Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping."

Transkript

1 Årsredovisning 2001 Industrial and Financial Systems, IFS AB

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum måndagen den 13 maj, i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Informationstillfällen 2002 Delårsrapport januari mars 13 maj 2002 Halvårsrapport januari juni 20 augusti 2002 Delårsrapport januari september 5 november 2002 Bokslutskommuniké för 2002 februari 2003

3 Innehåll Året i sammandrag ett år med många utmaningar... Affärsidé och strategier Personal Policy Samarbetspartners Marknaden för affärssystem IFS Applications Tillverkande industri Service- och anläggningsintensiv industri Flyg- och försvarsindustri IFS Implementation Utveckling per area Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Eget kapital och skulder Kassaflödesanalys Noter till årsredovisningen Revisionsberättelse Styrelse, koncernledning och revisorer Aktien Tre frågor till Gustaf Douglas... Finansiell utveckling Definitioner Ordlista Adresser

4 Ny styrelse väljs med Gustaf Douglas som ordförande Strategisk allians med GE Engine Services för den civila flygmarknaden Systembolaget väljer portallösning från IFS för att effektivisera varuflödet i 415 butiker ABB går in som delägare i IFS genom riktad emission februari 2001 juni 2001 juli 2001 augusti 2001 Året i sammandrag 2001 var ett år då marknaden för affärssystem präglades av återhållsamhet. Många företag valde att skjuta upp sina investeringar och andra valde lägre investeringsnivåer. Trots detta ökade vi koncernens nettoomsättning med 34%, i huvudsak genom organisk tillväxt. Vi utvecklade en ny version av vårt affärssystem, IFS Applications 2002, och genomförde ett kraftfullt åtgärdsprogram för att förstärka ledning, styrelse, finansiering, lönsamhet och kassaflöde. Tre nya ledamöter valdes i början av året in i styrelsen. En av dem var Gustaf Douglas som valdes till ordförande. Flertalet av de mål som sattes upp för ett år sedan har uppfyllts. Vi sänkte omkostnadsnivån med 340 Mkr. Det innebär att vi kunde gå in i verksamhetsåret 2002 med lägre fasta kostnader än tidigare. I samband med tre nyemissioner under året, har IFS fått en intressant ägarstruktur. Gustaf Douglas har, genom bolag, ökat sitt ägande och ABB Venture Capital Ltd. har tillkommit som delägare. Vi har tillsatt nya chefer för ekonomi, marknad, information och global samordning. Vi har renodlat verksamheten kring IFS Applications genom att vi avyttrat verksamheter som inte var knutna till vår egen produkt. Dessutom har vi samlat det operativa ansvaret för verksamheten i tre geografiska divisioner. Flera nya partners har tillkommit under året och vi har startat joint-venturebolag i Folkrepubliken Kina och Ryssland. För att stärka samarbetet med våra globala partners har vi bildat en organisatorisk enhet som arbetar med utbildning, marknadsaktiviteter samt med etablering av kompetenscenters. Utvecklingstrenden för affärssystem fortsätter i riktning mot breda lösningar, med betoning på stöd för affärsprocesser som går över företagsgränserna. Det handlar om att hantera t. ex. kund- och leverantörsrelationer, informations- och materialflöden i hela värdekedjor, från företagets leverantörer till slutkund. NETTOOMSÄTTNING FoU-UTGIFTER RELATIVT NETTOOMSÄTTNING 4

5 IFS Applications bygger på en plattform med väldefinierade komponenter. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder kraftfulla lösningar för specifika behov, samtidigt som vi ger dem flexibiliteten att enkelt lägga till komponenter och förändra systemet i takt med att deras verksamheter utvecklas. Några av fördelarna med IFS Applications 2002: Snabbare återbetalning genom stegvis implementering i mindre delprojekt. Kostnadseffektiv webbaserad utbildning, s.k. e-learning. Enklare integration med andra system m.h.a. XML och web services. Information om kunder, produkter och anläggningar kan effektivt återanvändas under hela livscykeln. Branschanpassade helhetslösningar, bl. a. som stöd för Customer Relationship Management (CRM) och Supply Chain Management (SCM). Portalteknologi för enklare samarbete med kunder, leverantörer och partners. FEM ÅR I SAMMANDRAG Licensintäkter (Mkr) Konsultintäkter (Mkr) Övriga intäkter (Mkr) Nettoomsättning (Mkr) Nettoomsättningstillväxt 77% 96% 57% 21% 34% Nettoomsättning utanför Sverige 52% 60% 65% 74% 80% Medelantal anställda Antal anställda vid årets slut Produktutveckling (Mkr) Resultat efter finansiella poster (Mkr) Soliditet 48% 50% 40% 47% 53% Balansomslutning (Mkr) Likviditet (ggr) 1,6 1,6 1,0 1,2 1,4 5

6 2001 ett år med många utmaningar Vi har under flera år haft en tydlig tillväxtstrategi som gjort oss till en av de stora globala affärssystemsleverantörerna. De senaste fem åren har vi haft den största licenstillväxten bland de ledande företagen i branschen. Under år 2001 har vi fortsatt att ta marknadsandelar, trots en svag marknad. Men vi har också anpassat oss till affärsklimatet, och har under året genomfört åtgärder för att minska våra omkostnader och höja effektiviteten. Det har tyvärr även inneburit personalreduktioner inom vissa verksamheter och på vissa marknader. Våra åtgärder har gett önskat resultat och vi står idag väl rustade inför framtiden. Våra samarbeten med strategiska partners har utvecklats väl och stärkt vår position på utvalda segment och marknader. Under året har vi nått framgångar inom områden som logistik, fordonsindustri, projektorienterad tillverkning, anläggningsintensiv industri, facilities management, kundorderstyrd konstruktion samt inom flyg- och försvarsindustri, där vårt samarbete med GE Engine Services och BAE SYSTEMS har varit lyckosamt. Vi kommer att fortsätta etablera partnerskap som kompletterar vår egen kompetens och tillgänglighet på ett bra sätt. Den svaga konjunkturutvecklingen under året har inneburit stora utmaningar för våra kunder. De ska höja produktkvaliteten och korta ledtiderna utan att öka kostnaderna. Samtidigt ökar kraven på flexibilitet och internationell verksamhet. Det krävs att företagen agerar både globalt och lokalt då många olika enheter i olika länder ska samverka, men samtidigt anpassas till lokala regler, traditioner och vanor. IFS Applications är från grunden utvecklat för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera snabba och ständigt återkommande förändringar i verksamheten. Vi kan idag tillgodose kundernas krav på minskade operativa kostnader genom högre effektivitet, kortare implementeringstid som ger snabbare återbetalning, paketerat stöd för utökade affärsmodeller och eliminering av affärssystemens dolda kostnader. Vi kan också som global leverantör ge nödvändig support världen över och agera som en långsiktig partner till våra kunder. Företag kommer att fortsätta kräva snabba återbetalningar på gjorda investeringar. För att lyckas med detta krävs att affärssystemen kan implementeras stegvis vilket ger företagen stor valfrihet. I takt med att affärsmodellerna blir alltmer företagsövergripande ökar också kraven på integration. Kunder, leverantörer och partners, som samarbetar i nätverk, kommer att ha olika system men ska ändå samverka och dela affärsprocesser. Enkel integration är därför inte bara en kostnadsfråga, utan en förutsättning för framgångsrikt samarbete med affärspartners. Internet är ett enkelt sätt att samverka med andra och internetstöd är nu en självklarhet i affärssystemen. Det blir också allt viktigare att tillhandahålla trådlösa och mobila lösningar med replikering och synkronisering. Vår vision är att förenkla användandet av avancerad teknologi. Vi kan konstatera att våra satsningar på en komponentbaserad arkitektur, stegvis implementering, flexibilitet, enkelhet, standards och öppna, plattformsoberoende gränssnitt har varit riktig. Med vår partnerstrategi och den kunskap som finns i vårt företag är jag förvissad om att vi kommer att fortsätta ta marknadsandelar och nå förbättrat resultat. Bengt Nilsson VD OCH KONCERNCHEF 6

7 5 Frågor till Bengt NilSson Beskriv IFS affärsmodell Vi är ett enproduktföretag. IFS Applications genererar tre typer av intäkter, licens-, konsult-, och supportintäkter. Skalfördelarna är uppenbara. Fler kunder i ett segment ger inte bara möjlighet att utveckla ett kunderbjudande med högre kundvärde, utan ger också möjlighet till högre marginaler genom lägre säljkostnad och mer fokuserad utveckling och marknadsföring. Vi fokuserar på ett antal utvalda segment och vi har under året uppnått hög lönsamhet och en ledande position inom flera av dessa. Vårt arbete med att etablera en ledande position inom fler utvalda segment fortsätter. Är IFS fortfarande ett tillväxtföretag? Ja, men i en annan fas än tidigare. Idag är vi en global leverantör med en världsledande produkt. Nu gäller det att bygga upp större kundbaser på våra befintliga marknader, både via våra egna kanaler och via partners. Vad tror du om konjunkturutvecklingen och affärssystemsmarknaden? Vi tror att marknaden är på väg att återhämta sig. Utvecklingen inom teknik och näringsliv leder till att många system blir omoderna och mindre ändamålsenliga. Detta har snarare påskyndats av lågkonjunkturen och nu finns ett uppdämt behov av att investera i affärssystem. Vi har redan sett en positiv utveckling i Nordamerika. Kommer IFS att fortsätta satsa på produktutveckling i samma omfattning som tidigare? Ja, vi kommer att fortsätta i samma takt. Vi ser det som ett löfte till våra kunder. Tack vare vår komponentarkitektur kan vi också ha en decentraliserad produktutveckling vilket innebär att vi kan nyttja kompetens där den finns, samt dra nytta av fördelaktiga kostnadslägen. För IFS del, vad är du mest nöjd med under 2001? Att vi trots rationaliseringar lyckats utveckla IFS Applications 2002 enligt plan. Idag har vi en stark organisation, både geografiskt och ledningsmässigt, med ett nära samarbete med en engagerad styrelse. Det borgar för att vi lyckas med våra målsättningar avseende tillväxt och lönsamhet. Namn: Bengt Nilsson Ålder: 47 år Familj: Sambo och tre barn Bor: I Göteborg...OM JAG FÅR VÄLJA segelbåt motorbåt badstrand slalombacke klassiskt rock videofilm bok MC kombi 7

8 Affärsidé och strategier Verksamhet Vi utvecklar och levererar komponentbaserade affärssystem för medelstora och stora företag. Vårt affärssystem IFS Applications är baserat på webb- och portalteknologi med mer än 60 komponenter för tillverkning, hantering av företagets värdekedja (SCM) och kundrelationer (CRM), ekonomi, utveckling, underhåll samt personal. Vi erbjuder våra kunder en stegvis utveckling till det samverkande företaget med e-handellösningar som möjliggör partner-, kund- och leverantörssamverkan. Vision IFS ska ha de nöjdaste kunderna i sin bransch och vara kända för att förenkla användandet av avancerad teknologi. Affärsidé I samarbete med partners utvecklar och implementerar IFS sitt komponentbaserade affärssystem, IFS Applications, som gör det möjligt för stora och medelstora organisationer världen över att få högre avkastning. Mål IFS ska öka sin marknadsandel och förbättra sitt resultat genom att uppnå en ledande position inom utvalda segment. Strategier i korthet Vi ska fortsätta att ta marknadsandelar och ha en tillväxt av licensförsäljning som är högre än marknadens. Tillväxten ska ske med inriktning på fortsatt förbättring av lönsamhet och kassaflöde. Vår produktutveckling ska fokusera på att bevara positionen som teknikledare inom komponentbaserade system för en global marknad. Vår produkt, IFS Applications, ska stödja de standarder som är viktiga för våra kunder. Vi ska tillhandahålla integrerade internetbaserade lösningar som möjliggör ökad samverkan mellan kunder, leverantörer och partners. För att tillgodose marknadens ökade krav på lösningar med bred funktionalitet kombinerad med djup branschkunskap ska vi fokusera på ett antal marknadssegment där vi bygger upp kompetens och levererar anpassade lösningar, tillsammans med marknadsledande partners. Vi ska fortsätta utveckla globala och lokala partnersamarbeten för att möjliggöra expansion med lägre risk och kapitalbehov. Vi ska upprätthålla egen leveranskapacitet avseende konsulttjänster kring implementering och användning av IFS Applications på viktiga marknader. Vår konsultorganisation ska fortsätta arbetet med att höja den egna effektiviteten och öka kompetensen inom utvalda segment. Vi ska stimulera ökad rörlighet för de anställda genom ett kompetens- och resursutvecklingsprogram som innebär att personal från bland annat vårt utvecklingsbolag förstärker stora kundprojekt på lokala marknader. 8

9 VÄRDERINGAR Enkelhet, engagemang och affärsmässighet är de ledord som ligger till grund för vårt arbete och, inte minst, för vår samverkan med kunder, partners och medarbetare. Den högsta graden av enkelhet är ofta genial. Med detta som utgångspunkt utvecklar vi produkter som ger våra kunder enkla lösningar på komplexa problem. Systemen är enkla att integrera, använda och uppgradera. Vi använder vårt teknologiska ledarskap och vår branschkännedom för att skapa lösningar som ger våra kunder största möjliga värde. Vi vill ha ett nära och långsiktigt samarbete med våra kunder. Det ska vara enkelt att göra affärer med oss. 9

10 43 anställda 212 anställda 852 anställda anställda Personal Vår största tillgång är medarbetarnas samlade kompetens. För att bibehålla och utveckla personalen och för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att ständigt värna om öppen kommunikation, stort engagemang och hög kreativitet. Eftersom vår bransch präglas av snabba förändringar och hög utvecklingstakt är det dessutom extra viktigt med en gemensam och tydlig värdegrund. Enkelhet, engagemang och affärsmässighet präglar vårt arbetssätt och vår arbetsmiljö. Medarbetare Vid utgången av år 2001 hade vi anställda (3 669), en minskning med 12% jämfört med föregående år. Ett antal verksamheter har avyttrats, vilket medfört en minskning av personalen. Av koncernens anställda var 30% (29) kvinnor och vid årets utgång var genomsnittsåldern för de anställda i koncernen 36 år (35). Frihet under ansvar Varje medarbetare har frihet att fatta egna beslut och aktivt påverka sin utveckling, men också ansvar att dela med sig av sina kunskaper till såväl kollegor som kunder. Vi har system och program för att dela information. På det globala intranätet samlas och uppdateras ständigt informationen om företagets hela verksamhet. Med IFS Applications portaler kan varje anställd skapa en löpsedel utifrån sina egna behov. Utbytesprogram Genom våra globala utbytesprogram kan våra anställda arbeta på andra IFS-kontor under kortare eller längre tid. Erfarenheterna visar att det leder till såväl personlig som professionell utveckling, och ger en unik möjlighet till kompetensöverföring mellan IFS-enheter. Samtidigt underlättar vi spridningen av gemensamma metoder och arbetssätt. Kompetenskartläggning och utbildning Vi samlar information om våra medarbetares utbildning och kompetens i en kompetensdatabas. Det gör vi dels för att kunna tillvarata varje medarbetares fulla potential där den bäst behövs, dels för att upptäcka eventuella kompetensklyftor och kunna styra utbildningsinsatserna. Vi har IFS-specifika program i ledarskap och projektmetodik, samt introduktionsprogram för nyanställda. Dessutom uppmuntras de anställda till kompetensutveckling genom till exempel produktutbildning och teknikkurser. 10

11 Akiko Aoki Marknadschef IFS Japan, arbetar på IFS sedan Kelum Ferdinandez Systemutvecklare IFS R&D i Sri Lanka, arbetar på IFS sedan Kicki Sthengel-Lund Zone Director för region West, arbetar på IFS sedan Spännande möte mellan kulturer Internationellt kompetensutbyte På IFS finns ett genuint intresse för individen. Jag arbetar med utveckling av Windowsoch webbgränssnitt på IFS R&D i Sri Lanka. Jag tillåts vara mig själv. Huvudsaken är vad du kan göra, inte vad du har gjort. När IFS Sedan början av december 2001 är jag i startade i Japan diskuterade vi hur vi skulle Sverige för att hjälpa till i ett tyskt kundprojekt inom mitt specialistområde, kund- etablera oss och växa och mina åsikter räknades som viktiga. Det är ett typiskt order och lager. IFS-drag. Människor lyssnar på dig, de låter Vi ska anpassa IFS lösning till ett antal dig tala till punkt. Faktum är att du förväntas kundspecifika behov. Tack vare min specialistkompetens har jag lättare att direkt bedöma att kommentera, att bidra. På IFS uppmuntras du att växa och omfattningen av kundens önskemål. Eventuella utvecklas. Under de senaste fyra åren har jag problem upptäcks snabbt och direktkontakten mellan mig, projektledaren och ställts inför utmaningar som jag aldrig hade drömt om tidigare. Arbetsuppgifter som kunden gör att projektet drivs effektivt. sträckt sig utanför min formella kompetens. Dessutom är det värdefullt för oss som Men ledningen visade att de trodde på mig är utvecklare på IFS R&D att arbeta i kundprojekt. Vi får tillfälle att arbeta direkt med och hade förtroende för min förmåga. Snart insåg jag att på IFS får du göra misstag! de verksamhetsområden som är våra specialiteter. Vi får även närmare kontakt med våra Det är så du kommer framåt. Det är inte alltid enkelt att överföra en kollegor som dagligen arbetar i kundprojekt. företagsstil från en kultur till en annan, som Det är viktigt, eftersom det leder till bättre är väldigt annorlunda. Att IFS Japan-chef, kommunikation och bättre återkoppling från Stefan Gustafsson, är svensk-japan har hjälpt kundernas verksamheter till produktutvecklingen. oss att överbrygga den kulturella skillnaden. Jag tror att de positiva sidorna av IFS kultur sakta men säkert börjar vinna mark. Ett enkelt, direkt och mycket professionellt sätt att göra affärer, och en djup respekt för individens integritet och kompetens. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare för professionella medarbetare som vill utvecklas och UTManas. Med familjen på äventyr i annat land För några år sedan bestämde vår familj att vi ville förändra vår vardag och prova på något nytt. På IFS finns möjligheten att kunna göra just det och ändå vara kvar på samma företag. Tack vare IFS utbytesprogram kunde jag ta med hela familjen när jag fick erbjudande om ett tvåårskontrakt på IFS i Chicago, USA. Flytten till USA har gett mig nya perspektiv på mitt arbete. Jag har tidigare varit sex år på huvudkontoret i Linköping. Nu ser jag hur otroligt många det är världen över som är beroende av det som görs centralt, och vilka effekter ett beslut i Linköping kan få. Utbytesprogrammen är värdefulla dels genom den kompetens som sprids via oss som reser ut, dels genom all den erfarenhet vi får från de människor som arbetar på IFSkontoren världen över. Det har varit otroligt utvecklande för hela familjen att komma till ett nytt land och uppleva en ny kultur, med allt vad det innebär. USA är en väldig blandning av nationaliteter, och det är både lärorikt och intressant. Allt är nytt, även om mycket är likt Sverige på ytan. Min man har tagit hand om hemmet och barnen, vilket var nödvändigt för att få allt det praktiska att fungera. Nu har vi bestämt oss för att stanna ett tag till, men vi kommer hem till Sverige igen. 11

12 PERSONAL IFS Exchange Program utvecklande för individ och företag Intervju MEd J nny Lidé± Under 2001 etablerade vi ett nytt utbytesprogram för anställda i IFS produktutvecklingsbolag. Under begränsade tidsperioder fungerar programutvecklarna som tillfälligt stöd till våra IFS-bolag i stora kundprojekt. De arbetar antingen på ett IFS-kontor eller direkt ute hos kund. Det har gett oss möjlighet att förverkliga vår målsättning att skapa jobbrotering och bredda medarbetarnas kunskaper samt att minska avståndet mellan kunder och produktutvecklare. På det här viset skapas unika förutsättningar för ömsesidig kompetensöverföring om produkt och kundproblem, vilket kommer till nytta i framtida utvecklingsprojekt. Men utbytesprogrammet har fler fördelar än så: Personliga nätverk etableras och stärks inom koncernen, samtidigt som det skapas stora möjligheter till utveckling både på det personliga och yrkesmässiga planet. Jenny Lidén arbetar som systemutvecklare för distributionsapplikationer på IFS R&D. Jenny var en av många IFS-anställda som valde att anmäla sig till IFS Exchange Program i början av I mitten av maj lämnade hon Sverige för att arbeta i ett vintrigt Sydafrika. I juli återvände hon, många erfarenheter rikare. Vilket uppdrag hade du i Sydafrika? Jag arbetade i ett kundprojekt som IFS och BAE SYSTEMS-IFS drev gemensamt. Från början var tanken att jag skulle hjälpa till med kompetens kring IFS verktyg, eftersom sydafrika-kontoret var nytt och personalen inte kände till IFS Applications så bra. Efterhand arbetade jag också med egna utvecklingsprojekt åt kunden. När jag kom dit hade projektet hållit på i några månader och när jag åkte hem var all utveckling klar. Så det var ganska intensiva månader! Jenny Lidén Kände du att din kompetens kom till nytta? Jag är övertygad om att IFS Exchange Program är ett jättebra sätt att sprida kompetens inom koncernen, samtidigt som det kommer kunden till nytta. Det var verkligen intressant och inspirerande att arbeta i Sydafrika, och jag håller fortfarande kontakten med flera kollegor på kontoret där. Vilket är ditt utbyte av programmet? Det var väldigt nyttigt att delta i ett kundprojekt. Slutkunden blir mer påtaglig i alla arbetsuppgifter och det är ju jätteviktigt! Ett standardsystem ska på något sätt passa alla. I ett kundprojekt får man möjlighet att justera systemet exakt efter kundens behov. 12

13 Policy Ett viktigt komplement till affärsidé och strategier är de riktlinjer som ligger till grund för vår verksamhet. Ytterligare områden som är kritiska för vår framgång: Driftsäkerhet, miljö, samt kvalitet. Driftsäkerhet och IT Standards, rutiner och riktlinjer för alla våra bolag på global nivå fastställs av en central IT-funktion. Den ansvarar också för det globala nätverket som alla IFS-bolag är anslutna till, samt säkerhetsutrustning som virusskydd, brandväggar m. m. Vår målsättning är att alltid ligga i framkant när det gäller ny teknik inom IT och telekom samt att hålla en hög tillgänglighet på de tjänster som finns i vårt globala nätverk. IFS sköter om driften av IFS Applications för kunder, våra svenska bolag, inklusive moderbolag och utvecklingsbolag. Under året som gått har vi: fortsatt utbyggnaden av nätverket till våra kontor i länder utanför Sverige. uppfyllt målsättningen att alla anställda ska kunna koppla upp sin klient var som helst inom IFS och ha tillgång till samma tjänster som på det egna kontoret. upphandlat ett nytt basnätverk för förbättrad tillgänglighet till våra globala applikationer. uppgraderat våra affärssystem till senaste version av IFS Applications, samt tagit säljstöd- och dokumenthanteringssystem i drift. tagit en global personaldatabas i drift samt startat många effektiviserande projekt för eftermarknadsstöd. byggt upp en central IT-funktion som ska arbeta med strategiska och effektiviserande IT-frågor på global nivå. Miljö Vår verksamhet, som utvecklare och leverantör av affärssystem, har minimal negativ miljöpåverkan. I många fall kan våra produkter medverka till ett effektivare miljöarbete hos våra kunder. Ett exempel är vårt underhållssystem, som används inom t. ex. tung processindustri, där det stödjer ett ordnat arbetssätt med positiva miljöeffekter som följd. Vi ser inte att våra kunder eller myndigheter efterfrågar miljöcertifiering och har därför beslutat att för närvarande inte starta ett sådant arbete. Kvalitet För att säkerställa hög kvalitet, full spårbarhet och kontroll genom hela systemutvecklingscykeln kravställning, design, utveckling, systemtest och release har vi etablerat ett flertal system och metoder. I kravställningsfasen identifieras och lagras alla enskilda krav med full spårbarhet tillbaka till ursprunget, vilket säkerställer att produkten svarar mot kundbehoven. I designfasen tar vi fram processmodeller baserade på affärsscenarios som översätts till objektmodeller i en lösning. Under designfasen genomförs regelbundna utvärderingar som utgör grunden för en produkt med rätt teknik, funktionalitet och användbarhet. Utvecklingsfasen, där nya och befintliga komponenter utvecklas och sedan sätts samman till kompletta lösningar, stöds av vår utvecklingsplattform IFS Foundation1 som möjliggör produktion med hög prestanda och överlägsen systemkod. Systemtestfasen omfattar ett stort antal tester, såsom prestandatest, systemintegrationstest, uppgraderingstest, plattformstest, säkerhetstest och kompatibilitetstest för att säkerställa att produkten prövats i alla aspekter. I releasepaketet ingår översättning och lokala anpassningar av applikationen, inklusive lokalisering av dokumentation och utbildningsmaterial. Under projektimplementering krävs hög kvalitet både i den lösning som vi levererar till kunden och i projektet som sådant. IFS AIM är vår implementeringsmetodik vars syfte är att säkerställa såväl lösningens som projektets kvalitet. IFS AIM innehåller process- och rollbeskrivningar, riktlinjer och checklistor samt rutiner för kvalitetskontroll, vilka stödjer projektet under hela dess livscykel. Verktyg för processmodellering, ärendehantering, versionshantering, projektplanering och -uppföljning samt dokumenthantering säkerställer spårbarhet och kvalitetssäkring i projekten. 13

14 Samarbetspar tners Partners är en allt viktigare del av vår verksamhet. Tack vare dem kan vi snabbare etablera oss inom nya segment där de har specialistkompetens. Vår strategi är att bygga långsiktiga relationer med ledande aktörer inom utvalda industrisegment, med målsättningen att där nå marknadsledande positioner. Eftersom våra partners är stora, väletablerade företag kan vi ta större och fler internationella affärer. På sikt innebär detta att vi kan fortsätta växa med lägre risk och kapitalbehov. Partnerskapen kan utvecklas på olika nivåer, från marknadssamarbete till återförsäljaravtal med exklusivitet för specifika branscher. När avtalen omfattar försäljning och implementering etablerar Atos Origin IFS och Atos Origin har ett globalt partnerskap inom försäljning, implementering och integration av IFS Applications. Samarbetet har fokus på tillverkande industri, hightech-tjänster och elektronik. Inom automotive-segmentet är Atos Origin utvald som huvudpartner. Exempel på gemensamma kundprojekt är APW, Teleplan och Lattoflex. BAE SYSTEMS-IFS BAE SYSTEMS och IFS har bildat ett joint-venture, BAE SYSTEMS-IFS, för samarbete inom försäljning, implementering och produktutveckling av lösningar för försvarsindustri över hela världen. Exempel på kunder är Lockheed Martin för Joint Strike Fighter och Norska flygvapnet. Cap Gemini Ernst & Young Det globala samarbetet med Cap Gemini Ernst & Young har fokus på försäljning och implementering av lösningar inom Utility och Service Management. Exempel på gemensamma kundprojekt är Dalkia, TenneT och Volvo. vi kompetenscenters för IFS Applications hos våra partners. Ofta med specifik branschinriktning för aktuella segmentet. IFS och GE Engine Services har ett globalt samarbetsavtal avseende försäljning, marknadsföring och implementering av IFS Applications för den civila flygindustrin. För närvarande pågår ett antal projekt inom GE Engine Services över hela världen. Rätt par tner för oss och våra kunder IBM Vi lägger stor vikt vid att välja samarbetspartners IBM är en global partner för produktutveckling och försäljning inom utvalda marknadssegment. Gemensamma projekt finns t. ex. inom service- och anläggningsintensiv industri, samt inom mobilitet. Anticimex är ett exempel på en gemensam kund. att säkerställa hög specialistkompetens inom det som förstärker vårt erbjudande och passar vårt sätt att arbeta. Därför har vi valt att fokusera vår satsning till ett fåtal starka, långsiktiga allianser, där vi ser att NEC värdet för våra kunder är störst. NEC är auktoriserad distributör inom försäljning, implementering och produktutveckling för den japanska marknaden. NEC fokuserar på företag inom diskret och repetitiv tillverkning. Exempel på gemensamma kundprojekt är Olympus Tatsuno och Sumitomo Electric. Vi kommer naturligtvis att fortsätta sälja och leverera IFS Applications med egna resurser för att säkerställa den viktiga återkopplingen från slutkunder. Våra strategiska allianser fungerar som ett komplement Nihon Unisys, Ltd. på viktiga geografiska marknader och inom utvalda Nihon Unisys är en auktoriserad distributör för försäljning och implementering av IFS Applications på den japanska marknaden, med fokus på service management-lösningar. Nihon Unisys rankas som en i Japan ledande leverantör vad gäller kundtillfredsställelse. industrisegment. 14 GE Engine Services

15 IFS & ABB Intervju MEd DAgMar A±neRlind, ABb ABB är en av IFS strategiska partners, och partnerskapet stärktes ytterligare i juli 2001 då ABB New Ventures gick in som delägare i IFS. Sedan tidigare finns ett distributionsavtal som ger ABB rätt att sälja IFS Applications globalt. Dagmar Annerlind, ABB i Zürich, arbetar idag på heltid som partneransvarig för IFS. Varför valde ni att ytterligare förstärka samarbetet genom ett delägarskap i IFS? Vår investering syftar till att integrera IFS Applications i vårt koncept Industrial IT. På så sätt kommer både IFS och våra produkter att nå andra säljkanaler än de egna. Det kommer att leda till större försäljningsvolymer och en ökad marknad för de teknologier som ABB arbetar med; Aspect Integrator Platform och Skyva. Då ökar också värdet på vår investering på lång sikt. Varför valde ni just IFS som partner för affärssystem? Eftersom IFS är väldigt starka inom anläggningsintensiv industri, precis som ABB, och har en mycket bra underhållslösning, tror vi att en ökad integration mellan IFS affärssystem och våra kontrollsystem kan skapa betydande värden för våra kunder. Inom vilka områden samarbetar IFS och ABB idag? Vi samarbetar i produktutvecklingen för att integrera IFS produkter med ABB:s AIP och därigenom med hela ABBs produktutbud. Detta leder till stora vinster för industrin i och med att kunden nu kan få data i realtid från produktionssystemet direkt in i anläggningssystemet. Vi har också öppnat vår säljorganisation för IFS produkter. Avtalet gäller samtliga divisioner, men till att börja med har vi beslutat att satsa på två strategiskt viktiga segment där IFS har en stark position processindustri och energisektorn. IFS är ABBs första mjukvarupartner som blivit klassificerad som Industrial IT Enabled. Vad innebär det? Det innebär att IFS Applications är den första externa partnern som har en färdig integration till alla ABB:s certifierade produkter samt alla framtida produkter inom Industrial IT-konceptet, både ABBs egna och produkter från andra leverantörer. För kunderna innebär det att de kan köpa en plug and play -lösning där integrationen mellan IFS Applications och ABBs automationssystem redan är gjord. FAKTARUTA IFS och ABB har ett globalt avtal avseende försäljning, implementering, integration och produktutveckling. Samarbetet fokuserar på lösningar för anläggningsintensiv industri, tillverkande industri samt olje-, gas- och petrokemiindustri. Exempel på gemensamma kunder är Visy Paper i Australien och SCA Ortviken i Sverige. Industrial IT Industrial IT är ABB:s struktur för informationshantering baserat på en öppen industristandard som innebär att ABB:s produkter blir lättare att konfigurera, installera, handha och underhålla i realtid. Målet är att kunderna ska kunna integrera industrisystem för produktionsanläggningar med informationsteknik. Aspect Integrator Platform (AIP) ABB:s Aspect Integrator Platform grupperar objekt i lättnavigerade strukturer, anpassade till olika verksamhetsområden för konfigurering, support eller utvärdering av varje komponent i ett större systemsammanhang. Hur har kunderna reagerat på samarbetet? Vi har fått väldigt positiva reaktioner när vi har träffat gemensamma kunder och presenterat denna nya integrerade lösning. Istället för att manuellt plocka information från produktionssystemet och sedan lägga in dem i underhållssystemet så sker det automatiskt i realtid. En kund uttryckte det som att murarna rivs. Hur kommer samarbetet mellan IFS och ABB att utvecklas? Vi har hittills riktat våra insatser till processindustrin i de nordiska länderna och USA. Efter att ha etablerat oss i dessa områden blir det en utrullning i resten av världen, med start under Dessutom finns stora möjligheter att i framtiden utveckla vårt samarbete inom andra områden, för att se om vi kan hitta liknande vinster som mellan underhållslösningar och automationssystem. 15

16 Marknaden för affärssystem Marknaden för affärssystem har varit svag under året. Det beror till stor del på att många företag pressats hårt av den allmänna nedgången i ekonomin. Bilden förstärktes under hösten. Marknadsutvecklingen för affärssystem under året varierar beroende på hur marknaden definieras och vem som gör uppskattningen, men analytikernas uppskattningar rör sig mellan en svag nedgång och en tillväxt på maximalt 10%. För de tio största leverantörerna av kompletta affärssystem har marknaden ökat med 10% under året, mätt som total omsättning för dessa leverantörer. Licensförsäljningen för dessa leverantörer har utvecklats något sämre och bara ökat med 6%. Under det fjärde kvartalet minskade den med 9% jämfört med samma period föregående år. Stagnationen för affärssystem har dock inte varit lika kraftig som inom de flesta andra mjukvarusegment. Ett dominerande skäl till den långsammare tillväxten under år 2001 är att många kunder skjutit upp sina investeringar på kortare eller längre tid. Det beror i sin tur på osäkerheten om den allmänna konjunkturutvecklingen. Dessutom är de investeringar som genomförs mindre än tidigare. Det finns två skäl till detta: Företag kontrakterar enbart de inledande faserna i stora projekt. Även om projektet omfattar många enheter med många användare gör man installationer bara på några få enheter. Först när dessa är genomförda går man vidare och tecknar fasta kontrakt för fortsättningen. Detta påverkar främst licensintäkterna på kort sikt. Kravet på snabb återbetalning har ökat. Därför väljer kunderna allt oftare att enbart kontraktera de projekt som snabbt blir klara och börjar betala sig. Licensintäkter för de största leverantörerna av affärssystem år (Belopp i miljoner USD). Källa: Plant-Wide Research. Bokslutsår är 31 december, förutom för Oracle (31 maj), J.D. Edwards (31 oktober), Baan (31 mars), QAD (31 januari) och GEAC (30 april). 16

17 Marknaden under 2002 och därefter Under de senaste åren har allt fler affärssystemsleverantörer fokuserat på att bredda sin produkt. Denna trend kommer att fortsätta under den närmaste framtiden, framför allt med tonvikt på att erbjuda stöd för affärsprocesser som går över företagsgränser. Till exempel att hantera såväl relationer som informations- och materialflöden i en hel värdekedja, från leverantörernas leverantörer till kundernas kunder. Detta leder även till en annan viktig produkttrend, nämligen vikten av att system från en leverantör så enkelt som möjligt kan integreras med system från andra leverantörer. Detta är nödvändigt i en affärsmiljö, där företag allt oftare samarbetar i nätverksliknande former för att så effektivt som möjligt skapa värde för slutkunderna. Men det är också nödvändigt ur intern synvinkel, eftersom de flesta idag har, och också kommer att ha, en blandning av system från olika leverantörer. Andra produkttrender rör användargränssnitten och s.k. web services. Gränssnitten går alltmer mot att vara webbaserade och portalliknande, d.v.s. användaren kan nå alla de tjänster och det innehåll han eller hon behöver från en enda skärmbild. Den ser ut och fungerar på samma sätt som en sida på Internet. Web services är en enkel och billig teknik för integration mellan olika system, oavsett om dessa finns inom en och samma organisation eller hos olika organisationer. Tekniken innebär att XML-meddelanden skickas mellan de system som ska integreras, via Internet och befintliga webbservrar. På många sätt är detta en utveckling som gynnar oss. IFS Applications är en mycket bred produkt som hela tiden utvecklats för att vara öppen, lätt att integrera med andra system och lätt att installera i separata delar, steg för steg. Vi har en mycket lång erfarenhet av komponentbaserade system och med IFS Applications 2002, som släppts under våren, har vi tagit ännu ett steg och byggt vår bästa produkt hittills. Under 2001 har vår position stärkts betydligt i vissa vertikala marknadssegment tack vare den funktionalitet som finns i IFS Applications, men också genom våra allianser med marknadsledande aktörer inom specifika branscher. De tydligaste exemplen är GE Aircraft Engines inom flygindustrin och ABB inom processindustrin Omsättningsökning % Omsättningstillväxt januari december år 2001 Källa: Plant-Wide Research och energisektorn. Den här fokuseringen, på ett antal segment, kommer att vara viktig också under år 2002 och därefter. För att skapa värde för kunderna krävs en djup branschkunskap och specialiserad funktionalitet inom kritiska områden för den givna branschen. Träffsäkerheten i efterfrågeprognoser, baserade på långsiktiga trender inom t. ex. teknik, har varit bristfällig de senaste åren. Därför väljer vi istället att basera vår uppfattning om tillväxten år 2002 på ett antal enkäter som har genomförts i Europa och Nordamerika. Frågorna har riktats till IT-chefer som fått ange den totala IT-budgetens storlek för år 2002 jämfört med år 2001, samt inom vilka områden de största satsningarna ska göras. Svaren visar en tillväxt på 0 8% och att affärssystem, med en bred definition (d.v.s. inkluderande CRM, SCM och e-business) prioriteras högt, i många fall högst. Den största ökningen förväntas ske under årets senare hälft. De planerade investeringarna görs både i nya system och i uppgraderingar av befintliga. Baserat på dessa svar förväntar vi oss en tillväxt inom affärssystemsmarknaden på 5 15% för år

18 IFS Applications IFS Applications 2002 innehåller ett brett utbud av komponenter som omfattar ett företags hela värdekedja. Vårt erbjudande inkluderar webbaserade lösningar för t. ex. ekonomistyrning, personaladministration, tillverkning, underhåll, konstruktion och design, CRM och SCM. Det omfattar också internetbaserade lösningar för försäljning, marknadsföring, inköp och samarbete över företagsgränser. IFS Applications är ett av marknadens ledande affärssystem avseende enkel integration. Systemet kan integreras med en mängd olika teknologier alltifrån mobiltelefoner, handdatorer och administrativa system, till applikationer för specifika branscher eller funktionsområden. Företag kan utnyttja systemets ledande teknologi för att snabbt agera utifrån de nya affärsmöjligheter som Internet skapar. Komponentarkitekturen gör det möjligt att tillgodose de mest angelägna behoven först: Genom snabba, väldefinierade projekt med utvalda komponenter som implementeras steg för steg. Genom att tidigt skapa affärsnytta och säkra företagets anpassningsbarhet. Och genom att göra det enklare att utvecklas i ett affärsklimat som ständigt förändras. Den senaste versionen av vårt affärssystem, IFS Applications 2002, är utvecklad för att hantera tre kritiska framgångsfaktorer för företag i dagens affärsklimat: Minskade operativa kostnader genom högre effektivitet. Kortare implementering för snabbare återbetalning, samt minska affärssystemens dolda kostnader. Och paketerat stöd för utökade affärsmodeller. 18

19 Det är enklare med IFS Applications. Komponenttänkandet möjliggör stegvis utveckling utifrån företags olika behov. Med en öppen arkitektur som grund, ger komponenterna ett framtidssäkert stöd så att företag kan utnyttja nya affärsmöjligheter. IFS Applications omfattar ett företags hela värdekedja, och kan enkelt koppla ihop ett företags verksamhet med kunder, leverantörer och partners, var de än befinner sig. 19

20 IFS Applications komponentbaserat och med grafiskt användargränssnitt Webbaserat användargränssnitt lanseras Javabaserade webbportaler och mobila lösningar Enklare integration med webbtjänster som utnyttjar XML och SOAP IFS Applications Utgångspunkten för vår produktutveckling är att erbjuda våra kunder en kraftfull och specifikt anpassad lösning för dagens affärssituation och samtidigt garantera flexibiliteten att lägga till och förändra komponenter i takt med att deras verksamhet utvecklas. Vi vill förenkla användandet av avancerad teknologi. Därför har vi sedan år 1994 arbetat med en komponentbaserad arkitektur som plattform. Nyckeln till plattformstänkandet är väldefinierade komponenter. En och samma komponent har alltid samma gränssnitt. Den kan därför användas i ett obegränsat antal lösningar och konfigurationer, vilka bestäms av t. ex. kundernas branscher, processer och i vilka länder som verksamheten bedrivs. Exempelvis kan en kund, som huvudsakligen arbetar med storserieproduktion, enkelt komplettera verksamheten med kundorderstyrd tillverkning och konstruktion, och ändå utnyttja stödet i samma affärssystem. Plattformstänkandet innebär också att ett tillägg eller en ändring i plattformen får effekt i alla komponenter på en gång. Det går snabbt och minimerar risken för fel. Komponentteknologin, med dess fördelar, garanterar att vi kan ge våra kunder förbättrade lösningar och bra service under lång tid framöver. Dessutom till lägre kostnader för utveckling, lokalisering och support. Mindre delprojekt ger snabbare återbetalning I dagens affärsklimat är det viktigare än någonsin att kunna dela upp projekt i mindre faser för att på så sätt få snabbare återbetalning på gjorda investeringar. Tack vare vår komponentarkitektur är det möjligt att implementera våra system steg för steg. Det blir också enkelt att låta projektet påverkas och förändras över tiden, allt utifrån kundens ändrade förutsättningar. Kostnadseffektiv e-learning För att våra kunder ska kunna få maximal och långsiktig avkastning på sin investering har vi tagit fram ett utbildningssystem, som lätt anpassas till varje användares aktuella behov. Som en del i affärssystemet finns hjälp för specifika funktioner och utbildning i konkret handhavande. Här finns också processhjälp, t. ex. hur inköpsprocessen bäst stöds i en viss bransch. Allt är insatt i ett helt sammanhang, och lättillgängligt direkt i den situation användaren befinner sig när behovet av utbildning eller hjälp uppstår. E-learning gör det möjligt att upprätthålla och öka värdet av systemet kontinuerligt, tack vare att utbildningen finns tillgänglig direkt i applikationen för såväl nytillkomna som befintliga användare. Enkel integration Vår grundfilosofi är att det ska vara enkelt för våra kunder och partners att bygga integrerade lösningar där information delas mellan system och där valfria klienter kan användas för åtkomst av informationen. Därför har vi gett alla komponenter i IFS Applications ett plattformsoberoende gränssnitt för kommunikation med andra. Det innebär att alla funktioner i IFS Applications kan nås via alla ledande integrationsprodukter och kommunikationsprotokoll som Microsoft BizTalk Server, IBM WebSphere MQ, Http(s), SOAP, Mail och SMS. En enkel och billig teknik för integration är IFS Web Services, där XML-meddelanden skickas mellan de system som ska integreras, via Internet och befintliga webbservrar. Valfriheten blir mycket stor. Våra kunder kan integrera sina system till andra, både internt och externt, men också dela utvalda funktioner i affärssystemet med kunder, leverantörer och partners. Vi har byggt in funktionen för integration i plattformen. På så sätt får hela applikationen del av nyttan. Systemen blir stabila vid förändringar eftersom man bara behöver ändra på ett ställe. Och det blir snabbare och billigare att bygga integrerade lösningar. Ett exempel på detta är verkstadsföretaget Nederman som förvärvade ett antal företag med olika verksamhetssystem. Idag används Microsoft BizTalk för kommunikation mellan IFS Applications och dotterbolagens befintliga system. På kort tid skapades ett effektivt 20

21 informationsutbyte inom koncernen samtidigt som tidigare investeringar utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt. Grundläggande livscykelperspektiv Idag satsar företag ofta på att öka omsättningen genom att både utveckla relationerna med sina befintliga kunder och söka helt nya kundgrupper. Samtidigt ökar service- och tjänsteinnehållet i allt fler produkter. Det här leder till ett stort behov av att kunna hantera kund- och produktinformation i hela livscykeln från design, försäljning, tillverkning och distribution till support och eftermarknadsservice. Vi utvecklar IT-stöd utifrån ett livscykelperspektiv. Därför har vi redan vid utvecklingen av IFS Applications fokus på att informationen om kunder, produkter och anläggningar, enkelt ska kunna återanvändas genom hela livscykeln, utan onödigt dubbelarbete. Resultatet blir en helhetslösning med enkla flöden och tillgång till ständigt uppdaterad information i alla processer. Samverkande helhetslösningar Betydelsen av ett smidigt informationsflöde, mellan avdelningar och över företagsgränser, blir särskilt tydliga för företag som tillämpar affärsstrategier som CRM och SCM. En förutsättning för att lyckas med dessa strategier är ökad integration och samverkan mellan många olika informationskällor, både interna och externa, och ett nära samarbete med kunder, partners och leverantörer. Det handlar om att ha tillgång till kritisk kundinformation i alla situationer där företaget möter kunden. Eller att företag i en gemensam värdekedja delar information om behovsplanering, prognoser och tillgängliga kvantiteter, för att på så sätt effektivisera varu- och logistikflöden. För både CRM och SCM är det viktigt med branschanpassade lösningar. Det är t.ex. stora skillnader i hanteringen av kunder mellan en leverantör till bilindustrin och ett fastighetsbolag. Därför paketerar vi vårt stöd för SCM och CRM utifrån hur dessa affärsstrategier bör tillämpas i respektive bransch. Portalteknologi för enklare samarbete Behovet av ett nära samarbete mellan företag kräver att affärssystemen sträcker ut sin funktionalitet till internetbaserade klienter, mobila applikationer och andra verktyg. Portalteknologin är ett kraftfullt och enkelt hjälpmedel för att snabbt komma igång med samarbete online. Teknologin gör det möjligt att: distribuera ut lösningar överallt där det finns Internet. samla och dela relevant kunskap och information från en mängd källor utöver det egna affärssystemet. fatta beslut och sedan agera. Effektiviteten ökar med enkla medel, också tack vare portalernas internetgränssnitt, som bidrar till snabb inlärning. Med hjälp av portalteknologin kan man få information om verksamheten i realtid tvärs över avdelnings- och företagsgränser. Då ges möjligheter att omedelbart identifiera potentiella ineffektiviteter och hitta rätt personer för att lösa problemen. Störst nytta ger portalteknologin om beslutsprocesser och inte bara information delas. Exempel på sådana affärsprocesser är leverantörsstyrda lager (Vendor Managed Inventory, VMI), och Collaborative Design. Denna typ av samarbeten ställer också stora krav på affärssystemens förmåga att integrera sig mot andra system. 21

22 IFS APPLICATIONS Tillverkande industri Produktionsprocesserna skiljer sig mycket åt mellan olika industrier beroende på typen av produkter och sättet som företaget samverkar med sina kunder och leverantörer. Det är också vanligt att en produkt passerar olika stadier i sin livscykel. En och samma produkt kan därför kräva olika typer av tillverkningsmetoder. Dessutom leder den ökade globaliseringen och förändringstakten till förvärv av nya produktions- och distributionsenheter, som snabbt måste integreras i företagets befintliga värdekedjor. För att klara allt detta krävs det ett mycket flexibelt system som klarar alla typer av tillverkning och distribution. Våra system ger kunderna bästa möjliga förutsättningar att fatta affärskritiska beslut. Överföringen av information mellan olika processer i värdekedjan sker sömlöst och i realtid. Och vi har automatiserat hanteringen av order, artiklar, reservdelar och strukturer mellan olika organisationsenheter. Verksamheten blir effektivare och mer ekonomisk eftersom IFS Applications erbjuder total kontroll över bl. a. resursutnyttjande, tillgänglig kapacitet, tidplaner, förändringar på det ekonomiska området, tillverkning, montering, installation, testning, underhåll och eftermarknad. Tack vare bredden i IFS Applications kan vi erbjuda våra kunder stöd för hela produktlivscykeln. Ett stöd som omfattar alla aspekter: från offertförfrågan eller idé, till konstruktion, tillverkning, leverans och eftermarknadsservice, med komplett dokumentation genom hela värdekedjan. Vi kan dessutom hantera verksamheter med flera typer av tillverkningsmetoder, s.k. mixed-mode manufacturing, och våra kunder kan fritt kombinera dem i samma affärssystem och tekniska miljö. Kundorderstyrd konstruktion och projektleverans Vid tillverkning av fartyg, större maskiner och verktyg samt försvarssystem är det vanligt med kundunika projekt eller konstruktion av kundunika produkter. För den här typen av verksamhet erbjuder vi en lösning som bygger på kopplingen mellan projekt- och produktstrukturer. Den samordnar, administrerar och ger total koordination mellan olika funktioner i ett projekt inom det egna företaget samt hos konsulter och övriga underleverantörer. Resultatet blir kortare AKER BRATTVAAG AS I Aker Brattvaag ingår de två skeppsvarven Brattvaag Skipsverft AS och Søviknes Verft AS. Företaget bygger specialfartyg, framför allt till offshore-industrin genomförde varvsledningen ett omfattande integrerat ITprojekt för att effektivisera verksamheten, öka lönsamheten och stärka varvens konkurrenskraft. Aker Brattvaag använder IFS Applications för att hantera materialadministration, projektkontroll, ekonomi, dokumenthantering, distribution, tidrapportering, löneoch personaladministration. Lösningen hjälper företaget att förbättra sina projekt genom alla faser, från kostnadskalkylering i säljfasen till slutligt avtal med rederiet. Företaget är en del av Aker Yards-koncernen. Till följd av den lyckosamma implementeringen har Aker Yards utsett IFS till utvald affärssystemsleverantör i koncernen. 22

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat

Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) Org.nr 556544-6522 Cyber Com fördubblar omsättning och fyrdubblar resultat D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari 31 mars 2000 Perioden i sammandrag

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466

Mobispine AB (publ) Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31. Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar 556666-6466 Mobispine AB (publ) 556666-6466 Delårsrapport för perioden 2008-01-01 till 2008-03-31 Kraftig ökning av aktiva användare och lästa artiklar Sammanfattning av delårsrapport för första kvartalet 2008 Koncernen

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q3 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q3 2014 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 2014 23 OKTOBER 2014 Januari-september 2014 för CEAB-koncernen (2013 inom parentes för jämförelse). Januari september 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR

SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR SÄKERHETSLÖSNINGAR KRITISK INFRASTRUKTUR Som verksam inom segmentet för kritisk infrastruktur ställs du dagligen inför utmaningen att säkra några av vårt samhällets viktigaste och mest värdefulla resurser.

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Extra bolagsstämma. Stockholm 7 september 2011

Extra bolagsstämma. Stockholm 7 september 2011 Extra bolagsstämma Stockholm 7 september 2011 Från VC till rörelsedrivande bolag Transplantation Skapande av GmbH Inc. Intressebolag Avyttras Byggandet av ett transplantationsbolag Förvärv av Olerup SSP

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst.

Donator. Partnerprogram. Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Från produkt till molntjänst. Donator Partnerprogram Erbjuda vår applikation som en molntjänst? Javisst, men hur tar vi oss dit? De flesta programutvecklingsföretag (ISVer) ser möjligheterna

Läs mer

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre!

Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informators nya Officeerbjudande! Vi kan hjälpa er prestera smartare, snabbare och bättre! Utrullning av nytt Office Informator kan erbjuda er en modell för utrullning i 4 steg.

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30

KVARTALSREDOGÖRELSE perioden januari september 2011 KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Lucent Oil AB (publ) KVARTALSREDOGÖRELSE FÖR PERIODEN 2011-01-01 2011-09-30 Perioden i sammandrag Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 8 835 (7 267) tkr Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen.

Den ökade användningen av de mobila onlinetjänsterna såväl som användandet av SMS/MMS hos WIP s kunder bidrar också till bedömningen. WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 WIP Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2006 Om WIP WIP är ett svenskt programvaruföretag som erbjuder egenutvecklade produkter och tjänster

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst.

Investera i PromikBook. romikbook. Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. Investera i PromikBook romikbook Bokföring, redovisning och affärssystem som molntjänst. ett säkrare sätt att se in i framtiden Vd har ordet Redovisnings- och revisionsbranschen är inne i en avgörande

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2008 >> Omsättningsökning med 136 % jämfört med samma period föregående år >> Omsättningen uppgick till 5 381 (2 282) kkr >> Rörelseresultatet

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem.

Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. Partnerprogram. Gigaset pro:s partnerprogram ger din verksamhet skräddarsydda, kommunikationsförbättrande telefonsystem. 13/EN/PP/PRO/1 Gå med på http://partner.gigasetpro.se Kontakta din lokala Gigaset

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Boka kostnadsfri workshop!

Boka kostnadsfri workshop! Branschlösning för dig som verkar i sektorerna för Bygg, Service & Underhåll och Entreprenad Vi har verktygen du behöver för full styrning över dina projekt, från anbud till genomförande och avslut shaping

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING

TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING TIPS FÖR ATT ÖKA 3DIN FÖRSÄLJNING Alla kontakter bidrar till nya affärer Genom ett förändrat tankesätt kring försäljning, och genom att värdera sina kontakter som potentiella kunder över en längre tidshorisont,

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense)

LifeAssays Bolagsstämma Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays Bolagsstämma 20160520 Anders Ingvarsson (CEO), Dan Wahrenberg (CFO), Mika Laitinen (VD Magnasense) LifeAssays strategiskt placerat i IDEON Science Park Företaget bildades år 2000 Lokaliserat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Januari - mars Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Januari - mars 2010 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari - mars 2010 >> Fortsatt stark tillväxt i omsättning och orderingång. >> Omsättningen

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer