Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnro/Dnr/DNo 2774/0944/2010"

Transkript

1 Sida/sidor 1 / 21 Innehåll 1 Inledning Lagstiftning Ansvar Närings- och hälsopåståenden Användning av näringspåståenden Godkända näringspåståenden Förbjudna näringspåståenden Villkor för användning av påståenden Näringsämnets mängd Förpackningspåskrifterna Näringsvärdesdeklarationen Egenkontrollen Frågor och svar Projektet för Syftet med projektet Tidtabellen för projektet Deltagare i projektet Tillsynsobjekt Åtgärder som skall vidtas under inspektionsbesöken Inspektionsblanketten Åtgärder till följd av inspektionerna Mer information... 20

2 Sida/sidor 2 / 21 1 Inledning Hänvisningar till en produkts goda näringsinnehåll eller dess inverkan på människans hälsa blir allt allmännare i reklam för livsmedel. Livsmedelslagen 23/2006 vill skydda konsumenter mot överdriven, vilseledande reklam. I tillsynsarbetet har det ändå traditionellt varit svårt att i praktiken säkerställa att påståendena håller streck. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel (nedan förordningen om påståenden), som trädde i kraft den 1 juli 2007, ger bättre verktyg att ingripa i närings- och hälsopåståenden som används i påskrifterna på, vid presentation av eller vid reklam för livsmedel. År 2010 inleds tillsynen över förordningen om påståenden med ett projekt för tillsyn över näringspåståenden som ingår i riksprogrammet för livsmedelstillsynen (EVO). Syftet med projektet är att köra igång egenkontrollen av näringspåståenden, förenhetliga tillsynen över näringspåståenden i Finland och att ta ickegodkända näringspåståenden ur bruk. Denna instruktion är en tillsynsinstruktion i projektet för tillsyn över näringspåståenden år Utöver tillsynsinstruktionen använder sig tillsynsmyndigheterna av en tillsynsblankett (bilaga 1). Syftet med denna instruktion är att skapa klarhet i lagstiftningen som hänför sig till användningen av näringspåståenden, att ge anvisningar om hur förordningen om påståenden skall tillämpas och att beskriva projektet för tillsyn över näringspåståenden. I denna instruktion ingår såväl direkta citat ur lagstiftningen som Eviras tolkningar av hur lagstiftningen skall tillämpas. Evira har inte föreskrivits någon normativ behörighet i frågor som hänför sig till närings- och hälsopåståenden och därför kan Evira inte meddela några bindande föreskrifter. Tolkningarna som ingår i denna instruktion är sålunda synpunkter hos myndigheten som leder livsmedelstillsynen på hur lagstiftningen borde tillämpas. I sista hand avgörs frågor gällande tillämpningen av lagstiftningen av en domstol. Lagstiftningen som är förpliktande för alla parter har i denna instruktion märkts ut med kursiv. 1.1 Lagstiftning Lagstiftning som reglerar näringspåståenden som framförs om livsmedel: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel, nedan förordningen om påståenden Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, nedan allmänna livsmedelsförordningen Livsmedelslagen 23/2006 HIM:s förordning om förpackningspåskrifter för livsmedel 1084/2004, nedan förordningen om förpackningspåskrifter JSM:s förordning om näringsvärdesdeklaration för livsmedel 588/2009, nedan förordningen om näringsvärdesdeklaration JSM:s förordning om kosttillskott 78/2010

3 Sida/sidor 3 / Ansvar HIM:s förordning om dietiska produkter 662/2000 Livsmedelsföretagaren Enligt allmänna livsmedelsförordningen skall livsmedelsföretagare på alla stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan i de företag de har ansvar för se till att livsmedlen uppfyller de krav i livsmedelslagstiftningen som är tillämpliga för deras verksamhet och kontrollera att dessa krav uppfylls. Livsmedelsföretagaren skall se till att informationen som ges om livsmedlet i påskrifterna på förpackningen, i presentationen av livsmedlet eller i reklam för livsmedlet följer författningarna. Enligt livsmedelslagen skall på en livsmedelsförpackning, i en broschyr, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang ges sanningsenlig och tillräcklig information om livsmedlet. Detta skall också beaktas i företagarens plan för egenkontroll. Tillsynsmyndigheterna I Eviras instruktion /1 om tillgripande av administrativa tvångsmedel har de i livsmedelslagen fastställda uppgifterna för tillsynsmyndigheter i kommunerna och Evira beskrivits på följande sätt: Kommunen har som uppgift att inom sitt område utöva den tillsyn som avses i livsmedelslagen (32 ), i vilken också ingår tillsyn över att förordningen om förpackningspåskrifter och förordningen om påståenden följs. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna utövar med stöd av dessa förordningar tillsyn över informationen i påskrifterna på förpackningarna till livsmedel, i broschyrer eller i andra marknadsföringssammanhang och griper vid behov till sådana administrativa tvångsmedel som avses i livsmedelslagen i avsikt att säkerställa att informationen som ges om livsmedlen följer bestämmelserna. De kommunala livsmedelstillsynsmyndigheternas befogenhet att fatta beslut om administrativa tvångsmedel utsträcker sig ändå inte till annan marknadsföring av livsmedel, såsom TV-, webb- och tidningsreklam. Evira utövar tillsyn över sådan marknadsföring. 2 Närings- och hälsopåståenden Förordningen om påståenden reglerar näringspåståenden och hälsopåståenden som framförs i märkning och presentation av och i reklam för livsmedel. Med ett påstående avses varje budskap eller framställning som inte är obligatorisk och som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda egenskaper. Utöver skrivna budskap kan ett påstående också vara en bild, en symbol eller grafik. Också livsmedels varumärken, märkesnamn eller fantasinamn omfattas av tillämpningsområdet för förordningen om påståenden. Med ett näringspåstående avses ett påstående om livsmedlets nyttiga näringsinnehåll. Med ett hälsopåstående avses ett påstående om sambandet mellan livsmedlet och hälsan. Hälsopåståendena indelas i funktionella påståenden, påståenden om minskad sjukdomsrisk och påståenden om barns utveckling och hälsa. Skillnaden mellan näringspåståenden och hälsopåståenden framgår av tabell 1. Förordningen om påståenden fastställer på vilka villkor produkter får åtföljas av

4 Sida/sidor 4 / 21 näringspåståenden och hälsopåståenden och skapar så gemensamma spelregler och godkännandeförfaranden för användningen av påståenden i samtliga EU-länder. I EVO-projektet år 2010 utövas tillsyn över användningen av näringspåståenden och därför koncentrerar sig denna instruktion på näringspåståendena. Mer information om hälsopåståenden finns på Eviras webbsidor j t/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/. Tabell 1. Förordningen om påståenden fastställer de godkända näringspåståendena och villkoren för användning av dessa. EVO-projektet koncentrerar sig år 2010 på tillsynen över näringspåståendena. Godkännandet av näringspåståenden pågår ännu. Hälsopåståendena fördelar sig på sådana hälsopåståenden som avses i artikel 13 och 14. EVO 2010 Näringspåståenden Påståenden om ett livsmedels nyttiga näringsmässiga egenskaper Endast de påståenden som räknats upp i förordningen är tillåtna Hälsopåståenden Påståenden som låter förstå att det finns ett samband mellan en kategori av livsmedel, ett livsmedel eller en av dess beståndsdelar och hälsa Artikel 13 Artikel 14 = funktionella påståenden Den energi det ger ger i minskad eller ökad grad eller inte ger De näringsämnen eller andra ämnen det innehåller innehåller i mindre eller större omfattning inte innehåller (1)(a) Påståenden som hänför sig till kroppens tillväxt, utveckling och funktioner (1)(b) Påståenden som hänför sig till psykologiska och beteendemässiga funktioner (1)(c) Påståenden som hänför sig till bantning, viktkontroll etc. (5) Påståenden som grundar sig på vetenskaplig dokumentation eller innehåller en begäran om dataskydd (1)(a) Påståenden om minskad sjukdomsrisk (1)(b) Påståenden om barns utveckling och hälsa 3 Användning av näringspåståenden I samband med användningen av näringspåståenden är det viktigt att tänka på följande frågor, som skall beaktas också i tillsynen över påståenden:

5 Sida/sidor 5 / 21 endast godkända näringspåståenden får användas den givna informationen och den skapade uppfattningen följer förordningen om påståenden ämnet som påståendet gäller bevisligen har en gynnsam inverkan ämnet i fråga förekommer i tillräcklig/betydande mängd i produkten näringsvärdesdeklarationen är i ordning använda näringspåståenden ingår i egenkontrollen 3.1 Godkända näringspåståenden Näringspåståenden är tillåtna endast om de är uppräknade i bilagorna till förordningen om påståenden eller förordning 116/2010 eller om de för konsumenten sannolikt har samma innebörd som påståendena i bilagorna till förordningarna. I bilaga 2 har sammanförts de villkor som skall tillämpas på påståendena och exempel på sådana ordalydelser som Evira anser motsvara påståendena. Om en företagare använder andra ordalydelser, skall företagaren säkerställa att ordalydelsen har samma innebörd för konsumenten. Som näringspåståenden som omfattas av förordningen om påståenden betraktas alla näringspåståenden i kommersiella meddelanden som gäller livsmedlens nyttiga egenskaper och som används i förpackningspåskrifterna på, i presentation av och i reklam för livsmedel avsedda för slutkonsumenten. Förordningen om påståenden tillämpas endast på kommersiella meddelanden och inte till exempel på riktlinjer eller kostråd utfärdade av offentliga folkhälsomyndigheter eller organ och inte heller på ickekommersiella meddelanden och information i pressen och vetenskapliga publikationer. Evira har publicerat instruktionen 17014/1 om användning av rekommendationer eller stöd från nationella sammanslutningar av fackmän inom medicin, nutrition eller dietik samt välgörenhetsorganisationer med hälsoanknytning i påskrifterna på förpackningar till livsmedel och i marknadsföring av livsmedel. ksen_art_11_soveltamisesta_17014_1.pdf Information om näringsämnets kvalitet och mängd, som krävs på annat håll i lagstiftningen, såsom mjölkpulvers och ostars och vissa korvars fetthalt, betraktas inte som näringspåståenden. Påskrifter om ingredienser, som använts/inte använts vid framställning av ett livsmedel, tolkas likaså inte heller som näringspåståenden. Exempel utan tillsatser, fett 10 %. 3.2 Förbjudna näringspåståenden Näringspåståenden som inte godkänts i enlighet med förordningen om påståenden och som inte längre får användas är till exempel: kolesterolfritt, minskat innehåll av kolesterol innehåller inga transfettsyror, 0 % transfettsyror superlätt, ultralätt lika mycket som -jämförelser källa till omega-6-fettsyror

6 Sida/sidor 6 / 21 Vilseledande påståenden Kommissionen har publicerat ett cirkulär om verkställandet av förordningen om påståenden. hje_vaitteista_141207_fi.pdf Enligt cirkuläret betraktas det som vilseledande att understryka sådana egenskaper, som inte spelar någon roll med tanke på totalförbrukningen av näringsämnet i fråga. Användning av till exempel påståendet minskat innehåll av fett på redan ursprungligen fettsnålt bröd vore vilseledande, eftersom det minskade innehållet fett inte spelar någon väsentlig roll med tanke på totalförbrukningen av fett. Enligt Eviras tolkning kan näringspåståenden användas också på oförädlade baslivsmedel, om de följer förordningen om påståenden och spelar någon roll med tanke på totalförbrukningen av näringsämnet i fråga. 3.2 Villkor för användning av påståenden Förutom att förordningen om påståenden tillämpas på förpackningar avsedda för slutkonsumenten tillämpas den också på marknadsföring av och reklam för produkter i alla dess former, såsom trycksaker, internet, elektroniskt format, radio, TV och produktpresentationer. För att näringspåståenden skall få användas i påskrifterna på förpackningen till, vid presentation av och i reklam för ett livsmedel, skall påståendet och/eller produkten uppfylla särskilt de principer och villkor som fastställts i artikel 3 och 5 i förordningen om påståenden. Förordningen om påståenden tillämpas också i sådana situationer, då konsumenten kan förknippa ett framfört påstående med en viss produkt, även om man inte direkt säger att produkten har den påstådda egenskapen. Sålunda skall också uppfattningen som ges om en produkt följa förordningen om påståenden och särskilt artkel 3 i förordningen. Allmänna principer för samtliga påståenden (EG nr 1924/2006 artikel 3) Användning av närings- och hälsopåståenden får inte a) vara felaktig, tvetydig eller vilseledande; b) föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet och/eller näringsmässiga lämplighet; c) uppmuntra eller tolerera överkonsumtion av ett livsmedel; d) ange, låta förstå eller antyda att en balanserad och varierad kost inte kan ge lämpliga mängder av näringsämnen i allmänhet; e) hänvisa till förändringar av de fysiologiska funktionerna som skulle kunna ge upphov till eller utnyttja rädsla hos konsumenterna; De allmänna villkoren för användning av påståenden har fastställts i artikel 5. Kortfattat skall ämnet som påståendet gäller bevisligen ha en gynnsam inverkan och ämnet i fråga skall ingå i produkten i tillräcklig mängd. Allmänna villkor (EG nr 1924/2006 artikel 5) Det är tillåtet att använda närings- och hälsopåståenden endast om:

7 Sida/sidor 7 / 21 a) det har påvisats att förekomsten, avsaknaden eller den minskade mängden i ett livsmedel eller en livsmedelskategori av ett näringsämne eller annat ämne som påståendet gäller har en gynnsam näringsmässig eller fysiologisk effekt enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation; b) det näringsämne eller annat ämne som påståendet gäller, i) ingår i slutprodukten i betydande mängd i enlighet med vad som fastställs i gemenskapslagstiftningen eller, om sådana bestämmelser inte finns, i en mängd som enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation kommer att ge den näringsmässiga eller fysiologiska effekt som påstås, eller ii) ingår inte eller ingår i minskad mängd som enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation kommer att ge den näringsmässiga eller fysiologiska effekt som påstås; c) det näringsämne eller annat ämne som påståendet gäller föreligger i en form som kan tillgodogöras av kroppen; d) den mängd av produkten som rimligtvis kommer att konsumeras ger en betydande mängd av det näringsämne eller annat ämne som påståendet gäller, i enlighet med gemenskapslagstiftningen eller, om sådana bestämmelser inte finns, en betydande mängd som enligt allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation kommer att ge den näringsmässiga eller fysiologiska effekt som påstås; 3.3 Näringsämnets mängd I bilagan till förordningen om påståenden har de tillåtna påståendena och villkoren för användningen av dem fastställts. För näringspåståendena har fastställts hur mycket livsmedlet skall innehålla av näringsämnet i fråga för att näringspåståendet skall få användas. Dessa gränser framgår också av bilaga 2. Ett livsmedel kan till exempel kallas kostfiberkälla, om produkten innehåller minst 3 g kostfiber per 100 g eller minst 1,5 g kostfibrer per 100 kcal. På motsvarande sätt kan ett livsmedel påstås ha högt kostfiberinnehåll, om produkten innehåller minst 6 g kostfibrer per 100 g eller minst 3 g kostfibrer per 100 kcal. Villkor för användning av några näringspåståenden är att näringsämnet i fråga skall ge en viss andel av produktens totalenergivärde. Villkoret för användning av påståendet proteinkälla är till exempel att minst 12 procent av livsmedlets energivärde kommer från proteiner. Det uträknas så att energin proteinet ger divideras med produktens totalenergivärde. Exempel: 100 g av en produkt innehåller 3 g protein och 100 kcal energi. Proteinet ger energi 3 g x 4 kcal/g = 12 kcal. Dennas andel av totalenergin är 12 kcal / 100 kcal = 12 %. Produkten i fråga innehåller således den mängd protein, som påståendet proteinkälla förutsätter. Vitaminer och mineralämnen Enligt förordningen om påståenden får ett livsmedel kallas vitaminkälla eller mineralämneskälla, om produkten innehåller minst den betydande mängd av vitaminet eller mineralämnet i fråga, som fastställts i direktiv 90/496/EEC. Direktiv 90/496/EEC har ändrats med kommissionens direktiv 2008/100/EG och EPN

8 Sida/sidor 8 / 21 förordning 1137/2008. Nationellt har dessa verkställts med JSM:s förordning 588/2009 om näringsvärdesdeklaration för livsmedel. En produkt skall innehålla 15 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget som fastställts i bilagan till förordningen om näringsvärdesdeklaration för att man skall kunna anse att produkten innehåller en betydande mängd av näringsämnet i fråga och för att produkten skall kunna kallas källa till näringsämnet i fråga. På motsvarande sätt kan påståendet högt innehåll av vitamin eller mineralämnen, om produkten innehåller minst 30 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget som fastställts i förordningen om näringsvärdesdeklaration av näringsämnet i fråga. Mängden näringsämne som motsvarar jämförelsevärdet andel skall erhållas av 100 gram, 100 ml av livsmedlet eller av en förpackning som innehåller endast en portion. Av tabell 2 framgår jämförelsevärdena för det dagliga intaget enligt förordningen om näringsvärdesdeklaration och gränsvärdena för näringspåståendena källa och högt innehåll av. Kommissionens arbetsgrupp för påståenden har föreslagit att kriterierna för påståendena vitamin- och mineralämneskälla ändras i samband med att förordningen om information till konsumenten behandlas. Villkoren kommer sannolikt att omarbetas så, att villkoret för användning av påståendena i fråga för flytande livsmedel (vegetabiliska oljor och liknande produkter undantagna) skulle bli 7.5 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget. Av den orsaken anser Evira att man för flytande produkters del kan beakta livsmedlets dagliga konsumtionsmängder. För flytande livsmedel som huvudsakligen förbrukas i stora dagliga intag kan som villkor för användning av påståendet vitamineller mineralämneskälla tillämpas 7.5 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget. Tabell 2. Jämförelsevärden för det dagliga intaget enligt förordningen om näringsvärdesdeklaration (588/2009) och gränsvärden för påståendena källa och högt innehåll av. Mängden som motsvarar denna andel av jämförelsevärdet skall erhållas av 100 gram eller 100 ml av produkten eller av en förpackning som innehåller endast en portion. Mängden av de vitaminer och mineralämnen som finns med i tabellen skall anges i näringsvärdesdeklarationen. Jämförelsevärde för det dagliga intaget Källa (15 %) Högt innehåll av (30 %) A-vitamin (μg) D-vitamin (μg) 5 0,75 1,5 E-vitamin (mg) 12 1,8 3,6 K-vitamin (μg) 75 11,25 22,5 C-vitamin (mg) Tiamin (mg) 1,1 0,165 0,33 Riboflavin (mg) 1,4 0,21 0,42 Niacin (mg) 16 2,4 4,8 B6-vitamin (mg) 1,4 0,21 0,42 Folsyra (μg) B12-vitamin (μg) 2,5 0,375 0,75 Biotin (μg) 50 7,5 15 Pantotensyra (mg) 6 0,9 1,8 Kalium (mg)

9 Sida/sidor 9 / 21 Klorid (mg) Kalcium (mg) Fosfor (mg) Magnesium (mg) ,25 112,5 Järn (mg) 14 2,1 4,2 Zink (mg) 10 1,5 3 Koppar (mg) 1 0,15 0,3 Mangan (mg) 2 0,3 0,6 Fluorid (mg) 3,5 0,525 1,05 Selen (μg) 55 8,25 16,5 Näringsämnen och andra ämnen Näringspåståendet Innehåller näringsämne eller annat ämne kan användas också för andra vitaminer och mineralämnen än de, som räknats upp i tabell 2. Förordningen om påståenden fastställer inte klara gränsvärden för näringsämnena och de andra ämnena i fråga som villkor för användningen av påståendet. Enligt förordningen om påståenden kan påståenden användas endast, om villkoren i förordningen om påståenden (särskilt artikel 3 och 5) uppfylls. Över den påstådda gynnsamma näringsmässiga eller fysiologiska effekten skall sålunda finnas allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation och näringsämnet i fråga skall ingå i produkten i betydande mängd beaktande den normala förbrukningen av livsmedlet. Företagaren skall bevisa att villkoren i förordningen om påståenden uppfylls och också att ämnet i fråga bevisligen har en gynnsam effekt och att ämnet i fråga ingår i tillräcklig mängd i produkten. Enligt Eviras tolkning skall detta utgöra en del av företagarens egenkontroll. Den vetenskapligt bevisade gynnsamma effekteb kan till exempel bygga på utlåtanden från EFSA. 3.4 Förpackningspåskrifterna De allmänna bestämmelserna om påskrifter på förpackningar gäller alla livsmedel och inbegriper de vanligaste påskrifterna och märkningarna som förpackningar skall vara försedda med. Som förordningen om förpackningspåskrifter säger skall de obligatoriska påskrifterna på förpackningar göras på finska och svenska. Som förordningen om näringsvärdesdeklaration säger är en näringsvärdesdeklaration obligatorisk, om något näringspåstående eller hälsopåstående förekommer på förpackningen till ett livsmedel. Evira anser att näringsvärdesdeklarationen skall göras på finska och svenska alltid, då ett närings- eller hälsopåstående framförs om livsmedlet. Också i sådana fall, då närings- eller hälsopåståendet är på något annat språk än finska, är näringsvärdesdeklarationen obligatorisk och skall göras på finska och svenska. All information som ges om livsmedlet skall oberoende av språket som används vara sanningsenlig och den får inte vilseleda konsumenten.

10 Sida/sidor 10 / Näringsvärdesdeklarationen Användning av ett näringspåstående förutsätter alltid att näringsvärdet anges. Informationen om näringsvärdet skall ges i form av en antingen kort eller lång näringsvärdesdeklaration. Näringsvärdesdeklarationerna regleras av JSM:s förordning om näringsvärdesdeklaration 588/2009. Kort näringsvärdesdeklaration Om det framförda näringspåståendet gäller energiinnehåll, protein, kolhydrat eller fett, räcker det med en kort näringsvärdesdeklaration. Om näringspåståendet gäller sådana vitaminer eller mineralämnen som räknats upp i bilagan till förordningen om näringsvärdesdeklaration, kan näringsämnet i fråga anges som en del av en kort deklaration. Exempel på en kort näringsvärdesdeklaration: 100 g rågbröd innehåller energi 930 kj (220 kcal) protein 7,9 g kolhydrater 43 g fett 1,8 g Lång näringsvärdesdeklaration En lång näringsvärdesdeklaration skall användas, om det framförda näringspåståendet gäller socker, mättade fettsyror, kostfiber, natrium eller salt. Exempel på en lång näringsvärdesdeklaration: 100 g fiberrikt rågbröd innehåller energi 780 kj (185 kcal) protein 7,9 g kolhydrater 35 g o varav socker 1,4 g fett 1,5 g o varav mättade fettsyror 0,2 g kostfiber 7,9 g natrium 0,29 g Om näringspåståendet gäller ett sådant ämne, som inte nämnts i näringsvärdesdeklarationen i enlighet med förordningen om näringsvärdesdeklaration, skall dess mängd anges i samma fält som informationen om näringsinnehållet. 3.6 Egenkontrollen En livsmedelsföretagare är skyldig att säkerställa att påskrifterna på förpackningarna och annan information som ges om ett livsmedel är tillräcklig, att de överensstämmer med produktens egenskaper och att de inte vilseleder konsumenten. Företagarens egenkontroll skall omfatta förpackningspåskrifterna och också använda näringspåståenden. Enligt förordningen om påståenden får de behöriga myndigheterna begära att en livsmedelsföretagare lägger fram all relevant dokumentation och alla relevanta

11 Sida/sidor 11 / 21 uppgifter som bekräftar överensstämmelse med förordningen om påståenden. Enligt Eviras tolkning skall denna information utgöra en del av företagarens egenkontroll. Enligt förordningen om påståenden skall en livsmedelsföretagare som framför ett näringspåstående eller hälsopåstående motivera användningen av påståendet. Företagaren skall således motivera att ämnet, för vilket näringspåståenden framförs, bevisligen är nyttigt och att mängden av ämnet i fråga i produkten är tillräcklig. Enligt Eviras tolkning skall denna information utgöra en del av företagarens egenkontroll. I egenkontrollen skall beskrivas hur och hur ofta man säkerställer att villkoren för användningen av de näringspåståenden som används uppfylls och vilka åtgärder man vidtar, om brister uppdagas. Företagaren skall också säkerställa att livsmedlet innehåller den mängd av näringsämnet som näringspåståendet förutsätter. Det kan man göra till exempel med hjälp av en laboratorieanalys eller utgående från kalkylmässiga informationskällor, såsom tabeller. Enligt förordningen om påskrifter kan företagaren använda de ordalydelser för de påståenden som räknats upp i bilagan till förordningen eller varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten. Genomsnittskonsumenten skall också förstå de gynnsamma effekter som anges i påståendet. Om en företagare använder andra ordalydelser än de ordalydelser som framgår av bilaga 2 och som Evira betraktar som motsvarande ordalydelser, skall företagaren till exempel med konsumentundersökningar säkerställa att ordalydelsen har samma innebörd för konsumenten. Enligt Eviras tolkning skall detta säkerställande av innebörden för konsumenten utgöra en del av företagarens egenkontroll. 4 Frågor och svar Är fri från tillsatser och fri från konserveringsmedel näringspåståenden? Med ett näringspåstående avses varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av den energi eller de näringsämnen det innehåller. De framförda påståendena beskriver egenskaper hos produktens beståndsdelar och är således inte näringspåståenden. Påståendena laktosfri, laktosfattig, glutenfri finns inte i bilagan till förordningen om påståenden. Får de inte längre användas? Med ett näringspåstående avses varje påstående som anger, låter förstå eller antyder att ett livsmedel har särskilda gynnsamma näringsmässiga egenskaper på grund av den energi eller de näringsämnen det innehåller. De framförda påståendena hör inte till denna kategori utan de regleras av lagstiftningen om dietiska produkter. Mer information om detta på Eviras webbsidor: j t/erityisruokavaliovalmisteet/ Är probiot och antioxidant näringspåståenden? Eftersom benämningarna hänvisar till funktionen eller hälsoeffekten är det fråga om ett hälsopåstående, inte ett näringspåstående. Är innehåller lykopen och innehåller lutein näringspåståenden? Ja, eftersom påståendena hänvisar till mängden av ämnena i fråga.

12 Sida/sidor 12 / 21 Namnet på en produkt är det samma som namnet på ett näringsämne. Är det ett näringspåstående? Enligt förordningen om påståenden kan också produktnamn och olika symboler vara påståenden. Produkten och informationen som ges om produkten skall således följa förordningen om påståenden. Produkten FiberBröd skall till exempel innehålla kostfibrer minst den mängd som näringspåståendet kostfiberkälla förutsätter. En produkt påstås innehålla rikligt med flavonoider. Vilken information skall ges om produkten? I samband med näringsvärdesdeklarationen skall berättas vilka flavonoider produkten innehåller och i vilka mängder. Företagaren har skyldighet att bevisa att villkoren särskilt i artikel 5 i förordningen om påståenden uppfylls dvs. att ämnet, om vilket näringspåståenden framförs bevisligen har en gynnsam effekt och att mängden av ämnet i fråga i produkten är tillräcklig. Om inget gränsvärde allmänt fastställts för en betydande mängd av näringsämnet i fråga eller något annat ämne, skall företagaren kunna bevisa att den mängd näringsämne som produkten innehåller är betydande. Mängden näringsämne skall bygga på allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation och den skall vid behov kunna företes. Påståendet kolesterolfri finns inte med i bilagan till förordningen om påståenden. Får det inte längre användas? Endast sådana påståenden som finns med i bilagan får användas. På den gynnsamma effekten finns för påståendets Kolesterolfri del enligt experter inga bevis. I enlighet med förordningen om näringsvärdesdeklaration kan mängden kolesterol i ett livsmedel anges i näringsvärdesdeklarationen. Påståendet kolesterolreducerad anses strida mot andan i förordningen om påståenden och är inte tillåtet. Är ökat innehåll av taurin ett näringspåstående? För berikade livsmedels del skall göras korrekta påskrifter i ingrediensförteckningen och näringsvärdesdeklarationen. Om näringsämnet som tillsatts nämns på annat håll, är det fråga om ett näringspåstående. Förordningen om påståenden fastställer villkor för användningen av påståendena innehåller och ökat innehåll av. Särskilt artikel 5 i förordningen om påståenden skall beaktas. Då påståendet ökat innehåll av används skall taurinhalten i produkten i fråga prövas i förhållande till andra energidrycker, eftersom något jämförelsevärde för det dagliga intaget inte fastställts för taurin. Kan påståendet utan tillsatt socker användas för en produkt, som innehåller sötningsmedel? Förordningen om påståenden säger: Ett påstående om att sockerarter inte tillsatts i ett livsmedel, och varje annat påstående som kan antas ha samma innebörd för konsumenten, får endast göras om produkten inte innehåller några tillsatta monoeller disackarider eller några andra livsmedel som används på grund av sina sötande egenskaper. Om sockerarter förekommer naturligt i livsmedlet, bör även följande uppgift finnas på märkningen: INNEHÅLLER NATURLIGT FÖREKOMMANDE SOCKER. Användning av sötningsmedel hindrar således inte användning av påståendet i fråga, om produkten och informationen som ges om produkten i övrigt följer förordningen

13 Sida/sidor 13 / 21 om påståenden. Vid användning av sötningsmedel skall beaktas, att sådana får användas endast i vissa livsmedel. Är innehåller 10 % fett ett näringspåstående? Tolkningen måste göras från fall till fall beaktande användningssammanhanget och det, hur konsumenten antas förstå påståendet. Detta påstående kan anses beskriva produkten innehåll och omfattas således inte av förordningen om påståenden. Om man ändå understryker innehåller endast 10 % fett eller innehåller under 10 % fett, ges konsumenten en positiv uppfattning om produkten och då betraktas påståendet som ett näringspåstående. Måste alla produkter förses med näringsvärdesdeklaration i samband med att ett näringspåstående används, också te- och kaffepaket? Användning av ett näringspåstående förutsätter alltid en näringsvärdesdeklaration. Om en produkt anges innehålla till exempel vitaminer, skall i näringsvärdesdeklarationen anges vilka vitaminer produkten innehåller och i vilka mängder. Det är också skäl att beakta att användning av ett näringspåstående förutsätter att livsmedlet innehåller en betydande mängd av vitaminerna i fråga. Enligt förordningen om påståenden hänvisar ett näringspåstående till livsmedel som är färdiga för konsumtion enligt tillverkarens anvisningar. Enligt förordningen om näringsvärdesdeklaration kan informationen lämnas endast för det konsumtionsfärdiga livsmedlet, om tillräckligt detaljerade tillagningsanvisningar ges och informationen hänför sig till det livsmedel som tillagats på det anvisade sättet. Enligt Eviras tolkning skall för ett halvfärdigt livsmedel som är försett med tillräckligt detaljerade och entydiga tillagningsanvisningar och som tillagas av tydligt fastställda ingredienser i samband med användning av ett näringspåstående anges näringsinnehållet för livsmedlet då det är färdigt för konsumtion. Sådana produkter är till exempel te, kaffe, olika pulverdrycker, påssoppor, spädbara safter och liknande produkter, i vilka endast vatten tillsätts. Om påståendet används för olika måltidsingredienser och liknande produkter, i vilka flera ingredienser som påverkar näringsinnehållet tillsätts, måste läget prövas från fall till fall. Tillämpas förordningen om påståenden på ostar, korvar eller malet kött med låg fetthalt? Angivande av information om ett näringsämnes kvalitet eller mängd som krävs på annat håll i lagstiftningen, såsom angivandet av fetthalten för mjölkpulver, ostar och vissa korvar, betraktas inte som ett näringspåstående. På webbsidorna som gör reklam för en produkt finns näringspåståenden, men inte på själva förpackningen. Måste förpackningen ändå förses med en näringsvärdesdeklaration? Förordningen om påståenden tillämpas på påståenden i kommersiella meddelanden, oavsett om dessa är i form av märkning och presentation av eller reklam för livsmedel som skall levereras som sådana till slutkonsumenten. Användning av näringspåståenden förutsätter alltid en näringsvärdesdeklaration. Sålunda förutsätter även påståenden som framförts på webben eller i tidningar en näringsvärdesdeklaration på förpackningen. Uppfyller varunamnet Lätt BrusDryck kraven i förordningen om påståenden

14 Sida/sidor 14 / 21 Förordningen om påståenden säger att en jämförelse får göras endast mellan livsmedel inom samma kategori, med beaktande av ett urval livsmedel inom denna kategori, inbegripet livsmedel av andra varumärken. Så undviks sådana situationer, då konsumenten vilseleds genom att produkter som lämpar sig för annonsörens ändamål väljs som jämförelseobjekt, men som ändå inte är representativa exempel ur livsmedelskategorin. Förutsatt att ett handelsnamn är ett representativt exempel på produkter i kategorin i fråga, kan det användas som jämförelseobjekt. Med andra ord: om sammansättningen hos en viss produkt representerar den genomsnittliga sammansättningen hos produkterna som marknadsförs, kan produktens namn i sig utgöra en jämförande hänvisning, om den efterföljs av påståendet lätt/light. Om standardproduktens namn till exempel är, ger light information om jämförelseobjektet. Om till exempel den ursprungliga BrusDrycken är ett representativt exempel på sin livsmedelskategori, är det möjligt att använda produktnamnet Lätt BrusDryck, förutsatt att denna produkt och informationen som ges om produkten i övrigt följer förordningen om påståenden. Vilken produkt används som jämförelseprodukt i samband med påståendena minskat innehåll av salt och mindre salt då näringspåståenden används? I Finland görs jämförelsen med nedre gränserna för påståendet kraftigt saltat enligt förordningen om förpackningspåskrifter. Mer information ges i handboken om påskrifter på förpackningar som Evira publicerat. Kan man ge allmän kostfostran på förpackningen till en produkt? Förordningen om påståenden har ett mycket brett tillämpningsfält och gäller alla påståenden som framförs i kommersiella meddelanden. Allmän kostfostran given i samband på förpackningar till produkter eller i andra kommersiella meddelanden skall således följa förordningen om påståenden. Också produkten i fråga skall uppfylla kraven i förordningen om påståenden. På förpackningen till rågsmåbröd får till exempel inte som allmän kostfostran anges att råg innehåller rikliga mängder fibrer, om inte småbröden i fråga själv innehåller den mängd kostfiber som påståendet kostfiberkälla förutsätter. Kan påståendet högt proteininnehåll användas för kött eller påståendet innehåller β-karoten för morot? Användningen av påståendet förutsätter att produkten innehåller minst den mängd av näringsämnet i fråga, som påståendet förutsätter. Produkten och informationen som ges om produkten skall också i övrigt uppfylla kraven i förordningen om påståenden. Kan påståendet källa till omega 3-fettsyror användas för fiskbullar? Fiskbullarna skall uppfylla villkoren för näringspåståendet i fråga och skall således innehålla en tillräcklig mängd av fettsyrorna i fråga. Produkten och informationen som ges om produkten skall också i övrigt uppfylla kraven i förordningen om påståenden. Om en produkt inte själv uppfyller villkoren för näringspåståendet i fråga, får inte heller enskilda ingredienser i produkten marknadsföras som källa till fettsyror. I detta fall vore det till exempel vilseledande att ange att fisk som är en källa till omega 3- fettsyror använts vid framställning av produkten, om produkten själv ändå inte uppfyller villkoren för det framförda påståendet.

15 Sida/sidor 15 / 21 Skall flytande produkter innehålla lika mycket av ett näringsämne som fasta för att ett näringspåstående skall få användas? I bilagan till förordningen om näringsvärdesdeklaration har 15 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget betraktats som en betydande mängd vitaminer och mineralämnen. Mängden som motsvarar denna andel av jämförelsevärdet skall erhållas av 100 gram eller 100 ml av produkten eller av en förpackning som innehåller endast en portion. Kommissionens arbetsgrupp för påståenden har föreslagit att kriterierna för påståendena vitamin- och mineralämneskälla ändras i samband med att förordningen om information till konsumenten behandlas. Villkoren kommer sannolikt att omarbetas så, att villkoret för användning av påståendena i fråga för flytande livsmedel (vegetabiliska oljor och liknande produkter undantagna) skulle bli 7.5 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget. Av den orsaken anser Evira att man för flytande produkters del kan beakta livsmedlets dagliga konsumtionsmängder. För flytande livsmedel som huvudsakligen förbrukas i stora dagliga intag kan som villkor för användning av påståendet vitamineller mineralämneskälla tillämpas 7.5 % av jämförelsevärdet för det dagliga intaget. Mängden riboflavin per 100 milliliter som erhålls ur mjölk stannar till exempel något under gränsen 15 %, men mjölk konsumeras vanligen i så rikliga mängder, att mängden riboflavin som erhålls ur mjölken kan anses betydande. Å andra sidan används till exempel salladsdressing i så små mängder, att vitaminet eller mineralämnet som i 100 gram dressing överstiger gränsen 15 % i praktiken inte spelar någon roll med tanke på intaget. 5 Projektet för Livsmedelssäkerhetsverket Evira har berett ett sådant riksprogram för livsmedelstillsynen, som avses i livsmedelslagen (23/2006), för året i avsikt att koordinera olika myndigheters livsmedelstillsyn. I programmet ingår året 2010 ett projekt som gäller tillsynen över näringspåståenden och som olika livsmedelstillsynsmyndigheter (regionförvaltningsverken, kommunerna och andra livsmedelstillsynsmyndigheter) deltar i. 5.1 Syftet med projektet År 2010 inleds tillsynen över förordningen om påståenden med ett projekt som hänför sig till tillsynen över näringspåståenden om livsmedel. Syftet med projektet är att: underrätta företagarna om kraven i förordningen om påståenden och främja egenkontrollen över näringspåståenden köra igång och förenhetliga tillsynen över näringspåståenden i Finland skaffa fram information om sådana näringspåståenden, som inte ingår i bilagan till förordningen om påståenden, och få dem ur bruk 5.2 Tidtabellen för projektet

16 Sida/sidor 16 / 21 Projektet genomförs under loppet av år Evira levererar en tillsynshandbok och annat material som hänför sig till projektet till de deltagande regionförvaltningsverken i maj Tillsynen inom projektet utförs i kommunerna i maj-september. Regionförvaltningsverken sammanställer resultaten av de inspektioner som kommunerna utfört inom verkens område i oktober. Evira rapporterar resultaten av projektet vid årsskiftet Deltagare i projektet Södra, Östra, Norra, Sydvästra, Västra och Inre Finlands regionförvaltningsverk har anmält sin vilja att delta i projektet. Evira Evira bereder materialet som används i projektet, såsom en inspektionsblankett med instruktion. Evira erbjuder utbildning om tillsynsprojektet på handlednings- och besiktningsveterinärsdagarna som regionförvaltningsverken arrangerar. Evira förhandlar med regionförvaltningsverken och vägleder dem i valet av tillsynsobjekt. Som avslutning sammanställer Evira resultaten från rapporterna från regionförvaltningsverken till en slutrapport för projektet. Regionförvaltningsverken Regionförvaltningsverken vägleder kommunerna i genomförandet av projektet och utarbetar en sammandragsrapport över sina kommuners resultat enligt en separat instruktion. En kopia av sammandragsrapporten sänds till Evira. De kommunala tillsynsmyndigheterna De kommunala tillsynsmyndigheterna utför inspektionsbesök, under vilka man kontrollerar vilka näringspåståenden som används i påskrifterna på förpackningar och villkoren för användning av dessa påståenden och förpackningspåskrifternas och påståendenas andel av egenkontrollen. Kommunerna rapporterar om sina tillsynsresultat till länen. 5.4 Tillsynsobjekt Inspektioner utförs i regel i sådana livsmedelsproduktionslokaler, som producerar förpackade livsmedel försedda med näringspåståenden. Näringspåståenden används särskilt om mellanmålsprodukter, mejeriprodukter, bröd, margariner, safter, köttberedningar och sötsaker. I detta EVO-projekt utelämnas kosttillskotten, eftersom behovet av tillsyn för deras del i regel koncentrerar sig på medicinska påståenden och hälsopåståenden. 5.5 Åtgärder som skall vidtas under inspektionsbesöken Inspektionen kan göras på ort och ställe i företaget eller på annat håll utgående från material som man i förväg bett företaget om. Med tanke på inspektionen borde man ha tillgång till påskrifterna på förpackningarna till produkterna, avsnittet förpackningspåskrifter och näringspåståenden i planen för egenkontroll och eventuellt annat material, såsom broschyrer.

17 Sida/sidor 17 / 21 Man borde reservera tillräckligt med tid för inspektionen, eftersom den allt enligt företagets storlek kan ta flera timmar. Vid planering av arbetsutrymmet lönar det sig att beakta, att kontrollen av påskrifterna på förpackningarna i allmänhet kräver koncentration, jämföring av information och uträkningar. Inspektionsblanketten kan fyllas i antingen direkt på en dator eller om så önskas utskriven på papper. Den elektroniska versionen av blanketten finns på Eviras webbsidor j t/tutkimukset_ja_projek tit/. Då blanketten fylls i på en dator förstoras fälten på blanketten allt efter som text skrivs in. I slutet av blanketten finns också rum för tilläggsinformation. Då lönar det sig att skriva en siffra i den punkten på blanketten, som tilläggsinformationen i slutet av blanketten hänvisar till. 5.6 Inspektionsblanketten Vid inspektion används den inspektionsblankett som Evira utarbetat och som medföljer som bilaga 1 till denna instruktion. Inspektionsblanketten är indelad i fem avsnitt och nedan beskrivs ändamålet med dessa avsnitt och hur de fylls i. På första sidan på inspektionsblanketten antecknas information om den som utfört inspektionen och om företaget. 1 Godkända näringspåståenden som använts om livsmedel vilka näringspåståenden används om företagets produkter om vilka produkter används påståendena i fråga vilka ordalydelser används i påståendena Varje rad beskriver ett näringspåstående. Det är meningen att alla rader fylls i. Om företaget inte använder näringspåståendet i fråga om någon av sina produkter, antecknas också den informationen. Om punkten lämnas helt tom, kan den som sammanför informationen inte veta om det rör sig om utelämnad information eller om påståendet inte alls används. I avsikt att underlätta inspektionen har för varje enskilt näringspåstående i korthet beskrivits gränsvärdena för näringsämnets mängd. I bilagan till förordningen om påståenden finns en mer detaljerad beskrivning. Meningen är att man under inspektionen allt enligt möjlighet går igenom företagets alla produkter. För varje näringspåstående antecknas om vilka produkter påståendet används. Vilka motsvarande ordalydelser som används antecknas likaså. Företagen använder säkert också andra ordalydelser än de som uppräknats i tabell 2 och också dessa ordalydelser skall skrivas ned på blanketten. Exempel på hur blanketten fylls i: Kostfiberkälla 3 g/100 g eller 1,5 g/100 kcal Andra motsvarande ordalydelser som använts om produkter: innehåller kostfiber, kostfiber tillsatt, kostfiber Nej Ja Om vilka produkter? Knaprigt havrekex, Må väl dryck, Havrigt frukostkex, Delikatess knäckebröd, Fiberbomb knäckebröd

18 Sida/sidor 18 / 21 I projektet som gäller tillsyn över näringspåståenden befattar man sig inte denna gång med påståenden som hänför sig till salt. Användningen av sådana påståenden kartläggs noggrannare med en separat enkätundersökning. Därför saknas påståendena som hänför sig till salt på blanketten. 2 Andra använda näringspåståenden som inte finns bland de godkända näringspåståendena i förordningen om påståenden använder företaget förbjudna näringspåståenden om vilka produkter används de har man vidtagit åtgärder för att få bort förbjudna påståenden om så är fallet, vilka åtgärder Meningen med denna punkt är att fästa uppmärksamhet vid sådana näringspåståenden, som enligt förordningen om påståenden inte är godkända. Meningen är att man på blanketten skall anteckna vilket näringspåstående som använts, om vilken produkt det använts och om man har för avsikt att ta bort påståendet från produkten. Exempel på hur blanketten fylls i: Använt näringspåstående som inte ingår i bilagan till förordningen om påståenden: Om vilka produkter? Har företagaren vidtagit åtgärder för att ta bort förbjudna påståenden? kolesterolfritt Smal växtoljeprodukt Nej Ja, vilka Förpackningarna förnyas inom 2 mån. De gamla broschyrerna förstörs och webbsidorna förnyas omedelbart. 3 Uppfylls villkoren för användning av näringspåståendena för varje enskilt näringspåstående väljs tre produkter, för vilka kontrolleras om villkoren för användning uppfylls är produkten försedd med en korrekt näringsvärdesdeklaration är mängden näringsämne tillräcklig för att berättiga användningen av påståendet hur har näringsämnets mängd i produkten säkerställts följer den givna informationen och den skapade bilden förordningen om påståenden Villkoren för näringspåståenden bygger på artiklarna 3 och 5 i förordningen om näringspåståenden och de har beskrivits mer detaljerat i punkt 3.2 i denna instruktion. Meningen är att villkoren för användning av näringspåståendena gås igenom för alla de näringspåståenden som företaget använder. Varje enskild rad behandlar ett näringspåstående och påståendena som granskas skrivs i den första kolumnen (1). I den andra kolumnen (2) väljs tre av företagets produkter, om vilka påståendet i fråga används, och skrivs produkternas namn. Som produkter kan väljas till exempel företagets penningmässigt eller distributionsmässigt viktigaste produkter.

19 Sida/sidor 19 / 21 Produkterna kan också vara sådana, som inspektören anser att det utgående från riskerna är skäl att bekanta sig närmare med. Näringsvärdesdeklarationen är obligatorisk, om ett näringspåstående framförs om en produkt. I tredje kolumnen (3) antecknas om näringsvärdesdeklarationen är korrekt. Vid behov kan tilläggsinformation skrivas i slutet av blanketten. Ett viktigt villkor för användning av ett näringspåstående är näringsämnets mängd i produkten. I fjärde kolumnen (4) antecknas om kraven på näringsämnets mängd uppfylls, då produktens näringsinnehåll jämförs med gränsvärdena för näringspåståendet i fråga. Företagaren skall säkerställa att produkten innehåller den mängd av näringsämnet i fråga som näringspåståendet förutsätter. I femte kolumnen (5) antecknas för varje granskad produkt hur näringsinnehållet säkerställts: A med laboratorieanalys, B kalkylmässigt till exempel ur tabeller eller C på något annat sätt och skrivs på vilket sätt. Ett annat villkor för användning av ett näringspåstående utöver näringsämnets mängd är att informationen och bilden som getts om produkten följer förordningen om påståenden och särskilt artikel 3 i förordningen. Påståendena får således inte vara vilseledande, föranleda tvivel om andra livsmedels säkerhet eller näringsmässiga lämplighet, uppmuntra överkonsumtion eller ge upphov till eller utnyttja rädsla hos konsumenterna. I sista kolumnen (6) antecknas om dessa villkor uppfylls. Exempel på hur blanketten fylls i: Använt näringspåstående: såsom fettfri Är produkten försedd med en korrekt näringsvärdesdeklaration? kostfiberkälla Tre utvalda produkter, om vilka näringspåståendet i fråga används 1) Knaprigt havrekex Ja Uppfylls kraven som uppställts på näringsämnets mängd Ja Nej, Hur har näringsämnets mängd säkerställts?* A B C, Vad? Följer informationen och bilden som getts förordningen om påståenden? Ja Nej, Nej tilläggsinformation tilläggsinformation tilläggsinformation 2) Må väl dryck 3) Delikatess knäckebröd a) b) a) mängden kostfiber 1 g /100 ml och 0,5 g / 100 kcal om produkten får inte användas näringspåståendet kostfiberkälla, eftersom mängden fiber är för liten b) man uppmanar till dagligt bruk av produkten, eftersom det annars är omöjligt att få tillräckliga mängder fibrer ur kosten. Produkten är inte en kostfiberkälla. 4 Egenkontrollen över näringspåståenden företagets plan för egenkontroll granskas för att se om den inbegriper ett avsnitt om förpackningspåskrifter och näringspåståenden

20 Sida/sidor 20 / 21 I företagarens plan för egenkontroll skall egenkontrollen över näringspåståenden beskrivas som en del av den allmänna egenkontrollen över förpackningspåskrifter. Exempel på hur blanketten fylls i: Inbegriper företagets plan för egenkontroll ett sakligt avsnitt om förpackningspåskrifter? Ja Nej, tilläggsinformation Beaktas näringspåståendena i egenkontrollwn? Ja Nej, tilläggsinformation Planen för egenkontroll saknar helt ett avsnitt om näringspåståenden. Företagaren kompletterar planen till dessa delar inom 2 mån. 5 Resultaten av inspektionen Åtgärderna som föreslagits till följd av inspektionen antecknas med motiveringar 5.7 Åtgärder till följd av inspektionerna Då en tillsynsmyndighet uppdagar försummelser eller brott, skall myndigheten vidta sådana åtgärder som avses i livsmedelslagen 23/2006. Det kan finnas behov att vidta åtgärder antingen omedelbart i samband med inspektionsbesöket eller också i ett senare skede. Hur allvarligt läget är skall bedömas utgående från riskerna och åtgärderna skall väljas därefter. Nödvändiga åtgärder skall vidtas i skälig tid beaktande hur allvarligt läget är. Om man under inspektionen uppdagar brister eller fel på allmänt plan i påskrifterna på förpackningar eller särskilt i avsnittet näringspåståenden, skall man omedelbart ingripa i situationen. Vid behov kan man uppmana företagaren rätta till påskrifterna på produkterna i lager eller, om det rör sig om lindrigare brott, till exempel då man byter till nästa parti förpackningsmaterial. Fel i broschyrer, reklam och internetmaterial kan rättas till med en snabbare tidtabell och det borde beaktas då man besluter om åtgärderna som skall vidtas till följd av inspektionen. Om man har skäl att ingripa i TV-, internet- eller tidningsreklam med strängare tvångsmedel, skall de lokala myndigheterna kontakta Evira i avsikt att tillgripa administrativa tvångsmedel. 6 Mer information Mer information om projektet för tillsyn över näringspåståenden inom EVO år 2010 och om närings- och hälsopåståenden ger överinspektör Marjo Misikangas (tfn , e-post: Mer information om detaljerna i projektet publiceras också på Eviras webbsidor: j t/tutkimukset_ja_projek tit/ På Eviras webbsidor finns mer information om:

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare

Eviras anvisning 17052/1 sv. Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Eviras anvisning 17052/1 sv Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter och livsmedelsföretagare Handbok om näringspåståenden och hälsopåståenden för livsmedelstillsynsmyndigheter

Läs mer

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration

Ägg. Vägledning för näringsdeklaration. Vägledning för näringsdeklaration Ägg Vägledning för näringsdeklaration Livsmedelsverket har analyserat och fastställt nya näringsvärden för konventionella och ekologiska ägg. De nya näringsvärdena ersätter tidigare värden, vid näringsdeklaration

Läs mer

Eviras anvisning 17060/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden

Eviras anvisning 17060/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden Eviras anvisning 17060/1 sv Anvisning om tillsynen över näringspåståenden och hälsopåståenden Utarbetad av Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 28 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning och anvisningar...

Läs mer

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas

Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden skall tillämpas Ansvarig person Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur artikel 11 i förordning (EG) nr 1924/2006 om näringspåståenden och Användning av rekommendationer eller stöd från nationella sammanslutningar

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration;

Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; Livsmedelsverkets föreskrifter om näringsvärdesdeklaration; (H 132) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Saker som skall beaktas i egenkontrollen och myndighetstillsynen över påståenden,

Saker som skall beaktas i egenkontrollen och myndighetstillsynen över påståenden, Saker som skall beaktas i eenkontrollen och myndihetstillsynen över påståenden, märkninarna som påståendena förutsätter inberäknade Överinspektör Marjo Misikanas Enheten för produktsäkerhet Seminarium

Läs mer

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats.

Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Livsmedelsverkets översättning 2013-11-13. Enheten för kontrollstöd Allmänna principer som skall respekteras om ordalydelsen i ett godkänt hälsopåstående har ändrats. Rekommendationer som utarbetats av

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 3 maj 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 29 april 2016 till: Komm. dok. nr: D043783/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 3 augusti 2009 Nr 585 590 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av aktiebolagslagen... 3965 586 Lag om ändring av 2 kap. i värdepappersmarknadslagen...

Läs mer

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning;

- livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; Livsmedelsverkets föreskrifter om vissa livsmedel avsedda att användas i energibegränsad kost för viktminskning; 1 1 (H 376) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid

Läs mer

(EGT L 276, , s. 40)

(EGT L 276, , s. 40) 1990L0496 SV 20.11.2003 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV av den 24 september 1990 om näringsvärdesdeklaration

Läs mer

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007)

Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) IFYLLNINGSANVISNINGAR 1 (5) Anmälan om kosttillskott Augusti 2007 Författning: Handels- och industriministeriets förordning om kosttillskott 571/2003 och ändringarna i denna (672/2007) LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; 20 juli 2016 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för speciella medicinska ändamål; (H 377) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn Stödjande information för Livsmedelsverket och kommuner På den här sidan hittar du fakta om barnmat, vilka regler som styr området och vilka

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R1924 SV 04.03.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B C1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET. i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.1.2006 KOM(2006) 2 slutlig 2003/0165 (COD) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET i enlighet med artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 L 404/9 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD

Läs mer

Vad berättar livsmedelsförpackningen?

Vad berättar livsmedelsförpackningen? Vad berättar livsmedelsförpackningen? LÄTTLÄST 1 Innehåll Vad berättar förpackningen... 3 Livsmedlets namn...4 Vad är livsmedlet tillverkat av... 5 Datummärkning... 7 Varifrån kommer livsmedlet... 8 Andra

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; (H XX) Utkom från trycket beslutade. Med stöd av 2,6 och 7 livsmedelsförordningen

Läs mer

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder

Användning av det frivilliga marknadsföringspåståendet gmofritt om livsmedel och foder Föredragen av Erkki Vesanto Sida/sidor 1 / 5 Denna anvisning är avsedd för företagare och tillsynsmyndigheter inom livsmedelsbranschen och foderindustrin. Anvisningen har beretts i Livsmedelssäkerhetsverket

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 12 maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 REV 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FÖLJENOT från: inkom den: 10 maj 2016 till: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Livsmedelsverkets föreskrifter om kompletta kostersättningar för viktkontroll; beslutade den 30 maj 2016. LIVSFS 2016:11 Utkom från trycket den 9 juni

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling

EUROPAPARLAMENTET. Sammanträdeshandling EUROPAPARLAMENTET 2004 Sammanträdeshandling 2009 C6-0018/2006 2003/0165(COD) 19/01/2006 Gemensam ståndpunkt Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 8 december 2005 inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A7-0109/292. Ändringsförslag. Renate Sommer för PPE-gruppen 9.6.2010 A7-0109/292 292 Artikel 2 punkt 2 led eb (nytt) eb) hantverksmässigt framställda livsmedel: livsmedel som framställts direkt för konsumenten i ett företag som i enlighet med nationell närings-

Läs mer

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn

Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 9 Bilaga 2 (till SLVFS 2000:15) Särskilda föreskrifter om sammansättning av livsmedel för speciella medicinska ändamål avsedda för spädbarn 1. Sådana näringsmässigt kompletta livsmedel för speciella medicinska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 6.1.2005 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki

allmän orientering. RäTsakterna (ej utömmande) Närings- och hälsopåståenden för livsmedel. IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel IMK 18 april 2016 Omar Baki Närings- och hälsopåståenden för livsmedel allmän orientering stödjer magens välbefinnande RäTsakterna (ej utömmande) Allmänna märkningsregler

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring; SFS 2013:1054 Utkom från trycket den 17 december 2013 utfärdad den 5 december 2013. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden

Branschstöd för närings- och hälsopåståenden Asp-symposium 20 nov 2013 Branschstöd för närings- och hälsopåståenden - vem, vad och till vilken nytta? Susanne Bryngelsson fil dr, vd SNF Swedish Nutrition Foundation Egenåtgärdsprogrammet Frivilligt

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i

Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i Föredragen av Nurttila Annika Sida/sidor 1 / 5 Anvisning om hur checklistan för kontroll av märkningarna på förpackningar fylls i 1 Syftet med kontrollen I detta projekt är syftet med kontrollen av märkningarna

Läs mer

Bli en detektiv i mataffären

Bli en detektiv i mataffären Bli en detektiv i mataffären Energi Energin i maten vi äter kommer i huvudsak från de tre näringsämnena protein, fett och kolhydrater men också från alkohol. Energi innehållet i den mat vi äter mäts i

Läs mer

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter

Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Reviderad 2015-02-27 Svensk Egenvårds regelverk för märkningsbedömning av viktminskningsprodukter Märkningsbedömningen omfattar endast det som leverantören angivit på förpackningen och som skickats in

Läs mer

Läsa och förstå text på förpackningar

Läsa och förstå text på förpackningar 1(5) BRA MAT Läsa och förstå text på förpackningar Producerat av DIETISTERNA i Region Skåne 2007-06 2(5) Inledning Genom att läsa texten på livsmedelsförpackningar fås information om produktens innehåll.

Läs mer

Eviras anvisning 17059/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringsmässig

Eviras anvisning 17059/1 sv. Anvisning om tillsynen över näringsmässig Eviras anvisning 17059/1 sv Anvisning om tillsynen över näringsmässig berikning Utarbetad av Marjo Misikangas Sida/sidor 1 / 17 Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. LAGSTIFTNING OCH ANVISNINGAR... 2 3. KRAV

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål;

Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedel för särskilda näringsändamål; 1 (H 371) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte?

Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte? Vilka påståenden får användas vid marknadsföring av livsmedel och vilka inte? Överinspektör Kaisa Kukkonen Enheten för produktsäkerhet Seminarium om påståenden Marknadsföring av livsmedel Alltid förbjudna

Läs mer

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i

Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Föredragen av Sanna Viljakainen Sida/sidor 1 / 5 Instruktion om hur blanketten för kontroll av egenkontrollen av genetiskt modifierade livsmedel fylls i Allmänt om blanketten Blanketten för kontroll av

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah

VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012. Livsmedelskontroll av kosttillskott. Lena Lidö och Haileselassie Yibrah VERSION DIARIENUMMER 2013-10-04 R A PPORT SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2012 Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie Yibrah Livsmedelskontroll av kosttillskott Lena Lidö och Haileselassie

Läs mer

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES) L 331/8 SV 18.11.2014 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1228/2014 av den 17 november 2014 om godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad (Text av betydelse för

Läs mer

Kosttillskott vad, hurdant och varför?

Kosttillskott vad, hurdant och varför? Kosttillskott vad, hurdant och varför? Seminarium om kosttillskott Helsingfors universitets lilla festsal Vad är kosttillskott? Historia Tidigare specialpreparat och näringsämnespreparat (349/1989) Specialpreparat:

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Dnr 2012-13765 Sida 1 (8) 2015-10-23 Handläggare Kristine Fornander Telefon: 08-508 28 817 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-11-17 p. 12 Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 16741-14

Läs mer

Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen

Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen Näringsdeklaration Stödjande information för livsmedelskontrollen Här kan du läsa om vilka näringsämnen som ska anges i näringsdeklarationen och hur den ska presenteras. Näringsdeklarationen blir obligatorisk,

Läs mer

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR.

För delegationerna bifogas dokument D034098/02. Bilaga: D034098/ /14 /ss DGB 4B. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. Europeiska unionens råd Bryssel den 23 juli 2014 (OR. en) 12140/14 DENLEG 135 AGRI 512 SAN 296 FÖLJENOT från: inkom den: 22 juli 2014 till: Komm. dok. nr: D034098/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets

Läs mer

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm?

Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Så möter vi konsumenternas behov av information i framtiden. 28 maj 2013 Ny lagstiftning om livsmedelsinformation till konsumenter. Vad betyder det för onlinehandeln, mobilappar mm? Mona Lauermann Orheden,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.7.2003 KOM(2003) 424 slutlig 2003/0165 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling Utkast ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H ) Utkom från trycket den Omtryck beslutade den. Med stöd

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 12 januari 2004 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Neutral. Storlek: 1x400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Neutral. Storlek: 1x400g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Artikelbenämning: 1x400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, MJÖLKPROTEIN, sackaros, SKUMMJÖLKSPULVER, HELMJÖLKSPULVER, vegetabiliska oljor (rapsolja,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument EP-PE_TC1-COD(2003)0165

EUROPAPARLAMENTET ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT. Konsoliderat lagstiftningsdokument EP-PE_TC1-COD(2003)0165 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Konsoliderat lagstiftningsdokument 26.5.2005 EP-PE_TC1-COD(2003)0165 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 26 maj 2005 inför antagandet av

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Jordgubb. Storlek: 1X400g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, vegetabilisk olja (majs, MCT), mineraler

Läs mer

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION

Nordiska näringsrekommendationer EN PRESENTATION Nordiska näringsrekommendationer 2012 EN PRESENTATION Helhet och kvalitet De Nordiska näringsrekommendationerna 2012 fokuserar på kvaliteten på vad vi äter. De lyfter fram helheten i kosten, men ger också

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 4.11.2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 13 november 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

Sondnäring med Riktiga Råvaror

Sondnäring med Riktiga Råvaror Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: ISOSOURCE Förpackningsstorlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vatten, maltodextrin, ärtor / ærter (10%), kycklingkött / kylling

Läs mer

Näringsdryck Senior Krämig Kola

Näringsdryck Senior Krämig Kola Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Förpackningsstorlek: 4x200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vatten, MJÖLKPROTEIN, glukosirap, vegetablilisk oljor (Solrosolja,rapsolja),

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g Varav fleromättat fett: 1,4 g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, kakao,

Läs mer

Proteinrik sondnäring med fiber

Proteinrik sondnäring med fiber Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: ISOSOURCE Artikelbenämning: Storlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vatten, maltodextrin, MJÖLKPROTEINER/MÆLKEPROTEINER, vegetabiliska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav6och24 livsmedelslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i livsmedelslagen som

Läs mer

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels

HANDBOK. om närings- och hälsopåståenden. hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels hälsopåståenden.se Livsmedelsföretagens och Svensk Dagligvaruhandels Branschstöd för närings- och hälsopåståenden HANDBOK om närings- och hälsopåståenden Kontakt Livsmedelsföretagen (Li) Box 55680, 102

Läs mer

ANVISNING OM TILLSYNEN ÖVER MÄRKNINGAR OCH PÅ- SKRIFTER PÅ FÖRPACKNINGARNA

ANVISNING OM TILLSYNEN ÖVER MÄRKNINGAR OCH PÅ- SKRIFTER PÅ FÖRPACKNINGARNA Föredragen av Tuulikki Lehto Sida/sidor 1 / 16 ANVISNING OM TILLSYNEN ÖVER MÄRKNINGAR OCH PÅ- SKRIFTER PÅ FÖRPACKNINGARNA 1. INLEDNING Denna anvisning är avsedd som hjälp till livsmedelstillsynsutövarna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Näringsdryck 2.0 fiber Choklad

Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Näringsdryck 2.0 fiber Choklad Storlek: 4x200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten,

Läs mer

Proteinhalt i mejeriprodukter. Jimmy Johnsson Jennie Söderstedt Tedelid. Miljökontoret Linköpings kommun linkoping.se

Proteinhalt i mejeriprodukter. Jimmy Johnsson Jennie Söderstedt Tedelid. Miljökontoret Linköpings kommun linkoping.se Proteinhalt i mejeriprodukter Miljökontoret 2016 Jimmy Johnsson Jennie Söderstedt Tedelid Linköpings kommun linkoping.se Sammanfattning Resultatet från denna kartläggning visar på att samtliga provtagna

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 4 maj 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 FÖLJENOT från: inkom den: 4 maj 2016 till: Komm. dok. nr: D044599/02 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024

Dokument 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024 Slutlig Bilaga 1 Rådspromemoria EPSCO-rådet den 2-3 juni 2005 Jordbruksdepartementet 2005-05-20 Livsmedels- och djurenheten Monika Schere Tfn 08-405 13 15 e-post: monika.schere@agriculture.ministry.se

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 ««««««««««««2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0165(COD) 3.3.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och

Läs mer

JUNIOR ENERGY. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: JUNIOR ENERGY.

JUNIOR ENERGY. Produktinformation. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: JUNIOR ENERGY. Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Artikelbenämning: 500 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, maltodextrin, vegetabiliska oljor (solros, rapsolja), mjölkprotein, mineraler (kalciumcitrat,

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Barnsondnäring. Storlek: 1X200ml

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Barnsondnäring. Storlek: 1X200ml Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: SKUMMJÖLK/SKUMMETMAELK, vatten, maltodextrin, vegetabilisk olja (palm/palme,

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; beslutade den 26 januari 2015. LIVSFS 2015:1

Läs mer

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi

Vet du vad du äter? ta en titt på förpckningspåskrifterna. Bra val. genom att läsa förpackningar. www.kuluttajaliitto.fi Bra val genom att läsa förpackningar Näringsinnehållstabellen I näringsinnehållstabellen meddelas hur mycket produkten innehåller -näringsämnen per hundra gram eller -beträffande vätskor per hundra milliliter

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128 ) Utkom från trycket 30 januari 2015 Omtryck beslutade den

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ;

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott 1 ; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter () om kosttillskott 1 ; (H 165) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Föreskrifterna är beslutade

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

2.5 Fibre Compact Plommon-Mango

2.5 Fibre Compact Plommon-Mango Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 4x125 ml Produktinformation Ingrediensförteckning: VVatten, glukossirap, MJÖLKPROTEIN, rapsolja, fiber (oligofruktos, inulin),

Läs mer

Näringsdryck 2.0 Fiber Jordgubb

Näringsdryck 2.0 Fiber Jordgubb Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 4X200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, glukossirap, MJÖLKPROTEIN, vegetabilisk olja, galaktooligosackarider,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 augusti 2012 (6.8) (OR. en) 13055/12 DENLEG 73 AGRI 528 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 25 juli 2012 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok.

Läs mer

Näringsdryck diabetiker Kaffe

Näringsdryck diabetiker Kaffe Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 4*200ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten, stärkelse, MJÖLKPROTEINER, fiber (guargummi, akaciagummi, frukto-oligosackarider,

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 9 juli 2010 (13.7) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 7 juli 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till kommissionens

Läs mer

Energirik Sondnäring med Fiber

Energirik Sondnäring med Fiber Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: ISOSOURCE Artikelbenämning: Storlek: 500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Ingredienser: Vatten, maltodextrin, MJÖLKPROTEINER / MÆLKEPROTEINER, vegetabiliska

Läs mer

Föreläggande från Förvaltningsrätten i mål nr

Föreläggande från Förvaltningsrätten i mål nr Miljöförvaltningen Livsmedelskontrollen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-05-25 Handläggare Amal Shabibi Telefon: 08-508 28 899 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16, p.12 Yttrande till Förvaltningsrätten

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: Sondnäring Mix. Storlek: 1x500ml

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: ISOSOURCE. Artikelbenämning: Sondnäring Mix. Storlek: 1x500ml Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: ISOSOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1x500ml Produktinformation Ingrediensförteckning: Vatten / vand, maltodextrin, ärtor / ærter (10%), kycklingkött / kylling

Läs mer

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631

Förpackning 1 liter Pure Pak Antal/kartong 6 Artikelnummer 57862 Ean 7310867008624. Artikelnummer 57863 Ean 7310867008631 Det finns många bra-för-magen-produkter. Och så finns det. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur, Lactobacillus plantarum

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick över

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Du ansvarar för dina kosttillskott

Du ansvarar för dina kosttillskott Du ansvarar för dina kosttillskott Till dig som tillverkar eller säljer kosttillskott I detta informationsblad kan du som livsmedelsföretagare läsa om kosttillskott. Informationen ger en överblick om vilka

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2002:47) om märkning av vissa livsmedel; (H 135) Utkom från trycket den 7 april 2003

Läs mer

Pre NAN Discharge Drickfärdig

Pre NAN Discharge Drickfärdig Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: NESTLÉ Förpackningsstorlek: 90ml Produktinformation Ingrediensförteckning: INGREDIENSER: Vatten, vassleprotein, vegetabilisk olja (palm, raps, kokosnöt, solros),

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

BILAGOR. till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 26 augusti 2010 till: Rådets generalsekretariat Ärende: Utkast till

Läs mer

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango

ProViva Fruktdryck. Blåbärsdryck. Nypondryck. Svartvinbärsdryck. Jordgubbsdryck. Mango ProViva Det finns idag många bra-för-magen-produkter. Och så finns det ProViva. Denna unika fruktdryck är resultatet av mer än tio års svensk forskning. ProViva innehåller en dokumenterat nyttig bakteriekultur,

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling sverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i sverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:9) om användning av viss symbol; (H 128) Utkom från trycket den 17 juni 2009 Omtryck beslutade den

Läs mer

Hypoallergen specialnäring

Hypoallergen specialnäring Hypoallergen specialnäring Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB ALFARÉ Artikelbenämning: Hypoallergen specialnäring 1x400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, enzymatiskt hydrolyserat

Läs mer

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g

Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB. Varumärke: RESOURCE. Artikelbenämning: Meritene Choklad. Storlek: 1X400g Varav fleromättat fett: 1,4 g Uppgiftslämnare: Nestlé Sverige AB Varumärke: RESOURCE Artikelbenämning: Storlek: 1X400g Produktinformation Ingrediensförteckning: Maltodextrin, mjölkprotein, sackaros, kakao,

Läs mer

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013

Offentlig kontroll av kosttillskott i Vellinge kommun 2012-2013 2013-09-19 Tillväxt och samhällsbyggnad Jonas Leo Jonas Andermyr Dnr 2013/1731 Miljö och Byggnadsnämnden Offentlig kontroll av kosttillskott i kommun 2012-2013 Postadress VELLINGE KOMMUN 235 81 Besöksadress

Läs mer

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor-

VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- VitaMeal -gröt av rostad majs & sojabönor- Vårt mål har hela tiden varit att verka för det goda i världen. Initiativet Nourish the Children har gett oss möjligheten att förbättra undernärda och svältande

Läs mer