[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman."

Transkript

1 74 [VALLERIUS.] Anvisning för en Huushållare. - Var. i trycket på titeln. Stockholms horisont. Stockholm, Jul. Georg Matthiæ. [VALLERIUS.] Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horisont. Stockholm, A. Holm. 727 [HASSELBOM.] Underrättelse om förbättring af åkerbruket. 6 ' polh. Stockholm, Merckell. [STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. 729 [A. CELSIUS.] Om Oeconomien i gemen, samt om en Hushållares plikt. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 730 [A. CELSIUS.] Underrättelse huru jorden kan förbättras och göras mera fruktbar. - Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 73 [A. CELSIUS.] Jupiters första månes förmörkelser. - Några anmärkningar vid Akerbruk, som vidare stå at observeras. - Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 732 [A. CELSIUS.] Extract af Kyrko H. H:r Magist: Ol. Bromans bref, dat. Hudwikswald 729, angående åkerbruk. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn. 733 [A. CELSIUS.] Underrättelse om Lin af Kyrko-H. Broman i Hudwikswald. - Var. i trycket på titeln. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn. 734 [D. MENLÖS.] Underrättelse om bistockar. Jönköpings merid. Jönköp.,Falks enka. 735 [MENLÖS.] Underrättelse om huru man skall spara ved och bränne. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka. 736 [A. CELSIUS.] Chymiske försök med allehanda jordmohner, som til Sädes-och Trädgårdsland tjenlige äro.

2 Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 737 [A. CELSIUS.] Forts. om Chymiska försök med allehanda jordmohner. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. [MENLÖS.] Fortsättning från 735 års almanach om vedbesparingen. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux. 739 [MENLÖS:] Fortsättning om vedbesparingen. Jönköpings horiz. Jönköp., Falks enka. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Carlskrona merid. Carlskrona, Paulssen. 740 [A. CELSIUS.] Om Schäfferiers inrättande, ur Com. R. Alströms Tractat om Fåra-skötseln, jemte flera rön i samma ämne. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 74 [A. CELSIUS.] Hus-Hålls Almanach. - Forts. om schäferiers inrättande. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 743 [HJORTER.] Anmärkningar om Inländska växter, af Archiat. von Linné. Upsala horiz. Stockholm, Merckells enka. 744 [A. CELSIUS.] Hus-Hålls Almanach. - Underrättelse om nyttan af växternas olika kön vid Åkerbruk och Trädgårdar, af Archiat. v. Linné. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius. 745 [VASSENIUS.] Underrättelse om Åkerbrukets förbättrande. Med detta fortsättes i denna författares följande almanachor. Skara horiz. Skara, Möller. [A. CELSIUS.] Forts. om nyttan af växternas olika kön. - Två upplagor. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius. [WAHLSTRÖM.] Nyttige reglor vid Timmers fällande til Husbyggnad. 2 2

3 Westerås merid. Westerås, Devall. [HIELM.] Botemedel vid hästsjukdomar. Jönköp. merid. Jönköping, Merckell. 746 [WAHLSTRÖM.] Forts. om det, som vid godt och beständigt Timmers fällande bör i akt tagas. Westerås merid. Westerås, Devall. [HEDSTRÖM.] Utdrag utur K. Vet. Academiens Handlingar om et försökt medel at med sparsamhet föda hästar och boskap. - I almanachan samma spådomar som hos Eenhorn 674. Gthbgs horiz. Götheborg, Lange. 747 [WAHLSTRÖM.] Fortsättning om godt Timmers erhållande. Westerås' merid. Westerås, Dewall. [LIEDBECK.] Underrätelse om Botemedel emot Boskaps-sjukdomar. Jönköpings horiz. Wexiö, Merckell. 749 [LINNÆUS, C.,] Beskrifning om öl. Förf. enl. & KVA Prot /2:4. Stockholms horisont. Stockholm, L.Salvius. [TURSÉN, E.Z.,] Beskrifning om jordpäron. KVA Prot /4:2 & 28/5:2. Lunds horisont. Stockholm, L.Salvius. Underrättelse om linets uppodlande. [Efter H. HUSS.] KVA Prot /5:6 & KVA Handl. 747, p. 97. Göteborgs horisont. Stockholm, L.L.Grefing. 750 [LINNÆUS, C.,] Handling om skogars plantering. Stockholms horisont. Stockholm, L.L.Grefing. Medel, at öka gödslen til landt-brukets förbättring. [Efter C.G.LÖWENHJELM.] KVA Prot /5: 8 & KVA Handl. 748, p. 45. Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. [RUDENSCHÖLD, U.,] Beskrifning om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Utdrag ur: "Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Af... Commerce Collegio utgifven. Stockholm 749." Jfr Komm. koll. prot /4. 2 upptar namnet Tunen, men enl. uppg. av prof. B.Hildebrand är förf. E.Z.Tursén, ämnesven i KVA. 2 Jfr Hist. tidskr. 63 (943), p. 54, upps. av G. Utterström. 3 3

