Se nästa sida ANSLAG / BEVIS. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesprotokoll 1 (34) Samhällsbyggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se nästa sida ANSLAG / BEVIS. Samhällsbyggnadsnämnden 2011-12-14. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesprotokoll 1 (34) Samhällsbyggnadsnämnden"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (34) Plats och tid Onsdagen den 14 december 2011 Möckelngymnasiet, Mårbackavägen 7, klockan Beslutande Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Liselotte Eriksson (S), 1:e vice ordförande Hans Muth (M), 2:e vice ordförande Bo Kjällberg (S) Carola Sandberg (S) Tobias Isaksson (V) Jan-Erik Averås (M) Lars-Erik Berglöf (C) Bengt-Åke Johansson (MP) Övriga deltagande Se nästa sida Utses att justera Carola Sandberg (S) Ersättare Tobias Isaksson (V) Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, den 21 december 2011 Under- skrifter Sekreterare... Paragrafer Anna-Karin Davidsson Ordförande... Sven-Olov Axelsson (S)... Carola Sandberg (S) ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift... Anna-Karin Davidsson

2 Sammanträdesprotokoll 2 Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olov Karlsson (S) Stefan Larsson, förvaltningschef Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare Izabel Majoros, sekreterare (ersättare) Tobias Filipsson, projektledare (WSP) 143 Gunilla Eriksson, förvaltningschef (gymnasieförvaltningen) 143 Ulrika Lundgren, förvaltningschef (folkhälsoförvaltningen) 143 Jenny Johrin, KEMAB Teresé Riddersand, miljöinspektör Johan Ljung, mark- och exploateringschef Stig Rengman, teknik- och fastighetschef Kristin Södergren, verksamhetsutvecklare Ulla Lindqvist, förvaltningsekonom Bosse Björk, planchef Boo Thuvander, revisor 164 Marie Johansson Gadde, revisor 164 Anette Ståhl, revisor 164 Lennart Eliasson, revisor 164 Hans-Inge Nilsson, revisor 164 Leif Gustafsson, revisor 164 Leif Fredriksson (SPI)

3 Sammanträdesprotokoll 3 Innehållsförteckning SBN 143 Information - Möckelngymnasiet... 4 SBN 144 SBN Försäljningslista fastigheter... 5 SBN 145 SBN Prisförändring av renhållningstaxa SBN 146 SBN Ekonomisk rapport... 7 SBN 147 SBN Internbudget och attestlista SBN 148 SBN Internkontroll SBN 149 SBN Internkontroll SBN 150 SBN Dokumenthanteringsplan SBN 151 SBN Hedrande namnsättning SBN 152 SBN Nya parknamn SBN 153 SBN Tomtpriser Storängsudden SBN 154 SBN Linnebäck - Utredning av försäljning av kommunens mark SBN 155 SBN Mosserud biogasanläggning - (del av Högåsen 2:194) SBN 156 SBN Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan SBN 157 SBN Remiss - Medborgarförslag angående cykelled Lunedet - Karlskoga SBN 158 SBN Remiss - Medborgarförslag beträffande önskemål om flera boulebanor vid Näset SBN 159 SBN Remiss - Medborgarförslag för tillbyggnad av hiss till Rävåsskolan27 SBN 160 SBN Remiss - Motion om olaga affischering SBN 161 SBN Delegationsärenden SBN 162 Inkomna handlingar SBN 163 Samhällsbyggnadsinformation SBN 164 Rapport från kommunrevisorerna... 34

4 Sammanträdesprotokoll 4 SBN 143 Information - Möckelngymnasiet Sammanfattning Projektledaren Tobias Filipsson (WSP) för Möckelngymnasiet och förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och folkhälsoförvaltningen informerar om arbetet med nya gymnasieskolan. De första skollokalerna är nu klara och det innebär att de första eleverna kan börja i de nya lokalerna när vårterminen startar upp. Projektet löper enligt tidsplan och budgeten bedöms att kunna hållas om än med knapp marginal.

5 Sammanträdesprotokoll 5 SBN 144 SBN Försäljningslista fastigheter Sammanfattning Kommunfullmäktige har efterfrågat en lista på fastigheter som går att sälja. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppdraget att förvalta Karlskoga kommuns mark på bästa sätt och där ingår bland annat att avveckla fastigheter som kommunen inte behöver. I bilaga 1 redovisas de fastigheter som för kommunens del går att sälja. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut punkt 4, kommunfullmäktiges uppdrag om en redovisning av vilka fastigheter som går att sälja, Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011, rev den 14 december 2011 s beslut godkänner rapporten enligt bilaga 1. Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

6 Sammanträdesprotokoll 6 SBN 145 SBN Prisförändring av renhållningstaxa 2012 Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö AB (KEMAB) har kommit in med en begäran om att få höja renhållningstaxan från och med 2012 med 3,4 procent, vilket är halva renhållningsindex 77:1, som är 7,9 procent för perioden augusti 2008 till augusti Höjningen är tänkt att ske från och med 1 mars Höjningen har inget samband med införande av matavfallshämtning utan beror på kostnadsökningar för bränsle och personal. Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan I samband med denna förändring har KEMAB även tagit med två andra förändringar, nämligen införandet av taxa för 240-liters kärl (ny produkt), samt tydligare konstruktion av taxan när det gäller hämtning av hushållsavfall mer än en gång per vecka. Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat förslaget och anser att höjningen är rimlig utifrån att taxan har legat still sedan Beträffande förändringen i taxan vad gäller hämtning mer än en gång per vecka så anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det är bra att kunderna tydligt kan se vad varje tillkommande hämtning kostar. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2011 Förslag från Karlskoga Energi och Miljö AB den 1 december 2011 s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta ny avfallstaxa enligt bilaga 1 till och med 6. Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

7 Sammanträdesprotokoll 7 SBN 146 SBN Ekonomisk rapport Sammanfattning Förvaltningsekonom Ulla Lindqvist redovisade den ekonomiska rapporten för november Beslutsunderlag Ekonomisk rapport för november 2011 s beslut beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för november 2011.

8 Sammanträdesprotokoll 8 SBN 147 SBN Internbudget och attestlista 2012 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget 2012 och tilldelat samhällsbyggnadsnämnden en driftbudget om tkr för 2012 samt en investeringsbudget om tkr. (KF ) Driftbudgeten är reducerad jämfört med tidigare år med anledning av den skatteväxlingen som kommer att ske med början 2012 då landstinget blir ny trafikhuvudman. En uppjustering av ram har också gjorts med anledning av beslutad skattehöjning. har tidigare beslutat om mål och styrmått för 2012 (SBN ) men kommer att behöva komplettera med mål och styrmått avseende kostnadseffektivitet och verksamheter som berörs av Stockholm Business Alliance undersökning. Attesträtt inom samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige har antagit reglemente för attest, utanordning och utbetalning i Karlskoga kommun. Reglementet omfattar samtliga externa och interna transaktioner inklusive omföringar och rättelser av felaktigt bokförda transaktioner. Reglementet omfattar även medel som kommunen åtagit sig att förvalta eller förmedla. Varje nämnd skall inom sitt ansvarsområde utse granskningsattestanter, beslutsattestanter och ersättare till dessa. Beslut avseende förändringar under löpande år kan delegeras. Beslutet gäller även godkännande av elektroniska attestanter. Det åligger varje attestant att ha god kännedom om reglementets innehåll. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011, rev den 14 december s protokoll den 7 september 2011 Kommunfullmäktiges protokoll den 15 november 2011 s beslut 1. fastställer internbudget 2012 och attestlista för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011, rev 14 december 2011.

9 Sammanträdesprotokoll 9 Forts. SBN 147 SBN beslutar att ge ordförande Sven-Olof Axelsson och förvaltningschef Stefan Larsson generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga ansvarskoder. 3. beslutar att vid förvaltningschefens frånvaro ge ställföreträdande förvaltningschefen Stig Rengman generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga kontoslag. Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

10 Sammanträdesprotokoll 10 SBN 148 SBN Internkontroll 2011 Sammanfattning beslutade att de två internkontrollpunkterna för 2011 som respektive nämnd beslutar om skulle vara förekomsten av bisysslor samt otillåten påverkan. Syftet med internkontroll är att säkerställa att ansvarig nämnd har den insyn den behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Vidare beslutade nämnden att en återrapportering från förvaltningen skulle ske innan utgången av (SBN ) Kontrollpunkten bisyssla har följts upp genom att ansvarig chef har ställt en direkt fråga till medarbetaren under medarbetarsamtalet. En medarbetare har en godkänd bisyssla och en annan medarbetare har fått begränsa sin i övrigt godkända bisyssla. Någon form av fakturering från dessa medarbetare till kommunen har inte förekommit såvitt förvaltning har kunnat kontrollera. Den andra kontrollpunkten otillåten påverkan har följts upp genom löpande rapportering av tre händelser till nämnden. Den sista händelsen har lett till att en medarbetare har avböjt att delta i ett evenemang som en leverantör anordnat. Avseende utrikes tjänsteresor har förvaltningen som policy att få dessa godkända av nämnden och de tre resor som föreslagits har också godkänts och beslutats av nämnden i laga ordning. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011 s protokoll s beslut beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens rapport om genomförd internkontroll Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

11 Sammanträdesprotokoll 11 SBN 149 SBN Internkontroll 2012 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden ska granskas årligen. Dessutom ska två förvaltningsspecifika områden granskas som respektive nämnd beslutar om. Syftet med internkontroll är att säkerställa att ansvarig nämnd har den insyn den behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande två områden bör bli föremål för internkontroll 2012: - Riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten - Aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011 s beslut 1. beslutar att riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten samt aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida skall granskas under 2012 års internkontroll. 2. uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltning att genomföra beslutad interkontroll under 2012 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

12 Sammanträdesprotokoll 12 SBN 150 SBN Dokumenthanteringsplan Sammanfattning fastställde den 15 december 2010, SBN 147, dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen. I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/ ) skall varje myndighet upprätta en plan som redovisar myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Vidare anges att planen skall uppdateras minst en gång per år samt revideras vid behov. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen fungerar även som gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplanen är ett - hjälpmedel vid gallring - hjälpmedel för kontoret - styrmedel för kontoret - kontrollmedel för kommunarkivet Förändringar som skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen är bland annat att gatu / parkavdelningen och fastighetskontoret har bildat teknik- och fastighetsavdelningen. MBK- och lantmäteriavdelningen har tillsammans med plan- och byggavdelningen bildat ett stadsbyggnadskontor. Miljökontoret har till följd av ändrade arbetsrutiner vid arkivering anpassat indelningen av ärenden i dokumenthanteringsplanen till den nya arbetsrutinen. Mark- och exploateringsavdelningens revideringar i dokumenthanteringsplanen innefattar bland annat att man har tagit bort beslut om förköp då den kommunala förköpsrätten avskaffats. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2011 Riksarkivets gallringsråd. s beslut fastställer reviderad dokumenthanteringsplan för 2012.

13 Sammanträdesprotokoll 13 Forts. SBN 150 SBN Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

14 Sammanträdesprotokoll 14 SBN 151 SBN Hedrande namnsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har fått en fråga genom Tyck om Karlskoga, synpunkt nr1131, om hur Karlskoga uppmärksammar sin vänort i USA. Det är en utlandssvensk bosatt i Wheaton Illinois, Karlskogas vänort som skriver att där är man stolta över att ha Karlskoga som vänort och har hedrat det genom att uppkalla en gata till Karlskoga Avenue. Skrivande undrar hur Karlskoga återgäldar deras vänlighet? Frågan har besvarats och lämnats vidare till namnberedningen för handläggning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med statliga lantmäteriet där de rekommenderar att man generellt ska vara ytterst försiktig med att hedra genom offentlig namnsättning. Utländska namnelement är inte heller förenliga med god ortnamnssed, men det är en avvägning som kommunen får göra. Karlskoga kommun saknar idag tydliga riktlinjer för hantering av utländska namn i namnsättning och hedrande namnsättning av någon eller något. Karlskoga kommun jobbar dock efter god ortnamnssed och därmed bör kommunen generellt sett, avhållas från utländska element vid namngivning.(god ortnamnssed, Ortnamnsrådets handledning i namnvård, ISSN ). Alternativa sätt, enligt statliga lantmäteriet, att uppmärksamma exempelvis vänorter och liknande är att ordna en samlingsplats liknande den Karlskoga har på torget där varje vänort får en egen skylt. En annan fin gest är att anlägga en vänortspark, en samlingsplats för samtliga vänorter. Då namnges parken till namnet Vänortsparken. Där kan exempelvis gångstigar eller liknande uppkallas efter vänortsstäder och blommor kan planteras så att flaggor bildas mm. Det finns flera bra möjligheter att hedra våra vänorter utan att hantera dem i offentlig namnsättning. Namnberedningen föreslår därmed samhällsbyggnadsnämnden att uppdra till namnberedningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att komplettera riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Karlskoga kommun eftersom det idag saknas riktlinjer för hur utländska namnelement hanteras och hur vi hedrar någon eller något genom offentlig namnsättning. Beslutsunderlag Synpunkt nr.1131, Tyck om Karlskoga Muntlig kontakt med Annette Torensjö, sektionschef för Ortnamn vid lantmäteriet

15 Sammanträdesprotokoll 15 Forts. SBN 151 SBN Riktlinjer för ortnamnsverksamhet i Karlskoga kommun. s beslut uppdrar till namnberedningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att komplettera riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Karlskoga kommun. Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Namnberedningen

16 Sammanträdesprotokoll 16 SBN 152 SBN Nya parknamn Sammanfattning Kommunen har ett omfattande ansvar för namngivning och namnvård även om det inte är lagreglerat. Det omfattar namngivning av bl.a. namn på gator, vägar och offentliga platser. De föreslagna namnen grundar sig på väletablerade ortnamn i områdena, namn som är kända och anknyter väl till platsen. Tre nya detaljplaner har vunnit laga kraft, Grönfeltsviken del av Bregården 2:77, Immetorp Klaven 7 mfl. samt Dammängen Norr. I samtliga planer finns parker m.m. som ska namnges. Vid Immetorp finns ett naturområde och en park som saknar namn. Förslaget är att namnge parken till Hyttparken och naturområdet till Hyttskogen. Teknik- och fastighetsavdelningen och namnberedningen är tveksamma till namnet Hyttparken på grund av avståndet till hyttans område. De föreslår istället Österbroparken, ett namn som de anser vara mera lokalt förankrat till området. Vid Dammängen har sträckningen av två lokalgator ändrats. Förslaget är att låta den södra gatan heta Passagevägen, den sträcker sig från Dammängsvägen till Dressyrvägen. Den norra gatan, som sträcker sig från Passagevägen till Dressyrvägen, föreslås heta Piruettvägen. Beslutsunderlag Namnberedningens protokoll den 16 november 2011 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 oktober 2011 med plankartor Namnberedningens protokoll den 22 november Samråd med teknik- och fastighetsavdelningen Yrkande Liselotte Eriksson (S) yrkar bifall till namnberedningens förslag. Propositionsordning Ordförande finner att det finns två stycken namnförslag namnberedningens förslag Österbroparken och förvaltningens förslag Hyttparken.

17 Sammanträdesprotokoll 17 Forts. SBN 152 SBN Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden bifaller namnberedningens förslag. s beslut beslutar namnge: parken vid Immetorp till Österbroparken enligt bilaga 1. naturområdet vid Immetorp till Hyttskogen enligt bilaga 1. vägen mellan Dammängsvägen och Dressyrvägen till Passagevägen enligt bilaga 2. vägen mellan föreslagna Passagevägen och Dressyrvägen till Piruettvägen enligt bilaga 2. Expedieras till: Namnberedningen Samhällsbyggnadsförvaltningen

18 Sammanträdesprotokoll 18 SBN 153 SBN Tomtpriser Storängsudden Sammanfattning Arbetet med en exploatering vid Storängsudden har pågått sedan fullmäktige fattade sitt beslut om att godkänna programmet för Västra Möckelnstranden. Detaljplanen för Storängsudden är antagen av och för att kunna sälja tomterna inom planen behöver ett tomtpris fastställas. Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit värdera tomterna och värderingen ligger till grund för försäljningen av redan arrenderade tomter men tomter som ska förmedlas till tomtkön föreslås få ett något högre värde än värderingen. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut den 28 september och den 6 april s beslut den 5 december , 2 mars och 16 november Värderingsinstitutet A Sundqvist AB: Värdeutlåtande, 25 st tomter vid Storängsudden den 27 september 2011 Detaljplan Storängsudden (del av Aggerud 2:67) Antagandehandling Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011, reviderad den 14 december s beslut 1. fastställer tomtpriser vid Storängsudden enligt karta (bilaga 1) och förteckning (bilaga 2). Tomtpriserna inkluderar inkopplingsavgift för vatten och avlopp. 2. bemyndigar förvaltningschefen att försälja tomter på Storängsudden enligt fastställda tomtpriser enligt punkt 1 ovan. 3. Förvaltningschefen ges rätt att vid avvikelser på ytan av tomterna överstigande 10 % av i förteckningen angivna ytor reglera priserna. Vid regleringen ska i förteckningen enligt bilaga 2. angivna kvadratmeterpriser användas för hela förändringen i kvadratmeter. Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

19 Sammanträdesprotokoll 19 SBN 154 SBN Linnebäck - Utredning av försäljning av kommunens mark Sammanfattning En utredning om etablering av områden för industri och handel i anslutning till E18 i Linnebäck har utförts. Utredningen har studerat hela det område som i översiktplanen är utlagt som blivande industriområde vid ny anslutning av E18 i Linnebäck. Delar av området är möjligt att exploatera som industrimark och enligt deras förslag i tre etapper med etapp 1 närmast Karlskoga tätort norr om E18 och etapp 3 norr om gamla E18 närmast Linnebäck. Det finns dock ett antal begränsande faktorer som gör att det finns en stor osäkerhet om när en exploatering kommer till stånd. Karlskoga kommuns mark i Linnebäck borde därför gå att sälja. Beslutsunderlag Översiktsplan för Karlskoga kommun Detaljplan 1883-P05/1 Linnebäck Östra inklusive detaljplaneprogram för del av Linnebäck Kommunstyrelsens beslut den 15 februari punkt 4 s beslut den 17 november Utredning Fysiska förutsättningar för etablering av områden för industri och handel i anslutning till E18 vid Linnebäck Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 november s beslut ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att sälja fastigheterna Stråbergsmyren 2:33, 2:46-48 och 2:52 och försäljningen ska ske via mäklare eller anbud. Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

20 Sammanträdesprotokoll 20 SBN 155 SBN Mosserud biogasanläggning - (del av Högåsen 2:194) Sammanfattning Karlskoga Biogas AB har för avsikt att uppföra en anläggning för tillverkning av biogas vid avfallsdeponin i Mosserud. Avfallsdeponin och fastigheten där den är belägen ägs och drivs av Karlskoga Miljö AB, ett dotterbolag till Karlskoga Energi & Miljö AB, ett helägt kommunalt bolag som genom flera dotterbolag hanterar va- och elförsörjning, avfallshantering, fjärrvärmeförsörjning, mm. Anläggningen kommer att ligga centralt placerad inom depiniområdet. Mosserud är beläget omedelbart söder om E18, ca 1 km väster om Karlskoga tätort. Förutom deponi finns här ytor och anläggningar för att ta emot olika typer av sorterade fraktioner. Här finns även en biomalanläggning som omvandlar animalt bioavfall till bränsle vilket används vid kraftvärmeverket i Karlskoga. Det nu aktuella området är inte tidigare planlagt. Planläggningen syftar till att skapa ett användningsområde och en byggrätt för energiproduktion, t ex framställning av biogas. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande enligt nya PBL (2010:900) där tillståndsprocess enligt miljöbalken har samordnats med planprocessen. Eftersom planen handläggs med enkelt planförfarande har en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 inte gjorts. Oaktat detta har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats som ett led i tillståndsprövningen enligt miljöbalken för verksamheten. Miljökonsekvensbeskrivningen följer planförslaget och har funnits tillgänglig under granskningsperioden. Granskning har genomförts under perioden november Kungörelse har dels skett i lokalpressen, dels genom att kungörelse sänts med post till berörda sakägare. Parallellt med granskningen har en kompletterande remiss gått ut till kommunala instanser. Inga yttranden har inkommit från privata sakägare under granskningsperioden. Länsstyrelsen och två kommunala instanser har inkommit med yttranden. Dessa har dock inte medfört några förändringar i planförslaget som därmed föreslås antas. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2011 Granskningsutlåtandeden 1 december 2011 Planhandlingar, upprättade 26 oktober 2011

21 Sammanträdesprotokoll 21 Forts. SBN 155 SBN s beslut antar förslag till detaljplan för Mosserud biogasanläggning (del av Högåsen 2:194). Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlskoga Energi & Miljö AB

22 Sammanträdesprotokoll 22 SBN 156 SBN Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen längs Degerforsvägen, i södra Karlskoga. Storängstorp är ett av Karlskogas nyare bostadsområden och innehåller villabebyggelse som började uppföras i slutet av 1980-talet och här finns fortfarande någon enstaka obebyggd tomt. En handfull villor fanns i området redan innan det började byggas ut. Trots att detaljplanerna endast är drygt 20 år uppstår då och då problem i samband med bygglovgivning där ordinära villor från hustillverkare eller tämligen små tillbyggnader kommer i konflikt med nuvarande bestämmelser. Det gäller dels hur stora hus som ytmässigt får byggas, dels att nuvarande detaljplaner endast medger villor i en våning. De tomter som skapades var i flera fall små och sammanslagning av två tomter har förekommit för göra dem attraktivare för försäljning. 16 tomter ligger ut mot ett grönområde och flera förfrågningar om att köpa till mark för att utöka tomterna finns. Det är vanligt att äldre planer inte medger den ytstandard som efterfrågas idag. Att dagens bostadshus tar större plats beror inte bara på önskemål om större rum, mm från den som ska bo. Skärpta bestämmelser vad gäller energieffektivitet leder till tjockare väggar som tar mer plats och skärpta bestämmelser avseende tillgänglighet leder till att fler villor byggs eller byggs om i ett plan, vilket är mer ytkrävande på tomten. Ett arbete med att ersätta dessa detaljplaner pågår, dels som enskilda detaljplaner med detta som huvudsyfte, dels i samband med planläggning där även andra frågor regleras. En annan fråga i området som kräver reglering är Bamsestigen och Mullestigen samt kvarteret Jätten. Detta kvarter byggdes ursprungligen som en bostadsrättsförening där respektive villa var en bostadsrätt och gator och närmast omgivande grönområde utgjorde en del av föreningens gemensamma mark och ansvar. Efter ekonomiska problem, för den här likaväl som många andra nya bostadsrättsföreningar i Sverige i början på 1990-talet, avvecklades föreningen och husen styckades av som enskilda fastigheter. Gator och grönområde kom dock att ligga kvar som gemensamhetsanläggningar, till skillnad från övriga gator i Storängenområdet som var och är kommunala. Kommunen avtalade med samfällighetsföreningen att från ta över gator och grönområde vilket också skulle regleras i en ny detaljplan. Beslut om ett tillägg till planuppdraget för den då pågående detaljplanen för Storängens handelsområde finns. Utöver regleringen av gator och grönområde ingick även att utöka befintliga tomter och byggrätter där så var

23 Sammanträdesprotokoll 23 Forts. SBN 156 SBN möjligt, dessutom kunde en ny villatomt skapas i änden av Bamsestigen. Eftersom dessa hus byggdes som en sammanhållen arkitektonisk enhet har ambitionen varit att i större utsträckning styra om- och tillbyggnader så att helhetsintrycket behålls. I samband med samrådsförfarandet framkom behov av att utvidga planområdet ytterligare med anledning av de önskemål som beskrivits i stycket ovanför. Planläggningen har därför bedömts bli så omfattande och de enskilda frågeställningarna så många att de bör hanteras i en separat detaljplan, d v s inte inom ramen för Storängens handelsområde. Syftet med planläggningen är således att utöka utnyttjandegraden och byggrätten inom kvarteren i Storängstorpsområdet, att där det är möjligt utöka kvartersmarken så att fastighetsägare kan köpa till mark för att utöka tomterna samt att omvandla gatorna Bamsestigen och Mullestigen samt en del grönområde till kommunala gator respektive naturmark. Därutöver skapas en ny villatomt vid Bamsestigen och tomten för den befintliga förskolan i kv Trollet utökas. Planen omfattar även andra frågor, t ex justeringar av gator och annan allmän platsmark. Detta förnyade och utvidgade planuppdrag ersätter tidigare beslut att kv Jätten m fl ska handläggas som en del av detaljplanen för Storängens handelsområde. Förändringar av planområdet och dess innehåll jämfört med vad som redovisats i samband med uppdraget och som inte är av principiell art får göras inom ramen för handläggningen. Eftersom planen handläggs med normalt planförfarande har en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 gjorts. Slutsatsen är att det planen väntas medge inte kommer innebära betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning därför inte upprättas. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 november 2011 Behovsbedömning 29 november 2011 s beslut 1. uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för Storängstorp - kv Jätten m fl och att detta beslut ersätter beslut från SBN 38 att kv Jätten ska handläggas som en del av detaljplanen för Storängens handelsområde.

24 Sammanträdesprotokoll 24 Forts. SBN 156 SBN beslutar att en miljöbedömning enligt 5 kap 18 PBL inte behöver göras eftersom det planen medger inte antas kommer att innebära betydande miljöpåverkan. Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

25 Sammanträdesprotokoll 25 SBN 157 SBN Remiss - Medborgarförslag angående cykelled Lunedet - Karlskoga Sammanfattning har beretts tillfälle att svara på en remiss angående ett medborgarförslag om satsningar på en cykelled mellan Karlskoga och Lunedet för att cyklister ska undvika de trafikerade vägarna 205 och 237. Karlskoga kommun har gjort satsningar på att bygga ut och bygga ihop cykelbanor/leder och idag finns ett väl utbyggt cykelnät framför allt inom tätorten. Målsättningen är att cykelnätet ska bli mer lättillgängligt, tryggt och säkert. Kommunen arbetar med att bl a förbättra belysning, siktröjning och skyltning på olika sträckor. När det gäller cykelled mellan Karlskoga och Lunedet så finns det en led som är fullt möjlig att cykla via flygfältet Forsby Lunedet. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i dagsläget inga inplanerade åtgärder för sträckan men har fått information om att kultur och föreningsförvaltningen planerar att göra insatser under Insatserna handlar om att förbättra skyltningen av cykelleden samt förtydliga informationen om den samma. Ny skyltning kommer att uppföras mellan Karlskoga centrum via Karlberg, flygfältet, Forsby och Lunedet. Informationen på kommunens hemsida kommer också att ses över för att förtydligas med karta och information. föreslår att medborgarförslaget bifalls. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 december 2011 Remiss Medborgarförslag angående cykelled Lunedet Karlskoga inkommen den 5 april 2011 s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget om satsningar på cykelled mellan Karlskoga och Lunedet. Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

26 Sammanträdesprotokoll 26 SBN 158 SBN Remiss - Medborgarförslag beträffande önskemål om flera boulebanor vid Näset Sammanfattning har beretts tillfälle att svara på en remiss angående medborgarförslag med önskemål om fler boulebanor vid Näset. Efter det att medborgarförslaget inkommit har fler banor anlagts vid Näset och där med har medborgarförslaget redan genomförts. föreslås därför besluta att anse medborgarförslaget besvarat. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2011 Remiss - Medborgarförslag beträffande önskemål om flera boulebanor vid Näset, den 22 mars 2011 s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

27 Sammanträdesprotokoll 27 SBN 159 SBN Remiss - Medborgarförslag för tillbyggnad av hiss till Rävåsskolan Sammanfattning har beretts tillfälle att svara på en remiss med medborgarförslag om tillbyggnad av hiss vid Rävåsskolan. Karlskoga kommun har genomfört ett omfattande arbete med en lokalutredning med syfte att minska på ett stort antal kvadratmeter lokalyta och satsa på färre men väl fungerande enheter inom bl a skolan. Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit delaktig i det arbetet. Lokalutredningen har resulterat i en rapport Lokalutredningen, delrapport 1, augusti 2011 där det framgår att Rävåsskolan föreslås förblir en F-3 skola. Det framgår också att det har gjorts besiktningar av skolan och att samhällsbyggnadsförvaltningen utifrån analyser av besiktningsresultatet bedömt att det är rimligt att vidta åtgärder för att rusta upp Rävåsskolan. Upprustningen handlar bl a om nya ytskikt, byte av avloppsstammar, totalrenovering av värme- och ventilationssystem, brandcellsindelning samt en hiss. Den totala kostnaden för upprustning bedöms uppgå till 7-10 mkr. Kommunfullmäktige beslutade i november 2011 i enlighet med lokalutrednings förslag bl a att Rävåsskolan ska förbli en F-3 skola och upprustningen ska påbörjas Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att medborgarförslagets fråga om ny hiss i Rävåsskolan kommer att tas om hand genom fullmäktiges beslut om att bevara och rusta upp Rävåsskolan. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2011 Kommunfullmäktiges protokoll den 15 november 2011, 230 Lokalutredningen, delrapport 1, augusti 2011 Remiss Medborgarförslag om tillbyggnad av hiss vid Rävåsskolan den 20 maj 2011 s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta att frågan om hiss vid Rävåsskolan tas om

28 Sammanträdesprotokoll 28 Forts. SBN 159 SBN hand vid den kommande upprustningen av Rävåsskolan och där med anse medborgarförslaget besvarat. Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

29 Sammanträdesprotokoll 29 SBN 160 SBN Remiss - Motion om olaga affischering Sammanfattning har beretts tillfälle att yttra sig över en motion från Fredrik Molin (SD) angående olaga affischering. I motionen föreslås följande: Att kommunen antar som policy att alltid polisanmäla olaga affischering. Att en arbetsuppgift för parkförvaltningen är att sanera olaga affischering och samtidigt notera arbetade timmar så att skadeståndsanspråk kan medfölja polisanmälan. Att kommunen ser över möjligheterna att erbjuda alternativ till den olagliga affischeringen. Det vill säga finns tillräckligt med fria anslagstavlor och finns hårdare styrda anslagstavlor på kommunala väl frekventa anläggningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att problemet med olaga affischering inte är omfattande. Parkenheten inom förvaltningen har som ansvar att städa bort olaga affischering och gör detta i mån av tid. Förvaltningen polisanmäler alltid all form av skadegörelse. När det kommer till olaga affischering så försöker förvaltningen arbeta förebyggande genom att föra dialog med de som affischerar på fel ställen och informera dessa om vad som gäller samt hänvisa till vart affischering får förekomma. Karlskoga kommuns lokala ordningsföreskrifter (fastställda av fullmäktige) reglerar i 10 vart affischering får ske och att tillstånd i vissa fall behövs från polismyndigheten. De lokala ordningsföreskrifterna finns lättillgängliga på Karlskoga kommuns hemsida. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att motionen avslås. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 december 2011 Remiss- Motion angående olaga affischering, inkommen 22 mars 2011 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskoga kommun, s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att motionen avslås.

30 Sammanträdesprotokoll 30 Forts. SBN 160 SBN Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

31 Sammanträdesprotokoll 31 SBN 161 SBN Delegationsärenden Följande delegationsbeslut har anmälts: Mark- och exploatering - delegationsbeslut för novmber s beslut Anmälan godkänns.

32 Sammanträdesprotokoll 32 SBN 162 Inkomna handlingar Namnteckning för attestanter Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr E - Laglighetsprövning enligt kommunallagen; ej sakprövning - Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Miljödepartementet - Regiringsbeslut Överklagande i fråga detaljplan för Mallen 12-18, Karlskoga kommun - Regiringen avslår överklagandet Återrapportering från fikamöte den 16 november 2011 mellan ungdomar och politiker Protokollsutdrag KF Motion om avgiftsfri parkering i Karlskoga Protokollsutdrag KF Motion om tematiskt tillägg för vattenskoteråkning Protokollsutdrag KF Lokalutredningen Protokollsutdrag KF Gemensam löneadministration östra Värmland Protokollsutdrag KF Medborgarförslag om tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft Protokollsutdrag KF Medborgarförslag om tematiskt tillägg till översiktsplanen om vindkraft och speciell bedömning för Granåsens ljudbild Protokollsutdrag KF Revidering av taxa för livsmedelstillsyn Protokollsutdrag KF Medborgarförslag gällande den framtida vindkraftsetableringen i Karlskoga kommun Protokollsutdrag KF Mål och budget , skattesats Protokollsutdrag KF Mål och budget Protokollsutdrag KF Vattenskyddsföreskrifter gällande Gälleråsens och Timsälvens vattenskyddsområde Protokollsutdrag BUN Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar2012 Återrapportering från fikamöte den 19 oktober 2011 mellan ungdomar och politiker

33 Sammanträdesprotokoll 33 SBN 163 Samhällsbyggnadsinformation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerade nämnden i följande ärenden: - Upprättad skriftlig rapportsammanfattning daterad den 6 december 2011 presenterades av Stefan Larsson - Personalfrågor och övriga ärenden presenterades muntligt av Stefan Larsson - Teknik- och fastighetsavdelningens projektplan redovisades muntligt av Stig Rengman och Stefan Larsson - Kvalitetsåtagande för miljökontoret presenterades muntligt av Stefan Larsson - Aktuella personalfrågor samt övriga frågor. Stefan orienterade nämnden i följande inkomna beslut: Förvaltningsrätten i Karlstad beslut Mål nr E - Laglighetsprövning enligt kommunallagen; ej sakprövning - Förvaltningsrätten avslår överklagandet. Miljödepartementet - Regeringsbeslut Överklagande i fråga detaljplan för Mallen 12-18, Karlskoga kommun - Regeringen avslår överklagandet.

34 Sammanträdesprotokoll 34 SBN 164 Rapport från kommunrevisorerna Sammanfattning Kommunrevisionen redogör för den årliga enkätundersökningen som nämndens ledamöter svarat på om revisionens övergripande granskning s beslut godkänner informationen

35 Sammanträdesprotokoll 2 Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Olov Karlsson (S) Stefan Larsson, förvaltningschef Anna-Karin Davidsson, förvaltningssekreterare Izabel Majoros, sekreterare (ersättare) Tobias Filipsson, projektledare (WSP) 143 Gunilla Eriksson, förvaltningschef (gymnasieförvaltningen) 143 Ulrika Lundgren, förvaltningschef (folkhälsoförvaltningen) 143 Jenny Johrin, KEMAB Teresé Riddersand, miljöinspektör Johan Ljung, mark- och exploateringschef Stig Rengman, teknik- och fastighetschef Kristin Södergren, verksamhetsutvecklare Ulla Lindqvist, förvaltningsekonom Bosse Björk, planchef Boo Thuvander, revisor 164 Marie Johansson Gadde, revisor 164 Anette Ståhl, revisor 164 Lennart Eliasson, revisor 164 Hans-Inge Nilsson, revisor 164 Leif Gustafsson, revisor 164 Leif Fredriksson (SPI)

36 Sammanträdesprotokoll 3 Innehållsförteckning SBN 143 Information - Möckelngymnasiet... 4 SBN 144 SBN Försäljningslista fastigheter... 5 SBN 145 SBN Prisförändring av renhållningstaxa SBN 146 SBN Ekonomisk rapport... 7 SBN 147 SBN Internbudget och attestlista SBN 148 SBN Internkontroll SBN 149 SBN Internkontroll SBN 150 SBN Dokumenthanteringsplan SBN 151 SBN Hedrande namnsättning SBN 152 SBN Nya parknamn SBN 153 SBN Tomtpriser Storängsudden SBN 154 SBN Linnebäck - Utredning av försäljning av kommunens mark SBN 155 SBN Mosserud biogasanläggning - (del av Högåsen 2:194) SBN 156 SBN Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan SBN 157 SBN Remiss - Medborgarförslag angående cykelled Lunedet - Karlskoga SBN 158 SBN Remiss - Medborgarförslag beträffande önskemål om flera boulebanor vid Näset SBN 159 SBN Remiss - Medborgarförslag för tillbyggnad av hiss till Rävåsskolan27 SBN 160 SBN Remiss - Motion om olaga affischering SBN 161 SBN Delegationsärenden SBN 162 Inkomna handlingar SBN 163 Samhällsbyggnadsinformation SBN 164 Rapport från kommunrevisorerna... 34

37 Sammanträdesprotokoll 4 SBN 143 Information - Möckelngymnasiet Sammanfattning Projektledaren Tobias Filipsson (WSP) för Möckelngymnasiet och förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och folkhälsoförvaltningen informerar om arbetet med nya gymnasieskolan. De första skollokalerna är nu klara och det innebär att de första eleverna kan börja i de nya lokalerna när vårterminen startar upp. Projektet löper enligt tidsplan och budgeten bedöms att kunna hållas om än med knapp marginal.

38 Sammanträdesprotokoll 5 SBN 144 SBN Försäljningslista fastigheter Sammanfattning Kommunfullmäktige har efterfrågat en lista på fastigheter som går att sälja. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar kontinuerligt med uppdraget att förvalta Karlskoga kommuns mark på bästa sätt och där ingår bland annat att avveckla fastigheter som kommunen inte behöver. I bilaga 1 redovisas de fastigheter som för kommunens del går att sälja. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut punkt 4, kommunfullmäktiges uppdrag om en redovisning av vilka fastigheter som går att sälja, Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011, rev den 14 december 2011 s beslut godkänner rapporten enligt bilaga 1. Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

39 Sammanträdesprotokoll 6 SBN 145 SBN Prisförändring av renhållningstaxa 2012 Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö AB (KEMAB) har kommit in med en begäran om att få höja renhållningstaxan från och med 2012 med 3,4 procent, vilket är halva renhållningsindex 77:1, som är 7,9 procent för perioden augusti 2008 till augusti Höjningen är tänkt att ske från och med 1 mars Höjningen har inget samband med införande av matavfallshämtning utan beror på kostnadsökningar för bränsle och personal. Nuvarande taxa har varit oförändrad sedan I samband med denna förändring har KEMAB även tagit med två andra förändringar, nämligen införandet av taxa för 240-liters kärl (ny produkt), samt tydligare konstruktion av taxan när det gäller hämtning av hushållsavfall mer än en gång per vecka. Samhällsbyggnadsförvaltningen har granskat förslaget och anser att höjningen är rimlig utifrån att taxan har legat still sedan Beträffande förändringen i taxan vad gäller hämtning mer än en gång per vecka så anser samhällsbyggnadsförvaltningen att det är bra att kunderna tydligt kan se vad varje tillkommande hämtning kostar. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2011 Förslag från Karlskoga Energi och Miljö AB den 1 december 2011 s beslut beslutar att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta ny avfallstaxa enligt bilaga 1 till och med 6. Expedieras till: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

40 Sammanträdesprotokoll 7 SBN 146 SBN Ekonomisk rapport Sammanfattning Förvaltningsekonom Ulla Lindqvist redovisade den ekonomiska rapporten för november Beslutsunderlag Ekonomisk rapport för november 2011 s beslut beslutar att godkänna den ekonomiska rapporten för november 2011.

41 Sammanträdesprotokoll 8 SBN 147 SBN Internbudget och attestlista 2012 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om mål och budget 2012 och tilldelat samhällsbyggnadsnämnden en driftbudget om tkr för 2012 samt en investeringsbudget om tkr. (KF ) Driftbudgeten är reducerad jämfört med tidigare år med anledning av den skatteväxlingen som kommer att ske med början 2012 då landstinget blir ny trafikhuvudman. En uppjustering av ram har också gjorts med anledning av beslutad skattehöjning. har tidigare beslutat om mål och styrmått för 2012 (SBN ) men kommer att behöva komplettera med mål och styrmått avseende kostnadseffektivitet och verksamheter som berörs av Stockholm Business Alliance undersökning. Attesträtt inom samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige har antagit reglemente för attest, utanordning och utbetalning i Karlskoga kommun. Reglementet omfattar samtliga externa och interna transaktioner inklusive omföringar och rättelser av felaktigt bokförda transaktioner. Reglementet omfattar även medel som kommunen åtagit sig att förvalta eller förmedla. Varje nämnd skall inom sitt ansvarsområde utse granskningsattestanter, beslutsattestanter och ersättare till dessa. Beslut avseende förändringar under löpande år kan delegeras. Beslutet gäller även godkännande av elektroniska attestanter. Det åligger varje attestant att ha god kännedom om reglementets innehåll. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011, rev den 14 december s protokoll den 7 september 2011 Kommunfullmäktiges protokoll den 15 november 2011 s beslut 1. fastställer internbudget 2012 och attestlista för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde enligt samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011, rev 14 december 2011.

42 Sammanträdesprotokoll 9 Forts. SBN 147 SBN beslutar att ge ordförande Sven-Olof Axelsson och förvaltningschef Stefan Larsson generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga ansvarskoder. 3. beslutar att vid förvaltningschefens frånvaro ge ställföreträdande förvaltningschefen Stig Rengman generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens samtliga kontoslag. Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

43 Sammanträdesprotokoll 10 SBN 148 SBN Internkontroll 2011 Sammanfattning beslutade att de två internkontrollpunkterna för 2011 som respektive nämnd beslutar om skulle vara förekomsten av bisysslor samt otillåten påverkan. Syftet med internkontroll är att säkerställa att ansvarig nämnd har den insyn den behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Vidare beslutade nämnden att en återrapportering från förvaltningen skulle ske innan utgången av (SBN ) Kontrollpunkten bisyssla har följts upp genom att ansvarig chef har ställt en direkt fråga till medarbetaren under medarbetarsamtalet. En medarbetare har en godkänd bisyssla och en annan medarbetare har fått begränsa sin i övrigt godkända bisyssla. Någon form av fakturering från dessa medarbetare till kommunen har inte förekommit såvitt förvaltning har kunnat kontrollera. Den andra kontrollpunkten otillåten påverkan har följts upp genom löpande rapportering av tre händelser till nämnden. Den sista händelsen har lett till att en medarbetare har avböjt att delta i ett evenemang som en leverantör anordnat. Avseende utrikes tjänsteresor har förvaltningen som policy att få dessa godkända av nämnden och de tre resor som föreslagits har också godkänts och beslutats av nämnden i laga ordning. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011 s protokoll s beslut beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens rapport om genomförd internkontroll Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

44 Sammanträdesprotokoll 11 SBN 149 SBN Internkontroll 2012 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat att tre kommunövergripande områden ska granskas årligen. Dessutom ska två förvaltningsspecifika områden granskas som respektive nämnd beslutar om. Syftet med internkontroll är att säkerställa att ansvarig nämnd har den insyn den behöver för att på ett fullgott sätt kunna leda och styra i olika frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att följande två områden bör bli föremål för internkontroll 2012: - Riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten - Aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 december 2011 s beslut 1. beslutar att riskhantering i samband med anläggnings- och parkarbeten samt aktualitetsgransking av den information som förvaltningen ansvarar för på kommunens hemsida skall granskas under 2012 års internkontroll. 2. uppdrar till samhällsbyggnadsförvaltning att genomföra beslutad interkontroll under 2012 och återrapportera resultatet av denna granskning före utgången av Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

45 Sammanträdesprotokoll 12 SBN 150 SBN Dokumenthanteringsplan Sammanfattning fastställde den 15 december 2010, SBN 147, dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen. I enlighet med det kommunala arkivreglementet (KF 101/ ) skall varje myndighet upprätta en plan som redovisar myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Vidare anges att planen skall uppdateras minst en gång per år samt revideras vid behov. Syftet med dokumenthanteringsplanen är att kvalitetssäkra och underlätta hanteringen av myndighetens handlingar, från det att de inkommer och upprättas tills det att de arkiveras eller gallras. Planen fungerar även som gallringsbeslut. Dokumenthanteringsplanen är ett - hjälpmedel vid gallring - hjälpmedel för kontoret - styrmedel för kontoret - kontrollmedel för kommunarkivet Förändringar som skett inom samhällsbyggnadsförvaltningen är bland annat att gatu / parkavdelningen och fastighetskontoret har bildat teknik- och fastighetsavdelningen. MBK- och lantmäteriavdelningen har tillsammans med plan- och byggavdelningen bildat ett stadsbyggnadskontor. Miljökontoret har till följd av ändrade arbetsrutiner vid arkivering anpassat indelningen av ärenden i dokumenthanteringsplanen till den nya arbetsrutinen. Mark- och exploateringsavdelningens revideringar i dokumenthanteringsplanen innefattar bland annat att man har tagit bort beslut om förköp då den kommunala förköpsrätten avskaffats. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2011 Riksarkivets gallringsråd. s beslut fastställer reviderad dokumenthanteringsplan för 2012.

46 Sammanträdesprotokoll 13 Forts. SBN 150 SBN Expedieras till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

47 Sammanträdesprotokoll 14 SBN 151 SBN Hedrande namnsättning Sammanfattning Kultur- och föreningsförvaltningen har fått en fråga genom Tyck om Karlskoga, synpunkt nr1131, om hur Karlskoga uppmärksammar sin vänort i USA. Det är en utlandssvensk bosatt i Wheaton Illinois, Karlskogas vänort som skriver att där är man stolta över att ha Karlskoga som vänort och har hedrat det genom att uppkalla en gata till Karlskoga Avenue. Skrivande undrar hur Karlskoga återgäldar deras vänlighet? Frågan har besvarats och lämnats vidare till namnberedningen för handläggning. Samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med statliga lantmäteriet där de rekommenderar att man generellt ska vara ytterst försiktig med att hedra genom offentlig namnsättning. Utländska namnelement är inte heller förenliga med god ortnamnssed, men det är en avvägning som kommunen får göra. Karlskoga kommun saknar idag tydliga riktlinjer för hantering av utländska namn i namnsättning och hedrande namnsättning av någon eller något. Karlskoga kommun jobbar dock efter god ortnamnssed och därmed bör kommunen generellt sett, avhållas från utländska element vid namngivning.(god ortnamnssed, Ortnamnsrådets handledning i namnvård, ISSN ). Alternativa sätt, enligt statliga lantmäteriet, att uppmärksamma exempelvis vänorter och liknande är att ordna en samlingsplats liknande den Karlskoga har på torget där varje vänort får en egen skylt. En annan fin gest är att anlägga en vänortspark, en samlingsplats för samtliga vänorter. Då namnges parken till namnet Vänortsparken. Där kan exempelvis gångstigar eller liknande uppkallas efter vänortsstäder och blommor kan planteras så att flaggor bildas mm. Det finns flera bra möjligheter att hedra våra vänorter utan att hantera dem i offentlig namnsättning. Namnberedningen föreslår därmed samhällsbyggnadsnämnden att uppdra till namnberedningen och samhällsbyggnadsförvaltningen att komplettera riktlinjer för ortnamnsverksamheten i Karlskoga kommun eftersom det idag saknas riktlinjer för hur utländska namnelement hanteras och hur vi hedrar någon eller något genom offentlig namnsättning. Beslutsunderlag Synpunkt nr.1131, Tyck om Karlskoga Muntlig kontakt med Annette Torensjö, sektionschef för Ortnamn vid lantmäteriet

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Se bilaga. Liselotte Eriksson ANSLAG / BEVIS. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-01-27. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesprotokoll 1 (19)

Se bilaga. Liselotte Eriksson ANSLAG / BEVIS. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-01-27. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanträdesprotokoll 1 (19) Sammanträdesprotokoll 1 (19) Plats och tid Onsdagen den 27 januari 2010 i KS-salen, Katrinedalsgatn 2-4, klockan 08.00-10.40 Beslutande Axelsson, Sven-Olov (S), ordförande Eriksson, Liselotte (S), vice

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Tisdagen den 8 oktober 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.00-11.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.00-09.

Tisdagen den 8 oktober 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.00-11.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.00-09. Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Tisdagen den 8 oktober 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.00-11.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.00-09.15 Liselotte

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Onsdagen den 17 november 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.00-11.15 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55 10.

Onsdagen den 17 november 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.00-11.15 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55 10. Sammanträdesprotokoll 1 (21) Plats och tid Beslutande Onsdagen den 17 november 2010 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.00-11.15 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55 10.05

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.08.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-14.05 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Ulla Johansson

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden

Mattias Gustavsson (M) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och föreningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Lördagen den 19 februari 2011 på Radisson Blu Limfjord Hotel i Aalborg klockan 15.10 16.15 Siv Björck Kjellgren (S), ordförande Lasse

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

Byahuset, Norra Hästhagsvägen, Ludvigsborg. Justering: I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger Torkildsen (M)

Byahuset, Norra Hästhagsvägen, Ludvigsborg. Justering: I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger Torkildsen (M) 2012-05-28 1(24) Nämnd Tid: måndagen den 28 maj 2012, kl. 19.00 Plats: Byahuset, Norra Hästhagsvägen, Ludvigsborg Justering: I tur att justera: Ulla-Britt Thiman (S) och Birger Torkildsen (M) Föredragningslista:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2012-12-17 1 (10) Plats och tid Stadshuset Hagfors, Plenisalen, kl 19:00-19:50 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Åsa Johansson (S) Göran Eriksson (S) Sten-Inge Olsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Stellan Andersson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer