Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628-1930"

Transkript

1 Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling Ingår i: Av: Henning Halldor Trädgårdsodlingen i Sverige. Hyllningsskrift tillägnad Carl G. Dahl på sextioårsdagen den 17 juni Stockholm Det var från början meningen, att efterföljande förteckning över i vårt land utkommen litteratur rörande trädgårdsodling skulle omfatta endast de senaste årens litteratur, men det fanns bland äldre böcker så många intressanta saker ämnen, som nu äro aktuella, ventilerades kanske redan för ett eller ett par hundra år sedan att förf. fick lust att utöka arbetet till att omfatta även äldre litteratur. Senare visade det sig förenat med rätt stora svårigheter att få med allt material, och förteckningen utgives icke med några som helst anspråk på att den skall vara fullständig. En fullt komplett litteraturförteckning torde det knappast ligga inom möjligheternas gräns att åstadkomma, även om det med användande av åtskilligt mera tid hade varit möjligt att komma närmare det önskvärda resultatet. De flesta uppgifterna ha erhållits från Kungl. Bibliotekets realkatalog samt i vissa fall från samma biblioteks huvudkatalog. Det visade sig dock att i dessa båda kataloger, men särskilt den förstnämnda, många luckor finnas, vilka så långt möjligt utfyllts med ledning av tillgängliga bokförteckningar och boksamlingar. Detaljuppgifter ha medtagits, då säkra sådana stått till buds. I något fall, då uppgift om tryckort och tryckår för första upplagan eller upplagorna icke erhållits, har, för att verket ändå skulle komma med i förteckningen, någon senare upplaga medtagits. Då trädgårdsodlarna av praktiska skäl räkna även arbeten behandlande skadeinsekter och sjukdomar på trädgårdsväxter såsom hörande till träd- ha även sådana upptagits i förteckningen. Detsamma gäller kokböcker samt handledningar i konservering och vinberedning, vilka medtagits då det av titeln framgår att de huvudsakligen avse användningen av frukt och bär eller grönsaker. En hel del småtryck, minnesskrifter, medlemsmatriklar o. d. torde saknas på grund av att de icke finnas upptagna i några bokkataloger. En fullständig bibliografi borde även upptaga viktigare artiklar i tid- och tidningar, men detta har av utrymmesskäl icke kunnat genomföras. Tidskriftsartiklar, vilka icke utgivits såsom särtryck, ha endast i undantagsfall registrerats. Över skrifter rörande trädgårdsodling har upprättats en särskild förteckning. Det har ibland varit svårt att draga gränsen mellan det som borde medtagas och det som borde uteslutas, såsom i fråga om botaniskt betonade arbeten, medicinalväxter m. m. En del i Finland utkomna arbeten från den tid då Finland var svenskt ha fått medfölja, enär de kunna ha lika stort intresse som arbeten utgivna i vårt eget land, men några försök att få med alla dylika arbeten har icke gjorts. Översättningar av svenska författares arbeten till främmande sprak ha uteslutits. De använda förkortningarna torde utan särskild förklaring vara begripliga för envar. Med»Centralanstalten» avses givetvis Centralanstalten för försöksverksamhet på jordbruksområdet.

2 Förteckningen är uppställd efter upphovsman eller titel då upphovsman saknas. Detta är en alfabetisk ingång till förteckningen: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö Abelin, Rudolf, Dagboksanteckningar från mina resor. Reseberättelse afgifven till Kongl. Landtbruksstyrelsen. Norrköping Tryckt i Åkerbrukets och boskapsskötselns tryckeri. 66 sid.; 8:o. [Ingår i Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen. N:o 33 (b)]. Fruktodlingsfrågan En återblick, ett önskemål. Norrköping Östergötlands Dagblads tryckeri. 72 sid.; 8:o. --» Den mindre trädgården. En bok för täppan och torpet. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 127 sid.; 2 planer, 8:o.» 2:dra tillökade upplagan. Sthlm sid., 2 planer, 8:o.» 3:dje översedda upplagan. Sthlm (1) sid., 2 planer; 8:o.» 4:de översedda och tillökade upplagan. Sthlm Med 17 planer och illustrationer. 163 sid.; 8:o. -» 5:te översedda och tillökade upplagan. Med 17 planer och illustrationer. Sthlm sid.; 8:o.» 6:te uppl. Med 17 planer och illustrationer. Stockholm sid.; 8:o.» 7:de upplagan. Med 17 planer och illustrationer. Sthlm sid., 8:o. -» Villaträdgården. En bok för sommarställen och stadsgårdar. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 174 sid., 8 :o.» 2:dra grundligt omarbetade upplagan, försedd med 17 nya illustrationer. Sthlm sid.; 8:o.» Trädgården inomhus i krukor och jord, i glas och vatten. En bok för kvinnan och hemmet. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. 184 sid.; 15 planscher; 8:o.» 2:dra uppl. Stockholm sid., 8:o.» Lekstugans trädgård. En sommarbok för ungdom och smått folk. Illustr. av Malin Maartmann. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 182 sid.; 1 plan; 8 :o.» Om frukt och fruktträdsodling En handbok för Sveriges fruktodlare. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. VI (2) 259 sid., 8:o.» Om frukt och fruktträdsodling på fritt land. En handbok för Sveriges fruktodlare. Med talrika illustrationer och planscher. 2:dra tillökade upplagan. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 322 (1) sid.; 24 planscher; 8:o.

3 » Koloniträdgården. En bok för stadsbor och industrisamhällen, Sveriges arbetare tillägnad. Med 2 färgtryckta planscher och illustr. i texten. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 96 sid.; 2 planscher, 8:o.» Privatträdgårdens kalender. En minnesbok för icke fackmannen. Stockholm P. A. Norstedt & Söners förlag. Iduns tryckeri. (4) 73 sid.,.8:o. --» Herrgårdsträdgården. En principbok om och för de större trädgårdarna på landet. Med 2 planscher och 29 illustr. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 199 (1) sid.; 2 planer. Adelsköld, Elise, Konserveringsbok. Lindblads förl., Uppsala sid.; 8:o. Ahlberg, A., Föredrag i trädgårdsskötsel. Skövde C. G. Hemlins tryckeri. 24 sid.; 8 :o. Ahlberg, Olof, Växthustripsarna Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 233.» Några hittills obeaktade ekonomiskt viktiga tripsar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 263.» Rönnbärsmalen och dess bekämpande Flygblad fr. Centralanstalten. N:r 128.» Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella Zell.). En redogörelse för undersökningarna åren Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 324. Ahlich, Johann, Den svenske lust-, örte- och trägården, beprydd med blomster, kökskrydder och örter samt fruchtbärande trän... jämte en noga afhandling, huru man skall rätt så, plantera... Stockholm Tryckt hos J. L. Horrn. XXXII, 192 sid.; 4 planscher; 8:o.» Johann Ahlichs trägårds-skiötsel; det är en grundelig underrättelse om trägårdsväsendet, eller en förbättrad svensk blomster-, köks- och trägård uti fyra böcker afhandlad, och med Sven Brehmers tillökta bihang, angående en trägårdsmästares giöromål hvarje månad hela året igenom... 2:dra gången upplagd. Stockholm Tryckt hos L. L. Grefing. (6) 240 sid.; 32 (10) sid., 3 planscher, 8:o.» En kort underrättelse om det, som hvarje månad uti en trägård bör iakttagas, efter detta climat inrättad, och af den berömde trägårdsmästaren Alich författad. Stockholm Tryckt hos J. A. Carlbohm. 14 sid.; 8:o. Alnarps Trädgårdsmannaförbunds Matrikel Lund Tryckt hos Carl Blom. 96 sid.; 4:o. Andersen, M. P., Frukthuset med dertill hörande kulturer. Jönköping C. J. Lundgrens tryckeri. 96 sid.; 1 plansch, 8:o.» Härdiga näckrosor. Jönköping Tryckt hos Jönköpings litografiska A.-B. 8 sid.; 8:o.» Vinodling. Jönköping Tryckt hos Jönköpings Litografiska A.-B. 72 sid., 8:o.» Fjällväxter. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 32 sid.; 8:o. (Ur tidskriften»trädgården».)

4 Anderson, John F., Köksträdgården. Uppdragning och skötsel af de förnämsta och allmännast använde köksväxter. Med bihang innehållande skötseln af de vanligaste bärbuskar. Stockholm J. J. Flodin. Tryckt hos J. Beckman. (Praktiskt Handbibliotek N:o 14.) (4) 72 sid.; 8:o. Andersson, August Peter, Iakttagelser rörande trädgårdsskötsel och i synnerhet fröodling gjorda under en resa i Tyskland sommaren Stockholm P. A. Norstedt & Söners förlag och tryckeri. 27 sid.; 8:o. Andersson, A., Hjälpreda i trädgårdsskötsel. Föredrag, hållna på föranstaltande af Gefleborgs läns Hushållningssällskap. Gefle Eget förlag. Geflepostens tryckeri. 59 sid.; 8:o. Andersson, [Carl Filip] Gunnar, Om ogräs. Stockholm Centraltryckeriet. Särtryck ur Svenska trädgårdsföreningens tidskrift sid., 8:o.» Svensk trädgårdsodling i våra dagar. Stockholm Tryckt i Tidens tryckeri. 24 sid.; 8:o. (Ur»Hem och hushåll'' 1923.) Andersson, N[ils] J[ohan], Hvilka anordningar kunna och böra i vårt land vidtagas för att såväl å statens sida som genom enskilda befordra trädgårdsskötseln i theoretiskt och praktiskt hänseende? Föredrag i Kongl. Landtbruksakademien d. 23 april Stockholm Förlag och tryckeri: P. A. Norstedt & Söner. 10 sid., 8:o. Andreasson, A., Praktisk handledning i trädgårdsskötsel för villa- och egnahemsägare samt kolonister, behandlande frukter, prydnadsväxter, perenna växter, grönsaker m. m. Göteborg Tryckt hos C. R. Holmqvist. 79 (1) sid., 8:o. Ankenbrand, Ludvig, Fruktträdens skadebringare och deras bekämpande. Övers. från tyskan av Sigurd Andersson. Stockholm Anläggning av trädgårdar. Översättning och bearbetning från norskan av Th. Stalheim. Göteborg sid.; 8:o. (Ur»Trädgårdsbladet» 1916.) Anvisning att tillvarataga och behandla afskräden och gödselaffal från bostäder på landet eller i villastäder. Stockholm Tryckt i Iduns tryckeri. 8 sid.; 8:o.» Stockholm Tryckt hos Björkmans Eftr. 8 sid., 8:o. Anvisning att tillvarataga och behandla affallsämnena från bostäder i en villastad. Stockholm Tryckt i Centraltryckeriet. 3 sid.; 8:o. Appeltofft, Per Gustaf, Trädgårdsbok för halländska allmogen. (Företalet undert. P. G. A.) Halmstad Appeltofft & Co. Tryckt i f. d. Gernandtska boktryckeriet. (8) 96 sid.; 1 plan; 8:o. Arnell, H[ampus Wilh[elm] Om allmogeträdgårdar i Gestrikland. Stockholm Centraltryckeriet. 24 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift 1902.)» Om trädplantering i Ångermanland. Stockholm 1880(?). Centraltryckeriet. 13 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift.)

5 Arnman, P[er] A[ugust], Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter. Westervik Tryckt hos C. O. Ekblad & Co. (4) 175 sid.; 8:o. Arrhenius, Olof, Ett fall av nitratbrist åstadkommen genom inblandning av träavfall Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 276.» Vattnet som vegetationsfaktor. I. Förberedande försök Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 295.» Kvävenäringens betydelse för våra kulturväxter. I. Förberedande undersökningar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 299.» II Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 313.» Försök rörande kali- och fosforsyrenäringens betydelse för våra kulturväxter. 1927, Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 316. Beck-Friis, [E.] Christian, Konstlad uppvärmning av jord vid drivbänkar, växthus och fritt land. Göteborg N. J. Gumperts bokhandel. Götatryckeriet. 41 sid., 8:o. (Metallsektionen, Förening u. p. a. Metallsektionens propagandaskrift N:r 1.) Bentzien, Julius August, Blomsterträdgården i hemmet. Vägledning vid valet af växter, som bäst egna sig till odling i fönster, och om sättet huru de derstädes böra behandlas. Stockholm Rylander &: Co. Tryckt hos J. W. Lundberg. (2) V 102 sid., 8:o. Bergdal, D., Försök till en husbehofs-kålgård, eller korrt anvisning att med bästa nytta bruka sin kålgårdsjord. (1:sta uppl. saknas i K. B.)» 2:dra upplagan, omarbetad, förbättrad och tillökt med ett bihang om tiden att så vårråg och korn. Vexiö Tryckt hos S. Rask. 16 sid., 8:o. Bergius, Bengt, Hvitkåls-Svampen, beskrifven och framgifven af... Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar 1765.» Corinthiska rättikan, Raphanus sativus gongylodes... Stockholm Tryckt hos L. Salvius. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 28 (1767).» Tal Om läckerheter, Både i sig sjelfva sådana, och för så dana ansedda genom Folkslags bruk och inbillning,. Del. I (om växter). Tryckt hos J. G. Lange, Stockholm (6) 270 (1) sid.; 8:o. Bergius, Peter Johan, Tal om fruktträgårdar och deras främjande i vårt rike. Stockholm sid. Berglund, P. O., Krukväxtodling i boningsrum samt balkong- och fönsterplanteringar Egna erfarenheter och andras av E. N. Gartner. Stockholm Bokförlaget Nutiden. Såningsmannens boktryckeri. (Pseud.) 49 (2) sid.; Lit. 8:o. Bergman, Johan Magnus, Tabeller öfver svenska träd- och grässlagen samt åker- och trädgårdsväxterna. Fahlun Tryckt hos C. R. Roselli. (Anon.) 8 sid., Tv. 4:o.

6 Bergstrand, C[arl] E[rik], Konstgjorda gödningsämnens användning inom trädgårdsskötseln. Stockholm Centraltryckeriet. 11 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. trädgårdsföreningens tidskrift 1894.) Berlin, N[ils] J[ohan], Kort anvisning till lökväxters, särdeles hyacinters, drifning i rum af en blomstervän. Stockholm C. A. Bagge. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. (Anon.) 23 (1) sid.; 12:o.» 2:dra uppl. Stockholm (Anon.) 24 sid.; 12:o.» Kort anvisning till lökväxters, särdeles hyacinters, drifning i rum. Stockholm Tryckt hos R. Wall. (Anon.) 12 sid.; 12:o.» 2:dra uppl. Stockholm (Anon.) 8 sid., 8:o. Beskrifning om hampa, dess såning, skötsel och beredning på ett fördelaktigare sätt efter Kongl. Maj: ts allernådigste befallning, uppå des och riksens commerce collegii föranstaltande författad. Stockholm N. Fought. 8:o. Beskrifning om jordmandel, dess odling och nytta. Christianstad Tryckt hos F. F. Cedergréen. 16 sid.; 8:o. Beskrifning om siberiske ärte-träns ans, skötsel och nytta. Stockholm Tryckt i Kongl. tryckeriet. (4) sid.; 4:o. Beskrifning på anläggning af drifbänkar. Med planritning. Malmö Betänkande rörande åtgärder för främjan de av trädgårdsodlingen företrädesvis bland mindre jordbrukare och lägenhetsinnehavare m. m. Avgivet den 16 mars 1918 av de av chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet jämlikt nådigt bemyndigande den 3 juli 1917 tillkallade sakkunniga. Stockholm sid. Bielke Sten C[arl], Beskrifning om det siberiska ärte-trädet. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 11 (1750). Billberg, G. J., Ekonomisk botanik för lantbrok, trädgårdar och apotek. Häft. 1 2 (allt som utkom). Med 12 planscher i kolor. kopparstick, ritade av Palmstruch, grav. av Ruckman sid. text. Birger, Selim, Trädgård och åker i Härjedalen. Stockholm Tryckt hos Gustafson Pålsson. 12 sid.; 4:o. (Ur»Trädgården».) Bischoffshausen, J. Om odlingen af humle samt dess rätta behandling till vinnande af en för våra bryggerier fullgod handelsvara. Efter J. V B med förord och tillägg af J. Arrhenius. Stockholm J. Arrhenius. Tryckt hos S. Flodin. 56 sid.; 12:o. ( Smärre samlade skrifter i landthushållningen. 7. ) Bissmark, Aibert, Råd för användning af artificiella gödningsämnen i trädgården. Stockholm Tryckt hos Skandia. 8 sid.; 8:o. Biörner, Erik Juiius, Anmärkningar om oksle träns store gagn ock förmån, samt om vissa nemans sysslor, å åker, äng och mark. Stockholm (Anon.) Tryckt hos L. L. Grefing. 39 (1) sid.; 8:o.

7 Björkkvist Kalie, se Fahlcrantz. Björkiund, C. G., Om beskärning af fruktträd. Stockholm Tryckt i Centraltryckeriet. 4 sid.; 8:o.» Kortfattade anvisningar i trädgårdsskötseln. Stockholm Centraltryckeriet. 24 sid.; 8:o. (Ur Tidning för Stockholms läns Hushållningssälskap ) Biidberg, Figge-[Peter Johan Fredrik], Hvilka åtgärder kunna vidtagas för skyddande af planteringar mot att skadas af gas? Gefle Tryckt hos Serrander. 3 sid.; 1 plansch; 8:o. Blomberg, N[ils] U[no], Tabell öfver de bästa och förmånligaste sorter köksväxter uppställda efter deras varaktighet och odlingssätt. Stockholm Tryckt hos J. & A. Riis. 1 bl.; Tv.-fol. Blomgren, C[arl] 0., Några iakttagelser vid Allmänna nordiska trädgårdsutställningen i Malmö i sept (Utdrag af ber., afg. till Stockholms Gartnersällskap.) Stockholm Centraltryckeriet. 7 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsforeningens tidskrift. 1901, n:r 1, 2.) Blommor och»blomsterfonder». Röster och uttalanden ur pressen. A.-B. Götatryckeriet, Göteborg sid.; 8:o. Blomquist, L. F. W. Handbok för amatörer och trädgårdsanläggare. Med 12 planscher i texten. Stockholm Tryckt hos Bröd. Sandberg. 24 sid.; 4:o. Blomsterspråket eller blommornas betydelse efter österländskt sätt jemte färgernas betydelse i buketter och kransar (Flera uppl. med ändrad titel följde.) Boierth, Pehr, Drivbänkar, deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning. Björck & Börjessons förl., Stockholm :o. (Praktiska handböcker. 1.)» 2:dra uppl. Stockholm 1918.» 3:dje uppl. Stockholm (1) sid.; 8:o.» Uppsala stads planteringar. Kortfattat sammandrag ur ett föredrag om dess utveckling, hållet i Uppsala den 8 aug A. F. Berghs boktr., Västerås sid, 8:o. (Utg. av Fören. Sveriges stadsträdgårdsmästare.)» Kryddor och kryddodling. Stockholm Björck & Börjesson. Fahlcrantz tryckeri. 138 (2) sid.; 8:o. (Praktiska handböcker. 3.) Bonnecreutz, Om lefvande häckars anläggande och vård. Greifswald sid.; 8:o. Bonnet, [Charles], Utdrag af herr Bonnets bref till h. Carl De Geer skrifvit Geneve d. 12 april (Angående växters plantering i mossa.) Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 17 (1756). Bonsdorff, Gabr[iel] [von], Sammandrag af underrättelser om sättet att anlägga en köksträgård för husbehof, och att deruti på ett för finska climatet lämpeligt sätt, frambringa åtskilliga matnyttiga växter... Åbo Tryckt hos Frenckel. 32 sid.; 8:o. Borgh, Per, Skolträdgården. Lund (1) sid.; 8:o. (Ur»Täppan» 1919.)

8 Bosse, J. F. W., Om camellier, deras odling och skötsel för blomstervänner. Utdrag från J. F. W. Bosse's:»Vollständiges Handbuch der Blumengärtnerei», af G. H m (G. Holmström). Stockholm J. J. Flodin. Tryckt hos J. & A. Riis. 35 sid.; 12:o. Bouché, Carl Paul, Fönsterträdgården. Eller anvisning att uppdraga, odla och drifva de mest omtyckta blommor och praktvexter i fönster och rum. Jemte ett bihang, innehållande kortare föreskrifter för blomsterodling i trädgårdar, särdeles i städer. Af Peter Carl Bouché.(!) Öfversättning från 6:te (tyska) originalupplagan (af Nils Wilh. Lundeqvist). Stockholm Tryckt hos Elmén & Granberg. (6) XVI sid., sid (4) sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Stockholm (6) XVIII sid., sid (3) sid.; 8:o (12:o). Bovin, Knut [Adolf], Blomsterlökar i gräs. Stockholm Centraltryckeriet. 4 sid.: 8:o. Ur»Trädgården» )» Stockholms förskönande genom planteringar. Inledningsföredrag till diskussion inom Stockholms gartnersällskap d. 3 mars Stockholm Aftonbladets tryckern 4 sid.; 8:o. Brahe, Per [d. ä.], Oeconomia Eller Huuszholdz-Book, För ungt Adels-folck. Tr. på Wijsingsborg (Skriven 1581). Brehmer, Johan Pet., En trädgårdsbok, hvarutinnan korteligen doch med stor frucht och nytto, vises huru man åtskillige slags utländske och inländske träd, blomster och andre rare växter föröka, sköta och bevara skal... Jämte en liten underrättelse om humlegårdars anläggande. Af förfarna mäns skrifter sammanletad, och uti en behagelig korthet författad af J. P. B. Stockholm (Sign.) Tryckt hos J. L. Horrn. (8) 212 (6) sid.; 8 :o. Broberg, Lars, Några korta anmärkningar och rön angående träplanteringen samt köksträgårdsskötseln... Stockholm J. G. Lange. 88 sid.; 8:o. Brolin, E[lov], Anteckningar i trädgårdsskötsel m. m. Osby Tryckt hos E. Hultberg. 56 sid.; 8:o. Bundy, John, Jordgubbar och smultron, 60 sätt för deras användning, samt blåbär och lingon... Alb. Bonnier, Stockholm. 1:sta o. 2:dra uppl » 3:dje uppl sid.; 8:o.» Päronet. 40 recept för päronets användning i hushållet. Alb. Bonnier, Stockholm 1911.» 2:dra uppl » 3:dje uppl sid.; 8:o.» Äpplet. 144 sätt för äpplets användning i hushållet. Alb. Bonnier, Stockholm. 1:sta o. 2:dra uppl » 3:dje uppl » 4:de uppl sid.; 8:o.

9 Burman, Arvid, Anmärkningar vid de utkomna svaren på Kongl. Vetenskaps academiens fråga för år 1763, angående bästa sättet att förekomma maskar på fruktträn, samt försök til samma frågas besvarande. Stockholm (Anon.) Tryckt hos P. Hesselberg.47 sid.; 1 plansch; 8:o. Bursell, Åke, o. Tengvall, Cornelius, Trädgårdsmannens räkenskapsbok med särskild hänsyn till deklarationen. A. Fr. Envalls boktr., Malmö sid.; 4:o. Burström, H., Drivning av gurkor och jordgubbar med kolsyrebegasning Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 384. Bussler, Edith, Hemträdgården. Praktisk handledning för den mindre trädgårdens skötsel. Med 31 illustrationer. Stockholm Åhlén & Åkerlund. 140 sid.; 8:o. (Förtitel: Åhlén & Åkerlunds handböcker.)» 2:dra uppl. (kan ej anskaffas av K. B.).» 3:dje uppl. Stockholm Nord. boktryckeriet. 140, XII sid.; 8:o. Bülow, [Christian Albin] Waidemar, En örtagård i skogen. 8 sid.; 4:o. (Ur ''Täppan 1919.) Böttner, Joh. och Blomgren, Nils, Trädgårdsmästaren. Handbok i praktisk trädgårdsskötsel. Med talrika kart., planritningar och flera hundra illustr. Stockholm Nord. bokförlaget. Tryckt hos 0. L. Svanbäck. XXIV, 264, 80 sid.; 8:o. Böving, P[aul] A[xel] Konstgödsel i trädgårdsbruket. En uppmaning till landets trädgårdsodlare att anställa försök. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 48 sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Göteborg sid.; 8:o.» 3:dje uppl. Göteborg sid., 8:o.» Mera baljväxter! Billigare kväfvenäring till människor, djur och växter. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 64 sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Göteborg Tryckt hos Göteborgs Litogr. A.-B. 8:o. Carisson, M., Vägledning till köksvexters odling och skötsel. Lund Tryckt hos R. P. Lundberg. (Undert.) 4 sid.; 8:o. Cederborgh, Fr[edrik] d. y., Praktisk handledning i humlegårdars ändamålsenliga anläggning och skötsel. Med 10 träsnitt. Stockholm Exp. af Tidskrift för Sv. Landtbruket Tryckt hos I. Marcus. 33 (1) sid.; 8:o. Cederpalm, Enoch, Trädgårdar och planteringar vid Statens Järnvägar. Föredrag håller vid Landtbruksakademiens sammankomst den 21 maj O. L. Svanbäcks boktr., Stockholm (2) sid.; 8:o. (Ur K. Lantbruksakademiens handl. o. tidskr. 1929, häft. 6.) Celsius, Nicolaus Magni, Hwad Blommor man alla Månader hafwa kan heela Åhret igenom. Celsius, N. M., Almanach Tr. aff H. Keyser. Stockholm.

10 Chevalier, M., Vinberedning utan druvor och med högst ringa kostnad, eller anvisningar att af frukter, bär, potatis och spannmål tillaga över 70 slags viner m. m. Översättn. från 12 :te franska originaluppl. Stockholm I 856. (Allmännyttigt handbibl. 33.) Christ, Johann Ludwig, Praktisk trädgårdsbok. En handledning i trädgårdsskötsel efter 9:de uppl. af Christ's genom Edv. och Fredr. Lucas omarb.»gartenbuch für Bürger und Landmann» bearb. och lämpad efter svenska förhållanden af O. F. Holmsten. Med 195 illustr. Stockholm Looström & Co. Tryckt i Iduns tryckeri. (2) VIII 375 sid.; 8:o. Ny titel tryckt Christensen, R[asmus], Krukväxtodling i boningsrum. Lund C. W. K. Gleerup. Tryckt hos Fr. Berling. 72 sid.; 8:o (12:o). Skånska trädgårdsföreningens trädgårdsbibliotek för menige man. 1. Christiansen, Rolf, Den lilla trädgården. Råd och anvisningar för anläggning och skötsel av en mindre trädgård. Bemynd. övers. av P. O. Berglund. Stockholm Nutidens förlag. Såningsmannens tryckeri. 46 (1) sid.; 8:o. Claesson, Ester, Om modern trädgårdskonst. (Ur»Ord och Bild». Årg. 24, 1915.)» Trädgården. Stockholm Wahlström & Widstrand. Centraltryckeriet. 199 sid.; 8:o.» Rosor på friland. Stockholm Wahlström & Widstrand. Tryckt hos Marcus. 114 (1) sid.; 18 planscher; 8:o. Claus, Friedrich A[ugust], Om Cactus-vextens förädling och skötsel. Ofversättning (Iran tyskan af P. G. Ågren). Götheborg Tryckt hos C. M. Ekbohrn. 24 sid.; 16:o. Collin, Nils, Förslag af några Nord-Americas Träd, som äro särdeles värde att i Sverige odlas. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindys Enka. (1) 32 sid. K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar, 1822, sid ; 8:o. Coyet, [Hilda Eleonore] Henriette, [Dorotée Amelie (Ette), f. Cederström;, Om kryddörter. Lund sid.; 8:o. (Ur Täppan, Skånska trädgårdsföreningens tidskrift, 1918.) Dahl, Carl G[eorg Valdemar;, Fruktträd och bärbuskar. Deras plantering och skötsel m. m. Stockholm 1903.» Om avplockning, sortering, inpackning, försändning och förvaring av frukt. Med Sveriges pomologiska förenings första pris belönad avhandling. Stockholm 1905.» Fruktodling i Amerika. Reseberättelse afgifven till Kungl. Landtbruksstyrelsen. Stockholm Tryckt i Aftonbladets tryckeri. 34 sid.; 8:o. (Ur Pomologiska föreningens årsskrift 1907.)» Stockholm VII sid.; 8:o. Meddelanden från Kungl. Landtbruksstyrelsen 130» Handledning i besprutning af fruktträd och bärbuskar. Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pomologiska förenings ströskrifter.)» 2 :dra uppl. Linköping sid.; 8 :o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)

11 » 3:dje uppl. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» Ode uppl. Stockholm Nya tryckeribolaget. 32 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» Försök i trädgården. Malmö Tryckt hos Skånska lith. A.-B. 5 sid.; 8:o.» Lista över fruktsorter lämpliga för odling inom olika delar av landet. Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. (Anon.) 19 sid.; 8:o. (Sveriges pomologiska förenings ströskrifter.)» På uppdrag av Sveriges pom. förening utarbetad. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» 3:dje omarbetade uppl. Stockholm Nya tryckeribolaget. 31 sid.; 8:o. (Medf. Sveriges pom. för:s tidskrift N:o 1, 1924.) Dahl, Carl G[eorg Valdemar] o. Sonesson, N[ils], Redogörelse för besprutningsförsök , Linköping , Östgöta-Correspondentens tryckeri; 3-4, Lund , tryckt hos Carl Blom sid.; 2. sid ; 3. sid ; 4. sid ; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift , , ) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet Meddelanden 1: 1 4.» o. Sonesson, Nils Undersökningar rörande tiderna för fruktträdens blomning under åren Malmö Tryckt hos E. Jansson. Sid ; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1912.) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet. Meddelanden 2.» Om gödslingen i våra trädgårdar. Hälsingborg Tryckt hos Schmidt. 24 sid.; 8:o.» o. Sonesson, N[ils], Redogörelse för besprutningsförsök med arsenikgifter, företagna våren 1914, och redogörelse för försök med plantering av fruktträd. Malmö Tryckt hos E. Jansson. Sid. 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1914.) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet. Meddelanden 3.» Den mindre jordbrukarens trädgård, dess anläggning och vård. Stockholm Svenska Andelsförlaget. Tryckt hos Tr.-A.-B. Thule. 32 sid.; 8:o. (Den mindre jordbrukarens handbok 3.)» Trädgårdens anläggning och allmänna vård. 2:dra omarbetade uppl. Stockholm sid.; 8:o. (Den mindre jordbrukarens handbok 3.)» Tullgren, [Hugo] Albert, Hjelm, Erik, m. fl. Om jordgubbar. Stockholm Alb. Bonnier. Wilhelmssons tryckeri. 80 sid.; 8 :o. (Ur»Trädgården».)» 2:dra uppl. Stockholm 1919, Alb. Bonnier. 68 (1) sid.; 8:o.» Fruktens behandling vid skörd och förvaring. Stockholm Tryckt hos Nya tryckeri A.- B. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» o. Sonesson, Nils Fruktens behandling vid skörd och förvaring. Stockholm Tryckt hos Alb. Bonnier. 40 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)

12 » Fruktodling. Stockholm Svenska Andelsförlaget. Tryckt hos Tr.-A.-B. Thule. 2 sid.; 8:o. Var. A: Handledning i fruktodling. Var. B: Den mindre jordbrukarens handbok 25.» [2:dra tryckningen]. Stockholm Den mindre jordbrukarens handbok 25.» Fruktträdgården 2:dra omarbetade uppl. Sv. Andelsförl., Stockholm sid.; 8:o. Den mindre jordbrukarens handbok 25. (2:dra uppl.)» Kålodling Stockholm Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Gudmundsson, G. P., m. fl. Råd och anvisningar angående grönsaksodling. På föranstaltande av Kungl. lantbruksakademien utarbetade av tillkallade sakkunniga. Stockholm Kungl. lantbruksstyrelsen. Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Förslag om lokala pomologiska försöksträdgårdar. Förslag till plan för hushållningssällskapens försöksträdgårdar. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1918, sid )» Förslag till plan för hushållningssällskapens försöksträdgårdar. Stockholm :o.» Om odling av köksväxter. Stockholm Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Instruktion för berättigande till Sveriges scoutförbunds trädgårdsodlarmärke. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Instruktionsbok för Sveriges Scouter.)» Ryfors. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1920.)» Odlingsvärda Magnolia-arter. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1921)» Berättelse över resa, företagen med understöd av statsmedel till Norge under augusti 1921 för studium av trädgårdsskötsel. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift 1922.)» Några ovanligare växter från Sofiero. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1922.)» Bidrag till Alnarps Trädgårdars och Alnarps Trädgårdsskolas historia. Lund Tr. hos Carl Blom. 24 sid.; 8:o. (Ur Alnarps Trädgårdsmannaförbunds matrikel.)» Chilesalpetern i trädgårdsodlingens tjänst. Malms boktr., Göteborg (1) sid.» 2:dra uppl Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Frostskadorna i Alnarps trädgård och park efter års vinter. Stockholm Sid ; 8.o, (Ur Lustgården, 1924.)» o. Johansson, Emil, Redogörelse för försök och iakttagelser på fruktodlingens område vid Alnarps trädgårdar under året (Report on experiments with fruit culture at Alnarp in the year 1923.) Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1924.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök 3.

13 » o. Johansson, E., Försök med uppdragning av äppelgrundstammar genom utsäde av kärnor tillhörande vissa bestämda äppelsorter. (Experiments with raising of appleseedlings for stocks.) Stockholm Nya tryckeribolaget. Sid ; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift, häfte 2, ) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. N:o 2.» o. Gréen, John, Hemmets trädgård. En bok för villa- och egnahemsägare. Stockholm Svenska andelsförlaget. Tryckeri A.-B. Thule. (3) 192 sid.; 8:o.» Om pomologer och pomologier. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift 1905 o )» Ett förslag till en skogsbotanisk trädgård. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården.)» [Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar]: Tillägg till Sveriges pomologiska förenings ströskrift om besprutning av fruktträd och bärbuskar. Lund Skånska Centraltryckeriet. 2 sid.; 8:o. (Sammanh. med huvudskriften 5:te uppl )» Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. Stockholm Albert Bonnier. 1. Äpplen och päron. 424 sid.; 26 planscher; 8:o.» Försök med uppdragning av grundstammar genom sådd av kärnor från vissa mera kända äppelsorter. (Experiments in raising root stocks from seeds of commercial apple sorts.) Meddelanden fr. Perm. Kommittén för Fruktodlingsförsök N:o 20. Dahl, Else o. Forsberg, D., Handbok i konservering med Wecks konserveringsredskap. Övers. Malmö 1914.» De nu befintliga grönsakernas användning. Föredrag. Framtidens tr., Malmö 1918, 6 sid., 8:o.» Ingvar, A., o. Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Råd och anvisningar om användandet av grönsaker. Tr. hos Östgöta Correspondenten, Linköping sid.; 8:o.» Ingvar, A., o. Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Trädgårdsprodukternas användning i hushållet. Alb. Bonnier. Stockholm 1918.» I phloxens tid. (Ur»Täppan» 1920, sid )» o. Carl G[eorg Valdemar], Trädgårdens vårblommor. Stockholm Alb. Bonnier 160 (3) sid., 8:o Dahlberg, Carl, Handledning i trädgårdsskötsel. Uppstäld efter undervisningsplanen för de särskilda klasserna vid folkskolelärare-seminarium i Linköping och derjemte lämpad för folkskolor och trädgårdsodlingens vänner. Norrköping M. W. Wallberg. Tryckt i Linköping hos Fr. Wallin. 3 pl., (6) 166 sid.; 8:o.» 2:dra öfvers. och omarb. uppl. Norrköping M. W. Wallberg. (2) 147 (3) sid., 8 :o. Dahlberg, Erik, Suecia antiqva et hodierna. Paris o. Stockholm blad med 469 bilder i kopparstick.

14 » (facsimile-uppl.) Utg. af P. A. Huldberg, tr. hos J. & A. Riis, Stockholm Tv. 4:o. Text: Beskrifning öfver städer, egendomar, minnesmärken m. m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna (af C. F. Lindström). (4) 92 sid. Suppl.: Prospekter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herregårdar uti Skåne... som blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman, men nu... utgifne år 1856 af Abraham Fischer. (2) 14 (2) sid.» (i fotolitografi af P. H. Mandel.) Fr. Skoglund, tr. hos J. & A. Riis, Stockholm Tv. 4:o. (25,5X32). Text: Kortfattad text till afbildningarne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. 119 sid.» Opus celeberrimum dirigente Hans Hildebrand; denus ed Wahlstroem & Widstrand. Holmiae, Wahlström & Widstrand; tr. Idun » (Text utarb. av E. Wennberg.) Wahlström & Widstrand, tr. hos I. Marcus, Stockholm Dahlberg, Erik, Suecia antiqva et hodierna. Sverige i forntid och nutid Nationaluppl. med kort beskrifvande text af Aron Rydfors. Fröléen & Comp., Centraltryckeriet, Stockholm » Ny uppl. Fröléen & Comp., Stockholm Dahlman, G. T., Den färdige trädgårdsmästaren, eller nödige vettenskaper för trädkiöks-, humble- och orangerie gårds arbetare, allom dem till tienst, som äro äiskare deraf... Stockholm Tryckt hos B. G. Schneider. (8) 230 sid., 8:o.» Krydde- eller kiöks-gårds arbetares nödige vettenskapers ytterligare beskrifning. G. D. Stockholm Tryckt hos P. J. Nyström. 37 (3) sid.; 8:o.» Strengnäs Dahlmark, Nils, Fruktträd och bärbuskar, deras plantering och skötsel m. m. En kort praktisk handledning för den mindre jordbrukaren. Af Kungl. Landtbruksakademien prisbelönt skrift. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. 96 sid.; 8:o. Småskrifter i landtbruk. 12.» Om rosor och rosenodling på fritt land och under glas. En handbok för trädgårdsvänner och amatörer. Med 19 bilder i texten. Stockholm Alb. Bonnier. VII, (1) 143 sid.; 8:o.» trädgårdsvänner, amatörer och yrkesmän. 2:dra genomsedda och tillökade upplagan. Med 39 bilder i texten. Stockholm (4) 170 (1) sid., 8:o. Allmännyttigt handbibliotek. 146.» 3 :dje uppl. Stockholm Allmännyttigt handbibliotek. 146.» Våra fruktskördar. En kort, praktisk handledning vid de olika fruktslagens afplockning, sortering, packning, försändning och vinterförvaring, afsedd för mindre fruktodlare. Med 24 fig. i texten. Stockholm Alb. Bonnier. 62 (1) sid.; 8:o. Allmännyttig; handbibliotek. 148.» Våra köksväxter och grönsaker. Praktisk handledning vid uppdragning och skötsel af alla för hushållet behöfliga rotväxter och grönsaker. Särskilt lämpad för egna hem, koloniträdgårdar, småbruk m. fl. större och mindre odlingar. Med 14 bilder. Stockholm Alb. Bonnier. 106 (2) sid.; 8:o.» 2:dra genomsedda och tillökade uppl. Stockholm (2) sid.; 8:o. Allmännyttigt handbibliotek. 147.

15 » 3:dje genomsedda och tillökade uppl. Stockholm :o.» Boken om krysantemum, dess historia och odling. Praktisk handbok för träd gårdsvänner, amatörer och yrkesmän. Med 19 bilder i texten. Stockholm Alb. Bonnier.» Vårt hems trädgårdsbok. Stockholm Vårt hem. Tryckt hos Åhlén & Holm. 216 sid., 8:o. Vårt hems praktiska handböcker. Deckberg, Olof, Kårt och tydelig beskrifning om den turkiska tobakens planterande. Stockholm Dehlin, J. A., Några korta anvisningar för trädgården. Eksjö Eksjötidningens tryckeri. 14 sid., 8:o. Dietrich, Friedrich Gottlieb, Anvisning til trägårdars förmonliga odlande med apothekväxter. Öfvers. af N. Nordquist. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindh. (16) 290. (2) sid., 8:o.» Vinter-handbok för trädgårdsmästare och blomster- älskare, innehållande anvisning at utan drifhus eller drifbänkar förvara blommor och trägårdsväxter öfver vintern i rum eller källare och förbereda dem till utflyttning under bar himmel. Efter egna rön. Öfvers. af N. Nordquist. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindh. (14) 207 (1). sid.; 8:o. Dvärgfruktträd, odlade i fritt och öppet fält. Efter Trädgårdstidningen. Täflingsskrift, som...vunnit 1 :sta pris. Utg. på föranstaltande af Bärgslagsposten såsom bil. till dess prenumeranter. Lindesbärg Tryckt i Bärgslagspostens tryckeri. 34 (1) sid.; 8:o. Eckerbom, A. K., De odlade växternas lifsföreteelser och lefnadsvillkor. Med ett förord af prof. H. Juhlin-Dannfelt. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Tryckt i Uppsala hos Almqvist & Wiksell. (6) 62 sid.; 8:o. Edholm, Harald, Ett nytt användningsområde för elektriciteten. Drivning av växter i drivhus och bänkar. Föredrag vid Svenska Motokulturföreningens årsmöte den 1 6 mars Stockholm Seelig & Co. Centraltryckeriet. 35 sid.; 8:o. Meddelanden från Svenska Motokulturföreningen. 113 (1926: 3). Edholm, Harald, Den elektriska drivbänken. För handelsträdgård och villahushåll. Stockholm Bonnier. 119 (1) sid.; 8:o. Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Ser. E. N :r 1 3. Ehrenborg, A. F:a, Om vin af svenska bär, samt citronmjöd liknande champagne. 2:dra uppl. Upsala :o. Ehrenreich, J[ohann] E[berhard] L[udzig], Rön om sparrisplantering. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. (Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 26, 1765 ) Eisen, J. G., Konst att torka och inpacka alla slags grönsaker och frukter. Öfvers. från tyskan. Stockholm sid. Ekeberg Carl Gust[af], Berättelse om chinesiska oljefröet och dess trefnad i Sverige. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. (Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 25, 1764.)

16 Ekelund, A., Trädgårdskonstens historia. Ystad Tryckt hos Larssons pappersindustri A.-B. 29 sid., 8:o. Svensk Trädgårdslitteratur. I.» Fältmätning. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. II.» Avvägning. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. III.» Yt- och rymdberäkningar samt deras tillämpning inom trädgårdsyrket. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. IV. Ekström, Fr[edrik]; Aug[ust], Trädgårdsbok för folkskolan, folkskolelärare och allmogen. Med i texten tryckta trädsnitt. Stockholm Samson & Wallin. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. XVI 80 sid., 8:o.»-- 2:dra uppl., omarbetad och försedd med flere träsnitt. Arboga Bergström & Lundborg. Tryckt hos L. Söderqvist. X 74 (3) sid.; 8:o.» 3:dje uppl., omarbetad och försedd med flere träsnitt. Stockholm S. Flodin. 89 (3) sid., 8:o.» Rön och iakttagelser rörande trädgårdsundervisningen i och för folkskolan, samlade under en med understöd af allmänna medel företagen pedagogisk resa, sommaren Stockholm Tryckt hos L. Söderqvist. 37 sid.; 8:o. Bihang till folkskoletidskriften Föreningen. Elbert, J. A., Steninge handelsträdgård. Stockholm Tryckt hos E. Nyberg. 35 sid., 8 :o. Elektrische Erdheizung. Sundbyberg, Sieverts kabelverk. Tryckt i Antonsons tryckeri, Göteborg sid., illustrerad; 8:o. Eneroth, [Pehr] Olof [Emanuel], Om naturförsköningskonst (Iakttagelser i norra Tyskland, Danmark och Skåne sommaren 1855.) Stockholm Tryckt i Hörbergs tryckeri. (4) sid.; sid (1) sid. (Särtryck ur förf:s Studier i trädgårdsodling och naturförsköningskonst.)» Trädgårdsbok för allmogen. Stockholm Förf. Tryckt hos C. M. Thimgren. (8) 48 sid., 8:o.» 2:dra omarbetade uppl. Stockholm Förf. Tryckt hos J. Beckman. (8) 52 sid., 8:o.» 3 :dje omarbetade uppl. Stockholm Förf. Tryckt hos Norstedt. (8) 80 sid., 8:o. Folkskrifter i trädgårdsodling och trädskötsel af Olof Eneroth. 1.» 4:de omarbetade uppl. Stockholm Norstedt. (8) 80 sid.; 8:o.» Trädgårdsodling och naturförsköningskonst. Studier. Saml. (1) 2 3. Stockholm (1) Alb. Bonnier. Tryckt hos Hörberg.; (2) J. Beckman; (3) P. A. Nyman (4) 123 sid; 8:o (4) 132 sid.; 8:o (6) 194 sid.; 8:o.» Fruktträds plantering och vård. Stockholm Tryckt hos P. A. Norsted & Söner. 31 (1) sid.; 8:o. (Särtryck ur tidskr. Läsning för folket.)

17 » 2:dra omarbetade uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 32 sid.; 8:o. Folkskrifter i trädgårdsodling och trädskötsel af Olof Eneroth. 2.» Reglor att iakttaga vid plantering af fruktträd. (Undert. O. E.) Stockholm Tryckt hos J. Beckman. 4 sid.; 8:o.» Om insamling, förvaring, inpackning, forsling och torkning af frukt... (Sammandrag efter erfarne mäns uppgifter.) Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 31 (1) sid., 8:o. (Särtryck ur tidsår. Läsning för folket.)» Om skolträdgårdar. Norrköping Tryckt i Föreningens tryckeri. 19 sid.; 8:o. Eneroth, [Per] Olof [Emanuel], Om skolträdgårdar. 2 :dra uppl. (med ett tillägg om seminariiträdgårdar m. m.). Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» och seminariiträdgårdar. 3:dje uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Nyman. 32 sid.; 1 plan, 8:o.» Om Sveriges fruktträdsodling samt om allmänna fruktutställningar. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 31 sid., 8:o.» Handbok i svensk pomologi Stockholm P. A. Nyman (1). P. A. Norstedt & Söner (2). 1) Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige (8) 212 sid.; 8:o. 2) Svensk pomona eller beskrifning öfver ädlare i Sverge på fritt land, odlade trädfrukter och fruktträd XXI (2) 403 sid.; 24 pl.; 8:o.» 1. 2:dra uppl. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. (8) 198 sid., 8:o.» Bidrag till Europas pomona vid dess nordgräns. Bihang till Svensk pomona. Pomologiska anteckningar efter undersökning af profympfrukter å omkring 800 varieteter från Europa och N. Amerika åren Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. (4) 84 sid.; 8:o.» Handbok i svensk pomologi.. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 1 5. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. 1) Allmän inledning (1) sid.; 8:o. 2) Äpplen (1) sid.; 8:o. 3) Päron (1) sid.; 8:o. 4) Körsbär och plommon (1) sid.; 8:o. 5) Sydfrukter. Bärträd. Bärbuskar. Fruktbärande örter (1) sid.; 8:o. Engberg, August, Om trädgårdsskötseln och fröodlingen i utlandet. Utdrag af en reseberättelse till K. Landtbruks-akademiens förvaltnings-komité. Stockholm Tryckt i Kongl. boktryckeriet. 1 5 sid.; 8 :o. (Särtryck ur Landtbruks-akad :s handlingar och tidskrift.) Engelskjön, C[hristian August], Gödslingen af våra krukväxter. (Om vore Potteplanters Gjödsling.) En utförlig praktisk anvisning för blomsterälskare och trädgårdsodlare. Med 5 planscher. Kristiania och Köpenhamn (Tryckt i Kristiania.) 42 sid.; 8:o.» Om rosodling i boningsrum efter C. E. Föredrag hållet i Stockholms Gartnersällskap af O[scar] Tamm. Stockholm Centraltryckeriet. 11 sid., 8:o.

18 Eriksson, Elof, Sveriges Trädgårdssällskap förr och nu. Stockholm (Ur Trädgården )» Generalregister till årgångarna av Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift (Ur Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1887.) Eriksson, Gösta [= Erik Gustaf Astle], Gödsling av köksväxter. Göteborg Tryckt hos Göteborgs litogr. A.-B. 16 sid., 8:o. Eriksson, Hugo, Huru skola vi ordna och sköta vår trädgårdstäppa? Alingsås Tryckt hos Alingsas tryckeri A.-B. 52 sid., 8:o.» 2:dra uppl. Tidaholm Tryckt hos Tidaholms tr.-a.-b. 53 sid., 8:o. Ericsson, Jac[ob], Hallands pomologiska sällskaps samlade rön om fruktodling med fruktlista år 1900, i hufvudsak sammanförd och ordnad af sällsk:s ordf. Jac. Ericsson. Halmstad Tryckt i tidn. Hallands tryckeri. 29 sid.; 8:o. Eriksson, Jakob, Om fruktträdsodlingen vid de tyska landsvägarne jämte några ord om denna odlings betydelse för vårt land. Föredrag hållet vid Sv. Trädgårdsföreningens sammankomst den 29 nov Stockholm Centraltryckeriet. 12 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift 1882.)» Om potatissjukan, dess historia och natur samt skyddsmedlen deremot. P. A. Norstedt S: Söner, Stockholm sid. o. 2 pl., 8:o.» Tre botaniska väggtaflor: våra vigtigaste kulturväxter och deras sjukdomar. 3 färglagda tavlor & 8 :o 29 sid. beskrivning. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1884.»» Bidrag till kännedomen om våra odlade växters sjukdomar. Med 9 lit. och färgl. tafl. Stockholm K. Landtbruksakademiens experimentalfält. Meddelanden. N:r 1.» Om växtsjukdomarnas ekonomiska betydelse. Stockholm sid.; lit. 8:o.» Botaniska väggtaflor. Ny serie Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» 2:dra uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» Amerikanska krusbärsmjöldaggen på allmän invandring i vårt land. Stockholm Centraltryckeriet. 4 sid.; 4:o. (Särtryck ur Trädgården aug ) Eriksson, Jakob, o. Wulff, Th. Den amerikanska krusbärsmjöldaggen, dess natur och utbredning samt kampen mot densamma Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 1.» Hvad är amerikanska krusbärsmjöldaggen, och hvad bör göras mot densamma?. Anvisningar och råd till Sveriges krusbärsodlare. Emil Jansson, Malmö sid. 8:o. Småskrifter i landtbruk. 16.» Krusbärsmjöldaggen.Hvad är att göra mot amerikanska krusbärsmjöldaggen hösten 1907 och våren Linköping Tryckt hos A. Billsten. 2 sid.; 8:o. (Ur Landtmannen 1907.)» Om grenbrand å alm. Att beakta vid plantering av alm Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 58.

19 » Filtsjuka på potatis Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 67.» Svampsjukdomar å svenska gurkväxtodlingar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 76.» Om blom- och grentorka (moniliatorka) å våra fruktträd, dess förekomst, natur och bekämpande. Med 9 textfig. Stockholm Tryckt hos I. Haeggström. 17 sid.; 8:o. Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Meddelande. N:r 65. Ericsson, N[ils] J[ohan], Blomsterodling i boningsrum. Handledning för blomsteridkare. Stockholm Ad. Bonnier. Tryckt hos I. Marcus. 195 sid., 8:o.» Handledning vid blomsterodling i boningsrum. Med afbildningar i stentryck. 2:dra genomsedda och tillökade upplagan. Stockholm Tryckt hos Alb. Bonnier. 191 (1) sid.; 12:o.» 3:dje förb. uppl. Stockholm Tryckt hos I. Marcus. 191 (1) sid., 8:o. Ad. Bonniers allmännyttiga handböcker. 3.» 4:de uppl., genoms. och omarb. af Aug. P. Andersson. Med 43 illustr. Stockholm (1) sid., 8:o. Ad. Bonniers... handböcker.» Anteckningar under en resa i Skåne sommaren En bild af trädgårdsskötselns ståndpunkt derstädes. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 29 sid.; 8:o. Fahl, Gustaf, Våra odlade växters fiender. Vestgöta-Postens tr., Lidköping sid; 8:o. Fahlcrantz, Carl Johan, Kalle Björkkvists lilla trädgårdsbok för egna hem. Stockholm Fahlcrantz. (Pseud.) 95 (1) sid.; 8:o. Allmännyttiga handböcker. 2. Feilitzen, [Carl Axel] Hj[almar] von, Torfvens och dess produkters användning i trädgården. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 18 sid., 8:o.» Några erfarenheter från åttaåriga försöksodlingar med köksväxter på kväfverik torfjord vid Torestorp. (Ur Svenska mosskulturfören:s tidskr Sid )» Några ord om rationell gödsling i koloniträdgårdarna i Jönköping. Föredrag vid Jönköpings trädgårdskolonisters årsmöte den 3 mars Jönköping Tryckt hos Tryckeri A.-B. Småland. 28 (1) sid.; 8:o. Fernström, Iwan, Vinberedning i hushållet med äkta vinjäst. Malmö Tr. hos Carl Blom, Lund. 9 sid.; 8:o. (Ur Täppan.) Festskrift utgiven med anledning av Södra sommarstadens 10-årsjubileum Malmö A.-B. Malmö Centraltryckeri. 54 sid. Fleischer, Esaias, Trädgårds-bok. Öfversättn. (af Carl Fredr. Fallén). Lund Tryckt hos Joh. Lundblad. (24) 635 (7) sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Lund (24) 640 (7) sid.; 8:o» Öfversatt af Carl Fredrik Fallén. Lund 1805 (24) 640 (7) sid.; 8:o.

20 Floderus, Matts, Sveriges älsta botaniska trädgård (Västerås). Malmö Tr. hos Carl Blom Lund. 28 sid., 1 pl.; 8:o. (Ur Täppan.) Flodström, 1., Om uppdragning af nya rossorter genom konstmässig befruktning. Stockholm Centraltryckeriet. 8 sid.; 8:o. (Ur Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1892.) Flora för små Blomster-älskare. Stockholm Tryckt hos S. Rumstedt. 42 sid.; 28 pl.; 12:o. Florin, C[arl] L., Om drivning av perenna växter. Anförande vid Stockholms Gartnersällskaps sammanträde d. 7 dec Stockholm Aftonbladets tr. 8 sid.; 8:o. Meddelande fr. Stockholms Gartnersällskap. N:r 1.» o. Florin, Rudolf, P. J. Bergius, en ny äpplesort. Stockholm (Ur Acta Horti Bergiani.) Florin, C[arl] L., Katalog över Stockholms Gartnersällskaps boksamling omfattande litteratur utgiven efter år Stockholm Aftonbladets tr. 15 sid.» o. Askerlund, Ernst, Katalog över Knut Bovins boksamling tillhörande Stockholms Gartnersällskap. Stockholm Emil Holmbergs boktr. 32 sid. Florin, E[lsa] H[enriette f. Borgenstam] o. Florin, Rudolf, Redogörelse för försöksverksamheten vid Experimentalfältets trädgårdsavdelning år Stockholm Nya tryckeribolaget. 5 sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 2,1924.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 4. Florin, E[lsa] H[enriette f. Borgenstam], Pollinering och fruktsättning hos päronsorter. (Pollination of pears.) Stockholm Nya tryckeribolaget. 38 (1) sid., 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 1 2, 1925.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 5.» Pollinering och fruktsättning hos plommonsorter. (Pollination of plums.) 59 (1) sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1927.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 12. Florin, Rudolf, Biologiska undersökningar av fruktträd. Stockholm (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1918.)» Ett besprutningsförsök med svavelkalkvätska sommaren De biologiska försöken Stockholm (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1919.)» Om sortkombination i fruktträdgårdar Med ett inlägg av Thore Lindfors samt rättelse och kommentar av M. G. Stålfeldt. Stockholm Nya tryckeribolaget 19 sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 1, 1922.) Sveriges Pomol. förenings försöksverksamhet. Meddelanden. N:r 12.» Körsbärsträdens pollinering. (Pollination of cherries.) Stockholm Nya tryckeribolaget. 33 (1) sid.; 8:o. Meddelanden fr. Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. N :r 1. Flygare, Natte [= Natanael Stefanus], Förvaring af frukt i kylhus. Föredrag hållet vid Sveriges Pomol. förenings sammanträde under lantbruksveckan i Stockholm d. 20 mars Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. 8 sid.; 8:o. (Omslag: Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1912.)

Jubileumsböcker och årsskrifter

Jubileumsböcker och årsskrifter Jubileumsböcker och årsskrifter Kår Titel Tryckt År Sid Ill Förlag Alströmer 60 år 1923-1983? 10 J Arboga Arboga scoutkårs minnesskrift Arboga 1929 58 J Arboga-Postens tryckeri Arlöv Arlövs scoutkår 25

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen Reseberättelser i Alnarpsinstitutets arkiv 1862-, serie F XX Obs! att serien även omfattar reseberättelser lämnade till Alnarps Mejeriinstitut. Fr o m 1951 finns ett register över utlämnade resestipendier

Läs mer

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006 FRÖODLING FRÖODLING Författare: Anders Skarlind Johnny Andreasson Peter Erlandsson Paul Teepen Redaktörer: Anders Skarlind Johnny Andreasson Utgiven av Anders Skarlind Fröodling finns tillgänglig på Fröodling.se

Läs mer

[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman.

[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. 74 [VALLERIUS.] Anvisning för en Huushållare. - Var. i trycket på titeln. Stockholms horisont. Stockholm, Jul. Georg Matthiæ. [VALLERIUS.] Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horisont.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

En blomstrande marknad

En blomstrande marknad Inger Olausson En blomstrande marknad Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Carlssons Innehåll Förord 11 DEL 1 Inledning

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e

Lagerlöf, Selma. Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: R 33 a -- e Lagerlöf, Selma R 33 a -- e Handlingar rörande utgivandet av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige m.m.: a Innehållsförteckning R 33: Anteckningar rörande tillkomsten av Nils Holgerssons underbara

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

Kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar.

Kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar. Höstprogram 2014 Välkommen till flera olika utomhusaktiviteter redan i augusti och september! När sommaren sedan går över i höst hoppas vi få njuta av ännu många soliga dagar i trädgården. Men trädgårdslivet

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.

Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa. Kungagraven i Kivik Severin, Valdemar Fornvännen 27, 378-381 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1932_378 Ingår i: samla.raa.se 378 S M A II li E M E D D E I. A N D E N Det är korta och enkla

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma.

Arbetarrörelsens arkiv i Skåne Elma & Axel Danielssons arkiv Volym 3 f Brev till Elma. 1 Från Anna Branting (odaterat) Från Anna Branting den 11 maj 1898 Från Hjalmar Branting den 11 februari 1900 Från Malmö Folkets Park i anledning av avtäckande av byst föreställande Axel Danielsson 1900

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Om trädgården. Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där.

Om trädgården. Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där. Om trädgården Möjligheternas trädgård återspeglar olika delar av de gamla herrgårdsträdgårdarna och den teknik som användes där. Grönsaksland med både äldre och nyare grönsaker för att visa på vikten av

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet

Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet Bibliografiska uppgifter för Rådgivning och utbildning i Författare Bunnvik C. Utgivningsår 2008 Tidskrift/serie Ingår i... Utgivare Ekologisk odling av grönsaker på friland. Kurspärm Jordbruksverket 2003

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942

HOLGER CARLSSON. Nazismen i Sverige. Ett varningsord. Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 HOLGER CARLSSON Nazismen i Sverige Ett varningsord Femte upplagan 14-15 tusendet T R O T S A L L T! - S T O C K H O L M 1942 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord I. NAZISMENS HISTORIA I SVERIGE. o Nazismens förelöpare

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Trädgårdsböcker utgivna 2006

Trädgårdsböcker utgivna 2006 Björk, Monika/Trädgårdens snillen Boken handlar om ett trettiotal svenska trädgårdsmänniskor från 1300-talet och fram till vår tid. Utgiven 2004. Wilke, Åsa/Villaträdgårdens historia Boken är en rik kunskapskälla

Läs mer

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum

Jönköpings stads historia 1284-1700. Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Jönköpings stads historia 1284-1700 Bildserie producerad av Jönköpings läns museum Bild 1 Jönköping från södra änden av Munksjön omkring 1690. Kopparstick av Erik Dahlbergh. Bild 2 Medeltida vägnät. Bild

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen!

Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! Sök pengar från Lars Salvius-föreningen! För tjugonde året i rad fördelar Lars Salvius-föreningen stipendier och projektbidrag till vetenskapliga skribenter, översättare och utgivare. Dessutom utdelas

Läs mer

Rapporten om nordisk snickarglädje

Rapporten om nordisk snickarglädje Rapporten om nordisk snickarglädje Byggmax har frågat sammanlagt 2062 personer i Sverige, Norge och Finland om deras renoveringsplaner inför sommarperioden, varför man renoverar samt hur händig man anser

Läs mer

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin

Älvsborgs Trädgårdsförbund. Valsamverkan Västernorrlands Län Gulli Hedin Deltagare Fullmäktige 6/4 2014 Bilaga 1 Röstberättigade Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Yvonne Lundqvist Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Hans Lövgren Västerbottens Läns Trädgårdsförbund Kaisa Lövgren

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015

Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Småskalig ekologisk odling oktober 2014 - september 2015 Kursinnehåll och preliminär planering www.farnebo.se Vem ska läsa kursen? Kursen vänder sig till dem som vill lära sig mer om ekologisk grönsaksodling

Läs mer

Etablera plantskola i norr ett lyckat exempel från grannlandet Finland

Etablera plantskola i norr ett lyckat exempel från grannlandet Finland Etablera plantskola i norr ett lyckat exempel från grannlandet Finland Blomqvist plantskola AB är ett erkänt företag, som erbjuder härdigt växtmaterial för nordligare odlingszoner. Leif Blomqvist har utvecklat

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA

KURSLITTERATUR KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA KURS TITEL FÖRFATTARE FÖRLAG ISBN NR DATA Datorkunskap Fönster mot Datavärlden Lärararna informerar vid kursstart vilken bok som ska användas. Information- och Layout A Läraren delar ut det material som

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Temalista Friskvård och välbefinnande

Temalista Friskvård och välbefinnande Temalista Friskvård och välbefinnande Hylla Vnbf Författare ANGELÖW, Bosse Titel Friskare arbetsplatser : att utveckla en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats Ort/förlag/år Lund : Studentlitteratur,

Läs mer

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950

Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Förordningar, kungörelser etc. rörande margarin i Svensk Författningssamling åren 1885-1950 Sammanställd av Sigrid Ljunggren 1. 1885:57 Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående kontroll å handel med margarin

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1989 Andersson Arne AFIAP Falköping 1992 Andersson Arne EFIAP Falköping 1988 Andersson Bertil AFIAP Billesholm 1997 Andersson Bertil EFIAP Billesholm 1977 Andersson Kjell Ingvar AFIAP Helsingborg 1981

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum

Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförteckning för Eksjö Folkets Park vid Eksjö museum Arkivförvarare: Eksjö museum 57580 Eksjö Arkivbildare: Jan Engdahl, Eksjö museum Titel: Eksjö Folkets Park Omfång: 0.25 hyllmeter Tid: 1940-tal

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Författare Jansson K. Utgivningsår 2007. Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K.

Författare Jansson K. Utgivningsår 2007. Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4. Förbundet organisk biologisk odling. Redaktör Jansson K. Bibliografiska uppgifter för Trädgårdsmästaren som odlar i sand Författare Jansson K. Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Odlaren Nr/avsnitt 4 Utgivare Redaktör Jansson K. Huvudspråk Målgrupp Förbundet organisk

Läs mer

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN

18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN 18 ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN Förr var jag mer slaviskt bunden till hur djuren exakt såg ut men det är skönt att idag kunna frigöra sig och jobba mera enligt fantasin, även om jag lägger stor vikt vid att

Läs mer

Böcker och skrifter i Forskarrumet på Österfärnebo bibliotek

Böcker och skrifter i Forskarrumet på Österfärnebo bibliotek Andersson, Bernt Olov Drömmar om rosor och järn: Metalls fackliga kamp i Metalls avdelning 1935, Sandviken, 2006 Sandviken 1906 2006 Andersson, Bertil, red Kräbäck: Dokumentation gjord av bybor Österfärnebo

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer

Böcker om Hallands Väderö Läs mer 1 Böcker om Hallands Väderö Läs mer Här följer en kort beskrivning av följande böcker om Hallands Väderö. Efter utgivningsåret uppges antal sidor och höjd x bredd i cm (avrundat). Johan Erikson: Hallands

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner

Svenskmonetärhistoria. Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Svenskmonetärhistoria Mises Circle Stockholm #2 18 februari 2012 Klaus Bernpaintner Gustav Eriksson (Vasa) Gustav I (1521-1560) Erik XIV (1560-1568) Johan III (1568-1592) Sigismund (1592-1599) Karl IX

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit!

PRESSMEDDELANDE. Svenskarnas trädgårdsvanor kartlagda: Rosor och äppelträd i topp - mormorsträdgården en favorit! FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA: Camilla von Otter, chefredaktör Vi i Villa Mobil: 070 400 51 45 Mail: camilla.vonotter@viivilla.se www.viivilla.se PRESSMEDDELANDE Lidingö den 25 mars 2013 Svenskarnas trädgårdsvanor

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 28 februari 2015 kl. 11.05 12.15 Djäkneskolans aula, Södra Kyrkogatan 2, Skara Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god smak som lämpar sig väl för saft- och vintillverkning.

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008

Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Litteraturlista Berg, Lars Otto & Norman Hans Landsättningen vid Lemo 19-20 juni 1808 Uppsala, 2008 Björlin, Gustaf Finska kriget 1808-1809 Stockholm, 1882 Bonsdorff, Carl von Opinioner och stämningar

Läs mer

GRObladet. Skellefteå trädgårdssällskap för inspiration, fakta, tips och idéer. Nummer 1 2014

GRObladet. Skellefteå trädgårdssällskap för inspiration, fakta, tips och idéer. Nummer 1 2014 N GRObladet Skellefteå trädgårdssällskap för inspiration, fakta, tips och idéer Nummer 1 2014 Ordförande Gunilla Lundmark 0910-51508 Furubacksvägen 14 076-118 37 40 932 37 Ursviken gunilla.ursviken@gmail.com

Läs mer

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Sagan om Citron

Pedagogiskt material för teckeninlärning Logopedprogrammet, 2009. Sagan om Citron Sagan om Citron SYFTE: 1. Lära in och öva med tecken om frukt och grönsaker. 2. Känna igen olika egenskaper bl.a. form, färg och smak. Gruppera och sortera växter. 3. Göra ett val och kunna förmedla det.

Läs mer

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion

Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion Kännedom om växtskadegörarnas utbredning via gårdsbesök på kumminodlingar Erja Huusela-Veistola MTT Forskning om växtproduktion I SPÅREN AV SKÖRDEVARIATIONERNA I KUMMIN seminariet 23.11.2011 Hyvinge, 24.11.2011

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN

PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN PROVBANOR JÄGAREXAMEN F - JÖNKÖPINGS LÄN 2014-06-05 Nr Namn F 102 Gislaveds Jaktvårdsförening F 104 Nässjöortens Jaktvårdsförening F 105 Värnamoortens Jaktvårdsförening F 108 Hookortens Jaktvårdsförening

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag

ARKIVFÖRTECKNINGSBLANKETT. Thorshammars Verkstads Aktiebolag Serien i kartong. Serien innehåller kontraböcker, fraktsedlar, kommissionshandlingar, postgirokontoutdrag, leveranssedlar ("kontantförsäljning och reparationer", "försälning i avräkning" och "räkning sänd"),

Läs mer