Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering"

Transkript

1 Nr Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

2 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan Hemsidawww.okalme.seE Styrelsen Ordförande:PeterGustavsson Kassör:GöranLiljequist Ledamot:JessicaBjörck,StefanKarlsson,MalinJohansson,MagnusNilsson Suppleant:HåkanPersson,KennethLindell Tävlingstekniskakommittén StaffanKäll,TorstenClaesson Orienteringskommittén KjellSvensson,ArvidKäll,StaffanKäll,LeifNilsson,StefanKarlsson,FilipSjöfors,LarsHenriksson,Magnus Nilsson Skidkommittén John ArneSandström,LarsPersson,KennethLindell,OveJohansson.SkoterförareJacobAssarsson Ekonomikommittén LeifNilsson,UlfJansson,HåkanPersson Trivselkommittèn EvaJansson,BarbroLiljequist,Ann BrittPersson Stug Motionskommittén LeifNilsson,RolandPersson,TorstenClaesson,SörenBlom, ArneJohansson,Sven ErikSvensson,SvenRuther Övrigafunktioner Tävlingsanmälareorientering:ChristelNilsson Tävlingsanmälareskidor:KennethLindell Tävlingsstatistik:JessicaBjörck Klädförvaltare:ChristelNilsson Stugvärd:Ann BrittPersson Valberedning:HenrikJansson,LeifNilsson Web master AndreasJansson PR Klubbtidning LarsMagnusson Ann BrittPersson Layout:CarinaStorm Utgivningsplan för Kontroll: Nr.1 April. Nr.2 September. Nr.3 December.

3 Ordföranden har ordet Våratisdagstränginarärmycketvälbesökta,förunderårethardetvarithela25st deltagareisnittvilketärettfantastisktresultat.vikandockmärkaavattantalstartandei tävlingminskatnågotundersäsongen,kanskeberoendepådenlångavinternvihaft MajiårarrangeradeviåtervårorienteringstävlingunderledningavStefanKarlssonmed ettmycketgottresultat.ellervadsägsom1057startandeochdärutöver91startandei knatteknat.dennatävlinggenereradehela70000krtillvårklubbkassa,ettfantastiskt resultat. O ringenåretshöjdpunktförorienteringföljdejagsjälvhemmaviaradion,menhela17st ÄlmaretogsighelavägenupptillBodenochfickupplevaenannorlundaterrängochfint väder.flerafinaresultatkannoteras,john ArneSandströmvannsinklass(Ö5),BeritNilsson 2:aiD70M,JoakimSvensson3:aiH18LochElinSvensson24:aiD13.Detbörävennoterasatt JohanBjörckspranginpåen8:eplatspå4:eetappeniH10vilketvisarpåbreddenvihari klubben. Orienteringssäsongenbörjardockdramotsittslut,menkomihågvårårligaklubbresa,25 manna,ochfortsättspringsåmångatävlingarsommöjligtavsäsongensedanladdarviför nästasäsong. Viistyrelsenhoppasattviäveniårskafåenriktigvintermedmycketsnöochdåärmåletatt fåigånglitemerskidaktiviteter oktoberskaOKÄlmeförförstagången(trorjag)varamedpåÄlmhults Må Bra Mässa.Därskavipresenteraklubbengenomettbildspelalternativtenfilmochhoppas därigenomfåuppintressetförorienteringochvärvanyamedlemmar.samtidigtkommervi ävenpassapåattsäljakläderfrånullmaxsortiment. OskarBjörcklyckadesspringatillsigettDMsilveriH20påmedeldistanseniBredaryd.Till sistiskrivandestundsåharoskarävenkvalificeratsigtillfinalenpåsmilångdistans.hur detgårfårvifölja senare. Önskarnuallalyckatillmedorienteringenpåträningarochtävlingarochpassapåattnjutaav denfinahösten. HälsningarfrånPeterGustafsson,ordförandeiOkÄlme

4 Det är dags igen! ö ö ä Vinterträning Vinterträninglöpning/teknikpåtisdagar Vibörjarvinterträningarnatisdagenden24/9. Fråndennatisdagärdetklubbträningvarjetisdag. Ombyttaochklarafrånklubbstugan18:00. Allakandelta. Omklädning,duschochbastufinnsiklubbstugan. Efterträningbjudsdetpågemensamfika. Allaärhjärtligtvälkomna! /OKÄlme

5 Information om medlemsförsäkring OKÄlmehargenomSvenskaOrienteringsförbundettecknatenolycksfallsförsäkringvia Folksam. Försäkringenärobligatoriskförklubbenochkostar22kr/tävlingsaktivmedlemsomäröver 16år. Försäkringenärettgrundskyddomduråkarutförenskadaisambandmedtävling, organiseradträningochunderresortillochfrånsådanaaktiviteter. Försäkringenersättertillvissdelavdevård ochresekostnaderdufårnärdupågrundaven skadabesökerläkareellergårpåsjukgymnastik.ersättningensstorlekavgörsavvilkenskada duråkatutför. Omskadankrävtbehandlinghosläkarekandufåersättningförskadadeidrottskläderoch glasögonsomduhaftpådigvidskadetillfället. Dukanocksåfåersättningomdufårbeståendebesvärpågrundavenolycksfallsskada (medicinskinvaliditet) Försäkringengällerävenomduavliderpågrundavolycksfallsskada,menocksåvidplötslig dödtillföljdavnågonannanorsak(omduintefyllt70år). FullständigaförsäkringsvillkorfinnspåFolksamshemsida: OKÄlmeharocksåenförsäkringförledareochfunktionärergenomRiksidrottsförbundet. Älmhult Styrelsen

6 Hur bra är du egentligen? Jessica håller ett starkt grepp om tätpositionen och förstärker den genom att klättra rejält på rikslistan! Dessutom har förra listans tvåa rasat ner till fjärdeplatsen. Nu är det en lite äldre tjej, men en ytterst pigg sådan som utmanar Jessica, Berit, som även hon plockat på tätdamerna i Sverige! Som tur är jagar en riktigt ung tjej in som trea! Olivia! Några tävlingar till så klipper du Jessica! 1 Jessica Björck Berit Nilsson Olivia Nilsson Stella Käll Bodil Ruther Märta-Stina Käll Barbro Liljequist Christel Nilsson Vad gäller herrarna så finns ingen som hotar Oscar, han är säker i toppen. Joakim har dock plockat nästan 700 placeringar på rikslistan sen sist så han får nog se upp med tiden den gode Oscar! Sjöfors, Sjöfors, Sjöfors nu har de tre brödernas interna kamp om familjekronan resulterat i att de intagit placeringarna 3, 4, 5, med yngst brodern högst! Välförtjänt, de är ju duktiga de där Sjöforsarna! Välförtjänt är också Lars Björck på sjätte plats, han har plockat över 1100 platser! Strongt! En annan, som lite mer i skymundan klättrat bra är Lars Henriksson, han når inte upp i toppen men med en klättring på över 1300 platser så ska han ha en eloge! En annan Lars som inte ska ha nån eloge är han Magnusson som tappat(!) placeringar. Ryktet säger att det är nåt fel på hans kompass eller nåt 1 Oscar Björck Joakim Svensson Simon Sjöfors Filip Sjöfors Olle Sjöfors Lars Björck Inge Nilsson Lars Henriksson Kjell Svensson Arne Johansson Sven Ruther Torsten Claesson Staffan Käll

7 14 Magnus Nilsson Bengt Petersson Lars Magnusson Roland Persson Lars Persson Christer Sjöfors Jonatan Göth Fredrik Nilsson Göran Liljequist Andreas Johansson Raketen förra omgångens Sjöfors, Olle, lämnar över stafettpinnen till sin yngre bror, Simon! Med plockade placeringar är det inget snack! Lars hurra-jag-sprang-en-tävling-i-helgen Magnusson

8 Enni Lindskog i sin nya fina tävlings tröja

9 Klubbresa till 25-mannastafetten 11 13:eoktober2013 Bokaredannuindennahelgochföljmedtillårets25 manna.entävlingsomiårfirar40 årsjubileum. TävlingarnaavgörsiBrunna,UpplandsBrokommun.Läsmeromtävlingarna:www.25manna.nu OKÄlmeställeruppmedettlagienavvärldensstörstastafettpålördagen.Påsöndagenindividuelltävling (25 mannakorten)tillvilkenvarochenanmälersigsjälva. Bussresa AvfärdmedGertsbussfrånklubbstuganfredagenden11oktoberkl.13:00.LarsPerssonkörbussen. Hemfärdsöndagmiddag.Omduinteskallåkamedbussenalternativtönskarstigapåutmedvägensålåt ossfåvetadettaigodtidföreavresan. Hotell ViharpreliminärbokatettantalplatserpåScandiciSollentunaochutgårifrånattsamtligaönskarbodär, menomdulöserboendetpåegetsättsåvillvivetadetigodtidförattkunnafullföljabokningen. Pålördagenbrukardetsmakagottmedmatochviskallförsökabokabordpåhotelletelleridessnärhet. Höravdigtillossifallduintevillätamiddagpåhotelletutanföredrarattgedigutikvällsvimlet. Pris600kr/medlemförbussresa,hotellövernattningochfrukost. Allamedlemmarärvälkomnaattföljamed!Ävendesomintedeltaristafettenellertävlarindividuellt. Bussenskallvarafulltillsistaplatsochstämningenpåtopp! AnmälantillJessicaBjörck(tel ,mobil: ,e Informationkommerfortlöpandepåvårwebbsida:www.okalme.com Hängmed! TorstenClaesson(lagledare) GöranLiljequist(laguttagare) JessicaBjörck(ständigsekreterare) 25manna,Totalresultat lagstartadevarav323blevgodkända. Plac Nr lapp Lag Totaltid Tid HaldenSK1 322:39 0: Göteborg MajornaOK1 326:28 3: Södertälje NykvarnOF1 328:47 6: OKÄlme/MarkarydsFK1 472:29 149:50

10 Inbjudan!""#$%&'()&*+,-./0.1 & & & & & & & J"K-E8//&HF+8-1&L&-": & & &!""#"+8(-1(+8-<&AB&-":&! >8&67(+&8&1+(&C3..4+&"DE&C"+&F6&4++4-<0+(-.&/"<8&F6&E6+1&3-)(+# /4<&F6&H:(-&9+87."-.<I'-4.8(1M&N0+.1&18//&7:4+-&<,//(+MMM& & >8&67(+&?+()4<&/3-DE&"DE&,+&E(''4&.0-)4<&7:,//M& & O".1-4)G& *+418.&+(.4&'()&C3..&"DE&C"(-)(&F6&E6+1&& & & 3-)(+/4<M&N+37".1&"DE&?,/1'6/18)&8-<6+M&$'&'4-&& & & :8//&C"&F6&E"1(//&.6&/8<<(+&N8+.1&P"1(/&*+4-)&& & & & -,+4&Q),+&:8&C"))(&8&?R"/SM&P"1(//&C"74.&"DE & & C(14/4.&F6&(<(-&E4-)M T-',/4-G& T-',/4-&18//&+(.4-&"DE&C"(-)(&F6&E6+1&& & & 3-)(+/4<&.7(+&.(-4.1&U&"71"C(+&18// & & 4-.:4+8<&8&)8-&7/3CCM& & & V,:/8-<4+-4&4-',/(+&)3&.R,/:&8&9:(-1"+M& & W-?"G& & KKKM"#(:(-1M.(& & & OR(//&H:(-.."-X&$O&Y/'(&BZB[#A[[\B] & & ^874(/&*3.14?.."-X&$O&*I-<(&BZBU#]BLLB] >,/&'011&"DE&:8&E"FF4.&F6&'6-<4&</4)4&& *+,-./0.1#3-<)"'4+&"DE&/()4+(=

11 Info Svenskaspelssatsningpåbredd ochungdomsidrott SVEA Svenskaspelssatsningpåbredd ochungdomsidrotthetersvea.densomdeltarispelgenom Svenskaspelochharettspelkortkanväljaupptilltrefavoritklubbar.Därefterfårklubben ellerklubbarnapoängvarjegångdulämnarinettspel. Läsmer:https://svenskaspel.se/?pageid=/svea OKÄlmeärregistreradsomvalbar"Favoritklubb".GenomattväljaOKÄlmesomfavoritklubb fårokälmepoängochkommervaramedochdelapåde50miljonersomsvenskaspel kommerattdelautengångomåret.förstaperiodenstartadeden1oktober2012ochpågår till30september2013.därefterbörjarennyperiodfrån1oktober2013till30september 2014ochsåvidare. Medintresseservinuframemotresultatetefterförstaperioden.Hurmångakronor tillfallerokälme? Byte av adress? GlöminteattmeddelaernyaadresstillKassörenGöranLiljequisti OKÄlme.Mailadresssehemsidan.

12 Nybörjare i OK Älme GöranLiljekvist!Ja,såhettehansomjagmöttepåtorgetdendärdagenivårasnärjaginågotsvagt ögonblicklovadeattkommaentisdagpåträningsorientering. Redanpåmåndagenlärdejagmig"allt"omorienteringpåYoutube.Visstharjaghaftorienteringpå schematnärjaggickiskolanmendetvartypför25årsedan. Jagminnsattdetvardötråkigt,ja,rentavurtöntigt.Sedankomtisdagen,träningsorienteringenvari Loshult,detvarmångatankarochnästanlikamångaminnensomforgenomhuvudetpåvägneribilen.Väl frammeblevjagglattvälkomnadochdetmestakändesmycketbättre,medminnyinköptakompassoch nybörjarbananvardetklartmycketroligareänjagtrott.medalladessagladaok Älmarekändesdetnästan somjagkommittillenreligiössekt.menvarärgöranliljekvist?hansågjaginteskymtenavdennatränings tisdag.nuharjagvaritmedallatisdagargöran,detdu! Dettamedorienteringharblivithurkulsomhelst,hjälpärjagocksåensådandärorienteringsnördnu? InteminstvilljagtackaallahärligaOK Älmare,somalltidvälkomnarensåglattpåtisdagarna,förattinte talaomfamiljenbjörksomhadegjortenfantastiskfinterrängbanahemmapåsinamarkerochsedanvar detbådekaffe,saftochkringlorefteråt.egentligenskullehaenkramgöran,förduövertalademigattgå medidennahärligaklubb/sekt. /TobiasJohansson NYHET!Höst ochvinterkollektion2013 StödOKÄlmesverksamhetgenomattköpaprisvärdaprodukteravhögkvalitet.Ullmaxsortiment innehållerbl.a.underställ,sockar,underkläder,jackorm.m.detfinnskläderförbådevuxnaochbarn. OKÄlmeharenprovkollektionsamtkatalogerförsäsongen2013. Provkollektionenkommerattvisasiklubbstuganvidnågraträningstillfällenunderhösten.Dessutom kommerförsäljningskeundermå Bra mässanioktober. Dufårgärnatameddigprovkollektionenhemellertilldinarbetsplatsförattökaförsäljningenoch därmedföreningensinkomster. Behöverduuppgraderadingarderobinförhöst ochvintersäsongensåhöravdig.nästabeställning skickassöndagenden29september. KontaktpersonhosOKÄlmeärJessicaBjörck

13 Träningsflitiga Älmare Hittills i år har OK Älme arrangerat 17 stycken träningsorienteringar/motionsorienteringar varav två zontävlingar. Det har bjudits på variation både avseende banläggning och samlingsplatser.igenom snittharvivarithela25deltagareperträningvilketärriktigtbra. Unga,gamla,nybörjareochmerrutineradehardeltagitochdetharfunnitsorienteringsbanor för alla. Till de mest träningsflitiga hittills hör Olivia Nilsson, Elin Svensson, Stefan Karlsson ochkjellsvensson.antaletträningarsomdennakvartettmissatärlätträknade. MångaaverminnsträningeniKölaboda.48styckensprangdebanorsomFilipSjöforshade lagt på en karta som han dessutom själv ritat. Häftigt! Jag som inte hade möjlighet att delta denna kväll, men hoppas att det ges fler tillfällen. Träningarna i Loshult inför Älmes tävling drogmångadeltagareliksomzontävlingenihallaryddåmanfickkallaingunnarbladhsom parkeringsvaktföratthållaordningpåallabilarsomanlände. Vädret har med några få undantag varit toppen. De tillfällen som det har regnat så har det gjortdetordentligt.påträningarnavidklöxhultsskolanochinorregårdblevviallarejältblöta ochpåtisdags träningenvidsoptippsbackenfickviävenhukaossnäråskaochblixtrardrog framövermyren.roligtvardetändå! Iskrivandestundåterstårendasttvåplaneradeträningsorienteringar/motionsorienteringar. Jag hoppas och tror att det även vid dessa tillfällen kommer många glada orienterare. Men, men,mentränings ochtävlingssäsongenärinteöverefterdet.påtisdagarnatränarvividare medklubbstugansomsamlingsplatsochpåtorsdagarnadrarlindaigångsinberömdagympa. Liktbjörnenbrukarjaggåiidevintertid,menjaglovarattförsökahålliochkanjaggöradet såkanniocksågöradet. //JessicaBjörck SVAR KLURIG GÅTA Varfinnermanvägarutanfordon,skogarutan trädochstäderutanhus? Svar:KARTAN

14 Nyhetsprenumeration Nyhet,prenumererapånyheternafrånOKÄlmeshemsida Nufinnsmöjlighetenattprenumererapånyheternasomläggsutpåvår hemsidawww.okalme.se.registreradinmailadressochvarjegången nyhetläggsutpåhemsidanskickasävenettmailtilldininkorg.påsåsätt fårdudirektredapåvadsomhänderochdumissaringetviktigt. Såhärgördu: 1.Klickapånyheterirubrikradenpåhemsidan. 2.Klickapådengulastjärnanochfyllinamnoche postadressirutansom kommerupp. 3.Gåinpådine postochbekräftamailetfrånidrottonline.klart! Skulleduångradigkanduenkeltsägauppdinprenumeration. HälsningarAndreas

15 Knep och Knåp

16 Rätt svar Knep & Knåp från nr Vilka svenska orter har översatts så här?!"#$%&'()*$+&,-"."# / /'121 /599!2:6;(:/<16= /?2>B/?1= 81<B/?1= ':6;(2!0!2/! '56;/417'1 72!!'(?12;!? CBC< 0!B=1<!6 8!12 8>>2 4!2;/E> <:0:6;(2:=;! 0:6;(9:!<= 0:6;C'!2 B1<B> 0124!2; '12</?1= CBC< 6!A(42:=;!

17 Jour-klubbstugan 2013 Jourhavande i klubbstugan tiden vecka månad namn tel aug-sep Lars Henriksson & Berit N sep Arne Johansson sep-okt Leif & Christel Nilsson okt Kjell & Limin Svensson okt Höststädning Alla okt-nov Håkan & AnnBritt Persson nov Stefan Karlsson & Eva J nov Torsten C och Roland P dec Sören Blom & Karin F jan Göran & Barbro Liljequist jan Sven & Bodil Ruther feb Jessica & Krille Björck feb John-Arne & Ylva Sandström mars Malin Johansson mars Magnus & Jessica Nilsson mars-april Filip Sjöfors & Lisa P april Jon Lindskog & Anna-Moa L april-maj Sven-Erik & Anita Svensson maj Vårstädning Alla Gräsklippning och översyn av stugkommittén aug-sep Lars Henriksson & Berit N sep Arne Johansson sep Inomhus: Under perioden töm skräp och se till att toaletter och duschrum är ok och att det finns papper och tvål. När ni är klara med er period skall klubbstugan vara städad (dammsug och våttorka golven) samt torka på sittytor i omklädningsrum och bastu. Utomhus: Vid behov gräsklippning och vintertid snöskottning fram till dörren Städmaterial finns i skåpet i damernas omklädningsrum. OBS : Skriv signatur på listan som sitter på anslagstavlan. Tack Stug och motionskommittèn Leif Nilsson tel: , PS: Saknar du nyckel ring Ann-Britt tel:142 17

18 OKÄlme skid ochorienteringsklubben isödrasmåland OKÄlmeärenföreningförorienteringochlängdskidåkning.Stödvårverksamhetgenomatt blimedlem! MedlemblirdugenomattbetalaindinavgiftpåBankgiro Komihågattfyllaiuppgifterna(namn,adress,födelseår förfamiljpåsamtliga familjemedlemmar)påinbetalningskortet.tack! Årsavgift2013 Familj(föräldrar+barnt.o.m.20år) 400kr Vuxen (över21år) 250kr Ungdom(under21år) 150kr Stödmedlem 100kr Somaktivmedlemhardublandannat: Friaordinariestartavgifterpåallaorienterings ochskidtävlingarutom 5 dagarsochvasaloppet Försäkringundertävlingochklubbträning Subventioneradepriserpåklubbenstävlingsdräktochträningsoverall Gratisdeltagandeiklubbensgympa Somstödmedlemfårdublandannat: KlubbtidningenKontroll Deltaiklubbensmöten,dockutanrösträtt OKÄlmec/oGöranLiljequist Fax: E Maskrosvägen8lgh1204 Bankgiro Webb:www.okalme.se 34334Älmhult

19 !"#$%&'$()(#*+#,-./ +859:; 0)(-#1"-$$&'#23# CD/?E)'5 :('$>#G#H&I'= B8(/>)=$5&'$I->/(') J/).#C%&(M) K&L)''/$$&'$#3N== Q)'?/-$E)'5/' C>/') 4N(/$R8585 <-)$8=&'.7$>/(# 2'?/($#+)(-$$&' C5)'$5) F/)E 3J#K7(',-.LI->$E&$>7?/( OLI$#C>()'? P+:2 Q/.) 2'/.&'/' :S4:#C%(/)?/(

20

NR 3 2014 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER

NR 3 2014 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER NR 3 2014 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER KLUBBADRESS I DETTA NUMMER ORDFÖRANDE HAR ORDET STAFETTÅRET 2014 GRÄVJOBB PÅ DAMMEKÄRR OK Alehof Dammekärrsvägen 5 449 36 Nödinge Telefon 0303/22 99 90 E-post: kansliet@alehof.se

Läs mer

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar Vi sponsrar OK Älmes ungdomar Intresserad av att annonsera här? Kontakta Ulf Jansson 0476-162 77 eller info@okalme.com OK Älmes Planeringsmöte 2005-12-03 i Asa Deltagare: Leif Nilsson Barbro Liljequist

Läs mer

bladet Våren 2014 Innehåll

bladet Våren 2014 Innehåll bladet Innehåll et Klubbinformation 2 Ordf har ordet 3 Årsfesten 2013 enligt Malte 4 Årsfesten 2013 i bilder mm, Jan 5 Det första priset 12 O-event november 2013 14 Sponsorhuset 16 Spin of hope 2014 16

Läs mer

NR 3 2013 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER

NR 3 2013 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER NR 3 2013 ALEHOFAKTUELLT HÖST/VINTER I DETTA NUMMER ORDFÖRANDE HAR ORDET SM-ARRANGEMANGET SM I RISVEDEN 2013 JÄTTEMILEN I DANMARK BILDER FRÅN SM KLUBBADRESS OK Alehof Dammekärrsvägen 5 449 36 Nödinge Telefon

Läs mer

OK MILANS KLUBBTIDNING

OK MILANS KLUBBTIDNING OK MILANS KLUBBTIDNING Juni 2003 Ordförande har ordet! Det går bra för svensk orientering! Det har varit en väldigt kul vår för orienterare. Vi har varit med om framgångar i både stora och små sammanhang.

Läs mer

Lördagen den 4/12 Skinkjakten Pepparkaksloppet Plats: Klubbstugan. Till början. Till början. Till början

Lördagen den 4/12 Skinkjakten Pepparkaksloppet Plats: Klubbstugan. Till början. Till början. Till början Page 1 of 8 Ordförandeord Teknikträning vinter Tävlingen den 19 september Tävlingen år 2000 Milleniumlotteriet Tjeckien-info Intern brevlåda Kaffelista Lördagsträningarna 25-manna MKF-stafetten 990928

Läs mer

BÄVERNYTT N r 1 2 0 0 9

BÄVERNYTT N r 1 2 0 0 9 BÄVERNYTT N r 1 2 0 0 9 Trion Stina Johansson, Emil Johansson och Ludwig Gustavsson sprang den andra sträckan i H12-laget på stafetten under Hallandspremiären. Orienteringspremiär i Halland Över 30 bävrar

Läs mer

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING September 2005 Ordföranden har ordet Sedan förra Milrök har det hänt mycket på klubbfronten. Vi har avslutat försäljningen av vår gamla klubbstuga och flyttat in vid Digerberget.

Läs mer

Ronneby Orienteringsklubb Nr 1 2009. ROK-bladet. Orientering Skidor Friidrott. Snö och spårat vid Karlsnäs!

Ronneby Orienteringsklubb Nr 1 2009. ROK-bladet. Orientering Skidor Friidrott. Snö och spårat vid Karlsnäs! Ronneby Orienteringsklubb Nr 1 2009 ROK-bladet Orientering Skidor Friidrott Snö och spårat vid Karlsnäs! Ronneby orienteringsklubb ROK-bladet Nr 1 2009 Ledare I skrivandets stund sitter vi fortfarande

Läs mer

UIF-Atleten Årsberättelse 2007

UIF-Atleten Årsberättelse 2007 Årsberättelse 2007 Upsala IF Friidrott Februari 2008 Ylva Stenström tvåa och Erica Wesström etta på Terräng- SM Flickor 15. Tävlingen gick i Halmstad 28 april 2007. Sektionsårsmöte 19:00 i UIF-villan 12

Läs mer

STYRELSEN 2004 MEDLEMSAVGIFTER 2004. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

STYRELSEN 2004 MEDLEMSAVGIFTER 2004. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi 3/04!" #$! "# $ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan Gustafsson Kajsa Segerman Kicki Josefsson Malin Lönnqvist

Läs mer

Ett stort tack till Våra samarbetspartners

Ett stort tack till Våra samarbetspartners Ett stort tack till Våra samarbetspartners Tekniska Verken i Linköping AB Hektor Data AB Johnny Dahlgren Grafisk ProduktionAB Malmbergs Ur-Optik Linser AB Målerihantverkarna i Linköping AB AB Svensk Leca

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Ordförande har ordet. Med vänlig hälsning Marie-Louise Forsberg-Fransson

Ordförande har ordet. Med vänlig hälsning Marie-Louise Forsberg-Fransson September 2010 Ordförande har ordet Nu är den sköna sommaren slut för den här gången och skolorna har kommit igång igen, så också vår egen OL-skola, som lockar många barn- och ungdomar. Natt DM I fredags

Läs mer

3/03 Översta raden från vänster Mellersta raden från vänster: Nedersta raden från vänster:

3/03 Översta raden från vänster Mellersta raden från vänster: Nedersta raden från vänster: 3/03 " Översta raden från vänster: Anders Westman, Emma Zetterström, Kalle Zetterström, Anna Lindmark, Kristina Langels, Joel Ahlqvist, Oskar Nederheim, Maja Westman, Tommy Batz, Barbro Sandwall, Johan

Läs mer

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10

PIREN NR 62. Sidan 1 av 10 PIREN NR 62 Sidan 1 av 10 Sida 2 / 10 Ordförande har ordet: Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under

Läs mer

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING Stenar i Pershyttan Foto Gunnar Haglund September 2004 Ordförande har ordet. Hösten i antågande dessa underbart klara fina dagar med mycket syre i luften, dagar man inte kan

Läs mer

Budkavlen. februari 2010. Innehåll Periodplan från TRUNK Förvarning VNC5 Månadslotteriet Kallelse Årsmöte 2010 Motionsgårgen

Budkavlen. februari 2010. Innehåll Periodplan från TRUNK Förvarning VNC5 Månadslotteriet Kallelse Årsmöte 2010 Motionsgårgen Budkavlen Innehåll Periodplan från TRUNK Förvarning VNC5 Månadslotteriet Kallelse Årsmöte 2010 Motionsgårgen februari 2010 Resultat och reportage Glassträning Julgransplundring Föräldramöte Saxat från

Läs mer

Frostabladet. Ordföraren har ordet

Frostabladet. Ordföraren har ordet FROSTA OK-ORIENTERARKLUBB I HÖRBY Frostabladet Ordföraren har ordet Så har vi klarat av ett årsmöte till. Åren går fort, när orienteringssäsongen i princip pågår hela året. Men det är inte fel att klubbmedlemmarna

Läs mer

Säsongen 2002 har så här långt varit succé!

Säsongen 2002 har så här långt varit succé! Karlskoga Golfklubbs medlemsblad juli 2002 Om jag inte är helt fel ute så har vi satt rekord. Rekordet är att vi öppnade banan med sommargreener redan den 6 april 2002. Redan då var banan fin. Övervintringen

Läs mer

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 2 2015. Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Succé 12:e plats på Ungdoms-10MILA Nr 2 2015 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande Elsa Törnros 073 647 97 98 Vice ordförande Staffan Törnros 646 16 32 Kassör Tor Lindström

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T

Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Folkdansens Vänner, Malmö F Årgång 56 nr 5 2013 V - N Y T T Ordföranden har ordet MEDLEM Det har börjat bra med torsdagsdansen då FV:are och SGV:are i trevlig samvaro ökar sitt kunnande i dans och dessutom

Läs mer

FLYGBLADET. Planera och notera. Glögg klockan 10.00 25/12 Årsmöte motor 7/3 Årsmöte Eugén 84 12/3 Årsmöte segel 14/3 Årsmöte HS 28/3.

FLYGBLADET. Planera och notera. Glögg klockan 10.00 25/12 Årsmöte motor 7/3 Årsmöte Eugén 84 12/3 Årsmöte segel 14/3 Årsmöte HS 28/3. FLYGBLADET NR 4 2011 INFORMATION FRÅN FALBYGDENS FLYGKLUBB Planera och notera Glögg klockan 10.00 25/12 Årsmöte motor 7/3 Årsmöte Eugén 84 12/3 Årsmöte segel 14/3 Årsmöte HS 28/3 Alla årsmöten börjar klockan

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi

Arena Bingo Farsta STYRELSEN 2007 MEDLEMSAVGIFTER 2007. Behandling & Rehabilitering av Motions- o idrottsskador SOLSTRÅLEN. Naprapati och ortopedi ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/07 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN tele: 08-648 46 74 Redaktionsråd Stefan

Läs mer

bladet Hösten 2012 Innehåll

bladet Hösten 2012 Innehåll bladet Innehåll et Klubbinformation 2 Ordförande har ordet 3 Frågor och svar (fortsättning) 4 Vårruset 2012 6 Tjoget 2012 8 Bröllop på berget 11 Tjust 2-dagars 19 Ännu en kung för en dag 20 DM-medaljer

Läs mer

Gemenskap Resan till 25-manna är viktig för att stärka klubbkänslan i Pan

Gemenskap Resan till 25-manna är viktig för att stärka klubbkänslan i Pan Det är mycket man ska ha med sig på resan till 25-manna. Familjen Najvik, med sönerna Alfred (till vänster) och Algot samt pappa Tomas, är bland de första som lastar in sitt pick och pack i bussen vid

Läs mer

Vår nya styrelse 2014

Vår nya styrelse 2014 2/14 Mars Informationsblad för Huddinge Square Swingers Vår nya styrelse 2014 Från vänster: Gunnar Westerlund, Anita Rubin-Sundberg, Kersti Möller, Lennart Mårtensson, Rigmor Westerdahl, Nic Ljungqvist,

Läs mer

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12

KALLELSE SID 8-9 TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4. EN SUCCè... SID 12 KALLELSE TILL HÖSTÅRSMÖTE... SID 4 GOLFCAMPEN SID 8-9 PULSEN golfcenter EN SUCCè... SID 12 ORDFÖRANDENS SPALT klubbnytt borås golfklubb Östra Vik, Kråkered 504 95 Borås Tel 033 250 250 Fax 033 250 176

Läs mer