4 75 Anmärkningar om kummin-hagars anläggande och skötsel. [Efter A.ROSENSTEN.] Sammandrag av uppsats i KVA Handl. 744, p Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. Någre nyttige närings-medel på landet. [Efter A.J.NORDENBERG.] 3 Till största delen efter KVA Handl. 74, p. 20, "Anledning till åtskilliga ofelbara närings- och hjelpmedel uti hushållningen på landet". Göteborgs horisont. Stockholm, P.J.Nyström. 752 Underrättelse om bien och deras skötsel. 4 Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. Underrättelse om jordmerg eller mergel och dess nytta i åkerbruket. (Här näst, vill Gud, skal underrättelse meddelas om jordmergens nyttjande vid åkerbruket.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 754 Fortsättning om jordmärg och dess nytjande vid åkerbruket. 5 ROSÉN, N., Vidare fortsättning af försökte medel emot barnasjukdomar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 756 STRIDSBERG, M., Nya sätt at anlägga humlegårdar. Sätt at utrota land- eller flyg-hafra utur åker-jorden. [Efter T. TIBURTIUS.] Jfr KVA Handl. 750, p. 3 & för sista stycket KVA Handl. 749, p. 87. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 758 [BRAUNER, J.,] Några nödiga påminnelser vid åker-bruket. (Fortsättning häraf et annat år.) 6 Utdrag ur: Brauner, J., Tankar och försök om åker och äng upl. Stockholm 755, p Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 764 Om honungs-dagg, samt om insecter som skada säden på åkrarne. Delvis sammandrag av KVA Handl. 762, p. 87, upps. av J.LECHE. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet Förf. adl. Nordenskiöld. 4 Enl. uppsatsens inledning "...at först utur de nyaste och bästa auctorers beskrifningar om bien, andraga de förnämsta omständigheter." 5 Manuskriptet finnes i KVA Sekr. ark. K Någon forts. tycks aldrig ha publicerats. 4 4

5 TÖRNSTEN, O., Underrättelse i vissa stycken af landt-hushållningen, rörande i synnerhet lins och hampas planterande, jämte bägges ytterligare beredning och förädlande, på hög befallning, til oförfarnas tjenst uptedde. (Contin. häraf nästkommande år.) 768 TÖRNSTEN. O., Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. (Continuation häraf nästkommande år.) 769 TÖRNSTEN. O., Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande m.m. (Continuation följer nästa år.) 770 TÖRNSTEN. O., Slutet af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. Fördelaktigt sätt, at brygga godt svagdricka, försökt i Carlscrona. Huru god och matnyttig olja kan tilredas af bok-nötter. Jfr KVA Handl. 769, p. 82, J. G. LILLJENBERG. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. 77 TÖRNSTEN. O., Beskrifning om hampas nytta, såning och beredande. (Slutet följer uti nästa års almanach.) [AHLGREN. L.,] Anmärkningar om den aldrakraftigaste gödsel, samt om sättet at samla och nyttja den samma. Jfr brev från L. Ahlgren till P.W. Wargentin /7. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. 772 TÖRNSTEN.O., Slutet af beskrivning om hampas såning och beredande. Påminnelser vid äng-skötslen. [Efter B. BERGIUS.] Sammandrag av KVA Præs. tal 769. Lunds horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr. Några påminnelser vid boskaps-skötslen. Jfr KVA Handl. 769, p. 49, P.A. GADD & p. 57, A. BERCH. Göteborgs horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr. 773 Om tjenliga ämnen til föda för boskapen, vid infallande foderbrist. 5 5

6 Delvis efter P. KALM, Præs. diss., Åbo, /5 med samma titel. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar. [Efter B. BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fought. KLOTH. O., Utdrag af svar på Kongl. Vetenskaps-academiens fråga, om bi-skötsel. (Fortsättning häraf kommer i nästa års almanach.) 774 [REGENSPURGER, J.D.,] Utdrag af en på tyska författad och af herr Regensberger i Petersburg til K. Wetenskaps acad. insänd skrift, om gödslens beredande, til åkerbrukets förkofring. [Övers. av J.DANIELSSON CHRISTERNIN.] 7 Namnet enl. brev till P.W. Wargentin 772 3/4. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvii tryckeri. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 2 föregående årens almanachor blifvit började. [Efter B.BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt. KLOTH. O., Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel. 775 SAVARY. J.F., Beskrifning, huru bladen af potater kunna med stor nytta beredas och användas såsom rök-tobak. Några anmärkningar om bi-skötslen. [Delvis efter P.E. PRINTZENSTIERNA.] KVA Handl. 773, p. 264 & 774, p. 39. Berättelse, huru granris blifvit nyttjadt til boskaps-foder. [Efter E.G. OXENSTIERNA.] KVA Handl. 772, p Stockholms horisont. Stockholm, Salvii tryckeri. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 3 föregående almanachor blifvit införde. [Efter B.BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt. KLOTH. O., Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel KVA Prot /2:4. 6 6

7 Fortsättning af underrättelsen om bi-skötsel. [Efter P. GULLANDER.] (Fortsättning häraf, nästa år.) 8 Samma förf. "Svar på den af Kongl. Vetenskaps academien för andra gången framstälda fråga om bi-skötsel. Stockholm 773." p PEHRSSON, O., Utdrag af O. Pehrssons i Oxlöt och Jäders socken i Södermanland, til K. Vetenskaps-academien ingifne berättelse, om de försök han gjort, at föda boskapskreatur med morötter och rofvor, för hvilka försök han, af de Sahlgrenska premiemedlen, fått en belöning... Stockholm h. Stockholm, J.G. Lange. BORGH.P., Sätt at förekomma röta och drypande bakom skorstenarna på halm-, bräde- eller torf-tak. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Fortsättning af nya täflings-ämnen til de af directeuren vid Ost-Indiska compagniet..., herr NICO. SAHLGREN stiftade premier för åren 776, 777, 778, 779och Om kol- eller sot-ax på hvetet. Delvis efter KVA Handl. 77, p. 7, P. WÄSSTRÖM. 9 Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Om mindre brunnen gödsels förmån på åkrar, framför den som är mycket brunnen. Möjl. efter J.G. WALLERIUS, Åkerbrukets chemiska grunder, Stockholm 778 & KVA Handl. 778, p. 242, J.J. HAARTMAN. 78 ASPELIN. C.F., Sätt at förbättra sanka ängar, försökt i Skåne. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Samma upps. som i Stockholms alm Om hvetets såning och skötsel. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [HOF, S.,] Om vilda träds plantering. (Fortsättning, nästa år, vil Gud!) Enl. KVA Prot /2: sammanställd efter arbeten av J.LECHE, Stockholm 764, och L. BROBERG, Stockholm 775. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 8 Tycks aldrig ha publicerats. 9 En mängd upps. i samma ämne finns även i andra band av KVA Handl. 7 7

8 Huru säd, med minsta spillning, kan skäras. Antagl. byggd på svaren till prisfrågan för 776, främst på det prisbelönta svaret av N. HUSBERG. I: Saml. af rön etc. rör. landtbruket, T.2. Stockholm 777, p BRAUNER, J., Några strödda lärdomar för landtmän, utdragne utur några bref ifrån framledne cammar-rådet baron Brauner, til en dess vän. [HOF, S.,] Fortsättning om vilda träds plantering. (Fortsättning häraf, nästa år, vill Gud.) Se Lunds alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. Några påminnelser om dikens nödvändighet, til åkrens och ängsmarkens förbättrande. (Fortsättning nästa år, vill Gud.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 784 [FISCHERSTRÖM, J.,] Om boskaps-skötslen. Enl. uppsatsens sista stycke. 0 Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [HOF, S.,] Fortsättning, om vilda träds plantering. Se Lunds alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. Slutet af de i nästföregående årets almanach til Götheborgs horizont införde påminnelser,om dikens nödvändighet och nytta, både för åkrar och ängar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 785 [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till nya Sw. ekonomiska dictionären. Om beteshagar. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till Nya svenska ekonomiska dictionären. Om potates eller jordpäron. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till Nya sv. ekonomiska dictionären. Om ladugårdsskötslen. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 786 WALLERIUS, J.G., Utdrag af belönte svar uppå Kongl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. 0 Jfr Nya svenska ekon. dictionären, D. 2, Stockholm 780, artikel: Boskap. 8 8

9 (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 787 Om kalfvars uppfödande. Möjl. förf. av Fischerström, jfr Nya sv. econ. dictionairen, D.2. Stockholm 780, artikel: Boskap. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 788 Om foder-ämnen för boskapskreatur. - Angående potaters förvarande. Lunds horisont. Stockholm, J.G. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 789 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 790 Vidhäftat: [CEDERHIELM, A.G.,] Råd til menige man [om användande av hästkött såsom näringsmedel.] Med förord av J.L. Odhelius. Se skrivelse i KVA Sekr. ark. K. 3. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. Vidhäftat. Se ovan Stockholms alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 79 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjordarternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 6 opag. sidor. 9 9

10 792 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 793 FISCHERSTRÖM, J., Om födan för de fattige uti hårda år. (Fortsättning nästa år.) 2 Shlms h. Stockholm, J.P. Lindh. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 794 ODHELIUS, J.L., Råd till lifsbärgning för den fattige, vid infallande dyr tid och fara för hungersnöd. (Fortsättn. från 793 års almanack.) Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh. FISCHERSTRÖM, J., Om nyttan af åtskillige ämnen, som vanligen mindre agtas eller ock aldeles borrtvräkas. (Fortsättn. en annan gång.) Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjordarternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 795 SWARTZ, O., Om de i Sverige brukelige sädes-arter. Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 3 FISCHERSTRÖM, J., Om nyttan av åtskillige ämnen, som vanligen agtas eller vräkas. (Fortsättning från nästföregående år.) (Fortsättn. en annan gång.) 4 Lunds horisont. WALLERIUS, J.G., Slutet af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjord-arternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. 796 SWARTZ, O., Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättn. nästa år.) 2 Synes syfta på upps. av J.L. Odhelius, se nedan Allla alm. t.o.m. 806 tryckta hos J.P. Lindh. 4 Någon ytterligare forts. tycks ej ha publicerats. 0 0

11 Stockholms horisont. FISCHERSTRÖM,J., Om nyttan af hvarjehanda bär. Lunds horisont. 797 SWARTZ, O., Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättning.) (Fortsättn. nästa år.) 798 SWARTZ, O., Afhandling om ekars fortplantning och skötsel. Uppå nådigste befallning til Kongl. Vetenskaps-academien författad. Stockholms horisont. SCHOERBING, C.M., Sätt att färga med orseille. Stockholms horisont. Samma uppsatser som i Stockholms alm. 5 Lunds horisont. Samma uppsatser som i Stockholms alm. Göteborgs horisont. 800 [SWARTZ, O.,] Nyttan af vilda träd och buskarter. (Fortsättning ifrån 797 års alman.) (Forts. e.a.g.) Stockholms horisont. Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont. 802 Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont. 803 [DARELLI, I. AF,] Kort berättelse, huru ladugårds-pigan Stina Persdotter, i några år och äfven sistledne vinter, ansat och stillat kreaturen vid Mjölsta gård,i Stockholms län och Gottröra socken. Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont. 804 NICANDER, H., Utdrag af flere beskrifningar om lin. 8 Stockholms horisont. 5 Här Schoerbings upps. före Swartz'. 6 Dessutom en del av början av forts. i Stockholms alm Utom den del som publ. i Lunds & Gbgs alm Förf.namnet och källorna angivna i en not.

12 Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont WÄSTRÖM, E., Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Slutet nästa år.) Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont WÄSTRÖM, E., Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Fortsättning.) DARELLI, I. AF, Om brand-ax eller sot i hvetet S[CHULTZENHEIM], D.v., Om rödsot. 87 [SWARTZ, O.,] Om kummin-odling. KVA Prot /2:4 88 Odling af rapsat [BERZELIUS, J.J.,] Korrt underrättelse om tillverkning af pottaska. 829 Kort underrättelse om den så kallade lungrötan hos häst-kreaturen. (Ur Veterinärinrättningens i Stockholm circulair-bref i mars och juli 826.) Antagl. förf. av S.A. NORLING [WAHLBERG, P.F.,] Om hampodling. 9 Variant av Gbgs alm. med samma upps. som i Stockholms alm F.o.m. 805 varje år samma upps. för samtl. här upptagna horisonter. 2 Samt. alm tryckta hos A.J. Segerstedt, Strängnäs. 22 Samt. alm tryckta hos J.P. Lindh. 23 Jfr KVA Handl. 756, p. 27, E.G. LIDBECK. 24 Se Sv. veter.tidskr., (906), p. 50, E. BOHM, Lungrötans uppträdande i Sverige. 2 2

13 833 Om humleplantering. 834 [WAHLBERG, P.F.,] Råd till landtmannen huru potäter böra användas till fodring, samt huru de med fördel odlas. 840 [BERZELIUS, J.J., POPPIUS, G., TAMM, P.A. & RETZIUS, A.,] Om begagnande af så kalladt jäst foder åt boskapen. KVA Prot /2: Att af sötig eller på annat sätt, i följd av groning, skadad säd bereda ett fulljäst, sundt och välsmakligt bröd. [Efter G.M. SCHWARTZ.] K. Sv. Lantbruksakad. handl. 84, p [NATHHORST, J.T.,] Om ängsvattning. KVA Prot /3: Om vigten af husslöjder och binäringar för svenska landtbruket. Jfr KVA Prot /4: Om linodling Om linrötning Bästa sättet att använda ben till gödning. Delvis efter J.T. NATHHORST, Lantbruksakad. Handl. 7 (847), p. 80. Nyttan af att samla borst och hår af svinkreatur. KVA Prot /2:4, sammandr. av upps. av borstbindaremästare TJUSBERG i Norrköping. 25 Förf. möjl. Hj. Nathhorst. 26 Båda dessa upps. sannolikt efter byzantinske stipendiaten A.NATHHORSTS reseberättelse över resa i Belgien Se föreg. not. 3 3

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning

Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning M. G. Schybergson Två bidrag till historien om Sveaborgs grundläggning Artikeln ursprungligen publicerad i Förhandlingar och uppsatser 8 SLS 28, 1894, s. 240 246 Svenska litteratursällskapet i Finland,

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

WÄSTGÖTHA BAHUSLÄND- SKA RESA

WÄSTGÖTHA BAHUSLÄND- SKA RESA PEHR KALMS Mag. Doc. in Hist. Nat. & Oecon. vid Åbo Academie, samt Ledamots af Kongl. Svenska Wetenskaps Academien WÄSTGÖTHA Och BAHUSLÄND- SKA RESA Förrättad År 1742. Med Anmärkningar uti Historia Naturali,

Läs mer

Ett bland de största och vackraste i riket

Ett bland de största och vackraste i riket Ett bland de största och vackraste i riket Olof Schwans orgel i Norrköpings stadskyrka S:t Olai 1771 1870 Jarri Ederth CD-uppsats 2005 Institutionen för musikvetenskap Uppsala universitet Ett bland de

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-n1-7101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. N, Jordbruk och boskapsskötsel. Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1867-1912. I denna serie utkom följande delserier: 1867-1912: Hushållningssällskapens

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Lars Levi Læstadius brev till akademiker 1823-1860

Lars Levi Læstadius brev till akademiker 1823-1860 Lars Levi Læstadius brev till akademiker 1823-1860 laestadiusarkivet.se 1 Agardh J. G. 1835-07-20 2 Andersson, N. J. 1857-12-22 3 Andersson, N. J. 1858-05-02 4 Andersson, N. J. 1858-05-26 5 Andersson,

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Kronolog fakta\domk 29r 1806-1807.doc Skapat den 03-10-04 20:25 Senast utskrivet 03-10-07 07:14

1 D:\Kungörelser\Kronolog fakta\domk 29r 1806-1807.doc Skapat den 03-10-04 20:25 Senast utskrivet 03-10-07 07:14 Uppsala Domkapitels Cirkulär till prästerskapet i Ärkestiftet. Första samlingen 1806-1815. (1806-1807) Låssa kyrkas arkiv Sammandrag av Gudrun Sandén 2002. Upplysning. Uppsala den 21 maj 1806. Till upplysning

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS

NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS AV OLLE FRANZÉN (Originalverket: Olle Franzén: NATURALHISTORIKERN LARS LEVI LAESTADIUS, TORNEDALICA NR. 15-1973 Utgivet digitalt av Pajala Folkbibliotek med tillstånd

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

L. L. Laestadius artikel i Sveriges Statstidning 1836

L. L. Laestadius artikel i Sveriges Statstidning 1836 STATISTIK. Anmärkningar, rörande gränsbestämningen imellan Lappmarkerne och den intill desamma stötande landsbygd; med särskilt afseende på de statsekonomiska fördelar, som af en förändring deri vore att

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Rapport nr 21. denna version 2001, Studentlitteratur och författaren

Rapport nr 21. denna version 2001, Studentlitteratur och författaren Kokböcker Karin Mårdsjö Rapport nr 21 Förord Karin Mårdsjö Kokböcker Ett varmt tack till forskargruppen Svensk sakprosa för givande diskussioner, till projektledningen för kloka synpunkter och ett särskilt

Läs mer

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55.

Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. INLEDNING TILL Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1817/1821-1851/55. Kungl. Maj:ts överståthållares i Stockholms stad och Kungl. Maj:ts befallningshavandes

Läs mer

BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL

BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PÅ RIKSDAGENS UPPDRAG UTGIVNA AV RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN GENOM NINA SJÖBERG 10 1751 1752 STOCKHOLM 2008 Borgarståndets riksdagsprotokoll 1751 1752 Stockholm 2008, Elanders

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

http://www.archive.org/details/hreuterdahlsteolooaul

http://www.archive.org/details/hreuterdahlsteolooaul Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/hreuterdahlsteolooaul H. REUTERDAHLS TEOLOGISKA. ÅSKÅDNING . REUTERDAHLS TEOLOGISKA ÅSKÅDNING

Läs mer

Elias Lönnrots barnavårdsanvisningar

Elias Lönnrots barnavårdsanvisningar Elias Lönnrots barnavårdsanvisningar Hindrik Strandberg Elias Lönnrot gav 1839 ut den första upplagan av sin läkarbok för den finska bonden med titeln Suomalaisen Talonpojan Koti=Lääkäri. I denna bok på

Läs mer

Ja, äro djuren den rikaste och md"tt säkra arfslon, som Högsta Fadrcn oss til näring, och klärl.er fomämli'

Ja, äro djuren den rikaste och mdtt säkra arfslon, som Högsta Fadrcn oss til näring, och klärl.er fomämli' ffiil]r 5 Ja, äro djuren den rikaste och md"tt säkra arfslon, som Högsta Fadrcn oss til näring, och klärl.er fomämli' gast.fi)rdrat; Så är det både tacksamt och högst nyttigt, ai detta Lån med största

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

TIDIGA ENHETs SROLETANKAR

TIDIGA ENHETs SROLETANKAR ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE

AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA 94 AKADEMISKA LÄSESÄLLSKAPET I LUND 1812-1830 OCH DESS FÖREGÅNGARE AV ALBERT "\JVIBERG STOCKHOLM 1957 EXPEDIERAS FRÅN FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGS HISTORIA:

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer