[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman."

Transkript

1 74 [VALLERIUS.] Anvisning för en Huushållare. - Var. i trycket på titeln. Stockholms horisont. Stockholm, Jul. Georg Matthiæ. [VALLERIUS.] Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horisont. Stockholm, A. Holm. 727 [HASSELBOM.] Underrättelse om förbättring af åkerbruket. 6 ' polh. Stockholm, Merckell. [STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. 729 [A. CELSIUS.] Om Oeconomien i gemen, samt om en Hushållares plikt. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 730 [A. CELSIUS.] Underrättelse huru jorden kan förbättras och göras mera fruktbar. - Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 73 [A. CELSIUS.] Jupiters första månes förmörkelser. - Några anmärkningar vid Akerbruk, som vidare stå at observeras. - Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 732 [A. CELSIUS.] Extract af Kyrko H. H:r Magist: Ol. Bromans bref, dat. Hudwikswald 729, angående åkerbruk. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn. 733 [A. CELSIUS.] Underrättelse om Lin af Kyrko-H. Broman i Hudwikswald. - Var. i trycket på titeln. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn. 734 [D. MENLÖS.] Underrättelse om bistockar. Jönköpings merid. Jönköp.,Falks enka. 735 [MENLÖS.] Underrättelse om huru man skall spara ved och bränne. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka. 736 [A. CELSIUS.] Chymiske försök med allehanda jordmohner, som til Sädes-och Trädgårdsland tjenlige äro.

2 Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 737 [A. CELSIUS.] Forts. om Chymiska försök med allehanda jordmohner. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. [MENLÖS.] Fortsättning från 735 års almanach om vedbesparingen. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux. 739 [MENLÖS:] Fortsättning om vedbesparingen. Jönköpings horiz. Jönköp., Falks enka. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Carlskrona merid. Carlskrona, Paulssen. 740 [A. CELSIUS.] Om Schäfferiers inrättande, ur Com. R. Alströms Tractat om Fåra-skötseln, jemte flera rön i samma ämne. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 74 [A. CELSIUS.] Hus-Hålls Almanach. - Forts. om schäferiers inrättande. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 743 [HJORTER.] Anmärkningar om Inländska växter, af Archiat. von Linné. Upsala horiz. Stockholm, Merckells enka. 744 [A. CELSIUS.] Hus-Hålls Almanach. - Underrättelse om nyttan af växternas olika kön vid Åkerbruk och Trädgårdar, af Archiat. v. Linné. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius. 745 [VASSENIUS.] Underrättelse om Åkerbrukets förbättrande. Med detta fortsättes i denna författares följande almanachor. Skara horiz. Skara, Möller. [A. CELSIUS.] Forts. om nyttan af växternas olika kön. - Två upplagor. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius. [WAHLSTRÖM.] Nyttige reglor vid Timmers fällande til Husbyggnad. 2 2

3 Westerås merid. Westerås, Devall. [HIELM.] Botemedel vid hästsjukdomar. Jönköp. merid. Jönköping, Merckell. 746 [WAHLSTRÖM.] Forts. om det, som vid godt och beständigt Timmers fällande bör i akt tagas. Westerås merid. Westerås, Devall. [HEDSTRÖM.] Utdrag utur K. Vet. Academiens Handlingar om et försökt medel at med sparsamhet föda hästar och boskap. - I almanachan samma spådomar som hos Eenhorn 674. Gthbgs horiz. Götheborg, Lange. 747 [WAHLSTRÖM.] Fortsättning om godt Timmers erhållande. Westerås' merid. Westerås, Dewall. [LIEDBECK.] Underrätelse om Botemedel emot Boskaps-sjukdomar. Jönköpings horiz. Wexiö, Merckell. 749 [LINNÆUS, C.,] Beskrifning om öl. Förf. enl. & KVA Prot /2:4. Stockholms horisont. Stockholm, L.Salvius. [TURSÉN, E.Z.,] Beskrifning om jordpäron. KVA Prot /4:2 & 28/5:2. Lunds horisont. Stockholm, L.Salvius. Underrättelse om linets uppodlande. [Efter H. HUSS.] KVA Prot /5:6 & KVA Handl. 747, p. 97. Göteborgs horisont. Stockholm, L.L.Grefing. 750 [LINNÆUS, C.,] Handling om skogars plantering. Stockholms horisont. Stockholm, L.L.Grefing. Medel, at öka gödslen til landt-brukets förbättring. [Efter C.G.LÖWENHJELM.] KVA Prot /5: 8 & KVA Handl. 748, p. 45. Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. [RUDENSCHÖLD, U.,] Beskrifning om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Utdrag ur: "Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Af... Commerce Collegio utgifven. Stockholm 749." Jfr Komm. koll. prot /4. 2 upptar namnet Tunen, men enl. uppg. av prof. B.Hildebrand är förf. E.Z.Tursén, ämnesven i KVA. 2 Jfr Hist. tidskr. 63 (943), p. 54, upps. av G. Utterström. 3 3

4 75 Anmärkningar om kummin-hagars anläggande och skötsel. [Efter A.ROSENSTEN.] Sammandrag av uppsats i KVA Handl. 744, p Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. Någre nyttige närings-medel på landet. [Efter A.J.NORDENBERG.] 3 Till största delen efter KVA Handl. 74, p. 20, "Anledning till åtskilliga ofelbara närings- och hjelpmedel uti hushållningen på landet". Göteborgs horisont. Stockholm, P.J.Nyström. 752 Underrättelse om bien och deras skötsel. 4 Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. Underrättelse om jordmerg eller mergel och dess nytta i åkerbruket. (Här näst, vill Gud, skal underrättelse meddelas om jordmergens nyttjande vid åkerbruket.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 754 Fortsättning om jordmärg och dess nytjande vid åkerbruket. 5 ROSÉN, N., Vidare fortsättning af försökte medel emot barnasjukdomar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 756 STRIDSBERG, M., Nya sätt at anlägga humlegårdar. Sätt at utrota land- eller flyg-hafra utur åker-jorden. [Efter T. TIBURTIUS.] Jfr KVA Handl. 750, p. 3 & för sista stycket KVA Handl. 749, p. 87. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 758 [BRAUNER, J.,] Några nödiga påminnelser vid åker-bruket. (Fortsättning häraf et annat år.) 6 Utdrag ur: Brauner, J., Tankar och försök om åker och äng upl. Stockholm 755, p Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 764 Om honungs-dagg, samt om insecter som skada säden på åkrarne. Delvis sammandrag av KVA Handl. 762, p. 87, upps. av J.LECHE. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet Förf. adl. Nordenskiöld. 4 Enl. uppsatsens inledning "...at först utur de nyaste och bästa auctorers beskrifningar om bien, andraga de förnämsta omständigheter." 5 Manuskriptet finnes i KVA Sekr. ark. K Någon forts. tycks aldrig ha publicerats. 4 4

5 TÖRNSTEN, O., Underrättelse i vissa stycken af landt-hushållningen, rörande i synnerhet lins och hampas planterande, jämte bägges ytterligare beredning och förädlande, på hög befallning, til oförfarnas tjenst uptedde. (Contin. häraf nästkommande år.) 768 TÖRNSTEN. O., Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. (Continuation häraf nästkommande år.) 769 TÖRNSTEN. O., Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande m.m. (Continuation följer nästa år.) 770 TÖRNSTEN. O., Slutet af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. Fördelaktigt sätt, at brygga godt svagdricka, försökt i Carlscrona. Huru god och matnyttig olja kan tilredas af bok-nötter. Jfr KVA Handl. 769, p. 82, J. G. LILLJENBERG. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. 77 TÖRNSTEN. O., Beskrifning om hampas nytta, såning och beredande. (Slutet följer uti nästa års almanach.) [AHLGREN. L.,] Anmärkningar om den aldrakraftigaste gödsel, samt om sättet at samla och nyttja den samma. Jfr brev från L. Ahlgren till P.W. Wargentin /7. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. 772 TÖRNSTEN.O., Slutet af beskrivning om hampas såning och beredande. Påminnelser vid äng-skötslen. [Efter B. BERGIUS.] Sammandrag av KVA Præs. tal 769. Lunds horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr. Några påminnelser vid boskaps-skötslen. Jfr KVA Handl. 769, p. 49, P.A. GADD & p. 57, A. BERCH. Göteborgs horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr. 773 Om tjenliga ämnen til föda för boskapen, vid infallande foderbrist. 5 5

6 Delvis efter P. KALM, Præs. diss., Åbo, /5 med samma titel. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar. [Efter B. BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fought. KLOTH. O., Utdrag af svar på Kongl. Vetenskaps-academiens fråga, om bi-skötsel. (Fortsättning häraf kommer i nästa års almanach.) 774 [REGENSPURGER, J.D.,] Utdrag af en på tyska författad och af herr Regensberger i Petersburg til K. Wetenskaps acad. insänd skrift, om gödslens beredande, til åkerbrukets förkofring. [Övers. av J.DANIELSSON CHRISTERNIN.] 7 Namnet enl. brev till P.W. Wargentin 772 3/4. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvii tryckeri. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 2 föregående årens almanachor blifvit började. [Efter B.BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt. KLOTH. O., Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel. 775 SAVARY. J.F., Beskrifning, huru bladen af potater kunna med stor nytta beredas och användas såsom rök-tobak. Några anmärkningar om bi-skötslen. [Delvis efter P.E. PRINTZENSTIERNA.] KVA Handl. 773, p. 264 & 774, p. 39. Berättelse, huru granris blifvit nyttjadt til boskaps-foder. [Efter E.G. OXENSTIERNA.] KVA Handl. 772, p Stockholms horisont. Stockholm, Salvii tryckeri. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 3 föregående almanachor blifvit införde. [Efter B.BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt. KLOTH. O., Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel KVA Prot /2:4. 6 6

7 Fortsättning af underrättelsen om bi-skötsel. [Efter P. GULLANDER.] (Fortsättning häraf, nästa år.) 8 Samma förf. "Svar på den af Kongl. Vetenskaps academien för andra gången framstälda fråga om bi-skötsel. Stockholm 773." p PEHRSSON, O., Utdrag af O. Pehrssons i Oxlöt och Jäders socken i Södermanland, til K. Vetenskaps-academien ingifne berättelse, om de försök han gjort, at föda boskapskreatur med morötter och rofvor, för hvilka försök han, af de Sahlgrenska premiemedlen, fått en belöning... Stockholm h. Stockholm, J.G. Lange. BORGH.P., Sätt at förekomma röta och drypande bakom skorstenarna på halm-, bräde- eller torf-tak. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Fortsättning af nya täflings-ämnen til de af directeuren vid Ost-Indiska compagniet..., herr NICO. SAHLGREN stiftade premier för åren 776, 777, 778, 779och Om kol- eller sot-ax på hvetet. Delvis efter KVA Handl. 77, p. 7, P. WÄSSTRÖM. 9 Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Om mindre brunnen gödsels förmån på åkrar, framför den som är mycket brunnen. Möjl. efter J.G. WALLERIUS, Åkerbrukets chemiska grunder, Stockholm 778 & KVA Handl. 778, p. 242, J.J. HAARTMAN. 78 ASPELIN. C.F., Sätt at förbättra sanka ängar, försökt i Skåne. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Samma upps. som i Stockholms alm Om hvetets såning och skötsel. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [HOF, S.,] Om vilda träds plantering. (Fortsättning, nästa år, vil Gud!) Enl. KVA Prot /2: sammanställd efter arbeten av J.LECHE, Stockholm 764, och L. BROBERG, Stockholm 775. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 8 Tycks aldrig ha publicerats. 9 En mängd upps. i samma ämne finns även i andra band av KVA Handl. 7 7

8 Huru säd, med minsta spillning, kan skäras. Antagl. byggd på svaren till prisfrågan för 776, främst på det prisbelönta svaret av N. HUSBERG. I: Saml. af rön etc. rör. landtbruket, T.2. Stockholm 777, p BRAUNER, J., Några strödda lärdomar för landtmän, utdragne utur några bref ifrån framledne cammar-rådet baron Brauner, til en dess vän. [HOF, S.,] Fortsättning om vilda träds plantering. (Fortsättning häraf, nästa år, vill Gud.) Se Lunds alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. Några påminnelser om dikens nödvändighet, til åkrens och ängsmarkens förbättrande. (Fortsättning nästa år, vill Gud.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 784 [FISCHERSTRÖM, J.,] Om boskaps-skötslen. Enl. uppsatsens sista stycke. 0 Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [HOF, S.,] Fortsättning, om vilda träds plantering. Se Lunds alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. Slutet af de i nästföregående årets almanach til Götheborgs horizont införde påminnelser,om dikens nödvändighet och nytta, både för åkrar och ängar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 785 [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till nya Sw. ekonomiska dictionären. Om beteshagar. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till Nya svenska ekonomiska dictionären. Om potates eller jordpäron. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till Nya sv. ekonomiska dictionären. Om ladugårdsskötslen. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 786 WALLERIUS, J.G., Utdrag af belönte svar uppå Kongl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. 0 Jfr Nya svenska ekon. dictionären, D. 2, Stockholm 780, artikel: Boskap. 8 8

9 (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 787 Om kalfvars uppfödande. Möjl. förf. av Fischerström, jfr Nya sv. econ. dictionairen, D.2. Stockholm 780, artikel: Boskap. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 788 Om foder-ämnen för boskapskreatur. - Angående potaters förvarande. Lunds horisont. Stockholm, J.G. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 789 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 790 Vidhäftat: [CEDERHIELM, A.G.,] Råd til menige man [om användande av hästkött såsom näringsmedel.] Med förord av J.L. Odhelius. Se skrivelse i KVA Sekr. ark. K. 3. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. Vidhäftat. Se ovan Stockholms alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 79 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjordarternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 6 opag. sidor. 9 9

10 792 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 793 FISCHERSTRÖM, J., Om födan för de fattige uti hårda år. (Fortsättning nästa år.) 2 Shlms h. Stockholm, J.P. Lindh. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 794 ODHELIUS, J.L., Råd till lifsbärgning för den fattige, vid infallande dyr tid och fara för hungersnöd. (Fortsättn. från 793 års almanack.) Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh. FISCHERSTRÖM, J., Om nyttan af åtskillige ämnen, som vanligen mindre agtas eller ock aldeles borrtvräkas. (Fortsättn. en annan gång.) Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjordarternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 795 SWARTZ, O., Om de i Sverige brukelige sädes-arter. Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 3 FISCHERSTRÖM, J., Om nyttan av åtskillige ämnen, som vanligen agtas eller vräkas. (Fortsättning från nästföregående år.) (Fortsättn. en annan gång.) 4 Lunds horisont. WALLERIUS, J.G., Slutet af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjord-arternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. 796 SWARTZ, O., Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättn. nästa år.) 2 Synes syfta på upps. av J.L. Odhelius, se nedan Allla alm. t.o.m. 806 tryckta hos J.P. Lindh. 4 Någon ytterligare forts. tycks ej ha publicerats. 0 0

11 Stockholms horisont. FISCHERSTRÖM,J., Om nyttan af hvarjehanda bär. Lunds horisont. 797 SWARTZ, O., Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättning.) (Fortsättn. nästa år.) 798 SWARTZ, O., Afhandling om ekars fortplantning och skötsel. Uppå nådigste befallning til Kongl. Vetenskaps-academien författad. Stockholms horisont. SCHOERBING, C.M., Sätt att färga med orseille. Stockholms horisont. Samma uppsatser som i Stockholms alm. 5 Lunds horisont. Samma uppsatser som i Stockholms alm. Göteborgs horisont. 800 [SWARTZ, O.,] Nyttan af vilda träd och buskarter. (Fortsättning ifrån 797 års alman.) (Forts. e.a.g.) Stockholms horisont. Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont. 802 Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont. 803 [DARELLI, I. AF,] Kort berättelse, huru ladugårds-pigan Stina Persdotter, i några år och äfven sistledne vinter, ansat och stillat kreaturen vid Mjölsta gård,i Stockholms län och Gottröra socken. Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont. 804 NICANDER, H., Utdrag af flere beskrifningar om lin. 8 Stockholms horisont. 5 Här Schoerbings upps. före Swartz'. 6 Dessutom en del av början av forts. i Stockholms alm Utom den del som publ. i Lunds & Gbgs alm Förf.namnet och källorna angivna i en not.

12 Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont WÄSTRÖM, E., Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Slutet nästa år.) Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont WÄSTRÖM, E., Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Fortsättning.) DARELLI, I. AF, Om brand-ax eller sot i hvetet S[CHULTZENHEIM], D.v., Om rödsot. 87 [SWARTZ, O.,] Om kummin-odling. KVA Prot /2:4 88 Odling af rapsat [BERZELIUS, J.J.,] Korrt underrättelse om tillverkning af pottaska. 829 Kort underrättelse om den så kallade lungrötan hos häst-kreaturen. (Ur Veterinärinrättningens i Stockholm circulair-bref i mars och juli 826.) Antagl. förf. av S.A. NORLING [WAHLBERG, P.F.,] Om hampodling. 9 Variant av Gbgs alm. med samma upps. som i Stockholms alm F.o.m. 805 varje år samma upps. för samtl. här upptagna horisonter. 2 Samt. alm tryckta hos A.J. Segerstedt, Strängnäs. 22 Samt. alm tryckta hos J.P. Lindh. 23 Jfr KVA Handl. 756, p. 27, E.G. LIDBECK. 24 Se Sv. veter.tidskr., (906), p. 50, E. BOHM, Lungrötans uppträdande i Sverige. 2 2

13 833 Om humleplantering. 834 [WAHLBERG, P.F.,] Råd till landtmannen huru potäter böra användas till fodring, samt huru de med fördel odlas. 840 [BERZELIUS, J.J., POPPIUS, G., TAMM, P.A. & RETZIUS, A.,] Om begagnande af så kalladt jäst foder åt boskapen. KVA Prot /2: Att af sötig eller på annat sätt, i följd av groning, skadad säd bereda ett fulljäst, sundt och välsmakligt bröd. [Efter G.M. SCHWARTZ.] K. Sv. Lantbruksakad. handl. 84, p [NATHHORST, J.T.,] Om ängsvattning. KVA Prot /3: Om vigten af husslöjder och binäringar för svenska landtbruket. Jfr KVA Prot /4: Om linodling Om linrötning Bästa sättet att använda ben till gödning. Delvis efter J.T. NATHHORST, Lantbruksakad. Handl. 7 (847), p. 80. Nyttan af att samla borst och hår af svinkreatur. KVA Prot /2:4, sammandr. av upps. av borstbindaremästare TJUSBERG i Norrköping. 25 Förf. möjl. Hj. Nathhorst. 26 Båda dessa upps. sannolikt efter byzantinske stipendiaten A.NATHHORSTS reseberättelse över resa i Belgien Se föreg. not. 3 3

Den svenska lantbrukslitteraturen

Den svenska lantbrukslitteraturen Den svenska lantbrukslitteraturen Korrigeringar, kompletteringar och tillägg H1 = Den svenska lantbrukslitteraturen. I. Från äldsta tid t.o.m. år 1800. H2 = Den svenska lantbrukslitteraturen. II. Från

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Anna Dahlström Avdelningen för agrarhistoria, SLU Kristianstad, 5 april 2006 Vad är problemet med historielöshet i naturvården?

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Katalogisering av handpresstryck

Katalogisering av handpresstryck Katalogisering av handpresstryck Börja med att fundera ett ögonblick på vad man egentligen gör när man katalogiserar en bok: Man beskriver ett fysiskt föremål som utgör en manifestation av ett verk, normalt

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Förlagsbibliotek Sida 1 av 67

Förlagsbibliotek Sida 1 av 67 Förlagsbibliotek Sida 1 av 67 Kongl. Maj:ts nådige förklaring angående Gästgifwareskjuts och hwad til hämmande af hwarjehanda therwid inriktade missbruk och högst skadande olägenheter bör i akttagas; Gifwen

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2007 B 414-07 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. JG Ombud och offentlig försvarare: Advokat EN SAKEN

Läs mer

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening

Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening Eriksdalslundens Koloniträdgårdsförening En grön oas mellan Ringvägen och Årstaviken www.eriksdalslunden.se För aktuell information, se hemsidan och anslagstavlor i området. Karta över Eriksdalslunden

Läs mer

Sveriges Rikes Lag; gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 ISBN:

Sveriges Rikes Lag; gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 ISBN: böcker Sveriges Rikes Lag; gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 00 1780 Kongl. Tryckeriet Bokhylla 6 Facsimile utgåva Kongl. Maj:ts nådige förklaring angående Gästgifwareskjuts och hwad til hämmande

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02

Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Nordmalings brukshundklubb 2011-11-02 Klubbstugan Olofsfors Styrelsemöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Viktoria Hedström Erika Norberg Jenny Lund Iren Olofsson Meddelad frånvaro: Angelica

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

NÄRINGSLÄRA. www.almirall.com. Solutions with you in mind NÄRINGSLÄRA www.almirall.com Solutions with you in mind ALLMÄNNA RÅD Det har inte vetenskapligt visats att en särskild diet hjälper vid MS, inte heller att några dieter är effektiva på lång sikt. Nuvarande

Läs mer

2012-02- 01. Innehåll

2012-02- 01. Innehåll Innehåll Principer för ekologiskt lantbruk Rötning för produktion av biogas och biogödsel Effekter på växtodlings- och djurgårdar Rötning och grunder för ekologiskt lantbruk Slutsatser Andersson & Edström,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier

Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Postulatsdagar som firats på svenska tryckerier Av Östen Hedin Några av de vackraste tillfällestrycken är det synliga beviset på en företeelse i boktryckerierna som är värd att uppmärksammas. Med ursprung

Läs mer

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre.

Färdig gräsmatta. - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. Färdig gräsmatta - Ett bra underlag resulterar i en slitstarkare och grönare gräsmatta som tål både torka och regn bättre. - Ett normalt år kan man börja rulla ut gräs från mitten av maj och hålla på fram

Läs mer

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE

MEDDELANDE 1 (6) ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE MEDDELANDE 1 (6) Kontrollavdelningen Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/DNo ÖVERVAKNING AV FRAKT- OCH UNDERENTREPRENADARBETE I de årliga produktionskontrollerna av ekologisk produktion har det från ingången av 2012

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Äppelodlarlistan 2015

Äppelodlarlistan 2015 Äppelodlarlistan 2015 Svenska KRAV-märkta äpplen kan fortfarande vara svåra att hitta i butikerna, men de finns i enstaka butiker vid tillgång. Vill du ha svenska KRAV-märkta äpplen, efterfråga det i din

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS

Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Lantmäteristyrelsens arkiv - LMS Källa: Lantmäteriets hemsida I LMS-arkivet finns material från år 1628 och ända in på 1900-talet. Här finns vägkartor, läns- och landskapskartor, generalkartor, sockenkartor,

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN

SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN SANKT STAFFANS VISA UT KOMMER STAFFAN TEXT och MUSIK: Sankt Staffans visa - Ut kommer Staffan är en legendvisa som är sammanställd av två liknande varianter. Den egenartade melodin är upptecknad i Vittskövle

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.

Äng. Inger Runeson, biolog. Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis. Äng anläggning och skötsel Inger Runeson, biolog Pratensis AB Opparyd Råsgård 342 53 Lönashult Tel/fax 0470-75 10 25 Mobil 070-603 60 25 info@pratensis.se www.pratensis.se 2013 04 07 1 Naturliga ängar

Läs mer

KULT pro Power Entsafter

KULT pro Power Entsafter KULT pro Power Entsafter sv Användarguide 58 Användarguide Viktiga säkerhetsanvisningar Denna apparat är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga eller av

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter.

Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter. Nr 3 1553 Tabell 1. Maximigivor av kväve (kg/ha/år) till spannmål, oljeväxter och baljväxter Basåtgärd: Gödsling av åkerväxter Södra och Mellersta Finland Ler och Grova mjäl mineral Norra Finland Ler och

Läs mer

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön

Information till stugområden i Falkenbergs kommun. - nu kan vi ta hand om ert matavfall. Dina matrester - gott för miljön Information till stugområden i Falkenbergs kommun - nu kan vi ta hand om ert matavfall Dina matrester - gott för miljön 1 Matrester blir till biogas Mycket av det avfall som hushållen slänger är matavfall

Läs mer

4.2 Vad är träd bra för?

4.2 Vad är träd bra för? AGROFORESTRY 4.2 Vad är träd bra för? Dela upp eleverna i grupper och tilldela varje grupp varsin del av trädet som de får tillverka förslagsvis i papper eller kartong. Dela upp trädet i delarna; stammen,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr E 00:3 Kf 50/2000 Ks/K 2000.10128 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och

Läs mer

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911

Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 INLEDNING TILL Sammandrag af de enskilda bankernas uppgifter, 1866-1911 Sammandragen är utgivna med följande titlar: Sammandrag af de enskilda bankernas qvartals-uppgifter den 31 december 1866 Sammandrag

Läs mer

Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5)

Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5) Några av Sveriges kanaler i litteraturen - Svenskt och internationellt (Bibliografi) (Del 2 av 5) Av Christina Brage The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-7001_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5

Hökhult 5. Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress Hökhult 5. www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Län Jönköping Område Hökult Kommun Gnosjö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Fastighet i Hökhult med nära anslutning till sjön Flaten och med Store Mosse Nationalpark några minuters

Läs mer

Farstorps-Tågarp 1437

Farstorps-Tågarp 1437 Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 4.0 rum (1 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Det finns två ingångar, den gamla från 1929

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6

Kristen etisk front. i samarbete med Vetenskapsrådet 13. Rollspelet om etik & genetik Bilaga 6 Kristen etisk front Ni tror att alla levande varelser är formgivna av Gud, och att de följaktligen ser ut så som Gud vill att de ska se ut. Gud är allvetande och ofelbar medan människan inte kan veta allt

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur

Mjölkproduktion Får, get Nöt Annat produktionsdjur Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Anmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159

Rapport: Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel. På uppdrag av Etanolpartiet. Rapport TNS 2013-06-14 P-1527159 : Svenskarnas kunskap och attityd till fossilfria drivmedel På uppdrag av Etanolpartiet TNS -06- P-525 Innehåll Sammanfattning av resultaten 0 2 Miljöpåverkan genom bilkörning 0 Kunskap om olika drivmedels

Läs mer

Pressmeddelande 13-09- 16

Pressmeddelande 13-09- 16 Pressmeddelande 13-09- 16 Nordisk undersökning om matsvinn: Svenskar slänger oftast mat Svenskar är mest benägna i Norden att kasta livsmedel. Minst benägna att slänga mat är finländarna. Men det är framför

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen

Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Protokoll fört vid styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdag den 22 januari 2015 kl 19:00 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Sasa Radisavljevic GunnarScott, närv. t o m 13 c Andreas Johannesson

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11

Laborera åk 4-6. Lärarhandledning anpassad till LGR11 Laborera åk 4-6 Lärarhandledning anpassad till LGR11 Att arbeta med Laborera 4-6 Upptechs tema Laborera 4-6 är ett komplement till skolans kemiundervisning. Med glädje och nyfikenhet tar sig Laboria* och

Läs mer

Vad är jord och vad är substrat?

Vad är jord och vad är substrat? Vad är jord och vad är substrat? I dagligt tal säger de flesta människor jord om allt som växtens rötter kan växa i. Det är inte fel, men inte tillräckligt bra för en växtskötare. Jord är något vi går

Läs mer

Transport (Värde i Banko) 1065 40

Transport (Värde i Banko) 1065 40 År 1844 den 1sta November instäldte sig undertecknade, uppå derom gjorde begäran, hos Bonden Per Ersson i Dalkarlsbo By, Hedesunda Socken, för att uppteckna, värdera och emellan bemälde Per Erssons och

Läs mer

WÄSTGÖTHA BAHUSLÄND- SKA RESA

WÄSTGÖTHA BAHUSLÄND- SKA RESA PEHR KALMS Mag. Doc. in Hist. Nat. & Oecon. vid Åbo Academie, samt Ledamots af Kongl. Svenska Wetenskaps Academien WÄSTGÖTHA Och BAHUSLÄND- SKA RESA Förrättad År 1742. Med Anmärkningar uti Historia Naturali,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2007-08-28 Närvarande: f.d. justitierådet Lars K Beckman, justitierådet Leif Thorsson och regeringsrådet Lars Wennerström. Kompetens hos yrkesförare Enligt

Läs mer

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas)

1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) Bilar 1769 av Nicholas Cugnot 1885 Carl Benz tvåtaktsmotor (gas) T- Ford 1908-1927 av Henry Ford, Ford Motor Company Michigan USA 1950-60-70 amerikanska V8 motorer Vad är orsaken till att människan utvecklar

Läs mer

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp

Förnybar energi och självförsörjning på gården. Erik Steen Jensen Jordbruk Odlingssystem, teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Förnybar energi och självförsörjning på gården Erik Steen Jensen teknik och produktkvalitet SLU Alnarp Innehåll Bakgrund Ekologisk jordbruk, uthållighet och funktionell integritet Möjligheter och tilltag

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41

September 2013. Förändringar tredje kvartalet 2013 ARBETSLÖSHETSRAPPORT. Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 Stina Hamberg stina.hamberg@dik.se 08-466 24 41 ARBETSLÖSHETSRAPPORT September 2013 Förändringar tredje kvartalet 2013 Under tredje kvartalet 2013 var andelen arbetsökande något lägre än vad det var under

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken.

Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna under hela dansleken. Flickorna de små 1. Flickorna de små uti ringen de gå, de tänka just som så, en vän jag kunde få, 2. och om du vill bli allra kärastes min så bjuder jag dig att i dansen 3. träda in. 4. För bomfaderalla,

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849

INLEDNING. Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t angående nativiteten och mortaliteten m.m. Stockholm, 1844-1854 Täckningsår: 1836/40-1849 INLEDNING Kongl. Tabell-commissionens underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t angående nativitetens och mortalitetens förhållande åren... rikets folkmängd sistberörde år. Stockholm, 1823-1838 Täckningsår:

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. - Landtd. Sv. - Prop. N:o 13. Finlands Landtdags underdåniga svar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition, innehållande förslag till lag angående brandstodsföreningar. Stormäktigste, Allernådigste

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Inspirationsbilder. olika hus runt om i Skandinavien

Inspirationsbilder. olika hus runt om i Skandinavien Katalog 2015 Gardenhouse 1 2 Inspirationsbilder från olika hus runt om i Skandinavien 3 Historical conservatories Gardenhouse Det ni nu ser på följande sidor är den serie hus som ingår i vår kollektion

Läs mer

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon

Canadian Pacific. Linjens. Sällskapsresa till. C fcxl kcl k. i maj IQ3O. »Success of Klcfimond» 20,000 lon Canadian Pacific Linjens Sällskapsresa till C fcxl kcl k i maj IQ3O»Success of Klcfimond» 20,000 lon Avsikten med denna sällskapsresa är att arrangera för våra passagerare den möjligast bästa ock bekväma

Läs mer

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet

Ny Gästfrihet 1. Ämnet här i dag är Ny gästfrihet Ny Gästfrihet 1 En del tycker att det är bra när alla i församlingen känner alla. Vi har en så bra gemeskap. Alla känner alla. Men egentligen är ju det en brist. Församlingens uppdrag handlar ju om att

Läs mer

Gotlands Regementes Officerskassa

Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar för Gotlands Regementes Officerskassa Stadgar... 2 1 Ändamål... 2 2 Delägare... 2 3 Tillgångar... 2 4 Avgifter... 3 5 Styrelse... 3 6 Val av styrelse... 3 7 Revisorer... 3 8 Ordinarie sammanträden...

Läs mer

Biokol i urbana vegetationsbäddar

Biokol i urbana vegetationsbäddar Biokol i urbana vegetationsbäddar Ann-Mari Fransson Landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Planteringar som anlagts eller renoverats med biokol Herrhagsvägen Sthlm, biokol i växtbädd för träd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 15 Äldre småskrifter

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 15 Äldre småskrifter antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 15 Äldre småskrifter I denna cyberkatalog fortsätter vi att presentera arbeten ur vårt småskriftslager, denna gång med 100 stycken nykatalogiserade tryck - från

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer