Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge"

Transkript

1 1 Maj 2014 Löneavtal och konkurrenskraft i Danmark och Norge Under vintern och våren har nya löneavtal slutits i Danmark och Norge. Den danska lönebildningen har alltsedan 2010 års avtal starkt präglats av den ekonomiska krisen. Även 2014 års avtal innehåller relativt måttliga arbetskostnadsökningar. Ändå signalerar årets danska uppgörelse ett första steg mot en normalisering efter krisavtalen 2010 och Påslagen blev något högre i 2014 års avtal och parterna gick tillbaka till treåriga avtal. Samtidigt har konkurrenskraften för dansk ekonomi förbättrats efter några år av försvagning före finanskrisen. I Norge indikerar årets avtal en nedväxling av löneökningstakten. Trots detta lär de norska löneökningarna även fortsättningsvis bli högre än i konkurrentländerna. En försvagning av den norska kronen under 2013 innebär samtidigt en viss lättnad för landets exportföretag. En ny utredning om norsk lönebildning, Holden III, sluter upp bakom frontfagsmodellen och analyserar framtida utmaningar. Danmark Efter den kraftiga nedgången i samband med finanskrisen har återhämtningen i dansk ekonomi varit väsentligt långsammare än till exempel i Sverige och Norge. Även i förhållande till euroområdet har den danska utvecklingen varit svagare och fortfarande ligger BNP på en lägre nivå än före krisen (diagram 1). Diagram 1 BNP, volym, index 2008: kv1=100 Källa: Eurostat

2 2 Det stora prisfallet på dansk bostadsmarknad orsakade en kraftig nedgång i byggandet, samtidigt som de lägre förmögenhetsvärdena på bostäder ledde till ett ökat sparande bland de högt skuldsatta danska hushållen och en neddragning av konsumtionen. Konsumtionen har inte återhämtat sig alls och ligger fortfarande närmare 6 procent under nivån före krisen. I samband med krisen försämrades också arbetsmarknaden kraftigt och arbetslösheten fördubblades på kort tid. Diagram 2 Danmark: Löneökningar och arbetslöshet, procentuell förändring respektive procent av arbetskraften Källa: Danmarks statistik Låga påslag i danska avtal lite högre 2014 Löneökningstakten föll tillbaka från 4,5 procent till 2,5 procent på bara ett år (diagram 2). En ytterligare nedväxling kom till stånd när 2010 års tvååriga löneavtal kom på plats i den privata sektorn. Det vägledande avtalet inom industrin gav då en höjning av lägstlönerna med 1,1 procent första avtalsåret och 1,7 procent andra året. För normallöneområden med endast centrala påslag blev motsvarande ökningstal 1,5 respektive 2,25 procent. Följande år 2011 slöt offentlig sektor nya avtal, också på två år, som innehöll lönefrysningar det första avtalsåret och blygsamma löneökningstal andra avtalsåret. Lönefrysningarna var en följd av den följsamhetsmekanism som finns gentemot privat sektor. Även det tvåårsavtal som slöts 2012 i privat sektor innehöll historiskt låga påslag. Under loppet av 2013 skedde en viss stabilisering på arbetsmarknaden och tillförsikten inom industrin växte. Stämningsläget inför 2014 års förhandlingar i privat sektor var därför något mer optimistiskt än inför 2012 och 2010 års avtalsrörelser. Dessutom hade krisårens låga löneökningar medverkat till att Danmark förbättrat sin kostnadsmässiga konkurrenskraft. Industrins avtal som är vägledande för det så kallade mindstebetalningsområdet, där en stor del av lönebildningen sker på lokal nivå, blev klart i början av februari Avtalet är treårigt, till skillnad från de två föregående överenskommelserna 2010 och 2012 som var tvååriga. Sammantaget är avtalet värt cirka 5,4 procent över treårsperioden, eller 1,8 procent per år. Höjningen av lönerna uppgår till knappt 4,5 procent över perioden och resterande 1 procent förklaras framför allt av avsättning till individuella konton som den anställde kan använda till pension, betald ledighet eller lön.

3 Kostnadsramen för transportavtalet, som är vägledande för normallöneområdet där lönebildningen sker på central nivå, blev knappt 6 procent över tre år. Löneökningen uppgår till 5 procent och övriga förbättringar som avsättning till individuella konton är värda cirka 1 procent. Sammantaget hamnade 2014 års avtal i privat sektor något högre än föregående avtal Återgången till treårsavtal kan möjligen också ses som ett tecken på normalisering efter krisavtalen 2010 och Därmed har Danmark gått samma väg som tidigare Finland och Sverige där man nu är tillbaka i treåriga uppgörelser efter några år med kortare avtalsperioder. Stärkt konkurrenskraft för dansk industri Den försiktigt ökade optimismen i dansk industri är dels ett uttryck för ljusare konjunkturutsikter, men den bottnar också i de senaste årens förbättring av den kostnadsmässiga konkurrenskraften. Man kan dessutom också notera en viss allmän omsvängning i den tidigare ganska negativa synen på dansk konkurrenskraft. Traditionella mått på konkurrenskraft som enhetsarbetskostnader visar visserligen på en tydlig försämring under 2000-talet fram till krisen, både beroende på högre löneökningar än i omvärlden och en svag produktivitetsutveckling, men samtidigt har prisutvecklingen på dansk export varit relativt gynnsam. Ekonomi- och inrikesministeriet konstataterar i rapporten Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret att trots att konkurrenskraften förbättrats de senaste åren återstår fortfarande för dansk ekonomi att återta förlorad mark. Denna syn ifrågasätts dock till exempel av danska LO som får visst stöd av den så kallade produktivitetskommissionen som i sin rapport Danmarks produktivitet hvor er problemerne? rekommenderar att man är försiktig med att utnyttja enhetsarbetskostnader vid internationella jämförelser utan att också ta hänsyn till förändringar i bytesförhållandet - alltså förhållandet mellan priserna på det Danmark exporterar och det man importerar. Diagram 3 Enhetsarbetskostnader i tillverkningsindustrin Index 1995= Danmark Tyskland Finland Sverige Norge Källa: Eurostat Jämför man utvecklingen av enhetsarbetskostnader i Danmark med övriga nordiska länder och Tyskland sedan mitten av 1990-talet ser det onekligen ut

4 som att den danska konkurrenskraften har försvagats (diagram 3). Medan enhetsarbetskostnaderna i Sverige, Finland och Tyskland föll med mellan procent från mitten av 1990-talet fram till finanskrisen, steg de i Danmark med över 20 procent under samma period. Endast den oljedopade norska ekonomin uppvisade en större ökning av enhetsarbetskostnaden. Det är dock viktigt att hålla i minnet vad enhetsarbetskostnaden visar och vad den inte visar. Enhetsarbetskostnaden mäter relationen mellan arbetskraftskostnaderna och volymen varor och/eller tjänster som produceras. Om arbetskraftskostnaderna ökar mer än produktionsvolymen per arbetad timme stiger enhetsarbetskostnaden. Sålunda kan arbetskraftskostnaderna öka mer i ett land än i omvärlden om också produktiviteten ökar mer, utan att konkurrenskraften därför försämras. Alternativt kan konkurrerenskraften upprätthållas om de högre löneökningarna motverkas av en försvagning av växelkursen. Ett problem med enhetsarbetskostnaden som ett mått på konkurrenskraft är dock att den relaterar förändringen av arbetskraftskostnaden med förändringen i produktionsvolymen och att det kan vara svårt att beräkna produktionen i reala termer. Om det till exempel är så att ett land är framgångsrikt med att ta ut högre priser för sina produkter till exempel via hög specialisering, eftersökt design eller hög kvalitet, som inte fångas upp i den beräknade produktionsvolymen, behöver en ökning av den relativa enhetsarbetskostnaden inte vara något problem. I viss mån verkar så vara fallet för dansk industri. Ett sätt att illustrera detta är att jämföra utvecklingen av löneandelen i Danmark med den i konkurrentländerna. Förändringen i löneandelen, eller arbetskostnadsandelen, avspeglar förhållandet mellan utvecklingen av arbetskraftskostnader och den nominella produktiviteten och inte den reala produktiviteten som enhetsarbetskostnaden gör. Löneandelen behöver således inte stiga, trots att arbetskraftskostnaderna ökar mer än den reala produktiviteten, om företagen samtidigt har möjlighet att öka sina priser i motsvarande grad. Diagram 4 Löneandel i tillverkningsindustrin, index 1995= ,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Danmark Tyskland Finland Sverige Norge Källa: Eurostat

5 5 Som framgår av diagram 4 framstår den danska konkurrenskraften som betydligt starkare om den mäts på detta sätt. Jämfört med resten av Norden och Tyskland är det endast det sistnämnda landet som haft en svagare utveckling av löneandelen. Noterbart är också att utvecklingen för Sverige, och i ännu högre grad Finland, framstår som väsentligt mindre gynnsam än om man tittar på enhetsarbetskostnaden. För Norge gäller motsatt förhållande. Ländernas olika branschsammansättning spelar härvidlag en viktig roll för deras respektive prisutveckling. Telekom och skog (Sverige, Finland) har till exempel haft en svag prisutveckling jämfört med läkemedel (Danmark) och produkter relaterade till olje- och gasindustrin (Norge). Samtidigt kan det också vara så att danska företag varit mer framgångsrika än sina utländska konkurrenter med att utveckla till exempel design och kvalitet och därmed mött en högre betalningsvilja hos sina kunder. Det bör noteras att jämförelsen mellan länder är känslig för vilken starttidpunkt som används. I diagram 4 har 1995 använts som starttidpunkt. I Finland och Sverige sjönk till exempel löneandelen kraftigt under första halvan av talet, medan löneandelen steg i Tyskland under samma period. För Finland och Sverige skulle jämförelsen sålunda se mer gynnsam ut, och mindre gynnsam för Tyskland, om starttidpunkten sattes några år tidigare. När det gäller den danska industrins konkurrenskraft har det skett en otvetydig förstärkning de senaste fem åren, både om man tittar på löneandelens utveckling och den relativa enhetsarbetskostnaden. Förstärkningen av konkurrenskraften enligt det sistnämnda måttet har dessutom varit större än vad som framgår av diagram 3 eftersom den danska kronen försvagades under perioden (under 2013 och 2014 har kronen emellertid återtagit en del av den tidigare försvagningen). Norge Lägre löneökningar i Norge men fortsatt högre än i omvärlden Avtalsförhandlingarna i Norge 2014 genomförs i förbundsvisa förhandlingar. Eftersom 2014 är ett huvudförhandlingsår omfattar förhandlingarna inte enbart löner utan också andra frågor. För den fackliga sidan var en uppgörelse om tjänstepensioner ett viktigt krav i 2014 års avtalsrörelse, där man ville få till ett nytt avtal om förvaltningen av den obligatoriska tjänstepensionen. Arbetsgivarsidan ville dock inte inkludera tjänstepensionen i några förhandlingar före 2017 då pensionsreformen ska utvärderas. Någon konkret uppgörelse om tjänstepensionerna uppnåddes heller inte i årets förhandlingar men parterna enades om att gemensamt utreda frågan. När det gäller löneökningarna i det vägledande avtalet mellan parterna inom industrin (Fellesforbundet för LO och Norsk Industri för NHO) blev utfallet en total kostnadsram på 3,3 procent, inklusive en uppskattning av löneglidningen, enligt parternas beräkningar. I stat och kommun pågår förhandlingarna sedan början av april månad och medling har påbörjats eftersom någon uppgörelse inte kommit till stånd under föreskriven tid. Om löneökningarna för hela ekonomin stannar vid 3,3 procent 2014 skulle detta i så fall bli de lägsta löneökningarna sedan I de prognoser som lades fram av Norges Bank och Statistisk Sentralbyrå i mars månad, innan några avtal var klara, räknade man med löneökningar på 3,5 respektive 3,8 procent för Årets, för norska förhållanden, relativt måttliga avtal ska

6 6 bland annat ses mot bakgrund av låga löneökningar i omvärlden och en ökning av arbetslösheten i Norge, om än från låg nivå. Diagram 5 Norge: Löneökningar och arbetslöshet, procent 7 7 Lön 6 5 Prognos Norges Bank Arbetslöshet Källor: Statistisk Sentralbyrå, Norges Bank I genomsnitt har den norska industrins löner ökat med 1½ procentenhet mer per år än i Norges konkurrentländer det senaste decenniet. Till detta kan läggas en förstärkning av kronen med knappt en halv procent per år så att de norska timlönekostnaderna sammanlagt stigit med 20 procent mer än i omvärlden (diagram 6). Under 2013 försvagades dock valutan vilket åtminstone tillfälligt innebar en uppbromsning av utvecklingen med stigande norska relativa lönekostnader. Den snabbare kostnadsökningen i Norge har inte motsvarats av en bättre produktivitetsutveckling än i konkurrentländerna. Att lönerna ändå kunnat öka så snabbt utan en kraftig försämring av vinstläget beror som tidigare redovisats på den gynnsamma prisutvecklingen för norsk export (diagram 4). Diagram 6 Norge: Relativa timlönekostnader, index 2003= Relativ timlön Relativ timlön, gemensam valuta Källa: Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU)

7 7 Innan 2014 års förhandlingar satte igång presenterades en ny utredning om norsk lönebildning. Utredningar om lönebildningen har gjorts i Norge ungefär vart tionde år. Den förra utredningen som gick under namnet Holden IIutvalget, efter ekonomen Steinar Holden, presenterades 2003 och skulle bland annat analysera i vilken mån lönebildningen påverkades av införandet av inflationsmål i penningpolitiken och handlingsregeln i finanspolitiken. Handlingsregeln stipulerar att staten kan ha ett underskott motsvarande 4 procent av landets oljeförmögenhet, medan inflationsmålet innebär att Norges Bank ska sträva mot en inflation på 2,5 procent. I 2003 års utredning kom man fram till slutsatsen att frontfagsmodellen, där den internationellt konkurrensutsatta sektorn är lönenormerande, var fortsatt ändamålsenlig. Syftet med den utredning som blev klar i december 2013, Holden III, var att utvärdera hur lönebildningen fungerat under de 12 år som det nya finans- och penningpolitiska ramverket varit på plats. Dessutom angavs i direktiven att utredningen skulle analysera den höga norska kostnadsnivån och effekter av till exempel en mindre gynnsam utveckling av priserna för norsk export framöver. Det ökade beroendet av olje- och gassektorn för norsk ekonomi, samt effekter av 2004 års EU-utvidgning på norsk arbetsmarknad lyftes också fram inför tillsättandet av utredningen. Slutsatser i rapporten är bland annat att den kostnadsmässiga konkurrenskraften för norsk industri inte bör försvagas, utan efter hand förstärkas, för att inte riskera en snabb nedbanting av den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Utredningen rekommenderar också en mer återhållsam finanspolitik eller i klartext att man använder mindre av oljeförmögenheten än vad handlingsregelns fyra procent anger. I och med att handlingsregeln för ökad användning av oljeförmögenheten infördes 2001 var man i Norge införstådd med att detta skulle driva upp efterfrågan på arbetskraft i både i den hemmamarknadsinriktade sektorn och i den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Detta skulle innebära ökad konkurrens om arbetskraften och leda till högre löneökningar och försvagad konkurrenskraft i exportsektorn. Förväntningar om en något försvagad konkurrenskraft var också skälet till att man i Norge valde att införa ett inflationsmål som ligger något högre (2,5 procent) än i t ex euroområdet (under men nära 2 procent), eller i Sverige (2 procent). Utredningen sluter också upp bakom frontfagsmodellen, det vill säga att den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara normerande för resten av arbetsmarknaden. Införandet av rörlig växelkurs och handlingsregeln ändrar inte på de grundläggande sammanhang som modellen bygger på enligt utredningen. Det poängteras att sambandet mellan löneökningar och konkurrenskraft visserligen blivit mindre direkt eftersom växelkursen också kan ändras. Å andra sidan betonas att löneökningarnas effekt på konkurrenskraften normalt blir starkare med inflationsmål än med fast växelkurs. Vid för höga löneökningar reagerar centralbanken med att höja räntan för att motverka ökad inflation, vilket i sin tur normalt leder till en förstärkning av valutan. Därigenom försämras konkurrenskraften både genom högre löneökningar och genom en starkare växelkurs.

8 8 Utredningen slår fast att industrins konkurrenskraft även fortsättningsvis spelar en viktig roll för analysen av norsk lönebildning, vilket också manifesteras i de årliga rapporter som publiceras inför avtalsförhandlingarna, Grunnlaget for inntektsoppgjørene, där avsnittet om norsk konkurrenskraft upptar en stor del. Denna slutsats står i skarp kontrast till exempelvis Konjunkturinstitutets analys av svensk lönebildning där bedömningar av konkurrenskraften och kostnadsutvecklingen i omvärlden inte har någon plats. I Grunnlaget for inntektsoppgjørene saknas också normativa utsagor om lägstlöner, lämpliga löneökningstakter och skattningar av jämviktsarbetslösheten.

Norge oljan, ekonomin och lönebildningen

Norge oljan, ekonomin och lönebildningen 1 Norge oljan, ekonomin och lönebildningen Norge är Sveriges näst viktigaste exportmarknad och tar emot knappt 1 procent av den svenska varuexporten (se diagram 1). Norrmännen står också för en stor andel

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013

Ekonomiska bedömningar. Inför avtalsrörelsen 2013 Ekonomiska bedömningar Inför avtalsrörelsen 2013 November 2012 Facken inom industrin (FI) är ett samarbetsorgan mellan de fem fackförbund inom industrin som omfattas av "Samarbetet om industriell utveckling

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2007 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2007 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge

Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge Ny avtalsrörelse i ett osäkert ekonomiskt läge PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 211 1 Under hösten 211 inleds en ny större avtalsrörelse som sedan fortsätter under 212. Nya löneavtal som berör minst 2,7

Läs mer

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013

Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 2013 Fortsatt osäkert ekonomiskt läge inför avtalsrörelsen 13 PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 1 51 Under hösten 1 inleds en ny avtalsrörelse som sedan fortsätter under hela 13. Nya löneavtal som berör runt,5

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik

Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik Industrins konkurrenskraft, växelkurs och penningpolitik En rapport av Industrins Ekonomiska Råd, juni 2014 INDUSTRINS EKONOMISKA RÅD Ett nytt Industriavtal gäller från den 1 juli 2011 då det ersatte det

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna

Arbetsmarknadsutsikterna Ura 2010:3 ISBN 978-91-977809-8-8 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2010 Text: Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Text-och bildredigering: Gun Westberg Grafisk

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 Ura 2007:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 och 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2010 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Ura 2003:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004 Bo Gustavsson Torbjörn Israelsson Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna för år 2004

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Konjunkturläget. December 2002

Konjunkturläget. December 2002 Konjunkturläget December Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Konjunktur laget Augusti 2014

Konjunktur laget Augusti 2014 Konjunktur laget Augusti Konjunkturläget Augusti KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-- Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer