THE HYPER BUS PROJECT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THE HYPER BUS PROJECT"

Transkript

1 THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/ With the financial support of the European Commission

2

3 Page Content Innehåll /Sida 3 Conclusion Sammanfattning Context Sammanhang 4 The world s first-of-its-kind Världens första i sitt slag 5 What s driving the change? Förändringens drivkrafter 6 EU environmental objectives EU:s miljömål 7 Opportunities for electro mobility Elektromobilitetens möjligheter 8 Winds of change in Gothenburg Förändringens vindar i Göteborg The Hyper Bus Project Hyper Bus 9 Stakeholders Intressenter 10 The Hyper Bus Hyper Bus 11 Objectives Mål Results Resultat 12 Savings and benefins Besparingar och fördelar 13 End users opinions Slutanvändarnas åsikter 14 Communications Kommunikation Going forward Vägen framåt 15 Commercialisation Kommersiell gångbarhet 15 Gothenburg the ElectriCity Göteborg - the ElectiCity 15 A common vision Gemensam vision

4 Conclusion The Hyper Bus project constitutes a first step in a broader initiative to enable wider implementation of hybrid plug-in technology in city buses in Europe. It is an important step in the development of fully electric buses. So far, the development of electro mobility has focused on either high-speed trains or individual mobility. The electrification of city buses is just as important a step in the development of electro mobility. The results from the Hyper Bus project indicate that fuel consumption is reduced by over 80 percent and total energy consumption by over 60 percent, which is even better than anticipated. In addition to these savings, the technology offers a more comfortable journey for passengers and an improved working environment for drivers. The electrification of bus propulsion systems will not only provide pollution-free and silent vehicles but will also contribute to a reduced dependency on cars in city environments, thereby significantly reducing greenhouse gas emissions. At national level, Swedish industry has the relevant skills and will both contribute to and benefit from these focused and coordinated climate initiatives in the road sector. Further opportunities for the Swedish process industry to develop advanced biofuels will increase the supply of fossil-free energy and make the industry more competitive. More and more cities are seeking to improve on energy efficiency and to increase their environmental sustainability, and the new generation of electric vehicles can help them with this challenge. The Hyper Bus project has proven to be a strong business case, which will have a positive impact on the development of a globally competitive European production of hybrid vehicles with plug-in technology, enabling an environmentally friendly public transport sector in Europe. The main objective, that the Hyper Bus project should demonstrate an environmentally sound technology with an outstanding performance in terms of low energy consumption per passenger kilometre, is deemed to have been met. Sammanfattning Hyper Bus-projektet är första steget i ett brett initiativ för att sprida användningen av laddhybridteknik i europeiska stadsbussar. Det är en viktig del i utvecklingen mot fullständigt eldrivna bussar. Hittills har utvecklingen inom elektromobilitet fokuserat på antingen höghastighetståg eller individens förflyttningsmöjligheter. Elektrifieringen av stadsbussar är dock ett precis lika viktigt steg i utvecklingen av elektrisk mobilitet. Resultaten från Hyper Bus-projektet tyder på att bränsleförbrukningen kan reduceras med över 80 %, och den totala energiförbrukningen med över 60 %, vilket är ännu bättre än väntat. Utöver dessa besparingar leder tekniken till att passagerarna får en bekvämare resa och förarna en bättre arbetsmiljö. Elektrifieringen av bussarnas framdrivningssystem kommer inte bara att förse samhället med utsläppsfria och tystgående fordon, utan även bidra till att man i stadsmiljö blir mindre beroende av bilar, något som leder till avsevärt mindre utsläpp av växthusgaser. På nationell nivå har den svenska industrin all den kunskap och kapacitet som krävs, och kan både bidra till och ha nytta av dessa fokuserade och samordnade initiativ inom vägtrafiksektorn. Ytterligare möjligheter för den svenska processindustrin att utveckla avancerade biobränslen innebär också att andelen energi som inte är beroende av fossila bränslen ökar, vilket gör industrierna mer konkurrenskraftiga. Allt fler städer försöker förbättra sin energieffektivitet och bygga upp ett mer hållbart samhälle ur miljösynpunkt, och den nya generationens elfordon kan bli ett viktigt bidrag i deras arbete. Hyper Bus-projektet har visat sig vara ett betydelsefullt affärsfall som kommer att bidra positivt till utvecklingen av en europeisk produktion av elhybridfordon som blir konkurrenskraftig även på global nivå, och dessutom göra det möjligt att etablera en miljövänlig kollektivtrafik i Europa. Huvudsyftet med Hyper Bus-projektet har varit att visa en miljömässigt sund teknik med utmärkta prestanda vad gäller låg energiförbrukning per passagerarkilometer i verklig kollektivtrafik, och projektet bedöms ha uppnått sitt mål. 1

5 Med stöd ifrån Supported by: Context 1. The world s first-of-its-kind The three buses Elena, Elenor and Elida are the first industrially developed hybrid plug-in buses in the world. They have been operating on the streets of Gothenburg for a year, on a route with steep hills at both ends and a largely flat central section, which has provided a good opportunity to demonstrate that the plug-in climbs hills well and can operate over long distances in electric mode. The highest point on the route is around 70 meters above sea level, while the lowest is virtually at sea level.the buses are the standard blue colour of Swedish city buses and have an additional lower area in green, to represent the countryside, and white wind turbines. The graphics also show a cable leading from the wind turbines to a picture of a plug-in on the roof of the bus, which is accompanied by the words, More efficient, quieter and cleaner The Volvo plug-in hybrid. This slogan is borne out not only by the documented results of the Hyper Bus project but by a report published recently by scientists at Blekinge Institute of Technology (BTH). The BTH-report shows the benefits of electro mobility from omplett uppning på efits assume the use of renewable electricity. The scientists both a financial and a sustainability perspective. These ben- nska/engelska from BTH see significant positive results from a transition r lanseringfrom diesel to electric buses. The noise level in the bus is reduced, thereby enhancing comfort, the noise level around the bus also decreases, thereby causing less disturbance and creating a more pleasant environment in the city centre. In addition to this, there is improved air quality, since there are virtually no emissions, and there is the transition to fossil-free transport. 1. Världens första i sitt slag De tre bussarna Elena, Elenor och Elida är världens första industriellt utvecklade laddhybridbussar. De har vid det här laget trafikerat Göteborgs gator i ett år, på en linje med branta backar i bägge ändar och en tämligen plan mittsektion, något som gett goda möjligheter att visa att laddhybriderna klarar av även kuperad terräng och kan köras långa sträckor med enbart eldrift. Busslinjens högsta punkt ligger omkring 70 meter över havsnivån, och den lägsta i princip vid havsnivån. Bussarna är målade i Västtrafiks klassiska blåa färg plus en grön nederdel, som representerar landsorten, med vita vindkraftverk. Från vindkraftverken har man målat en sladd som ringlar sig hela vägen upp till bussens tak där själva laddmodulen sitter. Där kan man också se texten Snålare, tystare och renare Volvo laddhybrid. Dessa ord är inte bara en slogan, utan faktiskt en kortfattad beskrivning av Hyper Bus-projektets dokumenterade framgångar som dessutom stöds av en rapport som nyligen publicerades av Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Rapporten från BTH visar fördelarna med elektromobilitet, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Fördelarna baseras på att det är förnybar elektricitet som används. Forskarna vid BTH menar att det finns stora fördelar att vinna genom att övergå från dieseldrivna till elektriska bussar. Det är inte bara bullernivån inne i bussen som minskar, vilket gör resan behagligare, utan detsamma gäller bussens bullernivå som helhet, något som bidrar till en lugnare och behagligare citymiljö. Utöver dessa fördelar förbättras också luftkvaliteten eftersom bussen i princip inte avger några utsläpp alls, och naturligtvis bidrar detta till övergången till fossilfria transporter. efficient, quieter and cleaner Bus route The distance covered is 8.3 kilometres in one direction There are 24 stops along the route Number of passenger journeys per year: 4,754,000 Journey time: minutes Charging stations Two charging stations, one at each route terminus Charging time: about 6 minutes Local wind-generated electricity Charging capacity 100 kw Complete charge 10 kwh Cost of one 10 kwh charge: SEK Investment in completed charging station, including certain development costs: about SEK 3 million. Likely market price in large-scale production: under SEK 1 million Supplier: Opbrid, Spain Buses Hybrid electric and diesel Passengers: 35 seated + 35 standing Twin-axle low-floor urban bus, identical to Volvo 7900 hybrid Battery capacity 28 kwh D5F215 diesel engine, 4.8 litres, 161 kw (216 hp), 800 Nm Electric motor 150 kw (203 hp) and max 1,200 Nm The Hyper Bus project Started on 1 September 2011 and runs until September 2014 Total budget SEK 32 million EU funding from Life+ 48 % Funding from business 38 % Public sector funding 14 % 2

6 Context 2. Drivkrafter bakom förändringen Oron växer i Europa och andra delar av världen för en tryggad energiförsörjning, klimatförändringar och människors hälsa. Det här är faktorer som driver på övergången från fossila till alternativa bränslen. En hel del av den här oron är förknippad med luftföroreningarna i storstadsområdena, i dagsläget står stadstrafiken för omkring 40 % av alla koldioxidutsläpp. Trots att utsläppen av de farligaste föroreningarna minskar är bekymren i fråga om luftkvalitet och buller i storstäderna fortfarande avsevärda. In September 2013, US president Barack Obama visited Sweden and the technology behind the Hyper Bus engine was showcased. Photo: Kristian Pohl 2. What s driving the change? There are growing concerns in Europe and worldwide over the security of energy supply, climate change and health. These are driving a shift from fossil fuels to alternative fuels. Much of the concern relates to the level of pollution in urban areas; urban traffic is responsible for 40% of all CO2 emissions today. Despite reductions in emissions of harmful pollutants, major concerns remain over air quality and noise in these areas. As a result, interest in hybrid buses is growing on all continents. The USA, China, Japan, Germany and France are all investing heavily in the technology. China is taking major steps in the area of hybrid buses with its New Energy Bus programme (NEB) and the US government has invested $2.4 billion to accelerate the manufacturing and deployment of the next generation of batteries and electric vehicles. In September 2013, US president Barack Obama visited Sweden and the technology behind the Hyper Bus engine was showcased and discussed between Barack Obama, Olof Persson, CEO of the Volvo group, Fredrik Reinfeld, Prime minister of Sweden, among others. 3. EU environmental objectives Transport is a key element of EU energy and climate policies. Targets for 2020 include improved energy efficiency, renewable energy and the reduction of greenhouse gas emissions. Clean and energy-efficient vehicles therefore have an important role to play in achieving EU policy objectives. By supporting the following relevant European Community declarations, the HyperBus project will contribute to the achievement of European environmental objectives: We intend jointly to lead the way in energy policy and climate protection and make our contribution to averting the global threat of climate change. Berlin Declaration (Council of Ministers, 50th anniversary of the Treaty of Rome, 25 March 2007). An energy policy for Europe (2007) proposed a commitment on the part of the European Union to achieve at least a 20 % reduction in greenhouse gases by 2020, compared to In addition, binding targets were proposed for a further improvement in energy efficiency of 20 %, a share Det gör att intresset för hybridbussar blir allt större, jorden runt. USA, Kina, Japan, Tyskland och Frankrike gör stora investeringar i tekniken. Kina har kommit långt när det gäller hybridbussar tack vare sitt NEB-program (New Energy Bus), och den amerikanska regeringen har investerat 2,4 miljarder dollar för att se till att det går snabbare att ta nästa generations batterier och elfordon i bruk. I september 2013 besökte USA:s president Barack Obama Sverige där han fick ta en titt på tekniken bakom Hyper Bus-motorn och diskutera frågan med Olof Persson, Volvo-koncernens VD och statsminister Fredrik Reinfeldt bland andra. >> We intend jointy to lead the way in energy policy and climate protection and make our contribution to averting the global threat of climate change << 3. EU:s miljömål - Berlin Declaration Transport är en central faktor i EU:s energi- och klimatpolitik målen handlar om bättre energieffektivitet, förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser. Rena och energieffektiva fordon är därför viktigt för att EU ska kunna uppfylla sina miljömål. Hyper Bus-projektet stödjer följande relevanta EU-dokument och EU-meddelanden och bidrar därigenom till att uppsatta miljömål kan nås: När det gäller energipolitik och klimatskydd är vår önskan att gemensamt gå i spetsen för och bidra till att avvärja det globala hot som klimatförändringen utgör. Berlindeklarationen (ministerrådet, Romfördraget 50 år, Berlin den 25 mars 2007). I En energipolitik för Europa (2007) föreslog kommissionen att EU skulle förbinda sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % fram till 2020, jämfört med Dessutom föreslog man bindande mål för att förbättra energieffektiviteten med ytterligare 20 %, att den totala andelen förnybar energi ska ökas till 20 % och att andelen biobränslen inom EU:s transportsektor ska uppgå till minst 10 %

7 Context of 20 % for renewable energy overall and a 10 % share for renewable energy in the transport sector in the EU by The Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (2006) stated that the Commission would continue its efforts to develop markets for cleaner, smarter, safer and more energy-efficient vehicles through public procurement and awareness-raising, including a 20 % reduction in greenhouse gases by I en Handlingsplan för energieffektivitet: Att förverkliga möjligheterna (2006) framgår att kommissionen ämnade fortsätta sina insatser för att utveckla marknaden för renare, smartare, säkrare och mer energieffektiva fordon via offentlig upphandling och att öka allmänhetens medvetande i frågan, detta omfattade även en 20-procentig minskning av växthusgaser fram till Elektromobilitetens möjligheter De viktigaste drivkrafterna för elektrifiering är minskning av energiförbrukningen, koldioxidutsläppen, bullret och driftskostnaderna. Stora kliv i den tekniska utvecklingen har redan tagits i länder som Japan, Kina, Tyskland och USA. Europa, inklusive Sverige, har möjlighet att spela en viktig roll i den utveckling som pågår, inte minst tack vare den svenska bilindustrin. The Hyper Bus in traffic. Photo: AB Volvo 4. Opportunities for electro mobility The key drivers for electrification are a reduction in energy consumption, CO2 emissions, noise pollution and operating costs. As already mentioned, major developments in technology are under way in countries like Japan, China, Germany, and the US. Europe, including Sweden, has the opportunity to play a key role in ongoing developments, not least through the Swedish automotive industry. Electrification has great potential, and the various technologies for electric vehicles are under development for large-scale commercialisation. According to scientists from BTH, today, battery and fuel cell costs are the most critical factors. Further development will determine to what extent the different technologies are competing or complementary. Subsidies to drive the establishment of different types of electric vehicles of all sizes need to be introduced, supported by clearly defined long-term goals. The electrification of bus propulsion systems will not only provide pollution-free and silent vehicles but will also contribute to a reduced dependency on cars in city environments, thereby significantly reducing greenhouse gas emissions. At national level, Swedish industry has the relevant skills and will both contribute to and benefit from these focused and coordinated climate initiatives in the road sector. Further opportunities for the Swedish process industry to develop advanced biofuels, will increase the supply of fossil-free energy and make the industry more competitive. The transition to a fossil-free vehicle fleet will need to be driven by many different players. In order to achieve the objectives, strong and coordinated policy instruments are required at both national and European level. International policy instruments are often preferred because they can provide better market conditions for technological development. The policy instruments must be long term and reliable in order to enable the investments required. Elektrifieringen rymmer stora möjligheter och tekniken för att bygga elfordon utvecklas för att kunna utnyttjas vid storskalig kommersialisering. Enligt forskarna från BTH är kostnaderna för batterier och bränsleceller de mest kritiska faktorerna. Framtidens utveckling kommer att utvisa i vilken mån de olika teknikerna kommer att konkurrera eller komplettera varandra. Det behövs subventioner för att driva på utvecklingen av olika typer av elfordon i alla storlekar som också måste understödjas av tydligt definierade långsiktiga mål. Elektrifieringen av bussarnas framdrivningssystem kommer inte bara att förse samhället med utsläppsfria och tystgående fordon, utan även bidra till att man i stadsmiljö blir mindre beroende av bilar, något som leder till avsevärt mindre utsläpp av växthusgaser. På nationell nivå har den svenska industrin all den kunskap och kapacitet som krävs, och kan både bidra till och ha nytta av dessa fokuserade och samordnade initiativ inom vägtrafiksektorn. Ytterligare möjligheter för den svenska processindustrin att utveckla avancerade biobränslen innebär också att andelen energi som inte är beroende av fossila bränslen ökar, vilket gör industrierna mer konkurrenskraftiga. Övergången till en fossilfri fordonsflotta måste drivas på av många olika aktörer. För att målen ska gå att uppnå krävs kraftfulla och koordinerade politiska instrument, såväl på nationell som på europeisk nivå. Internationella politiska instrument är ofta att föredra eftersom de kan erbjuda bättre marknadsvillkor för den tekniska utvecklingen. Dessa instrument måste vara långsiktiga och tillförlitliga för att möjliggöra de investeringar som krävs. The energy used in the Hyper Bus is derived from wind turbines. Photo: Business Region Göteborg 4

8 Context 5. Winds of change in Gothenburg Gothenburg is located on the west coast of Sweden, half way between the Scandinavian capitals of Copenhagen and Oslo. Its location by the Kattegatt, an arm of the North Sea, has made it a major trading city throughout history. The Gulf Stream and winds from the North Sea impact on the climate, and today these winds are of significant importance in driving the change towards a more sustainable energy supply. The energy used in the Hyper Bus is derived from these fresh west coast winds. Oslo Copenhagen Gothenburg Gothenburg on the map. Photo: Business Region Göteborg Gothenburg is a growing region which plans to increase its population from 950,000 to 1,750,000 by 2030, both through extending the area and through inward migration. The environmental targets for the region up to 2030 therefore include a doubling of journeys made by public transport to 380 million journeys annually, which is 40 percent of all journeys in the Gothenburg region. Geographically the Hyper Bus project is focused on the city of Gothenburg. However, the geographical scope of the project is relevant to all densely populated urban areas in Europe which have a significant requirement for public bus transport. In this context, Gothenburg has set itself up as a test arena for the development and usage of new technologies. Another major electro mobility project known as ElectriCity is also underway. The project, a collaboration between public and private partners, focuses on developing and testing new services and products which help make the public transport system more attractive. 5. Förändringens vindar i Göteborg Göteborg har ett mycket strategiskt läge på svenska västkusten, mitt emellan Köpenhamn och Oslo. Tack vare närheten till Kattegatt, en del av Nordsjön, har Göteborg varit en viktig handelsstad i flera hundra år. Golfströmmen och nordsjövindarna påverkar klimatet, och just dessa havsvindar är numera mycket viktiga för att driva på förändringen mot en mer hållbar energiförsörjning. Den energi som används av Hyper Bus kommer från dessa friska västkustvindar. Göteborg är en region i tillväxt som planerar att öka sin befolkning från till personer till 2030, både genom att utöka sin geografiska yta och genom inflyttning. Regionens miljömål fram till 2030 inkluderar därför bland annat en fördubbling av antalet resor med kollektivtrafiken till 380 miljoner resor per år, det vill säga 40 % av alla resor inom Göteborgsregionen. Hyper Bus-projektet har sin geografiska hemvist i Göteborgs stad. Projektet är emellertid av största vikt för alla tätbefolkade storstadsområden i Europa som alla ställer stora krav på bussarna i kollektivtrafiken. I detta sammanhang har Göteborg valt att fungera som testbänk för utveckling och användning av ny teknik. Här pågår samtidigt ett annat stort elektromobilitetsprojekt, ElectriCity. Det här projektet är ett samarbete mellan offentliga och privata partners som arbetar med att utveckla och testa nya tjänster och produkter som ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv. The ElectriCity The Hyper Bus project represents a major step forward in the process of creating an innovative electrified bus system which forms part of the public transport system in the City of Gothenburg. The aim is, firstly, to develop and test new services and products which contribute to a more attractive public transport system and, secondly, to develop working methods for demonstration projects between public and private partners. The ElectriCity partnership is an initiative between AB Volvo, Region Västra Götaland, the City of Gothenburg, the Swedish Energy Agency and Gothenburg s two Science Parks. The ElectriCity project will bring Gothenburg closer to its goal of achieving a sustainable public transport system and will raise its profile as a progressive city. Please visit for more information. Gothenburg s harbor entrance. Photo: Business Region Göteborg 6

9 The Hyperbus Project 1. Stakeholders Collaboration is a key factor in the success of initiatives to electrify transportation infrastructure in major cities. Together the partners in the Hyper Bus project form a complete test environment for the plug-in technology, comprising of developer/producer, energy supplier, responsible operator and responsible public authority. In this way, the project shows the possibilities which are created when multiple parties focus their efforts and knowledge in partnership with each other. Volvo Bussar, Göteborgs Energi, Trafikkontoret, the local PTA Västtrafik and Business Region Göteborg have created a unique environment for the testing of new technologies. The Life+ programme has been responsible for half of the cost while the five project partners have jointly been responsible for the other half. Volvo Bussar has been responsible for the buses, Göteborgs Energi for the charging stations, Västtrafik for routing and driveability, and Trafikkontoret, the City of Gothenburg Transport Department, for metering and calculations. Business Region Göteborg has been project manager for the Hyper Bus initiative as a whole. The Västra Götaland region and the Swedish Energy Agency are two other important partners which have been involved financially in the project. - This investment is an important part of our efforts to achieve sustainable growth in the Gothenburg region. Says Patrik Andersson, CEO at Business Region Göteborg, the public company owned by the City of Gothenburg that has been managed the Hyper Bus project. - With the new hybrid bus, Volvo and Gothenburg take a leading step towards future solutions. Says Håkan Karlsson, CEO of Volvo Bussar AB, the company that delivers the plug-in hybrid buses. - By charging the hybrid bus with renewable energy this project becomes a major step towards a sustainable transport infrastructure in Gothenburg. 1. Intressenter Samarbete är av största vikt för att initiativ om att elektrifiera storstädernas transportinfrastruktur ska kunna lyckas. Hyper Bus-projektet samarbetspartners har tillsammans byggt upp en komplett testmiljö för laddhybridtekniken. Bland dessa partners finns utvecklare, tillverkare, energileverantörer och en ansvarig operatör och myndighet. Projektet visar därmed också vilka möjligheter som uppstår genom ett samarbete där flera parter bidrar med arbetsinsatser och kunskaper. Volvo Bussar, Göteborg Energi, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Västtrafik och Business Region Göteborg har skapat en unik miljö för utprovning av ny teknik. Programmet Life+ har stått för halva kostnaden, medan övriga fem projektaktörer tillsammans stått för den andra hälften. Volvo Bussar har ansvarat för bussarna, Göteborg Energi för laddningsstationerna, Västtrafik för användningsområdet samt körbarhet och Trafikkontoret i Göteborgs stad för mätning och beräkning. Business Region Göteborg har varit projektledare för Hyper Bus-satsningen som helhet. Västra Götaland-regionen och Energimyndigheten är två andra viktiga aktörer som bidragit ekonomiskt till projektet. Den här satsningen är en viktig del i vårt arbete med att nå hållbar tillväxt i Göteborgsregionen, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, företaget ägt av Göteborgs Stad som ansvarat för projektet. Med den nya laddhybridbussen tar Volvo och Göteborg ett ledande steg mot framtidens lösningar, säger Håkan Karlsson, vd för Volvo Bussar, företaget som levererat bussarna. Att hybridbussen laddas med förnybar el gör detta projekt till ett stort steg framåt mot en hållbar transportinfrastruktur i Göteborg, säger Lotta Brändström, vd för Göteborgs Energi, energibolaget som ägs av Göteborgs kommun och som levererat servicen för snabbladdning. Trafikkontoret hanterar stadens kollektivtrafik och hjälper till med att integrera bussarna i det kommunala transportsystemet (tillstånd och andra juridiska frågor). Västtrafik är regionens kollektivtrafikföretag, och ansvarar för att planera hur och var bussarna ska användas, medan bussoperatören tar hand om själva linjen. Says Lotta Brändström, CEO at Göteborg Energi, the energy company owned by the City of Gothenburg that has delivered the rapid charging service. Trafikkontoret is the city s public transport authority that has supported the process of integrating the buses in the municipal transport system (permissions and legal framework). MED BUSSEN MOT ETT GRÖNARE GÖTEBORG I ett världsunikt demoprojekt körs nu tre energisnåla laddbussar på linje 60 i Göteborg. Bussarnas avancerade laddhybrid-teknik är helt nyutvecklad och provas i och med detta för första gången i linjetrafik. Projektet pågår till och med september Om du vill veta mer och vara med och påverka framtidens kollektivtrafik, surfa in och läs mer om projektet på Västtrafik is the regional public transport authority that has been the responsible partner for planning of the bus route, while the route itself was operated by a bus operator. Projektet delfinansieras via EU Life+ och är ett samarbete mellan: Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Trafikkontoret, Volvo Bussar och Västtrafik. Poster from the Hyper Bus-campaign. Photo: The Hyper Bus campaign 7

10 The Hyper Bus Project 2. The Hyper Bus The technology used in the Hyper Bus has enabled it to operate the major part of its route in electric mode. The technology is a further development of the Volvo 7700 Hybrid, equipped with a more efficient and longer-lasting battery. The plug-in technology has enabled the battery to be charged with external electricity, corded via charging stations. A reliable and efficient solution for charging the buses is of crucial importance for the future use of plug-in technology and has therefore been an important part of the project. The Hyper Bus runs on electricity in the first instance, with the addition of diesel where necessary. The new technology has also significantly reduced the level of noise. 2. Hyper Bus Tekniken som används för Hyper Bus gör att bussen kan drivas med el under större delen av sin körsträcka. Tekniken är en vidareutveckling av Volvo 7700 Hybrid, som försetts med ett mer effektivt batteri som håller längre. Laddningstekniken gör att batteriet går snabbare att ladda. En pålitlig och effektiv lösning för att ladda bussarna är av största vikt för att tekniken ska kunna bli framgångsrik, och det har därför också blivit en mycket viktig del av projektet. Hyper Bus drivs primärt av el, och med tillskott av diesel där det är nödvändigt. Den nya tekniken har dessutom reducerat bullernivåerna avsevärt. 3. Objectives The main objective of the Hyper Bus project has been to demonstrate a pilot fleet of innovative public transport vehicles with an outstanding performance in low energy consumption per passenger kilometre. The main objective of the Hyper Bus project can be subdivided into four sub-areas: To demonstrate a new plug-in technology for hybrid buses To demonstrate a fast charging service for hybrid buses To demonstrate the new hybrid plug-in technology and charging service on an existing public bus route To communicate the results of the project to all stakeholders and other parties As far as communication is concerned, the main objective has been to present the target audience with a public transport alternative which is more efficient, cleaner and quieter. This objective can be subdivided into four sub-areas: To raise awareness of the new technology in the bus To communicate the significant environmental, energy and cost savings To communicate the low noise levels in urban environments To communicate the launch of the project The following primary quantitative parameters have been evaluated: CO2 emissions Energy efficiency Emissions of substances which are harmful to health Noise levels The Hyper Bus at its charging station in Masthugget, Göteborg. Photo: AB Volvo 3. Mål Hyper Bus-projektets huvudsakliga målsättning var att demonstrera en miljömässigt sund teknik med enastående prestanda vad gäller låg energiförbrukning per passagerarkilometer. Hyper Bus-projektets huvudsakliga mål kan delas upp i fyra delmål: Demonstrera en ny laddteknik för hybridbussar Demonstrera snabbladdningsstationer för hybridbussarna Visa upp den nya hybridladdtekniken och laddstationerna på en befintlig busslinje Sprida information om projektets resultat till alla intressenter och övriga parter När det gäller kommunikationsdelen har huvudmålet varit att visa målgrupperna att det finns ett snålare, renare och tystare alternativ för kollektivtrafiken. Även detta mål kan delas upp i fyra delmål: Öka kännedomen om den nya teknik som används i bussarna Informera om de avsevärda miljö-, energi och kostnadsbesparingarna Informera om de låga ljudnivåerna i stadsmiljö Informera om lanseringen av demonstrationsprojektet Följande primära kvantitativa parametrar har utvärderats: Koldioxidutsläpp Energieffektivitet Utsläpp av hälsovådliga ämnen Bullernivåer 8

11 Results 1. Savings and benefits The Hyper Bus project has achieved the following environmental improvements: The measured results for overall energy consumption, i.e. including both diesel fuel and electricity, are better than anticipated. In total, the plug-in hybrid achieves a 61 percent energy saving over the diesel Euro 5. Before the trials began, Volvo had hoped to achieve a 65 percent fuel saving over the diesel Euro 5. In practice, this has been well exceeded. The plug-in hybrid consumes less than 11 liters of fuel for every 100 kilometres, which is 81 percent less fuel (11 liters per 100km, equates to 25.68mpg) than the equivalent diesel bus. There has been a 75 percent reduction of CO2-emissions, compared to standard diesel vehicles. The objective to reduce the average tailpipe emissions of NOx, PM, HC and CO with more than 75 percent also meets the target. Another target was to make selected areas zero emission -areas in matters of public transportation. 80 % of the route has been in electric mode, hence zero emission. Initial tests of geo-fencing have also been made by Volvo Bussar, Lindholmen Science Park and Trafikkontoret and these tests will be furthered in other projects, e.g. ElectriCity. Noise emission levels, a key element for the region, are improved. In electric mode, the noise reduction is approximately 20 dba. The BTH-report, as mentioned, shows that with today s technology it is less expensive to run fully electric-buses and the scope is sufficient for regions where it is kilometers between main stations. Further on, the study shows nearly 25 percent less costs for the electric bus compared to a diesel-powered bus. This is calculated on the total cost of ownership of PTAs during an operating period of eight years. The background to the result is a series of technological breakthroughs that improve battery and charging technology, lowered purchase price on the buses, as well as lower maintenance costs. 61 % energy saving 81 % less fuel 75 % reduciton of CO2-emissions 80 % of the route in electric mode 20 dba noise reduction The Hyper Bus project accounts for several environmental improvements. 1. Besparingar och fördelar Hyper Bus-projektet har uppnått följande resultat i fråga om förbättrad miljö: Uppmätta resultat för total energiförbrukning (där både diesel och el ingår) blev bättre än väntat. Totalt sett innebär laddhybridbussen en energibesparing på 61 procent jämfört med dieselbussen Euro 5. Innan dessa försök inleddes hoppades Volvo Bussar kunna spara 65 procent bränsle jämfört med dieselbussen Euro 5. Detta överträffades med god marginal. Laddhybridbussen drar mindre än 11 liter bränsle per 100 kilometer, det vill säga 81 procent mindre bränsle än en jämförbar dieselbuss. Koldioxidutsläppen har minskat med 75 procent jämfört med dieselbussen. Målet att minska de genomsnittliga avgasutsläppen av NOx, PM, HC och CO med mer än 75 procent har också uppnåtts. Ett mål har också varit att utvalda områden för kollektivtrafikens del skulle bli nollutsläppsområden. Nollutsläpp har rått på 80 % av Hyper Bus-linjen. Inledande tester av geofencing (en teknik för att skapa virtuella staket runt geografiska områden) har utförts av Volvo Bussar, Lindholmen Science Park och Trafikkontoret. De här försöken kommer att fortsätta i andra projekt, bland dem ElectriCity. Bullernivåerna, en för regionen mycket viktig faktor, förbättrades. Vid eldrift minskar bullret med ungefär 20 dba. Illustration from the Hyper Bus-campaign. Photo: The Hyper Bus-campaign Av BTH-rapporten framgår att det med dagens teknik är billigare att bedriva linjetrafik med helelektriska bussar, och att de är lämpliga för områden med km mellan ändstationerna. Studien visar att en elbuss är nästan 25 % billigare än en dieseldriven buss. Kostnadsanalysen utgår från kollektivtrafikbolagets totala ägandekostnad under åtta års användningstid. Enligt BTH beror detta på banbrytande utveckling inom både batteri- och laddningsteknik, men också på att bussarna har blivit billigare att köpa in och underhålla. 11

12 Results 2. End users opinions Traveller opinion End users opinions of the plug-in hybrid buses are generally positive. When questioned, the majority of passengers, drivers and local residents said that they were aware of the project (70 percent) and that they were positive about it. The Hyper Bus was said to have positive effects in terms of environmental benefits, passenger and driver comfort. More buses wanted /Vill ha fler bussar Importance of project /Projektets betydelse Knowledge of /Kännedom om 76% 12% 96% 68% 32% 12% 3 % Even with a small price increase, the vast majority (76 percent) of travellers wants Heard of before /Hört om innan more plug-in hybrid buses in public transport. 96 percent appreciate projetcts such as the Hyper Bus project which aim is to increase use of alternative fuel. About 70 percent of both travelers and nearby residents along the line s route, are aware that the Hyper Bus mainly runs on electricity. 41 percent of the nearby residents, who know of the plug-in hybrids, feel that these buses are less intrusive than conventional buses. 25 percent of the surveyed travelers had heard of the project before being asked about it. The drivers and other personnel give very good overall ratings regarding the plug-in hybrid buses. The only matter of concern is charging process. Around 40 percent of the nearby residents, who feel that they are usually disturbed by buses when they are at home, find that the plug-in hybrid bus is less intrusive than conventional buses. Driver experience 67% 75% 83% 11% 33% 44% Totally agree/instämmer helt 20% 25% 17% Agree to some extent /Instämmer delvis 20% 13% 28% 40% 32% Yes/Ja No/Nej Don t know/vet ej 2. Slutanvändarnas åsikter Slutanvändarna har överlag positiva åsikter om laddhybridbussarna. När passagerare, förare och boende i området tillfrågades om de kände till projektet, svarade en majoritet (70 procent) att de kände till projektet och var positiva till det. Man menade att laddhybridbussarna haft positiva effekter på miljön och förbättrat komforten för både passagerare och förare. Även om det skulle krävas en mindre prishöjning, så vill den stora majoriteten resenärer (76 procent) och boende att det satsas på fler laddhybridbussar i kollektivtrafiken. En stor majoritet (96 procent) tycker att det är mycket viktigt att det drivs projekt för att ersätta vanliga fordon med fordon Low levels of noise inside bus /Låg ljudnivå inne i bussen Comfortable to drive/ Bekväma att köra Easy to charge/ Smidig laddprocess Total experience/ Fordonet totalt sett som drivs på alternativa bränseln, såsom elbussar. Omkring 70 procent av såväl resenärerna på linje 60 som de boende längs linjens sträckning, känner till att det på linjen går fordon som till största delen körs på el. Runt 40 procent av de boende, som känner till laddhybridbussarna, upplever också att dessa bussar är mindre störande än vanliga bussar. 25 procent av de tillfrågade resenärerna hade hört talas om projektet innan. Förare och annan projektpersonal ger överlag mycket bra betyg till hybridbussarna. Ljudnivå, komfort och total upplevelse är mycket positiv. Den punkt där det finns en viss tveksamhet är kring själva laddprocessen. Neither/Varken eller Totally disagree/tar helt avstånd Tend to disagreetar delvis avstånd Runt 40 procent av de boende längs linjen, som upplever att de vanligtvis störs av bussar när de är hemma i bostaden, tycker att hybridbussen är mindre störande än vanliga bussar. 3. Communications 3. Kommunikation Communication has been, and still is, an essential part of the Hyper Bus project. Given the significant international interest in solving environmental problems, the results of the Hyper Bus project are expected to be of interest to all European stakeholders in the energy and transport industries. Considerable time and effort has been spent on ensuring that the results of the project are communicated effectively to all stakeholders and target groups in Europe and worldwide. Att kommunicera och informera var och är en viktig del av Hyper Bus-projektet. Med tanke på det stora internationella intresset för möjligheter att lösa miljöproblemen kommer förmodligen de flesta europeiska intressenter inom energi- och transportbranscherna att vilja ta del av resultaten från Hyper Bus-projektet Mycket tid och arbete har ägnats åt att på ett effektivt sätt sprida information om projektresultaten till alla intressenter och målgrupper, inte bara i Europa, utan hela världen. 12

13 Results - The project web site has been the main channel for communicating project results. It has been regularly updated with detailed project descriptions, deliverables, press releases, activities, surveys and other data collected. - The campaign launch At the start of the Hyper Bus project a major campaign was launched at the international trade fair Automotive Forum. This was visited by politicians, the media and other stakeholders. - Press The media have shown interest in the project both in Sweden and internationally. Both the UK and the Indian trade press have featured articles on the Hyper Bus project and South Korean TV has reported on the project. Three press releases have generated approximately 75 published articles. - Projektets egen webbplats har varit den huvudsakliga kommunikationskanalen för att informera om projektresultaten. Webbplatsen har uppdaterats regelbundet med detaljerade beskrivningar av projektet, förväntade resultat, pressmeddelanden, olika aktiviteter, undersökningar och insamlad information. - Kampanjlanseringen Hyper Bus-projektet lanserades med en stor kampanj som presenterades vid den internationella branschmässan Automotive Forum. På plats fanns politiker, media och andra intressenter. - Conferences and exhibitions 16 major events have been organised to promote the project in which Business Region Göteborg and other beneficiaries have participated. Conferences and trade fairs in Sweden and Europe include Install Hope at Landvetter International airport, UITP in Brussels and a Sustainability day in Gothenburg. - Training, education and study visits Operators and PTAs from South America (Brazil, Colombia, Argentina), Asia (Malaysia) and Europe (Switzerland, Germany, Luxembourg) have all visited the demonstration bus service. European citizens, representatives of European energy and transport companies, students, researchers, politicians and other interest groups have been invited to visit Green Gothenburg, an initiative in which Hyper Bus is one of the projects. This is an initiative between four municipal companies dedicated to sustainable development in Gothenburg. They organise study visits with an environmental and sustainability theme, targeted at companies and organisations with an interest in issues regarding energy, waste management, housing and housing construction. Green Gothenburg Green Gothenburg organises study visits with an environmental and sustainability theme. The unique study visit programs are targeted at companies and organisations with an interest in issues regarding energy, waste management, housing and housing construction. Green Gothenburg aims to increase international awareness of green systems in the Gothenburg region. Please visit for more information. The campaign logotype. Photo: Business Region Göteborg - Pressen Både svenska och internationella medier har visat intresse för projektet. Fackpress i Storbritannien och Indien har haft reportage om Hyper Bus-projektet, som även presenterats i TV-inslag i Sydkorea. Tre pressmeddelanden har gett upphov till omkring 75 publicerade artiklar. - Konferenser och utställningar 16 större projektfrämjande evenemang har anordnats där Business Region Göteborg och en eller flera andra aktörer deltagit. Några av dessa konferenser och mässor i Sverige och övriga Europa där projektet funnits med är Install Hope på Landvetters flygplats, UITP i Bryssel och Hållbarhetsdagen i Göteborg. - Praktisk och teoretisk utbildning samt studiebesök Operatörer och kollektivtrafikbolag från Sydamerika (Brasilien, Colombia Argentina), Asien (Malaysia) och Europa (Schweiz, Tyskland, Luxemburg) har besökt Göteborg och projektbusslinjen. Europeiska medborgare, representanter från europeiska energi- och transportbolag, studenter, forskare, politiker och andra intressegrupper har inbjudits till Green Gothenburg, ett miljöinitiativ där Hyper Bus-projektet ingår. Green Gothenburg är ett samarbete mellan fyra kommunala bolag som vill främja en hållbar utveckling i Göteborg. De anordnar studiebesök med miljö och hållbarhet i fokus, och riktar sig mot företag och organisationer med intresse för bland annat energi, avfallshantering, bostäder och bostadsbyggnation. 13

14 Going forward 1. Commercialisation The Hyper Bus will be launched in the autumn of 2014 under the name Volvo 7900 Hybrid Electric and will be mass produced from Q The cities where the Hyper Bus, along with its charging infrastructure, will be introduced are: Stockholm (Q4 2014), Hamburg (Q4 2014), Luxembourg (Q1 2015) and Gothenburg (Q2 2015). There are also ongoing discussions with several other cities, both in Europe and beyond. Unlike Gothenburg, where the buses have been additional on the route, in Stockholm they will provide the full service. Eight plug-in hybrids will go into service in Stockholm on a route which has yet to be finalised. Volvo is working with major global suppliers of charging infrastructure and will use an open system, enabling other vehicles to be charged using the same system. More and more cities are seeking to improve on energy efficiency and to increase their environmental sustainability, and the new generation of electric vehicles can help them with this challenge. 2. Gothenburg the ElectriCity The Hyper Bus project represents a major step forward in the process of creating an innovative electrified bus system which forms part of the public transport system in the City of Gothenburg. The aim is, firstly, to develop and test new services and products which contribute to a more attractive public transport system and, secondly, to develop working methods for demonstration projects between public and private partners. The ElectriCity partnership is an initiative between AB Volvo, Region Västra Götaland, the City of Gothenburg, the Swedish Energy Agency and Gothenburg s two Science Parks. The ElectriCity project will bring Gothenburg closer to its goal of achieving a sustainable public transport system and will raise its profile as a progressive city. 3. Shared vision Gothenburg has a shared vision of creating a city and a region which is creative and forward thinking in matters of sustainable mobility, which will attract investment, competence and companies in the field. As already mentioned, the ElectriCity project creates an arena for testing new public transport products and services which will be a source of inspiration and motivation for future urban development and the home of a world class automotive industry. Developing high-technology buses which create less or no noise and zero tailpipe emissions allows transport to be integrated more closely with people, realising the potential to live side by side. Buses with such high levels of environmental acceptability enable a denser urban structure, with buses running closer to where people live and work. Indoor bus-stops are one option which would be advantageous in hot, cold, rainy or snowy conditions. 1. Kommersiell gångbarhet Hyper Bus kommer att lanseras hösten 2014, och kommer då att heta Volvo 7900 Hybrid Electric. Serietillverkning inleds första kvartalet Hyper Bus, inklusive tillhörande laddningsinfrastruktur, kommer att introduceras i följande städer: Stockholm (Q4 2014), Hamburg (Q4 2014), Luxemburg (Q1 2015) och Göteborg (Q2 2015). Diskussioner pågår också med flera andra städer, både i Europa och andra delar av världen. Till skillnad från i Göteborg, där bussarna gått i kompletterande trafik på en linje, kommer de i Stockholm att stå för alla linjens transporter. Åtta laddhybrider kommer att tas i tjänst i Stockholm, på vilken linje har man ännu inte bestämt. Volvo samarbetar med stora globala leverantörer av laddningsinfrastruktur, och har valt att använda ett öppet system som gör att även andra fordon kan utnyttja det för laddning. Allt fler städer försöker förbättra sin energieffektivitet och bygga upp ett mer hållbart samhälle ur miljösynpunkt, och den nya generationens elfordon kan bli ett viktigt bidrag i deras arbete. 2. Göteborg ElectriCity Hyper Bus-projektet utgör ett stort kliv framåt i arbetet med att införliva ett innovativt elbussystem i Göteborgs kollektivtrafik. Målet är för det första att utveckla och testa nya produkter och tjänster som ska bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik, och för det andra att utveckla metoder för att offentliga och privata parter ska kunna samarbeta om olika pilotprojekt. ElectriCity är ett initiativ i samarbete mellan AB Volvo, Region Västra Götaland, Göteborgs stad, Energimyndigheten och Göteborgs två Science Parks. ElectriCity-projektet kommer att föra Göteborg närmare stadens mål om att etablera en hållbar kollektivtrafik, och förstärker dessutom Göteborgs anseende som en verkligt progressiv stad. 3. Gemensam vision I Göteborgsregionen finns en gemensam vision om att skapa en kreativ och framtidsinriktad stad i fråga om hållbara transporter, något som också ska attrahera investeringar, kompetenser och företag inom branschen. ElectriCity-projektet syftar, som tidigare nämnts, till att skapa en testbänk för utprovning av nya produkter och tjänster inom kollektivtrafiken, och dessutom inspirera och motivera framtidens storstadsutveckling. Sist men inte minst ska Göteborg förbli hemvist för en fordonsindustri i världsklass. Att utveckla i princip ljudlösa och avgasfria bussar med hjälp av avancerad teknik innebär att stadsborna på ett helt annat sätt kan samexistera med dessa nödvändiga transporter. Bussar med den här typen av minimerade ekologiska fotavtryck gör det möjligt att förtäta staden och låta bussarna komma närmare de platser där människor bor och arbetar. En möjlighet är till exempel att förlägga busshållplatser inomhus, för att skydda passagerarna mot väder och vind. 15

15

16 We are partners in the Hyper Bus project:

Klimatomställning Göteborg

Klimatomställning Göteborg Mistra Urban Futures Reports 2013:5 Klimatomställning Göteborg Tekniska möjligheter och livsstilsförändringar Lisa Bolin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Jörgen Larsson, Chalmers, Fysisk resursteori

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Den stora omställningen

Den stora omställningen Den stora omställningen industriella förutsättningar för morgondagens hållbara fordon David Bauner Copyright 2010 David Bauner Trita-IEO 2010/01 Avdelningen för Industriell Dynamik Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar

Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Klimatsmarta Hyllie vi testar framtidens lösningar Vi gör hållbarhet till verklighet Nära världen och nära hem. Hyllie är knutpunkten för kollektivtrafiken i södra Malmö. Med tåg från station Hyllie tar

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik

Spetstekniker för miljömålen. Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik Spetstekniker för miljömålen Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik RAPPORT 5933 MARS 2015 Fyra tankesmedjor för en ny generation svensk miljöteknik NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Biogas grid in Mälardalen valley

Biogas grid in Mälardalen valley Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg Catalyzing energygas development for sustainable solutions Biogas grid in Mälardalen valley (Biogasnät i Mälardalen) Jonas Forsberg

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1.9.2005 KOM(2005) 390 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg

FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem TrEf Workshop, upplägg 2014-05- 27 De olika tematiska områdena i RM Fo Vilka är Transporteffektivitet innebär ett effektivt och hållbart utnyttjande av ku

Läs mer

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Vindkraftens påverkan på människors intressen Vindkraftens påverkan på människors intressen RAPPORT FALUPROJEKTET Vindkraftens påverkan på människors intressen En syntesrapport Johanna Bengtsson Ryberg 2, Gösta Bluhm 3, Karl Bolin 4, Bosse Bodén 5,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Anna Liljeblad Hanna Paradis 2011-02-01 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008

Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Framtidens bostäder i Stockholmsregionen RAPPORT 7:2008 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering, översiktlig trafikplanering och regionala utvecklingsfrågor i Stockholms län.

Läs mer

Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja

Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja RAPPORT 2010:69 VERSION 1.0 Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja om sårbarhet, beredskap och möjliga åtgärder vid en oljekris Dokumentinformation Titel: Snabb anpassning av transportsystemet

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden

VR 2010:04. Halvtidsutvärdering. Mid-term evaluation of Test Site Sweden VINNOVA Rapport VR 2010:04 Halvtidsutvärdering av TSS - Test Site Sweden Mid-term evaluation of Test Site Sweden Göran Melin, Tomas Åström, Tommy Jansson & Annelie Helmersdotter Eriksson Faugert & Co Utvärdering

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1

Mål i sikte. Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Mål i sikte Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärdering VOLYM 1 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.

Tjänsteskrivelse. 16 april) Anstånd begärt till 29 april. 2015-04-10 Vår referens. Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo. Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-04-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från miljö- och energidepartementet - slutbetänkande från Samordningsrådet

Läs mer

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE

TA ANSVAR I EUROPA. Take responsibility in Europe. för mångfald, rättvisa och fred FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE TA ANSVAR I EUROPA för mångfald, rättvisa och fred Take responsibility in Europe FOR DIVERSITY, JUSTICE AND PEACE Innehåll Förord 1 Detta vill vi 3 Grunden för kyrkornas agerande 7 Kyrkor i samverkan 10

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Sweden Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Läs mer

Forskning för mer och bättre vindkraft

Forskning för mer och bättre vindkraft Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008 Forskning för mer och bättre vindkraft Vindforsk II syntesrapport Elforsk rapport 08:46 December 2008

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer