Planering Fysisk planering... sid 4 Utvecklingsområden sid 5 Bostäder... sid 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planering Fysisk planering... sid 4 Utvecklingsområden sid 5 Bostäder... sid 8"

Transkript

1

2 2 Innehållsförteckning Förord... sid 3 Planering Fysisk planering... sid 4 Utvecklingsområden sid 5 Bostäder... sid 8 Grönstruktur, natur, friluftsliv... sid 10 Parker sid 10 Älven.. sid 10 Friluftsliv sid 12 Anläggningar sid 12 Kultur... sid 13 Näringsliv Näringsliv, allmänt... sid 14 Handel och service... sid 15 Kommunikationer... sid 16 Energi... sid 23 Kommunal service Reningsverk... sid 25 Dagvatten... sid 25 Vattentäkt... sid 25 Avfallshantering... sid 25 Miljö och riskfaktorer Luft... sid 27 Radon... sid 29 Buller... sid 29 Miljöfarliga transporter... sid 30 Förorenad mark... sid 30 Översvämningsrisker... sid 30 Konsekvensbedömning... sid 32 2

3 3 FÖRORD Den fördjupade översiktsplanen för Lycksele stad ska bidra till att uppnå Lycksele kommuns Vision 2010 och fyra övergripande mål, antagna av kommunfullmäktige Vision 2010 Lycksele, staden i Lappland, ett attraktivt besöks- och turistmål, centrum för utbildning, handel, företagsamhet, hälsa och sjukvård, där både staden och landsbygden utgör en viktig resurs för utveckling och tillväxt. Tillsammans bygger vi för framtiden med hjälp av ny teknik. De fyra kommunövergripande målen är: - ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling, - engagerade och delaktiga kommuninvånare, - tillväxtskapande utbildnings- och näringslivsklimat med välutvecklad infrastruktur, samt - attraktiv arbetsmarknad med full sysselsättning och lockande fritids- och kulturaktiviteter. Fördjupningen syftar även till att uppnå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, som innebär att - städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö, - natur- och kulturvärden skall tas tillvara och utvecklas, - byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. Den fördjupade översiktsplanen för Lycksele stad skall även ses som ett led i kommunens samlade planering. Försök har gjorts med upprop till skolor att delta med barns och ungdomars uppfattning om planeringen i Lycksele och då framförallt utformningen av deras närmiljö. Visionen är att barn och ungdomar skall ges möjlighet att påverka, och deras åsikter och idéer skall värderas högt. Det är den fördjupade översiktsplanens uppgift att kartlägga, analysera och skapa utvecklingsmöjligheter för service, kommunikation, bostäder, industri, handel, natur och kultur samt avväga och samordna dem till en så bra helhet som möjligt. Kommunens befolkning nådde sin höjdpunkt i början av 1960-talet med ca invånare. Denna siffra har sedan successivt minskat under åren för att till sekelskiftet 1999/2000 vara drygt Det är därför av största vikt att vi alla verkar för att göra kommunen så attraktiv som möjligt så vi skapar förutsättningar för inflyttning och expansion av verksamheterna i alla olika sektorer. Staden som en gestaltad helhet består av både naturlandskap, vattenrum och grönska samt gator och byggnader. Starka landskapselment som Borgaregatans höjdläge liksom Finnbacken samt Umeälvens sträckning ger sin prägel på staden. Lycksele stad skall utvecklas i samspel mellan bevarande och nyskapande. Den fysiska planeringens uppgift är att utifrån de politiskt prioriterade målen och ur stadens karaktär medverka till en upplevelserik och tillgänglig miljö. Ambitionen är att kvinnor och män, barn, ungdomar och äldre skall stå i centrum vid planering av Lycksele stad. Styrgruppen för översiktsplanearbetet Lilly Bäcklund kommunalråd 3

4 4 PLANERING Fördjupad översiktsplan Den fördjupade översiktsplanen är vägledande vid beslut, redovisar den politiska viljan och anger de mål som skall uppnås via planeringen. För att redovisningar och mål skall bli juridiskt bindande måste de följas upp med detaljplan eller områdesbestämmelser. Detaljplan Utvecklingen av de inre stadsmiljökvaliteterna är ett kommunalt ansvar som kommunerna utövar genom kommunalt självbestämmande och planmonopol. För Lycksele tätort finns detaljplaner som täcker den bebyggda delen från Lugnet till Nydala samt från Norräng till Furuvik på ömse sidor om Ume älv. Många av dessa detaljplaner, framförallt i centrumkärnan, är idag inaktuella och bör ses över. Kontakter med gårdagens och dagens kulturliv är viktiga vid utformningen av boendemiljön för att se till människans behov vad gäller gemenskap, trygghet och identitet. Fysisk planering som verktyg Den fysiska planeringen är ett viktigt redskap för sammanvägning av olika intressen, för analyser och för illustrationer av visioner. Detta förhållningssätt till den fysiska planeringen ger helt andra möjligheter än det motsatta synsättet, det vill säga att se den fysiska planeringen som en formalitet för att få genomföra projekt som initieras av enskilda intressen. Tvärtom är syftet med den fysiska planeringens processer att de ska garantera öppenhet och möjlighet för kvinnor och män, barn, ungdomar och äldre att delta och lämna synpunkter. Den fysiska planeringens möjligheter som redskap för en hållbar utveckling får inte komma till korta. I den kommunala fysiska planeringen är det angeläget att arbetet med lokala utvecklingsprogram, LUP, och översiktsplaneringen samverkar i växelverkan. Boverket har i rapporten Regionala tillväxtavtal och fysisk samhällsplanering beskrivit motsvarande växelverkan mellan den regionala utvecklingsplaneringen och den kommunala översiktsplaneringen. Det av kommunfullmäktige fastställda Kulturminnesvårdsprogrammet ligger till grund när detaljplanering sker i områden som berörs i programmet. Ambitionen och målsättningen är dock att programmet skall revideras och kompletteras. 4

5 5 UTVECKLINGSOMRÅDEN Centrum En viktig fråga för Lycksele och Lyckseleborna är planeringen av centrum. En samordning kring kultur, miljö och service för iordningställande av ett karaktärsfullt, trivsamt och levande centrum där det offentliga rummets betydelse för upplevelsen av staden medför särskilda krav på dess utformning. Den småskalighet som präglar stadens utformning är viktig att ta till vara och värna om. En medveten utveckling leder till ett samhälle med önskade kvaliteter, till skillnad från en icke medveten utveckling som bara blir och som fokuseras på företeelser vi inte ens vet om vi efterfrågar. Utveckling av stadskärnan fordrar ett aktivt förhållningssätt och en bild av hur vi önskar att framtidens stad skall se ut. Hållbar stadsutveckling innebär både att hantera de investeringar som är gjorda och att tillgodose det förändringstryck som kräver nya investeringar och åtgärder. En attraktiv stadsmiljö skall också vara tillgänglig för alla invånare. De äldre och personer med funktionshinder är en viktig målgrupp när det gäller utformning av trottoarer, offentliga entréer m m. De utvecklingsområden som för närvarande är aktuella är kvarteren Köpmannen och Tjärhovet. När centrum i framtiden behöver expandera, kan Borgaregatan vara ett alternativ, dock ska den äldre bebyggelsen efter Borgaregatan tillvaratas. Nybyggnadsritning av Edw Strömqvist sept Huset har från början haft 2-luftsfönster och gröna fönsterfoder. Boningshuset reparerades 1955, fasaden fick Etplattor, nya fönster. Den gamla ingången i gatukorsningen är igensatt. Uppfört Ombyggdes efter Träskylt med årtalet 1890 ovanför porten. Uppfört 1925 Boningshuset och uthuset uppfördes JÄRNVÄGSGATAN Nybyggnadsritn. från 1929 av Edw. Strömqvist. Huset har i stort bevarat sin urspr. karaktär. Fönstren är ursprungliga. Nybyggnadsritn. fr 1920 av C Sandström, Umeå. Uppfört S TORGGATAN BORGAREGATAN Huset renoverades och ombyggdes efter 1937, ritn J P Sundberg. SKOLGATAN Uppfört 1910-tal. Ombyggn.ritn. dec 1933 av Edw. Strömqvist. Uppfört Ett av Lyckseles bäst bevarade 30-talshus. Nybyggnadsritn.av Birger Mörner okt Bortsett från fönstren och fasadmaterialet har huset bevarat sitt urspr. utseende. GRUBBGATAN Huset uppfördes under 1800-talets mitt Om- och tillbyggnad 1940 och Uppfört 1927 Troligen tillkom huset under 1800-talets mitt. Nybyggnadsritn. av Edw. Strömqvist sept.-31. Ett av Lyckseles bäst bevarade 30-talshus. Nybyggn.ritn. av Edw. Strömqvist aug.-26. Ombyggt Förlorat sin ursprungliga karaktär. 5

6 6 Infarterna från Blå Vägen/E12 vid Shell bör utformas med någon form av blickfång som gör att besökare/turister på genomresa stannar upp för att utforska stadskärnans utbud. Ett förslag till utformning redovisas på karta. Infarten till centrum mitt emot Gammplatsen är viktig att skylta så att besökande lätt hittar centrum och parkeringar. Trafikföring, skyltning och hänvisning till parkeringar och offentliga toaletter, är viktigt att förbättra, så att kvinnor och män, ungdomar och äldre, såväl turister, besökande som lokalbefolkning känner sig välkomna till vår stad. Exploateringsområden Detaljplanelagd mark för nybebyggelse av bostäder finns inom Nydala och Furuvik. Kommunen äger mark inom Norrängsområdet för ytterligare utbyggnad av bostadsområden med tillhörande service, närbutik, barnomsorg etc. Detaljplanelagd mark för industriändamål finns som täcker behovet för en lång tid framåt. Industrimarken är i huvudsak förlagd inom Furuvik. Järnvägen har stickspår till industriområdena på Furuvik, Jonsta och Lilltjärn. 6

7 7 7

8 8 Mål Lycksele stad skall ha en ändamålsenlig handels- och servicestruktur som ger god tillgänglighet för alla konsumenter, konkurrensbefrämjande etableringsmöjligheter för handelsföretagen och förutsättningar för god arkitektur. Att uppmärksamt följa förändringar i samhället och ha en framförhållen planering. Områden, planerade för olika verksamheter, skall finnas. Att planera så att personer med funktionshinder ges möjligheter att ta del av samhället. Att upprätthålla och utveckla staden som turist- och handelscentrum i regionen. BOSTÄDER Permanentbebyggelse Då Lycksele under de kommande åren inte beräknas växa i någon större utsträckning har endast mindre områden avsatts för nyexploatering. Man bör planera för viss förtätning och komplettering i redan byggd miljö för att tillgodose kommande behov, dock utan att viktiga grönområden tas i anspråk. Kommunen bör också planera för särskilt attraktiva boendemiljöer, såsom vattennära bebyggelse. Tänkbara områden för villabebyggelse kan vara mark mellan Forsbacka och Nydala samt för hyreshus områden efter Hamngatan. Efterfrågan på tomter för egnahemsbyggande är f n liten. Fastställda detaljplaner finns inom Nydala och Furuvik, 55 tomter, vilket torde täcka behovet för en lång tid. Förslag till nya områden för bostadsbyggande föreslås inom Norrängsområdet. Det finns några tomter i centrum som är obebyggda. Dessa tomter tillsammans med förtätning inom vissa kvarter ger ett tillskott i utvecklingen av centrum, samtidigt som det är bra lägen för dem som har behov av att bo i centrum, med dess närhet till handel och service. Vid förtätning och nyexploatering i centrum bör små lägenheter för ungdomar, studenter ingå i planeringen. Vid planering av bebyggelse, gaturum och allmänna platser skall hänsyn tas till den situation som barn, äldre och människor med olika funktionsnedsättningar befinner sig i. En del funktionshinder är synliga medan andra inte syns. Olika behov finns för olika grupper, exempelvis barn som vill röra sig fritt, äldre som kräver tydlighet och bra underhåll samt rörelsehindrade som behöver väl utförda detaljer. De olika funktionshindren kräver bl a tydlighet, bra belysning och enkla vägval, exempelvis när det gäller allergiker så skall man tänka på vilka växter som finns vid hållplatser och gångvägar. En funktionsnedsättning blir handikapp först när individen möter brister i miljö eller verksamhet. Kommunens antagna handikapplan skall beaktas. Kommunen skall genom en medveten och långsiktig planering förbättra tillgängligheten i samband med nödvändiga investerings- eller underhållsåtgärder s k passa på planering, som överensstämmer med bestämmelser i PBL 17 kap 21a om krav på undanröjande av enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet på allmänna platser BFS Det är en samhällsekonomisk vinst i tillgänglighetsarbetet i form av den nytta som människor och samhälle får av åtgärder som genomförs. Ökade möjligheter för personer med funktionshinder att delta i det sociala livet, ökad värdighet och valfrihet är några exempel. 8

9 9 En förstudie har genomförts om man vid eventuell framtida skolnedläggelse kan bygga om Grubbskolan till seniorboende. Enligt utredningen skulle detta vara en bra lösning då skolan ligger mycket centralt och flera lokaler redan idag är lämpade som gemensamhetslokaler. Fritidsbebyggelse Fritidsbebyggelse är ett positivt och viktigt inslag i kommunen. Flera fritidshusägare vars fritidshus ligger på bekvämt pendlingsavstånd från Lycksele stad har under senare tid börjat använda sina fritidshus som permanentboende. Detta ställer högre krav på kommunens service. Lägen vid vatten skattas högt av fritidshusägare varför områden vid Umeälven, vid Lycksträsket, ovanför Ansia, vid Hedlunda och Överbo är delar som fått fler permanentboende i fritidshus. Ny bebyggelse bör dock inte hindra rörligt friluftsliv, natur- eller kulturintressen. För samordning av vattenförsörjningen bör fritidsbebyggelsen lokaliseras i samlade grupper med obebyggda partier mellan, vilket medför att enskilda avloppslösningar främjas. Skyddsrum Lycksele tätort är skyddsrumzon. Skyddsrumsplan finns. Det är relativt gott om skyddsrum i centrum men inom småhusområdena i de olika stadsdelarna finns inte tillräckligt med skyddsrum. Riskzonen runt mål som bedöms bli utsatt för angrepp under krig bedöms vara 800 m kring flygplatser och 200 m kring broar. Inom denna zon är det väsentligt att skydda befolkningen i krig, genom att tillämpa skyddsavståndet eller byggande av skyddsrum. Samhället ska så långt möjligt också fungera under krigstid varför förläggningen av livsviktiga funktioner i förhållande till varandra och till andra krigsmål är viktigt att ta hänsyn till i planeringen. Mål Bebyggelse och anläggningar skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa, mark- och vattenförhållanden, energihushållningen samt samhällsservicen. Kommunen medverkar till att öka attraktiviteten i den redan byggda miljön genom att ge det offentliga rummet dvs gator, vägar, torg och parker en tilltalande utformning. Att verka för att allmänna byggnader och platser anpassas för människor med funktionshinder. Den bebyggda miljön skall ge skönhetsupplevelser och trevnad samt ha ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minska. (NM) Byggnader och deras egenskaper påverkar inte hälsan negativt. (NM) Att senast år 2006 ska en Strategi för säker strålmiljö och god inomhusmiljö för Lycksele kommun vara framtagen. 9

10 10 GRÖNSTRUKTUR, NATUR OCH FRILUFTSLIV Stadens grönska och dess samband med omgivande natur och vatten är en del av Lyckseles attraktion och långsiktiga hållbarhet det bidrar till att skapa stadens identitet. Begreppet grönstruktur innefattar sjöar, bäckar, stränder, parker, skol- och kyrkogårdar, privata trädgårdar och gröna restytor med natur- eller kulturprägel. Grönstrukturen omfattar således all mark, som inte är bebyggd eller belagd. Dess funktion kan sammanfattas i tre olika aspekter: ekologiska, kulturella och sociala. En park kan t ex vara kulturhistoriskt värdefull samtidigt som den har social betydelse som plats för lek, samvaro och rekreation. Dessutom har den en ekologisk funktion t ex för biologisk mångfald, för bra närklimat och kretsloppslösningar. I framtida Naturvårdsprogram för skall ingå en grönstrukturdel med mål och åtgärder för bevarande och utveckling av Lycksele tätorts grön- och vattenområden. Parker Inom centrumkärnan finns flera fina anlagda parker bl a Stadsparken, parken på Finnbacken och Tingshusparken. Den främsta är Stadsparken vid Djupskolavan som inbjuder till rekreation och lek i skyddad miljö vid fina blomster- och buskplanteringar. Under vinterhalvåret roas bl a barnfamiljer av olika aktiviteter på Djupskolavans is där möjligheter till skridskoåkning och korvgrillning också finns. Stadsparken, som är tillgänglig för funktionshindrade, är en oas som många Lyckselebor och turister uppskattar. Kyrkogårdarna i centrum, vid Lugnet och Hedlunda är andra viktiga inslag i grönstrukturen. Grönområden inom staden viktiga för allmänhetens rekreation är bl a promenadstigen runt Långtjärn, området runt Grundtjärn och ett grönområde på Norräng där den s k Bergmans loge är belägen. Grönområden med lekplatser finns i anslutning till de flesta bostadsområdena. Vid planering skall i möjligaste mån undvikas att ta i anspråk parkmark. Om detta inte är möjligt skall man inom området ersätta den parkmark man ianspråktagit. Grönytorna i staden ska inte minska. Älven Ume älv som går genom Lycksele tätort är en viktig del av Lyckseles identitet, som förstärks av Korpberget, bevuxen med äldre hällmarkstallskog. Många nyttjar Umeälven som ett mycket uppskattat närområde. Möjligheten att röra sig längs stränderna är en tillgång, viktig att värna om. Tillgängligheten och möjligheter till rekreation längs älvstränderna bör förbättras. En detaljplan, över en strandpromenad fram till Gammplatsen, har vunnit laga kraft i maj För stadens attraktion och tillgänglighet vore en utbyggnad av denna strandpromenad en stor tillgång. Under vinterhalvåret nyttjas älven genom fiske, promenader, spark- och skidåkning, skoteråkning på fastställda leder m m. En upplogad väg som kortar avståndet för gående mellan centrum och Norrängs bostadsområde nyttjas flitigt. För att öka älvens attraktion sommartid, bör man i form av ett flerårigt utsättningsprogram av större öring göra älvfisket tillgängligt, såväl för besökare som för kommuninvånare. Vissa strandområden, öar och holmar har höga naturvärden, t ex naturskogar. Fågellivet är förhållandevis rikt och fågelarter som gråhakedopping, häckar mitt i staden. 10

11 11 11

12 12 Friluftsliv Naturen har i alla tider svarat för en mycket viktig del av män och kvinnors, barn, ungdomar och äldres möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter. Lyckseles småstadskaraktär med korta avstånd ut till naturen är en värdefull resurs som ger speciella upplevelser till boende på orten, viktiga värden att värna om. Kultur- och naturområdet Gammplatsen är ett välutnyttjat närrekreationsområde. Naturskogen med de gamla tallarna på udden är skyddad som naturreservat. Behovet av områden för friluftsliv i närheten av tätorten skall särskilt beaktas. De tätortsnära skogarna är viktiga för rekreation och friluftsliv. Det gäller bl a områdena kring Golfbanan och mot Lycksbäcken, liksom Tannberget med dess rika utbud av varierande skid- och motionsspår. En gångstig, ca 1,5 km, runt Långtjärn, nyttjas av många och är ett omtyckt strövområde. Delar av Tannberget ska utvecklas som naturskole- och närströvområde i ett särskilt projekt under Stigar, fågeltorn och rastplatser ska anläggas. De flesta skolor har tillgång till skolskogsområden. Att barn på daghem, fritidshem och skolor får vistas i naturen är viktig för deras hälsa och för att få kunskap om naturen. Anläggningar Anläggningar för utomhusaktiviteter är betydelsefulla som mötesplatser på samma sätt som parker, gator och torg. Det är viktigt med väl fungerande anläggningar såsom simhall, ishall, idrottshallar, fotbollsplaner, kvartersplaner, elljusspår, ridanläggningar etc för att utöva idrott och motion. I Lycksele kommun finns mer än 200 föreningar som bedriver en öppen verksamhet. Omsorgen om anläggningar är därför av mycket stor vikt. Hänsyn måste tas på ett sådant sätt att befintlig verksamhetsnivå försäkras samt att möjligheter till utveckling/utbyggnad säkerställs. En av de anläggningar som i framtiden bör byggas ut och utvecklas är Lycksele skidstadion. Historik, traditioner och det etablerade skidgymnasiet kräver nysatsningar på skidstadion men även inom övriga Tannenområdet som innehåller ishall, sporthall, idrottshus med skilda verksamheter och en fin gräsplan. I underbacken till f d hoppbacken på Södermalm har en cykelcrossbana iordningställts. Beachvolleybollplan har anordnats vid älven på Furuvik. Mål Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. (NM) Att hålla parkområden inom Lycksele tätort i sådant skick att de kan nyttjas av barn och ungdom för lek och andra aktiviteter samt av kvinnor, män och äldre för rekreation och mötesplatser. Att anlägga gång- och cykelväg efter älven fram till Gammplatsen. Att verka för att rekreationsområden i möjligaste mån anpassas så att de kan nyttjas även av personer med funktionsnedsättning. Att göra Ume älv attraktiv inom Lycksele tätort genom ett flerårigt utsättningsprogram av öring samt anläggande av bryggor och båtplatser. 12

13 13 De anläggningar som finns skall vara i sådant skick att de kan nyttjas av skola och i förekommande fall av allmänheten. Att, för gemensam trivsel, fortsätta arbeta med nya idéer när det gäller utformning av stadens grönområden. Att senast 2006 ha antagit ett program med mål och åtgärder för hur grön- och vattenområdena i tätorten och tätortsnära områden ska bevaras och utvecklas. (NM) KULTUR Gammplatsen, strategiskt placerad mellan Blå Vägen/E12 och Ume älv presenterar bl a miljöer och enskilda objekt som ger inblick i äldre tiders livsmönster, sociala villkor, byggnadsskick och estetiska ideal. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är inget definitivt begrepp som kan avgränsas en gång för alla. Tidens gång, rivningar och förändringar gör att tidigare vanliga byggnadskategorier blir sällsynta och måste ges ett större värde. Många av de byggnader som upptagits i Kulturminnesvårdsprogram för Lycksele kommun, har förändrats så att de kulturhistoriska kvaliteterna inte längre finns kvar. Det är därför viktigt att kvarvarande byggnader och miljöer tillvaratas och bevaras i den kommunala planeringen och även i riktade informationer till ägarna om värdet av dessa kulturbyggnader. Kulturmiljön består inte bara av förhistoriska lämningar, bebyggelse och andra anläggningar som människan skapat, den består också av de kvinnor och män, barn och äldre som levat och lever i den, deras historia och traditioner. Kulturmiljöer inom Lycksele tätort enl karta. Film Kulturhistoriskt intressanta miljöer Gammplatsen Skytteanska skolan m m Tingshus, kyrka mm Ume älv Byggnadsminne G:la Folkskolan Hamnen G:la sjukstugan MB-bio och Sturebiografen finns i Lycksele stad. Sturebiografen är ett värdefullt exempel på äldre biografers utformning, med bevarade interiörer. BioKontrast verksamhet arrangeras i nära samarbete med MB. 13

14 14 Offentlig utsmyckning Syftet med offentlig konstnärlig utsmyckning är att ge den fysiska miljön ett högt estetiskt värde och därigenom stimulera män och kvinnors, barn och äldres, såväl turister, besökandes som lokalbefolkningens välbefinnande. Konstnärlig utsmyckning bidrar till att skapa karaktär och identitet, främja rika upplevelser samt ge positiva impulser och livskvalité. Lycksele Konstförening, Stadskulturföreningen och Lycksele Byggnadskulturförening gör en viktig insats för konstlivet, utformning och bevarande av miljöer samt Lyckseles stadsbild. En permanent lokal, galleria, med olika utställningar, skulle vara ett tillskott till Lyckseles kulturliv. Mål Att föreslå Gammplatsen som riksintresse för kulturmiljö. Att årligen avsätta 0,5 % av investeringsbudgetens omslutning till konstnärlig utsmyckning. Ge möjlighet till upplevelser av kultur av god kvalité, genom ett brett utbud. Att senast 2010 revidera kulturmiljöprogrammet. (NM) Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. (NM) NÄRINGSLIV Lycksele ligger på ett avstånd av 80 minuter från Stockholm. Flyget trafikerar Lycksele- Arlanda med flera turer om dagen. Kommunen erbjuder närhet till övriga Sverige genom bra kommunikationer och samtidigt närhet till orörd natur, jakt och fiske. Lycksele är navet i Södra Lappland vilket innebär att här finns en bra offentlig service med ett akutsjukhus som blivit känt bl a för sina framgångar när det gäller ortopedi och kirurgi för länets medborgare samt ett BB som arbetar med empati och stor kompetens gentemot sina patienter. Sjukhuset ger en stor trygghet för alla i regionen, framförallt för kvinnor och äldre. Den ambulanshelikopter som är stationerad i Lycksele har under åren visat sig vara en av de bästa satsningar som gjorts i Lycksele genom dess snabba transportmöjlighet. Dess verksamhetsområde i inlandet är stort och många gånger svårframkomligt för andra transportslag. Lycksele kommun satsar på högskoleutbildningar av strategisk betydelse för ekonomisk, social och kulturell utveckling och tillväxt. Lycksele lärcentrum är mötesplats, mäklare och motor med syfte att initiera, samordna och genomföra högre utbildning som skall tillfredsställa behov av både grundläggande service och innovativ tillväxt för både offentlig sektor och privata näringslivet. Exempel på högskoleutbildningar för grundläggande service är sjuksköterskeprogrammet med IT-profil, lärarprogrammet för verksamhet i förskola och förskoleklass samt socionomprogrammet. Exempel på högskoleutbildningar för innovativ tillväxt är produktionsingenjörsprogrammet och gis-ingenjörsprogrammet. Lycksele har närmare 900 företag registrerade. Alla är småföretag, under 200 anställda och enligt internationella mått s k microföretag. Det gör att mångfalden är stor och att Lyckseles näringsliv inte är så sårbart för de stora konjungtursvängningar som vi har upplevt de senaste 10 åren. Företagen inom den industriella sektorn går mycket bra. 14

15 15 Satsningen på industrilokaler har fått till följd att vi har en trä- och metallindustri som vuxit kraftigt de senaste åren. Lycksele har idag ca tio träförädlingsföretag och ett tiotal metallindustriföretag. Dessa företag skapar underlag för många av Lyckseles serviceföretag inom alla branscher. Flera av företagen är aktörer på den nationella och internationella marknaden. Lycksele erbjuder bl a; - ett förstklassigt hotell och en campingplats med stora modärna stugor. Olika anläggningar i staden och dess omedelbara närhet erbjuder flera underhållnings-, rekreationsoch spa-program, - en Djurpark med ett 30-tal djurarter från vår nordiska fauna, dvs de djur du kan möta i skogen vid bärplockning eller vid vandring efter våra fina vandringsleder, - en niohålsbana, norr om Campingplatsen belägen inom tätorten, som är en utmaning för alla golfentusiaster, - ett fint utomhusbad, Ansia Badpark, med rutschbanor och vågspel, - skidspår belägna i direkt anslutning till tätorten vid Gymnasieskolan, fina, variationsrika spår mellan 2,5 16 km, - en slalombacke ca 1 mil utanför tätorten och i nära anslutning till denna en Go-cartbana, - skoterleder som ansluter till kringliggande kommuner. Ett rikt kulturliv med många fina kulturmiljöer där Gammplatsen i Lycksele tätort är den mest besökta med Skogsmuseum, Skogsmaskinmuseum, en iordningställd byväg med äldre byggnader, Margaretakyrkan, samisk kultur och mycket mer. Mark för industriändamål finns inom Furuviks industriområde. Företagsetableringar har ökat. Handeln har under senare tid expanderat genom att bl a Dressman, Jysk, GK m fl etablerat sig i Lycksele. Nybyggnationer av affärs- och kontorslokaler planeras i centrum. En framtidstro spirar i orten. Mål Att utveckla och stödja framtagande av lokalt producerade varor. Att förändringar och nytänkande tas till vara som leder till bibehållande och nyetablering av företag. HANDEL OCH SERVICE Stadskärnan har oftast handelsplatsen som sitt drivmedel och kulturarvet är knutet till den bebyggelse och stadsstruktur som handeln har givit. Handeln är en förutsättning för att stadskärnan skall behålla sin karaktär och sitt värde. En viktig aspekt när det gäller att locka nya invånare till kommunen är att stadskärnan är vital och erbjuder en närhet till all vår dagliga service. För att få denna vitalisering av stadskärnan måste publikgenomströmningen i centrum öka. Högre omsättning och större lönsamhet för våra centrumbutiker är ett villkor för att dessa skall kunna upprätthålla ett stort varusortiment. Möjliga expansionsområden/ytor för handeln i centrum är kvarteret Köpmannen och Borgaregatan, men även kvarteret Tjärhovet kan vara ett framtida alternativ till denna centrum- och handelsutveckling. Kommunens attraktionskraft förknippas med den miljö som kvinnor och män, ungdomar och äldre upplever i stadskärnan. Kvinnor och män har enligt statistiken olika vardagsliv och skilda resmönster. Kvinnor sköter dagligvaruhandeln mer än män, de hämtar också barn och ordnar andra ärenden i högre utsträckning än män. 15

16 16 För att garantera en allsidighet i butiks- och varuutbudet bör stadskärnan kunna erbjuda butikslokaler till varierad hyresnivå. Kommunen skall i sina planer för bostäder och service även skydda handeln i bostadsområdena, för att gynna kvinnor och äldre som inte har tillgång till bil. För några handlare är centrum bästa läge, för andra är externt läge det som fungerar bäst. Det gäller att genom planering hitta en blandning som tillfredsställer både handelns och invånarnas behov. Externa lägen är viktigt ur konkurrenshänseende men även för utveckling av orten sett i ett regionalt perspektiv. Hänsyn till landskapsbilden är viktig vid externetablering. Ny bebyggelse ska enligt arkitekturpropositionen utgöra positiva tillskott till den befintliga miljön. Kravet på estetiska värden beaktas och tas tillvara i PBL. Detta gäller all bebyggelse, även handelns anläggningar. Kommunen skall genom stadsplaneläggning visa på och ha en beredskap när det gäller placering av handel i externa lägen. Extern handel, handel som med svårighet kan placeras i centrum, skall i huvudsak lokaliseras inom Hällan och Furuviks industriområde. Den externa handeln skall ej omfattas av livsmedelsbutiker. Den handelsutveckling som vi väljer påverkar i stora delar det samhälle vi kommer att få. Lycksele skall fortsätta att arbeta för att vara affärscentrum i inlandet. Det innebär att vi måste skapa förutsättningar inom kommunen så att befintliga och nya entreprenörer vågar satsa. Mål Utveckla torghandeln under sommarhalvåret att även omfatta försäljning av lokalt producerade varor. Att skapa förutsättningar för en mångfald och ett varierat utbud av butiker. Att utveckla centrum så att kvinnor och män, ungdomar och äldre vill vistas där och att turister och besökande stannar för shopping och förtäring på grund av den trivsamma atmosfären. KOMMUNIKATIONER Gator Gator och vägar är till för att göra stadens olika funktioner tillgängliga för alla. Män och kvinnors, barn och äldres och de funktionshindrades olika krav och önskemål står ibland i konflikt med varandra. Säkerhet och trygghet är viktiga kvaliteter för trafikanter i allmänhet och för oskyddade trafikanter i synnerhet. Trafikstrukturen är därför ett viktigt inslag i översiktsplaneringen för att redan på ett tidigt stadium slå fast inriktningen för stadens trafikstruktur. Lycksele har varit pilotkommun för ett projekt, Lugna Gatan, där olika problem inom trafikföringen i tätorten studerats. I projektet finns redovisning/förslag till bl a - områden som hastighetsbegränsas till 30 km/h - hur trafiknätet ser ut för cyklister, bilister, busstrafik och utryckningsfordon - bilolyckor - olika önskemål ex. planskild korsning - var olika trafikproblem finns - skolvägarnas säkerhets - trafikbullermätningar, m m. Förslag till framtida trafiklösningar inom centrala delen av Lycksele stad, framtaget av tekniska förvaltningen, redovisas på karta. 16

17 Nybru ksgata n E12 17 Framtida trafik FRAMTIDA TRAFIK / Ulf E Rev Joh an Skyttes vä g Älvsgatan Fiska regatan E12 Fr ykholmsvä gen Sven Duvas väg Kyrkog atan Tin gshusg atan Storg atan GÅNGFARTSGATA Parkg atan Fin nbacksg Hant verkar eg KÖPMANNEN N To rgg Jär nvägsg atan MB TORGE T S To rgg Sadelg Borg areg atan GÅGATA SJ TUNNE L Skolgata n RESECENTRUM Gru bbga tan Ny ut/infart Bångvä gen Ma gasinsga tan GC-VÄG Ny gata Skolgata n BRO OKQ8 Vilh elmina vägen Ny GC-väg samt stängning av gata GC-VÄG Kommunen har ansvaret för tätortens gator och är väghållare för ca 6,5 mil tätortsgator. E12 genom Lycksele stad är av riksintresse. Parkering Gemensamma lösningar av flera fastigheters parkeringsbehov är ett effektivt och samhällsekonomiskt lämpligt sätt att lösa parkeringsbehovet i en stadskärna eller annat grannskap. Vid anordnande av parkeringsplatser skall inte grönområden tas i anspråk då dessa utgör en viktig del i Lycksele stads trevnad. Om grönområ- den ianspråktages skall ersättningsytor skapas. Ett alternativ kan vara parkeringshus eller vid nybebyggelse, parkering i källarplan vilket innebär att gaturummen befrias från biluppställning, så gatan, dess proportioner, husfasader och grönska upplevs ostört. Parkeringsplaneringen måste samordnas med och underordnas den allmänna trafikplaneringen och planeringen av markanvändning för bostäder, butiker osv. Den kan inte avgränsas fysiskt till ett par tre kvarter eftersom den efter tillgång på platser sprider sin påverkan över stadsområdet. För närvarande bedöms att befintliga parkeringsplatser täcker det behov som finns. 17

18 18 Vid framtida utbyggnad av kvarteret Köpmannen skall dock behovet ses över, eftersom den marken idag nyttjas för parkering. Gång- och cykelvägar Lycksele stad har ett ca 3,3 mil väl utbyggt gång- och cykelvägsnät. Eftersom gällande detaljplan tillåter utbyggnad av gång- och cykelväg från bron över Ume älv och fram till Gammplatsområdet bör detta prioriteras då det skulle ge ett tillskott till stadsbilden. Övergångsställena skall utformas så att tillgängligheten för personer med funktionshinder ökar. I den av riksdagen fastställda infrastrukturpropositionen (prop. 2001/02:20) anger regeringen följande: Längs statliga vägar har staten ansvaret för att vägnätet utformas så att även hänsyn tas till cykel- och gångtrafik. I tätorter är det staten som har ansvaret för huvudvägnätet medan kommunen vanligtvis har ansvaret för övriga vägnät. Det innebär att Vägverket har ansvar för E12 även i de avsnitt som passerar genom tätorter. Regeringen preciserar ansvaret på följande vis: Inom ramen för de statliga vägarna kan även separata cykelbanor och gångvägar byggas i de fall detta behövs och är en lämpligare lösning än ett gemensamt utnyttjande av vägbanan för såväl skyddade som oskyddade trafikanter. Sådana lösningar bör övervägas när trafikflödena är höga och den existerande vägen smal och riskfylld för de oskyddade trafikanterna. I den regionala transportplaneringen skall särskild hänsyn tas till barns behov av en säker vägmiljö. Under vinterhalvåret används den s k vintervägen över Ume älv mycket flitigt eftersom den kortar vägen avsevärt mellan Norrmalm / Norräng och Centrum. Möjligheten att nyttja denna sträckning även på sommaren med turbåt bör undersökas. Kollektivtrafik - Resecentrum Lycksele utgör knutpunkt för södra Lappland med sitt Resecentrum. Ett förslag till utformning av Norra Torggatan/Finnbacken, från Resecentrum till Torget, för att få en inbjudande entré till stadens centrum bör framtas. Länstrafiken har sitt kontor i Lycksele. Busstrafiken består av stomnätet i länet och av lokaltrafik. Läns- och lokaltrafikens resor till lasarettet och gymnasiet i Lycksele har stor betydelse för kvinnor, barn och äldre då de är de som i första hand nyttjar detta utbud. Lokaltrafiken har under oktober - april minst två turer till de olika stadsdelarna, ej Lugnet. Turerna går morgon och eftermiddag, i huvudsak förlagda till tider tillgodoser skolskjutsarnas behov. Turerna går med följande sträckning. GNET LILLTJÄRN Gammplatsen SÖDERMALM Resecentrum CENTRUM VILLARYD Lasarett FORSDALA Lyckselet NYDALA E 12 NORRÄNG NORRMALM INDUSTRIOMRÅDE FURUVIK I en småstad som Lycksele med relativt korta avstånd kan ett användande av kollektivtrafik, i jämförelse med nyttjande av egen bil, komma till korta, därför måste kollektivtrafiken, om den skall ses som en resurs och bli attraktiv för alla, vara snabb och gå ofta, vara säker, tillgänglig och till en rimlig kostnad. Anslutning mellan de olika trafikslagen skall förbättras och underlättas. 18

19 19 19

20 20 Järnväg Järnvägen har haft och har alltjämt stor betydelse framförallt vad gäller tunga transporter. Som ett led i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle bör transporter av gods och persontrafik prioriteras och utvecklas. Järnvägen/järnvägstrafiken bör skyddas så att bebyggelse eller andra verksamheter inte förläggs så nära järnvägen att driften och brukandet påverkas negativt. Buller och/eller vibrationer skall beaktas vid beslut om markanvändning. Inom ett avstånd av minst 50 m från järnväg gäller att nya bebyggelselokaliseringar, som kan komma att störa eller störas av järnvägstrafiken, inte får förekomma om det inte är fråga om redan befintlig bebyggelse där kraven enligt fastighetsbildningslagen bedöms uppfyllda. Betydligt större avstånd kan behövas med hänsyn till vibrationer och/eller buller. Exploateringsintressenter måste vara beredda att utföra och bekosta de åtgärder mot buller och/eller vibrationer som bedöms erforderliga. Flyg Ca 5 km utanför tätorten finns Lycksele flygplats med daglig direktförbindelse med Stockholm/ Arlanda vilket har stor betydelse när det gäller kommunens och regionens utveckling. En viss frihet för expansion av flygverksamheten måste finnas. Det är därför ett krav att bostads- eller fritidsbebyggelse inte planeras för nära flygfältet. Bebyggelse, som inte kan jämställas med bostäder, såsom industribyggnader, garage m m, kan tillåtas i närområdena till flygplatsen. För Lycksele flygplats finns lagakraftvunna områdesbestämmelser som visar områden som berörs av hinderytor samt bestämmelser för bebyggelse m m i anslutning till flygplatsen. Dessa områdesbestämmelser ligger till grund i den fysiska planeringen. Flygbullerutredning för Lycksele flygplats 1997 till 2010 finns framtagen av Tunemalm Akustik AB. Flygplatsen står för stora värden, både företagsoch samhällsekonomiska. Flygets verksamhet, som är viktig för Lyckseles attraktionskraft gällande näringsliv och turism m m skall ha företräde framför enskilda intressen om samverkanslösningar inte kan göras. Flygtrafiken är också viktig för ungdomarnas kvarboende eftersom det minskar det psykologiska avståndet till övriga Sverige. Räddningshelikopter är placerad i Lycksele och utgår från Lycksele Flygfält. Den enorma resursförstärkning för Lycksele lasarett, samt den trygghet för befolkningen i inlandet och regionen, som räddningshelikoptern utgör, innebär att det är av mycket stor vikt att räddningshelikoptern fortsättningsvis är stationerad i Lycksele, så att alla medborgare får samma förutsättningar till insatser vid akut sjukdom och olycksfall. Helikopterflygplats finns vid Lycksele lasaretts akutmottagning. Förändringar i närområdet får inte äventyra räddningshelikopterns verksamhet, detta bevakas i den fysiska planeringen. Tidigare har anlagts en helikopterplatta vid Sågavan i närheten av Hotell Lappland. Denna landningsplats är inte en godkänd helikopterflygplats enligt de bestämmelser som erfordras för sådana. Helikopterflygplatsen är emellertid viktig att bevara för framtida utveckling. Skoter En ledplan för tätorten har upprättats. Då det är en förmån att enkelt ta sig ut från bostadsområdena till fjärrlederna är det viktigt att skoterförarna respekterar de hastighetsbegränsningar som gäller samt att de följer de märkta lederna. 20

21

22 Bredband Inom Lycksele stad finns ett nät som täcker delar av tätorten med anslutningspunkter för fortsatt utbyggnad med områdesnät. Stadsdelar som saknar anslutningspunkter är Norrmalm, Norräng, Furuvik, Forsdala och Lugnet. Till dessa stadsdelar kommer utbyggnad av områdesnät att byggas under förutsättning att ett stort intresse till anslutning finns. Tillgång till områdesnät blir allt viktigare för invånarna då flera tjänster blir tillgängliga i bredbandsnäten. Mål Flygtrafiken skall utvecklas på befintlig flygplats. Trafiken skall hanteras så att miljö och trafiksäkerhet förbättras. Tekniskt möjliga åtgärder avseende fordon, bränslen och trafikplanering bör vidtas såvida det inte är uppenbart ekonomiskt orimligt. Gång- och cykeltrafiken ska ges hög prioritet i trafiksystemet. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. (NM) För att underlätta för funktionshindrade skall trottoarer och gångvägar hållas fria från parkerade bilar, cyklar och containrar. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön (NM) Att planera och bygga ett samhälle som inte alstrar så mycket trafik. (RM) Bevara grönområden och parkmark i tätorten så att en viss reduktion av partiklar och avgaser kan ske. (LM)

23 23 ENERGI Skellefteå Kraft, LEAB, försörjer stora delar av Lycksele stad med fjärrvärme samt elenergi. Satsningen på fjärrvärme har medfört att oljeanvändningen kraftigt minskat medan användningen av förnyelsebar energi ökat. Kraftvärmeverkets bränsleprofil visar idag att mindre än 1 % av energin kommer från el och olja. Att våra inhemska trädbränslen även nyttjas för elproduktion tillsammans med fjärrvärmeproduktionen medför att Lycksele kraftvärmeverk ligger på första plats i Sverige gällande användningen av inhemska trädbränslen. Skellefteå Kraft, LEAB, har redovisat fortsatt fjärrvärmeutbyggnad fram till Trots anslutning till fjärrvärme och installation av värmepumpar m m utgör fastbränsleeldning i gamla anläggningar ett problem i tätorten. Förändringar inom energipolitiken kan ge direkta återverkningar för den fysiska planeringen och i form av olika sorters miljöproblem. Exempel är behov av ytkrävande driftsanläggningar (ex kraftvärmeverket) och lagerutrymmen (ex vedupplag) samt olika säkerhetskrav och skyddsavstånd. Beredskapen inför sådana förändringar bör hållas så hög som möjligt, exempelvis genom att ge möjligheter till alternativa former för energiförsörjning inom tätbebyggda områden. Sådana alternativ kan vara bio-energieldade närvärmecentraler och solenergi. Mål Kommunen bör verka för alternativa energiformer eftersom sårbarheten är stor vid endast ett alternativ. Energianvändningen i det totala byggnadsbeståndet (bostäder och lokaler) minskar successivt och är lägre 2010 än (NM) Användningen av elvärme för uppvärmning av bostäder och fritidshus ska vara lägre 2010 än (RM) Andelen energi från förnybara källor för uppvärmning av bostäder ska vara större 2010 än den var (RM) Vid energiproduktion och användning begränsas luftföroreningar och buller till nivåer som inte skadar människors hälsa eller naturen. Att en klimat- och energistrategi tas fram senast 2010 (inkl reviderad energiplan). (NM) 23

24 24 24

25 KOMMUNAL SERVICE Reningsverk Reningsverk med höggradig rening finns i Lycksele. Alla industriutsläpp leds till kommunens reningsanläggning. Slam från avloppsanläggningarna komposteras på deponeringsanläggning i Lycksele. Nyanlagd anläggning för pelletering av slam och aska har uppförts och är under provdrift. Dagvatten Dagvatten från tätorten leds via separata ledningar till Umeälven. Någon kontinuerlig kontroll av vilka mängder och typer av föroreningar som går ut via dagvattenutsläppen sker inte i dagsläget. Vattentäkt Transporter av farligt gods pågår ständigt med risk för vattenföroreningar då E12 i nästan hela sin sträckning följer Umeälven. Centralortens vattentäkt på Gammplatsen skyddas via fastställt skyddsområde med skyddsområdesbestämmelser från Fysiska åtgärder är utförda under 2004 för att skydda vattentäkten från E12 genom tätorten. Skyddsområdets avgränsning kommer att revideras under då kommunen har uppdragit till AB Bothniakonsult att upprätta förslag till skyddsplan för Lycksele grundvattentäkt. Skyddsplanen är framtagen och omfattar förslag till nytt skyddsområde samt förslag till skyddsföreskrifter. Föreslagen avgränsning redovisas i den kommuntäckande översiktsplanen. Centralortens vattenverk producerar ca 75 % av den totala råvattenmängden i kommunen. Den centrala vattentäkten har 100 % överkapacitet. Provborrning för presumtiva reservtäkter har utförts på flera platser nordväst Lycksele. Flera åtgärder är vidtagna för att säkra området vid nuvarande vattentäkt. Beredskapen, för tillgång av dricksvatten i händelse av olycka/skada vid vattentäkten, är god. Bl a finns reservkraft för vattenverket och vattentäkten, uv-filter i vattenverket, dubbleringsledning mellan vattentäkten och vattenverket. Vid kris kan dricksvatten hämtas från Betsele alternativ från Ume älv. I anslutning till vattentäkterna skall restriktivitet råda vad avser tillkomsten av nya byggnader och verksamheter. Inom fastställda områden för vattentäkter gäller fastställda bestämmelser. Miljö och byggnadsnämnden skall granska samtliga ärenden som berör dessa områden. Avfallshantering Miljöfrågorna griper in på alla samhällsområden. Anpassning till en långsiktig hållbarhet handlar om att minska resursförbrukningen, sluta kretsloppen, öka återanvändningen och återvinningen, förbättra den yttre miljön osv. Av kommunen antagen Renhållningsordning och Avfallsplan utgör underlag för hantering av avfallsfrågor inom kommunens gränser. Där finns även kommunens målsättning beträffande avfallshantering. Uppsamlingsställen för återvinningsbart materiel finns redovisade på karta.

26

27 27 Mål Vatten Inga verksamheter som riskerar att förorena eller negativt påverka grundvattentäkter ska tillåtas inom skyddsområden. Brunn för dricksvatten ska inte innehålla hälsopåverkande tungmetallhalter, naturfrämmande ämnen och bakterier. (RM) Inga nya, utvidgade eller förlängda tillstånd till materialtäkter inom inre eller yttre skyddsområde för vattentäkt tillåts. (RM) Dagvatten Dagvattenhantering skall domineras av lokalt omhändertagande. Avfall Återanvändning och återvinning skall i största möjliga mån nyttjas. Vid återvinning av varor och material tas farliga ämnen om hand och fasas ut från produktionskedjan. (RM) Senast 2005 sorteras avfall och restprodukter så att de kan behandlas efter sina egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan staden och dess omgivning. Restprodukter och avfall som används i samhällsbyggandet ska miljövarudeklareras. (RM) Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskas. (NM) Avfallet behandlas miljövänligt och med tanke på resursbesparande, energiutvinning kompostering sortering av återvinningsbart material. Separat hantering av trädgårds- och parkavfall bör genomföras. Anläggande av s k storkompost skall eftersträvas. Avfallsplanen ska utgöra kommunens åtgärdsprogram med lokala mål och åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen inom avfallsområdet. MILJÖ- OCH RISKFAKTORER Luft Lycksele stad ligger i Umeälvens dalgång mellan Tannberget och Norråsliden. Centrum utgör en svacka mellan Borgaregatan och Finnbacken. Vintertid förekommer långa perioder då luftföroreningar lagras nära markytan utan att lämna staden (inversion), vilket beror på stadens läge i kombination med en temperaturskiktning i luften som gör att skorstensrök m m inte stiger uppåt utan i stället dras ned till gatunivå (fumigation). Det alstras mest luftföroreningar från förbränning vintertid. Vid tomgångskörning och felaktig fastbränsleeldning produceras särskilt stora mängder hälsovådliga föroreningar, exempelvis polyaromatiska kolväten (PAH) och tjära. Lycksele kommun har sedan mitten av åttiotalet utfört luftmätningar i centrum. Trenden visar att luftföroreningarna har minskat, en orsak till detta kan 27

28 28 vara utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Den positiva trenden kan även utläsas i en uppföljning av en enkätstudie utförd av Umeå Universitet 1990, enligt uppföljningen utförd 2004 är det färre Lyckselebor som känner sig störda av problem med lukt och sot än Utförda mätningar visar att sot- och kvävedioxidhalterna under inversionsförhållanden vintertid är höga, men utan att överstiga naturvårdsverkets riktvärden. Utförda modellberäkningar visar dock att miljökvalitetsnormerna för PM 10 (98-percentiler av dygnsmedelhalter) beräknas överskridas i närområdena kring gamla vedpannor under dagar då det är inversion. De regionala delmålen för frisk luft avseende svaveldioxid och kvävedioxid bedöms, med hänsyn till utförda vintermätningar, vara uppfyllda. Några mätningar av marknära ozon har ännu inte utförts i Lycksele kommun. För att få en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till det regionala delmålet måste insatser ske på detta område. Regeringens förordning om miljökvalitetsnormer för luft trädde i kraft den 1 januari Av förordningen framgår att kommunerna ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls och att kontrollen kan ske genom mätningar, beräkningar eller annan uppföljning. Aktuella åtgärder för att nå miljömålen presenteras i kommande klimat- och energistrategi. Trafik Lycksele är en av de fordonstätaste kommunerna i Sverige, mätt per invånare. Vägtrafiken dominerar utsläppen av kväveoxider och koldioxid i kommunen. Enligt Naturvårdsverket har bilarnas andel av de totala föroreningsutsläppen i städerna stadigt vuxit, och när det gäller kolväten, kolmonoxid och kväveoxider har den blivit helt dominerande. Utvecklingen har motverkat och i vissa avseenden helt upphävt effekterna av utsläppsminskningarna vid förbränningsanläggningar och industrier. I lokala hälsoskyddsföreskrifter finns förbud mot att köra motorfordon på tomtång mer än en minut i detaljplanelagda områden i Lycksele och Kristineberg. Utsläppen från trafiken torde emellertid minska i takt med att gamla bilar försvinner från marknaden. Dagens teknik och forskning arbetar mot att minska bilarnas utsläpp av farliga ämnen. Användningen av förnyelsebar energi bör öka. Uppvärmning Oljeförbränning ger utsläpp av koldioxid, kväveoxider och svaveldioxid. Dessutom sker utsläpp av tungmetaller. Oljan är en ändlig resurs som påverkar klimatet genom nettoutsläpp av koldioxid. Anslutning till biobränsleeldad fjärrvärme minskar oljeberoendet och utsläppspunkten för rökgaser flyttas till en lämpligare plats med tanke på påverkan av tätortsluften. Dessutom ges bättre möjlighet att rena rökgaserna vid en stor förbränningsanläggning än vid flera mindre. Storskalig förbränning av skogsbränslen ger utsläpp av kväveoxider och partiklar etc. Utsläppen av svavel är betydligt mindre än vid annan förbränning. Eldning med skogsbränsle ger inget nettoutsläpp av koldioxid. Småskalig vedeldning följer samma principer som förbränning i större pannor. P g a att många villapannor fortfarande har en dålig konstruktion beräknas vedeldningen stå för en stor del av utsläppen av polyaromatiska kolväten, flyktiga organiska föreningar och tjära. För att underlätta ökat nyttjande av biobränslen skall vid ändring och nyinstallation endast miljö- och typgodkända anläggningar installeras. Industri De största punktkällorna är Forsbacka värmeverk och Skogsbacka värmeverk. Utsläpp av lösningsmedel från ytbehandling och bensinstationer m m förekommer. 28

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ

MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ MILJÖMÅL: GOD BEBYGGD MILJÖ Lektionsupplägg: Det här är vårt kvarter om vi får bestämma! Hur skulle det se ut där ni bor om ni fick bestämma? Här är en uppgift där klassen utifrån medborgardialogskonceptet

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr Sida 1 (6) Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren Dnr 201407599 Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad dnr 201407599 (Miljöbalken 6 kap 12 punkt 6 och MKB förordningen

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

1.1 Har kommunen aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och minskat transportbehov?

1.1 Har kommunen aktuella dokument för att främja miljöanpassade transporter och minskat transportbehov? Miljömålsenkät 2011 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning inte är i behov av uppdatering.

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: PLA 12-19 Datum: 2013-05-15 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12

BEHOVSBEDÖMNING. Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun. Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 1(6) Samhällsbyggnadsavdelningen 2013-02-12 BEHOVSBEDÖMNING Dnr 2012-0818-214/205 Detaljplan för Kvarter Persikan i Aneby tätort, Aneby kommun Enligt 5 kap 18 plan- och bygglagen ska en miljöbedömning

Läs mer

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål

2 Strategier. 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål ÖP 2 Strategier 2.1 Framtidsfrågor 2.2 Mål 2.1 Strategier Framtidsfrågor kunna åtgärdas, i synnerhet om det är bra för såväl kommunen som regionen. Men det är viktigt att betona att Partille även måste

Läs mer

Mer stad på samma yta

Mer stad på samma yta Mer stad på samma yta Luleå kommun ska stimulera arbetet för långsiktigt välfungerande och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående Riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2

Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående Riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2 Motion till kommunfullmäktige i Säffle angående Riksdagens miljömål nummer 15, delmål 1 och 2 Bakgrund Riksdagen har för Sveriges del satt upp 16 miljömål som skall vara genomförda senast år 2010. Miljömålen

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24

Miljöprogram 2030. Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Miljöprogram 2030 Antagen av Vänersborgs kommunfullmäktige 2016-02-24 Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Vi har en vision om att Vänersborgs kommun ska vara attraktiv och

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen

Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Sida 1 (6) 2008-12-19 Version: 1.0 Förslag till författningsändringar för en svensk ratificering av den europeiska landskapskonventionen Redovisning av regeringsuppdrag Riksantikvarieämbetet Tel 08-5191

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Miljömålet Frisk luft 7 oktober 2011 Anne-Catrin Almér, anne-catrin.almer@lansstyrelsen.se Länsluftsdag 2011 Våra 16 nationella miljökvalitetsmål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning

Läs mer

Ansökan om bidrag för Lyckåleden

Ansökan om bidrag för Lyckåleden BILAGA 1 050214 Ansökan om bidrag för Lyckåleden Karlskrona kommun ansöker om bidrag med 345.100 kronor för projekt Lyckåleden enligt beskrivning nedan. Projektets namn: Sökande kommun/er: Karlskrona Organisationsnummer:

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI ENERGI Övergripande mål med anknytning till energi EU:s klimatmål till 2020 Nationella energimål Regionala energimål Regionala energi och klimatmål för Skåne TOMELILLA KOMMUN Fossilbränslefritt Förutom

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 33 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhets- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Dagens användning av mark i Gnesta tätort visar spår av en zonindelning av staden som är mindre önskvärd, bland annat för att det kan orsaka en ökning av trafik, energiförbrukning

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping

SAMRÅDSHANDLING. Standardförfarande. 1(9) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10. Med närområde inom Hageby i Norrköping 1(9) Behovsbedömning SPN 2016/0043 214 tillhörande detaljplan 1 för fastigheten Ramen 10 Med närområde inom Hageby i Norrköping den 9 juni 2017 SAMRÅDSHANDLING Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer