Årsredovisning Kemikalieinspektionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Kemikalieinspektionen"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen

2 Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen KEMIKALIEINSPEKTIONEN

3 Kemikalieinspektionen 2011 Foto omslag: Kristian Pohl och Kemikalieinspektionen Grafisk form: Ingse & Co AB Tryck: Litografia Alfaprint 2010 Best.nr: Beställningsadress: CM-Gruppen, Box 11063, Bromma Tel: , fax , e-post: Årsredovisningen finns som nedladdningsbar pdf på 2 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

4 Innehåll Generaldirektören har ordet 4 Kemikalieinspektionens uppdrag 5 Resultatredovisning 7 Inledning 7 Översikt verksamhetens intäkter och kostnader 8 Giftfri miljö 10 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter 13 Industri- och konsumentkemikalier 21 Tillsyn 27 Globalt kemikaliearbete 33 Återrapporteringar och uppdrag 36 Övrigt 42 Personal och kompetensförsörjning 43 Ordlista 45 Finansiell redovisning 47 Sammanställning över väsentliga uppgifter 47 Resultaträkning 48 Balansräkning 49 Anslagsredovisning 51 Tilläggsupplysningar 52 Ersättningar och andra förmåner 53 Noter 54 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

5 Generaldirektören har ordet Sverige, EU och världen en återblick över 2010 visar att Kemikalieinspektionens arbete rymmer insatser för kemikaliekontroll på ett brett fält från det lokala till det globala. Inspektören som undersöker om leksaken innehåller bly med hjälp av KemI:s eget XRF-instrument till kemisten som lär ut kemikaliekontroll till en kollega i Tanzania. Ekotoxikologen som granskar ansökningarna från bekämpningsmedelsföretaget till KemI-representanten som för fram varuperspektivet på FN-mötet om hållbar utveckling i New York har kännetecknats av flera framgångar. Stora delar av köerna för ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel har arbetats bort och handläggningstiderna har minskat. Inom ramen för arbetet med kemikalieförordningen Reach har KemI efter flera års pådrivande arbete fått gehör för två svenska klassificeringsförslag, bekämpningsmedlet epoxiconazole och det bromerade flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan, HBCDD. Antalet frågor till KemI:s Helpdesk, som ger stöd till företag att tolka kemikalieförordningen Reach och klassificerings- och märkningsförordningen CLP tredubblades under året och många medarbetare deltog i arbetet. På seminarier i nio städer i landet fick företagare information om CLP. KemI, med mångårig erfarenhet av riskkommunikation, bidrog med råd till andra medlemsländer i det vägledningsdokument som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa tog fram under Året har också präglats av förberedelser inför flera förändringar som träder i kraft 2011 däribland ny organisation för tillsyn och nya regler för prövning och användning av bekämpningsmedel. Kemikalier i varor har varit i fokus på flera sätt. Tillsynsverksamheten har genomfört flera analyser av konsumentvaror. KemI lanserade Varuguiden som innehåller materialsammansättningar för många varor och ger exempel på ämnen som kan förekomma i dem. Guiden har visat sig vara ett värdefullt hjälpmedel i kontakten mellan inköpare och leverantörer. Kemikalier i varor var också temat på KemI:s största evenemang hittills, Forum för Giftfri miljö, som ägde rum i november i Solna. 300 deltagare kunde beredas plats och flera stod i kö. Miljöminister Andreas Carlgren gästade seminariet. I sitt tal aviserade han det uppdrag som KemI fått i sitt regleringsbrev en handlingsplan för en giftfri vardag. Med 2010 års resultat i ryggen kan jag konstatera att KemI med sina många kompetenta och engagerade medarbetare står väl rustad inför 2011 att anta regeringens utmaning och fortsätta arbetet för att minska kemikalierisker till skydd för hälsa och miljö. Nina Cromnier generaldirektör 4 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

6 Kemikalieinspektionens uppdrag Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU. KemI:s uppgifter enligt instruktion och var resultat från verksamheten återfinns i resultatredovisningen KemI:s uppgifter enligt instruktionen 1 Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso-och miljörisker med 1. kemiska produkter, 2. biotekniska organismer, och 3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer. 2 Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt för att ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder och på andra sätt verka för att miljökvalitetsmålet och dess delmål nås. I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. 3 Kemikalieinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde medverka 1. i samarbetet inom Europeiska unionen, 2. i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete, 3. inom den svenska politiken för global utveckling, och 4. inom det internationella samarbetet i övrigt. Inspektionen ska även vara regeringens expert i det arbete som regeringen bedriver inom dessa områden. Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Tillsyn Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Giftfri miljö Globalt kemikaliearbete Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier 4 Kemikalieinspektionen ska särskilt 1. i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 och deras hälso- och miljörisker. a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder, och b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken, Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn Återrapporteringar och uppdrag Giftfri miljö Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel, Bekämpningsmedel och biotekniska produkter 3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer, 4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet, Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Informera, stödja och samverka läggs under respektive avsnitt. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

7 KemI:s uppgifter enligt instruktionen 5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och 6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsområde. 5 Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Giftfri miljö Tillsyn Giftfri miljö Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn Globalt kemikaliearbete KemI:s uppgifter enligt andra beslut Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Senast ändrad genom (2009:1478). Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Senast ändrad genom (2010:1066). Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Senast ändrad genom (2010:959). Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel. Senast ändrad genom (2010:6). Förordning (2000:338) om biocidprodukter. Senast ändrad genom (2010:709). Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Senast ändrad genom (2010:964). Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Tillsyn Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Tillsyn 6 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

8 Resultatredovisning Inledning Kemikalieinspektionens årsredovisning 2010 följer i stort sett samma indelning av verksamheten som valdes för år 2009, vilket möjliggör en önskad kontinuitet i redovisningen. KemI:s organisation förändrades under år 2009, vilket försvårat möjligheterna att ta fram jämförbara kostnader tre år bakåt i tiden i vissa fall. Under de senaste två åren har arbetet med att förbättra den ekonomiska uppföljningen och modernisera tillhörande systemstöd givit en bättre redovisning, men också medfört att rättvisande jämförelser över åren inte helt låter sig göras. I avsnittet Kemikalieinspektionens uppdrag, finns en tabell med de uppgifter som KemI har enligt instruktionen och hänvisningar till de delar i resultatredovisningen där resultatinformation återfinns. Resultatredovisningen, inleds med en översikt över verksamhetens intäkter och kostnader. Därefter följer de fem olika verksamhetsområdena. I avsnittet Återrapporteringar och uppdrag har vi samlat information om måluppfyllnad och återrapportering enligt regleringsbrev för 2010 samt redovisade uppdrag. Resultatdelen avslutas med redovisning av kompetensförsörjning och en beskrivning av organisationen samt en ordlista. KemI har försökt förbättra och anpassa resultatredovisningen till kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisning av prestationer och kostnader för detta. Vi når inte riktigt fram i det avseendet i år heller. Utvecklingsarbetet behöver fortsätta. Prestationer redovisas i tabellerna 2, 10 och 11. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

9 Översikt verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhet Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Tillsyn Giftfri miljö Globalt kemikaliearbete Totalt Siffror för 2008 går inte att ta fram på grund av omläggning i redovisningen. För 2009 redovisas enbart kostnader per verksamhet, övriga poster redovisas med totalbelopp. Kostnader och intäkter per verksamhet kan inte jämföras med kostnader och intäkter i resultaträkningen. I tabellen per verksamhet ingår overheadkostnader samt en fördelning av kalkyldifferens. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom anslag. Viss verksamhet finansieras genom uppdragsintäkter och bidrag. Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till 156 mnkr. Det har finansierat kärnverksamheterna inklusive myndighetsutövning, administration samt bidrag. Kemikalieinspektionens totala intäkter för offentligrättslig verksamhet uppgick till 62,7 mnkr. Intäkterna kommer från allmänkemikalieavgifter och bekämpningsmedelsavgifter. Lämnade bidrag finansieras huvudsakligen av medel från Sida och från statsbudgeten. Jämfört med 2009 ökade KemI:s anslag totalt sett. Denna ökning har under året huvudsakligen använts för att förstärka arbetet med bekämpningsmedelsprövningen, i syfte att nå regeringens mål om handläggningstider under 2011 och möta ökande volymer i omprövningen. Även arbetet med varor har förstärkts, vilket medfört ökade kostnader för bl.a. verksamheterna Tillsyn och Giftfri miljö. Kostnaderna för Industri- och konsumentkemikalier har under året varit lägre jämfört med 2009, då resurser förts över till bekämpningsmedelsprövningen. 8 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

10 Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras (tkr) Verksamhet där avgifterna disponeras Ack. resultat Ack. resultat Budget Intäkter Utfall Intäkter Budget Kostnader Utfall Kostnader Utfall Resultat Ack. resultat Avgiftsbelagd verksamhet SERP Bekämpningsmedel Summa SERP:s resultat för 2010 ska ses mot bakgrund av att flera utvärderingar under året belastat ekonomin över den ansökningskostnad som vid tidpunkten för påbörjandet av utvärderingarna var fastställd i den då gällande avgiftsförordningen. År 2009 justerades ansökningsavgiften för detta arbete på så sätt att kostnaderna för utvärderingen av ett ämne ska rymmas inom de nya avgifterna. Att några ämnesutvärderingar inom SERP belastat ekonomin över respektive ansökningskostnad förklaras av att ansökningskostnaderna som gällde vid tidpunkterna för påbörjandet av dessa utvärderingar var fastställd i den vid tidpunkten för ansökan gällande avgiftsförordning. Till följd av arbetets omfång, komplexitet och i vissa fall ökade omkostnader till följd av personalbyte har de tidigare avgiftstaken inte täckt kostnaderna för utvärderingarna av dessa ämnen. Avgiftsförordningen är nu justerad så avgiftstaket är anpassad till utvärderingskostnaden. I några fall, framför allt utvärderingen av kreosot, har utvärderingen också krävt avsevärt mer tid än vad som är normalt till följd av EU-ländernas politiska splittring rörande användningen av kreosot. Kommissionen har inte fått stöd för varken godkännande eller förbud, varför beslutet nu är en fråga för rådet. Enligt regleringsbrevet får anslagsmedel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten. Årets anslagsbelastning uppgår till 3,9 mnkr. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna ej disponeras (tkr) Verksamhet där avgifterna ej disponeras Ack. resultat Ack. resultat Budget Intäkter Utfall Intäkter Budget Kostnader Utfall Kostnader Utfall Resultat Ack. resultat Offentligrättslig verksamhet , Allmänkemikalier , Bekämpningsmedel , Dispensavgifter Summa Allmänkemikalier För att klara regeringens krav rörande handläggningstider för bekämpningsmedel har den verksamheten under 2010 förstärkts genom intern omfördelning av resurser från verksamhetsområden som delvis finansieras via kemikalieavgifter. Inom ramen för dessa verksamhetsområden har ytterligare nedprioriteringar av avgiftsfinansierad verksamhet varit nödvändig för att klara regeringens krav rörande t.ex. nya regeringsuppdrag som lagts ut under 2010, eller regeringens prioritering av annan skattefinansierad verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet som till en följd av detta prioriterats ned under 2010 är främst nationellt arbete såsom vägledning till företag, utbildning och stöd till företag i samband med införande och tilllämpning av Reach och CLP samt KemI:s bidrag i EUarbetet med att ta fram och uppdatera Echas vägledningsdokument för industrin. Kostnaderna fördelas på tillsyn 9,2 mnkr samt användning och begränsning, samordning och stöd samt faro- och riskbedömning 13,1 mnkr. Bekämpningsmedel Ett positivt eller negativt resultat kan uppstå för ett enskilt år eftersom ärendeinflödet varierar mellan åren och avgiftsintäkternas periodisering inte motsvarar kostnadernas periodisering. Att årets negativa resultat är så stort visar att full kostnadstäckning inte har uppnåtts för bekämpningsmedelsprövningen. Utfallet för intäkterna är väsentligt lägre än budget. Orsaken är främst att antalet inkommande ärenden blev lägre än förväntat. Dessutom trädde en ny förordning om höjda avgifter i kraft senare än vad som antogs i prognosen. Utfallet för kostnaderna är lägre än budget. Orsaken är att antalet inkommande ärenden blev lägre än förväntat. Kostnaden motsvarar det arbete som krävts för att avsluta bekämpningsmedelsärenden i den takt de inkommer till myndigheten. Kemis handlingsplan för att komma till rätta med över- och underskott i avgiftsfinansierad verksamhet redovisas i avsnitt återrapporteringar och uppdrag. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

11 Giftfri miljö Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö vilket innefattar samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppgiften ingår även att samverka med näringslivet, andra myndigheter och organisationer samt med forskarsamhället. Under 2010 har miljömålsarbetet och miljömålet Giftfri miljö varit under förändring och året har därför präglats av utvecklingsarbete. Kemikalieinspektionen har tagit fram och samordnat texter om Giftfri miljö till Miljömålsrådets årliga uppföljningsrapport DeFacto. I den rapporten redovisas såväl miljömålet giftfri miljö som dess delmål. Tillsammans med Naturvårdsverket har KemI även givit ut rapporten Den svenska konsumtionens miljöpåverkan och där skrivit kapitlet Kemikaliespridning på grund av svensk konsumtion. KemI har också uppdaterat följande fem indikatorer till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö på Miljömålsportalen (www.miljomal.se): Hälsofarliga kemiska produkter, Hälsofarliga kemiska konsumentprodukter, Allergiframkallande kemiska produkter, CMR-ämnen i svenskproducerade varor samt Riskindex för växtskyddsmedel. Samverkan kring miljömålet Giftfri miljö Kemikalieinspektionen har under våren deltagit i arbetet inom Miljömålsrådet och dess beredningsgrupper. Efter det att Miljömålsrådet lagts ner har KemI deltagit i Naturvårdsverkets arbetsgrupper för samordning av miljömålsarbetet. Under året har KemI förnyat sitt samverkansavtal med Konsumentverket, vilket ytterligare stärker god myndighetssamverkan. KemI har deltagit i Svenska miljömärkningsnämnden i syfte att påverka kriterierna för den positiva miljömärkningen av produkter inom det nordiska systemet Svanen och EU-blomman. möjlighet att samtala om förutsättningarna för att genom samverkan öka möjligheterna att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås. Medverkade gjorde bland andra miljöministern och en representant från danska Miljöstyrelsen. I en enkät bland deltagarna med en svarsfrekvens på 51 procent uppgav över 90 procent av de svarande att de tyckte att det var en bra eller mycket bra konferens och att de önskade att Forum för Giftfri miljö ska återkomma. Bland kommentarerna fanns många lovord om såväl program och innehåll som organisation. Total kostnad för konferensen har varit tkr. Utveckling av miljömålet Giftfri miljö Kemiindustrins utveckling Kemikalieinspektionen har sammanställt en studie om kemiindustrins utveckling nationellt och internationellt: Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010, som publicerats i KemI-rapport 2/10. Av rapporten framgår att kemiindustrin är en betydelsefull och växande industribransch, såväl i Sverige, inom EU som globalt, samt att handeln med kemikalier växer betydligt fortare än produktionen. Det sker en förskjutning av kemikalieproduktionen till främst Kina, men även Brasilien, Ryssland och Indien. Rapporten har också översatts till engelska och den har bland annat diskuterats inom FN:s miljöprogram (UNEP). Total kostnad för studien har varit 238 tkr. Forum för Giftfri miljö För att stimulera utvecklingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö arrangerade KemI i november 2010 konferensen Forum för Giftfri miljö, som en uppföljning till den konferens som anordnades i Uppsala Årets tema var Kemikalier i varor. Industri och handel visade stort intresse. Fler än 300 representanter från näringslivet, myndigheter, organisationer och forskning fick då Kombinationseffekter Det finns idag mycket forskning som visar att den kombinerade hälso- och miljöeffekten av en kemikalieblandning i regel är större än då hänsyn tas till enskilda kemikaliers effekter var för sig, och att låga halter av kemikalier, som enskilt inte ger någon negativ hälso- eller miljöeffekt, kan ge betydande effekter när de förekommer tillsammans. Mot denna bakgrund har det varit an- 10 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

12 geläget att utreda vidare hur hänsyn kan tas till kombinationseffekter i riskbedömningen och i lagstiftningen. KemI har initierat studien Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH som finns rapporterad i KemI PM 3/10. Total kostnad för denna verksamhet har varit 238 tkr. KemI har även tagit fram en intern strategi för arbetet med kombinationseffekter som har använts i dialogen med Miljödepartementet inför den handlingsplan för kemikalier som regeringen aviserade i budgetpropositionen. Kemikalier och klimat För att belysa synergier och konflikter mellan miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan har KemI låtit genomföra en konsultstudie och en workshop med experter från högskolor och forskning. Studiens resultat visar att målkonflikter, som att använda farliga ämnen i energiteknik för energieffektivitet, bör undvikas. Energieffektivisering genom minskat beroende av fossila råvaror gynnar båda miljökvalitetsmålen. Studien finns rapporterad i KemI PM 4/10 Kemikalier och klimat Synergier och målkonflikter mellan miljömålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Total kostnad för denna verksamhet har varit 237 tkr. KemI har också låtit genomföra en studie av förändringar av behovet av växtskyddsmedel till följd av klimatförändringarna. Vid en klimatförändring, som medför ökade temperaturer och ändrade nederbördsmängder i Sverige, förutses att användningen av växtskyddsmedel kommer att öka och förändras, bl.a. genom en förskjutning från ogräsbekämpningsmedel (herbicider) mot insektsbekämpningsmedel (insekticider). En sådan utveckling kan motverka att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kan uppnås. Arbetet har publicerats i KemI PM 2/10, Klimatförändringarna en utmaning för jordbruket och giftfri miljö. Med anledning av studien har KemI hållit ett seminarium med deltagare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Total kostnad för denna verksamhet har varit 444 tkr. Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Ökande handel och konsumtion av varor medför också ökad spridning av kemikalier. När varuimporten ökar så innebär det ofta ett långt avstånd mellan produktion och konsumtion. Detta kan försvåra möjligheterna att påverka produktutvecklingen och få tillgång till information om varors innehåll av farliga kemikalier. Som grund för en övergripande strategi med överväganden och förslag som kan underlätta ett systematiskt arbete för att minska risker från kemikalier i varor har KemI utvecklat strategier om att öka kunskapen om och substitution av farliga ämnen i varor, om möjligheterna att öka aktörernas tillgång till information om varors innehåll av kemikalier och att utveckla effektiv tillsyn över regler som rör kemikalier i varor. Dessa strategier har använts i dialogen med Miljödepartementet om den handlingsplan för kemikalier som regeringen aviserade i budgetpropositionen. Kemikalier och materialåtervinning För att minska riskerna för hälsa och miljö och samtidigt möjliggöra en ökad materialåtervinning behöver användningen av farliga ämnen i varor minska. Vid avfallshantering och återvinning av material behövs information om vilka ämnen som ingår i materialen och de uttjänta varorna. Avfalls- och kemikaliefrågorna behöver knytas närmare samman. Inom EU pågår strategiarbeten om hållbar materialhantering och resurseffektivitet. KemI har initierat en studie om kopplingar mellan kemikalier i varor och pågående strategiarbeten inom EU om avfall, EU:s arbete med resurseffektivitet och kemikalier, Dnr 240-H KemI har löpande lämnat stöd till regeringens arbete med att ta fram ståndpunkter till rådsslutsatser om kemikalieaspekterna på hållbar materialhantering och hållbar konsumtion och produktion. KemI har också bidragit till Naturvårdsverkets arbete med förebyggande av avfall enligt ramdirektivet för avfall, där minskat innehåll av farliga ämnen i material och produkter är en av tre åtgärdsvägar. Finansbranscherna och kemiska risker För att öka kunskapen om vilka möjligheter som bank-, finans- och försäkringsbranscherna har att bidra med till minskade kemikalierisker har KemI låtit genomföra en förstudie. En generell slutsats från förstudien är att finansbranschen har mycket begränsade kunskaper om kemiska risker och att de sällan tar hänsyn till kemiska risker i sina värderingar, premier etc. Forskningssamverkan KemI har deltagit aktivt i prioritering, bedömning, respektive genomförande av ett antal forskningssatsningar finansierade av Naturvårdsverket, Formas och Mistra. I samarbete med Naturvårdsverket har forskningsutredningar initierats när det gäller att bedöma miljö- och hälsorisker av perfluorerade ämnen, utvärdering av testmetoder och kriterier för neurotoxiska ämnen samt me- KEMIKALIEINSPEKTIONEN

13 todutveckling för att bedöma konsekvenser av myggbekämpning med biologiskt bekämpningsmedel i Nedre Dalälvsområdet. En forskningssatsning inom Formas rörande samverkanseffekter av kemikalier har starkt bidragit till KemI:s arbete inom området. Årets fördelning av forskningsanslag från Formas, där KemI medverkat i prioriteringsarbetet, har bl.a. resulterat i satsningar om hälso- och miljöeffekter av nanomaterial, ett av KemI:s prioriterade områden. Kostnaden för forskningssamverkan uppskattas till 682,5 tkr. 12 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

14 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Kemikalieinspektionen har under året genomfört förstärkningar av prövnings-verksamheten. Stora delar av ärendeköerna för ansökningar om godkännande har arbetats bort och handläggningstiderna har minskat. KemI har också deltagit i arbetet med att genomföra och harmonisera tillämpningen av de EU-gemensamma regelverken för växtskyddsmedel och biocidprodukter. KemI har bistått regeringen i utvecklingen av en ny biocidförordning. Bekämpningsmedel måste vara godkända innan de får släppas ut på marknaden. Regleringen av bekämpningsmedel sker främst genom EU-harmoniserade regelverk, växtskyddsmedelsdirektivet (91/414/EEG) och biociddirektivet (98/8/EG). Det första steget inför ett godkännande av ett bekämpningsmedel är en utvärdering av verksamma ämnen med avseende på risker för hälsa och miljö. Efter granskning och beredning av utvärderingarna i olika EU-arbetsgrupper beslutas om ämnet ska godkännas eller inte. Det sker efter omröstning på kommittémöten. I andra steget ska alla produkter som innehåller det verksamma ämnet godkännas på nationell nivå. De EU-direktiv som nu tillämpas kommer framöver att ersättas med nya EU-förordningar. En ny växtskyddsmedelsförordning (1107/2009/EG) träder i kraft och börjar tillämpas under sommaren En ny biocidförordning är under förhandling. Prövning av verksamma ämnen Europeiska kommissionens första översynsprogram för verksamma ämnen i växtskyddsmedel avslutades under Det första programmet för biocider pågår för närvarande och ska vara genomfört till De ämnen som kommissionen tilldelat Sverige som rapporterande medlemsstat (RMS) utvärderas inom verksamheten Svenska Rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i biocidprodukter och växtskyddsmedel (SERP). Inom dessa översynsprogram har SERP totalt sedan starten tilldelats 41 utvärderingsprojekt som omfattar bedömningar av 16 verksamma ämnen i växtskyddsmedel och 21 ämnen i biocidprodukter. Utvärderingarna bekostas huvudsakligen av ansökningsavgifter. Totalt har sju utvärderingsprojekt avslutats under perioden För att utvärdera ett aktivt ämne i ett växtskyddsmedel, eller en biocidprodukt, har det i genomsnitt totalt gått åt timmar. I de fall där resthaltsbedömningar utförs tillkommer kostnader för Livsmedelsverkets arbete med detta (Figur 1). Kvaliteten och omfattningen på dokumentationen i ansökningarna är mycket varierande. Ett kontroversiellt verksamt ämne som kreosot kräver mycket större arbetsinsatser än ett genomsnittligt ämne. Figur 1 nedan visar kostnaden för de olika ingående delarna av utvärderingen i de avslutade projekten. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

15 Figur 1. Kostnader (tkr) för de projekt som avslutats under perioden , eller för vilka endast marginellt arbete återstår tkr Projektledning Hälsoriskbedömning Kem/fys Miljöriskbedömning Resthaltsbedömning Fenpropidin (PPP) Quinoclamine (PPP) Kreosot (BP)) Sulfurylflourid PT & PT18 (BP) Bromadiolon LT (BP)) DEET (BP) Azimsulfuron (PPP) Isoxaben (PPP) Av tabell 1 framgår att ansökningsavgifterna är olika beroende på om det verksamma kemiska ämnet ingår i ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Kostnaden för utvärdering av ämnen i växtskyddsmedel höjdes år 2005 från tkr till tkr och för ämnen i biocidprodukter vid samma tidpunkt från tkr till tkr. År 2009 ändrades avgifterna för verksamt ämne i växtskyddsmedel till tkr och till tkr om ansökan gjorts av flera sökande, och för ämnen i biocidprodukter till tkr och till tkr om ansökan gjorts av flera sökande. Den del av avgiften som inte förbrukats under utvärderingen ska enligt avgiftsförordningen återbetalas till sökanden. Tabell 1 visar att kostnaderna för vissa ämnen har överstigit ansökningsavgiften som gällde vid ansökningstillfället men som, med undantag av kreosot, skulle ha rymts inom ramen för dagens nivå på ansökningsavgiften. För kreosot har komplexiteten i utvärderingen och en långdragen riskhanteringsprocess i EU i slutfasen av bedömningen bidragit till den höga kostnaden. 14 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

16 Tabell 1. Kostnader (i tkr) för de projekt som avslutats under perioden , eller för vilka endast marginellt arbete återstår Ämne Total tidkostnad Total expenskostnad Total kostnad Ansökningsavgift vid ansökningstillfället Ansökningsavgift gällande från mars 2009 Quinoclamine (PPP) Fenpropidin (PPP) Kreosot (BP) (ej avslutat) Sulfurylflourid PT8, PT18 (BP) / Bromadiolon LT (BP) DEET (ej avslutat) (BP) Azimsulfuron (PPP) (ej avslutat) Isoxaben (PPP) Kostnader där Livsmedelsverkets resthaltsbedömningar ingår. 2. Ansökningarna för de olika produkttyperna inkom vid två olika tillfällen Under 2010 har två ämnen som utvärderats av KemI godkänts i EU. Azimsulfuron har godkänts som verksamt ämne i ogräsmedel och N, N-dietyl-m-toluamid (DEET) har godkänts som ämne i myggmedel. Resursbesparande åtgärder Möjligheterna att vidta resursbesparande åtgärder i uppdraget som rapporterande medlemsstat styrs av EU:s lagstiftning och av att arbetets ambitionsnivå bestäms inom de EU-gemensamma processerna för utveckling av vägledningsdokument och granskning av utvärderingsrapporter. Vissa åtgärder kan dock de enskilda rapporterande medlemsstaterna vidta i syfte att effektivisera arbetet. En sådan åtgärd är att i ett tidigt skede noggrant informera företagen om vad dokumentationen, som ska skickas till KemI, ska innehålla. KemI arbetar kontinuerligt med dialogen med företagen. På så sätt höjs kvaliteten på den dokumentation som sedan inkommer till KemI och arbetet med utvärderingen effektiviseras. Möjligheter att spara resurser finns framför allt i förenklingar av processen för EU-gemensam granskning. Detta måste ske i samförstånd med övriga medlemsstater, kommissionen och dess berörda myndigheter. I detta arbete deltar KemI. Europeiska kommissionen initierade 2007 ett projekt, Annex I Renewal (AIR), vars syfte var att effekti- visera och förkorta processtiden för de ämnen som varit godkända under tio år och som därför måste omprövas. Projektet är nu avslutat och resultatet indikerar att resursbehovet minskat procent per utvärderingsrapport. Den huvudsakliga minskningen beror på att tidigare utvärdering till stor del kunde accepteras även med nuvarande krav. Den återstående minskningen beror på effektivisering av bedömningsarbetet och effektivare kontakter med företagen. Vad beträffar möjligheten att minska behovet av resurser för bedömning av ämnen i biocidprodukter har KemI bistått regeringen i frågor om förenklingar under förhandlingarna om biocidförordningen som ska ersätta det nu gällande biociddirektivet, se avsnitt Stöd till regeringen i EU-arbetet. Prövning av bekämpningsmedelsprodukter KemI prövar ansökningar om godkännanden för biocidprodukter och växtskyddsmedel. När produkter, som tidigare godkänts enligt nationell lagstiftning, ska gå till förnyad prövning tillämpas successivt de nya kunskaper och höjda krav på säkerhet för hälsa och miljö som följer av EU-direktiven. De antal prövningsärenden för bekämpningsmedel som KemI avslutat under 2010 framgår av tabell 2 på nästa sida. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

17 Tabell 2. Redovisning av prestation. Statistik för ärendeprövningen: Antal beslut, handläggningstid och genomsnittlig styckekostnad för de ärenden som avslutats av KemI under 2010 Ärendetyp Biocider Ansökan om godkännande, nationella regler Ansökan om godkännande, EU-regler Ansökan om fortsatt godkännande, nationella regler Ansökan om fortsatt godkännande, nationella regler förenklat förfarande Antal beslut Handläggningstid (mån) 1 Styckekostnad, tkr 2 Total kostnad (tkr) Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler Ömsesidigt erkännande 3 1 Övriga prövningsärenden Växtskyddsmedel Ansökan om godkännande växtskyddsmedel Ansökan om fortsatt godkännande, förenklat förfarande 5 45 Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler Övriga prövningsärenden Återrapporteringskrav för handläggningstid finns endast för vissa ärendetyper. Handläggningstiden avser kalendertid från det att ärendet inkommit till myndigheten till dess att det är avslutat inklusive sökandens tid för kompletteringar. 2. I syfte att hålla nere de administrativa kostnaderna förs statistik över kostnad för enskilda ärenden endast för vissa ärendetyper. 3. Avser ett ömsesidigt erkännande av lågriskprodukt. 4. Övriga prövningsärenden består av ansökningar om villkorsändringar för befintliga godkännanden, dispenser och ytterligare namn. 5. Förenklat förfarande tillämpas i syfte att anpassa produktgodkännandenas tidsfrister till ändrade tidsfrister i det EU-gemensamma arbetsprogrammet för verksamma ämnen. I den redovisade kostnaden per ärendetyp ingår tid för handläggning och vissa stödfunktioner såsom planering, kvalitetssäkring och juriststöd. I dessa kostnader ingår även overheadkostnader för ledning, stödfunktioner, lokaler och utrustning samt omkostnader för personal. Under 2010 har mätmetoderna för styckekostnader förbättrats genom att tidredovisning har införts för varje enskilt ärende om godkännande, fortsatt godkännande och ömsesidigt erkännande. Resultaten visar att styckekostnaderna för att pröva ansökningar om fortsatt godkännande av växtskyddsmedel enligt EU-reglerna i genomsnitt är dubbelt så höga som prövningen av nytt godkännande. För biocidprodukter ökar riskbedömningarnas komplexitet med tiden vilket leder till ökade styckekostnader. Detta är ett led i anpassningen till direktivets strängare krav bland annat när det gäller riskbedömningar. För biocidprodukter skiljer sig inte styckekostnaderna nämnvärt mellan ansökningar om godkännanden och ansökningar om fortsatta godkännanden. De genomsnittliga styckekostnaderna för ärendekategorierna i tabell 2 är inte direkt jämförbara med tidigare års uppgifter om styckekostnader. Orsaker till detta är bland annat att ansökningar om godkännanden respektive fortsatta godkännanden tidigare har samredovisats samt att redovisningsmetoden har förbättrats även i andra avseenden. Dessutom visar mätningar för enskilda ärenden att spridningen i styckekostnad inom ärendetyperna är stor. Anledningen till detta är att komplexiteten hos dessa ärenden varierar mycket som en följd av bland annat bekämpningsmedlets egenskaper och användningsområde. För att klara handläggningen av ett stort antal ansökningar om fortsatt godkännande och samtidigt arbeta bort köerna för ansökningar om nytt godkännande har arbetet förstärkts 2010 jämfört med Under 2010 inkom 26 och 48 ansökningar om godkännande för biocidprodukter respektive växtskyddsmedel (Figur 2). Antalet inkomna ansökningar varierar mellan åren. 16 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

18 Figur 2. Antalet avslutade, antalet oavgjorda och antalet inkomna ansökningar om godkännande under de senaste fem åren, 1, 2 samt handläggningstid för dessa ärenden Inkomna totalt 120 Avslutade 116 Antal ärenden Antal ärenden Växtskydd Biocider Totalt Antal ärenden Oavgjorda Oavgjorda Växtskydd Biocider Totalt Antal månader Antal månader Handläggningstid Handläggningstid Totalt Biocider Växtskydd 1 år Uppgiften i KemI:s årsredovisning för 2009 om antalet inkomna ansökningar var felaktig. Uppgiften är rättad i figuren ovan. 2. Avvikelser i balansen mellan inkomna, avslutade och oavgjorda ärenden uppstår på grund av att vissa ärenden flyttas till en annan kategori när handläggning påbörjas. Den genomsnittliga handläggningstiden för avslutade nyansökningar under 2010 var 18 månader för biocidprodukter och 26 månader för växtskyddsmedel. Detta är en minskning i jämförelse med 2009 (Figur 2). För den del av dessa ärenden som avser biologiska bekämpningsmedel var den genomsnittliga handläggningstiden 9,2 månader (Tabell 3). Tabell 3. Antal avslutade ärenden, total ärendebalans vid årets slut och genomsnittlig handläggningstid för ansökningar om godkännande av biologiskt bekämpningsmedel Antal avslutade ansökningar År Biocidprodukter Växtskyddsmedel Total ärendebalans 1 Genoms. handläggn. tid (mån) , ,2 1. Uppgift om ärendebalans för ansökningar om biologiska bekämpningsmedel går inte att ta fram på grund av byte av diariesystem. Prövningsverksamheten har vuxit under Antalet avslutade ansökningar om godkännande har ökat kraftigt och handläggningstiderna för dessa har minskat (Figur 2). Möjligheten att nå handläggningsmålet under 2011 bedöms vara goda. Ett av de viktigaste skälen till detta är att det under 2011 kommer att finnas tillräckligt med resurser för att klara både inkommande ärenden och resterande ärendekö. Utveckling av prövning av bekämpningsmedelsprodukter Kemikalieinspektionen arbetar på flera sätt för att arbetet med produktgodkännanden ska ske så resurseffektivt som möjligt både för myndigheten och för de sökande företagen. Förbättringar sker dels genom samarbete med externa parter, dvs. sökande företag, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och behöriga myndigheter i andra medlemsstater i EU och dels genom att KemI utvecklar det interna arbetet. Under 2010 har KemI effektiviserat arbetet på flera sätt. Rutiner och processer förbättras löpande och en KEMIKALIEINSPEKTIONEN

19 högre grad av specialisering bland handläggare har uppnåtts genom att ansökningar för likartade produkter hanteras av samma handläggare. Detta gäller särskilt för biocidprodukter och har varit möjligt genom resursförstärkning under Ännu ett sätt att effektivisera är att förbättra informationen till sökande företag om kraven vid produktgodkännande så att ansökningarna är kompletta när de når KemI. Arbete med information har identifierats som en prioriterad insats för att sänka styckekostnaderna för fortsatta godkännanden av växtskyddsmedel. Regelverken för bekämpningsmedel är komplexa och kräver en hög kunskapsnivå hos de sökande företagen. Förbättringar har gjorts av den vägledning för nationell ansökan om produktgodkännande som finns på KemI:s webbplats. Utöver detta har ett stort antal informationsmöten hållits med såväl branschorganisationer som enskilda företag. Under 2010 har 347 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 278 respektive 503 persondagar åt motsvarande verksamhet. De totala kostnaderna för dessa informationsinsatser inklusive overheadkostnader var tkr under Under 2010 infördes en ny metod för att fördela gemensamma kostnader. De totala kostnaderna är därför inte direkt jämförbara bakåt i tiden varför jämförelsen endast görs för omfattningen av kärnverksamheten. För vissa verksamheter är en jämförelse med 2008 inte möjlig på grund av att tidredovisningssystemet gjordes om under Samarbete inom EU KemI har under 2010 deltagit i utvecklingen av samarbetet med andra medlemsstater i EU för att effektivisera produktgodkännandet både för biocidprodukter och för växtskyddsmedel. Samordningen mellan medlemsstaterna bidrar till förenklingar och en utökad harmonisering av bedömningarna för både ansökande företag och de myndigheter som utför produktgodkännanden. När det gäller växtskyddsmedel har KemI varit drivande för att utveckla ett frivilligt samarbete mellan länderna i norra zonen (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige). Syftet är att dela på utvärderingsarbetet, öka möjligheterna för ömsesidigt godkännande och förbereda för den nya växtskyddsmedelförordningen som ska tillämpas från 14 juni Sverige har också varit ordförande i en arbetsgrupp som utarbetar vägledningsdokument om ansökningsprocedurer, riskbedömning och riskhantering. I arbetsgruppen för harmonisering av produktgodkännande för biocidprodukter har KemI bidragit till vägledning bl.a. för hur olika typer av ansökningar ska hanteras i medlemsländerna t.ex. ramformuleringar och villkorsändringar, hur produktrapporten och beslut om godkännande ska utformas, samt vilka krav som ska ställas på de fullmakter företagen utfärdar i samband med produktansökan. Under 2010 har 145 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 83 persondagar åt motsvarande verksamhet. Kostnaden för insatserna inom utveckling av EU-samarbete för produktgodkännanden inklusive overheadkostnader var tkr under Översyn av ämnen på den svenska marknaden Under 2010 har KemI också bidragit i arbetet med den EU-gemensamma processen för översyn av verksamma ämnen som finns eller förväntas komma på den svenska marknaden. Arbetet bidrar till en effektiv produktprövning eftersom de beslut som tas inom EU för verksamma ämnen har stor betydelse för den produktprövning som senare genomförs nationellt. Dessutom behövs kunskapen från riskbedömningarna för de verksamma ämnena när produktansökningarna prövas. Under 2010 har 369 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 303 persondagar åt motsvarande verksamhet. Kostnaden för insatserna inom utveckling av EU-samarbete för produktgodkännanden inklusive overheadkostnader var tkr under Kostnader för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel I de totala kostnaderna för tillsyn och nationell prövning av bekämpningsmedel ingår förutom kostnaderna för produktgodkännandena även kostnader för att hålla register över godkända bekämpningsmedel och att ta fram underlag för årsavgifter. De totala kostnaderna inklusive arbetet med tillsyn av bekämpningsmedel och overheadkostnader redovisas i tabell 4. Kostnaderna för att arbeta bort de ärendeköer som tidigare uppstått redovisas i tabell 5. I dessa tabeller ingår också de kostnader som uppstår vid andra myndigheter i den nationella prövningen. Jordbruksverket (SJV) granskar växtskyddsmedlens effektivitet samt fytotoxicitet. Livsmedelsverket granskar resthalter av bekämpningsmedlen i livsmedel. 18 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

20 Tabell 4. Kostnader i tkr för handläggning av det löpande arbetet med prövning av inkommande ärenden och tillsyn samt intäkter från bekämpningsmedelsavgifter Biocidprodukter Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel totalt Kostnader Handläggning vid KemI Tillsyn vid KemI Summa Handläggning vid SJV Handläggning vid SLV Summa Total summa Intäkter från bekämpningsmedelsavgifter Årsavgifter Ansökningsavgifter Summa Avgiftsintäkternas andel av kostnader Avgiftsintäkternas andel av kostnader vid KemI 75 % Avgiftsintäkternas andel av totala kostnaden för alla tre myndigheter 67 % 1. Tillsyn av bekämpningsmedel redovisas närmare i avsnitt Tillsyn. Tabell 5. Kostnader i tkr för att arbeta bort ärendekö för ansökningar om godkännande för biocidprodukter och växtskyddsmedel 1 Biocidprodukter Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel totalt Kostnader Handläggning vid KemI Handläggning vid SJV Handläggning vid SLV Summa Kostnaderna vid KemI har finansierats med skattedelen av anslaget och kostnaderna vid SJV och SLV har finansierats med bidragsmedel från SJV. 2. KemI mottog dessa tillfälliga bidrag från SJV 2009 och disponerade dem under två år. Jämförelse med tidigare år är missvisande. Stöd till regeringen i EU-arbetet Utöver de EU-möten som är direkt relaterade till utvärdering av ämnen deltar KemI även i ett antal andra möten inom Europeiska kommissionens förvaltning av de EU-gemensamma lagstiftningarna för växtskyddsmedel och biocider. Det gäller möten för behöriga myndigheter, olika arbetsgrupper och kommittémöten där KemI varit regeringens representant när beslut tagits av kommissionen om godkännande eller inte godkännande av verksamma ämnen. Som expertmyndighet har KemI också varit regeringens stöd i förhandlingarna om en ny förordning som ska ersätta nuvarande biociddirektiv och reglera biocidprodukter inom EU. Under miljörådets möte i december 2010 uppnåddes en politisk överenskommelse vilket innebär att förslaget går vidare till parlamentet för en andra läsning. En svensk linje i förhandlingarna har varit att betona behovet av förenklingar i regelverket utan att sänka skyddsnivån. Flera förslag har framförts av Sverige och har vunnit gehör, bl.a. att produkter som innehåller ämnen som medför liten risk för hälsa och miljö kommer att kunna godkännas med ett förenklat förfarande, införande av uteslutningskriterier för särskilt farliga ämnen, gruppering av produkter i biocidfamiljer för ökad effektivitet av handläggningen, datakrav för exponering och effektivitet av verksamt ämne i varor som behandlats med biocider, samt substitution på produktnivå. Under 2010 har 680 persondagar ägnats åt denna verksamhet i jämförelse med 2008 och 2009 då 458 persondagar ägnades åt denna verksamhet. De totala kostnaderna för detta samarbete inom EU, inklusive overheadkostnader, var tkr under På väg mot säkrare bekämpningsmedel Översynsprogrammet inom EU och efterföljande prövning av produkter som genomgått noggrann riskbedömning med höjda säkerhetskrav har fått effekt på den svenska marknadens utbud av preparat. Andelen växtskyddsmedelsprodukter på den svenska marknaden som har prövats enligt de EU-gemensamma principerna för riskbedömning har ökat sedan 1999 (Tabell 6). Motsvarande process för biocidprodukter ger också effekter på utbudet av godkända biocidprodukter. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

21 Tabell 6. Andel godkända produkter som prövats enligt de enhetliga principerna i EU-regelverket för växtskyddsmedel År Antal godkända växtskyddsmedel Andel som prövats enligt EU-gemensamma principer ,7 % ,4 % Inför omröstningen i beslutskommittéerna framför KemI som regeringens representant Sveriges synpunkter. Svenskt agerande bidrar därmed till att fasa ut eller begränsa användningen av farliga ämnen. I rådsförhandlingarna om en ny biocidförordning föreslår Sverige bindande regler för en sträng bedömning av hormonstörande och särskilt farliga ämnen i hela EU. Sammantaget bidrar KemI:s arbete inom EU, liksom inom den nationella produktprövningen, till delmålen för Giftfri miljö. Detta gäller såväl ökad kunskap om ämnen som utfasning av särskilt farliga ämnen och riskminskningsåtgärder. Nationellt handlingsprogram grund till nytt EU-direktiv Arbetet med riskminskning utvecklas också som en följd av ett nytt EU-direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG). Direktivet bygger till stor del på tidigare erfarenheter i Sverige inom nationella handlingsprogram för minskade risker med bekämpningsmedel. Ett förslag till genomförande av direktivet har utarbetats av Naturvårdsverket i samråd med KemI och Jordbruksverket och lämnats till regeringen. Myndigheternas förslag innebär bland annat att det ska ställas särskilt höga krav på växtskyddsmedel för icke yrkesmässigt bruk och en utbildningssatsning för att alla yrkesmässiga användare ska tillämpa ett integrerat växtskydd senast Myndigheterna föreslår också att delar av bestämmelserna bör kunna tillämpas på biocidprodukter. 20 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

22 Industri- och konsumentkemikalier Med syftet att vara en drivkraft i arbetet med att minska risker för hälsa och miljö, orsakade av industri- och konsumentkemikalier, verkar Kemikalieinspektionen inom flera olika forum såväl inom EU som nationellt och internationellt. Informationsinsatser av olika slag har varit viktiga delar i arbetet Kemikalieinspektionen representerar Sverige och driver för Sverige angelägna frågor i flera kommittéer och arbetsgrupper, dels inom Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) dels inom Europeiska kommissionen. En förutsättning för att nå framgång och genomslag är att KemI får gehör i dessa forum och för att lyckas är det nödvändigt att delta, visa engagemang och att aktivt bidra till arbetet. Genom utbildning, upplysning och dialog stödjer KemI svenskt näringsliv i arbetet med att tillämpa och följa kemikalielagstiftningen. Genom att upprätthålla hög kompetens samt bygga upp och strukturera kunskap inom området kemikalierisker kan KemI ge experthjälp och relevant information till myndigheter, media och andra samhällsaktörer. Grunden till att skapa förutsättningar för en stark tillämpning av kemikalielagstiftning läggs ofta inom OECD och FN, forum där KemI är representerat och driver angelägna frågor. En prioriterad uppgift är att bistå regeringen i förhandlingar. Reach och CLP Regeltillämpning och regelutveckling Epoxikonazol och HBCDD klassificeras som reproduktionsstörande KemI har efter många år av pådrivande arbete vunnit gehör för två svenska klassificeringsförslag, dels för bekämpningsmedlet epoxikonazol dels för det bromerade flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan (HBCDD). Echas riskbedömningskommitté har lämnat yttrande om att båda ämnena ska klassificeras som reproduktionsstörande. En konsekvens av detta är en harmoniserad klassificering, som för epoxikonazol kan ligga till grund för ett förbud. Kraven på registreringsunderlagen skärps Tillverkare och importörer av ämnen måste registrera sina ämnen hos Echa och lämna in ett registreringsunderlag som bl.a. innehåller en kemikaliesäkerhetsbedömning, riskhanteringsåtgärder och klassificeringsförslag. Echa har till uppgift att kontrollera registreringsunderlagen genom en så kallad compliance check. Efter att KemI i olika sammanhang tagit upp frågan om vilka legala möjligheter Echa har vid denna kontroll, har Echas och kommissionens tolkning skärpts. Därmed har Echas möjligheter att ingripa mot felaktiga eller bristfälliga kemikaliesäkerhetsbedömningar förbättrats. Detta leder till ökade krav på att informationen i de registreringsunderlag som lämnas in är korrekt, vilket är en förutsättning för ett högt skydd för hälsa och miljö. Föreskrivande kommittén för Reach och CLP I den föreskrivande kommittén för Reach och CLP har KemI bistått regeringen när det gäller att ta fram instruktioner. KemI har deltagit i förhandling och röstning om avgiftsförordningen för CLP, ändring av testmetodförordningen, ändringar av Reach-bilagorna XIII (PBT-kriterier) och XIV (ämnen för tillståndsprövning), ändring av Reach-bilaga XVII (förbud mot akrylamid) och en andra teknisk anpassning av CLP. I samtliga dessa fall har KemI:s arbete bidragit till förbättringar jämfört med kommissionens förslag. Vidare röstade kommittén igenom en ändring av Reachbilaga XVII som innebär utökat kadmiumförbud, men medger höjd kadmiumhalt i byggvaror från återvunnen polyvinylklorid (PVC). Sverige motsatte sig det senare och avstod därför från att rösta samt lämnade in en deklaration. Behöriga myndigheter för Reach och CLP Inom ramen för Competent Authorities för Reach and CLP (CARACAL) har KemI deltagit aktivt på ett tiotal möten och fyra workshoppar (om ämnesutvärdering, straffsanktioner, testförslag och nanomaterial), samt vid ett flertal skriftliga konsultationer. De senare behandlade vägledningar om socioekonomisk analys av tillståndsprövning, informationskrav/kemikaliesäkerhetsanalys, intermediärer samt riskkommunikation. KemI:s synpunkter har bland annat resulterat i viss öppning för bredare Reach-översyn 2012, rimlig tolkning av begreppet intermediär och att flera förbätt- KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ

Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Farliga ämnen i våra vatten lagstiftning och initiativ Eva Sandberg Internationella enheten Avdelningen för Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel Kemikalieinspektionen Det handlar om. Lagstiftning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter; SFS 2016:834 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om bekämpningsmedel; SFS 1998:947 Utkom från trycket den 14 juli 1998 utfärdad den 25 juni 1998. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser 1 I fråga

Läs mer

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar

Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Reach bakgrund, syfte, mål och prioriteringar Föredrag vid Reach-rådets seminarium 12 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen Reach-förordningen Registration, Evaluation, Authorisation

Läs mer

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad:

Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1. Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel Uppdaterad: Import och exportföreskrifter/kemiska produkter m.m. 1 1 kap. Gemensamma bestämmelser 1 [4301] Denna förordning innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av bekämpningsmedel i form av växtskyddsmedel

Läs mer

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen.

Tillsyn 4/12. Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG. www.kemikalieinspektionen. Tillsyn 4/12 Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet med artikel 17 i direktiv 91/414/EEG www.kemikalieinspektionen.se Sveriges rapport om kontroll av växtskyddsmedel 2010 i enlighet

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar

KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar KemI s arbete med farliga ämnen i textilier Pågående arbete och framtida utmaningar Helén Klint Forum för kemikaliesmart handel 12 feb 2016 Helén.Klint@kemi.se KemIs uppdrag Expertmyndighet under miljö-

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs)

Kemikalier i varor. Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Kemikalier i varor Forskningsprogrammet Emissioner av organiska ämnen från varor i teknosfären (ChEmiTecs) Inledning vid slutkonferensen den 9 september 2013 Mona Blomdin Persson Kemikalieinspektionen

Läs mer

Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp?

Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp? Hur arbetar regeringen för att förebygga kemiska föroreningar i vattnets urbana kretslopp? Jerker Forssell Kemikalienheten Vattenstämman, 19 maj 2015 Förslag i vårändringsbudgeten 2015 Förstärkt satsning

Läs mer

Farliga ämnen i avfallet

Farliga ämnen i avfallet Farliga ämnen i avfallet - Hur förebygger vi kemikalierisker i avfallet? - Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Mona Blomdin Persson Sekretariatet Strategier och styrmedel www.kemi.se

Läs mer

Bakgrund. Kemikalieinspektionen. Datum

Bakgrund. Kemikalieinspektionen. Datum Förslag om att inrätta samordningsgrupp för myndighetschefer så att kemikaliehot kan upptäckas tidigare samt förslag till instruktionsändring avseende Toxikologiska rådets roll Kemikalieinspektionen föreslår

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Handlingsplanen för en giftfri vardag

Handlingsplanen för en giftfri vardag Handlingsplanen för en giftfri vardag Födda och ofödda barn Varför en handlingsplan för en giftfri vardag? bly bisfenol A kvicksilver kadmium allergiframkallande biocider Högfluorerade kemiska ämnen ämnen

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Hur ser KemI på dagens situation?

Hur ser KemI på dagens situation? Hur ser KemI på dagens situation? Workshop Hållbar svensk växtodling 9 februari 2011 Peter Bergkvist Innehåll Grundläggande principer för prövningen av växtskyddsmedel i EU. Varför beslutar länderna olika?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll

Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Ett sätt att arbeta för en Giftfri miljö - vägledning för intern kemikaliekontroll Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23-25 414 59 Göteborg 031-61 26 10 www.miljo.goteborg.se Förord Denna vägledning vänder

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008

Kommittédirektiv. Översyn av miljömålssystemet. Dir. 2008:95. Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Kommittédirektiv Översyn av miljömålssystemet Dir. 2008:95 Beslut vid regeringssammanträde den 17 juli 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets

Läs mer

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag

Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag Kemikalieinspektionen inspekterar ditt företag KemI:s inspektionsverksamhet Kemikalieinspektionen, KemI, inspekterar företag som tillverkar* och importerar kemiska produkter, biotekniska organismer och

Läs mer

REACH - förslaget i översikt

REACH - förslaget i översikt REACH - förslaget i översikt REACH Registration, Evaluation, Authorisation of CHemicals - enligt EU-kommissionen 29 oktober 2003 Miljökonferens 2 juni 2005 Amelie Pedersen Avd. Riskbedömning www.kemi.se

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en giftfri miljö. Dir. 2011:50

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en giftfri miljö. Dir. 2011:50 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en giftfri miljö Dir. 2011:50 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning Regeringen beslutar att

Läs mer

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand

Vad jag behöver känna till för att använda PRIO. Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand Vad jag behöver känna till för att använda PRIO Erik Gravenfors PRIO-utbildning 2008-04-09 Farliga ämnen i min bransch? Att tänka efter före ofta lönsammare än sanera i efterhand 1 Miljöbalken kapitel

Läs mer

Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1

Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1 Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1 MISSIV DATUM DIARIENR 2004-01-12 2003/145-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-03-13 M2003/85/Kn Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

1 Beslut Kemikalieinspektionen (KemI) bifaller ansökan om godkännande av nedanstående produkt.

1 Beslut Kemikalieinspektionen (KemI) bifaller ansökan om godkännande av nedanstående produkt. Tillstånd och upplysning Er referens Delgivningskvitto Bayer AB Kronoslätts Företagspark Västanvägen 245 42 Staffanstorp Beslut angående ansökan om godkännande för biocidprodukt Racumin Foam 1 Beslut Kemikalieinspektionen

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se

Handlingsplan för en giftfri vardag www.kemi.se Handlingsplan för en giftfri vardag Förutsättningar Perioden 2011 2014 25 mnkr per år i 4 år Delredovisningar 2012 och 2013 Slutredovisning 31/12 2014 Förslag på åtgärder 2015 2018 Samarbete med en rad

Läs mer

Yttrande över anmälan om Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa ansökningar om produktgodkännande

Yttrande över anmälan om Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa ansökningar om produktgodkännande Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Yttrande över anmälan om Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa ansökningar om produktgodkännande Sammanfattning Den komplexa EU-lagstiftning som

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) Giftfri miljö

Motion till riksdagen 2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) Giftfri miljö Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2606 av Ulf Berg m.fl. (M) Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en kunskapsportal

Läs mer

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar:

Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem strategiska målsättningar: EU KOMMISSIONENS STANDARDISERINGSPAKET: MEDDELANDE OCH FÖRORDNING HUVUDINNEHÅLL Meddelandet om strategisk vision för europeiska standarder inför 2020 (2020 COM (2011) 311 final) innefattar följande fem

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 26 augusti 2013. KIFS 2013:3 Utkom

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2010:742 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 14 kap. 2, 3, 10, 17 och 20,

Läs mer

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012. Regeringsbeslut 1:8 REGERINGEN 2011-06-22, M201112367/Ke M i Ijödepartementet Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalie inspektionen' Handl. Ink. 2011-07- C 4 ; ". Säl< nr löp nr. 6YZ -1{-1(~{f/)8

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel

2015-10-05. Tillsyn av bekämpningsmedel. Innehåll. Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Tillsyn av bekämpningsmedel Jenny Karlsson & Susanna Karlsson Innehåll Vad är bekämpningsmedel? Biocidprodukter Växtskyddsmedel Inspektion av bekämpningsmedel Bekämpningsmedel = Produkter vars syfte är

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Avgifter för bekämpningsmedel

Avgifter för bekämpningsmedel Rapport Nr 5/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Avgifter för bekämpningsmedel Redovisning av ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Avgifter för bekämpningsmedel Redovisning av ett

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel, gäller fr.o.m. 2013-03-26

Ansökningsavgifter för växtskyddsmedel, gäller fr.o.m. 2013-03-26 nsökningsavgifter för växtskyddsmedel, gäller fr.o.m. 2013-03-26 nsökningsblanketter (i Word-format) finns för nedladdning på www.kemi.se TLL 1. Växtskyddsmedel: Kemiska kvivalensbedömning (nytt eller

Läs mer

Växtodlingsrådet 2015-01-21

Växtodlingsrådet 2015-01-21 Växtodlingsrådet 2015-01-21 Kemiska växtskyddsmedel i hållbart jordbruk Sverige har ett bra utgångsläge: Välskötta jordar Tillgång till vatten Kanske ett något varmare klimat är på G Kvalificerade rådgivare

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället?

Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Handlingsplan för en Giftfri vardag och vad kostar miljögifterna samhället? Miljömålskonferens Kemikalier och Giftfri miljö Skåne 2014-03-14 Per Nordmalm Kemikalieinspektionen Vad kostar miljögifterna

Läs mer

Kemikaliehantering. Marianne Wallgren

Kemikaliehantering. Marianne Wallgren Kemikaliehantering Marianne Wallgren 2016-10-13 1 Definition & lagstiftning Hälsorisker Beskrivning av GHS-CLP, SDB & MSDS L U N C H Kemikalieregister, substitutionsarbete Riskbedömningsövning K A F F

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.7.2016 COM(2016) 438 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av lagstiftningspaketet

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM77. Översyn av EU:s viseringskodex. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM77. Översyn av EU:s viseringskodex. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Justitiedepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s viseringskodex Justitiedepartementet 2014-05-05 Dokumentbeteckning COM (2014) 164 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om unionskodexen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Ansökningsavgifter fr o m 2011-08-01 Växtskyddsmedel

Ansökningsavgifter fr o m 2011-08-01 Växtskyddsmedel Ansökningsavgifter fr o m 2011-08-01 Rubriken i varje avsnitt nedan inleds med en kod som motsvarar id-numret på motsvarande ansökningsblankett. Alla ansökningsblanketter (i Microsoft Word-format) finns

Läs mer

Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen Kemikalieinspektionens tolkning

Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen Kemikalieinspektionens tolkning VÄGLEDNING Datum 2012-03-16 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter e-post: kemi@kemi.se Fysikaliskt verkande medel och produkter i gråzonen Kemikalieinspektionens tolkning I detta dokument ger Kemikalieinspektionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2009-0141 Januari 2010 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2009 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2016/2903(RSP) 21.10.2016 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2016

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP Askdagen 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-04-27 1 Regeringsuppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp Uppdrag till Naturvårdsverket

Läs mer

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU

Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach tillsyn - nationellt men i samverkan inom EU Reach rådets seminarium 11 november 2009 Karin Thorán Reach - gemensamt regelverk inom EU med nationell tillsyn Handel med kemiska produkter (ämnen och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Ny EU-förordning om växtskyddsmedel

Ny EU-förordning om växtskyddsmedel Ny EU-förordning om växtskyddsmedel Peter Bergkvist Innehåll 1. Zoner 2. Substitution 3. Stupstockar Två huvudsyften i förordningen 1. Begränsa miljö- och hälsorisker. Reglerna syftar till att nå en hög

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM82. En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Regeringskansliet Faktapromemoria En global konvention om erkännade och verkställighet av domar på privaträttens område Justitiedepartementet 2016-05-18 Dokumentbeteckning KOM (2016) 216 Rekommendation

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor

Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Kemikalieinspektionens tillsyn av kemikalier i varor Mariana Pilenvik & Frida Ramström Inspektörer Kemikalieinspektionen Innehåll Kort om Kemikalieinspektionen Kemikalier i varor och Giftfri vardag Hur

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Ansökan om dispens för användning av antifoulingprodukter för fartyg i internationell fart

Ansökan om dispens för användning av antifoulingprodukter för fartyg i internationell fart Diarienr 5.1.4.b-H16-06038 5.1.4.b-H16-06930 5.1.4.b-H16-06931 5.1.4.b-H16-06932 5.1.4.b-H16-06933 5.1.4.b-H16-06934 5.1.4.b-H16-06935 5.1.4.b-H16-06936 5.1.4.b-H16-06937 5.1.4.b-H16-06938 Avdelningen

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 3 december 2014. KIFS 2014:6 Utkom

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

REGERINGSUPPDRAG OM GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP

REGERINGSUPPDRAG OM GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP REGERINGSUPPDRAG OM GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP Ola Larsson Stockholm 5 & 7 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-19 1 Regeringsuppdraget Regeringen uppdrar

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

Lagstiftning, nyheter 22 november, Vreta kluster

Lagstiftning, nyheter 22 november, Vreta kluster Lagstiftning, nyheter 22 november, Vreta kluster Magnus Sandström Miljöregelenheten, Jordbruksverket magnus.sandstrom@jordbruksverket.se 036-15 89 34 Naturvårdsverket Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2004:606 Utkom från trycket den 22 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken dels

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011

Kommittédirektiv. Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning. Dir. 2011:49. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Kommittédirektiv Miljöbestämmelser för jordbruksföretag och djurhållning Dir. 2011:49 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juni 2011 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas för att utreda miljöbalkens

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.

Länsstyrelsen Kalmar län Samrådssvar dnr: 537-5346-2014 Vattenmyndighetens kansli 391 86 Kalmar vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen. Sändlista: Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr: 537-9859-2014 Vattenmyndighetens kansli 971 86 Luleå vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen i Västernorrlands län Samrådssvar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för vård och omsorg Regeringsbeslut III:13 2016-12-20 S2016/07779/RS (delvis) Socialdepartementet Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för vård och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer