! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C"

Transkript

1

2 "#$ % &'' (()

3 * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *, <,=%'- ** *: "$" *3. *6 ;> *) 4, *7 ", :( + :

4 : + " 3- < '(,(9(, :* ' :* ;" :/ 4 :3 " :6 + :) 6- ', /( )- <'*(,,?(,* / ;" /* 2 * /* 7-4 /:,(-. /3,,-" /6 " /6 /7 4 /7 A 3(, ''; * 3: B 3/ ; 3/,*- 36,:-. 3)

5 / A' 1 ' D 2 A ',7/(?3(?. ' ' 2 A ' ' 4 ' EE? " ' 2 ' A ' 0 A'? ' ' ' ' 0 ',77& A F ' " (( ',77:' B. 2B.

6 3 B. < ' " ' < B. 2' ' 2 B. ' ' " ' " ' 'A G,2,,H0 % 1 2%1 2 A 2 22'2? 22''2 = 2 '' -2 G2*2:2/H % F' 2 2 B. < %1 2,7:(?,)((? ((( '?9 *(( 8%1

7 6 ; 2 ' A %1 2 + A ' A ' '??D?2 2 'A ' > 45>((3 $3$

8 ) > ' 2 ' ; ; ' %1 0 2 ' > 2' 0 0& 4? " '. 0 $ 0 ' "#$# #

9 7 " + ' 0 ' '2 ' 2 0 # 4 " 0 ' ' " '0 ' $,$ 0 # ' 2 ' 0 A ; ' < (() B. ' ' 2 2

10 ,( 'A '$$ " ##" '2 0 ',: 2 ' 0 0 & 2 ' %1 B. + ' ; */( 2 (( G3H %$ #

11 ,, $ ## > ' " %1 ; 2 D A 2 E??D E ((3 2 D " & # ' # # ($ # # )# #) # ' "# ' # "1' '# # / #) +,- # * '# 0 # # # *" # (. # 1 * ) ( 2 )# ' ( # '# # # # # # 3 # 34 ((( 5 '# "# # 6 7 ' # ) 87( # # # #) # # * #) # # ' '# 8 "# 0 # 1 '# " # :-; ) #9 #( # ") #" (. #

12 , I J J ' A J J <##'# > 2 ; 2' 2 A E E 4 =- ' +' ' 2 ' ;

13 ,* '' % $ &' ' 2 A ' B. %1 2 $ 0 A A 2 > A A 2 ' 2' 2 > A 2 ' ' 2 A > '? 2 " ' A222' ' A ' 0 " '2 2 5 " A < %1 2 'A A2

14 ,: ' ' ' $ &( $## ' :(( 0 E?" E5 D ',/(( ''. K " A J 7(( *(( 2, 2A A 2 2' >A ' 2 ' + A 2 ' " $42' >,< 2 K 2 A? ' "%4? + A % 2 *(((( ((((' ' ; 85G6H

15 ,/ # < K,3((? K 2 2' +,6((? ' + K ' 2' A 2 E E " 'A' 22?? 2 " 22 ' " ' % ' 2 A2 * * ' 2' '?2?A 0,6((? ' K

16 ,3 /((? 'A ' 2 ' A " " L' ; ' " 2 % ''G)272,(H 5 A ' A (() "#22? (() 2 %1 ' 2' ' $)$ K

17 ,6 A ',- - *- :- /- % D A 8D ' 8D 8" K 8K 8 < + ' A %1. D ' ' 8K 8D' ' 2 2 A 8D 8 4 K 8D 8D A ' 8 3- " ' D' 8D $ 8

18 ,) 6- ' )- D '2 ' D 8 " D ' ; A K ' 8& 'A8& ' 8 ; =K ' 2" " -2 < %1 $B.

19 ,7 "# )& ' > 2 ' A % A ' 2 K 2 > 2 A ' A ' ' 0 ' 2 %1 ' '4 A 2 ' 0 2 ' ' ' '

20 ( > ' 2' 0 ' ' 2 * " ' ' '' 2' EE & ' EE 2 ' 2 ' 4 ' 2 ' ' ' D $%& $& ' " 9 85 < ' ' ' '

21 , +# $ ' 2 ' > ' ' ' %1$B.2 ' A ' ' % 2 ; A ' ' 'A '0 A " '' 0 '' 0 ' 5 " ' ; ' ; 1 0 2

22 K A A "?(() " ' (() 4 %1 $B. =' A *6- D ((7 %, D((7, " ((7 M K? (,( M D(,( " (,( $ '; K? (,, * D(,, * ((7?(,* ((7? '

23 * &# & % A ' $ '" 4 0 ' ' A,=((7?(,,- 2 2"$" 2. 2;> =(,(?(,-' 2" $ $ ' ' 0 A A4 0 ' ' ' ' & ' L '0 ',*/ N. ' 2 ' 2 % 2 E' E '. ' >, '

24 : 0 '=# ()( 'A ' K > 2 ' ; 2 2 '2 " 2 " +& * ' +' '< '

25 / % ' =*(( N- 2 ' > A' >' ' 2 1, > 2 > ' ( )- A ' ' 2' ' 2 ' $ *K ' " $ ;*((, *(( '

26 3 & "# ##"###

27 6, # 4 A%1 $B. 0 ' ' ' ' ' ' '' 2 > ' & ' */( 2(( + :(O 2 ',$* < ' 0 ' " 2 ' < ' 0 ' A 2 '2 A J ' A &? ' A 0

28 ) 2 < I ' > ' 4 ' ' 0 '' 0 0 ' 2 2 2

29 7, # K +> # -> & 1 #' > # ' )# = # #?> & % = * ' 1 # ' 2 A ' # = : ', A A ' ' ' ' ' #

30 *( ' ' 0 ' K ' 0 > ' '2 > A )? 2 ' 0 '%' =,- = **- " #"# ; P:':(93( $,( P':(93( $,( ; A' < A *( A ' F' ;,( A' & A, ' 2 2

31 *,./ % ' ' LK '0 2 ' 0 ' 2 ' " >.'. ' 2 ' 2 0 ',*/ N.)#>0### #

32 * %,:( 2 *( A ',/ 2 *( A ' *,( 2 *( A :6( 2,( A'

33 **, # #./" %,-.A2 '' = & A2 = 2 2- *- F 2% = :- 0A2K = 22 - / = = 2?2-6- ; 2% ' = 22- )-. 2B = 2'2-7- D 20 = 22 -,(- " 20 = 2'2-,,- %2 = 22 -,- 2; = 22 - '2; = - 4- QQ=? AR% Q B- 02 Q0Q0 Q=&? - J P A '2

34 *: > ' D & ' 2' ' 'A 2 ' '

35 */ % /6( 2,( A'

36 *3 1 K '2 "' 2 " % 3*( 2 *( A 6:( 2 *( A

37 *6.' >, ' % )/ 2,( A'

38 *) + 2 K 2 1'* #)'=#

39 *7 &./ 3440 ' D,,('2,/(( F /6'. 4' ' 2A362,(,( (?$. )(?$ % *(?$ F /(?$' 4' ' *((?$,$* ' 4 0 9%+111 :11103 ;0.9% # % < % 5 5% ( 0 9:11103

40 :( &.5 0 ' ' ' % ' D ' + A '' " ' 2 % 0 A A? ' ' A %' 0 2 A ' 2 2 ' " 0 K ' 2 A'' " ' 2 %1 $B. '

41 :, 7 0 = =,22*23-P2 2'2 ' ' A 2 = :2/262)-P2, 2 ' ' 0 3 = - : = -,( P 2 ) >A ' =' 22 '2 - ' A'' /(?$ :11103) " ' =,$* ' - /(?$ ' =*6- /?$ =/(( ) ', ".103)

42 : ) < ' $' 0 ' A '" 'AA 0 '2 (,( ' K %1 2 ' 0 $& > ' 2 %1? % (()$((7 ((7 ' ((7' 6/(((?

43 :* :/ % % " 5 ###. 2 ' >' ' <. =2'A- 2 & "#))

44 :: %,/( 2 *( A= :(( -,/ 2,( A' */ 2,( A' :,( 2,( A'

45 :/ + & # ' ' 2' K ' " $ ' 0 * < ' 'A 0 ' ' A>+#" B ')####

46 :3 & 6/ 3440 ' D,,('2,/(( F )('. 4' 'A ' ' =' ,(,( (( (?$. )(?$ % *(?$ F /(?$' 4' ' *((?$,$* ' 4 0 9%+111 :11103 ;0 81% # % < % 5 5% (

47 :6 & 6 <,' ' >A ' =' 22 '2 - ' A'' /(?$ :11103) " ' =,$* ' - /(?$ ' =*6- /?$ =/(( ) ' ".103) ; ' ) = 'A* 0 ' $' ' -

48 :) ) > ' ' ' < ' 2 A ' < ' + $' ' 2 $' < A 2 ; %1 $B. 2 ' ' %1 $B. 2 4 D > & A > $'

49 :7 = < ' $' 2 / > $' 0 ' 2' 2 " DK ' 2 ' 0 D=/((/(?- /(((? + /((((? :((((? K )((((?????????????????? ",7/(((?

50 /( 9 % ++ & %1 $B. 'A ',(((?$ /(?*((?$' I A ' ' 2/?$0 0 A 2 =2 2 - F A ' $ ' " ' 2 4 ' ' 0 A A 2 ' A2 A 4 $ ' ' =' 2' ' ' A A 0 A (() ' A ' A D ' '4, (()$((7

51 /, + 'A A A '' A ' " ', 4, 63(((? + 6/(((? 4 *6,(((? +,7/(((? += (,(- 6((((????????????? ", 7)6(((? 0 4' :((((? ' ' =-,(((((? ' :((((????????????? " *)((((?

52 / 8/ % >1 2 " D # # 1# 1 $ '

53 /* + & # < ' A > '' 2' 2 4 ' " $ < * ' % &3 % * A 2 ' ' 2? ' < * 2 4' *,'A

54 /: 2# + + ' " ' 0 2 A %1 $B. A K & ' %1 $B. 'A' & ' 0 %1 $B. A - 2 A ' - - ' %1 $B. ' %1 $B. + > %1 $B. ' 0 %1 $B. ' A 2

55 // & $ ' S K ' 2" " S ' 2 ' $' ' 2 K ' 0 $' A 2 = % ++6 )% ' ' $' " ' 0 ' K ' $' < 2 2 2' ' $'

56 / ' ' %1 $B. 2 % 2 " + + 'A ' K " ' % ' 2 < 2 ' 2 E E+ L 2 " ; A " 2 % '' " 9 2

57 /6 ( + >$ ' 2 2 AI A ' 0 2 " # + ' 2'? " ' A'; K =" -2L =" -%' 4 =" - ; A 2 K 2 ' 5+ ; 2 ' 'A ' 5 #'

58 /) > ' ' $' ' ' " ;2 ";2 ' 'A'L ' >$ ' A ' ; 2 A 2 = 2 2A- ' >$ ' '2 'A ' >A 2' " '

59 /7 * # % ' 2 ' $ ' 'A A > 2 %1 $B. ' A 2 K A 2 ' ' $' ' 0 A 2 T 2 >$ ' < '2T 2 '2 $' A 0 ' '2 ' & # >$ ' D A A> 2 >

60 3( $ ' A % ' ' ' ' E 0E " 4### '#"# "## (% "# ## < #'###/ ###(E#) # 1 #'#"# #"*##)#*#"# #* "#'1#)##)# "# '#)#( )##F)6 #)#*#"1 ) # #( / # '##"#"# ' #)#(## # 1#(B ##7.5 7'#) 3GG - # &8 ' $' '

61 3, $' ' A + $ ' A 2 A 2 + A & A + ' A 'I $ ' 2' 2'

62 3 #+ &# + %1 2% > A' ' $ ' %1 $B. ' ' %1 $B. '0 1 'A A2 2 > ' A A ' ' %"% " + > %1 A $/$K ' < A $

63 3* ' ' ' '' J ' * 0 ' 2' 2 ' 2 ' E% & E & # ' %1 $B. A4' A'A2 %A %1 $B. ' ; K ' $' 2 %1$B.0 ' ' =" " - ' " ' K ' 2 A ' + A '' "

64 3: ' %. K ' 2 A'' 2 $ ' > ' ' ' $ ' 2A A 4%1 ' 2 0 ' ' 4 A0 A A 2 ' A2 ' + ' ' A0 ' ' ((7. A (()? ((7 ((7. A (() < $' 2 2 # >$ ' 2 2 2A A2 " D ' $ '

65 3/ ' " 'A ' ' 2 $' 22 ' D A0 ' 2 ' ' 0 ' A $' T 0 2' 0 ' A ' K ' 2 ' 9 ' ' 2 %1 $B 'E E + ::: 4' " '

66 33 " 2 $ ' ; ' ' 2 ' % A2 ' 0 'A ''E'; E ' A 'A> + ' 2 ' 0 E ';E' 2 ' &'' (()?()?(/ "#

67 36 G,H + %1 9% 1 T T T GH & 2 =((/-D ' G*H > 2 =((6-4 G:H % 2U F2>=((6-& 9 G/H 4 24=((6-; G3H. 24 =((6-K ' G6H + TTT G)H + " TTT G7H + TTT G,(H + ' TTT' $ $ G,,H + B. 9B. T T T '

68 3) " $,$ ' $$ '(()?(3?, $*$>? 1 2%1? $:$>?>? " 2%1? $/$>?F V '2%1 $B. $3$ D(3(66 $6$ D()(6(* $)$ D()(6

69 37 $,$

70 6(

71 6,

72 6

73 6*

74 6: $$ TÄNKBARA KLONARKIVVÄRDAR INOM SVERIGES NATIONELLA SAMLING AV ÄLDRE KULTURROSOR Följande klonarkivvärdar bedöms idag ha tillräcklig kompetens, kan svara för långsiktig kontinuitet och har hittills förklarat sig intresserade av uppgiften Fredriksdals Rosarium (Skåne, S. Halland och SV. Småland) Göteborgs Rosarium (N. Halland, Bohuslän och delar av Västergötland) Rosenlunds Rosarium (N. Småland och delar av Västergötland) Gamla Linköping (Östergötland) Naturcentrum Linköping (Östergötland) Norrköpings Rosarium (Östergötland) Wij Trädgårdar (S. Norrland, kustnära områden) Jamtli, Jämtlands läns museum (S. Norrland, inlandet) Lycksele kommun (N. Norrland, inlandet) Öjebyn, Piteå (N. Norrland, kustnära områden) Inom följande områden vore det önskvärt att finna en klonarkivvärd som uppfyller ovan nämnda kriterier Blekinge Ö. Småland / Öland Gotland Södermanland Stockholm Uppland Västmanland / Närke Värmland / Dalsland Dalarna L-Å G

75 6/ $*$ E-post från Linnea Oscarsson, perennuppropet :00 Hej Jag har skickat vidare ert mail till POM:s samordnare Eva Jansson och Jens Weibull och bett dem svara. De har bäst överblick. Helt kort kan jag bara berätta att perennuppropets provodlingar startade hösten 2006 och nu står där 245 insamlade perenner. Fler perenner plockas in varje år. Hälsningar Linnea

76 63 $:$ E-post från Else-Marie Strese :12 Hej Mariana och Reginald Som ni kanske kommer ihåg så träffades vi på Trädgårdsmässan i Umeå. Som museianställd har jag också haft turen att för några år sedan prata med ansvariga personer från Skogsmuseet. Tyvärr hade jag inte möjligheten att åka upp när NAMSA hade sitt höst- eller var det vårmöte där. Jag är projektledare för Sparrisuppropet, vilket är det sista i raden av upprop. Det betyder att jag inte har kommit så långt i inventerings-, insamlings- och evalueringsarbetet som de övriga. Att uttala mig om mandatsorter är därför för tidigt, men jag ser flera växter som är lämpade för er. Kvanne är ju något unikt nordiskt, egentligen en av de få inhemska genetiska resurserna överhuvudtaget Jag vet att de samlades in från vilda bestånd och för det mesta är tvååriga, men hoppas ändå att finna kloner/populationer som man odlat som "köksväxt". Från Umeåtrakten finns en hel del rabarber, humle och även några få sparrisplantor som kanske kan bli aktuella. Frågan om lokala klonarkivvärdar kommer den närmaste tiden att diskuteras mycket inom POM, men än så länge är inget beslutat. Det är en större fråga och kommer att bestämmas "centralt" och inte bara från de olika uppropens projektledare. Jag skickar därför en kopia av brevet till Eva Jansson och Jens Weibull, POMs samordnare. Med vänliga hälsningar Else-Marie Strese Else-Marie Karlsson Strese Forskare Julita Gård Julita mobil Tel Institutet för folklivsforskning, Nordiska museet entrum för Biologisk Mångfald, SLU

77 66 $/$ E-post från Jens Weibull, BM :18 Hej Mariana, Jag fick ditt mejl vidarebefordrat via Linnea Oskarsson. De flesta frågor var kanske mest riktade till våra projektledare, t.ex. hur långt man har kommit i sina respektive insamlingar, men jag kan måhända tillfoga något. Som du vet är vi huvudsakligen ännu i "mellanlagringsfasen" där material samlas in för bedömning och jämförelse. Vad gäller frukt/bär har vi ju kommit längre eftersom det där, genom genbankens arbete, redan har identifierats mandatsorter. Dessa finns, som du vet, redan idag i olika klonarkiv och kommer också att placeras i en så kallad central samling. Vi har också samlat in några exemplar av sällsynta/hotade prydnadsträd som pga av sin ovanlighet redan idag skulle kunna placeras i en central samling. Generellt tror vi att växter kommer att börja placeras ut fr.o.m Vad det övriga materialet beträffar kan vi bara göra uppskattningar av hur många som kan tänkas bevaras långsiktigt. Jag bifogar en tabell som visar på en möjlig omfattning. Allt som ska bevaras i central samling kommer att dupliceras i klonarkiv som säkerhet. Fördelningen av materialet mellan klonarkiven kommer att göras så att det följer insamlingsområdet, både för att få en vettig förankring (småländska rosor bör bevaras i Småland med omnejd, norrländska perenner i norr, osv) och med tanke på växtmaterialets anpassning. Det är sant som du säger att förekomsten av sjukdomar och skadedjur är mindre längre norrut, men det viktiga för POM kommer att vara att bevara växterna i sitt rätta sammanhang. Sedan är det utan tvekan så att vi kanske inte kommer att kunna finansiera hur många klonarkiv som helst, utan vi kommer att få göra våra avvägningar och bedömningar i Sveriges olika landsändar. Var vi landar till slut har vi ännu inte bestämt. Viktiga argument för val av framtida klonarkiv kommer bland annat att vara långsiktighet, möjlighet till finansiering, typ av huvudmannaskap, kompetens, intresse och engagemang. Hoppas att detta var några svar på dina frågor. Önskar dig en skön sommar, och fortsätt att jaga växter Mvh, Jens Weibull Jens Weibull Docent/Assoc. professor entrum för biologisk mångfald/swedish Biodiversity entre Sveriges lantbruksuniversitet/swedish Univ. of Agric. Sci. Box 57, SE Alnarp, Sweden +46 (0) (phone) +46 (0) (fax) +46 (0) (mobile)

78 6)

79 67 $3$ D ((3?(6? 6

80 )( $6$ D (()?(6?(*

81 ), $)$ D(()?(?6

Biologiskt kulturarv på kykogården

Biologiskt kulturarv på kykogården Biologiskt kulturarv på kykogården Vad kan POM, programmet för odlad mångfald bidra med? Eva Jansson Visby 20120904 Ett nationellt program för att långsiktigt bevara och hållbart nyttja kulturväxterna

Läs mer

Rosuppropet. Kulturrosor odlade före POM i samarbete med Svenska Rosensällskapet

Rosuppropet. Kulturrosor odlade före POM i samarbete med Svenska Rosensällskapet Rosuppropet Kulturrosor odlade före 1950 POM i samarbete med Svenska Rosensällskapet Inventerarutbildning, Värmland Rosornas Antikrunda, Jamtli, Östersund Joseph Guy Kåseberga, Skåne Okänd gallicaros Hörup,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan.

Solna 2012-08-14. Fadderutbildningar hösten 2012. Hejsan. Solna 2012-08-14 Fadderutbildningar hösten 2012 Hejsan. Nu har SIBF:s Styrgrupp för Nationellt Rekryteringsprogram (NRP) kommit så långt i planeringen att vi mer definitivt kan gå ut med information om

Läs mer

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 1999 13-17 oktober TV-Pucken, Grupp A GRUPP A Grupp A i Gnesta Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 1999-10-13 11.00 Gnesta Ishall Stockholm Göteborg 7-0 1999-10-13 12.45 Gnesta Ishall

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1996) Solna Till SDF Solna 2014-08-21 Till SDF U19- och U17-serierna 2015 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2015. (Tilldelningen av platser

Läs mer

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF

U19- och U17-serierna U19-serierna (födda 1995) Solna Till SDF Solna 2013-08-15 Till SDF U19- och U17-serierna 2014 Översänder information om U19 och U17 med bland annat fördelning över antalet platser per SDF i ovanstående tävlingar år 2014. (Tilldelningen av platser

Läs mer

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1)

07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) TV-pucken 1998 Grupp A Åkers Ishall, Åkers Styckebruk 07/10 Ångermanland - Västerbotten 2-1 (1-1,1-0) 07/10 Värmland - Blekinge 6-2 (2-0,4-2) 07/10 Norrbotten - Gotland 11-2 (4-1,7-1) 07/10 Ångermanland

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

TV-Pucken, Grupp A Linköping Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat

TV-Pucken, Grupp A Linköping Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat Tv-pucken 2002 TV-Pucken, Grupp A Linköping Datum Tid Anläggning Hemmalag Bortalag Resultat 2002-10-09 11.00 Stångebro Ishall A Stockholm/VIT Gotland 8-0 (3-0, 5-0) 2002-10-09 12.45 Stångebro Ishall A

Läs mer

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN

2007/6261 Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Registrering och digitalisering av ljudband i Ájttes ljudarkiv NORRBOTTEN Sid 1 av 5 Beviljade ansökningar, belopp i kronor. Bidrag beviljas 30 000 kr (inkl. sociala avgifter) per månad och anställd. 2007/6484 ABM Resurs c/o smuseet Västernorrland 888000-3143 ABM-Y Access (KUR

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser.

En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser. MÅNGA SLIP OCH LITE MAGRING: En GIS-Databas över Keramiska forskningslaboratoriets tunnslipsanalyser. Thomas Eriksson, Keramiska forskningslaboratoriet, Lunds Universitet Thomas.eriksson@geol.lu.se Våren

Läs mer

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008

Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Tomtköer i Sveriges kommuner 2008 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. INLEDNING... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Syfte... 4 4. Metod... 4 5. Avgränsningar... 4 6. Resultat... 5 6.1 Kommuner

Läs mer

Produktionsutvärdering

Produktionsutvärdering Produktionsutvärdering Mårten Lind, Solkompaniet 2017-05-10 1 Bakgrund och syfte Bakgrund Det saknas idag enkla och tillförlitliga möjligheter att utvärdera solcellsanläggningars elproduktion, framför

Läs mer

GRUPP A. Dag Datum Tid Anläg Hemmalag Bortalag Resultat

GRUPP A. Dag Datum Tid Anläg Hemmalag Bortalag Resultat TV-pucken 2000 Grupp A GRUPP A Dag Datum Tid Anläg Hemmalag Bortalag Resultat Onsdag 2000-10-11 11.00 Stallet Örebro Län Skåne 1-0 (0-0,1-0) Onsdag 2000-10-11 12.45 Stallet Stockholm Vit Stockholm Röd

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

IDROTTONLINEPROJEKTET

IDROTTONLINEPROJEKTET IDROTTONLINEPROJEKTET Projektet startade förra året på Skytteforum och pågår under 2012. Syfte: Att alla föreningar skall ha kommit igång i IdrottOnline och lagt in samtliga medlemmar i systemet innan

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Hus för livskvalitet.

Hus för livskvalitet. Hus för livskvalitet. 2 Välkommen hem. Åk gärna på semester, till utlandet eller i Sverige och upplev nya miljöer. Hälsa på hos släktingar eller träffas hos vänner för en trevlig kväll. Vad du än hittar

Läs mer

TV-pucken 2006 TV-Pucken, Grupp A

TV-pucken 2006 TV-Pucken, Grupp A TV-pucken 2006 TV-Pucken, Grupp A Region ÖST Gnesta 2006-09-08 Gnesta Ishall Skåne Södermanland 3-1 (1-1, 2-0) 2006-09-08 Gnesta Ishall Stockholm Vit Gotland 12-0 (7-0, 5-0) 2006-09-08 Gnesta Ishall Östergötland

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Källsortering vanligaste miljöåtgärden bland svenskarna Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Sammanfattning Mer än 9 av 10 svenskar uppger att de källsorterar papper och glas. Den näst vanligaste miljöåtgärden

Läs mer

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten?

Ingår i landsbygdsprogrammet. Vem ska använda blanketten? Anvisning till blanketten Åtagande för utvald miljö miljöersättning för naturfrämjande insatser på åkermark Ingår i landsbygdsprogrammet 1. På länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se kan du läsa

Läs mer

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00.

DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD , 11:00. DENNA VERSION AV BESÖKSUNDERSÖKNINGEN ÄR UPPDATERAD 2016-01-14, 11:00. Bilaga. Riksförbundet Sveriges museers medlemsundersökning/besöksstatistik 2015. I listorna redovisas endast besökssiffror för de

Läs mer

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04

VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 VART ÄR VI PÅVÄG 2? Fortsatt utredning kring avelsfrågor, gjord av Björn Damm, påuppdrag av ASVT 2013-09-04 Bakgrund och Syfte Bakgrund Att uppdatera och fördjupa den tidigare utredningen och därmed belysa

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa

Återförsäljare Sverige Ort Företag Telefon OTS Butik Partner Villa SKÅNE ARLÖV Campea i Malmö AB 040-43 60 30 BILLESHOLM Husvagnsdepån 042-700 80 BJUV Forsbergs Fritidcenter, avd. Bjuv 042-830 80 BROMÖLLA Husvagns-Expo Bromölla 0456-225 50 HELSINGBORG Helsingborgs Fritidscenter

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis)

2 bilagor. Medlen ska betalas ut engångsvis utan rekvisition. Regeringens beslut. Regeringsbeslut III: S2017/00840/FS (delvis) Regeringsbeslut III:5 2017-02-09 S2017/00840/FS (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till landstingen i enlighet med överenskommelsen Ökad tillgänglighet

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Seriges befolkning 1890 Sida 1 Post 159585 Gunnar f. 1888 i Stockholm (Stockholms stad) Neptunus N:o 2 Hedig Eleonora rote 20 (Stockholms stad, Uppland) Mantalsbokföringsort: Mskr. i Wermdö Kyrkobokföringsort:

Läs mer

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning

HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Lunds universitetsbibliotek Handskriftsavdelningen Bengt Werner, 1997 HELGE NELSONS SAMLING Förteckning Helge Nelson (1882 1966) Professor i geografi vid Lunds universitet 1916 1947. Inspektor för Västgöta

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla

Valberedningen. Lennart Brattgård ordförande - Stockholm. Sara Forsberg - Kolmården. Ann Larsson - Sundsvall. Mats Widesjö - Bromölla Valberedningen Lennart Brattgård ordförande - Stockholm lennart@brattgard.se 0705-43 82 91 Sara Forsberg - Kolmården sara_nordvall_forsberg@yahoo.se 0767-93 73 41 Ann Larsson - Sundsvall annlarsson1@gmail.com

Läs mer

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014.

Besöksutveckling centralmuseerna * * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Bilaga. Samtliga deltagande museers besöksstatistik 2014. Besöksutveckling centralmuseerna 2013-2014* * I listan presenteras ett urval av centralmuseernas besöksstatistik för 2014. Centralmuseerna 2013

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Lennart Larsson, Hovsta, samling.

Lennart Larsson, Hovsta, samling. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Lennart Larsson, Hovsta, samling. 2014-10-07 Historik Fotografen Lennart Larsson föddes 1915-06-29 i Fellingsbro. Han var enda barnet till Karl och Gerda Larsson. Familjen

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars)

Undersökning av däcktyp i Sverige. Vintern 2015 (januari mars) Undersökning av däcktyp i Sverige Vintern 2015 (januari mars) 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5

Läs mer

A B C D E F G H I J K L

A B C D E F G H I J K L TV-pucken 2010 Grupp A Björkhallen, Kristinehamn Norrbotten-Göteborg VIT 3-4 (1-0, 2-4) Småland-Södermanland 7-0 (2-0, 5-0) Värmland-Jämtland/Härjedalen 3-0 (2-0, 1-0) Göteborg VIT-Södermanland 4-2 (2-1,

Läs mer

Exempelsamling för kompletta uterum och friggebodar. Storlek och konfiguration kan anpassas till samtliga modeller. Baspriser inkl. moms.

Exempelsamling för kompletta uterum och friggebodar. Storlek och konfiguration kan anpassas till samtliga modeller. Baspriser inkl. moms. Exempelsamling för kompletta uterum och friggeodar. Storlek och konfiguration kan anpassas till samtliga modeller. aspriser. Småland Projekt: 804055r0 2599 Pris: 61481:- 3968 3801 C Orutet tak, MultiIso

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Presentation av. Nordiskt Genresurscenter. NordGen

Presentation av. Nordiskt Genresurscenter. NordGen Presentation av Nordiskt Genresurscenter NordGen April 2011 NordGen är en nordisk institution för bevarande och hållbart nyttjande av växter, husdjur och skog NordGens grundläggande uppgift är att bidra

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Bevarande i fokus. verksamhetsberättelse för POM 2006. Rapport 2007:20. Foto: Mats Pettersson

Bevarande i fokus. verksamhetsberättelse för POM 2006. Rapport 2007:20. Foto: Mats Pettersson Bevarande i fokus verksamhetsberättelse för POM 2006 Rapport 2007:20 Foto: Mats Pettersson Bevarande i fokus - verksamhetsberättelse för POM 2006 Miljöenheten 2007-10-16 Referens Lena Niemi Innehåll

Läs mer

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla!

Varma hälsningar. september Till alla Klippan-sektioner. Hej alla! september 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla! brev Hoppas ni haft en fin sommar! Ta med nyhetsbrevet till ert nästa möte. Använd det ni har nytta av. Ni får bland annat en fin film den här gången.

Läs mer

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010

Undersökning av däcktyp i Sverige. Januari/februari 2010 Undersökning av däcktyp i Sverige Januari/februari 2010 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syftet med undersökningen... 3 Antal registrerade bilar i Sverige... 3 Genomförande...4 Resultat... 5 Sverige... 5 Regionala

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1 Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1 Nyheter! Hej! Här kommer det andra nyhetsbrevet inom hälsoarbetet Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa! Du kan läsa om hälsoarbetets nuläge,

Läs mer

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden

SCB Befolkningsstatistik del 1-2, Storstadsområden 276 3 Storstadsområden SCB Befolkningsstatistik del 1-2, 2002 Tabell 3.1 Folkmängd i storstadsområdena 31 december 2001 och 2002 Population in the metropolitan areas on Dec. 31, 2001 and 2002 Storstadsområde

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna

Information om Poolkampen 2014-2015. till de deltagande föreningarna Information om Poolkampen 2014-2015 till de deltagande föreningarna 2 Innehåll Häftet innehåller information om Poolkampens olika delar och hur föreningen gör för att ta del av dem: Innehåll... 3 Turneringsspel

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer