Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling 1628-1930"

Transkript

1 Förteckning över i Sverige utkommen litteratur rörande trädgårdsodling Ingår i: Av: Henning Halldor Trädgårdsodlingen i Sverige. Hyllningsskrift tillägnad Carl G. Dahl på sextioårsdagen den 17 juni Stockholm Det var från början meningen, att efterföljande förteckning över i vårt land utkommen litteratur rörande trädgårdsodling skulle omfatta endast de senaste årens litteratur, men det fanns bland äldre böcker så många intressanta saker ämnen, som nu äro aktuella, ventilerades kanske redan för ett eller ett par hundra år sedan att förf. fick lust att utöka arbetet till att omfatta även äldre litteratur. Senare visade det sig förenat med rätt stora svårigheter att få med allt material, och förteckningen utgives icke med några som helst anspråk på att den skall vara fullständig. En fullt komplett litteraturförteckning torde det knappast ligga inom möjligheternas gräns att åstadkomma, även om det med användande av åtskilligt mera tid hade varit möjligt att komma närmare det önskvärda resultatet. De flesta uppgifterna ha erhållits från Kungl. Bibliotekets realkatalog samt i vissa fall från samma biblioteks huvudkatalog. Det visade sig dock att i dessa båda kataloger, men särskilt den förstnämnda, många luckor finnas, vilka så långt möjligt utfyllts med ledning av tillgängliga bokförteckningar och boksamlingar. Detaljuppgifter ha medtagits, då säkra sådana stått till buds. I något fall, då uppgift om tryckort och tryckår för första upplagan eller upplagorna icke erhållits, har, för att verket ändå skulle komma med i förteckningen, någon senare upplaga medtagits. Då trädgårdsodlarna av praktiska skäl räkna även arbeten behandlande skadeinsekter och sjukdomar på trädgårdsväxter såsom hörande till träd- ha även sådana upptagits i förteckningen. Detsamma gäller kokböcker samt handledningar i konservering och vinberedning, vilka medtagits då det av titeln framgår att de huvudsakligen avse användningen av frukt och bär eller grönsaker. En hel del småtryck, minnesskrifter, medlemsmatriklar o. d. torde saknas på grund av att de icke finnas upptagna i några bokkataloger. En fullständig bibliografi borde även upptaga viktigare artiklar i tid- och tidningar, men detta har av utrymmesskäl icke kunnat genomföras. Tidskriftsartiklar, vilka icke utgivits såsom särtryck, ha endast i undantagsfall registrerats. Över skrifter rörande trädgårdsodling har upprättats en särskild förteckning. Det har ibland varit svårt att draga gränsen mellan det som borde medtagas och det som borde uteslutas, såsom i fråga om botaniskt betonade arbeten, medicinalväxter m. m. En del i Finland utkomna arbeten från den tid då Finland var svenskt ha fått medfölja, enär de kunna ha lika stort intresse som arbeten utgivna i vårt eget land, men några försök att få med alla dylika arbeten har icke gjorts. Översättningar av svenska författares arbeten till främmande sprak ha uteslutits. De använda förkortningarna torde utan särskild förklaring vara begripliga för envar. Med»Centralanstalten» avses givetvis Centralanstalten för försöksverksamhet på jordbruksområdet.

2 Förteckningen är uppställd efter upphovsman eller titel då upphovsman saknas. Detta är en alfabetisk ingång till förteckningen: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Å Ö Abelin, Rudolf, Dagboksanteckningar från mina resor. Reseberättelse afgifven till Kongl. Landtbruksstyrelsen. Norrköping Tryckt i Åkerbrukets och boskapsskötselns tryckeri. 66 sid.; 8:o. [Ingår i Meddelanden från Kongl. Landtbruksstyrelsen. N:o 33 (b)]. Fruktodlingsfrågan En återblick, ett önskemål. Norrköping Östergötlands Dagblads tryckeri. 72 sid.; 8:o. --» Den mindre trädgården. En bok för täppan och torpet. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 127 sid.; 2 planer, 8:o.» 2:dra tillökade upplagan. Sthlm sid., 2 planer, 8:o.» 3:dje översedda upplagan. Sthlm (1) sid., 2 planer; 8:o.» 4:de översedda och tillökade upplagan. Sthlm Med 17 planer och illustrationer. 163 sid.; 8:o. -» 5:te översedda och tillökade upplagan. Med 17 planer och illustrationer. Sthlm sid.; 8:o.» 6:te uppl. Med 17 planer och illustrationer. Stockholm sid.; 8:o.» 7:de upplagan. Med 17 planer och illustrationer. Sthlm sid., 8:o. -» Villaträdgården. En bok för sommarställen och stadsgårdar. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 174 sid., 8 :o.» 2:dra grundligt omarbetade upplagan, försedd med 17 nya illustrationer. Sthlm sid.; 8:o.» Trädgården inomhus i krukor och jord, i glas och vatten. En bok för kvinnan och hemmet. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. 184 sid.; 15 planscher; 8:o.» 2:dra uppl. Stockholm sid., 8:o.» Lekstugans trädgård. En sommarbok för ungdom och smått folk. Illustr. av Malin Maartmann. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 182 sid.; 1 plan; 8 :o.» Om frukt och fruktträdsodling En handbok för Sveriges fruktodlare. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. VI (2) 259 sid., 8:o.» Om frukt och fruktträdsodling på fritt land. En handbok för Sveriges fruktodlare. Med talrika illustrationer och planscher. 2:dra tillökade upplagan. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 322 (1) sid.; 24 planscher; 8:o.

3 » Koloniträdgården. En bok för stadsbor och industrisamhällen, Sveriges arbetare tillägnad. Med 2 färgtryckta planscher och illustr. i texten. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 96 sid.; 2 planscher, 8:o.» Privatträdgårdens kalender. En minnesbok för icke fackmannen. Stockholm P. A. Norstedt & Söners förlag. Iduns tryckeri. (4) 73 sid.,.8:o. --» Herrgårdsträdgården. En principbok om och för de större trädgårdarna på landet. Med 2 planscher och 29 illustr. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Iduns tryckeri. 199 (1) sid.; 2 planer. Adelsköld, Elise, Konserveringsbok. Lindblads förl., Uppsala sid.; 8:o. Ahlberg, A., Föredrag i trädgårdsskötsel. Skövde C. G. Hemlins tryckeri. 24 sid.; 8 :o. Ahlberg, Olof, Växthustripsarna Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 233.» Några hittills obeaktade ekonomiskt viktiga tripsar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 263.» Rönnbärsmalen och dess bekämpande Flygblad fr. Centralanstalten. N:r 128.» Rönnbärsmalen (Argyresthia conjugella Zell.). En redogörelse för undersökningarna åren Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 324. Ahlich, Johann, Den svenske lust-, örte- och trägården, beprydd med blomster, kökskrydder och örter samt fruchtbärande trän... jämte en noga afhandling, huru man skall rätt så, plantera... Stockholm Tryckt hos J. L. Horrn. XXXII, 192 sid.; 4 planscher; 8:o.» Johann Ahlichs trägårds-skiötsel; det är en grundelig underrättelse om trägårdsväsendet, eller en förbättrad svensk blomster-, köks- och trägård uti fyra böcker afhandlad, och med Sven Brehmers tillökta bihang, angående en trägårdsmästares giöromål hvarje månad hela året igenom... 2:dra gången upplagd. Stockholm Tryckt hos L. L. Grefing. (6) 240 sid.; 32 (10) sid., 3 planscher, 8:o.» En kort underrättelse om det, som hvarje månad uti en trägård bör iakttagas, efter detta climat inrättad, och af den berömde trägårdsmästaren Alich författad. Stockholm Tryckt hos J. A. Carlbohm. 14 sid.; 8:o. Alnarps Trädgårdsmannaförbunds Matrikel Lund Tryckt hos Carl Blom. 96 sid.; 4:o. Andersen, M. P., Frukthuset med dertill hörande kulturer. Jönköping C. J. Lundgrens tryckeri. 96 sid.; 1 plansch, 8:o.» Härdiga näckrosor. Jönköping Tryckt hos Jönköpings litografiska A.-B. 8 sid.; 8:o.» Vinodling. Jönköping Tryckt hos Jönköpings Litografiska A.-B. 72 sid., 8:o.» Fjällväxter. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 32 sid.; 8:o. (Ur tidskriften»trädgården».)

4 Anderson, John F., Köksträdgården. Uppdragning och skötsel af de förnämsta och allmännast använde köksväxter. Med bihang innehållande skötseln af de vanligaste bärbuskar. Stockholm J. J. Flodin. Tryckt hos J. Beckman. (Praktiskt Handbibliotek N:o 14.) (4) 72 sid.; 8:o. Andersson, August Peter, Iakttagelser rörande trädgårdsskötsel och i synnerhet fröodling gjorda under en resa i Tyskland sommaren Stockholm P. A. Norstedt & Söners förlag och tryckeri. 27 sid.; 8:o. Andersson, A., Hjälpreda i trädgårdsskötsel. Föredrag, hållna på föranstaltande af Gefleborgs läns Hushållningssällskap. Gefle Eget förlag. Geflepostens tryckeri. 59 sid.; 8:o. Andersson, [Carl Filip] Gunnar, Om ogräs. Stockholm Centraltryckeriet. Särtryck ur Svenska trädgårdsföreningens tidskrift sid., 8:o.» Svensk trädgårdsodling i våra dagar. Stockholm Tryckt i Tidens tryckeri. 24 sid.; 8:o. (Ur»Hem och hushåll'' 1923.) Andersson, N[ils] J[ohan], Hvilka anordningar kunna och böra i vårt land vidtagas för att såväl å statens sida som genom enskilda befordra trädgårdsskötseln i theoretiskt och praktiskt hänseende? Föredrag i Kongl. Landtbruksakademien d. 23 april Stockholm Förlag och tryckeri: P. A. Norstedt & Söner. 10 sid., 8:o. Andreasson, A., Praktisk handledning i trädgårdsskötsel för villa- och egnahemsägare samt kolonister, behandlande frukter, prydnadsväxter, perenna växter, grönsaker m. m. Göteborg Tryckt hos C. R. Holmqvist. 79 (1) sid., 8:o. Ankenbrand, Ludvig, Fruktträdens skadebringare och deras bekämpande. Övers. från tyskan av Sigurd Andersson. Stockholm Anläggning av trädgårdar. Översättning och bearbetning från norskan av Th. Stalheim. Göteborg sid.; 8:o. (Ur»Trädgårdsbladet» 1916.) Anvisning att tillvarataga och behandla afskräden och gödselaffal från bostäder på landet eller i villastäder. Stockholm Tryckt i Iduns tryckeri. 8 sid.; 8:o.» Stockholm Tryckt hos Björkmans Eftr. 8 sid., 8:o. Anvisning att tillvarataga och behandla affallsämnena från bostäder i en villastad. Stockholm Tryckt i Centraltryckeriet. 3 sid.; 8:o. Appeltofft, Per Gustaf, Trädgårdsbok för halländska allmogen. (Företalet undert. P. G. A.) Halmstad Appeltofft & Co. Tryckt i f. d. Gernandtska boktryckeriet. (8) 96 sid.; 1 plan; 8:o. Arnell, H[ampus Wilh[elm] Om allmogeträdgårdar i Gestrikland. Stockholm Centraltryckeriet. 24 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift 1902.)» Om trädplantering i Ångermanland. Stockholm 1880(?). Centraltryckeriet. 13 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift.)

5 Arnman, P[er] A[ugust], Ett besök hos Ros i Blomsterhult. Praktisk hjälpreda i och för plantering af fruktträd och urval af lämpliga och goda sorter. Westervik Tryckt hos C. O. Ekblad & Co. (4) 175 sid.; 8:o. Arrhenius, Olof, Ett fall av nitratbrist åstadkommen genom inblandning av träavfall Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 276.» Vattnet som vegetationsfaktor. I. Förberedande försök Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 295.» Kvävenäringens betydelse för våra kulturväxter. I. Förberedande undersökningar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 299.» II Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 313.» Försök rörande kali- och fosforsyrenäringens betydelse för våra kulturväxter. 1927, Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 316. Beck-Friis, [E.] Christian, Konstlad uppvärmning av jord vid drivbänkar, växthus och fritt land. Göteborg N. J. Gumperts bokhandel. Götatryckeriet. 41 sid., 8:o. (Metallsektionen, Förening u. p. a. Metallsektionens propagandaskrift N:r 1.) Bentzien, Julius August, Blomsterträdgården i hemmet. Vägledning vid valet af växter, som bäst egna sig till odling i fönster, och om sättet huru de derstädes böra behandlas. Stockholm Rylander &: Co. Tryckt hos J. W. Lundberg. (2) V 102 sid., 8:o. Bergdal, D., Försök till en husbehofs-kålgård, eller korrt anvisning att med bästa nytta bruka sin kålgårdsjord. (1:sta uppl. saknas i K. B.)» 2:dra upplagan, omarbetad, förbättrad och tillökt med ett bihang om tiden att så vårråg och korn. Vexiö Tryckt hos S. Rask. 16 sid., 8:o. Bergius, Bengt, Hvitkåls-Svampen, beskrifven och framgifven af... Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar 1765.» Corinthiska rättikan, Raphanus sativus gongylodes... Stockholm Tryckt hos L. Salvius. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 28 (1767).» Tal Om läckerheter, Både i sig sjelfva sådana, och för så dana ansedda genom Folkslags bruk och inbillning,. Del. I (om växter). Tryckt hos J. G. Lange, Stockholm (6) 270 (1) sid.; 8:o. Bergius, Peter Johan, Tal om fruktträgårdar och deras främjande i vårt rike. Stockholm sid. Berglund, P. O., Krukväxtodling i boningsrum samt balkong- och fönsterplanteringar Egna erfarenheter och andras av E. N. Gartner. Stockholm Bokförlaget Nutiden. Såningsmannens boktryckeri. (Pseud.) 49 (2) sid.; Lit. 8:o. Bergman, Johan Magnus, Tabeller öfver svenska träd- och grässlagen samt åker- och trädgårdsväxterna. Fahlun Tryckt hos C. R. Roselli. (Anon.) 8 sid., Tv. 4:o.

6 Bergstrand, C[arl] E[rik], Konstgjorda gödningsämnens användning inom trädgårdsskötseln. Stockholm Centraltryckeriet. 11 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. trädgårdsföreningens tidskrift 1894.) Berlin, N[ils] J[ohan], Kort anvisning till lökväxters, särdeles hyacinters, drifning i rum af en blomstervän. Stockholm C. A. Bagge. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. (Anon.) 23 (1) sid.; 12:o.» 2:dra uppl. Stockholm (Anon.) 24 sid.; 12:o.» Kort anvisning till lökväxters, särdeles hyacinters, drifning i rum. Stockholm Tryckt hos R. Wall. (Anon.) 12 sid.; 12:o.» 2:dra uppl. Stockholm (Anon.) 8 sid., 8:o. Beskrifning om hampa, dess såning, skötsel och beredning på ett fördelaktigare sätt efter Kongl. Maj: ts allernådigste befallning, uppå des och riksens commerce collegii föranstaltande författad. Stockholm N. Fought. 8:o. Beskrifning om jordmandel, dess odling och nytta. Christianstad Tryckt hos F. F. Cedergréen. 16 sid.; 8:o. Beskrifning om siberiske ärte-träns ans, skötsel och nytta. Stockholm Tryckt i Kongl. tryckeriet. (4) sid.; 4:o. Beskrifning på anläggning af drifbänkar. Med planritning. Malmö Betänkande rörande åtgärder för främjan de av trädgårdsodlingen företrädesvis bland mindre jordbrukare och lägenhetsinnehavare m. m. Avgivet den 16 mars 1918 av de av chefen för Kungl. Jordbruksdepartementet jämlikt nådigt bemyndigande den 3 juli 1917 tillkallade sakkunniga. Stockholm sid. Bielke Sten C[arl], Beskrifning om det siberiska ärte-trädet. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 11 (1750). Billberg, G. J., Ekonomisk botanik för lantbrok, trädgårdar och apotek. Häft. 1 2 (allt som utkom). Med 12 planscher i kolor. kopparstick, ritade av Palmstruch, grav. av Ruckman sid. text. Birger, Selim, Trädgård och åker i Härjedalen. Stockholm Tryckt hos Gustafson Pålsson. 12 sid.; 4:o. (Ur»Trädgården».) Bischoffshausen, J. Om odlingen af humle samt dess rätta behandling till vinnande af en för våra bryggerier fullgod handelsvara. Efter J. V B med förord och tillägg af J. Arrhenius. Stockholm J. Arrhenius. Tryckt hos S. Flodin. 56 sid.; 12:o. ( Smärre samlade skrifter i landthushållningen. 7. ) Bissmark, Aibert, Råd för användning af artificiella gödningsämnen i trädgården. Stockholm Tryckt hos Skandia. 8 sid.; 8:o. Biörner, Erik Juiius, Anmärkningar om oksle träns store gagn ock förmån, samt om vissa nemans sysslor, å åker, äng och mark. Stockholm (Anon.) Tryckt hos L. L. Grefing. 39 (1) sid.; 8:o.

7 Björkkvist Kalie, se Fahlcrantz. Björkiund, C. G., Om beskärning af fruktträd. Stockholm Tryckt i Centraltryckeriet. 4 sid.; 8:o.» Kortfattade anvisningar i trädgårdsskötseln. Stockholm Centraltryckeriet. 24 sid.; 8:o. (Ur Tidning för Stockholms läns Hushållningssälskap ) Biidberg, Figge-[Peter Johan Fredrik], Hvilka åtgärder kunna vidtagas för skyddande af planteringar mot att skadas af gas? Gefle Tryckt hos Serrander. 3 sid.; 1 plansch; 8:o. Blomberg, N[ils] U[no], Tabell öfver de bästa och förmånligaste sorter köksväxter uppställda efter deras varaktighet och odlingssätt. Stockholm Tryckt hos J. & A. Riis. 1 bl.; Tv.-fol. Blomgren, C[arl] 0., Några iakttagelser vid Allmänna nordiska trädgårdsutställningen i Malmö i sept (Utdrag af ber., afg. till Stockholms Gartnersällskap.) Stockholm Centraltryckeriet. 7 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsforeningens tidskrift. 1901, n:r 1, 2.) Blommor och»blomsterfonder». Röster och uttalanden ur pressen. A.-B. Götatryckeriet, Göteborg sid.; 8:o. Blomquist, L. F. W. Handbok för amatörer och trädgårdsanläggare. Med 12 planscher i texten. Stockholm Tryckt hos Bröd. Sandberg. 24 sid.; 4:o. Blomsterspråket eller blommornas betydelse efter österländskt sätt jemte färgernas betydelse i buketter och kransar (Flera uppl. med ändrad titel följde.) Boierth, Pehr, Drivbänkar, deras läggning och skötsel, odling av tidiga grönsaker jämte plantuppdragning. Björck & Börjessons förl., Stockholm :o. (Praktiska handböcker. 1.)» 2:dra uppl. Stockholm 1918.» 3:dje uppl. Stockholm (1) sid.; 8:o.» Uppsala stads planteringar. Kortfattat sammandrag ur ett föredrag om dess utveckling, hållet i Uppsala den 8 aug A. F. Berghs boktr., Västerås sid, 8:o. (Utg. av Fören. Sveriges stadsträdgårdsmästare.)» Kryddor och kryddodling. Stockholm Björck & Börjesson. Fahlcrantz tryckeri. 138 (2) sid.; 8:o. (Praktiska handböcker. 3.) Bonnecreutz, Om lefvande häckars anläggande och vård. Greifswald sid.; 8:o. Bonnet, [Charles], Utdrag af herr Bonnets bref till h. Carl De Geer skrifvit Geneve d. 12 april (Angående växters plantering i mossa.) Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 17 (1756). Bonsdorff, Gabr[iel] [von], Sammandrag af underrättelser om sättet att anlägga en köksträgård för husbehof, och att deruti på ett för finska climatet lämpeligt sätt, frambringa åtskilliga matnyttiga växter... Åbo Tryckt hos Frenckel. 32 sid.; 8:o. Borgh, Per, Skolträdgården. Lund (1) sid.; 8:o. (Ur»Täppan» 1919.)

8 Bosse, J. F. W., Om camellier, deras odling och skötsel för blomstervänner. Utdrag från J. F. W. Bosse's:»Vollständiges Handbuch der Blumengärtnerei», af G. H m (G. Holmström). Stockholm J. J. Flodin. Tryckt hos J. & A. Riis. 35 sid.; 12:o. Bouché, Carl Paul, Fönsterträdgården. Eller anvisning att uppdraga, odla och drifva de mest omtyckta blommor och praktvexter i fönster och rum. Jemte ett bihang, innehållande kortare föreskrifter för blomsterodling i trädgårdar, särdeles i städer. Af Peter Carl Bouché.(!) Öfversättning från 6:te (tyska) originalupplagan (af Nils Wilh. Lundeqvist). Stockholm Tryckt hos Elmén & Granberg. (6) XVI sid., sid (4) sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Stockholm (6) XVIII sid., sid (3) sid.; 8:o (12:o). Bovin, Knut [Adolf], Blomsterlökar i gräs. Stockholm Centraltryckeriet. 4 sid.: 8:o. Ur»Trädgården» )» Stockholms förskönande genom planteringar. Inledningsföredrag till diskussion inom Stockholms gartnersällskap d. 3 mars Stockholm Aftonbladets tryckern 4 sid.; 8:o. Brahe, Per [d. ä.], Oeconomia Eller Huuszholdz-Book, För ungt Adels-folck. Tr. på Wijsingsborg (Skriven 1581). Brehmer, Johan Pet., En trädgårdsbok, hvarutinnan korteligen doch med stor frucht och nytto, vises huru man åtskillige slags utländske och inländske träd, blomster och andre rare växter föröka, sköta och bevara skal... Jämte en liten underrättelse om humlegårdars anläggande. Af förfarna mäns skrifter sammanletad, och uti en behagelig korthet författad af J. P. B. Stockholm (Sign.) Tryckt hos J. L. Horrn. (8) 212 (6) sid.; 8 :o. Broberg, Lars, Några korta anmärkningar och rön angående träplanteringen samt köksträgårdsskötseln... Stockholm J. G. Lange. 88 sid.; 8:o. Brolin, E[lov], Anteckningar i trädgårdsskötsel m. m. Osby Tryckt hos E. Hultberg. 56 sid.; 8:o. Bundy, John, Jordgubbar och smultron, 60 sätt för deras användning, samt blåbär och lingon... Alb. Bonnier, Stockholm. 1:sta o. 2:dra uppl » 3:dje uppl sid.; 8:o.» Päronet. 40 recept för päronets användning i hushållet. Alb. Bonnier, Stockholm 1911.» 2:dra uppl » 3:dje uppl sid.; 8:o.» Äpplet. 144 sätt för äpplets användning i hushållet. Alb. Bonnier, Stockholm. 1:sta o. 2:dra uppl » 3:dje uppl » 4:de uppl sid.; 8:o.

9 Burman, Arvid, Anmärkningar vid de utkomna svaren på Kongl. Vetenskaps academiens fråga för år 1763, angående bästa sättet att förekomma maskar på fruktträn, samt försök til samma frågas besvarande. Stockholm (Anon.) Tryckt hos P. Hesselberg.47 sid.; 1 plansch; 8:o. Bursell, Åke, o. Tengvall, Cornelius, Trädgårdsmannens räkenskapsbok med särskild hänsyn till deklarationen. A. Fr. Envalls boktr., Malmö sid.; 4:o. Burström, H., Drivning av gurkor och jordgubbar med kolsyrebegasning Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 384. Bussler, Edith, Hemträdgården. Praktisk handledning för den mindre trädgårdens skötsel. Med 31 illustrationer. Stockholm Åhlén & Åkerlund. 140 sid.; 8:o. (Förtitel: Åhlén & Åkerlunds handböcker.)» 2:dra uppl. (kan ej anskaffas av K. B.).» 3:dje uppl. Stockholm Nord. boktryckeriet. 140, XII sid.; 8:o. Bülow, [Christian Albin] Waidemar, En örtagård i skogen. 8 sid.; 4:o. (Ur ''Täppan 1919.) Böttner, Joh. och Blomgren, Nils, Trädgårdsmästaren. Handbok i praktisk trädgårdsskötsel. Med talrika kart., planritningar och flera hundra illustr. Stockholm Nord. bokförlaget. Tryckt hos 0. L. Svanbäck. XXIV, 264, 80 sid.; 8:o. Böving, P[aul] A[xel] Konstgödsel i trädgårdsbruket. En uppmaning till landets trädgårdsodlare att anställa försök. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 48 sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Göteborg sid.; 8:o.» 3:dje uppl. Göteborg sid., 8:o.» Mera baljväxter! Billigare kväfvenäring till människor, djur och växter. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 64 sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Göteborg Tryckt hos Göteborgs Litogr. A.-B. 8:o. Carisson, M., Vägledning till köksvexters odling och skötsel. Lund Tryckt hos R. P. Lundberg. (Undert.) 4 sid.; 8:o. Cederborgh, Fr[edrik] d. y., Praktisk handledning i humlegårdars ändamålsenliga anläggning och skötsel. Med 10 träsnitt. Stockholm Exp. af Tidskrift för Sv. Landtbruket Tryckt hos I. Marcus. 33 (1) sid.; 8:o. Cederpalm, Enoch, Trädgårdar och planteringar vid Statens Järnvägar. Föredrag håller vid Landtbruksakademiens sammankomst den 21 maj O. L. Svanbäcks boktr., Stockholm (2) sid.; 8:o. (Ur K. Lantbruksakademiens handl. o. tidskr. 1929, häft. 6.) Celsius, Nicolaus Magni, Hwad Blommor man alla Månader hafwa kan heela Åhret igenom. Celsius, N. M., Almanach Tr. aff H. Keyser. Stockholm.

10 Chevalier, M., Vinberedning utan druvor och med högst ringa kostnad, eller anvisningar att af frukter, bär, potatis och spannmål tillaga över 70 slags viner m. m. Översättn. från 12 :te franska originaluppl. Stockholm I 856. (Allmännyttigt handbibl. 33.) Christ, Johann Ludwig, Praktisk trädgårdsbok. En handledning i trädgårdsskötsel efter 9:de uppl. af Christ's genom Edv. och Fredr. Lucas omarb.»gartenbuch für Bürger und Landmann» bearb. och lämpad efter svenska förhållanden af O. F. Holmsten. Med 195 illustr. Stockholm Looström & Co. Tryckt i Iduns tryckeri. (2) VIII 375 sid.; 8:o. Ny titel tryckt Christensen, R[asmus], Krukväxtodling i boningsrum. Lund C. W. K. Gleerup. Tryckt hos Fr. Berling. 72 sid.; 8:o (12:o). Skånska trädgårdsföreningens trädgårdsbibliotek för menige man. 1. Christiansen, Rolf, Den lilla trädgården. Råd och anvisningar för anläggning och skötsel av en mindre trädgård. Bemynd. övers. av P. O. Berglund. Stockholm Nutidens förlag. Såningsmannens tryckeri. 46 (1) sid.; 8:o. Claesson, Ester, Om modern trädgårdskonst. (Ur»Ord och Bild». Årg. 24, 1915.)» Trädgården. Stockholm Wahlström & Widstrand. Centraltryckeriet. 199 sid.; 8:o.» Rosor på friland. Stockholm Wahlström & Widstrand. Tryckt hos Marcus. 114 (1) sid.; 18 planscher; 8:o. Claus, Friedrich A[ugust], Om Cactus-vextens förädling och skötsel. Ofversättning (Iran tyskan af P. G. Ågren). Götheborg Tryckt hos C. M. Ekbohrn. 24 sid.; 16:o. Collin, Nils, Förslag af några Nord-Americas Träd, som äro särdeles värde att i Sverige odlas. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindys Enka. (1) 32 sid. K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar, 1822, sid ; 8:o. Coyet, [Hilda Eleonore] Henriette, [Dorotée Amelie (Ette), f. Cederström;, Om kryddörter. Lund sid.; 8:o. (Ur Täppan, Skånska trädgårdsföreningens tidskrift, 1918.) Dahl, Carl G[eorg Valdemar;, Fruktträd och bärbuskar. Deras plantering och skötsel m. m. Stockholm 1903.» Om avplockning, sortering, inpackning, försändning och förvaring av frukt. Med Sveriges pomologiska förenings första pris belönad avhandling. Stockholm 1905.» Fruktodling i Amerika. Reseberättelse afgifven till Kungl. Landtbruksstyrelsen. Stockholm Tryckt i Aftonbladets tryckeri. 34 sid.; 8:o. (Ur Pomologiska föreningens årsskrift 1907.)» Stockholm VII sid.; 8:o. Meddelanden från Kungl. Landtbruksstyrelsen 130» Handledning i besprutning af fruktträd och bärbuskar. Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pomologiska förenings ströskrifter.)» 2 :dra uppl. Linköping sid.; 8 :o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)

11 » 3:dje uppl. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» Ode uppl. Stockholm Nya tryckeribolaget. 32 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» Försök i trädgården. Malmö Tryckt hos Skånska lith. A.-B. 5 sid.; 8:o.» Lista över fruktsorter lämpliga för odling inom olika delar av landet. Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. (Anon.) 19 sid.; 8:o. (Sveriges pomologiska förenings ströskrifter.)» På uppdrag av Sveriges pom. förening utarbetad. Stockholm Wilhelmssons tryckeri. 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» 3:dje omarbetade uppl. Stockholm Nya tryckeribolaget. 31 sid.; 8:o. (Medf. Sveriges pom. för:s tidskrift N:o 1, 1924.) Dahl, Carl G[eorg Valdemar] o. Sonesson, N[ils], Redogörelse för besprutningsförsök , Linköping , Östgöta-Correspondentens tryckeri; 3-4, Lund , tryckt hos Carl Blom sid.; 2. sid ; 3. sid ; 4. sid ; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift , , ) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet Meddelanden 1: 1 4.» o. Sonesson, Nils Undersökningar rörande tiderna för fruktträdens blomning under åren Malmö Tryckt hos E. Jansson. Sid ; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1912.) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet. Meddelanden 2.» Om gödslingen i våra trädgårdar. Hälsingborg Tryckt hos Schmidt. 24 sid.; 8:o.» o. Sonesson, N[ils], Redogörelse för besprutningsförsök med arsenikgifter, företagna våren 1914, och redogörelse för försök med plantering av fruktträd. Malmö Tryckt hos E. Jansson. Sid. 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1914.) Sveriges pomologiska förenings försöksverksamhet. Meddelanden 3.» Den mindre jordbrukarens trädgård, dess anläggning och vård. Stockholm Svenska Andelsförlaget. Tryckt hos Tr.-A.-B. Thule. 32 sid.; 8:o. (Den mindre jordbrukarens handbok 3.)» Trädgårdens anläggning och allmänna vård. 2:dra omarbetade uppl. Stockholm sid.; 8:o. (Den mindre jordbrukarens handbok 3.)» Tullgren, [Hugo] Albert, Hjelm, Erik, m. fl. Om jordgubbar. Stockholm Alb. Bonnier. Wilhelmssons tryckeri. 80 sid.; 8 :o. (Ur»Trädgården».)» 2:dra uppl. Stockholm 1919, Alb. Bonnier. 68 (1) sid.; 8:o.» Fruktens behandling vid skörd och förvaring. Stockholm Tryckt hos Nya tryckeri A.- B. 31 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)» o. Sonesson, Nils Fruktens behandling vid skörd och förvaring. Stockholm Tryckt hos Alb. Bonnier. 40 sid.; 8:o. (Sveriges pom. förenings ströskrifter.)

12 » Fruktodling. Stockholm Svenska Andelsförlaget. Tryckt hos Tr.-A.-B. Thule. 2 sid.; 8:o. Var. A: Handledning i fruktodling. Var. B: Den mindre jordbrukarens handbok 25.» [2:dra tryckningen]. Stockholm Den mindre jordbrukarens handbok 25.» Fruktträdgården 2:dra omarbetade uppl. Sv. Andelsförl., Stockholm sid.; 8:o. Den mindre jordbrukarens handbok 25. (2:dra uppl.)» Kålodling Stockholm Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Gudmundsson, G. P., m. fl. Råd och anvisningar angående grönsaksodling. På föranstaltande av Kungl. lantbruksakademien utarbetade av tillkallade sakkunniga. Stockholm Kungl. lantbruksstyrelsen. Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Förslag om lokala pomologiska försöksträdgårdar. Förslag till plan för hushållningssällskapens försöksträdgårdar. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1918, sid )» Förslag till plan för hushållningssällskapens försöksträdgårdar. Stockholm :o.» Om odling av köksväxter. Stockholm Aftonbladets tryckeri. 16 sid.; 8:o.» Instruktion för berättigande till Sveriges scoutförbunds trädgårdsodlarmärke. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Instruktionsbok för Sveriges Scouter.)» Ryfors. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1920.)» Odlingsvärda Magnolia-arter. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1921)» Berättelse över resa, företagen med understöd av statsmedel till Norge under augusti 1921 för studium av trädgårdsskötsel. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift 1922.)» Några ovanligare växter från Sofiero. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården, 1922.)» Bidrag till Alnarps Trädgårdars och Alnarps Trädgårdsskolas historia. Lund Tr. hos Carl Blom. 24 sid.; 8:o. (Ur Alnarps Trädgårdsmannaförbunds matrikel.)» Chilesalpetern i trädgårdsodlingens tjänst. Malms boktr., Göteborg (1) sid.» 2:dra uppl Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Frostskadorna i Alnarps trädgård och park efter års vinter. Stockholm Sid ; 8.o, (Ur Lustgården, 1924.)» o. Johansson, Emil, Redogörelse för försök och iakttagelser på fruktodlingens område vid Alnarps trädgårdar under året (Report on experiments with fruit culture at Alnarp in the year 1923.) Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1924.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök 3.

13 » o. Johansson, E., Försök med uppdragning av äppelgrundstammar genom utsäde av kärnor tillhörande vissa bestämda äppelsorter. (Experiments with raising of appleseedlings for stocks.) Stockholm Nya tryckeribolaget. Sid ; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift, häfte 2, ) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. N:o 2.» o. Gréen, John, Hemmets trädgård. En bok för villa- och egnahemsägare. Stockholm Svenska andelsförlaget. Tryckeri A.-B. Thule. (3) 192 sid.; 8:o.» Om pomologer och pomologier. Stockholm sid.; 8:o. (Ur Sveriges pom. förenings årsskrift 1905 o )» Ett förslag till en skogsbotanisk trädgård. Stockholm Sid ; 8:o. (Ur Lustgården.)» [Handledning i besprutning av fruktträd och bärbuskar]: Tillägg till Sveriges pomologiska förenings ströskrift om besprutning av fruktträd och bärbuskar. Lund Skånska Centraltryckeriet. 2 sid.; 8:o. (Sammanh. med huvudskriften 5:te uppl )» Pomologi. Beskrivningar över de viktigaste i Sverige odlade fruktsorterna. Stockholm Albert Bonnier. 1. Äpplen och päron. 424 sid.; 26 planscher; 8:o.» Försök med uppdragning av grundstammar genom sådd av kärnor från vissa mera kända äppelsorter. (Experiments in raising root stocks from seeds of commercial apple sorts.) Meddelanden fr. Perm. Kommittén för Fruktodlingsförsök N:o 20. Dahl, Else o. Forsberg, D., Handbok i konservering med Wecks konserveringsredskap. Övers. Malmö 1914.» De nu befintliga grönsakernas användning. Föredrag. Framtidens tr., Malmö 1918, 6 sid., 8:o.» Ingvar, A., o. Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Råd och anvisningar om användandet av grönsaker. Tr. hos Östgöta Correspondenten, Linköping sid.; 8:o.» Ingvar, A., o. Dahl, Carl G[eorg Valdemar], Trädgårdsprodukternas användning i hushållet. Alb. Bonnier. Stockholm 1918.» I phloxens tid. (Ur»Täppan» 1920, sid )» o. Carl G[eorg Valdemar], Trädgårdens vårblommor. Stockholm Alb. Bonnier 160 (3) sid., 8:o Dahlberg, Carl, Handledning i trädgårdsskötsel. Uppstäld efter undervisningsplanen för de särskilda klasserna vid folkskolelärare-seminarium i Linköping och derjemte lämpad för folkskolor och trädgårdsodlingens vänner. Norrköping M. W. Wallberg. Tryckt i Linköping hos Fr. Wallin. 3 pl., (6) 166 sid.; 8:o.» 2:dra öfvers. och omarb. uppl. Norrköping M. W. Wallberg. (2) 147 (3) sid., 8 :o. Dahlberg, Erik, Suecia antiqva et hodierna. Paris o. Stockholm blad med 469 bilder i kopparstick.

14 » (facsimile-uppl.) Utg. af P. A. Huldberg, tr. hos J. & A. Riis, Stockholm Tv. 4:o. Text: Beskrifning öfver städer, egendomar, minnesmärken m. m. upptagne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna (af C. F. Lindström). (4) 92 sid. Suppl.: Prospekter af åtskillige märkvärdige byggnader, säterier och herregårdar uti Skåne... som blifvit år 1680 aftagne, ritade och samlade af ingenieur capitain Burman, men nu... utgifne år 1856 af Abraham Fischer. (2) 14 (2) sid.» (i fotolitografi af P. H. Mandel.) Fr. Skoglund, tr. hos J. & A. Riis, Stockholm Tv. 4:o. (25,5X32). Text: Kortfattad text till afbildningarne uti E. Dahlbergs Suecia antiqua et hodierna. 119 sid.» Opus celeberrimum dirigente Hans Hildebrand; denus ed Wahlstroem & Widstrand. Holmiae, Wahlström & Widstrand; tr. Idun » (Text utarb. av E. Wennberg.) Wahlström & Widstrand, tr. hos I. Marcus, Stockholm Dahlberg, Erik, Suecia antiqva et hodierna. Sverige i forntid och nutid Nationaluppl. med kort beskrifvande text af Aron Rydfors. Fröléen & Comp., Centraltryckeriet, Stockholm » Ny uppl. Fröléen & Comp., Stockholm Dahlman, G. T., Den färdige trädgårdsmästaren, eller nödige vettenskaper för trädkiöks-, humble- och orangerie gårds arbetare, allom dem till tienst, som äro äiskare deraf... Stockholm Tryckt hos B. G. Schneider. (8) 230 sid., 8:o.» Krydde- eller kiöks-gårds arbetares nödige vettenskapers ytterligare beskrifning. G. D. Stockholm Tryckt hos P. J. Nyström. 37 (3) sid.; 8:o.» Strengnäs Dahlmark, Nils, Fruktträd och bärbuskar, deras plantering och skötsel m. m. En kort praktisk handledning för den mindre jordbrukaren. Af Kungl. Landtbruksakademien prisbelönt skrift. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. 96 sid.; 8:o. Småskrifter i landtbruk. 12.» Om rosor och rosenodling på fritt land och under glas. En handbok för trädgårdsvänner och amatörer. Med 19 bilder i texten. Stockholm Alb. Bonnier. VII, (1) 143 sid.; 8:o.» trädgårdsvänner, amatörer och yrkesmän. 2:dra genomsedda och tillökade upplagan. Med 39 bilder i texten. Stockholm (4) 170 (1) sid., 8:o. Allmännyttigt handbibliotek. 146.» 3 :dje uppl. Stockholm Allmännyttigt handbibliotek. 146.» Våra fruktskördar. En kort, praktisk handledning vid de olika fruktslagens afplockning, sortering, packning, försändning och vinterförvaring, afsedd för mindre fruktodlare. Med 24 fig. i texten. Stockholm Alb. Bonnier. 62 (1) sid.; 8:o. Allmännyttig; handbibliotek. 148.» Våra köksväxter och grönsaker. Praktisk handledning vid uppdragning och skötsel af alla för hushållet behöfliga rotväxter och grönsaker. Särskilt lämpad för egna hem, koloniträdgårdar, småbruk m. fl. större och mindre odlingar. Med 14 bilder. Stockholm Alb. Bonnier. 106 (2) sid.; 8:o.» 2:dra genomsedda och tillökade uppl. Stockholm (2) sid.; 8:o. Allmännyttigt handbibliotek. 147.

15 » 3:dje genomsedda och tillökade uppl. Stockholm :o.» Boken om krysantemum, dess historia och odling. Praktisk handbok för träd gårdsvänner, amatörer och yrkesmän. Med 19 bilder i texten. Stockholm Alb. Bonnier.» Vårt hems trädgårdsbok. Stockholm Vårt hem. Tryckt hos Åhlén & Holm. 216 sid., 8:o. Vårt hems praktiska handböcker. Deckberg, Olof, Kårt och tydelig beskrifning om den turkiska tobakens planterande. Stockholm Dehlin, J. A., Några korta anvisningar för trädgården. Eksjö Eksjötidningens tryckeri. 14 sid., 8:o. Dietrich, Friedrich Gottlieb, Anvisning til trägårdars förmonliga odlande med apothekväxter. Öfvers. af N. Nordquist. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindh. (16) 290. (2) sid., 8:o.» Vinter-handbok för trädgårdsmästare och blomster- älskare, innehållande anvisning at utan drifhus eller drifbänkar förvara blommor och trägårdsväxter öfver vintern i rum eller källare och förbereda dem till utflyttning under bar himmel. Efter egna rön. Öfvers. af N. Nordquist. Stockholm Tryckt hos J. P. Lindh. (14) 207 (1). sid.; 8:o. Dvärgfruktträd, odlade i fritt och öppet fält. Efter Trädgårdstidningen. Täflingsskrift, som...vunnit 1 :sta pris. Utg. på föranstaltande af Bärgslagsposten såsom bil. till dess prenumeranter. Lindesbärg Tryckt i Bärgslagspostens tryckeri. 34 (1) sid.; 8:o. Eckerbom, A. K., De odlade växternas lifsföreteelser och lefnadsvillkor. Med ett förord af prof. H. Juhlin-Dannfelt. Stockholm C. E. Fritzes bokförlag. Tryckt i Uppsala hos Almqvist & Wiksell. (6) 62 sid.; 8:o. Edholm, Harald, Ett nytt användningsområde för elektriciteten. Drivning av växter i drivhus och bänkar. Föredrag vid Svenska Motokulturföreningens årsmöte den 1 6 mars Stockholm Seelig & Co. Centraltryckeriet. 35 sid.; 8:o. Meddelanden från Svenska Motokulturföreningen. 113 (1926: 3). Edholm, Harald, Den elektriska drivbänken. För handelsträdgård och villahushåll. Stockholm Bonnier. 119 (1) sid.; 8:o. Tekniska meddelanden från Kungl. Vattenfallsstyrelsen. Ser. E. N :r 1 3. Ehrenborg, A. F:a, Om vin af svenska bär, samt citronmjöd liknande champagne. 2:dra uppl. Upsala :o. Ehrenreich, J[ohann] E[berhard] L[udzig], Rön om sparrisplantering. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. (Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 26, 1765 ) Eisen, J. G., Konst att torka och inpacka alla slags grönsaker och frukter. Öfvers. från tyskan. Stockholm sid. Ekeberg Carl Gust[af], Berättelse om chinesiska oljefröet och dess trefnad i Sverige. Stockholm Tryckt hos L. Salvius. 8:o. (Sid i K. Sv. Vetenskapsakademiens handlingar. Vol. 25, 1764.)

16 Ekelund, A., Trädgårdskonstens historia. Ystad Tryckt hos Larssons pappersindustri A.-B. 29 sid., 8:o. Svensk Trädgårdslitteratur. I.» Fältmätning. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. II.» Avvägning. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. III.» Yt- och rymdberäkningar samt deras tillämpning inom trädgårdsyrket. Ystad Svensk Trädgårdslitteratur. IV. Ekström, Fr[edrik]; Aug[ust], Trädgårdsbok för folkskolan, folkskolelärare och allmogen. Med i texten tryckta trädsnitt. Stockholm Samson & Wallin. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. XVI 80 sid., 8:o.»-- 2:dra uppl., omarbetad och försedd med flere träsnitt. Arboga Bergström & Lundborg. Tryckt hos L. Söderqvist. X 74 (3) sid.; 8:o.» 3:dje uppl., omarbetad och försedd med flere träsnitt. Stockholm S. Flodin. 89 (3) sid., 8:o.» Rön och iakttagelser rörande trädgårdsundervisningen i och för folkskolan, samlade under en med understöd af allmänna medel företagen pedagogisk resa, sommaren Stockholm Tryckt hos L. Söderqvist. 37 sid.; 8:o. Bihang till folkskoletidskriften Föreningen. Elbert, J. A., Steninge handelsträdgård. Stockholm Tryckt hos E. Nyberg. 35 sid., 8 :o. Elektrische Erdheizung. Sundbyberg, Sieverts kabelverk. Tryckt i Antonsons tryckeri, Göteborg sid., illustrerad; 8:o. Eneroth, [Pehr] Olof [Emanuel], Om naturförsköningskonst (Iakttagelser i norra Tyskland, Danmark och Skåne sommaren 1855.) Stockholm Tryckt i Hörbergs tryckeri. (4) sid.; sid (1) sid. (Särtryck ur förf:s Studier i trädgårdsodling och naturförsköningskonst.)» Trädgårdsbok för allmogen. Stockholm Förf. Tryckt hos C. M. Thimgren. (8) 48 sid., 8:o.» 2:dra omarbetade uppl. Stockholm Förf. Tryckt hos J. Beckman. (8) 52 sid., 8:o.» 3 :dje omarbetade uppl. Stockholm Förf. Tryckt hos Norstedt. (8) 80 sid., 8:o. Folkskrifter i trädgårdsodling och trädskötsel af Olof Eneroth. 1.» 4:de omarbetade uppl. Stockholm Norstedt. (8) 80 sid.; 8:o.» Trädgårdsodling och naturförsköningskonst. Studier. Saml. (1) 2 3. Stockholm (1) Alb. Bonnier. Tryckt hos Hörberg.; (2) J. Beckman; (3) P. A. Nyman (4) 123 sid; 8:o (4) 132 sid.; 8:o (6) 194 sid.; 8:o.» Fruktträds plantering och vård. Stockholm Tryckt hos P. A. Norsted & Söner. 31 (1) sid.; 8:o. (Särtryck ur tidskr. Läsning för folket.)

17 » 2:dra omarbetade uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 32 sid.; 8:o. Folkskrifter i trädgårdsodling och trädskötsel af Olof Eneroth. 2.» Reglor att iakttaga vid plantering af fruktträd. (Undert. O. E.) Stockholm Tryckt hos J. Beckman. 4 sid.; 8:o.» Om insamling, förvaring, inpackning, forsling och torkning af frukt... (Sammandrag efter erfarne mäns uppgifter.) Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 31 (1) sid., 8:o. (Särtryck ur tidsår. Läsning för folket.)» Om skolträdgårdar. Norrköping Tryckt i Föreningens tryckeri. 19 sid.; 8:o. Eneroth, [Per] Olof [Emanuel], Om skolträdgårdar. 2 :dra uppl. (med ett tillägg om seminariiträdgårdar m. m.). Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» och seminariiträdgårdar. 3:dje uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Nyman. 32 sid.; 1 plan, 8:o.» Om Sveriges fruktträdsodling samt om allmänna fruktutställningar. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 31 sid., 8:o.» Handbok i svensk pomologi Stockholm P. A. Nyman (1). P. A. Norstedt & Söner (2). 1) Inledning till fruktträdens och trädfrukternas beskrifning med särskildt afseende på Sverige (8) 212 sid.; 8:o. 2) Svensk pomona eller beskrifning öfver ädlare i Sverge på fritt land, odlade trädfrukter och fruktträd XXI (2) 403 sid.; 24 pl.; 8:o.» 1. 2:dra uppl. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. (8) 198 sid., 8:o.» Bidrag till Europas pomona vid dess nordgräns. Bihang till Svensk pomona. Pomologiska anteckningar efter undersökning af profympfrukter å omkring 800 varieteter från Europa och N. Amerika åren Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. (4) 84 sid.; 8:o.» Handbok i svensk pomologi.. Ny upplaga, omarbetad och tillökad af Alexandra Smirnoff. Del 1 5. Stockholm P. A. Norstedt & Söner. 1) Allmän inledning (1) sid.; 8:o. 2) Äpplen (1) sid.; 8:o. 3) Päron (1) sid.; 8:o. 4) Körsbär och plommon (1) sid.; 8:o. 5) Sydfrukter. Bärträd. Bärbuskar. Fruktbärande örter (1) sid.; 8:o. Engberg, August, Om trädgårdsskötseln och fröodlingen i utlandet. Utdrag af en reseberättelse till K. Landtbruks-akademiens förvaltnings-komité. Stockholm Tryckt i Kongl. boktryckeriet. 1 5 sid.; 8 :o. (Särtryck ur Landtbruks-akad :s handlingar och tidskrift.) Engelskjön, C[hristian August], Gödslingen af våra krukväxter. (Om vore Potteplanters Gjödsling.) En utförlig praktisk anvisning för blomsterälskare och trädgårdsodlare. Med 5 planscher. Kristiania och Köpenhamn (Tryckt i Kristiania.) 42 sid.; 8:o.» Om rosodling i boningsrum efter C. E. Föredrag hållet i Stockholms Gartnersällskap af O[scar] Tamm. Stockholm Centraltryckeriet. 11 sid., 8:o.

18 Eriksson, Elof, Sveriges Trädgårdssällskap förr och nu. Stockholm (Ur Trädgården )» Generalregister till årgångarna av Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift (Ur Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1887.) Eriksson, Gösta [= Erik Gustaf Astle], Gödsling av köksväxter. Göteborg Tryckt hos Göteborgs litogr. A.-B. 16 sid., 8:o. Eriksson, Hugo, Huru skola vi ordna och sköta vår trädgårdstäppa? Alingsås Tryckt hos Alingsas tryckeri A.-B. 52 sid., 8:o.» 2:dra uppl. Tidaholm Tryckt hos Tidaholms tr.-a.-b. 53 sid., 8:o. Ericsson, Jac[ob], Hallands pomologiska sällskaps samlade rön om fruktodling med fruktlista år 1900, i hufvudsak sammanförd och ordnad af sällsk:s ordf. Jac. Ericsson. Halmstad Tryckt i tidn. Hallands tryckeri. 29 sid.; 8:o. Eriksson, Jakob, Om fruktträdsodlingen vid de tyska landsvägarne jämte några ord om denna odlings betydelse för vårt land. Föredrag hållet vid Sv. Trädgårdsföreningens sammankomst den 29 nov Stockholm Centraltryckeriet. 12 sid.; 8:o. (Särtryck ur Sv. Trädgårdsföreningens tidskrift 1882.)» Om potatissjukan, dess historia och natur samt skyddsmedlen deremot. P. A. Norstedt S: Söner, Stockholm sid. o. 2 pl., 8:o.» Tre botaniska väggtaflor: våra vigtigaste kulturväxter och deras sjukdomar. 3 färglagda tavlor & 8 :o 29 sid. beskrivning. Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1884.»» Bidrag till kännedomen om våra odlade växters sjukdomar. Med 9 lit. och färgl. tafl. Stockholm K. Landtbruksakademiens experimentalfält. Meddelanden. N:r 1.» Om växtsjukdomarnas ekonomiska betydelse. Stockholm sid.; lit. 8:o.» Botaniska väggtaflor. Ny serie Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» 2:dra uppl. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner.» Amerikanska krusbärsmjöldaggen på allmän invandring i vårt land. Stockholm Centraltryckeriet. 4 sid.; 4:o. (Särtryck ur Trädgården aug ) Eriksson, Jakob, o. Wulff, Th. Den amerikanska krusbärsmjöldaggen, dess natur och utbredning samt kampen mot densamma Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 1.» Hvad är amerikanska krusbärsmjöldaggen, och hvad bör göras mot densamma?. Anvisningar och råd till Sveriges krusbärsodlare. Emil Jansson, Malmö sid. 8:o. Småskrifter i landtbruk. 16.» Krusbärsmjöldaggen.Hvad är att göra mot amerikanska krusbärsmjöldaggen hösten 1907 och våren Linköping Tryckt hos A. Billsten. 2 sid.; 8:o. (Ur Landtmannen 1907.)» Om grenbrand å alm. Att beakta vid plantering av alm Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 58.

19 » Filtsjuka på potatis Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 67.» Svampsjukdomar å svenska gurkväxtodlingar Meddelanden fr. Centralanstalten. N:r 76.» Om blom- och grentorka (moniliatorka) å våra fruktträd, dess förekomst, natur och bekämpande. Med 9 textfig. Stockholm Tryckt hos I. Haeggström. 17 sid.; 8:o. Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Meddelande. N:r 65. Ericsson, N[ils] J[ohan], Blomsterodling i boningsrum. Handledning för blomsteridkare. Stockholm Ad. Bonnier. Tryckt hos I. Marcus. 195 sid., 8:o.» Handledning vid blomsterodling i boningsrum. Med afbildningar i stentryck. 2:dra genomsedda och tillökade upplagan. Stockholm Tryckt hos Alb. Bonnier. 191 (1) sid.; 12:o.» 3:dje förb. uppl. Stockholm Tryckt hos I. Marcus. 191 (1) sid., 8:o. Ad. Bonniers allmännyttiga handböcker. 3.» 4:de uppl., genoms. och omarb. af Aug. P. Andersson. Med 43 illustr. Stockholm (1) sid., 8:o. Ad. Bonniers... handböcker.» Anteckningar under en resa i Skåne sommaren En bild af trädgårdsskötselns ståndpunkt derstädes. Stockholm Tryckt hos P. A. Norstedt & Söner. 29 sid.; 8:o. Fahl, Gustaf, Våra odlade växters fiender. Vestgöta-Postens tr., Lidköping sid; 8:o. Fahlcrantz, Carl Johan, Kalle Björkkvists lilla trädgårdsbok för egna hem. Stockholm Fahlcrantz. (Pseud.) 95 (1) sid.; 8:o. Allmännyttiga handböcker. 2. Feilitzen, [Carl Axel] Hj[almar] von, Torfvens och dess produkters användning i trädgården. Göteborg Tryckt hos W. Zachrisson. 18 sid., 8:o.» Några erfarenheter från åttaåriga försöksodlingar med köksväxter på kväfverik torfjord vid Torestorp. (Ur Svenska mosskulturfören:s tidskr Sid )» Några ord om rationell gödsling i koloniträdgårdarna i Jönköping. Föredrag vid Jönköpings trädgårdskolonisters årsmöte den 3 mars Jönköping Tryckt hos Tryckeri A.-B. Småland. 28 (1) sid.; 8:o. Fernström, Iwan, Vinberedning i hushållet med äkta vinjäst. Malmö Tr. hos Carl Blom, Lund. 9 sid.; 8:o. (Ur Täppan.) Festskrift utgiven med anledning av Södra sommarstadens 10-årsjubileum Malmö A.-B. Malmö Centraltryckeri. 54 sid. Fleischer, Esaias, Trädgårds-bok. Öfversättn. (af Carl Fredr. Fallén). Lund Tryckt hos Joh. Lundblad. (24) 635 (7) sid.; 8:o.» 2:dra uppl. Lund (24) 640 (7) sid.; 8:o» Öfversatt af Carl Fredrik Fallén. Lund 1805 (24) 640 (7) sid.; 8:o.

20 Floderus, Matts, Sveriges älsta botaniska trädgård (Västerås). Malmö Tr. hos Carl Blom Lund. 28 sid., 1 pl.; 8:o. (Ur Täppan.) Flodström, 1., Om uppdragning af nya rossorter genom konstmässig befruktning. Stockholm Centraltryckeriet. 8 sid.; 8:o. (Ur Svenska Trädgårdsföreningens tidskrift 1892.) Flora för små Blomster-älskare. Stockholm Tryckt hos S. Rumstedt. 42 sid.; 28 pl.; 12:o. Florin, C[arl] L., Om drivning av perenna växter. Anförande vid Stockholms Gartnersällskaps sammanträde d. 7 dec Stockholm Aftonbladets tr. 8 sid.; 8:o. Meddelande fr. Stockholms Gartnersällskap. N:r 1.» o. Florin, Rudolf, P. J. Bergius, en ny äpplesort. Stockholm (Ur Acta Horti Bergiani.) Florin, C[arl] L., Katalog över Stockholms Gartnersällskaps boksamling omfattande litteratur utgiven efter år Stockholm Aftonbladets tr. 15 sid.» o. Askerlund, Ernst, Katalog över Knut Bovins boksamling tillhörande Stockholms Gartnersällskap. Stockholm Emil Holmbergs boktr. 32 sid. Florin, E[lsa] H[enriette f. Borgenstam] o. Florin, Rudolf, Redogörelse för försöksverksamheten vid Experimentalfältets trädgårdsavdelning år Stockholm Nya tryckeribolaget. 5 sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 2,1924.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 4. Florin, E[lsa] H[enriette f. Borgenstam], Pollinering och fruktsättning hos päronsorter. (Pollination of pears.) Stockholm Nya tryckeribolaget. 38 (1) sid., 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 1 2, 1925.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 5.» Pollinering och fruktsättning hos plommonsorter. (Pollination of plums.) 59 (1) sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1927.) Meddelanden från Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. 12. Florin, Rudolf, Biologiska undersökningar av fruktträd. Stockholm (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1918.)» Ett besprutningsförsök med svavelkalkvätska sommaren De biologiska försöken Stockholm (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1919.)» Om sortkombination i fruktträdgårdar Med ett inlägg av Thore Lindfors samt rättelse och kommentar av M. G. Stålfeldt. Stockholm Nya tryckeribolaget 19 sid.; 8:o. (Ur Sveriges Pomol. förenings årsskrift. Häfte 1, 1922.) Sveriges Pomol. förenings försöksverksamhet. Meddelanden. N:r 12.» Körsbärsträdens pollinering. (Pollination of cherries.) Stockholm Nya tryckeribolaget. 33 (1) sid.; 8:o. Meddelanden fr. Permanenta kommittén för fruktodlingsförsök. N :r 1. Flygare, Natte [= Natanael Stefanus], Förvaring af frukt i kylhus. Föredrag hållet vid Sveriges Pomol. förenings sammanträde under lantbruksveckan i Stockholm d. 20 mars Linköping Östgöta Correspondentens tryckeri. 8 sid.; 8:o. (Omslag: Sveriges Pomol. förenings årsskrift 1912.)

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928

ESIAS TEGNÉR SAMLADE SKRIFTER, TREDJE BANDET, Dikter. Mindre dikter. Malmö Världsliteraturens förlag, Vitus Peterssons Bokindustri, 1928 RYDEBÄCKS MUSEUM - BÖCKER i helfranskt läderomslag: ARKEOLOGISKA FORSKNINGAR OCH FYND Tillägnad Konung Gustav VI Adolf, Utgiven av Svenska Arkeologiska Samfundet som minne av kungens 70-årsdag den 11 november

Läs mer

[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman.

[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. 74 [VALLERIUS.] Anvisning för en Huushållare. - Var. i trycket på titeln. Stockholms horisont. Stockholm, Jul. Georg Matthiæ. [VALLERIUS.] Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horisont.

Läs mer

Svensk Läraretidning.

Svensk Läraretidning. _ et. mm STOCKHOLM, 5 JANUARI 1882. l:a årg. Prenumerationspris: Helt fix 3 kr. Tre fjerdedels år... 2» 50 öre. Hälft år 1» 75» Ett fjerdedels år... 1» I landsorten tillkommer postarvode. Utffifningsdag:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib-

dar böcker av och om Fredmka Bremer samt en del av hennes privata bib- INLEDNING Fredrika-Bremer-förbundet bildades 1884 av Sophie Adlersparre. Det är en religiöst och politiskt obunden sammanslutning, som är öppen for kvinnor och man oberoende av åzder, yrke och politisk

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse För POM 2007 Rapport 2008:18 Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse för POM 2007 2008-09-29 Referens Agneta Börjeson Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna

Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Klemming och jakten på de försvunna inkunablerna Anna Wolodarski Den 23 mars 1855 skickade dåvarande amanuensen vid Kungliga biblioteket Gustaf Edvard Klemming en ansökan till Kammarkollegiet. Han begärde

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Beteckning Institutionen för Matematik, Natur och Datavetenskap Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Josephina Wesström Juhlin November 2008 Examensarbete, 10p, B Biologi med inriktning mot

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria...

Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser. G Litteraturhistoria... Presentation av samlingens ägare... Boksamlingen... Hurviarbetat... SAB:s klassifikationssystem... Bibliografiska referenser A Bok- och biblioteksvasen... B Allmänt och blandat......... C Religion... E

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången

VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8. Sjuttiosjunde årgången VÄNERSBORGS SÖNERS GILLE Å R S S K R I F T 2 0 0 8 Sjuttiosjunde årgången Tryck: Mediatryck i Trollhättan 2008 Bokbinderi: Falköpings Bokbinderi Arne Andersson - världsstjärnan som Vänersborg inte får

Läs mer

VÄGVISARE TILL STUDIER AV DE AREELLA NÄRINGARNAS HISTORIA

VÄGVISARE TILL STUDIER AV DE AREELLA NÄRINGARNAS HISTORIA VÄGVISARE TILL STUDIER AV DE AREELLA NÄRINGARNAS HISTORIA vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Oktober 2011 Varför arbetar Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien med historia?...3 Det historiska arbetet

Läs mer

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012

Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet. Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 NOVEMBER 7 2013 Guldmynt ur Brenners samling i Pusjkinmuseet Varsamhet och dristighet kortspelarens främsta egenskaper? FIDEM i Glasgow 2012 Carl XVI Gustafs jubileumsminnestecken Pris 30 kr erik Montells

Läs mer

Appendix 4. I. Labot. ll. Persc. lii. Från Bilaga. Fö rö Noter, s. 1l Förkortnir. l. Labc Il. Plan IIl. Plan. V Assir VI. Labt. IV.

Appendix 4. I. Labot. ll. Persc. lii. Från Bilaga. Fö rö Noter, s. 1l Förkortnir. l. Labc Il. Plan IIl. Plan. V Assir VI. Labt. IV. His Förord Efterföljal valtnings ser, hvilk: att begag rörande I ter hafva Appendix 4 Landtbruksakademiens kemiska laboratorium under de första femtio åren - sett inifrån av dess dåvarande föreståndare

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK

UPPSALA UNIVERSITE SBIBLIOTEK FÖRTECKNING ÖVER ÅRSBÖCKER UTGIVNA SEDAN 1972: 1972: 127. 128. 1973: 129. l JO. 1974: l J l. l J2. 1975: l JJ. l J4. 1976: l J5. l J6. l J7. 1977: l J8. l J9. 140. 1978: 141. 142. 1979: 14 J. 144. 1980:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Bokhållare med dubbelt rykte

Bokhållare med dubbelt rykte östen hedin Bokhållare med dubbelt rykte Om Anders Petter Wy Bromanders stora pedagogiska projekt P å många sätt var pedagogen Anders Petter Wy Bromander (1811 1886) unik för sin tid. Hans stora mission

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

http://www.archive.org/details/hreuterdahlsteolooaul

http://www.archive.org/details/hreuterdahlsteolooaul Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/hreuterdahlsteolooaul H. REUTERDAHLS TEOLOGISKA. ÅSKÅDNING . REUTERDAHLS TEOLOGISKA ÅSKÅDNING

Läs mer

MATS REHNSTRÖM. katalog 77

MATS REHNSTRÖM. katalog 77 MATS REHNSTRÖM katalog 77 MODERNiteteR 1. BARTHEL, SVEN. Cykloncentrum. Teckningar av Roland Svensson. Stockholm, A. Bonniers boktryckeri, 1940. 188, (3) s. Ljusblått linnebd med vinröd titeletikett i

Läs mer

Oumbärlig Rådgifvare. för hvarje Hem. En lättfattlig Handbok för hvarje husmoder att rådfråga. Fru Laura G. Fr...

Oumbärlig Rådgifvare. för hvarje Hem. En lättfattlig Handbok för hvarje husmoder att rådfråga. Fru Laura G. Fr... Hufvudvilkoret för att kunna göra hemmet trefligt äro: Ordning, renlighet noggrannhet och sparsamhet. Så inleds denna Oumbärliga Rådgifvare, ursprungligen utgiven år 1888. I denna bok får vi lära oss allt

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 Ö STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1930:10 JORDBRUKSDEPARTEMENTET UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD ANVÄND

Läs mer

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången POSTHUSET, KUMLA ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27 1956 27:e årgången BANKJE~ ar genom SIna stora resurser banken för alla slags bankaffärer. Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. V år Dlåltid intaga

Läs mer