FastTV.net AB (publ) Prospekt avseende nyemission samt inför notering på Aktietorget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FastTV.net AB (publ) Prospekt avseende nyemission samt inför notering på Aktietorget"

Transkript

1 FastTV.net AB (publ) Prospekt avseende nyemission samt inför notering på Aktietorget December

2 2 Definitioner och förkortningar ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line BTA Betalda och tecknade aktier DVC Digital Video Compression DVD Digital Versatile Disc IPTV Internet Protocol Television IP-telefoni Telefoni baserat på Internet Protocol ISP Internet Service Provider HDTV High Definition Television FastTV/bolaget FastTV.net AB (publ). FastTV används också, beroende på sammanhang, som övergripande fökortning för FastTV-koncernen. KSEK Tusen svenska kronor LAN Local Area Network MPEG Moving Pictures Experts Group MSEK Miljoner svenska kronor Multicast Sändning i realtid från en plats till många mottagare PDA Personal Digital Assistent PPV Pay-Per-View SDTV Standard Digital Television SEK Svenska kronor SkyCom Sky Communication in Sweden AB (publ) STB Set-Top-Box Streaming Distribution av ljud, bild och data utan mellanliggande lagring och där avkodning av TV-signalen sker simultant. Triple play Kunderbjudande innehållande IPTV, IP-telefoni och bredband. Unicast Sändning från en plats till en mottagare USD Amerikanska dollar VoD Video On Demand VPC VPC AB WAN Wide Area Network WLAN Wireless Local Area Network XDSL Refererar till alla typer av Subscriber Line

3 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Riskfaktorer 12 Generell information 16 Erbjudandet i sammandrag 18 Kommentar från verkställande direktören 21 Central information om FastTV 22 Effekter av SkyComs avknoppning av FastTV 24 Inbjudan till teckning av aktier 26 Bakgrund och motiv 27 Information om de aktier som erbjuds 29 Villkor, anvisningar och övrig information om erbjudandet 30 TV-distribution 34 Marknadens struktur 36 Drivkrafter och trender 38 Marknadens storlek och tillväxt 40 Affärsidé, mål och strategi 42 Verksamhet 46 Framtidsutsikter 53 Utvald finansiell information 54 Proforma balansräkning 61 Övrig finansiell information 63 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 64 Aktiekapital och ägarförhållanden 70 Legala frågor 71 Skattefrågor i Sverige 72 Delårsrapport 1 januari - 30 juni Räkenskaper (avser moderbolaget FastTV.net AB (publ)) 78 Revisors rapport avseende proformaredovisning 86 Revisors rapport avseende historiska finansiella rapporter 87 Bolagsordning 88 Villkor för Teckningsoption /

4 Sammanfattning Följande sammanfattning skall ses som en introduktion till prospektet och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut, varför varje investeringsbeslut skall baseras på prospektet i dess helhet. Den som väcker talan vid domstol i anledning av prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av prospektet. Affärsidé FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och interaktiv underhållning på den skandinaviska marknaden. När den tekniska utvecklingen gör det möjligt kommer Fast-TV att successivt övergå till att distribuera sina tjänster till PC-baserade enheter. Historisk utveckling FastTV grundades i februari 2003 av Claus Michael Drastrup och Stephan Guiance. I december 2003 förvärvade Bonnier Entertainment AB (dåvarande Bonnier Media AB) 91 procent av FastTV. Kvarvarande 9 procent behölls av grundarna. Under 2003 som helt och hållet var ett uppbyggnadsår hade bolaget inga intäkter. Årets resultat efter skatt var KSEK 330. I januari 2004 trädde bolaget i operativ drift i Danmark genom ett operatörsavtal med NVE. I Norge tecknades det första operatörsavtalet med Salten Bredbånd i september I Sverige säkerställdes nationell distributionskapacitet genom ett ramavtal med IP-Only. Vidare så fortsatte uppbyggnaden av FastTV och bolaget definierades till att vara en bredbands-tv-operatör med specialisering på distribution av TV via bredbandsnät i hela Skandinavien. Under året slöts ytterligare ett flertal avtal såväl med programbolag som med andra företag gällande leverans av bolagets programpaket. Under 2004 omsatte FastTV MSEK 1,5 med ett resultat efter skatt på MSEK 1,1. Under 2005 försvann osäkerheten hos programbolagen kring IP-distribution och FastTV skaffade sig IPTV-rättigheter som är i paritet med övriga distributionsplattformar. I juli 2005 inledde FastTV ett samarbete med Rymdbolaget gällande leverans av mottagningstjänster. Under november lanseras tjänsten även i Sverige och bolaget var nu i operativ drift i Danmark, Norge och Sverige. I slutet av 2005 inledde styrelsen i bolaget en analys av marknadssituationen. Analysen resulterade i bedömningen att för att FastTV skulle bli konkurrenskraftigt på marknaden och kunna utvecklas vidare behövdes ett nära samarbete med en bredbandsaktör. Analysen ledde fram till beslutet att försöka finna en ny huvudägare till bolaget. Under 2005 omsatte FastTV MSEK 8,2. Efter ett villkorat aktieägartillskott på MSEK 4,5 blev årets resultat efter skatt MSEK 1,0. I april 2006 förvärvades samtliga aktier i Fast- TV av bredbandsbolaget SkyCom som betalade förvärvet med 10,8 miljoner nyemitterade aktier. På så sätt blev Bonnier Entertainment AB ägare till 3,1 procent av aktierna i SkyCom. Sedan SkyComs förvärv har FastTV-koncernen genomgått vissa kostnadsrationaliseringar i samband med att ett partnerkoncept etableras i Danmark och Norge. Dessutom har ett gemensamt tjänsteutbud utformats tillsammans med SkyCom. I september 2006 beslutade styrelsen i SkyCom att föreslå en extra bolagsstämma att erbjuda aktieägarna i SkyCom att teckna aktier i FastTV vilket beskrivs i detta prospekt. På så sätt arrangeras finansiering samtidigt som SkyCom och FastTV kommer att fortsätta sitt intima samarbete. Mål FastTV har fastställt tre övergripande mål: FastTV skall finnas på alla relevanta distributionsplattformar och nå en majoritet av de Skandinaviska hushållen senast FastTV skall vara etablerat på minst sex marknader FastTV skall under det tredje kvartalet 2008 ha uppnått positivt kassaflöde. 4

5 Strategi FastTVs övergripande strategi för att kunna uppnå bolagets fastställda mål baseras huvudsakligen på två parallella och kompletterande strategier anpassade till den skandinaviska marknaden. 1) Partnerkoncept för ökad kundtillströmning. 2) Utökade distributionsmöjligheter genom lansering av PCTV. Förutom de två nämnda strategierna som utgör grunden i bolagets verksamhet så har FastTV gjort följande strategiska överväganden: Interaktivitet och valmöjligheter attraherar nya kunder och ökar kundlojaliteten. Cross-marketing och gratistjänster driver ytterligare kunder. PCTV skapar mervärde för STB-kunder. Minimera investeringar i infrastruktur. Fortsatt expansion på ytterligare marknader. Marknadsaspekter TV-distribution Broadcast-TV TV-sändningar utvecklades ur radioteknik och distribueras genom marknät via antenn, satellit eller kabel. Aktörer som sänder TV på detta sätt brukar vanligtvis kallas för programbolag. TV-kanalerna skickas som radiosignaler, varje mottagare tar emot respektive TV-kanal genom en kanalväljare som motsvarar en särskild radiofrekvens, precis som på en radio. Det är på detta sätt traditionella TV-sändningar går till både analoga och digitala oberoende av om de levereras via antenn, satellit eller kabel. Det kommersiella värdet av det traditionella TVutbudet bedöms minska avsevärt. I framtiden bedöms inte utbudet kunna driva tillväxten av antalet abonnenter på samma sätt som tidigare. I takt med att IPTV och andra tjänster introduceras prognostiseras att detta kommer att bli avgörande komponenter som bidrar till tillväxten av antalet abonnenter och därmed ökade intäkter. Konsumenternas krav på nya tjänster bedöms försvaga affärsmodellen för de traditionella programbolagen. Digital-TV Utvecklingen av digital komprimering har haft en dramatisk effekt på vilket sätt TV-signaler distribueras. Tidigare överfördes TV-signaler uteslutande med hjälp av analog teknik vilken kräver mycket stort utrymme i de olika frekvensbanden. Utvecklingen inom digital komprimering har gjort det möjligt att skicka betydligt större innehåll fler TV-kanaler på motsvarande frekvensband som en enda analog TV-kanal 1. Komprimeringstekniken MPEG-2 har använts av TV-bolagen i över ett decennium. Digital-TV sänds oftast med MPEG-2 i en hastighet av 3-8 Mbps. Nyligen har en vidareutveckling av MPEG-2, MPEG-4 utvecklats till en ännu effektivare kompressionsteknik. Med MPEG-4 formatet reduceras bandbreddsbehovet dramatiskt vilket gör att konsumenterna kan ta del av streaming-tjänster, fler kanaler men även HDTV via de traditionella kopparnäten 2. Digital-TV distribueras via fyra olika plattformar. Antingen markbundet via antenn, satellit, kabel eller via IP över bredband. I samtliga fall behöver användaren en speciell avkodare. Denna kan vara integrerad i TV-apparaten eller finnas i en separat STB. IPTV IPTV är ett TV-format som distribueras via bredband. Produktutbudet som IPTV möjliggör är betydligt mer flexibelt jämfört med andra former för distribution av digital-tv och kan utgöra en kombination av bland annat gratis-tv, betal-tv, HDTV, on-demand tjänter, online-spel samt en mängd nedladdningsmöjligheter av såväl nyheter som filmer och annan underhållning. IPTVs främsta konkurrensfördel är interaktiviteten som gör att konsumenterna själva kan göra aktiva val. Källor: 1. journey-tv-signal) 2. Global D. P

6 Marknadens struktur När aktörernas roller inom digital media i allmänhet och digital-tv i synnerhet skall beskrivas är det viktigt att särskilja rollerna de olika aktörerna. Den s k värdekedjan inom digital-tv ser ut på följande sätt: Rättighetsägare Programbolag Operatörer Nätägare Konsument Källor: 1. IPTV broadband meets broadcast, the network television revolution. 2. Drivkrafter och trender Marknadslandskapet för TV-distribution är på väg att genomgå en stor förändring. Det ökande antalet TVkanaler har medfört att konkurrensen om tittarna är knivskarp både för programbolagen och TV-operatörerna. Utvecklingen av bredbandstjänster direkt till hemmen sker i snabb takt och förutom bredbandsaccess erbjuds en rad andra tjänster som delvis konkurrerar med de traditionella TV-kanalerna. Detta förutspås kunna leda till en revolution i branschen, där de traditionella programbolagen och TV-operatörerna måste förbättra och utveckla sina produktutbud om dessa skall kunna behålla sina tittare och abonnenter 1. FastTV bedömer att de starkaste drivkrafterna och trenderna är: Marknadslandskapet för TV-distribution genomgår en stor förändring. Tillgång till bandbredd styr marknadens storlek. Teknikutvecklingen kortar värdekedjan. Konsumenten interagerar och gör aktiva val. IPTV driver en omstrukturering av produktutbudet. Nya affärsmodeller krävs. Marknaden förutspås att konsolideras. I stapeldiagrammet till höger visas den prognostiserade utvecklingen av antalet IPTV-abonnenter i världen 2. Tjänster och verksamhetsområden Verksamheten bedrivs genom bolagets s k Mediaportal. Bolagets samtliga tjänster erbjuds via denna Mediaportal och verksamheten består i att utveckla och marknadsföra dessa tjänster mot konsumenter, huvudsakligen privatkonsumenter. För att kunna få tillgång till FastTV krävs att kunden har bredband anslutet till sitt hushåll och att anslutningen är minst 8 Mbit/s för att tjänsten skall fungera väl. Hushållets nätoperatör måste dessutom ha FastTVs tjänster i sitt nät. FastTVs Mediaportal FastTV är en integration av flera olika upplevelser via FastTVs Mediaportal. Det innebär att TVn är interaktiv och det öppnar för en lång rad möjligheter för direkt kommunikation med omvärlden via TVn. I abonnemanget ingår tillgång till FastTVs Mediaportal, där kunden väljer mellan olika kanalpaket. Oberoende av vilket kanalpaket kunden väljer, kan denne dessutom på surfa på Internet, skicka e-post med hjälp av det medföljande tangentbordet och beställa IPTV abonenter (miljoner) Asien Europa Nordamerika Resten av världen 6

7 filmer direkt till sin TV. Följande tjänster erbjuds för närvarande i FastTVs Mediaportal: TV Hyrfilmer (video-on-demand) Internet i TVn E-post i TVn TV-Guide Produkter och tjänster under utveckling FastTVs tjänsteutbud är under ständig utveckling. För närvarande fokuseras främst på att utveckla och lansera PCTV samt Triple play. Enligt bolagets planer avses PCTV att lanseras på den skandinaviska marknaden under Likaså planeras en Triple play-tjänst att introduceras under I övrigt arbetar bolaget löpande med att förfina sitt befintliga programutbud samt att kontraktera rättigheter till fler TV-kanaler och interaktiva tjänster. Konkurrenssituation Att verka som operatör inom TV-branschen handlar om att förhandla till sig rättigheter och sedan paketera dessa i attraktiva erbjudanden. Rättigheterna säljs av programbolagen och tilldelas huvudsakligen per territorium, distributionskanal och tekniksegment. FastTV anser sig ha en fördel mot sina primära konkurrenter då bolaget redan har förvärvat ett stort antal rättigheter avseende innehåll. FastTV har endast en distributionsform idag som innebär att innehållet levereras digitalt till konsumenterna via en STB. FastTV ser detta som framtidens sätt att distribuera TV vilket bekräftas av att två av de största aktörerna, Canal Digital och Viasat, även har börjat att avsätta resurser till IPTV. FastTV betraktar aktörer som erbjuder en tjänst som i konsumentens ögon uppfattas som ett alternativ till FastTVs tjänst som konkurrenter, även om tjänsterna inte nödvändigtvis är helt lika på alla punkter. En del av aktörerna finns enbart i ett land, andra verkar i flera länder. Finansiell information i sammandrag Mot bakgrund av att FastTV bildades under 2003 finns endast tre års historisk finansiell information att tillgå. Nedan presenteras sammanfattande räkenskaper för den konsoliderade FastTV-koncernen för perioden Räkenskaperna är upprättade i enlighet med IFRS. Resultaträkningar (KSEK) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Årets resultat Balansräkningar (KSEK) Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder Efter den i detta prospekt presenterade nyemissionen kommer FastTV-koncernen att ha likvida medel om KSEK samt ha en soliditet på 76 procent. Nedan presenteras en proforma balansräkning som om emissionen presenterad i detta prospekt var genomförd den 30 juni Proforma balansräkning (KSEK) 30 juni 2006 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa Tillgångar Eget kapital Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder

8 Framtidsutsikter FastTV har sedan 2003 fram till idag byggt upp ett företag som är anpassat för att ta tillvara de affärsmöjligheter som bedöms finnas i samband med att IPTV inom kort förväntas slå igenom som distributionsform. Bolaget har bland annat lagt ner stora resurser på att etablera goda relationer till de internationella innehållsleverantörerna. Detta har lett till att FastTV säkrat TV-rättigheter för cirka 100 TV-kanaler genom avtal med 25 programbolag. Stora resurser har även lagts ner på den tekniska infrastrukturen. Idag har FastTV tillgång till en modern och utvecklingsbar huvudcentral med avancerade övervaknings- och stödsystem samt ett nationellt stamnät. Bolaget har idag cirka abonnenter på den skandinaviska marknaden och ett partnerkoncept som ger FastTV tillgång till kostnadseffektiva distributionskanaler för sitt produktutbud. Bredbandskapaciteten i accessnäten ökar, kompressionsteknikerna för distribution av TV förbättras ständigt och processorerna i datorerna blir allt snabbare. Det är FastTVs fasta övertygelse att denna utveckling kommer att leda till att TV i framtiden kommer att distribueras över Internet. Konsekvensen av den beskrivna teknikutvecklingen är att strukturen på marknaden för TV-distribution kommer att slås sönder. Den s k värdekedjan kommer att förändras! Avregleringen på telemarknaden samt utbyggnaden av nya infrastrukturer (fiber/lan) leder till att tidigare etableringshinder i form av infrastrukturinvesteringar nu blivit väsentligt lägre. Den allt ökande sammanblandningen av produktsegment på marknaden har inneburit att aktörer som tidigare i princip endast levererade en produkt, idag inom ramen för sin teknologi levererar flera produkter. Så kallade Triple play-erbjudanden TV, telefoni och bredband i en tjänst har blivit standard. För att försvara sina marknadsandelar är det dock troligt att de traditionella aktörerna antingen kommer att köpa upp eller på något annat sätt liera sig med de nya aktörerna. FastTVs närmast förestående milstolpar är: att under 2006 kunna erbjuda marknaden en sammanhållen Triple play tjänst bestående av TV, bredband och telefoni. att under 2007 introducera PCTV. att utveckla befintliga partneravtal samt att inleda samarbeten med ytterligare partners i syfte att få tillgång till kostnadseffektiva distributionskanaler och reducera den finansiella risken. Sammantaget bedömer styrelsen och ledningen för FastTV att bolaget står väl förberett inför de stora förändringar som IPTV-distribution förväntas innebära. Styrelse och ledande befattningshavare FastTVs styrelse består av följande personer: Hans Larsson Håkan Broberg Samuel Hägglund De ledande befattningshavarna i bolaget är: Stephan Guiance, VD FastTV.net AB (publ) Claus Drastrup, VD FastTV.net AS (Danmark) Magnus Roubert, Ekonomichef Bolagets revisor är auktoriserade revisorn Bo Wennertorp. 8

9 Aktiekapital och ägarstruktur Antalet aktier i FastTV uppgår före den i detta prospekt presenterade emissionen till Aktierna har ett kvotvärde på SEK 0,02 och aktiekapitalet uppgår till SEK Bolaget har följande ägarstruktur: Aktieägare Antal aktier Andel kapital och röster SkyCom ,0% Övriga * ,3% Större placerare * ,7% Stephan Guiance ,5% Claus Drastrup via bolag ,5% Summa ,0% * 1 Dessa aktier har delats ut av SkyCom till de aktieägare som på avstämningsdagen den 31 oktober 2006 var aktieägare i SkyCom. * 2 Denna post ägs av ett fåtal större placerare som förvärvat sina respektive aktieinnehav i en riktad emission. Se även avsnittet Ägarstruktur på sid 70. Intressekonflikter och transaktioner med närstående Mellan bolaget och de personer som nämns under rubrikerna Styrelse, Ledande befattningshavare och, Revisor på sid 68-69, eller andra personer i ledande befattningar förekommer inga intressekonflikter. Ersättning till bolagets VD, chefen för det danska verksamheten samt Ekonomichefen utbetalas för närvarande som konsultarvode. Förutom denna relation förekommer det ej och har ej heller förekommit, några avtalsförhållanden eller andra särskilda överenskommelser mellan bolaget och större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon av dessa personer valts in i bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning. FastTV eller dess dotterbolag, har ej lämnat lån, ställt garantier, lämnat säkerheter eller ingått borgensförbindelser till förmån för någon styrelseledamot, ledande befattningshavare, revisor eller annan till bolaget närstående person. Riskfaktorer Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av risktagande och en investering i FastTV skall anses som extra riskfylld då bolaget befinner sig i en tidig expansionsfas. Några av de s k riskfaktorer som kan få betydelse för FastTVs framtida utveckling och som en investerare skall beakta är att bolaget har en begränsad verksamhetshistoria där negativa resultat täckts upp med villkorade aktieägartillskott och koncernbidrag, att bolagets affärsmodell måste anses som oprövad, att det pågår ett flertal förändringar i marknadsstrukturen som kan komma att påverka bolaget, att det finns tekniska risker, att bolaget är beroende av att erbjuda kvalitativa produkter och distributionsformer, att det finns ett beroende av partners för IP-telefoni och bredband så att s k Triple play kan erbjudas och att det även finns ett beroende av goda relationer till innehållsleverantörer. Det kan heller inte uteslutas att ett framtida finansieringsbehov uppstår, att en snabb tillväxt anstränger den egna organisationen vilket kan påverka och öka beroendet av nyckelpersoner och rekrytering och att myndigheters agerande kan verka negativt på bolaget. Bolaget är dessutom påverkat av konkurrenternas agerande och den allmänna konjunkturen. Slutligen bör påpekas att det alltid finns en osäkerhet i framtidsbedömningar samt att bolagets aktie påverkas av en generell aktiemarknadsrisk. Dessa riskfaktorer är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 9

10 Erbjudandet i sammandrag, tidsplan och upptagande till handel Riktad emission Emissionen riktar sig till aktieägarna i SkyCom som på avstämningsdagen den 27 november 2006 var aktieägare i SkyCom. Rätt till teckning Sexton (16) innehavda aktier i SkyCom ger rätt att teckna en (1) aktie i FastTV. För varje tecknad aktie medföljer en vederlagsfri teckningsoption som under perioden 1 februari mars 2008 ger rätt att teckna en aktie i FastTV till teckningskursen SEK 1,50. Teckningskurs SEK 1,0 Teckningstid 1-15 december 2006 Likviddag 15 december 2006 Antal aktier som tillkommer vid emissionen Utspädning 36,4 procent Upptagande till handel på Aktietorget Omkring den 11 januari 2007 Emissionsgarant Jesper Stevrin Garantins omfattning 100 procent Tilldelningsprinciper I de fall samtliga aktier inte tecknas med vid teckning teckningsrätt skall styrelsen, utan stöd av teckningsrätter inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta i vad mån tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätt skall äga rum samt hur sådan eventuell tilldelning skall ske. Styrelsens avsikt är att, i det fall emissionens garant avstår teckning till förmån för övriga tecknare som önskar teckna aktier utan teckningsrätt, fördela dessa aktier till de vilka anmält intresse för teckning. Styrelsen förbehåller sig dock rätten att prioritera anmält intresse från personer i bolagets ledning, styrelse eller andra personer som bedöms vara av särskild betydelse för bolagets verksamhet och resultat. Emissions-, garantioch börsnoteringskostnader MSEK 3,4 Bakgrund till avknoppning, emission och notering FastTV anser att bolagets utveckling under och hittills under 2006, bekräftar att bolagets strategi varit riktig. I takt med att bredbandsutbyggnaden fortgår närmar sig tidpunkten då FastTV fullt ut kan inleda kommersialiseringen av IPTV och Triple play. Detta gör att bolaget ser ljust på framtidsutsikterna och bedömer att bolagets expansionsplan har goda möjligheter att kunna verkställas enligt plan. En fortsatt utveckling kräver dock expansionskapital. Bland annat till investeringar i teknik, utrustning och organisation men även till ökade insatser inom marknadsföring och försäljning. Dessutom bedöms behovet av rörelsekapital att öka. Motivet till emissionen är således att anskaffa expansionskapital till bolagets fortsatta utveckling. Att delvis knoppa av FastTV från SkyCom bedöms öka flexibiliteten för FastTVs framtida expansion. Efter genomförd emission kommer SkyCom att vara största aktieägare i FastTV med en rösteoch kapitalandel på 37,9 procent. Denna nivå bedöms vara lämplig för att SkyCom fortsatt skall axla huvudansvaret för FastTVs utveckling men samtidigt skapa flexibilitet för FastTV när det gäller att säkra kompletterande partners för bredbandsaccess. Noteringen av bolagets aktie på Aktietorget bedöms av FastTV att öka uppmärksamheten på bolaget och dess tjänster från kunder, kapitalmarknaden, media och allmänhet. Med en marknadsnoterad aktie ökar också förutsättningarna att genomföra förvärv genom att betala, helt eller delvis, med nyemitterade aktier i bolaget. Bolaget bedömer vidare att noteringen stärker bolaget i dess befintliga och nya relationer till kunder och samarbetspartners samt att det blir lättare att attrahera, behålla och motivera nyckelmedarbetare i bolaget. 10

11 Barcleys English Premier League. Foto PrB. 11

12 Riskfaktorer Allt företagande och ägande av aktier är förenat med ett visst mått av risktagande och en investering i FastTV skall anses som extra riskfylld då bolaget befinner sig i en tidig expansionsfas. Nedan anges några av de faktorer som kan få betydelse för Fast- TVs framtida utveckling. Faktorerna är inte framställda i prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. Tänkbara investerare uppmanas därför att, utöver informationen som framkommer i detta prospekt, göra sin egen bedömning av tänkbara riskfaktorer och deras betydelse för bolagets framtida utveckling. Begränsad verksamhetshistoria och negativa resultat FastTV grundades 2003 och har således en kort verksamhetshistoria (se även avsnittet Historisk utveckling på sid 22). Bolagets hittillsvarande verksamhet har fokuserats på utveckling och förberedelser inför de som bolaget bedömer det, stora affärsmöjligheter som bland annat den pågående teknikutvecklingen kommer att medföra. Det finns ingen säkerhet eller garanti för att bolagets affärsinriktning eller valda strategier kommer att resultera i ökad omsättning och förbättrad lönsamhet under en väsentligt längre framtida tidsperiod. Oprövad affärsmodell Mot bakgrund av bolagets korta verksamhetshistoria och det faktum att bolaget ännu inte fullt ut kommersialiserat sina tjänster, måste bolagets affärsmodell anses vara oprövad. FastTVs affärsmodell grundar sig på att ett antal faktorer får genomslag i framtiden, bland annat att utbyggnaden av höghastighetsbredband fortskrider enligt bolagets bedömningar, att FastTV lyckas bibehålla och utveckla goda relationer till rättighetsägarna av det TV-innehåll som distribueras via bolaget, att bolaget lyckas utveckla framgångsrika relationer till telekombolag och Internet Service Providers (ISPs) så att bolagets målsättning att lansera s k Triple play kan infrias samt att regulatoriska frågor rörande IPTV-distribution är lösta. Förändringar i marknadsstrukturen Den bransch som FastTV verkar inom genomgår för närvarande stora strukturella förändringar. Detta gäller marknadens struktur i allmänhet och de olika aktörernas roller i den s k värdekedjan i synnerhet. Mot bakgrund av teknikutvecklingen, främst utbyggnaden och tillgången till höghastighetsbredband, så bedöms den traditionella värdekedjan bestående av rättighetsägare, programbolag, operatörer och nätägare att slås sönder i framtiden. Genom successivt införande av digital-tv och IPTV i synnerhet påverkas framförallt rollerna för programbolagen samt operatörerna. Även rättighetsägarna påverkas då dessa ser stora möjligheter att själva distribuera sitt innehåll direkt till konsumenterna. Emellertid, förändringen av marknadens struktur har inletts men det kommer att ta flera år innan den funnit en fastare form. Det finns inga garantier för att FastTVs bedömingar och strategi rörande marknadens struktur kommer att infrias och om bolagets bedömningar visar sig vara helt eller delvis felaktiga, kan det komma att påverka bolagets framtida omsättning och lönsamhet på ett negativt sätt. Risker relaterade till teknikutvecklingen FastTV har formulerat sin affärsmodell huvudsakligen baserat på att utbyggnaden och tillgången till höghastighetsbredband kommer att ske i en viss omfattning i framtiden. FastTVs affärsmodell bygger på att bolaget samlar och marknadsför TV-innehåll för att sedan distribuera detta via IPTV. Denna distribution förutsätter både en fortsatt bredbandsutbyggnad, men även att utvecklingen av andra distributionstekniker ADSL och xdsl fortgår enligt plan. Kvalitativ distribution av IPTV förutsätter dessutom att komprimeringstekniken MPEG-2 och dess uppföljare MPEG-4 utvecklas enligt plan. Dessutom är det av stor vikt att bolagets Set-Top-Boxar (STB) löpande kan utvecklas så att dess funktionalitet motsvarar konsumenternas krav. Om dessa tekniska faktorer inte utvecklas i enlighet med bolagets planer, kan det komma att påverka bolagets framtida omsättning och lönsamhet på ett negativt sätt. Det 12

13 kan inte heller garanteras att framtida teknikutveckling kommer att bli framgångsrik och accepteras av kunderna samt att eventuell ny teknik kan tas i bruk utan störningar i verksamheten. Triple play-tjänster Många branschbedömare är eniga om att för att vara framgångsrik inom FastTVs marknadssegment så krävs att aktörerna kan erbjuda s k Triple play. Med detta menas att IPTV, IP-telefoni och bredbandsaccess erbjuds i en och samma tjänst och förbindelse till konsumenten. Innehållet i dessa erbjudanden kommer att variera men det är av stor betydelse för FastTVs utveckling att bolaget kan komplettera sitt IPTV-erbjudande med IP-telefoni och bredsbandsaccess i hela Skandinavien. Acceptans av bolagets övriga tjänster Förutom Triple play-erbjudanden som bedöms utgöra grunden för tjänsteutbudet i framtiden så är det av avgörande betydelse att FastTV lyckas med sin paketering av sitt totala tjänsteutbud. Konsumenternas krav ökar ständigt och för att kunna attrahera och bibehålla kunderna krävs att FastTV lyckas tydliggöra ett tjänstekoncept som attraherar konsumenten. Bolaget måste dessutom vara lyhörd för konsumenternas förändrade krav så att detta tjänstekoncept löpande kan utvecklas och förfinas. Det finns inga garantier för att bolagets strategival rörande tjänsteutbud kommer att leda till en fortsatt förbättrad marknadsposition. Tjänsternas kvalitet och distributionsformer FastTV bedömer att dess framtidsutsikter till en del kommer att bero av bolagets förmåga att tillhandahålla tjänster som motsvarar konsumenternas tekniska krav. Förutom det grundläggande kravet att IPTV-tjänsterna skall distribueras med den kvaliteten att de motsvarar traditionell TV-distribution, är det viktigt att samtliga tjänster motsvarar konsumenternas övriga tekniska krav. Det är också viktigt att distribuerat innehåll, oberoende av distributionsform, kan tas emot på de plattformar som konsumenterna önskar. Vare sig det är en vanlig TV, stationär eller bärbar dator, mobiltelefon eller PDA, så måste FastTV anpassa sitt tjänsteutbud så att det motsvarar konsumentens krav och önskemål. Det kan ej försäkras att tjänsternas kvalitet och distributionsformer kommer att motsvara FastTVs och dess kunders krav. Ready-to-market Mot bakgrund av den pågående förändringen av marknadsstrukturen och i synnerhet bredbandsutbyggnaden så kommer det vara avgörande för bolagets utveckling att när tekniken tillåter full kommersialisering av IPTV, att bolaget är förberett för att omedelbart inleda en aggressiv bearbetning av marknaden. FastTV måste vara ready-to-market när den optimala tidpunkten inträffar för en bredare marknadsföring. Det finns dock inga garantier för att FastTV kan utnyttja detta tillfälle eller att bolaget kan identifiera den optimala tidpunkten för detta. Detta s k tidsfönster kan dessutom komma att stängas snabbare än beräknat. Beroende av partners för IP-telefoni och bredband För att kunna leverera Triple play-tjänster är FastTV till viss del beroende av partners. Bolagets strategi är inte att själva äga teknik och distributionskanaler för IP-telefoni och bredband. Denna del av bolagets Triple play erbjudande avses säkras via partners och allianser. Det kan ej försäkras att FastTVs lyckas ingå kvalitativa och långsiktiga partnerskap och/ eller allianser i syfte att säkerställa en konkurrenskraftig Triple play-tjänst. Det kan inte heller garanteras att sådana partnerskap och allianser medför att FastTV hamnar i en icke önskvärd beroendeställning till dessa aktörer. Beroende av innehållsleverantörer För att FastTV skall lyckas sätta samman ett konkurrenskraftigt programutbud fordras att bolaget bibehåller och utvecklar sina redan goda relationer till de större innehållsleverantörerna. Eftersom dessa 13

14 innehållsleverantörer, vilka i många fall även är rättighetsägare, själva kommer att kunna leverera sitt innehåll direkt till konsumenten, huvudsakligen filmer, s k video-on-demand, kan det inte uteslutas att vissa av dessa utvecklar affärsmodeller där försäljning av visst innehåll till annan TV-aktör, inte ingår. Det kan heller inte försäkras att FastTVs nuvarande innehållsleverantörer och i framtiden eventuellt tillkommande leverantörer, alltid kan leverera sitt innehåll med utlovad kvalitet och inom utsatt leveranstid. Sådana situationer kan leda till störningar i FastTVs verksamhet och leda till ett minskat förtroende hos kunderna med en lägre försäljning som följd. Framtida finansieringsbehov FastTVs planerade expansionsplan kommer att vara kapitalkrävande. Dessutom bedöms behovet av rörelsekapital att öka. Om ett ytterligare kapitalbehov uppstår finns ingen garanti för att ytterligare kapital kan anskaffas på fördelaktiga villkor, eller att sådant anskaffat kapital är tillräckligt för att finansiera verksamheten enligt lagd expansionsplan, eller att sådant kapital kan anskaffas över huvudtaget. Om ytterligare finansiering arrangeras genom ägarkapital, innebär ytterligare nyemissioner av aktier för nuvarande aktieägare såvida de inte deltar i sådana eventuella emissioner en utspädning av deras ägarandel i FastTV. Nyckelpersoner och rekrytering FastTV verkar inom ett expansivt marknadssegment som dessutom är under förändring och är beroende av kvalificerad och motiverad personal inom alla funktioner. Det är av stor vikt att bolaget lyckas locka till sig och bibehålla nyckelpersonal samt att dessa upplever FastTV som en stimulerande arbetsgivare. För att lyckas med detta kommer det att ställas stora krav på professionell ledning och profilering av bolaget samt att prognostiserad utveckling infrias. Viktiga faktorer är förutom intressant arbetsmiljö även ekonomiska incitamentsprogram. Snabb tillväxt anstränger organisation En förväntad hög tillväxttakt i bolaget kommer bland annat innebära ett kontinuerligt behov av rekrytering och utbildning av personal. Detta kan komma att ställa stora krav på bolagets ledning och övriga organisation. Det kan även innebära utmaningar för ledningen att motivera redan befintliga medarbetare, då vissa av dessa kan komma att tvingas till andra arbetsuppgifter i takt med att bolaget organisation kan komma att förändras. För att lyckas med detta krävs det av FastTV att bolagets organisation kan utvecklas på ett ändamålsenligt sätt och att detta kan ske i ett snabbt tempo. Osäkerhet i framtidsbedömningar I detta prospekt redogör FastTV på ett flertal ställen för bolaget framtidsbedömningar och antaganden som ligger till grund för bolagets valda strategi. Samtliga bedömningar och antaganden är ledningens och styrelsens bästa skattningar av den kommande utvecklingen. Det skall dock betonas att framtida bedömningar och antaganden endast är just framtida bedömningar av en tänkbar utveckling. Det finns således inga garantier för att den prognostiserade utvecklingen kommer att infrias. Konjunkturkänslighet Liksom många andra företag är FastTVs försäljning, lönsamhet och investeringsstrategi beroende av det allmänna konjunkturläget. I synnerhet påverkas FastTV av konsumenternas köpkraft. Myndigheter och tillstånd FastTVs tjänster påverkas direkt och indirekt av lagstiftning. För närvarande råder en osäkerhet rörande vissa regulatoriska frågor. Det kan inte försäkras att lagstiftningen i framtiden ej kan komma att ändras. Om så sker kan detta innebära ökade kostnader för bolaget vilket i sin tur kan påverka bolagets försäljning och lönsamhet på ett negativt sätt. Det kan inte heller försäkras att bolaget i all framtid lyckas uppfylla de regulatoriska kriterierna för att bedriva sin verksamhet. 14

15 Aktiemarknadsrisk En tänkbar investerare i FastTV bör iakttaga att en investering i bolaget är förknippad med hög risk och att det inte kan försäkras att aktiekursen kommer att ha en positiv utveckling. Aktiekursen påverkas även av utomstående faktorer utanför FastTVs påverkan och kontroll. Även om bolagets verksamhet utvecklas positivt finns en risk att en investerare vid försäljningstillfället gör en förlust på sitt aktieinnehav. Det kan heller inte garanteras att aktien kommer att handlas med tillräcklig likviditet så att en investerare kan avyttra sitt aktieinnehav utan att påverka aktiekursen negativt. Ökad konkurrens Några av FastTVs konkurrenter är idag stora och etablerade industriföretag med starka finansiella resurser. Det kan inte försäkras att bolagets konkurrenter kan komma att reagera snabbare på nya teknikkrav och nya marknadsbehov samt att de, i jämförelse med FastTV, kan avsätta väsentligt mer resurser till marknadsföring av sina respektive tjänster. Samtidigt påskyndar en konkurrenssituation marknadsbearbetningen och därmed också konsumenternas mognad, vilket FastTV välkomnar. Övriga risker Bland övriga risker bör nämnas prisrisk. Priskonkurrens kan komma från ekonomiskt starka aktörer som genom prisreduktioner snabbt försöker öka sina marknadsandelar eller etablera sig med snarlika eller angränsande tjänster. Eftersom FastTV befinner sig i en tidig expansionsfas kan det inte uteslutas att en investering i bolaget rymmer särskilda risker såsom att det investerade kapitalet helt eller delvis går förlorat och/eller att den uppnådda ägarandelen i bolaget utspädes genom framtida nyemissioner. 15

16 Generell information Detta prospekt har upprättats med anledning av den förestående emissionen i FastTV.net AB (publ). Förkortningarna FastTV och bolaget används på ett flertal ställen i detta prospekt. Med detta menas FastTV. net AB (publ) men också, beroende på sammanhang, som förkortning på FastTV-koncernen. Aktierna i FastTV kommer att upptas till handel på den av Finansinspektionen auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. Handel i bolagets aktier kommer bland annat att kunna följas på Internetadressen samt på de ledande affärstidningarnas sidor för börskurser under Aktietorget. Aktietorget som är en reglerad marknadsplats under Finansinspektionens tillsyn, har beslutat att notera FastTVs aktie. Notering beräknas ske den 11 januari Handelsposten kommer att omfatta aktier. Bolaget följer i sin informationsgivning tillämpliga lagar och författningar samt rekommendationer som gäller för aktiemarknadsbolag noterade vid auktoriserad marknadsplats. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom FastTVs hemsida Erbjudandet riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får inte distribueras till annat land där distribution eller inbjudan kräver åtgärder enligt föregående mening eller strider mot lag i sådant land. För detta prospekt gäller svensk lag. Tvist på grund av innehållet i detta prospekt skall avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol exklusivt. Registrering hos Finansinspektionen Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004. Godkännandet och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. De nya reglerna för prospekt som infördes den 1 januari 2005 möjliggör spridning av prospektet inom hela EES. I förekommande fall kan person som med anledning av detta prospekt väcker talan mot FastTV bli tvungen att själv stå för översättningskostnad av prospektet. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion Handlingar som bolagets bolagsordning eller årsredovisningar som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för inspektion på bolagets huvudkontor med adress FastTV.net AB (publ), Årstaängsvägen 17c, SE Stockholm. Handlingarna finns även tillgängliga i elektroniskt format på bolagets hemsida Om aktieägare eller tänkbara investerare önskar ta del av dessa handlingar i pappersformat, vänligen kontakta bolagets huvudkontor på telefonnummer Uttalanden och bedömningar om framtiden Detta prospekt innehåller uttalanden och bedömningar av framtidsinriktad karaktär som återspeglar styrelsens nuvarande uppfattning och bedömning om framtida tänkbara händelser och finansiell utveckling. Orden avser, bedömer, förväntar, skall, förutser, planerar, prognostiserar, anser, borde och liknande uttryck anger att informationen i fråga handlar om framtidsinriktade uttalanden och bedömningar. Även om bolaget anser att gjorda uttalanden och bedömningar om framtidsinriktad information är rimliga, kan inga garantier lämnas att dessa uttalanden och bedömningar kommer att infrias. Framtidsinriktade uttalanden och bedömningar uttrycker endast bolagets antaganden vid tidpunkten för prospektets publicering. Läsaren uppmanas att ta del av den samlade informationen i prospektet och samtidigt ha i åtanke att bolagets framtida utveckling, resultat och framgång kan skilja sig väsentligt från bolagets nuvarande uttalanden och bedömningar. Bolaget gör inga utfästelser att offentligt 16

17 uppdatera eller revidera framtidsinriktade uttalanden och bedömningar till följd av ny information, framtida händelser eller annat utöver vad som krävs enligt lag. Information från tredje part Detta prospekt innehåller information om Fast- TVs marknad och bransch inklusive historisk marknadsinformation och branschprognoser. Bolaget har hämtat denna information från ett flertal källor, bland annat branschorganisationer, branschpublikationer, marknadsundersökningar från tredje part och allmänt tillgänglig information, exempelvis Internet. Varken bolaget, styrelsen, ledande befattningshavare eller bolagets huvudaktieägare garanterar att informationen från dessa källor är korrekt. I synnerhet skall påpekas att marknadsprognoser i olika former är förenade med stor osäkerhet och att inga garantier kan lämnas att sådana prognoser kommer att infrias. Bolaget försäkrar att den information från tredje man som förekommer i detta prospekt, såvitt bolaget känner till och genom jämförelse med annan information som offentliggjorts av berörd tredje man, har återgivits korrekt och att inga uppgifter har utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Utöver information från utomstående, sammanställer även FastTV viss marknadsinformation baserad på branschaktörer och andra aktörer som tillhandahåller analytiskt information. FastTVs interna marknadsundersökningar och bedömningar har ej verifierats av oberoende experter och bolaget kan inte garantera att en tredje part eller någon av Fast- TVs konkurrenter som använder andra metoder för datainsamling, analyser och beräkningar av marknadsdata, kommer att erhålla eller generera samma resultat. 17

18 Erbjudandet i sammandrag Riktad emission Emissionen riktar sig till aktieägarna i SkyCom som på avstämningsdagen den 27 november 2006 var aktieägare i SkyCom. Rätt till teckning Sexton (16) innehavda aktier i SkyCom ger rätt att teckna en (1) aktie i FastTV. För varje tecknad aktie medföljer en vederlagsfri teckningsoption som under perioden 1 februari mars 2008 ger rätt att teckna en aktie i FastTV till teckningskursen SEK 1,50. Teckningskurs SEK 1,0 Teckningstid 1-15 december 2006 Likviddag 15 december 2006 Garant Jesper Stevrin Garantins omfattning 100 procent Tidpunkt för notering på Aktietorget Omkring 11 januari 2006 Handel i BTA Från och med den 6 december 2006 till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket. Antal aktier som tillkommer genom emissionen Tidpunkter för ekonomisk information FastTV lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari 31 december. Delårsrapport jan sept november 2006 Bokslutskommuniké februari 2007 Delårsrapport jan - mars maj 2007 Årstämma 2007 juni 2007 Årsredovisning 2006 juni

19 Välj det paket som passar dig! FastTV Mediaportal innehåller TV (FastTVBasic), Bio, Internet och E-post allt direkt i din TV. 1 FastTVBasic (Fast TV Mediaportal) 69 kr/mån TV Bio Internet E-post 2 FastTVPaketet 199 kr/mån TV Bio Internet E-post * 3 FastTVBasic och Canal+ 229 kr/mån TV Bio Internet E-post 4 FastTVPaketet och Canal+ 379 kr/mån Svensk filmindustri TV Bio Internet E-post * FastTVExtra (kräver FastTVPaketet) FastTVNordic* DR1, DR2, TV2 Danmark, NRK1, NRK2, TV2 Norge, FTV Hustler TV 24 timmar Tillkommande kostnader FastTV Mediabox FastTV Mediabox, hyra 69kr/mån FastTV Mediabox, köp 799kr (köp gäller endast extra Mediaboxar) Avgifter Anslutningsavgift Fakuraavgift (ej vid autogirobetalning) 498kr 30kr/faktura Halvårsavgifter (fr.o.m. månad 7) FastTV Paketet 249kr/halvår FastTV Basic 49kr/halvår Extra FastTV Mediabox 49kr/halvår * Kommer senare Denna prislista presenterar FastTVs ordinarie priser. För information om lokala erbjudanden kontakta FastTV Kundservice. FastTV förbehåller sig rätten att ändra priserna. 19

20 Svensk filmindustri Star 20

21 Kommentar från verkställande direktören Jag har i olika roller arbetat med TV-distribution i Sverige de senaste 17 åren. Jag har under denna tid aldrig varit med om att så mycket hänt på marknaden på så kort tid, som under de senaste tre åren. Då har vi i Sverige dessförinnan ändå gått ifrån en situation där hushållen endast haft möjlighet att välja mellan två analoga TV-kanaler, till en situation där hushållen idag kan välja bland hundratals digitala TV-kanaler. Redan 1999 hade jag tankar om att TV i framtiden kommer att distribueras via IP. Bakom dessa tankar låg ett resonemang om att på sikt skulle de svenska hushållen få tillgång till höghastighetsbredband samtidigt som den bandbredd som en TV-kanal kräver för att distribueras skulle minska genom att komprimeringstekniken förbättras. Detta tillsammans med att processorkapaciteten i våra datorer dessutom fördubblades var 18:e månad ledde mig entydigt fram till analysen om att IPTV är framtiden. Det som kittlade med dessa tankar var för mig två saker, dels möjligheten att skapa en interaktiv kommunikation med varje enskilt hushåll och erbjuda kunderna möjligheten att titta på vad de vill precis när de vill och inte när TV-kanalerna vill, dels möjligheten att bryta de TV-distributionsmonopol som Kabel-TV bolagen representerar. Sedan vi grundade FastTV i januari 2003 har vi arbetat hårt med att skapa de grundläggande förutsättningar som krävs för att lyckas med en sådan här verksamhet. Vi har lyckats erhålla rättigheter från de största programbolagen, vi har nödvändig infrastruktur på plats, vi har de nödvändiga stödsystemen för att administrera ett IPTV-bolag, men framför allt har vi i vår organisation lyckats samla människor med rätt kompetens och stort engagemang. Nu tar vi nästa steg och stärker vår ställning ytterligare genom att komplettera vår TV-tjänst med bredbandsaccess och telefoni tillsammans med lokala partners i Sverige, Danmark och Norge. Stephan Guiance, VD Min bedömning är att FastTV står väl rustade inför de utmaningar vi har framför oss med bland annat lanseringen av PCTV under nästa år. Vi har varit igång sedan 2003 och har hunnit gjort en stor del av den hemläxa som måste göras för att vara en aktör att räkna med nu när IPTV-marknaden tar fart. Den garanterade emissionen som beskriv i detta prospekt ger oss möjligheten att genomföra våra expansionsplaner och på allvar etablera FastTV som en av de nya aktörerna på marknaden. Välkommen som aktieägare i FastTV net AB (publ)! Stephan Guiance, VD 21

22 Central information om FastTV Associationsform m m. Bolaget grundades i Sverige och registrerades hos Patent- och registreringsverket den 13 februari 2003 och har sedan den 1 april 2003 bedrivit verksamhet under firma FastTV.net AB (publ). Bolaget är publikt (publ). Bolagets stiftare är Bolagsstiftarna i Göteborg AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva administration och distribution av TV-rättigheter samt därmed närliggande verksamheter. FastTV etablerades som ett aktiebolag och bedriver verksamheten under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). FastTVs organisationsnummer är Styrelsens säte är Stockholm kommun. Huvudkontorets adress är: Årstavängsvägen 17c, SE Stockholm. Historisk utveckling Nedan presenteras en kortfattad sammanfattning av FastTVs historiska utveckling under åren 2003 september Beskrivningen gör inga anspråk på att vara heltäckande FastTV grundades i februari 2003 av Claus Michael Drastrup och Stephan Guiance som tillsammans hade många års erfarenhet från både den svenska och danska Kabel-TV-marknaden fanns en stor osäkerhet hos programbolagen om vad IPTV egentligen skulle komma att innebära. Framförallt var det säkerhets- och rättighetsaspekterna som bekymrade dem. Programbolagen har i många fall inte själva klarerat sitt innehåll för distribution via IP. Trots detta tecknades de första avtalen med programbolag i augusti I december 2003 förvärvade Bonnier Entertainment AB (dåvarande Bonnier Media AB) 91 procent av FastTV. Kvarvarande 9 procent behölls av grundarna. Under 2003 som helt och hållet var ett uppbyggnadsår hade bolaget inga intäkter. Årets resultat efter skatt var KSEK Redan i januari 2004 trädde bolaget i operativ drift i Danmark genom ett operatörsavtal med NVE. I Norge tecknades det första operatörsavtalet med Salten Bredbånd i september I Sverige säkerställdes nationell distributionskapacitet genom ett ramavtal med IP-Only. Under året tecknades även de första distributionsavtalen med ett antal svenska stadsnät. Under 2004 fortsatte sedan uppbyggnaden av FastTV och bolaget definierades till att vara en IPTV-operatör med specialisering på distribution av TV via bredbandsnät i hela Skandinavien. FastTV erbjöd marknaden en interaktiv TV-portal med TVkanaler, videouthyrning (video-on-demand), Internet och e-post allt via den existerande TVn. Under sommaren 2004 formaliserades verksamheten i Danmark genom dotterbolaget FastTV net ApS. Vid verksamhetsårets slut fanns bolaget representerat i Danmark, Norge och Sverige. Under verksamhetsåret slöts ytterligare ett flertal avtal såväl med programbolag som med andra företag gällande leverans av bolagets programpaket. Under 2004 omsatte FastTV MSEK 1,5 med ett resultat efter skatt på MSEK 1, Under 2005 försvann osäkerheten hos programbolagen kring IP-distribution och FastTV skaffade sig under året IPTV-rättigheter som är i paritet med övriga distributionsplattformar. Under 2005 formaliserades även verksamheten i Norge genom dotterbolaget FastTV net AS och ytterligare ett flertal operatörsavtal ingicks på den norska marknaden. I Sverige tecknades ytterligare distributionsavtal med ett flertal stadsnät. I juli 2005 inledde FastTV ett samarbete med Rymdbolaget gällande leverans av mottagningstjänster. Under november lanseras tjänsten även i Sverige och bolaget var nu i operativ drift i Danmark, Norge och Sverige. 22

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007 Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007 FastTVs starka tillväxt fortsätter Antalet kunder 11 200 (varav tecknade men ej fakturerade kunder var 1 534). Antalet kunder per 2008-02-29 uppgick till cirka 12

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2004 - Resultat under perioden uppgick till 1 750 tkr. - Omsättningen under perioden uppgick till 8 258 tkr. - Avtal med Canal

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Kvartalsredogörelse januari mars 2009

Kvartalsredogörelse januari mars 2009 Pressmeddelande 2009-06-16 Kvartalsredogörelse januari mars 2009 Finansiell information Omsättningen under perioden uppgick till KSEK 12.770 (KSEK 11.100) Resultatet efter skatt uppgick till KSEK -604

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2006

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2006 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2006 Resultatet uppgick till 5,0 Mkr (f.å 2,8 Mkr) Omsättningen under perioden uppgick till 39,0 Mkr (f.å 8,3 Mkr) Resultatet belastas

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005

Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005 Karlstad den 25 augusti 2005 Basiq Networks BN AB delårsrapport för perioden 1 januari till 30 juni 2005 Intäkterna för perioden uppgick till cirka 1,3 MSEK. Rörelseresultatet efter finansiella poster

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2005 Resultatet uppgick till 2,8 Mkr (f.å. 0,7 Mkr) Omsättningen under perioden uppgick till 8,3 Mkr (f.å. 2,0 Mkr) SkyCom förvärvar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse Q1 2014. Community Entertainment Kvartalsredogörelse Q1 2014 Kvartalsredogörelse Q1 2014 20:E MAJ 2014 Community Entertainment unity Entertainment Första kvartalet 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ökade till 394 tkr (169 tkr). RÖRELSERESULTAT (EBITDA)

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2007 Viktiga händelser under året FastTVs företrädesemission är hitintills tecknad till drygt 12 MSEK. FastTVs tillväxttakt ökar och

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676.

fört vid extra bolagsstämma i Uppsala den 8 juli 2009, med aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), 556332-6676. Oasmia Pharmaceutical AB Vallongatan 1 SE-752 28 Uppsala Sweden Telephone +46 18 50 54 40 Fax +46 18 51 08 73 info@oasmia.com www.oasmia.com Vat no SE5563326676 PROTOKOLL fört vid extra bolagsstämma i

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2005

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2005 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 september 2005 Resultatet uppgick till 4,0 Mkr (f.å. 1,7 Mkr) Omsättningen under perioden uppgick till 14,5 Mkr (f.å. 8,3 Mkr) Efter

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701

Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31. Vivoline Medical AB 556761-1701 Delårsrapport 2014-01-01 2014-03-31 Vivoline Medical AB 556761-1701 Med bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007 Viktiga händelser PCTV projektet fortgår med en planerad betaversion i första halvåret 2008. FastTV bedömer att man är bland dem som är

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Panaxia Security AB (publ) Prospekt avseende nyemission samt inför börsnotering på NGM Equity

Panaxia Security AB (publ) Prospekt avseende nyemission samt inför börsnotering på NGM Equity Panaxia Security AB (publ) Prospekt avseende nyemission samt inför börsnotering på NGM Equity Juni 2006 Erbjudandet i sammandrag Riktad emission Emissionen riktar sig till allmänheten och professionella

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Bokslutskommuniké januari - december 2014

Bokslutskommuniké januari - december 2014 Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) Org. Nr: 556634-1300 Aktietorget: XTRA Bokslutskommuniké januari - december 2014 Turn-around och omstrukturering genomförd, omsättning och resultat bottnade i kvartal

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG

Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Handlingar inför årsstämma i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG Fredagen den 21 maj 2010 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i REACHIN TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG 1. Stämmans öppnande. fredagen den 21 maj

Läs mer

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.)

INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER. I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA AKTIER I TRAVKOMPANIET STALL BLÅ AB (publ.) 2 Erbjudandeprospekt för Travkompaniet Stall Blå AB (publ.) organisationsnummer 556606-9331 Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK

Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 793 (-2 793) KSEK AroCell AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 046 (-2 546) KSEK Resultat per aktie uppgick till -0,17

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer i ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 Innehållsförteckning Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av obligationer

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Bästa Q1 i företagets historia

Bästa Q1 i företagets historia Delårsrapport 2013-07-01 till 2013-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Bästa Q1 i företagets historia TiksPac-konceptet gör skillnad och skapar attityder som säger att det inte är okej att skräpa ner!

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015

Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Kvartalsrapport, januari till och med mars 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 729 (f å KSEK 738) Periodens resultat uppgick till KSEK -310 (f å KSEK -101) Resultat per aktie: SEK -0,008 (f

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2003-29 februari 2004 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 53 (222) TSEK Resultat efter skatt 90 (- 539) TSEK Resultat per aktie 0,23 (-0,8) SEK per aktie Som tidigare meddelats har Taurus Petroleum

Läs mer

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program.

Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 15-2503 Stockholm 20 februari 2015 Tillägg 2014:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. NICOCCINO HOLDING AB (publ) Handlingar inför extra bolagsstämma i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Måndagen den 13 april 2015 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i NICOCCINO HOLDING AB (publ) Förslag till dagordning 1. Stämmans

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169

Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Bokslutskommuniké 2013-01-01 till 2013-12-31 STAR VAULT AB 556709 1169 Sammanfattning av bokslutskommuniké Tolv månader (2013-01-01 2013-12-31) Nettoomsättningen uppgick till 2 324 169 SEK (2 214 971).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer