Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK"

Transkript

1 Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret

2 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13, Petalax Kansliet, öppet må-fr Kanslist Marit Udd, växel Rektor Margareta Bast-Gullberg Lärarrum Lärarrum (arbetsrum) Studiehandledare Nina Grönberg Fastighetsskötare Sven Haglund IT-ansvarig Benny Revahl Lärare vid skolan läsåret Bast-Gullberg Margareta, rektor, hk, re Backlund Marianne, ty, fib Björkas Kerstin, bi, ge, hk, ke Eklund Petter, mu Friman Thomas, gy Grönberg Nina, studiehandledning Hansell Simon, re, ps Korsman Bill, mab Lindholm Anton, fy, ke, mab Lähdesluoma Hanna, fr Löf Jari, fia, tjänstledig vik. Harkkila Tiina Nirkkonen Maria, gy Storthors Carina, te Palmberg Niklas, maa, fy, tjänstledig vik. Öhman Regina Sjöberg Bernice, en Sjöman Berit, mo Söderman Ann-Charlotte, hi, sl, fil, tjänstledig vik. Forsman André Till Inga-Lill, fr, en Westö Christian, speciallärare

3 Grupphandledare 11 Marianne Backlund 12 Inga-Lill Till 20 Berit Sjöman/Simon Hansell 31 Kerstin Björkas 32 Tiina Harkkila Hälsovården Hälsovårdaren Carina Nordman-Byskata har mottagning på högstadiet måndag-fredag kl utan tidsbeställning. Vill du reservera en tid till skolhälsovårdaren, skolläkaren eller fråga något är hon säkrast anträffbar kl alla vardagar på tel.nr , men du kan även skicka sms på tfn eller e-post till Faxnr direkt till Carina är Kom ihåg att uppge namn och klass! Under skolåret ordnas skolläkardagar. Ta kontakt med Carina ifall du behöver en tid till skolläkaren. För första årets elever ordnas automatiskt träff med skolhälsovårdare och skolläkare. Ändringar i och uppdateringar av skolhälsovårdens tider anges på Fronter. Skolkurator och psykolog Skolkuratorn Mats Bergvik anträffbar på högstadiet. Tid beställs per telefon Tid till psykolog Mia Böling beställs per telefon Mottagning vid högstadiet enligt behov. Försäkringar Eleverna är olycksfallsförsäkrad under bussresan till och från skolan samt under skoldagen. Ifall en olycka sker bör detta genast anmälas till rektor. Om man använder moped, motorcykel eller med egen bil helt eller delvis under skolfärden är det den egna trafikförsäkringen som gäller. 3

4 Studiestöd/studielån/skolskjuts Elever vid gymnasiet vilka fyllt 17 år kan ansöka om statligt studiestöd/lån. Studiestödet behöver inte återbetalas. Studiestödsansökningarna skickas hem direkt från FPA i god tid före eleven fyller 17 år. FPA uppmanar alla studeranden att fylla i sin ansökan elektroniskt för snabbare behandling. Detta görs via FPA:s hemsida. Ansökningarna skall vara inlämnade i god tid så att FPA kan behandla dem före den dag man är berättigad till stöd. Mera information kan fås från skolans kansli och studiehandledaren. Eleverna betalar själva sina skolresor, men får stöd från FPA. För närvarande kostar ett 44-resors kort 43 euro. Kortet kan laddas 10 ggr/skolår (ABI 6 ggr) och sista möjligheten för laddning är 14 dagar före skolavslutningen. För ABI-gruppen betyder det att 29 januari är sista datum det går att ladda och övriga elever 22 maj. OBSERVERA! Det här gäller: Skolan är skyldig att meddela FPA då era scheman ändrar så dramatiskt att ni inte alls eller är ytterst lite i skolan. SKOLRESESTÖDET Daglig skolresa: För att ha rätt till skolresestöd ska den studerande ha minst 7 skolresor i en riktning per vecka. Det betyder att man åker till skolan 4 dagar i veckan över en tidsperiod på 18 kalenderdagar på en månad. Ex. Om eleven plockat bort alla kurser i period 6 och inte alls kommer till skolan, kommer skolresestödet att dras in både för april och maj då det är fråga om mer än 18 dagar i vardera månaden. Har man haft lite kurser i period 5 också och inte kommit upp till 4 skoldagar ligger också de tidigare månaderna i farozonen. Vi vill på det här sättet upplysa er om att om/när ni plockar bort kurser och ändrar i ert schema för att få så lite lektioner som möjligt, betyder det att vi enligt lag, måste meddela FPA och då mister eleven rätten till skolresestöd. D.v.s man får inte ladda busskortet och de som får ersättning för egen bil kan bli tvungen att betala tillbaka ersättningen till FPA. På samma sätt kan frånvaron påverka studiestödet för dem som får sådant. 4

5 Ordningsregler Skolans ordningsregler har fastställts av direktionen. Det är skäl att vara medveten om vissa grundläggande principer för att skolarbetet skall löpa friktionsfritt: - om elev valt att delta i undervisningen av en kurs är närvaro obligatorisk - vid sjukdomsfall skall skolan meddelas om frånvaro av en vårdnadshavare (kan ske via Wilma) - elev som har fyllt 18 år skall ha sjukintyg från första sjukdagen - oskälig frånvaro är all frånvaro utan tillstånd eller sjukintyg och det medför att eleven avvisas från kursen - lärare kan bevilja ledigt från enskilda lektioner - ledigheter upp till en vecka beviljas av grupphandledaren (t.ex. familjeskäl) - längre ledigheter beviljas av rektor - ansökan om ledigheter över tre dagar sker skriftligt - skolans egendom skall aktas och vårdas - pågående undervisning får inte störas - varje elev har rätt till en trygg och lugn studiemiljö - om man stör undervisningen för en grupp fortgående, avvisas man från kursen - eleverna skall uppträda och föra sig så som det anstår ansvarsfulla gymnasister - skolan accepterar inte droger eller drogbruk i någon form Studierna Gymnasiet är 2-4-årigt. Inom denna tid bör eleverna avlägga minst 75 kurser. I dessa bör alla gemensamma kurser ingå. Minst 10 fördjupade kurser bör ingå i studieprogrammet. Kurserna väljs ur skolans undervisningsutbud. Andra kurser som införs i studieprogrammet måste till sitt omfång och nivå vara av gymnasial karaktär. I gymnasiet avläggs kurserna antingen genom att man deltar i undervisningen eller genom tentamen. Då kurs avläggs genom deltagande i undervisningen är närvaro obligatorisk. Elever som avlägger kurser i andra mellanstadieskolor skall meddela skolan detta, ifall det påverkar studiegången i den egna skolan. Vissa kurser i skolan har en sådan karaktär att man måste delta i undervisningen. Till denna typ av kurser hör bland 5

6 annat argumentationskursen i modersmål och de muntliga kurserna i språk. Lärarna ger information till eleverna om hur kurser tenteras. Om kurs avläggs genom tentamen anvisas eleven litteratur, arbetsuppgifter och andra nödvändiga övningar som behövs för att en rättvis bedömning skall kunna ske. Läraren besluter om vad som ingår i tentamenskraven. Eleven svarar själv för all inlärning vid tentamen. Elev som vill tentera kurs kan även hänvisas till distansundervisningen inom Vi7. Underkänd kurs kan tenteras en gång. Är man fortfarande underkänd efter detta måste man delta i kursen på nytt om man vill erhålla godkänt vitsord för kursen. Avvikande förfarande förutsätter godkännande av rektor. För alla elever gäller att man blir godkänd i ett läroämne om minst 2/3 av ämnets kurser är godkända. Eleverna har möjlighet att få kunnande erkänt. Angående förfaringssättet för erkännande av kunnande bör studiehandledaren kontaktas. Eleverna svarar själva för att de har de kurser som krävs. Bedömning Periodbedömningen sker efter varje period. Underkända vitsord kan höjas vid förnyat förhör efter perioden. Godkända vitsord kan höjas och tentamina kan avläggas vid höjningstentamen. Särskilda tentamenstillfällen kan, om särskilda skäl föreligger, även hållas enligt överenskommelse med respektive lärare. Alla gemensamma och fördjupade kurser bedöms med vitsorden Avgångsbetyget anger kursantal och vitsord. Vitsordet räknas ut som ett medeltal av de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna i ett ämne. Läraren har rätt att, i viss utsträckning, avväga slutvitsordet vid behov om det finns skäl för det. Obedömda kurser OBS! Obedömda kurser stryks från studieprogrammet om eleven inte har kompletterat och fullgjort kurserna under påföljande period. Abiturienterna bör ha alla kurser klara inom april. Efter det kan studieprogrammet inte kompletteras. Anmälan till förhör Anmälan till förnyat förhör, höjningstentamen och kurstentamen samt även för obedömd kurs sker alltid via Wilma även om man har talat med 6

7 läraren ifråga. Elev som inte infinner sig till tentamen trots anmälan har förverkat sin tentamensrätt. Studieprogram Eleverna skall själv göra upp ett studieprogram för sina gymnasiestudier. Man har rätt att justera programmet då skäl finns. Ändringar i studieprogrammet bör godkännas av studiehandledaren. Ändringar som medför att undervisningen av en kurs hotas godkänns inte. Dock bör man noga överväga vilka kurser man avlägger och hur de passar till ens framtidsplaner. Eleven är själv ansvarig för att kursantalet fylls. Om elev väljer att tentera kurs skall överenskommelse om tentamen göras en vecka före periodbytet. 7

8 Kursutbud vid gymnasiet l:a året 2:a året 3:dje året Modersmålet Finska A Finska B Engelska Matematik A * Matematik B Biologi Geografi Fysik Kemi Religion Filosofi Historia Samhällslära Musik Teckning Gymnastik Tyska Franska Psykologi Hälsokunskap Utöver dessa kurser erbjuds eleverna extra fördjupade kurser i olika ämnen löpande under läsåret *Vi7-kurs Anvisningar: - de med fet stil angivna kurserna är obligatoriska Du måste ha minst 75 kurser totalt, av vilka 10 måste vara fördjupade (angivna med normaltjock stil) - du kan ersätta max 20 kurser i gymnasiet med kurser från andra skolor (t.ex. MI eller Musikskolan) - de som läst tyska eller franska i högstadiet kan välja att börja med samma språk från och med kurs 3 i gymnasiet. Kurs 1 och 2 kan läsas som repetitionskurser eller godkännas som tillämpade/ersättande kurser. - av MU + TE bör man ha minst tre kurser, antingen 2 MU + l TE eller 2 TE + l MU (gäller obligatoriska kurser) 8

9 Viktigt att observera om elevernas kursval De elever som tänker avlägga ämnesrealen som obligatoriskt eller frivilligt prov i studentexamen bör observera att frågorna ställs på de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna. Det innebär att man i sina kursval bör se till att man väljer de kurser som proven omfattar. Det är också viktigt att observera att proven hålls under två skilda dagar och att man endast kan avlägga ett prov per grupp/dag. Proven är grupperade enligt följande: Dag 1 Dag 2 Psykologi Filosofi Historia Fysik Biologi Religion, Livsåskådning Samhällslära Kemi Geografi Hälsolära Dagarna byter plats vid olika skrivomgångar Den som vill skriva ämnesrealprov i t.ex. både historia och filosofi är tvungen att skriva det ena provet på hösten före eller efter de egentliga skrivningarna, eftersom proven går på samma dag. Om man vill ha båda ämnen i sitt studentbetyg måste man skriva det ena ämnet på hösten före de egentliga skrivningarna. I annat fall erhåller man ett särskilt betyg över det andra provet. Högskolor och universitet beaktar ämnesrealprovet då man söker om inträde till dem, och därför är det skäl att noga överväga valet av de kurser man läser och vilka ämnesrealprov man avlägger i studentexamen. 9

10 Tentamenstillfällen Anmälan till Förnyat Höjningstentamen förhör förhör För abiturienterna kan ordnas särskilda höjningstentamen enligt överenskommelse med respektive lärare. Abiturienternas lärokursbedömning sker separat i februari enligt egen tidtabell. Period Datum Aktivitet Kalenderd. Arbetsd Dagsverke fre Höstlov Självständighetsdag Abi-dag V Projektstudier 7 5 V Sportlov Påsk Kristi himmelsfärd Ledig dag

11 Lektionstider under läsåret är följande: Måndag, tisdag, torsdag fredag Lektion Tid Antal minuter MAT - paus Onsdag Lektion Tid Antal minuter MAT - paus VIKTIG ABI-information Under det sista skolåret är det skäl att koncentrera sig på skolarbetet maximalt för att nå goda studieresultat. Konkurrensen till olika utbildningsanstalter är stor och det är nödvändigt att man har så goda dimissions- och studentbetyg som möjligt. Under skolåret är det därför nödvändigt att avväga planeringen av fritiden så att tillräckligt med tid reserveras för studier och förberedelsearbete. De elever som önskar tentera kurser under sista skolåret bör göra separata överenskommelser med lärarna om tidpunkterna för dessa. Det är skäl att kontrollera sitt kursantal och att observera bestämmelserna om studiehinder. Under sista skolåret skall man inte ta ledigt för semesterresor eller ha arbete vid sidan av skolan. Obedömda kurser måste ha vitsord senast den Den 18.2 stryks obedömda kurser och skall därefter avläggas i sin helhet på nytt. 11

12 De kurser som skall ingå i dimissionsbetyget bör vara avklarade inom april. Samma tidsgräns gäller för tillämpade och eventuella andra kurser. De elever som avlägger ämnesrealprov på hösten kan försöka höja sina vitsord på våren Alternativt kan man avlägga flera ämnesrealprov på våren. Det är skäl att noga överväga vilka ämnesrealprov man skall avlägga och vilket prov som eventuellt är obligatoriskt och när det avläggs. De som inte skriver ämnesrealprov på hösten kan avlägga två ämnesrealprov på våren Elever som inte önskar vitsord på avgångsbetyget i gymnastik och ämnen med en kurs bör meddela om detta skriftligt till kansliet. Efter 18.2 ordnar skolan övningar och förberedelse i olika ämnen. Elever som deltar i skrivningarna bör delta i dessa tillfällen. Detta gäller speciellt elever som är svaga i ett ämne. Hålltider Abiturienterna och de som skriver spridd examen bör beakta läsårets hålltider. - höstens skrivningar hålls fredagen 20 november är sista dagen för anmälan till vårens skrivningar - abiturienternas sista skoldag är den tentamensperiod 1 är den vårens första modersmål och hörförståelserna hålls de skriftliga proven hålls tentamensperiod 2 är den resultat fås senast avslutning och dimission lördagen Anmälningar Anmälningar till skrivningarna görs via Wilma. Tiden för anmälan till vårens skrivningar utgår den 20 november och till höstens skrivningar utgår tiden för elever i åk II 17 maj och för studenterna den 6 juni. Anmälan är bindande. I anmälan och under skolåret skall eleverna använda sitt korrekta namn, så som det är angivet i ämbetsbetyg eller motsvarande handling. 12

13 Avgifter Studentexamensnämnden uppbär avgifter av dem som deltar i proven. Avgifterna mottas av skolan och skall vara betalda inom januari och juli. Hösten 2015 är avgifterna följande: - grundavgift 14,00 euro - avgift per prov 28,00 euro - avgift för kontrollbedömning 50 euro 13

14 Provdagarna hösten 2015 Hörförståelseprov mån 7.9 tis 8.9 ons 9.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs finska, A- och B-nivå främmande språk, lång lärokurs engelska främmande språk, kort lärokurs tyska engelska franska Skriftliga prov fre 11.9 modersmålet svenska, textkompetens mån 14.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi ons 16.9 främmande språk, lång lärokurs fre 18.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs mån 21.9 modersmålet svenska, essäprov provet i svenska som andraspråk ons 23.9 matematik, lång och kort lärokurs fre 25.9 religion, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap mån 28.9 främmande språk, kort lärokurs Beträffande tider, regler och praktiska arrangemang vid de olika provtillfällena ges information i annat sammanhang. 14

15 Läsårskalender v.33 må 10 Augusti ti 11 Period 1 Skolstart kl on 12 Skolfotografering kl 9.00 to 13 fr 14 lö 15 sö 16 v.34 må 17 Val av elevkårsstyrelse kl ti 18 on 19 to 20 fr 21 lö 22 sö 23 v.35 må 24 ti 25 on 26 to 27 fr 28 lö 29 sö 30 v.36 må 31 ti 1 September on 2 to 3 fr 4 Dagsverksdag lö 5 Företagardagen sö 6 v.37 må 7 Hfst. FiA, FiB ti 8 Hfst. EnA on 9 Hfst. TyC, FrC to 10 fr 11 Modersmål, textkompetens lö 12 15

16 sö 13 v.38 må 14 Ps, Fil, HS, Fy, Bi ti 15 on 16 EnA to 17 fr 18 FiA, FiB lö 19 sö 20 v.39 må 21 Period 2 Modersmålet essä, svenska som andraspråk ti 22 on 23 MaA, MaB, Höstdagjämning to 24 fr 25 Re, Lk, Sl, Ke, Ge, Hk, Anmälan till tentamen lö 26 sö 27 v.40 må 28 TyC, FrC ti 29 Förnyat förhör on 30 to 1 Oktober fr 2 lö 3 sö 4 Mikaelidagen v.41 må 5 ti 6 on 7 to 8 fr 9 lö 10 Aleksis Kivi-dagen, finska litteraturens dag sö 11 v.42 må 12 ti 13 on 14 Höstlov to 15 Höstlov fr 16 Höstlov lö 17 sö 18 16

17 v.43 må 19 ti 20 on 21 to 22 fr 23 lö 24 FN-dagen sö 25 Sommartiden slutar v.44 må 26 ti 27 on 28 to 29 fr 30 lö 31 Alla helgons dag sö 1 November v.45 må 2 Period 3 ti 3 on 4 to 5 fr 6 Anmälan till tentamen, Svenska dagen lö 7 sö 8 Farsdag v.46 må 9 ti 10 Förnyat förhör on 11 to 12 Höjningsförhör fr 13 lö 14 sö 15 v.47 må 16 ti 17 on 18 to 19 Internationella mansdagen 17 fr 20 lö 21 sö 22 Anmälan till vårens studentskrivningar, Barnkonventionensdagen

18 v.48 må 23 ti 24 on 25 to 25 fr 27 lö 28 sö 29 Första advent v.49 må 30 ti 1 December on 2 to 3 fr 4 lö 5 sö 6 Självständighetsdagen, Andra advent v.50 må 7 ti 8 Sibeliusdagen, den finländska musikens dag on 9 to 10 fr 11 lö 12 sö 13 Tredje advent, Lucia v.51 må 14 ti 15 on 16 to 17 fr 18 lö 19 sö 20 Fjärde advent v.52 må 21 ti 22 Vintersolståndet on 23 to 24 Julafton fr 25 Juldagen lö 26 Julannandag, Stefanidagen sö 27 v.53 må 28 Menlösa barns dag 18

19 ti 29 on 30 to 31 Nyårsafton fr 1 Januari Nyårsdagen lö 2 sö 3 v.1 må 4 ti 5 on 6 Trettondagen to 7 fr 8 lö 9 sö 10 v.2 må 11 Period 4 Skolan börjar, Anmälan till tentamen ti 12 on 13 Tjugondag Knut to 14 fr 15 lö 16 sö 17 v.3 må 18 ti 19 Förnyat förhör on 20 to 21 fr 22 lö 23 sö 24 v.4 må 25 ti 25 on 27 Minnesdag för förintelsens offer to 28 fr 29 lö 30 sö 31 v.5 må 1 Februari ti 2 19

20 on 3 to 4 fr 5 Runebergsdagen lö 6 Samiska nationaldagen sö 7 Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen v.6 må 8 ti 9 Fastlagstisdagen on 10 to 11 fr 12 Modersmål, textkompetens lö 13 sö 14 Alla hjärtans dag v.7 må 15 Hfst, EnA ti 16 Hfst, FiA, FiB on 17 Hfst, TyC, FrC to 18 ABI-dagen fr 19 lö 20 sö 21 Modersmålsdagen v.8 må 22 Vecka 8-program hela veckan ti 23 on 24 to 25 fr 26 Anmälan till tentamen lö 27 sö 28 Kalevaladagen, finländska kulturens dag v.9 må 29 Sportlovsvecka, Skottdagen ti 1 Mars on 2 to 3 fr 4 lö 5 sö 6 v.10 må 7 Period 5 ti 8 Förnyat förhör, Internationella kvinnodagen on 9 20

21 to 10 Fr 11 Höjningsförhör Lö 12 sö 13 Marie bebådelsedag v.11 må 14 Modersmålet essäprov, Svenska som andraspråk Ti 15 on 16 Re, Lk, Sl, Ke, Ge, Hk to 17 Fr 18 EnA Lö 19 Minna Canth-dagen, Jämställdhetsdagen sö 20 Vårdagjämning v.12 må 21 FiA, FiB Ti 22 on 23 Matematik lång och kort, Askonsdag to 24 Skärtorsdag fr 25 Långfredag lö 26 Påsklördag sö 27 Påskdagen v.13 må 28 Annandag påsk ti 29 on 30 Ps, Fil, Hi, Fy, Bi to 31 fr 1 April Tyska, franska, engelska kort, Första april lö 2 sö 3 v.14 må 4 ti 5 on 6 to 7 fr 8 lö 9 Mikael Agrikola-dagen sö 10 v.15 må 11 ti 12 on 13 to 14 21

22 fr 15 lö 16 sö 17 v.16 må 18 Period 6 ti 19 on 20 to 21 fr 22 Anmälan till tentamen lö 23 Världsbokdagen sö 24 Ålands flaggas dag v.17 må 25 ti 26 Förnyat förhör on 27 Nationella veterandagen to 28 Fr 29 Lö 30 Valborgsmässoafton sö 1 Maj Första maj v.18 må 2 Ti 3 on 4 to 5 Kristi himmelfärdsdag Fr 6 Ledig dag Lö 7 sö 8 Morsdag v.19 må 9 Europadagen Ti 10 on 11 to 12 Snellmansdagen, finskhetens dag fr 13 lö 14 sö 15 Pingstdagen, De stupades dag v.20 må 16 ti 17 Åk II anmälan till höstens studentskrivningar on 18 to 19 fr 20 22

23 lö 21 sö 22 v.21 må 23 ti 24 on 25 to 26 fr 27 lö 28 sö 29 v.22 må 30 ti 31 on 1 to 2 fr 3 23 lö 4 sö 5 v.23 må 6 Juni ti 7 on 8 Förnyat förhör to 9 Ålands självstyrelsedag fr 10 Höjningsförhör lö 11 sö 12 v.24 må 13 ti 14 on 15 to 16 fr 17 lö 18 sö 19 v.25 må 20 ti 21 Sommarsolståndet on 22 to 23 fr 24 Midsommarafton Våravslutning och Dimission, Dagen för försvarets fanfest Världsmiljödagen Anmälan till tentamen, Studenter, Anmälan till höstens studentskrivningar

24 Anteckningar: 24

25 25 Tel: Fax: E-post:

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2014 2015 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13 66240 Petalax fax: 347 1635 e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2012-2013 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 050-432 71 89 kansli@samskolan.fi www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS

SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS SVENSKA SAMSKOLAN I TAMMERFORS VALBARA KURSER FÖR ÅK 7 9 LÄSÅRET 2014 2015 Svenska samskolan i Tammerfors Koulukatu 14 33200 Tammerfors Kansli tfn: 050 432 71 89 Rektor: 050 549 94 49 Studiehandledare:

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA I GYMNASIET Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon: 05-219 0810 rektor rektor@kotkasamskola.com VÄLKOMNA TILL KOTKA

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2012 2013 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35.

AUGUSTI 2015. 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34. 2 Söndag 18 3 V 32 19. 6 22 Lördag. 7 23 Söndag. 8 Lördag 24 V 35. AUGUSTI 2015 1 Lördag V 31 17 Måndag Skolstart V 34 2 Söndag 18 3 V 32 19 4 20 5 21 6 22 Lördag 7 23 Söndag 8 Lördag 24 V 35 9 Söndag 25 10 V 33 26 RL-dag, åk 1-3/ HAMD 11 27 12 28 13 F-prövning 29 Lördag

Läs mer

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 1 2 3 4 5 6. 10 Manikyr dag 4. 11 Manikyr dag 5. Nagelspecialist 4. Nagelspecialist 5

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön 1 2 3 4 5 6. 10 Manikyr dag 4. 11 Manikyr dag 5. Nagelspecialist 4. Nagelspecialist 5 Februari 3 5 Manikyr dag Manikyr dag Manikyr dag 3 Nagelspecialist Nagelspecialist Nagelspecialist 3 Nagelspecialist Nagelspecialist 5 Akryl dag Nagelspecialist 5 Akryl dag Akryl Proffs dag Nagelspecialist

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

Studieguide S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors

Studieguide S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T. Svenska samskolan i Tammerfors Studieguide S T U D I E G U I D E F Ö R G Y M N A S I E T Svenska samskolan i Tammerfors läsåret 2014-2015 2 SAMSKOLANS UPPGIFT... 3 KONTAKTUPPGIFTER... 3 LÄRARKÅREN (för gymnasiet)... 4 ARBETS- OCH LOVDAGAR

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium!

Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen till Kyrkslätts gymnasium! Välkommen! Du har tagit emot en studieplats vid Kyrkslätts gymnasium och vi hoppas du ska trivas här. Den här studieguiden är ett av de redskap vi vill ge dig så att

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier.

God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. 1 Hälsotjänsterna och kontakterna inom social- och hälsovården för studeranden vid Karis-Billnäs gymnasium 2014-2015 God hälsa är den viktigaste förutsättningen för lyckade studier. Din fysiska hälsa kan

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 43-44 2007. Matsedel v 43

NÄR-VAR-HUR. Osbecksgymnasiet. Vecka 43-44 2007. Matsedel v 43 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 43-44 2007 Matsedel v 43 Må: Pannbiff med lök, sås, potatis, lingonsylt Ti: Hemlagad fiskgratäng, sås, ris On: Helstekt kotlettrad, sås, potatis, ättiksgurka To: Ärtsoppa

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en av två skolor inom myndigheten Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen Bokning av föreningslokalen våren 2015 Januari Tor 1 Nyårsdagen Nyårsdagen Fre 2 Lör 3 Sön 4 Mån 5 Tis 6 Trettondag jul Trettondag jul Ons 7 09.00-15.00 Styrelsemöte 13.30-15.00 Vi spelar sällskapsspel

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör

www.ha.ax Ansökningsguide hotell- och restaurangadministratör www.ha.ax Ansökningsguide 2015 företagsekonom Ingenjör hotell- och restaurangadministratör maskinbefäl sjökapten sjukskötare systemvetare Våra utbildningsprogram Informationsteknik Elektroteknik Företagsekonomi

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

Personal- och utbildningsenkät

Personal- och utbildningsenkät Personal- och utbildningsenkät Finlands Näringsliv EK kartlägger årligen med hjälp av en personal- och utbildningsenkät arbetskrafts- och utbildningsbehovet i sina medlemsföretag I den enkät som sammanställdes

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005 Matsedel v 11-12 Må: Varm korv, potatis Ti: Fiskgryta, ris On: Köttfärs- och potatisgratäng (svensk moussaka) To: Mexicanasoppa, mjuk smörgås med pålägg Fr:

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010

Svenska samskolan i Tammerfors. Kursbeskrivningar för valbara kurser. i grundskolan åk 7-9. läsåret 2009-2010 Svenska samskolan i Tammerfors Kursbeskrivningar för valbara kurser i grundskolan åk 7-9 läsåret 2009-2010 Uppdaterad 27.1.2009 Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt den

Läs mer

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2

A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2 SPANSKA Syftet med spanskaundervisningen i Kyrkslätts gymnasium är att utveckla de studerandes förmåga till interkulturell kommunikation. De studerande ska få kunskaper och färdigheter i det spanska språket

Läs mer

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30.

Förteckningarna är (genom ordförandebeslut) reviderade av sektionsnämnden för lärarutbildning 2003-01-30. Örebro universitet Bilaga till utbildningsplanerna Praktisk pedagogisk utbildning till gymnasielärare, 40 poäng samt Praktisk pedagogisk utbildning till grundskollärare i årskurs 4-9, 40 poäng Förteckning

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR utfärdade av STUDENT- EXAMENSNÄMNDEN 6.5.2015 Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar innehåller text ur gymnasielagen, lagen om anordnande av

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Grundskolans. Elevens Val 2015-16

Grundskolans. Elevens Val 2015-16 Grundskolans Elevens Val 2015-16 Textilslöjd (TX) Har du lust att skapa och vara kreativ, välj elevens val i textil. Här får du möjlighet att blomma ut med dina idéer och fördjupa dig i hantverkstekniker.

Läs mer

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM

KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM KARLEBY SVENSKA GYMNASIUM STUDIEGUIDE o. INFORMATION LÄSÅRET 2011 2012 Karleby svenska gymnasium Banérgatan 3-5, 67100 Karleby www.ksg.kokkola.fi Telefonnummer: kansli 828 9672, lärarrum 828 9675, studiehandledare

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar

Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar ÅLANDS LYCEUM Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar HUTH STUDIEGUIDE 2013-2014 www.lyceum.ax Bästa studerande vid Ålands yrkesgymnasium! Du har valt att läsa det högskoleförberedande utbildningshelheten

Läs mer

Läxhjälp i grundskolan

Läxhjälp i grundskolan 2015-02-26 Läxhjälp i grundskolan Sammanställning av elevernas möjligheter till läxhjälp 1 Innehåll Antal skolor som erbjuder läxhjälp läsåret 2014/2015... 2 Öppen för alla?... 2 Ämnen... 2 Under eller

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola?

Varför reserveras en del av studieplatserna enbart för dem som inte redan har en studieplats vid eller examen från en högskola? HUR FÖRNYAS ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA? SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera studieplatser

Läs mer

BOKLISTA 2014-2015. Tankar-filosofi för gymnasiet (Fäldt & Fäldt), Studentlitteratur ELLER Öppna frågor 1-4, Söderströms Bok inte nödvändig för kurs 1

BOKLISTA 2014-2015. Tankar-filosofi för gymnasiet (Fäldt & Fäldt), Studentlitteratur ELLER Öppna frågor 1-4, Söderströms Bok inte nödvändig för kurs 1 BOKLISTA 014-015 FILOSOFI Tankar-filosofi för gymnasiet (Fäldt & Fäldt), Studentlitteratur ELLER Öppna frågor 1-4, Söderströms Bok inte nödvändig för kurs 1 SAMHÄLLSLÄRA Sl 1 Sl Samhället / s Ekonomikunskap

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016

VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 VÄLKOMMEN TILL TESSIN LÄSÅRET 2015 2016 Välkommen till Nyköpings Gymnasium Tessin! Vi önskar dig varmt välkommen till Nyköping Gymnasium Tessin. I detta häfte finns viktig information som är bra att känna

Läs mer

modern teknik värdering av källor och påståenden

modern teknik värdering av källor och påståenden 1 2 kreativitet fältstudier kommunikation argumentation hållbar utveckling analytiskt tänkande modern teknik värdering av källor och påståenden experiment och laborationer idéhistoriskt perspektiv 3 4

Läs mer

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare.

MÅNADSBREV FEBRUARI. Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. MÅNADSBREV FEBRUARI 2013 Hej! Nu är vi inne i februari och dagarna börjar långsamt bli ljusare. Viktiga datum: Åk 4 13/2 åker på teater till Tivolihuset på fm. Åk 5 Brandstationen blev inställd förra gången.

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer