[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "[STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman."

Transkript

1 74 [VALLERIUS.] Anvisning för en Huushållare. - Var. i trycket på titeln. Stockholms horisont. Stockholm, Jul. Georg Matthiæ. [VALLERIUS.] Lika med föregående, endast titelbladet olika. Stockholms horisont. Stockholm, A. Holm. 727 [HASSELBOM.] Underrättelse om förbättring af åkerbruket. 6 ' polh. Stockholm, Merckell. [STOCKHOLMS CALENDER.] Underrättelse om trädgårdsskötsel af Ahlich. -Undervisning om tobakens plantering. Stockholm, Björkman. 729 [A. CELSIUS.] Om Oeconomien i gemen, samt om en Hushållares plikt. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 730 [A. CELSIUS.] Underrättelse huru jorden kan förbättras och göras mera fruktbar. - Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 73 [A. CELSIUS.] Jupiters första månes förmörkelser. - Några anmärkningar vid Akerbruk, som vidare stå at observeras. - Två upplagor med olika titel. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 732 [A. CELSIUS.] Extract af Kyrko H. H:r Magist: Ol. Bromans bref, dat. Hudwikswald 729, angående åkerbruk. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn. 733 [A. CELSIUS.] Underrättelse om Lin af Kyrko-H. Broman i Hudwikswald. - Var. i trycket på titeln. Stockholms meridian, Stockholm, Horrn. 734 [D. MENLÖS.] Underrättelse om bistockar. Jönköpings merid. Jönköp.,Falks enka. 735 [MENLÖS.] Underrättelse om huru man skall spara ved och bränne. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka. 736 [A. CELSIUS.] Chymiske försök med allehanda jordmohner, som til Sädes-och Trädgårdsland tjenlige äro.

2 Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 737 [A. CELSIUS.] Forts. om Chymiska försök med allehanda jordmohner. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. [MENLÖS.] Fortsättning från 735 års almanach om vedbesparingen. Jönköpings merid. Jönköp., Falks enka. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux. 739 [MENLÖS:] Fortsättning om vedbesparingen. Jönköpings horiz. Jönköp., Falks enka. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Lunds merid. Lund, Decreaux. [MENLÖS.] Fortsättning om vedbesparingen. Carlskrona merid. Carlskrona, Paulssen. 740 [A. CELSIUS.] Om Schäfferiers inrättande, ur Com. R. Alströms Tractat om Fåra-skötseln, jemte flera rön i samma ämne. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 74 [A. CELSIUS.] Hus-Hålls Almanach. - Forts. om schäferiers inrättande. Stockholms meridian. Stockholm, Horrn. 743 [HJORTER.] Anmärkningar om Inländska växter, af Archiat. von Linné. Upsala horiz. Stockholm, Merckells enka. 744 [A. CELSIUS.] Hus-Hålls Almanach. - Underrättelse om nyttan af växternas olika kön vid Åkerbruk och Trädgårdar, af Archiat. v. Linné. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius. 745 [VASSENIUS.] Underrättelse om Åkerbrukets förbättrande. Med detta fortsättes i denna författares följande almanachor. Skara horiz. Skara, Möller. [A. CELSIUS.] Forts. om nyttan af växternas olika kön. - Två upplagor. Stockholms meridian. Stockholm, Salvius. [WAHLSTRÖM.] Nyttige reglor vid Timmers fällande til Husbyggnad. 2 2

3 Westerås merid. Westerås, Devall. [HIELM.] Botemedel vid hästsjukdomar. Jönköp. merid. Jönköping, Merckell. 746 [WAHLSTRÖM.] Forts. om det, som vid godt och beständigt Timmers fällande bör i akt tagas. Westerås merid. Westerås, Devall. [HEDSTRÖM.] Utdrag utur K. Vet. Academiens Handlingar om et försökt medel at med sparsamhet föda hästar och boskap. - I almanachan samma spådomar som hos Eenhorn 674. Gthbgs horiz. Götheborg, Lange. 747 [WAHLSTRÖM.] Fortsättning om godt Timmers erhållande. Westerås' merid. Westerås, Dewall. [LIEDBECK.] Underrätelse om Botemedel emot Boskaps-sjukdomar. Jönköpings horiz. Wexiö, Merckell. 749 [LINNÆUS, C.,] Beskrifning om öl. Förf. enl. & KVA Prot /2:4. Stockholms horisont. Stockholm, L.Salvius. [TURSÉN, E.Z.,] Beskrifning om jordpäron. KVA Prot /4:2 & 28/5:2. Lunds horisont. Stockholm, L.Salvius. Underrättelse om linets uppodlande. [Efter H. HUSS.] KVA Prot /5:6 & KVA Handl. 747, p. 97. Göteborgs horisont. Stockholm, L.L.Grefing. 750 [LINNÆUS, C.,] Handling om skogars plantering. Stockholms horisont. Stockholm, L.L.Grefing. Medel, at öka gödslen til landt-brukets förbättring. [Efter C.G.LÖWENHJELM.] KVA Prot /5: 8 & KVA Handl. 748, p. 45. Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. [RUDENSCHÖLD, U.,] Beskrifning om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Utdrag ur: "Underrättelse om jord-pärons plantering, nytta och bruk. Af... Commerce Collegio utgifven. Stockholm 749." Jfr Komm. koll. prot /4. 2 upptar namnet Tunen, men enl. uppg. av prof. B.Hildebrand är förf. E.Z.Tursén, ämnesven i KVA. 2 Jfr Hist. tidskr. 63 (943), p. 54, upps. av G. Utterström. 3 3

4 75 Anmärkningar om kummin-hagars anläggande och skötsel. [Efter A.ROSENSTEN.] Sammandrag av uppsats i KVA Handl. 744, p Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. Någre nyttige närings-medel på landet. [Efter A.J.NORDENBERG.] 3 Till största delen efter KVA Handl. 74, p. 20, "Anledning till åtskilliga ofelbara närings- och hjelpmedel uti hushållningen på landet". Göteborgs horisont. Stockholm, P.J.Nyström. 752 Underrättelse om bien och deras skötsel. 4 Lunds horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. Underrättelse om jordmerg eller mergel och dess nytta i åkerbruket. (Här näst, vill Gud, skal underrättelse meddelas om jordmergens nyttjande vid åkerbruket.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 754 Fortsättning om jordmärg och dess nytjande vid åkerbruket. 5 ROSÉN, N., Vidare fortsättning af försökte medel emot barnasjukdomar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 756 STRIDSBERG, M., Nya sätt at anlägga humlegårdar. Sätt at utrota land- eller flyg-hafra utur åker-jorden. [Efter T. TIBURTIUS.] Jfr KVA Handl. 750, p. 3 & för sista stycket KVA Handl. 749, p. 87. Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 758 [BRAUNER, J.,] Några nödiga påminnelser vid åker-bruket. (Fortsättning häraf et annat år.) 6 Utdrag ur: Brauner, J., Tankar och försök om åker och äng upl. Stockholm 755, p Göteborgs horisont. Stockholm, P. J. Nyström. 764 Om honungs-dagg, samt om insecter som skada säden på åkrarne. Delvis sammandrag av KVA Handl. 762, p. 87, upps. av J.LECHE. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet Förf. adl. Nordenskiöld. 4 Enl. uppsatsens inledning "...at först utur de nyaste och bästa auctorers beskrifningar om bien, andraga de förnämsta omständigheter." 5 Manuskriptet finnes i KVA Sekr. ark. K Någon forts. tycks aldrig ha publicerats. 4 4

5 TÖRNSTEN, O., Underrättelse i vissa stycken af landt-hushållningen, rörande i synnerhet lins och hampas planterande, jämte bägges ytterligare beredning och förädlande, på hög befallning, til oförfarnas tjenst uptedde. (Contin. häraf nästkommande år.) 768 TÖRNSTEN. O., Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. (Continuation häraf nästkommande år.) 769 TÖRNSTEN. O., Fortsättning af underrättelse om lins och hampas såning och beredande m.m. (Continuation följer nästa år.) 770 TÖRNSTEN. O., Slutet af underrättelse om lins och hampas såning och beredande, m.m. Fördelaktigt sätt, at brygga godt svagdricka, försökt i Carlscrona. Huru god och matnyttig olja kan tilredas af bok-nötter. Jfr KVA Handl. 769, p. 82, J. G. LILLJENBERG. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. 77 TÖRNSTEN. O., Beskrifning om hampas nytta, såning och beredande. (Slutet följer uti nästa års almanach.) [AHLGREN. L.,] Anmärkningar om den aldrakraftigaste gödsel, samt om sättet at samla och nyttja den samma. Jfr brev från L. Ahlgren till P.W. Wargentin /7. Göteborgs horisont. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. 772 TÖRNSTEN.O., Slutet af beskrivning om hampas såning och beredande. Påminnelser vid äng-skötslen. [Efter B. BERGIUS.] Sammandrag av KVA Præs. tal 769. Lunds horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr. Några påminnelser vid boskaps-skötslen. Jfr KVA Handl. 769, p. 49, P.A. GADD & p. 57, A. BERCH. Göteborgs horisont. Stockholm, f.d. Grefingska tr. 773 Om tjenliga ämnen til föda för boskapen, vid infallande foderbrist. 5 5

6 Delvis efter P. KALM, Præs. diss., Åbo, /5 med samma titel. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar. [Efter B. BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fought. KLOTH. O., Utdrag af svar på Kongl. Vetenskaps-academiens fråga, om bi-skötsel. (Fortsättning häraf kommer i nästa års almanach.) 774 [REGENSPURGER, J.D.,] Utdrag af en på tyska författad och af herr Regensberger i Petersburg til K. Wetenskaps acad. insänd skrift, om gödslens beredande, til åkerbrukets förkofring. [Övers. av J.DANIELSSON CHRISTERNIN.] 7 Namnet enl. brev till P.W. Wargentin 772 3/4. Stockholms horisont. Stockholm, L. Salvii tryckeri. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 2 föregående årens almanachor blifvit började. [Efter B.BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt. KLOTH. O., Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel. 775 SAVARY. J.F., Beskrifning, huru bladen af potater kunna med stor nytta beredas och användas såsom rök-tobak. Några anmärkningar om bi-skötslen. [Delvis efter P.E. PRINTZENSTIERNA.] KVA Handl. 773, p. 264 & 774, p. 39. Berättelse, huru granris blifvit nyttjadt til boskaps-foder. [Efter E.G. OXENSTIERNA.] KVA Handl. 772, p Stockholms horisont. Stockholm, Salvii tryckeri. Fortsättning af påminnelserna vid äng-skötslen, i synnerhet om artificiella ängar, som uti de 3 föregående almanachor blifvit införde. [Efter B.BERGIUS.] Se ovan. Lunds horisont. Stockholm, H. Fougt. KLOTH. O., Fortsättning af svar på frågan om bi-skötsel KVA Prot /2:4. 6 6

7 Fortsättning af underrättelsen om bi-skötsel. [Efter P. GULLANDER.] (Fortsättning häraf, nästa år.) 8 Samma förf. "Svar på den af Kongl. Vetenskaps academien för andra gången framstälda fråga om bi-skötsel. Stockholm 773." p PEHRSSON, O., Utdrag af O. Pehrssons i Oxlöt och Jäders socken i Södermanland, til K. Vetenskaps-academien ingifne berättelse, om de försök han gjort, at föda boskapskreatur med morötter och rofvor, för hvilka försök han, af de Sahlgrenska premiemedlen, fått en belöning... Stockholm h. Stockholm, J.G. Lange. BORGH.P., Sätt at förekomma röta och drypande bakom skorstenarna på halm-, bräde- eller torf-tak. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Fortsättning af nya täflings-ämnen til de af directeuren vid Ost-Indiska compagniet..., herr NICO. SAHLGREN stiftade premier för åren 776, 777, 778, 779och Om kol- eller sot-ax på hvetet. Delvis efter KVA Handl. 77, p. 7, P. WÄSSTRÖM. 9 Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Om mindre brunnen gödsels förmån på åkrar, framför den som är mycket brunnen. Möjl. efter J.G. WALLERIUS, Åkerbrukets chemiska grunder, Stockholm 778 & KVA Handl. 778, p. 242, J.J. HAARTMAN. 78 ASPELIN. C.F., Sätt at förbättra sanka ängar, försökt i Skåne. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. Samma upps. som i Stockholms alm Om hvetets såning och skötsel. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [HOF, S.,] Om vilda träds plantering. (Fortsättning, nästa år, vil Gud!) Enl. KVA Prot /2: sammanställd efter arbeten av J.LECHE, Stockholm 764, och L. BROBERG, Stockholm 775. Lunds horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 8 Tycks aldrig ha publicerats. 9 En mängd upps. i samma ämne finns även i andra band av KVA Handl. 7 7

8 Huru säd, med minsta spillning, kan skäras. Antagl. byggd på svaren till prisfrågan för 776, främst på det prisbelönta svaret av N. HUSBERG. I: Saml. af rön etc. rör. landtbruket, T.2. Stockholm 777, p BRAUNER, J., Några strödda lärdomar för landtmän, utdragne utur några bref ifrån framledne cammar-rådet baron Brauner, til en dess vän. [HOF, S.,] Fortsättning om vilda träds plantering. (Fortsättning häraf, nästa år, vill Gud.) Se Lunds alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. Några påminnelser om dikens nödvändighet, til åkrens och ängsmarkens förbättrande. (Fortsättning nästa år, vill Gud.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 784 [FISCHERSTRÖM, J.,] Om boskaps-skötslen. Enl. uppsatsens sista stycke. 0 Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [HOF, S.,] Fortsättning, om vilda träds plantering. Se Lunds alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. Slutet af de i nästföregående årets almanach til Götheborgs horizont införde påminnelser,om dikens nödvändighet och nytta, både för åkrar och ängar. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 785 [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till nya Sw. ekonomiska dictionären. Om beteshagar. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till Nya svenska ekonomiska dictionären. Om potates eller jordpäron. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. [FISCHERSTRÖM, J.,] Af auctoren till Nya sv. ekonomiska dictionären. Om ladugårdsskötslen. Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 786 WALLERIUS, J.G., Utdrag af belönte svar uppå Kongl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. 0 Jfr Nya svenska ekon. dictionären, D. 2, Stockholm 780, artikel: Boskap. 8 8

9 (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 787 Om kalfvars uppfödande. Möjl. förf. av Fischerström, jfr Nya sv. econ. dictionairen, D.2. Stockholm 780, artikel: Boskap. Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, P. Hesselberg. 788 Om foder-ämnen för boskapskreatur. - Angående potaters förvarande. Lunds horisont. Stockholm, J.G. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jordblandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 789 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, samt deras förbättring genom tjenlig jord-blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 790 Vidhäftat: [CEDERHIELM, A.G.,] Råd til menige man [om användande av hästkött såsom näringsmedel.] Med förord av J.L. Odhelius. Se skrivelse i KVA Sekr. ark. K. 3. Stockholms horisont. Stockholm, J.G. Lange. Vidhäftat. Se ovan Stockholms alm Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skiljemärken, och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättning nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 79 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjordarternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 6 opag. sidor. 9 9

10 792 WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. (Fortsättn. nästa år.) Göteborgs horisont. Stockholm, J.G. Lange. 793 FISCHERSTRÖM, J., Om födan för de fattige uti hårda år. (Fortsättning nästa år.) 2 Shlms h. Stockholm, J.P. Lindh. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, angående åkerjord-arternas skilljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 794 ODHELIUS, J.L., Råd till lifsbärgning för den fattige, vid infallande dyr tid och fara för hungersnöd. (Fortsättn. från 793 års almanack.) Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh. FISCHERSTRÖM, J., Om nyttan af åtskillige ämnen, som vanligen mindre agtas eller ock aldeles borrtvräkas. (Fortsättn. en annan gång.) Lunds horisont. Stockholm, J.A. Carlbohm. WALLERIUS, J.G., Fortsättning af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjordarternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. Göteborgs horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 795 SWARTZ, O., Om de i Sverige brukelige sädes-arter. Stockholms horisont. Stockholm, J.P. Lindh. 3 FISCHERSTRÖM, J., Om nyttan av åtskillige ämnen, som vanligen agtas eller vräkas. (Fortsättning från nästföregående år.) (Fortsättn. en annan gång.) 4 Lunds horisont. WALLERIUS, J.G., Slutet af belönte svar, uppå Kgl. Vet. academiens fråga, om åkerjord-arternas skiljemärken och förbättring genom tjenlig blandning. 796 SWARTZ, O., Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättn. nästa år.) 2 Synes syfta på upps. av J.L. Odhelius, se nedan Allla alm. t.o.m. 806 tryckta hos J.P. Lindh. 4 Någon ytterligare forts. tycks ej ha publicerats. 0 0

11 Stockholms horisont. FISCHERSTRÖM,J., Om nyttan af hvarjehanda bär. Lunds horisont. 797 SWARTZ, O., Nyttan af inhemska vilda träd- och busk-arter samt deras frukter. (Fortsättning.) (Fortsättn. nästa år.) 798 SWARTZ, O., Afhandling om ekars fortplantning och skötsel. Uppå nådigste befallning til Kongl. Vetenskaps-academien författad. Stockholms horisont. SCHOERBING, C.M., Sätt att färga med orseille. Stockholms horisont. Samma uppsatser som i Stockholms alm. 5 Lunds horisont. Samma uppsatser som i Stockholms alm. Göteborgs horisont. 800 [SWARTZ, O.,] Nyttan af vilda träd och buskarter. (Fortsättning ifrån 797 års alman.) (Forts. e.a.g.) Stockholms horisont. Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont. 802 Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont. 803 [DARELLI, I. AF,] Kort berättelse, huru ladugårds-pigan Stina Persdotter, i några år och äfven sistledne vinter, ansat och stillat kreaturen vid Mjölsta gård,i Stockholms län och Gottröra socken. Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont. 804 NICANDER, H., Utdrag af flere beskrifningar om lin. 8 Stockholms horisont. 5 Här Schoerbings upps. före Swartz'. 6 Dessutom en del av början av forts. i Stockholms alm Utom den del som publ. i Lunds & Gbgs alm Förf.namnet och källorna angivna i en not.

12 Samma upps. som i Stockholms alm Lunds, Göteborgs horisont WÄSTRÖM, E., Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Slutet nästa år.) Stockholms, Lunds, Göteborgs horisont WÄSTRÖM, E., Rön och bepröfvadt medel att under våtare årgångar genom rök af växtämnen förbättra och försäkra utsädet. (Fortsättning.) DARELLI, I. AF, Om brand-ax eller sot i hvetet S[CHULTZENHEIM], D.v., Om rödsot. 87 [SWARTZ, O.,] Om kummin-odling. KVA Prot /2:4 88 Odling af rapsat [BERZELIUS, J.J.,] Korrt underrättelse om tillverkning af pottaska. 829 Kort underrättelse om den så kallade lungrötan hos häst-kreaturen. (Ur Veterinärinrättningens i Stockholm circulair-bref i mars och juli 826.) Antagl. förf. av S.A. NORLING [WAHLBERG, P.F.,] Om hampodling. 9 Variant av Gbgs alm. med samma upps. som i Stockholms alm F.o.m. 805 varje år samma upps. för samtl. här upptagna horisonter. 2 Samt. alm tryckta hos A.J. Segerstedt, Strängnäs. 22 Samt. alm tryckta hos J.P. Lindh. 23 Jfr KVA Handl. 756, p. 27, E.G. LIDBECK. 24 Se Sv. veter.tidskr., (906), p. 50, E. BOHM, Lungrötans uppträdande i Sverige. 2 2

13 833 Om humleplantering. 834 [WAHLBERG, P.F.,] Råd till landtmannen huru potäter böra användas till fodring, samt huru de med fördel odlas. 840 [BERZELIUS, J.J., POPPIUS, G., TAMM, P.A. & RETZIUS, A.,] Om begagnande af så kalladt jäst foder åt boskapen. KVA Prot /2: Att af sötig eller på annat sätt, i följd av groning, skadad säd bereda ett fulljäst, sundt och välsmakligt bröd. [Efter G.M. SCHWARTZ.] K. Sv. Lantbruksakad. handl. 84, p [NATHHORST, J.T.,] Om ängsvattning. KVA Prot /3: Om vigten af husslöjder och binäringar för svenska landtbruket. Jfr KVA Prot /4: Om linodling Om linrötning Bästa sättet att använda ben till gödning. Delvis efter J.T. NATHHORST, Lantbruksakad. Handl. 7 (847), p. 80. Nyttan af att samla borst och hår af svinkreatur. KVA Prot /2:4, sammandr. av upps. av borstbindaremästare TJUSBERG i Norrköping. 25 Förf. möjl. Hj. Nathhorst. 26 Båda dessa upps. sannolikt efter byzantinske stipendiaten A.NATHHORSTS reseberättelse över resa i Belgien Se föreg. not. 3 3

Den svenska lantbrukslitteraturen

Den svenska lantbrukslitteraturen Den svenska lantbrukslitteraturen Korrigeringar, kompletteringar och tillägg H1 = Den svenska lantbrukslitteraturen. I. Från äldsta tid t.o.m. år 1800. H2 = Den svenska lantbrukslitteraturen. II. Från

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885.

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. PATENT N.^.^3. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. A. SUNL^11 ^OT.^BOR.^ elektrisk båglampa. Patent i Sverige från den 18 februari 1885. Denna uppfinning afser en elektrisk båglampa, der

Läs mer

INLEDNING. Föregångare:

INLEDNING. Föregångare: INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. K, Hälso- och sjukvården. 2, Överstyrelsens över hospitalen underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner, 1862-1910. Täckningsår:

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 157 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Potatisodlimgen i Sverige under frihetstiden av Gustaf Utterström Hist.Tidskr. 1943 Pärm 9:13 Litt: bäst G F Berggren. Bidrag till historien om potatisodlingens införande i Sverige. Lantbruksakademiens

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker

Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Markhistoriska kunskapers betydelse för naturvården - i naturliga fodermarker Anna Dahlström Avdelningen för agrarhistoria, SLU Kristianstad, 5 april 2006 Vad är problemet med historielöshet i naturvården?

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W)

Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) Innehåll E IV c: Kopparbergs län (W) 1832/33 OBS! Se även W4, troligen sammandrag över 1832/33 års undersökning. W1. Sammandrag öfver Upgifter rörande Sockne-Magaziner och andre på enskild bekostnad etablerade

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2014 Cylindermaskinen hvars för begagnande undervisning Lärnedan följer är alla hittills kända obestridligen den bästa och ändanzdlsenlølgasteför Skomakeri Dess mångfaldiga

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm.

utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. B10HETHISE IOIST1DITI01S- OCH D i n 1! utarbetad till tjenst tor elementarläroverk oca tekniska skolor af m. PASCH. Lärare vid Kongl. Teknologiska Institutet och vid Slöjdskolan i Stockholm. VÄNERSBORGS

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt

Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Genealogiska Nätbiblioteket Genealogiska Nätbiblioteket, 2005: 4 Hertig Bengt Algotssons fäderne-slägt Sammandrag: En utredning av frälsemannen Bengt Algotssons fädernesläkt. Ursprungligen publicerad i

Läs mer

Våtmarker och kulturmiljö Charlotte Hamilton Riksantikvarieämbetet

Våtmarker och kulturmiljö Charlotte Hamilton Riksantikvarieämbetet Våtmarker och kulturmiljö Charlotte Hamilton Riksantikvarieämbetet Fynd med lerkrukor från Käringsjön, Hallands län Stensträngar, rester efter förhistoriska hägnadssystem, Folkeslunda sjömarker, Öland

Läs mer

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING

METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING METER-SYSTEMET. MED TALRIKA RÄKNEUPPGIFTER, FÖR SKOLOR OCH TILL LEDNING VID SJELFUNDERVISNING Förord. Vid utarbetandet af denna kurs har jag sökt genomföra den grundsatsen, att vid undervisningen ett

Läs mer

Artos & Norma Förlag. Ett utdrag ur boken

Artos & Norma Förlag. Ett utdrag ur boken Artos & Norma Förlag Antal sidor: 130 Bandtyp: Inbunden Illustrerad: Illustrerad med bilder i färg och s/v ISBN: 978 91 7580 679-2 Översättare: Göran Fäldt Övrig information: Inledning av Per Beskow Ett

Läs mer

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo)

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo) Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808 Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 6-11.5.1808 B e r ä t t

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 grafuinututfun-um? -r 7 Ãongl. ñøfieveranlörer 24 Drottninggatan 24 S T O C K H O L M. _Alngesytabnijk för Skjortor, Kragar, Manschettetr och m. m. :Ghemisatfser

Läs mer

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794.

[Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm 1794. Förlagskataloger 1794 - ca 1900. Kronologisk förteckning 1794 [Musikaliska tryckeriet] Förteckning på följande Musikaliska tryckeriets förlags-articlar, som finnas till köps i Holmbergs bokhandel... Sthlm

Läs mer

Katalogisering av handpresstryck

Katalogisering av handpresstryck Katalogisering av handpresstryck Börja med att fundera ett ögonblick på vad man egentligen gör när man katalogiserar en bok: Man beskriver ett fysiskt föremål som utgör en manifestation av ett verk, normalt

Läs mer

Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33

Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33 Innehåll E IV c: Örebro län (Närkes län) (T) 1832/33 T1. Örebro Län, senare med kulspets ditskrivet 1832. Innehåller: Sammandrag öfver upgifter angående Sockne Magazin inom Örebro Län, 6 dubbelvikta ark.

Läs mer

INLEDNING TILL. Efterföljare:

INLEDNING TILL. Efterföljare: INLEDNING TILL Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till Kongl. Maj:t om förhållandet med den å landet lagfarna egendom samt meddelade och dödade inteckningar. Stockholm, 1834-1858. Täckningsår:

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-e0-5801_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Inrikes sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : Ivar Hæggström, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910. 1865 ändrades

Läs mer

Gud bekräftar det Aronitiska prästerskapet

Gud bekräftar det Aronitiska prästerskapet Gud bekräftar det Aronitiska prästerskapet Vid flera tillfällen vänder sig folket mot Aron och att endast han och hans ättlingar skall få fungera som präster. Vid varje tillfälle bekräftar Gud mycket tydligt

Läs mer

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.

Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa. Det stora guldfyndet från Sköfde Arne, Ture J. Fornvännen 1, 92-95 http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1906_092 Ingår i: samla.raa.se DET STORA GULDFYNDET FRÅN SKÖFDE AF T. J. ARNE. movember 1904

Läs mer

Blålusern Gröngödsling ett ekonomiskt alternativ till ensidig spannmålsodling

Blålusern Gröngödsling ett ekonomiskt alternativ till ensidig spannmålsodling Blålusern Gröngödsling ett ekonomiskt alternativ till ensidig spannmålsodling Odlarträff 4.10 och 5.10 Peter Fritzén/ ProAgria Finska Hushållningssällskapet Bakgrund Blålusernen som hör till världens mest

Läs mer

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33

Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 Innehåll E IV c: Gotlands län (Visby län) (I) 1832/33 I1. Gottlands Län, tillskrivet i efterhand med bläck 1843, innehåller Sammandrag öfver Upgifter angående Sockne Magazin inom Gottlands Län, 10 dubbelvikta

Läs mer

Amaryllisens dag. 19 november

Amaryllisens dag. 19 november Amaryllisens dag 19 november Amaryllisens dag 19 november Amaryllis är den perfekta blomman till jul eftersom den är så sagolikt vacker. Den har attityd och skapar stämning samtidigt som den är busenkel

Läs mer

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text.

Här följer några exempel som illustrerar originalens hantering av u/v i latinsk, svensk och fransk text. Riktlinjer för katalogisering av äldre tryckproduktion Appendix 2 Exempelsamling 1. Det finns numer ett stort antal poster för äldre tryck i Libris, och dessa poster bör naturligtvis utnyttjas i möjligaste

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling

11 Ekologisk produktion. Sammanfattning. Ekologiskt odlade arealer. Ekologisk trädgårdsodling 165 I kapitel 11 redovisas uppgifter från KRAV om ekologisk odling inom jordbruk och trädgård samt ekologisk djurhållning. Statistik rörande miljöstöd för ekologisk odling redovisas i kapitel 9. Sammanfattning

Läs mer

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I.

FÖR SKOLOR. uppstälda med afseende på heuristiska. K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. RÅKNEÖFNINGSEXEMPEL FÖR SKOLOR uppstälda med afseende på heuristiska metodens användande af K. P. Nordlund. lektor i Matematik vid Gefle Elementarläroverk. H ä f t e t I. HELA TAL.. fäm2t»0l?ö5 H. ALLM.

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter

Bilaga N-o 2. Till undertecknads Embets Rapport för. År 1860. d. Helsobrunnar och badorter Bilaga N-o 2 Till undertecknads Embets Rapport för År 1860 d. Helsobrunnar och badorter Ronneby helsobrummar och badort hafva i år varit besökta och begagnade af 162 ståndspersoner 672 betalande Allmoge

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander

INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse. Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander INDISKA BERÄTTELSER DEL 8 MANGOTRÄDET av Lena Gramstrup Olofgörs intervju och berättelse Medverkande: Arvind Chander Pallavi Chander Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 8 Hej Jag heter

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000

Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Smedstorpssläktens medlemsblad 2000 Ordföranden har ordet Det gångna året hade vi årsmöte den 20 april i Herrljunga kommunhus och året avslutades med styrelsemöte den 1 december hemma hos Karl Johan Ferm.

Läs mer

Förlagsbibliotek Sida 1 av 67

Förlagsbibliotek Sida 1 av 67 Förlagsbibliotek Sida 1 av 67 Kongl. Maj:ts nådige förklaring angående Gästgifwareskjuts och hwad til hämmande af hwarjehanda therwid inriktade missbruk och högst skadande olägenheter bör i akttagas; Gifwen

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

LÄRARHAND LEDNING TILL SNÖBLANDAT REGN AV STIG DAGERMAN CARL-JOHAN MARKSTEDT

LÄRARHAND LEDNING TILL SNÖBLANDAT REGN AV STIG DAGERMAN CARL-JOHAN MARKSTEDT LÄRARHAND LEDNING TILL SNÖBLANDAT REGN AV STIG DAGERMAN CARL-JOHAN MARKSTEDT Lärarhandledning till Snöblandat regn av Stig Dagerman Carl-Johan Markstedt www.novellix.se Carl-Johan Markstedt 2016 Introduktion

Läs mer

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid?

1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? 1. Har du några idéer om hur vi kan minska utsläppen av koldioxid? Kommentarer 1. Vi ger några exempel, främst inom transportsektorn. Forska fram ny renare teknik för både fordonsmotorer och flygplansmotorer

Läs mer

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden):

2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen: Livsmedelsföretagarens namn (sökanden): Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Till den musikälskande allmänheten! Bland mer slag musikinstrument, kommit i bruk bland alla den intager kroppsarbetande, alla mer som under stånd senare åren allt

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår:

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, Täckningsår: INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages

Titel/ title: author: chapter. In: Institut, 1993. series: pages BERLINER BEITRÄGE ZUR SKANDINAVISTIK Titel/ title: Autor(in)/ author: Riddar S:t Jöran, Ett Quodlibet Stephan Michael Schröder Kapitel/»Litteraturhänvisningar«chapter In: Clas Livjin: Riddar S: t Jöran,

Läs mer

Fakta om pollinatörer

Fakta om pollinatörer Fakta om pollinatörer Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Fakta om bin 2 Många bipopulationer i Sverige har under de senaste åren minskat kraftigt. Det finns 285 olika vilda biarter i Sverige,

Läs mer

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt.

371 Herren är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. (Psalt. 370 Jag vet att min förlossare lever. (Job 19:25) 372 1 Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Psalt. 23:4 373 Jag överlämnar mig i dina händer. Du befriar mig, Herre, du

Läs mer

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman.

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1609-10-09 Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1625-02-07 Per i Fristad beklagade sig inte vara nöjd

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

Vresrosen ett hot mot kustens flora

Vresrosen ett hot mot kustens flora Vresrosen ett hot mot kustens flora Vresrosen ett hot mot kustens flora Vresrosen (Rosa rugosa) är en främmande art som förts in från Sydostasien i början av 1900-talet, och som sprider sig särskilt i

Läs mer

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive

http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Sprog i Norden Titel: Forfatter: Kilde: URL: Isländsk svenska och svensk isländska Þórarinn Eldjárn Sprog i Norden, 1995, s. 59-62 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/sin/issue/archive Nordisk språksekretariat

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 j FRÅN %N0aaxö fängj? IQ,VAKTIEBOLAG1887 i Från hvarje i priskuranten omnämnd tionsort har jag 3 qvalitéer, primarsüperiol extra, på lager. Der någon af dessa qvalitéer

Läs mer

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist

Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist Brandförsäkring för Fyrby Norrgård 1841 avskriven av Robert Kronqvist År 1841 den 26 maj har undertecknad t.f Domhafvande i orten med biträde af Nämndemannen Bengt Bengtsson i Tångestad och Lars Svensson

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE

ADRESS-KALENDER OCH VÄGVISARE ADRESS-KALENDER OCH VÄGVSARE NOM HUFVUDSTADEN STOCKHOLM, JEM:TiE SUPPLEMENT FÖR DESS OMGFNNGAR OCH STOCKHOLMS LÄN, FÖl' ÅH 1883. UTGFVFlN AF P. A. HULDBERG. T.TUGONDEÅTTONDE ÅRGÅNGEN. Jemte planm' ö/vm'

Läs mer

De tio jungfrurna Mark 4:9-12 Liknelsen med de tio jungfrurna Matteus 25:1-13

De tio jungfrurna Mark 4:9-12 Liknelsen med de tio jungfrurna Matteus 25:1-13 "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen med den Engelska titeln The Ten Virgins. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media

Läs mer

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS

TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TOLF SKILL:G 12 BEVILLNINGS STÄMPEL S:KL CHARTA SIGIL:TA [text i sigill] KONGL. MAJ:TS TILL SVERIGE OCH NORRIGE ÖFVER-STÅTHÅLLARE uti Kongl. Residence-Staden Stockholm Bel. med Ch. sig Rese-Pass N o 1568

Läs mer

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen

1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Insänds till Länsstyrelsen i ditt län 1 (5) 1. Anmälan för registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktionen Nyanmälan Ändring Avregistrering 2. Uppgifter om livsmedelsföretagaren, anläggningen/primärproduktionsplatsen:

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-09 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Anpassning av svensk

Läs mer

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST

OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ANDEMENNISKANS TJENST UTDRAG UR OM TINGENS ANDE OCH VÄSEN ELLER FILOSOFISKA BLICKAR ÖFVER TINGENS NATUR OCH ÄNDAMÅLET FÖR DERAS TILLVARO OCH ANDEMENNISKANS TJENST AV LOUIS CLAUDE DE SAINT-MARTIN DEN OKÄNDE FILOSOFEN MED INTRODUKTION

Läs mer

Av: Erik. Våga vägra kött

Av: Erik. Våga vägra kött Av: Erik Våga vägra kött Våga vägra kött Varje år äter vi mer och mer kött men vilka konsekvenser får det på miljön och vår hälsa? i Förord Människan har länge ansett sig stå över naturen. Enda sedan vi

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vika Förskola Spring önskelista 20100209

Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Vika Förskola Spring önskelista 20100209 Då vi har en gård som är mycket exponerad för solen känns solskydd extra viktigt. Backen upp mot rutschkanan där det kan vara mycket sol vill vi ha som den är eftersom

Läs mer

HSB BRF HAMNEN, ÅSIKTEN ETAPP TVÅ

HSB BRF HAMNEN, ÅSIKTEN ETAPP TVÅ 1 0 01 4 rok 116,0 5 220 5 600 000 1 1 02 4 rok 113,0 5 175 5 475 000 1 1 03 4 rok 116,0 5 220 5 710 000 1 2 04 4 rok 113,0 5 175 5 760 000 1 2 05 4 rok 116,0 5 220 5 900 000 1 3 06 4 rok 113,0 5 175 5

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 april 2007 B 414-07 KLAGANDE OCH MOTPART 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2. JG Ombud och offentlig försvarare: Advokat EN SAKEN

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

Förslaget kommer från: Simon Nyström

Förslaget kommer från: Simon Nyström Träplantering Jag vill komma med ett förslag till plantering av träd. Bakrunden till detta är bland annat att jag fått veta att vår äng visat sig vara mycket lämpligt för plantering då det råder ett litet

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-d0-6701_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. D, Fabriker och manufakturer. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm : P. A. Norstedt & söner, 1859-1912. Täckningsår: 1858-1910.

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Ondskan får ett slut

Ondskan får ett slut Ondskan får ett slut Uppenbarelseboken 19:1-9 Uppenbarelseboken 19:10 Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom, men han sade till mig: "Gör inte det! Jag är bara en medtjänare till dig och

Läs mer

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia

Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Ekonomiska skildringar ur Sveriges historia Denna bok tillägnas förre överbibliotekarien Lars-Erik Sanner för hans insatser som ordförande i akademiens biblioteksnämnd 1991 98, då akademiens bibliotek

Läs mer

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953.

Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. INLEDNING TILL Statistiska meddelanden. Ser. E, Uppgifter om bankerna. Stockholm : Kungl. bank- och fondinspektionen, 1912-1953. Bd 1-42. Täckningsår: 1912-1953. Föregångare: Bildad genom sammanslagning

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

1896 års. "Hartford" "Columbia" och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A.

1896 års. Hartford Columbia och TILLVERKADE AF MANUFACTURING 02 HARTFORD POPE CONNECTICUT U. S. A. 1896 års "Columbia" och "Hartford" TILLVERKADE AF POPE MANUFACTURING 02 HARTFORD CONNECTICUT U. S. A. Åbo Abba Nya 801. Boktryckeri, 1896 och HARTFORD velocipederna stä utan tvifvel ensamna oöfverträffade

Läs mer

LUCIA Luciasången (Natten går tunga fjät) INTRO ¾ (sista raden i REF)

LUCIA Luciasången (Natten går tunga fjät) INTRO ¾ (sista raden i REF) LUIA 2015 1. Luciasången (Natten går tunga fjät) INTRO ¾ (sista raden i RE) G (dd gg-f#f# ) 7 /G-G Natten går tunga fjät, runt gård och stuva. E7 Am 7 /G-G Kring jord som sol n förgät, skuggorna ruva.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-09-30 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Nina Pripp, regeringsrådet Göran Schäder. Enligt en lagrådsremiss den 18 september

Läs mer

LÖSNING AF UPPGIFTER

LÖSNING AF UPPGIFTER LÖSNING AF UPPGIFTER i ARITMETIK OCH ALGEBRA, TILL LEDNING VID UPPSATSSKRIFNING, AF K. P. HORDLUND. TTtg-ifTrareäas förlag. GEPLE 1896. GOLTi-POSTENS TRYCKERI^ Föreliggande arbete är afsedt att vara ett

Läs mer

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865.

Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. Lerums kommunalstämma 1865 Protokoll hållet vid extra kommunal stämma vid Lerums församling uti Lerums skola d 15 Mars 1865. S.D. Med anledning af derom gjort kungörande hade af församlingens ledamöter

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm.

Instruktion. for bevakninrj och trafikerande a f. vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. Statens jernvägstraflk. Tillhör Cirkulär N:r 50? Instruktion for bevakninrj och trafikerande a f vägöfvergången vid Gamla Kungsholmshrogatan i Stockholm. i. För skötande af grindar och fast signal vid

Läs mer

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år

23. a. Menige allmogens barn och tjänstefolk, över 15 år År 1749. Om NYDALA församlings innevånares tillväxt uti Växjö Stift, genom hälsosamma inrättningar, eller avtagande genom sjukdomar, hunger och vanskötsel samt brist på nyttiga näringsfång, befunnen efter

Läs mer

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser

Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser ett samlat dokument till hemsidan Malmö stad Fastighetskontoret Odlingslotter i Malmö stad regler och bestämmelser Fastighetskontoret 2 (8) Innehållsförteckning 1. Regler arrendatorer... 3 1.1 Tillåtna

Läs mer

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare.

KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. KONUNG GUSTAF II ADOLFS SKRIETER STOCKHOLM, 1861. P. A. NORSTEDT & SÖNER, Kongl. Boktryckare. Innehåll. 1. Afhandlingar. Krigsfolks-Ordning. Första afdeln. Om utskrifning sid. 1. Af hvilka den förrättas,

Läs mer

"Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss?

Foodshed. Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? "Foodshed". Varifrån kommer vår mat och hur kommer den till oss? Susanne Johansson, Institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, tel: 018-67 14 08, e-post: Susanne.Johansson@evp.slu.se Varifrån

Läs mer

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM

BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM PATENT N.^0. BESKRIFNING OFFENTLIGGJORD AF KONGL. PATENTBYRÅN. ^. ^E LÅY^AL STOCKHOLM ^ätt att åstadkomma vissa slags emulsioner äfvenson. for ändamålet afsedd apparat. Patent i Sverige från den 1^l deoember

Läs mer

B. Tacksägelse för skörden

B. Tacksägelse för skörden B. Tacksägelse för skörden Andakten kan förrättas på skördeplatsen, i hemmet, i kyrkan någon annanstans, t.ex. i samband med skördeförsäljning. Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem.

Läs mer

HANDLING.AR, VETENSKAPS ACADEMIENS FÖR ÅR 1839. KONGL. 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. dbygooglc. Konst. Boktr;yckare. ...

HANDLING.AR, VETENSKAPS ACADEMIENS FÖR ÅR 1839. KONGL. 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. dbygooglc. Konst. Boktr;yckare. ... KONGL. VETENSKAPS ACADEMIENS HANDLING.AR, FÖR ÅR 1839. -------...-:===~.GWiiiiiijiji;;;;;---- 5 i qj) QI 1\ flj etl'''.dl, 18U. TRYCKTE HOS P. A. ~OR8TEDT & S61'ER, Konst. Boktr;yckare..... '... I dbygooglc

Läs mer

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904

Svensk-engelska motoraktiebolaget. Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen. Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 Svensk-engelska motoraktiebolaget Prislista å motorer för benzin, gasolja och fotogen Stockholm : Svensk-engelska motor-aktiebolaget 1904 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än europeiska

Läs mer

Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33

Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33 Innehåll E IV c: Västmanlands län (Västerås län) (U) 1832/33 U1. Westmanlands Län, senare ditskrivet med kulspets 1832, innehåller Sammandrag öfver Uppgifter angående Sockne Magazin inom Westmanlands Län,

Läs mer