Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK"

Transkript

1 Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret

2 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13, Petalax Kansliet, öppet må-fr Kanslist Marit Udd, växel Rektor Margareta Bast-Gullberg Lärarrum Lärarrum (arbetsrum) Studiehandledare Nina Grönberg Fastighetsskötare Sven Haglund IT-ansvarig Benny Revahl Lärare vid skolan läsåret Bast-Gullberg Margareta, rektor, hk, re Backlund Marianne, ty, fib Björkas Kerstin, bi, ge, hk, ke Eklund Petter, mu Friman Thomas, gy Grönberg Nina, studiehandledning Hansell Simon, re, ps Korsman Bill, mab Lindholm Anton, fy, ke, mab Lähdesluoma Hanna, fr Löf Jari, fia, tjänstledig vik. Harkkila Tiina Nirkkonen Maria, gy Storthors Carina, te Palmberg Niklas, maa, fy, tjänstledig vik. Öhman Regina Sjöberg Bernice, en Sjöman Berit, mo Söderman Ann-Charlotte, hi, sl, fil, tjänstledig vik. Forsman André Till Inga-Lill, fr, en Westö Christian, speciallärare

3 Grupphandledare 11 Marianne Backlund 12 Inga-Lill Till 20 Berit Sjöman/Simon Hansell 31 Kerstin Björkas 32 Tiina Harkkila Hälsovården Hälsovårdaren Carina Nordman-Byskata har mottagning på högstadiet måndag-fredag kl utan tidsbeställning. Vill du reservera en tid till skolhälsovårdaren, skolläkaren eller fråga något är hon säkrast anträffbar kl alla vardagar på tel.nr , men du kan även skicka sms på tfn eller e-post till Faxnr direkt till Carina är Kom ihåg att uppge namn och klass! Under skolåret ordnas skolläkardagar. Ta kontakt med Carina ifall du behöver en tid till skolläkaren. För första årets elever ordnas automatiskt träff med skolhälsovårdare och skolläkare. Ändringar i och uppdateringar av skolhälsovårdens tider anges på Fronter. Skolkurator och psykolog Skolkuratorn Mats Bergvik anträffbar på högstadiet. Tid beställs per telefon Tid till psykolog Mia Böling beställs per telefon Mottagning vid högstadiet enligt behov. Försäkringar Eleverna är olycksfallsförsäkrad under bussresan till och från skolan samt under skoldagen. Ifall en olycka sker bör detta genast anmälas till rektor. Om man använder moped, motorcykel eller med egen bil helt eller delvis under skolfärden är det den egna trafikförsäkringen som gäller. 3

4 Studiestöd/studielån/skolskjuts Elever vid gymnasiet vilka fyllt 17 år kan ansöka om statligt studiestöd/lån. Studiestödet behöver inte återbetalas. Studiestödsansökningarna skickas hem direkt från FPA i god tid före eleven fyller 17 år. FPA uppmanar alla studeranden att fylla i sin ansökan elektroniskt för snabbare behandling. Detta görs via FPA:s hemsida. Ansökningarna skall vara inlämnade i god tid så att FPA kan behandla dem före den dag man är berättigad till stöd. Mera information kan fås från skolans kansli och studiehandledaren. Eleverna betalar själva sina skolresor, men får stöd från FPA. För närvarande kostar ett 44-resors kort 43 euro. Kortet kan laddas 10 ggr/skolår (ABI 6 ggr) och sista möjligheten för laddning är 14 dagar före skolavslutningen. För ABI-gruppen betyder det att 29 januari är sista datum det går att ladda och övriga elever 22 maj. OBSERVERA! Det här gäller: Skolan är skyldig att meddela FPA då era scheman ändrar så dramatiskt att ni inte alls eller är ytterst lite i skolan. SKOLRESESTÖDET Daglig skolresa: För att ha rätt till skolresestöd ska den studerande ha minst 7 skolresor i en riktning per vecka. Det betyder att man åker till skolan 4 dagar i veckan över en tidsperiod på 18 kalenderdagar på en månad. Ex. Om eleven plockat bort alla kurser i period 6 och inte alls kommer till skolan, kommer skolresestödet att dras in både för april och maj då det är fråga om mer än 18 dagar i vardera månaden. Har man haft lite kurser i period 5 också och inte kommit upp till 4 skoldagar ligger också de tidigare månaderna i farozonen. Vi vill på det här sättet upplysa er om att om/när ni plockar bort kurser och ändrar i ert schema för att få så lite lektioner som möjligt, betyder det att vi enligt lag, måste meddela FPA och då mister eleven rätten till skolresestöd. D.v.s man får inte ladda busskortet och de som får ersättning för egen bil kan bli tvungen att betala tillbaka ersättningen till FPA. På samma sätt kan frånvaron påverka studiestödet för dem som får sådant. 4

5 Ordningsregler Skolans ordningsregler har fastställts av direktionen. Det är skäl att vara medveten om vissa grundläggande principer för att skolarbetet skall löpa friktionsfritt: - om elev valt att delta i undervisningen av en kurs är närvaro obligatorisk - vid sjukdomsfall skall skolan meddelas om frånvaro av en vårdnadshavare (kan ske via Wilma) - elev som har fyllt 18 år skall ha sjukintyg från första sjukdagen - oskälig frånvaro är all frånvaro utan tillstånd eller sjukintyg och det medför att eleven avvisas från kursen - lärare kan bevilja ledigt från enskilda lektioner - ledigheter upp till en vecka beviljas av grupphandledaren (t.ex. familjeskäl) - längre ledigheter beviljas av rektor - ansökan om ledigheter över tre dagar sker skriftligt - skolans egendom skall aktas och vårdas - pågående undervisning får inte störas - varje elev har rätt till en trygg och lugn studiemiljö - om man stör undervisningen för en grupp fortgående, avvisas man från kursen - eleverna skall uppträda och föra sig så som det anstår ansvarsfulla gymnasister - skolan accepterar inte droger eller drogbruk i någon form Studierna Gymnasiet är 2-4-årigt. Inom denna tid bör eleverna avlägga minst 75 kurser. I dessa bör alla gemensamma kurser ingå. Minst 10 fördjupade kurser bör ingå i studieprogrammet. Kurserna väljs ur skolans undervisningsutbud. Andra kurser som införs i studieprogrammet måste till sitt omfång och nivå vara av gymnasial karaktär. I gymnasiet avläggs kurserna antingen genom att man deltar i undervisningen eller genom tentamen. Då kurs avläggs genom deltagande i undervisningen är närvaro obligatorisk. Elever som avlägger kurser i andra mellanstadieskolor skall meddela skolan detta, ifall det påverkar studiegången i den egna skolan. Vissa kurser i skolan har en sådan karaktär att man måste delta i undervisningen. Till denna typ av kurser hör bland 5

6 annat argumentationskursen i modersmål och de muntliga kurserna i språk. Lärarna ger information till eleverna om hur kurser tenteras. Om kurs avläggs genom tentamen anvisas eleven litteratur, arbetsuppgifter och andra nödvändiga övningar som behövs för att en rättvis bedömning skall kunna ske. Läraren besluter om vad som ingår i tentamenskraven. Eleven svarar själv för all inlärning vid tentamen. Elev som vill tentera kurs kan även hänvisas till distansundervisningen inom Vi7. Underkänd kurs kan tenteras en gång. Är man fortfarande underkänd efter detta måste man delta i kursen på nytt om man vill erhålla godkänt vitsord för kursen. Avvikande förfarande förutsätter godkännande av rektor. För alla elever gäller att man blir godkänd i ett läroämne om minst 2/3 av ämnets kurser är godkända. Eleverna har möjlighet att få kunnande erkänt. Angående förfaringssättet för erkännande av kunnande bör studiehandledaren kontaktas. Eleverna svarar själva för att de har de kurser som krävs. Bedömning Periodbedömningen sker efter varje period. Underkända vitsord kan höjas vid förnyat förhör efter perioden. Godkända vitsord kan höjas och tentamina kan avläggas vid höjningstentamen. Särskilda tentamenstillfällen kan, om särskilda skäl föreligger, även hållas enligt överenskommelse med respektive lärare. Alla gemensamma och fördjupade kurser bedöms med vitsorden Avgångsbetyget anger kursantal och vitsord. Vitsordet räknas ut som ett medeltal av de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna i ett ämne. Läraren har rätt att, i viss utsträckning, avväga slutvitsordet vid behov om det finns skäl för det. Obedömda kurser OBS! Obedömda kurser stryks från studieprogrammet om eleven inte har kompletterat och fullgjort kurserna under påföljande period. Abiturienterna bör ha alla kurser klara inom april. Efter det kan studieprogrammet inte kompletteras. Anmälan till förhör Anmälan till förnyat förhör, höjningstentamen och kurstentamen samt även för obedömd kurs sker alltid via Wilma även om man har talat med 6

7 läraren ifråga. Elev som inte infinner sig till tentamen trots anmälan har förverkat sin tentamensrätt. Studieprogram Eleverna skall själv göra upp ett studieprogram för sina gymnasiestudier. Man har rätt att justera programmet då skäl finns. Ändringar i studieprogrammet bör godkännas av studiehandledaren. Ändringar som medför att undervisningen av en kurs hotas godkänns inte. Dock bör man noga överväga vilka kurser man avlägger och hur de passar till ens framtidsplaner. Eleven är själv ansvarig för att kursantalet fylls. Om elev väljer att tentera kurs skall överenskommelse om tentamen göras en vecka före periodbytet. 7

8 Kursutbud vid gymnasiet l:a året 2:a året 3:dje året Modersmålet Finska A Finska B Engelska Matematik A * Matematik B Biologi Geografi Fysik Kemi Religion Filosofi Historia Samhällslära Musik Teckning Gymnastik Tyska Franska Psykologi Hälsokunskap Utöver dessa kurser erbjuds eleverna extra fördjupade kurser i olika ämnen löpande under läsåret *Vi7-kurs Anvisningar: - de med fet stil angivna kurserna är obligatoriska Du måste ha minst 75 kurser totalt, av vilka 10 måste vara fördjupade (angivna med normaltjock stil) - du kan ersätta max 20 kurser i gymnasiet med kurser från andra skolor (t.ex. MI eller Musikskolan) - de som läst tyska eller franska i högstadiet kan välja att börja med samma språk från och med kurs 3 i gymnasiet. Kurs 1 och 2 kan läsas som repetitionskurser eller godkännas som tillämpade/ersättande kurser. - av MU + TE bör man ha minst tre kurser, antingen 2 MU + l TE eller 2 TE + l MU (gäller obligatoriska kurser) 8

9 Viktigt att observera om elevernas kursval De elever som tänker avlägga ämnesrealen som obligatoriskt eller frivilligt prov i studentexamen bör observera att frågorna ställs på de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna. Det innebär att man i sina kursval bör se till att man väljer de kurser som proven omfattar. Det är också viktigt att observera att proven hålls under två skilda dagar och att man endast kan avlägga ett prov per grupp/dag. Proven är grupperade enligt följande: Dag 1 Dag 2 Psykologi Filosofi Historia Fysik Biologi Religion, Livsåskådning Samhällslära Kemi Geografi Hälsolära Dagarna byter plats vid olika skrivomgångar Den som vill skriva ämnesrealprov i t.ex. både historia och filosofi är tvungen att skriva det ena provet på hösten före eller efter de egentliga skrivningarna, eftersom proven går på samma dag. Om man vill ha båda ämnen i sitt studentbetyg måste man skriva det ena ämnet på hösten före de egentliga skrivningarna. I annat fall erhåller man ett särskilt betyg över det andra provet. Högskolor och universitet beaktar ämnesrealprovet då man söker om inträde till dem, och därför är det skäl att noga överväga valet av de kurser man läser och vilka ämnesrealprov man avlägger i studentexamen. 9

10 Tentamenstillfällen Anmälan till Förnyat Höjningstentamen förhör förhör För abiturienterna kan ordnas särskilda höjningstentamen enligt överenskommelse med respektive lärare. Abiturienternas lärokursbedömning sker separat i februari enligt egen tidtabell. Period Datum Aktivitet Kalenderd. Arbetsd Dagsverke fre Höstlov Självständighetsdag Abi-dag V Projektstudier 7 5 V Sportlov Påsk Kristi himmelsfärd Ledig dag

11 Lektionstider under läsåret är följande: Måndag, tisdag, torsdag fredag Lektion Tid Antal minuter MAT - paus Onsdag Lektion Tid Antal minuter MAT - paus VIKTIG ABI-information Under det sista skolåret är det skäl att koncentrera sig på skolarbetet maximalt för att nå goda studieresultat. Konkurrensen till olika utbildningsanstalter är stor och det är nödvändigt att man har så goda dimissions- och studentbetyg som möjligt. Under skolåret är det därför nödvändigt att avväga planeringen av fritiden så att tillräckligt med tid reserveras för studier och förberedelsearbete. De elever som önskar tentera kurser under sista skolåret bör göra separata överenskommelser med lärarna om tidpunkterna för dessa. Det är skäl att kontrollera sitt kursantal och att observera bestämmelserna om studiehinder. Under sista skolåret skall man inte ta ledigt för semesterresor eller ha arbete vid sidan av skolan. Obedömda kurser måste ha vitsord senast den Den 18.2 stryks obedömda kurser och skall därefter avläggas i sin helhet på nytt. 11

12 De kurser som skall ingå i dimissionsbetyget bör vara avklarade inom april. Samma tidsgräns gäller för tillämpade och eventuella andra kurser. De elever som avlägger ämnesrealprov på hösten kan försöka höja sina vitsord på våren Alternativt kan man avlägga flera ämnesrealprov på våren. Det är skäl att noga överväga vilka ämnesrealprov man skall avlägga och vilket prov som eventuellt är obligatoriskt och när det avläggs. De som inte skriver ämnesrealprov på hösten kan avlägga två ämnesrealprov på våren Elever som inte önskar vitsord på avgångsbetyget i gymnastik och ämnen med en kurs bör meddela om detta skriftligt till kansliet. Efter 18.2 ordnar skolan övningar och förberedelse i olika ämnen. Elever som deltar i skrivningarna bör delta i dessa tillfällen. Detta gäller speciellt elever som är svaga i ett ämne. Hålltider Abiturienterna och de som skriver spridd examen bör beakta läsårets hålltider. - höstens skrivningar hålls fredagen 20 november är sista dagen för anmälan till vårens skrivningar - abiturienternas sista skoldag är den tentamensperiod 1 är den vårens första modersmål och hörförståelserna hålls de skriftliga proven hålls tentamensperiod 2 är den resultat fås senast avslutning och dimission lördagen Anmälningar Anmälningar till skrivningarna görs via Wilma. Tiden för anmälan till vårens skrivningar utgår den 20 november och till höstens skrivningar utgår tiden för elever i åk II 17 maj och för studenterna den 6 juni. Anmälan är bindande. I anmälan och under skolåret skall eleverna använda sitt korrekta namn, så som det är angivet i ämbetsbetyg eller motsvarande handling. 12

13 Avgifter Studentexamensnämnden uppbär avgifter av dem som deltar i proven. Avgifterna mottas av skolan och skall vara betalda inom januari och juli. Hösten 2015 är avgifterna följande: - grundavgift 14,00 euro - avgift per prov 28,00 euro - avgift för kontrollbedömning 50 euro 13

14 Provdagarna hösten 2015 Hörförståelseprov mån 7.9 tis 8.9 ons 9.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs finska, A- och B-nivå främmande språk, lång lärokurs engelska främmande språk, kort lärokurs tyska engelska franska Skriftliga prov fre 11.9 modersmålet svenska, textkompetens mån 14.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi ons 16.9 främmande språk, lång lärokurs fre 18.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs mån 21.9 modersmålet svenska, essäprov provet i svenska som andraspråk ons 23.9 matematik, lång och kort lärokurs fre 25.9 religion, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap mån 28.9 främmande språk, kort lärokurs Beträffande tider, regler och praktiska arrangemang vid de olika provtillfällena ges information i annat sammanhang. 14

15 Läsårskalender v.33 må 10 Augusti ti 11 Period 1 Skolstart kl on 12 Skolfotografering kl 9.00 to 13 fr 14 lö 15 sö 16 v.34 må 17 Val av elevkårsstyrelse kl ti 18 on 19 to 20 fr 21 lö 22 sö 23 v.35 må 24 ti 25 on 26 to 27 fr 28 lö 29 sö 30 v.36 må 31 ti 1 September on 2 to 3 fr 4 Dagsverksdag lö 5 Företagardagen sö 6 v.37 må 7 Hfst. FiA, FiB ti 8 Hfst. EnA on 9 Hfst. TyC, FrC to 10 fr 11 Modersmål, textkompetens lö 12 15

16 sö 13 v.38 må 14 Ps, Fil, HS, Fy, Bi ti 15 on 16 EnA to 17 fr 18 FiA, FiB lö 19 sö 20 v.39 må 21 Period 2 Modersmålet essä, svenska som andraspråk ti 22 on 23 MaA, MaB, Höstdagjämning to 24 fr 25 Re, Lk, Sl, Ke, Ge, Hk, Anmälan till tentamen lö 26 sö 27 v.40 må 28 TyC, FrC ti 29 Förnyat förhör on 30 to 1 Oktober fr 2 lö 3 sö 4 Mikaelidagen v.41 må 5 ti 6 on 7 to 8 fr 9 lö 10 Aleksis Kivi-dagen, finska litteraturens dag sö 11 v.42 må 12 ti 13 on 14 Höstlov to 15 Höstlov fr 16 Höstlov lö 17 sö 18 16

17 v.43 må 19 ti 20 on 21 to 22 fr 23 lö 24 FN-dagen sö 25 Sommartiden slutar v.44 må 26 ti 27 on 28 to 29 fr 30 lö 31 Alla helgons dag sö 1 November v.45 må 2 Period 3 ti 3 on 4 to 5 fr 6 Anmälan till tentamen, Svenska dagen lö 7 sö 8 Farsdag v.46 må 9 ti 10 Förnyat förhör on 11 to 12 Höjningsförhör fr 13 lö 14 sö 15 v.47 må 16 ti 17 on 18 to 19 Internationella mansdagen 17 fr 20 lö 21 sö 22 Anmälan till vårens studentskrivningar, Barnkonventionensdagen

18 v.48 må 23 ti 24 on 25 to 25 fr 27 lö 28 sö 29 Första advent v.49 må 30 ti 1 December on 2 to 3 fr 4 lö 5 sö 6 Självständighetsdagen, Andra advent v.50 må 7 ti 8 Sibeliusdagen, den finländska musikens dag on 9 to 10 fr 11 lö 12 sö 13 Tredje advent, Lucia v.51 må 14 ti 15 on 16 to 17 fr 18 lö 19 sö 20 Fjärde advent v.52 må 21 ti 22 Vintersolståndet on 23 to 24 Julafton fr 25 Juldagen lö 26 Julannandag, Stefanidagen sö 27 v.53 må 28 Menlösa barns dag 18

19 ti 29 on 30 to 31 Nyårsafton fr 1 Januari Nyårsdagen lö 2 sö 3 v.1 må 4 ti 5 on 6 Trettondagen to 7 fr 8 lö 9 sö 10 v.2 må 11 Period 4 Skolan börjar, Anmälan till tentamen ti 12 on 13 Tjugondag Knut to 14 fr 15 lö 16 sö 17 v.3 må 18 ti 19 Förnyat förhör on 20 to 21 fr 22 lö 23 sö 24 v.4 må 25 ti 25 on 27 Minnesdag för förintelsens offer to 28 fr 29 lö 30 sö 31 v.5 må 1 Februari ti 2 19

20 on 3 to 4 fr 5 Runebergsdagen lö 6 Samiska nationaldagen sö 7 Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen v.6 må 8 ti 9 Fastlagstisdagen on 10 to 11 fr 12 Modersmål, textkompetens lö 13 sö 14 Alla hjärtans dag v.7 må 15 Hfst, EnA ti 16 Hfst, FiA, FiB on 17 Hfst, TyC, FrC to 18 ABI-dagen fr 19 lö 20 sö 21 Modersmålsdagen v.8 må 22 Vecka 8-program hela veckan ti 23 on 24 to 25 fr 26 Anmälan till tentamen lö 27 sö 28 Kalevaladagen, finländska kulturens dag v.9 må 29 Sportlovsvecka, Skottdagen ti 1 Mars on 2 to 3 fr 4 lö 5 sö 6 v.10 må 7 Period 5 ti 8 Förnyat förhör, Internationella kvinnodagen on 9 20

21 to 10 Fr 11 Höjningsförhör Lö 12 sö 13 Marie bebådelsedag v.11 må 14 Modersmålet essäprov, Svenska som andraspråk Ti 15 on 16 Re, Lk, Sl, Ke, Ge, Hk to 17 Fr 18 EnA Lö 19 Minna Canth-dagen, Jämställdhetsdagen sö 20 Vårdagjämning v.12 må 21 FiA, FiB Ti 22 on 23 Matematik lång och kort, Askonsdag to 24 Skärtorsdag fr 25 Långfredag lö 26 Påsklördag sö 27 Påskdagen v.13 må 28 Annandag påsk ti 29 on 30 Ps, Fil, Hi, Fy, Bi to 31 fr 1 April Tyska, franska, engelska kort, Första april lö 2 sö 3 v.14 må 4 ti 5 on 6 to 7 fr 8 lö 9 Mikael Agrikola-dagen sö 10 v.15 må 11 ti 12 on 13 to 14 21

22 fr 15 lö 16 sö 17 v.16 må 18 Period 6 ti 19 on 20 to 21 fr 22 Anmälan till tentamen lö 23 Världsbokdagen sö 24 Ålands flaggas dag v.17 må 25 ti 26 Förnyat förhör on 27 Nationella veterandagen to 28 Fr 29 Lö 30 Valborgsmässoafton sö 1 Maj Första maj v.18 må 2 Ti 3 on 4 to 5 Kristi himmelfärdsdag Fr 6 Ledig dag Lö 7 sö 8 Morsdag v.19 må 9 Europadagen Ti 10 on 11 to 12 Snellmansdagen, finskhetens dag fr 13 lö 14 sö 15 Pingstdagen, De stupades dag v.20 må 16 ti 17 Åk II anmälan till höstens studentskrivningar on 18 to 19 fr 20 22

23 lö 21 sö 22 v.21 må 23 ti 24 on 25 to 26 fr 27 lö 28 sö 29 v.22 må 30 ti 31 on 1 to 2 fr 3 23 lö 4 sö 5 v.23 må 6 Juni ti 7 on 8 Förnyat förhör to 9 Ålands självstyrelsedag fr 10 Höjningsförhör lö 11 sö 12 v.24 må 13 ti 14 on 15 to 16 fr 17 lö 18 sö 19 v.25 må 20 ti 21 Sommarsolståndet on 22 to 23 fr 24 Midsommarafton Våravslutning och Dimission, Dagen för försvarets fanfest Världsmiljödagen Anmälan till tentamen, Studenter, Anmälan till höstens studentskrivningar

24 Anteckningar: 24

25 25 Tel: Fax: E-post:

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2014 2015 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13 66240 Petalax fax: 347 1635 e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet

Läs mer

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2016 2017 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13, 66240 Petalax e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet Kanslist

Läs mer

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2013 2014 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13 66240 Petalax fax: 347 1635 e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet

Läs mer

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016

Handbok. För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 Handbok För anmälan till studentskrivningarna inför hösten 2016 20.4 2016 Informationsmaterial om spridd examen för studerande Spridd examen innebär att man skriver studentprov under flera på varandra

Läs mer

Föräldramöte Studentskrivningsinfo

Föräldramöte Studentskrivningsinfo Föräldramöte Studentskrivningsinfo 3.3.2016 Aktuellt Ny läroplan 1.8.2016 Digitala studentprov from hösten 2016 6.4 övningsprov tyska och geografi Gymnasiestudier och målsättning Bred allmänbildning Goda

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 8.11.2017 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

Slutförande av studierna i gymnasiet

Slutförande av studierna i gymnasiet Slutförande av studierna i gymnasiet Rektor Marianne Pärnänen 9.11.2016 För att bli dimitterad krävs Avgångsbetyg från gymnasiet minst 75 kurser 48-52 obligatoriska kurser minst 10 riksomfattande fördjupade

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 2.11.2016 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

Studentexamen. Info för föräldrar

Studentexamen. Info för föräldrar Studentexamen Info för föräldrar 30.8.2016 Tidtabell för skrivningarna Studentprov ordnas på hösten (september/oktober) och våren (februari/mars) Studentexamen kan skrivas på 1-3 tillfällen inom ett år,

Läs mer

Föräldramöte information om studentexamen

Föräldramöte information om studentexamen Föräldramöte 1.11.2017 - information om studentexamen Studentexamen arrangeras två gånger om året, på våren och på hösten får spridas ut över högst tre på varandra följande examenstillfällen (t.ex. vår-höst-vår)

Läs mer

NORMARBETSTID. Tjänstgöringens omfattning 100% 90% 80% 75% 60% 50% 40% 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20

NORMARBETSTID. Tjänstgöringens omfattning 100% 90% 80% 75% 60% 50% 40% 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20 JANUARI 1 To Nyårsdagen 2 Fr Klämdag 3 Lö 4 Sö 5 Må Klämdag 6 Ti Trettondagen 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20 8 To 16,00 14,40 12,80 12,00 9,60 8,00 6,40 9 Fr 24,00 21,60 19,20 18,00 14,40 12,00

Läs mer

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)):

samt tre av följande fyra ämnen (och minst ett av språkproven eller matematik skall avläggas på A-nivå (lång)): ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv

Läs mer

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N

M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N M I N N E S L I S T A uppgjord för A B I T U R I E N T E N På studentexamensnämndens hemsidor, (www.ylioppilastutkinto.fi/sv) finns det utförlig information om hur studentexamen avläggs. Du kommer också

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla...

Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla... INFOBLAD 2015 16 2 Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... Fel! Bokmärket är inte definierat. Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla... 4 Lektionstider 2015-2016... 5 Periodindelning

Läs mer

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen!

Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk Välkommen! Informationsmöte för vårdnadshavare till HUTH-studerande i åk 2 2.2.2017 Välkommen! Dagens program Kort allmänt om HUTH-studier Kort om HUTH-studier med tanke på högskolestudier på fastlandet i Sverige.

Läs mer

för Filofax A av Joakim Hertze

för Filofax A av Joakim Hertze Året för Filofax A av Joakim Hertze oktober december vecka denna vecka. måndag. tisdag. onsdag december januari Nyårsafton torsdag. Nyårsdagen fredag lördag söndag januari vecka denna vecka måndag tisdag.

Läs mer

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen!

Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016. Välkommen! Ålands lyceum Informationsmöte 27.1.2016 Välkommen! Dagens program Rektor Marcus Koskinen-Hagman inleder Studiehandledare Anna Levander informerar om: vad som är på gång för studerande i åk 2 studentexamen

Läs mer

Obligatorisk O Fördjupad F Tillämpad T

Obligatorisk O Fördjupad F Tillämpad T UTBUD ENLIGT LÄROPLANEN Obligatorisk O Fördjupad F Tillämpad T Modersmålet 9 0 Finska A 0 Finska, MoFi 0 Finska B Engelska A 0 Franska A 0 Tyska B 0 - " - B 0 Franska B 0 - " - B 0 Engelska B 0 Ryska B

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA

ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA BILAGA 16.6.2016 ÄNDRINGAR SOM GÄLLER GYMNASIEKURSERNA I DE GEMENSAMMA EXAMENSDELARNA 3.1.1.1 Modersmålet, svenska Nuvarande text obligatoriska målen för kunnandet i delområdet Modersmålet, svenska: En

Läs mer

KUNDKALENDER Bild: SLS arkiv, ÖTA 247

KUNDKALENDER Bild: SLS arkiv, ÖTA 247 KUNDKALENDER 2017 Bild: SLS arkiv, ÖTA 247 JANUARI Vår vinterbonade stuga har ett rum med egen ingång. Där har vi en frysbox och ett element som är inställt på ca +10 C. Frysboxen håller lagerrummet varmt

Läs mer

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors. läsåret 2011-2012

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors. läsåret 2011-2012 Studieguide S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T i Tammerfors läsåret 2011-2012 KONTAKTUPPGIFTER 2 LÄRARKÅREN (för gymnasiet)... 4 ARBETS- OCH LOVDAGAR LÄSÅRET 2011-2012... 4 VITSORD OCH OMTAGNINGAR...

Läs mer

Obligatorisk O Fördjupad F Tillämpad T

Obligatorisk O Fördjupad F Tillämpad T UTBUD ENLIGT GAMLA LÄROPLANEN Obligatorisk O Fördjupad F Tillämpad T Modersmålet 9 0 Finska A 0 Finska, MoFi 0 Finska B Engelska A 0 Franska A 0 Tyska B 0 - " - B 0 Franska B 0 - " - B 0 Engelska B 0 Ryska

Läs mer

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren

Gemensam ansökan Jannica Ljunggren Gemensam ansökan 1-19.3.2010 Jannica Ljunggren 28.01.2010 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Karis-Billnäs gymnasium LÄSÅRSGUIDE 2015-2016. www.karisbillnas.fi

Karis-Billnäs gymnasium LÄSÅRSGUIDE 2015-2016. www.karisbillnas.fi Karis-Billnäs gymnasium LÄSÅRSGUIDE 2015-2016 www.karisbillnas.fi Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...3 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...3 ARBETSTIDER...4 STUDIESOCIALA FRÅGOR...5 KOSTNADER I GYMNASIET...5 STUDIESTÖD...5

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg JULINFO december 2009 Hej! Nu har december kommit en bra bit på väg. Det börjar bli dags att blicka mot julen och det annalkande jullovet. Tyvärr så har vi inte fått riktigt

Läs mer

Gemensam ansökan Tove Gestranius

Gemensam ansökan Tove Gestranius Gemensam ansökan 28.2-18.3.2011 Tove Gestranius 27.01.2011 Ansökan via webben gemensam ansökan är elektronisk webbansökan den elektroniska ansökningstjänsten finns på adressen www.studieval.fi webbansökans

Läs mer

Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...2 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...2 ARBETSTIDER...3 STUDIESOCIALA FRÅGOR...4 KOSTNADER I GYMNASIET...4 STUDIESTÖD...

Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...2 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...2 ARBETSTIDER...3 STUDIESOCIALA FRÅGOR...4 KOSTNADER I GYMNASIET...4 STUDIESTÖD... Innehåll KONTAKTUPPGIFTER...2 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL...2 ARBETSTIDER...3 STUDIESOCIALA FRÅGOR...4 KOSTNADER I GYMNASIET...4 STUDIESTÖD...4 STÖD FÖR SKOLRESOR...4 GYMNASISTKORT/STUDIEKORT...4 SKOLANS

Läs mer

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017

GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 GEMENSAM ELEVANSÖKAN (GEA) Våren 2017 TIDTABELL 21.2 14.3.2017 ANSÖKNINGSTID 6.4.2017 Riksomfattande språkprov Efter 28.3 Kallelsebrev till inträdes- eller lämplighetsprov skickas 15.6.2017 Resultatet

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

Pedersöre gymnasium INFORMATION

Pedersöre gymnasium INFORMATION Pedersöre gymnasium INFORMATION LÄSÅRET 2015-2016 2 ALLMÄN INFORMATION Pedersöre gymnasium Sursikvägen 45 68910 BENNÄS pedersore.gymnasium@pedersore.fi www.pedersoregymnasium.fi Rektor Forsman-Sundvik

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

REGLER, FR NVARO OCH BED MNING

REGLER, FR NVARO OCH BED MNING STUDIEGUIDE 2015 16 ver 1.1 klicka. Tryck på sidnumret för snabb navigering. 2 Gymnasiet Lärkan Studieguide 2015 2016 3 Perioder och positioner 4 Lektionstider, matturer och onsdagens läsordning 5 Läsåret

Läs mer

Studentexamen. Viktigt att veta inför skrivningarna

Studentexamen. Viktigt att veta inför skrivningarna Studentexamen Viktigt att veta inför skrivningarna Tidtabell för traditionella hörförståelseprov må 11.9 kl. 8.00-9.30 ENGELSKA, A-nivå må 11.9 kl. 13.00-14.00 SPANSKA, A-nivå ti 12.9 kl. 8.30-9.30 SPANSKA,

Läs mer

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi

Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland. Om terminologi Hur man beaktar abiturienter i behov av specialstöd i studentexamen i Finland Nordisk specialpedagogisk konferens Åbo 21.9.2013 Anneli Sihvo Studentexamensnämnden Om terminologi En studerande, (gymnasie)elev

Läs mer

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527

Kursutbud. f ö r K o m v u x. v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD GÄVLE VUXENUTBILDNINGEN Q Kursutbud med schema f ö r K o m v u x v å r e n 2 0 1 6 160111-160527 För heltidsstudier VT-16 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

MODERSMÅLET MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA MOFI FINSKA A. obligatoriska kurser:

MODERSMÅLET MODERSMÅLSINRIKTAD FINSKA MOFI FINSKA A. obligatoriska kurser: MODERSMÅLET MO 1 En värld av texter MO 2 Epik och medietexter MO 3 Texter, kultur och identitet MO 4 Texter i norden MO 5 Moderna texter MO 6 Textens makt MO 7 Muntlig kommunikation MO 8 Fördjupad skriv-

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen Utfärdad i Helsingfors den 13 november 2014 I enlighet med statsrådets beslut,

Läs mer

SKOLA INLEDNING. Vägledning

SKOLA INLEDNING. Vägledning SKOLA SKOLA SKOLA Vägledning Avsnittet berör det åländska skolsystemet. Grundskolan står i fokus, eftersom den är obligatorisk för alla barn. Bland annat presenteras undervisningsämnena, elev-, lärar-

Läs mer

Mera information om studentproven i de enskilda ämnena får du av ämnesläraren eller på studentexamensnämndens hemsida

Mera information om studentproven i de enskilda ämnena får du av ämnesläraren eller på studentexamensnämndens hemsida ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

Kalendarium Torpskolan Förutsättningar för Torpskolans kalendarium

Kalendarium Torpskolan Förutsättningar för Torpskolans kalendarium Förutsättningar för Torpskolans kalendarium Hösttermin 2016 Vårtermin 2017 Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal Åk 6, 9: Omdömen ifyllda senast 23/9. Samtal v. 39-41 Åk 6, 9: Omdömen ifyllda senast 10/2.

Läs mer

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN

PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN PRINCIPER FÖR DIMENSIONERINGEN AV IDENTIFIERING OCH ERKÄNNANDE AV KUNNANDE SAMT OMVANDLING AV VITSORD I DEN GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNINGEN Föreskrift 10/011/2016 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2016

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets förordning

Undervisnings- och kulturministeriets förordning Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

Kan vi bli bättre? De svenska gymnasisternas framgång i studentexamen. 31.1.2013 Erik Geber

Kan vi bli bättre? De svenska gymnasisternas framgång i studentexamen. 31.1.2013 Erik Geber Kan vi bli bättre? De svenska gymnasisternas framgång i studentexamen t 2007 2012 31.1.2013 Erik Geber Deltagande och allmän framgång De svenska abiturienterna är något fler i förhållande till årskullen,

Läs mer

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012

S:t Olofsskolan i Åbo. läsåret 2011-2012 S:t Olofsskolan i Åbo läsåret 2011-2012 ARBETSTIDER OCH LOV Höstterminen (period I) 16.8.2011 11.11.2011 Höstlov 20.10.2011 21.10.2011 Vinterterminen (period II) 14.11.2011 2.3.2012 Jullov 23.12.2011 8.1.2012

Läs mer

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17 januari 2017 januari 2017 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 februari 2017 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22

Läs mer

Läsårsdatum 2017/2018

Läsårsdatum 2017/2018 SOFIELUNDSSKOLAN Läsårsdatum / HÖSTTERMINEN Vecka 32 8 augusti Första dag som nya 6-åringar och nya elever får börja på skolans fritids Vecka 33 14 augusti Fritids har öppet. (Notera att förskolan har

Läs mer

EL HEM OCH TILL STUGAN. vattenfall.fi KUNDKALENDER Bild: SLS arkiv, ÖTA 247

EL HEM OCH TILL STUGAN. vattenfall.fi KUNDKALENDER Bild: SLS arkiv, ÖTA 247 EL HEM OCH TILL STUGAN vattenfall.fi KUNDKALENDER 2017 Bild: SLS arkiv, ÖTA 247 JANUARI år vinterbonade stuga har ett rum med egen ingång. Där har vi en frysbox och ett element som är inställt på ca +10

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors: Lärobokslista

Svenska samskolan i Tammerfors: Lärobokslista Svenska samskolan i Tammerfors: Lärobokslista 2017 2018 Modersmål och litteratur Kurserna 1-3 MO 1-3 Kurserna 4-6 MO 4-6 Tusen och en text (e-läromedel) http://laromedel.sets.fi/series/tusen-och-en-text/

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders MALAX KOMMUN PROTOKOLLSIDA Direktionen för Sida 2/13 2013 1 Sammanträdestid Onsdagen den 24 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats Beslutande x Storfors Sofia ordf. Vest-Berglund Ulrika x Backgren Ann-Sofi,

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

EVENEMANGSFÖRDELNING 2018 MD = mogendans UD = ungdomsdans

EVENEMANGSFÖRDELNING 2018 MD = mogendans UD = ungdomsdans Januari 2018 2019 2020 1:a ringen 2:a ringen 3:e ringen 4:e ringen 5:e ringen 6:e ringen 7:e ringen 8:e ringen 1 måndag 1.1 Nyårsdagen Ti 1.1 On 1.1 tisdag 2.1 onsdag 3.1 torsdag 4.1 fredag 5.1 lördag

Läs mer

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35.

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35. AUGUSTI 2015 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34 2 Söndag 18 3 V 32 19 4 20 5 21 6 22 Lördag 7 23 Söndag 8 Lördag 24 V 35 9 Söndag 25 10 V 33 26 RL-dag, åk 1-3/ HAMD 11 27 12 28 13 F-prövning 29 Lördag

Läs mer

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11:

Fördelning mellan kommunens skolor, antal elever per årskurs som inte har nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen ht11: Elever som ht11 inte nådde kunskapskraven Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån skolornas inskickade underlag sammanställt andel och antal elever som i år 8 och 9 inte nådde kunskapskraven Då

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER

EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER VID ÅLANDS LYCEUM LÄSÅRET 2015-2016 GITTAN LUNDBERG ANSVARIG LÄRARE FÖR EXTERNA KURSER EXTERNA KURSER Aktiviteter som bedrivs utanför skolans verksamhet, efter skoltid tex. Idrott, musik,

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor

Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Dubbelbehörighetsprojektet Start-up! I Åbo och Vasa den 8 mars 2017 Introduktion Christina Nygren-Landgärds, vicerektor Vad är dubbelbehörighetsprojektet? Dubbelbehörighet betyder att en ämneslärare har

Läs mer

LÄROBÖCKER & DATORER I GYMNASIET LÄSÅRET ALLA studerande BÖR HA LÄROBOK när kursen börjar!

LÄROBÖCKER & DATORER I GYMNASIET LÄSÅRET ALLA studerande BÖR HA LÄROBOK när kursen börjar! LÄROBÖCKER & DATORER I GYMNASIET LÄSÅRET 2016-2017 ALLA studerande BÖR HA LÄROBOK när kursen börjar! MODERSMÅL MO1-3 Holmgren, Åkerholm: Tusen och en text (4-årslicens) 9789515236319 Tusen och en text

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM

FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM FÖRESKRIFTER FÖR PROVEN I REALÄMNENA I DIGITAL FORM 10.3.2017 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det digitala provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena i digital

Läs mer

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM

FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM FÖRESKRIFTER för PROVEN I REALÄMNENA I ELEKTRONISK FORM 6.9.2016 Dessa föreskrifter kompletteras senare i fråga om hur det elektroniska provet genomförs i detalj. Föreskrifterna för proven i realämnena

Läs mer

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 1 2 3 4 5 6. 10 Manikyr dag 4. 11 Manikyr dag 5. Nagelspecialist 4. Nagelspecialist 5

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 1 2 3 4 5 6. 10 Manikyr dag 4. 11 Manikyr dag 5. Nagelspecialist 4. Nagelspecialist 5 Februari 3 5 Manikyr dag Manikyr dag Manikyr dag 3 Nagelspecialist Nagelspecialist Nagelspecialist 3 Nagelspecialist Nagelspecialist 5 Akryl dag Nagelspecialist 5 Akryl dag Akryl Proffs dag Nagelspecialist

Läs mer

Karleby svenska gymnasium Studieguide

Karleby svenska gymnasium Studieguide LÄROBÖCKER En del av böckerna kan lånas ur skolans läroboksbibliotek. Kolla först med ämnesläraren innan du köper boken. MODERSMÅLET OBS! finns i klassuppsättning, behöver ej beställas! Mo 1 En värld av

Läs mer

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL

EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL EXAMINANDER MED FRÄMMANDE SPRÅK SOM MODERSMÅL Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare 5.6.2015 Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen, nämndens föreskrifter

Läs mer

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri.

Nova Software kan vid önskemål kopiera över frågor/frågepaket i vårt förslag till kundens databas. Kopiering är kostnadsfri. Bakgrund Skolverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett stödmaterial som beskriver hur den skriftliga individuella utvecklingsplanen med omdömen och den framåtsyftande planeringen kan se ut. Stödmaterialet

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA I GYMNASIET Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon: 05-219 0810 rektor rektor@kotkasamskola.com VÄLKOMNA TILL KOTKA

Läs mer

INFOBLAD

INFOBLAD 2016-08-15 INFOBLAD 2016 17 2 Innehållsförteckning Skolans kontaktuppgifter... 3 Personal... 3 Lärare/tränare... 3 Skol- och studerandehälsovård Campus Norrvalla... 4 Lektionstider 2016-2017... 4 Periodindelning

Läs mer

Information för elever och vårdnadshavare vid

Information för elever och vårdnadshavare vid Information för elever och vårdnadshavare vid Elsa Brändströms skola Läsåret 2017-2018 1 Innehållsförteckning Välkommen till Elsa Brändströms skola 3 Läsårstider 4 Kontaktuppgifter 6 Rutiner och information

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors

S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors Studieguide S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T Svenska samskolan i Tammerfors läsåret 2015-2016 2 SAMSKOLANS UPPGIFT... 3 KONTAKTUPPGIFTER... 3 LÄRARKÅREN (för gymnasiet)... 4 ARBETS- OCH LOVDAGAR

Läs mer

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag

november måndag 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 23 måndag november 48 24 tisdag 25 onsdag 26 torsdag 48 november fredag 27 lördag 28 1:a sön. i advent 29 Ett nådens år Sak 9:9-10 Upp 3:20-22 Matt 21:1-9 Ps 24 30 måndag november 49 1 tisdag 2 onsdag

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Hösten 2016 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet.

OJUSTERAT VALLENTUNA KOMMUN. 5 2ss. Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärendet i korthet. VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokol I 20L3-L2-O3 1r (40) 5 2ss Uppföljning av timplaner (BUN 2013.2t0) Arbetsutskottets förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

De svenska gymnasisternas framgång i studentexamen Kommunförbundets gymnasiekonferens Erik Geber

De svenska gymnasisternas framgång i studentexamen Kommunförbundets gymnasiekonferens Erik Geber De svenska gymnasisternas framgång i studentexamen 2007-2012 Kommunförbundets gymnasiekonferens 24.5.2012 Erik Geber Deltagande och allmän framgång De svenska abiturienterna något överrepresenterade i

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

STUDIEGUIDE FÖR GYMNASIET

STUDIEGUIDE FÖR GYMNASIET 2010-2011 WWW.SAMSKOLAN.FI STUDIEGUIDE FÖR GYMNASIET Svenska samskolan i Tammerfors 2 KONTAKTUPPGIFTER Skolans namn: Upprätthållare: Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet Föreningen för Svenska samskolans

Läs mer

Idag. Traditioner + Högtider. Vanor: födelsedagar, på jobbet, i familjen. Fraser. Grammatik:

Idag. Traditioner + Högtider. Vanor: födelsedagar, på jobbet, i familjen. Fraser. Grammatik: Idag Traditioner + Högtider Vanor: födelsedagar, på jobbet, i familjen Fraser Grammatik: Hjälpverb + infinitiv Kortsvar Preteritum (=imperfekt) (=past tense) Oktober/november Halloween Alla helgons dag

Läs mer

V34-35: Helpdesk SYV: Program, kurser, språkval etc. AUGUSTI Måndag V Onsdag V F-prövning F-prövning.

V34-35: Helpdesk SYV: Program, kurser, språkval etc. AUGUSTI Måndag V Onsdag V F-prövning F-prövning. AUGUSTI 2016 1 Måndag V 31 17 Onsdag V 33 2 18 F-prövning 3 19 F-prövning 4 20 Lördag 5 21 Söndag 6 Lördag 22 V 34 7 Söndag 23 Skolstart Programgruppsdag 8 V 32 24 Programgruppsdag 9 25 Programgruppsdag

Läs mer

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium!

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen! Du har tagit emot en studieplats vid Kyrkslätts gymnasium och vi hoppas du ska trivas här. Den här studieguiden är ett av de redskap vi vill ge dig så att

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Vuxenutbildning Skövde

Vuxenutbildning Skövde Vuxenutbildning Skövde Kurser och ansökningskoder Våren 2018 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE TVÅSPRÅKIG UTBILDNING PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017-2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående pedagogiska studier för dem som avlagt magisterexamen PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE 2017 2018 TVÅSPRÅKIG UTBILDNING Fristående

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

KALENDARIUM LÄSÅR 2012-2013

KALENDARIUM LÄSÅR 2012-2013 2- - 7 HT 22 Augusti KALENDARIUM LÄSÅR 22-2 (Med reservation för ändringar, aktuell information finns på ) Mån /8 Förskola och fritids öppnar 2 Mån 8/8 Heldagsplanering hela förskolan stängd. Fritids öppet.

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2012 2013 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer