Årsredovisning Kemikalieinspektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Kemikalieinspektionen"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen

2 Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen KEMIKALIEINSPEKTIONEN

3 Kemikalieinspektionen 2011 Foto omslag: Kristian Pohl och Kemikalieinspektionen Grafisk form: Ingse & Co AB Tryck: Litografia Alfaprint 2010 Best.nr: Beställningsadress: CM-Gruppen, Box 11063, Bromma Tel: , fax , e-post: Årsredovisningen finns som nedladdningsbar pdf på 2 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

4 Innehåll Generaldirektören har ordet 4 Kemikalieinspektionens uppdrag 5 Resultatredovisning 7 Inledning 7 Översikt verksamhetens intäkter och kostnader 8 Giftfri miljö 10 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter 13 Industri- och konsumentkemikalier 21 Tillsyn 27 Globalt kemikaliearbete 33 Återrapporteringar och uppdrag 36 Övrigt 42 Personal och kompetensförsörjning 43 Ordlista 45 Finansiell redovisning 47 Sammanställning över väsentliga uppgifter 47 Resultaträkning 48 Balansräkning 49 Anslagsredovisning 51 Tilläggsupplysningar 52 Ersättningar och andra förmåner 53 Noter 54 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

5 Generaldirektören har ordet Sverige, EU och världen en återblick över 2010 visar att Kemikalieinspektionens arbete rymmer insatser för kemikaliekontroll på ett brett fält från det lokala till det globala. Inspektören som undersöker om leksaken innehåller bly med hjälp av KemI:s eget XRF-instrument till kemisten som lär ut kemikaliekontroll till en kollega i Tanzania. Ekotoxikologen som granskar ansökningarna från bekämpningsmedelsföretaget till KemI-representanten som för fram varuperspektivet på FN-mötet om hållbar utveckling i New York har kännetecknats av flera framgångar. Stora delar av köerna för ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel har arbetats bort och handläggningstiderna har minskat. Inom ramen för arbetet med kemikalieförordningen Reach har KemI efter flera års pådrivande arbete fått gehör för två svenska klassificeringsförslag, bekämpningsmedlet epoxiconazole och det bromerade flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan, HBCDD. Antalet frågor till KemI:s Helpdesk, som ger stöd till företag att tolka kemikalieförordningen Reach och klassificerings- och märkningsförordningen CLP tredubblades under året och många medarbetare deltog i arbetet. På seminarier i nio städer i landet fick företagare information om CLP. KemI, med mångårig erfarenhet av riskkommunikation, bidrog med råd till andra medlemsländer i det vägledningsdokument som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa tog fram under Året har också präglats av förberedelser inför flera förändringar som träder i kraft 2011 däribland ny organisation för tillsyn och nya regler för prövning och användning av bekämpningsmedel. Kemikalier i varor har varit i fokus på flera sätt. Tillsynsverksamheten har genomfört flera analyser av konsumentvaror. KemI lanserade Varuguiden som innehåller materialsammansättningar för många varor och ger exempel på ämnen som kan förekomma i dem. Guiden har visat sig vara ett värdefullt hjälpmedel i kontakten mellan inköpare och leverantörer. Kemikalier i varor var också temat på KemI:s största evenemang hittills, Forum för Giftfri miljö, som ägde rum i november i Solna. 300 deltagare kunde beredas plats och flera stod i kö. Miljöminister Andreas Carlgren gästade seminariet. I sitt tal aviserade han det uppdrag som KemI fått i sitt regleringsbrev en handlingsplan för en giftfri vardag. Med 2010 års resultat i ryggen kan jag konstatera att KemI med sina många kompetenta och engagerade medarbetare står väl rustad inför 2011 att anta regeringens utmaning och fortsätta arbetet för att minska kemikalierisker till skydd för hälsa och miljö. Nina Cromnier generaldirektör 4 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

6 Kemikalieinspektionens uppdrag Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU. KemI:s uppgifter enligt instruktion och var resultat från verksamheten återfinns i resultatredovisningen KemI:s uppgifter enligt instruktionen 1 Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso-och miljörisker med 1. kemiska produkter, 2. biotekniska organismer, och 3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer. 2 Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt för att ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder och på andra sätt verka för att miljökvalitetsmålet och dess delmål nås. I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. 3 Kemikalieinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde medverka 1. i samarbetet inom Europeiska unionen, 2. i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete, 3. inom den svenska politiken för global utveckling, och 4. inom det internationella samarbetet i övrigt. Inspektionen ska även vara regeringens expert i det arbete som regeringen bedriver inom dessa områden. Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Tillsyn Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Giftfri miljö Globalt kemikaliearbete Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier 4 Kemikalieinspektionen ska särskilt 1. i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 och deras hälso- och miljörisker. a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder, och b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken, Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn Återrapporteringar och uppdrag Giftfri miljö Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel, Bekämpningsmedel och biotekniska produkter 3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer, 4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet, Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Informera, stödja och samverka läggs under respektive avsnitt. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

7 KemI:s uppgifter enligt instruktionen 5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och 6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsområde. 5 Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Giftfri miljö Tillsyn Giftfri miljö Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn Globalt kemikaliearbete KemI:s uppgifter enligt andra beslut Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Senast ändrad genom (2009:1478). Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Senast ändrad genom (2010:1066). Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Senast ändrad genom (2010:959). Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel. Senast ändrad genom (2010:6). Förordning (2000:338) om biocidprodukter. Senast ändrad genom (2010:709). Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Senast ändrad genom (2010:964). Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Tillsyn Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Tillsyn 6 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

8 Resultatredovisning Inledning Kemikalieinspektionens årsredovisning 2010 följer i stort sett samma indelning av verksamheten som valdes för år 2009, vilket möjliggör en önskad kontinuitet i redovisningen. KemI:s organisation förändrades under år 2009, vilket försvårat möjligheterna att ta fram jämförbara kostnader tre år bakåt i tiden i vissa fall. Under de senaste två åren har arbetet med att förbättra den ekonomiska uppföljningen och modernisera tillhörande systemstöd givit en bättre redovisning, men också medfört att rättvisande jämförelser över åren inte helt låter sig göras. I avsnittet Kemikalieinspektionens uppdrag, finns en tabell med de uppgifter som KemI har enligt instruktionen och hänvisningar till de delar i resultatredovisningen där resultatinformation återfinns. Resultatredovisningen, inleds med en översikt över verksamhetens intäkter och kostnader. Därefter följer de fem olika verksamhetsområdena. I avsnittet Återrapporteringar och uppdrag har vi samlat information om måluppfyllnad och återrapportering enligt regleringsbrev för 2010 samt redovisade uppdrag. Resultatdelen avslutas med redovisning av kompetensförsörjning och en beskrivning av organisationen samt en ordlista. KemI har försökt förbättra och anpassa resultatredovisningen till kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisning av prestationer och kostnader för detta. Vi når inte riktigt fram i det avseendet i år heller. Utvecklingsarbetet behöver fortsätta. Prestationer redovisas i tabellerna 2, 10 och 11. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

9 Översikt verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhet Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Tillsyn Giftfri miljö Globalt kemikaliearbete Totalt Siffror för 2008 går inte att ta fram på grund av omläggning i redovisningen. För 2009 redovisas enbart kostnader per verksamhet, övriga poster redovisas med totalbelopp. Kostnader och intäkter per verksamhet kan inte jämföras med kostnader och intäkter i resultaträkningen. I tabellen per verksamhet ingår overheadkostnader samt en fördelning av kalkyldifferens. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom anslag. Viss verksamhet finansieras genom uppdragsintäkter och bidrag. Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till 156 mnkr. Det har finansierat kärnverksamheterna inklusive myndighetsutövning, administration samt bidrag. Kemikalieinspektionens totala intäkter för offentligrättslig verksamhet uppgick till 62,7 mnkr. Intäkterna kommer från allmänkemikalieavgifter och bekämpningsmedelsavgifter. Lämnade bidrag finansieras huvudsakligen av medel från Sida och från statsbudgeten. Jämfört med 2009 ökade KemI:s anslag totalt sett. Denna ökning har under året huvudsakligen använts för att förstärka arbetet med bekämpningsmedelsprövningen, i syfte att nå regeringens mål om handläggningstider under 2011 och möta ökande volymer i omprövningen. Även arbetet med varor har förstärkts, vilket medfört ökade kostnader för bl.a. verksamheterna Tillsyn och Giftfri miljö. Kostnaderna för Industri- och konsumentkemikalier har under året varit lägre jämfört med 2009, då resurser förts över till bekämpningsmedelsprövningen. 8 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

10 Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras (tkr) Verksamhet där avgifterna disponeras Ack. resultat Ack. resultat Budget Intäkter Utfall Intäkter Budget Kostnader Utfall Kostnader Utfall Resultat Ack. resultat Avgiftsbelagd verksamhet SERP Bekämpningsmedel Summa SERP:s resultat för 2010 ska ses mot bakgrund av att flera utvärderingar under året belastat ekonomin över den ansökningskostnad som vid tidpunkten för påbörjandet av utvärderingarna var fastställd i den då gällande avgiftsförordningen. År 2009 justerades ansökningsavgiften för detta arbete på så sätt att kostnaderna för utvärderingen av ett ämne ska rymmas inom de nya avgifterna. Att några ämnesutvärderingar inom SERP belastat ekonomin över respektive ansökningskostnad förklaras av att ansökningskostnaderna som gällde vid tidpunkterna för påbörjandet av dessa utvärderingar var fastställd i den vid tidpunkten för ansökan gällande avgiftsförordning. Till följd av arbetets omfång, komplexitet och i vissa fall ökade omkostnader till följd av personalbyte har de tidigare avgiftstaken inte täckt kostnaderna för utvärderingarna av dessa ämnen. Avgiftsförordningen är nu justerad så avgiftstaket är anpassad till utvärderingskostnaden. I några fall, framför allt utvärderingen av kreosot, har utvärderingen också krävt avsevärt mer tid än vad som är normalt till följd av EU-ländernas politiska splittring rörande användningen av kreosot. Kommissionen har inte fått stöd för varken godkännande eller förbud, varför beslutet nu är en fråga för rådet. Enligt regleringsbrevet får anslagsmedel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten. Årets anslagsbelastning uppgår till 3,9 mnkr. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna ej disponeras (tkr) Verksamhet där avgifterna ej disponeras Ack. resultat Ack. resultat Budget Intäkter Utfall Intäkter Budget Kostnader Utfall Kostnader Utfall Resultat Ack. resultat Offentligrättslig verksamhet , Allmänkemikalier , Bekämpningsmedel , Dispensavgifter Summa Allmänkemikalier För att klara regeringens krav rörande handläggningstider för bekämpningsmedel har den verksamheten under 2010 förstärkts genom intern omfördelning av resurser från verksamhetsområden som delvis finansieras via kemikalieavgifter. Inom ramen för dessa verksamhetsområden har ytterligare nedprioriteringar av avgiftsfinansierad verksamhet varit nödvändig för att klara regeringens krav rörande t.ex. nya regeringsuppdrag som lagts ut under 2010, eller regeringens prioritering av annan skattefinansierad verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet som till en följd av detta prioriterats ned under 2010 är främst nationellt arbete såsom vägledning till företag, utbildning och stöd till företag i samband med införande och tilllämpning av Reach och CLP samt KemI:s bidrag i EUarbetet med att ta fram och uppdatera Echas vägledningsdokument för industrin. Kostnaderna fördelas på tillsyn 9,2 mnkr samt användning och begränsning, samordning och stöd samt faro- och riskbedömning 13,1 mnkr. Bekämpningsmedel Ett positivt eller negativt resultat kan uppstå för ett enskilt år eftersom ärendeinflödet varierar mellan åren och avgiftsintäkternas periodisering inte motsvarar kostnadernas periodisering. Att årets negativa resultat är så stort visar att full kostnadstäckning inte har uppnåtts för bekämpningsmedelsprövningen. Utfallet för intäkterna är väsentligt lägre än budget. Orsaken är främst att antalet inkommande ärenden blev lägre än förväntat. Dessutom trädde en ny förordning om höjda avgifter i kraft senare än vad som antogs i prognosen. Utfallet för kostnaderna är lägre än budget. Orsaken är att antalet inkommande ärenden blev lägre än förväntat. Kostnaden motsvarar det arbete som krävts för att avsluta bekämpningsmedelsärenden i den takt de inkommer till myndigheten. Kemis handlingsplan för att komma till rätta med över- och underskott i avgiftsfinansierad verksamhet redovisas i avsnitt återrapporteringar och uppdrag. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

11 Giftfri miljö Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö vilket innefattar samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppgiften ingår även att samverka med näringslivet, andra myndigheter och organisationer samt med forskarsamhället. Under 2010 har miljömålsarbetet och miljömålet Giftfri miljö varit under förändring och året har därför präglats av utvecklingsarbete. Kemikalieinspektionen har tagit fram och samordnat texter om Giftfri miljö till Miljömålsrådets årliga uppföljningsrapport DeFacto. I den rapporten redovisas såväl miljömålet giftfri miljö som dess delmål. Tillsammans med Naturvårdsverket har KemI även givit ut rapporten Den svenska konsumtionens miljöpåverkan och där skrivit kapitlet Kemikaliespridning på grund av svensk konsumtion. KemI har också uppdaterat följande fem indikatorer till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö på Miljömålsportalen (www.miljomal.se): Hälsofarliga kemiska produkter, Hälsofarliga kemiska konsumentprodukter, Allergiframkallande kemiska produkter, CMR-ämnen i svenskproducerade varor samt Riskindex för växtskyddsmedel. Samverkan kring miljömålet Giftfri miljö Kemikalieinspektionen har under våren deltagit i arbetet inom Miljömålsrådet och dess beredningsgrupper. Efter det att Miljömålsrådet lagts ner har KemI deltagit i Naturvårdsverkets arbetsgrupper för samordning av miljömålsarbetet. Under året har KemI förnyat sitt samverkansavtal med Konsumentverket, vilket ytterligare stärker god myndighetssamverkan. KemI har deltagit i Svenska miljömärkningsnämnden i syfte att påverka kriterierna för den positiva miljömärkningen av produkter inom det nordiska systemet Svanen och EU-blomman. möjlighet att samtala om förutsättningarna för att genom samverkan öka möjligheterna att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås. Medverkade gjorde bland andra miljöministern och en representant från danska Miljöstyrelsen. I en enkät bland deltagarna med en svarsfrekvens på 51 procent uppgav över 90 procent av de svarande att de tyckte att det var en bra eller mycket bra konferens och att de önskade att Forum för Giftfri miljö ska återkomma. Bland kommentarerna fanns många lovord om såväl program och innehåll som organisation. Total kostnad för konferensen har varit tkr. Utveckling av miljömålet Giftfri miljö Kemiindustrins utveckling Kemikalieinspektionen har sammanställt en studie om kemiindustrins utveckling nationellt och internationellt: Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010, som publicerats i KemI-rapport 2/10. Av rapporten framgår att kemiindustrin är en betydelsefull och växande industribransch, såväl i Sverige, inom EU som globalt, samt att handeln med kemikalier växer betydligt fortare än produktionen. Det sker en förskjutning av kemikalieproduktionen till främst Kina, men även Brasilien, Ryssland och Indien. Rapporten har också översatts till engelska och den har bland annat diskuterats inom FN:s miljöprogram (UNEP). Total kostnad för studien har varit 238 tkr. Forum för Giftfri miljö För att stimulera utvecklingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö arrangerade KemI i november 2010 konferensen Forum för Giftfri miljö, som en uppföljning till den konferens som anordnades i Uppsala Årets tema var Kemikalier i varor. Industri och handel visade stort intresse. Fler än 300 representanter från näringslivet, myndigheter, organisationer och forskning fick då Kombinationseffekter Det finns idag mycket forskning som visar att den kombinerade hälso- och miljöeffekten av en kemikalieblandning i regel är större än då hänsyn tas till enskilda kemikaliers effekter var för sig, och att låga halter av kemikalier, som enskilt inte ger någon negativ hälso- eller miljöeffekt, kan ge betydande effekter när de förekommer tillsammans. Mot denna bakgrund har det varit an- 10 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

12 geläget att utreda vidare hur hänsyn kan tas till kombinationseffekter i riskbedömningen och i lagstiftningen. KemI har initierat studien Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH som finns rapporterad i KemI PM 3/10. Total kostnad för denna verksamhet har varit 238 tkr. KemI har även tagit fram en intern strategi för arbetet med kombinationseffekter som har använts i dialogen med Miljödepartementet inför den handlingsplan för kemikalier som regeringen aviserade i budgetpropositionen. Kemikalier och klimat För att belysa synergier och konflikter mellan miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan har KemI låtit genomföra en konsultstudie och en workshop med experter från högskolor och forskning. Studiens resultat visar att målkonflikter, som att använda farliga ämnen i energiteknik för energieffektivitet, bör undvikas. Energieffektivisering genom minskat beroende av fossila råvaror gynnar båda miljökvalitetsmålen. Studien finns rapporterad i KemI PM 4/10 Kemikalier och klimat Synergier och målkonflikter mellan miljömålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Total kostnad för denna verksamhet har varit 237 tkr. KemI har också låtit genomföra en studie av förändringar av behovet av växtskyddsmedel till följd av klimatförändringarna. Vid en klimatförändring, som medför ökade temperaturer och ändrade nederbördsmängder i Sverige, förutses att användningen av växtskyddsmedel kommer att öka och förändras, bl.a. genom en förskjutning från ogräsbekämpningsmedel (herbicider) mot insektsbekämpningsmedel (insekticider). En sådan utveckling kan motverka att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kan uppnås. Arbetet har publicerats i KemI PM 2/10, Klimatförändringarna en utmaning för jordbruket och giftfri miljö. Med anledning av studien har KemI hållit ett seminarium med deltagare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Total kostnad för denna verksamhet har varit 444 tkr. Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Ökande handel och konsumtion av varor medför också ökad spridning av kemikalier. När varuimporten ökar så innebär det ofta ett långt avstånd mellan produktion och konsumtion. Detta kan försvåra möjligheterna att påverka produktutvecklingen och få tillgång till information om varors innehåll av farliga kemikalier. Som grund för en övergripande strategi med överväganden och förslag som kan underlätta ett systematiskt arbete för att minska risker från kemikalier i varor har KemI utvecklat strategier om att öka kunskapen om och substitution av farliga ämnen i varor, om möjligheterna att öka aktörernas tillgång till information om varors innehåll av kemikalier och att utveckla effektiv tillsyn över regler som rör kemikalier i varor. Dessa strategier har använts i dialogen med Miljödepartementet om den handlingsplan för kemikalier som regeringen aviserade i budgetpropositionen. Kemikalier och materialåtervinning För att minska riskerna för hälsa och miljö och samtidigt möjliggöra en ökad materialåtervinning behöver användningen av farliga ämnen i varor minska. Vid avfallshantering och återvinning av material behövs information om vilka ämnen som ingår i materialen och de uttjänta varorna. Avfalls- och kemikaliefrågorna behöver knytas närmare samman. Inom EU pågår strategiarbeten om hållbar materialhantering och resurseffektivitet. KemI har initierat en studie om kopplingar mellan kemikalier i varor och pågående strategiarbeten inom EU om avfall, EU:s arbete med resurseffektivitet och kemikalier, Dnr 240-H KemI har löpande lämnat stöd till regeringens arbete med att ta fram ståndpunkter till rådsslutsatser om kemikalieaspekterna på hållbar materialhantering och hållbar konsumtion och produktion. KemI har också bidragit till Naturvårdsverkets arbete med förebyggande av avfall enligt ramdirektivet för avfall, där minskat innehåll av farliga ämnen i material och produkter är en av tre åtgärdsvägar. Finansbranscherna och kemiska risker För att öka kunskapen om vilka möjligheter som bank-, finans- och försäkringsbranscherna har att bidra med till minskade kemikalierisker har KemI låtit genomföra en förstudie. En generell slutsats från förstudien är att finansbranschen har mycket begränsade kunskaper om kemiska risker och att de sällan tar hänsyn till kemiska risker i sina värderingar, premier etc. Forskningssamverkan KemI har deltagit aktivt i prioritering, bedömning, respektive genomförande av ett antal forskningssatsningar finansierade av Naturvårdsverket, Formas och Mistra. I samarbete med Naturvårdsverket har forskningsutredningar initierats när det gäller att bedöma miljö- och hälsorisker av perfluorerade ämnen, utvärdering av testmetoder och kriterier för neurotoxiska ämnen samt me- KEMIKALIEINSPEKTIONEN

13 todutveckling för att bedöma konsekvenser av myggbekämpning med biologiskt bekämpningsmedel i Nedre Dalälvsområdet. En forskningssatsning inom Formas rörande samverkanseffekter av kemikalier har starkt bidragit till KemI:s arbete inom området. Årets fördelning av forskningsanslag från Formas, där KemI medverkat i prioriteringsarbetet, har bl.a. resulterat i satsningar om hälso- och miljöeffekter av nanomaterial, ett av KemI:s prioriterade områden. Kostnaden för forskningssamverkan uppskattas till 682,5 tkr. 12 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

14 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Kemikalieinspektionen har under året genomfört förstärkningar av prövnings-verksamheten. Stora delar av ärendeköerna för ansökningar om godkännande har arbetats bort och handläggningstiderna har minskat. KemI har också deltagit i arbetet med att genomföra och harmonisera tillämpningen av de EU-gemensamma regelverken för växtskyddsmedel och biocidprodukter. KemI har bistått regeringen i utvecklingen av en ny biocidförordning. Bekämpningsmedel måste vara godkända innan de får släppas ut på marknaden. Regleringen av bekämpningsmedel sker främst genom EU-harmoniserade regelverk, växtskyddsmedelsdirektivet (91/414/EEG) och biociddirektivet (98/8/EG). Det första steget inför ett godkännande av ett bekämpningsmedel är en utvärdering av verksamma ämnen med avseende på risker för hälsa och miljö. Efter granskning och beredning av utvärderingarna i olika EU-arbetsgrupper beslutas om ämnet ska godkännas eller inte. Det sker efter omröstning på kommittémöten. I andra steget ska alla produkter som innehåller det verksamma ämnet godkännas på nationell nivå. De EU-direktiv som nu tillämpas kommer framöver att ersättas med nya EU-förordningar. En ny växtskyddsmedelsförordning (1107/2009/EG) träder i kraft och börjar tillämpas under sommaren En ny biocidförordning är under förhandling. Prövning av verksamma ämnen Europeiska kommissionens första översynsprogram för verksamma ämnen i växtskyddsmedel avslutades under Det första programmet för biocider pågår för närvarande och ska vara genomfört till De ämnen som kommissionen tilldelat Sverige som rapporterande medlemsstat (RMS) utvärderas inom verksamheten Svenska Rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i biocidprodukter och växtskyddsmedel (SERP). Inom dessa översynsprogram har SERP totalt sedan starten tilldelats 41 utvärderingsprojekt som omfattar bedömningar av 16 verksamma ämnen i växtskyddsmedel och 21 ämnen i biocidprodukter. Utvärderingarna bekostas huvudsakligen av ansökningsavgifter. Totalt har sju utvärderingsprojekt avslutats under perioden För att utvärdera ett aktivt ämne i ett växtskyddsmedel, eller en biocidprodukt, har det i genomsnitt totalt gått åt timmar. I de fall där resthaltsbedömningar utförs tillkommer kostnader för Livsmedelsverkets arbete med detta (Figur 1). Kvaliteten och omfattningen på dokumentationen i ansökningarna är mycket varierande. Ett kontroversiellt verksamt ämne som kreosot kräver mycket större arbetsinsatser än ett genomsnittligt ämne. Figur 1 nedan visar kostnaden för de olika ingående delarna av utvärderingen i de avslutade projekten. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

15 Figur 1. Kostnader (tkr) för de projekt som avslutats under perioden , eller för vilka endast marginellt arbete återstår tkr Projektledning Hälsoriskbedömning Kem/fys Miljöriskbedömning Resthaltsbedömning Fenpropidin (PPP) Quinoclamine (PPP) Kreosot (BP)) Sulfurylflourid PT & PT18 (BP) Bromadiolon LT (BP)) DEET (BP) Azimsulfuron (PPP) Isoxaben (PPP) Av tabell 1 framgår att ansökningsavgifterna är olika beroende på om det verksamma kemiska ämnet ingår i ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Kostnaden för utvärdering av ämnen i växtskyddsmedel höjdes år 2005 från tkr till tkr och för ämnen i biocidprodukter vid samma tidpunkt från tkr till tkr. År 2009 ändrades avgifterna för verksamt ämne i växtskyddsmedel till tkr och till tkr om ansökan gjorts av flera sökande, och för ämnen i biocidprodukter till tkr och till tkr om ansökan gjorts av flera sökande. Den del av avgiften som inte förbrukats under utvärderingen ska enligt avgiftsförordningen återbetalas till sökanden. Tabell 1 visar att kostnaderna för vissa ämnen har överstigit ansökningsavgiften som gällde vid ansökningstillfället men som, med undantag av kreosot, skulle ha rymts inom ramen för dagens nivå på ansökningsavgiften. För kreosot har komplexiteten i utvärderingen och en långdragen riskhanteringsprocess i EU i slutfasen av bedömningen bidragit till den höga kostnaden. 14 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

16 Tabell 1. Kostnader (i tkr) för de projekt som avslutats under perioden , eller för vilka endast marginellt arbete återstår Ämne Total tidkostnad Total expenskostnad Total kostnad Ansökningsavgift vid ansökningstillfället Ansökningsavgift gällande från mars 2009 Quinoclamine (PPP) Fenpropidin (PPP) Kreosot (BP) (ej avslutat) Sulfurylflourid PT8, PT18 (BP) / Bromadiolon LT (BP) DEET (ej avslutat) (BP) Azimsulfuron (PPP) (ej avslutat) Isoxaben (PPP) Kostnader där Livsmedelsverkets resthaltsbedömningar ingår. 2. Ansökningarna för de olika produkttyperna inkom vid två olika tillfällen Under 2010 har två ämnen som utvärderats av KemI godkänts i EU. Azimsulfuron har godkänts som verksamt ämne i ogräsmedel och N, N-dietyl-m-toluamid (DEET) har godkänts som ämne i myggmedel. Resursbesparande åtgärder Möjligheterna att vidta resursbesparande åtgärder i uppdraget som rapporterande medlemsstat styrs av EU:s lagstiftning och av att arbetets ambitionsnivå bestäms inom de EU-gemensamma processerna för utveckling av vägledningsdokument och granskning av utvärderingsrapporter. Vissa åtgärder kan dock de enskilda rapporterande medlemsstaterna vidta i syfte att effektivisera arbetet. En sådan åtgärd är att i ett tidigt skede noggrant informera företagen om vad dokumentationen, som ska skickas till KemI, ska innehålla. KemI arbetar kontinuerligt med dialogen med företagen. På så sätt höjs kvaliteten på den dokumentation som sedan inkommer till KemI och arbetet med utvärderingen effektiviseras. Möjligheter att spara resurser finns framför allt i förenklingar av processen för EU-gemensam granskning. Detta måste ske i samförstånd med övriga medlemsstater, kommissionen och dess berörda myndigheter. I detta arbete deltar KemI. Europeiska kommissionen initierade 2007 ett projekt, Annex I Renewal (AIR), vars syfte var att effekti- visera och förkorta processtiden för de ämnen som varit godkända under tio år och som därför måste omprövas. Projektet är nu avslutat och resultatet indikerar att resursbehovet minskat procent per utvärderingsrapport. Den huvudsakliga minskningen beror på att tidigare utvärdering till stor del kunde accepteras även med nuvarande krav. Den återstående minskningen beror på effektivisering av bedömningsarbetet och effektivare kontakter med företagen. Vad beträffar möjligheten att minska behovet av resurser för bedömning av ämnen i biocidprodukter har KemI bistått regeringen i frågor om förenklingar under förhandlingarna om biocidförordningen som ska ersätta det nu gällande biociddirektivet, se avsnitt Stöd till regeringen i EU-arbetet. Prövning av bekämpningsmedelsprodukter KemI prövar ansökningar om godkännanden för biocidprodukter och växtskyddsmedel. När produkter, som tidigare godkänts enligt nationell lagstiftning, ska gå till förnyad prövning tillämpas successivt de nya kunskaper och höjda krav på säkerhet för hälsa och miljö som följer av EU-direktiven. De antal prövningsärenden för bekämpningsmedel som KemI avslutat under 2010 framgår av tabell 2 på nästa sida. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

17 Tabell 2. Redovisning av prestation. Statistik för ärendeprövningen: Antal beslut, handläggningstid och genomsnittlig styckekostnad för de ärenden som avslutats av KemI under 2010 Ärendetyp Biocider Ansökan om godkännande, nationella regler Ansökan om godkännande, EU-regler Ansökan om fortsatt godkännande, nationella regler Ansökan om fortsatt godkännande, nationella regler förenklat förfarande Antal beslut Handläggningstid (mån) 1 Styckekostnad, tkr 2 Total kostnad (tkr) Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler Ömsesidigt erkännande 3 1 Övriga prövningsärenden Växtskyddsmedel Ansökan om godkännande växtskyddsmedel Ansökan om fortsatt godkännande, förenklat förfarande 5 45 Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler Övriga prövningsärenden Återrapporteringskrav för handläggningstid finns endast för vissa ärendetyper. Handläggningstiden avser kalendertid från det att ärendet inkommit till myndigheten till dess att det är avslutat inklusive sökandens tid för kompletteringar. 2. I syfte att hålla nere de administrativa kostnaderna förs statistik över kostnad för enskilda ärenden endast för vissa ärendetyper. 3. Avser ett ömsesidigt erkännande av lågriskprodukt. 4. Övriga prövningsärenden består av ansökningar om villkorsändringar för befintliga godkännanden, dispenser och ytterligare namn. 5. Förenklat förfarande tillämpas i syfte att anpassa produktgodkännandenas tidsfrister till ändrade tidsfrister i det EU-gemensamma arbetsprogrammet för verksamma ämnen. I den redovisade kostnaden per ärendetyp ingår tid för handläggning och vissa stödfunktioner såsom planering, kvalitetssäkring och juriststöd. I dessa kostnader ingår även overheadkostnader för ledning, stödfunktioner, lokaler och utrustning samt omkostnader för personal. Under 2010 har mätmetoderna för styckekostnader förbättrats genom att tidredovisning har införts för varje enskilt ärende om godkännande, fortsatt godkännande och ömsesidigt erkännande. Resultaten visar att styckekostnaderna för att pröva ansökningar om fortsatt godkännande av växtskyddsmedel enligt EU-reglerna i genomsnitt är dubbelt så höga som prövningen av nytt godkännande. För biocidprodukter ökar riskbedömningarnas komplexitet med tiden vilket leder till ökade styckekostnader. Detta är ett led i anpassningen till direktivets strängare krav bland annat när det gäller riskbedömningar. För biocidprodukter skiljer sig inte styckekostnaderna nämnvärt mellan ansökningar om godkännanden och ansökningar om fortsatta godkännanden. De genomsnittliga styckekostnaderna för ärendekategorierna i tabell 2 är inte direkt jämförbara med tidigare års uppgifter om styckekostnader. Orsaker till detta är bland annat att ansökningar om godkännanden respektive fortsatta godkännanden tidigare har samredovisats samt att redovisningsmetoden har förbättrats även i andra avseenden. Dessutom visar mätningar för enskilda ärenden att spridningen i styckekostnad inom ärendetyperna är stor. Anledningen till detta är att komplexiteten hos dessa ärenden varierar mycket som en följd av bland annat bekämpningsmedlets egenskaper och användningsområde. För att klara handläggningen av ett stort antal ansökningar om fortsatt godkännande och samtidigt arbeta bort köerna för ansökningar om nytt godkännande har arbetet förstärkts 2010 jämfört med Under 2010 inkom 26 och 48 ansökningar om godkännande för biocidprodukter respektive växtskyddsmedel (Figur 2). Antalet inkomna ansökningar varierar mellan åren. 16 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

18 Figur 2. Antalet avslutade, antalet oavgjorda och antalet inkomna ansökningar om godkännande under de senaste fem åren, 1, 2 samt handläggningstid för dessa ärenden Inkomna totalt 120 Avslutade 116 Antal ärenden Antal ärenden Växtskydd Biocider Totalt Antal ärenden Oavgjorda Oavgjorda Växtskydd Biocider Totalt Antal månader Antal månader Handläggningstid Handläggningstid Totalt Biocider Växtskydd 1 år Uppgiften i KemI:s årsredovisning för 2009 om antalet inkomna ansökningar var felaktig. Uppgiften är rättad i figuren ovan. 2. Avvikelser i balansen mellan inkomna, avslutade och oavgjorda ärenden uppstår på grund av att vissa ärenden flyttas till en annan kategori när handläggning påbörjas. Den genomsnittliga handläggningstiden för avslutade nyansökningar under 2010 var 18 månader för biocidprodukter och 26 månader för växtskyddsmedel. Detta är en minskning i jämförelse med 2009 (Figur 2). För den del av dessa ärenden som avser biologiska bekämpningsmedel var den genomsnittliga handläggningstiden 9,2 månader (Tabell 3). Tabell 3. Antal avslutade ärenden, total ärendebalans vid årets slut och genomsnittlig handläggningstid för ansökningar om godkännande av biologiskt bekämpningsmedel Antal avslutade ansökningar År Biocidprodukter Växtskyddsmedel Total ärendebalans 1 Genoms. handläggn. tid (mån) , ,2 1. Uppgift om ärendebalans för ansökningar om biologiska bekämpningsmedel går inte att ta fram på grund av byte av diariesystem. Prövningsverksamheten har vuxit under Antalet avslutade ansökningar om godkännande har ökat kraftigt och handläggningstiderna för dessa har minskat (Figur 2). Möjligheten att nå handläggningsmålet under 2011 bedöms vara goda. Ett av de viktigaste skälen till detta är att det under 2011 kommer att finnas tillräckligt med resurser för att klara både inkommande ärenden och resterande ärendekö. Utveckling av prövning av bekämpningsmedelsprodukter Kemikalieinspektionen arbetar på flera sätt för att arbetet med produktgodkännanden ska ske så resurseffektivt som möjligt både för myndigheten och för de sökande företagen. Förbättringar sker dels genom samarbete med externa parter, dvs. sökande företag, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och behöriga myndigheter i andra medlemsstater i EU och dels genom att KemI utvecklar det interna arbetet. Under 2010 har KemI effektiviserat arbetet på flera sätt. Rutiner och processer förbättras löpande och en KEMIKALIEINSPEKTIONEN

19 högre grad av specialisering bland handläggare har uppnåtts genom att ansökningar för likartade produkter hanteras av samma handläggare. Detta gäller särskilt för biocidprodukter och har varit möjligt genom resursförstärkning under Ännu ett sätt att effektivisera är att förbättra informationen till sökande företag om kraven vid produktgodkännande så att ansökningarna är kompletta när de når KemI. Arbete med information har identifierats som en prioriterad insats för att sänka styckekostnaderna för fortsatta godkännanden av växtskyddsmedel. Regelverken för bekämpningsmedel är komplexa och kräver en hög kunskapsnivå hos de sökande företagen. Förbättringar har gjorts av den vägledning för nationell ansökan om produktgodkännande som finns på KemI:s webbplats. Utöver detta har ett stort antal informationsmöten hållits med såväl branschorganisationer som enskilda företag. Under 2010 har 347 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 278 respektive 503 persondagar åt motsvarande verksamhet. De totala kostnaderna för dessa informationsinsatser inklusive overheadkostnader var tkr under Under 2010 infördes en ny metod för att fördela gemensamma kostnader. De totala kostnaderna är därför inte direkt jämförbara bakåt i tiden varför jämförelsen endast görs för omfattningen av kärnverksamheten. För vissa verksamheter är en jämförelse med 2008 inte möjlig på grund av att tidredovisningssystemet gjordes om under Samarbete inom EU KemI har under 2010 deltagit i utvecklingen av samarbetet med andra medlemsstater i EU för att effektivisera produktgodkännandet både för biocidprodukter och för växtskyddsmedel. Samordningen mellan medlemsstaterna bidrar till förenklingar och en utökad harmonisering av bedömningarna för både ansökande företag och de myndigheter som utför produktgodkännanden. När det gäller växtskyddsmedel har KemI varit drivande för att utveckla ett frivilligt samarbete mellan länderna i norra zonen (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige). Syftet är att dela på utvärderingsarbetet, öka möjligheterna för ömsesidigt godkännande och förbereda för den nya växtskyddsmedelförordningen som ska tillämpas från 14 juni Sverige har också varit ordförande i en arbetsgrupp som utarbetar vägledningsdokument om ansökningsprocedurer, riskbedömning och riskhantering. I arbetsgruppen för harmonisering av produktgodkännande för biocidprodukter har KemI bidragit till vägledning bl.a. för hur olika typer av ansökningar ska hanteras i medlemsländerna t.ex. ramformuleringar och villkorsändringar, hur produktrapporten och beslut om godkännande ska utformas, samt vilka krav som ska ställas på de fullmakter företagen utfärdar i samband med produktansökan. Under 2010 har 145 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 83 persondagar åt motsvarande verksamhet. Kostnaden för insatserna inom utveckling av EU-samarbete för produktgodkännanden inklusive overheadkostnader var tkr under Översyn av ämnen på den svenska marknaden Under 2010 har KemI också bidragit i arbetet med den EU-gemensamma processen för översyn av verksamma ämnen som finns eller förväntas komma på den svenska marknaden. Arbetet bidrar till en effektiv produktprövning eftersom de beslut som tas inom EU för verksamma ämnen har stor betydelse för den produktprövning som senare genomförs nationellt. Dessutom behövs kunskapen från riskbedömningarna för de verksamma ämnena när produktansökningarna prövas. Under 2010 har 369 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 303 persondagar åt motsvarande verksamhet. Kostnaden för insatserna inom utveckling av EU-samarbete för produktgodkännanden inklusive overheadkostnader var tkr under Kostnader för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel I de totala kostnaderna för tillsyn och nationell prövning av bekämpningsmedel ingår förutom kostnaderna för produktgodkännandena även kostnader för att hålla register över godkända bekämpningsmedel och att ta fram underlag för årsavgifter. De totala kostnaderna inklusive arbetet med tillsyn av bekämpningsmedel och overheadkostnader redovisas i tabell 4. Kostnaderna för att arbeta bort de ärendeköer som tidigare uppstått redovisas i tabell 5. I dessa tabeller ingår också de kostnader som uppstår vid andra myndigheter i den nationella prövningen. Jordbruksverket (SJV) granskar växtskyddsmedlens effektivitet samt fytotoxicitet. Livsmedelsverket granskar resthalter av bekämpningsmedlen i livsmedel. 18 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

20 Tabell 4. Kostnader i tkr för handläggning av det löpande arbetet med prövning av inkommande ärenden och tillsyn samt intäkter från bekämpningsmedelsavgifter Biocidprodukter Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel totalt Kostnader Handläggning vid KemI Tillsyn vid KemI Summa Handläggning vid SJV Handläggning vid SLV Summa Total summa Intäkter från bekämpningsmedelsavgifter Årsavgifter Ansökningsavgifter Summa Avgiftsintäkternas andel av kostnader Avgiftsintäkternas andel av kostnader vid KemI 75 % Avgiftsintäkternas andel av totala kostnaden för alla tre myndigheter 67 % 1. Tillsyn av bekämpningsmedel redovisas närmare i avsnitt Tillsyn. Tabell 5. Kostnader i tkr för att arbeta bort ärendekö för ansökningar om godkännande för biocidprodukter och växtskyddsmedel 1 Biocidprodukter Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel totalt Kostnader Handläggning vid KemI Handläggning vid SJV Handläggning vid SLV Summa Kostnaderna vid KemI har finansierats med skattedelen av anslaget och kostnaderna vid SJV och SLV har finansierats med bidragsmedel från SJV. 2. KemI mottog dessa tillfälliga bidrag från SJV 2009 och disponerade dem under två år. Jämförelse med tidigare år är missvisande. Stöd till regeringen i EU-arbetet Utöver de EU-möten som är direkt relaterade till utvärdering av ämnen deltar KemI även i ett antal andra möten inom Europeiska kommissionens förvaltning av de EU-gemensamma lagstiftningarna för växtskyddsmedel och biocider. Det gäller möten för behöriga myndigheter, olika arbetsgrupper och kommittémöten där KemI varit regeringens representant när beslut tagits av kommissionen om godkännande eller inte godkännande av verksamma ämnen. Som expertmyndighet har KemI också varit regeringens stöd i förhandlingarna om en ny förordning som ska ersätta nuvarande biociddirektiv och reglera biocidprodukter inom EU. Under miljörådets möte i december 2010 uppnåddes en politisk överenskommelse vilket innebär att förslaget går vidare till parlamentet för en andra läsning. En svensk linje i förhandlingarna har varit att betona behovet av förenklingar i regelverket utan att sänka skyddsnivån. Flera förslag har framförts av Sverige och har vunnit gehör, bl.a. att produkter som innehåller ämnen som medför liten risk för hälsa och miljö kommer att kunna godkännas med ett förenklat förfarande, införande av uteslutningskriterier för särskilt farliga ämnen, gruppering av produkter i biocidfamiljer för ökad effektivitet av handläggningen, datakrav för exponering och effektivitet av verksamt ämne i varor som behandlats med biocider, samt substitution på produktnivå. Under 2010 har 680 persondagar ägnats åt denna verksamhet i jämförelse med 2008 och 2009 då 458 persondagar ägnades åt denna verksamhet. De totala kostnaderna för detta samarbete inom EU, inklusive overheadkostnader, var tkr under På väg mot säkrare bekämpningsmedel Översynsprogrammet inom EU och efterföljande prövning av produkter som genomgått noggrann riskbedömning med höjda säkerhetskrav har fått effekt på den svenska marknadens utbud av preparat. Andelen växtskyddsmedelsprodukter på den svenska marknaden som har prövats enligt de EU-gemensamma principerna för riskbedömning har ökat sedan 1999 (Tabell 6). Motsvarande process för biocidprodukter ger också effekter på utbudet av godkända biocidprodukter. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

21 Tabell 6. Andel godkända produkter som prövats enligt de enhetliga principerna i EU-regelverket för växtskyddsmedel År Antal godkända växtskyddsmedel Andel som prövats enligt EU-gemensamma principer ,7 % ,4 % Inför omröstningen i beslutskommittéerna framför KemI som regeringens representant Sveriges synpunkter. Svenskt agerande bidrar därmed till att fasa ut eller begränsa användningen av farliga ämnen. I rådsförhandlingarna om en ny biocidförordning föreslår Sverige bindande regler för en sträng bedömning av hormonstörande och särskilt farliga ämnen i hela EU. Sammantaget bidrar KemI:s arbete inom EU, liksom inom den nationella produktprövningen, till delmålen för Giftfri miljö. Detta gäller såväl ökad kunskap om ämnen som utfasning av särskilt farliga ämnen och riskminskningsåtgärder. Nationellt handlingsprogram grund till nytt EU-direktiv Arbetet med riskminskning utvecklas också som en följd av ett nytt EU-direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG). Direktivet bygger till stor del på tidigare erfarenheter i Sverige inom nationella handlingsprogram för minskade risker med bekämpningsmedel. Ett förslag till genomförande av direktivet har utarbetats av Naturvårdsverket i samråd med KemI och Jordbruksverket och lämnats till regeringen. Myndigheternas förslag innebär bland annat att det ska ställas särskilt höga krav på växtskyddsmedel för icke yrkesmässigt bruk och en utbildningssatsning för att alla yrkesmässiga användare ska tillämpa ett integrerat växtskydd senast Myndigheterna föreslår också att delar av bestämmelserna bör kunna tillämpas på biocidprodukter. 20 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

22 Industri- och konsumentkemikalier Med syftet att vara en drivkraft i arbetet med att minska risker för hälsa och miljö, orsakade av industri- och konsumentkemikalier, verkar Kemikalieinspektionen inom flera olika forum såväl inom EU som nationellt och internationellt. Informationsinsatser av olika slag har varit viktiga delar i arbetet Kemikalieinspektionen representerar Sverige och driver för Sverige angelägna frågor i flera kommittéer och arbetsgrupper, dels inom Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) dels inom Europeiska kommissionen. En förutsättning för att nå framgång och genomslag är att KemI får gehör i dessa forum och för att lyckas är det nödvändigt att delta, visa engagemang och att aktivt bidra till arbetet. Genom utbildning, upplysning och dialog stödjer KemI svenskt näringsliv i arbetet med att tillämpa och följa kemikalielagstiftningen. Genom att upprätthålla hög kompetens samt bygga upp och strukturera kunskap inom området kemikalierisker kan KemI ge experthjälp och relevant information till myndigheter, media och andra samhällsaktörer. Grunden till att skapa förutsättningar för en stark tillämpning av kemikalielagstiftning läggs ofta inom OECD och FN, forum där KemI är representerat och driver angelägna frågor. En prioriterad uppgift är att bistå regeringen i förhandlingar. Reach och CLP Regeltillämpning och regelutveckling Epoxikonazol och HBCDD klassificeras som reproduktionsstörande KemI har efter många år av pådrivande arbete vunnit gehör för två svenska klassificeringsförslag, dels för bekämpningsmedlet epoxikonazol dels för det bromerade flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan (HBCDD). Echas riskbedömningskommitté har lämnat yttrande om att båda ämnena ska klassificeras som reproduktionsstörande. En konsekvens av detta är en harmoniserad klassificering, som för epoxikonazol kan ligga till grund för ett förbud. Kraven på registreringsunderlagen skärps Tillverkare och importörer av ämnen måste registrera sina ämnen hos Echa och lämna in ett registreringsunderlag som bl.a. innehåller en kemikaliesäkerhetsbedömning, riskhanteringsåtgärder och klassificeringsförslag. Echa har till uppgift att kontrollera registreringsunderlagen genom en så kallad compliance check. Efter att KemI i olika sammanhang tagit upp frågan om vilka legala möjligheter Echa har vid denna kontroll, har Echas och kommissionens tolkning skärpts. Därmed har Echas möjligheter att ingripa mot felaktiga eller bristfälliga kemikaliesäkerhetsbedömningar förbättrats. Detta leder till ökade krav på att informationen i de registreringsunderlag som lämnas in är korrekt, vilket är en förutsättning för ett högt skydd för hälsa och miljö. Föreskrivande kommittén för Reach och CLP I den föreskrivande kommittén för Reach och CLP har KemI bistått regeringen när det gäller att ta fram instruktioner. KemI har deltagit i förhandling och röstning om avgiftsförordningen för CLP, ändring av testmetodförordningen, ändringar av Reach-bilagorna XIII (PBT-kriterier) och XIV (ämnen för tillståndsprövning), ändring av Reach-bilaga XVII (förbud mot akrylamid) och en andra teknisk anpassning av CLP. I samtliga dessa fall har KemI:s arbete bidragit till förbättringar jämfört med kommissionens förslag. Vidare röstade kommittén igenom en ändring av Reachbilaga XVII som innebär utökat kadmiumförbud, men medger höjd kadmiumhalt i byggvaror från återvunnen polyvinylklorid (PVC). Sverige motsatte sig det senare och avstod därför från att rösta samt lämnade in en deklaration. Behöriga myndigheter för Reach och CLP Inom ramen för Competent Authorities för Reach and CLP (CARACAL) har KemI deltagit aktivt på ett tiotal möten och fyra workshoppar (om ämnesutvärdering, straffsanktioner, testförslag och nanomaterial), samt vid ett flertal skriftliga konsultationer. De senare behandlade vägledningar om socioekonomisk analys av tillståndsprövning, informationskrav/kemikaliesäkerhetsanalys, intermediärer samt riskkommunikation. KemI:s synpunkter har bland annat resulterat i viss öppning för bredare Reach-översyn 2012, rimlig tolkning av begreppet intermediär och att flera förbätt- KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011

Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Läkemedelsverkets årsredovisning 2011 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0)18 17 46 00

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn

Överlåtelse av viss kemikalietillsyn Rapport Nr 7/12 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport från ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Överlåtelse av viss kemikalietillsyn rapport

Läs mer

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9

Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Årsredovisning 2009 ESV 2009:9 Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från www.esv.se. Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. För statligt anställda är ESV:s

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7

Stärkta inför kommande utmaningar 2. Året i korthet 5. Om Finansinspektionen 7 Årsredovisning 2013 17 februari 2014 Dnr 14-1728 INNEHÅLL Stärkta inför kommande utmaningar 2 Året i korthet 5 Om Finansinspektionen 7 Finansinspektionens uppdrag 7 Så finansieras FI 7 Organisation och

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3

ä L ä L ä L ä L 3 b 3 b 3 b 3 b L ä L ä L ä L < N < N < N < N 3 b 3 b 3 b 3 L ä L ä L ä L GD har ordet 1 Resultatredovisning 3 Årsredovisning 2013 ä L ä L ä L ä L N Innehåll C N C N C N GD har ordet 1 3 b 3 b 3 b 3 b Viktiga händelser 2013 2 Resultatredovisning 3 Ekonomisk översikt 3 L ä L ä L ä L Nationellt tillstånd 4 Övergripande

Läs mer

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6

Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Årsredovisning 2014 Kommerskollegium, Februari 2015. ISBN: 978-91-86575-94-6 Innehållsförteckning 1. Generaldirektörens förord... 2 2. Året i korthet... 3 3. Sammanfattande resultatbedömning... 5 4. En

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Konsumentverkets årsredovisning 2008

Konsumentverkets årsredovisning 2008 Konsumentverkets årsredovisning 2008 Innehåll GD har ordet 3 Ordlista 5 1. Resursfördelning på verksamhetsområden 7 2. Politikområde Konsumentpolitik 11 3. Politikområde Regional tillväxtpolitik 53 4.

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011

Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Tillsyn 2/11 Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2011 Kemikalieinspektionen www.kemi.se Best.nr. 510 999 Sundbyberg, februari 2011 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Bo 11063,

Läs mer

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05

Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 Mapsec PÅ UPPDRAG AV Statskontoret Analys av Läkemedelsverkets verksamhet, ekonomi, interna styrning och kontroll 2009-09- 05 MAPSEC KB Box 70396 Telefon 08-506 361 50 Fax 08-506 362 10 info@mapsec.com

Läs mer

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011

an olem an c oto: d F Årsredovisning 2011 Foto: dan coleman Årsredovisning 2011 innehåll 20 år av utmaningar och möjligheter 3 Sammanfattning av FI:s kärnverksamhet och kostnader 5 Finansinspektionens mål, uppgifter och verksamhet i sammandrag

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

2013:13. Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering 2013:13 Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2013-06-26 2012/278-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-12-13 N2012/6308/FIN Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G 2014 ÅRSREDOVISNING 2 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014 TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2014 3 Innehåll Innehåll...3 Generaltulldirektören har ordet...5 Om Tullverket...7 Ekonomiskt resultat...11 Viktiga händelser...14

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll. 1 (66) Årsredovisning Svenska ESF-rådet

Innehåll. 1 (66) Årsredovisning Svenska ESF-rådet Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll... 1 GD har ordet... 3 1. Svenska ESF-rådets uppgifter... 5 1.1 Organisation... 5 1.2 Vision och värdegrund... 6 1.3 Uppdrag... 7 1.4 Risker och riskhantering... 8

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6

2 (57) Innehållsförteckning. 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 (57) Bolagsverkets årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 1.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel 3 1.2 Bolagsverkets organisation 6 2 Resultatredovisning... 7 2.1

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer