*) 4, *7 ", :( + : : + " 3- <" name="description"> *) 4, *7 ", :( + : : + " 3- <">

! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "! A' C1!! '! CD!2C C A C4!!2 2,7/(?3(? C.C C!!!'!!' 2 A ' ' C4! '!! E!E? C"!'! 2! '! A!! 0 A'?!! ' C ' '!!! C!!! '!C0! ' C"

Transkript

1

2 "#$ % &'' (()

3 * + ",-. / / 0 % 1 2%1 3 " ). ' 7 0 ' ',( %1 ",, 8,* 9,: 2,/.,3 -,6 *-,) :- 4,7 +,7 '8 ( ;, 1 * < 6 < 7 /- < ',((79(,, *, *, <,=%'- ** *: "$" *3. *6 ;> *) 4, *7 ", :( + :

4 : + " 3- < '(,(9(, :* ' :* ;" :/ 4 :3 " :6 + :) 6- ', /( )- <'*(,,?(,* / ;" /* 2 * /* 7-4 /:,(-. /3,,-" /6 " /6 /7 4 /7 A 3(, ''; * 3: B 3/ ; 3/,*- 36,:-. 3)

5 / A' 1 ' D 2 A ',7/(?3(?. ' ' 2 A ' ' 4 ' EE? " ' 2 ' A ' 0 A'? ' ' ' ' 0 ',77& A F ' " (( ',77:' B. 2B.

6 3 B. < ' " ' < B. 2' ' 2 B. ' ' " ' " ' 'A G,2,,H0 % 1 2%1 2 A 2 22'2? 22''2 = 2 '' -2 G2*2:2/H % F' 2 2 B. < %1 2,7:(?,)((? ((( '?9 *(( 8%1

7 6 ; 2 ' A %1 2 + A ' A ' '??D?2 2 'A ' > 45>((3 $3$

8 ) > ' 2 ' ; ; ' %1 0 2 ' > 2' 0 0& 4? " '. 0 $ 0 ' "#$# #

9 7 " + ' 0 ' '2 ' 2 0 # 4 " 0 ' ' " '0 ' $,$ 0 # ' 2 ' 0 A ; ' < (() B. ' ' 2 2

10 ,( 'A '$$ " ##" '2 0 ',: 2 ' 0 0 & 2 ' %1 B. + ' ; */( 2 (( G3H %$ #

11 ,, $ ## > ' " %1 ; 2 D A 2 E??D E ((3 2 D " & # ' # # ($ # # )# #) # ' "# ' # "1' '# # / #) +,- # * '# 0 # # # *" # (. # 1 * ) ( 2 )# ' ( # '# # # # # # 3 # 34 ((( 5 '# "# # 6 7 ' # ) 87( # # # #) # # * #) # # ' '# 8 "# 0 # 1 '# " # :-; ) #9 #( # ") #" (. #

12 , I J J ' A J J <##'# > 2 ; 2' 2 A E E 4 =- ' +' ' 2 ' ;

13 ,* '' % $ &' ' 2 A ' B. %1 2 $ 0 A A 2 > A A 2 ' 2' 2 > A 2 ' ' 2 A > '? 2 " ' A222' ' A ' 0 " '2 2 5 " A < %1 2 'A A2

14 ,: ' ' ' $ &( $## ' :(( 0 E?" E5 D ',/(( ''. K " A J 7(( *(( 2, 2A A 2 2' >A ' 2 ' + A 2 ' " $42' >,< 2 K 2 A? ' "%4? + A % 2 *(((( ((((' ' ; 85G6H

15 ,/ # < K,3((? K 2 2' +,6((? ' + K ' 2' A 2 E E " 'A' 22?? 2 " 22 ' " ' % ' 2 A2 * * ' 2' '?2?A 0,6((? ' K

16 ,3 /((? 'A ' 2 ' A " " L' ; ' " 2 % ''G)272,(H 5 A ' A (() "#22? (() 2 %1 ' 2' ' $)$ K

17 ,6 A ',- - *- :- /- % D A 8D ' 8D 8" K 8K 8 < + ' A %1. D ' ' 8K 8D' ' 2 2 A 8D 8 4 K 8D 8D A ' 8 3- " ' D' 8D $ 8

18 ,) 6- ' )- D '2 ' D 8 " D ' ; A K ' 8& 'A8& ' 8 ; =K ' 2" " -2 < %1 $B.

19 ,7 "# )& ' > 2 ' A % A ' 2 K 2 > 2 A ' A ' ' 0 ' 2 %1 ' '4 A 2 ' 0 2 ' ' ' '

20 ( > ' 2' 0 ' ' 2 * " ' ' '' 2' EE & ' EE 2 ' 2 ' 4 ' 2 ' ' ' D $%& $& ' " 9 85 < ' ' ' '

21 , +# $ ' 2 ' > ' ' ' %1$B.2 ' A ' ' % 2 ; A ' ' 'A '0 A " '' 0 '' 0 ' 5 " ' ; ' ; 1 0 2

22 K A A "?(() " ' (() 4 %1 $B. =' A *6- D ((7 %, D((7, " ((7 M K? (,( M D(,( " (,( $ '; K? (,, * D(,, * ((7?(,* ((7? '

23 * &# & % A ' $ '" 4 0 ' ' A,=((7?(,,- 2 2"$" 2. 2;> =(,(?(,-' 2" $ $ ' ' 0 A A4 0 ' ' ' ' & ' L '0 ',*/ N. ' 2 ' 2 % 2 E' E '. ' >, '

24 : 0 '=# ()( 'A ' K > 2 ' ; 2 2 '2 " 2 " +& * ' +' '< '

25 / % ' =*(( N- 2 ' > A' >' ' 2 1, > 2 > ' ( )- A ' ' 2' ' 2 ' $ *K ' " $ ;*((, *(( '

26 3 & "# ##"###

27 6, # 4 A%1 $B. 0 ' ' ' ' ' ' '' 2 > ' & ' */( 2(( + :(O 2 ',$* < ' 0 ' " 2 ' < ' 0 ' A 2 '2 A J ' A &? ' A 0

28 ) 2 < I ' > ' 4 ' ' 0 '' 0 0 ' 2 2 2

29 7, # K +> # -> & 1 #' > # ' )# = # #?> & % = * ' 1 # ' 2 A ' # = : ', A A ' ' ' ' ' #

30 *( ' ' 0 ' K ' 0 > ' '2 > A )? 2 ' 0 '%' =,- = **- " #"# ; P:':(93( $,( P':(93( $,( ; A' < A *( A ' F' ;,( A' & A, ' 2 2

31 *,./ % ' ' LK '0 2 ' 0 ' 2 ' " >.'. ' 2 ' 2 0 ',*/ N.)#>0### #

32 * %,:( 2 *( A ',/ 2 *( A ' *,( 2 *( A :6( 2,( A'

33 **, # #./" %,-.A2 '' = & A2 = 2 2- *- F 2% = :- 0A2K = 22 - / = = 2?2-6- ; 2% ' = 22- )-. 2B = 2'2-7- D 20 = 22 -,(- " 20 = 2'2-,,- %2 = 22 -,- 2; = 22 - '2; = - 4- QQ=? AR% Q B- 02 Q0Q0 Q=&? - J P A '2

34 *: > ' D & ' 2' ' 'A 2 ' '

35 */ % /6( 2,( A'

36 *3 1 K '2 "' 2 " % 3*( 2 *( A 6:( 2 *( A

37 *6.' >, ' % )/ 2,( A'

38 *) + 2 K 2 1'* #)'=#

39 *7 &./ 3440 ' D,,('2,/(( F /6'. 4' ' 2A362,(,( (?$. )(?$ % *(?$ F /(?$' 4' ' *((?$,$* ' 4 0 9%+111 :11103 ;0.9% # % < % 5 5% ( 0 9:11103

40 :( &.5 0 ' ' ' % ' D ' + A '' " ' 2 % 0 A A? ' ' A %' 0 2 A ' 2 2 ' " 0 K ' 2 A'' " ' 2 %1 $B. '

41 :, 7 0 = =,22*23-P2 2'2 ' ' A 2 = :2/262)-P2, 2 ' ' 0 3 = - : = -,( P 2 ) >A ' =' 22 '2 - ' A'' /(?$ :11103) " ' =,$* ' - /(?$ ' =*6- /?$ =/(( ) ', ".103)

42 : ) < ' $' 0 ' A '" 'AA 0 '2 (,( ' K %1 2 ' 0 $& > ' 2 %1? % (()$((7 ((7 ' ((7' 6/(((?

43 :* :/ % % " 5 ###. 2 ' >' ' <. =2'A- 2 & "#))

44 :: %,/( 2 *( A= :(( -,/ 2,( A' */ 2,( A' :,( 2,( A'

45 :/ + & # ' ' 2' K ' " $ ' 0 * < ' 'A 0 ' ' A>+#" B ')####

46 :3 & 6/ 3440 ' D,,('2,/(( F )('. 4' 'A ' ' =' ,(,( (( (?$. )(?$ % *(?$ F /(?$' 4' ' *((?$,$* ' 4 0 9%+111 :11103 ;0 81% # % < % 5 5% (

47 :6 & 6 <,' ' >A ' =' 22 '2 - ' A'' /(?$ :11103) " ' =,$* ' - /(?$ ' =*6- /?$ =/(( ) ' ".103) ; ' ) = 'A* 0 ' $' ' -

48 :) ) > ' ' ' < ' 2 A ' < ' + $' ' 2 $' < A 2 ; %1 $B. 2 ' ' %1 $B. 2 4 D > & A > $'

49 :7 = < ' $' 2 / > $' 0 ' 2' 2 " DK ' 2 ' 0 D=/((/(?- /(((? + /((((? :((((? K )((((?????????????????? ",7/(((?

50 /( 9 % ++ & %1 $B. 'A ',(((?$ /(?*((?$' I A ' ' 2/?$0 0 A 2 =2 2 - F A ' $ ' " ' 2 4 ' ' 0 A A 2 ' A2 A 4 $ ' ' =' 2' ' ' A A 0 A (() ' A ' A D ' '4, (()$((7

51 /, + 'A A A '' A ' " ', 4, 63(((? + 6/(((? 4 *6,(((? +,7/(((? += (,(- 6((((????????????? ", 7)6(((? 0 4' :((((? ' ' =-,(((((? ' :((((????????????? " *)((((?

52 / 8/ % >1 2 " D # # 1# 1 $ '

53 /* + & # < ' A > '' 2' 2 4 ' " $ < * ' % &3 % * A 2 ' ' 2? ' < * 2 4' *,'A

54 /: 2# + + ' " ' 0 2 A %1 $B. A K & ' %1 $B. 'A' & ' 0 %1 $B. A - 2 A ' - - ' %1 $B. ' %1 $B. + > %1 $B. ' 0 %1 $B. ' A 2

55 // & $ ' S K ' 2" " S ' 2 ' $' ' 2 K ' 0 $' A 2 = % ++6 )% ' ' $' " ' 0 ' K ' $' < 2 2 2' ' $'

56 / ' ' %1 $B. 2 % 2 " + + 'A ' K " ' % ' 2 < 2 ' 2 E E+ L 2 " ; A " 2 % '' " 9 2

57 /6 ( + >$ ' 2 2 AI A ' 0 2 " # + ' 2'? " ' A'; K =" -2L =" -%' 4 =" - ; A 2 K 2 ' 5+ ; 2 ' 'A ' 5 #'

58 /) > ' ' $' ' ' " ;2 ";2 ' 'A'L ' >$ ' A ' ; 2 A 2 = 2 2A- ' >$ ' '2 'A ' >A 2' " '

59 /7 * # % ' 2 ' $ ' 'A A > 2 %1 $B. ' A 2 K A 2 ' ' $' ' 0 A 2 T 2 >$ ' < '2T 2 '2 $' A 0 ' '2 ' & # >$ ' D A A> 2 >

60 3( $ ' A % ' ' ' ' E 0E " 4### '#"# "## (% "# ## < #'###/ ###(E#) # 1 #'#"# #"*##)#*#"# #* "#'1#)##)# "# '#)#( )##F)6 #)#*#"1 ) # #( / # '##"#"# ' #)#(## # 1#(B ##7.5 7'#) 3GG - # &8 ' $' '

61 3, $' ' A + $ ' A 2 A 2 + A & A + ' A 'I $ ' 2' 2'

62 3 #+ &# + %1 2% > A' ' $ ' %1 $B. ' ' %1 $B. '0 1 'A A2 2 > ' A A ' ' %"% " + > %1 A $/$K ' < A $

63 3* ' ' ' '' J ' * 0 ' 2' 2 ' 2 ' E% & E & # ' %1 $B. A4' A'A2 %A %1 $B. ' ; K ' $' 2 %1$B.0 ' ' =" " - ' " ' K ' 2 A ' + A '' "

64 3: ' %. K ' 2 A'' 2 $ ' > ' ' ' $ ' 2A A 4%1 ' 2 0 ' ' 4 A0 A A 2 ' A2 ' + ' ' A0 ' ' ((7. A (()? ((7 ((7. A (() < $' 2 2 # >$ ' 2 2 2A A2 " D ' $ '

65 3/ ' " 'A ' ' 2 $' 22 ' D A0 ' 2 ' ' 0 ' A $' T 0 2' 0 ' A ' K ' 2 ' 9 ' ' 2 %1 $B 'E E + ::: 4' " '

66 33 " 2 $ ' ; ' ' 2 ' % A2 ' 0 'A ''E'; E ' A 'A> + ' 2 ' 0 E ';E' 2 ' &'' (()?()?(/ "#

67 36 G,H + %1 9% 1 T T T GH & 2 =((/-D ' G*H > 2 =((6-4 G:H % 2U F2>=((6-& 9 G/H 4 24=((6-; G3H. 24 =((6-K ' G6H + TTT G)H + " TTT G7H + TTT G,(H + ' TTT' $ $ G,,H + B. 9B. T T T '

68 3) " $,$ ' $$ '(()?(3?, $*$>? 1 2%1? $:$>?>? " 2%1? $/$>?F V '2%1 $B. $3$ D(3(66 $6$ D()(6(* $)$ D()(6

69 37 $,$

70 6(

71 6,

72 6

73 6*

74 6: $$ TÄNKBARA KLONARKIVVÄRDAR INOM SVERIGES NATIONELLA SAMLING AV ÄLDRE KULTURROSOR Följande klonarkivvärdar bedöms idag ha tillräcklig kompetens, kan svara för långsiktig kontinuitet och har hittills förklarat sig intresserade av uppgiften Fredriksdals Rosarium (Skåne, S. Halland och SV. Småland) Göteborgs Rosarium (N. Halland, Bohuslän och delar av Västergötland) Rosenlunds Rosarium (N. Småland och delar av Västergötland) Gamla Linköping (Östergötland) Naturcentrum Linköping (Östergötland) Norrköpings Rosarium (Östergötland) Wij Trädgårdar (S. Norrland, kustnära områden) Jamtli, Jämtlands läns museum (S. Norrland, inlandet) Lycksele kommun (N. Norrland, inlandet) Öjebyn, Piteå (N. Norrland, kustnära områden) Inom följande områden vore det önskvärt att finna en klonarkivvärd som uppfyller ovan nämnda kriterier Blekinge Ö. Småland / Öland Gotland Södermanland Stockholm Uppland Västmanland / Närke Värmland / Dalsland Dalarna L-Å G

75 6/ $*$ E-post från Linnea Oscarsson, perennuppropet :00 Hej Jag har skickat vidare ert mail till POM:s samordnare Eva Jansson och Jens Weibull och bett dem svara. De har bäst överblick. Helt kort kan jag bara berätta att perennuppropets provodlingar startade hösten 2006 och nu står där 245 insamlade perenner. Fler perenner plockas in varje år. Hälsningar Linnea

76 63 $:$ E-post från Else-Marie Strese :12 Hej Mariana och Reginald Som ni kanske kommer ihåg så träffades vi på Trädgårdsmässan i Umeå. Som museianställd har jag också haft turen att för några år sedan prata med ansvariga personer från Skogsmuseet. Tyvärr hade jag inte möjligheten att åka upp när NAMSA hade sitt höst- eller var det vårmöte där. Jag är projektledare för Sparrisuppropet, vilket är det sista i raden av upprop. Det betyder att jag inte har kommit så långt i inventerings-, insamlings- och evalueringsarbetet som de övriga. Att uttala mig om mandatsorter är därför för tidigt, men jag ser flera växter som är lämpade för er. Kvanne är ju något unikt nordiskt, egentligen en av de få inhemska genetiska resurserna överhuvudtaget Jag vet att de samlades in från vilda bestånd och för det mesta är tvååriga, men hoppas ändå att finna kloner/populationer som man odlat som "köksväxt". Från Umeåtrakten finns en hel del rabarber, humle och även några få sparrisplantor som kanske kan bli aktuella. Frågan om lokala klonarkivvärdar kommer den närmaste tiden att diskuteras mycket inom POM, men än så länge är inget beslutat. Det är en större fråga och kommer att bestämmas "centralt" och inte bara från de olika uppropens projektledare. Jag skickar därför en kopia av brevet till Eva Jansson och Jens Weibull, POMs samordnare. Med vänliga hälsningar Else-Marie Strese Else-Marie Karlsson Strese Forskare Julita Gård Julita mobil Tel Institutet för folklivsforskning, Nordiska museet entrum för Biologisk Mångfald, SLU

77 66 $/$ E-post från Jens Weibull, BM :18 Hej Mariana, Jag fick ditt mejl vidarebefordrat via Linnea Oskarsson. De flesta frågor var kanske mest riktade till våra projektledare, t.ex. hur långt man har kommit i sina respektive insamlingar, men jag kan måhända tillfoga något. Som du vet är vi huvudsakligen ännu i "mellanlagringsfasen" där material samlas in för bedömning och jämförelse. Vad gäller frukt/bär har vi ju kommit längre eftersom det där, genom genbankens arbete, redan har identifierats mandatsorter. Dessa finns, som du vet, redan idag i olika klonarkiv och kommer också att placeras i en så kallad central samling. Vi har också samlat in några exemplar av sällsynta/hotade prydnadsträd som pga av sin ovanlighet redan idag skulle kunna placeras i en central samling. Generellt tror vi att växter kommer att börja placeras ut fr.o.m Vad det övriga materialet beträffar kan vi bara göra uppskattningar av hur många som kan tänkas bevaras långsiktigt. Jag bifogar en tabell som visar på en möjlig omfattning. Allt som ska bevaras i central samling kommer att dupliceras i klonarkiv som säkerhet. Fördelningen av materialet mellan klonarkiven kommer att göras så att det följer insamlingsområdet, både för att få en vettig förankring (småländska rosor bör bevaras i Småland med omnejd, norrländska perenner i norr, osv) och med tanke på växtmaterialets anpassning. Det är sant som du säger att förekomsten av sjukdomar och skadedjur är mindre längre norrut, men det viktiga för POM kommer att vara att bevara växterna i sitt rätta sammanhang. Sedan är det utan tvekan så att vi kanske inte kommer att kunna finansiera hur många klonarkiv som helst, utan vi kommer att få göra våra avvägningar och bedömningar i Sveriges olika landsändar. Var vi landar till slut har vi ännu inte bestämt. Viktiga argument för val av framtida klonarkiv kommer bland annat att vara långsiktighet, möjlighet till finansiering, typ av huvudmannaskap, kompetens, intresse och engagemang. Hoppas att detta var några svar på dina frågor. Önskar dig en skön sommar, och fortsätt att jaga växter Mvh, Jens Weibull Jens Weibull Docent/Assoc. professor entrum för biologisk mångfald/swedish Biodiversity entre Sveriges lantbruksuniversitet/swedish Univ. of Agric. Sci. Box 57, SE Alnarp, Sweden +46 (0) (phone) +46 (0) (fax) +46 (0) (mobile)

78 6)

79 67 $3$ D ((3?(6? 6

80 )( $6$ D (()?(6?(*

81 ), $)$ D(()?(?6

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson

Kunskap om mångfald. Verksamhetsberättelse För POM 2007. Rapport 2008:18. Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse För POM 2007 Rapport 2008:18 Foto: Mats Pettersson Kunskap om mångfald Verksamhetsberättelse för POM 2007 2008-09-29 Referens Agneta Börjeson Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

Rådgivning inom livsmedelskontrollen

Rådgivning inom livsmedelskontrollen Rådgivning inom livsmedelskontrollen FÖR FÖRETAGARE 2 Inledning I våra möten med er livsmedelsföretagare ser vi att det finns efterfrågan på mer rådgivning och information från kontrollmyndigheterna. Samtidigt

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt

Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt Kungälvs kommun alla brukare 2009 EAS = Ej angivet svar per fråga Mv = medelvärdet beräknat på en skala från 1-5 där 5 är Instämmer helt 1. Jag upplever att hemtjänstpersonalen är bra på att utföra den

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lidköping, Sockerbruket 071109

Lidköping, Sockerbruket 071109 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lidköping,

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Det måste bli ett slut på att vissa ska vara tvungna att betala kp-träningen själva!!! Om vi fortsätter att hjälpas åt, är det inte långt borta.

Det måste bli ett slut på att vissa ska vara tvungna att betala kp-träningen själva!!! Om vi fortsätter att hjälpas åt, är det inte långt borta. Vad betyder KP för dig? Låt oss göra en bok FÖRÄNDRING MÖJLIG Nu har det gått några veckor sedan ett stort antal tränande, anhöriga och andra engagerade människor tillsamman räddade Konduktiv pedagogik

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Mentorskapsprojektet i Göteborg

Mentorskapsprojektet i Göteborg 2008/2009 Mentorskapsprojektet i Göteborg FÖRBUNDET FÖR J URISTER, CIVILEKONOMER, SY STEMVETARE, PERSONALVETARE OCH SAMHÄLLSVETARE 2 (13) 3 (13) Välkommen till Juseks mentorskapsprojekt i Göteborg 2008/2009

Läs mer

Inledning Fikarapporten 2013

Inledning Fikarapporten 2013 Fikarapporten 2013 Inledning Fikarapporten 2013 Det är den lilla pausen från alla måsten, chansen att mötas och umgås på riktigt, stunden då vi delar allt från drömmar och hemligheter till skvaller och

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer