*) 4, *7 ", :( + : : + " 3- <" name="description"> *) 4, *7 ", :( + : : + " 3- <">

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C"

Transkript

1

2 "#$ % &'' (()

3 * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *, <,=%'- ** *: "$" *3. *6 ;> *) 4, *7 ", :( + :

4 : + " 3- < '(,(9(, :* ' :* ;" :/ 4 :3 " :6 + :) 6- ', /( )- <'*(,,?(,* / ;" /* 2 * /* 7-4 /:,(-. /3,,-" /6 " /6 /7 4 /7 A 3(, ''; * 3: B 3/ ; 3/,*- 36,:-. 3)

5 / A' 1 ' D 2 A ',7/(?3(?. ' ' 2 A ' ' 4 ' EE? " ' 2 ' A ' 0 A'? ' ' ' ' 0 ',77& A F ' " (( ',77:' B. 2B.

6 3 B. < ' " ' < B. 2' ' 2 B. ' ' " ' " ' 'A G,2,,H0 % 1 2%1 2 A 2 22'2? 22''2 = 2 '' -2 G2*2:2/H % F' 2 2 B. < %1 2,7:(?,)((? ((( '?9 *(( 8%1

7 6 ; 2 ' A %1 2 + A ' A ' '??D?2 2 'A ' > 45>((3 $3$

8 ) > ' 2 ' ; ; ' %1 0 2 ' > 2' 0 0& 4? " '. 0 $ 0 ' "#$# #

9 7 " + ' 0 ' '2 ' 2 0 # 4 " 0 ' ' " '0 ' $,$ 0 # ' 2 ' 0 A ; ' < (() B. ' ' 2 2

10 ,( 'A '$$ " ##" '2 0 ',: 2 ' 0 0 & 2 ' %1 B. + ' ; */( 2 (( G3H %$ #

11 ,, $ ## > ' " %1 ; 2 D A 2 E??D E ((3 2 D " & # ' # # ($ # # )# #) # ' "# ' # "1' '# # / #) +,- # * '# 0 # # # *" # (. # 1 * ) ( 2 )# ' ( # '# # # # # # 3 # 34 ((( 5 '# "# # 6 7 ' # ) 87( # # # #) # # * #) # # ' '# 8 "# 0 # 1 '# " # :-; ) #9 #( # ") #" (. #

12 , I J J ' A J J <##'# > 2 ; 2' 2 A E E 4 =- ' +' ' 2 ' ;

13 ,* '' % $ &' ' 2 A ' B. %1 2 $ 0 A A 2 > A A 2 ' 2' 2 > A 2 ' ' 2 A > '? 2 " ' A222' ' A ' 0 " '2 2 5 " A < %1 2 'A A2

14 ,: ' ' ' $ &( $## ' :(( 0 E?" E5 D ',/(( ''. K " A J 7(( *(( 2, 2A A 2 2' >A ' 2 ' + A 2 ' " $42' >,< 2 K 2 A? ' "%4? + A % 2 *(((( ((((' ' ; 85G6H

15 ,/ # < K,3((? K 2 2' +,6((? ' + K ' 2' A 2 E E " 'A' 22?? 2 " 22 ' " ' % ' 2 A2 * * ' 2' '?2?A 0,6((? ' K

16 ,3 /((? 'A ' 2 ' A " " L' ; ' " 2 % ''G)272,(H 5 A ' A (() "#22? (() 2 %1 ' 2' ' $)$ K

17 ,6 A ',- - *- :- /- % D A 8D ' 8D 8" K 8K 8 < + ' A %1. D ' ' 8K 8D' ' 2 2 A 8D 8 4 K 8D 8D A ' 8 3- " ' D' 8D $ 8

18 ,) 6- ' )- D '2 ' D 8 " D ' ; A K ' 8& 'A8& ' 8 ; =K ' 2" " -2 < %1 $B.

19 ,7 "# )& ' > 2 ' A % A ' 2 K 2 > 2 A ' A ' ' 0 ' 2 %1 ' '4 A 2 ' 0 2 ' ' ' '

20 ( > ' 2' 0 ' ' 2 * " ' ' '' 2' EE & ' EE 2 ' 2 ' 4 ' 2 ' ' ' D $%& $& ' " 9 85 < ' ' ' '

21 , +# $ ' 2 ' > ' ' ' %1$B.2 ' A ' ' % 2 ; A ' ' 'A '0 A " '' 0 '' 0 ' 5 " ' ; ' ; 1 0 2

22 K A A "?(() " ' (() 4 %1 $B. =' A *6- D ((7 %, D((7, " ((7 M K? (,( M D(,( " (,( $ '; K? (,, * D(,, * ((7?(,* ((7? '

23 * &# & % A ' $ '" 4 0 ' ' A,=((7?(,,- 2 2"$" 2. 2;> =(,(?(,-' 2" $ $ ' ' 0 A A4 0 ' ' ' ' & ' L '0 ',*/ N. ' 2 ' 2 % 2 E' E '. ' >, '

24 : 0 '=# ()( 'A ' K > 2 ' ; 2 2 '2 " 2 " +& * ' +' '< '

25 / % ' =*(( N- 2 ' > A' >' ' 2 1, > 2 > ' ( )- A ' ' 2' ' 2 ' $ *K ' " $ ;*((, *(( '

26 3 & "# ##"###

27 6, # 4 A%1 $B. 0 ' ' ' ' ' ' '' 2 > ' & ' */( 2(( + :(O 2 ',$* < ' 0 ' " 2 ' < ' 0 ' A 2 '2 A J ' A &? ' A 0

28 ) 2 < I ' > ' 4 ' ' 0 '' 0 0 ' 2 2 2

29 7, # K +> # -> & 1 #' > # ' )# = # #?> & % = * ' 1 # ' 2 A ' # = : ', A A ' ' ' ' ' #

30 *( ' ' 0 ' K ' 0 > ' '2 > A )? 2 ' 0 '%' =,- = **- " #"# ; P:':(93( $,( P':(93( $,( ; A' < A *( A ' F' ;,( A' & A, ' 2 2

31 *,./ % ' ' LK '0 2 ' 0 ' 2 ' " >.'. ' 2 ' 2 0 ',*/ N.)#>0### #

32 * %,:( 2 *( A ',/ 2 *( A ' *,( 2 *( A :6( 2,( A'

33 **, # #./" %,-.A2 '' = & A2 = 2 2- *- F 2% = :- 0A2K = 22 - / = = 2?2-6- ; 2% ' = 22- )-. 2B = 2'2-7- D 20 = 22 -,(- " 20 = 2'2-,,- %2 = 22 -,- 2; = 22 - '2; = - 4- QQ=? AR% Q B- 02 Q0Q0 Q=&? - J P A '2

34 *: > ' D & ' 2' ' 'A 2 ' '

35 */ % /6( 2,( A'

36 *3 1 K '2 "' 2 " % 3*( 2 *( A 6:( 2 *( A

37 *6.' >, ' % )/ 2,( A'

38 *) + 2 K 2 1'* #)'=#

39 *7 &./ 3440 ' D,,('2,/(( F /6'. 4' ' 2A362,(,( (?$. )(?$ % *(?$ F /(?$' 4' ' *((?$,$* ' 4 0 9%+111 :11103 ;0.9% # % < % 5 5% ( 0 9:11103

40 :( &.5 0 ' ' ' % ' D ' + A '' " ' 2 % 0 A A? ' ' A %' 0 2 A ' 2 2 ' " 0 K ' 2 A'' " ' 2 %1 $B. '

41 :, 7 0 = =,22*23-P2 2'2 ' ' A 2 = :2/262)-P2, 2 ' ' 0 3 = - : = -,( P 2 ) >A ' =' 22 '2 - ' A'' /(?$ :11103) " ' =,$* ' - /(?$ ' =*6- /?$ =/(( ) ', ".103)

42 : ) < ' $' 0 ' A '" 'AA 0 '2 (,( ' K %1 2 ' 0 $& > ' 2 %1? % (()$((7 ((7 ' ((7' 6/(((?

43 :* :/ % % " 5 ###. 2 ' >' ' <. =2'A- 2 & "#))

44 :: %,/( 2 *( A= :(( -,/ 2,( A' */ 2,( A' :,( 2,( A'

45 :/ + & # ' ' 2' K ' " $ ' 0 * < ' 'A 0 ' ' A>+#" B ')####

46 :3 & 6/ 3440 ' D,,('2,/(( F )('. 4' 'A ' ' =' ,(,( (( (?$. )(?$ % *(?$ F /(?$' 4' ' *((?$,$* ' 4 0 9%+111 :11103 ;0 81% # % < % 5 5% (

47 :6 & 6 <,' ' >A ' =' 22 '2 - ' A'' /(?$ :11103) " ' =,$* ' - /(?$ ' =*6- /?$ =/(( ) ' ".103) ; ' ) = 'A* 0 ' $' ' -

48 :) ) > ' ' ' < ' 2 A ' < ' + $' ' 2 $' < A 2 ; %1 $B. 2 ' ' %1 $B. 2 4 D > & A > $'

49 :7 = < ' $' 2 / > $' 0 ' 2' 2 " DK ' 2 ' 0 D=/((/(?- /(((? + /((((? :((((? K )((((?????????????????? ",7/(((?

50 /( 9 % ++ & %1 $B. 'A ',(((?$ /(?*((?$' I A ' ' 2/?$0 0 A 2 =2 2 - F A ' $ ' " ' 2 4 ' ' 0 A A 2 ' A2 A 4 $ ' ' =' 2' ' ' A A 0 A (() ' A ' A D ' '4, (()$((7

51 /, + 'A A A '' A ' " ', 4, 63(((? + 6/(((? 4 *6,(((? +,7/(((? += (,(- 6((((????????????? ", 7)6(((? 0 4' :((((? ' ' =-,(((((? ' :((((????????????? " *)((((?

52 / 8/ % >1 2 " D # # 1# 1 $ '

53 /* + & # < ' A > '' 2' 2 4 ' " $ < * ' % &3 % * A 2 ' ' 2? ' < * 2 4' *,'A

54 /: 2# + + ' " ' 0 2 A %1 $B. A K & ' %1 $B. 'A' & ' 0 %1 $B. A - 2 A ' - - ' %1 $B. ' %1 $B. + > %1 $B. ' 0 %1 $B. ' A 2

55 // & $ ' S K ' 2" " S ' 2 ' $' ' 2 K ' 0 $' A 2 = % ++6 )% ' ' $' " ' 0 ' K ' $' < 2 2 2' ' $'

56 / ' ' %1 $B. 2 % 2 " + + 'A ' K " ' % ' 2 < 2 ' 2 E E+ L 2 " ; A " 2 % '' " 9 2

57 /6 ( + >$ ' 2 2 AI A ' 0 2 " # + ' 2'? " ' A'; K =" -2L =" -%' 4 =" - ; A 2 K 2 ' 5+ ; 2 ' 'A ' 5 #'

58 /) > ' ' $' ' ' " ;2 ";2 ' 'A'L ' >$ ' A ' ; 2 A 2 = 2 2A- ' >$ ' '2 'A ' >A 2' " '

59 /7 * # % ' 2 ' $ ' 'A A > 2 %1 $B. ' A 2 K A 2 ' ' $' ' 0 A 2 T 2 >$ ' < '2T 2 '2 $' A 0 ' '2 ' & # >$ ' D A A> 2 >

60 3( $ ' A % ' ' ' ' E 0E " 4### '#"# "## (% "# ## < #'###/ ###(E#) # 1 #'#"# #"*##)#*#"# #* "#'1#)##)# "# '#)#( )##F)6 #)#*#"1 ) # #( / # '##"#"# ' #)#(## # 1#(B ##7.5 7'#) 3GG - # &8 ' $' '

61 3, $' ' A + $ ' A 2 A 2 + A & A + ' A 'I $ ' 2' 2'

62 3 #+ &# + %1 2% > A' ' $ ' %1 $B. ' ' %1 $B. '0 1 'A A2 2 > ' A A ' ' %"% " + > %1 A $/$K ' < A $

63 3* ' ' ' '' J ' * 0 ' 2' 2 ' 2 ' E% & E & # ' %1 $B. A4' A'A2 %A %1 $B. ' ; K ' $' 2 %1$B.0 ' ' =" " - ' " ' K ' 2 A ' + A '' "

64 3: ' %. K ' 2 A'' 2 $ ' > ' ' ' $ ' 2A A 4%1 ' 2 0 ' ' 4 A0 A A 2 ' A2 ' + ' ' A0 ' ' ((7. A (()? ((7 ((7. A (() < $' 2 2 # >$ ' 2 2 2A A2 " D ' $ '

65 3/ ' " 'A ' ' 2 $' 22 ' D A0 ' 2 ' ' 0 ' A $' T 0 2' 0 ' A ' K ' 2 ' 9 ' ' 2 %1 $B 'E E + ::: 4' " '

66 33 " 2 $ ' ; ' ' 2 ' % A2 ' 0 'A ''E'; E ' A 'A> + ' 2 ' 0 E ';E' 2 ' &'' (()?()?(/ "#

67 36 G,H + %1 9% 1 T T T GH & 2 =((/-D ' G*H > 2 =((6-4 G:H % 2U F2>=((6-& 9 G/H 4 24=((6-; G3H. 24 =((6-K ' G6H + TTT G)H + " TTT G7H + TTT G,(H + ' TTT' $ $ G,,H + B. 9B. T T T '

68 3) " $,$ ' $$ '(()?(3?, $*$>? 1 2%1? $:$>?>? " 2%1? $/$>?F V '2%1 $B. $3$ D(3(66 $6$ D()(6(* $)$ D()(6

69 37 $,$

70 6(

71 6,

72 6

73 6*

74 6: $$ TÄNKBARA KLONARKIVVÄRDAR INOM SVERIGES NATIONELLA SAMLING AV ÄLDRE KULTURROSOR Följande klonarkivvärdar bedöms idag ha tillräcklig kompetens, kan svara för långsiktig kontinuitet och har hittills förklarat sig intresserade av uppgiften Fredriksdals Rosarium (Skåne, S. Halland och SV. Småland) Göteborgs Rosarium (N. Halland, Bohuslän och delar av Västergötland) Rosenlunds Rosarium (N. Småland och delar av Västergötland) Gamla Linköping (Östergötland) Naturcentrum Linköping (Östergötland) Norrköpings Rosarium (Östergötland) Wij Trädgårdar (S. Norrland, kustnära områden) Jamtli, Jämtlands läns museum (S. Norrland, inlandet) Lycksele kommun (N. Norrland, inlandet) Öjebyn, Piteå (N. Norrland, kustnära områden) Inom följande områden vore det önskvärt att finna en klonarkivvärd som uppfyller ovan nämnda kriterier Blekinge Ö. Småland / Öland Gotland Södermanland Stockholm Uppland Västmanland / Närke Värmland / Dalsland Dalarna L-Å G

75 6/ $*$ E-post från Linnea Oscarsson, perennuppropet :00 Hej Jag har skickat vidare ert mail till POM:s samordnare Eva Jansson och Jens Weibull och bett dem svara. De har bäst överblick. Helt kort kan jag bara berätta att perennuppropets provodlingar startade hösten 2006 och nu står där 245 insamlade perenner. Fler perenner plockas in varje år. Hälsningar Linnea

76 63 $:$ E-post från Else-Marie Strese :12 Hej Mariana och Reginald Som ni kanske kommer ihåg så träffades vi på Trädgårdsmässan i Umeå. Som museianställd har jag också haft turen att för några år sedan prata med ansvariga personer från Skogsmuseet. Tyvärr hade jag inte möjligheten att åka upp när NAMSA hade sitt höst- eller var det vårmöte där. Jag är projektledare för Sparrisuppropet, vilket är det sista i raden av upprop. Det betyder att jag inte har kommit så långt i inventerings-, insamlings- och evalueringsarbetet som de övriga. Att uttala mig om mandatsorter är därför för tidigt, men jag ser flera växter som är lämpade för er. Kvanne är ju något unikt nordiskt, egentligen en av de få inhemska genetiska resurserna överhuvudtaget Jag vet att de samlades in från vilda bestånd och för det mesta är tvååriga, men hoppas ändå att finna kloner/populationer som man odlat som "köksväxt". Från Umeåtrakten finns en hel del rabarber, humle och även några få sparrisplantor som kanske kan bli aktuella. Frågan om lokala klonarkivvärdar kommer den närmaste tiden att diskuteras mycket inom POM, men än så länge är inget beslutat. Det är en större fråga och kommer att bestämmas "centralt" och inte bara från de olika uppropens projektledare. Jag skickar därför en kopia av brevet till Eva Jansson och Jens Weibull, POMs samordnare. Med vänliga hälsningar Else-Marie Strese Else-Marie Karlsson Strese Forskare Julita Gård Julita mobil Tel Institutet för folklivsforskning, Nordiska museet entrum för Biologisk Mångfald, SLU

77 66 $/$ E-post från Jens Weibull, BM :18 Hej Mariana, Jag fick ditt mejl vidarebefordrat via Linnea Oskarsson. De flesta frågor var kanske mest riktade till våra projektledare, t.ex. hur långt man har kommit i sina respektive insamlingar, men jag kan måhända tillfoga något. Som du vet är vi huvudsakligen ännu i "mellanlagringsfasen" där material samlas in för bedömning och jämförelse. Vad gäller frukt/bär har vi ju kommit längre eftersom det där, genom genbankens arbete, redan har identifierats mandatsorter. Dessa finns, som du vet, redan idag i olika klonarkiv och kommer också att placeras i en så kallad central samling. Vi har också samlat in några exemplar av sällsynta/hotade prydnadsträd som pga av sin ovanlighet redan idag skulle kunna placeras i en central samling. Generellt tror vi att växter kommer att börja placeras ut fr.o.m Vad det övriga materialet beträffar kan vi bara göra uppskattningar av hur många som kan tänkas bevaras långsiktigt. Jag bifogar en tabell som visar på en möjlig omfattning. Allt som ska bevaras i central samling kommer att dupliceras i klonarkiv som säkerhet. Fördelningen av materialet mellan klonarkiven kommer att göras så att det följer insamlingsområdet, både för att få en vettig förankring (småländska rosor bör bevaras i Småland med omnejd, norrländska perenner i norr, osv) och med tanke på växtmaterialets anpassning. Det är sant som du säger att förekomsten av sjukdomar och skadedjur är mindre längre norrut, men det viktiga för POM kommer att vara att bevara växterna i sitt rätta sammanhang. Sedan är det utan tvekan så att vi kanske inte kommer att kunna finansiera hur många klonarkiv som helst, utan vi kommer att få göra våra avvägningar och bedömningar i Sveriges olika landsändar. Var vi landar till slut har vi ännu inte bestämt. Viktiga argument för val av framtida klonarkiv kommer bland annat att vara långsiktighet, möjlighet till finansiering, typ av huvudmannaskap, kompetens, intresse och engagemang. Hoppas att detta var några svar på dina frågor. Önskar dig en skön sommar, och fortsätt att jaga växter Mvh, Jens Weibull Jens Weibull Docent/Assoc. professor entrum för biologisk mångfald/swedish Biodiversity entre Sveriges lantbruksuniversitet/swedish Univ. of Agric. Sci. Box 57, SE Alnarp, Sweden +46 (0) (phone) +46 (0) (fax) +46 (0) (mobile)

78 6)

79 67 $3$ D ((3?(6? 6

80 )( $6$ D (()?(6?(*

81 ), $)$ D(()?(?6

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna Information om Poolkampen 2014-2015 till de deltagande föreningarna 2 Innehåll Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

till de deltagande föreningarna

till de deltagande föreningarna till de deltagande föreningarna 2 Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel Poolkamp... 4 Utbildning... 5 Kursplaner...

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568

http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 Landsbygdsriksdagen länkar Inför Landsbygdsriksdagen http://issuu.com/brunmediaproduktionab/docs/buss_pa 03_2014?e=4227670/7146568 http://gastriklandstidning.se/2014/03/det-ar-nu-vi-ska-fa-ihop-allt-vi-arbetat-for/

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse För POM 2007 Rapport 2008:18 Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse för POM 2007 2008-09-29 Referens Agneta Börjeson Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010

Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 1 Extra pressmaterial Varumärkesundersökning: Tourism in Skåne våren 2010 Urval: 1000 svenskar fördelat på 250 respondenter per följande urval: - Mälardalen inkl Stockholm, Göteborgsregionen, Sydsverige

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Planritningar lokaler

Planritningar lokaler LAPPLAND 137 kvm- 16,53 kvm x 8,26 kvm 170 p biosittning, 100 p skolsittning, 40 p u-bord, 80 p öar Önskemål på annan utrustning? Vänligen kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa er. KLIPPAN

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011

Ne N wsmachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 NewsMachine Medieanalys Nacka kommun Februari April 2011 Rapport av Mediestatistik Period: 2011-02-01 till 2011-04-30 Vi kan se tydliga toppar i rapporteringen vecka 6 och vecka 10 och en mindre topp vid

Läs mer

www.facebook.com/barnf lmsstafetten

www.facebook.com/barnf lmsstafetten www.facebook.com/barnfilmsstafetten Skicka vidare Biljett Vi delar upplevelsen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Miljögifter i odlingslandskapet

Miljögifter i odlingslandskapet Miljögifter i odlingslandskapet Miljöövervakning av växtskyddsmedel Jenny Kreuger, Bodil Lindström, Therese Nanos, Martin K. Larsson & Ove Jonsson SLU Miljöövervakningsdagarna 2013 Tällberg 2013-10-02

Läs mer

Inbjudan till Förbundsmötet 2015

Inbjudan till Förbundsmötet 2015 Till SvFF:s styrelse Distriktsförbunden Vid förbundsmötet 2015 röstberättigade föreningar Representantskapets ledamöter Hedersordförande och hedersledamöter Revisorer Valberedning Besvärsnämnden, Disciplinnämnden,

Läs mer

Officiell medlemsstatistik 2014

Officiell medlemsstatistik 2014 Officiell medlemsstatistik 2014 Rapport 4 av 4 (20 oktober 2014), version 1c 1. Regelverket SGF- och GIT-avgift baseras på antal aktiva medlemmar. Avläsningarna sker vid fyra tillfällen per år. Det avläsningstillfälle

Läs mer

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter.

STORSTADSSKATT. - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. STORSTADSSKATT - Storstäderna har högst inkomster, men också högst kostnader och skatter. HÖG MARGINALSKATT - EN STORSTADSFRÅGA DET ÄR DYRARE ATT LEVA I STORSTAD Att det är dyrare att bo i stora städer

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar

Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Indikatorer för sammanhållen vård och omsorg Undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 1 30 dagar Lägesrapport 2013, Statistik, Analysenheten Materialet bygger på: Rapporten Undvikbar slutenvård bland

Läs mer

Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13. Ingergärd Törnkvist Norrköping. Barbro Eriksson Norrbotten. Pernilla Morian Skog Västerbotten

Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13. Ingergärd Törnkvist Norrköping. Barbro Eriksson Norrbotten. Pernilla Morian Skog Västerbotten Datum 2013-03-28 Nationella Tandvårdnätverket Förbunds huset Kungsgatan 28A Stockholm Nationella Tandvårdsnätverket Stockholm 14-15/3-13 Ewa Storm Åström presenterade sig som ny samordnare. Jobbar på Förbunds

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT!

VI BEHÖVER DIN HJÄLP MED ATT FYLLA I EN ENKÄT! Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Till elev på naturbruksgymnasium På SLU i Alnarp vill vi genomföra en attitydundersökning: Hur attraheras och motiveras människor till att arbeta som anställda

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Frukt i klonarkiven äpple, päron, plommon, söt- och surkörsbär

Frukt i klonarkiven äpple, päron, plommon, söt- och surkörsbär 1 Alntorps ö Närke/Bergslagen/Västsverige Äpple Astrakan från Lindesberg lokalsort Alntorps ö Närke/Bergslagen/Västsverige Äpple Billingeäpple lokalsort Alntorps ö Närke/Bergslagen/Västsverige Äpple Cellini

Läs mer

Halland stora förändringar strategier och förklaringar

Halland stora förändringar strategier och förklaringar Europeiska antibiotikadagen 18/11 2008 Halland stora förändringar strategier och förklaringar Mats Erntell och Cecilia Stålsby Lundborg 1 Gävleborg Jämtland Dalarna Västerbotten Hela Sverige Hälsa Sjukvård

Läs mer

Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007 2011

Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 2007 2011 Hästar och uppfödare i Sverige! En sammanställning av nyckeltal för svensk hästuppfödning för åren 27 211 Förord Sverige är på flera sätt ett av Europas ledande hästländer. Efter Island är vi det mest

Läs mer