Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsanläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsanläggning"

Transkript

1 Aktbilaga 16 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Tel Nordanstigs kommun Teknik och produktion Box Bergsjö Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsanläggning Anläggning: Strömsbruk avloppsanläggning Fastighet: Strömsbruk 1:176 N/S-koordinat: , O/V-koordinat SNI-kod: B Beslut Miljöprövningsdelegationen lämnar Nordanstigs kommun ( ) tillstånd enligt miljöbalken till ombyggnad av reningsverket och fortsatt utsläpp av avloppsvatten från Strömsbruks avloppsreningsverk till recipienten Harmångersån. Tillståndet gäller behandling av avloppsvatten avseende en maximal belastning av 2500 pe. I tillståndet ingår även överledningen av avloppsvatten från Harmångers avloppsanläggning. Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 6 kapitlet 9 miljöbalken (MB) att godkänna miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet. Med stöd av 22 kap 27 MB skjuter miljöprövningsdelegationen under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla för utsläpp av behandlat och vid reningsverket bräddat vatten. Bolaget ska under prövotiden: U1. Optimera driften så att effektiv och stabil rening av vattnet erhålls. Nordanstigs kommun ska särskilt studera och utvärdera den biologiska reningen bl. a med avseende på känslighet för temperatur- och flödesvariationer samt risk för slamflykt. U2. Utreda om det är möjligt att efter optimering klara slutliga villkor med ett riktvärde på 10 mg/l BOD 7 eller om det krävs ytterligare åtgärder och i så fall deras kostnader.

2 BESLUT 2 (16) Utredningarna med förslag till slutliga villkor för BOD 7 P-tot i utgående vatten inklusive bräddat vatten skall lämnas till miljöprövningsdelegationen senast Till dess miljöprövningsdelegationen beslutat annat skall följande provisoriska villkor gälla: P1. Innehållet av biologiskt material mätt som BOD 7 i utgående avloppsvatten får ej överstiga 12 mg/l som riktvärde och kvartalsmedelvärde. Innehållet av tot-p i utgående avloppsvatten får ej överstiga 0,3 mg/l som riktvärde och kvartalsmedelvärde. P2. För utsläpp av behandlat avloppsvatten samt vid verket bräddat vatten gäller att innehållet av biologiskt material mätt som BOD 7 ej får överstiga 4,5 ton per år som gränsvärde och innehållet av tot-p ej får överstiga 100 kg per år som gränsvärde. För tillståndet gäller följande slutliga villkor: 1. Om inte annat följer av övriga villkor skall verksamheten i huvudsak bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Industriellt avloppsvatten eller slam från andra kommunala reningsverk, enskilda brunnar eller tankar får inte tillföras anläggningen i sådan mängd eller art att anläggningens funktion nedsätts eller att andra olägenheter uppstår för t.ex. avloppsslammet eller recipienten. 3. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med rimliga tekniska och ekonomiska insatser och med samtidig låg kemikalie- och energiförbrukning. 4. Endast kemikalier med lågt tungmetallinnehåll får användas. Införandet av nya processkemikalier samt ändring av sådana kemikalier ska anmälas till tillsynsmyndigheten. 5. Kemiska produkter och farligt avfall ska behandlas på sådant sätt att spill eller läckage kan samlas upp och inte förorenar mark, recipient eller vatten som ska eller har behandlats i anläggningen. Kemikalier och farligt avfall ska vara noggrant märkta med innehåll. 6. Avloppsnätet inklusive utloppsledning från verket skall fortlöpande ses över och underhållas för att så långt som möjligt begränsa tillflödet av regn-, grund- och dräneringsvatten till avloppsreningsverket och för att förhindra utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten. Bräddning

3 BESLUT 3 (16) av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten ska mätas och registreras i enlighet med Naturvårdsverkets gällande föreskrifter. 7. En saneringsplan för ledningsnätet ska utarbetas i samråd med tillsynsmyndigheten. Planen ska innehålla förslag på åtgärder för att minimera ovidkommande vatten, bräddningar (både i ledningsnätet och vid reningsverket) och egendomsskador samt en prioritering och tidplan för åtgärder. Saneringsplanen ska inlämnas till tillsynsmyndigheten inom den tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. 8. Vid haveri, omfattande ombyggnads- eller underhållsarbeten som medför att hela eller delar av anläggningen tas ur drift ska åtgärder vidtas för att motverka vattenförorening eller andra olägenheter för omgivningen. Samråd ska ske med tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas. 9. Om besvärande lukt eller andra olägenheter uppstår i omgivningen ska erforderliga åtgärder vidtas för att motverka dessa störningar. Pelletsförbränningen ska ske på ett sådant sätt att utsläppen blir så små som möjligt. 10. Slamhanteringen vid reningsverket ska ske på sådant sätt att olägenheter i omgivningen inte uppkommer. 11. Reningsverket ska vara förberett för desinfektion av utgående avloppsvatten. Desinfektion ska ske enligt tillsynsmyndighetens anvisningar. 12. Möjligheter till energieffektivisering ska utredas och redovisas till tillsynsmyndigheten senast den Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet ska begränsas så att den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid bostäder inte överskrider riktvärdena: 50 db (A) vardagar dagtid (kl.07-18) 45 db (A) kvällstid (kl.18-22), söndag och helgdag (kl ) 40 db (A) nattetid (kl.22-07) Den momentana ljudnivån nattetid får inte överskrida 55 db(a) som riktvärde vid bostäder. Buller från verksamheten får ej innehålla störande impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 22 kap 25 tredje stycket MB åt tillsynsmyndigheten att föreskriva ytterligare villkor angående villkor 7

4 BESLUT 4 (16) (åtgärdsplan) och villkor 8 (vid haveri, omfattande ombyggnads eller underhållsarbeten..). Med riktvärde menas ett värde som, om det överskrids mer än tillfälligt, skall föranleda de åtgärder som behövs för att förhindra att överskridandet upprepas. Med gränsvärde menas ett värde som aldrig får överskridas. Igångsättningstid Det ombyggda reningsverket skall vara i drift senast Nordanstigs kommun skall meddela tillsynsmyndigheten när den nya biologiska reningsprocessen sätts igång. Verkställighetsförordnande Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 22 kap 28 första stycket MB att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft Särskilda upplysningar I och med att detta beslut vinner laga kraft upphör Naturvårdsverkets dispens daterat den med (dnr ) att gälla. Miljöprövningsdelegationen vill upplysa om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar tillståndsinnehavaren från skyldighet att iaktta vad som föreskrivs i annan författning i fråga om anläggning eller verksamhet som avses med tillståndet. Bolaget skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön (26 kap 19 MB) samt i övrigt iaktta vad som sägs i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Enligt denna är verksamhetsutövaren bl a skyldig att omgående underrätta tillsynsmyndigheten om driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenhet för människors hälsa eller miljö. Verksamheten omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 1990:14 (Kontroll av utsläpp ), och NFS 1994:2 (avloppsslam i jordbruket). och NFS 1994:7 (rening av avloppsvatten). Miljöprövningsdelegationen erinrar därför om att verksamheten ska ske så att de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som anges i föreskriften eller föreskrift som ersätter denna uppfylls. Varje år före utgången av den 31 mars skall en miljörapport och eventuellt en köldmedierapport lämnas in till tillsynsmyndigheten (26 kap 20 MB respektive 16 SNFS 1992:16). Det är den sammanlagda köldmediemängden som avgör om bolaget är skyldig att lämna köldmedierapport eller inte. Bolaget skall till tillsynsmyndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen samt utföra eller bekosta sådana undersökningar av

5 BESLUT 5 (16) verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen (26 kap 21 och 22 MB). Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt MB skall avgift betalas årligen av den som bedriver miljöfarlig verksamhet. Bedrivs en miljöfarlig verksamhet av annan än den som meddelats tillståndet är den nye verksamhetsutövaren skyldig att snarast upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet (32 SFS 1998:899). En kopia av informationen bör skickas till länsstyrelsen. Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken ändra en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet (21 SFS 1998:899). Redogörelse för ärendet Tidigare tillståndsbeslut Naturvårdsverket lämnade den dispens enligt miljöskyddslagen för Strömsbruks avloppsreningsverk. Villkoren var satta till ett maximalt fosforutsläpp av 0,5 mg/l och att det renade vattnets ph-värde skulle ligga mellan 6,0-9,0. Ärendets handläggning Ärendet har föregåtts av en MKB-process där samråd skett med länsstyrelsen, kommunen och övriga berörda. Länsstyrelsen beslutade (dnr ) att verksamheten antas medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap 4 MB. Ytterligare samråd har genomförts med naturenheten på Länsstyrelsen. Ansökan och tillhörande MKB inkom till miljöprövningsdelegationen och kompletterades samt Ärendet kungjordes i Hudiksvalls och Sundsvalls Tidning. Norrhälsinges miljö- och räddningsnämnd har beretts tillfälle att yttra sig. Sökanden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de yttranden som kommit in. Ansökan Ansökan avser tillstånd för behandling av avloppsvatten från Harmånger, Edsäter, Strömsbruk, Stocka, sågtäkten och Morumsviken. Reningsverket i strömsbruk byggs om och kompletteras med biologisk behandling. Harmångers reningsverk läggs ned och utsläppen därifrån kommer att upphöra. Av ansökningshandlingarna framgår bland annat följande:

6 BESLUT 6 (16) Lokalisering Strömsbruks reningsverk ligger öster om Harmångersån på fastigheten Strömsbruk 1:176. Avståndet till närmaste bostadshus på den västra sidan om ån uppgår till ca 300 m. I omgivningarna öster om ån finns en bågskyttebana sydost om reningsverket, samt en idrottsplats och skyttebana nordost om verket. Harmångersån är klassad som riksintresse för naturvård. Utsläppspunkten från Strömsbruks reningsverk ligger i Harmångersån ca 1 km från åns utlopp till havet. Verksamhetsbeskrivning Nuvarande verksamhet Vid Strömsbruks reningsverk behandlas avloppsvatten från Strömsbruk och Stocka samhällen, där även Sågtäckten respektive Morumsviken ingår. Varje år rör det sig om ca m 3 avloppsvatten som behandlas i Strömsbruks reningsverk. Externt slam tas även emot och behandlas tillsammans med avloppsvattnet. Inom samhällena finns äldre avloppsledningsnät, utfört som separerade system. Det mesta dagvattnet leds ut i olika vattendrag, men en del belastar avloppsrening via inkommande avlopp. På avloppsledningsnätet finns 17 st pumpstationer av varierande storlek. Parameter Nuvarande utsläpp från verken Framtid Strömsbruk Harmånger Summa Strömsbruk BOD 7 mg/l BOD 7 kg/år tot-p mg /l 0,17 0,14 0,16 0,16 tot-p kg /år Q m 3 /år Tabell 2 Utsläpp från Strömsbruks och Harmångers reningsverk. Reningsprocessen vid reningsverket: 1. Mekanisk rening med roterande sil 2. Försedimentering 3. Kemisk fällning med AVR, aluminiumsulfat. a. Inblandningskammare b. 2 flockningslinjer c. 2 flockningskammare d. 2 sedimenteringsbassänger e. 2 slutsedimenteringssteg 4. Slamblandningskammare (blandning av kemslam och försedimentering)

7 BESLUT 7 (16) 5. Slamförtjockning (tillsats av polymer Zetag 7565 förbättrar avvattning) 6. Avvattning av slam, centrifug Enhet Strömsbruk Dim. Data Strömsbruk Idag Harmånger Idag Strömsbruk Framtid Anslutning Pe Avloppsmängd m 3 /d BOD 7 - Kg/d belastning P-tot belastning Kg/d Tabell 1 Dimensioneringsdata och framtida belastning, Strömsbruk ARV. Belastningen av Strömsbruks reningsverk är i dag ca 1/3 av verkets hydrauliska kapacitet, enligt den ursprungliga dimensioneringen. När Harmånger anslutits beräknas belastningen uppgå till mindre än hälften av verkets hydrauliska kapacitet. Efter ombyggnation Det ombyggda reningsverket i Strömsbruk tar emot vatten från Strömsbruk, Stocka, Harmånger Edsäter, sågtäkten och Morumsviken. Några industrier är anslutna till ledningsnätet bland annat ett charkuteri, Iggesund paperboard, Träindustri och Plaståtervinning. Det närliggande reningsverket i Harmångers kommun ska läggas ned och avloppsvattnet därifrån kommer att ledas till strömsbruks reningsverk genom en nyanlagd ledning. I Strömsbruk kommer man att bygga om en försedimenteringsbasäng till ett biologiskt reningssteg, två alternativ är påtänkta, bottenluftare och suspenderat bärarmaterial tex Kaldnes eller en genomströmningsreaktor av typen Celpox där vatten och biomassa genom upprepade passager genom reaktorn syresätts. Det renade avloppsvattnet kommer att avledas till Harmångeråns nedre del som mynnar i Skutviken i Bottenhavet. Reningsverket dimensioneras för 2500 pe. Det utgående avloppsvattnet kontrolleras kontinuerligt genom mätning och registrering av flödet och en flödesproportionell provtagning av COD 7, BOD 7, P-tot och N- tot görs enligt provtagningsschema. Reningsprocessen vid reningsverket: 1. Mekanisk rening i form av en inloppssil med tvättrenspress 2. Biologiskt reningssteg 3. Kemisk fällning med AVR, aluminiumsulfat.

8 BESLUT 8 (16) 4. Slamförtjockning (tillsats av polymer Zetag 7565 förbättrar avvattning) 5. Avvattning av slam, centrifug Bräddning Inkommande avloppsvatten pumpas till verket från pumpstation Aps 171. Bräddmätare som mäter bräddtiden finns installerad i pumpstationen. Vid bräddning från pumpstationen avleds det bräddade vattnet till Harmångersån, intill utloppet från reningsverket. Bräddning kan även ske i reningsverket och i det fallet avleds bräddat vatten till Harmångersån i närheten av den punkt där bräddning från pump sker. En bräddning skedde under 2003, ingen är rapporterad under Recipient Harmångersån är klassad som riksintresse för naturvård och har ett bestånd av flodkräfta och är lekvatten för öring. I Harmångersån finns två mätpunkter för recipientkontroll. Recipientundersökningar gjorda vid åns mynning vid Skutvik har visat att ån innehåller måttligt höga halter av organiskt kol och låga halter av kväve och fosfor och att påverkan från reningsverket är marginell. Undersökningen är gjord av Nordöstra hälsinglands vattenvårdsförbund. Bottenhavet som är den yttersta recipienten har vattenomsättningsklass 1, vilket är den högsta klassen där vattnet omsätts på 0-9 dygn. Vattenområdet kring Strömsbruk har få industrier och därmed har havet få föroreningskällor. På våren märks en förhöjd halt av fosfor som härrör från jordbruket som ligger i inlandet. Allmänna hänsynsreglerna Kunskapskravet Anställd personal utbildas för att få erforderlig kompetens för driften av reningsverket, skötsel, handhavande av maskinell utrustning och för att kunna förebygga skador och olägenheter. En utbildningsplan för personal finns upprättad. Försiktighetsprincipen I det ombyggda reningsverket kommer beprövad och tillämpad teknik att användas. Anläggningen kommer att styras och övervakas av ett modernt övervakningssystem med möjlighet till fjärrövervakning och styrning. Härigenom kommer man att uppnå en mycket hög säkerhet i avloppsbehandlingen och personalen har adekvat utbildning. Lokaliseringsprincipen Strömsbruks reningsverk anlades 1978 och lokaliserades till nuvarande plats som då bedömdes ändamålsenlig och väl lämpad för reningsverket. Några

9 BESLUT 9 (16) klagomål på buller eller lukt från verksamheten har inte förekommit. Vid planeringen av ombyggnaden av reningsverket har utgångspunkten varit att så långt som möjligt fortsättningsvis nyttja tidigare gjorda investeringar i anläggningen. Det har eftersträvats att göra ombyggnaden av reningsprocessen helt inom reningsverkets befintliga väggar. Någon alternativ lokalisering har inte förekommit. Hushållnings- och kretsloppsprincipen Uppvärmning av verket sker med förnybar energi i form av pellets, förr användes olja. Kommunen har skickat information till abonnenterna för att minska användningen av miljöfarliga kemikalier i hushållen och för att få dem att inte slänga fasta föremål i avloppen. Slammet från reningsverket ses som en resurs och återanvänds vid jordtillverkning. Produktvalsprincipen Kemikalierna väljs för att i första hand uppnå ett gott reningsresultat, utan att olägenhet uppkommer i recipienten, slammet eller miljön i övrigt. Man försöker så långt som möjligt optimera kemikalieförbrukningen och undvika överdosering. Om nya kemikalier med likvärdig eller bättre fällnings- eller miljöegenskaper blir tillgängliga inom ekonomiskt rimliga ramar, kommer utbyte av kemikalier att ske. Yrkande Bolaget åtar sig att bedriva verksamheten i enlighet med ansökan och föreslår följande villkor: Att som riktvärde skall gälla att resthalterna i utgående behandlat avloppsvatten till recipienten av BOD 7 ej skall överstiga12 mg/l och tot-p ej skall överstiga 0,3mg/l. Att som gränsvärde får BOD 7 ej överstiga 6250 kg /år, innehållet av tot-p ej får överstiga 210 kg /år som gränsvärde. Ansökan gäller 2500 pe. Miljökonsekvensbeskrivning Utsläpp till luft Uppvärmning av reningsverket sker med förnybar energi i form av pellets, förr användes olja. Inga klagomål på lukt från reningsverket har inkommit de senaste fem åren. Utsläppen till luft, lukt från reningsprocessen samt stoft bedöms därför vara av sådan omfattning att det inte är störande för närboende.

10 BESLUT 10 (16) Till och från området körs olika transporter som personbilar två gånger dagligen, slam en gång i veckan och varutransport sker tio gånger per år. Transporterna kommer att upphöra helt vid Harmångers reningsverk men till viss del öka i Strömsbruk. Totalt sett kommer transporterna att minska något eftersom man kan köra bilarna med en högre fyllnadsgrad. Utsläpp till vatten Strömsbruks och Harmångers reningsverk slås ihop till ett, där de förväntade utsläppen kommer att vara 12 mg/l BOD 7 och 0,3 mg/l P-tot. I och med hopslagningen kommer utsläppen till Harmångersån av P-tot minska i storleksordningen 11 kg/år och minskningen av BOD 7 med ca 3 ton/år. Den nuvarande reningen i Strömsbruk reducerar BOD 7 med ca 90% och fosfor med ca 95%. I Harmångersån kommer sträckan mellan Harmånger och Strömsbruk helt avlastas från de utsläpp som sker från Harmångers reningsverk, i och med att utsläppspunkten flyttas till Strömsbruk som ligger ca 1 km från utloppet till bottenhavet. Avfall Slammet som medföljer i det inkommande avloppsvattnet och som silas bort i det mekaniska reningssteget ses som en resurs som på sikt ska användas inom jordbruket, men för närvarande används vid jordtillverkning. Varje år produceras ca 15 ton grovrens, det grovrens som tas omhand körs till Homotippen för deponering. Varje år produceras även ca 320 m 3 slam efter steget med kemfällning och flockning och sedimentering. Kemslammet pumpas till slamblandningskammaren och sammanblandas med primärslam från försedimenteringen, därifrån sker pumpning till slamförtjockare, slammet avvattnas och man tillsätter Zetag 7565 (polymer) för att förbättra avvattningsegenskaperna hos slammet. Slammet används till tillverkning av anläggningsjord genom kompostering med hästgödsel. Jorden används till sluttäckning av deponi. Övrigt avfall som kan uppkomma i verksamheten t. ex. brännbart industriavfall, brännbart byggavfall och icke brännbart avfall som skickas med renscontainern till Homotippen för deponi. Farligt avfall tas omhand av SAKAB. Kemikalier Vid anläggningen används beprövade och i Sverige allmänt accepterade kemikalier för fällning. Den fällningskemikalie som man använder är aluminiumsulfat, AVR. För att förbättra slammets avvattningsegenskaper tillsätts ett polymer, Zetag 7565 Buller och Transporter Buller förekommer framför allt vid transporter till och från reningsverket, transporter sker två gånger dagligen med personbilar, slam en gång i veckan

11 BESLUT 11 (16) och varutransport sker tio gånger per år. Transporterna till området kommer att öka men upphör helt till Harmångers reningsverk. I reningsverket finns fläktar men de medför ingen störning utanför byggnaden. Buller orsakat av verksamheten vid avloppsreningsverket bedöms inte vara av sådan omfattning att det är störande för närboende, men inga bullermätningar har utförts vid reningsverket. Energi Uppvärmningen av avloppsreningsverkets lokaler har tidigare skett med oljepanna men den är utbytt till en pelletspanna. Elförbrukningen är årligen ca 100 MWh. Transporter av slam, avfall och kemikalie till och från avloppsreningsverket ger upphov till viss energiförbrukning. Yttrande Norrhälsinges miljö- och räddningsnämnd tillstyrker ansökan och anför bland annat att: Villkoret för total utsläppsmängd bör sättas i förhållande till den faktiska anslutningen som beräknas inom den närmaste 10-årsperioden, ej med tanke på maximal möjlig anslutning. Det bör finnas krav på ett långsiktigt och aktivt arbete med anslutnings och ledningsfrågor. Sökanden har inkommit med några synpunkter på yttrandet: Sökanden medger att den sökta anslutningen av 2500 pe är lite i överkant och att den skulle kunna justeras till 2300 pe. Att sia om framtiden och befolkningsutvecklingen är svårt men att tendensen nu är att folk vill bosätta sig i kustnära områden och att trycket på byggbara tomter ökar. Kommunen arbetar kontinuerlig med anslutnings och ledningsfrågor och framför att det under den sista års perioden har utförts saneringar. Miljöprövningsdelegationens motivering Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna villkor följs, kan verksamheten förenas med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna samt med den för området gällande översiktsplanen. Tillstånd skall därför lämnas till verksamheten. Lokalisering Enligt 2 kap 4 MB skall en plats väljas för verksamheten som är lämplig bland annat med hänsyn till miljöbalkens mål och så att en god hushållning av mark- och vattenområden uppnås (kap 3 och 4 MB). Platsen ska väljas så att

12 BESLUT 12 (16) ändamålet med verksamheten kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Med hänsyn till de skyddsåtgärder som sökande åtagit sig och de villkor som ställs i detta tillståndsbeslut anser miljöprövningsdelegationen att den föreslagna lokaliseringen uppfyller kraven på plats i 2 kap 4 MB. Ansökan avser befintlig och utökad verksamhet inom fastigheten Strömsbruk 1:176. Området saknar detaljplan. I kommunens översiktsplan anges reningsverkets fastighet som plats för reningsverk. Lokaliseringen kan därför inte anses stå i strid med några planbestämmelser. Avloppsreningsverket släpper ut sitt behandlade vatten i Harmångersån som är klassad som riksintresse för naturvård. Harmångers reningsverk kommer att stängas och avloppsvattnet kommer att ledas till Strömsbruks reningsverk viket gör att Harmångersån kommer att avlastas från utsläpp av BOD 7 och fosfor. Samtidigt kommer Strömsbruks reningsverk att genomgå en ombyggnation och ett biologiskt reningssteg kommer att installeras. Förändringarna ses som positiva och detta sammantaget gör att miljöprövningsdelegationen inte har någon invändning mot reningsverkets lokalisering. Motivering av villkor Miljöprövningsdelegationen (MPD) ser positivt på Nordanstigs kommuns ambitioner att minska utsläppen av BOD 7 och fosfor genom de förespråkade förändringarna. Bästa tillgängliga teknik för (BAT) kommunala reningsverk motsvarar i dag villkor på 10 mg BOD 7 /l och 0,3 mg tot-p/l som riktvärden och månadsmedelvärden och det är MPDs förhoppning att reningsverket ska uppnå dessa värden efter utgången prövotid. Strömsbruk har inte ansökt om prövotid men MPD anser att det är lämpligt med en prövotid eftersom det är en stor förändring och ombyggnad som kommer att ske. När ansökan kom in till Länsstyrelsen var det inte beslutat vilken typ av biologisk rening som skulle tas i bruk. Två alternativ var påtänkta, Kaldnes eller Celpox. Att införa ett biologiskt steg kan medföra vissa svårigheter innan anläggningen trimmats in och maximal rening uppnås. Det är därför svårt att på förhand veta hur bra rening som kan uppnås vid reningsverket och därmed är det svårt att sätta slutliga villkor i det här läget. MPD efterfrågar en utvärdering av den valda anläggningen en tid efter att den tagits i bruk. På grund av ovan angivna anledningar godkänner MPD under prövotiden att riktvärdet ska gälla som kvartalsmedelvärde men inte som årsmedelvärde som sökanden yrkat på. MPD anser att tidsintervallet med årsmedelvärden ger ett alltför stort utrymme att inte ytterligare behandla vatten som inte nått riktvärdet och därmed blir ett alltför grovt tillsynsverktyg och väljer att ange villkoret som kvartalsmedelvärde. Med kvartalsvärde finns fortfarande utrymme att under en

13 BESLUT 13 (16) kortare period överskrida riktvärdet och utföra de justeringar i processen som är nödvändiga för att i slutet av mätperioden klara riktvärdet. MPD kan inte acceptera de föreslagna gränsvärdena på 6,25 ton BOD 7 och 210 kg tot-p eftersom det framgår i ansökan att det förväntade utsläppet av BOD 7 kommer att uppgå till 2,9 ton per år och tot-p till 40 kg. MPD väljer att sätta värdena till 4,5 ton BOD kg tot-p, alltså något över de förväntade slutliga värdena, under prövotiden för att reningsverket ska ha utrymme att optimera driften av anläggningen. Redovisningen av utredningsvillkoren U1 och U2 skall möjliggöra ett fastställande av slutliga utsläppsvillkor för verksamheten. Miljöprövningsdelegationen anser att de slutliga utsläppsvillkoren bör skärpas i förhållande till de provisoriska villkoren så att de stämmer bättre överens med de villkor som ges av BAT. Utsläpp till vatten (provisoriska villkor P1 och P2) Miljöprövningsdelegationen kan acceptera provisoriska riktvärden på 12 mg BOD 7 /l och 0,3 mg tot-p /l för att ge Nordanstigs kommun möjligheten att under några år lära sig de nya driftförutsättningarna med biologisk rening och optimera reningsverket så att de kan klara en skärpning av villkoren. Vidare anser MPD att provisoriska gränsvärden för utsläpp till vatten inklusive bräddning vid reningsverket bör sättas som mängd per år. De satta gränsvärdena bör kunna innehållas även vid en maximal anslutning under nederbördsrika år. Allmänt villkor (villkor 1 ) Detta villkor innebär att mindre ändringar i avloppsanläggningen får göras efter anmälan till tillsynsmyndigheten. Större ombyggnadsarbeten och belastning som överskrider 2500 personekvivalenter kräver nytt tillstånd. Industriellt avloppsvatten (villkor 2) Avloppsvatten eller slam som gör att reningsanläggningens funktion eller slamkvaliteten försämras får inte tillföras anläggningen. Avloppsvatten som inte liknar hushållsspillvatten, såsom dagvatten, lakvatten, vissa industrivatten, etc. bör successivt kopplas bort från spillvattennätet. Det är av betydelse både för reningsprocesserna och slamkvaliteten. Högsta möjliga reningseffekt (villkor 3) Nordanstigs kommun bör sträva efter att högsta möjliga reningseffekt som uppnås med rimliga tekniska insatser och med samtidig låg kemikalie- och energiförbrukning.

14 BESLUT 14 (16) Nya processkemikalier (villkor 4) Alla nya kemikalier bör studeras noga med avseende på tungmetallinnehåll innan ett eventuellt byte görs. Förbättrad reningsgrad skall ställas mot ett högre tungmetallinnehåll. Byte av processkemikalier bör föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten. Farligt avfall och kemikalier (villkor 5) Det är viktigt att ha kontroll på de kemikalier som används inom verksamheten. Kemikalier och farligt avfall ska vara noggrant märkta med innehåll. Förvaring av kemikalier och farligt avfall bör ske invallat eller i särskilt utrymme på tätt underlag och utan golvbrunnar så att det inte kan nå vatten som har eller ska behandlas i verket, mark eller recipient. Ett tillfälligt kemikalieutsläpp kan få allvarliga konsekvenser på reningsprocessen, utgående vatten och slamkvaliteten. Avloppsledningsnätet (villkor 6 och 7) Ledningsnätet är en viktig del av avloppsanläggningen. Åtgärder för att förebygga att reningsverket bräddas och ovidkommande vatten tränger in i ledningarna till reningsverket bör undersökas. Haveri, omfattande ombyggnads- eller underhållsarbeten (villkor 8) Miljöprövningsdelegationen anser att det bör finnas möjlighet att under en begränsad tid överskrida verksamhetens utsläppsvillkor i samband med haveri, underhåll eller ombyggnad i någon del av verksamheten. Tillsynsmyndigheten bör ges möjlighet att föreskriva om åtgärder för detta. Tillsynsmyndigheten skall i god tid kontaktas och arbeten skall planeras så att olägenheter för omgivningen och effekterna av utsläppen av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten blir så små som möjligt. Lukt och utsläpp till luft (villkor 9) Luftutsläppen består av avgaser från transporter till och från verket och uppvärmningen av avloppsreningsverkets lokaler skedde förr med oljepanna men den är utbytt till en pelletspanna. Därmed har nettotillskottet av CO 2 minskat. Förbränningen ska hållas så optimal som möjligt för att stoftutsläppen ska bli minimala. Slamhantering (villkor 10) Hantering av slam bör ske i enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd 90:13 slam från kommunala avloppsanläggningar. Miljöprövningsdelegationen anser att slammet bör återföras till kretsloppet eller fosforåtervinnas när förutsättningar för det finns.

15 BESLUT 15 (16) Desinfektion av utgående vatten (villkor 11 ) Reningsverket bör vara förberett för desinfektion av utgående avloppsvatten. Med förberett menas att doseringsutrustning skall finnas och desinfektionsmedel skall kunna finnas på plats inom några timmar efter det att myndighet med ansvar för hälsoskyddet meddelat att desinficering behövs. Energi (villkor 12) En stor del av samhällets miljöproblem kan relateras till energiproduktion eller energiförbrukning. Ansenliga delar av utsläppen av växthusgaser beror bland annat på vår användning av fossila bränslen vid transporter samt vid uppvärmning av bostäder och lokaler. Av den anledningen har även flera av de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen likväl som de regionala miljömålen för Gävleborgs län en inriktning mot ett energieffektivare samhälle. För att de uppsatta målen ska kunna nås måste länets verksamhetsutövare se över möjligheten att energieffektivisera sina verksamheter, alternativt övergå till andra miljövänligare energislag i såväl processer som transporter. Utredningen skall innehålla ett förslag till energiplan med tidplan för de föreslagna åtgärderna. Buller (villkor13) Länsstyrelsen anser att buller från verksamheten skall begränsas så att det motsvarar Naturvårdsverkets riktlinjer för ny verksamhet. I riktlinjerna anges att tillåten bullernivå bör sänkas med 5 db(a) om bullret innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter. Orsaken till sänkningen är att dessa ljudtyper anses mer störande (även om de inte alltid ger en ökad ekvivalentnivå). Dessa ljudtyper har inte angetts förekomma i ansökan. Länsstyrelsen anser att sådana ej heller kan accepteras vid angivna begränsningsvärden i sådan omfattning att de medför störningar. Länsstyrelsen vill upplysa om att ljudnivåerna gäller alla bostäder, inte enbart de närmaste. Överlåtna frågor Miljöprövningsdelegationen anser att den aktuella verksamheten och förutsättningarna är av sådan art att tillsynsmyndigheten kan ges möjlighet att föreskriva om ytterligare åtgärder eller villkor som kan föranledas av villkorspunkterna 7 (åtgärdsplan) och 8 (angående vid haveri, omfattande ombyggnads eller underhållsarbeten). Övrigt Med hänsyn till verksamhetsutövarens skyldigheter och tillsynsmyndighetens möjligheter, se särskilda upplysningar sidan 4, så bedömer miljöprövningsdelegationen att några särskilda villkor om kontrollprogram eller besiktning inte behöver meddelas.

16 BESLUT 16 (16) Bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen Enligt 6 kap 7 MB skall en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten kan medföra på människors hälsa och miljön. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen motsvarar de krav som ställs i 6 kap MB. Detta beslut har fattats av miljöprövningsdelegationen efter föredragning av Christina Berglund. Upplysningar om hur man överklagar samt beslut om kungörelsedelgivning, se bilaga. Gösta Törnblom Sven H Jansson Bilaga: Beslut om kungörelsedelgivning och Hur man överklagar Kopia till: Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd Naturvårdsverket Arbetsmiljöinspektionen Aktförvararen

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm

Yttrande över ansökan om tillstånd enl miljöbalken för Rosenholms avloppsreningsverk i Katrineholm Miljö- och hälsoskyddsnämndens handling 7/2011 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Datum Vår handläggare Ert datum Er beteckning Miljöinspektör Torbjörn Lundahl Telefon 0150-576 62 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Yttrande

Läs mer

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun

Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun 22 26 Anmälan om mindre ändring för behandling av bräddat avloppsvatten från pumpstationerna P214 och P244 i Alvik och Antnäs, Luleå kommun Dnr 2013-0176 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30

TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅDSHANDLING SEAB. Karlstad 2013-05-21. Uppdragsnummer 2004-30 TILLSTÅNDSANSÖKAN ANSÖKAN BYLANDETS AVLOPPSRENINGSVERK Karlstad Uppdragsnummer 2004-30 VA-Konsulten Magnus Aronsson AB Granitvägen 28 653 50 Karlstad Telefon 070-307 87 75 arv:2004-30 Tillsta ndsanso kan:130521

Läs mer

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk

Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Miljönämnden 2007 10 18 67 1 Remiss angående ansökan om tillstånd för Uddebo avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, Luleå kommun har till länsstyrelsen inkommit med en ansökan om nytt tillstånd på

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljö- och hälsoskyddsmyndigheten Anslutning Medelbelastning

Läs mer

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Efter ändring skall villkor 8 ha följande lydelse: REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET BESLUT 1 (6) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Uppsala kommun VA- och avfallsnämnden 753 75 UPPSALA Delgivningskvitto Ändring av villkor enligt 24 kap. 8 miljöbalken (MB) BESLUT Länsstyrelsen i Uppsala

Läs mer

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen?

Knutpunkten för utbildningar inom VATTEN MILJÖ BIOENERGI. Lagar och andra krav. Vilka krav berör avloppsreningen? Lagar och andra krav Vilka krav berör avloppsreningen? M I L J Ö B A L K E N O M F A T T A R A L L A T Y P E R A V S T Ö R A N D E V E R K S A M H E T Luft Ljus Skakningar Buller Avfall Vatten B A L K

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter.

Under prövotiden gäller följande provisoriska föreskrifter. BESLUT 1 (7) Anl.nr: 0382-50-001 Östhammars kommun Tekniska förvaltningen Box 66 742 21 Östhammar Kungörelsedelgivning Slutliga villkor för utsläpp av fosfor från verksamheten vid Alunda avloppsreningsverk

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Lantmännen Mills AB Box UPPSALA BESLUT 1 (5) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Lantmännen Mills AB Box 446 751 06 UPPSALA Förlängning av prövotiden för redovisning av bullersituationen vid Lantmännen Mills AB:s anläggning på fastigheten

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning BESLUT 1 (21) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Charlotta Ryd Tel 026-171058 charlotta.ryd@lansstyrelsen.se Söderhamns Nära AB Box 94 826 22 Söderhamn Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun

MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun MILJÖRAPPORT 2013 HEDÅSENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Foto: Marie Engström Sandviken 2014-03-05 Carin Eklund Sandviken Energi Vatten AB Miljörapport 2013 Hedåsens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund

MILJÖRAPPORT 2011 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK. Sandvikens kommun. Carin Eklund MILJÖRAPPORT 211 KUNGSGÅRDENS RENINGSVERK Sandvikens kommun Sandviken 212-3-12 Sandviken Energi Vatten AB Carin Eklund Miljörapport 211 Kungsgårdens reningsverk, Sandvikens kommun Miljörapport textdel

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ

BESLUT 1 (5) BESLUT Dnr: Anl.nr: Delgivningskvitto. AGA Gas AB LIDINGÖ BESLUT 1 (5) Anl.nr: 1982-113 Delgivningskvitto AGA Gas AB 181 81 LIDINGÖ Slutliga villkor rörande utsläpp av kondensvatten vid tillverkning av vätgas på fastigheten Hantverkaren 15 i Fagersta kommun Koder

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör

Anna Bryntesson, kommunsekreterare Sofi Eklund, miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Rydström, miljöchef Mats Melin, byggnadsinspektör 1(8) Plats och tid Thon hotel Charlottenberg kl 18.00-18.30 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M) ordförande Sven Bergström (V) ersättare för Eva Aanerud Karlsson (V) Bo Guldbrandsson (S) ersättare för Erik

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till plastindustri

Tillstånd enligt miljöbalken till plastindustri BESLUT 1 (10) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Simon Åkerman 026-171229 simon.akerman@lansstyrelsen.se Ockelbo Plastindustrier AB Norängsvägen 23 816 30 OCKELBO Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk

Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk Sida 1(8) Datum 2015-05-28 Samrådsunderlag Utbyggnation av Leksands avloppsreningsverk På uppdrag av Leksand Vatten AB Handläggare Anna Danielsson På uppdrag av Leksand Vatten AB 0247-44140 anna.danielsson@dvaab.se

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Panncentral Söder 1485-1146 Rapporteringsår 2010 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt en översiktlig beskrivning

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN

ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN ORUST KOMMUN TILLSTÅNDSANMÄLAN VAREKILS ARV Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2. ANSÖKANS AVSEENDE... 4 3. SENAST GÄLLANDE TILLSTÅND... 5 4. YRKANDEN... 5 5. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN...

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund

Samrådsunderlag. Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk. 1. Bakgrund Tillståndsansökan Hyltebruks Avloppsreningsverk Datum 2015-10-28 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27 Göteborg T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 33 77 Ramböll Sverige AB Org nr 556133-0506

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2016 PRODUKTION BIOGAS, NORRKÖPING TEXTDEL Miljörapport 2016 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen är organiserad under AO Biogas inom Tekniska

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag

Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden. Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Miljöprövning för tunnelbana till Arenastaden Bilaga 1 Konsoliderad version av villkorsförslag Villkorsförslag, 2017-06-15 1. Villkorsförslag 1.1 Slutliga villkor Allmänt villkor 1. Verksamheten ska bedrivas

Läs mer

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK

ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK ÅSEDA AVLOPPSRENINGSVERK Uppvidinge kommun Samrådsredogörelse Treatcon AB Kalmar den 11:e mars 2011 Uppdrag: Åseda avloppsreningsverk Samrådsredogörelse Datum: 2011-03-11 Uppdragsgivare: Uppvidinge kommun

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 23/14. Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö MYNDIGHETSBESLUT 22.01.2014 Dnr: 2012-1017-3 ÅMH-Mb 23/14 Verksamhet Reningsverket Konvaljevägen, Strömsby Vårdö Beslut Vid fortsatt drift av avloppsreningsverk för 250 pe, på fastighet Strömsby, Rnr 1:90,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Skickas till: Samhällsenheten Box 100 796 22 Älvdalen Tel: 0251-313 00 e-post: kommun@alvdalen.se Administrativa

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum Miljöprövningsdelegationen Kungörelsedelgivning Textilia Rimbo AB Box 53 762 22 RIMBO 1 (5) Slutliga villkor enligt miljöbalken avseende buller från Textilia Rimbo AB:s tvättanläggning på fastigheten Rimbo-

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo

MYNDIGHETSBESLUT Dnr: ÅMH-Mb 277/14. Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo MYNDIGHETSBESLUT 10.09.2014 Dnr: 2014-0637-4 ÅMH-Mb 277/14 Verksamhet Avloppsreningsverk Lappo by Lappo Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk ÅMHM har granskat er ansökan om uppförande och drift

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Katterjåkk KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår

Läs mer

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun Aktbilaga 11 BESLUT 1(8) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Hudik Kraft AB Djupedsverket 824 12 Hudiksvall Tillstånd att installera

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till framställning av gas genom destillation och lagring av syrgas, kvävgas och argon

Tillstånd enligt miljöbalken till framställning av gas genom destillation och lagring av syrgas, kvävgas och argon BESLUT 1 (10) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@lansstyrelsen.se AGA Gas AB Att: Lars Spångberg 172 82 Sundbyberg Tillstånd enligt miljöbalken till framställning

Läs mer

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe

Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe Handläggarstöd Avloppsanläggningar 200-2000 pe 2013-07-23 2013-07-23 Tillsyn vid avloppsreningsverk, 200-2000 pe. Avloppsreningsverk med mellan 200-2000 anslutna pe. Reningsverk av denna storlek uppvisar

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun

Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk. Halmstads kommun Getinge, Åleds, Slättåkra, Tönnersjö och Simlångsdalens avloppsreningsverk Årsrapport 2015 ÅRSRAPPORT 2015 Avloppsreningsverk Getinge Tillsynsmyndighet Miljönämnden Anslutning Medelbelastning Dim 2 850

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Kilafors reningsverk Sida 1 (11) Sida 1 (11) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012

Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Årsrapport-Miljö för Norrsundet Biobränslepanna år 2012 Gävle den 27/3 2013 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot

Tillstånd enligt miljöbalken till anläggning för mottagning och mellanlagring av farligt avfall samt bearbetning av skrot Beslut Aktbilaga 14 Diarienr/Dossnr 1(15) Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Stena Återvinning AB Box 4088 40040 Göteborg Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14)

Innehållsförteckning. Miljörapport 2010 Alfta reningsverk Sida 1 (14) Sida 1 (14) Innehållsförteckning Bilageförteckning... 1 1.Grunddel - Administrativa uppgifter...3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten...4 1. Verksamhetsbeskrivning... 4 2. Tillstånd... 4 3. Anmälningsärenden

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Tillsynsnämnden Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn Fastighetsbeteckning Besöksadress Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by

Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Vår referens: Mikael Stjärnfelt Tel: (0)18-528 621 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2015-966 Beslut: MB-2016-54 24.2.2016 Verksamhet Avloppsreningsverk Skolan Kumlinge by Beslut om miljögranskning av avloppsreningsverk

Läs mer

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk årsrapport 2013 Vätterledens avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2009 Gävle den 29/3 2009 Underskrift: Conny Malmkvist VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2015 (1/1-31/10) PRODUKTION BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2015 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Biogasproduktionen var organiserad under

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till avloppsreningsanläggning Aktbilaga 17 1(16) Beslut Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Maria Nordström Tel 026-171233 maria.nordstrom@x.lst.se Samhällsbyggnadskontoret Ljusdal Vatten Box 700 827 80 Ljusdal Tillstånd

Läs mer

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk

årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk årsrapport 2013 Svenstorps avloppsreningsverk 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 2. GRUNDDEL... 3 3. TEXTDEL... 4 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 4 3.1.1 Organisation... 4 3.1.2 Verksamhet...

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB

MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB MILJÖRAPPORT 2014 för Frihamnen (Anläggningsnummer:1480-1360) inom Göteborgs Hamn AB Grunddel Verksamhetsår: 2014 Verksamhetsutövare: Göteborgs Hamn AB Organisationsnummer: 556008-2553 Anläggningsnummer:

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB

Miljörapport 2012. Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport 2012 Avloppsreningsverket Kiruna KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Kiruna Avloppsreningsverk 69077-8604

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-10-05 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik, 2015-11-10 MBN 207/15 1 (4) Riktlinjer för enskilda avlopp Inledning För att få

Läs mer

Miljörapport. Kvicksund 2014.

Miljörapport. Kvicksund 2014. Miljörapport. Kvicksund 2014. Innehåll 1 Grunddel Flintavik... 2 2 Verksamhetsbeskrivning Flintavik... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Verksamhetsområde... 3 2.3 Avloppsvattenrening... 3 2.4 Kemikaliehantering...

Läs mer

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR

NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR NYA FÖRESKRIFTER FÖR STÖRRE AVLOPPSRENINGS ANLÄGGNINGAR Växjö 24 Januari 2017 Pontus Cronholm, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-01-24 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Miljönämndens arbetsutskott 2010 12 09 73 1 Dnr 2010 2255 Yttrande över Nordkalk AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Nordkalk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt och utökad

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun

BESLUT. Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun 1(4) Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB 941 86 Piteå Beslut om dispens från BAT-slutsats för Smnrfit Kappa Kraftliner Piteå AB, Piteå kommun Kod i miljöprövningsförordningen (2013:251): 9 kap. 1-2 ; 21.10,

Läs mer

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven?

Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Lösningar för att möta nya krav på reningsverk ÄR MBR teknik lösningen på de ny kraven? Jonas Grundestam Teknikansvarig Process Stockholms Framtida Avloppsrening Marie Berg Processingenjör Himmerfjärdsverket,

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-11-10 Riktlinjer för enskilda avlopp Dnr Valdemarsvik: MA.2015.39 Dnr Söderköping: SBF 2015-162 Antagna av: Miljö- och byggnämnden i Valdemarsvik datum, Samhällsbyggnadsnämnden i Söderköping datum,

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV

HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) MR 2013 för Hargshamn ARV HARGSHAMN AVLOPPSRENINGSVERK MILJÖRAPPORT 2013 1(12) 1. GRUNDDEL... 3 2. Verksamhetsbeskrivning... 4 2.1. Verksamhetsområde... 4 2.2. Industrier och andra anslutna verksamheter... 4 2.3. Dimensionering...

Läs mer

Miljörapport för år: 2014 Textdel

Miljörapport för år: 2014 Textdel Miljörapport för år: 2014 Textdel Verksamhetsutövare Namn Skara Energi AB Anläggningens namn Skara avloppsreningsverk, Horshaga Org.nr 556429-4303 Länsstyrelsens anläggningsnr 1495-1153 Verksamhetsbeskrivning

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Miljörapport - Textdel

Miljörapport - Textdel 1 (9) Datum 2013-02-21 Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Mariefreds reningsverk Anläggningsnummer 0486-050-005 Rapporteringsår 2012 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning av verksamheten

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral BESLUT Aktbilaga 13 1(14) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Gästrike Återvinnare Box 722 801 28 Gävle Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17

Arkiveras på : Memopärm 2012 Datum 2012-01-27 Kopia: Gruppdisk, verksamh.syst.\memo\2012. Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Utfärdare Pär Hisved HVAB-2012-005 Sida 1/17 Innehållsförteckning Bilageförteckning... 2 1.Grunddel - Administrativa uppgifter... 3 2.Textdel Huvuddelen av miljörapporten... 4 1. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse; beslutad den 30 maj 1994. SNFS 1994:7 MS:75 Utkom från trycket

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Hedesunda biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till fönstertillverkning

Tillstånd enligt miljöbalken till fönstertillverkning Aktbilaga 16 1(11) BESLUT Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljövård Per Ahlenius Tel 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Allmogefönster i Sverige AB 812 94 ÅSHAMMAR Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK

VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK VÄSTRA ORUST AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD MED ALLMÄNHETEN FÖR NYBYGGNATION ANLEDNING TILL NYBYGGNATION 1. Avloppsvattenrening i Västra Orust sker idag i åldersstigna anläggningar i Hälleviksstrand, Barrevik

Läs mer

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider

Fastighetsbetäckning där verksamheten bedrivs. Produktionskapacitet Årlig produktion Produktionstider VILHELMINA KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden ANMÄLAN 1 (6) om miljöfarlig verksamhet enligt 10 miljöprövningsförordningen Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet Anmälningspliktig

Läs mer

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB

Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04. Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB Miljörapport för Säffle Fjärrvärme AB 2011 2013-03-04 Miljörapport 2012 Säffle Fjärrvärme AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING... 3 1.1 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH LOKALISERING... 3 1.1.1

Läs mer

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK

Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport 2014 AVLOPPSRENINGSVERKET KATTERJÅKK Miljörapport - Textdel Anläggningsnamn Anläggningsnummer Katterjåkk Reningsverk 2584-24 Rapporteringår 2014 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning Innehåll och omfattning vid prövning av miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Ansökans innehåll Ansökan om

Läs mer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer

ANMÄLAN 1 (6) Anmälan avser Ändring av befintlig verksamhet. Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer ANMÄLAN 1 (6) Anmälan om miljöfarlig verksamhet Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Verksamhetsutövare Företag Kontaktperson: Efternamn Förnamn Organisations-/personnummer Utdelningsadress

Läs mer

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns

Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Gruppövningar 2016-08-29 Avloppsreningsverk - Den mest komplicerade processanläggning som finns Exempel på en genomgång av processfunktionen vid ett avloppsreningsverk på 5500 pe VA-Konsulten Magnus Aronsson

Läs mer

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral

Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 Vårberg panncentral Miljörapport 2010 för VÅRBERG PC AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, mars 2011 Sidan 1 av 7 Innehållsförteckning Vårberg...3 1. Verksamhetsbeskrivning...3

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer