Gott Nytt OL-år 2015!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gott Nytt OL-år 2015!"

Transkript

1 Nr Gott Nytt OL-år 2015!

2 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan Hemsidawww.okalme.seE Styrelsen Ordförande:JessicaBjörck Kassör:GöranLiljequist Ledamot:FilipSjöfors,StefanKarlsson,MalinJohansson,MagnusNilsson Suppleant:HåkanPersson,John ArneSandström Tävlingstekniskakommittén StaffanKäll,TorstenClaesson Orienteringskommittén KjellSvensson,ArvidKäll,StaffanKäll,LeifNilsson,StefanKarlsson,FilipSjöfors,LarsHenriksson,Magnus Nilsson Skidkommittén John ArneSandström,LarsPersson,LarsBjörck,JoakimSvensson.SkoterförareJacobAssarsson Ekonomikommittén LeifNilsson,GöranLiljequist,HåkanPersson Trivselkommittèn EvaJansson,BarbroLiljequist,Ann BrittPersson Stug Motionskommittén LeifNilsson,RolandPersson,TorstenClaesson,SörenBlom, ArneJohansson,Sven ErikSvensson,SvenRuther Övrigafunktioner Tävlingsanmälareorientering:ChristelNilsson Tävlingsanmälareskidor:John ArneSandström Tävlingsstatistik:JessicaBjörck/KjellSvensson Klädförvaltare:ChristelNilsson Stugvärd:Ann BrittPersson Valberedning:HenrikJansson,LeifNilsson Web master ArvidKäll PR Klubbtidning LarsMagnusson Ann BrittPersson Layout:CarinaStorm Utgivningsplan för Kontroll: Nr.1 April. Nr.2 September. Nr.3 December.

3 Ordföranden har ordet Godfortsättning! Någradagarinpådetnyaåretägnarviosskanskemeståtattsummeraåretsomhargåttoch leverdelviskvaridetgamla,mensnartärdetdagsattfokuserapåtidensomliggerframför oss.vilkaaktiviteterskallvigenomföra?vilkatävlingarvillvideltai?harvikapacitetattdelta iflerstafetter?kanvirekryteraflermedlemmar?komtillplaneringsmötetochdeltai planeringenför2015.tidochplatsmeddelasefterårsmötet. Omvidåskallblickatillbakatill2014ochåretssistamånadersåkanvikonstateraattdetta varorienteringssäsongensomaldrigtogslut.plusgraderochbarmarkmedundantagför någradagaridecemberdåisarnafrösförattåtertina.viställdeossfrågan: Närkommer vintern? Klubbresantill25 mannastafettenistockholmvarlikatrevligsomvanligtochvistodpåstart medettkomplettlag,mendetvarriktigtkritisktinidetsista.dåtogtorstenavsig lagledarkepsenochklevinilaget.torstenkanmanalltidräknamedliksomvåra grannklubbar.medstödavfkfinn,markarydsfkochskåneslättensoltogviossruntochför någralagkamratervardetförstagångenochvihoppasattnivilldeltaflergånger. SåvardetdagsförSmålandskavelnenklassiskstafettsomOKÄlmeintehardeltagitipåflera år,mensåplötsligtsprattdettilli gubbarna ochokälmehadetvålagih180.vadärdet somhändertänktevårayngreförmågorsomintevillevarasämreutanskapadeettlagiöppen klass.toppen! InföruppföljningsmötetinovemberhadeKjellsummerat2014årsträningsaktiviteterochvi kundekonstateraattdeltagarantaletpåvåramotionsorienteringarökadejämförtmed2013. Tacktillallamedlemmarsomplanerarochgenomförtrevligaträningar.Jaghoppasattnialla gördetigennärnifårfråganochattviblirännuflerdeltagare2015. VälkommentillOKÄlmesårsmöteiklubbstuganden6februarikl.19.Sekallelsen. Hälsningar JessicaBjörck GLÖMEJ! OkÄlmestävlingblirden2maj2015 TCkommervaraKlöxhultsskolan TävlingsledareStefanKarlsson

4 Kallelse till årsmötet!! "#$%&'(! )*++,+-,!./++!01-23.,!/!4+2,-.56*78! "#$%&$%'! ($&)*%+,-*!.#/012$/31#4*%&+,%-*#! 5#,/62&$+%,%-*#! 71#$%,%-/89+,:;!! <92,9%$#!3#.%!0$&+$00*#!/=*++!)*#*!/2;#$+/$%!2,++4*%&*! /2;#$+/$%D!!! DE!.1*:/./F7!G1!H)!4+2,-!01-23.,!EG+=,-3B.I!E/+B,.!E/!/! -.J1,+-,7!.JKB,1!G1!.1,E+/6.8!L,.!G1!:G1!-F2!E/!+G66,1!6157:,7! <31!:,7!E,1B-*2M,.!-F2!-B*++!=,:1/E*-8!! NG+BF27*O! $.J1,+-,7!H)!4+2,!

5 Info OK Älmes vårgympa! Cirkeljympan startar igen torsdagen den 8 januari, sedan kör vi fram till 26 mars. Klöxhults skolan 19:30 20:30 Välkommen! Linda Assarsson Byte av adress? GlöminteattmeddelaernyaadresstillKassörenGöranLiljequisti OKÄlme.Mailadresssehemsidan.

6 Träning!"#$%&'() *+,-./.0 -A,'B'C.,2.04'789: #10D O20D FG2LL*52/.,M'5.'?1,*Q,'54GG'*F4-*R;0H'P.,=0 KG.**'9H #QL+0C.0A KG.**'7H S2G'*3;04/?A5'*A'L4G./.'' KG.**'TH UA-AG*3;0'<'*3;0 PA0=A,-A'R;'31-A0'F.,'L.,.,'/+0.*' V00.,/+0A0D 789B<97<7W J3A,'&25?A0 X2GFG.RR*'() 789:<89<8B $01,4,/*-./'S01,*G+*5M'JF=/*6.GFA,'YN2,F54=,AGG'*5Q0F.Y 789:<89<8Z KCAGG'='%G4,'J3A,**=,' (PJ'$"J[VSH 789:<89<99 ",/A'#4G**=, 789:<89<9W U./,2*'#4G**=, 789:<89<7: $=0*5A,'\G.A**=, 789:<87<89 ).0*'OA,04F**=, 789:<87<8W J5A6.,'K.0G**=, 789:<87<9: S+0.,')4GCA]24*5 789:<87<77 N4G4R'JC+6=0* J.5*.'4,6+0'789:H'':<-./.0*'/;0'4'P=0;*H''[A5'10'-10'-A5'10^ EJD'S+0.,')4GCA]24*5'?.0',Q0A34-A0.-'F.05.H'K=,5.F5.'S+0.,'4'!"#$%&#'6+0'25*F0465'.3'F.05=0H

7 Julklapps-OL 2014 Med37deltagarevar2014årsjulklapps OLettvälbesöktarrangemang. SvenRutherstodförbanläggningenoch trivselkommiténbjödpåjulgrötoch skinkmacka. VinnarnablevChristelNilsson,Arne JohanssonochLindaJansson(saknaspå bilden). NästabanläggareblirArneJohansson.

8 Årets Älmare 2014!"#$%&'()*"#&+,&-.#"/0#(/%$*1&2345 6(*7#"/10& 6(*7#"/10& 9*)1 :(*%% ;</=%+(*7#"/10 6>? ! " #$%%&'()*+,-'. /01!!"" *(-6-7)8&9+$:;&%< /=1!>"= ">4?> C0>!??! "54?= 0 3 *7D&9)E;<F$- /=>!55> 014>> > = G&9&H)A+,B7-% C =3 /!3!?>" 0>4!> 5 5 8(-%)L(MK;%%7K C>> 2>5? 0>43! 3 0 A&N7K)A+,B7-% C01 2=?= 0545?!0 8(-%)C$K-&.%%7K C51 23>0 >141!!1!> O7-%<$K)P9($%%7K C5> 2?=? >!4?!!!!" AI$K)E;<F$- C51 "!1= >042!!2!? Q-K$)#7F(K%%7K C=> "!5! >>40>!"? 8(-%)*+,-'. C0> "21? >=42"!0 *7)#7F(K%%7K C>> ""15 >34!0!>!1 *$-&<)J&9%%7K /51 2"25 >3405!=!5 L(MK;%)J&9%%7K C0> "0>3 =1435!5!= R+$99)AI$K%%7K C>1 "="> =>!3!3 SKM$)J&9%%7K C5> "=?0 ==4">!? 2> #7K)8&KD%.7M C01 "3=! 5! ! PF-&%<$9)J&9%%7K /=1 2= ! 2! 2 #7(.&N))AI$K%%7K C21 02"3 3240" 22 "! T,-(K)8&9+$:;&%< C=1 0==2! " 2= PF-&%<$-)A+,B7-% C51 0=??!124! *$KM<)U$<$-%%7K C5> 0??1!224"" 2> L(9&K)#7F(K%%7K /01 2??0!224=! 2= 23 8(-%)U$-%%7K C=1 >13!!254=? 25 2" E79(KD)U$-%%7K C=> >200!"= > A<(BB(K)RV99 C>1 >"1>!"?4>0 2? T$-<F)O79B<$ C0> >>5>!>>4!? C01 >=02!>?4=3 "! #7F(K)QW$9%%7K C"> >?>?!5=4?! "2 X9&K)J$'.YK /2! "="=!3=4!5 "" R+$99)U$-%%7K C5> 5!1= 20=4>3 "0 2? A<$B(K)R(-9%%7K C>> 5!23 20?4>5 "> 8&KD()#(K%%7K /2! 0""! 2=1400 "= 21 A<$99()RV99 />> 0>? " U7VKM$K)F7%)$K)9,H(-$)&)AI$-&M$9&%<(K)6$-V.K(%)%7N)N$D$9IV-D$<)(I)D$)%$W)6V%<()-$%;9<(<$K ;KD$-)$W(.<)$<<)\-)<&996(.%)&)<&D$K] S)-$%;9<(<$K)&KM\-)&KD&I&D;$99()<VI9&KM(-),I$-)9\KMD&%<(K%4)N$D$9D&%<(K%)%(N<)<VI9&KM%<&DH;K.<$K K(<<])SKM$K)6$M-VK%K&KM)M,-%)&)(K<(9$<)<VI9&KM(-)(I)D$%%()<VI9&KM%D&%<(K%$-])OVI9&KM(-,I$-)%H-&K<D&%<(K%)V-)$+)N$-&<$-(KD$]

9 Årets Ungdom i OK Älme 2014!"#$%&'()*+,&-&./&01,#& #"% 0.32/-3#% 5/6"7-0#8!"#$% &'()!"#$% &'(* +#,-!./-0%&'()!./-0% &'(* 1/2-#34% 5/6"7-0#8 ( ( ;.<#-%=>?8$2 (A *' *' & & D"7-%E64-FF.- (A ** ** * * D--7%H7-3F2.0 () (I (G ) C J7""4%H7-3F2.0 (* () (I A G 1K5<%E>?L.8F G (( (& I A ;.<-%E>?L.8F C C C G ) D""7.5%E>?L.8F I G C C M#FN48%9-348FF.- ( ( ( B (( +.#<%9"<.L ( ( ( (' :<4.%O#87.- ( ( ( (( +7"F%O#87.- ( ( ( (& PF#$%+QR"., ( ( ( (* B O4"248%;.<#-FF.- SK""L?">5 ( ( ( (* (' PF#2%+7"FF.- SK""L?">5 ( ( ( (* (* H7--4T%E#-3F58?, SK""L?">5 SK""L?">5 I I I (* (* ;.<#-%E#-3F58?, SK""L?">5 SK""L?">5 ) ) I (* O#U%9-348FF.- SK""L?">5 ( ( ( 67,,7(17)$&7($71&$891-()7": 4;< 455 :.5#"5% #-5#" #57.-4""#%.$<%,/F548F2#NF5/6"7-0#8%8/2-#F%,43W P-F2."-7-0 B' IA LK""L?">5!"#$%&'#($)$*+,$*-(.#/"0$1$2.(.3/"0452.(.3/"04$6789::%&'#( J73%F4048%LV8%3K%FV"434F%LK""%2"#FFN./-0W%!./-04-%843K$48#F%F43#-%7%L?8<V""#-34%57""%F % \45%R"78%7-54%-40#576#%N./-0%.,%D %/8%,48%/-%3KRR"#%E W! ],%#-5#"45%F5#85#-34%7%2"#FF4-%/8%L/884%/-%L4,%FV%<#"648#F%N./-0FK,,#-W! J73%L"483#0#F5/6"7-0#8%8/2-#F%6#8>4%45#NN%6#8%L?8%F70%F.,%4-% K4""%5/6"7-0W :.5#"84FK"5#545%L?8%F#,5"70#%45#NN48%048%7-0#%N./-0W! P%E,V"#-3F%\O[5/6"7-0#8%2#-%/64-%7$24[F,V"/--7-0#8%34"5#%3W6WFW%\O%R"78%4-%5/6"7-0%7%5/6"7-04-W% P%V8FF5#57F5724-%8/2-#F%84FK"5#545%7%5/6"7-04-%K5#-%</-FQ-%57""%\O[84FK"5#5W%],%N"#$ %/8% *^#%5.5#"5%,4-%(^#%7%\O%FV%8/2-#F%5843>4N"#5F4-%,43%7%V8FF5#57F5724-W! \4%(A%R/F5#%5/6"7-0#8-#%8/2-#F%,43%7%V8FF5#57F5724-W%X?0F5#%V8FN./-0%2#-%#""5FV%R"7%(*A'W

10 25-manna 2014 Foto av: Olivia Nilsson

11 Helalagetsamlatfördettraditionellafotot.

12 Rapport från missarnas konung 25 manna2014ingensuccé.århundradetsmisstag. Börjademedatthalkaframpåhalastigarmenhittadeförstakontrollenutan störremisstag,meniettextremtlågttempo.tvåanvarok.sedanbörjade problemen.skullespringaruntpåenstigåtso.sydostblevefterenstundrakt motnorr.komutpåenvägsomjagföljdeifelriktning.komtillenkorsningoch vändespranglängsvägenmenkundeinteläsainmig.denendavägenpåkartan varomgivenavtomtmarkpåkartan.jagsågingavarkentomterellerhus.vände igenochhamnadeiettvillaområdedärjaglyckadeshittaettpar08 or.deras bästagrenvarintekartläsning Mannensrekommendationvarattföljavägenja sammavägmotenkraftledningsomjaginteskullepassera.detvarintemycket attvälja2kilometertillkraftledningen.5 6kilometerplanlöstirrandepå grusvägardirektnorromtävlingsområdet.ingenbrastart.närjagkomframtill kraftledningensåvarjag100mnorromkontroll1. Högstafartmot3:an,högstafartinnebärimittfallattfartenärväldigtlåg. Besöktefelhöjdpartiochtappadeytterligaretid.Vadadeframtill4:an 5,6och7gickrättmensakta.Påvägtill8:anvilladejagbortmigpåskidspåren igen.9,10och11utanproblem. Komimålpådenlysandetiden2.11på4.8kilometer.SåglättnadeniBarbros ocheriksögonnärjaglunkadeimål.manmåstesenågotpositivtidethelaoch Stefanvarintejättemycketbättrebarasådär24minuter Hadedessutom4 löpareeftermig. Missarnaskonung2014 GöranLiljequist

13 En Gränslös tävlingsresa till Göteborg O-meeting GränslöstgenomfördeentävlingsresatillGöteborgO meeting3 dagarstävling22 24/ FrånÄlmedeltogKjellochElinSvensson.Viåktei2bussarochtotaltvarvi92personerfrån klubbarnaigränslöst. Visprangtretävlingar:enmedeldistanspåfredagskvällen,ensprintpålördagenochenlångdistanspå söndagen.eftersprintenpålördagensåvardetgratisinträdepåliseberg! MedeldistansenochlångdistansengickiGrönaburSandsjöbackaienfantastiskvildmarksterrängsom liggerlängse6straxnorromkungsbacka,delaravtävlingsområdetärenstorljunghedsomsynsfrån E6. LördagenssprintgicknäraChalmersicentralaGöteborg. Viboddepå hårtunderlag påwendelsbergsfolkhögskolaimölnlycke. Enminnesvärdincidentinträffadepåfredagskvällennärviskullehemmedbussenfråntävlingen.Vår buss kanade nedidiketnärdenkördeutfrånparkeringenmedföljdattviblockeradevägenochfick väntapåbärgare.alltgickbraochingenkomtillskada,menvivartröttanärvikomframtillvårt boende. PåplatsfrånÄlmepåtävlingarnavarävenFilipochElliotSjöforssamtOlleochRuthSjöfors. Resultatenfrånde3tävlingarnaräknadessamman.DensomlyckadesbästfrånÄlmevarElinsom slutadepåensammanlagd10:eplatsid14. FotofrånGrönabur. /KjellSvensson

14 Tävlingskläder 2015 Behöverduförnyadinorienteringsgarderob? HemmailagerfinnsdetpannbandmedÄlme färgerbreda60krochsmala30kr.detfinns äventävlingströjormodellbasicutandragkedjakortärmistorlek clsamtXSochS. TunnasvartatävlingsbyxorBasicfinnsistorlek samtS. Ärduintresseradavattköpatävlingströjaelleröverdragsjackaiannanstorlekhöravdigtill undertecknad. Prisjackavuxen550kr,ungdomtom20år300kr Priströjavuxen400kr,ungdomtom20år200kr Christel/52117,

15 Knep och Knåp Inlämnat av: Ann-Britt Persson Hur smart är du? 1. Ettkvistigtproblem. 5personerkvistar5trädpå5minuter.Hurlångtidtardetför7personer attkvista7träd? 2. Ettproblemavvikt. Entegelstenväger2kgplushälftenavsinvikt.Hurmycketväger tegelstenen? 3. Ettköproblem. HerrAlmstårikö.Framifrånräknatstårhansomnummer51och bakifrånräknatsomnummer49.hurmångapersonerbestårkönav? 4. Ettproblemförkvicktänktapersoner. HerrSchnellkörpåAuotbahnfrånHamburgtillBremenmed medelhastigheten100km/h.hursnabbtmåstehankörapåhemvägenför attmedelhastighetenförhelaresanskabli200km/h? 5. Talproblem. Jagskrivertaletnitton,tarbortettochfårtjugokvar.Hurärdetmöjligt? 6. Ettjordnäraproblem. Kanternapåenkubformadgropimarkenär2m.Hurmångam3jordfinns detigropen? Lämna ditt svar till Ann-Britt. Lycka till!

16 Rätt svar Knep & Knåp från nr Vinnare blev: Bodil Ruter! FACIT: Godis saker i Godis hyllan (Anneli Fullersta) Engelsk Leksak Plats i Fotbollslag Pojke med Lampa Dam namn Något positivt Dans Evighet Tarzan läte i skogen Kortspel Djurpark Fiskarmannens vänner Smeknamn på Tennis spelare Blomma Gott på Kvällen TOY Center Alladin Marianne Japp Twist, Jenka eller bugg Non Stop Djungelvrål Bridge ZOO Fisherman friends PIM PIM Viol After Eight

17 Jour-klubbstugan 2015 VECKA dec jan SörenBlomoKarinFolkesson jan GöranoBarbroLiljequist jan feb SvenoBodilRuther feb JessicaoKrilleBjörck feb mars John ArneoYlvaSandström mars MalinJohansson mars april MagnusoJessicaNilsson april FilipSjöforsoLisaPetersson april maj JonoAnnamoaLindskog maj StaffanoStellaKäll Onsdag6majkl17 20VÅRSTÄDNING Gräsklippningochöversynavstugkommittén Inomhus Utomhus OBS! Underperiodentömskräpochsetillatttoaletterochduschrumärokochattdet finnspapperochtvålpåtoaletterna. Närniärklaramederperiodskallklubbstuganvarastädad.Dammsugoch våttorkagolvensamtvåttorkapåsittytoriomklädningsrumochbastu.dammsug vidbehovpåvinden.städmaterialfinnsiskåpenidamernas omklädningsrum. Vintertidsnöskottningframtilldörren.Soparentpåfarstubronfrångrusochlöv. Skrivdinsignaturpålistansomsitterpåanslagstavlan,tack. Stug ochmotionskommittén/leifnilsson , SaknardunyckelringAnn Britttel14217

18 OKÄlme skid ochorienteringsklubben isödrasmåland OKÄlmeärenföreningförorienteringochlängdskidåkning.Stödvårverksamhetgenomatt blimedlem! MedlemblirdugenomattbetalaindinavgiftpåBankgiro Komihågattfyllaiuppgifterna(namn,adress,födelseår förfamiljpåsamtliga familjemedlemmar)påinbetalningskortet.tack! Årsavgift2015 Familjmedellerutanbarn(upptilldetårbarnetfyller21år) 500kr Vuxen(fromdetårmanfyller21år) 350kr Ungdom(tomdetårmanfyller20år) 150kr Stödmedlem 100kr Somaktivmedlemhardublandannat: Friaordinariestartavgifterpåallaorienterings ochskidtävlingarutom 5 dagarsochvasaloppet Försäkringundertävlingochklubbträning Subventioneradepriserpåklubbenstävlingsdräktochträningsoverall Gratisdeltagandeiklubbensgympa Somstödmedlemfårdublandannat: KlubbtidningenKontroll Deltaiklubbensmöten,dockutanrösträtt OKÄlmec/oGöranLiljequist Fax: E Maskrosvägen8lgh1204 Bankgiro Webb:www.okalme.se 34334Älmhult

19 !"#$%&'$()(#*+#,-./ G/S& T"<"':$#C- 4)S" M5)'&B)'5/' +7--$#4);/(")-I)';/("': P7'$U9($75("':)( M+C2 N/.) 0)(-#1"-$$&'#23# 4)$5"')67( C('$;#D#E&F':?9(/;):$5&'$F-;/(') H&I)''/$$&'$#3K:: 4K(/$O9595,-.BK#C';(/%(/')< 8-)$9:&'.7$;/(# +95QCR 3G#H7(',-.IF-;$B&$;7</( P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$

20

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Nr. 2 2013 Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

NR 3 2014 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER

NR 3 2014 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER NR 3 2014 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER KLUBBADRESS I DETTA NUMMER ORDFÖRANDE HAR ORDET STAFETTÅRET 2014 GRÄVJOBB PÅ DAMMEKÄRR OK Alehof Dammekärrsvägen 5 449 36 Nödinge Telefon 0303/22 99 90 E-post: kansliet@alehof.se

Läs mer

FULLMAKT Anslutning av produkter och tjänster till underårig

FULLMAKT Anslutning av produkter och tjänster till underårig BANKENS EX. Klirregänget (6 år) Ungdomserbjudande (3 7 år) Telefonbanken självbetjäning (från 3 år) (00 kr per vald bild) Underskrift, förmyndare Namn förmyndare (på plats på kontoret) Namn förmyndare

Läs mer

NR 3 2013 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER

NR 3 2013 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER NR 3 2013 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER I DETTA NUMMER ORDFÖRANDE HAR ORDET SM-ARRANGEMANGET SM I RISVEDEN 2013 JÄTTEMILEN I DANMARK BILDER FRÅN SM KLUBBADRESS OK Alehof Dammekärrsvägen 5 449 36 Nödinge Telefon

Läs mer

NR 1 2015 ALEHOFAKTUELLT VÅRNUMMER

NR 1 2015 ALEHOFAKTUELLT VÅRNUMMER NR 1 2015 ALEHOFAKTUELLT VÅRNUMMER KLUBBADRESS I DETTA NUMMER ORDFÖRANDE HAR ORDET ALEHOFS MEDLEMMAR I SIFFROR VINTERN 2015! OK Alehof Dammekärrsvägen 5 449 36 Nödinge Telefon 0303/22 99 90 E-post: kansliet@alehof.se

Läs mer

Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra.

Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Fritidsprogrammet Våren 2015 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida http://fffvarberg.dinstudio.se/

Läs mer

KLUBBLADET KAREBY IS MEDLEMSTIDNING NR3 2003. Årsmöte måndag 29 sept Kringledammen kl 19.00

KLUBBLADET KAREBY IS MEDLEMSTIDNING NR3 2003. Årsmöte måndag 29 sept Kringledammen kl 19.00 KLUBBLADET KAREBY IS MEDLEMSTIDNING NR3 2003 Årsmöte måndag 29 sept Kringledammen kl 19.00 Ordföranden har ordet Det verkar som att de senaste årens lärdom från bandyns juniorspel upprepar sig i fotbollen.

Läs mer

HÖRSELSKADADES FÖRENING

HÖRSELSKADADES FÖRENING HÖRSELSKADADES FÖRENING I LUND PROGRAM VÅREN 2015 Föreningen vänder sig till hörselskadade, vuxendöva, CI- bärare, tinnitus-/ menièredrabbade, ljudöverkänsliga samt föräldrar, anhöriga och vänner Alla

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet!

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet! Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009 Sö erslätts Golfklubb Klubben införde SPELRÄTTER på höstårsmötet! Årsfakturan ligger i tidningen!

Läs mer

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET

INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET LångvindsBrevet INFORMATION FRÅN LÅNGVINDS SAMFÄLLIGHET www.langvind.se April 2014 nr.1 BIDRA TILL ETT TREVLIGARE LÅNGVIND! Sommar och semester närmar sig med stormsteg. För att underhålla och förbättra

Läs mer

Budkavlen. februari 2010. Innehåll Periodplan från TRUNK Förvarning VNC5 Månadslotteriet Kallelse Årsmöte 2010 Motionsgårgen

Budkavlen. februari 2010. Innehåll Periodplan från TRUNK Förvarning VNC5 Månadslotteriet Kallelse Årsmöte 2010 Motionsgårgen Budkavlen Innehåll Periodplan från TRUNK Förvarning VNC5 Månadslotteriet Kallelse Årsmöte 2010 Motionsgårgen februari 2010 Resultat och reportage Glassträning Julgransplundring Föräldramöte Saxat från

Läs mer

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar Vi sponsrar OK Älmes ungdomar Intresserad av att annonsera här? Kontakta Ulf Jansson 0476-162 77 eller info@okalme.com OK Älmes Planeringsmöte 2005-12-03 i Asa Deltagare: Leif Nilsson Barbro Liljequist

Läs mer

Ronneby Orienteringsklubb Nr 1 2009. ROK-bladet. Orientering Skidor Friidrott. Snö och spårat vid Karlsnäs!

Ronneby Orienteringsklubb Nr 1 2009. ROK-bladet. Orientering Skidor Friidrott. Snö och spårat vid Karlsnäs! Ronneby Orienteringsklubb Nr 1 2009 ROK-bladet Orientering Skidor Friidrott Snö och spårat vid Karlsnäs! Ronneby orienteringsklubb ROK-bladet Nr 1 2009 Ledare I skrivandets stund sitter vi fortfarande

Läs mer

bladet Våren 2014 Innehåll

bladet Våren 2014 Innehåll bladet Innehåll et Klubbinformation 2 Ordf har ordet 3 Årsfesten 2013 enligt Malte 4 Årsfesten 2013 i bilder mm, Jan 5 Det första priset 12 O-event november 2013 14 Sponsorhuset 16 Spin of hope 2014 16

Läs mer

KEDUMSBLADET. Loppis. Årsmöten. Leva på landet. Leader-projekt. Vi bjuder på kaffe. Arentorps föreningshus söndagen den 19 februari kl 9-15

KEDUMSBLADET. Loppis. Årsmöten. Leva på landet. Leader-projekt. Vi bjuder på kaffe. Arentorps föreningshus söndagen den 19 februari kl 9-15 KEDUMSBLADET Arentorp/Helås damlag anordnar Loppis NR 1 2012 Arentorps föreningshus söndagen den 19 februari kl 9-15 Den här fina snögubben hade både halsduk och cowboyhatt! Årsmöten Arentorps Intresse-o

Läs mer

Öppet när du vill. Engelbrektsgatan 71 402 21 Göteborg Tel. 031-731 50 00 www.bostadsbolaget.se

Öppet när du vill. Engelbrektsgatan 71 402 21 Göteborg Tel. 031-731 50 00 www.bostadsbolaget.se Engelbrektsgatan 71 402 21 Göteborg Tel. 031-731 50 00 www.bostadsbolaget.se Öppet när du vill. Internetbanken är mycket är mycket mer än mer ett sätt än att ett betala sätt att räkningar. betala räkningar.

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2013

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2013 Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2013 Vi har ny ordförande - Christina Arinbjarnarson! Våra nya ledamöter Julbazar! Ordföranden har ordet

Läs mer

Ett stort tack till Våra samarbetspartners

Ett stort tack till Våra samarbetspartners Ett stort tack till Våra samarbetspartners Tekniska Verken i Linköping AB Hektor Data AB Johnny Dahlgren Grafisk ProduktionAB Malmbergs Ur-Optik Linser AB Målerihantverkarna i Linköping AB AB Svensk Leca

Läs mer

BÄVERNYTT N r 1 2 0 0 9

BÄVERNYTT N r 1 2 0 0 9 BÄVERNYTT N r 1 2 0 0 9 Trion Stina Johansson, Emil Johansson och Ludwig Gustavsson sprang den andra sträckan i H12-laget på stafetten under Hallandspremiären. Orienteringspremiär i Halland Över 30 bävrar

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2012

CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2012 CISV-nytt Helsingborg Nr 1 2012 Som inledning på vårt första CISV-nytt i år har vi bett Camp Director Sara Willman skriva några rader om barnbyn som vi just nu anordnar ute i Rydebäck. En barnby i äventyrens

Läs mer

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram för funktionsnedsatta. I vårens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra.

Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram för funktionsnedsatta. I vårens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Fritidsprogrammet Våren 2014 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram för funktionsnedsatta. I vårens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens

Läs mer

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge

www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge www.hrf.se/blekinge Utgiven av Hörselskadades distrikt i Blekinge Tillsammans arbetar vi för att förverkliga HRFs vision om ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00.

Bosjökloster GK. Årsmöte. Söndag 3 mars kl.14.00. Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013. Vårens städdag 16 mars samling kl. 09.00. Bosjökloster GK KLUBBNYTT NR 1-2013 Kallelse till Årsmöte - sid 4 - Anmälan till Juniorträning - sid 10 - Olympiagolfen 2013 - sid 11 - Tävlingsprogram - sid 15 - Rekordtidig säsongsstart 2 januari 2013

Läs mer

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL:

MIKROBITEN. Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN. Tidningens adress: c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136 65 HANDEN INNEHALL: MIKROBITEN Årgång: 7 1990 Nummer:1 1 Medlemstidning för Datorklubben MIKROBITEN GRATIS till medlemmar Lösnummer 15 kr. Tidningens adress: M I K R O B I T E N c/o Lennart Björk JärnåldersrLngen 422, 136

Läs mer

Vellinge Idrottsförening

Vellinge Idrottsförening Vellinge Idrottsförening hälsar välkommen till vårsäsongen 2006 Hemmamatcher herr/dam våren 2006 HERRAR DAMER Måndagen 17 april kl 16.00 Vellinge IF - Genarps IF Matchvärd: Leif Bengtsson Fritids & Underhålls

Läs mer

SÖSDALABLADET ÅRGÅNG: 9 NR: 26 JANUARI-APRIL 2015

SÖSDALABLADET ÅRGÅNG: 9 NR: 26 JANUARI-APRIL 2015 SÖSDALABLADET ÅRGÅNG: 9 NR: 26 JANUARI-APRIL 2015 GÖR SOM MER ÄN 540 REDAN GJORT! BLI MEDLEM I SÖSDALA ALLIANSEN och stöd oss i vårt arbete med att främja utveckling, trivsel och samhörighet i Sösdala

Läs mer

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450

Telefon. Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Bjurbäcksgatan 1 665 32 Kil Tel. 0554-148 87 Plusgiro: 438 15 67-9 Bankgiro: 677-8450 Församlingsföreståndare Urban Holmquist Tel 0554-102 51, 0707-87 27 19 urban.holmquist@sannerudskyrkan.se Ledig: måndag

Läs mer

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39

Barn i Nöd. God Jul & Gott Nytt År! INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 5/10 Årgång 39 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 5/10 Årgång 39 God Jul & Gott Nytt År! som fadder är du med och bygger framtiden... Varför? För världen kanske du bara är en enda människa

Läs mer