Gott Nytt OL-år 2015!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gott Nytt OL-år 2015!"

Transkript

1 Nr Gott Nytt OL-år 2015!

2 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan Hemsidawww.okalme.seE Styrelsen Ordförande:JessicaBjörck Kassör:GöranLiljequist Ledamot:FilipSjöfors,StefanKarlsson,MalinJohansson,MagnusNilsson Suppleant:HåkanPersson,John ArneSandström Tävlingstekniskakommittén StaffanKäll,TorstenClaesson Orienteringskommittén KjellSvensson,ArvidKäll,StaffanKäll,LeifNilsson,StefanKarlsson,FilipSjöfors,LarsHenriksson,Magnus Nilsson Skidkommittén John ArneSandström,LarsPersson,LarsBjörck,JoakimSvensson.SkoterförareJacobAssarsson Ekonomikommittén LeifNilsson,GöranLiljequist,HåkanPersson Trivselkommittèn EvaJansson,BarbroLiljequist,Ann BrittPersson Stug Motionskommittén LeifNilsson,RolandPersson,TorstenClaesson,SörenBlom, ArneJohansson,Sven ErikSvensson,SvenRuther Övrigafunktioner Tävlingsanmälareorientering:ChristelNilsson Tävlingsanmälareskidor:John ArneSandström Tävlingsstatistik:JessicaBjörck/KjellSvensson Klädförvaltare:ChristelNilsson Stugvärd:Ann BrittPersson Valberedning:HenrikJansson,LeifNilsson Web master ArvidKäll PR Klubbtidning LarsMagnusson Ann BrittPersson Layout:CarinaStorm Utgivningsplan för Kontroll: Nr.1 April. Nr.2 September. Nr.3 December.

3 Ordföranden har ordet Godfortsättning! Någradagarinpådetnyaåretägnarviosskanskemeståtattsummeraåretsomhargåttoch leverdelviskvaridetgamla,mensnartärdetdagsattfokuserapåtidensomliggerframför oss.vilkaaktiviteterskallvigenomföra?vilkatävlingarvillvideltai?harvikapacitetattdelta iflerstafetter?kanvirekryteraflermedlemmar?komtillplaneringsmötetochdeltai planeringenför2015.tidochplatsmeddelasefterårsmötet. Omvidåskallblickatillbakatill2014ochåretssistamånadersåkanvikonstateraattdetta varorienteringssäsongensomaldrigtogslut.plusgraderochbarmarkmedundantagför någradagaridecemberdåisarnafrösförattåtertina.viställdeossfrågan: Närkommer vintern? Klubbresantill25 mannastafettenistockholmvarlikatrevligsomvanligtochvistodpåstart medettkomplettlag,mendetvarriktigtkritisktinidetsista.dåtogtorstenavsig lagledarkepsenochklevinilaget.torstenkanmanalltidräknamedliksomvåra grannklubbar.medstödavfkfinn,markarydsfkochskåneslättensoltogviossruntochför någralagkamratervardetförstagångenochvihoppasattnivilldeltaflergånger. SåvardetdagsförSmålandskavelnenklassiskstafettsomOKÄlmeintehardeltagitipåflera år,mensåplötsligtsprattdettilli gubbarna ochokälmehadetvålagih180.vadärdet somhändertänktevårayngreförmågorsomintevillevarasämreutanskapadeettlagiöppen klass.toppen! InföruppföljningsmötetinovemberhadeKjellsummerat2014årsträningsaktiviteterochvi kundekonstateraattdeltagarantaletpåvåramotionsorienteringarökadejämförtmed2013. Tacktillallamedlemmarsomplanerarochgenomförtrevligaträningar.Jaghoppasattnialla gördetigennärnifårfråganochattviblirännuflerdeltagare2015. VälkommentillOKÄlmesårsmöteiklubbstuganden6februarikl.19.Sekallelsen. Hälsningar JessicaBjörck GLÖMEJ! OkÄlmestävlingblirden2maj2015 TCkommervaraKlöxhultsskolan TävlingsledareStefanKarlsson

4 Kallelse till årsmötet!! "#$%&'(! )*++,+-,!./++!01-23.,!/!4+2,-.56*78! "#$%&$%'! ($&)*%+,-*!.#/012$/31#4*%&+,%-*#! 5#,/62&$+%,%-*#! 71#$%,%-/89+,:;!! <92,9%$#!3#.%!0$&+$00*#!/=*++!)*#*!/2;#$+/$%!2,++4*%&*! /2;#$+/$%D!!! DE!.1*:/./F7!G1!H)!4+2,-!01-23.,!EG+=,-3B.I!E/+B,.!E/!/! -.J1,+-,7!.JKB,1!G1!.1,E+/6.8!L,.!G1!:G1!-F2!E/!+G66,1!6157:,7! <31!:,7!E,1B-*2M,.!-F2!-B*++!=,:1/E*-8!! NG+BF27*O! $.J1,+-,7!H)!4+2,!

5 Info OK Älmes vårgympa! Cirkeljympan startar igen torsdagen den 8 januari, sedan kör vi fram till 26 mars. Klöxhults skolan 19:30 20:30 Välkommen! Linda Assarsson Byte av adress? GlöminteattmeddelaernyaadresstillKassörenGöranLiljequisti OKÄlme.Mailadresssehemsidan.

6 Träning!"#$%&'() *+,-./.0 -A,'B'C.,2.04'789: #10D O20D FG2LL*52/.,M'5.'?1,*Q,'54GG'*F4-*R;0H'P.,=0 KG.**'9H #QL+0C.0A KG.**'7H S2G'*3;04/?A5'*A'L4G./.'' KG.**'TH UA-AG*3;0'<'*3;0 PA0=A,-A'R;'31-A0'F.,'L.,.,'/+0.*' V00.,/+0A0D 789B<97<7W J3A,'&25?A0 X2GFG.RR*'() 789:<89<8B $01,4,/*-./'S01,*G+*5M'JF=/*6.GFA,'YN2,F54=,AGG'*5Q0F.Y 789:<89<8Z KCAGG'='%G4,'J3A,**=,' (PJ'$"J[VSH 789:<89<99 ",/A'#4G**=, 789:<89<9W U./,2*'#4G**=, 789:<89<7: $=0*5A,'\G.A**=, 789:<87<89 ).0*'OA,04F**=, 789:<87<8W J5A6.,'K.0G**=, 789:<87<9: S+0.,')4GCA]24*5 789:<87<77 N4G4R'JC+6=0* J.5*.'4,6+0'789:H'':<-./.0*'/;0'4'P=0;*H''[A5'10'-10'-A5'10^ EJD'S+0.,')4GCA]24*5'?.0',Q0A34-A0.-'F.05.H'K=,5.F5.'S+0.,'4'!"#$%&#'6+0'25*F0465'.3'F.05=0H

7 Julklapps-OL 2014 Med37deltagarevar2014årsjulklapps OLettvälbesöktarrangemang. SvenRutherstodförbanläggningenoch trivselkommiténbjödpåjulgrötoch skinkmacka. VinnarnablevChristelNilsson,Arne JohanssonochLindaJansson(saknaspå bilden). NästabanläggareblirArneJohansson.

8 Årets Älmare 2014!"#$%&'()*"#&+,&-.#"/0#(/%$*1&2345 6(*7#"/10& 6(*7#"/10& 9*)1 :(*%% ;</=%+(*7#"/10 6>? ! " #$%%&'()*+,-'. /01!!"" *(-6-7)8&9+$:;&%< /=1!>"= ">4?> C0>!??! "54?= 0 3 *7D&9)E;<F$- /=>!55> 014>> > = G&9&H)A+,B7-% C =3 /!3!?>" 0>4!> 5 5 8(-%)L(MK;%%7K C>> 2>5? 0>43! 3 0 A&N7K)A+,B7-% C01 2=?= 0545?!0 8(-%)C$K-&.%%7K C51 23>0 >141!!1!> O7-%<$K)P9($%%7K C5> 2?=? >!4?!!!!" AI$K)E;<F$- C51 "!1= >042!!2!? Q-K$)#7F(K%%7K C=> "!5! >>40>!"? 8(-%)*+,-'. C0> "21? >=42"!0 *7)#7F(K%%7K C>> ""15 >34!0!>!1 *$-&<)J&9%%7K /51 2"25 >3405!=!5 L(MK;%)J&9%%7K C0> "0>3 =1435!5!= R+$99)AI$K%%7K C>1 "="> =>!3!3 SKM$)J&9%%7K C5> "=?0 ==4">!? 2> #7K)8&KD%.7M C01 "3=! 5! ! PF-&%<$9)J&9%%7K /=1 2= ! 2! 2 #7(.&N))AI$K%%7K C21 02"3 3240" 22 "! T,-(K)8&9+$:;&%< C=1 0==2! " 2= PF-&%<$-)A+,B7-% C51 0=??!124! *$KM<)U$<$-%%7K C5> 0??1!224"" 2> L(9&K)#7F(K%%7K /01 2??0!224=! 2= 23 8(-%)U$-%%7K C=1 >13!!254=? 25 2" E79(KD)U$-%%7K C=> >200!"= > A<(BB(K)RV99 C>1 >"1>!"?4>0 2? T$-<F)O79B<$ C0> >>5>!>>4!? C01 >=02!>?4=3 "! #7F(K)QW$9%%7K C"> >?>?!5=4?! "2 X9&K)J$'.YK /2! "="=!3=4!5 "" R+$99)U$-%%7K C5> 5!1= 20=4>3 "0 2? A<$B(K)R(-9%%7K C>> 5!23 20?4>5 "> 8&KD()#(K%%7K /2! 0""! 2=1400 "= 21 A<$99()RV99 />> 0>? " U7VKM$K)F7%)$K)9,H(-$)&)AI$-&M$9&%<(K)6$-V.K(%)%7N)N$D$9IV-D$<)(I)D$)%$W)6V%<()-$%;9<(<$K ;KD$-)$W(.<)$<<)\-)<&996(.%)&)<&D$K] S)-$%;9<(<$K)&KM\-)&KD&I&D;$99()<VI9&KM(-),I$-)9\KMD&%<(K%4)N$D$9D&%<(K%)%(N<)<VI9&KM%<&DH;K.<$K K(<<])SKM$K)6$M-VK%K&KM)M,-%)&)(K<(9$<)<VI9&KM(-)(I)D$%%()<VI9&KM%D&%<(K%$-])OVI9&KM(-,I$-)%H-&K<D&%<(K%)V-)$+)N$-&<$-(KD$]

9 Årets Ungdom i OK Älme 2014!"#$%&'()*+,&-&./&01,#& #"% 0.32/-3#% 5/6"7-0#8!"#$% &'()!"#$% &'(* +#,-!./-0%&'()!./-0% &'(* 1/2-#34% 5/6"7-0#8 ( ( ;.<#-%=>?8$2 (A *' *' & & D"7-%E64-FF.- (A ** ** * * D--7%H7-3F2.0 () (I (G ) C J7""4%H7-3F2.0 (* () (I A G 1K5<%E>?L.8F G (( (& I A ;.<-%E>?L.8F C C C G ) D""7.5%E>?L.8F I G C C M#FN48%9-348FF.- ( ( ( B (( +.#<%9"<.L ( ( ( (' :<4.%O#87.- ( ( ( (( +7"F%O#87.- ( ( ( (& PF#$%+QR"., ( ( ( (* B O4"248%;.<#-FF.- SK""L?">5 ( ( ( (* (' PF#2%+7"FF.- SK""L?">5 ( ( ( (* (* H7--4T%E#-3F58?, SK""L?">5 SK""L?">5 I I I (* (* ;.<#-%E#-3F58?, SK""L?">5 SK""L?">5 ) ) I (* O#U%9-348FF.- SK""L?">5 ( ( ( 67,,7(17)$&7($71&$891-()7": 4;< 455 :.5#"5% #-5#" #57.-4""#%.$<%,/F548F2#NF5/6"7-0#8%8/2-#F%,43W P-F2."-7-0 B' IA LK""L?">5!"#$%&'#($)$*+,$*-(.#/"0$1$2.(.3/"0452.(.3/"04$6789::%&'#( J73%F4048%LV8%3K%FV"434F%LK""%2"#FFN./-0W%!./-04-%843K$48#F%F43#-%7%L?8<V""#-34%57""%F % \45%R"78%7-54%-40#576#%N./-0%.,%D %/8%,48%/-%3KRR"#%E W! ],%#-5#"45%F5#85#-34%7%2"#FF4-%/8%L/884%/-%L4,%FV%<#"648#F%N./-0FK,,#-W! J73%L"483#0#F5/6"7-0#8%8/2-#F%6#8>4%45#NN%6#8%L?8%F70%F.,%4-% K4""%5/6"7-0W :.5#"84FK"5#545%L?8%F#,5"70#%45#NN48%048%7-0#%N./-0W! P%E,V"#-3F%\O[5/6"7-0#8%2#-%/64-%7$24[F,V"/--7-0#8%34"5#%3W6WFW%\O%R"78%4-%5/6"7-0%7%5/6"7-04-W% P%V8FF5#57F5724-%8/2-#F%84FK"5#545%7%5/6"7-04-%K5#-%</-FQ-%57""%\O[84FK"5#5W%],%N"#$ %/8% *^#%5.5#"5%,4-%(^#%7%\O%FV%8/2-#F%5843>4N"#5F4-%,43%7%V8FF5#57F5724-W! \4%(A%R/F5#%5/6"7-0#8-#%8/2-#F%,43%7%V8FF5#57F5724-W%X?0F5#%V8FN./-0%2#-%#""5FV%R"7%(*A'W

10 25-manna 2014 Foto av: Olivia Nilsson

11 Helalagetsamlatfördettraditionellafotot.

12 Rapport från missarnas konung 25 manna2014ingensuccé.århundradetsmisstag. Börjademedatthalkaframpåhalastigarmenhittadeförstakontrollenutan störremisstag,meniettextremtlågttempo.tvåanvarok.sedanbörjade problemen.skullespringaruntpåenstigåtso.sydostblevefterenstundrakt motnorr.komutpåenvägsomjagföljdeifelriktning.komtillenkorsningoch vändespranglängsvägenmenkundeinteläsainmig.denendavägenpåkartan varomgivenavtomtmarkpåkartan.jagsågingavarkentomterellerhus.vände igenochhamnadeiettvillaområdedärjaglyckadeshittaettpar08 or.deras bästagrenvarintekartläsning Mannensrekommendationvarattföljavägenja sammavägmotenkraftledningsomjaginteskullepassera.detvarintemycket attvälja2kilometertillkraftledningen.5 6kilometerplanlöstirrandepå grusvägardirektnorromtävlingsområdet.ingenbrastart.närjagkomframtill kraftledningensåvarjag100mnorromkontroll1. Högstafartmot3:an,högstafartinnebärimittfallattfartenärväldigtlåg. Besöktefelhöjdpartiochtappadeytterligaretid.Vadadeframtill4:an 5,6och7gickrättmensakta.Påvägtill8:anvilladejagbortmigpåskidspåren igen.9,10och11utanproblem. Komimålpådenlysandetiden2.11på4.8kilometer.SåglättnadeniBarbros ocheriksögonnärjaglunkadeimål.manmåstesenågotpositivtidethelaoch Stefanvarintejättemycketbättrebarasådär24minuter Hadedessutom4 löpareeftermig. Missarnaskonung2014 GöranLiljequist

13 En Gränslös tävlingsresa till Göteborg O-meeting GränslöstgenomfördeentävlingsresatillGöteborgO meeting3 dagarstävling22 24/ FrånÄlmedeltogKjellochElinSvensson.Viåktei2bussarochtotaltvarvi92personerfrån klubbarnaigränslöst. Visprangtretävlingar:enmedeldistanspåfredagskvällen,ensprintpålördagenochenlångdistanspå söndagen.eftersprintenpålördagensåvardetgratisinträdepåliseberg! MedeldistansenochlångdistansengickiGrönaburSandsjöbackaienfantastiskvildmarksterrängsom liggerlängse6straxnorromkungsbacka,delaravtävlingsområdetärenstorljunghedsomsynsfrån E6. LördagenssprintgicknäraChalmersicentralaGöteborg. Viboddepå hårtunderlag påwendelsbergsfolkhögskolaimölnlycke. Enminnesvärdincidentinträffadepåfredagskvällennärviskullehemmedbussenfråntävlingen.Vår buss kanade nedidiketnärdenkördeutfrånparkeringenmedföljdattviblockeradevägenochfick väntapåbärgare.alltgickbraochingenkomtillskada,menvivartröttanärvikomframtillvårt boende. PåplatsfrånÄlmepåtävlingarnavarävenFilipochElliotSjöforssamtOlleochRuthSjöfors. Resultatenfrånde3tävlingarnaräknadessamman.DensomlyckadesbästfrånÄlmevarElinsom slutadepåensammanlagd10:eplatsid14. FotofrånGrönabur. /KjellSvensson

14 Tävlingskläder 2015 Behöverduförnyadinorienteringsgarderob? HemmailagerfinnsdetpannbandmedÄlme färgerbreda60krochsmala30kr.detfinns äventävlingströjormodellbasicutandragkedjakortärmistorlek clsamtXSochS. TunnasvartatävlingsbyxorBasicfinnsistorlek samtS. Ärduintresseradavattköpatävlingströjaelleröverdragsjackaiannanstorlekhöravdigtill undertecknad. Prisjackavuxen550kr,ungdomtom20år300kr Priströjavuxen400kr,ungdomtom20år200kr Christel/52117,

15 Knep och Knåp Inlämnat av: Ann-Britt Persson Hur smart är du? 1. Ettkvistigtproblem. 5personerkvistar5trädpå5minuter.Hurlångtidtardetför7personer attkvista7träd? 2. Ettproblemavvikt. Entegelstenväger2kgplushälftenavsinvikt.Hurmycketväger tegelstenen? 3. Ettköproblem. HerrAlmstårikö.Framifrånräknatstårhansomnummer51och bakifrånräknatsomnummer49.hurmångapersonerbestårkönav? 4. Ettproblemförkvicktänktapersoner. HerrSchnellkörpåAuotbahnfrånHamburgtillBremenmed medelhastigheten100km/h.hursnabbtmåstehankörapåhemvägenför attmedelhastighetenförhelaresanskabli200km/h? 5. Talproblem. Jagskrivertaletnitton,tarbortettochfårtjugokvar.Hurärdetmöjligt? 6. Ettjordnäraproblem. Kanternapåenkubformadgropimarkenär2m.Hurmångam3jordfinns detigropen? Lämna ditt svar till Ann-Britt. Lycka till!

16 Rätt svar Knep & Knåp från nr Vinnare blev: Bodil Ruter! FACIT: Godis saker i Godis hyllan (Anneli Fullersta) Engelsk Leksak Plats i Fotbollslag Pojke med Lampa Dam namn Något positivt Dans Evighet Tarzan läte i skogen Kortspel Djurpark Fiskarmannens vänner Smeknamn på Tennis spelare Blomma Gott på Kvällen TOY Center Alladin Marianne Japp Twist, Jenka eller bugg Non Stop Djungelvrål Bridge ZOO Fisherman friends PIM PIM Viol After Eight

17 Jour-klubbstugan 2015 VECKA dec jan SörenBlomoKarinFolkesson jan GöranoBarbroLiljequist jan feb SvenoBodilRuther feb JessicaoKrilleBjörck feb mars John ArneoYlvaSandström mars MalinJohansson mars april MagnusoJessicaNilsson april FilipSjöforsoLisaPetersson april maj JonoAnnamoaLindskog maj StaffanoStellaKäll Onsdag6majkl17 20VÅRSTÄDNING Gräsklippningochöversynavstugkommittén Inomhus Utomhus OBS! Underperiodentömskräpochsetillatttoaletterochduschrumärokochattdet finnspapperochtvålpåtoaletterna. Närniärklaramederperiodskallklubbstuganvarastädad.Dammsugoch våttorkagolvensamtvåttorkapåsittytoriomklädningsrumochbastu.dammsug vidbehovpåvinden.städmaterialfinnsiskåpenidamernas omklädningsrum. Vintertidsnöskottningframtilldörren.Soparentpåfarstubronfrångrusochlöv. Skrivdinsignaturpålistansomsitterpåanslagstavlan,tack. Stug ochmotionskommittén/leifnilsson , SaknardunyckelringAnn Britttel14217

18 OKÄlme skid ochorienteringsklubben isödrasmåland OKÄlmeärenföreningförorienteringochlängdskidåkning.Stödvårverksamhetgenomatt blimedlem! MedlemblirdugenomattbetalaindinavgiftpåBankgiro Komihågattfyllaiuppgifterna(namn,adress,födelseår förfamiljpåsamtliga familjemedlemmar)påinbetalningskortet.tack! Årsavgift2015 Familjmedellerutanbarn(upptilldetårbarnetfyller21år) 500kr Vuxen(fromdetårmanfyller21år) 350kr Ungdom(tomdetårmanfyller20år) 150kr Stödmedlem 100kr Somaktivmedlemhardublandannat: Friaordinariestartavgifterpåallaorienterings ochskidtävlingarutom 5 dagarsochvasaloppet Försäkringundertävlingochklubbträning Subventioneradepriserpåklubbenstävlingsdräktochträningsoverall Gratisdeltagandeiklubbensgympa Somstödmedlemfårdublandannat: KlubbtidningenKontroll Deltaiklubbensmöten,dockutanrösträtt OKÄlmec/oGöranLiljequist Fax: E Maskrosvägen8lgh1204 Bankgiro Webb:www.okalme.se 34334Älmhult

19 !"#$%&'$()(#*+#,-./ G/S& T"<"':$#C- 4)S" M5)'&B)'5/' +7--$#4);/(")-I)';/("': P7'$U9($75("':)( M+C2 N/.) 0)(-#1"-$$&'#23# 4)$5"')67( C('$;#D#E&F':?9(/;):$5&'$F-;/(') H&I)''/$$&'$#3K:: 4K(/$O9595,-.BK#C';(/%(/')< 8-)$9:&'.7$;/(# +95QCR 3G#H7(',-.IF-;$B&$;7</( P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$

20

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Nr. 2 2013 Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1 Nr 3 Nr 1 2004 Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005 Hemsida: www.okalme.com www.okalme.com 1 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN Höstterminen 2012 En timmes fysisk aktivitet varje dag är toppen- håller igång både kroppen och knoppen! För uppgifter om priser och medlemsavgifter

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor

Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Välkommen till min workshop Tankeläsare, korttrick och stengetter Varje deltagare behöver 5 rutade kort 8 tändstickor Tankeläsaren Skolpojkens dröm: Multiplikationstabellen 0 * 0 = 0 0 * 1 = 0 Bin 1 *

Läs mer

KOK-nytt. Allmänt möte 4 november. Ungdomskommittén / TRUT

KOK-nytt. Allmänt möte 4 november. Ungdomskommittén / TRUT KOK-nytt Telefonsvararen 0303-211884 Postgiro 525877-7 http:/www.kungalvsok.se Bankgiro 5794-2617 kok-nytt@kungalvsok.se Tfn 0303/779089 KOK-Nytt Nr 9 Manusstopp 15 november Allmänt möte 4 november Alla

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan SEPTEMBER 2013

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan SEPTEMBER 2013 33333333333333333333333333 Rektor har ordet Välkomna nya och gamla familjer till ett nytt läsår! Efter en solig och skön sommar är vi alla laddade för nya utmaningar och upplevelser tillsammans med era

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED

Våren I SAMVERKAN MED HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Emelie Andersson 0431 0723 68 16 17 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30

Läs mer

Appar från förskolan i Lindesberg

Appar från förskolan i Lindesberg Appar från förskolan i Lindesberg ABC Lolas party: Tallbacken/Lilian N Uppmuntrar intresse för bokstäver, rolig och bra. 15 ABC Tiger: Skogsdungen/ Åsa och Maria Dra och släpp övning. Se första bokstaven

Läs mer

Programblad Hösten 2015

Programblad Hösten 2015 Programblad Hösten 2015 INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET ENSKEDE - ÅRSTA Ordföranden har ordet Hej igen och välkomna åter. Nu är det dags för höstens aktiviteter. Vår duktiga programkommitté: Ingrid,

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer

Info PRESS. Official Timing

Info PRESS. Official Timing Info PRESS FIS Presenting Sponsor Official FIS World Cup Sponsors Official Timing Tiden går fort och snart är det dags för Världscup finalen vi vill med denna info påminna er om att ansöka om ackreditering

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med naturettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Studier i naturvetenskapliga ämnen förutsätter

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4

Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Protokoll styrelsemöte 2015 onsdag 8/4 Närvarande: Eva Rud Madeleine Bergfelt Hanna Petterson Mikael Kronstrand Roger Ölveryd Kenth Sandberg Håkan Forsvid Frånvarande: Sandra Svanström Jessica Mathiason

Läs mer

Välkommen till solens och vindarnas ö

Välkommen till solens och vindarnas ö Välkommen till solens och vindarnas ö Missa inte tillfället att delta i årets unika posttramp, det är första gången vi cyklar från kust till kust. Under loppet kommer vi att få se såväl väderkvarnar som

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT)

Föreläsning 5. Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Föreläsning 5 Fast position Projektplanering (CPM och PERT) Kursstruktur Innehåll Föreläsning Lektion Laboration Introduktion, produktionsekonomiska Fö 1 grunder, produktegenskaper, ABC klassificering

Läs mer

Flygbussen. Sundsvall > Midlanda flygplats. Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan

Flygbussen. Sundsvall > Midlanda flygplats. Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan Gäller 25 feb - 9 mars 2008 tidtabell tom 30/3 se nedan Midlanda 05.35* 05.35* 05.35* 05.35 05.35 05.30*/06.15 08.35 08.35 08.35 08.35 08.35 09.15 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 15.30 17.30 17.30 17.30

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass

17 Hemliga tal 18 Kluriga diagram 19 Olika perspektiv 20 Tidslinje 21 Telefonlista med klass Inledning Utdrag ur kursplanen i matematik LGR11 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ö formulera och lösa problem med

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro

140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro Arrangörsklubbar 140909 - Björn Alpberg, Almby IK Örebro Riksidrottsförbundet SVT Örebro kommun SM-veckan 2015 27 andra idrotter varav 6-7 i Ånnaboda Svenska skidförbundet Externa kontakter och avtal Örebro

Läs mer

Bara för dig med ICA Kort SAGOLIKA ERBJUDANDEN OCH SPÄNNANDE TÄVLING FÖR HELA FAMILJEN!

Bara för dig med ICA Kort SAGOLIKA ERBJUDANDEN OCH SPÄNNANDE TÄVLING FÖR HELA FAMILJEN! Bara för dig med ICA Kort SAGOLIKA ERBJUDANDEN OCH SPÄNNANDE TÄVLING FÖR HELA FAMILJEN! Vi på Parks and Resorts Scandinavia har världens bästa jobb. Vi arbetar med allt från kloka delfiner och busiga apor

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Hej arbetsterapeuter!

Hej arbetsterapeuter! Hej arbetsterapeuter! Årets första månader har flugit förbi och våren är här. Styrelsen har genomfört årsmötet som hölls den 7 mars där Anette Hjälmefjord bjöds in för att prata om sina erfarenheter kring

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015

Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015 Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015 Mästerskapet avgjordes på FK Finns tävling den 3 maj. I den tuffa H40- klassen mätte banan 7 270 meter och det var en hård kamp om klubbmästerskapstiteln. Filip

Läs mer

Cirket. v. 40, 2013. må 30/09 fr 04/10. Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat.

Cirket. v. 40, 2013. må 30/09 fr 04/10. Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat. Cirket v. 40, 2013 må 30/09 fr 04/10 Meddelande att publicera i Cirket skickas till: afkalendarium@stockholm.se Schema Klicka här så kommer du till det aktuella schemat. Biblioteket stängt 27 september

Läs mer

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se

Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Jämtland/Härjedalens spelmansförbund MEDLEMSBLAD FEBRUARI 2015 hemsida: www.spelmansforbundet.se epost: info@spelmansforbundet.se Ny hemsida Årsmöte 26 februari Gregoriebal 7 mars Hej alla spelmansvänner!

Läs mer

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5

antal miljoner 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Tabeller och diagram Mål När eleverna studerat det här kapitlet ska de kunna: hämta fakta ur tabeller läsa av och tolka olika typer av diagram beräkna medelvärde bestämma median göra en enkel undersökning

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april

Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april Näsbyparks TK välkomnar Er till tennislägret i Kroatien våren 2013! Kroatien 2013 NPTK klubbresa 13-20 april Med början hösten 2010 samt våren 2011-2012 arrangerade vi våra första tennisresor till Kroatien.

Läs mer

Ansökan om lokalbidrag Information Sverok har ett lokalbidrag som kan sökas av anslutna föreningar. Med lokal menas en fysisk yta, inomhus eller utomhus, där föreningen bedriver Sverok-relaterad verksamhet.

Läs mer

Välkommen till Vitbergets dag 30 augusti

Välkommen till Vitbergets dag 30 augusti Välkommen till Vitbergets dag 30 augusti Tid: 11.00-15.00 Ort: Skellefteå Plats: Vitbergsområdet Vitbergets Dag är inne på sin sjunde säsong och det finns många prova på aktiviteter att testa på Vitbergsområdet.

Läs mer

BARNHEMMET I MUANG MAI

BARNHEMMET I MUANG MAI BARNHEMMET I MUANG MAI torsdag 17 mars - lördag 26 mars De här tio dagarna har bestått av mycket besök av folk som vill hjälpa till på ett eller annat sätt. De har även bestått av besvikelser på svenska

Läs mer

Välkommen till Vitbergets Dag 30 augusti!

Välkommen till Vitbergets Dag 30 augusti! Vitbergets Dag är inne på sin sjunde säsong och det finns många prova på aktiviteter att testa på Vitbergsområdet och en ny härlig aktivitetsdag för hela familjen. Välkommen till Vitbergets Dag 30 augusti!

Läs mer

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014.

I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. DOMAR PM 2013-14 I detta dokument hittar du det du behöver för att kunna utföra domaruppdrag i BDIBF s regi under säsongen 2013-2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmän Info Domarklassificering Distriktsdomarförteckning

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Informationsblad från Gnesta FF Nr 10 - december 2011. Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Gnesta Marknad Nät-handla Årsmöte Kansliflytt

Informationsblad från Gnesta FF Nr 10 - december 2011. Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Gnesta Marknad Nät-handla Årsmöte Kansliflytt Informationsblad från Gnesta FF Nr 10 - december 2011 Innehåll: Ordförande har ordet Ekonomi Gnesta Marknad Nät-handla Årsmöte Kansliflytt Fotbollsåret 2011 har varit ett bra år för Gnesta FF En av årets

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll

Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll Föräldraråd år F-6 Byttorpskolan 3:e November 2014 Protokoll 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare Christel Olsson 3. Presentationsrunda Närvarande föräldrarepresentanter; Pia Hacksell, Andreas Paulsson,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011

Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 Nyheter från Radiomuseet Nr 24, 7 januari 2011 1 Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar vi har e-postadress till i medlemsregistret och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela

Läs mer

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal

JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING. Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015. Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal JÄGERSRO VILLAÄGAREFÖRENING Medlemmar och blivande medlemmar kallas härmed till ÅRSMÖTE 2015 Onsdagen den 11 mars klockan 18.30 Höjaskolans matsal Medlem som önskar ta upp ärende på årsmötet, skall inkomma

Läs mer

www.helsingborgkampsport.se

www.helsingborgkampsport.se Varmt välkommen till tre spännande träningsveckor i Helsingborg med Master Hyunjun Park, 5 dan, från Dankook University i Korea! Master Park är koreansk juniormästare i kyorogi (2012) och håller tre fullspäckade

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare.

Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Vision eller verksamhetsidé: Skapa en trivsam klubb, som kan erbjuda träning och spel för nybörjare till tävlingsspelare. Huvudmål Öka trivseln i klubben. Både den fysiska miljön och erbjuda trevliga aktiviteter.

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014

LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 Välkommen till årets upplaga av LIDINGÖ NYA SPORTMÄSSA 2014 26-28 september Som arrangör av världens största terränglopp erbjuder vi människor och näringsidkare en spännande mötesplats för träning och

Läs mer

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder

Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Sammanfattning av Loos Vintervecka 2014 i bilder Lördag den 1 Mars Skoterträff vid slalombacken och After skoter på hembygdsgården Arrangör Los-Hamra skoterklubb Teknikbana, skoterhandledare, knallar,

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet

Måndag 11/2. 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Måndag 11/2 11-17 Friskvårdsmässa på Hälsouniversitetet Kom till Föreläsningssalen Rönnen på Campus US mellan 11-17 och se delar av vad Linköping kan erbjuda i friskvårdsmöjligheter. Nautilus och Campushallen

Läs mer

Inspelningen. Samplingsinfo

Inspelningen. Samplingsinfo Allmänt PoM Piano är den första kommersiella samplingen från PoM Ljudproduktion. Vi hoppas att du ska tycka lika mycket om ljudet från pianot som vi gör. När detta skrivs finns samplingen tillgänglig i

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Inomhus Go-kartserie 2015-16

Inomhus Go-kartserie 2015-16 Inomhus Go-kartserie 2015-16 Start nr. Klass Team namn (inom parentes = förra säsongens resultat) 1. E Bortalaget (1) 2. E NAG Racing (2) 3. E Ap-X (5) 4. E Stoppsladd (6) 5. E GT40 + (7) 6. E Kompositteknik

Läs mer

Idrott & Hälsa åk 6-9

Idrott & Hälsa åk 6-9 8 veckor: 42 51 (44 höstlov) Dans: Åk 6 Lockinghälsning/Sittdans/Bolldans Åk 7 Afro Åk 8 Bugg Åk 9 Rep. bugg + Vals Åk 6 - Loggbok Åk 7-8 Instuderingsuppgift Träningsdagbok (6v) åk 9 TEMA 2 - Kropp & Genus

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS!

HÄR KOMMER FLERTALET AV GRENARNA ATT GENOMFÖRAS! - 1 - (5) ÅRGÅNG 28 NR 4/2012 ÅRGÅNG 20 NR 1/2004 VAD SKER INOM FÖRBUNDET? FÖRBUNDSNYHETER ges ut av SSIF:s VU vid 3-4 tillfällen under året och syftet är att spegla den verksamhet som finns inom förbundet!

Läs mer

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård

Personspår. Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Personspår Enkla grunder av Mikael Wilmarsgård Vad är personspåret för hunden? Innan vi tränat hunden till något så kan vi konstatera att hunden har ett välutvecklat luktsinne. Om hunden inte hittar ett

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

HPN-SPEGELN HEJ, ALLA HPN-FAMILJER OCH STÖDMEDLEMMAR! STYRELSEMÖTET ÄGER RUM DEN 29-30 JANUARI 2015 I STOCKHOLM

HPN-SPEGELN HEJ, ALLA HPN-FAMILJER OCH STÖDMEDLEMMAR! STYRELSEMÖTET ÄGER RUM DEN 29-30 JANUARI 2015 I STOCKHOLM HPN-SPEGELN Utgives äv HPN-föreningen bärn öch ungdöm HEJ, ALLA HPN-FAMILJER OCH STÖDMEDLEMMAR! Alla skapar vi relationer och samhörighet till andra människor. Att känna gemenskap är något vi alla eftersträvar

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Sommaraktiviteter v.24-34 2015

Sommaraktiviteter v.24-34 2015 Sommaraktiviteter v.24-34 2015 Vi kan, vi vill och vi törs!! Aktivitetslista för Sommarlovet 2015 Under sommarlovet vill vi att ungdomarna kommer till oss på Simmargården senast kl 09.00 varje morgon.

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer