Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering"

Transkript

1 Nr Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

2 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan Hemsidawww.okalme.seE Styrelsen Ordförande:PeterGustavsson Kassör:GöranLiljequist Ledamot:JessicaBjörck,StefanKarlsson,MalinJohansson,MagnusNilsson Suppleant:HåkanPersson,KennethLindell Tävlingstekniskakommittén StaffanKäll,TorstenClaesson Orienteringskommittén KjellSvensson,ArvidKäll,StaffanKäll,LeifNilsson,StefanKarlsson,FilipSjöfors,LarsHenriksson,Magnus Nilsson Skidkommittén John ArneSandström,LarsPersson,KennethLindell,OveJohansson.SkoterförareJacobAssarsson Ekonomikommittén LeifNilsson,UlfJansson,HåkanPersson Trivselkommittèn EvaJansson,BarbroLiljequist,Ann BrittPersson Stug Motionskommittén LeifNilsson,RolandPersson,TorstenClaesson,SörenBlom, ArneJohansson,Sven ErikSvensson,SvenRuther Övrigafunktioner Tävlingsanmälareorientering:ChristelNilsson Tävlingsanmälareskidor:KennethLindell Tävlingsstatistik:JessicaBjörck Klädförvaltare:ChristelNilsson Stugvärd:Ann BrittPersson Valberedning:HenrikJansson,LeifNilsson Web master AndreasJansson PR Klubbtidning LarsMagnusson Ann BrittPersson Layout:CarinaStorm Utgivningsplan för Kontroll: Nr.1 April. Nr.2 September. Nr.3 December.

3 Ordföranden har ordet Våratisdagstränginarärmycketvälbesökta,förunderårethardetvarithela25st deltagareisnittvilketärettfantastisktresultat.vikandockmärkaavattantalstartandei tävlingminskatnågotundersäsongen,kanskeberoendepådenlångavinternvihaft MajiårarrangeradeviåtervårorienteringstävlingunderledningavStefanKarlssonmed ettmycketgottresultat.ellervadsägsom1057startandeochdärutöver91startandei knatteknat.dennatävlinggenereradehela70000krtillvårklubbkassa,ettfantastiskt resultat. O ringenåretshöjdpunktförorienteringföljdejagsjälvhemmaviaradion,menhela17st ÄlmaretogsighelavägenupptillBodenochfickupplevaenannorlundaterrängochfint väder.flerafinaresultatkannoteras,john ArneSandströmvannsinklass(Ö5),BeritNilsson 2:aiD70M,JoakimSvensson3:aiH18LochElinSvensson24:aiD13.Detbörävennoterasatt JohanBjörckspranginpåen8:eplatspå4:eetappeniH10vilketvisarpåbreddenvihari klubben. Orienteringssäsongenbörjardockdramotsittslut,menkomihågvårårligaklubbresa,25 manna,ochfortsättspringsåmångatävlingarsommöjligtavsäsongensedanladdarviför nästasäsong. Viistyrelsenhoppasattviäveniårskafåenriktigvintermedmycketsnöochdåärmåletatt fåigånglitemerskidaktiviteter oktoberskaOKÄlmeförförstagången(trorjag)varamedpåÄlmhults Må Bra Mässa.Därskavipresenteraklubbengenomettbildspelalternativtenfilmochhoppas därigenomfåuppintressetförorienteringochvärvanyamedlemmar.samtidigtkommervi ävenpassapåattsäljakläderfrånullmaxsortiment. OskarBjörcklyckadesspringatillsigettDMsilveriH20påmedeldistanseniBredaryd.Till sistiskrivandestundsåharoskarävenkvalificeratsigtillfinalenpåsmilångdistans.hur detgårfårvifölja senare. Önskarnuallalyckatillmedorienteringenpåträningarochtävlingarochpassapåattnjutaav denfinahösten. HälsningarfrånPeterGustafsson,ordförandeiOkÄlme

4 Det är dags igen! ö ö ä Vinterträning Vinterträninglöpning/teknikpåtisdagar Vibörjarvinterträningarnatisdagenden24/9. Fråndennatisdagärdetklubbträningvarjetisdag. Ombyttaochklarafrånklubbstugan18:00. Allakandelta. Omklädning,duschochbastufinnsiklubbstugan. Efterträningbjudsdetpågemensamfika. Allaärhjärtligtvälkomna! /OKÄlme

5 Information om medlemsförsäkring OKÄlmehargenomSvenskaOrienteringsförbundettecknatenolycksfallsförsäkringvia Folksam. Försäkringenärobligatoriskförklubbenochkostar22kr/tävlingsaktivmedlemsomäröver 16år. Försäkringenärettgrundskyddomduråkarutförenskadaisambandmedtävling, organiseradträningochunderresortillochfrånsådanaaktiviteter. Försäkringenersättertillvissdelavdevård ochresekostnaderdufårnärdupågrundaven skadabesökerläkareellergårpåsjukgymnastik.ersättningensstorlekavgörsavvilkenskada duråkatutför. Omskadankrävtbehandlinghosläkarekandufåersättningförskadadeidrottskläderoch glasögonsomduhaftpådigvidskadetillfället. Dukanocksåfåersättningomdufårbeståendebesvärpågrundavenolycksfallsskada (medicinskinvaliditet) Försäkringengällerävenomduavliderpågrundavolycksfallsskada,menocksåvidplötslig dödtillföljdavnågonannanorsak(omduintefyllt70år). FullständigaförsäkringsvillkorfinnspåFolksamshemsida: OKÄlmeharocksåenförsäkringförledareochfunktionärergenomRiksidrottsförbundet. Älmhult Styrelsen

6 Hur bra är du egentligen? Jessica håller ett starkt grepp om tätpositionen och förstärker den genom att klättra rejält på rikslistan! Dessutom har förra listans tvåa rasat ner till fjärdeplatsen. Nu är det en lite äldre tjej, men en ytterst pigg sådan som utmanar Jessica, Berit, som även hon plockat på tätdamerna i Sverige! Som tur är jagar en riktigt ung tjej in som trea! Olivia! Några tävlingar till så klipper du Jessica! 1 Jessica Björck Berit Nilsson Olivia Nilsson Stella Käll Bodil Ruther Märta-Stina Käll Barbro Liljequist Christel Nilsson Vad gäller herrarna så finns ingen som hotar Oscar, han är säker i toppen. Joakim har dock plockat nästan 700 placeringar på rikslistan sen sist så han får nog se upp med tiden den gode Oscar! Sjöfors, Sjöfors, Sjöfors nu har de tre brödernas interna kamp om familjekronan resulterat i att de intagit placeringarna 3, 4, 5, med yngst brodern högst! Välförtjänt, de är ju duktiga de där Sjöforsarna! Välförtjänt är också Lars Björck på sjätte plats, han har plockat över 1100 platser! Strongt! En annan, som lite mer i skymundan klättrat bra är Lars Henriksson, han når inte upp i toppen men med en klättring på över 1300 platser så ska han ha en eloge! En annan Lars som inte ska ha nån eloge är han Magnusson som tappat(!) placeringar. Ryktet säger att det är nåt fel på hans kompass eller nåt 1 Oscar Björck Joakim Svensson Simon Sjöfors Filip Sjöfors Olle Sjöfors Lars Björck Inge Nilsson Lars Henriksson Kjell Svensson Arne Johansson Sven Ruther Torsten Claesson Staffan Käll

7 14 Magnus Nilsson Bengt Petersson Lars Magnusson Roland Persson Lars Persson Christer Sjöfors Jonatan Göth Fredrik Nilsson Göran Liljequist Andreas Johansson Raketen förra omgångens Sjöfors, Olle, lämnar över stafettpinnen till sin yngre bror, Simon! Med plockade placeringar är det inget snack! Lars hurra-jag-sprang-en-tävling-i-helgen Magnusson

8 Enni Lindskog i sin nya fina tävlings tröja

9 Klubbresa till 25-mannastafetten 11 13:eoktober2013 Bokaredannuindennahelgochföljmedtillårets25 manna.entävlingsomiårfirar40 årsjubileum. TävlingarnaavgörsiBrunna,UpplandsBrokommun.Läsmeromtävlingarna:www.25manna.nu OKÄlmeställeruppmedettlagienavvärldensstörstastafettpålördagen.Påsöndagenindividuelltävling (25 mannakorten)tillvilkenvarochenanmälersigsjälva. Bussresa AvfärdmedGertsbussfrånklubbstuganfredagenden11oktoberkl.13:00.LarsPerssonkörbussen. Hemfärdsöndagmiddag.Omduinteskallåkamedbussenalternativtönskarstigapåutmedvägensålåt ossfåvetadettaigodtidföreavresan. Hotell ViharpreliminärbokatettantalplatserpåScandiciSollentunaochutgårifrånattsamtligaönskarbodär, menomdulöserboendetpåegetsättsåvillvivetadetigodtidförattkunnafullföljabokningen. Pålördagenbrukardetsmakagottmedmatochviskallförsökabokabordpåhotelletelleridessnärhet. Höravdigtillossifallduintevillätamiddagpåhotelletutanföredrarattgedigutikvällsvimlet. Pris600kr/medlemförbussresa,hotellövernattningochfrukost. Allamedlemmarärvälkomnaattföljamed!Ävendesomintedeltaristafettenellertävlarindividuellt. Bussenskallvarafulltillsistaplatsochstämningenpåtopp! AnmälantillJessicaBjörck(tel ,mobil: ,e Informationkommerfortlöpandepåvårwebbsida:www.okalme.com Hängmed! TorstenClaesson(lagledare) GöranLiljequist(laguttagare) JessicaBjörck(ständigsekreterare) 25manna,Totalresultat lagstartadevarav323blevgodkända. Plac Nr lapp Lag Totaltid Tid HaldenSK1 322:39 0: Göteborg MajornaOK1 326:28 3: Södertälje NykvarnOF1 328:47 6: OKÄlme/MarkarydsFK1 472:29 149:50

10 Inbjudan!""#$%&'()&*+,-./0.1 & & & & & & & J"K-E8//&HF+8-1&L&-": & & &!""#"+8(-1(+8-<&AB&-":&! >8&67(+&8&1+(&C3..4+&"DE&C"+&F6&4++4-<0+(-.&/"<8&F6&E6+1&3-)(+# /4<&F6&H:(-&9+87."-.<I'-4.8(1M&N0+.1&18//&7:4+-&<,//(+MMM& & >8&67(+&?+()4<&/3-DE&"DE&,+&E(''4&.0-)4<&7:,//M& & O".1-4)G& *+418.&+(.4&'()&C3..&"DE&C"(-)(&F6&E6+1&& & & 3-)(+/4<M&N+37".1&"DE&?,/1'6/18)&8-<6+M&$'&'4-&& & & :8//&C"&F6&E"1(//&.6&/8<<(+&N8+.1&P"1(/&*+4-)&& & & & -,+4&Q),+&:8&C"))(&8&?R"/SM&P"1(//&C"74.&"DE & & C(14/4.&F6&(<(-&E4-)M T-',/4-G& T-',/4-&18//&+(.4-&"DE&C"(-)(&F6&E6+1&& & & 3-)(+/4<&.7(+&.(-4.1&U&"71"C(+&18// & & 4-.:4+8<&8&)8-&7/3CCM& & & V,:/8-<4+-4&4-',/(+&)3&.R,/:&8&9:(-1"+M& & W-?"G& & KKKM"#(:(-1M.(& & & OR(//&H:(-.."-X&$O&Y/'(&BZB[#A[[\B] & & ^874(/&*3.14?.."-X&$O&*I-<(&BZBU#]BLLB] >,/&'011&"DE&:8&E"FF4.&F6&'6-<4&</4)4&& *+,-./0.1#3-<)"'4+&"DE&/()4+(=

11 Info Svenskaspelssatsningpåbredd ochungdomsidrott SVEA Svenskaspelssatsningpåbredd ochungdomsidrotthetersvea.densomdeltarispelgenom Svenskaspelochharettspelkortkanväljaupptilltrefavoritklubbar.Därefterfårklubben ellerklubbarnapoängvarjegångdulämnarinettspel. Läsmer:https://svenskaspel.se/?pageid=/svea OKÄlmeärregistreradsomvalbar"Favoritklubb".GenomattväljaOKÄlmesomfavoritklubb fårokälmepoängochkommervaramedochdelapåde50miljonersomsvenskaspel kommerattdelautengångomåret.förstaperiodenstartadeden1oktober2012ochpågår till30september2013.därefterbörjarennyperiodfrån1oktober2013till30september 2014ochsåvidare. Medintresseservinuframemotresultatetefterförstaperioden.Hurmångakronor tillfallerokälme? Byte av adress? GlöminteattmeddelaernyaadresstillKassörenGöranLiljequisti OKÄlme.Mailadresssehemsidan.

12 Nybörjare i OK Älme GöranLiljekvist!Ja,såhettehansomjagmöttepåtorgetdendärdagenivårasnärjaginågotsvagt ögonblicklovadeattkommaentisdagpåträningsorientering. Redanpåmåndagenlärdejagmig"allt"omorienteringpåYoutube.Visstharjaghaftorienteringpå schematnärjaggickiskolanmendetvartypför25årsedan. Jagminnsattdetvardötråkigt,ja,rentavurtöntigt.Sedankomtisdagen,träningsorienteringenvari Loshult,detvarmångatankarochnästanlikamångaminnensomforgenomhuvudetpåvägneribilen.Väl frammeblevjagglattvälkomnadochdetmestakändesmycketbättre,medminnyinköptakompassoch nybörjarbananvardetklartmycketroligareänjagtrott.medalladessagladaok Älmarekändesdetnästan somjagkommittillenreligiössekt.menvarärgöranliljekvist?hansågjaginteskymtenavdennatränings tisdag.nuharjagvaritmedallatisdagargöran,detdu! Dettamedorienteringharblivithurkulsomhelst,hjälpärjagocksåensådandärorienteringsnördnu? InteminstvilljagtackaallahärligaOK Älmare,somalltidvälkomnarensåglattpåtisdagarna,förattinte talaomfamiljenbjörksomhadegjortenfantastiskfinterrängbanahemmapåsinamarkerochsedanvar detbådekaffe,saftochkringlorefteråt.egentligenskullehaenkramgöran,förduövertalademigattgå medidennahärligaklubb/sekt. /TobiasJohansson NYHET!Höst ochvinterkollektion2013 StödOKÄlmesverksamhetgenomattköpaprisvärdaprodukteravhögkvalitet.Ullmaxsortiment innehållerbl.a.underställ,sockar,underkläder,jackorm.m.detfinnskläderförbådevuxnaochbarn. OKÄlmeharenprovkollektionsamtkatalogerförsäsongen2013. Provkollektionenkommerattvisasiklubbstuganvidnågraträningstillfällenunderhösten.Dessutom kommerförsäljningskeundermå Bra mässanioktober. Dufårgärnatameddigprovkollektionenhemellertilldinarbetsplatsförattökaförsäljningenoch därmedföreningensinkomster. Behöverduuppgraderadingarderobinförhöst ochvintersäsongensåhöravdig.nästabeställning skickassöndagenden29september. KontaktpersonhosOKÄlmeärJessicaBjörck

13 Träningsflitiga Älmare Hittills i år har OK Älme arrangerat 17 stycken träningsorienteringar/motionsorienteringar varav två zontävlingar. Det har bjudits på variation både avseende banläggning och samlingsplatser.igenom snittharvivarithela25deltagareperträningvilketärriktigtbra. Unga,gamla,nybörjareochmerrutineradehardeltagitochdetharfunnitsorienteringsbanor för alla. Till de mest träningsflitiga hittills hör Olivia Nilsson, Elin Svensson, Stefan Karlsson ochkjellsvensson.antaletträningarsomdennakvartettmissatärlätträknade. MångaaverminnsträningeniKölaboda.48styckensprangdebanorsomFilipSjöforshade lagt på en karta som han dessutom själv ritat. Häftigt! Jag som inte hade möjlighet att delta denna kväll, men hoppas att det ges fler tillfällen. Träningarna i Loshult inför Älmes tävling drogmångadeltagareliksomzontävlingenihallaryddåmanfickkallaingunnarbladhsom parkeringsvaktföratthållaordningpåallabilarsomanlände. Vädret har med några få undantag varit toppen. De tillfällen som det har regnat så har det gjortdetordentligt.påträningarnavidklöxhultsskolanochinorregårdblevviallarejältblöta ochpåtisdags träningenvidsoptippsbackenfickviävenhukaossnäråskaochblixtrardrog framövermyren.roligtvardetändå! Iskrivandestundåterstårendasttvåplaneradeträningsorienteringar/motionsorienteringar. Jag hoppas och tror att det även vid dessa tillfällen kommer många glada orienterare. Men, men,mentränings ochtävlingssäsongenärinteöverefterdet.påtisdagarnatränarvividare medklubbstugansomsamlingsplatsochpåtorsdagarnadrarlindaigångsinberömdagympa. Liktbjörnenbrukarjaggåiidevintertid,menjaglovarattförsökahålliochkanjaggöradet såkanniocksågöradet. //JessicaBjörck SVAR KLURIG GÅTA Varfinnermanvägarutanfordon,skogarutan trädochstäderutanhus? Svar:KARTAN

14 Nyhetsprenumeration Nyhet,prenumererapånyheternafrånOKÄlmeshemsida Nufinnsmöjlighetenattprenumererapånyheternasomläggsutpåvår hemsidawww.okalme.se.registreradinmailadressochvarjegången nyhetläggsutpåhemsidanskickasävenettmailtilldininkorg.påsåsätt fårdudirektredapåvadsomhänderochdumissaringetviktigt. Såhärgördu: 1.Klickapånyheterirubrikradenpåhemsidan. 2.Klickapådengulastjärnanochfyllinamnoche postadressirutansom kommerupp. 3.Gåinpådine postochbekräftamailetfrånidrottonline.klart! Skulleduångradigkanduenkeltsägauppdinprenumeration. HälsningarAndreas

15 Knep och Knåp

16 Rätt svar Knep & Knåp från nr Vilka svenska orter har översatts så här?!"#$%&'()*$+&,-"."# / /'121 /599!2:6;(:/<16= /?2>B/?1= 81<B/?1= ':6;(2!0!2/! '56;/417'1 72!!'(?12;!? CBC< 0!B=1<!6 8!12 8>>2 4!2;/E> <:0:6;(2:=;! 0:6;(9:!<= 0:6;C'!2 B1<B> 0124!2; '12</?1= CBC< 6!A(42:=;!

17 Jour-klubbstugan 2013 Jourhavande i klubbstugan tiden vecka månad namn tel aug-sep Lars Henriksson & Berit N sep Arne Johansson sep-okt Leif & Christel Nilsson okt Kjell & Limin Svensson okt Höststädning Alla okt-nov Håkan & AnnBritt Persson nov Stefan Karlsson & Eva J nov Torsten C och Roland P dec Sören Blom & Karin F jan Göran & Barbro Liljequist jan Sven & Bodil Ruther feb Jessica & Krille Björck feb John-Arne & Ylva Sandström mars Malin Johansson mars Magnus & Jessica Nilsson mars-april Filip Sjöfors & Lisa P april Jon Lindskog & Anna-Moa L april-maj Sven-Erik & Anita Svensson maj Vårstädning Alla Gräsklippning och översyn av stugkommittén aug-sep Lars Henriksson & Berit N sep Arne Johansson sep Inomhus: Under perioden töm skräp och se till att toaletter och duschrum är ok och att det finns papper och tvål. När ni är klara med er period skall klubbstugan vara städad (dammsug och våttorka golven) samt torka på sittytor i omklädningsrum och bastu. Utomhus: Vid behov gräsklippning och vintertid snöskottning fram till dörren Städmaterial finns i skåpet i damernas omklädningsrum. OBS : Skriv signatur på listan som sitter på anslagstavlan. Tack Stug och motionskommittèn Leif Nilsson tel: , PS: Saknar du nyckel ring Ann-Britt tel:142 17

18 OKÄlme skid ochorienteringsklubben isödrasmåland OKÄlmeärenföreningförorienteringochlängdskidåkning.Stödvårverksamhetgenomatt blimedlem! MedlemblirdugenomattbetalaindinavgiftpåBankgiro Komihågattfyllaiuppgifterna(namn,adress,födelseår förfamiljpåsamtliga familjemedlemmar)påinbetalningskortet.tack! Årsavgift2013 Familj(föräldrar+barnt.o.m.20år) 400kr Vuxen (över21år) 250kr Ungdom(under21år) 150kr Stödmedlem 100kr Somaktivmedlemhardublandannat: Friaordinariestartavgifterpåallaorienterings ochskidtävlingarutom 5 dagarsochvasaloppet Försäkringundertävlingochklubbträning Subventioneradepriserpåklubbenstävlingsdräktochträningsoverall Gratisdeltagandeiklubbensgympa Somstödmedlemfårdublandannat: KlubbtidningenKontroll Deltaiklubbensmöten,dockutanrösträtt OKÄlmec/oGöranLiljequist Fax: E Maskrosvägen8lgh1204 Bankgiro Webb:www.okalme.se 34334Älmhult

19 !"#$%&'$()(#*+#,-./ +859:; 0)(-#1"-$$&'#23# CD/?E)'5 :('$>#G#H&I'= B8(/>)=$5&'$I->/(') J/).#C%&(M) K&L)''/$$&'$#3N== Q)'?/-$E)'5/' C>/') 4N(/$R8585 <-)$8=&'.7$>/(# 2'?/($#+)(-$$&' C5)'$5) F/)E 3J#K7(',-.LI->$E&$>7?/( OLI$#C>()'? P+:2 Q/.) 2'/.&'/' :S4:#C%(/)?/(

20

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1 Nr 3 Nr 1 2004 Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005 Hemsida: www.okalme.com www.okalme.com 1 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson

Läs mer

Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015

Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015 Nr. 2 2015 OK Älmes klubbmästerskap 2015 Mästerskapet avgjordes på FK Finns tävling den 3 maj. I den tuffa H40- klassen mätte banan 7 270 meter och det var en hård kamp om klubbmästerskapstiteln. Filip

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10

SOL:s arbetsgrupper 2012-10-10 SOL:s arbetsgrupper Denna skrift innehåller först och främst instruktioner för uppgifter som SOL:s arbetsgrupper har hand om, nämligen klubbvärdskap och soppkvällsvärdskap. På slutet finns också en beskrivning

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Klubbinformation. Styrelsen Ordförande: Kassör: Ledamot:

Klubbinformation. Styrelsen Ordförande: Kassör: Ledamot: Nr.2 2007 Klubbinformation Postadress: OK Älme, Mistelvägen 17 343 35 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp) Tfn/fax klubbstugan 0476-109 03 Hemsida www.okalme.se E-post info@okalme.se

Läs mer

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Starten vid Gammliaterrängen 2014

Starten vid Gammliaterrängen 2014 Starten vid Gammliaterrängen 2014 I täten vid varvningen efter 4 km segraren Thomas Edström, Jalles TC och totaltvåan Klas Johansson, Vegan Runners. Malin Skoog, IFK Umeå t h, segrade i damklassen. Här

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Nr.1 2008 På väg mot nya mål 2008

Nr.1 2008 På väg mot nya mål 2008 Nr.1 2008 På väg mot nya mål 2008 Klubbinformation Postadress: OK Älme, Mistelvägen 17 343 35 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp) Tfn/fax klubbstugan 0476-109 03 Hemsida www.okalme.se

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar

Vi sponsrar. OK Älmes ungdomar Vi sponsrar OK Älmes ungdomar Intresserad av att annonsera här? Kontakta Ulf Jansson 0476-162 77 eller info@okalme.com OK Älmes Planeringsmöte 2005-12-03 i Asa Deltagare: Leif Nilsson Barbro Liljequist

Läs mer

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari

Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Rapport från ol/skid/planeringsläger i Hundfjället 16-18 januari Eva och Karin E, Zuzanna M, Eva J, Elin, Linn, Petra och Karolina med Leif som ledare och matlagare tillbringade helgen i Olhansgården vid

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Information inför tisdagsträningar Notera att träningen startar kl 1800. Då ska alla vara ombytta och på plats.

Information inför tisdagsträningar Notera att träningen startar kl 1800. Då ska alla vara ombytta och på plats. Information inför tisdagsträningar Notera att träningen startar kl 1800. Då ska alla vara ombytta och på plats. Stigfinnare och Kompasser skriver upp sig på whiteboarden, på utsidan av klubbstugan, när

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING

RESULTAT PENSIONÄRSTÄVLING 2008-08-14 1. Göran Dolk 33 42 75 5 2. Arne Thunholm 39 40 79 3 3. Bo Thengqvist 43 41 84 2 4. Bengt Jonsson 41 45 86 1 5. Olle Lindblom 46 40 86 1 6. Tord Ödlund 44 92 1 7. Sven Melkered 46 94 1 8. Åke

Läs mer

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17

Bildanalyskurs 17-18 september. med Britt-Marie Kühlhorn. Juni 3/2011. Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 SVEFOs hemsida www.svefo.eu Juni 3/2011 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar Vernissage Klang på Stockholms Konserthus tisdag den 21 juni kl 11-17 Välkomna att bese resultatet av vårt samarbete

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons)

OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) OK Hällen 3-dagars 2011 1 3 augusti (mån-ons) Hej Här är arbetsfördelningen/beskrivningen för 3-dagars. Meningen är att de flesta ska kunna både springa och jobba. Därför finns oftast minst två personer

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

Framtidsdag. Istrums SK, friidrott

Framtidsdag. Istrums SK, friidrott Framtidsdag med Istrums SK, friidrott 18 april 2010 Brunsbo gästgifveri, Skara Handledare Magnus Södervall 1 Vi som var med Johan Hjertén Fredrik Karlsson Jessica Torildson Bengt Ericson Johan Brunberg

Läs mer

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox

L a t h u n d. för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox L a t h u n d för hallvärdskapet i Wallenstamhallen, Mölnlycke IH och Café Redfox Vad innebär hallvärdskapet och vad är syftet med det? Pixbo Wallenstam har ett avtal med kommunen som ger oss rätt att

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Täby OK - Information 10MILA-resan

Täby OK - Information 10MILA-resan Täby OK - Information 10MILA-resan Det börjar äntligen att dra ihop sig till en av årets stora höjdpunkter 10MILA! Vi har tre lag anmälda i ungdomsklassen, ett lag i damklassen och två lag i herrklassen.

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

6-2009 God Jul och Gott Nytt år

6-2009 God Jul och Gott Nytt år 6-2009 God Jul och Gott Nytt år Hejsan! Ordföranden har ordet Vi är halvvägs in i december och julen står snart för dörren i år som tidigare år. Utomhus tror jag dock fortfarande det är höst det är enbart

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

2-2007. Skåneledsvandring. Skallgångskedja. Ungdomsnytt. Marknadsloppet

2-2007. Skåneledsvandring. Skallgångskedja. Ungdomsnytt. Marknadsloppet 2-2007 Skåneledsvandring Skallgångskedja Ungdomsnytt Marknadsloppet Ordföranden har ordet Hej på er! I år kunde vår tävling genomföras utan problem med vinter och snö. Vädret bjöd förvisso på lite regn

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

/Göran Lassing. Frosta Oks tävlings arrangemang 2012

/Göran Lassing. Frosta Oks tävlings arrangemang 2012 FROSTA OK Frostabladet NUMMER 1, 2012 Ordföraren har ordet Vi har nu haft ett styrelsemöte och spikat de olika aktiveteter som skall genomföras under året. Ni hittar dem längre ner på denna sida. Dessutom

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008.

Rånäs OK. Rånäs OK är känd i hela Sverige för sin stora och framgångsrika ungdomsverksamhet. Nu välkomnar vi fler nybörjare till säsongen 2008. Årets nybörjarträningar startar måndag 18 februari klockan 18:30 vid vår klubbstuga Lindbacken och fortsätter därefter varje måndag fram tills skolan slutar i juni. Rånäs OK är känd i hela Sverige för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5)

Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-05-15 1 (5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult tisdagen den 15 maj 2012 kl 09.00-16.00 Beslutande Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson (M) Bo Mazetti-Nissen (M) Elizabeth

Läs mer

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014

PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 PM SkåneSim SwimTeam INTERNATIONAL SWIM MEETING ISM 2014 Skånesim gratulerar Er till uttagningen till den internationella simtävlingen ISM 2014. Tävling samlar startande från många länder och i år är även

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 3-2015 Måndag 18 maj 2015 O-Ringen kansliet i Borås Närvarande: Styrelsen: Agneta Berlin, Morgan Bodin, Charlotte Österman,

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer