vidare utökades under året ägandet i Murlyn Music Group till 41 procent genom en tilläggsinvestering. Efter årskiftet har Novax även förvärvat resterande aktier i Svensk Bevakningstjänst. Novax resultat efter finansiella poster uppgick till 8 mkr (13). Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till 186 mkr (100). Resultatutvecklingen i bolagen har varit positiv. Ett väl fungerande investeringsteam och finansiell kapacitet ger goda förutsättningar att under de närmaste åren öka antalet nya investeringar samt en fortsatt god resultatutveckling i de befintliga. Portföljbolag Ägarandel, %* Verksamhet Omsättning, Mkr Svensk Bevakningstjänst 100 Sveriges tredje största bevakningsbolag 300 DesignTorget 100 Erbjuder marknadsplatser för design- och hantverksprodukter 70 Lancelot 9 Kvalificerad och oberoende kapitalförvaltning 50 Murlyn Music Group 41 Skriver och producerar musik för global marknad 35 WESC 26 Varumärkesföretag med design och försäljning inom»streetwear«150 Filippa K 28 Svenskt modemärke med särpräglad designprofil 300 Svenssons i Lammhult 15 Detaljist för möbler och heminredning med hög kvalitet 90 * Per 28 februari 2006.

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE N AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOH 17 Axel Johnson AB Organisationsnummer ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Koncernen Axel Johnson ABs affärsidé är att framgångsrikt bygga, omvandla och utveckla lönsamma verksamheter inom handel, detaljhandel, handel business-to-business och handelsrelaterade tjänster i Norden, Östersjöområdet och övriga Europa. Huvuddelen av verksamheten representeras av helägda Axel Johnson International, Åhléns, Servera och Novax samt delägandet i det börsnoterade Axfood. Viktiga händelser Efter en period av svårbemästrade marknader och svag tillväxt för den privata konsumtionen, förbättrades efterfrågan för koncernens verksamheter under andra halvåret. Detta i kombination med de positiva effekterna av tidigare års investeringar gav såväl ökad omsättning som goda resultat i bolagen. Under året har koncernen genomfört ett antal förvärv av vilka förvärvet av Axel Johnson International var det största. Den 1 november tillträdde Mats Jansson som ny VD och koncernchef. Nettoomsättning och resultat Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till mkr (9 115), en ökning med 52 procent. Omsättningsökningen är hänförlig till såväl Servera som Åhléns samt förvärvet av Axel Johnson International. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 826 mkr (883). I resultatet för föregående år ingår en reavinst från försäljningen av innehavet i Saba Trading med 155 mkr. Omsättning och resultat för verksamheterna i koncernen redovisas nedan. Axfood AB Axfood är ett av Nordens största börsnoterade bolag inom dagligvaruhandeln. Axel Johnson AB koncernens ägarandel uppgår till 45 procent. Till årets resultat bidrog Willys, Dagab och Axfood Närlivs starkast. Ökningen av egna märkesvaror och centrala inköp bidrog fortsatt positivt till resultatet. Omsättningen uppgick till mkr (28 658), en minskning med 2 procent. För den egenägda detaljhandeln ökade omsättningen med 5 procent. Resultatet efter finansiella poster uppgick till mkr (1 096). Axel Johnson International AB Axel Johnson International är verksamt inom handel och distribution av industri- och konsumentprodukter på den europeiska marknaden. Verksamheten bedrivs i fem affärsområden: Forankra, AxFlow, AxIndustries, AxImage och AxCom. Efterfrågan på koncernens produkter har under året varit god vilket lett till en positiv utveckling för samtliga verksamheter. Under året har även ett antal förvärv genomförts. Omsättningen uppgick till mkr (5 285). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 163 mkr (119). Axel Johnson International förvärvades per den 30 april och ingår i Axel Johnson AB koncernens omsättning med mkr (0) och i resultat efter finansiella poster med 126 mkr (0). Servera R&S AB Servera är ett grossistföretag som levererar mat, dryck och restaurangutrustning till storkök och restauranger i Sverige. Kunderna utgörs av privata restauranger, hotell- och snabbmatskedjor samt den offentliga sektorn genom skolor, sjukhus och förskolor. Servera lyckades i en svag marknad öka sin omsättning och bibehålla en god resultatnivå. Omsättningen uppgick till mkr (4 172). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 91 mkr (90). Åhléns AB Åhléns som är Sveriges enda varuhuskedja omfattar 79 varuhus. I Åhlénsgruppen finns vidare 20 Hembutiker i Norge och 3 i Sverige, samt Kicks med 85 butiker i Sverige och Lagerhaus med 14 butiker. En god organisk försäljningstillväxt och etablerandet av nya varuhus och butiker gav en positiv effekt. Omsättningen uppgick till mkr (4 639). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 193 mkr (164).

20 AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSON AB AXEL JOHNSO 18 Novax AB Novax affärsidé är att skapa värdetillväxt genom långsiktigt, aktivt ägande. Novax utvecklar tillväxtföretag inom konsumentnära handel och handelsrelaterade tjänster. Under året förvärvades 28 procent av aktierna i PFK Holding (Filippa K), 15 procent i Svenssons i Lammhult och ägandet i Svensk Bevakningstjänst ökade till 38 procent. Efter årskiftet har resterande 62 procent av aktierna i Svensk Bevakningstjänst förvärvats. I början av året förvärvades resterande 47 procent i dotterföretaget DesignTorget. Innehavet i H2P Invest (Backemarks) avyttrades. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8 mkr (13). INVESTERINGAR Årets investeringar uppgick till mkr (255), varav 411 mkr (172) i materiella anläggningstillgångar, 748 mkr (54) i immateriella anläggningstillgångar samt 694 mkr (29) i finansiella anläggningstillgångar. Konsolideringen av Axel Johnson International är en bidragande orsak till ökningen i investeringarna. MODERBOLAGET Axel Johnson ABs verksamhet omfattar koncernledande funktioner samt investmentverksamhet. Redovisade rörelseintäkter utgjorde 6 mkr (9). Årets inköp från andra koncernföretag var försumbara. Moderbolaget finansieras delvis genom koncernbidrag från dotterbolagen. Resultat efter finansiella poster uppgick till 162 mkr ( 139). Moderbolagets eget kapital per 31 december 2005 uppgick till mkr (2 742). FÖRVÄNTNINGAR AVSEENDE DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Koncernen och moderbolaget Axel Johnson AB koncernens bolag verkar för närvarande i en marknad med god efterfrågan. Den framtida utvecklingen är dock fortsatt osäker med hög konkurrens. Effektiviseringar, kostnadskontroll och investeringar förväntas motverka de negativa effekterna av detta. Förväntan är att koncernen och moderbolaget även under 2006 skall kunna bibehålla en stabil vinst- och omsättningsnivå. FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 927 mkr (424). Årets kassaflöde uppgick till 211 mkr (90). Likvida medel (inklusive kortfristiga placeringar) uppgick den 31 december 2005 till mkr (1 257). Koncernens räntebärande upplåning (exklusive pensionsskuld) ökade med 937 mkr till 940 mkr. Koncernens nettoskuldsättningsgrad (räntebärande lån minus likvida medel i relation till eget kapital) var vid årets slut 0 (0). Det synliga egna kapitalet ökade till mkr (3 517). Soliditeten (beräknad som synligt eget kapital och minoritetsintresse i relation till totalt kapital) minskade med 14 procentenheter till 53 procent. Koncernbidrag har lämnats till moderbolaget Axel Johnson Gruppen AB med 100 mkr. FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa mkr mkr Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION

AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION AXEL JOHNSONAB ÅRSREDOVISNING 2006 INTERNETVERSION INNEHÅLL Året i korthet samt flerårsöversikt 1 Ord från ägaren 2 VD-kommentar 4 Axel Johnson 6 Axel Johnson International 8 Axfood 10 Mekonomen 12 Novax

Läs mer

årsredovisning magasin Axel Johnson International /20 Axfood /28 Mekonomen /36 Åhlénsgruppen /68 www.axeljohnson.se

årsredovisning magasin Axel Johnson International /20 Axfood /28 Mekonomen /36 Åhlénsgruppen /68 www.axeljohnson.se www.axeljohnson.se Axel Johnson ab årsredovisning 2007 / magasin / bolagen / siffrorna / människorna / berättelserna / handel värderingarna / visionerna / ägarstrukturen / historien / styrelse / koncernledning

Läs mer

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD

TEAMWORK SOM GOR SKILLNAD Axel Johnson AB Box 26008 (Villagatan 6) 100 41 Stockholm Tel: 08-701 61 00 Fax: 08-21 30 26 www.axeljohnson.se Teamwork som gör skillnad Axel Johnson Årsberättelse 2013 Axel Johnson Årsberättelse 2013

Läs mer

Axfood årsredovisning

Axfood årsredovisning Axfood årsredovisning 2000 Innehåll Året som gått 3 VD har ordet 4 Affärsidé, vision och strategi 7 Koncerngemensamma funktioner 8 Förändringar och trender på dagligvarumarknaden 10 Axfoods butiksvarumärken

Läs mer

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011

+4,3% AXFOOD 2012. Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING REDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 AXFOOD 2012 ÅRSREDOVISNING REDOVISNING Axfoods positiva utveckling är ett kvitto på bärkraften i vårt sätt att arbeta ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2012 +4,3% NETTOOMSÄTTNING 2012 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING

Läs mer

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat AXFOOD 2010 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 7,2 % ökat rörelseresultat 5,8% ökad försäljning Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VERKSAMHETSREDOVISNING

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2014 +11,1% Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet

Läs mer

AXEL JOHNSON ÅRSBERATTELSE 2014

AXEL JOHNSON ÅRSBERATTELSE 2014 AXEL JOHNSON ÅRSBERATTELSE 2014 FÖRNYELSE HÅLLBARHET MÅNGFALD Axel Johnson Årsberättelse 2014 1 1. Stickad tröja, ekologisk bomull. Filippa K. 2. Lågenergilampa. Designtorget. 3. Anteckningsbok, Bra Val.

Läs mer

AFFaRER SOM GoR SKILLNAD

AFFaRER SOM GoR SKILLNAD Axel Johnson AB Box 26008 (Villagatan 6) 100 41 Stockholm Tel: 08-701 61 00 Fax: 08-21 30 26 www.axeljohnson.se Affärer som gör skillnad Axel Johnson Årsberättelse 2012 Axel Johnson Årsberättelse 2012

Läs mer

+3,7% * AXFOOD 2013. Det är detaljerna som gör skillnad. Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat RÖRELSERESULTAT 2013

+3,7% * AXFOOD 2013. Det är detaljerna som gör skillnad. Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat RÖRELSERESULTAT 2013 AXFOOD 2013 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2013 +3,7% * * Exklusive nedskrivningar 2012 Det är detaljerna som gör skillnad Bra försäljningstillväxt gav rekordresultat ÅRSREDOVISNING 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003/2004

ÅRSREDOVISNING 2003/2004 ÅRSREDOVISNING 2003/2004 OI AVSNITT 15 Medarbetare med kunden i fokus 16 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkningar 2 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, strategi och mål 5 Långsiktig tillväxt 8 Hemtex

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Årsberättelse Axel Johnson AB 2011

Årsberättelse Axel Johnson AB 2011 Årsberättelse Axel Johnson AB 2011 milstolpar Axel Johnson grundades 1873. Med handel som bas har koncernen bytt form och skepnad många gånger. Den röda tråden har hela tiden varit viljan och drivkraften

Läs mer

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr.

Försäljning av 37 kommersiella fastigheter i 29 kommuner koncentrerar innehavet och koncernens bokförda värde minskar med 743 mkr. ÅRET I KORTHET AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST AXFAST

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK.

Året i korthet. Intäkterna ökade till 5 426 (4 237) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 528 (536) MSEK. Årsredovisning 2012 Mekonomen samlar Nordens ledande bildelskedjor med egna butiker, anslutna verkstäder och grossistverksamheter inom MECA Scandinavia, Mekonomen Norden och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

Vi gör BilLivet enklare

Vi gör BilLivet enklare Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2011 Mekonomen Årsredovisning 2011 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Mekonomen i korthet 4 Koncernchefens ord 6 Full fart på BilXtra 8 Gärdet

Läs mer

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Innehåll Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Verksamheten 2009 11 Dagligvarumarknaden 15 Dagligvarugruppen 22 Mediegruppen 27 Fastighetsgruppen 28 Investgruppen 30 Övriga bolag

Läs mer

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE

PASSIONEN FÖR ETT VARUMÄRKE ÅRSREDOVISNING 2012 2 BJÖRN BORG I KORTHET 4 VD HAR ORDET 6 VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI 8 VARUMÄRKET 14 ETT MÖNSTERSAMARBETE 16 PRODUKTUTVECKLING 18 VERKSAMHETEN 22 BJÖRN BORG TAR PLATS I SHANGHAI

Läs mer

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1

EBITA-MARGINAL, PROCENT MÅL 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2008 12 EBITA-MARGINAL, PROCENT 10 8 MÅL 6 4 2 0 7,6 8,7 10,2 11,5 12,1 2004 2005 2006 2007 2008 innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Det här är Indutrade 4 VD har ordet 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning

Innehåll Verksamheten. Portföljbolag. Årsredovisning ÅRSREDOVISNING 2003 Innehåll Verksamheten 2 Året i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Omvärld 9 Skanditeks verksamhet 11 Risk 11 Skatt 12 Ägarstyrning 13 Femårsöversikt 14 Kvartalsdata Portföljbolag 16 Portföljanalys

Läs mer

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007

Innehåll. Årsredovisning 2007. Vi vill göra BilLivet enklare. Vi vill göra BilLivet enklare. Mekonomen Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 Mekonomen Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll 5 Året i korthet 6 Mekonomen på 3 minuter 8 Koncernchefens ord 10 Affärsidé, vision och mål 12 Affären

Läs mer

introduktion introduktion

introduktion introduktion årsredovisning 2006 2 XX innehåll Innehåll Introduktion 4 2006 i sammandrag 5 Historik 6 Viktiga händelser 7 VD har ordet 8 Strategier 10 Organisation 11 Affärsområde Marknad 14 Affärsområde Produktion

Läs mer