THE HYPER BUS PROJECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "THE HYPER BUS PROJECT"

Transkript

1 THE HYPER BUS PROJECT Introducing plug-in hybrids in the city of Gothenburg - Layman s report 2014 LIFE10 ENV/SE/ With the financial support of the European Commission

2

3 Page Content Innehåll /Sida 3 Conclusion Sammanfattning Context Sammanhang 4 The world s first-of-its-kind Världens första i sitt slag 5 What s driving the change? Förändringens drivkrafter 6 EU environmental objectives EU:s miljömål 7 Opportunities for electro mobility Elektromobilitetens möjligheter 8 Winds of change in Gothenburg Förändringens vindar i Göteborg The Hyper Bus Project Hyper Bus 9 Stakeholders Intressenter 10 The Hyper Bus Hyper Bus 11 Objectives Mål Results Resultat 12 Savings and benefins Besparingar och fördelar 13 End users opinions Slutanvändarnas åsikter 14 Communications Kommunikation Going forward Vägen framåt 15 Commercialisation Kommersiell gångbarhet 15 Gothenburg the ElectriCity Göteborg - the ElectiCity 15 A common vision Gemensam vision

4 Conclusion The Hyper Bus project constitutes a first step in a broader initiative to enable wider implementation of hybrid plug-in technology in city buses in Europe. It is an important step in the development of fully electric buses. So far, the development of electro mobility has focused on either high-speed trains or individual mobility. The electrification of city buses is just as important a step in the development of electro mobility. The results from the Hyper Bus project indicate that fuel consumption is reduced by over 80 percent and total energy consumption by over 60 percent, which is even better than anticipated. In addition to these savings, the technology offers a more comfortable journey for passengers and an improved working environment for drivers. The electrification of bus propulsion systems will not only provide pollution-free and silent vehicles but will also contribute to a reduced dependency on cars in city environments, thereby significantly reducing greenhouse gas emissions. At national level, Swedish industry has the relevant skills and will both contribute to and benefit from these focused and coordinated climate initiatives in the road sector. Further opportunities for the Swedish process industry to develop advanced biofuels will increase the supply of fossil-free energy and make the industry more competitive. More and more cities are seeking to improve on energy efficiency and to increase their environmental sustainability, and the new generation of electric vehicles can help them with this challenge. The Hyper Bus project has proven to be a strong business case, which will have a positive impact on the development of a globally competitive European production of hybrid vehicles with plug-in technology, enabling an environmentally friendly public transport sector in Europe. The main objective, that the Hyper Bus project should demonstrate an environmentally sound technology with an outstanding performance in terms of low energy consumption per passenger kilometre, is deemed to have been met. Sammanfattning Hyper Bus-projektet är första steget i ett brett initiativ för att sprida användningen av laddhybridteknik i europeiska stadsbussar. Det är en viktig del i utvecklingen mot fullständigt eldrivna bussar. Hittills har utvecklingen inom elektromobilitet fokuserat på antingen höghastighetståg eller individens förflyttningsmöjligheter. Elektrifieringen av stadsbussar är dock ett precis lika viktigt steg i utvecklingen av elektrisk mobilitet. Resultaten från Hyper Bus-projektet tyder på att bränsleförbrukningen kan reduceras med över 80 %, och den totala energiförbrukningen med över 60 %, vilket är ännu bättre än väntat. Utöver dessa besparingar leder tekniken till att passagerarna får en bekvämare resa och förarna en bättre arbetsmiljö. Elektrifieringen av bussarnas framdrivningssystem kommer inte bara att förse samhället med utsläppsfria och tystgående fordon, utan även bidra till att man i stadsmiljö blir mindre beroende av bilar, något som leder till avsevärt mindre utsläpp av växthusgaser. På nationell nivå har den svenska industrin all den kunskap och kapacitet som krävs, och kan både bidra till och ha nytta av dessa fokuserade och samordnade initiativ inom vägtrafiksektorn. Ytterligare möjligheter för den svenska processindustrin att utveckla avancerade biobränslen innebär också att andelen energi som inte är beroende av fossila bränslen ökar, vilket gör industrierna mer konkurrenskraftiga. Allt fler städer försöker förbättra sin energieffektivitet och bygga upp ett mer hållbart samhälle ur miljösynpunkt, och den nya generationens elfordon kan bli ett viktigt bidrag i deras arbete. Hyper Bus-projektet har visat sig vara ett betydelsefullt affärsfall som kommer att bidra positivt till utvecklingen av en europeisk produktion av elhybridfordon som blir konkurrenskraftig även på global nivå, och dessutom göra det möjligt att etablera en miljövänlig kollektivtrafik i Europa. Huvudsyftet med Hyper Bus-projektet har varit att visa en miljömässigt sund teknik med utmärkta prestanda vad gäller låg energiförbrukning per passagerarkilometer i verklig kollektivtrafik, och projektet bedöms ha uppnått sitt mål. 1

5 Med stöd ifrån Supported by: Context 1. The world s first-of-its-kind The three buses Elena, Elenor and Elida are the first industrially developed hybrid plug-in buses in the world. They have been operating on the streets of Gothenburg for a year, on a route with steep hills at both ends and a largely flat central section, which has provided a good opportunity to demonstrate that the plug-in climbs hills well and can operate over long distances in electric mode. The highest point on the route is around 70 meters above sea level, while the lowest is virtually at sea level.the buses are the standard blue colour of Swedish city buses and have an additional lower area in green, to represent the countryside, and white wind turbines. The graphics also show a cable leading from the wind turbines to a picture of a plug-in on the roof of the bus, which is accompanied by the words, More efficient, quieter and cleaner The Volvo plug-in hybrid. This slogan is borne out not only by the documented results of the Hyper Bus project but by a report published recently by scientists at Blekinge Institute of Technology (BTH). The BTH-report shows the benefits of electro mobility from omplett uppning på efits assume the use of renewable electricity. The scientists both a financial and a sustainability perspective. These ben- nska/engelska from BTH see significant positive results from a transition r lanseringfrom diesel to electric buses. The noise level in the bus is reduced, thereby enhancing comfort, the noise level around the bus also decreases, thereby causing less disturbance and creating a more pleasant environment in the city centre. In addition to this, there is improved air quality, since there are virtually no emissions, and there is the transition to fossil-free transport. 1. Världens första i sitt slag De tre bussarna Elena, Elenor och Elida är världens första industriellt utvecklade laddhybridbussar. De har vid det här laget trafikerat Göteborgs gator i ett år, på en linje med branta backar i bägge ändar och en tämligen plan mittsektion, något som gett goda möjligheter att visa att laddhybriderna klarar av även kuperad terräng och kan köras långa sträckor med enbart eldrift. Busslinjens högsta punkt ligger omkring 70 meter över havsnivån, och den lägsta i princip vid havsnivån. Bussarna är målade i Västtrafiks klassiska blåa färg plus en grön nederdel, som representerar landsorten, med vita vindkraftverk. Från vindkraftverken har man målat en sladd som ringlar sig hela vägen upp till bussens tak där själva laddmodulen sitter. Där kan man också se texten Snålare, tystare och renare Volvo laddhybrid. Dessa ord är inte bara en slogan, utan faktiskt en kortfattad beskrivning av Hyper Bus-projektets dokumenterade framgångar som dessutom stöds av en rapport som nyligen publicerades av Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Rapporten från BTH visar fördelarna med elektromobilitet, både ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Fördelarna baseras på att det är förnybar elektricitet som används. Forskarna vid BTH menar att det finns stora fördelar att vinna genom att övergå från dieseldrivna till elektriska bussar. Det är inte bara bullernivån inne i bussen som minskar, vilket gör resan behagligare, utan detsamma gäller bussens bullernivå som helhet, något som bidrar till en lugnare och behagligare citymiljö. Utöver dessa fördelar förbättras också luftkvaliteten eftersom bussen i princip inte avger några utsläpp alls, och naturligtvis bidrar detta till övergången till fossilfria transporter. efficient, quieter and cleaner Bus route The distance covered is 8.3 kilometres in one direction There are 24 stops along the route Number of passenger journeys per year: 4,754,000 Journey time: minutes Charging stations Two charging stations, one at each route terminus Charging time: about 6 minutes Local wind-generated electricity Charging capacity 100 kw Complete charge 10 kwh Cost of one 10 kwh charge: SEK Investment in completed charging station, including certain development costs: about SEK 3 million. Likely market price in large-scale production: under SEK 1 million Supplier: Opbrid, Spain Buses Hybrid electric and diesel Passengers: 35 seated + 35 standing Twin-axle low-floor urban bus, identical to Volvo 7900 hybrid Battery capacity 28 kwh D5F215 diesel engine, 4.8 litres, 161 kw (216 hp), 800 Nm Electric motor 150 kw (203 hp) and max 1,200 Nm The Hyper Bus project Started on 1 September 2011 and runs until September 2014 Total budget SEK 32 million EU funding from Life+ 48 % Funding from business 38 % Public sector funding 14 % 2

6 Context 2. Drivkrafter bakom förändringen Oron växer i Europa och andra delar av världen för en tryggad energiförsörjning, klimatförändringar och människors hälsa. Det här är faktorer som driver på övergången från fossila till alternativa bränslen. En hel del av den här oron är förknippad med luftföroreningarna i storstadsområdena, i dagsläget står stadstrafiken för omkring 40 % av alla koldioxidutsläpp. Trots att utsläppen av de farligaste föroreningarna minskar är bekymren i fråga om luftkvalitet och buller i storstäderna fortfarande avsevärda. In September 2013, US president Barack Obama visited Sweden and the technology behind the Hyper Bus engine was showcased. Photo: Kristian Pohl 2. What s driving the change? There are growing concerns in Europe and worldwide over the security of energy supply, climate change and health. These are driving a shift from fossil fuels to alternative fuels. Much of the concern relates to the level of pollution in urban areas; urban traffic is responsible for 40% of all CO2 emissions today. Despite reductions in emissions of harmful pollutants, major concerns remain over air quality and noise in these areas. As a result, interest in hybrid buses is growing on all continents. The USA, China, Japan, Germany and France are all investing heavily in the technology. China is taking major steps in the area of hybrid buses with its New Energy Bus programme (NEB) and the US government has invested $2.4 billion to accelerate the manufacturing and deployment of the next generation of batteries and electric vehicles. In September 2013, US president Barack Obama visited Sweden and the technology behind the Hyper Bus engine was showcased and discussed between Barack Obama, Olof Persson, CEO of the Volvo group, Fredrik Reinfeld, Prime minister of Sweden, among others. 3. EU environmental objectives Transport is a key element of EU energy and climate policies. Targets for 2020 include improved energy efficiency, renewable energy and the reduction of greenhouse gas emissions. Clean and energy-efficient vehicles therefore have an important role to play in achieving EU policy objectives. By supporting the following relevant European Community declarations, the HyperBus project will contribute to the achievement of European environmental objectives: We intend jointly to lead the way in energy policy and climate protection and make our contribution to averting the global threat of climate change. Berlin Declaration (Council of Ministers, 50th anniversary of the Treaty of Rome, 25 March 2007). An energy policy for Europe (2007) proposed a commitment on the part of the European Union to achieve at least a 20 % reduction in greenhouse gases by 2020, compared to In addition, binding targets were proposed for a further improvement in energy efficiency of 20 %, a share Det gör att intresset för hybridbussar blir allt större, jorden runt. USA, Kina, Japan, Tyskland och Frankrike gör stora investeringar i tekniken. Kina har kommit långt när det gäller hybridbussar tack vare sitt NEB-program (New Energy Bus), och den amerikanska regeringen har investerat 2,4 miljarder dollar för att se till att det går snabbare att ta nästa generations batterier och elfordon i bruk. I september 2013 besökte USA:s president Barack Obama Sverige där han fick ta en titt på tekniken bakom Hyper Bus-motorn och diskutera frågan med Olof Persson, Volvo-koncernens VD och statsminister Fredrik Reinfeldt bland andra. >> We intend jointy to lead the way in energy policy and climate protection and make our contribution to averting the global threat of climate change << 3. EU:s miljömål - Berlin Declaration Transport är en central faktor i EU:s energi- och klimatpolitik målen handlar om bättre energieffektivitet, förnybar energi och minskade utsläpp av växthusgaser. Rena och energieffektiva fordon är därför viktigt för att EU ska kunna uppfylla sina miljömål. Hyper Bus-projektet stödjer följande relevanta EU-dokument och EU-meddelanden och bidrar därigenom till att uppsatta miljömål kan nås: När det gäller energipolitik och klimatskydd är vår önskan att gemensamt gå i spetsen för och bidra till att avvärja det globala hot som klimatförändringen utgör. Berlindeklarationen (ministerrådet, Romfördraget 50 år, Berlin den 25 mars 2007). I En energipolitik för Europa (2007) föreslog kommissionen att EU skulle förbinda sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % fram till 2020, jämfört med Dessutom föreslog man bindande mål för att förbättra energieffektiviteten med ytterligare 20 %, att den totala andelen förnybar energi ska ökas till 20 % och att andelen biobränslen inom EU:s transportsektor ska uppgå till minst 10 %

7 Context of 20 % for renewable energy overall and a 10 % share for renewable energy in the transport sector in the EU by The Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (2006) stated that the Commission would continue its efforts to develop markets for cleaner, smarter, safer and more energy-efficient vehicles through public procurement and awareness-raising, including a 20 % reduction in greenhouse gases by I en Handlingsplan för energieffektivitet: Att förverkliga möjligheterna (2006) framgår att kommissionen ämnade fortsätta sina insatser för att utveckla marknaden för renare, smartare, säkrare och mer energieffektiva fordon via offentlig upphandling och att öka allmänhetens medvetande i frågan, detta omfattade även en 20-procentig minskning av växthusgaser fram till Elektromobilitetens möjligheter De viktigaste drivkrafterna för elektrifiering är minskning av energiförbrukningen, koldioxidutsläppen, bullret och driftskostnaderna. Stora kliv i den tekniska utvecklingen har redan tagits i länder som Japan, Kina, Tyskland och USA. Europa, inklusive Sverige, har möjlighet att spela en viktig roll i den utveckling som pågår, inte minst tack vare den svenska bilindustrin. The Hyper Bus in traffic. Photo: AB Volvo 4. Opportunities for electro mobility The key drivers for electrification are a reduction in energy consumption, CO2 emissions, noise pollution and operating costs. As already mentioned, major developments in technology are under way in countries like Japan, China, Germany, and the US. Europe, including Sweden, has the opportunity to play a key role in ongoing developments, not least through the Swedish automotive industry. Electrification has great potential, and the various technologies for electric vehicles are under development for large-scale commercialisation. According to scientists from BTH, today, battery and fuel cell costs are the most critical factors. Further development will determine to what extent the different technologies are competing or complementary. Subsidies to drive the establishment of different types of electric vehicles of all sizes need to be introduced, supported by clearly defined long-term goals. The electrification of bus propulsion systems will not only provide pollution-free and silent vehicles but will also contribute to a reduced dependency on cars in city environments, thereby significantly reducing greenhouse gas emissions. At national level, Swedish industry has the relevant skills and will both contribute to and benefit from these focused and coordinated climate initiatives in the road sector. Further opportunities for the Swedish process industry to develop advanced biofuels, will increase the supply of fossil-free energy and make the industry more competitive. The transition to a fossil-free vehicle fleet will need to be driven by many different players. In order to achieve the objectives, strong and coordinated policy instruments are required at both national and European level. International policy instruments are often preferred because they can provide better market conditions for technological development. The policy instruments must be long term and reliable in order to enable the investments required. Elektrifieringen rymmer stora möjligheter och tekniken för att bygga elfordon utvecklas för att kunna utnyttjas vid storskalig kommersialisering. Enligt forskarna från BTH är kostnaderna för batterier och bränsleceller de mest kritiska faktorerna. Framtidens utveckling kommer att utvisa i vilken mån de olika teknikerna kommer att konkurrera eller komplettera varandra. Det behövs subventioner för att driva på utvecklingen av olika typer av elfordon i alla storlekar som också måste understödjas av tydligt definierade långsiktiga mål. Elektrifieringen av bussarnas framdrivningssystem kommer inte bara att förse samhället med utsläppsfria och tystgående fordon, utan även bidra till att man i stadsmiljö blir mindre beroende av bilar, något som leder till avsevärt mindre utsläpp av växthusgaser. På nationell nivå har den svenska industrin all den kunskap och kapacitet som krävs, och kan både bidra till och ha nytta av dessa fokuserade och samordnade initiativ inom vägtrafiksektorn. Ytterligare möjligheter för den svenska processindustrin att utveckla avancerade biobränslen innebär också att andelen energi som inte är beroende av fossila bränslen ökar, vilket gör industrierna mer konkurrenskraftiga. Övergången till en fossilfri fordonsflotta måste drivas på av många olika aktörer. För att målen ska gå att uppnå krävs kraftfulla och koordinerade politiska instrument, såväl på nationell som på europeisk nivå. Internationella politiska instrument är ofta att föredra eftersom de kan erbjuda bättre marknadsvillkor för den tekniska utvecklingen. Dessa instrument måste vara långsiktiga och tillförlitliga för att möjliggöra de investeringar som krävs. The energy used in the Hyper Bus is derived from wind turbines. Photo: Business Region Göteborg 4

8 Context 5. Winds of change in Gothenburg Gothenburg is located on the west coast of Sweden, half way between the Scandinavian capitals of Copenhagen and Oslo. Its location by the Kattegatt, an arm of the North Sea, has made it a major trading city throughout history. The Gulf Stream and winds from the North Sea impact on the climate, and today these winds are of significant importance in driving the change towards a more sustainable energy supply. The energy used in the Hyper Bus is derived from these fresh west coast winds. Oslo Copenhagen Gothenburg Gothenburg on the map. Photo: Business Region Göteborg Gothenburg is a growing region which plans to increase its population from 950,000 to 1,750,000 by 2030, both through extending the area and through inward migration. The environmental targets for the region up to 2030 therefore include a doubling of journeys made by public transport to 380 million journeys annually, which is 40 percent of all journeys in the Gothenburg region. Geographically the Hyper Bus project is focused on the city of Gothenburg. However, the geographical scope of the project is relevant to all densely populated urban areas in Europe which have a significant requirement for public bus transport. In this context, Gothenburg has set itself up as a test arena for the development and usage of new technologies. Another major electro mobility project known as ElectriCity is also underway. The project, a collaboration between public and private partners, focuses on developing and testing new services and products which help make the public transport system more attractive. 5. Förändringens vindar i Göteborg Göteborg har ett mycket strategiskt läge på svenska västkusten, mitt emellan Köpenhamn och Oslo. Tack vare närheten till Kattegatt, en del av Nordsjön, har Göteborg varit en viktig handelsstad i flera hundra år. Golfströmmen och nordsjövindarna påverkar klimatet, och just dessa havsvindar är numera mycket viktiga för att driva på förändringen mot en mer hållbar energiförsörjning. Den energi som används av Hyper Bus kommer från dessa friska västkustvindar. Göteborg är en region i tillväxt som planerar att öka sin befolkning från till personer till 2030, både genom att utöka sin geografiska yta och genom inflyttning. Regionens miljömål fram till 2030 inkluderar därför bland annat en fördubbling av antalet resor med kollektivtrafiken till 380 miljoner resor per år, det vill säga 40 % av alla resor inom Göteborgsregionen. Hyper Bus-projektet har sin geografiska hemvist i Göteborgs stad. Projektet är emellertid av största vikt för alla tätbefolkade storstadsområden i Europa som alla ställer stora krav på bussarna i kollektivtrafiken. I detta sammanhang har Göteborg valt att fungera som testbänk för utveckling och användning av ny teknik. Här pågår samtidigt ett annat stort elektromobilitetsprojekt, ElectriCity. Det här projektet är ett samarbete mellan offentliga och privata partners som arbetar med att utveckla och testa nya tjänster och produkter som ska göra kollektivtrafiken mer attraktiv. The ElectriCity The Hyper Bus project represents a major step forward in the process of creating an innovative electrified bus system which forms part of the public transport system in the City of Gothenburg. The aim is, firstly, to develop and test new services and products which contribute to a more attractive public transport system and, secondly, to develop working methods for demonstration projects between public and private partners. The ElectriCity partnership is an initiative between AB Volvo, Region Västra Götaland, the City of Gothenburg, the Swedish Energy Agency and Gothenburg s two Science Parks. The ElectriCity project will bring Gothenburg closer to its goal of achieving a sustainable public transport system and will raise its profile as a progressive city. Please visit for more information. Gothenburg s harbor entrance. Photo: Business Region Göteborg 6

9 The Hyperbus Project 1. Stakeholders Collaboration is a key factor in the success of initiatives to electrify transportation infrastructure in major cities. Together the partners in the Hyper Bus project form a complete test environment for the plug-in technology, comprising of developer/producer, energy supplier, responsible operator and responsible public authority. In this way, the project shows the possibilities which are created when multiple parties focus their efforts and knowledge in partnership with each other. Volvo Bussar, Göteborgs Energi, Trafikkontoret, the local PTA Västtrafik and Business Region Göteborg have created a unique environment for the testing of new technologies. The Life+ programme has been responsible for half of the cost while the five project partners have jointly been responsible for the other half. Volvo Bussar has been responsible for the buses, Göteborgs Energi for the charging stations, Västtrafik for routing and driveability, and Trafikkontoret, the City of Gothenburg Transport Department, for metering and calculations. Business Region Göteborg has been project manager for the Hyper Bus initiative as a whole. The Västra Götaland region and the Swedish Energy Agency are two other important partners which have been involved financially in the project. - This investment is an important part of our efforts to achieve sustainable growth in the Gothenburg region. Says Patrik Andersson, CEO at Business Region Göteborg, the public company owned by the City of Gothenburg that has been managed the Hyper Bus project. - With the new hybrid bus, Volvo and Gothenburg take a leading step towards future solutions. Says Håkan Karlsson, CEO of Volvo Bussar AB, the company that delivers the plug-in hybrid buses. - By charging the hybrid bus with renewable energy this project becomes a major step towards a sustainable transport infrastructure in Gothenburg. 1. Intressenter Samarbete är av största vikt för att initiativ om att elektrifiera storstädernas transportinfrastruktur ska kunna lyckas. Hyper Bus-projektet samarbetspartners har tillsammans byggt upp en komplett testmiljö för laddhybridtekniken. Bland dessa partners finns utvecklare, tillverkare, energileverantörer och en ansvarig operatör och myndighet. Projektet visar därmed också vilka möjligheter som uppstår genom ett samarbete där flera parter bidrar med arbetsinsatser och kunskaper. Volvo Bussar, Göteborg Energi, Göteborgs Stad Trafikkontoret, Västtrafik och Business Region Göteborg har skapat en unik miljö för utprovning av ny teknik. Programmet Life+ har stått för halva kostnaden, medan övriga fem projektaktörer tillsammans stått för den andra hälften. Volvo Bussar har ansvarat för bussarna, Göteborg Energi för laddningsstationerna, Västtrafik för användningsområdet samt körbarhet och Trafikkontoret i Göteborgs stad för mätning och beräkning. Business Region Göteborg har varit projektledare för Hyper Bus-satsningen som helhet. Västra Götaland-regionen och Energimyndigheten är två andra viktiga aktörer som bidragit ekonomiskt till projektet. Den här satsningen är en viktig del i vårt arbete med att nå hållbar tillväxt i Göteborgsregionen, säger Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg, företaget ägt av Göteborgs Stad som ansvarat för projektet. Med den nya laddhybridbussen tar Volvo och Göteborg ett ledande steg mot framtidens lösningar, säger Håkan Karlsson, vd för Volvo Bussar, företaget som levererat bussarna. Att hybridbussen laddas med förnybar el gör detta projekt till ett stort steg framåt mot en hållbar transportinfrastruktur i Göteborg, säger Lotta Brändström, vd för Göteborgs Energi, energibolaget som ägs av Göteborgs kommun och som levererat servicen för snabbladdning. Trafikkontoret hanterar stadens kollektivtrafik och hjälper till med att integrera bussarna i det kommunala transportsystemet (tillstånd och andra juridiska frågor). Västtrafik är regionens kollektivtrafikföretag, och ansvarar för att planera hur och var bussarna ska användas, medan bussoperatören tar hand om själva linjen. Says Lotta Brändström, CEO at Göteborg Energi, the energy company owned by the City of Gothenburg that has delivered the rapid charging service. Trafikkontoret is the city s public transport authority that has supported the process of integrating the buses in the municipal transport system (permissions and legal framework). MED BUSSEN MOT ETT GRÖNARE GÖTEBORG I ett världsunikt demoprojekt körs nu tre energisnåla laddbussar på linje 60 i Göteborg. Bussarnas avancerade laddhybrid-teknik är helt nyutvecklad och provas i och med detta för första gången i linjetrafik. Projektet pågår till och med september Om du vill veta mer och vara med och påverka framtidens kollektivtrafik, surfa in och läs mer om projektet på Västtrafik is the regional public transport authority that has been the responsible partner for planning of the bus route, while the route itself was operated by a bus operator. Projektet delfinansieras via EU Life+ och är ett samarbete mellan: Business Region Göteborg, Göteborg Energi, Trafikkontoret, Volvo Bussar och Västtrafik. Poster from the Hyper Bus-campaign. Photo: The Hyper Bus campaign 7

10 The Hyper Bus Project 2. The Hyper Bus The technology used in the Hyper Bus has enabled it to operate the major part of its route in electric mode. The technology is a further development of the Volvo 7700 Hybrid, equipped with a more efficient and longer-lasting battery. The plug-in technology has enabled the battery to be charged with external electricity, corded via charging stations. A reliable and efficient solution for charging the buses is of crucial importance for the future use of plug-in technology and has therefore been an important part of the project. The Hyper Bus runs on electricity in the first instance, with the addition of diesel where necessary. The new technology has also significantly reduced the level of noise. 2. Hyper Bus Tekniken som används för Hyper Bus gör att bussen kan drivas med el under större delen av sin körsträcka. Tekniken är en vidareutveckling av Volvo 7700 Hybrid, som försetts med ett mer effektivt batteri som håller längre. Laddningstekniken gör att batteriet går snabbare att ladda. En pålitlig och effektiv lösning för att ladda bussarna är av största vikt för att tekniken ska kunna bli framgångsrik, och det har därför också blivit en mycket viktig del av projektet. Hyper Bus drivs primärt av el, och med tillskott av diesel där det är nödvändigt. Den nya tekniken har dessutom reducerat bullernivåerna avsevärt. 3. Objectives The main objective of the Hyper Bus project has been to demonstrate a pilot fleet of innovative public transport vehicles with an outstanding performance in low energy consumption per passenger kilometre. The main objective of the Hyper Bus project can be subdivided into four sub-areas: To demonstrate a new plug-in technology for hybrid buses To demonstrate a fast charging service for hybrid buses To demonstrate the new hybrid plug-in technology and charging service on an existing public bus route To communicate the results of the project to all stakeholders and other parties As far as communication is concerned, the main objective has been to present the target audience with a public transport alternative which is more efficient, cleaner and quieter. This objective can be subdivided into four sub-areas: To raise awareness of the new technology in the bus To communicate the significant environmental, energy and cost savings To communicate the low noise levels in urban environments To communicate the launch of the project The following primary quantitative parameters have been evaluated: CO2 emissions Energy efficiency Emissions of substances which are harmful to health Noise levels The Hyper Bus at its charging station in Masthugget, Göteborg. Photo: AB Volvo 3. Mål Hyper Bus-projektets huvudsakliga målsättning var att demonstrera en miljömässigt sund teknik med enastående prestanda vad gäller låg energiförbrukning per passagerarkilometer. Hyper Bus-projektets huvudsakliga mål kan delas upp i fyra delmål: Demonstrera en ny laddteknik för hybridbussar Demonstrera snabbladdningsstationer för hybridbussarna Visa upp den nya hybridladdtekniken och laddstationerna på en befintlig busslinje Sprida information om projektets resultat till alla intressenter och övriga parter När det gäller kommunikationsdelen har huvudmålet varit att visa målgrupperna att det finns ett snålare, renare och tystare alternativ för kollektivtrafiken. Även detta mål kan delas upp i fyra delmål: Öka kännedomen om den nya teknik som används i bussarna Informera om de avsevärda miljö-, energi och kostnadsbesparingarna Informera om de låga ljudnivåerna i stadsmiljö Informera om lanseringen av demonstrationsprojektet Följande primära kvantitativa parametrar har utvärderats: Koldioxidutsläpp Energieffektivitet Utsläpp av hälsovådliga ämnen Bullernivåer 8

11 Results 1. Savings and benefits The Hyper Bus project has achieved the following environmental improvements: The measured results for overall energy consumption, i.e. including both diesel fuel and electricity, are better than anticipated. In total, the plug-in hybrid achieves a 61 percent energy saving over the diesel Euro 5. Before the trials began, Volvo had hoped to achieve a 65 percent fuel saving over the diesel Euro 5. In practice, this has been well exceeded. The plug-in hybrid consumes less than 11 liters of fuel for every 100 kilometres, which is 81 percent less fuel (11 liters per 100km, equates to 25.68mpg) than the equivalent diesel bus. There has been a 75 percent reduction of CO2-emissions, compared to standard diesel vehicles. The objective to reduce the average tailpipe emissions of NOx, PM, HC and CO with more than 75 percent also meets the target. Another target was to make selected areas zero emission -areas in matters of public transportation. 80 % of the route has been in electric mode, hence zero emission. Initial tests of geo-fencing have also been made by Volvo Bussar, Lindholmen Science Park and Trafikkontoret and these tests will be furthered in other projects, e.g. ElectriCity. Noise emission levels, a key element for the region, are improved. In electric mode, the noise reduction is approximately 20 dba. The BTH-report, as mentioned, shows that with today s technology it is less expensive to run fully electric-buses and the scope is sufficient for regions where it is kilometers between main stations. Further on, the study shows nearly 25 percent less costs for the electric bus compared to a diesel-powered bus. This is calculated on the total cost of ownership of PTAs during an operating period of eight years. The background to the result is a series of technological breakthroughs that improve battery and charging technology, lowered purchase price on the buses, as well as lower maintenance costs. 61 % energy saving 81 % less fuel 75 % reduciton of CO2-emissions 80 % of the route in electric mode 20 dba noise reduction The Hyper Bus project accounts for several environmental improvements. 1. Besparingar och fördelar Hyper Bus-projektet har uppnått följande resultat i fråga om förbättrad miljö: Uppmätta resultat för total energiförbrukning (där både diesel och el ingår) blev bättre än väntat. Totalt sett innebär laddhybridbussen en energibesparing på 61 procent jämfört med dieselbussen Euro 5. Innan dessa försök inleddes hoppades Volvo Bussar kunna spara 65 procent bränsle jämfört med dieselbussen Euro 5. Detta överträffades med god marginal. Laddhybridbussen drar mindre än 11 liter bränsle per 100 kilometer, det vill säga 81 procent mindre bränsle än en jämförbar dieselbuss. Koldioxidutsläppen har minskat med 75 procent jämfört med dieselbussen. Målet att minska de genomsnittliga avgasutsläppen av NOx, PM, HC och CO med mer än 75 procent har också uppnåtts. Ett mål har också varit att utvalda områden för kollektivtrafikens del skulle bli nollutsläppsområden. Nollutsläpp har rått på 80 % av Hyper Bus-linjen. Inledande tester av geofencing (en teknik för att skapa virtuella staket runt geografiska områden) har utförts av Volvo Bussar, Lindholmen Science Park och Trafikkontoret. De här försöken kommer att fortsätta i andra projekt, bland dem ElectriCity. Bullernivåerna, en för regionen mycket viktig faktor, förbättrades. Vid eldrift minskar bullret med ungefär 20 dba. Illustration from the Hyper Bus-campaign. Photo: The Hyper Bus-campaign Av BTH-rapporten framgår att det med dagens teknik är billigare att bedriva linjetrafik med helelektriska bussar, och att de är lämpliga för områden med km mellan ändstationerna. Studien visar att en elbuss är nästan 25 % billigare än en dieseldriven buss. Kostnadsanalysen utgår från kollektivtrafikbolagets totala ägandekostnad under åtta års användningstid. Enligt BTH beror detta på banbrytande utveckling inom både batteri- och laddningsteknik, men också på att bussarna har blivit billigare att köpa in och underhålla. 11

12 Results 2. End users opinions Traveller opinion End users opinions of the plug-in hybrid buses are generally positive. When questioned, the majority of passengers, drivers and local residents said that they were aware of the project (70 percent) and that they were positive about it. The Hyper Bus was said to have positive effects in terms of environmental benefits, passenger and driver comfort. More buses wanted /Vill ha fler bussar Importance of project /Projektets betydelse Knowledge of /Kännedom om 76% 12% 96% 68% 32% 12% 3 % Even with a small price increase, the vast majority (76 percent) of travellers wants Heard of before /Hört om innan more plug-in hybrid buses in public transport. 96 percent appreciate projetcts such as the Hyper Bus project which aim is to increase use of alternative fuel. About 70 percent of both travelers and nearby residents along the line s route, are aware that the Hyper Bus mainly runs on electricity. 41 percent of the nearby residents, who know of the plug-in hybrids, feel that these buses are less intrusive than conventional buses. 25 percent of the surveyed travelers had heard of the project before being asked about it. The drivers and other personnel give very good overall ratings regarding the plug-in hybrid buses. The only matter of concern is charging process. Around 40 percent of the nearby residents, who feel that they are usually disturbed by buses when they are at home, find that the plug-in hybrid bus is less intrusive than conventional buses. Driver experience 67% 75% 83% 11% 33% 44% Totally agree/instämmer helt 20% 25% 17% Agree to some extent /Instämmer delvis 20% 13% 28% 40% 32% Yes/Ja No/Nej Don t know/vet ej 2. Slutanvändarnas åsikter Slutanvändarna har överlag positiva åsikter om laddhybridbussarna. När passagerare, förare och boende i området tillfrågades om de kände till projektet, svarade en majoritet (70 procent) att de kände till projektet och var positiva till det. Man menade att laddhybridbussarna haft positiva effekter på miljön och förbättrat komforten för både passagerare och förare. Även om det skulle krävas en mindre prishöjning, så vill den stora majoriteten resenärer (76 procent) och boende att det satsas på fler laddhybridbussar i kollektivtrafiken. En stor majoritet (96 procent) tycker att det är mycket viktigt att det drivs projekt för att ersätta vanliga fordon med fordon Low levels of noise inside bus /Låg ljudnivå inne i bussen Comfortable to drive/ Bekväma att köra Easy to charge/ Smidig laddprocess Total experience/ Fordonet totalt sett som drivs på alternativa bränseln, såsom elbussar. Omkring 70 procent av såväl resenärerna på linje 60 som de boende längs linjens sträckning, känner till att det på linjen går fordon som till största delen körs på el. Runt 40 procent av de boende, som känner till laddhybridbussarna, upplever också att dessa bussar är mindre störande än vanliga bussar. 25 procent av de tillfrågade resenärerna hade hört talas om projektet innan. Förare och annan projektpersonal ger överlag mycket bra betyg till hybridbussarna. Ljudnivå, komfort och total upplevelse är mycket positiv. Den punkt där det finns en viss tveksamhet är kring själva laddprocessen. Neither/Varken eller Totally disagree/tar helt avstånd Tend to disagreetar delvis avstånd Runt 40 procent av de boende längs linjen, som upplever att de vanligtvis störs av bussar när de är hemma i bostaden, tycker att hybridbussen är mindre störande än vanliga bussar. 3. Communications 3. Kommunikation Communication has been, and still is, an essential part of the Hyper Bus project. Given the significant international interest in solving environmental problems, the results of the Hyper Bus project are expected to be of interest to all European stakeholders in the energy and transport industries. Considerable time and effort has been spent on ensuring that the results of the project are communicated effectively to all stakeholders and target groups in Europe and worldwide. Att kommunicera och informera var och är en viktig del av Hyper Bus-projektet. Med tanke på det stora internationella intresset för möjligheter att lösa miljöproblemen kommer förmodligen de flesta europeiska intressenter inom energi- och transportbranscherna att vilja ta del av resultaten från Hyper Bus-projektet Mycket tid och arbete har ägnats åt att på ett effektivt sätt sprida information om projektresultaten till alla intressenter och målgrupper, inte bara i Europa, utan hela världen. 12

13 Results - The project web site has been the main channel for communicating project results. It has been regularly updated with detailed project descriptions, deliverables, press releases, activities, surveys and other data collected. - The campaign launch At the start of the Hyper Bus project a major campaign was launched at the international trade fair Automotive Forum. This was visited by politicians, the media and other stakeholders. - Press The media have shown interest in the project both in Sweden and internationally. Both the UK and the Indian trade press have featured articles on the Hyper Bus project and South Korean TV has reported on the project. Three press releases have generated approximately 75 published articles. - Projektets egen webbplats har varit den huvudsakliga kommunikationskanalen för att informera om projektresultaten. Webbplatsen har uppdaterats regelbundet med detaljerade beskrivningar av projektet, förväntade resultat, pressmeddelanden, olika aktiviteter, undersökningar och insamlad information. - Kampanjlanseringen Hyper Bus-projektet lanserades med en stor kampanj som presenterades vid den internationella branschmässan Automotive Forum. På plats fanns politiker, media och andra intressenter. - Conferences and exhibitions 16 major events have been organised to promote the project in which Business Region Göteborg and other beneficiaries have participated. Conferences and trade fairs in Sweden and Europe include Install Hope at Landvetter International airport, UITP in Brussels and a Sustainability day in Gothenburg. - Training, education and study visits Operators and PTAs from South America (Brazil, Colombia, Argentina), Asia (Malaysia) and Europe (Switzerland, Germany, Luxembourg) have all visited the demonstration bus service. European citizens, representatives of European energy and transport companies, students, researchers, politicians and other interest groups have been invited to visit Green Gothenburg, an initiative in which Hyper Bus is one of the projects. This is an initiative between four municipal companies dedicated to sustainable development in Gothenburg. They organise study visits with an environmental and sustainability theme, targeted at companies and organisations with an interest in issues regarding energy, waste management, housing and housing construction. Green Gothenburg Green Gothenburg organises study visits with an environmental and sustainability theme. The unique study visit programs are targeted at companies and organisations with an interest in issues regarding energy, waste management, housing and housing construction. Green Gothenburg aims to increase international awareness of green systems in the Gothenburg region. Please visit for more information. The campaign logotype. Photo: Business Region Göteborg - Pressen Både svenska och internationella medier har visat intresse för projektet. Fackpress i Storbritannien och Indien har haft reportage om Hyper Bus-projektet, som även presenterats i TV-inslag i Sydkorea. Tre pressmeddelanden har gett upphov till omkring 75 publicerade artiklar. - Konferenser och utställningar 16 större projektfrämjande evenemang har anordnats där Business Region Göteborg och en eller flera andra aktörer deltagit. Några av dessa konferenser och mässor i Sverige och övriga Europa där projektet funnits med är Install Hope på Landvetters flygplats, UITP i Bryssel och Hållbarhetsdagen i Göteborg. - Praktisk och teoretisk utbildning samt studiebesök Operatörer och kollektivtrafikbolag från Sydamerika (Brasilien, Colombia Argentina), Asien (Malaysia) och Europa (Schweiz, Tyskland, Luxemburg) har besökt Göteborg och projektbusslinjen. Europeiska medborgare, representanter från europeiska energi- och transportbolag, studenter, forskare, politiker och andra intressegrupper har inbjudits till Green Gothenburg, ett miljöinitiativ där Hyper Bus-projektet ingår. Green Gothenburg är ett samarbete mellan fyra kommunala bolag som vill främja en hållbar utveckling i Göteborg. De anordnar studiebesök med miljö och hållbarhet i fokus, och riktar sig mot företag och organisationer med intresse för bland annat energi, avfallshantering, bostäder och bostadsbyggnation. 13

14 Going forward 1. Commercialisation The Hyper Bus will be launched in the autumn of 2014 under the name Volvo 7900 Hybrid Electric and will be mass produced from Q The cities where the Hyper Bus, along with its charging infrastructure, will be introduced are: Stockholm (Q4 2014), Hamburg (Q4 2014), Luxembourg (Q1 2015) and Gothenburg (Q2 2015). There are also ongoing discussions with several other cities, both in Europe and beyond. Unlike Gothenburg, where the buses have been additional on the route, in Stockholm they will provide the full service. Eight plug-in hybrids will go into service in Stockholm on a route which has yet to be finalised. Volvo is working with major global suppliers of charging infrastructure and will use an open system, enabling other vehicles to be charged using the same system. More and more cities are seeking to improve on energy efficiency and to increase their environmental sustainability, and the new generation of electric vehicles can help them with this challenge. 2. Gothenburg the ElectriCity The Hyper Bus project represents a major step forward in the process of creating an innovative electrified bus system which forms part of the public transport system in the City of Gothenburg. The aim is, firstly, to develop and test new services and products which contribute to a more attractive public transport system and, secondly, to develop working methods for demonstration projects between public and private partners. The ElectriCity partnership is an initiative between AB Volvo, Region Västra Götaland, the City of Gothenburg, the Swedish Energy Agency and Gothenburg s two Science Parks. The ElectriCity project will bring Gothenburg closer to its goal of achieving a sustainable public transport system and will raise its profile as a progressive city. 3. Shared vision Gothenburg has a shared vision of creating a city and a region which is creative and forward thinking in matters of sustainable mobility, which will attract investment, competence and companies in the field. As already mentioned, the ElectriCity project creates an arena for testing new public transport products and services which will be a source of inspiration and motivation for future urban development and the home of a world class automotive industry. Developing high-technology buses which create less or no noise and zero tailpipe emissions allows transport to be integrated more closely with people, realising the potential to live side by side. Buses with such high levels of environmental acceptability enable a denser urban structure, with buses running closer to where people live and work. Indoor bus-stops are one option which would be advantageous in hot, cold, rainy or snowy conditions. 1. Kommersiell gångbarhet Hyper Bus kommer att lanseras hösten 2014, och kommer då att heta Volvo 7900 Hybrid Electric. Serietillverkning inleds första kvartalet Hyper Bus, inklusive tillhörande laddningsinfrastruktur, kommer att introduceras i följande städer: Stockholm (Q4 2014), Hamburg (Q4 2014), Luxemburg (Q1 2015) och Göteborg (Q2 2015). Diskussioner pågår också med flera andra städer, både i Europa och andra delar av världen. Till skillnad från i Göteborg, där bussarna gått i kompletterande trafik på en linje, kommer de i Stockholm att stå för alla linjens transporter. Åtta laddhybrider kommer att tas i tjänst i Stockholm, på vilken linje har man ännu inte bestämt. Volvo samarbetar med stora globala leverantörer av laddningsinfrastruktur, och har valt att använda ett öppet system som gör att även andra fordon kan utnyttja det för laddning. Allt fler städer försöker förbättra sin energieffektivitet och bygga upp ett mer hållbart samhälle ur miljösynpunkt, och den nya generationens elfordon kan bli ett viktigt bidrag i deras arbete. 2. Göteborg ElectriCity Hyper Bus-projektet utgör ett stort kliv framåt i arbetet med att införliva ett innovativt elbussystem i Göteborgs kollektivtrafik. Målet är för det första att utveckla och testa nya produkter och tjänster som ska bidra till en mer attraktiv kollektivtrafik, och för det andra att utveckla metoder för att offentliga och privata parter ska kunna samarbeta om olika pilotprojekt. ElectriCity är ett initiativ i samarbete mellan AB Volvo, Region Västra Götaland, Göteborgs stad, Energimyndigheten och Göteborgs två Science Parks. ElectriCity-projektet kommer att föra Göteborg närmare stadens mål om att etablera en hållbar kollektivtrafik, och förstärker dessutom Göteborgs anseende som en verkligt progressiv stad. 3. Gemensam vision I Göteborgsregionen finns en gemensam vision om att skapa en kreativ och framtidsinriktad stad i fråga om hållbara transporter, något som också ska attrahera investeringar, kompetenser och företag inom branschen. ElectriCity-projektet syftar, som tidigare nämnts, till att skapa en testbänk för utprovning av nya produkter och tjänster inom kollektivtrafiken, och dessutom inspirera och motivera framtidens storstadsutveckling. Sist men inte minst ska Göteborg förbli hemvist för en fordonsindustri i världsklass. Att utveckla i princip ljudlösa och avgasfria bussar med hjälp av avancerad teknik innebär att stadsborna på ett helt annat sätt kan samexistera med dessa nödvändiga transporter. Bussar med den här typen av minimerade ekologiska fotavtryck gör det möjligt att förtäta staden och låta bussarna komma närmare de platser där människor bor och arbetar. En möjlighet är till exempel att förlägga busshållplatser inomhus, för att skydda passagerarna mot väder och vind. 15

15

16 We are partners in the Hyper Bus project:

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME

EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EU/SME EUSME -gratis Horizon 2020-support till småföretag (SME) EUSME- ett projekt som ger support till SME i FP7 och H2020 Finansierat av VINNOVA RISE= SP, Swerea, INNVENTIA and Swedish ICT H2020/FP7 kompetens

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012

Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Biogas, det naturliga valet för City bussar Baltic Biogas Bus - Ett lyckat Östersjösamarbete Gasdagarna, Trollhättan, 24-25 Oktober 2012 Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik, SL www.balticbiogasbus.eu

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Vätgas och bränsleceller!

Vätgas och bränsleceller! VÄTGAS SOM BRÄNSLE Vätgas och bränsleceller! Elforsk, Göteborg 2011 Björn Aronsson 2011-09-16 Vätgas Sverige 1 Balanserad STATUS Synergier Teknikutvecklingen för bränsleceller i fordon är klar volymproduktion

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Sustainable transport solutions. Rolf Willkrans Sustainability & Public Affairs Volvo Group Headquarters

Sustainable transport solutions. Rolf Willkrans Sustainability & Public Affairs Volvo Group Headquarters Sustainable transport solutions Rolf Willkrans Sustainable transport solutions The Volvo Group's vision is to become the world's leading provider of sustainable transport solutions Volvo Group welcomes

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system

Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Hyper Bus Laddbussen Hybrid and Plug-in ExtendedRange Bus system Fältprov av laddhybridbussar i Göteborg 2013-09-03, tf projektledare, BRG Om Projektet Projektperiod sept 2011 höst 2014 Totalbudget 32

Läs mer

Premiär för Stockholms nya elbusslinje

Premiär för Stockholms nya elbusslinje Premiär för Stockholms nya elbusslinje publ icerat av U L O 1 6 MA RS 201 5 SID A F Ö R U TSKRIF T Kraften kommer från ovan. Två av Stockholms nya laddhybridbussar, Volvo Electric Hybrid, vid laddstationen

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

(Place for logo if desired) Lars Holmquist Göteborg Energi

(Place for logo if desired) Lars Holmquist Göteborg Energi Lars Holmquist Göteborg Energi Checklista för hållbar utveckling 1. Analysera och formulera de ursprungliga villkoren 2. Upprätta en detaljerad beskrivning av det nuvarande systemet 3. Analysera befintliga

Läs mer

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016

Hållbara transporter. Anders Bylund. Unrestricted Siemens AG 2016 Hållbara transporter Anders Bylund Unrestricted Siemens AG 2016 siemens.com Utsläppstrenden för transporter är tydlig Lösningar för CO2-sänkning är nödvändiga Transporter kommer att vara den största utmaningen

Läs mer

Livscykelanalys fordon. Anna Widerberg Volvo Car Group

Livscykelanalys fordon. Anna Widerberg Volvo Car Group Livscykelanalys fordon Anna Widerberg Volvo Car Group OUR industrial presence Americas USA Rockleigh: Americas headquarters Camarillo: Design centre Silicon Valley: R&D Centre Charleston: Manufacturing

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Varför ett nytt energisystem?

Varför ett nytt energisystem? Varför ett nytt energisystem? Bo Diczfalusy, Departementsråd F.d. Director of Sustainable Energy Technology and Policy, International Energy Agency, Paris Näringsdepartementet OECD/IEA 2012 ETP 2012 Choice

Läs mer

Energimarknaden 2030 Några funderingar med svenskt perspektiv

Energimarknaden 2030 Några funderingar med svenskt perspektiv Energimarknaden 2030 Några funderingar med svenskt perspektiv Bo Normark Power Circle Det kan vara svårt att spå.. I slutet av 1960-talet genomfördes ett antal intervjuer med 24 personer. De skulle uttala

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas?

vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? vilken roll kommer vindenergi att spela i det svenska energisystemet? hur många TWh kommer att produceras 2050? och var kommer det att byggas? IVA seminarium 8 april 2013 Matthias Rapp agenda Internationell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

DE TRE UTMANINGARNA..

DE TRE UTMANINGARNA.. DE TRE UTMANINGARNA.. SYSTEM MATERIAL PROCESSER PROTOTYP UTVECKLING SERIE UTVECKLINGSFASER NY LEVERANTÖR System Process AS9100 NadCap Geometri Legering In718/ Ti Rf/ Al Standard ISO9000 TID RESAN MOT MÅLET

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017

ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 SAMVERKAN FÖR EFFEKTIVARE TRANSPORTER - DAGENS UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER. ZERO EMISSIONS Smarta godstransporter på landsbygd Stockholm 28 november 2017 UNCLASSIFIED (PUBLIC) Our bold long-term mission

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry Gender and Diversity in STRIM STRIM Research and Innovation Agenda (new updated version presented 2016-05-24!) Agenda-

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen

Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Effektiva transporter En förutsättning för vår konkurenskraft En del av miljöproblemet - En del av lösningen Energianvändning i olika sektorer Mtoe 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Transportsektorn

Läs mer

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG

Transporter och handel med utsläppsrättigheter. Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG Transporter och handel med utsläppsrättigheter Lars B Johansson Head of Environmental Affairs Schenker AG 1 Drivmedel och koldioxid Alla fossila bränslen ger CO 2 -utsläpp vid förbränning 1 l bensin 2.3

Läs mer

Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen. Urban Wass

Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen. Urban Wass Transporter i den goda staden Hur svensk fordonsforskning bidrar till utvecklingen Urban Wass 2 2013-10-23 ("Den goda staden") 3 2013-10-23 ("Den goda staden") Färdplaner European organizations EGVI -

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Environmental benefits CO 2

Environmental benefits CO 2 Environmental benefits CO 2 14 12 g/kwh 10 8 6 4 2 Aux 2,7% Aux 0,1% OPS EU Energy mix OPS Wind power -50% 0 NOx SO2 PM*10 CO2/100-100% Source: Entec, Shore-side electricity report (2005), Wind power statistics

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON

Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Grass to biogas turns arable land to carbon sink LOVISA BJÖRNSSON Project funding and reporting, Thomas Prade & Mikael Lantz (2016) Grass for biogas - Arable land as carbon sink. Report 2016:280. Energiforsk,

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson

Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Policy and planning processes for promoting bicycle use in Sweden Kerstin Robertson Bicycle share of trips in urban areas in Sweden

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg

Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030. Tomas Österlund Miljöstrateg Fossiloberoende fordonsflotta i Västra Götaland 2030 Tomas Österlund Miljöstrateg Europa 2020 Aim EU Aim 2020 Sweden Aim 2020 Sweden Situation 2012 Västra Götaland Aim 2020 Västra Götaland. Situation 2012

Läs mer

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi

Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Statusrapport om genomförandet av prioritetsprojektet Nordisk vägkarta för blå bioekonomi Finland har under sitt ordförandeskap inlett ett treårigt (2016-2018) prioritetsprojekt med målet att bereda och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid

Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Elektrifiering av Svenska gruvtransporter - en realistisk framtid Answers for infrastructure and cities. Elektrifiering av transporter då.. Page 2 ..och nu. Page 3 Varför elektrifierade gruvtransporter?

Läs mer

GREAT ett projekt som möjliggör utbyggnad av citylogistic med elfordon! Britt Karlsson Green Region Skåne

GREAT ett projekt som möjliggör utbyggnad av citylogistic med elfordon! Britt Karlsson Green Region Skåne GREAT ett projekt som möjliggör utbyggnad av citylogistic med elfordon! Britt Karlsson Green Region Skåne Initiativtagare till projektet Partners i projektet Projektets Syfte Att tillsammans med våra

Läs mer

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september

Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den september Inbjudan till workshop Grön Tillväxt i Køge, Danmark den 26-28 september Den 26-28 september kommer projektet SBPIN, South Baltic Public Innovators Network, att hålla en workshop på temat Grön Tillväxt

Läs mer

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen

IKEA koncernens koppling till de svenska miljömålen koppling till de 1. Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik

På väg mot världens renaste kollektivtrafik. Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik På väg mot världens renaste kollektivtrafik Lennart Hallgren Storstockholms Lokaltrafik Klimatförändringar och växthuseffekten Klimatet är mänsklighetens största utmaning 1973 North pole Stora insatser

Läs mer

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project

Promoting Electric Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project Promoting Vehicles Lessons Learnt from the GreenCharge Project ELMOS, Karlskrona, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH A New Industrial Revolution? 1. Renewable Energy 2. Energy generation in buildings 3. Local

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems

Fossilförbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se. Pathways to Sustainable European Energy Systems förbannelse? Filip Johnsson Institutionen för Energi och Miljö filip.johnsson@chalmers.se Pathways to Sustainable European Energy Systems Fuel and Cement Emissions Global fossil fuel and cement emissions:

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION

Varför Vind? GENERAL PRESENTATION Varför Vind? 1 Norrköping november 2014 1 Vindkraft, ganska enkelt En maskin som omvandlar vindens rörelsenergi till el Generatoreffekt, ca 3-5 MW Producerar < 10 GWh el/år Tornhöjd ca 120-140 meter Rotordiameter

Läs mer

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn

Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Transporters samhällsekonomiska nytta och kostnader - Kan detta mätas i monetära medel? Magnus Swahn Vårt mål Nätverket för Transporter och Miljön, NTM är en ideell förening som initierades 1993 för att

Läs mer

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara

GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara GÄVLE 3.2.2016 Anna Ryymin Salla Salovaara LOCATION AND CONNECTIONS TO OTHER CITIES E4 E16 Gävle-Uppsala 110 km: 75 min by car, 60 min by train Gävle-Arlanda 140 km: 90 min by car, 60 min by train Gävle-Stockholm

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts

Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Environmental taxes and subsidies in the Swedish Environmental Accounts Maja Larsson, Statistics Sweden 3 rd OECD Workshop on Reforming Environmentally Harmful Subsidies Paris, October 5th, 2005 E-mail:

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Värmepumpar i ett nytt. Vision 2020 2050. Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Värmepumpar i ett nytt teknologiskt perspektiv Vision 2020 2050 Monica Axell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Tydliga tecken! Hot eller Möjlighet??????? Temperaturen ökar! Havsytan stiger! Krympande

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

Olika uppfattningar om torv och

Olika uppfattningar om torv och Olika uppfattningar om torv och hållbar utveckling KSLAs och torvkongressens konferens om torv den 31 augusti 2011 Magnus Brandel, projektledare Svenska torvproducentföreningen Denna presentation diskuterar

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Framgångsrika regioner i EU. Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB

Framgångsrika regioner i EU. Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB Framgångsrika regioner i EU Mats Rydehell KanEnergi Sweden AB Möjligheter att påverka på regional nivå? Handlingsutrymmet är begränsat Juridiska styrmedel Ekonomiska styrmedel Administrativa styrmedel

Läs mer