Nr Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!"

Transkript

1 Nr Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

2 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan Hemsidawww.okalme.seE Styrelsen Ordförande:JessicaBjörck Kassör:GöranLiljequist Ledamot:FilipSjöfors,StefanKarlsson,MalinJohansson,MagnusNilsson Suppleant:HåkanPersson,John ArneSandström Tävlingstekniskakommittén StaffanKäll,TorstenClaesson Orienteringskommittén KjellSvensson,ArvidKäll,StaffanKäll,LeifNilsson,StefanKarlsson,FilipSjöfors,LarsHenriksson,Magnus Nilsson Skidkommittén John ArneSandström,LarsPersson,LarsBjörck,JoakimSvensson.SkoterförareJacobAssarsson Ekonomikommittén LeifNilsson,GöranLiljequist,HåkanPersson Trivselkommittèn EvaJansson,BarbroLiljequist,Ann BrittPersson Stug Motionskommittén LeifNilsson,RolandPersson,TorstenClaesson,SörenBlom, ArneJohansson,Sven ErikSvensson,SvenRuther Övrigafunktioner Tävlingsanmälareorientering:ChristelNilsson Tävlingsanmälareskidor:John ArneSandström Tävlingsstatistik:JessicaBjörck/KjellSvensson Klädförvaltare:ChristelNilsson Stugvärd:Ann BrittPersson Valberedning:HenrikJansson,LeifNilsson Web master ArvidKäll PR Klubbtidning LarsMagnusson Ann BrittPersson Layout:CarinaStorm Utgivningsplan för Kontroll: Nr.1 April. Nr.2 September. Nr.3 December.

3 Ordföranden har ordet SommarenharvaritfantastiskochviärmångasomdelarupplevelsenavatthadeltagitiOringendettaår.OmnågontvekadesåfickviengångförallabekräftatattSkåneinteärplatt utanettlandskapmedvarierandeochbitvistuffterräng.nästaårharboråschansenatt bevisaattmanharannatväderänregnattbjudapå,mendetblirnogsvårtattnåsamma temperaturersomiskåne.hoppasattviblirmångaälmarepåo ringeniborås2015. Anmälanärredanöppenochjutidigareduanmälderdigdestobilligareblirdet. Höstsäsongenärifullgång Högluft,svamparochälgloppor nuärdethöst Höstsäsongeninnehållermassorav mästerskapstävlingarpåolikanivåer,cupavslutningarförvåraungdomarochjuniorersamt intressantastafetterochävennattorienteringarfördemsomvågarsigutihöstmörkret.en somintetvekarattgesigutiskogeneftermörkretsinbrottärelinsvensson.honligger sammanlagt3:aivetlandateamsportiacup(d14)närdetåterstårfyratävlingarochföratt hållasigkvarkrävsresultatävenpånattenstävlingar.fredagenden12septemberstårelin påstartlinjenförattfajtasompoängicupen.lyckatillelin! GMavgjordesredaniaugustiochpåplatsfannsElinsompresteraderiktigtbraietttufft startfält.elinsplaceringarblev12respektive19bland80startandetjejerid14.ävendmtävlingarnaharkommitigångochpåmedeldistansensomavgjordesijönköpingblevdettvå medaljerochdessastodvåraungdomarför.johankom1:aiklassenh10ochelinkom2:ai D14.Grattis!NärmastväntarNatt DMochDMilångdistans.LyckatillallaÄlmarefrånHD10 tillhd70somharanmältsig. EnavhöstenshöjdpunkterförossÄlmareär25mannaiStockholm.Iskrivandestundharvi nästanettkomplettlag.göranjobbarmedattfördelasträckornaochförstafettlöparna handlardetomatthållasigfriskaochfinslipaformen. Motionsorienteringochutbildning Detåterstårendastettfåtalplanerademotionsorienteringarihöst.Dessaersättssedanav trivsammaträningskvällariklubbstugansombeståravträning,dusch,bastuochfika.tacktill allasomhararrangeratmotionsorienteringarunder2014! Påagendanihöststårenutbildningikartritning,merinformationkommer. Måbra mässaiälmhult OKÄlmekommeräveniårattdeltapåMåbra mässan.vikommerattsäljakläderfrånullmax ochinformeraomvårföreningochvåraaktiviteter.dusomärnyfikenpåhöst och vinterkollektionenfrånullmaxredannukanbesökahemsidan.snabbastevägenärviaok Älmeshemsida.Omduredannuönskarbeställasågårdetbraatthöraavsigtillmig. Hälsningar JessicaBjörck

4 Fem mil på fjället Av: Jonatan Göth Såstårvidärpåstartlinjen,efterenvåravlångsamtupptrappadträningoch24timmarstågresa.Kallfjälluft, ryggsäckarnapackade,drygt500förväntansfullalöpare.itvådagarskaviorienteraöverbjörklidenfjällen,totalt 50kilometer,bärandesalltvibehöverförtvådagarochennattdärute. Eftermorgonenskartsläppharvitagitossenstadigfrukostmedanvigåttigenomdagenssträckaochbestämt ossförvilkavägvalviskagöra.vihargjortvårtbästaförattkapaviktiryggsäckarna,menbärändåmycket tyngreänderiktigaelitlagen.minryggavägeromkringfemkilo.minlagkompischristoferjohanssonär löpstarkareänjag,såhanbärtyngre.hanhartältet.jagharkökochförstaförband.iytterfickorharvi energikakorochtommavattenflaskor.frisktvattenfinnsiöverflödpåfjälletochviförsökerundvikaattbära vattenuppför. Loppetbörjarnämligenalltidmedenrejälstigning.IårharallalöparesamlatsnereiBjörklidenfjällbymed blickarnavändauppmotnuolja,1169meteröverhavet.förstalagupppåtoppenvinnerbergspriset,mendetär intemångasomsiktarpådenutmärkelsen.detkostarheltenkeltförmycketattrusauppförförstabergetom maninteverkligenärivrålform.ettavdebästatipsenvifickinförloppetförraåretkomfrånbjörnrydvall,som prenumererarpåsegernibamm70. Vågagåuppför,vågaspringanedför.Mantjänarsålitetid,menförlorarså mycketkraft,påatttautsigiuppförsbranterna. Sådetärvadvigör.BestämdasteguppförbergetochvinårtoppenavNuoljalångtefterelitenmenändåi framkantavfältet.nuväntardenriktigaorienteringen.deförstakontrollernagårproblemfrittochvihållerbra löptempo.tillfjolåretsloppkomjagheltotränad.enhälskadahadegjortattjagintekunnatellervågatlöpträna allspåfemmånaderinnanloppet.iårärjagihyfsatslagochdetärenenormskillnadredanuppförförsta toppen. Eftertredjekontrollennårvidetförstaegentligakruxet.VistårviddenlillasjönLatnjajaurepåknappt1000 höjdmeterochskaupppådagenshögstatopp,latnjatjåkka,400meterhögreupp.undermorgonens kartgenomgångharvikommitöverensomattgåsöderombranterna(sekartan),mennärvistårochspanar fågelvägenupppåfjället,serdetfaktisktintesåfarligtut.någralagsomlegatstraxföreosssätterdirektavrakt emotbrantenochefterenkortdiskussionbestämmerviossförattgörasammasak.inteloppetsbästabeslut. Halvvägsuppförbrantentvingasviklättramedhändernaochpasseraettparriktigtluftigapassager.Viminns banläggarensständigavarningsordinförvarjelopp: Omnimärkerattlöpningenharövergåtttillklättringlängs lodrätaytor,börnigöraettnyttvägval.nåja.uppkommervitillsistiallafallochnubörjardetkännassomäkta fjällmiljö.itjockdimmastegarviuppförskifferochsnötäckenmottoppen. Detverkarfaktisktsomattvårtdummavägvalharvaritdetsnabbaste.Bakomosskommerlagsomviintehar settförut.medanvidiskuterarnästasträckatarettparherrlagkontrollenochrusarutanatttvekanästanrakt österut,motenluckaibranternanedförfjället.vidiskuteradedetvägvaletpåmorgonen,menbeslutadeossför ettannat.ensmallöpbarbackemellanfarligabranterärintelättatthittaidimmanochdetärfulltmöjligtatt deninteensexisterariverkligheten.dessutomtapparmanmyckethöjdsommansedantvingastaigenpåandra sidandalen.vibestämmerossförattlitapåvårinstinktochsätteravnästanraktnorrut,förattgårunt branternaochdendjupastedelenavdalen.jagtrorfortfarandeattdetvardetbästavägvalet,ochfaktumärattvi komintillnattlägretenbrastundinnandedärandralagen.mentidtogdet,ochmångasnackepauseridimman. Restenavdagenärlättorienteradochvinårnattlägretsom16:elagivårklass,av88startande.Nöjdamen utpumpadetarviförstabästatältplatsvihittar,enrättknöligytamellannågra30 lagsomredanfåttuppsina tält.resorb,frystorkat,vatten,kaffe,enlitenchokladkakaattdela,frystorkatigenochsedanneridunsäcken. Gonatt. Dimmaochliteregnpåmorgonen.Detgörintesåmycket.Detviktigasteärmanslipperslålägeriösregn.Efter målgångväntarändådusch,bastuochinnemiddag.andradagenbjuderpåfärrehöjdmeter(tack,banlägggaren) menocksåintressantareorientering.desomkommitininomentimmeeftertätengårutijaktstart,menviärlite längreefteränsåochfårmasstarta.genastdelarlagenuppsigiolikavägval.deflestaväljerenlängre,menlite flackarevägtillförstakontrollen,medanviochenlitengruppandralöpareväljeratttaallahöjdmeterdirektoch fåenkortareväg.detvisarsigattvivalderätt.skönstartpådagen.bakomossharvilagsomkommitinlångt innanossförstadagen.

5 Tredjekontrollentarvisamtidigtsomettmixlagsomlegatstraxframförellerstraxbakomossheladagen. TillsammanssätterviavikompassriktningöverKåppatjåkka(sommed1410meterfaktisktärdenhögsta toppenvibestigeriår)motenganskabrantnedförslutningpåandrasidan,närkillenidetandralagetsäger: Jag spranghärförraåret.vihållerlitevänster. Ok.Vilåterossdrivasvagtvästerutochdetvisarsigvaraett lyckokastpåsättsomingenavosskunnatförutse.ensensommarhargjortattdetliggerovanligtmycketsnö kvaribjörklidenfjälleniårochsnarthittarviettenormtsnöfältsomlederbrantnedförfjället,någorlundaivår riktning.viglidersäkertettparhundrahöjdmeterner,ochminstenhalvkilometerlängdledes ennjutningsom allafjällvandrarekännertillmenocksåenrejältidsbesparing.(dagenefterloppetgörvientoppturupppå Låktatjåkkaochfårsebrantenviförstsiktadepåiklartväder.Denserfullständigtlivsfarligut.) Motslutetavdagenkommervinerpålitelägrehöjderochdimmansläppervilketunderlättarorienteringen. Sistasträckangårnedförenslalombackesomsugerrejältibenen,menbastunhägrarochvihållertempotuppe ganskahyfsatinimål.detvisarsigattandradagengåttännubättreändenförstaochvikommerinpåelfteplats, baraenhalvtimmeeftertäten.av88startandelagkom63imålochvårtotaltidpå11timmaroch15minuter räcktetillen14eplats.toknöjda! Tillbakaistuganärdetsammanfattningochkartdiskussionsomgäller.Viharhafttvåheltfantastiskadagarpå fjället!riktigtroligorienteringienfantastisktvackermiljö.visserligenharmanfrusitsomengrisibland,dethar bådesnöatochsmåregnatochviharintehaftmångaplusgrader.benenharskrikitompauserochidedär branternaförstadagenvaråtminstonejagnervöspåriktigt.menalltdetdärärjuendelavgrejenockså ettlitet äventyr. AlltdettarekommenderasvarmtomnågonvillförsvaraÄlmhultsochSmålandsfärgernästaår!Menförmigblir detnognågotannat.viharspanatinettlopprumänien(transylvaniatrailtraverse)somserfantastiskt vackertut.ochsådrömmerjagomattspringapadjelantaleden.någonsomskamed? /JonatanGöth BAMM BAMM(BjörklidenArcticMountainMarathon)ärettfjällorienteringsloppövertvådagarmedövernattningpå fjället. Manspringerilagomtvåpersonerochbärmedsigalltmanbehöverunderloppet.Vissutrustningär obligatorisk. Klassernaär30km,50kmoch70km,medstigandesvårighetsgradävenorienteringsmässigt.Dentotala stigningenvariårdrygt3500meterför50 klassenochdrygt4800meterför70 klassen. Kartanärettuppförstoratsärtryckurfjällkartaniskala1:50000.Ekvidistansenär20meter.Detgälleralltså attorienteramycketpåkompassochstorastrukturer.höjdermindreän20metersynsjuinteenspåkartan.

6 En historia från O-ringen 2014 Av: Ulf Johansson Viärfyrafamiljersomturasomattarrangeraenvandrarhemsträffvarjeår.Dennatrevligatradition harnupågåtti16år. Platsernaharvaritnyavarjegångmenviharhållitossisödradelenavvårtavlångaland.Tidpunkten pååretharvarieratmendetharalltidvariteneltvåövernattningar. Skaranavdeltagarehariantalvaritliteskiftandedåbarnochbarnbarn,fästmörochfästmänhar tillkommit.dennagångenvarvi22personer. Förutomattumgåsharvialltidnågonformavgruppaktivitetsomkanvarakulturellt,sportsligteller annanformavkreativtinnehåll. IårvardetfamiljenJohanssonturattvaraarrangör.Närvifunderadepåvadviintehittatpåochsom fannsinomrimligtavståndsådökidénuppattarrangeraåretsvandrarhemsträffisambandmed O ringen.sagtochgjort,inbjudandeladesutredaninovembermånadförattallaskullekunna förberedasig. Vibokadeuppvandrarhemmet KuraiKurran inorjebyidenförstahelgenavtävlingen.detären platssomvikännertillganskavälochrelativtnäradeolikatävlingssträckorna. VitogsedankontaktmedLeifNilssonsomblevvår mentor.fleraavosshadeinteorienteratsedan skoltidensåviinsågattdetbehövdesennybörjarkursförattintemissingpeopleskulleblifullt upptagnamedattsökaeftervåratgäng. VidtretillfällenundermajmånadkördeviteorimedLeifblandatmedattvarauteiskogenochleta efterorienteringsskärmar.någravarocksåmedpåenträningsorienteringinyvärmanshult. Egenträningiformavlöpning,attförsökaförståkarttecknenochkompassenvarvårhemläxa. DagenObörjadenärmasigochdetbestämdesattviskullespringaförstatävlingsdageniVånga.Men förstskullevisjälvklartvaramedpåinvigningenitivoliparkendärdenstorabehållningenvaratt lyssnapåälmhultsbekantingenmatssvenssonsommedstorinlevelseochunderbardialektskötte dettameddenäran. Invigdaochvältränadevardetdagsföruppladdningpålördagskvällenpåvandrarhemmet.Efter kvällsmatmedtillhörandedryckkundemanriktigtkännanervositetenochtävlingshetsenskakaiden ljummasommarkvällen.hurdetänskullegåsåhadeviiallafallturmedvädret. Efternågratimmarssömngaltuppenochenstadigfrukostintogsundertystnad.Allavarfokuserade påvilkensträckasomskullepassa,vilkenutrustningmanskulleha,hurvihittartillstarten,finnsdet toaletter,hittarvihemetc. Dettognogentimmeattköradenomvägsomviblevhänvisadetillochsedanlångbilköinnanvi kundeparkerapåenväluppvärmdåkersomupplåtitsavenbondesominsettatthankundetjänamer pengarpåorienterareänpåhöetdennasommar. PåvägtilltävlingsområdetsomblevettextrakonditionspassträffadevistoradelaravfamiljenSjöfors. VetskapomattdessatregenerationersomallaärvinnarskallarochvaritmedomåtskilligaO ringen tillsammansändåvarspända,nervösaochgickmedsnabbabestämdastegmedblickenfokuserad, gjordestämningenännumerupptrissad. Nåväl,vivissteattvårmentorskullefinnasnågonstansblanddessa20000irrandemänniskornai olikfärgadetävlingsdräkter,ochallasågutsomannikenkringstad.

7 ViletadeefterOKÄlmesflagga.DärfannsLeif,Christel,Jessica,Krilleochnågraandrasomvikände ochviblevlitelugnareinombords.dåbörjadeviförståvilketfantastisktarrangemangvinuvarendel av.närmansågmålrakanochallasomhejadefickmannästanståpäls.detvarbaraklockstapelnoch kranskullansomsaknades. Dåingenavossvarföranmäldvarnästautmaningatttasigframtilltältetdärdetstorabeslutetskulle fattas.vilkenbanaskullemanspringa?efterlitesjälvanalysjämförtmedbanlängdochsvårighetsgrad hadeallaefterlitebeslutsvåndalyckatsattanmälasig,fåenfingertutochettstartnummer. Nuvardetingenbrådskaattgesigivägtillrättstartplatsvilketvartur,fördetkundeslutatillaom manredanfrånbörjanhadeintagitfelstartblockochblivitdiskadefterförstakontrollen. Detfannssäkertmångaroligaupplevelserdäruteiskogensomallafickmedsig,mendetfårvitaen annangång. Allakomimål,tröttamengladapåhejadeavhelaOKÄlme,vandrarhemsgängetoch20000andra. Undertecknadfickdessutombjudapåtårta! EttstorttacktillOKÄlmeförattvifickanmälaossiertnamnochattnitoghandomoss,ochettextra tackochenbukettrosortillvårmentorleifnilsson. Behövervälknappasttilläggaatt afterrun blevenhellyckadtillställningochattallasovgottsista natteni Kurran. Vemvet,kanskevisesiBorås! //VandrarhemsgängetgmUlfJohansson OK Älmes höstgympa! Cirkeljympan startar igen torsdagen den 2 oktober, sedan kör vi fram till 18 december. Obs nu är vi tillbaka i Gemöhallen, vid Maxi, 19:00 20:00 Välkommen! Linda Assarsson

8 Vinterträning Vinterträninglöpning/teknikpåtisdagar Vibörjarvinterträningarnatisdagenden30/9. Fråndennatisdagärdetklubbträningvarjetisdag. Ombyttaochklarafrånklubbstugan18:00. Allakandelta. Omklädning,duschochbastufinnsiklubbstugan. Efterträningbjudsdetpågemensamfika. Allaärhjärtligtvälkomna! Pannband Nuharnichansenattköpaklubbensegen designadepannband! Viharettbegränsatantalsåförsttillkvarnmotkontantbetalninggäller. Pannbandetfinnsitvåolikavarianter5cmoch10cmbredaochistorlekSellerL. Prisetärföljande: Smaltpannband30kr Brettpannband60kr FörstaförsäljningsdagärpåtisdagenefterdettanravKontrollharkommitut. Viharlitetävlingströjoriungdomsstorlekarilagerhemma.Höravdigomduvillhandla. Övrigatröjorochjackortarjaghemnärjagfåttintillräckligtmedbeställningar. Prisjackavuxen550kr,ungdomtom20år300kr Priströjavuxen400kr,ungdomtom20år200kr Christel/52117,

9 Naturpasset i Klöxhult 2014 ÅretsnaturpasspåKlöxhultskartanavslutadesden17augustimedutlottningavpriserbland dedeltagaresombesöktminst20kontrollerochlämnatinsittstämpelkort.totaltharvisålt 80stnaturpasskartor. Härföljerpristagarna: 1. MarieJohansson presentkort+pannband 2. JessicaBjörck presentkort+pannband 3. JohanNilsson presentkort+pannband 4. AgnetaoGerhardOhmes presentkort 5. BeritNilsson presentkort 6. CeciliaEriksson presentkort 7. IngeroGöranGustavsson presentkort 8. MikaelNilsson presentkort 9. MagnusNilsson presentkort 10. IngeNilsson pannband Grattisallavinnare! LeifNilsson/OKÄlme Byte av adress? GlöminteattmeddelaernyaadresstillKassörenGöranLiljequisti OKÄlme.Mailadresssehemsidan.

10 Saxat urklipp från Christer Sjöfors

11 Hur bra är du egentligen? Av: Lars Magnusson Damer Jessica ligger stabilt kvar i toppen men Olivia kommer glädjande nog närmare! Kanske inte så glädjande för Jessica personligen, men jag tror att hon som ordförande gärna ser att våra ungdomar klättrar på listan. För övrigt har Barbro jobbat sig upp ett par placeringar och vi har fått en gamma l nykomling! Elin Neckén har gjort comeback, mycket trevligt att se! 1 Jessica Björck D Olivia Nilsson D Barbro Liljequist D Bodil Ruther D Berit Nilsson D Christel Nilsson D Malin Johansson D Elin Neckén D Märta-Stina Käll D Stella Käll D Herrar Joakim stadigt i topp trots att han tappat lite på rikslistan. Skador kanske..? Bland bröderna Sjöfors som lika stabilt ligger på 2-4 platserna har Olle tagit ett grepp. Träning på lite nordligare breddgrader har gjort susen. Undertecknad har närmat sig Simon och varnar också för att en hård satsning under vintern gör att till våren...då blir han farlig för ungdomarna! En annan Lars kommer också allt närmare, herr Henriksson är het just nu! Torsten och Sven har också hängt på i toppen. En spännande återkomst på listan gör Staffan, direkt inpå 9:e plats! Ännu en nykomling på listan är Bo Johansson, ett nyförvärv från Rydaholm. Övergångssumman är hemlig men undertecknad tror att han var rätt nöjd med lite grillat och ett glas rött under 5-dagars Andra nya på listan är Gert Tholfte, Ola Ruther, Johan Axelsson och Kjell Persson. Hoppas ni stannar kvar även efter att 5-dagars har tagit slut ;-) 1 Joakim Svensson H Olle Sjöfors H Filip Sjöfors H Simon Sjöfors H Lars Magnusson H Lars Henriksson H Torsten Claesson H Sven Ruther H Staffan Käll H Arne Johansson H Magnus Nilsson H

12 12 Lars Björck H Inge Nilsson H Kjell Svensson H Jon Lindskog H Christer Sjöfors H Bo Johansson H Roland Persson H Göran Liljequist H Gerth Tolfte H Bengt Petersson H Ola Ruter H Lars Persson H Johan Axelsson H Stefan Karlsson H Kjell Persson H Fredrik Nilsson H Antal medlemmar som platsar på listan, dvs har registerats i en tävlingsklass det senaste året har ökat från 31 till 37!! Bra! Raketen då? Jo äntligen Christer Sjöfors! Efter många års kämpande i skogen har han slagit igenom! Han hade tydligen lämnat över all sin orenteringstalang till sina söner och det har tagit lite tid att bygga upp den igen. Men nu har han klättrat placeringar på rikslistan!! Vi säger grattis till Christer! Lars det-är-aldrig-för-sent-gubbar, se-bara-på-christer Magnusson

13 Christer Sjöfors bravader på O-ringen del 1 Hurärdetmöjligt?? Atthalängsttidmellantvåkontrolleravallaca20000startandepåetapp3utevidarena Frisebodaärvälenbedrift? Mellankontroll4 5ärdetknappt200meterochtaggärnaentittpåtidsangivelsenförattse tiden.visststårdet65.00ochdessvärreärdetintesekunderutanminuter!hurärdet möjligt? Mendetblevetthärligtdoppihavetefteråt.. Christer Sjöfors bravader på O-ringen del 2 Hurärdetmöjligt?? Sistachansenkompåetapp5utevidarenaÖsterlen.Nusatsarjagpåettbraloppochhoppas hanågragubbareftermigiresultatlistan.underloppetsgångblirjagmerochmerhoppfull omentopplaceringochmedliteturspikarjagiprincipallakontrollerna.vidutstämplingen visarsigtidenvara36,17(setidsangivelsen)menattjagickeärgodkänd.

14 Vadharhänt???Tydligenharjagintestämplatvidkontrollnr4(somjagär100%säkerpåatt jagvaritvidmenantagligenslarvatmedstämplingen). Närsamtligadeltagareärimålvisardetsigattmintidhaderäckttillenstorsegermedca4 minuter.visstvardetsnopetochchansentilletappsegerpåo ringenkommernogaldrig tillbaka.. Samtliga14SjöforsaresamladeunderO ringen2014

15 Bilder från O-ringen EfterattvilyckatslockautJessicassystermedmaniskogensåhardetnublivittvärtom!Detär desomdrarutossistället.deharverkligenfastnatidethär!5 dagarsvarenenormupplevelse fördem liksomförossalla! Fr.v.Eva,Lars,Jessica,Bo! LindaJanssontotalsegrareiklassChallengeD5påO.ringen2014

16 En hälsning från Staffan Käll EnhälsningfråndetinreavAfrikadärsolenärhetoch skogarnaärfå. UNMISS,Juba UNHouse,månadsrapportaugusti2014 Upprättad avStaffanKäll,policeadvisor. IJubahuvudstadeniSydsudanfinnstvåFN anläggningar,delsområdettompingochdelsområdet UN housevilkatillsammanshyserca30000flyktingarfrånvinternskris.(totalanumerären flyktingar ihelasydsudanär ).itompinghardetframtillbörjanavjunifunnits17000idp,(internal displacedpersons)ochiun house13000.from1augustiskalldessapersonerkallascup,civilians UnderProtection.EttstortarbetepågårförfulltmedattomlokaliseraallaCUPtillUNHouse. FlyttningfrånThompingtillnyacampenpåUNHousepågårmedhögintensitet.Dagligenöverflyttas mellan CUP s.dekörsikonvojeranordnadeavfn.den15augustihade6000cupflyttats. Dettaområdeliggerienöppensluttningmedmycketbraförutsättningarförvattenavrinningoch bibehållandeavsanitärstandard.någotsomintevaritfalletpåtompingdärdetrikligaregnetställt tillstoraproblem.måletärattsamtligaidpfråntompingskallvaraöverflyttadetillun houseislutet avseptemberiår. Viärnumera3svenskarpoliserpåUN house.folkkommerochgårochtotaltärhär40poliserfrån enmängdolikanationersåsom,sverige,holland,rumäninen,turkiet,indien,malaysia,ghana, Nigeria,KinaochSydafrika.IarbetetdeltarocksåFPU,(formedpoliceunit),patrullerBangladeshsamt enarmyunitsfrånnepalochetiopien.eningenjörsbataljonfrånjapanfinnsocksåpåplats.desysslar huvudsakligenmedattbyggavägar. Arbetetpågår24/7ochskeritvåskift,Antingen07 19eller19 07.Huvudsakligaarbetetgårutpåatt interagerameddeboendeinnepådeolikapocochpåsåvisstärkaderastrygghet.vjobbarvid inpasseringskontrollen,denskgaten,vifotpatrulierartillsammansmedfpu,viåkerbilpatrull,sk jointpatrol medfpuocharmyunitssamtåkerpåradiobilsuppdraginneidetrecamperna.idefall därbrottupptäcksskerenformavinofficiellutredning.berördapersonerhörs,väldigtmångatalar engelskamensåklartanvändsvidbehovocksåtolk.ärdetfrågaom minorcrimes d.v.s. vardagsbrottslighet,såsommindrestölder,misshandlar,ofredandenochskadegörelseröverlämnas ärendetochberördapersonervidareföråtgärd,läsrättskipning,tillrespektivepocområdes Communityleader.Dekandömasutalltfrånvarning,bötertillkortareinternering.Ärdetfrågaom allvarligarebrottslighetsåsåsomvåldtäkter,grovamisshandlar,grovastölderfinnsett detention center innepåun houseområdet.ombrottetärsågrovtattdetbliraktuelltattöverlämna misstänkatillnationellpolisfinnsett Assesmentteam ivarsuppgiftärattgörariskanalysifall berördapersonernaöverlämnastillsydsudanesisknationellpolis.desenasteveckornahar detentioncentervaritstängtförreparationefterdetattdetvandaliseratsavintagna.vihoppasalla attdettakanöppnasfördetärrejältstökigtatthaarrest,förhörsrumocharbetsrumienochsamma lillalokal. NuiaugustiiochmedattmerochmerCUPanländersåhardethettattilllite.Månadenshändelser ärendelosämjamellanolikagrupperingarsomdessahartagitmedsigfrånthomping,t.ex., knivslagsmålefterdetattenthomping boendelyckatstasiginpånyaområdetmedenstorkniv nedstuckenibyxanvilkengivetviskomtillanvändning.bråketgälldeosämjaometttv kort! småstölderochfylleriochbråkomtrivialitetersåsomattdetodlastomaterförnäranågonstält. FörvånansvärtmycketrevirpinkeriblandCUP s.mycketäralkoholrelateratochalkoholenärvårt störstaproblem.detdrickshosvissamanligaindividerväldigtmycket.förvånansvärtmångaavde nyanländafrånthompingharocksåmedsigmotorcyklarmedvilkadeidkartaxiverksamhet. Motorcyklardegärnavilltaininnepåcampenvilketförståsinteärtillåtet.

17 Skulleriskeraoönskatkörandemedolyckstillbudsomföljd.Förmedsigendelhögljuddaprotestervid inpassringsgaterna. EttannatorosmomentärdenbusinesssomskerkringdenmatsomdelasutgenomFNsförsorg.En inteoansenligmängdsmugglasututanförfnsområdedärcup ssäljerdetförattfåinkontanter. Dettaärsåklartintetillåtetmengörsändå.Iinpasseringskontrollernastoppasdesomförsökerta medsigspannmålut.detharletttillattdetöppnatsuppillegalahålistaketetsomskötsav driftiga personer vilkapassarpåattautentullavgift.inetsåbraeftersomsomfndärmedtapparkontrollen påvadsomtasinpåcampen.vikallasideligenpåradiobilsuppdragtilldessahålistaketet.tullen skötsavungaargamän.oftaalkoholpåverkade.justinnanjagåktepåleaveblevjagochenkollega frånghanaunderettrutinkontrollattackeradeavargaungaberusademänavvilkaenslogaven flaskaochgicktillfysisktangreppmotoss,övrigabiträddegenomattkastasten.varbaraatt bättre flyänillafäkta,heltobeväpnadesomviär.somturvarsåblevviinteskadade. SäkermotorcykelåkningutanförnyaPOC3,UN House forunitednation/brstaffankäll

18 Knep och Knåp Inlämnat av: Ann-Britt Persson Godis saker i Godis hyllan (Anneli Fullersta) Engelsk Leksak Plats i Fotbollslag Pojke med Lampa Dam namn Något positivt Dans Evighet Tarzan läte i skogen Kortspel Djurpark Fiskarmannens vänner Smeknamn på Tennis spelare Blomma Gott på Kvällen Lämna ditt svar till Ann-Britt. Lycka till!

19 Rätt svar Knep & Knåp från nr Vinnare blev: Stig-Åke Jonasson

20 Jour-klubbstugan Vecka datum stugvärd telefon aug sept LarsHenrikssonoBeritNilsson sept ArneoMarieJohansson sept okt LeifoChristelNilsson okt KjelloLiminSvensson Söndag27oktoberkl14 18HÖSTSTÄDNING okt nov SimonoFridaSjöfors nov HåkanoAnn BrittPersson nov TorstenClaessonoRolandPersson dec Sven ErikoAnitaSvensson dec StefanKarlssonoEvaJansson dec jan SörenBlomoKarinFolkesson jan GöranoBarbroLiljequist jan feb SvenoBodilRuther feb JessicaoKrilleBjörck feb mars John ArneoYlvaSandström mars MalinJohansson mars april MagnusoJessicaNilsson april FilipSjöforsoLisaPetersson april maj JonoAnnamoaLindskog Onsdag13majkl17 20VÅRSTÄDNING Gräsklippningochöversynavstugkommittén

21 Inomhus Underperiodentömskräpochsetillatttoaletterochduschrumärokochattdetfinns papperochtvålpåtoaletterna. Närniärklaramederperiodskallklubbstuganvarastädad.Dammsugochvåttorka golvensamtvåttorkapåsittytoriomklädningsrumochbastu. Dammsugvidbehovpåvinden. Städmaterialfinnsiskåpenidamernasomklädningsrum. Utomhus OBS! Vintertidsnöskottningframtilldörren.Soparentpåfarstubronfrångrusochlöv. Skrivdinsignaturpålistansomsitterpåanslagstavlan,tack. Stug ochmotionskommittén/leifnilsson , SaknardunyckelringAnn Britttel14217

22 OKÄlme skid ochorienteringsklubben isödrasmåland OKÄlmeärenföreningförorienteringochlängdskidåkning.Stödvårverksamhetgenomatt blimedlem! MedlemblirdugenomattbetalaindinavgiftpåBankgiro Komihågattfyllaiuppgifterna(namn,adress,födelseår förfamiljpåsamtliga familjemedlemmar)påinbetalningskortet.tack! Årsavgift2014 Familj(föräldrar+barnt.o.m.20år) 500kr Vuxen (över21år) 350kr Ungdom(under21år) 150kr Stödmedlem 100kr Somaktivmedlemhardublandannat: Friaordinariestartavgifterpåallaorienterings ochskidtävlingarutom 5 dagarsochvasaloppet Försäkringundertävlingochklubbträning Subventioneradepriserpåklubbenstävlingsdräktochträningsoverall Gratisdeltagandeiklubbensgympa Somstödmedlemfårdublandannat: KlubbtidningenKontroll Deltaiklubbensmöten,dockutanrösträtt OKÄlmec/oGöranLiljequist Fax: E Maskrosvägen8lgh1204 Bankgiro Webb: Älmhult

23 !"#$%&'$()(#*+#,-./ G/S& T"<"':$#C- 4)S" M5)'&B)'5/' +7--$#4);/(")-I)';/("': P7'$U9($75("':)( M+C2 N/.) 0)(-#1"-$$&'#23# 4)$5"')67( C('$;#D#E&F':?9(/;):$5&'$F-;/(') H&I)''/$$&'$#3K:: 4K(/$O9595,-.BK#C';(/%(/')< 8-)$9:&'.7$;/(# +95QCR 3G#H7(',-.IF-;$B&$;7</( P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$ P/<":#)''&'$%-);$

24

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering

Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Nr. 2 2013 Johan Björck, Max Andersson, Nils Marion och Isak Nilsson på tisdagsträning med Stjärn- orientering Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren?

För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren? Nr. 2 2012 För snabb för sin egen skugga Vem är orienteraren? Skickadingissningtilljessica.nvh@telia.comFotoJessicaBjörck Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Hyacintvägen2234335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Nytt utegym vid klubbstugan!

Nytt utegym vid klubbstugan! Nr. 1 2015 Nytt utegym vid klubbstugan! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE

Läs mer

ÄNTLIGEN våren är här!

ÄNTLIGEN våren är här! ÄNTLIGEN våren är här! Nr. 1 2010 Foto: Hämtat från Galleri Älme, hemsidan Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Mistelvägen1734335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476

Läs mer

Nr. 3 2015. OK Älmes lag i 25-manna 2015. God Jul & Gott Nytt Orienterings-År!

Nr. 3 2015. OK Älmes lag i 25-manna 2015. God Jul & Gott Nytt Orienterings-År! Nr. 3 2015 OK Älmes lag i 25-manna 2015 God Jul & Gott Nytt Orienterings-År! Klubbinformation Postadress: OK Älme, Maskrosvägen 8 lgh 1204, 343 34 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp)

Läs mer

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1

Nr 3. Nr 1 2004. Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005. Hemsida: www.okalme.com. www.okalme.com 1 Nr 3 Nr 1 2004 Johannes Bergman m.fl. Idrottsskolan 2005 Hemsida: www.okalme.com www.okalme.com 1 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson

Läs mer

Orienteringskommittén Kjell Svensson, Arvid Käll, Staffan Käll, Leif Nilsson, Stefan Karlsson, Lisa Pettersson, Lars Henriksson, Magnus Nilsson

Orienteringskommittén Kjell Svensson, Arvid Käll, Staffan Käll, Leif Nilsson, Stefan Karlsson, Lisa Pettersson, Lars Henriksson, Magnus Nilsson Nr. 3 2012 Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Hyacintvägen2234335Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se Styrelsen Ordförande:PeterGustavsson

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen.

6. Nya höjdmodellen och GPS. Testar GPS-klockor mot höjdmodellen. HÖSTMÖTE måndagen den 29 november 2010 klockan 18.30 på klubblokalen. Detta är både ett val- och budgetmöte. 9/11 En tidning med klubbnyheter för alla OL-vänner! Klubben håller ordinarie höstmöte måndagen

Läs mer

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar

Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Gunnar Tonnquists släkt 4 Johan Alfred Sjöberg Soldat i Kårabo, bonde i Hjälshammar Tabell Johan Alfred Sjöberg (fk Tånnqvist). Soldat, lantbrukare. Född 20 jun 859 i Kårabo, Tånnö (F). Död 6 dec 947 i

Läs mer

Nr.1 2007. säsongen är igång! Foto: Carina Persson

Nr.1 2007. säsongen är igång! Foto: Carina Persson Nr.1 2007 säsongen är igång! Foto: Carina Persson Klubbinformation Postadress: OK Älme, Mistelvägen 17 343 35 Älmhult Besöksadress Fågelvägen (längst upp) Tfn/fax klubbstugan 0476-109 03 Hemsida www.okalme.se

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

Försvarets Civila Idrottsförbund

Försvarets Civila Idrottsförbund Försvarets Civila Idrottsförbund 2012-03-05 Resultat skytte på hemmabanor 2012 med luftvapen ovan ses Göran Ågren och Lars Holmlund från FOI skf Umeå vid demo för Leif Skott AT Fritid vann luftgevär IFK

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

SPARBANKEN GRIPEN CUP 2007. 3-3 feb 2007

SPARBANKEN GRIPEN CUP 2007. 3-3 feb 2007 3-3 feb 2007 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet.

Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet. Nr. 1 2016 Olivia Nilsson mottog stipendiet från Lennart & Ingemar Johanssons minnesfond på årsmötet. Klubbinformation Postadress: OK Älme, Maskrosvägen 8 lgh 1204, 343 34 Älmhult Besöksadress: Älmestugan,

Läs mer

Resultat Kalmarträffen A

Resultat Kalmarträffen A Prel resultatlista Resultat Kalmarträffen A 2016-04-03 Resultat klass A1 1 Marcus Nygren Tingsryds Psk 75 12 Silver 2 Benny Lagerström Eksjö PK 61 2 3 Peter Sternersson SP Ljungby 57 3 4 Patrik Adolfsson

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Utgivningsplan Gyngebladet 2015

Utgivningsplan Gyngebladet 2015 Nr. 3 2015 ärmen lät vänta på sig, trots det hoppas vi på att ni haft en skön sommar. Nu är höstens orienteringssäsong i gång, vi har någon söndag kvar på Bilbingot och den 6 September är vi medarrangörer

Läs mer

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor

Gällande klubbrekord uppdaterade Män. Gren Namn Resultat År. Kvinnor Gällande klubbrekord uppdaterade 20151107 Män 100 m Christer Nilsson 11.28 88 Anders Faager 10.6 68 200 m Niclas Hesselgren 22.57 2004 Anders Faager 22.1 68 400 m Magnus Gustavsson 49.16 92 800 m Conny

Läs mer

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA

den 15 augusti 2015 den 16 augusti 2015 KM - BUFAB Lann RESULTATLISTA 1 GREEN, Tilda 2 RYDQVIST, Louise 3 GREEN, Sara 4 GREEN, Selma T5 GREEN, Wilma T5 JOHANSSON, Matilda 7 SVENSSON, Tilda 8 PETERSSON, Ebba Dam +11 76 79 155 Dam +13 76 81 157 Dam +14 82 76 158 Dam +42 95

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2010-09-12

RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2010-09-12 RESULTATLISTA KOPPARKNALLEN 2010-09-12 Falu Sport- och Pistolskytteklubb vill härmed tacka alla; 79 (76) deltagare från 18 (19) klubbar för sina 175 (158) starter - samt givetvis alla funktionärer och

Läs mer

Resultatlista DM fältskjutning Ravlunda 2012-03-11

Resultatlista DM fältskjutning Ravlunda 2012-03-11 Resultatlista DM fältskjutning Ravlunda 2012-03-11 Mästare Senior Ingemar Månsson Helsingborg 37 Veteran Åke Widén Eslöv 38 Lägre Marcus Johansson Christianstad 36 Mål Figur Ställning Skjuttid Avstånd

Läs mer

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär

Jägarduvan. Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär Jägarduvan Plac. Startnr Namn Klubb/Ort Klass Res Sär 1 61 Valentina Tellné SJSK dam 19 2 162 Lisbeth Lööv Björkvik dam 18 4 134 Katarina Pakh Mariefred dam 8 3 2 Gith Elmwall Gnesta dam 8 5 88 Camilla

Läs mer

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol

RESULTATLISTA. Region-syd mästerskap. Luftpistol ... ---- -----~- RESULTATLISTA Region-syd mästerskap Luftpistol Långås 2000-02-20 Arrangörer Falkenbergs Pk Varbergs Pk ' L Sydsvenska Mästare!- Damer Plac s 1 S2 S3 S4 Sum Final Totalt 1 Jennica Thörjesson

Läs mer

Klubbinformation. Styrelsen Ordförande: Kassör: Ledamot:

Klubbinformation. Styrelsen Ordförande: Kassör: Ledamot: Nr.2 2007 Klubbinformation Postadress: OK Älme, Mistelvägen 17 343 35 Älmhult Besöksadress: Älmestugan, Fågelvägen (längst upp) Tfn/fax klubbstugan 0476-109 03 Hemsida www.okalme.se E-post info@okalme.se

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter

FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter 1 FSS-tävling Kristianstad 990919 Grundomgång 200 meter Klass B 15 Camilla Thomasson Kävlinge skola 197 Hpr Linda-Marie Magnusson Mjällby skola 195 Hpr Rickard Hofflander Tunnby skola 194 Hpr Olof Nilsson

Läs mer

RESULTATLISTA. Mårtensträffen

RESULTATLISTA. Mårtensträffen RESULTATLISTA Karlshamns PK samarbetar med: Mårtensträffen 2013-10-27 A-vapen Klass 1 1 Jonas Nilsson Hässleholms psk 6/2 6/3 2/2 4/4 5/2 6/6 4/1 6/4 39/24 7 2 Nicola Lo Presti Lunds pk 0/0 5/3 1/1 3/3

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

SOK Viljans resultat hösten OK Vilse 87, medeldistans 1/7 H 21 6 Thord Hultberg H 75 1 Allan Håkansson. Tjoget, Emmaboda 3-4/7 51 SOK Viljan

SOK Viljans resultat hösten OK Vilse 87, medeldistans 1/7 H 21 6 Thord Hultberg H 75 1 Allan Håkansson. Tjoget, Emmaboda 3-4/7 51 SOK Viljan SOK Viljans resultat hösten 2010 OK Vilse 87, medeldistans 1/7 H 21 6 Thord Hultberg Tjoget, Emmaboda 3-4/7 51 SOK Viljan Gamleby OK, Tjust 2-dagars etapp 1, långdistans 6/7 H 12 29 Filip Johansson D 14

Läs mer

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014.

Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Utbetalning av vinster för hösttävlingen 2014. Plac Herrar Lag Poäng Pris 1 Kjell-Åke Johansson Åstorp 1303 1 000 kr 2 Jan Thylander Kirseberg, Malmö 1265 600 kr 3 Bo Björklund Kirseberg, Malmö 1237 400

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar

Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Högby IF:s placeringar i SM-tävlingar Statistik: Calle Nilsson, Markus Andersson Senior=12 bästa 1 Guld Junior/Ungdom=8 bästa 2 Silver Veteran=3 bästa 3 Brons Skol-SM=3 bästa 1979 Terräng-SM, Huskvarna

Läs mer

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p,

1. Maria O 631 p 2. Särla L 616 p 3. Sonny L 613 p 4. Annette B 597 p 5. Berit A 582 p. Piteås bästa damer. Gun-Britt B 644 p, Britta O 614 p, Resultat Här ser du de bästa resultaten från matcherna. RESULTAT FRÅN PITEÅMATCHEN HEMMA ONSDAGEN 16 januari 2013 Alltid trevligt att möta Piteå, och vi försökte vinna, men Piteåspelarna var duktigare.

Läs mer

Pristagare den 12 Maj 2009 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 86

Pristagare den 12 Maj 2009 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 86 Pristagare den 12 Maj 2009 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 86 1 Carlsson, Håkan 26 42 25 2 Månsson, Glenn 22 39 Datahalland -1 Dussin Bollar * 22 3 Jönsson, Lennart 42 37 JM:s Chark - Lökkorv 20

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Nr 2 2004. Leif på utflykt i Siggaboda Foto: Ann-Britt Persson. Hemsida: www.okalme.com

Nr 2 2004. Leif på utflykt i Siggaboda Foto: Ann-Britt Persson. Hemsida: www.okalme.com Nr 2 2004 Leif på utflykt i Siggaboda Foto: Ann-Britt Persson Hemsida: www.okalme.com 1 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson Curth Lindsten

Läs mer

Nr 2 2005. Hemsida: www.okalme.com

Nr 2 2005. Hemsida: www.okalme.com Nr 2 2005 Hemsida: www.okalme.com 1 2 Klubbinformation Styrelse Leif Nilsson Torsten Claesson Barbro Liljequist Ulf Jansson Ann-Britt Persson Curth Lindsten Susanne Bergman Lars Henriksson Ordf Vordf Sekr

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015

Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Orienteringssektionens verksamhetsberättelse 2015 Ungdomsverksamhet- träning Även under 2015 har ungdomsverksamheten var OK Löftan största, viktigaste och mest framgångsrika verksamhet. Träningsupplägget

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015

Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 1 / 6 Datum 2014-08-07 Lottningsföljd Handölsdalen 2014-2015 Lottningsföljden anger i vilken turordning som personerna kommer att erbjudas jakt. Namnen i listan kan förekomma upp till fem gånger och det

Läs mer

CK Masters Mountainbike Race

CK Masters Mountainbike Race CK Masters Mountainbike Race Klass Pojkar 10-12 år. Distans: 2 varv x 3 km = 6 km. Start: 10:00:00. 231 ANDERSSON Carl IK Hakarpspojkarna 232 HELIN Mathias IK Ymer 233 JOHANSSON Jesper Hjo Velocipedklubb

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng

Match Västerås GK Örebro GK Resultat Poäng Goldboys Cup 1993-08-16 H55.1 Bertil Jansson Åke Eriksson 80-98 1-0 H55.2 Göte Täpp Leif Ejdenberg 81-87 1-0 H55.3 Olle Claesson Erik Eriksson 88-80 0-1 H55.4 Bo Nordström Olle Hedengren 91-82 0-1 H65.1

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte

Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur april Längdåkning och skidskytte Resultat från Vinterspelen i Arvidsjaur 21-22 april 2001 Längdåkning och skidskytte Resultat Jaktstart (Dag 1, gammaldags ski-cross klassisk stil, Dag 2, fri stil) OBS! Vi är medvetna om att totaltiderna

Läs mer

SOK Viljans resultat hösten 2013

SOK Viljans resultat hösten 2013 SOK Viljans resultat hösten 2013 Tjust 2-dagars Gamleby, dag 1 lång 2/7 U 1 8 Alfred Gabrielsson H 14 4 Benjamin Sturek H 16 8 Oskar Lind D 18 8 Petra Olejnik D 45 4 Åsa Bergfors H 55 1 Lennart Kalén 3

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005

LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 LYCKSELE-TERRÄNGEN 2005 (Grand Prix nr 9) Terräng-DM, kort terräng UDM-JDM-SDM-VDM Lördagen den 13 augusti på Tannens Idrottsplats KLASS: FLICKOR FÖDDA 2000 eller senare : 400 m 1 Elvira Fjällström Betsele

Läs mer

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling

Vimmerbyträffens VPSK 75 Års Jubileums Tävling träffens Resultat Jubileumsstationen NR 9 Belönas med 1000 Kronor till 1 Peter Andersson SAAB PK 67 Poäng Resultat i A-vapen Klass 1 1 Christoffer Sjösten Växjö PK 6 9 7 7 8 11 2 7 57p 16 2 Lennart Andersson

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004

Supporterlotteriet. Lotteriet 2004 Dragning nr 9 nov 2003 Supporterlotteriet 1 nr 81 Marianne Ericson 200 kr 2 nr 15 Mattias Ehn 50 kr 3 nr 88 Kjell Nygren 50 kr 4 nr 41 Maria Gustavsson 50 kr 5 nr 91 ----- 50 kr Dragning nr 10 dec 2003

Läs mer

patrull 11 Upprop 10.00 Lördag 12/5 1 C Jan Edmundson Visborgs Skf 9045 2 C Vet Y Sven Holmkvist Salems Pk 21093 lag vet 2 3 C P-A Willners

patrull 11 Upprop 10.00 Lördag 12/5 1 C Jan Edmundson Visborgs Skf 9045 2 C Vet Y Sven Holmkvist Salems Pk 21093 lag vet 2 3 C P-A Willners patrull 1 Upprop 0:00 Lördag 12/5 1 C Thomas Larsson Klinte Skg 744 2 C Petter Gullin Klinte Skg 7474 lag 3 C Olof Widing Klinte Skg 311 lag 4 C Ronny Larsson Klinte Skg 746 5 C Anton Larsson Klinte Skg

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Maraton Kvinnor (42 195 m)

Maraton Kvinnor (42 195 m) Maraton Kvinnor (42 195 m) 2:39.44 Solweig Harryson -59 Stockholm 1985 3:16.12 Inga Andersson -56 London 1990 3.17.55 Ulla Jonsson -44 Stockholm 1988 3:21.16 Katarina Jonsson -65 Berlin 1986 3:24.13 Anne-Charlotte

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA

Isaberg Final Climb OFFICIELL STARTLISTA 2015-10-03 Isaberg Final Climb H 13-14 tid 1 BJÖRNLINGER Joel IK Vista 2 NILSSON Simon 3 HEDIN Olof Eksjö SOK 4 GUSTAVSSON Axel 5 JONSSON Alexander 6 NORDER Gabriel IF Rigor 7 GRANSTEDT Emil Eksjö SOK

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-, 0700 Bana Östra banan Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 T Gerber/M Lang 8 A X Mikael Lang Katrineholms Golfklubb 0,7 59 Tommy Gerber

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Trevlig fortsatt sommar och

Trevlig fortsatt sommar och Utgivare: Åsens Byråd Årgång 16 Nummer 7 Juli 2014 Hej igen Det blir visst en månad till som ni får dras med mig. Nu närmar sig bygdeveckan traditionsenligt och det blir mycket att hinna med för alla våra

Läs mer

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson

resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson resultat namn1 1 Jan-Erik Lundmark 2 Jerker Jagersjö 3 Hans-Åke Falkeström 4 lars-åke lundahl 5 Kjell Andre Borstad 6 bo lundmark 7 Martin Holgersson 8 Robert Karlsson 9 Kerstin Frändegård 10 Märit Sandqvist

Läs mer

Jan Wahlström, Thomas Krook, Mikael Johnsson, Bertil Johnsson,

Jan Wahlström, Thomas Krook, Mikael Johnsson, Bertil Johnsson, Datum Dag Aktivitet på föreningen Starttid jour Starttid Jourmedlemmar/Tävlingsansvarig Tävling Plats Krets Febr 3 sön F1, fält Vinslöv L 9 lör 10 sön Kullaknallen, fält Höganäs M 16 lör Sv. Ung. Cupen

Läs mer

Officiell resultatlista Österlensprinten

Officiell resultatlista Österlensprinten D 4 B-Förare 38 1 169 Johan Edquist SMK Hörby VW Golf GT SE 0 0 9.40,9 1.32,5 Henrik Edquist SMK Hörby D 4 C-Förare 3.29,8 3.08,3 3.02,8 4 B Lars Johnsson Hässleholms MK VW Golf SE Rose-Marie Olsson Gumlösa

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

TÄVLINGAR ARRANGERADE AV NORRKÖPINGS TENNIS TEAM

TÄVLINGAR ARRANGERADE AV NORRKÖPINGS TENNIS TEAM TÄVLINGAR ARRANGERADE AV NORRKÖPINGS TENNIS TEAM "SPARBANKEN CUP" 1987: HS Jonas Robertsson, NTK DS Helena Ohlsson, NTT 1988: Lagtävling Olof Larsson/Stefan Nilsson, NTT 1989: Clas Coric, TK Saab "KONTORSUTVECKLING

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening

Resultatlista. Söndag 15 Juli 2007. Arrangör: Umeå Skytteförening Resultatlista Söndag 15 Juli 2007 Arrangör: Umeå Skytteförening Mästerskapsfinal Ställningar - Senior A H+M Knä S:a Stående S:a Tot 1 Donald Johansson Ale BD 238 47 285 10 9 10 8 10 47 332 2 Urban Johansson

Läs mer

Inteckning i JÖSSEDUBBELNS vandringspris

Inteckning i JÖSSEDUBBELNS vandringspris Antal anmälda Dagfält Mörkerfält A-vapen Klass 1 7 7 A-vapen Klass 2 2 0 A-vapen Klass 3 6 6 C-vapen Klass 1 13 12 C-vapen Klass 2 5 2 C-vapen Klass 3 16 12 Damer Klass 1 1 1 Damer Klass 2 2 2 Damer Klass

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19)

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Peter Andreas 2-0 (21-14, 21-17) Anders Olof 2-1 (21-16, 11-21, 21-19) RESULTAT Saabiaden i Badminton den 3 oktober 2015. Herrar singel 1. Peter Nilsson Korpen Saab 2. Andreas Pössl Korpen Saab 3. Anders Nylén Bofors Fritid 4. Olof Carlsson Korpen Saab MATCHRESULTAT SINGEL

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN

RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN RESULTAT ÖREBROTRÄFFEN 2009-09-06 KLASS A1 1 Johan Mörvik Sala PK 4 4 5 5 1 4 5 3 31 19 2 Ted Kvarnström Hedemora PSK 3 5 1 4 5 4 6 1 29 18 3 Cai Hedström Hedemora PSK 2 3 4 4 3 4 2 3 25 19 4 Mikael Eriksson

Läs mer

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014

Startlista, par/lag: SN Golfen 2014 Startlista, par/lag SN Golfen 204 Datum 204-07-0, 0700 Bana ÖÖ_Jönåkers GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0700 072 07 0736 P Granström/R Lundström 5 A X Per Granström Kiladalens

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Skumt å Dumt nr

Skumt å Dumt nr Skumt å Dumt nr.1 2011 Vintern går mot sitt slut och solen börjar värma gott. Ett nytt orienterings år har börjat. I lördags var jag på vårens första orienterings aktivitet i Uppsala. Skogsflickorna hade

Läs mer

MINI ROTSNUBBLAREN 2003/2 2003-09-26

MINI ROTSNUBBLAREN 2003/2 2003-09-26 2003-09-26 Hösten och mörkret är här och vi startar snart vår vinterträning. Innan dess så kan ni ju läsa lite om ett par semesteraktiviteter som gått av stapeln. Ordföranden har ordet. Det var ett tag

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2016

Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2016 Organisation/Tidsplan ZOOrientering 2016 Tävlingsledning Fredrik Odelberg ### 0-5241235 fredrik.odelberg@telia.com Magnus Lindberg ### 6-1005177 ymerit@gmail.com Banläggare Fredrik Göransson 072-5525257

Läs mer

Alehofaktuellt. Sommarnumret 2009. I detta nummer: Klubbläger Kroppefjäll Vättlefjällsvandringen

Alehofaktuellt. Sommarnumret 2009. I detta nummer: Klubbläger Kroppefjäll Vättlefjällsvandringen Sommarnumret 2009 I detta nummer: Klubbläger Kroppefjäll Vättlefjällsvandringen Bilder i brandområdet strax söder om Dammekärr, tagna dagen efter att branden släckts är OK Alehofs klubbtidning och utkommer

Läs mer

FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETSFÖRTECKNING Detaljplan för nytt INDUSTRIOMRÅDE VID FRYKSDALSVÄGEN (delar av Munkerud 1:32 och Munkerud 2:261) FASTIGHETSFÖRTECKNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 (efter programsamråd) Behovsbedömning Grundkarta

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Öppningslista Svanstabanan

Öppningslista Svanstabanan Datum Namn Efternamn Mobiltelefon Kommentar 03-jan Mikael Carlsson 0761-360069 04-jan Mikael Carlsson 0761-360069 10-jan Mikael Carlsson 0761-360069 11-jan Mikael Carlsson 0761-360069 17-jan Mikael Carlsson

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP CHRISTIANSTADS SKYTTESÄLLSKAP 170 år 011208-09 Resultat Klassvist 011208-09 L9 1 Henrik Nilsson Bromölla 50 50 49 50 50 49 49 48 = 395 2 Mattias Lindell Christianstad 48 50

Läs mer

2010-04-18 1, MS 12 KM

2010-04-18 1, MS 12 KM Resultat Ystad Terrängen 2010-04-18 Klass 1, MS 12 KM 1 348 Tommy Olofsson 76 BJÖRNSTORPS IF 39.18 2 306 Andreas Svensson 82 YIF 47.41 3 307 Robin Lagerqvist 86 YIF 49.14 4 305 Jonni Gend 87 YIF 49.24

Läs mer