ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA VILLKOR. 1. Introduktion"

Transkript

1 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Introduktion 1.1 Följande villkor för åtagandet gäller samtliga uppdrag som ni anförtror åt Advokatfirman Nordia KB ( Nordia, vi, oss eller vår ) samt allt arbete som utförs av Nordia å era vägnar, utom i de fall då annat är särskilt överenskommet. 1.2 Vår avsikt är att tillhandahålla service av bästa möjliga kvalitet och att agera efter era instruktioner med professionell skicklighet, omsorgsfullhet och uppmärksamhet. 1.3 Vissa villkor är kanske inte av omedelbar relevans för er. Vårt mål är emellertid att skapa långsiktiga relationer med våra klienter och vi anser att det är lämpligt att redan från början förse er med en fullständig redogörelse över de villkor utifrån vilka Nordia tillhandahåller sina tjänster. 2. Tjänsternas omfattning 2.1 De tjänster som Nordia tillhandahåller utformas, oavsett saken, efter överenskommelse mellan Nordia och er vid ärendets inledande och kan anpassas efter överenskommelse under ärendets gång. Vi åtar oss inte ansvar för brister i att ge råd eller synpunkter i angelägenheter som faller utanför ramen för era instruktioner. 2.2 Vår rådgivning tillhandahålls i enlighet med syftet med era instruktioner till vilket råden anknyter, och till er fördel. Den bör inte användas i något annat syfte eller av någon annan person utan att ett tidigare godkännande har inhämtats från oss. 3. Klientidentifiering 3.1 Nya klienter kan komma att bli ombedda att presentera yrkesreferenser. 3.2 Med avseende på vissa uppdrag har vi en juridisk skyldighet att innan arbete påbörjas Kontrollera våra klienters identitet, deras ägarstruktur samt eftersöka information om ärendets beskaffenhet och målsättning och klientens relation med oss. Vi kan följaktligen bland annat komma att efterfråga ID-handlingar rörande er och andra personer som agerar för er räkning samt, om ni är en juridisk person, den individ som har full kontroll över er samt information och dokumentation som anger finansieringars och tillgångars ursprung. Vi har därtill en plikt att få informationen bekräftad och har i detta avseende tillåtelse att inhämta information från externa källor, t.ex. databaser. All information och dokumentation som inhämtas kommer att bevaras hos oss. 3.3 Vi har en lagstadgad skyldighet att avslöja eventuella misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Polismyndigheten. Vi har inte tillåtelse att informera er att om vi hyser sådana misstankar eller att vi har kontaktat eller överväger att kontakta Polismyndigheten. I händelse av misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism är vi skyldiga att avböja eller frånsäga oss uppdraget. 3.4 Vi åtar oss inget ansvar för förlust eller skada som uppkommer direkt eller indirekt till följd av uppfyllelsen av våra förpliktelser (såsom de förstås av oss) i enlighet med klausulerna 3.2 och Ansvarig arbetsgrupp 4.1 För att utveckla personliga relationer och förståelse för er verksamhet kommer en av våra delägare att utses till klientansvarig. Denna delägare har det övergripande ansvaret för de tjänster vi tillhandahåller er. 4.2 Vi arbetar i team i syfte att erbjuda er den expertis och de resurser som varje uppdrag kräver. En delägare kommer att vara ansvarig för våra tjänster i varje enskilt uppdrag. Detta kan vara er klientansvarig eller någon annan delägare med relevant expertis. I början av ett uppdrag kommer vi normalt överens om vilka som skall ingå i teamet. Vi kan dock komma att behöva byta ut någon av dessa personer senare. 5. Arvoden 5.1 Våra arvoden baseras på olika kriterier som uppställs i lag och annan reglering (t.ex. Advokatsamfundets regler) vilka anger att våra avgifter måste vara skäliga med hänsyn till samtliga omständigheter. 5.2 I allmänhet beräknas våra arvoden utifrån den tid som läggs ned på att arbeta med ett ärende. Tidsåtgången innefattar, men är inte begränsad till, möten med er och andra, granskning, förberedelse och arbete med dokument, skriftlig och elektronisk korrespondens, telefonsamtal, samt restid. Timarvoden varierar beroende på varje advokats rang och erfarenhet samt på vilken expertis som krävs; era instruktioner kommer att utföras på en lämplig nivå för att ger en ändamålsenlig och kostnadseffektiv service. 5.3 Utöver den tid som spenderas kan våra arvoden även bero på ett antal andra faktorer. Dessa innefattar frågornas komplexitet och vikt, den

2 expertis eller specialkunskap som krävs samt, i förekommande fall, värdet på det ämne som berörs. 5.4 Om vi ger en uppskattning av kostnader eller ett kostnadsförslag, skall detta inte tolkas som ett bindande avtal om att utföra våra tjänster inom en viss tidsperiod eller för ett visst arvode. 5.5 Oavsett om ett ärende drivs till dess slutpunkt kommer ni normalt att debiteras för tillhandahållna tjänster och ådragna kostnader, om ej annat avtalats. 6. Utgifter och utlägg 6.1 Då ni utser oss att agera för er räkning bemyndigar ni oss även, om ni inte anvisat oss annorlunda, att ådra oss sådana utgifter och utlägg som vi finner nödvändiga. Ni kommer att behöva ersätta oss för dessa utgifter och utlägg. 6.2 Exempel på utgifter och utlägg som vi kan komma att behöva betala för er räkning är domstolskostnader, registreringsavgifter, ansökningsavgifter, särskilda kostnader för banktransaktioner, resor, bud, catering, telefonkostnader samt, såsom framgår av klausul 11.2, kostnader för rådgivare och andra specialister. 6.3 Vi kommer att rådgöra med er innan vi ådrar oss utgifter eller utlägg av betydande slag. 7. Mervärdesskatt 7.1 Samtliga uppskattningar eller beräkningar som vi lämnar anges exklusive mervärdesskatt, vilket, i förekommande fall, kommer att läggas på våra arvoden samt de utgifter och utlägg som är mervärdesskattepliktiga. 8. Konton 8.1 Vi kommer att fakturera er regelbundet eller vid lämpliga tidpunkter i handhavandet av ärendet. Vi är undantagsvis beredda att diskutera alternativa faktureringsrutiner i individuella fall. 8.2 Vi förbehåller oss rätten att begära förskottsbetalning med avseende på arvode och utlägg. 9. Betalning 9.1 På varje faktura anges förfallodag (normalt minst 15 dagar från faktureringsdatum). Vid utebliven betalning kommer ränta att tas ut på överskjutande belopp enligt föreskriven tillämplig ränta (eller, i avsaknad av sådan föreskriven ränta, 10 procent) från förfallodatum fram till full betalning erlagts. 9.2 Om en faktura inte betalats per förfallodagen förbehåller vi oss rätten att upphöra med arbetet och innehålla de dokument och papper som tillhör er och era medarbetare, oavsett dessa dokuments betydelse, till dess att full betalning erlagts. 9.3 När vi får instruktioner från fler än en person eller företag att hantera ett visst ärende kommer varje person eller företag för vars räkning vi agerar att vara enskilt ansvarig för betalning av våra arvoden och utlägg. 10. Ansvarsbegränsning 10.1 Förutom de ansvarsbegränsningar som anges i klausulerna 10.2 och 10.3 kan vi tillämpa ekonomiska begränsningar på vårt ansvar för vissa typer av uppdrag. Sådana ekonomiska begränsningar kommer att meddelas er innan vi tar oss an ärendet eller inför ett visst uppdrag inom ramen för ärendet Vårt ansvar gentemot er kommer att minskas med eventuella summor som kan erhållas genom försäkringar som grundar sig på avtal eller skadestånd där ni är part eller förmånstagare, om detta inte är i konflikt med ert avtal med sådant försäkringsbolag eller tredje man och såvida det inte kan äventyra era rättigheter gentemot ett sådant försäkringsbolag eller tredje man Vi kommer inte under några omständigheter att åta oss ansvar för produktionsbortfall, ekonomisk förlust eller annan indirekt eller därpå efterföljande skada eller förlust. Med undantag för vad som anges i klausul 10.4 är vi inte ansvariga gentemot tredje part för er användning av dokument eller andra råd som erhållits av oss. Om ej annat överenskommits bär vi inget sådant ansvar som uppkommer vid misslyckande att iaktta frister eller att slutföra del av arbete åt er inom föreslagen tidsplan eller om, på grund av händelser utanför vår kontroll, vi inte kan påbörja eller fortsätta med arbete i ett ärende Om vi har avtalat att tillhandahålla rådgivning i/med potentiella skattemässiga konsekvenser täcker inte vårt ansvar eventuella belopp som av er ska erläggas som skatt om det inte vid tidpunkten för dessa råd stod klart att ni kunde ha uppfyllt era affärsmässiga mål med en alternativ modell/struktur eller metod utan ytterligare kostnader eller risker och som hade inneburit ett permanent undvikande av sådana skatter Om vi, på er begäran, avtalar om att tredje part kan använda ett dokument som skapats av oss eller rådgivning som tillhandahållits av oss kommer detta på intet sätt att öka eller annars påverka vårt ansvar, och vi accepterar ansvar gentemot sådan tredje part endast i den omfattning som vi bär ansvar gentemot er. Eventuella summor betalda till

3 tredje part som ett resultat till följd av sådant ansvar begränsar vårt ansvar gentemot er med motsvarande summa och vice versa. Om vi avtalar om att tredje part kan använda dokument som skapats av oss eller rådgivning som tillhandahållits av oss kommer vi inte att anta någon klientrelation med sådan tredje part. Det ovan nämnda gäller också om, på er begäran, vi utfärdar intyg, yttranden eller liknande till utomstående/extern part Alla ansvarsbegränsningar som är tillämpliga enligt dessa villkor eller separata avtal med er kommer också att gälla till gagn för, och vara tillämpliga på, våra nuvarande eller förutvarande delägare samt jurist eller annan person som arbetar eller har arbetat för oss eller som anlitas eller har anlitats av oss Vårt ansvar begränsas ytterligare av villkoren och begränsningarna i vår nuvarande ansvarsförsäkring, och i samtliga frågor om skadestånd, oavsett omständigheter, till ett belopp som inte överstiger summan som faktiskt mottagits från försäkringsbolaget. 11. Externa rådgivare och specialister 11.1 Om vi anlitar eller arbetar tillsammans med andra rådgivare eller specialister skall sådana rådgivare eller specialister anses vara oberoende av oss och, om inte annat uttryckligen avtalas, åtar vi oss inget ansvar för att vi valt dem eller rekommenderat dem till er, ej heller för råd som givits eller arbete som utförts av dem, oavsett om de står i kontakt med er eller oss. Att ni ger oss tillåtelse att anlita rådgivare och specialister innebär från er sida accepterande av ansvarsbegränsningar om inte annat avtalats Om annat inte uttryckligen avtalats åtar vi oss inte ansvar för avgifter och utgifter som faktureras av andra rådgivare eller specialister. När vi anlitar rådgivare eller specialister gör vi så för er räkning och vi kan, på er begäran, ta in offerter eller göra upp om avgiftsbetalning. Även när vi assisterar er i eventuella diskussioner med andra rådgivare och specialister åtar vi oss i detta avseende inget ansvar för sådana offerter eller uppgörelser om avgifter Om flera rådgivare eller specialister är ansvariga gentemot er rörande samma förlust eller skada kommer vårt ansvar gentemot er rörande förlust eller skada som åsamkats er att begränsas i proportion till vår andel av de arvoden som totalt betalats till samtliga rådgivare och specialister (oavsett om de andra rådgivarna eller specialisterna har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller inte kan betala sin andel av det totala kravet) Om annan rådgivares eller specialists ansvar gentemot er är mer begränsat än vårt ansvar kommer eventuellt ansvar vi kan bära som ett resultat av solidariskt ansvar med annan sådan rådgivare eller specialist att minskas med det belopp/den ersättning som vi hade kunnat erhålla från den rådgivaren eller specialisten om deras ansvar gentemot er inte varit så begränsat (och oavsett om denne rådgivare eller specialist hade kunnat betala oss). 12. Upphörande av åtagande 12.1 Ni kan skriftligen avsluta våra åtaganden när som helst. Om så sker måste ni fortfarande betala arvode till oss för de tjänster som vi tillhandahållit och de utlägg som gjorts fram till dagen för uppdragets upphörande Lag och tillämpliga föreskrifter kan ange omständigheter under vilka vi blir tvungna att avböja eller upphöra att företräda en klient. Bland annat kan detta ske i händelse av ofullständig identifiering av klienten, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, underlåtenhet att betala, underlåtenhet att tillhandahålla tillräckliga instruktioner eller att förtroende och tillit mellan oss upphör. Om vi beslutar att upphöra med våra åtaganden återstår fortfarande för er att betala arvode till oss för de tjänster som tillhandahållits och utlägg som gjorts fram till dagen för upphörande. Ett åtagande upphör i alla avseenden då vi har utfört era instruktioner som rör det åtagandet Vad intressekonflikter beträffar kan vi som regel inte representera en part om det föreligger en intressekonflikt med andra klienter. Av den anledningen kommer vi att göra en undersökning om faktiska eller potentiella intressekonflikter föreligger innan vi accepterar ett åtagande. Likväl kan potentiella intressekonflikter som vi inte för närvarande är medvetna om, uppstå och förhindra oss från att representera er i pågående eller framtida ärenden. I hanteringen av denna risk försöker vi agera rättvist gentemot våra klienter och ta hänsyn till tillämpliga föreskrifter. Mot denna bakgrund är det viktigt att ni i början av och under vårt åtagande tillhandahåller den information som ni tror kan vara relevant för att fastställa huruvida en verklig eller potentiell intressekonflikt föreligger. 13. Anförtrodda medel 13.1 Medel som anförtrotts oss för er räkning, oavsett om det rör avgifter, ersättningar eller annat, kommer att sättas in på vårt konto för klientmedel Sådana medel kan tas ut av Nordia som betalning eller delbetalning för fakturor, oavsett om de förfallit eller ej.

4 14. Våra skyldigheter och tredje parts rättigheter 14.1 Vi har endast skyldigheter gentemot klienten och vi avsäger oss ansvar gentemot någon annan part. Om annan person särskilt efterfrågar rätten att förlita sig på vår rådgivning kommer vi att överväga detta, men vi förbehåller oss rätten att avböja sådan förfrågan Vi har inget ansvar rörande tjänster som tillhandahålls av ombud, experter, utländska jurister eller annan tredje part som utsetts eller instruerats av oss för er räkning. 15. Sekretess och publicitet 15.1 Våra klienter kan ibland inkludera en eller flera personer eller organisationer som verkar inom er bransch och/eller angränsande affärsområde. Vi förbehåller oss rätten att agera för dessa klienters räkning, med reservation för våra yrkesmässiga plikter rörande intressekonflikter och våra konfidentiella skyldigheter Vi skall inte yppa någon konfidentiell information som inhämtats från er om ni inte beordrat oss att göra detta Vi ombeds ofta tillhandahålla information om vår erfarenhet, inklusive fall som vi åtagit oss och klienter som vi biträtt. Vi publicerar dessutom information om byrån och om vissa transaktioner. Om klienten inte har någon invändning mot detta, kan vi inkludera uttalanden som identifierar vissa klienter som byråns klienter och, rörande vissa transaktioner, identifiera transaktionens beskaffenhet, bransch, ungefärligt värde och datum för slutförande Vänligen informera oss om något av ovanstående inte kan accepteras, annars kommer vi fortsättningsvis at utgå ifrån att vi kan tillhandahålla denna information, om det är lämpligt i förhållande till er. 16. Bevarande av dokument 16.1 Akter och dokument som rör era ärenden arkiveras under en period som av oss bedöms rimlig och som föreligger i enlighet med lag, varpå vi kan förstöra dem. Sådana akter och dokument kan lagras på elektronisk väg. Vi kommer inte att förstöra originaldokument som ni anförtrott oss för säker förvaring. 17. Direktivet om marknadsmissbruk 17.1 Vi förväntar oss att ni informerar oss när vi måste fastställa och upprätthålla en insiderlista för att uppfylla era förpliktelser enligt Direktivet om marknadsmissbruk (2003/6/EC) samt direktivets underliggande regler (gemensamt kallade MAR ). Om ni efterfrågar en kopia på en insiderlista som ni instruerat oss att upprätta kommer vi att tillhandahålla densamma så snart som möjligt inom en period av fem år och en dag efter att listan upprättades eller daterades. Ni är skyldiga att hemlighålla eventuell insider-lista som tillhandahållit av oss och endast använda den för att efterfölja MAR. 18. Reklamationer och krav 18.1 Om ni, av någon anledning, är missnöjda med våra tjänster eller vill reklamera dessa bör ni meddela er klientansvariga partner eller berörd delägare i åtagandet så snart som möjligt. Ni kan även kontakta vår ansvarige delägare för risk- och kvalitetshantering som, tillsammans med en delägare som inte varit involverad i ärendet, kommer att bedöma er reklamation Krav skall ställas till vår ansvarige partner för risk- och kvalitetshantering (kontaktuppgifter finns på vår webbplats, under Kontakta oss ) så snart som ni fått kännedom om omständigheterna som gett upphov till kravet. Inga krav kan ställas efter att 365 dagar har förflutit efter (i) datumet då den sista fakturan skickats för åtagandet som kravet berör eller (ii) datumet då ni fick kännedom om omständigheterna runt kravet eller då ni kunnat få kännedom om dessa efter rimliga efterforskningar Om ert krav utgår ifrån ett krav som en myndighet eller annan tredje part har mot er har vi, eller vårt försäkringsbolag, rätten att avtala möte, reglera och förhandla sådant krav för er räkning, med villkor att med hänsyn till ansvarsbegränsningarna i dessa allmänna villkor och, i förekommande fall, uppdragsbrevet - ni hålles skadeslösa av oss. Om ni avtalar möte, reglerar, förhandlar eller på annat sätt agerar rörande sådant krav utan vårt godkännande kommer vi inte att acceptera något ansvar för sådant krav Om ni ersätts av oss eller vårt försäkringsbolag i samband med ett krav skall ni, som ett villkor för sådan ersättning, överlåta rätten till regress mot tredje man till oss eller vårt försäkringsbolag genom subrogation eller avträdande. 19. Närstående 19.1 Dessa villkor gäller er och er närstående, med vilka avses samtliga företag som ni kontrollerar eller, om ni är ett företag som utgör en del av en koncern, samtliga företag i den koncernen. 20. Tillämplig lag och lösning av tvist 20.1 Dessa allmänna villkor och, i förekommande fall, uppdragsbrevet och alla frågor som rör endera

5 av dessa, vårt åtagande och alla ärenden i vilka vi har tillhandahållit rådgivning eller brustit i att göra så skall regleras och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt Tvister, kontroverser eller krav som uppkommer med anledning av dessa allmänna villkor eller, i förekommande fall, uppdragsbrevet eller brott mot, upphörande av eller ogiltighet av detsamma, eller i samband med vårt åtagande eller ärenden i vilka vi har tillhandahållit rådgivning eller brustit i att göra så, skall avgöras genom skiljedom i enlighet med Stockholms handelskammares skiljedomsinstituts regler. Plats för skiljeförfarande skall vara Stockholm, Sverige. Språket för skiljeförfarandet skall vara engelska om inte parterna kommer överens om att använda svenska Samtliga skiljeförfaranden som rör klausul 20.2 och all information som yppas under förhandlingarna i sådant skiljeförfarande, samt eventuellt beslut eller skiljedom som förklaras under förhandlingarna, skall anses strikt konfidentiella. Information, beslut eller skiljedom kan inte, i någon form, yppas inför tredje part utan att det uttryckligen godkänts av den andra parten. En part skall dock inte förhindras från att yppa sådan information för att skydda sina rättigheter gentemot den andra parten eller om parten avkrävs sådan information i enlighet med tvingande rätt eller börsregler och förordningar eller liknande Oaktat klausul 20.2 skall Nordia ha rätten att påbörja process för att driva in betalning av förfallna fakturor i valfri domstol med domsrätt över er och era eventuella tillgångar.

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning

ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning ALLMÄNNA VILLKOR (S 2013:1) 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som von lode advokat ab, (individuellt och gemensamt benämnt von lode, vi, oss och vår ) tillhandahåller

Läs mer

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1)

Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) Advokatbyrån Gulliksson AB:s allmänna villkor (2013:1) 1. Särskilda villkor avseende telefonrådgivning Advokatbyrån Gulliksson AB tillhandahåller en telefonrådgivningstjänst inom området för affärsjuridik

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524

ALLMÄNNA VILLKOR För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 För Skånejuristen HB org.nr 969762-5524 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Skånejuristen tillhandahåller sina klienter. Villkoren i det specifika uppdragsavtalet äger företräde framför

Läs mer

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd

6. Förskott/deposition 7. Vårt arvode 8. Rättsskydd ALLMÄNNA VILLKOR Dessa villkor godkänns då man går vidare via telefonlinjen 0900-2550 på juristfragor.se eller för juristuppdrag via juristfrågor.se eller då deras samarbetspartners kontaktas och det bokas

Läs mer

Fastighetsförsäljningar

Fastighetsförsäljningar ADVOKATFIRMAN Fastighetsförsäljningar OFFENTLIGA AUKTIONER LIMHAMN, Polgatan 57 För klients räkning säljs, på offentlig auktion, denna genuina stora friliggande villa med lummig barnvänlig trädgård på

Läs mer

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV

KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV KUNDAVTAL FÖR HANDEL MED SÄKERHETSKRAV INNEHÅLL 1. Inledning 02 2. Våra tjänster och affärer mellan Er och oss 02 3. Intressekonflikter 02 4. Offererande av priser 03 5. Att påbörja en Transaktion 04 6.

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS

INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS IESBAs Etikkod (översatt februari 2015) IESBAS ETIKKOD 1 Del A Allmän tillämpning av IESBAs Etikkod... 3 Avsnitt 100 Introduktion och grundläggande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer 5847794-v2 CMC MARKETS UK PLC CFD Affärsvillkor Personer ej hemmahörande i USA Januari 2015 Registrerade i England. Org. nr. 02448409 Auktoriserad och under tillsyn av Financial Conduct Authority. Registreringsnummer

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad senast 2009-12-11 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA)

AFFÄRSVILLKOR. (personer ej hemmahörande i USA) AFFÄRSVILLKOR (personer ej hemmahörande i USA) 2 CMC Markets CMC Markets UK Plc (CMC) skall genom sin filial, CMC Markets UK Plc Filial Stockholm, tillhandahålla Tjänster till Kunden på villkoren i : (1)

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed

Vägledande regler om god advokatsed Antagna av Advokatsamfundets styrelse den 29 augusti 2008 Vägledande regler om god advokatsed Om de vägledande reglerna Enligt 8 kap. 4 första stycket rättegångsbalken skall en advokat i sin verksamhet

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess

Avtalets innebörd Priser och betalningsvillkor Sekretess Digitalfaktura NLAL AB, (org. nr. 556935-8046) nedan benämnt Digitalfaktura, tillhandahåller en faktureringstjänst på internet. I det följande anges de villkor som gäller för Tjänsten. Genom att registrera

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar

Vägledande regler om god advokatsed. Med kommentar Vägledande regler om god advokatsed Med kommentar Reviderad, senast december 2012 1 Allmänt om kommentaren 3 1 Advokatens roll och främsta skyldigheter... 4 2 Allmänna yrkesplikter... 6 2.1 Uppdrags utförande...

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer