AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad"

Transkript

1 AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

2 Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder 6 Fokusområde 2 hållbar sortering med ökad återvinning 8 Fokusområde 3 hållbar hantering för en renare miljö 10 Strategier för avfallsplanens genomförande 12 Handlingsplaner för avfallsplanens genomförande 13 Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige 2016-XX-XX Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas på VA SYDs hemsida vasyd.se. Avfallsplanen har tagits fram med konsultstöd från Tyréns stadsutvecklingsavdelning, Britt-Marie Fagerström och Johanna Hellsten. 2

3 Förord Skåne är en region som växer, både befolkningsmässigt och ekonomiskt. Tillväxten är på många sätt positiv för samhällsutvecklingen, men den medför också utmaningar. Traditionellt hänger tillväxt och konsumtion ihop hög tillväxt och ökad konsumtion ger ökade avfallsmängder. För en hållbar utveckling av samhället, där vi kan tillgodose våra behov idag utan att äventyra nästa generations möjligheter att tillgodose sina, behövs en mer hållbar konsumtion med minskade avfallsmängder. Vi behöver bli bättre på att minska mängden avfall samtidigt som vi återanvänder och återbrukar mer. Det avfall som ändå uppkommer behöver vi hantera på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta förutsätter att vi som bor och är verksamma i vår kommun börjar göra andra val och agera på nya sätt, i vår vardag hemma, i skolan och på jobbet. För att det ska ske behöver möjligheterna att göra de rätta valen bli fler och det är här avfallsplanen kommer in. Denna avfallsplan är resultatet av många aktörers gemensamma tankearbete kring framtidens avfallshantering i vår kommun och i regionen. Vår kommun har tillsammans med Sysav och dess övriga tretton ägarkommuner samarbetat för att komma överens om gemensamma inriktningar för utvecklingen av regionens avfallshantering. De gemensamma fokusområden och mål som har arbetats fram visar på ett tydligt utvecklingsbehov av avfallshanteringen i flera led. Från påverkan på den enskilda kommuninvånarens val och beteende i sin vardag via utformningen av insamlingssystemen till en miljöriktig och kvalitetssäker hantering av det insamlade och sorterade material som sker i nästa led. Det här är ett strategiskt dokument för utvecklingen av kommunens avfallshantering till år För att arbetet med avfallsplanens genomförande ska bli framgångsrikt behöver vi vara många som hjälps åt, både i våra yrkesroller och som privatpersoner. Vi hoppas att du vill vara med i arbetet för en mer hållbar avfallshantering i Burlövs kommun och i Malmö stad. 3

4 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete Avfallsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen där fokusområden och effektmål anger riktningen för Burlövs kommuns och Malmö stads utvecklingsarbete på avfallsområdet till år Arbetet med Burlövs kommuns och Malmö stads avfallsplan för år inleddes under 2014 och har genomsyrats av ett brett engagemang och samarbete. Arbetet har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga 13 ägarkommuner, som har arbetat fram gemensamma fokusområden och effektmål. Dessa områden och mål finns också i den regionala kretsloppsplanen. Med denna gemensamma grund kan resurser nyttjas effektivt och olika aktiviteter i hela avfallskedjan samordnas för att ge förutsättningar för ett framgångsrikt utvecklingsarbete under perioden. En central del av arbetet har också varit att engagera en bredd av aktörer som är verksamma inom respektive kommun, exempelvis kommunala politiker samt representanter från kommunala förvaltningar, avfallsentreprenörer, fastighetsägare, näringsliv, handel, föreningar, kunder och intresseorganisationer. Synpunkter från dessa aktörer har fångats in genom enkät och workshop med framtidens avfallshantering i fokus. Det har även genomförts en barndialog på regional nivå. Syftet har varit att fånga upp synpunkter och information från så många intressenter som möjligt tidigt i arbetet. Idéerna och förslagen har påverkat utformningen av fokusområden och effektmål. Avfallsplanen styrs också av lagstiftning. Varje kommun ska ha en avfallsplan enligt miljöbalken. Avfallsplanen ska enligt lag innehålla kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. En övergripande utgångspunkt som är gemensam inom hela EU är den lagstiftade avfallshierarkin, som visar vägen för prioritering och utveckling av framtidens avfallshantering. Enligt avfallshierarkin är prioritet ett att förebygga uppkomsten av avfall eftersom det ger den minsta miljöpåverkan. För det avfall som uppstår gäller att avfallet i första hand ska återbrukas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje hand energiutvinnas. Endast det avfall som inte kan tas tillvara på något annat sätt ska deponeras. Avfallsplanens mål går även hand i hand med en mängd andra mål, planer och program på lokal, regional och nationell nivå. Genomförandet av avfallsplanen kommer att påverka alla som bor och verkar i kommunen. Det kommer att behövas många olika åtgärder för att nå målen, vilket kräver såväl resurser som samarbete mellan många olika aktörer både vad gäller idéer och genomförande. 4

5 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 Det gemensamma arbetet i regionen har resulterat i tre fokusområden, vilka är de områden inom avfallshanteringen som regionen ska satsa på till år Avfallshierarkin genomsyrar fokusområdenas riktning med minskade avfallsmängder, ökad återvinning och minskad miljöpåverkan. Fokusområdena fångar också in avfallskedjans olika delar, från konsumtion och uppkomst av avfall till sortering och vidare hantering av det avfall som uppkommer. Gemensamt för samtliga fokusområden är ordet Hållbar. Hållbarhet innefattar tre perspektiv: ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Alla perspektiven är viktiga att ha med för att utvecklingen av avfallshanteringen ska lyckas och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det innebär samtidigt att avvägningar mellan olika intressen måste göras för att förverkliga fokusområdenas inriktningar. Det gemensamma arbetet i regionen har resulterat i åtta gemensamma effektmål kopplade till fokusområdena. Effektmålen formulerar mer precist vad som ska uppnås tillsammans i Sysav-regionen och i samtliga ägarkommuner fram till Burlövs kommun och Malmö stad har beslutat om tre kompletterande mål. Fokusområdena och effektmålen är summerade nedan. År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015 År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre. År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med år 2015 År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 År 2020 är andelen avvikande tömningar lägre än 2015 År 2020 är andelen kundreklamationer minst lika låg som

6 Fokusområde 1 Hållbar konsumtion för minskade avfallsmängder MÅL År 2020 är den totala mängden hushållsavfall per person mindre än år 2015 Att bryta den generella ökningen av avfallsmängderna är en av de stora utmaningarna för en hållbar utveckling och att minska mängden avfall är ett övergripande mål inom hela EU. Målet innebär att bryta trenden med ökande hushållsavfallsmängder i kommunen och regionen. Målet följs upp genom att mäta mängden hushållsavfall som uppkommer i förhållande till antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. Uppföljningen görs i enlighet med branschens gemensamma statistiksystem Avfall Web. År 2014 var mängden hushållsavfall i regionen 575 kg/person. I Burlövs kommun och Malmö Stad var motsvarande siffra 509 kg/person. År 2020 är den totala mängden textilavfall i restavfallet halverad jämfört med år 2015 Produktion och konsumtion av textil och kläder är ofta förknippad med stor negativ påverkan på miljön och dåliga arbetsförhållanden i produktionsledet. Nationella mål för insamling, återanvändning och materialåtervinning av textilavfall förväntas under avfallsplanens giltighetstid. Målet följs upp genom att mäta mängden textil i restavfallet i förhållande till antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. År 2014 var mängden textil i det insamlade restavfallet i regionen cirka 5 kg/person. I Burlövs kommun och Malmö Stad var motsvarande siffra cirka 9 kg/person. KOMMUNALT MÅL År 2020 är matsvinnet mindre per person än år 2015 Matsvinnet är det onödiga matavfallet det som kunde ha ätits upp om det hade tagits om hand på rätt sätt. Produktionen av mat ger miljöpåverkan på flera olika områden och att minska matsvinnet innebär en minskad miljöpåverkan. Sedan 2012 har mängden matsvinn i Burlövs kommun och Malmö stad minskat. Målet följs upp genom att mäta mängden onödigt matavfall i såväl det utsorterade matavfallet som i restavfallet. Detta görs i förhållande till antal invånare. År 2015 var mängden matsvinn i Burlövs kommun och Malmö stad 19 kg/person. 6

7 MÖJLIGA ÅTGÄRDER För att nå målen inom detta fokusområde kommer en mängd olika åtgärder behöva genomföras. Det kan handla om både långsiktigt kommunikationsarbete och informationskampanjer för att öka kunskapen om sambandet mellan konsumtion och avfall och för att motivera till ändrade konsumtionsbeteenden. Det kan också handla om att skapa praktiska förutsättningar för ändrade konsumtionsbeteenden, exempelvis genom att upprätta system och platser för att byta, låna, hyra, gemensamt äga och reparera saker och lösningar för att göra återbruk och återanvändning möjligt i vardagen. 7

8 Fokusområde 2 Hållbar sortering med ökad återvinning MÅL År 2018 är 50 % av matavfallet utsorterat och behandlat biologiskt så att växtnäring och energi tagits tillvara, år 2020 är nivån ännu högre. Matavfall är ett avfallsslag som berör och engagerar, ändå är det stora mängder som inte sorteras ut. Målet är relaterat till den totala mängden matavfall, eftersom matsvinnet samtidigt behöver minska. Genom biologisk behandling kan växtnäring och energi tas tillvara som biogödsel och biogas. Näringsämnena finns kvar i biogödseln som kan återföras till åkermark. Energin i matavfallet kan omvandlas till biogas som kan användas som drivmedel. Målet ligger i linje med det nationella målet för biologisk behandling av matavfall. Målet följs upp genom att mäta mängden matavfall som sorteras ut och går till biologisk behandling i förhållande till antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. Mängden relateras till den totala mängden matavfall som uppkommer. År 2014 var andelen matavfall som sorterades ut och behandlades biologiskt i regionen 36 %. I Burlövs kommun och Malmö stad var motsvarande siffra också 36 %. År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med 2015 Förpackningar och tidningar är avfallsslag som ska sorteras ut för att återvinnas. Genom materialåtervinning utnyttjas materialet vilket ger en större miljövinst jämfört med energiutvinning. Nya mål för ökad utsortering och insamling av förpackningar och tidningar förväntas under avfallsplanens giltighetstid både nationellt och inom EU. Målet följs upp genom att mäta mängden förpackningar av olika slag samt tidningar i restavfallet i förhållande till antal invånare. Detta görs både för kommunen och för regionen. År 2014 var mängden förpackningar och tidningar i det insamlade restavfallet i regionen cirka 83 kg/person. I Burlövs kommun och Malmö stad var motsvarande siffra 98 kg/person. 8

9 År 2020 är nedskräpningen mindre än år 2016 Nedskräpning ger negativa effekter ur ekonomiska, miljömässiga och sociala perspektiv. Som en del av en hållbar samhällsutveckling är därför en minskning av nedskräpningen viktig. Nedskräpning sker i offentliga miljöer, i naturområden, i vattendrag, i sjöar och hav. Den nationella avfallsplanen innehåller mål om att minska nedskräpningen och under avfallsplanens giltighetstid förväntas krav på att kommunala avfallsplaner ska innehålla åtgärder mot nedskräpning. Målet följs upp genom att mäta nedskräpning på olika sätt. Metoder för mätningar har tagits fram av Håll Sverige Rent, men även andra mätningar kan komma att tas fram och användas. En första mätning görs under år 2016 för både kommunen och regionen. MÖJLIGA ÅTGÄRDER För att nå målen inom detta fokusområde kommer en mängd olika åtgärder behöva genomföras. Det kan handla om både långsiktigt kommunikationsarbete och informationskampanjer för att öka kunskapen om sambandet mellan konsumtion och avfall och för att motivera till ändrade konsumtionsbeteenden. Det kan också handla om att skapa praktiska förutsättningar för ändrade konsumtionsbeteenden, exempelvis genom att upprätta system och platser för att byta, låna, hyra, gemensamt äga och reparera saker och lösningar för att göra återbruk och återanvändning möjligt i vardagen. 9

10 Fokusområde 3 Hållbar hantering för en renare miljö MÅL År 2020 är mängden farligt avfall i restavfallet noll Farligt avfall innehåller ämnen som inte ska spridas vidare i kretsloppet, därför ska det sorteras ut och behandlas separat. Avfallsplanen ska innehålla mål för att minska det farliga avfallets spridning. Målet följs upp genom att mäta mängden farligt avfall av olika slag i restavfallet. Detta görs både för kommunen och för regionen. År 2014 var mängden farligt avfall i restavfallet i regionen 645 ton. I Burlövs kommun och Malmö stad var motsvarande siffra 134 ton. År 2020 är avfallstransporterna fossilbränslefria Transporter har en stor inverkan på miljön. Fossila bränslen kan ersättas med förnyelsebara bränslen, som biogas från matavfall eller etanol tillverkad av raps. Transporter kan också drivas av el som produceras från förnyelsebara källor, som sol och vind. Målet har stark förankring i de nationella miljömålen och det ligger också i linje med Skåne läns och Region Skånes mål om hållbara transporter i Skåne samt Klimatsamverkan Skånes upprop 100 % fossilbränslefritt Skåne Målet följs upp genom att mäta andelen avfallsfordon som används för insamling av hushållsavfallet som körs på fossilbränslefria drivmedel. Detta görs både för kommunen och för regionen. En första mätning görs under år 2016 för både kommunen och regionen. År 2020 är våra intressenters förtroende för hela avfallskedjan större än år 2016 En grundförutsättning för att få fler att sortera ut sitt avfall är att avfallshanteringen upplevs som pålitlig ur alla hållbarhetsaspekter. Avfallskedjan har många aktörer och för att avfallshanteringen ska hålla hög kvalitet krävs att samtliga aktörer gör på rätt sätt, från avfallslämnare via insamlare till avfallsbehandlare. Målet följs upp genom enkätundersökningar som vänder sig till intressenter i hela avfallskedjan, som kunder, fastighetsägare, andra samarbetspartners, politiker, insamlingsentreprenörer och behandlingsföretag. En första mätning görs under år 2016 för både kommunen och regionen. 10

11 KOMMUNALT MÅL År 2020 är andelen avvikande tömningar högst 10 % En kvalitetssäker tömning av avfallsbehållare är viktig för alla parter i insamlingskedjan. Detta innefattar såväl en säker arbetsmiljö som en tillförlitlighet i kundens val av abonnemang och trygga tekniska uppföljningssystem. Målet följs upp genom att mäta andelen avvikande tömningar av det totala antalet tömningar. År 2015 var andelen avvikande tömningar i Burlövs kommun och Malmö stad 25 %. År 2020 är andelen kundreklamationer minst lika låg som 2015 Avfallsverksamheten i Burlövs kommun och Malmö stad har hög tillförlitlighet ur ett kundserviceperspektiv. En ständig utveckling av avfallsverksamheten förutsätter ett bra samarbete med kunden, därför är det viktigt att kundreklamationerna är fortsatt låga. Målet följs upp genom att mäta andelen kundreklamationer av det totala antalet hämtningar. År 2015 var andelen kundreklamationer 0,5 promille. MÖJLIGA ÅTGÄRDER För att nå målen inom detta fokusområde kan det behövas åtgärder för att skapa fler insamlingsplatser så att det blir enklare att lämna farligt avfall. Kommunikationsarbete behöver ske för att öka kunskapen om farligt avfall och för att höja motivationen till att sortera ut det. Vid inköp av nya fordon för avfallsinsamling eller vid upphandling av avfallstransporter kan beställaren ställa krav på fossilbränslefria fordon samtidigt som insatser kan behöva göras för att öka tillgången på fossilfria bränslen. Förtroendet för avfallskedjan kan ökas genom samarbete, insyn och kommunikation mellan avfallskedjans aktörer så att vikten av varje aktörs delaktighet tydliggörs, från avfallslämnare via insamlare till behandlare. 11

12 Strategier för avfallsplanens genomförande Vid sidan av fokusområden och effektmål har det gemensamma arbetet i regionen identifierat några övergripande strategier för att nå målen. Strategierna behöver användas för att avfallsplanens mål ska genomsyra utvecklingen av avfallsverksamheten och som utgångspunkter för de handlingsplaner som ska tas fram årligen. KOMMUNIKATION Avfallsplanens mål kräver beteendeförändring hos alla som bor och är verksamma i kommunen. För att skapa ett förändrat beteende behövs kunskap och motivation. Det kan handla om konsumtionens miljöpåverkan, om alternativa konsumtionsbeteenden och om varför vi ska sortera vårt avfall. För att skapa förtroende och motivation hos allmänheten behövs en öppen och transparent kommunikation. Kommunikation är därför en viktig strategi i förändringsarbetet. TILLGÄNGLIGHET En nyckelfaktor för att kunna nå målen är att det finns fysiska förutsättningar. Platser för att byta, låna och reparera saker samt second hand-butiker behöver finnas tillgängliga, liksom platser där avfall av alla slag kan sorteras och lämnas fastighetsnära. För detta krävs att avfallshanteringen finns med i planeringsprocessen, från översiktsplaner och detaljplaner till bygglovshantering, när samhället byggs och förändras. Det kan också krävas att återvinningscentralerna i regionen utvecklas. Större och resurskrävande satsningar för ökad tillgänglighet behöver samordnas regionalt. SAMVERKAN För att nå målen behöver många olika aktörer bidra. Olika kommunala förvaltningar behöver vara med, till exempel inom stadsbyggnad, parkoch gata, skola och utbildning samt miljö. Därtill spelar aktörer som är verksamma i kommunen en mycket viktig roll, som avfallsentreprenörer, fastighetsföretag, bostadsrättsföreningar, handel, näringsliv, föreningsliv, intresseorganisationer, second hand-aktörer och många andra. Samverkan behövs även i regionen, med Sysav och andra kommuner. För ett effektivt och framgångs-rikt arbete behöver alla dessa aktörer på olika sätt bidra och samverka med varandra. Detta förutsätter i sin tur att det finns goda personalresurser. Medarbetare som kan prioritera, driva och arbeta med avfallsplanens mål och åtgärder kommer att behövas hos flera aktörer inom kommunen. Funktioner som projektledare och inköpare är särskilt viktiga för att verkställa målen. INVESTERINGAR Investeringar i tekniska lösningar och personella resurser är en grundläggande förutsättning för att göra målen möjliga att uppnå. Fler insamlingsplatser för återbruk eller andra fordon för avfallsinsamling är exempel på sådant som kommer att behövas, liksom ny teknik för utveckling och anpassning av avfallsbehandlingen. STYRMEDEL Ekonomiska styrmedel är ett sätt att tydligt visa riktningen på avfallsarbetet. Det blir då ekonomiskt fördelaktigt att göra rätt genom att prioritera miljön och dyrt att göra fel. Genom styrning av avgifternas storlek kan boende och verksamheter i kommunen motiveras att göra det som går i linje med avfallsplanens mål. INNOVATION Avfallsplanens mål förutsätter innovationer, alltså nya idéer och lösningar. Det kan exempelvis handla om nya system för återbruk, nya behandlingsmetoder eller ny avsättning för insamlat material. Med innovationer utvecklas möjligheterna till en mer hållbar avfallshantering. 12

13 Handlingsplaner för avfallsplanens genomförande Avfallsplanen innehåller mål och strategier som är gemensamma för regionen och mål som är specifika för kommunen och målen tar sikte på år Avfallsplanen innehåller däremot inte detaljerade eller tidsatta åtgärder för att nå målen. Därigenom blir det möjligt att under avfallsplanens hela giltighetstid arbeta med de mest relevanta, aktuella eller prioriterade åtgärderna för att nå uppsatta mål. För att nå avfallsplanens mål kommer det att krävas många olika typer av åtgärder med många aktörers engagemang och delaktighet. Handlingsplaner med åtgärder för genomförandet av denna avfallsplan tas fram på årlig basis. Genom att göra urval och prioriteringar av åtgärder årligen skapas en flexibilitet där målen, inte åtgärderna, är i fokus. Strategiernas ledord kan vara en hjälp i arbetet med att konkretisera målen till åtgärder. Av handlingsplanen för respektive år kommer det framgå vilka åtgärder som ska genomföras under året samt vem som ansvarar för dessa. Detta arbete kommer att göras av en arbetsgrupp med representanter från VA SYD och berörda förvaltningar. Arbetsgruppen utses och arbetar på uppdrag av en styrgrupp bestående av tjänstemän från VA SYD och berörda förvaltningar. Ordförandeskapet innehas av VA SYD. Samråd med övriga berörda förvaltningar och andra aktörer ska ske efter behov och samordnas av arbetsgruppen. För att skapa en kontinuerlig uppföljning av avfallsplanen ska en redovisning av måluppfyllelse och genomfört arbete göras till styrgruppen årligen. Förslag till handlingsplan för kommande år ska också läggas fram till styrgruppen årligen. Redovisning av hur arbetet med avfallsplanen fortskrider i förhållande till de övergripande målen ska årligen ske till ansvariga politiska instanser. KOMMUNIKATIONSPLAN För att avfallsplanens mål ska kunna uppnås behöver stora kommunikationsinsatser göras. Detta måste ske på ett systematiskt sätt genom att en kommunikationsplan upprättas årligen. Denna plan ska tas fram av VA SYD. När kommunikationsplanen tas fram ska följande strategier vara vägledande: VA SYD tar ett helhetsansvar för informationen till våra kunder. VA SYD ska vara pådrivande i samverkan med Malmö stad och Burlövs kommun för att nå våra kunder lokalt. Informationen ska anpassas till målgrupper, vara tydlig och förmedlas genom olika medier. Informationen ska ge kunskap, påverka attityder och beteende samt visa på goda exempel. Kommunikationsplanens effekt följs upp genom regelbundna enkäter riktade till våra kunder kring informationens innehåll och form och genom uppföljning av avfallsplanens mål. 13

14 Innehållsförteckning till avfallsplanens bilagor 1 Framtagandet av Burlövs kommun och Malmö stads avfallsplan 16 2 Dagens avfallshantering i Burlövs kommun och Malmö stad Bakgrundsfakta om Burlövs kommun och Malmö stad Avfallskedjan har många aktörer Insamling (system och platser) Hushållsavfall avfall som kommunen ansvarar för att samla in Avfall med producentansvar Avfall som inte innefattas i kommunens eller producenters ansvar Behandling av avfall (system och platser) Återanvändning och materialåtervinning Biologisk behandling Förbränning med energiutvinning Deponering Farligt avfall Kommunikation med kommuninvånarna 25 3 Dagens avfallshantering i Sysavregionen 26 4 Uppföljning av Avfallsplan Det är lätt att välja en hållbar konsumtion Våra användare väljer en hållbar konsumtion Avfallsmängderna minskar Återvinningscentralerna är utformade för att tillvarata produkters värde och livslängd. Detta återspeglas i såväl personligt bemötande som fysisk utformning. Kretsloppsparken i Göteborg kan tjäna som inspiration En utredning om mängden mat som kasseras vid kommunernas samtliga verksamheter är genomförd. Utredningen innehåller en handlingsplan för hur avfallsmängderna ska minska och åtgärder är påbörjade Kommunerna arbetar internt med återanvändning av produkter Det är lätt att välja en hållbar konsumtion Avfallstaxan är utformad för att uppfylla avfallsplanens mål I kommunernas fysiska planer finns plats för insamling av farligt avfall, återvinningscentraler, återvinningsstationer och fastighetsnära insamling Insamlingsplatser för farligt avfall stöds Biogas produceras av matavfall som är insamlat i kommunerna och används som drivmedel för insamlingsfordon och andra fordon Det är lätt att göra rätt Utrymmen och platser för insamling av avfall signalerar attraktivitet, tillgänglighet och enkelhet för alla våra användare Allt farligt avfall sorteras rätt av våra användare, utrymmen och platser för insamling av avfall signalerar attraktivitet, tillgänglighet och enkelhet för alla våra användare 34 14

15 % av matavfallet samlas in och behandlas biologiskt % av hushållsavfallet återvinns genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling Max 25 viktprocent av restavfallet är förpackningar och tidningar Alla nyetablerade butiker med en butiksyta över 3000 m2 har insamling av farligt avfall, el-avfall samt förpackningar och tidningar för våra användare Fastighetsägare ger de boende goda möjligheter att sortera sitt avfall såväl i bostaden som i fastighetens insamlingssystem Papperskorgar på offentliga platser har sorteringsmöjligheter för förpackningar, tidningar och matavfall 39 5 Omvärldens krav och regelverk Lagstiftning på EU-nivå Förslag till förändringar av avfallsdirektivet Svensk lagstiftning Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen (2011:927) Förordningar om producentansvar Annan avfallsrelaterad lagstiftning Kommande förändringar i nationell lagstiftning Nationella mål och program Nationella miljömål Nya förslag till etappmål på remiss under Nationell avfallsplan Nationellt program för att förebygga avfall Regionala mål och program Länsstyrelsen i Skåne läns miljömål Region Skånes miljömål Burlövs kommun och Malmö stads mål och program Lokala miljömål Burlövs kommun Lokala miljömål Malmö stad Energi- och klimatstrategi 2009 Burlövs kommun Energieffektiviseringsstrategi 2009 Malmö stad Översiktsplan 2014 Burlövs kommun Översiktsplan 2014 Malmö stad 52 6 Omvärldsanalys - Enkät om avfallshanteringens framtid i kommunen och regionen 53 7 Omvärldsanalys - Workshop om framtidens avfallshantering i Burlövs kommun och Malmö stad 56 8 Omvärldsanalys - Dialog med skolbarn om framtidens avfallshantering 78 9 Förteckning nedlagda deponier Förteckning över avfallsanläggningar, tillståndseller anmälningspliktiga Belysande av barnperspektivet Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse

16 Framtagandet av Burlövs kommun och Malmö stads avfallsplan Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i kommunen. Kommunstyrelsen i Burlövs kommun och Tekniska nämnden i Malmö stad har genom VA SYD ansvaret för hanteringen av hushållsavfall i Burlöv och Malmö. Arbetet med Burlövs kommun och Malmö stads renhållningsordning, med avfallsplan och avfallsföreskrifter inleddes under Arbetet har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga ägarkommuner. Det gemensamma arbetet har genomförts med projektledning av Britt-Marie Fagerström och Johanna Hellsten från Tyréns. Syftet har varit att utvecklingen av den framtida avfallshanteringen inom Sysav-regionen ska ske med gemensamma fokusområden och mål. Det övergripande målet för det gemensamma arbetet har varit: Den 1 januari 2016 finns det en brett förankrad renhållningsordning och kretsloppsplan som håller över tid, som dessutom blir genomförd. Arbetet med Burlövs kommun och Malmö stads renhållningsordning har bedrivits av en styrgrupp samt en projektgrupp. Internt på VA SYD har också en referensgrupp varit delaktig i arbetet. Styrgrupp Mariann Bäck, VA SYD Henrik Aspegren, VA SYD Eva Kristensson, VA SYD Peter Nyholm, Burlövs Bostäder AB Julia Branting, Samhällsbyggnadsförvaltningen Burlövs kommun Lars-Åke Ståhl, Samhällsbyggnadsförvaltningen Burlövs kommun Christian Röder, Fastighetskontoret Malmö Richard Jönsson, Gatukontoret Malmö Magnus Lund, Miljöförvaltningen Malmö Jonas Kamleh, Miljöförvaltningen Malmö Cecilia Truedsson, MKB Fastighets AB Peter K Andersson, Serviceförvaltningen Malmö Johan Emanuelsson, Stadsbyggnadskontoret Malmö Peter Engström, Sysav Projektgrupp Ingela Morfeldt, VA SYD Ebba Sellberg, VA SYD Savita Upadhyaya, VA SYD Christina Rydholm, VA SYD Katrin Persson, Miljöförvaltningen Malmö Helén Nilsson, Miljöförvaltningen Malmö Sofia Danås, Fastighetskontoret Malmö Malin Backman, Stadsbyggnadskontoret Malmö Arne Mattsson, Gatukontoret Malmö Åsa Kalée, Serviceförvaltningen Malmö Johan Rönnborg, Samhällsbyggnadsförvaltningen Burlövs kommun Ahrne Christiansson, Samhällsbyggnadsförvaltningen Burlövs kommun Kristofer Kvernes, Sysav Varje kommun ska i enlighet med Miljöbalken ha en renhållningsordning, med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet i kommunen. Kommunstyrelsen i Burlövs kommun och Tekniska nämnden i Malmö stad har genom VA SYD ansvaret för hanteringen av hushållsavfall i Burlöv och Malmö. Arbetet med Burlövs kommun och Malmö stads renhållningsordning, med avfallsplan och avfallsföreskrifter inleddes under Arbetet har gjorts i samarbete med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och dess övriga ägarkommuner. Det gemensamma arbetet har genomförts med projektledning av Britt-Marie Fagerström och Johanna Hellsten från Tyréns. Syftet har varit att utvecklingen av den framtida avfallshanteringen inom Sysav-regionen ska ske med gemensamma fokusområden och mål. Det övergripande målet för det gemensamma arbetet har varit: Den 1 januari 2016 finns det en brett förankrad renhållningsordning och kretsloppsplan som håller över tid, som dessutom blir genomförd. Arbetet med Burlövs kommun och Malmö stads renhållningsordning har bedrivits av en styrgrupp samt en projektgrupp. Internt på VA SYD har också en referensgrupp varit delaktig i arbetet. 16

17 Dagens avfallshantering i Burlövs kommun och Malmö stad I det här avsnittet beskrivs avfallshanteringen i Burlövs kommun och Malmö stad idag (2015), vilka förutsättningar som finns för avfallshanteringen i kommunen och hur avfallshanteringen ser ut idag. 2.1 Bakgrundsfakta om Burlövs kommun och Malmö stad Burlövs befolkning uppgick år 2013 till invånare. Boendestrukturen utgjordes av 3042 småhus, 3902 flerbostadshus, 92 övriga hus och 222 specialbostäder. Befolkningen har ökat med 2,5 procent mellan , men förväntas öka i högre takt framöver med stora planerade bostadsområden. Arlöv har vuxit fram till en industri- och handelsort rik på närings- och föreningsliv. Arlövs bebyggelse är mångsidig och variationsrik. I vissa områden finns höga flerbostadshus med tillgängliga grönytor. I andra områden finns lägre flerbostadshus. Åkarp har gått från ett samlat bysamhälle till ett stationssamhälle. Företagare och akademiker byggde patriciervillor med numera lummiga, uppväxta trädgårdar. Därefter tog egna hemsbebyggelsen vid och därpå grupphusbebyggelsen. Åkarp har med sin småskaliga bebyggelse karaktären av en trädgårdsstad. Stora arbetsplatser i Burlövs kommun är AKZO Nobel, Burlövs kommun och E.ON I de södra delarna av kommunen ligger större verksamhetsområden. Här finns både industrier och Stora Bernstorps handelsplats med storskalig handel. Inom Arlövs tätort ligger en hel del företag, bland annat i Arlövs Företagsby. Företagsbyn består av ett cirka 60 ha stort område beläget nordväst om stationen. Malmö stads befolkning uppgick 2012 till invånare (30 juni 2014, personer). Enligt befolkningsprognosen från 2014 beräknas antalet Malmöbor år 2025 passera invånare. Enligt den senast tillgängliga statistiken år 2012 var bostadsbeståndet bostäder, varav småhus. Av flerfamiljsbostäderna var bostadsrätter och hyresrätter. År 2014 fanns det 254 taxerade fritidshus i Malmö kommun. Det totala antalet anställda i åldern 16 och uppåt uppgick år 2011 till I Malmö finns ett antal stora arbetsgivare. De tre största var år 2010 Malmö kommun, Skåne Läns Landsting och Skanska Sverige AB. Ett antal huvudkontor flyttade till Malmö under 2014, bland annat Algo Chemicals AB, Oatly, Perstorp och Peugeot. Under 2015 kommer ytterligare huvudkontor att etablera sig, till exempel Ikano bank, IKEA och Babyliss. (Uppgifter från malmobussiness.com.) 2.2 Avfallskedjan har många aktörer Burlövs kommun och Malmö stad har, liksom alla svenska kommuner, ett stort ansvar för hantering av avfall, men det är flera aktörer som har ansvar för olika delar av avfallshanteringen. Avfallslämnaren har ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalkens 15 kap 5 att se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det här gäller såväl enskilda privatpersoner som den som är ansvarig för en verksamhet och innebär ett ansvar för att avfallet sorteras och lämnas till de insamlingssystem som tillhandahålls. Ansvaret innefattar också till exempel att som verksamhetsutövare försäkra sig om att den som transporterar bort avfallet har erforderliga tillstånd för det. Kommunen har en grundläggande roll i avfallshanteringssystemet och ska se till att hushållsavfallet tas om hand. Det har sin grund i Miljöbalken, där det framgår av 15 kap 8 att kommunen har en renhållningsskyldighet. I samma kapitel 2 definieras hushållsavfall som avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall innefattar alltså inte bara avfall som uppkommer i alla hem utan även liknande avfall som uppkommer på alla andra ställen där människor uppehåller sig, som på arbetsplatser, skolor och vårdinrättningar. Exempel på hushållsavfall är köksavfall, uttjänta möbler och slam från enskilda avloppsanläggningar. Kommunen ansvarar för att upprätta en avfallsplan som omfattar allt slags avfall inom kommunen, både det avfall de ansvarar för och det avfall som råder under ansvar av andra aktörer. Kommunen är både beslutsfattare, utförare och tillståndsmyndighet i avfallshanteringen. 17

18 Kommunen ansvarar för att samla in, borttransportera och återvinna eller bortskaffa hushållsavfallet, inklusive grovavfall och farligt avfall från hushåll. I Burlövs kommun och Malmö stad sker det här genom privata entreprenörer på uppdrag av kommunen. Kommunen ansvarar dock inte för det avfall som täcks in under producentansvar eller ansvar för verksamhetsutövare. Producenter av vissa produkter ansvarar för att insamla, bortforsla, materialåtervinna och/eller energiutnyttja det avfall som uppstår då produkten kasseras. Syftet med producentansvaret är att stimulera till framtagande av produkter som är mer resurssnåla och lättare att återvinna och som inte innehåller farliga ämnen. Producentansvar finns för förpackningar (kartong, plast, metall, glas), returpapper, batterier, glödlampor, el-produkter, bilar och däck. Producentansvaret förutsätter att förbrukare och konsumenter sorterar ut förpackningar, returpapper med mera och lämnar dessa avfallsslag till de insamlingssystem som erbjuds. Från den 1 november 2014 gäller att den som driver ett insamlingssystem ska ha tillstånd. En kommun kan också bedriva insamling av förpackningar inom kommunen utan särskilt tillstånd, förutsatt att det insamlade materialet i nästa led lämnas till ett insamlingssystem som har tillstånd. Både VA SYD och materialbolagen anlitar entreprenörer för insamling av hushållsavfall och det avfall som omfattas av producentansvaret. Insamlingen av hushållsavfallet i Burlöv och Malmö är uppdelat på tre entreprenader, två avseende avfall och en avseende slam från enskilda avloppsanläggningar. Samtliga entreprenader handlas upp för en tidsperiod av fem år med en option för beställaren om förlängning med ytterligare två år. I enlighet med kommunens direktiv lämnar entreprenören avfallet till kommunens avfallsanläggning för vidare transport till behandling. Det är bara entreprenörer som har tillstånd från kommunen som får lov att transportera avfallet. Verksamhetsutövare som ger upphov till avfall som inte är hushållsavfall väljer själva sin entreprenör. Avfall från verksamheter som omfattas av producentansvar hämtas av entreprenör och lämnas till producenternas anläggningar. Avfallsbehandlare kan vara både offentliga och privata aktörer. Burlövs kommun och Malmö stad är två av fjorton delägare i det kommunala bolaget Sysav. Genom ett konsortialavtal regleras att det hushållsavfall som samlas in i kommunen behandlas genom Sysavs försorg. 2.3 Insamling (system och platser) I Burlövs kommun och Malmö stad samlas hushållsavfall in på flera olika sätt. Fastighetsnära insamling av matavfall och restavfall, det avfall som blir kvar när avfallsslag som ska sorteras ut är utsorterat, sker i kärl som hämtas av kommunens entreprenörer. Avfallskärlen ägs av kommunen eller fastighetsägaren och kan vara placerade utomhus, i soprum eller i miljöhus. Grovavfall och farligt avfall kan hämtas fastighetsnära mot avgift. Återvinningsstationer (ÅVS) har Förpacknings- och tidningsinsamlingen ansvar för. På en återvinningsstation kan privatpersoner lämna tidningar och förpackningar av kartong, plast, metall och glas och de är ofta placerade vid butiker eller i anslutning till genomfartsvägar. I januari 2015 fanns det tre återvinningsstationer i Burlövs kommun och 61 återvinningsstationer i Malmö stad. På återvinningsstationerna finns också batteriholk för insamling av småbatterier och i vissa fall klädinsamling. 18

19 Återvinningscentraler (ÅVC) är bemannade insamlingsplatser för olika typer av grovavfall samt trädgårdsavfall och farligt avfall. I Burlövs kommun och Malmö stad finns två återvinningscentraler. På återvinningscentralerna för hushåll finns det möjlighet att lämna: Föremål och kläder till loppis och secondhandförsäljning Byggmaterial till återbruk (Malmö Återbyggdepå) Vitvaror och Kyl/Frys Farligt avfall El-avfall Eternit Förpackningar av glas, papper och plast Tidningspapper Wellpapp Metall Hårdplast Planglas Trä Gips Resårmöbler Brännbart Trädgårdsavfall Jord, sten, tegel och betong Ej återvinningsbart Samlaren är ett särskilt utformat skåp för insamling av batterier, ljuskällor och små el-avfallsprodukter. I januari 2015 fanns Samlaren placerad i åtta olika livsmedelsbutiker i Burlövs kommun och Malmö stad Hushållsavfall avfall som kommunen ansvarar för att samla in Kommunen ansvarar för allt avfall som ryms i begreppet hushållsavfall, vilket definieras i Miljöbalken 15 kap, 2: Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Till kategorin avfall från hushåll brukar köksavfall, latrin och slam från slambrunnar och slamtankar räknas, liksom utrangerade möbler och cyklar. Med därmed jämförligt avfall menas avfall från industrier, affärsrörelser och annan likartad verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller i en anläggning. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall och toalettavfall. Här beskrivs de avfallsslag som kommunen ansvarar för samt med uppgifter om hur stora avfallsmängderna var per avfallslag i Burlövs kommun och Malmö stad

20 Tabell Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som innefattas i kommunens ansvar. Avfallsslag Insamlad mängd 2014 (ton) Insamlad mängd per invånare 2014 (kg) Kärl- och säckavfall, exklusive matavfall Grovavfall Matavfall till central behandling Matavfall till hemkompostering enligt schablon 5 0,02 Slam från enskilda anläggningar Fettavskiljarslam och matavfall från matavfallskvarnar Farligt avfall 325 1,0 Trädgårdsavfall Säck- och kärlavfall Det hushållsavfall som uppkommer mest frekvent ryms oftast i en soppåse, till exempelvis köksavfall eller soppåsen från badrummet. Soppåsen läggs i en insamlingsbehållare som töms eller hämtas av kommunens entreprenör. I Burlövs kommun och Malmö stad används företrädesvis plastkärl med hjul, där kärlens storlek varierar mellan 140 och 660 liter beroende på hur många hushåll som betjänas. I några få fall används säck istället för kärl. I villahushåll är det vanligast att ha hämtning varannan vecka. I flerbostadshus används större kärl med hämtning från två gånger per vecka. I flerbostadshusområden eller i tätare bebyggelse med radhus används också i några fall stora delvis nedgrävda markbehållare, underjordsbehållare, som ett alternativt insamlingssätt. Dessa behållare töms i regel en gång varannan vecka. I en del flerbostadshus sker insamlingen med sopsug. I stället för kärl finns då sopnedkast kopplade till en tank, som töms med mobil eller stationär sopsug. Grovavfall Hushållsavfall som är stort eller tungt eller har andra egenskaper som gör att det inte ska lämnas som säck- och kärlavfall kallas för grovavfall. Exempel på grovavfall är uttjänta möbler och cyklar. Grovavfall kan lämnas på återvinningscentralerna. Grovavfall kan också hämtas från fastigheter mot en avgift. Matavfall Matavfall är det avfall som uppstår i samband med beredning av mat samt överblivna rester, exempelvis potatisskal, mat som blivit dålig eller som ändå slängs. I de flesta hushåll sorteras matavfallet ut och samlas in i papperspåsar som sedan läggs i 140-liters plastkärl med hjul som töms varannan vecka. I flerbostadshusområden eller i tätare bebyggelse med radhus används i några fall stora delvis nedgrävda markbehållare som ett alternativt insamlingssätt för matavfall. Dessa behållare töms varje eller varannan vecka. I ett fåtal flerbostadshus sker insamlingen av matavfall med sopsug. I stället för kärl finns då sopnedkast kopplade till en tank, som töms med mobil sopsug. Matavfall från butiker eller andra verksamheter med större mängder matavfall kan samlas in i större påsar av papper, som sedan läggs i 140-literskärl. För restauranger och storkök finns också alternativet med en matavfallskvarn som kopplas till en tank. Tanken töms vid behov av en slamsugbil. Fastighetsägaren står för matavfallskvarnen, liksom för de installationsarbeten mellan matavfallskvarn och uppsamlingstank som krävs. Ett fåtal flerbostadshus har också det här alternativet. Utsorterat matavfall kan också komposteras på den egna tomten, vilket ska anmälas till kommunen. 20

21 2014 var det i Burlövs kommun fyra stycken som hade anmält egen kompost, vilket motsvarar 0,72 ton matavfall. Miljöförvaltningen i Malmö har registrerat sammanlagt 24 stycken anmälningar om komposteringar av matavfall, vilket motsvarar 4,32 ton matavfall. År 2014 avslutades med att 41 procent av verksamheterna, 86 procent av hushåll i flerfamiljsfastigheter samt 93 procent av villahushållen hade möjlighet att sortera ut sitt matavfall. Slam (från enskilda avloppsanläggningar och från fettavskiljare) Slam från enskilda avloppsanläggningar, som exempelvis minireningsverk, BDT-anläggningar eller täta tankar, samlas in med slamsugbil i kommunal regi. Under 2013 fanns i Burlövs kommun 49 stycken och i Malmö stad fanns det 2192 stycken sådana anläggningar, som kan vara för såväl permanent- som fritidshus. Det insamlade slammet behandlas genom samrötning på avloppsreningsverket. Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som har egenskaper som gör att det behöver behandlas på ett särskilt sätt för att inte sprida farliga ämnen. Farligt avfall från hushållen kan lämnas på en återvinningscentral. Små uttjänta el-produkter och ljuskällor kan också lämnas i skåpet Samlaren, som finns vid några livsmedelsbutiker. Trädgårdsavfall Trädgårdsavfall är avfall som uppkommer i samband med trädgårdsskötsel, som exempelvis löv, gräsklipp och avklippta grenar. Trädgårdsavfall kan villahushåll själva lämna på någon av återvinningscentralerna. Villaabonnenter kan också ha abonnemang för trädgårdsavfallskärl med hämtning varannan vecka Avfall med producentansvar Flera av de mest frekventa och vardagliga avfallsslagen omfattas av producentansvar. I praktiken fördelas ansvaret för insamling och behandling på lite olika sätt för dessa olika avfallsslag. Överlag är det svårt att få fram kommunspecifika siffror för dessa avfallsslag och tillförlitligheten varierar i de siffror som producenterna tillhandahåller. Både kommunen och producenterna har ansvar att informera sina invånare om hur avfall med producentansvar ska sorteras och hanteras. Tabell Förteckning över insamlad mängd för olika avfallsslag som omfattas av producentansvar. Avfallsslag Insamlad mängd 2014 (ton) Insamlad mängd per invånare 2014 (kg) Returpapper Wellpapp- och kartongförpackningar Plastförpackningar ,7 Träförpackningar - - Metallförpackningar 502 1,5 Glasförpackningar Däck ,2 El-avfall ,6 Bärbara batterier 144 0,43 Bilbatterier 50 0,15 Bilar - - Läkemedel

22 Här följer en beskrivning av vad de olika avfallsslagen innefattar. Returpapper och förpackningar (wellpapp- och kartong samt plast, metall, glas) Producentansvaret för tidningar och förpackningar ombesörjs i praktiken av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTIAB). Det är FTIAB som ansvarar för att etablera och driva de offentliga återvinningsstationerna där det är möjligt att lämna tidningar och förpackningar. I januari 2015 fanns det tre återvinningsstationer i Burlövs kommun och 61 återvinningsstationer i Malmö stad. Träförpackningar Inga uppgifter har gått att få fram för insamlingen av träförpackningar. Däck Svensk Däckåtervinning AB ansvarar för insamlingen av däck och inrapportering av mängder. I Burlövs kommun finns en däckfirma. Ingen rapportering av däckmängder görs till kommunen hämtades totalt ton däck i Malmö stad. El-avfall Avfall i form av uttjänta elektriska och elektroniska produkter brukar kallas el-avfall. El-kretsen är den aktör som ansvarar för att det av kommunen insamlade el-avfallet kommer till rätt behandling och återvinning. Bärbara batterier och bilbatterier Producenterna ser till att småbatterier kan samlas in i holkar som finns på samtliga återvinningsstationer och återvinningscentraler. De kan också lämnas i skåpet Samlaren, som finns vid några livsmedelsbutiker. Större batterier, som bilbatterier, kan lämnas på återvinningscentralerna. Efter insamlingen ser producenterna till att batterierna kommer till rätt behandling och återvinning. Svenskarna är bäst i världen på batteriåtervinning. Vi återvinner 64 procent vilket motsvarar 380 gram per person enligt siffror förmedlade från Avfall Sverige. I Burlöv och Malmö samlas 470 gram per person in enligt Elkretsens insamlingsstatistik för Vi är långt bättre än Stockholm och Göteborg och ligger i topp bland landets kommuner. Den svenska modellen med många kommunala insamlingsplatser, i Burlöv och Malmö Samlaren och Farligt Avfall-bilen, kompletterat med butikernas insamling, är framgångsfaktorn. Insamlingen kan öka ännu mer när EU skärper sina krav. Då blir det obligatoriskt för detaljhandeln att ta emot uttjänta batterier. Bilar Bilskrotars verksamhet omfattar tömning av kemikaler och demontering och sortering av de olika material som förekommer i ett fordon. De separata materialen kan återvinnas av olika aktörer, vanligtvis externa aktörer. I Burlövs kommuns finns inte några bilskrotar och i Malmö stad finns ett knappt tiotal stycken. Läkemedel Inga uppgifter har gått att få fram när det gäller insamlingen av läkemedel Avfall som inte innefattas i kommunens eller producenters ansvar Det avfall som ligger utanför kommunens och producenternas ansvar hanteras på den fria privata marknaden. Avfallet har inte någon likhet med avfall som kommer från hushåll, utan är avfall som uppkommer i samband med en verksamhetsproduktion av varor eller tjänster. Det finns en mängd aktörer som arbetar med att bistå verksamheter med sortering och hantering av den här typen av avfall, vilket gör det svårt att samla in och sammanställa uppgifter över det avfall verksamheter ger upphov till. I det här kapitlet ges därför en mycket översiktlig beskrivning över mängder och hantering för en del av det avfall som inte omfattas av kommunens eller producenters ansvar. Park- och trädgårdsavfall Som park- och trädgårdsavfall räknas avfall som uppkommer vid normal skötsel av parker och större trädgårdsanläggningar. I Burlövs kommun hanteras park- och trädgårdsavfall i första hand genom egen borttransport till Sysavs avfallsanläggning för vidare behandling. En del grenar och stammar flisas. I Malmö stad tas en mycket stor del av parkavfallet om hand lokalt och återanvänds. Omkring 50 volymprocent av de kvistar och grenar som röjs flisas och tjänar som yttäckning av planteringar och gångar. Resterande delar av bortröjt material ligger kvar obearbetat i planteringarna till gagn för insekter och smådjur eller transporteras till återvinningsindustri för framställning av jord och energi. Ris med rester av rötter, större stockar och pilar lämnas till återvinningsindustri för framställning av jord och energi. Hur mycket av vardera volymer som kan lämnas kvar i bearbetad eller obearbetad form varierar beroende på typ av yta. Löv och gräs sönderhackas och lämnas kvar på grönytor för nedbrytning så att näringsämnena naturligt återförs till jorden. 22

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020

AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA. Lunds kommun 2016-2020 AVFALLSPLAN REMISSUTGÅVA Lunds kommun 2016-2020 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL ÅR 2020... 5 FOKUSOMRÅDE 1 HÅLLBAR KONSUMTION FÖR MINSKADE

Läs mer

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se

Avfallsplan. Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020. Vellinge.se Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Underlagsmaterial till avfallsplanen finns i Bilagor till avfallsplanen som hittas

Läs mer

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad

AVFALLSPLAN 2016-2020. Burlövs kommun & Malmö stad AVFALLSPLAN 2016-2020 Burlövs kommun & Malmö stad Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år 2020 5 Fokusområde 1 hållbar konsumtion för minskade

Läs mer

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx

Avfallsplan. för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER. Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 MÅL OCH STRATEGIER Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Innehåll Förord 3 Avfallsplanering är ett gemensamt arbete 4 Avfallsplanens fokusområden och mål till år

Läs mer

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Renhållningsordning. Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Renhållningsordning Avfallsplan -Mål och strategier Ystads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2016-03-17 FÖRORD... 3 AVFALLSPLANERING ÄR ETT GEMENSAMT ARBETE... 4 AVFALLSPLANENS FOKUSOMRÅDEN OCH MÅL TILL

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2)

Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Malmö stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-10-20 Vår referens Amir Nuhanovic Planeringssekreterare amir.nuhanovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Utställning av

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Regional kretsloppsplan

Regional kretsloppsplan Regional kretsloppsplan FÖRORD 4 INLEDNING 5 Varför en regional kretsloppsplan? 5 Vad tycker regionen är viktigt? 6 Regional enkätundersökning 6 Kommunala workshopar 8 Sysavs strategiska agenda 9 Barnperspektivet

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

Innehållsförteckning till avfallsplanens bilagor

Innehållsförteckning till avfallsplanens bilagor Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Det här dokumentet utgörs av avfallsplanenens Bilagor. Avfallsplanen hittas på kommunens hemsida www.svedala.se Projektgrupp för avfallsplanen har varit

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

REGIONAL KRETSLOPPSPLAN

REGIONAL KRETSLOPPSPLAN REGIONAL KRETSLOPPSPLAN 2016-2020 S Y S A V R E G I O N E N INNEHÅLL Förord 3 Inledning 4 VARFÖR EN REGIONAL KRETSLOPPSPLAN? 4 Avfallshierarkin 4 VAD TYCKER REGIONEN ÄR VIKTIGT? 5 Regional enkätundersökning

Läs mer

Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Det här dokumentet utgörs av avfallsplanenens Bilagor. Avfallsplanen finns på www.okrab.

Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Det här dokumentet utgörs av avfallsplanenens Bilagor. Avfallsplanen finns på www.okrab. Förslag Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Det här dokumentet utgörs av avfallsplanenens Bilagor. Avfallsplanen finns på www.okrab.se, www.simrishamn.se samt www.tomelilla.se. Projektledare

Läs mer

AVFALLSPLAN 2016-2020 LUNDS KOMMUN REMISSVERSION

AVFALLSPLAN 2016-2020 LUNDS KOMMUN REMISSVERSION AVFALLSPLAN 2016-2020 LUNDS KOMMUN REMISSVERSION Innehållsförteckning till avfallsplanens bilagor 1 Framtagandet av Lund kommuns avfallsplan... 4 2 Dagens avfallshantering i Lund kommun... 5 2.1 Bakgrundsfakta

Läs mer

Avfallsplan för år 2016-2020 samt nya avfallsföreskrifter - Antagande

Avfallsplan för år 2016-2020 samt nya avfallsföreskrifter - Antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-03-22 Dnr: KS 2016/46 Kommunfullmäktige Avfallsplan för år 2016-2020 samt nya avfallsföreskrifter - Antagande Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut Avfallsplan och avfallsföreskrifter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål

Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål Laxå november 2012 Bilaga 4 Lagstiftning och miljömål INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lagstiftning ---------------------------------------------------------------------------------------2 EU -----------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009)

1 (2) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Indatarapport - Mariestad - Insamling (2009) Insamlade mängder I1 : Kärl- och, inkl matavfall I2 : Grovavfall från ÅVC och separat insamlade mängder grovavfall I6 : Förpackningar och tidningar som samlas

Läs mer

Bilagor till avfallsplan Mål och strategier

Bilagor till avfallsplan Mål och strategier Bilagor till avfallsplan Mål och strategier Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Det här dokumentet utgörs av avfallsplanenens Bilagor. Avfallsplanen hittas på kommunens hemsida trelleborg.se/avfall.

Läs mer

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen

Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 9 Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen 2 (20) 3 (20) Innehåll 1. SÖRAB-REGIONEN... 5 1.1. Administrativa uppgifter... 5 1.2. SÖRAB-regionens befolkning och struktur... 5 1.3. Avfall som SÖRAB-regionen

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-05 utkast efter seminarium 4 UTKAST STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020

Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Kommunal avfallsplan Hälsingland 2014-05-16 SAMMANFATTNING STRATEGIER, MÅL OCH ÅTGÄRDER TILL 2020 Målområdena följer avfallstrappan och avfallets flödesprocess. Då avfallshanteringen till stor del styrs

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader och samtidigt medverka till en bättre miljö genom att återvinningen ökar. INFORMATION OM VERKSAMHETSAVFALL Innehållsförteckning Avfallshantering vid företag... 3 Avfall och avfallskod... 3 Verksamhetsavfall och hushållsavfall... 4 Verksamhetsutövaren... 4 Verksamhetsavfall...

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 BILAGOR

Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 BILAGOR Avfallsplan för Lomma kommun 2016 2020 BILAGOR Antagen av kommunfullmäktige 2016-xx-xx Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Det här dokumentet utgörs av avfallsplanenens Bilagor. Avfallsplanen

Läs mer

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012

Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Avfallsplan för Upplands-Bro kommun 2007 2012 Det lilla barnets fundering är något som angår oss alla. Hur vi tar hand om vårt avfall är en avgörande fråga när det gäller vår miljö. Upplands-Bro kommun

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Varför en avfallsplan?

Varför en avfallsplan? Varför en avfallsplan? Enligt miljöbalken är varje kommun skyldig att ha en avfallsplan. Planen ska omfatta allt slags avfall men fokuserar på det avfall som kommunen ansvarar för. Planen beskriver kommunernas

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun

Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Uppdaterad senast 2013-05-16 Avfallsstatistik Oskarshamns kommun Översikt 2009-2012 och fördelning avfallsmängder 2012 Redovisad statistik baseras på statistik från insamling av hushållsavfall från återvinningsstationer,

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27

Kommunal Avfallsplan 2016-2020. Strategier och mål. Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2015-04-27 Kommunal Avfallsplan 2016-2020 Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora och mål 2015-04-27 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla

Läs mer

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning

Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning Bilaga 4 Miljömål och lagstiftning 1 MILJÖMÅL INOM EU Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk nivå

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Populärversion Hudiksvall kommun Förenklad version som komplement till utställning Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut ett förslag till avfallsplan för granskning under fyra

Läs mer

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun

Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun 1 (5) Tekniska förvaltningen Remiss Teknisk administratör Olsson, Anna Tfn 040-42 5182 Förslag till ny renhållningsordning Vellinge kommun Tekniska förvaltningen i Vellinge kommun har tagit fram ett förslag

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Bilaga 4 Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Bilaga 4 ens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan Planperiod 2013-2016 2 (7) Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 2. SAMSTÄMMIGHET MED NATIONELLA AVFALLSPLANEN... 3 2.1. Hantering av avfall

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA 2015, med ikraftträdande 2014-09-08_rev 2014-09-17 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE TN 2014/209-459 KFKS 2014/387-459 Tekniska nämnden Avfallstaxa 2015 Förslag till beslut 1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta AVFALLSTAXA

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170

Avfallsplan. Gislaveds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Avfallsplan Gislaveds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 170 Förord Gislavedskommunpåbörjadearbetetmeddennaavfallsplanunderhösten2009.Arbetet inleddesmedenbeskrivningochanalysavnulägetkommunensamtenuppföljningavden

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner

Avfallsplan år Säffle och Åmåls kommuner Avfallsplan år 2017 2022 Säffle och Åmåls kommuner 1 Inledning Kommunens renhållningsordning omfattas av avfallsplan och renhållningsföreskrift. I avfallsplanen anges mål som kommunens renhållningsverksamhet

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem

AVFALLSPLAN. Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem AVFALLSPLAN Botkyrka Haninge Huddinge Nynäshamn Salem Antagen av kommunfullmäktige: Haninge 2011-11-17 Huddinge 2011-11-07 Nynäshamn 2011-10-19 Salem 2011-11-24 Botkyrka 2011-09-29 Innehåll INLEDNING 4

Läs mer

VafabMiljö - Våra anläggningar

VafabMiljö - Våra anläggningar VafabMiljö - Våra anläggningar Omhändertagna avfallsmängder Försäljning, Nm3/år (tusental) Biogas som fordonsbränsle!! 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 Publikt Sopbilar Bussar 3 000 2 000 1 000

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR?

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING AV FÖRPACKNINGSAVFALL OCH RETURPAPPER ETT KOMMUNALT ANSVAR? Björn Nordlund, utredare Villaägarnas Riksförbund 1. SAMMANFATTNING 3 2. KOMMUNER SOM HAR ETT UTBYGGT SYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄRA

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun

Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun Förkortad version av Avfallsplan för Robertsfors kommun 2006-02-23 Avfallsplanering Avfallsfrågor är viktiga element i arbetet mot en hållbar utveckling. Avfall uppstår som ett resultat av de olika mänskliga

Läs mer

Avfallsplan 2016-2020 Ystads kommun - BILAGOR. Bilagor. Ystads kommun Avfallsplan 2016-2020 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX

Avfallsplan 2016-2020 Ystads kommun - BILAGOR. Bilagor. Ystads kommun Avfallsplan 2016-2020 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX Bilagor Ystads kommun Avfallsplan 2016-2020 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE XXXX-XX-XX 1 FRAMTAGANDET AV YSTADS KOMMUNS AVFALLSPLAN... 1 2 DAGENS AVFALLSHANTERING I YSTADS KOMMUN... 2 2.1 Bakgrundsfakta om

Läs mer

AVFALLSPLAN 2011-2015

AVFALLSPLAN 2011-2015 AVFALLSPLAN 2011-2015 FÖR MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN 1 AV FA L L S P L A N 2011-2015 Förord Välkommen till avfallsplan 2011 2015 för Malmö stad och Burlövs kommun. Denna avfallsplan är resultatet av

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning REMISS 100928 Avfallsplan 2011-2015 för Staffantorps kommun 2010- Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder, insamling

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. nov 2014 Definitioner ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Täby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bestämmelserna är antagna av kommunfullmäktige. Avfall Med avfall avses varje föremål,

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Kommunal Avfallsplan

Kommunal Avfallsplan Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Ovanåker, Nordanstig och Söderhamn Åtgärdsprogram 2014-10-13 Förord För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun

Avfallstaxan 2016. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande priser för sophantering. för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Avfallstaxan 2016 för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun Priserna varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa eller lägenhet

Läs mer

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007

AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 AVFALLSPLAN Beslutad av kommunfullmäktige 2007-06-18 KF 53 2007 Förord Avfallshanteringen i Sverige har under senare år genomgått kraftiga förändringar inom en rad områden. På initiativ av samarbetsorganet

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun

Förslag till antagande av ny avfallsplan för Norrtälje kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-07 Handläggare: Jan Paymer, tf. renhållningschef Telefon: 0176-716 97 E-post: jan.paymer@norrtalje.se Dnr: Till kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till antagande av ny avfallsplan

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne

VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE. Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne VI SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA I SKÅNE Avfallsförebyggande och miljömålen Tommy Persson, miljöstrateg Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsens miljömålsuppdrag Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion: 5

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Bilagor till Avfallsplan

Bilagor till Avfallsplan Bilagor till Avfallsplan Mål och strategier Vellinge kommun 2016-2020 Vellinge.se Avfallsplanen beslutades av kommunfullmäktige DATUM Det här dokumentet utgörs av avfallsplanenens Bilagor. Avfallsplanen

Läs mer

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608

Bilaga 3. Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Bilaga 3 Nulägesbeskrivning UTKAST 100608 Avfallsplan 2011-2015 för Vellinge kommun 2010-XX-XX 1 (9) Innehållsförteckning 1 Geografiskt läge, befolkningsutveckling och näringsliv... 3 2 Avfallsmängder,

Läs mer

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning

Kommunal Avfallsplan 2013-2017. Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Kommunal Avfallsplan 2013-2017 Våra gemensamma steg mot en bättre miljö genom ökad resurshushållning och återvinning Sammanfattning av förslag till Avfallsplan 2013 2017 Dalakommunerna Avesta Borlänge

Läs mer

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter

KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD VFALLSHANTERING. hos verksamheter KRETSLOPPSANPASSAD ASSAD AVF VFALLSHANTERING hos verksamheter INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANERA RÄTT FRÅN BÖRJAN...SID 1 LAGSTIFTNING...SID 2 SORTERING AV AVFALL...SID 3 HUSHÅLLSAVFALL...SID 4 FARLIGT AVFALL...SID

Läs mer

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund

Askersunds kommuns avfallsplan ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN E-post: Askersund s avfallsplan 2013-2016 ASKERSUNDS KOMMUNS AVFALLSPLAN 2013-2016 s avfallsplan 2013-2016 FÖRORD Denna plan utgör s avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter om

Läs mer

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall

Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall Insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall En ingående beskrivning av projektet Kompletterande informationsbroschyr till tjänstemannautlåtandet kring nytt insamlingssystem

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12

Plan för ökad återvinning och resurshushållning. Åtgärdsprogram. Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 Plan för ökad återvinning och resurshushållning Åtgärdsprogram Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen Dalarna 2012-10-12 FÖRORD För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 Miljöbalken

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun

Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2012-12-18 Föreskrifter för avfallshantering i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Föreskrifter för avfallshantering

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa

Enbostadshus och fritidshus. Avfallstaxa Enbostadshus och fritidshus Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun 2015-2016 Avfallstaxa Skinnskattebergs kommun Antagen av Skinnskattebergs kommunfullmäktige. Allmänt I den här Avfallstaxan hittar du kostnad

Läs mer

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07

Renhållningsföreskrifter. Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Renhållningsföreskrifter Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-07 Innehåll Inledning 4 Ansvar och skyldigheter 4 Hushållsavfall 5 Hämtning 7 Undantag från föreskrifter 7 Bilaga 1 9 Bilaga 2 11 INLEDNING

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/195/1 TEKNISKA KONTORET Kent Karlsson 2013-08-15 SALA KOMMUN. Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2013-08- 2 7 Yttrande över ny renhållningsordning for Västerås stad. Tekniska kontoret

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11

Innehållsförteckning. Bilaga: 1 10 Definitioner 10 Bilaga: 2 11 Förteckning över återvinningsstationer 11 Renhållningsordning Innehållsförteckning Inledande bestämmelser 3 Ansvar för renhållningen 3 Skyldighet att lämna avfall 4 Grovavfall och kasserade kylskåp och frysar 4 Hushållens farliga avfall och avfall

Läs mer

Avfallsplan för Växjö kommun 2015-2020

Avfallsplan för Växjö kommun 2015-2020 Styrande dokument Senast ändrad 2015-02-24 Avfallsplan för Växjö kommun 2015-2020 Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn Avfallsplan för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Galleriet. Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi. Miljöbalksdagarna mars

Galleriet. Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi. Miljöbalksdagarna mars 13.15 14.30 Galleriet Miljöbalksdagarna 2017 23 24 mars Naturvårdsverkets dialog: Avfallsplanera för en cirkulär ekonomi Ylva Carlheim-Gyllenskiöld, facilitator Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket Catarina

Läs mer

AVFALLSPLAN

AVFALLSPLAN Laxå januari 2013 LAXÅ KOMMUN AVFALLSPLAN 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13, 7 Dnr KS 2012294-450 FÖRORD Denna plan utgör Laxå kommuns avfallsplan i enlighet med 11 15 kap miljöbalken och

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer