Årsredovisning Kemikalieinspektionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2010. Kemikalieinspektionen"

Transkript

1 Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen

2 Årsredovisning 2010 Kemikalieinspektionen KEMIKALIEINSPEKTIONEN

3 Kemikalieinspektionen 2011 Foto omslag: Kristian Pohl och Kemikalieinspektionen Grafisk form: Ingse & Co AB Tryck: Litografia Alfaprint 2010 Best.nr: Beställningsadress: CM-Gruppen, Box 11063, Bromma Tel: , fax , e-post: Årsredovisningen finns som nedladdningsbar pdf på 2 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

4 Innehåll Generaldirektören har ordet 4 Kemikalieinspektionens uppdrag 5 Resultatredovisning 7 Inledning 7 Översikt verksamhetens intäkter och kostnader 8 Giftfri miljö 10 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter 13 Industri- och konsumentkemikalier 21 Tillsyn 27 Globalt kemikaliearbete 33 Återrapporteringar och uppdrag 36 Övrigt 42 Personal och kompetensförsörjning 43 Ordlista 45 Finansiell redovisning 47 Sammanställning över väsentliga uppgifter 47 Resultaträkning 48 Balansräkning 49 Anslagsredovisning 51 Tilläggsupplysningar 52 Ersättningar och andra förmåner 53 Noter 54 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

5 Generaldirektören har ordet Sverige, EU och världen en återblick över 2010 visar att Kemikalieinspektionens arbete rymmer insatser för kemikaliekontroll på ett brett fält från det lokala till det globala. Inspektören som undersöker om leksaken innehåller bly med hjälp av KemI:s eget XRF-instrument till kemisten som lär ut kemikaliekontroll till en kollega i Tanzania. Ekotoxikologen som granskar ansökningarna från bekämpningsmedelsföretaget till KemI-representanten som för fram varuperspektivet på FN-mötet om hållbar utveckling i New York har kännetecknats av flera framgångar. Stora delar av köerna för ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel har arbetats bort och handläggningstiderna har minskat. Inom ramen för arbetet med kemikalieförordningen Reach har KemI efter flera års pådrivande arbete fått gehör för två svenska klassificeringsförslag, bekämpningsmedlet epoxiconazole och det bromerade flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan, HBCDD. Antalet frågor till KemI:s Helpdesk, som ger stöd till företag att tolka kemikalieförordningen Reach och klassificerings- och märkningsförordningen CLP tredubblades under året och många medarbetare deltog i arbetet. På seminarier i nio städer i landet fick företagare information om CLP. KemI, med mångårig erfarenhet av riskkommunikation, bidrog med råd till andra medlemsländer i det vägledningsdokument som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa tog fram under Året har också präglats av förberedelser inför flera förändringar som träder i kraft 2011 däribland ny organisation för tillsyn och nya regler för prövning och användning av bekämpningsmedel. Kemikalier i varor har varit i fokus på flera sätt. Tillsynsverksamheten har genomfört flera analyser av konsumentvaror. KemI lanserade Varuguiden som innehåller materialsammansättningar för många varor och ger exempel på ämnen som kan förekomma i dem. Guiden har visat sig vara ett värdefullt hjälpmedel i kontakten mellan inköpare och leverantörer. Kemikalier i varor var också temat på KemI:s största evenemang hittills, Forum för Giftfri miljö, som ägde rum i november i Solna. 300 deltagare kunde beredas plats och flera stod i kö. Miljöminister Andreas Carlgren gästade seminariet. I sitt tal aviserade han det uppdrag som KemI fått i sitt regleringsbrev en handlingsplan för en giftfri vardag. Med 2010 års resultat i ryggen kan jag konstatera att KemI med sina många kompetenta och engagerade medarbetare står väl rustad inför 2011 att anta regeringens utmaning och fortsätta arbetet för att minska kemikalierisker till skydd för hälsa och miljö. Nina Cromnier generaldirektör 4 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

6 Kemikalieinspektionens uppdrag Kemikalieinspektionen (KemI) är central tillsynsmyndighet med ansvar för kemikaliekontrollen. KemI sorterar under Miljödepartementet. KemI är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och arbetar i Sverige och inom EU för att driva fram lagstiftning och regler som bidrar till att Sverige uppnår målet. Eftersom kemikaliereglerna är harmoniserade inom EU sker en stor del av KemI:s arbete inom ramen för EU. KemI:s uppgifter enligt instruktion och var resultat från verksamheten återfinns i resultatredovisningen KemI:s uppgifter enligt instruktionen 1 Kemikalieinspektionen är, i den mån inte någon annan myndighet har uppgiften, förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso-och miljörisker med 1. kemiska produkter, 2. biotekniska organismer, och 3. varor som på grund av sitt innehåll eller behandling har sådana egenskaper att de behöver regleras som kemiska produkter eller biotekniska organismer. 2 Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt för att ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder och på andra sätt verka för att miljökvalitetsmålet och dess delmål nås. I miljömålsarbetet ska inspektionen rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. 3 Kemikalieinspektionen ska inom sitt verksamhetsområde medverka 1. i samarbetet inom Europeiska unionen, 2. i det miljöarbete som bedrivs inom ramen för svenskt utvecklingssamarbete, 3. inom den svenska politiken för global utveckling, och 4. inom det internationella samarbetet i övrigt. Inspektionen ska även vara regeringens expert i det arbete som regeringen bedriver inom dessa områden. Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Tillsyn Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Giftfri miljö Globalt kemikaliearbete Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier 4 Kemikalieinspektionen ska särskilt 1. i fråga om sådana produkter, organismer och varor som anges i 1 och deras hälso- och miljörisker. a) följa utvecklingen, hålla regeringen informerad och vid behov föreslå åtgärder, och b) meddela föreskrifter enligt bestämmelser som meddelats med stöd av miljöbalken, Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn Återrapporteringar och uppdrag Giftfri miljö Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn 2. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel, Bekämpningsmedel och biotekniska produkter 3. föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer, 4. informera, stödja och samverka med företag, myndigheter och andra berörda om kemiska produkter, biotekniska organismer, kemikaliesäkerhet och gällande regler samt i frågor som rör inspektionens verksamhet, Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Informera, stödja och samverka läggs under respektive avsnitt. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

7 KemI:s uppgifter enligt instruktionen 5. bidra med kunskap för att främja forsknings- och utvecklingssamarbete som har särskild betydelse för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och 6. ansvara för den centrala tillsynsvägledningen inom sitt verksamhetsområde. 5 Kemikalieinspektionen ska se till att de regelverk och rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag. Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Giftfri miljö Tillsyn Giftfri miljö Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Tillsyn Globalt kemikaliearbete KemI:s uppgifter enligt andra beslut Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Senast ändrad genom (2009:1478). Förordning (2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Senast ändrad genom (2010:1066). Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Senast ändrad genom (2010:959). Förordning (2006:1010) om växtskyddsmedel. Senast ändrad genom (2010:6). Förordning (2000:338) om biocidprodukter. Senast ändrad genom (2010:709). Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Senast ändrad genom (2010:964). Resultat återfinns bl.a. i följande avsnitt Tillsyn Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Industri- och konsumentkemikalier Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Tillsyn 6 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

8 Resultatredovisning Inledning Kemikalieinspektionens årsredovisning 2010 följer i stort sett samma indelning av verksamheten som valdes för år 2009, vilket möjliggör en önskad kontinuitet i redovisningen. KemI:s organisation förändrades under år 2009, vilket försvårat möjligheterna att ta fram jämförbara kostnader tre år bakåt i tiden i vissa fall. Under de senaste två åren har arbetet med att förbättra den ekonomiska uppföljningen och modernisera tillhörande systemstöd givit en bättre redovisning, men också medfört att rättvisande jämförelser över åren inte helt låter sig göras. I avsnittet Kemikalieinspektionens uppdrag, finns en tabell med de uppgifter som KemI har enligt instruktionen och hänvisningar till de delar i resultatredovisningen där resultatinformation återfinns. Resultatredovisningen, inleds med en översikt över verksamhetens intäkter och kostnader. Därefter följer de fem olika verksamhetsområdena. I avsnittet Återrapporteringar och uppdrag har vi samlat information om måluppfyllnad och återrapportering enligt regleringsbrev för 2010 samt redovisade uppdrag. Resultatdelen avslutas med redovisning av kompetensförsörjning och en beskrivning av organisationen samt en ordlista. KemI har försökt förbättra och anpassa resultatredovisningen till kraven i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisning av prestationer och kostnader för detta. Vi når inte riktigt fram i det avseendet i år heller. Utvecklingsarbetet behöver fortsätta. Prestationer redovisas i tabellerna 2, 10 och 11. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

9 Översikt verksamhetens intäkter och kostnader (tkr) Verksamhet Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag Intäkter av anslag Övriga intäkter Kostnader Uppbörd Lämnade bidrag Industri- och konsumentkemikalier Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Tillsyn Giftfri miljö Globalt kemikaliearbete Totalt Siffror för 2008 går inte att ta fram på grund av omläggning i redovisningen. För 2009 redovisas enbart kostnader per verksamhet, övriga poster redovisas med totalbelopp. Kostnader och intäkter per verksamhet kan inte jämföras med kostnader och intäkter i resultaträkningen. I tabellen per verksamhet ingår overheadkostnader samt en fördelning av kalkyldifferens. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom anslag. Viss verksamhet finansieras genom uppdragsintäkter och bidrag. Det totala anslagsutnyttjandet under året uppgick till 156 mnkr. Det har finansierat kärnverksamheterna inklusive myndighetsutövning, administration samt bidrag. Kemikalieinspektionens totala intäkter för offentligrättslig verksamhet uppgick till 62,7 mnkr. Intäkterna kommer från allmänkemikalieavgifter och bekämpningsmedelsavgifter. Lämnade bidrag finansieras huvudsakligen av medel från Sida och från statsbudgeten. Jämfört med 2009 ökade KemI:s anslag totalt sett. Denna ökning har under året huvudsakligen använts för att förstärka arbetet med bekämpningsmedelsprövningen, i syfte att nå regeringens mål om handläggningstider under 2011 och möta ökande volymer i omprövningen. Även arbetet med varor har förstärkts, vilket medfört ökade kostnader för bl.a. verksamheterna Tillsyn och Giftfri miljö. Kostnaderna för Industri- och konsumentkemikalier har under året varit lägre jämfört med 2009, då resurser förts över till bekämpningsmedelsprövningen. 8 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

10 Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna disponeras (tkr) Verksamhet där avgifterna disponeras Ack. resultat Ack. resultat Budget Intäkter Utfall Intäkter Budget Kostnader Utfall Kostnader Utfall Resultat Ack. resultat Avgiftsbelagd verksamhet SERP Bekämpningsmedel Summa SERP:s resultat för 2010 ska ses mot bakgrund av att flera utvärderingar under året belastat ekonomin över den ansökningskostnad som vid tidpunkten för påbörjandet av utvärderingarna var fastställd i den då gällande avgiftsförordningen. År 2009 justerades ansökningsavgiften för detta arbete på så sätt att kostnaderna för utvärderingen av ett ämne ska rymmas inom de nya avgifterna. Att några ämnesutvärderingar inom SERP belastat ekonomin över respektive ansökningskostnad förklaras av att ansökningskostnaderna som gällde vid tidpunkterna för påbörjandet av dessa utvärderingar var fastställd i den vid tidpunkten för ansökan gällande avgiftsförordning. Till följd av arbetets omfång, komplexitet och i vissa fall ökade omkostnader till följd av personalbyte har de tidigare avgiftstaken inte täckt kostnaderna för utvärderingarna av dessa ämnen. Avgiftsförordningen är nu justerad så avgiftstaket är anpassad till utvärderingskostnaden. I några fall, framför allt utvärderingen av kreosot, har utvärderingen också krävt avsevärt mer tid än vad som är normalt till följd av EU-ländernas politiska splittring rörande användningen av kreosot. Kommissionen har inte fått stöd för varken godkännande eller förbud, varför beslutet nu är en fråga för rådet. Enligt regleringsbrevet får anslagsmedel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten. Årets anslagsbelastning uppgår till 3,9 mnkr. Avgiftsbelagd verksamhet där avgifterna ej disponeras (tkr) Verksamhet där avgifterna ej disponeras Ack. resultat Ack. resultat Budget Intäkter Utfall Intäkter Budget Kostnader Utfall Kostnader Utfall Resultat Ack. resultat Offentligrättslig verksamhet , Allmänkemikalier , Bekämpningsmedel , Dispensavgifter Summa Allmänkemikalier För att klara regeringens krav rörande handläggningstider för bekämpningsmedel har den verksamheten under 2010 förstärkts genom intern omfördelning av resurser från verksamhetsområden som delvis finansieras via kemikalieavgifter. Inom ramen för dessa verksamhetsområden har ytterligare nedprioriteringar av avgiftsfinansierad verksamhet varit nödvändig för att klara regeringens krav rörande t.ex. nya regeringsuppdrag som lagts ut under 2010, eller regeringens prioritering av annan skattefinansierad verksamhet. Avgiftsfinansierad verksamhet som till en följd av detta prioriterats ned under 2010 är främst nationellt arbete såsom vägledning till företag, utbildning och stöd till företag i samband med införande och tilllämpning av Reach och CLP samt KemI:s bidrag i EUarbetet med att ta fram och uppdatera Echas vägledningsdokument för industrin. Kostnaderna fördelas på tillsyn 9,2 mnkr samt användning och begränsning, samordning och stöd samt faro- och riskbedömning 13,1 mnkr. Bekämpningsmedel Ett positivt eller negativt resultat kan uppstå för ett enskilt år eftersom ärendeinflödet varierar mellan åren och avgiftsintäkternas periodisering inte motsvarar kostnadernas periodisering. Att årets negativa resultat är så stort visar att full kostnadstäckning inte har uppnåtts för bekämpningsmedelsprövningen. Utfallet för intäkterna är väsentligt lägre än budget. Orsaken är främst att antalet inkommande ärenden blev lägre än förväntat. Dessutom trädde en ny förordning om höjda avgifter i kraft senare än vad som antogs i prognosen. Utfallet för kostnaderna är lägre än budget. Orsaken är att antalet inkommande ärenden blev lägre än förväntat. Kostnaden motsvarar det arbete som krävts för att avsluta bekämpningsmedelsärenden i den takt de inkommer till myndigheten. Kemis handlingsplan för att komma till rätta med över- och underskott i avgiftsfinansierad verksamhet redovisas i avsnitt återrapporteringar och uppdrag. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

11 Giftfri miljö Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö vilket innefattar samordning, utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I uppgiften ingår även att samverka med näringslivet, andra myndigheter och organisationer samt med forskarsamhället. Under 2010 har miljömålsarbetet och miljömålet Giftfri miljö varit under förändring och året har därför präglats av utvecklingsarbete. Kemikalieinspektionen har tagit fram och samordnat texter om Giftfri miljö till Miljömålsrådets årliga uppföljningsrapport DeFacto. I den rapporten redovisas såväl miljömålet giftfri miljö som dess delmål. Tillsammans med Naturvårdsverket har KemI även givit ut rapporten Den svenska konsumtionens miljöpåverkan och där skrivit kapitlet Kemikaliespridning på grund av svensk konsumtion. KemI har också uppdaterat följande fem indikatorer till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö på Miljömålsportalen (www.miljomal.se): Hälsofarliga kemiska produkter, Hälsofarliga kemiska konsumentprodukter, Allergiframkallande kemiska produkter, CMR-ämnen i svenskproducerade varor samt Riskindex för växtskyddsmedel. Samverkan kring miljömålet Giftfri miljö Kemikalieinspektionen har under våren deltagit i arbetet inom Miljömålsrådet och dess beredningsgrupper. Efter det att Miljömålsrådet lagts ner har KemI deltagit i Naturvårdsverkets arbetsgrupper för samordning av miljömålsarbetet. Under året har KemI förnyat sitt samverkansavtal med Konsumentverket, vilket ytterligare stärker god myndighetssamverkan. KemI har deltagit i Svenska miljömärkningsnämnden i syfte att påverka kriterierna för den positiva miljömärkningen av produkter inom det nordiska systemet Svanen och EU-blomman. möjlighet att samtala om förutsättningarna för att genom samverkan öka möjligheterna att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska kunna uppnås. Medverkade gjorde bland andra miljöministern och en representant från danska Miljöstyrelsen. I en enkät bland deltagarna med en svarsfrekvens på 51 procent uppgav över 90 procent av de svarande att de tyckte att det var en bra eller mycket bra konferens och att de önskade att Forum för Giftfri miljö ska återkomma. Bland kommentarerna fanns många lovord om såväl program och innehåll som organisation. Total kostnad för konferensen har varit tkr. Utveckling av miljömålet Giftfri miljö Kemiindustrins utveckling Kemikalieinspektionen har sammanställt en studie om kemiindustrins utveckling nationellt och internationellt: Kemisk industri ur ett ekonomiskt perspektiv Utvecklingstendenser i världen, EU och Sverige 2010, som publicerats i KemI-rapport 2/10. Av rapporten framgår att kemiindustrin är en betydelsefull och växande industribransch, såväl i Sverige, inom EU som globalt, samt att handeln med kemikalier växer betydligt fortare än produktionen. Det sker en förskjutning av kemikalieproduktionen till främst Kina, men även Brasilien, Ryssland och Indien. Rapporten har också översatts till engelska och den har bland annat diskuterats inom FN:s miljöprogram (UNEP). Total kostnad för studien har varit 238 tkr. Forum för Giftfri miljö För att stimulera utvecklingen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö arrangerade KemI i november 2010 konferensen Forum för Giftfri miljö, som en uppföljning till den konferens som anordnades i Uppsala Årets tema var Kemikalier i varor. Industri och handel visade stort intresse. Fler än 300 representanter från näringslivet, myndigheter, organisationer och forskning fick då Kombinationseffekter Det finns idag mycket forskning som visar att den kombinerade hälso- och miljöeffekten av en kemikalieblandning i regel är större än då hänsyn tas till enskilda kemikaliers effekter var för sig, och att låga halter av kemikalier, som enskilt inte ger någon negativ hälso- eller miljöeffekt, kan ge betydande effekter när de förekommer tillsammans. Mot denna bakgrund har det varit an- 10 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

12 geläget att utreda vidare hur hänsyn kan tas till kombinationseffekter i riskbedömningen och i lagstiftningen. KemI har initierat studien Hazard and Risk Assessment of Chemical Mixtures under REACH som finns rapporterad i KemI PM 3/10. Total kostnad för denna verksamhet har varit 238 tkr. KemI har även tagit fram en intern strategi för arbetet med kombinationseffekter som har använts i dialogen med Miljödepartementet inför den handlingsplan för kemikalier som regeringen aviserade i budgetpropositionen. Kemikalier och klimat För att belysa synergier och konflikter mellan miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan har KemI låtit genomföra en konsultstudie och en workshop med experter från högskolor och forskning. Studiens resultat visar att målkonflikter, som att använda farliga ämnen i energiteknik för energieffektivitet, bör undvikas. Energieffektivisering genom minskat beroende av fossila råvaror gynnar båda miljökvalitetsmålen. Studien finns rapporterad i KemI PM 4/10 Kemikalier och klimat Synergier och målkonflikter mellan miljömålen Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Total kostnad för denna verksamhet har varit 237 tkr. KemI har också låtit genomföra en studie av förändringar av behovet av växtskyddsmedel till följd av klimatförändringarna. Vid en klimatförändring, som medför ökade temperaturer och ändrade nederbördsmängder i Sverige, förutses att användningen av växtskyddsmedel kommer att öka och förändras, bl.a. genom en förskjutning från ogräsbekämpningsmedel (herbicider) mot insektsbekämpningsmedel (insekticider). En sådan utveckling kan motverka att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö kan uppnås. Arbetet har publicerats i KemI PM 2/10, Klimatförändringarna en utmaning för jordbruket och giftfri miljö. Med anledning av studien har KemI hållit ett seminarium med deltagare från Sveriges Lantbruksuniversitet, Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Total kostnad för denna verksamhet har varit 444 tkr. Strategier för minskade risker med kemikalier i varor Ökande handel och konsumtion av varor medför också ökad spridning av kemikalier. När varuimporten ökar så innebär det ofta ett långt avstånd mellan produktion och konsumtion. Detta kan försvåra möjligheterna att påverka produktutvecklingen och få tillgång till information om varors innehåll av farliga kemikalier. Som grund för en övergripande strategi med överväganden och förslag som kan underlätta ett systematiskt arbete för att minska risker från kemikalier i varor har KemI utvecklat strategier om att öka kunskapen om och substitution av farliga ämnen i varor, om möjligheterna att öka aktörernas tillgång till information om varors innehåll av kemikalier och att utveckla effektiv tillsyn över regler som rör kemikalier i varor. Dessa strategier har använts i dialogen med Miljödepartementet om den handlingsplan för kemikalier som regeringen aviserade i budgetpropositionen. Kemikalier och materialåtervinning För att minska riskerna för hälsa och miljö och samtidigt möjliggöra en ökad materialåtervinning behöver användningen av farliga ämnen i varor minska. Vid avfallshantering och återvinning av material behövs information om vilka ämnen som ingår i materialen och de uttjänta varorna. Avfalls- och kemikaliefrågorna behöver knytas närmare samman. Inom EU pågår strategiarbeten om hållbar materialhantering och resurseffektivitet. KemI har initierat en studie om kopplingar mellan kemikalier i varor och pågående strategiarbeten inom EU om avfall, EU:s arbete med resurseffektivitet och kemikalier, Dnr 240-H KemI har löpande lämnat stöd till regeringens arbete med att ta fram ståndpunkter till rådsslutsatser om kemikalieaspekterna på hållbar materialhantering och hållbar konsumtion och produktion. KemI har också bidragit till Naturvårdsverkets arbete med förebyggande av avfall enligt ramdirektivet för avfall, där minskat innehåll av farliga ämnen i material och produkter är en av tre åtgärdsvägar. Finansbranscherna och kemiska risker För att öka kunskapen om vilka möjligheter som bank-, finans- och försäkringsbranscherna har att bidra med till minskade kemikalierisker har KemI låtit genomföra en förstudie. En generell slutsats från förstudien är att finansbranschen har mycket begränsade kunskaper om kemiska risker och att de sällan tar hänsyn till kemiska risker i sina värderingar, premier etc. Forskningssamverkan KemI har deltagit aktivt i prioritering, bedömning, respektive genomförande av ett antal forskningssatsningar finansierade av Naturvårdsverket, Formas och Mistra. I samarbete med Naturvårdsverket har forskningsutredningar initierats när det gäller att bedöma miljö- och hälsorisker av perfluorerade ämnen, utvärdering av testmetoder och kriterier för neurotoxiska ämnen samt me- KEMIKALIEINSPEKTIONEN

13 todutveckling för att bedöma konsekvenser av myggbekämpning med biologiskt bekämpningsmedel i Nedre Dalälvsområdet. En forskningssatsning inom Formas rörande samverkanseffekter av kemikalier har starkt bidragit till KemI:s arbete inom området. Årets fördelning av forskningsanslag från Formas, där KemI medverkat i prioriteringsarbetet, har bl.a. resulterat i satsningar om hälso- och miljöeffekter av nanomaterial, ett av KemI:s prioriterade områden. Kostnaden för forskningssamverkan uppskattas till 682,5 tkr. 12 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

14 Bekämpningsmedel och biotekniska produkter Kemikalieinspektionen har under året genomfört förstärkningar av prövnings-verksamheten. Stora delar av ärendeköerna för ansökningar om godkännande har arbetats bort och handläggningstiderna har minskat. KemI har också deltagit i arbetet med att genomföra och harmonisera tillämpningen av de EU-gemensamma regelverken för växtskyddsmedel och biocidprodukter. KemI har bistått regeringen i utvecklingen av en ny biocidförordning. Bekämpningsmedel måste vara godkända innan de får släppas ut på marknaden. Regleringen av bekämpningsmedel sker främst genom EU-harmoniserade regelverk, växtskyddsmedelsdirektivet (91/414/EEG) och biociddirektivet (98/8/EG). Det första steget inför ett godkännande av ett bekämpningsmedel är en utvärdering av verksamma ämnen med avseende på risker för hälsa och miljö. Efter granskning och beredning av utvärderingarna i olika EU-arbetsgrupper beslutas om ämnet ska godkännas eller inte. Det sker efter omröstning på kommittémöten. I andra steget ska alla produkter som innehåller det verksamma ämnet godkännas på nationell nivå. De EU-direktiv som nu tillämpas kommer framöver att ersättas med nya EU-förordningar. En ny växtskyddsmedelsförordning (1107/2009/EG) träder i kraft och börjar tillämpas under sommaren En ny biocidförordning är under förhandling. Prövning av verksamma ämnen Europeiska kommissionens första översynsprogram för verksamma ämnen i växtskyddsmedel avslutades under Det första programmet för biocider pågår för närvarande och ska vara genomfört till De ämnen som kommissionen tilldelat Sverige som rapporterande medlemsstat (RMS) utvärderas inom verksamheten Svenska Rapportörprogrammet för utvärdering av aktiva ämnen i biocidprodukter och växtskyddsmedel (SERP). Inom dessa översynsprogram har SERP totalt sedan starten tilldelats 41 utvärderingsprojekt som omfattar bedömningar av 16 verksamma ämnen i växtskyddsmedel och 21 ämnen i biocidprodukter. Utvärderingarna bekostas huvudsakligen av ansökningsavgifter. Totalt har sju utvärderingsprojekt avslutats under perioden För att utvärdera ett aktivt ämne i ett växtskyddsmedel, eller en biocidprodukt, har det i genomsnitt totalt gått åt timmar. I de fall där resthaltsbedömningar utförs tillkommer kostnader för Livsmedelsverkets arbete med detta (Figur 1). Kvaliteten och omfattningen på dokumentationen i ansökningarna är mycket varierande. Ett kontroversiellt verksamt ämne som kreosot kräver mycket större arbetsinsatser än ett genomsnittligt ämne. Figur 1 nedan visar kostnaden för de olika ingående delarna av utvärderingen i de avslutade projekten. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

15 Figur 1. Kostnader (tkr) för de projekt som avslutats under perioden , eller för vilka endast marginellt arbete återstår tkr Projektledning Hälsoriskbedömning Kem/fys Miljöriskbedömning Resthaltsbedömning Fenpropidin (PPP) Quinoclamine (PPP) Kreosot (BP)) Sulfurylflourid PT & PT18 (BP) Bromadiolon LT (BP)) DEET (BP) Azimsulfuron (PPP) Isoxaben (PPP) Av tabell 1 framgår att ansökningsavgifterna är olika beroende på om det verksamma kemiska ämnet ingår i ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt. Kostnaden för utvärdering av ämnen i växtskyddsmedel höjdes år 2005 från tkr till tkr och för ämnen i biocidprodukter vid samma tidpunkt från tkr till tkr. År 2009 ändrades avgifterna för verksamt ämne i växtskyddsmedel till tkr och till tkr om ansökan gjorts av flera sökande, och för ämnen i biocidprodukter till tkr och till tkr om ansökan gjorts av flera sökande. Den del av avgiften som inte förbrukats under utvärderingen ska enligt avgiftsförordningen återbetalas till sökanden. Tabell 1 visar att kostnaderna för vissa ämnen har överstigit ansökningsavgiften som gällde vid ansökningstillfället men som, med undantag av kreosot, skulle ha rymts inom ramen för dagens nivå på ansökningsavgiften. För kreosot har komplexiteten i utvärderingen och en långdragen riskhanteringsprocess i EU i slutfasen av bedömningen bidragit till den höga kostnaden. 14 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

16 Tabell 1. Kostnader (i tkr) för de projekt som avslutats under perioden , eller för vilka endast marginellt arbete återstår Ämne Total tidkostnad Total expenskostnad Total kostnad Ansökningsavgift vid ansökningstillfället Ansökningsavgift gällande från mars 2009 Quinoclamine (PPP) Fenpropidin (PPP) Kreosot (BP) (ej avslutat) Sulfurylflourid PT8, PT18 (BP) / Bromadiolon LT (BP) DEET (ej avslutat) (BP) Azimsulfuron (PPP) (ej avslutat) Isoxaben (PPP) Kostnader där Livsmedelsverkets resthaltsbedömningar ingår. 2. Ansökningarna för de olika produkttyperna inkom vid två olika tillfällen Under 2010 har två ämnen som utvärderats av KemI godkänts i EU. Azimsulfuron har godkänts som verksamt ämne i ogräsmedel och N, N-dietyl-m-toluamid (DEET) har godkänts som ämne i myggmedel. Resursbesparande åtgärder Möjligheterna att vidta resursbesparande åtgärder i uppdraget som rapporterande medlemsstat styrs av EU:s lagstiftning och av att arbetets ambitionsnivå bestäms inom de EU-gemensamma processerna för utveckling av vägledningsdokument och granskning av utvärderingsrapporter. Vissa åtgärder kan dock de enskilda rapporterande medlemsstaterna vidta i syfte att effektivisera arbetet. En sådan åtgärd är att i ett tidigt skede noggrant informera företagen om vad dokumentationen, som ska skickas till KemI, ska innehålla. KemI arbetar kontinuerligt med dialogen med företagen. På så sätt höjs kvaliteten på den dokumentation som sedan inkommer till KemI och arbetet med utvärderingen effektiviseras. Möjligheter att spara resurser finns framför allt i förenklingar av processen för EU-gemensam granskning. Detta måste ske i samförstånd med övriga medlemsstater, kommissionen och dess berörda myndigheter. I detta arbete deltar KemI. Europeiska kommissionen initierade 2007 ett projekt, Annex I Renewal (AIR), vars syfte var att effekti- visera och förkorta processtiden för de ämnen som varit godkända under tio år och som därför måste omprövas. Projektet är nu avslutat och resultatet indikerar att resursbehovet minskat procent per utvärderingsrapport. Den huvudsakliga minskningen beror på att tidigare utvärdering till stor del kunde accepteras även med nuvarande krav. Den återstående minskningen beror på effektivisering av bedömningsarbetet och effektivare kontakter med företagen. Vad beträffar möjligheten att minska behovet av resurser för bedömning av ämnen i biocidprodukter har KemI bistått regeringen i frågor om förenklingar under förhandlingarna om biocidförordningen som ska ersätta det nu gällande biociddirektivet, se avsnitt Stöd till regeringen i EU-arbetet. Prövning av bekämpningsmedelsprodukter KemI prövar ansökningar om godkännanden för biocidprodukter och växtskyddsmedel. När produkter, som tidigare godkänts enligt nationell lagstiftning, ska gå till förnyad prövning tillämpas successivt de nya kunskaper och höjda krav på säkerhet för hälsa och miljö som följer av EU-direktiven. De antal prövningsärenden för bekämpningsmedel som KemI avslutat under 2010 framgår av tabell 2 på nästa sida. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

17 Tabell 2. Redovisning av prestation. Statistik för ärendeprövningen: Antal beslut, handläggningstid och genomsnittlig styckekostnad för de ärenden som avslutats av KemI under 2010 Ärendetyp Biocider Ansökan om godkännande, nationella regler Ansökan om godkännande, EU-regler Ansökan om fortsatt godkännande, nationella regler Ansökan om fortsatt godkännande, nationella regler förenklat förfarande Antal beslut Handläggningstid (mån) 1 Styckekostnad, tkr 2 Total kostnad (tkr) Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler Ömsesidigt erkännande 3 1 Övriga prövningsärenden Växtskyddsmedel Ansökan om godkännande växtskyddsmedel Ansökan om fortsatt godkännande, förenklat förfarande 5 45 Ansökan om fortsatt godkännande, EU-regler Övriga prövningsärenden Återrapporteringskrav för handläggningstid finns endast för vissa ärendetyper. Handläggningstiden avser kalendertid från det att ärendet inkommit till myndigheten till dess att det är avslutat inklusive sökandens tid för kompletteringar. 2. I syfte att hålla nere de administrativa kostnaderna förs statistik över kostnad för enskilda ärenden endast för vissa ärendetyper. 3. Avser ett ömsesidigt erkännande av lågriskprodukt. 4. Övriga prövningsärenden består av ansökningar om villkorsändringar för befintliga godkännanden, dispenser och ytterligare namn. 5. Förenklat förfarande tillämpas i syfte att anpassa produktgodkännandenas tidsfrister till ändrade tidsfrister i det EU-gemensamma arbetsprogrammet för verksamma ämnen. I den redovisade kostnaden per ärendetyp ingår tid för handläggning och vissa stödfunktioner såsom planering, kvalitetssäkring och juriststöd. I dessa kostnader ingår även overheadkostnader för ledning, stödfunktioner, lokaler och utrustning samt omkostnader för personal. Under 2010 har mätmetoderna för styckekostnader förbättrats genom att tidredovisning har införts för varje enskilt ärende om godkännande, fortsatt godkännande och ömsesidigt erkännande. Resultaten visar att styckekostnaderna för att pröva ansökningar om fortsatt godkännande av växtskyddsmedel enligt EU-reglerna i genomsnitt är dubbelt så höga som prövningen av nytt godkännande. För biocidprodukter ökar riskbedömningarnas komplexitet med tiden vilket leder till ökade styckekostnader. Detta är ett led i anpassningen till direktivets strängare krav bland annat när det gäller riskbedömningar. För biocidprodukter skiljer sig inte styckekostnaderna nämnvärt mellan ansökningar om godkännanden och ansökningar om fortsatta godkännanden. De genomsnittliga styckekostnaderna för ärendekategorierna i tabell 2 är inte direkt jämförbara med tidigare års uppgifter om styckekostnader. Orsaker till detta är bland annat att ansökningar om godkännanden respektive fortsatta godkännanden tidigare har samredovisats samt att redovisningsmetoden har förbättrats även i andra avseenden. Dessutom visar mätningar för enskilda ärenden att spridningen i styckekostnad inom ärendetyperna är stor. Anledningen till detta är att komplexiteten hos dessa ärenden varierar mycket som en följd av bland annat bekämpningsmedlets egenskaper och användningsområde. För att klara handläggningen av ett stort antal ansökningar om fortsatt godkännande och samtidigt arbeta bort köerna för ansökningar om nytt godkännande har arbetet förstärkts 2010 jämfört med Under 2010 inkom 26 och 48 ansökningar om godkännande för biocidprodukter respektive växtskyddsmedel (Figur 2). Antalet inkomna ansökningar varierar mellan åren. 16 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

18 Figur 2. Antalet avslutade, antalet oavgjorda och antalet inkomna ansökningar om godkännande under de senaste fem åren, 1, 2 samt handläggningstid för dessa ärenden Inkomna totalt 120 Avslutade 116 Antal ärenden Antal ärenden Växtskydd Biocider Totalt Antal ärenden Oavgjorda Oavgjorda Växtskydd Biocider Totalt Antal månader Antal månader Handläggningstid Handläggningstid Totalt Biocider Växtskydd 1 år Uppgiften i KemI:s årsredovisning för 2009 om antalet inkomna ansökningar var felaktig. Uppgiften är rättad i figuren ovan. 2. Avvikelser i balansen mellan inkomna, avslutade och oavgjorda ärenden uppstår på grund av att vissa ärenden flyttas till en annan kategori när handläggning påbörjas. Den genomsnittliga handläggningstiden för avslutade nyansökningar under 2010 var 18 månader för biocidprodukter och 26 månader för växtskyddsmedel. Detta är en minskning i jämförelse med 2009 (Figur 2). För den del av dessa ärenden som avser biologiska bekämpningsmedel var den genomsnittliga handläggningstiden 9,2 månader (Tabell 3). Tabell 3. Antal avslutade ärenden, total ärendebalans vid årets slut och genomsnittlig handläggningstid för ansökningar om godkännande av biologiskt bekämpningsmedel Antal avslutade ansökningar År Biocidprodukter Växtskyddsmedel Total ärendebalans 1 Genoms. handläggn. tid (mån) , ,2 1. Uppgift om ärendebalans för ansökningar om biologiska bekämpningsmedel går inte att ta fram på grund av byte av diariesystem. Prövningsverksamheten har vuxit under Antalet avslutade ansökningar om godkännande har ökat kraftigt och handläggningstiderna för dessa har minskat (Figur 2). Möjligheten att nå handläggningsmålet under 2011 bedöms vara goda. Ett av de viktigaste skälen till detta är att det under 2011 kommer att finnas tillräckligt med resurser för att klara både inkommande ärenden och resterande ärendekö. Utveckling av prövning av bekämpningsmedelsprodukter Kemikalieinspektionen arbetar på flera sätt för att arbetet med produktgodkännanden ska ske så resurseffektivt som möjligt både för myndigheten och för de sökande företagen. Förbättringar sker dels genom samarbete med externa parter, dvs. sökande företag, Livsmedelsverket, Jordbruksverket och behöriga myndigheter i andra medlemsstater i EU och dels genom att KemI utvecklar det interna arbetet. Under 2010 har KemI effektiviserat arbetet på flera sätt. Rutiner och processer förbättras löpande och en KEMIKALIEINSPEKTIONEN

19 högre grad av specialisering bland handläggare har uppnåtts genom att ansökningar för likartade produkter hanteras av samma handläggare. Detta gäller särskilt för biocidprodukter och har varit möjligt genom resursförstärkning under Ännu ett sätt att effektivisera är att förbättra informationen till sökande företag om kraven vid produktgodkännande så att ansökningarna är kompletta när de når KemI. Arbete med information har identifierats som en prioriterad insats för att sänka styckekostnaderna för fortsatta godkännanden av växtskyddsmedel. Regelverken för bekämpningsmedel är komplexa och kräver en hög kunskapsnivå hos de sökande företagen. Förbättringar har gjorts av den vägledning för nationell ansökan om produktgodkännande som finns på KemI:s webbplats. Utöver detta har ett stort antal informationsmöten hållits med såväl branschorganisationer som enskilda företag. Under 2010 har 347 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 278 respektive 503 persondagar åt motsvarande verksamhet. De totala kostnaderna för dessa informationsinsatser inklusive overheadkostnader var tkr under Under 2010 infördes en ny metod för att fördela gemensamma kostnader. De totala kostnaderna är därför inte direkt jämförbara bakåt i tiden varför jämförelsen endast görs för omfattningen av kärnverksamheten. För vissa verksamheter är en jämförelse med 2008 inte möjlig på grund av att tidredovisningssystemet gjordes om under Samarbete inom EU KemI har under 2010 deltagit i utvecklingen av samarbetet med andra medlemsstater i EU för att effektivisera produktgodkännandet både för biocidprodukter och för växtskyddsmedel. Samordningen mellan medlemsstaterna bidrar till förenklingar och en utökad harmonisering av bedömningarna för både ansökande företag och de myndigheter som utför produktgodkännanden. När det gäller växtskyddsmedel har KemI varit drivande för att utveckla ett frivilligt samarbete mellan länderna i norra zonen (Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige). Syftet är att dela på utvärderingsarbetet, öka möjligheterna för ömsesidigt godkännande och förbereda för den nya växtskyddsmedelförordningen som ska tillämpas från 14 juni Sverige har också varit ordförande i en arbetsgrupp som utarbetar vägledningsdokument om ansökningsprocedurer, riskbedömning och riskhantering. I arbetsgruppen för harmonisering av produktgodkännande för biocidprodukter har KemI bidragit till vägledning bl.a. för hur olika typer av ansökningar ska hanteras i medlemsländerna t.ex. ramformuleringar och villkorsändringar, hur produktrapporten och beslut om godkännande ska utformas, samt vilka krav som ska ställas på de fullmakter företagen utfärdar i samband med produktansökan. Under 2010 har 145 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 83 persondagar åt motsvarande verksamhet. Kostnaden för insatserna inom utveckling av EU-samarbete för produktgodkännanden inklusive overheadkostnader var tkr under Översyn av ämnen på den svenska marknaden Under 2010 har KemI också bidragit i arbetet med den EU-gemensamma processen för översyn av verksamma ämnen som finns eller förväntas komma på den svenska marknaden. Arbetet bidrar till en effektiv produktprövning eftersom de beslut som tas inom EU för verksamma ämnen har stor betydelse för den produktprövning som senare genomförs nationellt. Dessutom behövs kunskapen från riskbedömningarna för de verksamma ämnena när produktansökningarna prövas. Under 2010 har 369 persondagar ägnats åt denna verksamhet. Under 2008 och 2009 ägnades 303 persondagar åt motsvarande verksamhet. Kostnaden för insatserna inom utveckling av EU-samarbete för produktgodkännanden inklusive overheadkostnader var tkr under Kostnader för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel I de totala kostnaderna för tillsyn och nationell prövning av bekämpningsmedel ingår förutom kostnaderna för produktgodkännandena även kostnader för att hålla register över godkända bekämpningsmedel och att ta fram underlag för årsavgifter. De totala kostnaderna inklusive arbetet med tillsyn av bekämpningsmedel och overheadkostnader redovisas i tabell 4. Kostnaderna för att arbeta bort de ärendeköer som tidigare uppstått redovisas i tabell 5. I dessa tabeller ingår också de kostnader som uppstår vid andra myndigheter i den nationella prövningen. Jordbruksverket (SJV) granskar växtskyddsmedlens effektivitet samt fytotoxicitet. Livsmedelsverket granskar resthalter av bekämpningsmedlen i livsmedel. 18 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

20 Tabell 4. Kostnader i tkr för handläggning av det löpande arbetet med prövning av inkommande ärenden och tillsyn samt intäkter från bekämpningsmedelsavgifter Biocidprodukter Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel totalt Kostnader Handläggning vid KemI Tillsyn vid KemI Summa Handläggning vid SJV Handläggning vid SLV Summa Total summa Intäkter från bekämpningsmedelsavgifter Årsavgifter Ansökningsavgifter Summa Avgiftsintäkternas andel av kostnader Avgiftsintäkternas andel av kostnader vid KemI 75 % Avgiftsintäkternas andel av totala kostnaden för alla tre myndigheter 67 % 1. Tillsyn av bekämpningsmedel redovisas närmare i avsnitt Tillsyn. Tabell 5. Kostnader i tkr för att arbeta bort ärendekö för ansökningar om godkännande för biocidprodukter och växtskyddsmedel 1 Biocidprodukter Växtskyddsmedel Bekämpningsmedel totalt Kostnader Handläggning vid KemI Handläggning vid SJV Handläggning vid SLV Summa Kostnaderna vid KemI har finansierats med skattedelen av anslaget och kostnaderna vid SJV och SLV har finansierats med bidragsmedel från SJV. 2. KemI mottog dessa tillfälliga bidrag från SJV 2009 och disponerade dem under två år. Jämförelse med tidigare år är missvisande. Stöd till regeringen i EU-arbetet Utöver de EU-möten som är direkt relaterade till utvärdering av ämnen deltar KemI även i ett antal andra möten inom Europeiska kommissionens förvaltning av de EU-gemensamma lagstiftningarna för växtskyddsmedel och biocider. Det gäller möten för behöriga myndigheter, olika arbetsgrupper och kommittémöten där KemI varit regeringens representant när beslut tagits av kommissionen om godkännande eller inte godkännande av verksamma ämnen. Som expertmyndighet har KemI också varit regeringens stöd i förhandlingarna om en ny förordning som ska ersätta nuvarande biociddirektiv och reglera biocidprodukter inom EU. Under miljörådets möte i december 2010 uppnåddes en politisk överenskommelse vilket innebär att förslaget går vidare till parlamentet för en andra läsning. En svensk linje i förhandlingarna har varit att betona behovet av förenklingar i regelverket utan att sänka skyddsnivån. Flera förslag har framförts av Sverige och har vunnit gehör, bl.a. att produkter som innehåller ämnen som medför liten risk för hälsa och miljö kommer att kunna godkännas med ett förenklat förfarande, införande av uteslutningskriterier för särskilt farliga ämnen, gruppering av produkter i biocidfamiljer för ökad effektivitet av handläggningen, datakrav för exponering och effektivitet av verksamt ämne i varor som behandlats med biocider, samt substitution på produktnivå. Under 2010 har 680 persondagar ägnats åt denna verksamhet i jämförelse med 2008 och 2009 då 458 persondagar ägnades åt denna verksamhet. De totala kostnaderna för detta samarbete inom EU, inklusive overheadkostnader, var tkr under På väg mot säkrare bekämpningsmedel Översynsprogrammet inom EU och efterföljande prövning av produkter som genomgått noggrann riskbedömning med höjda säkerhetskrav har fått effekt på den svenska marknadens utbud av preparat. Andelen växtskyddsmedelsprodukter på den svenska marknaden som har prövats enligt de EU-gemensamma principerna för riskbedömning har ökat sedan 1999 (Tabell 6). Motsvarande process för biocidprodukter ger också effekter på utbudet av godkända biocidprodukter. KEMIKALIEINSPEKTIONEN

21 Tabell 6. Andel godkända produkter som prövats enligt de enhetliga principerna i EU-regelverket för växtskyddsmedel År Antal godkända växtskyddsmedel Andel som prövats enligt EU-gemensamma principer ,7 % ,4 % Inför omröstningen i beslutskommittéerna framför KemI som regeringens representant Sveriges synpunkter. Svenskt agerande bidrar därmed till att fasa ut eller begränsa användningen av farliga ämnen. I rådsförhandlingarna om en ny biocidförordning föreslår Sverige bindande regler för en sträng bedömning av hormonstörande och särskilt farliga ämnen i hela EU. Sammantaget bidrar KemI:s arbete inom EU, liksom inom den nationella produktprövningen, till delmålen för Giftfri miljö. Detta gäller såväl ökad kunskap om ämnen som utfasning av särskilt farliga ämnen och riskminskningsåtgärder. Nationellt handlingsprogram grund till nytt EU-direktiv Arbetet med riskminskning utvecklas också som en följd av ett nytt EU-direktiv för hållbar användning av bekämpningsmedel (2009/128/EG). Direktivet bygger till stor del på tidigare erfarenheter i Sverige inom nationella handlingsprogram för minskade risker med bekämpningsmedel. Ett förslag till genomförande av direktivet har utarbetats av Naturvårdsverket i samråd med KemI och Jordbruksverket och lämnats till regeringen. Myndigheternas förslag innebär bland annat att det ska ställas särskilt höga krav på växtskyddsmedel för icke yrkesmässigt bruk och en utbildningssatsning för att alla yrkesmässiga användare ska tillämpa ett integrerat växtskydd senast Myndigheterna föreslår också att delar av bestämmelserna bör kunna tillämpas på biocidprodukter. 20 KEMIKALIEINSPEKTIONEN 2010

22 Industri- och konsumentkemikalier Med syftet att vara en drivkraft i arbetet med att minska risker för hälsa och miljö, orsakade av industri- och konsumentkemikalier, verkar Kemikalieinspektionen inom flera olika forum såväl inom EU som nationellt och internationellt. Informationsinsatser av olika slag har varit viktiga delar i arbetet Kemikalieinspektionen representerar Sverige och driver för Sverige angelägna frågor i flera kommittéer och arbetsgrupper, dels inom Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) dels inom Europeiska kommissionen. En förutsättning för att nå framgång och genomslag är att KemI får gehör i dessa forum och för att lyckas är det nödvändigt att delta, visa engagemang och att aktivt bidra till arbetet. Genom utbildning, upplysning och dialog stödjer KemI svenskt näringsliv i arbetet med att tillämpa och följa kemikalielagstiftningen. Genom att upprätthålla hög kompetens samt bygga upp och strukturera kunskap inom området kemikalierisker kan KemI ge experthjälp och relevant information till myndigheter, media och andra samhällsaktörer. Grunden till att skapa förutsättningar för en stark tillämpning av kemikalielagstiftning läggs ofta inom OECD och FN, forum där KemI är representerat och driver angelägna frågor. En prioriterad uppgift är att bistå regeringen i förhandlingar. Reach och CLP Regeltillämpning och regelutveckling Epoxikonazol och HBCDD klassificeras som reproduktionsstörande KemI har efter många år av pådrivande arbete vunnit gehör för två svenska klassificeringsförslag, dels för bekämpningsmedlet epoxikonazol dels för det bromerade flamskyddsmedlet hexabromcyklododekan (HBCDD). Echas riskbedömningskommitté har lämnat yttrande om att båda ämnena ska klassificeras som reproduktionsstörande. En konsekvens av detta är en harmoniserad klassificering, som för epoxikonazol kan ligga till grund för ett förbud. Kraven på registreringsunderlagen skärps Tillverkare och importörer av ämnen måste registrera sina ämnen hos Echa och lämna in ett registreringsunderlag som bl.a. innehåller en kemikaliesäkerhetsbedömning, riskhanteringsåtgärder och klassificeringsförslag. Echa har till uppgift att kontrollera registreringsunderlagen genom en så kallad compliance check. Efter att KemI i olika sammanhang tagit upp frågan om vilka legala möjligheter Echa har vid denna kontroll, har Echas och kommissionens tolkning skärpts. Därmed har Echas möjligheter att ingripa mot felaktiga eller bristfälliga kemikaliesäkerhetsbedömningar förbättrats. Detta leder till ökade krav på att informationen i de registreringsunderlag som lämnas in är korrekt, vilket är en förutsättning för ett högt skydd för hälsa och miljö. Föreskrivande kommittén för Reach och CLP I den föreskrivande kommittén för Reach och CLP har KemI bistått regeringen när det gäller att ta fram instruktioner. KemI har deltagit i förhandling och röstning om avgiftsförordningen för CLP, ändring av testmetodförordningen, ändringar av Reach-bilagorna XIII (PBT-kriterier) och XIV (ämnen för tillståndsprövning), ändring av Reach-bilaga XVII (förbud mot akrylamid) och en andra teknisk anpassning av CLP. I samtliga dessa fall har KemI:s arbete bidragit till förbättringar jämfört med kommissionens förslag. Vidare röstade kommittén igenom en ändring av Reachbilaga XVII som innebär utökat kadmiumförbud, men medger höjd kadmiumhalt i byggvaror från återvunnen polyvinylklorid (PVC). Sverige motsatte sig det senare och avstod därför från att rösta samt lämnade in en deklaration. Behöriga myndigheter för Reach och CLP Inom ramen för Competent Authorities för Reach and CLP (CARACAL) har KemI deltagit aktivt på ett tiotal möten och fyra workshoppar (om ämnesutvärdering, straffsanktioner, testförslag och nanomaterial), samt vid ett flertal skriftliga konsultationer. De senare behandlade vägledningar om socioekonomisk analys av tillståndsprövning, informationskrav/kemikaliesäkerhetsanalys, intermediärer samt riskkommunikation. KemI:s synpunkter har bland annat resulterat i viss öppning för bredare Reach-översyn 2012, rimlig tolkning av begreppet intermediär och att flera förbätt- KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 1 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, inklusive komplettering, daterad 2019-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden

Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Tillstånd och upplysning Agneta Westerberg Avdelningschef -. Handlingsplan för att hantera prövningsärenden Justitiekanslerns beslut Justitiekanslern (JK) har våren 2015 riktat allvarlig kritik mot Kemikalieinspektionen

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1

Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1 Översyn av Kemikalieinspektionens verksamhet 2004:1 MISSIV DATUM DIARIENR 2004-01-12 2003/145-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2003-03-13 M2003/85/Kn Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att

Läs mer

Yttrande över anmälan om Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa ansökningar om produktgodkännande

Yttrande över anmälan om Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa ansökningar om produktgodkännande Justitiekanslern Box 2308 103 17 STOCKHOLM Yttrande över anmälan om Kemikalieinspektionens handläggningstider för vissa ansökningar om produktgodkännande Sammanfattning Den komplexa EU-lagstiftning som

Läs mer

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning

Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Din expertguide till EU:s kemikalielagstiftning Många konsultföretag erbjuder allmän vägledning i frågor som rör lagstiftning, men få ger service med hög kvalitet och i rätt tid på samma sätt som JSC.

Läs mer

Får vi ta en kvart av din tid?

Får vi ta en kvart av din tid? Får vi ta en kvart av din tid? Vad är det? REACH är en kemikalielagstiftning (1907/2006/EG) som började gälla från och med 2007 06 01 och omfattar alla 27 länder inom Europa. Förkortningen REACH står Registration,

Läs mer

Växtodlingsrådet 2015-01-21

Växtodlingsrådet 2015-01-21 Växtodlingsrådet 2015-01-21 Kemiska växtskyddsmedel i hållbart jordbruk Sverige har ett bra utgångsläge: Välskötta jordar Tillgång till vatten Kanske ett något varmare klimat är på G Kvalificerade rådgivare

Läs mer

Avgifter för bekämpningsmedel

Avgifter för bekämpningsmedel Rapport Nr 5/13 En rapport från Kemikalieinspektionen www.kemi.se Avgifter för bekämpningsmedel Redovisning av ett regeringsuppdrag KEMIKALIEINSPEKTIONEN Avgifter för bekämpningsmedel Redovisning av ett

Läs mer

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK

Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Prevent Arbetsmiljö i samverkan Svenskt Näringsliv, LO & PTK Regler och nytt Kemikalieinspektionen Arbetsmiljöverket Naturvårdsverket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Statens folkhälsoinstitutet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare

Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare 2011-05-16 Bilaga 2 Kommentarer till frågorna i Checklista Reach för nedströmsanvändare Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Reach trädde i kraft 1 juni 2007 och är än så länge under infasning. Delar av Reach gäller

Läs mer

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012.

Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Nliljödepanclnentet) senast den 31 januari 2012. Regeringsbeslut 1:8 REGERINGEN 2011-06-22, M201112367/Ke M i Ijödepartementet Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalie inspektionen' Handl. Ink. 2011-07- C 4 ; ". Säl< nr löp nr. 6YZ -1{-1(~{f/)8

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt

PM 3/03. Båtbottenfärger till fritidsbåtar. Ett inspektionsprojekt PM 3/03 Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Båtbottenfärger till fritidsbåtar Ett inspektionsprojekt Sundbyberg i juni 2005 Utgivare: Kemikalieinspektionen E-post: kemi@cm.se www.kemi.se

Läs mer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer

REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH En introduktion till EU:s nya kemikalielagstiftning för Akzo Nobels leverantörer REACH står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012

Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv. Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Minska riskerna med farliga ämnen i varor - viktigt även ur ett avfallsperspektiv Anne-Marie Johansson Skellefteå 22 feb 2012 Innehåll presentation: - Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - Farliga ämnen

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter

Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Guide för hälso- och miljöbedömning vid nyinköp/anskaffning av kemiska produkter Inledning Inom landstingen/regionerna upphandlas centralt kemikalier och kemiska produkter som används i stora volymer.

Läs mer

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010

Revisionsrapport. Skatteverkets årsredovisning 2010 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2011-05-04 32-2010-0578 Skatteverkets årsredovisning 2010 Riksrevisionen har granskat Skatteverkets (SKV:s) årsredovisning, daterad 2011-02-21. Syftet

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet. Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Sammanfattning av uppföljningsrapport 2010/11:RFR1 Miljö- och jordbruksutskottet Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:39

Regeringens proposition 2013/14:39 Regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag plattform för kemikaliepolitiken Prop. 2013/14:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 november 2013

Läs mer

Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32

Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 Er referens M2014/2798/Mm Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar om Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 Mall-id: MEP-0011, 2014-10-22

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN

ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN Särskilt farliga ämnen Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Fastställd 2013-02-14. Uppföljningsrapport

Verksamhetsplan 2013 Fastställd 2013-02-14. Uppföljningsrapport Verksamhetsplan 2013 Fastställd 2013-02-14 och Uppföljningsrapport Januari April Fastställd datum Januari Augusti Fastställd datum Januari December Fastställd datum Kemikalieinspektionen Innehåll INNEHÅLL

Läs mer

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen

Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen Kemikalieskatt på konsumentvaror Jenny von Bahr, samhällsekonom Enheten för Strategier och Uppdrag, Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kemikalieinspektionens utredningar: - När kan ekonomiska styrmedel

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07

Reach. Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Anne Marie Vass 2015-10-07 Reach Registrering Utvärdering Tillstånd Begränsning Information i distributionskedjan Listor och annex i Reach Kandidatlistan särskilt farliga ämnen (163) Annex XIV ämnen

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014

Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Datum 2015-04-14 Diarienummer 1203/2015 1(5) Uppföljning av Boverkets marknadskontrollplan 2014 Boverket utpekas som marknadskontrollmyndighet för byggprodukter i 8 kap. 3 plan- och byggförordningen (2011:338),

Läs mer

Kemiska produkter i butiker

Kemiska produkter i butiker 2:a reviderade upplagan Kemiska produkter i butiker märkning och ansvar KEMIKALIEINSPEKTIONEN Till dig som säljer kemiska produkter Farliga kemiska produkter ska vara rätt märkta när de säljs Företagen,

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering

Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Miljö- och arbetsmiljösäkrad kemikaliehantering Gemensam rutin Märkningspliktiga kemiska produkter ska granskas Märkningspliktiga kemiska produkter som ska användas i Banverkets och Vägverkets verksamhet

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2015-2017

Budgetunderlag för åren 2015-2017 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2015-2017 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2014:1562 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003

Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN. Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 PM Nr 1/04 KEM KEMIKALIEINSPEKTIONEN Ett regionalt inspektionsprojekt i Stockholm 2003 Best.nr. 510 775 Sundbyberg i april 2004 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: Närservice, Margretedalsvägen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Inspektionen för strategiska produkter Regeringsbeslut II:18 Utrikesdepartementet 2008-12-18 UD2008/14588/PLAN (delvis) Inspektionen för strategiska produkter Box 70252 107 22 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Inspektionen för

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING

IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING IMPLEMENTERINGEN AV EU:S LUFTKVALITETSDIREKTIV I SVENSK LAGSTIFTNING Luftkvalitetspolicy i Malmö 10 december Matthew Ross-Jones, Enheten för Luft och Klimat Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi.

Kemikalier i varor. Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013. Karin Thorán Kemikalieinspektionen. www.kemi. Kemikalier i varor Karin Thorán Kemikalieinspektionen Framtidens miljö Regional miljömålskonferens i Eskilstuna 13 februari 2013 Användningen av kemikalier ökar Produktionen av kemikalier har ökat från

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Stockholms läns I andsting 1 (2)

Stockholms läns I andsting 1 (2) Stockholms läns I andsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-11 LS 1412-1509 Landstingsstyrelsen Remiss - Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om utfasning av fortplantningsstörande

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel.

Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. Kursplaner för grundkurs och fortbildningskurs i användning av betningsmedel. 1. Definitioner och gemensamma krav Huvudman Jordbruksverket är huvudman för grundkursen och Länsstyrelsen i respektive län

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx

REACH. Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015. Legal#11890292v3.pptx REACH Hur berörs ert företag av EU:s kemikalieförordning REACH? Jönköping, 18 februari 2015 Agenda REACH i den dagliga verksamheten Att säkerställa REACH Comliance genom avtal Varför REACH? Öka kunskapen

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Kemikalieveckan 2015

Kemikalieveckan 2015 Miljökontoret Rapport 2015-09-29 Kemikalieveckan 2015 - fokus på barns hälsa och säkerhet Rapporten upprättad av: Linn Andersen Kristin Svee 2 (9) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2014-2016

Budgetunderlag för åren 2014-2016 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2014-2016 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2013:1106 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna

Bra luft och hållbar utveckling. Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Bra luft och hållbar utveckling Lokala avvägningar och beslut nödvändiga för att klara luftkvalitetsnormerna Sveriges Kommuner och Landsting 2007 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00 E-post: kerstin.blom.bokliden@skl.se

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu

Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu Presentation 4: Hur kan jag veta om nanomaterial finns på min arbetsplats? www.nanodiode.eu EU-lagstiftning om hälsa och säkerhet (1) Huvudsaklig europeisk lagstiftning som stödjer arbetstagarskydd mot

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Tillsynsplan marknadskontroll 2013

Tillsynsplan marknadskontroll 2013 Handläggare Anne Marie Lindgren Marianne Runhage marknadskontroll 2013 1 (6) Godkänd av marknadskontroll 2013 Uppdrag Ett av Sveriges åtaganden som medlem i EU är att bedriva marknadskontroll till skydd

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.10.2014 L 297/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1078/2014 av den 7 augusti 2014 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets ordning

Läs mer

Din guide till kemikalieverktyg

Din guide till kemikalieverktyg Din guide till kemikalieverktyg Om du har kemikunskaper kan du lära dig mycket om de produkter du använder och hur du ska minska risken för att påverka miljö och hälsa. Har du inga förkunskaper men snabbt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer