Bedömning av utländsk utbildning. Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömning av utländsk utbildning. Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden"

Transkript

1 Bedömning av utländsk utbildning Ett steg på vägen mot arbetsmarknaden

2 Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Text Åse Rislund, Yolanda Brännström, Malin Gustavsson Grafisk form Prime Group Foto Eva Dalin Tryck E-print AB, Stockholm maj 2015 ISBN

3 Bedömning av utländsk utbildning ett steg på vägen mot arbetsmarknaden Under de senaste årens debatt om integrationen på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund har ibland krav framförts på snabbare och bättre validering. Ofta talar man då både om validering av yrkesfärdigheter och om bedömning av examina och andra kvalifikationer som främst baseras på utbildningsdokument. Bedömning av utbildning görs antingen av Universitets- och högskolerådet (UHR) eller behöriga myndigheter för reglerade yrken. Bedömning av utländsk utbildning är viktig men den leder inte automatiskt till arbete. Många faktorer påverkar chanserna för den enskilde att komma till sin rätt på arbetsmarknaden. UHR har på regeringens uppdrag genomfört en studie för att utvärdera effekten och användningen av UHR:s utlåtanden över akademiska utbildningar. Utvärderingen visar att både arbetsgivare och individer har nytta av bedömningarna men den visar också några av de problem som de arbetssökande möter. Här ges en kort introduktion till UHR:s bedömningsverksamhet och till resultaten av utvärderingen. Hela rapporten finns på Lars Petersson, avdelningschef 3

4 Bedömning av utländsk utbildning vad gör UHR? UHR ansvarar för bedömning av utländska avslutade utbildningar på flera nivåer. De utbildningar som bedöms är utbildningar på gymnasienivå, eftergymnasiala yrkesutbildningar och akademiska utbildningar. Gemensamt för bedömningarna är att de ska göra det möjligt för en person som gått sin utbildning i ett annat land att använda sin utbildning i Sverige. Det kan handla om att använda en utländsk utbildning på den svenska arbetsmarknaden eller att få reda på om man är behörig till högskolestudier utifrån sin gymnasieutbildning. Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning är Sveriges ENIC-NARIC-kontor vilket innebär att avdelningen har ansvar för uppgifter som följer av konventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (Lissabonkonventionen). Det innebär till exempel att samarbeta med andra nationella informationscentra för att underlätta processen för erkännande av högre utbildning. Till UHR:s uppgifter hör också att ge stöd till universitet och högskolor samt andra myndigheter och organisationer, både i Sverige och i andra länder, i frågor som rör bedömning av utländsk utbildning. Här ingår att delta i arbetet med en bedömningshandbok för högskolorna och att informera om utländska utbildningar via en webbtjänst, en portal om bedömningar, riktad både till högskolor och till alla andra användare som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med utländsk utbildning. 4

5 Foto: Erik Lundback Våra uppdrag: bedöma utländska gymnasieutbildningar bedöma utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar bedöma utländska akademiska utbildningar informera sökande, studie- och yrkesvägledare, universitet, högskolor och arbetsgivare om hur utländsk utbildning erkänns i Sverige utgöra ENIC-NARIC-kontor i Sverige och i övrigt fullfölja de uppgifter som följer av den så kallade Lissabonkonventionen om erkännande av bevis avseende högre utbildning yttra oss över utländska lärarutbildningar efter förfrågan från Skolverket som en del i Skolverkets legitimationsprövningsprocess och lämna svar på förfrågningar avseende kompletterande studier för personer med akademisk utbildning, enligt överenskommelse med Skolverket efter förfrågan ge Centrala studiestödsnämnden (CSN) underlag för beslut i studiestödsfrågor genom att utreda status på utländska utbildningsanordnare och därpå fatta beslut om godtagbar standard vara kontaktpunkt för direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer vara behörig myndighet för arkitektyrket ansvara för föreskrifter och information om examensbilagan (Diploma Supplement). Mer information finns på 5

6 Hur går bedömningen av akademisk utbildning till? I effektstudien som beskrivs nedan undersöker UHR vilken effekt utlåtanden över akademisk utbildning har och hur utlåtandet används. Hur går bedömningen till? Det är den enskilde som själv skickar in sin ansökan om bedömning. Bedömningen är frivillig och kostnadsfri. För vissa yrken där det krävs legitimation görs bedömningen av andra myndigheter, och den sökande hänvisas vidare dit. Det gäller t.ex. inom hälso- och sjukvårdsyrken där Socialstyrelsen är behörig myndighet. Arbetsgivare kan kontakta UHR direkt för ett förhandsbesked om de står i begrepp att anställa man ska inte gå miste om ett arbete för att man väntar på sin bedömning. Det krävs inte heller att den sökande har fått ett utlåtande innan man söker till utbildning vid högskola eller universitet i Sverige, bedömningen av behörighet görs i samband med antagningen. En schematisk bild av stegen i bedömningsprocessen för en akademisk utbildning visas nedan. Bedömningsprocessen för en akademisk utbildning? Är ansökan komplett eller måste den sökande komplettera???? Har examen utfärdats av ett erkänt lärosäte? Är utbildningsdokumenten äkta? Jämförelse med svensk utbildning. Vilken svensk examen motsvarar utbildningen? Ett utlåtande skickas till den sökande. Om ingen bedömning är möjlig skickas i stället ett brev med information om hur den sökande kan gå vidare och en förklaring till varför ett utlåtande inte utfärdades. 6

7 Varför bedöms bara utbildningar som är erkända? Det är ett nödvändigt krav att en utbildning bedrivits vid ett erkänt lärosäte, eller att den är erkänd på något annat sätt, för att den ska kunna bedömas motsvara en svensk examen. Erkännandet innebär att utbildningen håller åtminstone en miniminivå kvalitetsmässigt och att den kan användas i det land där examen utfärdades. Olika länder har olika system för att erkänna lärosäten och/eller utbildningar. Det kan handla t.ex. om nationell lagstiftning som sätter ramarna för hur institutioner grundas och hur de får verka, eller om ackrediteringar av enskilda utbildningsprogram som genomförs av en särskilt utsedd organisation. 7

8 Vilken svensk examen motsvarar utbildningen? UHR använder flera kriterier i bedömningen. De viktigaste kriterierna är: utbildningens syfte (till exempel om den är yrkesförberedande eller akademisk) nivå eller placering i det utländska utbildningssystemet (till exempel om utbildningen ger tillträde till fortsatta studier på avancerad nivå eller inom forskarutbildning) studiernas omfattning om utbildningen skiljer sig väsentligt mot svensk utbildning vad gäller innehåll, kvalitet eller andra aspekter. Grundprincipen för bedömning enligt Lissabonkonventionen är att utbildningar ska erkännas fullt ut om det inte föreligger väsentliga skillnader. Med väsentliga skillnader menas skillnader som är så stora att de utgör ett hinder för den enskilde att bedriva studier eller att arbeta i det mottagande landet. Utlåtandet innebär inte att en svensk examen har utfärdats och inga högskolepoäng anges. Jämförelsen görs mot någon av de generella examina (högskole- och kandidatexamen på grundnivå, magister-och masterexamen på avancerad nivå och licentiat- och doktorsexamen på forskarnivå), mot konstnärlig examen eller mot en yrkesexamen. En mängd olika verktyg och källor används för att fastställa utbildningens syfte och placering i ett utbildningssystem. Förutom olika databaser och handböcker används bland annat kvalifikationsramverk och examensbilagor. UHR har också stor nytta av att delta i olika internationella nätverk med kollegor i andra länder där man kan utbyta erfarenheter. Under de dryga 25 år som utländska utbildningar har bedömts i Sverige har kunskapen om olika utbildningssystem och ett referensbibliotek över utländska utbildningsdokument byggts upp. Vad händer om utbildningen inte är avslutad eller om dokumenten saknas? UHR bedömer bara avslutade utbildningar. Lärosätena kan bedöma oavslutade utbildningar i samband med tillgodoräknande av tidigare studier i svensk examen. Om utbildningen är avslutad men dokument saknas (och inga nya kan utfärdas, till exempel på grund av en pågående konflikt i utbildningslandet) så kan UHR skriva ett bakgrundsdokument med en beskrivning av en utbildning baserat på information och andra dokument som kan finna tillgängliga. Det dokumentet kan den sökande använda i stort sett som ett utlåtande. 8

9 Vi är viktiga för integrationen Andreas Arsalan har jobbat som utredare i drygt 15 år, först på Högskoleverket och nu på Universitets- och högskolerådet. För att kunna göra en bedömning av en utbildning från ett annat land krävs stor kunskap och erfarenhet om landets utbildningssystem. Det krävs också kunskaper om det svenska utbildningssystemet. Mitt område är att bedöma utländska akademiska utbildningar för personer som kommer från mellanösternområdet, inklusive Turkiet. Just nu är det såklart många ansökningar från Syrien eftersom många människor är på flykt från kriget. Det kan vara svårt att bedöma utbildningar från just länder där det är oroligt av olika anledningar. Oavsett om det är krig eller andra kriser i landet så påverkar det möjligheten att få kontakt med myndigheter eller universitet för att bland annat verifiera handlingarna. Tyvärr gör det också att arbetet med bedömningen kan ta längre tid och det är såklart jobbigt för den som får vänta. Jag har kontakt med kollegor i olika länder via nätverk, konferenser och studiebesök. Liksom att kollegor tar kontakt med mig för att få information om en del frågor. Det är så vi kan bygga upp kunskap om ett visst lands utbildningssystem. Och det är roligt att arbeta med något som kan hjälpa både individer och samhället, säger Andreas Arsalan.

10 Hur går det för dem som fått en bedömning? Om effektstudien UHR fick via regleringsbrev i uppdrag att analysera och utvärdera användningen och effekten av de utlåtanden över avslutad utländsk högskoleutbildning som utfärdas av myndigheten. Undersökningen gjordes ur både ett individperspektiv och arbetsgivarperspektiv och uppdelat efter vistelsetid i Sverige. Undersökningen gällde bedömningar som är gjorda under de senaste fem åren. Effektstudien har genomförts genom tre delstudier. Den första delstudien är en registerstudie där utfallet på arbetsmarknaden för utrikes utbildade akademiker, med respektive utan utlåtande, jämförs. Den andra delstudien är en enkätundersökning som skickats ut till personer som ansökt om bedömning av sina utländska examina. Enkäten besvarades av personer. Den tredje delstudien är en enkätstudie riktad till offentliga och privata arbetesgivare. Av de 5000 som fick enkäten var det som svarade. Vad effektstudien säger om de sökande För sökande med utlåtande, jämfört med personer utan ett utlåtande, går inträdet på arbetsmarkanden bättre eftersom: De kommer snabbare i arbete. De får arbeten med högre utbildningskrav. De har i högre utsträckning arbete, både på kort och längre sikt, efter ett respektive tre år efter att de fått sitt utlåtande. De flesta som har ett utlåtande har använt detta och anser att det varit till hjälp för dem. Vanligast är att det används för att söka arbete, men det används också för att planera framtiden eller fortsatta studier. Samtidigt upplever individer att de haft svårt att få ett arbete som motsvarar deras utbildning trots utlåtandet. Många anger att bristen på kontakter på den svenska arbetsmarknaden är den största svårigheten när man söker arbete. Samlad och lättillgänglig information om yrken och fortsatta studier i Sverige efterfrågas av flera. 10

11 Det är näst intill omöjligt att vara 50+, utländsk påbrå med brytning i svenska språket att överhuvudtaget bli kallad till en intervju inom min bransch. Det tas överhuvudtaget ingen hänsyn till att jag har senior level inom mitt yrke eller vilken erfarenhet jag har; verkar helt ointressant för arbetsgivare vilken erfarenhet jag har. Har man inga kontakter inom svenskt arbetsliv verkar det inte möjligt att få ett arbete med en utländsk utbildning. Det som återstår är icke kvalificerade arbete och även dessa är svåra att få då jag anses vara överkvalificerad. och om arbetsgivarna Var fjärde arbetsgivare har sett ett utlåtande och många arbetsgivare känner till att det finns en myndighet som bedömer utländska högskoleutbildningar. Under rekryteringsprocessen har utlåtandet haft betydelse, anser majoriteten av arbetsgivarna. Utlåtandets viktigaste funktion är att det ger trygghet vad det gäller utbildningens nivå och innehåll i och med att utbildningen erkänts av en svensk myndighet. Enligt arbetsgivarna är det största hindret för att få arbete för sökande med utländsk högskoleutbildning bristande kunskaper i svenska. I viss mån anges också osäkerhet om den utländska utbildningens innehåll som ett hinder för anställning. Därför efterfrågas mer detaljerad information om vilken svensk utbildning som den utländska motsvarar. Eftersom vi är mer bekanta med de svenska högskoleutbildningarna och dess nivåer, behövs en likvärdighetsbedömning av de utländska utbildningarna jämfört med de svenska för att kunna relatera till vilken relevans den utländska utbildningen har i rekryteringen. Informationen om bedömning kan förbättras, både till de sökande och till arbetsgivare Utlåtanden över utländska utbildningar är värdefulla för såväl de arbetssökande som för de arbetsgivare som överväger att anställa en sökande. Vidare är det, ur ett samhällsperspektiv, viktigt med ett så smidigt inträde på arbetsmarknaden som möjligt för akademiker med utländsk utbildning. Därför är det viktigt att de som kan ansöka om bedömning får information om möjligheten att bedöma sin utbildning så fort som möjligt. Det är också viktigt att arbetsgivare känner till bedömningarna och att utlåtandet i möjligaste mån ger dem den hjälp de behöver i rekryteringssammanhang. 11

12 2014 var ett rekordår för antalet ansökningar om bedömning UHR:s bedömningsarbete präglades under 2014 av en stor ökning av antalet ansökningar. Antalet ansökningar ökade med 31 % från 2013 till totalt ärenden under Flest ansökningar gällde utländska gymnasieutbildningar, 8 400, därefter följde akademiska utbildningar med och yrkesutbildningar med ansökningar. Förutom dessa ärenden hanterades mer än ansökningar av andra slag, behörighetsintyg för personer som ska studera utomlands, remissvar till Skolverket och till CSN. Främst är det flyktingströmmen från Syrien som påverkar antalet ansökningar. Mer än var tredje ansökan om bedömning av eftergymnasial yrkesutbildning rör syrisk utbildning. För gymnasieutbildningar och akademiska utbildningar är var femte ansökan från Syrien. Alla som ansöker om bedömning är dock inte flyktingar, många kommer till Sverige av andra anledningar. De länder som ligger i topp för respektive utbildning är: Gymnasieutbildning Eftergymnasial yrkesutbildning Akademisk utbildning Syrien Syrien Syrien Iran Irak Iran Irak Iran Irak Polen Polen Ryssland Bosnien-Hercegovina Tyskland Polen Rumänien Eritrea Ukraina 12

13 Prognosen är en fortsatt ökning under 2015 Vid tidigare stora flyktingströmmar till Sverige har det funnits en viss eftersläpning mellan det att människor kommer till landet tills dess att man ansöker om bedömning. Det mönstret gäller inte längre utan det är en direkt samvariation mellan migrationsverkets statistik över asylsökande och antal ärenden hos UHR man ansöker om bedömning tidigare nu än förut. Det finns inget som tyder på att antalet ansökningar kommer att minska inom överskådlig tid utan UHR förutser fortsatta ökningar inom de närmsta åren. Bland de som ansöker om bedömning kommer en del av olika skäl att ha förlorat sina utbildningsdokument vilket gör att fler kommer att få ett bakgrundsdokument snarare än ett utlåtande. Vilka utbildningar bedöms? 40 % av de akademiska utbildningarna har bedömts motsvara en svensk kandidatexamen. Utbildningarna kan vara inriktade mot olika ämnen, till de vanligaste hör ekonomi och lärarförberedande studier. De vanligaste yrkesexamina som bedömningar görs mot är högskoleingenjörsexamen och civilingenjörsexamen. För de eftergymnasiala yrkesutbildningarna är de vanligaste yrkesområdena pedagogik och undervisning, ekonomi, administration och försäljning följt av hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Bedömning av gymnasieutbildning görs i ett annat syfte och där ser statistiken annorlunda ut. UHR arbetar för att göra bedömningarna mer anpassade till arbetsmarknadens och individernas behov Det pågår ständigt arbete med att effektivisera processerna så att ingen ska behöva vänta länge på att få sin utbildning bedömd men trots det leder ärendeökningen till långa handläggningstider. Ett konkret steg som tagits under 2014/2015 är utvecklingen av en webbansökan där det blir enklare för den sökande att skicka in sin ansökan om bedömning och att ladda upp sina utbildningsdokument via internet. Det pågår en förstudie för att på sikt införa möjligheten att skicka resultatet av bedömningen, utlåtandet, elektroniskt. UHR samverkar också med andra myndigheter och aktörer, bland annat med Arbetsförmedlingen inom ramen för deras etableringsuppdrag. 13

14 Vill du veta mer? Du kan läsa mer om bedömning av utländsk utbildning på där du även kan hitta effektstudien. Ansökan om bedömning görs på: Vi svarar gärna på dina specifika frågor: 14

15

16 Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land.

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet. Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag till Universitets- och högskolerådet Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Effekter av utlåtandet över utländsk högskoleutbildning Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning

Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning förutsägbara, ändamålsenliga och effektiva? RiR 2011:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som

Läs mer

Akademiker med utländsk utbildning på den nordiska arbetsmarknaden. Goda exempel på hur man underlättar etablering

Akademiker med utländsk utbildning på den nordiska arbetsmarknaden. Goda exempel på hur man underlättar etablering Akademiker med utländsk utbildning på den nordiska arbetsmarknaden Goda exempel på hur man underlättar etablering Anteckningar från konferens 29 oktober 2013 Öppning Ulf Melin, generaldirektör, Universitets

Läs mer

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning

utrikes födda fastnar i grundläggande vuxenutbildning VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING VUXENUTBILDNING OCH VALIDERING Under flera år och i en mängd olika rapporter har Integrationsverket konstaterat att vuxna utrikes föddas väg till arbete och egenförsörjning

Läs mer

Invandring av internationella studenter till Sverige

Invandring av internationella studenter till Sverige Europeiska migrationsnätverket Rapport från EMN Sverige 2012:1 Invandring av internationella studenter till Sverige Invandring av internationella studenter till Sverige Rapport från EMN Sverige 2012:1

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Till statsrådet Lars Leijonborg

Till statsrådet Lars Leijonborg Till statsrådet Lars Leijonborg Genom beslut den 2 maj 2007 av statsrådet Lars Leijonborg, uppdrog Regeringskansliet åt hovrättsassessorn Therese Larsson att biträda Utbildningsdepartementet med att utarbeta

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck

STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck Studera utomlands STUDERA UTOMLANDS utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck BILDER: Eva Dalin (s. 6, 9, 13, 15), Erik Lundback (omslag, s. 4, 5, 10, 14, 17) och Westend61 (s. 7) ISBN

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker

2015 Josefin Edström. Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker 2015 Josefin Edström Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden för en svenskutbildad och en invandrad akademiker Vad kostar en akademiker? - En jämförelse av utbildningskostnaden

Läs mer

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa

EUROPA för studie- och yrkesvägledare. en guide till information om studier och arbete i Europa EUROPA för studie- och yrkesvägledare en guide till information om studier och arbete i Europa Internationella programkontoret 2010 Redaktör: Nina Ahlroos Produktion: eddy.se ab, Visby 2010 Tryck: Elanders

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2016-2018 Staben Föredragande Magnus Hjort Biträdande stabschef 072-713 21 03 magnus.hjort@uhr.se BESLUT Diarienummer 1.2.1-63-2015 Datum 2015-02-11 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan

Läs mer

RiR 2008:22. Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten

RiR 2008:22. Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten RiR 2008:22 Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten ISBN 978 91 7086 161 1 RiR 2008:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Utbildningsdepartementet Datum

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Beslut: 2015-03-10, 1.2.3-2015/0657 Beslutande: Rektor Ansvarig för tillämpning: Studentcentrum Dokumentansvarig: Studentcentrum Dokumenttyp: Regler Datum för ikraftträdande: 2015-03-10

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? riksrevisionen granskar: etablering och integration Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? rir 2013:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet

Årsredovisning 2013 Universitets- och högskolerådet ÅRSREDOVISNING Diarienummer 1.2.1-04495-2013 Datum 2014-02-18 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Årsredovisning

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

Validering av yrkeskompetens. en studie av verksamheten inom Nätverk Sörmland. Per Andersson, Andreas Fejes, Åsa Hult

Validering av yrkeskompetens. en studie av verksamheten inom Nätverk Sörmland. Per Andersson, Andreas Fejes, Åsa Hult Validering av yrkeskompetens en studie av verksamheten inom Nätverk Sörmland Per Andersson, Andreas Fejes, Åsa Hult Institutionen för beteendevetenskap Linköpings universitet 2002 Förord I denna rapport

Läs mer