Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK"

Transkript

1 Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret

2 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13, Petalax Kansliet, öppet må-fr Kanslist Marit Udd, växel Rektor Margareta Bast-Gullberg Lärarrum Lärarrum (arbetsrum) Studiehandledare Nina Grönberg Fastighetsskötare Sven Haglund IT-ansvarig Benny Revahl Lärare vid skolan läsåret Bast-Gullberg Margareta, rektor, hk, re Backlund Marianne, ty, fib Björkas Kerstin, bi, ge, hk, ke Eklund Petter, mu Friman Thomas, gy Grönberg Nina, studiehandledning Hansell Simon, re, ps Korsman Bill, mab Lindholm Anton, fy, ke, mab Lähdesluoma Hanna, fr Löf Jari, fia, tjänstledig vik. Harkkila Tiina Nirkkonen Maria, gy Storthors Carina, te Palmberg Niklas, maa, fy, tjänstledig vik. Öhman Regina Sjöberg Bernice, en Sjöman Berit, mo Söderman Ann-Charlotte, hi, sl, fil, tjänstledig vik. Forsman André Till Inga-Lill, fr, en Westö Christian, speciallärare

3 Grupphandledare 11 Marianne Backlund 12 Inga-Lill Till 20 Berit Sjöman/Simon Hansell 31 Kerstin Björkas 32 Tiina Harkkila Hälsovården Hälsovårdaren Carina Nordman-Byskata har mottagning på högstadiet måndag-fredag kl utan tidsbeställning. Vill du reservera en tid till skolhälsovårdaren, skolläkaren eller fråga något är hon säkrast anträffbar kl alla vardagar på tel.nr , men du kan även skicka sms på tfn eller e-post till Faxnr direkt till Carina är Kom ihåg att uppge namn och klass! Under skolåret ordnas skolläkardagar. Ta kontakt med Carina ifall du behöver en tid till skolläkaren. För första årets elever ordnas automatiskt träff med skolhälsovårdare och skolläkare. Ändringar i och uppdateringar av skolhälsovårdens tider anges på Fronter. Skolkurator och psykolog Skolkuratorn Mats Bergvik anträffbar på högstadiet. Tid beställs per telefon Tid till psykolog Mia Böling beställs per telefon Mottagning vid högstadiet enligt behov. Försäkringar Eleverna är olycksfallsförsäkrad under bussresan till och från skolan samt under skoldagen. Ifall en olycka sker bör detta genast anmälas till rektor. Om man använder moped, motorcykel eller med egen bil helt eller delvis under skolfärden är det den egna trafikförsäkringen som gäller. 3

4 Studiestöd/studielån/skolskjuts Elever vid gymnasiet vilka fyllt 17 år kan ansöka om statligt studiestöd/lån. Studiestödet behöver inte återbetalas. Studiestödsansökningarna skickas hem direkt från FPA i god tid före eleven fyller 17 år. FPA uppmanar alla studeranden att fylla i sin ansökan elektroniskt för snabbare behandling. Detta görs via FPA:s hemsida. Ansökningarna skall vara inlämnade i god tid så att FPA kan behandla dem före den dag man är berättigad till stöd. Mera information kan fås från skolans kansli och studiehandledaren. Eleverna betalar själva sina skolresor, men får stöd från FPA. För närvarande kostar ett 44-resors kort 43 euro. Kortet kan laddas 10 ggr/skolår (ABI 6 ggr) och sista möjligheten för laddning är 14 dagar före skolavslutningen. För ABI-gruppen betyder det att 29 januari är sista datum det går att ladda och övriga elever 22 maj. OBSERVERA! Det här gäller: Skolan är skyldig att meddela FPA då era scheman ändrar så dramatiskt att ni inte alls eller är ytterst lite i skolan. SKOLRESESTÖDET Daglig skolresa: För att ha rätt till skolresestöd ska den studerande ha minst 7 skolresor i en riktning per vecka. Det betyder att man åker till skolan 4 dagar i veckan över en tidsperiod på 18 kalenderdagar på en månad. Ex. Om eleven plockat bort alla kurser i period 6 och inte alls kommer till skolan, kommer skolresestödet att dras in både för april och maj då det är fråga om mer än 18 dagar i vardera månaden. Har man haft lite kurser i period 5 också och inte kommit upp till 4 skoldagar ligger också de tidigare månaderna i farozonen. Vi vill på det här sättet upplysa er om att om/när ni plockar bort kurser och ändrar i ert schema för att få så lite lektioner som möjligt, betyder det att vi enligt lag, måste meddela FPA och då mister eleven rätten till skolresestöd. D.v.s man får inte ladda busskortet och de som får ersättning för egen bil kan bli tvungen att betala tillbaka ersättningen till FPA. På samma sätt kan frånvaron påverka studiestödet för dem som får sådant. 4

5 Ordningsregler Skolans ordningsregler har fastställts av direktionen. Det är skäl att vara medveten om vissa grundläggande principer för att skolarbetet skall löpa friktionsfritt: - om elev valt att delta i undervisningen av en kurs är närvaro obligatorisk - vid sjukdomsfall skall skolan meddelas om frånvaro av en vårdnadshavare (kan ske via Wilma) - elev som har fyllt 18 år skall ha sjukintyg från första sjukdagen - oskälig frånvaro är all frånvaro utan tillstånd eller sjukintyg och det medför att eleven avvisas från kursen - lärare kan bevilja ledigt från enskilda lektioner - ledigheter upp till en vecka beviljas av grupphandledaren (t.ex. familjeskäl) - längre ledigheter beviljas av rektor - ansökan om ledigheter över tre dagar sker skriftligt - skolans egendom skall aktas och vårdas - pågående undervisning får inte störas - varje elev har rätt till en trygg och lugn studiemiljö - om man stör undervisningen för en grupp fortgående, avvisas man från kursen - eleverna skall uppträda och föra sig så som det anstår ansvarsfulla gymnasister - skolan accepterar inte droger eller drogbruk i någon form Studierna Gymnasiet är 2-4-årigt. Inom denna tid bör eleverna avlägga minst 75 kurser. I dessa bör alla gemensamma kurser ingå. Minst 10 fördjupade kurser bör ingå i studieprogrammet. Kurserna väljs ur skolans undervisningsutbud. Andra kurser som införs i studieprogrammet måste till sitt omfång och nivå vara av gymnasial karaktär. I gymnasiet avläggs kurserna antingen genom att man deltar i undervisningen eller genom tentamen. Då kurs avläggs genom deltagande i undervisningen är närvaro obligatorisk. Elever som avlägger kurser i andra mellanstadieskolor skall meddela skolan detta, ifall det påverkar studiegången i den egna skolan. Vissa kurser i skolan har en sådan karaktär att man måste delta i undervisningen. Till denna typ av kurser hör bland 5

6 annat argumentationskursen i modersmål och de muntliga kurserna i språk. Lärarna ger information till eleverna om hur kurser tenteras. Om kurs avläggs genom tentamen anvisas eleven litteratur, arbetsuppgifter och andra nödvändiga övningar som behövs för att en rättvis bedömning skall kunna ske. Läraren besluter om vad som ingår i tentamenskraven. Eleven svarar själv för all inlärning vid tentamen. Elev som vill tentera kurs kan även hänvisas till distansundervisningen inom Vi7. Underkänd kurs kan tenteras en gång. Är man fortfarande underkänd efter detta måste man delta i kursen på nytt om man vill erhålla godkänt vitsord för kursen. Avvikande förfarande förutsätter godkännande av rektor. För alla elever gäller att man blir godkänd i ett läroämne om minst 2/3 av ämnets kurser är godkända. Eleverna har möjlighet att få kunnande erkänt. Angående förfaringssättet för erkännande av kunnande bör studiehandledaren kontaktas. Eleverna svarar själva för att de har de kurser som krävs. Bedömning Periodbedömningen sker efter varje period. Underkända vitsord kan höjas vid förnyat förhör efter perioden. Godkända vitsord kan höjas och tentamina kan avläggas vid höjningstentamen. Särskilda tentamenstillfällen kan, om särskilda skäl föreligger, även hållas enligt överenskommelse med respektive lärare. Alla gemensamma och fördjupade kurser bedöms med vitsorden Avgångsbetyget anger kursantal och vitsord. Vitsordet räknas ut som ett medeltal av de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna i ett ämne. Läraren har rätt att, i viss utsträckning, avväga slutvitsordet vid behov om det finns skäl för det. Obedömda kurser OBS! Obedömda kurser stryks från studieprogrammet om eleven inte har kompletterat och fullgjort kurserna under påföljande period. Abiturienterna bör ha alla kurser klara inom april. Efter det kan studieprogrammet inte kompletteras. Anmälan till förhör Anmälan till förnyat förhör, höjningstentamen och kurstentamen samt även för obedömd kurs sker alltid via Wilma även om man har talat med 6

7 läraren ifråga. Elev som inte infinner sig till tentamen trots anmälan har förverkat sin tentamensrätt. Studieprogram Eleverna skall själv göra upp ett studieprogram för sina gymnasiestudier. Man har rätt att justera programmet då skäl finns. Ändringar i studieprogrammet bör godkännas av studiehandledaren. Ändringar som medför att undervisningen av en kurs hotas godkänns inte. Dock bör man noga överväga vilka kurser man avlägger och hur de passar till ens framtidsplaner. Eleven är själv ansvarig för att kursantalet fylls. Om elev väljer att tentera kurs skall överenskommelse om tentamen göras en vecka före periodbytet. 7

8 Kursutbud vid gymnasiet l:a året 2:a året 3:dje året Modersmålet Finska A Finska B Engelska Matematik A * Matematik B Biologi Geografi Fysik Kemi Religion Filosofi Historia Samhällslära Musik Teckning Gymnastik Tyska Franska Psykologi Hälsokunskap Utöver dessa kurser erbjuds eleverna extra fördjupade kurser i olika ämnen löpande under läsåret *Vi7-kurs Anvisningar: - de med fet stil angivna kurserna är obligatoriska Du måste ha minst 75 kurser totalt, av vilka 10 måste vara fördjupade (angivna med normaltjock stil) - du kan ersätta max 20 kurser i gymnasiet med kurser från andra skolor (t.ex. MI eller Musikskolan) - de som läst tyska eller franska i högstadiet kan välja att börja med samma språk från och med kurs 3 i gymnasiet. Kurs 1 och 2 kan läsas som repetitionskurser eller godkännas som tillämpade/ersättande kurser. - av MU + TE bör man ha minst tre kurser, antingen 2 MU + l TE eller 2 TE + l MU (gäller obligatoriska kurser) 8

9 Viktigt att observera om elevernas kursval De elever som tänker avlägga ämnesrealen som obligatoriskt eller frivilligt prov i studentexamen bör observera att frågorna ställs på de riksomfattande obligatoriska och fördjupade kurserna. Det innebär att man i sina kursval bör se till att man väljer de kurser som proven omfattar. Det är också viktigt att observera att proven hålls under två skilda dagar och att man endast kan avlägga ett prov per grupp/dag. Proven är grupperade enligt följande: Dag 1 Dag 2 Psykologi Filosofi Historia Fysik Biologi Religion, Livsåskådning Samhällslära Kemi Geografi Hälsolära Dagarna byter plats vid olika skrivomgångar Den som vill skriva ämnesrealprov i t.ex. både historia och filosofi är tvungen att skriva det ena provet på hösten före eller efter de egentliga skrivningarna, eftersom proven går på samma dag. Om man vill ha båda ämnen i sitt studentbetyg måste man skriva det ena ämnet på hösten före de egentliga skrivningarna. I annat fall erhåller man ett särskilt betyg över det andra provet. Högskolor och universitet beaktar ämnesrealprovet då man söker om inträde till dem, och därför är det skäl att noga överväga valet av de kurser man läser och vilka ämnesrealprov man avlägger i studentexamen. 9

10 Tentamenstillfällen Anmälan till Förnyat Höjningstentamen förhör förhör För abiturienterna kan ordnas särskilda höjningstentamen enligt överenskommelse med respektive lärare. Abiturienternas lärokursbedömning sker separat i februari enligt egen tidtabell. Period Datum Aktivitet Kalenderd. Arbetsd Dagsverke fre Höstlov Självständighetsdag Abi-dag V Projektstudier 7 5 V Sportlov Påsk Kristi himmelsfärd Ledig dag

11 Lektionstider under läsåret är följande: Måndag, tisdag, torsdag fredag Lektion Tid Antal minuter MAT - paus Onsdag Lektion Tid Antal minuter MAT - paus VIKTIG ABI-information Under det sista skolåret är det skäl att koncentrera sig på skolarbetet maximalt för att nå goda studieresultat. Konkurrensen till olika utbildningsanstalter är stor och det är nödvändigt att man har så goda dimissions- och studentbetyg som möjligt. Under skolåret är det därför nödvändigt att avväga planeringen av fritiden så att tillräckligt med tid reserveras för studier och förberedelsearbete. De elever som önskar tentera kurser under sista skolåret bör göra separata överenskommelser med lärarna om tidpunkterna för dessa. Det är skäl att kontrollera sitt kursantal och att observera bestämmelserna om studiehinder. Under sista skolåret skall man inte ta ledigt för semesterresor eller ha arbete vid sidan av skolan. Obedömda kurser måste ha vitsord senast den Den 18.2 stryks obedömda kurser och skall därefter avläggas i sin helhet på nytt. 11

12 De kurser som skall ingå i dimissionsbetyget bör vara avklarade inom april. Samma tidsgräns gäller för tillämpade och eventuella andra kurser. De elever som avlägger ämnesrealprov på hösten kan försöka höja sina vitsord på våren Alternativt kan man avlägga flera ämnesrealprov på våren. Det är skäl att noga överväga vilka ämnesrealprov man skall avlägga och vilket prov som eventuellt är obligatoriskt och när det avläggs. De som inte skriver ämnesrealprov på hösten kan avlägga två ämnesrealprov på våren Elever som inte önskar vitsord på avgångsbetyget i gymnastik och ämnen med en kurs bör meddela om detta skriftligt till kansliet. Efter 18.2 ordnar skolan övningar och förberedelse i olika ämnen. Elever som deltar i skrivningarna bör delta i dessa tillfällen. Detta gäller speciellt elever som är svaga i ett ämne. Hålltider Abiturienterna och de som skriver spridd examen bör beakta läsårets hålltider. - höstens skrivningar hålls fredagen 20 november är sista dagen för anmälan till vårens skrivningar - abiturienternas sista skoldag är den tentamensperiod 1 är den vårens första modersmål och hörförståelserna hålls de skriftliga proven hålls tentamensperiod 2 är den resultat fås senast avslutning och dimission lördagen Anmälningar Anmälningar till skrivningarna görs via Wilma. Tiden för anmälan till vårens skrivningar utgår den 20 november och till höstens skrivningar utgår tiden för elever i åk II 17 maj och för studenterna den 6 juni. Anmälan är bindande. I anmälan och under skolåret skall eleverna använda sitt korrekta namn, så som det är angivet i ämbetsbetyg eller motsvarande handling. 12

13 Avgifter Studentexamensnämnden uppbär avgifter av dem som deltar i proven. Avgifterna mottas av skolan och skall vara betalda inom januari och juli. Hösten 2015 är avgifterna följande: - grundavgift 14,00 euro - avgift per prov 28,00 euro - avgift för kontrollbedömning 50 euro 13

14 Provdagarna hösten 2015 Hörförståelseprov mån 7.9 tis 8.9 ons 9.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs finska, A- och B-nivå främmande språk, lång lärokurs engelska främmande språk, kort lärokurs tyska engelska franska Skriftliga prov fre 11.9 modersmålet svenska, textkompetens mån 14.9 psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi ons 16.9 främmande språk, lång lärokurs fre 18.9 det andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs mån 21.9 modersmålet svenska, essäprov provet i svenska som andraspråk ons 23.9 matematik, lång och kort lärokurs fre 25.9 religion, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap mån 28.9 främmande språk, kort lärokurs Beträffande tider, regler och praktiska arrangemang vid de olika provtillfällena ges information i annat sammanhang. 14

15 Läsårskalender v.33 må 10 Augusti ti 11 Period 1 Skolstart kl on 12 Skolfotografering kl 9.00 to 13 fr 14 lö 15 sö 16 v.34 må 17 Val av elevkårsstyrelse kl ti 18 on 19 to 20 fr 21 lö 22 sö 23 v.35 må 24 ti 25 on 26 to 27 fr 28 lö 29 sö 30 v.36 må 31 ti 1 September on 2 to 3 fr 4 Dagsverksdag lö 5 Företagardagen sö 6 v.37 må 7 Hfst. FiA, FiB ti 8 Hfst. EnA on 9 Hfst. TyC, FrC to 10 fr 11 Modersmål, textkompetens lö 12 15

16 sö 13 v.38 må 14 Ps, Fil, HS, Fy, Bi ti 15 on 16 EnA to 17 fr 18 FiA, FiB lö 19 sö 20 v.39 må 21 Period 2 Modersmålet essä, svenska som andraspråk ti 22 on 23 MaA, MaB, Höstdagjämning to 24 fr 25 Re, Lk, Sl, Ke, Ge, Hk, Anmälan till tentamen lö 26 sö 27 v.40 må 28 TyC, FrC ti 29 Förnyat förhör on 30 to 1 Oktober fr 2 lö 3 sö 4 Mikaelidagen v.41 må 5 ti 6 on 7 to 8 fr 9 lö 10 Aleksis Kivi-dagen, finska litteraturens dag sö 11 v.42 må 12 ti 13 on 14 Höstlov to 15 Höstlov fr 16 Höstlov lö 17 sö 18 16

17 v.43 må 19 ti 20 on 21 to 22 fr 23 lö 24 FN-dagen sö 25 Sommartiden slutar v.44 må 26 ti 27 on 28 to 29 fr 30 lö 31 Alla helgons dag sö 1 November v.45 må 2 Period 3 ti 3 on 4 to 5 fr 6 Anmälan till tentamen, Svenska dagen lö 7 sö 8 Farsdag v.46 må 9 ti 10 Förnyat förhör on 11 to 12 Höjningsförhör fr 13 lö 14 sö 15 v.47 må 16 ti 17 on 18 to 19 Internationella mansdagen 17 fr 20 lö 21 sö 22 Anmälan till vårens studentskrivningar, Barnkonventionensdagen

18 v.48 må 23 ti 24 on 25 to 25 fr 27 lö 28 sö 29 Första advent v.49 må 30 ti 1 December on 2 to 3 fr 4 lö 5 sö 6 Självständighetsdagen, Andra advent v.50 må 7 ti 8 Sibeliusdagen, den finländska musikens dag on 9 to 10 fr 11 lö 12 sö 13 Tredje advent, Lucia v.51 må 14 ti 15 on 16 to 17 fr 18 lö 19 sö 20 Fjärde advent v.52 må 21 ti 22 Vintersolståndet on 23 to 24 Julafton fr 25 Juldagen lö 26 Julannandag, Stefanidagen sö 27 v.53 må 28 Menlösa barns dag 18

19 ti 29 on 30 to 31 Nyårsafton fr 1 Januari Nyårsdagen lö 2 sö 3 v.1 må 4 ti 5 on 6 Trettondagen to 7 fr 8 lö 9 sö 10 v.2 må 11 Period 4 Skolan börjar, Anmälan till tentamen ti 12 on 13 Tjugondag Knut to 14 fr 15 lö 16 sö 17 v.3 må 18 ti 19 Förnyat förhör on 20 to 21 fr 22 lö 23 sö 24 v.4 må 25 ti 25 on 27 Minnesdag för förintelsens offer to 28 fr 29 lö 30 sö 31 v.5 må 1 Februari ti 2 19

20 on 3 to 4 fr 5 Runebergsdagen lö 6 Samiska nationaldagen sö 7 Kyndelsmässodagen, Fastlagssöndagen v.6 må 8 ti 9 Fastlagstisdagen on 10 to 11 fr 12 Modersmål, textkompetens lö 13 sö 14 Alla hjärtans dag v.7 må 15 Hfst, EnA ti 16 Hfst, FiA, FiB on 17 Hfst, TyC, FrC to 18 ABI-dagen fr 19 lö 20 sö 21 Modersmålsdagen v.8 må 22 Vecka 8-program hela veckan ti 23 on 24 to 25 fr 26 Anmälan till tentamen lö 27 sö 28 Kalevaladagen, finländska kulturens dag v.9 må 29 Sportlovsvecka, Skottdagen ti 1 Mars on 2 to 3 fr 4 lö 5 sö 6 v.10 må 7 Period 5 ti 8 Förnyat förhör, Internationella kvinnodagen on 9 20

21 to 10 Fr 11 Höjningsförhör Lö 12 sö 13 Marie bebådelsedag v.11 må 14 Modersmålet essäprov, Svenska som andraspråk Ti 15 on 16 Re, Lk, Sl, Ke, Ge, Hk to 17 Fr 18 EnA Lö 19 Minna Canth-dagen, Jämställdhetsdagen sö 20 Vårdagjämning v.12 må 21 FiA, FiB Ti 22 on 23 Matematik lång och kort, Askonsdag to 24 Skärtorsdag fr 25 Långfredag lö 26 Påsklördag sö 27 Påskdagen v.13 må 28 Annandag påsk ti 29 on 30 Ps, Fil, Hi, Fy, Bi to 31 fr 1 April Tyska, franska, engelska kort, Första april lö 2 sö 3 v.14 må 4 ti 5 on 6 to 7 fr 8 lö 9 Mikael Agrikola-dagen sö 10 v.15 må 11 ti 12 on 13 to 14 21

22 fr 15 lö 16 sö 17 v.16 må 18 Period 6 ti 19 on 20 to 21 fr 22 Anmälan till tentamen lö 23 Världsbokdagen sö 24 Ålands flaggas dag v.17 må 25 ti 26 Förnyat förhör on 27 Nationella veterandagen to 28 Fr 29 Lö 30 Valborgsmässoafton sö 1 Maj Första maj v.18 må 2 Ti 3 on 4 to 5 Kristi himmelfärdsdag Fr 6 Ledig dag Lö 7 sö 8 Morsdag v.19 må 9 Europadagen Ti 10 on 11 to 12 Snellmansdagen, finskhetens dag fr 13 lö 14 sö 15 Pingstdagen, De stupades dag v.20 må 16 ti 17 Åk II anmälan till höstens studentskrivningar on 18 to 19 fr 20 22

23 lö 21 sö 22 v.21 må 23 ti 24 on 25 to 26 fr 27 lö 28 sö 29 v.22 må 30 ti 31 on 1 to 2 fr 3 23 lö 4 sö 5 v.23 må 6 Juni ti 7 on 8 Förnyat förhör to 9 Ålands självstyrelsedag fr 10 Höjningsförhör lö 11 sö 12 v.24 må 13 ti 14 on 15 to 16 fr 17 lö 18 sö 19 v.25 må 20 ti 21 Sommarsolståndet on 22 to 23 fr 24 Midsommarafton Våravslutning och Dimission, Dagen för försvarets fanfest Världsmiljödagen Anmälan till tentamen, Studenter, Anmälan till höstens studentskrivningar

24 Anteckningar: 24

25 25 Tel: Fax: E-post:

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Ålands lyceum Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Godkänd av Ålands lyceums direktion 13.6.2011 Innehåll I. ALLMÄN DEL... 3 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING... 3 2.1. INRIKTNINGSSTUDIER...

Läs mer

Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813

Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813 Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813 Aboa Mare är det gemensamma namnet för sjöfartsutbildningen vid Axxell och Yrkeshögskolan Novia. Vaktstyrmän och vaktmaskinmästare får sin utbildning vid Axxell.

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2015/2016

Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Platengymnasiet läsåret 2015/2016 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium.

Elevhandbok. Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Elevhandbok Den här elevhandboken innehåller information som är bra att veta om Solna Gymnasium. Du hittar här olika uppgifter gällande praktiska frågor och rutiner på Solna Gymnasium. Vår förhoppning

Läs mer

Platengymnasiet läsåret 2011/2012

Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Platengymnasiet läsåret 2011/2012 Denna ABC är ett stöd för att lätt finna praktisk information, telefonnummer, skolans rutiner och regler. För övrig och uppdaterad information hänvisas till www.fronter.com/motala.

Läs mer

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

2.GYMNASIEUTBILDNINGENS UPPGIFT OCH GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR LÄROPLANEN FÖR HANGÖ GYMNASIUM 1.VERKSAMHETSIDÉ Hangö gymnasium är en andra stadiets läroanstalt. Studier vid gymnasiet leder till studentexamen och förbereder de studerande för fortsatta högskolestudier.

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

Välkomna till läsåret 2012-2013

Välkomna till läsåret 2012-2013 Välkomna till läsåret 2012-2013 I den här broschyren finns information om skolans vardag. Skolan informerar också via Wilma och skolans informationsblad Svanen. Lärarna informerar hemmen om aktuella saker

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

Centret för språk och kommunikation/åbo

Centret för språk och kommunikation/åbo Centret för språk och kommunikation/åbo Kansli: Fabriksgatan 2 (Arken), 20500 Åbo, tfn 215 4365. Kanslitid: må to 9 12, www.abo.fi/csk, csk-direktor@abo.fi, csk-kansli@abo.fi Utbildningschef: Jylhä, Jan,

Läs mer

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012

ELEVINFORMATION. Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 ELEVINFORMATION Kristofferskolans gymnasium Läsåret 2011/2012 SEDAN 1949 WALDORFSKOLAN I BROMMA Innehåll Till Dig som är ny elev vid Kristofferskolans gymnasium... 3 Kalendarium... 4 Skolans historia...

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister

VANDA. Välkommen till skolan. Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister VANDA Välkommen till skolan 2015 Information för vårdnadshavare till blivande förstaklassister Innehåll sida 4 Att börja skolan sida 9 > Skolarbetet i åk 1 6 sida 8 > Samarbete mellan hem och skola sida

Läs mer

Föräldrainformation 13/14

Föräldrainformation 13/14 FLENS KRISTNA SKOLA Föräldrainformation 13/14 Innehållsförteckning Fakta och historik... 3 Läsårstider 2013/14... 5 Skolans kontaktuppgifter..6 Lärare och personal... 7 Elevhälsan... 8 Allmän skolinformation...

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer