BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (Steg-1) Kursstart i Malmö Sista anmälningsdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (Steg-1) Kursstart i Malmö 2012-02-03 Sista anmälningsdag 2012-01-09."

Transkript

1 BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (Steg-1) Kursstart i Malmö Sista anmälningsdag Sverigehälsan AB IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på (IPULS-nr: ) INTEGRATION OCH BREDD! Som deltagare i vår grundläggande psykoterapiutbildning har du möjlighet att parallellt deltaga i vår ettåriga utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) helt utan extra kostnad

2 BASUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED PSYKODYNAMISK INRIKTNING (Steg-1) Kursstart i Malmö: Sista ansökningsdag: Sverigehälsan AB genomför i samarbete med Paul Benér Psykologbyrå en grundläggande utbildning i psykoterapi, en så kallad steg-1 utbildning, med start den 3 februari Utbildningen bedrivs under fyra terminer. Den fjärde terminen är en fördjupningstermin som utifrån ett modernt psykodynamisk perspektiv ger kunskaper om modern korttidspsykoterapi, krisbemötande och krisbehandling samt om stress och stresshantering, utmattning och återhämtning. Examinator är Christer Sandahl, professor i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet. Utbildningen bedrivs i Sverigehälsans lokaler i Malmö. Utbildningen har en psykodynamisk inriktning med teoretisk förankring i objektrelationsteori, självpsykologi och affektpsykologi. Dessa teorier lägger tonvikt på människan som en relaterande varelse med en inre värld bestående av tidigare upplevelser och erfarenheter. I den inre världen formas genom livet mönster för hur man upplever sig själv och sin omvärld. Dessa mönster blir avgörande för hur man handlar i lika situationer. Goda livserfarenheter bidrar till mer kompetenta handlingsmönster, ett större välbefinnande och realistisk självutveckling. Med goda livserfarenheter avses trygga relationer som skapar möjlighet att känslomässigt smälta och bearbeta vad man har varit med om. Omvänt skapas psykisk ohälsa och ett relativt större beroende av omvärlden när viktiga erfarenheter i livet förblir obearbetade. Den teoretiska undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, lärarledda seminarier, övningar och smågruppsdiskussioner. Lärarna ansvarar för respektive delkurs och har alla lång klinisk erfarenhet samt undervisningsvana. Undervisning sker med en utbildningsdag varannan vecka och är förlagd till fredagar under ojämna veckor med start fredagen den 3 februari. Deltagarna förutsätts läsa in litteraturen parallellt med undervisningen. Utbildningens mål Utbildningens mål är att kunna tillämpa redskap för att främja psykisk hälsa och personlig utveckling. Deltagarna ska efter genomgången utbildning kunna: - tillämpa ett psykoterapeutiskt arbetssätt i yrkesutövningen - medverka i behandlingsprogram på institutioner som bedriver psykoterapeutisk verksamhet - bedriva psykoterapi under handledning - bidra till utformningen av psykosociala program - tillämpa kunskaper om hur yttre stress, trauman och särskilda livsbetingelser kan leda till kriser och psykisk ohälsa. Utbildningen är också en grundutbildning för den som vill fortsätta till den treåriga legitimationsgrundande utbildningen i psykoterapi. Utbildningens huvudmoment Utbildningen består av fem huvuddelar: - Teori - Handledning - Egen psykoterapi - Psykoterapisammanfattn ing - Fördjupningstermin

3 Teori Teorin, 280 timmar, omfattar flera ämnesområden uppdelade på kurser som examineras var för sig. Följande ämnesområden ingår: - utvecklingspsykologi - psykopatologi (orientering kring olika diagnossystem och olika synsätt) - psykoterapeutisk teori och metod - vetenskapsteori och etik - psykodynamisk kunskapsteori och objektrelationsteori - målsättningsfrågor - utrednings- och samtalsmetodik - kristeori och krisbemötande - psykosomatik - korttidsterapi - stresshantering Handledning Handledningen, 120 timmar, sker i grupper om tre deltagare. Handledningen påbörjas i slutet av första terminen och pågår i drygt tre terminer, 2 timmar/vecka. Den är processinriktad så att deltagarna arbetar med en och samma patient i minst ett år. Terapipatienten väljs i samråd med handledaren. I handledningen integreras teoretiska kunskaper, egen personlighet och tidigare professionella erfarenheter i det psykoterapeutiska arbetet. Handledaren har speciell handledarkompetens. Handledningen äger rum på handledarens mottagning eller i Sverigehälsans lokaler. Egen psykoterapi Kursdeltagarna ska själva genomgå egen psykoterapi för att skaffa sig god kännedom om den egna personligheten. Psykoterapin kan ske individuellt (50 timmar) eller i grupp (120 timmar). Den bör påbörjas senast under första studieterminen. Den egna psykoterapin ska ha psykodynamisk inriktning. Psykoterapeuten ska vara legitimerad av Socialstyrelsen. Nu pågående eller nyligen avslutad psykoterapi kan räknas. Psykoterapisammanfattning Varje kursdeltagare gör en skriftlig sammanfattning av den patientterapi som bedrivits under handledning. Terapisammanfattningen är ett examensarbete och ska godkännas av handledaren och lärarna för metodkursen Fördjupningstermin Fördjupningen har tre huvudmoment. Det första avser att ge en ordentlig introduktion i tre psykodynamiska korttidspsykoterapimodeller: affektfokuserad korttidspsykoterapi, psykodynamisk counseling och fokuserad tidsbegränsad psykoterapi. Det andra momentet avser krisbemötande och behandling. Här kommer vi att utifrån ett modernt psykodynamiskt tänkande belysa hur man arbetar med kriser individuellt, i grupp och organisatoriskt. Det tredje momentet behandlar stress, utmattning och återhämtning teori, forskning och behandling. Momenten gällande stresshantering sker bland annat i samarbete med Alnarps Rehabträdgård. Examination Examinator i utbildningen är universitetslektor, docent Christer Sandahl, Karolinska Institutet, Stockholm. Lärarna svarar för examinationen av respektive delkurs. Närvaro är obligatorisk, liksom handledares godkännande av patientarbete och psykoterapisammanfattning. Behörighet Behöriga att antas till utbildningen är personer som uppfyller följande krav: - grundläggande behörighet för högskolestudier samt goda kunskaper i engelska enligt betyg från gymnasieskola eller motsvarande

4 - utbildning i och praktisk erfarenhet inom människovårdande eller psykosocialt yrke. I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik, eller psykiatri. Studier kan även ha bedrivits i ett beteendevetenskapligt ämne motsvarande en termins heltidsstudier på universitet eller högskola. Alternativt ska den sökande ha tillgodogjort sig motsvarande kunskaper på annat sätt. I den yrkesutövning som löper parallellt med utbildningen ska en väsentlig del bestå av människovårdande kontakter eller behandlande arbetsuppgifter. De psykoterapeutiska uppgifterna inom utbildningens ram bör lokalmässigt kunna bedrivas på den egna arbetsplatsen. Patienter för utbildningen bör kunna rekryteras från den egna arbetsplatsen. Urval Urval bland behöriga sökande sker på det sätt som ledningen för psykoterapiutbildningen bestämmer. Därvid ska en samlad bedömning göras av den sökandes teoretiska utbildning, yrkesverksamhet, egenterapi samt den sökandes personliga motivering för att genomgå utbildningen. Intervjuer kompletterar antagningen. Utbildningens organisation Kursledare är Paul Benér leg psykolog, spec i klinisk psykologi,leg psykoterapeut, handledare i psykoterapi och gruppanalytiker (IGA). Projektansvarig är Anne-Charlotte Askelöf, Sverigehälsan AB. Om Sverigehälsan Sverigehälsan erbjuder utbildning och kompetensutveckling med fokus på fysisk och mental hälsa, stresshantering och organisationsutveckling. Utbildningarna utgår från vetenskapligt förankrade teorier gällande hälsobefrämjande faktorer. Adress: Sverigehälsan AB, Nils Forsbergs plats 3, Malmö. Telefon E-post: Hemsida: Om Paul Benér Paul Benér har bedrivit mottagning sedan 1985 och har 20 års erfarenhet av kliniskt psykologarbete, vilket inbegriper behandling, utredning, diagnostik samt handledning av personal. Paul Benér är legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi samt legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning. Information om utbildningen Kontakta Anne-Charlotte Askelöf på telefon (direkt:) eller (växel:) E-post: Exempel på litteratur (preliminär) Litteraturlistan är preliminär och kommer att kompletteras med såväl böcker som artiklar. Den omfattar både obligatorisk litteratur och referenslitteratur. Den obligatoriska litteraturen blir i huvudsak på svenska. Viss litteratur är på engelska. Litteraturan kommer att väljas i samråd med föreläsarna på respektive kurs. Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Natur och Kultur. Basch, M. (1995). Doing brief psychotherapy. New York: Basic Books. Basch, M. (1992). Practicing Psychotherapy. USA: Basic Books. Belin, S (1993). Vansinnets makt. Natur och Kultur. Bowlby, J. (2001). En trygg bas: Kliniska tillämpningar av bindningsteorin. Natur och Kultur. Buirski, P. & Haglund, P. (2001). Making Sense Together. New Jersey: Jason Aronson Inc. Casement, P. (1992). Att lära av patienten. Göteborg: Göteborgs Psykoterapiinstitut. Casement, P. (2003). Att lära av våra misstag. Göteborg: Göteborgs Psykoterapiinstitut. Bendix, T. (1978). Din nervösa patient - det terapeutiska samtalet. Studentlitteratur. Carlberg, G. (1995, andra utg.). Dynamisk utvecklingspsykologi Coren, A. (2001). Short-Term Psychotherapy. A Psychodynamic Approach. Hampshire: Palgrave. Crafoord, C. (1994). Människan är en berättelse. Natur och Kultur.

5 Cullberg, J. (2001). Dynamisk psykiatri i teori och praktik Natur och Kultur. Cullberg, J. (2000). sykoser: Ett humanistiskt och biologiskt perspektiv. Natur och Kultur. Davis, M. (1991). Boundary and Space. UK: H. Karnac. Doctare, C. (2000). Hjärnstress. Kan det drabba mig? Runa förlag. Falk, K, Lönnroth, A. (1999). Nära döden - nära livet. W & W Freud. S. (1996). Orientering i psykoanalys. Natur och Kultur. Fonagy, P. (2000). Attachment Theory and Psychoanalysis. USA: Other P. Glantz A S, Hamreby M. (1996). Tillämpad psykoterapi - En metod för den kliniska vardagen. Del 1 & 2. Sfp monografi serie nr 42 och 43. Gomez, L. (1996). Introduction to Object Relations. UK: Free Association Books Gordan, K. (2000). Professionella möten: Om utredande, stödjande och psykoterapeutiska samtal. Natur och Kultur. Hammarlund, C-0. (2001). Bearbetande samtal. Natur och Kultur. Havnesköld, L. & Risholm Mothander, P. (2002). Utvecklingspsykologi. Psykodynamisk teori i nya perspektiv. Liber. Holmes, J. (2001). The Search for the Secure Base. USA: Taylor & Francis Books Ltd. Holmqvist,R. (2007). Relationella perspektiv på psykoterapi. Stockholm: Liber Igra, L. (1983). Objektrelationer och psykoterapi. Natur och Kultur. Jemstedt, A. (1993). Den skapande impulsen. Natur och Kultur. Klein, M. (2000). Kärlek, skuld och gottgörelse. Natur och Kultur. Kohon, G. (1991). Bortom orden. Natur och Kultur. Malan, D. (1997). Psykoterapi och psykodynamisk vetenskap. Natur och Kultur. McDougall, J. (1995). Jagets teatrar: Illusion och sanning på psykoanalysens scen. Natur och Kultur. McDougall, J. (1989). Theatres of the Body: A Psychoanalytic Approach to Psychosomatic Illnesses. USA: Norton & Co. (Kroppens teatrar. N ok, 1991) McWilliams, N. (2000). Psykoanalytisk diagnostik Wahlström & Widstrand. Monsen, J. T. (1996). Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik Del 1. Insikten nr 5, sid Monsen, J. T. (1997). Affekternas roll i psykoterapeutisk teori och teknik Del 2. Insikten nr 1, sid Monsen, J. T. (1990). Klinisk psykologi. Stockholm: Runa. Näslund, G. K. (1998). Borderline personlighetsstörning. Natur och Kultur. Olsson, H. & Sörensen, S. (2001). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Liber. Perris, C. (2000). Band för livet. Natur och Kultur. Perris, C. & Perris, H. (1998). Personlighetsstörningar Uppkomst och behandling i ett utvecklingsperspektiv. Natur och Kultur. Persson, T. (1995). Att möta människor i kris. Om kristeori och krisbistånd. Studentlitteratur. Sigrell, B (1991). Narcissism. Natur och Kultur. Sigrell, B. (2000). Psykoanalytiskt orienterad psykoterapi. Natur och Kultur. Stern, D. (2000). Ett litet barns dagbok Natur och Kultur. Thomése, P.F. (2003). Skuggbarn. Om en sorg. W & W. Tudor-Sandahl, P. (1992). Den fängslande verkligheten. Wahlström & Widstrand. Tudor-Sandahl, P. (1990). Det omöjliga yrket. Wahlström & Widstrand. Wachtel, R (2008). Relational theory and the practice of psychotherapy. New York: The Guilford Press Weinryb, R. M. & Rössel, R. J. (1991). Karolinska Psychodynamic Profi le - KAPP. Danderyd: Pilgrim Press. Wetterberg, L (1997). Psykiatri i fickformat. Widlund, 1. (red)(1989). Gruppanalytiska perspektiv. Natur och Kultur. Winnicott D.W. (1993). Den skapande impulsen. Natur och Kultur. Winnicott D. W. (1997). Lek och verklighet. Natur och Kultur.

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013

SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 SVERIGEHÄLSANS KURSER & UTBILDNINGAR 2013 LANDETS LEDANDE UTBILDNINGAR INOM HÄLSA Välkommen till Sverigehälsan ditt kunskapsforum inom hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016

UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 Sjuksköterskeutbildning Socionomutbildning Kyrkomusikerutbildning Teologiutbildning Psykoterapiutbildning Uppdragsutbildning INNEHÅLL REKTOR 3 OM ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA 4 SJUKSKÖTERSKEUTBILDNING

Läs mer

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1)

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Inledning Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas läkande, befriande

Läs mer

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 1 Wise Mind AB www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT-MBKT/ACT) med möjlighet till två andra inriktningar

Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT-MBKT/ACT) med möjlighet till två andra inriktningar Bergströms 2015-05,version 7 Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT-MBKT/ACT) med möjlighet till två andra inriktningar - en outstanding utbildning i kognitiv psykoterapi som ger dig mer

Läs mer

Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding

Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Utbildning i Organisationspsykologi Konsultation, Handledning, Coaching, Personligt ledarskap och Teambuilding Specialistutbildning inom arbetslivets psykologi för psykologer med 7,5 poäng/termin. 2015

Läs mer

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm

Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Vårdnadsutredningar och upplysningar enligt FB 6:19 och 6:20 15 högskolepoäng avancerad nivå Ht 2015 - Vt 2016 Stockholm Vårdnadsutredningar och

Läs mer

Utbildning i familjeoch nätverksarbete vid särskilda ungdomshem

Utbildning i familjeoch nätverksarbete vid särskilda ungdomshem Allmän SiS-rapport 2001:8 Utbildning i familjeoch nätverksarbete vid särskilda ungdomshem Av Margareta Hydén ISSN 1404-2584 Förord Statens institutionsstyrelse, SiS, svarar för planering, ledning och drift

Läs mer

För ett friskare Sverige!

För ett friskare Sverige! För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin Medverkande/utställare Medverkande/utställare Affekta Affekta är ett nätverk av legitimerade psykologer

Läs mer

Forsa folkhögskola. Mer om utbildningen

Forsa folkhögskola. Mer om utbildningen Mer om utbildningen De kunskaper du får på beroendeterapeututbildningen ger dig en bred bas som vilar i aktuell forskning och beprövade erfarenheter. De kursansvariga Chris Barrett och Catarina Hedblom

Läs mer

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel,

Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson, musikterapeut fil. mag. och ordförande i SAM, Titti Fränkel, i p a r e t k i s Mu ikterapeuter bedrivs av mus m so rm fo pi ra Konstnärlig te t SSR emikerförbunde anslutna till Akad 1 Skriften har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av Märith Bergström-Isacsson,

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie

Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie GÖTEBORGSUNIVERSITET PSYKOLOGISKAINSTITUTIONEN Terapimottagningarna vid de psykologiska institutionerna i Göteborg, Lund och Umeå en deskriptiv, jämförande studie Charlotte Andersson Examensarbete 12 hp

Läs mer

Godkänd som specialist kurs inom Arbetslivets psykologi:

Godkänd som specialist kurs inom Arbetslivets psykologi: Godkänd som specialist kurs inom Arbetslivets psykologi: UTBILDNING I ORGANISATIONSPSYKOLOGI inom HANDLEDNING, COACHING, KONSULTATION, PERSONLIGT LEDARSKAP OCH TEAMBUILDING Utbildningens upplägg Utbildningen

Läs mer

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS

Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management for Quality and Change, 60 ECTS Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap Dnr: 495/2004-510 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram med ämnesbredd i ledarskap för kvalitet och förändring, 40 poäng Master Programme in Management

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare

Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Projekt Västkompetens Yvonne Andersson - projektledare Besöksadress: Skärgårdsgatan 4, 414 58 Göteborg Telefon: 076 118 93 63 E-post: yvonne.ma.andersson@vgregion.se INBJUDAN TILL UTBILDNING! Projekt Västkompetens

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION

STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, & ORGANISATION STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER SKYTTEHOLMS KURSGÅRD, EKERÖ 17 22 JUNI 2010 LEDNING, TILLHÖRIGHET & ORGANISATION EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER I ARBETSLIV OCH SAMHÄLLE

Läs mer

Psykoterapeuters berättelser om arbetets personliga konsekvenser

Psykoterapeuters berättelser om arbetets personliga konsekvenser [ Lat. söka ] Psykoterapeuters berättelser om arbetets personliga konsekvenser En pilotstudie Ola Lindgren Rapport 1/05 Forskning och folkhälsa Landstinget i Värmland Psykoterapeuters berättelser om arbetets

Läs mer

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument

Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Originalets titel: Familjefokuserad omvårdnad - ett strategidokument Copywright Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne Syrén

Läs mer

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin

För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin För ett friskare Sverige! PsykoterapiMässan 6-8 maj 2010 Stockholm City Conference Centre Norra Latin arrangerar PsykoterapiMässan 2010! Stiftelsen har till ändamål att främja psykisk hälsa genom psykoterapi.

Läs mer

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer