Gott Nytt OL-år 2015!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gott Nytt OL-år 2015!"

Transkript

1 Nr Gott Nytt OL-år 2015!

2 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan Hemsidawww.okalme.seE Styrelsen Ordförande:JessicaBjörck Kassör:GöranLiljequist Ledamot:FilipSjöfors,StefanKarlsson,MalinJohansson,MagnusNilsson Suppleant:HåkanPersson,John ArneSandström Tävlingstekniskakommittén StaffanKäll,TorstenClaesson Orienteringskommittén KjellSvensson,ArvidKäll,StaffanKäll,LeifNilsson,StefanKarlsson,FilipSjöfors,LarsHenriksson,Magnus Nilsson Skidkommittén John ArneSandström,LarsPersson,LarsBjörck,JoakimSvensson.SkoterförareJacobAssarsson Ekonomikommittén LeifNilsson,GöranLiljequist,HåkanPersson Trivselkommittèn EvaJansson,BarbroLiljequist,Ann BrittPersson Stug Motionskommittén LeifNilsson,RolandPersson,TorstenClaesson,SörenBlom, ArneJohansson,Sven ErikSvensson,SvenRuther Övrigafunktioner Tävlingsanmälareorientering:ChristelNilsson Tävlingsanmälareskidor:John ArneSandström Tävlingsstatistik:JessicaBjörck/KjellSvensson Klädförvaltare:ChristelNilsson Stugvärd:Ann BrittPersson Valberedning:HenrikJansson,LeifNilsson Web master ArvidKäll PR Klubbtidning LarsMagnusson Ann BrittPersson Layout:CarinaStorm Utgivningsplan för Kontroll: Nr.1 April. Nr.2 September. Nr.3 December.

3 Ordföranden har ordet Godfortsättning! Någradagarinpådetnyaåretägnarviosskanskemeståtattsummeraåretsomhargåttoch leverdelviskvaridetgamla,mensnartärdetdagsattfokuserapåtidensomliggerframför oss.vilkaaktiviteterskallvigenomföra?vilkatävlingarvillvideltai?harvikapacitetattdelta iflerstafetter?kanvirekryteraflermedlemmar?komtillplaneringsmötetochdeltai planeringenför2015.tidochplatsmeddelasefterårsmötet. Omvidåskallblickatillbakatill2014ochåretssistamånadersåkanvikonstateraattdetta varorienteringssäsongensomaldrigtogslut.plusgraderochbarmarkmedundantagför någradagaridecemberdåisarnafrösförattåtertina.viställdeossfrågan: Närkommer vintern? Klubbresantill25 mannastafettenistockholmvarlikatrevligsomvanligtochvistodpåstart medettkomplettlag,mendetvarriktigtkritisktinidetsista.dåtogtorstenavsig lagledarkepsenochklevinilaget.torstenkanmanalltidräknamedliksomvåra grannklubbar.medstödavfkfinn,markarydsfkochskåneslättensoltogviossruntochför någralagkamratervardetförstagångenochvihoppasattnivilldeltaflergånger. SåvardetdagsförSmålandskavelnenklassiskstafettsomOKÄlmeintehardeltagitipåflera år,mensåplötsligtsprattdettilli gubbarna ochokälmehadetvålagih180.vadärdet somhändertänktevårayngreförmågorsomintevillevarasämreutanskapadeettlagiöppen klass.toppen! InföruppföljningsmötetinovemberhadeKjellsummerat2014årsträningsaktiviteterochvi kundekonstateraattdeltagarantaletpåvåramotionsorienteringarökadejämförtmed2013. Tacktillallamedlemmarsomplanerarochgenomförtrevligaträningar.Jaghoppasattnialla gördetigennärnifårfråganochattviblirännuflerdeltagare2015. VälkommentillOKÄlmesårsmöteiklubbstuganden6februarikl.19.Sekallelsen. Hälsningar JessicaBjörck GLÖMEJ! OkÄlmestävlingblirden2maj2015 TCkommervaraKlöxhultsskolan TävlingsledareStefanKarlsson

4 Kallelse till årsmötet!! "#$%&'(! )*++,+-,!./++!01-23.,!/!4+2,-.56*78! "#$%&$%'! ($&)*%+,-*!.#/012$/31#4*%&+,%-*#! 5#,/62&$+%,%-*#! 71#$%,%-/89+,:;!! <92,9%$#!3#.%!0$&+$00*#!/=*++!)*#*!/2;#$+/$%!2,++4*%&*! /2;#$+/$%D!!! DE!.1*:/./F7!G1!H)!4+2,-!01-23.,!EG+=,-3B.I!E/+B,.!E/!/! -.J1,+-,7!.JKB,1!G1!.1,E+/6.8!L,.!G1!:G1!-F2!E/!+G66,1!6157:,7! <31!:,7!E,1B-*2M,.!-F2!-B*++!=,:1/E*-8!! NG+BF27*O! $.J1,+-,7!H)!4+2,!

5 Info OK Älmes vårgympa! Cirkeljympan startar igen torsdagen den 8 januari, sedan kör vi fram till 26 mars. Klöxhults skolan 19:30 20:30 Välkommen! Linda Assarsson Byte av adress? GlöminteattmeddelaernyaadresstillKassörenGöranLiljequisti OKÄlme.Mailadresssehemsidan.

6 Träning!"#$%&'() *+,-./.0 -A,'B'C.,2.04'789: #10D O20D FG2LL*52/.,M'5.'?1,*Q,'54GG'*F4-*R;0H'P.,=0 KG.**'9H #QL+0C.0A KG.**'7H S2G'*3;04/?A5'*A'L4G./.'' KG.**'TH UA-AG*3;0'<'*3;0 PA0=A,-A'R;'31-A0'F.,'L.,.,'/+0.*' V00.,/+0A0D 789B<97<7W J3A,'&25?A0 X2GFG.RR*'() 789:<89<8B $01,4,/*-./'S01,*G+*5M'JF=/*6.GFA,'YN2,F54=,AGG'*5Q0F.Y 789:<89<8Z KCAGG'='%G4,'J3A,**=,' (PJ'$"J[VSH 789:<89<99 ",/A'#4G**=, 789:<89<9W U./,2*'#4G**=, 789:<89<7: $=0*5A,'\G.A**=, 789:<87<89 ).0*'OA,04F**=, 789:<87<8W J5A6.,'K.0G**=, 789:<87<9: S+0.,')4GCA]24*5 789:<87<77 N4G4R'JC+6=0* J.5*.'4,6+0'789:H'':<-./.0*'/;0'4'P=0;*H''[A5'10'-10'-A5'10^ EJD'S+0.,')4GCA]24*5'?.0',Q0A34-A0.-'F.05.H'K=,5.F5.'S+0.,'4'!"#$%&#'6+0'25*F0465'.3'F.05=0H

7 Julklapps-OL 2014 Med37deltagarevar2014årsjulklapps OLettvälbesöktarrangemang. SvenRutherstodförbanläggningenoch trivselkommiténbjödpåjulgrötoch skinkmacka. VinnarnablevChristelNilsson,Arne JohanssonochLindaJansson(saknaspå bilden). NästabanläggareblirArneJohansson.

8 Årets Älmare 2014!"#$%&'()*"#&+,&-.#"/0#(/%$*1&2345 6(*7#"/10& 6(*7#"/10& 9*)1 :(*%% ;</=%+(*7#"/10 6>? ! " #$%%&'()*+,-'. /01!!"" *(-6-7)8&9+$:;&%< /=1!>"= ">4?> C0>!??! "54?= 0 3 *7D&9)E;<F$- /=>!55> 014>> > = G&9&H)A+,B7-% C =3 /!3!?>" 0>4!> 5 5 8(-%)L(MK;%%7K C>> 2>5? 0>43! 3 0 A&N7K)A+,B7-% C01 2=?= 0545?!0 8(-%)C$K-&.%%7K C51 23>0 >141!!1!> O7-%<$K)P9($%%7K C5> 2?=? >!4?!!!!" AI$K)E;<F$- C51 "!1= >042!!2!? Q-K$)#7F(K%%7K C=> "!5! >>40>!"? 8(-%)*+,-'. C0> "21? >=42"!0 *7)#7F(K%%7K C>> ""15 >34!0!>!1 *$-&<)J&9%%7K /51 2"25 >3405!=!5 L(MK;%)J&9%%7K C0> "0>3 =1435!5!= R+$99)AI$K%%7K C>1 "="> =>!3!3 SKM$)J&9%%7K C5> "=?0 ==4">!? 2> #7K)8&KD%.7M C01 "3=! 5! ! PF-&%<$9)J&9%%7K /=1 2= ! 2! 2 #7(.&N))AI$K%%7K C21 02"3 3240" 22 "! T,-(K)8&9+$:;&%< C=1 0==2! " 2= PF-&%<$-)A+,B7-% C51 0=??!124! *$KM<)U$<$-%%7K C5> 0??1!224"" 2> L(9&K)#7F(K%%7K /01 2??0!224=! 2= 23 8(-%)U$-%%7K C=1 >13!!254=? 25 2" E79(KD)U$-%%7K C=> >200!"= > A<(BB(K)RV99 C>1 >"1>!"?4>0 2? T$-<F)O79B<$ C0> >>5>!>>4!? C01 >=02!>?4=3 "! #7F(K)QW$9%%7K C"> >?>?!5=4?! "2 X9&K)J$'.YK /2! "="=!3=4!5 "" R+$99)U$-%%7K C5> 5!1= 20=4>3 "0 2? A<$B(K)R(-9%%7K C>> 5!23 20?4>5 "> 8&KD()#(K%%7K /2! 0""! 2=1400 "= 21 A<$99()RV99 />> 0>? " U7VKM$K)F7%)$K)9,H(-$)&)AI$-&M$9&%<(K)6$-V.K(%)%7N)N$D$9IV-D$<)(I)D$)%$W)6V%<()-$%;9<(<$K ;KD$-)$W(.<)$<<)\-)<&996(.%)&)<&D$K] S)-$%;9<(<$K)&KM\-)&KD&I&D;$99()<VI9&KM(-),I$-)9\KMD&%<(K%4)N$D$9D&%<(K%)%(N<)<VI9&KM%<&DH;K.<$K K(<<])SKM$K)6$M-VK%K&KM)M,-%)&)(K<(9$<)<VI9&KM(-)(I)D$%%()<VI9&KM%D&%<(K%$-])OVI9&KM(-,I$-)%H-&K<D&%<(K%)V-)$+)N$-&<$-(KD$]

9 Årets Ungdom i OK Älme 2014!"#$%&'()*+,&-&./&01,#& #"% 0.32/-3#% 5/6"7-0#8!"#$% &'()!"#$% &'(* +#,-!./-0%&'()!./-0% &'(* 1/2-#34% 5/6"7-0#8 ( ( ;.<#-%=>?8$2 (A *' *' & & D"7-%E64-FF.- (A ** ** * * D--7%H7-3F2.0 () (I (G ) C J7""4%H7-3F2.0 (* () (I A G 1K5<%E>?L.8F G (( (& I A ;.<-%E>?L.8F C C C G ) D""7.5%E>?L.8F I G C C M#FN48%9-348FF.- ( ( ( B (( +.#<%9"<.L ( ( ( (' :<4.%O#87.- ( ( ( (( +7"F%O#87.- ( ( ( (& PF#$%+QR"., ( ( ( (* B O4"248%;.<#-FF.- SK""L?">5 ( ( ( (* (' PF#2%+7"FF.- SK""L?">5 ( ( ( (* (* H7--4T%E#-3F58?, SK""L?">5 SK""L?">5 I I I (* (* ;.<#-%E#-3F58?, SK""L?">5 SK""L?">5 ) ) I (* O#U%9-348FF.- SK""L?">5 ( ( ( 67,,7(17)$&7($71&$891-()7": 4;< 455 :.5#"5% #-5#" #57.-4""#%.$<%,/F548F2#NF5/6"7-0#8%8/2-#F%,43W P-F2."-7-0 B' IA LK""L?">5!"#$%&'#($)$*+,$*-(.#/"0$1$2.(.3/"0452.(.3/"04$6789::%&'#( J73%F4048%LV8%3K%FV"434F%LK""%2"#FFN./-0W%!./-04-%843K$48#F%F43#-%7%L?8<V""#-34%57""%F % \45%R"78%7-54%-40#576#%N./-0%.,%D %/8%,48%/-%3KRR"#%E W! ],%#-5#"45%F5#85#-34%7%2"#FF4-%/8%L/884%/-%L4,%FV%<#"648#F%N./-0FK,,#-W! J73%L"483#0#F5/6"7-0#8%8/2-#F%6#8>4%45#NN%6#8%L?8%F70%F.,%4-% K4""%5/6"7-0W :.5#"84FK"5#545%L?8%F#,5"70#%45#NN48%048%7-0#%N./-0W! P%E,V"#-3F%\O[5/6"7-0#8%2#-%/64-%7$24[F,V"/--7-0#8%34"5#%3W6WFW%\O%R"78%4-%5/6"7-0%7%5/6"7-04-W% P%V8FF5#57F5724-%8/2-#F%84FK"5#545%7%5/6"7-04-%K5#-%</-FQ-%57""%\O[84FK"5#5W%],%N"#$ %/8% *^#%5.5#"5%,4-%(^#%7%\O%FV%8/2-#F%5843>4N"#5F4-%,43%7%V8FF5#57F5724-W! \4%(A%R/F5#%5/6"7-0#8-#%8/2-#F%,43%7%V8FF5#57F5724-W%X?0F5#%V8FN./-0%2#-%#""5FV%R"7%(*A'W

10 25-manna 2014 Foto av: Olivia Nilsson

11 Helalagetsamlatfördettraditionellafotot.

12 Rapport från missarnas konung 25 manna2014ingensuccé.århundradetsmisstag. Börjademedatthalkaframpåhalastigarmenhittadeförstakontrollenutan störremisstag,meniettextremtlågttempo.tvåanvarok.sedanbörjade problemen.skullespringaruntpåenstigåtso.sydostblevefterenstundrakt motnorr.komutpåenvägsomjagföljdeifelriktning.komtillenkorsningoch vändespranglängsvägenmenkundeinteläsainmig.denendavägenpåkartan varomgivenavtomtmarkpåkartan.jagsågingavarkentomterellerhus.vände igenochhamnadeiettvillaområdedärjaglyckadeshittaettpar08 or.deras bästagrenvarintekartläsning Mannensrekommendationvarattföljavägenja sammavägmotenkraftledningsomjaginteskullepassera.detvarintemycket attvälja2kilometertillkraftledningen.5 6kilometerplanlöstirrandepå grusvägardirektnorromtävlingsområdet.ingenbrastart.närjagkomframtill kraftledningensåvarjag100mnorromkontroll1. Högstafartmot3:an,högstafartinnebärimittfallattfartenärväldigtlåg. Besöktefelhöjdpartiochtappadeytterligaretid.Vadadeframtill4:an 5,6och7gickrättmensakta.Påvägtill8:anvilladejagbortmigpåskidspåren igen.9,10och11utanproblem. Komimålpådenlysandetiden2.11på4.8kilometer.SåglättnadeniBarbros ocheriksögonnärjaglunkadeimål.manmåstesenågotpositivtidethelaoch Stefanvarintejättemycketbättrebarasådär24minuter Hadedessutom4 löpareeftermig. Missarnaskonung2014 GöranLiljequist

13 En Gränslös tävlingsresa till Göteborg O-meeting GränslöstgenomfördeentävlingsresatillGöteborgO meeting3 dagarstävling22 24/ FrånÄlmedeltogKjellochElinSvensson.Viåktei2bussarochtotaltvarvi92personerfrån klubbarnaigränslöst. Visprangtretävlingar:enmedeldistanspåfredagskvällen,ensprintpålördagenochenlångdistanspå söndagen.eftersprintenpålördagensåvardetgratisinträdepåliseberg! MedeldistansenochlångdistansengickiGrönaburSandsjöbackaienfantastiskvildmarksterrängsom liggerlängse6straxnorromkungsbacka,delaravtävlingsområdetärenstorljunghedsomsynsfrån E6. LördagenssprintgicknäraChalmersicentralaGöteborg. Viboddepå hårtunderlag påwendelsbergsfolkhögskolaimölnlycke. Enminnesvärdincidentinträffadepåfredagskvällennärviskullehemmedbussenfråntävlingen.Vår buss kanade nedidiketnärdenkördeutfrånparkeringenmedföljdattviblockeradevägenochfick väntapåbärgare.alltgickbraochingenkomtillskada,menvivartröttanärvikomframtillvårt boende. PåplatsfrånÄlmepåtävlingarnavarävenFilipochElliotSjöforssamtOlleochRuthSjöfors. Resultatenfrånde3tävlingarnaräknadessamman.DensomlyckadesbästfrånÄlmevarElinsom slutadepåensammanlagd10:eplatsid14. FotofrånGrönabur. /KjellSvensson

14 Tävlingskläder 2015 Behöverduförnyadinorienteringsgarderob? HemmailagerfinnsdetpannbandmedÄlme färgerbreda60krochsmala30kr.detfinns äventävlingströjormodellbasicutandragkedjakortärmistorlek clsamtXSochS. TunnasvartatävlingsbyxorBasicfinnsistorlek samtS. Ärduintresseradavattköpatävlingströjaelleröverdragsjackaiannanstorlekhöravdigtill undertecknad. Prisjackavuxen550kr,ungdomtom20år300kr Priströjavuxen400kr,ungdomtom20år200kr Christel/52117,

15 Knep och Knåp Inlämnat av: Ann-Britt Persson Hur smart är du? 1. Ettkvistigtproblem. 5personerkvistar5trädpå5minuter.Hurlångtidtardetför7personer attkvista7träd? 2. Ettproblemavvikt. Entegelstenväger2kgplushälftenavsinvikt.Hurmycketväger tegelstenen? 3. Ettköproblem. HerrAlmstårikö.Framifrånräknatstårhansomnummer51och bakifrånräknatsomnummer49.hurmångapersonerbestårkönav? 4. Ettproblemförkvicktänktapersoner. HerrSchnellkörpåAuotbahnfrånHamburgtillBremenmed medelhastigheten100km/h.hursnabbtmåstehankörapåhemvägenför attmedelhastighetenförhelaresanskabli200km/h? 5. Talproblem. Jagskrivertaletnitton,tarbortettochfårtjugokvar.Hurärdetmöjligt? 6. Ettjordnäraproblem. Kanternapåenkubformadgropimarkenär2m.Hurmångam3jordfinns detigropen? Lämna ditt svar till Ann-Britt. Lycka till!

16 Rätt svar Knep & Knåp från nr Vinnare blev: Bodil Ruter! FACIT: Godis saker i Godis hyllan (Anneli Fullersta) Engelsk Leksak Plats i Fotbollslag Pojke med Lampa Dam namn Något positivt Dans Evighet Tarzan läte i skogen Kortspel Djurpark Fiskarmannens vänner Smeknamn på Tennis spelare Blomma Gott på Kvällen TOY Center Alladin Marianne Japp Twist, Jenka eller bugg Non Stop Djungelvrål Bridge ZOO Fisherman friends PIM PIM Viol After Eight

17 Jour-klubbstugan 2015 VECKA dec jan SörenBlomoKarinFolkesson jan GöranoBarbroLiljequist jan feb SvenoBodilRuther feb JessicaoKrilleBjörck feb mars John ArneoYlvaSandström mars MalinJohansson mars april MagnusoJessicaNilsson april FilipSjöforsoLisaPetersson april maj JonoAnnamoaLindskog maj StaffanoStellaKäll Onsdag6majkl17 20VÅRSTÄDNING Gräsklippningochöversynavstugkommittén Inomhus Utomhus OBS! Underperiodentömskräpochsetillatttoaletterochduschrumärokochattdet finnspapperochtvålpåtoaletterna. Närniärklaramederperiodskallklubbstuganvarastädad.Dammsugoch våttorkagolvensamtvåttorkapåsittytoriomklädningsrumochbastu.dammsug vidbehovpåvinden.städmaterialfinnsiskåpenidamernas omklädningsrum. Vintertidsnöskottningframtilldörren.Soparentpåfarstubronfrångrusochlöv. Skrivdinsignaturpålistansomsitterpåanslagstavlan,tack. Stug ochmotionskommittén/leifnilsson , SaknardunyckelringAnn Britttel14217

18 OKÄlme skid ochorienteringsklubben isödrasmåland OKÄlmeärenföreningförorienteringochlängdskidåkning.Stödvårverksamhetgenomatt blimedlem! MedlemblirdugenomattbetalaindinavgiftpåBankgiro Komihågattfyllaiuppgifterna(namn,adress,födelseår förfamiljpåsamtliga familjemedlemmar)påinbetalningskortet.tack! Årsavgift2015 Familjmedellerutanbarn(upptilldetårbarnetfyller21år) 500kr Vuxen(fromdetårmanfyller21år) 350kr Ungdom(tomdetårmanfyller20år) 150kr Stödmedlem 100kr Somaktivmedlemhardublandannat: Friaordinariestartavgifterpåallaorienterings ochskidtävlingarutom 5 dagarsochvasaloppet Försäkringundertävlingochklubbträning Subventioneradepriserpåklubbenstävlingsdräktochträningsoverall Gratisdeltagandeiklubbensgympa Somstödmedlemfårdublandannat: KlubbtidningenKontroll Deltaiklubbensmöten,dockutanrösträtt OKÄlmec/oGöranLiljequist Fax: E Maskrosvägen8lgh1204 Bankgiro Webb:www.okalme.se 34334Älmhult

19 !"#$%&'$()(#*+#,-./ G/S& T"<"':$#C- 4)S" M5)'&B)'5/' +7--$#4);/(")-I)';/("': P7'$U9($75("':)( M+C2 N/.) 0)(-#1"-$$&'#23# 4)$5"')67( C('$;#D#E&F':?9(/;):$5&'$F-;/(') H&I)''/$$&'$#3K:: 4K(/$O9595,-.BK#C';(/%(/')< 8-)$9:&'.7$;/(# +95QCR 3G#H7(',-.IF-;$B&$;7</( P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$

20

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Nr. 2 2013 Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren?

För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren? Nr. 2 2012 För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren? Skickadingissningtilljessica.nvh@telia.comFotoJessicaBjörck Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Hyacintvägen2234335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Orienteringskommittén Kjell Svensson, Arvid Käll, Staffan Käll, Leif Nilsson, Stefan Karlsson, Lisa Pettersson, Lars Henriksson, Magnus Nilsson

Orienteringskommittén Kjell Svensson, Arvid Käll, Staffan Käll, Leif Nilsson, Stefan Karlsson, Lisa Pettersson, Lars Henriksson, Magnus Nilsson Nr. 3 2012 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Hyacintvägen2234335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se Styrelsen Ordförande:PeterGustavsson

Läs mer

ÄNTLIGEN våren är här!

ÄNTLIGEN våren är här! ÄNTLIGEN våren är här! Nr. 1 2010 Foto: Hämtat från Galleri Älme, hemsidan Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Mistelvägen1734335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476

Läs mer

Nr. 3 2015. OK Älmes lag i 25-manna 2015. God Jul & Gott Nytt Orienterings-År!

Nr. 3 2015. OK Älmes lag i 25-manna 2015. God Jul & Gott Nytt Orienterings-År! Nr. 3 2015 OK Älmes lag i 25-manna 2015 God Jul & Gott Nytt Orienterings-År! Klubbinformation Postadress: OK Älme, Maskrosvägen 8 lgh 1204, 343 34 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp)

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

En pekpinne för allas trevnad: INGEN ONÖDIG BILKÖRNING INNE PÅ GÅRDARNA!!

En pekpinne för allas trevnad: INGEN ONÖDIG BILKÖRNING INNE PÅ GÅRDARNA!! Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/ Styrelsen Hälsningar/

Läs mer

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004 Dragning nr 9 nov 2003 Supporterlotteriet 1 nr 81 Marianne Ericson 200 kr 2 nr 15 Mattias Ehn 50 kr 3 nr 88 Kjell Nygren 50 kr 4 nr 41 Maria Gustavsson 50 kr 5 nr 91 ----- 50 kr Dragning nr 10 dec 2003

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin

Vänbrev nr 4 2015. Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Vänbrev nr 4 2015 Korset i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin Ashramvänner i Den Gode herdens kyrka Övre Soppero Foto Siv Sjödin En rapport från bönetåget Den 1 9 augusti var vi runt 50

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

PERSONALKLUBBEN RÅMEO 2004-2014

PERSONALKLUBBEN RÅMEO 2004-2014 PERSONALKLUBBEN RÅMEO 2004-2014 Jubileumsåret 2014 I detta nummer: Kommunfesten blev en succé och vi gör en tillbakablick på den lyckade kvällen i text och bild. ULLARED ÅRSMÖTE FRIGÖRANDE DANS 1 KOMMUNFEST

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

JH Pojkar 97 - Kallelse till Norrlandslägret i Junsele 24-27/5 2012

JH Pojkar 97 - Kallelse till Norrlandslägret i Junsele 24-27/5 2012 JH Pojkar 97 - Kallelse till Norrlandslägret i Junsele 24-27/5 2012 Hej! Här har ni kallelsen till Norrlandslägret i Junsele. Det mesta ni behöver veta ser ni på följande sidor. Avresa: Torsdag den 24:e

Läs mer

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP Programblad April - Juni 2016 Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! Vi rör oss i påsktid på väg mot pingsten. En tid av omvälvningar - för

Läs mer

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM

4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM 4-2009 Nya tävlingströjor Skåneleden Klubbmästerskap Natt-DM Ordföranden har ordet Hej på er! Jag hoppas ni alla haft en skön och avkopplande sommar! Min sommar innehöll bland annat bröllop och flytt till

Läs mer

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever

VECKOBLAD v. 49 2008 Elever VECKOBLAD v. 49 2008 Elever Veckans ordspråk: Man ser direkt om någon är kär för då blir de alldeles röda i ögonen. Martin 9 år Hej! Vintern var här!! Snöbollarna med dem!!! Snöbollskastningen skötte ni

Läs mer

I onsdagens VIP hälsning hade jag med följande information från Peter Nilsson Båstad TS:

I onsdagens VIP hälsning hade jag med följande information från Peter Nilsson Båstad TS: Hej VIP medlem! Det är lördag, lördagen den 21 december 2013-12-21. Knatten är inte längre med oss! I onsdagens VIP hälsning hade jag med följande information från Peter Nilsson Båstad TS: Hej Tennisvänner!

Läs mer

Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016

Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016 Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016 www.lindesberg.se/sommarlov Sommarlovsaktiviteter 2016 Lindesbergs kommun har fått statliga medel för att genomföra gratis sommarlovsaktiviteter för barn

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Appar från förskolan i Lindesberg

Appar från förskolan i Lindesberg Appar från förskolan i Lindesberg ABC Lolas party: Tallbacken/Lilian N Uppmuntrar intresse för bokstäver, rolig och bra. 15 ABC Tiger: Skogsdungen/ Åsa och Maria Dra och släpp övning. Se första bokstaven

Läs mer

TIDEN. I Sverige passar man tiden. Det är mycket viktigt att komma i rätt tid.

TIDEN. I Sverige passar man tiden. Det är mycket viktigt att komma i rätt tid. TYPISKT SVENSKT TIDEN I Sverige passar man tiden. Det är mycket viktigt att komma i rätt tid. SKA VI TA EN FIKA? Jag gillar ordet FIKA. Man sitter tillsammans, dricker en kopp kaffe eller te, äter en bulle

Läs mer

Furulund. Höst 2015 / Vår 2016 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE VÄLKOMMEN DU OCKSÅ MÖTEN PÅ LIGUSTERN 2015 / 2016

Furulund. Höst 2015 / Vår 2016 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE VÄLKOMMEN DU OCKSÅ MÖTEN PÅ LIGUSTERN 2015 / 2016 Furulund Höst 2015 / Vår 2016 PENSIONÄRERNA HAR SIN EGEN FOLKRÖRELSE Öppet hus torsdagar mellan 10. 00-11. 30 (ej juli) Här finns det alltid någon från styrelsen som tar sig tid till att lyssna på dina

Läs mer

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1 Nr 3 Nr 1 2004 Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005 Hemsida: www.okalme.com www.okalme.com 1 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson

Läs mer

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota...

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota... BILLÅSPRODUKTER Omläggningssatser BMW... 645 Citroën... 646 Ford... 647 Fiat / Italienska... 649 GM... 650 Hyundai... 651 Honda... 652 Jeep... 653 Mazda... 654 Mercedes... 655 Datsun / Nissan... 656 Opel...

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av

Kombinatorik. Kapitel 2. Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av Kapitel 2 Kombinatorik Allmänt kan sägas att inom kombinatoriken sysslar man huvudsakligen med beräkningar av det antal sätt, på vilket elementen i en given mängd kan arrangeras i delmängder på något sätt.

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

TÄVLINGSPROGRAM 2012

TÄVLINGSPROGRAM 2012 TÄVLINGSPROGRAM 2012 Tidsbokning 040-42 96 80 Tävling 040-42 96 81 Kansli 040-42 96 82 Klubbchef 040-42 96 83 Fax 040-42 96 84 Shop 040-42 96 85 Restaurang 040-42 96 86 E-mail: soderslattsgk@sslgk.se Hemsida:

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Namn: Mästaren Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.) 1. Varför tyckte Kaspers mamma att boxning var en dum sport?

Namn: Mästaren Frågor på raden (Du kan läsa och hitta svaret i texten.) 1. Varför tyckte Kaspers mamma att boxning var en dum sport? 1 Läsförståelse Mästaren 1. Varför tyckte Kaspers mamma att boxning var en dum sport? 2. Vilken hand använde Kaspers pappa sig av för att krossa sin motståndare? 3. Varför tog mamma bort boxaren från hyllan

Läs mer

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen!

GLAD MIDSOMMAR! En riktigt trevlig midsommar önskas alla Åsenbor, läsare och besökare från när och fjärran! Välkomna till vårt vackra Åsen! Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 6 Juni 2014 Hej alla glada! För det är ni väl nu när det är sommar igen? Jag har hoppat in som tillfällig redaktör eftersom Tette är sjukskriven så ni får ta det

Läs mer

Fritidskatalog Våren 2010

Fritidskatalog Våren 2010 Fritidskatalog Våren 2010 HEJ! I denna katalog hittar du vårens fritidsaktiviteter. Hoppas att du ska hitta något som du tycker är roligt. Vi ser fram emot att så många som möjligt kan komma och ha kul

Läs mer

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År]

Nyhetsbrev. November 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 5 [År] Sida 1av 5 November 2014 Medlemsmöte och RACET Den 5 oktober var det dags för medlemsmöte och RACET. Förutom de vanliga rapporterna om verksamheten togs det beslut om en alkohol- och drogpolicy för klubbens

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din IPTV-box MOTOROLA VIP1903. IPTV-box med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din IP-box MOTOOA VIP1903 IP-box med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda din nya

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö

PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM Tävlingsledare 1 Sö TAVPROG 2012.xls Sida 1 PARTILLE GOLFKLUBB TÄVLINGS- OCH AKTIVITETSPROGRAM 2 0 12 2012-02-07 v14 v15 v16 v17 v18 A P R I L 1 Sö 2 Må 3 Ti 4 On 5 To 6 Fr 7 Lö 8 Sö 9 Må 10 Ti 11 On 12 To 13 Fr 14 Lö 15

Läs mer

Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris

Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris 6-2008 Årsmöte Skinklöpet Tävlingskläderna Lions pris Hejsan! Ordföranden har ordet Decembermörkret har lägrat sig, ljusstakarna är uppsatta, pepparkakorna inhandlade och glöggen avsmakad julen är på väg!

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

Herrgärdets servicehus

Herrgärdets servicehus MÅNADSPROGRAM September 2016 + Herrgärdets servicehus Hälsans Hus Månadsprogram 2016 september ÖPPETTIDER: Måndag-fredag: 8.00-17.00, lördag-söndag 8.00-15.00 Torsdag 1 september Kl. 11:15 Yoga Kl. 14:00

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP)

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10. Ulla Britt Hånell Sekreterare Karin Bohlin Lisbeth Lagerborg (FP) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 13 februari 2013 kl. 08:30 12:10 Beslutande Åke Bertils (S) Ordförande Per Wetter (S)

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

Välkommen till utbildningsveckan 2005!

Välkommen till utbildningsveckan 2005! Välkommen till utbildningsveckan 25! Hej, här kommer mera information om den utbildning du ska gå om några veckor på Bosön i samband med Förbundet Svensk Bridge Utbildningsvecka. Som du kanske vet är utbildningen

Läs mer

Maria Österlund. I trollskogen. Mattecirkeln Begrepp

Maria Österlund. I trollskogen. Mattecirkeln Begrepp Maria Österlund I trollskogen Mattecirkeln Begrepp NAMN: Kotte går i skogen. Måla det längsta trädet grönt. Måla det näst kortaste trädet gult. Kotte Svampis Sten Troll-Fia Vem är störst? Vem har längst

Läs mer

Inomhus Go-kartserie 2015-16

Inomhus Go-kartserie 2015-16 Inomhus Go-kartserie 2015-16 Start nr. Klass Team namn (inom parentes = förra säsongens resultat) 1. E Bortalaget (1) 2. E NAG Racing (2) 3. E Ap-X (5) 4. E Stoppsladd (6) 5. E GT40 + (7) 6. E Kompositteknik

Läs mer

Fritidsnytt December 2016 Januari 2017

Fritidsnytt December 2016 Januari 2017 December 2016 - Januari 2017 2015-03-24 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Kvällens orkester: Fredag 9 december ABB Magneten, Västerås 19.30 23.00 18.45 vid OKQ8-macken 100 kr inträde

Läs mer

Ullared en mittpunkt!

Ullared en mittpunkt! Ullared en mittpunkt! Välkommen till Gekås Ullared! Gekås är Skandinaviens största utflyktsmål och förra året hade vi totalt 3,7 miljoner besökare här i Ullared. Över 170 000 gäster stannade dessutom på

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Programblad Vår/Sommar 2016

Programblad Vår/Sommar 2016 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Sommarkul med Fritidsgården Fenix!

Sommarkul med Fritidsgården Fenix! snämnden Sommarkul med! Anmäl dig idag till sommarens roligaste veckor! Fredagen den 17/2 Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-552 00 Organisationsnr

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 17. Nr ex.

Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 17. Nr ex. Medlemstidning för Säters Scoutkår. Årgång 17. Nr. 1-2009 30 ex. Sid. 2 Ordförandes ruta Sid. 3 Årsmötet! Sid. 4 Miniorprogram Sid. 5 Juniorprogram Sid. 5 Patrullprogram Sid. 6 Vintertältövernattning Sid.

Läs mer

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN

FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN FYSISK AKTIVITET FÖR BARN OCH UNGDOMAR I DALS-EDS KOMMUN Höstterminen 2012 En timmes fysisk aktivitet varje dag är toppen- håller igång både kroppen och knoppen! För uppgifter om priser och medlemsavgifter

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Våren I SAMVERKAN MED. HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Gerry Gullberg 0431 135 15

Våren I SAMVERKAN MED. HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Gerry Gullberg 0431 135 15 HIK Kick Off:s övriga aktiviteter: Boccia Kungsgårdshallen Lördagar 13.00 15.00 Kontaktperson: Gerry Gullberg 0431 135 15 I SAMVERKAN MED Bowling Måndagar 15.30 16.30 Nybörjare & Motion 16.30 17.30 Fortsättning

Läs mer

Hej alla barn och unga! Här kommer information om FF-gruppen och UG-gruppens aktiviteter för Hösten och Vintern 2017/2018

Hej alla barn och unga! Här kommer information om FF-gruppen och UG-gruppens aktiviteter för Hösten och Vintern 2017/2018 Hej alla barn och unga! Här kommer information om FF-gruppen och UG-gruppens aktiviteter för Hösten och Vintern 2017/2018 Du kan alltid ringa gratis till Bufff s stödtelefon 020-200 330 Du kan även chatta

Läs mer

Utgivningsplan Gyngebladet 2015

Utgivningsplan Gyngebladet 2015 Nr. 3 2015 ärmen lät vänta på sig, trots det hoppas vi på att ni haft en skön sommar. Nu är höstens orienteringssäsong i gång, vi har någon söndag kvar på Bilbingot och den 6 September är vi medarrangörer

Läs mer

Programblad Vår - Sommar 2015

Programblad Vår - Sommar 2015 Föreningslokal: E-mail: Eskilsgatan 8 A, 432 45 Varberg Telefon: 0340-62 79 78, info@varberg.hjart-lung.se Hemsida: www.hjart-lung.se/varberg Bankgiro: 681-1376 Medlemsavgift 150: - per år, faktureras

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Välkommen till Borgar!

Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Välkommen till Borgar! Vi ser fram emot att snart träffa en ny årskull med ettor och hoppas att du kommer att trivas mycket bra hos oss. Din första termin på gymnasiet kommer att

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Sörgårdens arbete mot Grön flagg och tema vattenresurser

Sörgårdens arbete mot Grön flagg och tema vattenresurser Sörgårdens arbete mot Grön flagg och tema vattenresurser Vi valde att arbeta utifrån en saga. Sagan fick heta Gumman Gunnel och var inte färdigskriven från början utan hittades på efter hand beroende på

Läs mer

Säg hej till nya Västtrafikkortet!

Säg hej till nya Västtrafikkortet! Säg hej till nya Västtrafikkortet! Det som är nytt och ovant kan samtidigt kännas lite läskigt. Därför har vi en hälsning till alla oroliga resenärer nya Västtrafikkortet är så smart att det går att sätta

Läs mer

Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016

Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016 Gratis Sommarlovsaktiviteter i Lindesberg 2016 www.lindesberg.se/sommarlov Vad ska du göra på sommarlovet? Har du inga speciella planer häng med på någon av kommunens sommarlovsaktiviteter. Välkommen till

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA!

PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! PROGRAM HÖSTEN 2015 VÄLKOMNA! Innehållsförteckning Sida Innehåll 2.... Innehållsförteckning. 3.... Ordföranden har ordet och Kanelbullens Konditori. 4.... Medlems och styrelsemöten, Prima Liv, PRO Café.

Läs mer

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och Ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Bortrest! Per Lindgren Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare publik samt vår personal en Ryggont, nackbesvär? kiropraktisk behandling massage

Läs mer

NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup maj

NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup maj NÄSET CUP 2015 Välkommen till Näset Cup 16-17 maj Vi hälsar Dig och ditt lag välkommen till Näset Cup 2015. Här finner Du all information om cupen. (spelschemat sänds i separat dokument). Samtliga matcher

Läs mer

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun

Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015. Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen. Vimmerby kommun Vimmerby kommun Kultur- och fritidsförvaltningen Inbjudningar för barn och ungdom sommaren 2015 Stjärnevikskollot, simskola, tennisskola, ridskola och Källängen Stjärnevik 2015 För alla barn i Vimmerby

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

Styrelse i Jönköpings Fågelklubb

Styrelse i Jönköpings Fågelklubb Program 2016 Tidskrift utgiven av: Jönköpings Fågelklubb Lyckås 15, 561 92 Huskvarna Hemsida: www.jonkopingsfagelklubb.se Styrelse i Jönköpings Fågelklubb Ordförande: Leif Jansson, tel. 070-625 80 43 e-post

Läs mer

Sportlovsprogram 16-20 februari 2015

Sportlovsprogram 16-20 februari 2015 Foto: Jörgen Wiklund Sportlovsprogram 16-20 februari 2015 Skidspår Se www.skidspar.se för status på skidspåren. Aggerudsspåret 2,6 km. Elljus tänt till kl 23.30 Bråtenspåret 3 km. Elljus tänt till kl 23.30

Läs mer

Föräldramöte Sagobrunnens Förskola 204-09-25

Föräldramöte Sagobrunnens Förskola 204-09-25 Föräldramöte Sagobrunnens Förskola 204-09-25 Välkomna Linda K. hälsar alla välkomna. Hanna Sillfors väljs till sekreterare. Presentation av personalen. Personalen på de olika avdelningarna presenterar

Läs mer

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning

Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning Nr 2 2016 MCV Arvika klubbtidning MOTORCYKELVETERANERS STYRELSE 2016 Ordförande: Vice ordförande: Kassör: Sekreterare: Ledamot: Ledamot: Ledamot: Styrelsesuppleant: Styrelsesuppleant: Arrangörsgrupp: Revisiorer:

Läs mer

Sportlov! 16-22 FEBRUARI 2009

Sportlov! 16-22 FEBRUARI 2009 Sportlov! 16-22 FEBRUARI 2009 Dags för sportlov! Vi hoppas att du ska koppla av från skolan genom att delta i många olika aktiviteter. Tänk på följande när du anmäler dig: Titta noga på vilka tider aktiviteterna

Läs mer

Välkommen till Vitbergets dag 30 augusti

Välkommen till Vitbergets dag 30 augusti Välkommen till Vitbergets dag 30 augusti Tid: 11.00-15.00 Ort: Skellefteå Plats: Vitbergsområdet Vitbergets Dag är inne på sin sjunde säsong och det finns många prova på aktiviteter att testa på Vitbergsområdet.

Läs mer

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster

5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster 5-2008 4-klubbsutvärdering Natt & Dag O-Ringen 2009 Lediga tjänster Hejsan! Ordföranden har ordet Så har vi nu klarat av årets tävling, 4-klubbs. Vi hade strålande väder och tävlingen flöt på riktigt bra

Läs mer

Välkommen till Vitbergets Dag 30 augusti!

Välkommen till Vitbergets Dag 30 augusti! Vitbergets Dag är inne på sin sjunde säsong och det finns många prova på aktiviteter att testa på Vitbergsområdet och en ny härlig aktivitetsdag för hela familjen. Välkommen till Vitbergets Dag 30 augusti!

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

2-2008. Skåneledsvandring. Nya tävlingskläder. Arbetsdag. Marknadsloppet

2-2008. Skåneledsvandring. Nya tävlingskläder. Arbetsdag. Marknadsloppet 2-2008 Skåneledsvandring Nya tävlingskläder Arbetsdag Marknadsloppet Hejsan! Ordföranden har ordet Hoppas ni alla haft en skön vår! Det är nästan sommarvärme som skämt bort oss de sensate dagarna. För

Läs mer

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30.

Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Grupp 6. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Lördag 17 maj Grupp 5. SL. Start kl. 9.30. Inv. 7.30. Johanna Silverwall 57 Dam Senior 851212js Sundsvalls AK Andrea Nordling 72 Dam Junior 910405an Luleå AK Linda-Marie Persson 72 Dam Junior 910522lp

Läs mer

Höstprogram 2016 Du vet väl att vi finns på Facebook och hemsidan: www.aafm.se Här hittar du de senaste nyheterna som rör föreningen

Höstprogram 2016 Du vet väl att vi finns på Facebook och hemsidan: www.aafm.se Här hittar du de senaste nyheterna som rör föreningen Höstprogram 2016 Du vet väl att vi finns på Facebook och hemsidan: www.aafm.se Här hittar du de senaste nyheterna som rör föreningen Välkommen till Astma och Allergiföreningen i Malmö Adress: Falkmansgatan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

Nina: 0760 148845 Jasmine (från v 33): 0709 185486

Nina: 0760 148845 Jasmine (från v 33): 0709 185486 SOMMARLOVS PROGRAM FRITIDS 2015 Här nedan kan du läsa om vårt sommarlovs program! Vi reserverar oss för ändringar. Lunch och mellanmål planeras vecka för vecka och du hittar vår meny på anslagstavlan.

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2012

Skriv- och vaktschema vårterminen 2012 Skriv- och vaktschema vårterminen 2012 Vecka 2 Måndag 9 januari Matematik och Engelska Måndag 9 januari Tisdag 10 januari Torsdag 12 januari Prövningar för föranmälda elever (totalt ca 4 st) Prövningar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Inomhus Go-kartserie

Inomhus Go-kartserie Inomhus Go-kartserie 2017-18 Start nr. Klass Team namn (inom parentes = förra säsongens resultat) 1. E Elmstreet Boys (1) 2. E Björnligan 1 (2) 3. E Team Tessan (3) 4. E Rörservice Racing (4) 5. E Ap-X

Läs mer

Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet.

Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet. Nr. 1 2016 Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet. Klubbinformation Postadress: OK Älme, Maskrosvägen 8 lgh 1204, 343 34 Älmhult Besöksadress: Älmestugan,

Läs mer

Valbara kurser Elevens Val

Valbara kurser Elevens Val Valbara kurser Elevens Val Pass 1 Tisdag 13.30-14.20 Handboll OBS! Detta val gör du till alla tre passen! Kod: ABC0 Att våga tala Svenska A26 Vad är väldigt många människor rädda för mest av allt? Jo,

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer