Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628-1930"

Transkript

1 Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling Ingår i: Av: Henning Halldor Trädgårdsodlingen i Sverige. Hyllningsskrift tillägnad Carl G. Dahl på sextioårsdagen den 17 juni Stockholm Det var från början meningen, att efterföljande förteckning över i vårt land utkommen litteratur rörande trädgårdsodling skulle omfatta endast de senaste årens litteratur, men det fanns bland äldre böcker så många intressanta saker ämnen, som nu äro aktuella, ventilerades kanske redan för ett eller ett par hundra år sedan att förf. fick lust att utöka arbetet till att omfatta även äldre litteratur. Senare visade det sig förenat med rätt stora svårigheter att få med allt material, och förteckningen utgives icke med några som helst anspråk på att den skall vara fullständig. En fullt komplett litteraturförteckning torde det knappast ligga inom möjligheternas gräns att åstadkomma, även om det med användande av åtskilligt mera tid hade varit möjligt att komma närmare det önskvärda resultatet. De flesta uppgifterna ha erhållits från Kungl. Bibliotekets realkatalog samt i vissa fall från samma biblioteks huvudkatalog. Det visade sig dock att i dessa båda kataloger, men särskilt den förstnämnda, många luckor finnas, vilka så långt möjligt utfyllts med ledning av tillgängliga bokförteckningar och boksamlingar. Detaljuppgifter ha medtagits, då säkra sådana stått till buds. I något fall, då uppgift om tryckort och tryckår för första upplagan eller upplagorna icke erhållits, har, för att verket ändå skulle komma med i förteckningen, någon senare upplaga medtagits. Då trädgårdsodlarna av praktiska skäl räkna även arbeten behandlande skadeinsekter och sjukdomar på trädgårdsväxter såsom hörande till träd- ha även sådana upptagits i förteckningen. Detsamma gäller kokböcker samt handledningar i konservering och vinberedning, vilka medtagits då det av titeln framgår att de huvudsakligen avse användningen av frukt och bär eller grönsaker. En hel del småtryck, minnesskrifter, medlemsmatriklar o. d. torde saknas på grund av att de icke finnas upptagna i några bokkataloger. En fullständig bibliografi borde även upptaga viktigare artiklar i tid- och tidningar, men detta har av utrymmesskäl icke kunnat genomföras. Tidskriftsartiklar, vilka icke utgivits såsom särtryck, ha endast i undantagsfall registrerats. Över skrifter rörande trädgårdsodling har upprättats en särskild förteckning. Det har ibland varit svårt att draga gränsen mellan det som borde medtagas och det som borde uteslutas, såsom i fråga om botaniskt betonade arbeten, medicinalväxter m. m. En del i Finland utkomna arbeten från den tid då Finland var svenskt ha fått medfölja, enär de kunna ha lika stort intresse som arbeten utgivna i vårt eget land, men några försök att få med alla dylika arbeten har icke gjorts. Översättningar av svenska författares arbeten till främmande sprak ha uteslutits. De använda förkortningarna torde utan särskild förklaring vara begripliga för envar. Med»Centralanstalten» avses givetvis Centralanstalten för försöksverksamhet på jordbruksområdet.

2 Förteckningen är uppställd efter upphovsman eller titel då upphovsman saknas. Detta är en alfabetisk ingång till förteckningen: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö Abelin, Rudolf, Dagboksanteckningar från mina resor. Reseberättelse afgifven till Kongl. Landtbruksstyrelsen. Norrköping Tryckt i Åkerbrukets och boskapsskötselns tryckeri. 66 sid.; 8:o. [Ingår i Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen. N:o 33 (b)]. Fruktodlingsfrågan En återblick, ett önskemål. Norrköping Östergötlands Dagblads tryckeri. 72 sid.; 8:o. --» Den mindre trädgården. En bok för täppan och torpet. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 127 sid.; 2 planer, 8:o.» 2:dra tillökade upplagan. Sthlm sid., 2 planer, 8:o.» 3:dje översedda upplagan. Sthlm (1) sid., 2 planer; 8:o.» 4:de översedda och tillökade upplagan. Sthlm Med 17 planer och illustrationer. 163 sid.; 8:o. -» 5:te översedda och tillökade upplagan. Med 17 planer och illustrationer. Sthlm sid.; 8:o.» 6:te uppl. Med 17 planer och illustrationer. Stockholm sid.; 8:o.» 7:de upplagan. Med 17 planer och illustrationer. Sthlm sid., 8:o. -» Villaträdgården. En bok för sommarställen och stadsgårdar. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 174 sid., 8 :o.» 2:dra grundligt omarbetade upplagan, försedd med 17 nya illustrationer. Sthlm sid.; 8:o.» Trädgården inomhus i krukor och jord, i glas och vatten. En bok för kvinnan och hemmet. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. 184 sid.; 15 planscher; 8:o.» 2:dra uppl. Stockholm sid., 8:o.» Lekstugans trädgård. En sommarbok för ungdom och smått folk. Illustr. av Malin Maartmann. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 182 sid.; 1 plan; 8 :o.» Om frukt och fruktträdsodling En handbok för Sveriges fruktodlare. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. VI (2) 259 sid., 8:o.» Om frukt och fruktträdsodling på fritt land. En handbok för Sveriges fruktodlare. Med talrika illustrationer och planscher. 2:dra tillökade upplagan. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 322 (1) sid.; 24 planscher; 8:o.

3 » Koloniträdgården. En bok för stadsbor och industrisamhällen, Sveriges arbetare tillägnad. Med 2 färgtryckta planscher och illustr. i texten. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 96 sid.; 2 planscher, 8:o.» Privatträdgårdens kalender. En minnesbok för icke fackmannen. Stockholm P. A. Norstedt & Söners förlag. Iduns tryckeri. (4) 73 sid.,.8:o. --» Herrgårdsträdgården. En principbok om och för de större trädgårdarna på landet. Med 2 planscher och 29 illustr. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 199 (1) sid.; 2 planer. Adelsköld, Elise, Konserveringsbok. Lindblads förl., Uppsala sid.; 8:o. Ahlberg, A., Föredrag i trädgårdsskötsel. Skövde C. G. Hemlins tryckeri. 24 sid.; 8 :o. Ahlberg, Olof, Växthustripsarna Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 233.» Några hittills obeaktade ekonomiskt viktiga tripsar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 263.» Rönnbärsmalen och dess bekämpande Flygblad fr. Centralanstalten. N:r 128.» Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella Zell.). En redogörelse för undersökningarna åren Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 324. Ahlich, Johann, Den svenske lust-, örte- och trägården, beprydd med blomster, kökskrydder och örter samt fruchtbärande trän... jämte en noga afhandling, huru man skall rätt så, plantera... Stockholm Tryckt hos J. L. Horrn. XXXII, 192 sid.; 4 planscher; 8:o.» Johann Ahlichs trägårds-skiötsel; det är en grundelig underrättelse om trägårdsväsendet, eller en förbättrad svensk blomster-, köks- och trägård uti fyra böcker afhandlad, och med Sven Brehmers tillökta bihang, angående en trägårdsmästares giöromål hvarje månad hela året igenom... 2:dra gången upplagd. Stockholm Tryckt hos L. L. Grefing. (6) 240 sid.; 32 (10) sid., 3 planscher, 8:o.» En kort underrättelse om det, som hvarje månad uti en trägård bör iakttagas, efter detta climat inrättad, och af den berömde trägårdsmästaren Alich författad. Stockholm Tryckt hos J. A. Carlbohm. 14 sid.; 8:o. Alnarps Trädgårdsmannaförbunds Matrikel Lund Tryckt hos Carl Blom. 96 sid.; 4:o. Andersen, M. P., Frukthuset med dertill hörande kulturer. Jönköping C. J. Lundgrens tryckeri. 96 sid.; 1 plansch, 8:o.» Härdiga näckrosor. Jönköping Tryckt hos Jönköpings litografiska A.-B. 8 sid.; 8:o.» Vinodling. Jönköping Tryckt hos Jönköpings Litografiska A.-B. 72 sid., 8:o.» Fjällväxter. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 32 sid.; 8:o. (Ur tidskriften»trädgården».)

4 Anderson, John F., Köksträdgården. Uppdragning och skötsel af de förnämsta och allmännast använde köksväxter. Med bihang innehållande skötseln af de vanligaste bärbuskar. Stockholm J. J. Flodin. Tryckt hos J. Beckman. (Praktiskt Handbibliotek N:o 14.) (4) 72 sid.; 8:o. Andersson, August Peter, Iakttagelser rörande trädgårdsskötsel och i synnerhet fröodling gjorda under en resa i Tyskland sommaren Stockholm P. A. Norstedt & Söners förlag och tryckeri. 27 sid.; 8:o. Andersson, A., Hjälpreda i trädgårdsskötsel. Föredrag, hållna på föranstaltande af Gefleborgs läns Hushållningssällskap. Gefle Eget förlag. Geflepostens tryckeri. 59 sid.; 8:o. Andersson, [Carl Filip] Gunnar, Om ogräs. Stockholm Centraltryckeriet. Särtryck ur Svenska trädgårdsföreningens tidskrift sid., 8:o.» Svensk trädgårdsodling i våra dagar. Stockholm Tryckt i Tidens tryckeri. 24 sid.; 8:o. (Ur»Hem och hushåll'' 1923.) Andersson, N[ils] J[ohan], Hvilka anordningar kunna och böra i vårt land vidtagas för att såväl å statens sida som genom enskilda befordra trädgårdsskötseln i theoretiskt och praktiskt hänseende? Föredrag i Kongl. Landtbruksakademien d. 23 april Stockholm Förlag och tryckeri: P. A. Norstedt & Söner. 10 sid., 8:o. Andreasson, A., Praktisk handledning i trädgårdsskötsel för villa- och egnahemsägare samt kolonister, behandlande frukter, prydnadsväxter, perenna växter, grönsaker m. m. Göteborg Tryckt hos C. R. Holmqvist. 79 (1) sid., 8:o. Ankenbrand, Ludvig, Fruktträdens skadebringare och deras bekämpande. Övers. från tyskan av Sigurd Andersson. Stockholm Anläggning av trädgårdar. Översättning och bearbetning från norskan av Th. Stalheim. Göteborg sid.; 8:o. (Ur»Trädgårdsbladet» 1916.) Anvisning att tillvarataga och behandla afskräden och gödselaffal från bostäder på landet eller i villastäder. Stockholm Tryckt i Iduns tryckeri. 8 sid.; 8:o.» Stockholm Tryckt hos Björkmans Eftr. 8 sid., 8:o. Anvisning att tillvarataga och behandla affallsämnena från bostäder i en villastad. Stockholm Tryckt i Centraltryckeriet. 3 sid.; 8:o. Appeltofft, Per Gustaf, Trädgårdsbok för halländska allmogen. (Företalet undert. P. G. A.) Halmstad Appeltofft & Co. Tryckt i f. d. Gernandtska boktryckeriet. (8) 96 sid.; 1 plan; 8:o. Arnell, H[ampus Wilh[elm] Om allmogeträdgårdar i Gestrikland. Stockholm Centraltryckeriet. 24 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift 1902.)» Om trädplantering i Ångermanland. Stockholm 1880(?). Centraltryckeriet. 13 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift.)

5 Arnman, P[er] A[ugust], Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter. Westervik Tryckt hos C. O. Ekblad & Co. (4) 175 sid.; 8:o. Arrhenius, Olof, Ett fall av nitratbrist åstadkommen genom inblandning av träavfall Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 276.» Vattnet som vegetationsfaktor. I. Förberedande försök Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 295.» Kvävenäringens betydelse för våra kulturväxter. I. Förberedande undersökningar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 299.» II Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 313.» Försök rörande kali- och fosforsyrenäringens betydelse för våra kulturväxter. 1927, Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 316. Beck-Friis, [E.] Christian, Konstlad uppvärmning av jord vid drivbänkar, växthus och fritt land. Göteborg N. J. Gumperts bokhandel. Götatryckeriet. 41 sid., 8:o. (Metallsektionen, Förening u. p. a. Metallsektionens propagandaskrift N:r 1.) Bentzien, Julius August, Blomsterträdgården i hemmet. Vägledning vid valet af växter, som bäst egna sig till odling i fönster, och om sättet huru de derstädes böra behandlas. Stockholm Rylander &: Co. Tryckt hos J. W. Lundberg. (2) V 102 sid., 8:o. Bergdal, D., Försök till en husbehofs-kålgård, eller korrt anvisning att med bästa nytta bruka sin kålgårdsjord. (1:sta uppl. saknas i K. B.)» 2:dra upplagan, omarbetad, förbättrad och tillökt med ett bihang om tiden att så vårråg och korn. Vexiö Tryckt hos S. Rask. 16 sid., 8:o. Bergius, Bengt, Hvitkåls-Svampen, beskrifven och framgifven af... Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar 1765.» Corinthiska rättikan, Raphanus sativus gongylodes... Stockholm Tryckt hos L. Salvius. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 28 (1767).» Tal Om läckerheter, Både i sig sjelfva sådana, och för så dana ansedda genom Folkslags bruk och inbillning,. Del. I (om växter). Tryckt hos J. G. Lange, Stockholm (6) 270 (1) sid.; 8:o. Bergius, Peter Johan, Tal om fruktträgårdar och deras främjande i vårt rike. Stockholm sid. Berglund, P. O., Krukväxtodling i boningsrum samt balkong- och fönsterplanteringar Egna erfarenheter och andras av E. N. Gartner. Stockholm Bokförlaget Nutiden. Såningsmannens boktryckeri. (Pseud.) 49 (2) sid.; Lit. 8:o. Bergman, Johan Magnus, Tabeller öfver svenska träd- och grässlagen samt åker- och trädgårdsväxterna. Fahlun Tryckt hos C. R. Roselli. (Anon.) 8 sid., Tv. 4:o.

6 Bergstrand, C[arl] E[rik], Konstgjorda gödningsämnens användning inom trädgårdsskötseln. Stockholm Centraltryckeriet. 11 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. trädgårdsföreningens tidskrift 1894.) Berlin, N[ils] J[ohan], Kort anvisning till lökväxters, särdeles hyacinters, drifning i rum af en blomstervän. Stockholm C. A. Bagge. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. (Anon.) 23 (1) sid.; 12:o.» 2:dra uppl. Stockholm (Anon.) 24 sid.; 12:o.» Kort anvisning till lökväxters, särdeles hyacinters, drifning i rum. Stockholm Tryckt hos R. Wall. (Anon.) 12 sid.; 12:o.» 2:dra uppl. Stockholm (Anon.) 8 sid., 8:o. Beskrifning om hampa, dess såning, skötsel och beredning på ett fördelaktigare sätt efter Kongl. Maj: ts allernådigste befallning, uppå des och riksens commerce collegii föranstaltande författad. Stockholm N. Fought. 8:o. Beskrifning om jordmandel, dess odling och nytta. Christianstad Tryckt hos F. F. Cedergréen. 16 sid.; 8:o. Beskrifning om siberiske ärte-träns ans, skötsel och nytta. Stockholm Tryckt i Kongl. tryckeriet. (4) sid.; 4:o. Beskrifning på anläggning af drifbänkar. Med planritning. Malmö Betänkande rörande åtgärder för främjan de av trädgårdsodlingen företrädesvis bland mindre jordbrukare och lägenhetsinnehavare m. m. Avgivet den 16 mars 1918 av de av chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet jämlikt nådigt bemyndigande den 3 juli 1917 tillkallade sakkunniga. Stockholm sid. Bielke Sten C[arl], Beskrifning om det siberiska ärte-trädet. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 11 (1750). Billberg, G. J., Ekonomisk botanik för lantbrok, trädgårdar och apotek. Häft. 1 2 (allt som utkom). Med 12 planscher i kolor. kopparstick, ritade av Palmstruch, grav. av Ruckman sid. text. Birger, Selim, Trädgård och åker i Härjedalen. Stockholm Tryckt hos Gustafson Pålsson. 12 sid.; 4:o. (Ur»Trädgården».) Bischoffshausen, J. Om odlingen af humle samt dess rätta behandling till vinnande af en för våra bryggerier fullgod handelsvara. Efter J. V B med förord och tillägg af J. Arrhenius. Stockholm J. Arrhenius. Tryckt hos S. Flodin. 56 sid.; 12:o. ( Smärre samlade skrifter i landthushållningen. 7. ) Bissmark, Aibert, Råd för användning af artificiella gödningsämnen i trädgården. Stockholm Tryckt hos Skandia. 8 sid.; 8:o. Biörner, Erik Juiius, Anmärkningar om oksle träns store gagn ock förmån, samt om vissa nemans sysslor, å åker, äng och mark. Stockholm (Anon.) Tryckt hos L. L. Grefing. 39 (1) sid.; 8:o.

7 Björkkvist Kalie, se Fahlcrantz. Björkiund, C. G., Om beskärning af fruktträd. Stockholm Tryckt i Centraltryckeriet. 4 sid.; 8:o.» Kortfattade anvisningar i trädgårdsskötseln. Stockholm Centraltryckeriet. 24 sid.; 8:o. (Ur Tidning för Stockholms läns Hushållningssälskap ) Biidberg, Figge-[Peter Johan Fredrik], Hvilka åtgärder kunna vidtagas för skyddande af planteringar mot att skadas af gas? Gefle Tryckt hos Serrander. 3 sid.; 1 plansch; 8:o. Blomberg, N[ils] U[no], Tabell öfver de bästa och förmånligaste sorter köksväxter uppställda efter deras varaktighet och odlingssätt. Stockholm Tryckt hos J. & A. Riis. 1 bl.; Tv.-fol. Blomgren, C[arl] 0., Några iakttagelser vid Allmänna nordiska trädgårdsutställningen i Malmö i sept (Utdrag af ber., afg. till Stockholms Gartnersällskap.) Stockholm Centraltryckeriet. 7 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsforeningens tidskrift. 1901, n:r 1, 2.) Blommor och»blomsterfonder». Röster och uttalanden ur pressen. A.-B. Götatryckeriet, Göteborg sid.; 8:o. Blomquist, L. F. W. Handbok för amatörer och trädgårdsanläggare. Med 12 planscher i texten. Stockholm Tryckt hos Bröd. Sandberg. 24 sid.; 4:o. Blomsterspråket eller blommornas betydelse efter österländskt sätt jemte färgernas betydelse i buketter och kransar (Flera uppl. med ändrad titel följde.) Boierth, Pehr, Drivbänkar, deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning. Björck & Börjessons förl., Stockholm :o. (Praktiska handböcker. 1.)» 2:dra uppl. Stockholm 1918.» 3:dje uppl. Stockholm (1) sid.; 8:o.» Uppsala stads planteringar. Kortfattat sammandrag ur ett föredrag om dess utveckling, hållet i Uppsala den 8 aug A. F. Berghs boktr., Västerås sid, 8:o. (Utg. av Fören. Sveriges stadsträdgårdsmästare.)» Kryddor och kryddodling. Stockholm Björck & Börjesson. Fahlcrantz tryckeri. 138 (2) sid.; 8:o. (Praktiska handböcker. 3.) Bonnecreutz, Om lefvande häckars anläggande och vård. Greifswald sid.; 8:o. Bonnet, [Charles], Utdrag af herr Bonnets bref till h. Carl De Geer skrifvit Geneve d. 12 april (Angående växters plantering i mossa.) Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 17 (1756). Bonsdorff, Gabr[iel] [von], Sammandrag af underrättelser om sättet att anlägga en köksträgård för husbehof, och att deruti på ett för finska climatet lämpeligt sätt, frambringa åtskilliga matnyttiga växter... Åbo Tryckt hos Frenckel. 32 sid.; 8:o. Borgh, Per, Skolträdgården. Lund (1) sid.; 8:o. (Ur»Täppan» 1919.)

8 Bosse, J. F. W., Om camellier, deras odling och skötsel för blomstervänner. Utdrag från J. F. W. Bosse's:»Vollständiges Handbuch der Blumengärtnerei», af G. H m (G. Holmström). Stockholm J. J. Flodin. Tryckt hos J. & A. Riis. 35 sid.; 12:o. Bouché, Carl Paul, Fönsterträdgården. Eller anvisning att uppdraga, odla och drifva de mest omtyckta blommor och praktvexter i fönster och rum. Jemte ett bihang, innehållande kortare föreskrifter för blomsterodling i trädgårdar, särdeles i städer. Af Peter Carl Bouché.(!) Öfversättning från 6:te (tyska) originalupplagan (af Nils Wilh. Lundeqvist). Stockholm Tryckt hos Elmén & Granberg. (6) XVI sid., sid (4) sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Stockholm (6) XVIII sid., sid (3) sid.; 8:o (12:o). Bovin, Knut [Adolf], Blomsterlökar i gräs. Stockholm Centraltryckeriet. 4 sid.: 8:o. Ur»Trädgården» )» Stockholms förskönande genom planteringar. Inledningsföredrag till diskussion inom Stockholms gartnersällskap d. 3 mars Stockholm Aftonbladets tryckern 4 sid.; 8:o. Brahe, Per [d. ä.], Oeconomia Eller Huuszholdz-Book, För ungt Adels-folck. Tr. på Wijsingsborg (Skriven 1581). Brehmer, Johan Pet., En trädgårdsbok, hvarutinnan korteligen doch med stor frucht och nytto, vises huru man åtskillige slags utländske och inländske träd, blomster och andre rare växter föröka, sköta och bevara skal... Jämte en liten underrättelse om humlegårdars anläggande. Af förfarna mäns skrifter sammanletad, och uti en behagelig korthet författad af J. P. B. Stockholm (Sign.) Tryckt hos J. L. Horrn. (8) 212 (6) sid.; 8 :o. Broberg, Lars, Några korta anmärkningar och rön angående träplanteringen samt köksträgårdsskötseln... Stockholm J. G. Lange. 88 sid.; 8:o. Brolin, E[lov], Anteckningar i trädgårdsskötsel m. m. Osby Tryckt hos E. Hultberg. 56 sid.; 8:o. Bundy, John, Jordgubbar och smultron, 60 sätt för deras användning, samt blåbär och lingon... Alb. Bonnier, Stockholm. 1:sta o. 2:dra uppl » 3:dje uppl sid.; 8:o.» Päronet. 40 recept för päronets användning i hushållet. Alb. Bonnier, Stockholm 1911.» 2:dra uppl » 3:dje uppl sid.; 8:o.» Äpplet. 144 sätt för äpplets användning i hushållet. Alb. Bonnier, Stockholm. 1:sta o. 2:dra uppl » 3:dje uppl » 4:de uppl sid.; 8:o.

9 Burman, Arvid, Anmärkningar vid de utkomna svaren på Kongl. Vetenskaps academiens fråga för år 1763, angående bästa sättet att förekomma maskar på fruktträn, samt försök til samma frågas besvarande. Stockholm (Anon.) Tryckt hos P. Hesselberg.47 sid.; 1 plansch; 8:o. Bursell, Åke, o. Tengvall, Cornelius, Trädgårdsmannens räkenskapsbok med särskild hänsyn till deklarationen. A. Fr. Envalls boktr., Malmö sid.; 4:o. Burström, H., Drivning av gurkor och jordgubbar med kolsyrebegasning Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 384. Bussler, Edith, Hemträdgården. Praktisk handledning för den mindre trädgårdens skötsel. Med 31 illustrationer. Stockholm Åhlén & Åkerlund. 140 sid.; 8:o. (Förtitel: Åhlén & Åkerlunds handböcker.)» 2:dra uppl. (kan ej anskaffas av K. B.).» 3:dje uppl. Stockholm Nord. boktryckeriet. 140, XII sid.; 8:o. Bülow, [Christian Albin] Waidemar, En örtagård i skogen. 8 sid.; 4:o. (Ur ''Täppan 1919.) Böttner, Joh. och Blomgren, Nils, Trädgårdsmästaren. Handbok i praktisk trädgårdsskötsel. Med talrika kart., planritningar och flera hundra illustr. Stockholm Nord. bokförlaget. Tryckt hos 0. L. Svanbäck. XXIV, 264, 80 sid.; 8:o. Böving, P[aul] A[xel] Konstgödsel i trädgårdsbruket. En uppmaning till landets trädgårdsodlare att anställa försök. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 48 sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Göteborg sid.; 8:o.» 3:dje uppl. Göteborg sid., 8:o.» Mera baljväxter! Billigare kväfvenäring till människor, djur och växter. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 64 sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Göteborg Tryckt hos Göteborgs Litogr. A.-B. 8:o. Carisson, M., Vägledning till köksvexters odling och skötsel. Lund Tryckt hos R. P. Lundberg. (Undert.) 4 sid.; 8:o. Cederborgh, Fr[edrik] d. y., Praktisk handledning i humlegårdars ändamålsenliga anläggning och skötsel. Med 10 träsnitt. Stockholm Exp. af Tidskrift för Sv. Landtbruket Tryckt hos I. Marcus. 33 (1) sid.; 8:o. Cederpalm, Enoch, Trädgårdar och planteringar vid Statens Järnvägar. Föredrag håller vid Landtbruksakademiens sammankomst den 21 maj O. L. Svanbäcks boktr., Stockholm (2) sid.; 8:o. (Ur K. Lantbruksakademiens handl. o. tidskr. 1929, häft. 6.) Celsius, Nicolaus Magni, Hwad Blommor man alla Månader hafwa kan heela Åhret igenom. Celsius, N. M., Almanach Tr. aff H. Keyser. Stockholm.

10 Chevalier, M., Vinberedning utan druvor och med högst ringa kostnad, eller anvisningar att af frukter, bär, potatis och spannmål tillaga över 70 slags viner m. m. Översättn. från 12 :te franska originaluppl. Stockholm I 856. (Allmännyttigt handbibl. 33.) Christ, Johann Ludwig, Praktisk trädgårdsbok. En handledning i trädgårdsskötsel efter 9:de uppl. af Christ's genom Edv. och Fredr. Lucas omarb.»gartenbuch für Bürger und Landmann» bearb. och lämpad efter svenska förhållanden af O. F. Holmsten. Med 195 illustr. Stockholm Looström & Co. Tryckt i Iduns tryckeri. (2) VIII 375 sid.; 8:o. Ny titel tryckt Christensen, R[asmus], Krukväxtodling i boningsrum. Lund C. W. K. Gleerup. Tryckt hos Fr. Berling. 72 sid.; 8:o (12:o). Skånska trädgårdsföreningens trädgårdsbibliotek för menige man. 1. Christiansen, Rolf, Den lilla trädgården. Råd och anvisningar för anläggning och skötsel av en mindre trädgård. Bemynd. övers. av P. O. Berglund. Stockholm Nutidens förlag. Såningsmannens tryckeri. 46 (1) sid.; 8:o. Claesson, Ester, Om modern trädgårdskonst. (Ur»Ord och Bild». Årg. 24, 1915.)» Trädgården. Stockholm Wahlström & Widstrand. Centraltryckeriet. 199 sid.; 8:o.» Rosor på friland. Stockholm Wahlström & Widstrand. Tryckt hos Marcus. 114 (1) sid.; 18 planscher; 8:o. Claus, Friedrich A[ugust], Om Cactus-vextens förädling och skötsel. Ofversättning (Iran tyskan af P. G. Ågren). Götheborg Tryckt hos C. M. Ekbohrn. 24 sid.; 16:o. Collin, Nils, Förslag af några Nord-Americas Träd, som äro särdeles värde att i Sverige odlas. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindys Enka. (1) 32 sid. K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar, 1822, sid ; 8:o. Coyet, [Hilda Eleonore] Henriette, [Dorotée Amelie (Ette), f. Cederström;, Om kryddörter. Lund sid.; 8:o. (Ur Täppan, Skånska trädgårdsföreningens tidskrift, 1918.) Dahl, Carl G[eorg Valdemar;, Fruktträd och bärbuskar. Deras plantering och skötsel m. m. Stockholm 1903.» Om avplockning, sortering, inpackning, försändning och förvaring av frukt. Med Sveriges pomologiska förenings första pris belönad avhandling. Stockholm 1905.» Fruktodling i Amerika. Reseberättelse afgifven till Kungl. Landtbruksstyrelsen. Stockholm Tryckt i Aftonbladets tryckeri. 34 sid.; 8:o. (Ur Pomologiska föreningens årsskrift 1907.)» Stockholm VII sid.; 8:o. Meddelanden från Kungl. Landtbruksstyrelsen 130» Handledning i besprutning af fruktträd och bärbuskar. Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pomologiska förenings ströskrifter.)» 2 :dra uppl. Linköping sid.; 8 :o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)

11 » 3:dje uppl. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» Ode uppl. Stockholm Nya tryckeribolaget. 32 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» Försök i trädgården. Malmö Tryckt hos Skånska lith. A.-B. 5 sid.; 8:o.» Lista över fruktsorter lämpliga för odling inom olika delar av landet. Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. (Anon.) 19 sid.; 8:o. (Sveriges pomologiska förenings ströskrifter.)» På uppdrag av Sveriges pom. förening utarbetad. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» 3:dje omarbetade uppl. Stockholm Nya tryckeribolaget. 31 sid.; 8:o. (Medf. Sveriges pom. för:s tidskrift N:o 1, 1924.) Dahl, Carl G[eorg Valdemar] o. Sonesson, N[ils], Redogörelse för besprutningsförsök , Linköping , Östgöta-Correspondentens tryckeri; 3-4, Lund , tryckt hos Carl Blom sid.; 2. sid ; 3. sid ; 4. sid ; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift , , ) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet Meddelanden 1: 1 4.» o. Sonesson, Nils Undersökningar rörande tiderna för fruktträdens blomning under åren Malmö Tryckt hos E. Jansson. Sid ; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1912.) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet. Meddelanden 2.» Om gödslingen i våra trädgårdar. Hälsingborg Tryckt hos Schmidt. 24 sid.; 8:o.» o. Sonesson, N[ils], Redogörelse för besprutningsförsök med arsenikgifter, företagna våren 1914, och redogörelse för försök med plantering av fruktträd. Malmö Tryckt hos E. Jansson. Sid. 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1914.) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet. Meddelanden 3.» Den mindre jordbrukarens trädgård, dess anläggning och vård. Stockholm Svenska Andelsförlaget. Tryckt hos Tr.-A.-B. Thule. 32 sid.; 8:o. (Den mindre jordbrukarens handbok 3.)» Trädgårdens anläggning och allmänna vård. 2:dra omarbetade uppl. Stockholm sid.; 8:o. (Den mindre jordbrukarens handbok 3.)» Tullgren, [Hugo] Albert, Hjelm, Erik, m. fl. Om jordgubbar. Stockholm Alb. Bonnier. Wilhelmssons tryckeri. 80 sid.; 8 :o. (Ur»Trädgården».)» 2:dra uppl. Stockholm 1919, Alb. Bonnier. 68 (1) sid.; 8:o.» Fruktens behandling vid skörd och förvaring. Stockholm Tryckt hos Nya tryckeri A.- B. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» o. Sonesson, Nils Fruktens behandling vid skörd och förvaring. Stockholm Tryckt hos Alb. Bonnier. 40 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)

12 » Fruktodling. Stockholm Svenska Andelsförlaget. Tryckt hos Tr.-A.-B. Thule. 2 sid.; 8:o. Var. A: Handledning i fruktodling. Var. B: Den mindre jordbrukarens handbok 25.» [2:dra tryckningen]. Stockholm Den mindre jordbrukarens handbok 25.» Fruktträdgården 2:dra omarbetade uppl. Sv. Andelsförl., Stockholm sid.; 8:o. Den mindre jordbrukarens handbok 25. (2:dra uppl.)» Kålodling Stockholm Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Gudmundsson, G. P., m. fl. Råd och anvisningar angående grönsaksodling. På föranstaltande av Kungl. lantbruksakademien utarbetade av tillkallade sakkunniga. Stockholm Kungl. lantbruksstyrelsen. Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Förslag om lokala pomologiska försöksträdgårdar. Förslag till plan för hushållningssällskapens försöksträdgårdar. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1918, sid )» Förslag till plan för hushållningssällskapens försöksträdgårdar. Stockholm :o.» Om odling av köksväxter. Stockholm Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Instruktion för berättigande till Sveriges scoutförbunds trädgårdsodlarmärke. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Instruktionsbok för Sveriges Scouter.)» Ryfors. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1920.)» Odlingsvärda Magnolia-arter. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1921)» Berättelse över resa, företagen med understöd av statsmedel till Norge under augusti 1921 för studium av trädgårdsskötsel. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift 1922.)» Några ovanligare växter från Sofiero. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1922.)» Bidrag till Alnarps Trädgårdars och Alnarps Trädgårdsskolas historia. Lund Tr. hos Carl Blom. 24 sid.; 8:o. (Ur Alnarps Trädgårdsmannaförbunds matrikel.)» Chilesalpetern i trädgårdsodlingens tjänst. Malms boktr., Göteborg (1) sid.» 2:dra uppl Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Frostskadorna i Alnarps trädgård och park efter års vinter. Stockholm Sid ; 8.o, (Ur Lustgården, 1924.)» o. Johansson, Emil, Redogörelse för försök och iakttagelser på fruktodlingens område vid Alnarps trädgårdar under året (Report on experiments with fruit culture at Alnarp in the year 1923.) Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1924.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök 3.

13 » o. Johansson, E., Försök med uppdragning av äppelgrundstammar genom utsäde av kärnor tillhörande vissa bestämda äppelsorter. (Experiments with raising of appleseedlings for stocks.) Stockholm Nya tryckeribolaget. Sid ; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift, häfte 2, ) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. N:o 2.» o. Gréen, John, Hemmets trädgård. En bok för villa- och egnahemsägare. Stockholm Svenska andelsförlaget. Tryckeri A.-B. Thule. (3) 192 sid.; 8:o.» Om pomologer och pomologier. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift 1905 o )» Ett förslag till en skogsbotanisk trädgård. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården.)» [Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar]: Tillägg till Sveriges pomologiska förenings ströskrift om besprutning av fruktträd och bärbuskar. Lund Skånska Centraltryckeriet. 2 sid.; 8:o. (Sammanh. med huvudskriften 5:te uppl )» Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. Stockholm Albert Bonnier. 1. Äpplen och päron. 424 sid.; 26 planscher; 8:o.» Försök med uppdragning av grundstammar genom sådd av kärnor från vissa mera kända äppelsorter. (Experiments in raising root stocks from seeds of commercial apple sorts.) Meddelanden fr. Perm. Kommittén för Fruktodlingsförsök N:o 20. Dahl, Else o. Forsberg, D., Handbok i konservering med Wecks konserveringsredskap. Övers. Malmö 1914.» De nu befintliga grönsakernas användning. Föredrag. Framtidens tr., Malmö 1918, 6 sid., 8:o.» Ingvar, A., o. Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Råd och anvisningar om användandet av grönsaker. Tr. hos Östgöta Correspondenten, Linköping sid.; 8:o.» Ingvar, A., o. Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Trädgårdsprodukternas användning i hushållet. Alb. Bonnier. Stockholm 1918.» I phloxens tid. (Ur»Täppan» 1920, sid )» o. Carl G[eorg Valdemar], Trädgårdens vårblommor. Stockholm Alb. Bonnier 160 (3) sid., 8:o Dahlberg, Carl, Handledning i trädgårdsskötsel. Uppstäld efter undervisningsplanen för de särskilda klasserna vid folkskolelärare-seminarium i Linköping och derjemte lämpad för folkskolor och trädgårdsodlingens vänner. Norrköping M. W. Wallberg. Tryckt i Linköping hos Fr. Wallin. 3 pl., (6) 166 sid.; 8:o.» 2:dra öfvers. och omarb. uppl. Norrköping M. W. Wallberg. (2) 147 (3) sid., 8 :o. Dahlberg, Erik, Suecia antiqva et hodierna. Paris o. Stockholm blad med 469 bilder i kopparstick.

14 » (facsimile-uppl.) Utg. af P. A. Huldberg, tr. hos J. & A. Riis, Stockholm Tv. 4:o. Text: Beskrifning öfver städer, egendomar, minnesmärken m. m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna (af C. F. Lindström). (4) 92 sid. Suppl.: Prospekter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herregårdar uti Skåne... som blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman, men nu... utgifne år 1856 af Abraham Fischer. (2) 14 (2) sid.» (i fotolitografi af P. H. Mandel.) Fr. Skoglund, tr. hos J. & A. Riis, Stockholm Tv. 4:o. (25,5X32). Text: Kortfattad text till afbildningarne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. 119 sid.» Opus celeberrimum dirigente Hans Hildebrand; denus ed Wahlstroem & Widstrand. Holmiae, Wahlström & Widstrand; tr. Idun » (Text utarb. av E. Wennberg.) Wahlström & Widstrand, tr. hos I. Marcus, Stockholm Dahlberg, Erik, Suecia antiqva et hodierna. Sverige i forntid och nutid Nationaluppl. med kort beskrifvande text af Aron Rydfors. Fröléen & Comp., Centraltryckeriet, Stockholm » Ny uppl. Fröléen & Comp., Stockholm Dahlman, G. T., Den färdige trädgårdsmästaren, eller nödige vettenskaper för trädkiöks-, humble- och orangerie gårds arbetare, allom dem till tienst, som äro äiskare deraf... Stockholm Tryckt hos B. G. Schneider. (8) 230 sid., 8:o.» Krydde- eller kiöks-gårds arbetares nödige vettenskapers ytterligare beskrifning. G. D. Stockholm Tryckt hos P. J. Nyström. 37 (3) sid.; 8:o.» Strengnäs Dahlmark, Nils, Fruktträd och bärbuskar, deras plantering och skötsel m. m. En kort praktisk handledning för den mindre jordbrukaren. Af Kungl. Landtbruksakademien prisbelönt skrift. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. 96 sid.; 8:o. Småskrifter i landtbruk. 12.» Om rosor och rosenodling på fritt land och under glas. En handbok för trädgårdsvänner och amatörer. Med 19 bilder i texten. Stockholm Alb. Bonnier. VII, (1) 143 sid.; 8:o.» trädgårdsvänner, amatörer och yrkesmän. 2:dra genomsedda och tillökade upplagan. Med 39 bilder i texten. Stockholm (4) 170 (1) sid., 8:o. Allmännyttigt handbibliotek. 146.» 3 :dje uppl. Stockholm Allmännyttigt handbibliotek. 146.» Våra fruktskördar. En kort, praktisk handledning vid de olika fruktslagens afplockning, sortering, packning, försändning och vinterförvaring, afsedd för mindre fruktodlare. Med 24 fig. i texten. Stockholm Alb. Bonnier. 62 (1) sid.; 8:o. Allmännyttig; handbibliotek. 148.» Våra köksväxter och grönsaker. Praktisk handledning vid uppdragning och skötsel af alla för hushållet behöfliga rotväxter och grönsaker. Särskilt lämpad för egna hem, koloniträdgårdar, småbruk m. fl. större och mindre odlingar. Med 14 bilder. Stockholm Alb. Bonnier. 106 (2) sid.; 8:o.» 2:dra genomsedda och tillökade uppl. Stockholm (2) sid.; 8:o. Allmännyttigt handbibliotek. 147.

15 » 3:dje genomsedda och tillökade uppl. Stockholm :o.» Boken om krysantemum, dess historia och odling. Praktisk handbok för träd gårdsvänner, amatörer och yrkesmän. Med 19 bilder i texten. Stockholm Alb. Bonnier.» Vårt hems trädgårdsbok. Stockholm Vårt hem. Tryckt hos Åhlén & Holm. 216 sid., 8:o. Vårt hems praktiska handböcker. Deckberg, Olof, Kårt och tydelig beskrifning om den turkiska tobakens planterande. Stockholm Dehlin, J. A., Några korta anvisningar för trädgården. Eksjö Eksjötidningens tryckeri. 14 sid., 8:o. Dietrich, Friedrich Gottlieb, Anvisning til trägårdars förmonliga odlande med apothekväxter. Öfvers. af N. Nordquist. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindh. (16) 290. (2) sid., 8:o.» Vinter-handbok för trädgårdsmästare och blomster- älskare, innehållande anvisning at utan drifhus eller drifbänkar förvara blommor och trägårdsväxter öfver vintern i rum eller källare och förbereda dem till utflyttning under bar himmel. Efter egna rön. Öfvers. af N. Nordquist. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindh. (14) 207 (1). sid.; 8:o. Dvärgfruktträd, odlade i fritt och öppet fält. Efter Trädgårdstidningen. Täflingsskrift, som...vunnit 1 :sta pris. Utg. på föranstaltande af Bärgslagsposten såsom bil. till dess prenumeranter. Lindesbärg Tryckt i Bärgslagspostens tryckeri. 34 (1) sid.; 8:o. Eckerbom, A. K., De odlade växternas lifsföreteelser och lefnadsvillkor. Med ett förord af prof. H. Juhlin-Dannfelt. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Tryckt i Uppsala hos Almqvist & Wiksell. (6) 62 sid.; 8:o. Edholm, Harald, Ett nytt användningsområde för elektriciteten. Drivning av växter i drivhus och bänkar. Föredrag vid Svenska Motokulturföreningens årsmöte den 1 6 mars Stockholm Seelig & Co. Centraltryckeriet. 35 sid.; 8:o. Meddelanden från Svenska Motokulturföreningen. 113 (1926: 3). Edholm, Harald, Den elektriska drivbänken. För handelsträdgård och villahushåll. Stockholm Bonnier. 119 (1) sid.; 8:o. Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Ser. E. N :r 1 3. Ehrenborg, A. F:a, Om vin af svenska bär, samt citronmjöd liknande champagne. 2:dra uppl. Upsala :o. Ehrenreich, J[ohann] E[berhard] L[udzig], Rön om sparrisplantering. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. (Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 26, 1765 ) Eisen, J. G., Konst att torka och inpacka alla slags grönsaker och frukter. Öfvers. från tyskan. Stockholm sid. Ekeberg Carl Gust[af], Berättelse om chinesiska oljefröet och dess trefnad i Sverige. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. (Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 25, 1764.)

16 Ekelund, A., Trädgårdskonstens historia. Ystad Tryckt hos Larssons pappersindustri A.-B. 29 sid., 8:o. Svensk Trädgårdslitteratur. I.» Fältmätning. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. II.» Avvägning. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. III.» Yt- och rymdberäkningar samt deras tillämpning inom trädgårdsyrket. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. IV. Ekström, Fr[edrik]; Aug[ust], Trädgårdsbok för folkskolan, folkskolelärare och allmogen. Med i texten tryckta trädsnitt. Stockholm Samson & Wallin. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. XVI 80 sid., 8:o.»-- 2:dra uppl., omarbetad och försedd med flere träsnitt. Arboga Bergström & Lundborg. Tryckt hos L. Söderqvist. X 74 (3) sid.; 8:o.» 3:dje uppl., omarbetad och försedd med flere träsnitt. Stockholm S. Flodin. 89 (3) sid., 8:o.» Rön och iakttagelser rörande trädgårdsundervisningen i och för folkskolan, samlade under en med understöd af allmänna medel företagen pedagogisk resa, sommaren Stockholm Tryckt hos L. Söderqvist. 37 sid.; 8:o. Bihang till folkskoletidskriften Föreningen. Elbert, J. A., Steninge handelsträdgård. Stockholm Tryckt hos E. Nyberg. 35 sid., 8 :o. Elektrische Erdheizung. Sundbyberg, Sieverts kabelverk. Tryckt i Antonsons tryckeri, Göteborg sid., illustrerad; 8:o. Eneroth, [Pehr] Olof [Emanuel], Om naturförsköningskonst (Iakttagelser i norra Tyskland, Danmark och Skåne sommaren 1855.) Stockholm Tryckt i Hörbergs tryckeri. (4) sid.; sid (1) sid. (Särtryck ur förf:s Studier i trädgårdsodling och naturförsköningskonst.)» Trädgårdsbok för allmogen. Stockholm Förf. Tryckt hos C. M. Thimgren. (8) 48 sid., 8:o.» 2:dra omarbetade uppl. Stockholm Förf. Tryckt hos J. Beckman. (8) 52 sid., 8:o.» 3 :dje omarbetade uppl. Stockholm Förf. Tryckt hos Norstedt. (8) 80 sid., 8:o. Folkskrifter i trädgårdsodling och trädskötsel af Olof Eneroth. 1.» 4:de omarbetade uppl. Stockholm Norstedt. (8) 80 sid.; 8:o.» Trädgårdsodling och naturförsköningskonst. Studier. Saml. (1) 2 3. Stockholm (1) Alb. Bonnier. Tryckt hos Hörberg.; (2) J. Beckman; (3) P. A. Nyman (4) 123 sid; 8:o (4) 132 sid.; 8:o (6) 194 sid.; 8:o.» Fruktträds plantering och vård. Stockholm Tryckt hos P. A. Norsted & Söner. 31 (1) sid.; 8:o. (Särtryck ur tidskr. Läsning för folket.)

17 » 2:dra omarbetade uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 32 sid.; 8:o. Folkskrifter i trädgårdsodling och trädskötsel af Olof Eneroth. 2.» Reglor att iakttaga vid plantering af fruktträd. (Undert. O. E.) Stockholm Tryckt hos J. Beckman. 4 sid.; 8:o.» Om insamling, förvaring, inpackning, forsling och torkning af frukt... (Sammandrag efter erfarne mäns uppgifter.) Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 31 (1) sid., 8:o. (Särtryck ur tidsår. Läsning för folket.)» Om skolträdgårdar. Norrköping Tryckt i Föreningens tryckeri. 19 sid.; 8:o. Eneroth, [Per] Olof [Emanuel], Om skolträdgårdar. 2 :dra uppl. (med ett tillägg om seminariiträdgårdar m. m.). Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» och seminariiträdgårdar. 3:dje uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Nyman. 32 sid.; 1 plan, 8:o.» Om Sveriges fruktträdsodling samt om allmänna fruktutställningar. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 31 sid., 8:o.» Handbok i svensk pomologi Stockholm P. A. Nyman (1). P. A. Norstedt & Söner (2). 1) Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige (8) 212 sid.; 8:o. 2) Svensk pomona eller beskrifning öfver ädlare i Sverge på fritt land, odlade trädfrukter och fruktträd XXI (2) 403 sid.; 24 pl.; 8:o.» 1. 2:dra uppl. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. (8) 198 sid., 8:o.» Bidrag till Europas pomona vid dess nordgräns. Bihang till Svensk pomona. Pomologiska anteckningar efter undersökning af profympfrukter å omkring 800 varieteter från Europa och N. Amerika åren Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. (4) 84 sid.; 8:o.» Handbok i svensk pomologi.. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 1 5. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. 1) Allmän inledning (1) sid.; 8:o. 2) Äpplen (1) sid.; 8:o. 3) Päron (1) sid.; 8:o. 4) Körsbär och plommon (1) sid.; 8:o. 5) Sydfrukter. Bärträd. Bärbuskar. Fruktbärande örter (1) sid.; 8:o. Engberg, August, Om trädgårdsskötseln och fröodlingen i utlandet. Utdrag af en reseberättelse till K. Landtbruks-akademiens förvaltnings-komité. Stockholm Tryckt i Kongl. boktryckeriet. 1 5 sid.; 8 :o. (Särtryck ur Landtbruks-akad :s handlingar och tidskrift.) Engelskjön, C[hristian August], Gödslingen af våra krukväxter. (Om vore Potteplanters Gjödsling.) En utförlig praktisk anvisning för blomsterälskare och trädgårdsodlare. Med 5 planscher. Kristiania och Köpenhamn (Tryckt i Kristiania.) 42 sid.; 8:o.» Om rosodling i boningsrum efter C. E. Föredrag hållet i Stockholms Gartnersällskap af O[scar] Tamm. Stockholm Centraltryckeriet. 11 sid., 8:o.

18 Eriksson, Elof, Sveriges Trädgårdssällskap förr och nu. Stockholm (Ur Trädgården )» Generalregister till årgångarna av Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift (Ur Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1887.) Eriksson, Gösta [= Erik Gustaf Astle], Gödsling av köksväxter. Göteborg Tryckt hos Göteborgs litogr. A.-B. 16 sid., 8:o. Eriksson, Hugo, Huru skola vi ordna och sköta vår trädgårdstäppa? Alingsås Tryckt hos Alingsas tryckeri A.-B. 52 sid., 8:o.» 2:dra uppl. Tidaholm Tryckt hos Tidaholms tr.-a.-b. 53 sid., 8:o. Ericsson, Jac[ob], Hallands pomologiska sällskaps samlade rön om fruktodling med fruktlista år 1900, i hufvudsak sammanförd och ordnad af sällsk:s ordf. Jac. Ericsson. Halmstad Tryckt i tidn. Hallands tryckeri. 29 sid.; 8:o. Eriksson, Jakob, Om fruktträdsodlingen vid de tyska landsvägarne jämte några ord om denna odlings betydelse för vårt land. Föredrag hållet vid Sv. Trädgårdsföreningens sammankomst den 29 nov Stockholm Centraltryckeriet. 12 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift 1882.)» Om potatissjukan, dess historia och natur samt skyddsmedlen deremot. P. A. Norstedt S: Söner, Stockholm sid. o. 2 pl., 8:o.» Tre botaniska väggtaflor: våra vigtigaste kulturväxter och deras sjukdomar. 3 färglagda tavlor & 8 :o 29 sid. beskrivning. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1884.»» Bidrag till kännedomen om våra odlade växters sjukdomar. Med 9 lit. och färgl. tafl. Stockholm K. Landtbruksakademiens experimentalfält. Meddelanden. N:r 1.» Om växtsjukdomarnas ekonomiska betydelse. Stockholm sid.; lit. 8:o.» Botaniska väggtaflor. Ny serie Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» 2:dra uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» Amerikanska krusbärsmjöldaggen på allmän invandring i vårt land. Stockholm Centraltryckeriet. 4 sid.; 4:o. (Särtryck ur Trädgården aug ) Eriksson, Jakob, o. Wulff, Th. Den amerikanska krusbärsmjöldaggen, dess natur och utbredning samt kampen mot densamma Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 1.» Hvad är amerikanska krusbärsmjöldaggen, och hvad bör göras mot densamma?. Anvisningar och råd till Sveriges krusbärsodlare. Emil Jansson, Malmö sid. 8:o. Småskrifter i landtbruk. 16.» Krusbärsmjöldaggen.Hvad är att göra mot amerikanska krusbärsmjöldaggen hösten 1907 och våren Linköping Tryckt hos A. Billsten. 2 sid.; 8:o. (Ur Landtmannen 1907.)» Om grenbrand å alm. Att beakta vid plantering av alm Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 58.

19 » Filtsjuka på potatis Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 67.» Svampsjukdomar å svenska gurkväxtodlingar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 76.» Om blom- och grentorka (moniliatorka) å våra fruktträd, dess förekomst, natur och bekämpande. Med 9 textfig. Stockholm Tryckt hos I. Haeggström. 17 sid.; 8:o. Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Meddelande. N:r 65. Ericsson, N[ils] J[ohan], Blomsterodling i boningsrum. Handledning för blomsteridkare. Stockholm Ad. Bonnier. Tryckt hos I. Marcus. 195 sid., 8:o.» Handledning vid blomsterodling i boningsrum. Med afbildningar i stentryck. 2:dra genomsedda och tillökade upplagan. Stockholm Tryckt hos Alb. Bonnier. 191 (1) sid.; 12:o.» 3:dje förb. uppl. Stockholm Tryckt hos I. Marcus. 191 (1) sid., 8:o. Ad. Bonniers allmännyttiga handböcker. 3.» 4:de uppl., genoms. och omarb. af Aug. P. Andersson. Med 43 illustr. Stockholm (1) sid., 8:o. Ad. Bonniers... handböcker.» Anteckningar under en resa i Skåne sommaren En bild af trädgårdsskötselns ståndpunkt derstädes. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 29 sid.; 8:o. Fahl, Gustaf, Våra odlade växters fiender. Vestgöta-Postens tr., Lidköping sid; 8:o. Fahlcrantz, Carl Johan, Kalle Björkkvists lilla trädgårdsbok för egna hem. Stockholm Fahlcrantz. (Pseud.) 95 (1) sid.; 8:o. Allmännyttiga handböcker. 2. Feilitzen, [Carl Axel] Hj[almar] von, Torfvens och dess produkters användning i trädgården. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 18 sid., 8:o.» Några erfarenheter från åttaåriga försöksodlingar med köksväxter på kväfverik torfjord vid Torestorp. (Ur Svenska mosskulturfören:s tidskr Sid )» Några ord om rationell gödsling i koloniträdgårdarna i Jönköping. Föredrag vid Jönköpings trädgårdskolonisters årsmöte den 3 mars Jönköping Tryckt hos Tryckeri A.-B. Småland. 28 (1) sid.; 8:o. Fernström, Iwan, Vinberedning i hushållet med äkta vinjäst. Malmö Tr. hos Carl Blom, Lund. 9 sid.; 8:o. (Ur Täppan.) Festskrift utgiven med anledning av Södra sommarstadens 10-årsjubileum Malmö A.-B. Malmö Centraltryckeri. 54 sid. Fleischer, Esaias, Trädgårds-bok. Öfversättn. (af Carl Fredr. Fallén). Lund Tryckt hos Joh. Lundblad. (24) 635 (7) sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Lund (24) 640 (7) sid.; 8:o» Öfversatt af Carl Fredrik Fallén. Lund 1805 (24) 640 (7) sid.; 8:o.

20 Floderus, Matts, Sveriges älsta botaniska trädgård (Västerås). Malmö Tr. hos Carl Blom Lund. 28 sid., 1 pl.; 8:o. (Ur Täppan.) Flodström, 1., Om uppdragning af nya rossorter genom konstmässig befruktning. Stockholm Centraltryckeriet. 8 sid.; 8:o. (Ur Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1892.) Flora för små Blomster-älskare. Stockholm Tryckt hos S. Rumstedt. 42 sid.; 28 pl.; 12:o. Florin, C[arl] L., Om drivning av perenna växter. Anförande vid Stockholms Gartnersällskaps sammanträde d. 7 dec Stockholm Aftonbladets tr. 8 sid.; 8:o. Meddelande fr. Stockholms Gartnersällskap. N:r 1.» o. Florin, Rudolf, P. J. Bergius, en ny äpplesort. Stockholm (Ur Acta Horti Bergiani.) Florin, C[arl] L., Katalog över Stockholms Gartnersällskaps boksamling omfattande litteratur utgiven efter år Stockholm Aftonbladets tr. 15 sid.» o. Askerlund, Ernst, Katalog över Knut Bovins boksamling tillhörande Stockholms Gartnersällskap. Stockholm Emil Holmbergs boktr. 32 sid. Florin, E[lsa] H[enriette f. Borgenstam] o. Florin, Rudolf, Redogörelse för försöksverksamheten vid Experimentalfältets trädgårdsavdelning år Stockholm Nya tryckeribolaget. 5 sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 2,1924.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 4. Florin, E[lsa] H[enriette f. Borgenstam], Pollinering och fruktsättning hos päronsorter. (Pollination of pears.) Stockholm Nya tryckeribolaget. 38 (1) sid., 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 1 2, 1925.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 5.» Pollinering och fruktsättning hos plommonsorter. (Pollination of plums.) 59 (1) sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1927.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 12. Florin, Rudolf, Biologiska undersökningar av fruktträd. Stockholm (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1918.)» Ett besprutningsförsök med svavelkalkvätska sommaren De biologiska försöken Stockholm (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1919.)» Om sortkombination i fruktträdgårdar Med ett inlägg av Thore Lindfors samt rättelse och kommentar av M. G. Stålfeldt. Stockholm Nya tryckeribolaget 19 sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 1, 1922.) Sveriges Pomol. förenings försöksverksamhet. Meddelanden. N:r 12.» Körsbärsträdens pollinering. (Pollination of cherries.) Stockholm Nya tryckeribolaget. 33 (1) sid.; 8:o. Meddelanden fr. Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. N :r 1. Flygare, Natte [= Natanael Stefanus], Förvaring af frukt i kylhus. Föredrag hållet vid Sveriges Pomol. förenings sammanträde under lantbruksveckan i Stockholm d. 20 mars Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. 8 sid.; 8:o. (Omslag: Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1912.)

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter.

Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter. Israelsson/Kål och krasse En av förra årets höjdare. Lena Israelsson visar hur man snyggt och skojigt blandar grönsaker med prydnadsväxter. Israelsson/Handbok för köksträdgården Detta är troligen den mest

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 97 Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk odling av trädgårdsväxter redovisas

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling

5 Trädgårdsodling. Sammanfattning. Om statistiken. Trädgårdsodling 5 Trädgårdsodling 101 5 Trädgårdsodling Kapitel 5 innehåller information om Frilandsarealer Växthus- och bänkgårdsytor Skördar av köks- och trädgårdsväxter, frukt och bär Fruktträd (äpplen och päron) Ekologisk

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen

Kockumska Stipendiemedel sommaren 1910 företagen resa med syfte att huvudsakligen i Storbritannien idka studier av speciellt mjölkboskapen Reseberättelser i Alnarpsinstitutets arkiv 1862-, serie F XX Obs! att serien även omfattar reseberättelser lämnade till Alnarps Mejeriinstitut. Fr o m 1951 finns ett register över utlämnade resestipendier

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning)

Selma Lagerlöf-samlingen. L1:334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) Selma Lagerlöf-samlingen 334, Pressklipp (Kapslar/portföljer i strikt löpnummerordning) 334:1 Icke om Selma Lagerlöf 334:2 Icke om Selma Lagerlöf 334:3 Tidningsklipp om Selma Lagerlöf samlade av Esaias

Läs mer

Jubileumsböcker och årsskrifter

Jubileumsböcker och årsskrifter Jubileumsböcker och årsskrifter Kår Titel Tryckt År Sid Ill Förlag Alströmer 60 år 1923-1983? 10 J Arboga Arboga scoutkårs minnesskrift Arboga 1929 58 J Arboga-Postens tryckeri Arlöv Arlövs scoutkår 25

Läs mer

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström

Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström 86 Tryckta skrifter utgivna av Georg Hafström En autobibliografi Kommendörkapten Georg Hafström är den tilllevnadsären äldste av Sjöhistoriska samfundets ännu levande stiftare. Han är fortfarande aktiv

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006 FRÖODLING FRÖODLING Författare: Anders Skarlind Johnny Andreasson Peter Erlandsson Paul Teepen Redaktörer: Anders Skarlind Johnny Andreasson Utgiven av Anders Skarlind Fröodling finns tillgänglig på Fröodling.se

Läs mer

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG

n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG ##8,ŠKOLSTVO,J:ŠVEDSKI ANVISNINGAR I SKOGSBRUK n SVENSKA SKOGSVÀRDSFÔRENINGENS FÖRLAG PRIS HAFT. 3:-, KART. 4:-. fielt #NNANVISNING I SKOGSBRUK Avsedda for iindervisning vid skogsvdrdskurser lantmannakurser

Läs mer

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens

Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. M, Postverket. Generalpoststyrelsens berättelse om Postverkets förvaltning under år... Stockholm : Joh. Beckman, 1866-1911. Täckningsår: [1864]-1910

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt

Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Domsagohistorik Enköpings tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Enköpings tingsrätt Tings-

Läs mer

SM i konståkning - herrar

SM i konståkning - herrar SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS

STUDIEHANDBOK SKOGSHÖGSKOLAN FÖR SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN S T O C K H O L M SVENSKA SKOG SVÅR DSFO RENINGENS FORLAG #NN STUDIEHANDBOK FÖR SKOGSHÖGSKOLAN # UTGIVEN AV DESS LÄRARRÅD #MMSTOCKHOLM #PPJ. A. KRITZ OCH KURT LINDBERG

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal

Platser. Gävleborgs län, Ljusdal Platser Gävleborgs län, Ljusdal Sten Elis Abraham Olsson 1896-01-01 Husförhör, Anna Viktoria Lindgren 1) Anna Elisabet Olsson 1902-05-07 Födelse 2) Står i kyrkboken som oäkta eftersom föräldrarna gifte

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman.

[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. 74 [VALLERIUS.] Anvisning för en Huushållare. - Var. i trycket på titeln. Stockholms horisont. Stockholm, Jul. Georg Matthiæ. [VALLERIUS.] Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horisont.

Läs mer

Katalog Alla personer

Katalog Alla personer Katalog Alla personer Förnamn Efternamn Datum Plats Datum död Plats död Far Mor Abram Fahlen 1879-06-04 Dal, Västernorrlands Olof Fahlen Alma Chrstina 1871-03-06 Stora Tuna, Kopparbergs 1947-12-26 Stora

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 Alma Sofia Charlotta Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 28 april, 1873 Malmö Caroli, Malmöhus län

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS

Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Hammarstens lärobok: upplagor registrerade i LIBRIS Som framgår nedan tycks beståndet av förstaupplagor i våra vetenskaliga bibliotek vara skralt. En följd av missriktad utgallringsnit? Svenska upplagor

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

ÄTTLINGAR PER PERSSON HEDVIG HILDER TILL Uppdaterad

ÄTTLINGAR PER PERSSON HEDVIG HILDER TILL Uppdaterad ÄTTLINGAR TILL PER PERSSON & HEDVIG HILDER ----------------------- Uppdaterad 2016-11-15-1 - Förord I följande uppställning finns information över ättlingar till Per Persson och Hedvig Hilder. Per Persson

Läs mer

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i:

En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: En grupp svenska och norska 1300-talssigill Romdahl, Axel L. Fornvännen 101-104 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1911_101 Ingår i: samla.raa.se Björsäters stafkyrka och dess målningar. 101

Läs mer

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till

2 kr Kustroddaren Samuel Lundbergs familj. Särtryck ur För. Gamla Halmstads årsbok 1989 Föreningen Gamla Halmstad häfte 50 kr Källor till LOPPIS-BÖCKER (listan utskriven LOPPIS 2015-04-08/BP) BÖCKER Pris Boktitel Författare Sort Sidor Årgång 10 kr 1896 års män i ord och bild inb,sliten1141 1946 20 kr Amerikaminnen-Berättelser i utvandrartid

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café

Sjöparkens växthus. Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Sjöparkens växthus Vinterträdgård Orangeri Odling Restaurang Café Välkommen till Sjöparkens växthus! Sjöparkens växthus rymmer tre verksamheter; växthuset och trädgården, Möjligheternas växthus och Restaurang

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( )

Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar. I tidig ålder dog Bengt (3 maj maj 1889) Uno ( ) Mor Anna född Söderbom 1866 1919 JJB:s första fru Mor till 14 barn, varav 12 uppnådde vuxen ålder 4 flickor och 10 pojkar I tidig ålder dog Bengt (3 maj 1889-23 maj 1889) Uno (1905 1907) Anna Söderbom

Läs mer

Konsten att övertala bönder att odla blommor

Konsten att övertala bönder att odla blommor Konsten att övertala bönder att odla blommor av Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, Skara, tel: 070-571 53 51, kirsten.jensen@lansstyrelsen.se Biodlaren vill ha Nektar (= Honung) Pollen

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm Utskriftsdatum: 2012-04-11 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 62 Axel (August) Wilhelm Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 31 januari, 1833 Katarina, Stockholm

Läs mer

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C "#$ % &'' (() * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " 4 5 6 ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *,

Läs mer

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co

Svenska kärleksbrev. Urval och introduktioner av Kaj Attorps. Lind & Co Svenska kärleksbrev Urval och introduktioner av Kaj Attorps Lind & Co INNEHALL 11 Förord 13 Hugo Alfvén Till Alice Nordin, 30/_5 1898 Till Alice Nordin, 3/6 1898 Till Alice Nordin, odaterät, 1898 Ur Alice

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Romanen som vardagsvara

Romanen som vardagsvara Romanen som vardagsvara Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier Gunnel Furuland STOCKHOLM Innehåll Bibliografisk anmärkning

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840)

Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 40D. Fredrica Christina Linders arkiv (1787 1840) Fredrika Christina (Fanny) Linder var komminister J.A. Linders andra

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Till Kongl General Poststyrelsen

Till Kongl General Poststyrelsen Till Kongl General Poststyrelsen Med anledning af till Kongl General Poststyrelsen genom skrifvelse af den 2 Febr. 1885 infordrad förklaring från undertecknad såsom poststationsföreståndare i Gunnarskog

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket

Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket. Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket Prognos & Varning - och annan IPM-rådgivning från Växtskyddscentralerna och Jordbruksverket Sara Ragnarsson, Växtskyddscentralen, Jordbruksverket 2014-11-12 Integrerat växtskydd beskrivs i Artikel 14 Krav

Läs mer

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG..

ADRESS- KALENDER STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. Olu""';IIf', "'00, ~ P. A. HULDBERGS ~ ADRESS- KALENDER för STOCKI-IOLM DJURSHOLM LIDINGÖ VILLASTAD SAMT ÖFRIGA FÖRSTADSSAMHÄLLEN ~ ÅRI9IJ~) HUFVUDUPPLAGAN...MED KARTA.. OCH TEATERPLANER ~. 58~ ÅRG.. ~

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt

Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Domsagohistorik Jönköpings tingsrätt Text Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos 1 Göta Hovrätt Jönköpings

Läs mer

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb

D M Nummer Starttid Namn Klubb H M Nummer Starttid Namn Klubb D M Nummer Starttid Namn Klubb D0-6 500M 1 12:00 FORSBERG Ellen SK Skogarna 2 12:00 NILSSON Stina Älgå SK 3 12:00 ERIKSSON Malin SK Skogarna 4 12:00 ÖMAN Filippa Älgå SK 5 12:00 KARLSSON Emma SK Skogarna 6 12:00 PALM Matilda SK Skogarna

Läs mer

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING

LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING LAHOLMS LANDSFÖRSAMLING I77. ALA Alanr2 SHM/KMK 1621 Nyare tid Fyndår: 1850 Fyndtyp: Depåfynd Antal: 79 mynt Slutmynt: Okänt "Dessa 6 mynt utvaldes ur ett fynd, innehållande 79 små svenska silfvermynt

Läs mer

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273

100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 Källor 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897, 0-0, Bild 62 av 273 100020.56.38900, [Kopparberg] _SCB Kopparberg, HIAA.1204, Födde,Vigsel,Död, 1897-1897,

Läs mer

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg

div.arbetare EFTERNAMN FÖRNAMN FÖDD ORT Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg div.arbetare Ekström Olof Jeansson Jean 1729 Johansson Petter 1693 Kjellman Nils Larsson Swen 1708 Nilsson Nils Söderberg And 1744 Andersson Andreas 1818 Tunhem Andersson Anders 1760 Hjertum Andersson

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om atiisk undersökning av näringsidkares

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

En blomstrande marknad

En blomstrande marknad Inger Olausson En blomstrande marknad Handelsträdgårdar i Sverige 1900-1950 med fyra fallstudier i Stockholms län UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Carlssons Innehåll Förord 11 DEL 1 Inledning

Läs mer

OCH TREDJE OMARBETADE UPPLAGAN AV HERMAN ZETTERBERG: HYRESREGLERINGEN JÅMTE KOMMENTAR TILL 1956 ÅRS LAGSTIFTNING OM HYRESREGLERINGENS AVVECKLING

OCH TREDJE OMARBETADE UPPLAGAN AV HERMAN ZETTERBERG: HYRESREGLERINGEN JÅMTE KOMMENTAR TILL 1956 ÅRS LAGSTIFTNING OM HYRESREGLERINGENS AVVECKLING HYRESREGLERING OCH BESITTNINGSSKYDD TREDJE OMARBETADE UPPLAGAN AV HERMAN ZETTERBERG: HYRESREGLERINGEN JÅMTE KOMMENTAR TILL 1956 ÅRS LAGSTIFTNING OM HYRESREGLERINGENS AVVECKLING OCH OM BESITTNINGSSKYDD

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. E) INRIKES SJÖFART OCH HANDEL. COMMERCE COLLEGII UNDERDÅNIGA BERÄTTELSE FÖR ÅR 1884. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser

Svenska fotografer som tilldelats FIAP-utmärkelser 1965 Victor Hasselblad HonEFIAP Råö 1975 Bengt Berling 1975 Ingemar Brorson 1975 Ingrid Landberg 1975 Georg Lindsten AFIAP Karlstad 1975 Inge Morseth 1975 Gunnar Möller 1975 Börje Skoog 1976 Bengt Berling

Läs mer

NJC / SCANDIC CUP STAFETT

NJC / SCANDIC CUP STAFETT Start : 09:45 Technical Delegate AssistantTechnical Delegate Chief of Competition Assistant TD Nat. Jury Information EKBLOM Gudrun MARTINSSON Hans ÅBERG Gabriel CAN Name: Height Difference (HD): Maximum

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986)

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek (http://www.foark.umu.se) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Handskrift 7B Astrid Hallströms arkiv (1881-1986) Astrid Hallström var född i Göteborg som dotter till kulturhistorikern Wilhelm Berg och hans hustru Emy Gumaelius. Efter utbildningen arbetade hon som

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

INNEHÅLL I. BOTANIKENS BILDER 39

INNEHÅLL I. BOTANIKENS BILDER 39 INNEHÅLL Inledning 11 Syfte och problemformulering 13 Bokhistoriska perspektiv - teori och metod 14 Vad är en vetenskaplig illustration? 18 Bilden som vetenskap 21 Hur förhåller sig bilderna till texten?

Läs mer

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I

2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1. Generation I 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Carl Leonard Olofsson. Född 1889-05-04 i Hertsånger, Nysätra (AC). Död 1944-11-02 i Ekeby (T). Flyttade 1922 från Hertsånger,

Läs mer

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton

Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton Växjö möte 4 december 2012 Christer Nilsson, Agonum Antal brukningsenheter med nötkreatur (1000 tal) (Källa SCB, SJV). 5000 mjölkbönder med 350 000 kor producerar 3 milj ton 1 Spannmålsarealer (Källa SCB)

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Historik nationalbibliografin

Historik nationalbibliografin Historik nationalbibliografin Monografier 1953 2003 Svensk bokförteckning = The Swedish National Bibliography. Stockholm: Svensk bokhandel, 1954 2004. ISSN 0039 6443 Svensk bokförteckning (SvB) var en

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

Väl mött! Bild: Svenska Bostäder Fotograf: Peter Lyden

Väl mött! Bild: Svenska Bostäder Fotograf: Peter Lyden Höstprogram 2013 Nu går sommaren sakta över i höst. Vi hoppas på milt väder, vackra färger och klara dagar när vi plockar våra äpplen och skördar det sista ur trädgårdslanden. Trädgårdslivet tar inte slut

Läs mer

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA.

SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. GRUNDDRAGEN AF SVENSKA VITTERHETENS HISTORIA. AKADEMISKA FÖRELÄSNINGAR AF BERNHARD ELIS MALMSTRÖM. TREDJE DELEN. LEOPOLD. UOSENSTEIN, ADLERBETH OCH EHRKNSVAPJ). ÖllEBRO, N. il. LIXDH, 18U7 INNEHÅLL. I.

Läs mer