VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ägare och styrelse... 3 Övergripande behandlingsmål... 3 Enskilda behandlingsmål... 3 Studier Boende Relationer Psykisk hälsa Behandlingsmodell... 4 Målgrupp Behandlingsinsatser Behandlingsmetoder... 5 Teoretisk bakgrund Individualterapi Familjeterapi Miljöterapi Psykiatrisk bedömning Sjuksköterska Kvalificerat kontaktmannaskap Miljö och trivsel Sofiaängens anhörigträffar Professionella nätverksmöten Utslussning och eftervård Uppdragsgivare... 7 Inskrivna ungdomar... 7 Bakgrund till inskrivning Inskrivna ungdomar under året Eftervård... 9 Utskrivna ungdomar... 9 Utskrivna ungdomar Aktiviteter... 9 Miljöterapiresa till Utö Festligheter Personal och kompetensutveckling... 9 Behandlingspersonal Skolpersonal Utbildning och kompetensutveckling Planeringsdagar Utvärdering och kvalitetssäkring Utvärdering av miljöterapiaktiviteter Utvärdering av handledning Kvalitetssäkring Resultatredovisning Sofiaängens skola läsåret Profil och inriktning Undervisning för skolelev och elev som också är inskriven i behandling Elever Personal Reformer som påverkar verksamheten Kompetensutveckling Pågående utvecklingsarbete Lokaler Kostnad för elevplats på grundskola och gymnasieskola Händelser under året Resultat

3 VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010 Sofiaängen är ett personalägt aktiebolag. Verksam heten har funnits sedan 1995 och består av behand lingsenhet och skola. Sofiaängen behandling är en psykoterapeutisk dagbehandlingsenhet med tillstånd av socialstyrelsen för 18 placerade ungdomar. Målgruppen är ungdomar mellan 14 och 20 år med psykosociala problem, psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingen omfattar miljöterapi (sociala gruppaktiviteter, ADL och färdighetsträning), individuell psykoterapi (två samtal per vecka), familjeterapi (en session per vecka), familjearbete och kvalificerat kontaktmannaskap. Behandlingen äger rum i en miljö anpassad för ungdomar med stort behov av trygghet, lugn och struktur. Sofiaängens skola är en friskola på grund- och gymnasienivå med plats för sammanlagt 22 elever. På gymnasiet finns det individuella respektive samhällsvetenskapliga programmet. Skolan har sammanlagt 22 elevplatser, varav 14 för ungdomar inskrivna för behandling och 8 för elever som inte är knutna till behandlingsenheten. Skolan kan också erbjuda ungdomar skolplats med enstaka och riktade behandlingsinsatser. Sofiaängens skolas verksamhet för året 2010 presenteras på sidan 11. Ägare och styrelse Sofiaängen är ett personalägt aktiebolag. Vid årsstämman den 1 december 2009 valdes Elisabeth Annell till styrelseordförande. Monica Ek, Håkan Karlsson och Inger Ågren är styrelseledamöter. Övergripande behandlingsmål Att ungdomar med allvarlig psykisk och social problematik med hjälp av Sofiaängens dagbehandling ska kunna bo kvar i sitt hem och ha en fungerande daglig struktur som ett alternativ till dygnet runt-vård. Att ungdomen bättre ska kunna relatera till jämnåriga och vuxna och vara delaktig i ett gruppsammanhang. Att hela familjen efter avslutad behandling bättre ska kunna hantera kriser, konflikter och påfrestningar samt att familjemedlemmarna ska uppleva att de bättre kan kommunicera med varandra. Att ungdom i samband med utskrivning ska ha färre plågsamma symptom och bättre kunna hantera sin problematik. Att inskrivna ungdomar i god tid får hjälp med att förbereda sig för nästa steg i livet, och att de vid utskrivningstillfället kan introduceras med hjälp av kontaktpersonerna till folkhögskola, gymnasium eller annan lämplig sysselsättning. Att ungdomen i samband med utskrivning ska ha ett fungerande boende tillsammans med sin familj, i eget boende eller boendekollektiv. Att inskrivna ungdomar vid utskrivning ska ha fullföljt sina grundskolestudier med godkänt i samtliga kärnämnen. Att inskrivna ungdomar vid utskrivning ska ha slutfört sina gymnasiestudier alternativt ha påbörjat och avslutat A- och B-kurser. Enskilda behandlingsmål De målsättningar som Sofiaängen har för varje enskild ungdom ska betraktas utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Målsättningen är att ungdomen vid utskrivning har genomgått en utveckling och mognad mot högre självständighet och med bättre förutsättningar att träda in i vuxenlivet. Det gäller följande områden: Studier Att fullfölja och uppnå grundskolekompetens Att upprätthålla studievana SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

4 Boende Att ha ett fungerande boende Relationer Att kunna ta egen plats och framföra sin åsikt Att lyssna på andra Att kunna föra en dialog Att kunna vänta på sin tur Att kunna kompromissa Att vara bekant med de vanligaste umgängesformerna i det sociala livet Att kunna etablera vänskapsrelationer Att vara införstådd med umgängesformer såsom bio, middagar, idrott Att kunna anknyta till en vuxen person och etablera ett förtroende Psykisk hälsa Problematik och symptom Att omfattningen av symptomen ska vara mindre och att ungdomen bättre ska kunna hantera sin problematik. Att ungdomen i mindre omfattning begränsas av sin problematik och i större omfattning tar ett eget ansvar för sina svårigheter. Att uppnå insikt om den egna problematiken Att ta eget ansvar för sin medicinering Att kunna formulera och uttrycka sitt behov av hjälp och stöd Att planera för framtiden utifrån sina faktiska förutsättningar och behov Att uppnå tillfredsställande grad av symptomfrihet Att bättre kunna hantera och bemästra självdestruktiva impulser och vara fri från självskadebeteende Att den dagliga livsföringen inte allvarligt begränsas av ångestsymptom Att ha en fungerande kosthållning Att hantera tendenser till social isolering och tillbakadragenhet Att kunna leva i ett socialt sammanhang med en daglig struktur Att kunna ha fungerande relationer och ingå i ett gruppsammanhang Att kunna kommunicera och uttrycka tankar och känslor Att det psykiska lidandet ska ha minskats till en för ungdomen acceptabel nivå Att ha en för ungdomen acceptabel nivå av energi och livslust Att ha fungerande ADL-funktioner alternativt en strukturerad och ordnad hjälp Att kunna fullfölja och genomföra påbörjade aktiviteter Att den psykosexuella utvecklingen mot högre grad av självständighet, eget ansvarstagande och mognad ska ha kommit igång på allvar Familj Föräldrarna ska känna sig väl förtrogna med den diagnos/problematik som deras barn har. Föräldrar, syskon och ungdom ska uppleva att de fått adekvat hjälp med att bearbeta den kris som alltid följer då en familjemedlem blir allvarligt sjuk alternativt har ett stort psykiskt lidande. Föräldrar, syskon och ungdom ska ha en klar framtidsplanering med tydlig inriktning mot att ungdomen är på väg ut i vuxenlivet. Att hela familjen efter avslutad behandling ska kunna hantera kriser, konflikter och påfrestningar bättre och uppleva att de kan kommunicera bättre med varandra. Framtid En klar framtidsplanering ska finnas beträffande boende, ekonomi, studier, arbete samt för fortsatta stöd- och hjälpinsatser. Ett framtidsperspektiv ska finnas i familjen för samtliga familjemedlemmar. Behandlingsmodell Målgrupp Sofiaängen tar emot ungdomar som har psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser samt psykosocial problematik. Sofiaängen har en lång tradition av behandling av ungdomar med en komplex och multifaktoriell problematik, ofta i kombination med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska diagnoser. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

5 Målgruppen inkluderar följande: Ungdomar med självskskadebeteende i kombination med ätstörning, depressiva symptom, relationsstörningar, starka sociala isoleringstendenser och uttalad familjeproblematik. Ungdomar med flera år av social isolering bakom sig, bristande/utebliven skolgång och med stora relationsproblem inom familjesystemet. Ungdomar med starka sociala isoleringstendenser, som är tysta, ångestfyllda med en bakgrund av traumatiska upplevelser från barndomen. Ungdomar som på grund av psykiatriska symptom och/eller funktionshinder har ett stort psykiskt lidande och stora begränsningar i sin dagliga livsföring. Kriterierna för inskrivning är att ungdomen inte har ett aktuellt missbruk, kriminell belastning eller en utpräglad vålds/agressionsproblematik. Det måste även finnas ett fungerande boende och föräldrar eller familjehemsföräl d - rar samt i förekommande fall personal från gruppboende som aktivt kan delta i den unges behandlingsprocess. Behandlingsinsatser Sofiaängens behandlingsinsatser inriktas mot Den individuella problematiken med målsättningen att den unge ska få ökad insikt om sin egen problematik och redskap att bättre hantera sina svårigheter och symptom. Social isolering och svårigheter att delta i ett socialt sammanhang med målsättningen att den unge med träning och hjälp att relatera och samspela med jämnåriga och vuxna i ett socialt sammanhang, ska kunna träda in i ett socialt liv med fungerande relationer och daglig struktur med meningsfull sysselsättning. Familj och nätverk med målsättningen att relationerna inom den unges familj ska förbättras och bli mer funktionella. Inlärning med pedagogik, skola och social träning med målsättningen att den unge ska bli rustad för att ta ytterligare steg mot vuxenlivet och att utvecklingen på allvar ska komma igång mot ett mer självständigt liv. Behandlingsmetoder Teoretisk bakgrund Sofiängen har ett behandlingsprogram med individualpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi. Grundsynen vilar på psykodynamisk, systemteoretisk och utvecklingspsykologisk grund. Metoderna är väl beprövade och vi kan visa upp ett gott resultat där vi ser att en klar majoritet av ungdomarna efter avslutad behandling kan gå vidare till folkhögskola, gymnasium eller annan sysselsättning. Nästan samtliga ungdomar uppnår grundskolekompetens i kärnämnena under inskrivningsperioden. De olika insatserna integreras i en gemensam behandlingsplan för respektive ungdom. Behandlingen utförs av leg psykoterapeut alternativ steg 1-utbildad personal och alltid med kvalificerad handledning. Individualpsykoterapi Psykoterapin pågår med två samtal/veckan anpassad efter ungdomens mognad, behov, ålder och problematik. Psykoterapin kan vara av jagstödjande karaktär med pedagogiska och kognitiva inslag och i vissa fall ha en mer insiktsbetonad och bearbetande inriktning. Familjeterapi I familjeterapin används systemteoretiska tekniker. Familjearbetet erbjuder ett aktivt föräldrastöd med vägledning och tät telefonkontakt. I familjeterapin arbetar vi också i olika konstellationer utifrån familjens behov, till exempel i form av enskilda föräldrasamtal och syskonsamtal. Sofiaängens familjearbete inkluderar att kontaktpersonerna vid behov erbjuder hembesök med ett begränsat hemma hos -arbete under en första inslussningsfas. Inom ramen för familjearbetet sammankallar familjeterapeuterna även till professionella nätverksmöten samt nätverksmöten med föräldrar, ungdom, uppdragsgivare, skolpersonal och anhöriga/närstående. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

6 Miljöterapi I miljöterapin finns pedagogiska, stödjande och kognitiva inslag. Ungdomen ges möjlighet att träna sociala färdigheter såsom att samarbeta, umgås i grupp, kommunicera och relatera. I miljöterapin ingår matlagning, sociala aktiviteter, gruppsamtal, motion, musik, konst, utflykter med mera. Miljöterapi utgör den dagliga basen i Sofiaängens behandlingsverksamhet med tyngdpunkt på följande aspekter: Social inlärning och träning med pedagogiska inslag genom strukturerade dagliga aktiviteter. Stöd och träning i att ta gradvis ökat ansvar för egna behov, önskningar och handlingar i samarbete med jämnåriga och personal. Social träning i form av deltagande i olika aktiviteter som att åka kommunalt, gå på bio, göra studiebesök, laga mat och att äta tillsammans med andra ungdomar och vuxna. Psykiatrisk bedömning Sofiaängens konsultläkare är psykiater och träffar ungdomarna kontinuerligt för bedömning, eventuell medicinering och uppföljning. Sjuksköterska Sofiaängens sjuksköterska administrerar medicin och fördelar dosetter samt sköter sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Kvalificerat kontaktmannaskap Varje ungdom har flera olika behandlingsinsatser som kontaktpersonen samordnar, följer upp och utvärderar. Kontaktpersonen träffar ungdomen på ett planerat samtal varje vecka. Kontaktpersonen håller kontinuerlig kontakt med föräldrar, läkare, lärare och uppdragsgivare och ansvarar för att ungdomen har ett fungerande schema för samtal, miljöterapiaktiviteter och skolundervisning. Schemat och behandlingen anpassas till den enskildes specifika behov, problematik, ålder och mognad. I mötet med behandlingspersonalen får ungdomarna konkret hjälp med att övervinna de begränsningar som deras problematik medför. Miljö och trivsel Sofiaängen arbetar målmedvetet med att skapa en fysisk miljö som är präglad av värme och omtanke. Behandlingspersonalen lägger stor vikt vid att vårda den gemensamma fysiska miljön och skapa en trivsam och hemlik miljö. De ungdomar som Sofiaängen tar emot för behandling är ofta ångestfyllda, rädda och tillbakadragna. En viktig del av behandlingen är att erbjuda en plats som kan garantera fysisk och psykisk trygghet. Sofiaängen har hög personaltäthet och ungdomarna vistas aldrig ensamma i lokalerna. Samtliga måltider lagas gemensamt av personal och ungdomar. Maten lagas efter recept, det är aldrig hel- eller halvfabrikat, och luncherna är gemensamma för ungdomar, personal och lärare. Det är inte ovanligt att föräldrar äter lunch på Sofiaängen. Samtliga ungdomar och personal firas med tårta och sång vid födelsedagar. När en ungdom blir utskriven avtackas denne vid en avslutningslunch och en gåva överlämnas från Sofiaängen. Av tradition är det Rutiga kokboken. Varje eftermiddag kl samlas ungdomar och personal till en gemensam fikastund, ofta med fikabröd som någon av ungdomarna har bakat. Sofiaängen har tydliga regler där skadegörelse, mobbning, våld, hot om våld och alkohol eller drogpåverkan är absolut förbjudet. Policyn är att ungdom som överträder någon av dessa regler blir utskriven. Sofiaängens anhörigträffar Varje år har Sofiaängens behandlingsenhet en vår- och en julmiddag för ungdomarna och deras anhöriga. Den unge har då möjlighet att visa sin behandlingsenhet och skola för föräldrar, syskon och övrig släkt. Detta är mycket viktiga tillställningar för Sofiaängens ungdomar, som är delaktiga i planeringen och tillagar maten tillsammans med behandlingspersonalen. Ungdomarna ordnar också, med personalens hjälp, egna framträdanden i form av musik och sång. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

7 Professionella nätverksmöten Om behov föreligger sammankallar kontaktpersonen på Sofiaängen ett professionellt nätverksmöte, och då självklart med föräldrarnas tillstånd. Det kan innebära att socialsekreterare, fältassistenter, personal från ungdomsgård, lärare, BUP/vuxen eller Socialpsykiatri (samtliga berörda myndighetspersoner/uppdragsgivare/ vårdgivare) träffas för en gemensam översyn/planering och samordning av insatser. Utslussning och eftervård Vi har på Sofiaängen en behandlingsmodell där vi lägger stor vikt vid utslussningsarbetet. Planeringen av vad nästa steg ska bli efter utskrivning påbörjas i god tid tillsammans med ungdom, föräldrar och uppdragsgivare. Enheten har via Sofiaängens friskola tillgång till en SYV-konsulent som kan bistå inskriven ungdom och hjälpa till i diskussioner om olika skolalternativ, praktikplatser, kontakt med arbetsförmedling etc. Efter utskrivning behåller vanligtvis ungdomen en eftervårdskontakt i form av psykoterapisamtal och/eller timmar med kontaktpersonen och planerade familjesamtal. Många ungdomar skrivs också ut i etapper från heltid till halvtid för att därefter behålla ett par eftervårdstimmar i veckan. Vår erfarenhet är att avslutningarbetet med utslussning och eftervård är direkt avgörande för hur ungdomen i ett längre perspektiv kan tillgodgöra sig en behandlingsinsats. Uppdragsgivare Sofiaängen behandling har ramavtal med följande kommuner och stadsdelsnämnder (SDN): - Huddinge kommun - Järfälla kommun - Nacka kommun - Nynäshamns kommun - Sigtuna kommun - Stockholms stad - Södertälje - Upplands-Bro kommun - Upplands-Väsby kommun Sofiaängen har under 2010 tecknat individuella avtal med: - Haninge kommun - Täby kommun - Vallentuna kommun - Värmdö kommun Sofiaängens uppdragsgivare 2010: - Haninge kommun - Järfälla kommun - Nacka kommun - Stockholms Stad: Södermalm, Spånga Tensta, Hässelby/Vällingby - Södertälje kommun - Tyresö kommun - Täby kommun - Vallentuna kommun - Värmdö kommun Kommande planerade upphandlingar är med kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje samt Stockholms stad. Inskrivna ungdomar Sofiaängen har haft sammanlagt 18 ungdomar inskrivna för behandling under 2010 (se antal inskrivningar månad för månad i diagrammet nedan). Genomsnittsåldern för ungdomarna har varit 17 år. Fem av ungdomarna har varit av utländsk härkomst. Av dessa har en haft flyktingbakgrund och varit i behov av tolk, tre har fått hemspråksundervisning. Den genomsnittliga tiden för behandling har varit/kommer att vara två år. I tre ärenden har socialtjänsten och BUP haft ett delat placeringsansvar. Antal inskrivna ungdomar under året 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

8 Under 2010 var det genomsnittliga antalet placerade ungdomar 12 per månad. Friskolan har haft ett genomsnitt på 19 inskrivna elever, varav 7 varit externa. Sammantaget har Sofiaängen behandling och skola haft ett genomsnitt på 19 inskrivna ungdomar under året. Under 2010 har sammanlagt 18 ungdomar varit inskrivna på Sofiaängens behandling, 14 flickor och 4 pojkar. 5 ungdomar har skrivits in: 4 flickor och 1 pojke 8 ungdomar har skrivits ut: 6 flickor och 2 pojkar Genomsnittsålder för samtliga 18 ungdomar är 17 år Antal med utländsk härkomst: 5 Antal med hemspråk: 3 Antal med behov av tolk: 1 Antal med flyktingbakgrund: 1 Bakgrund till inskrivning Samtliga ungdomar omfattades av kategorin psykosocial problematik och uppfyllde kriteriet för ytterligare minst en av följande kategorier: Multifaktoriell problematik - anknytningsproblematik - ätstörning - depression - självskadebeteende - social fobi - traumatisering Psykos Social isolering, hemmasittande Neuropsykiatrisk diagnos Bipolär sjukdom OCD PTSD/Trauma Anknytningsproblematik Instabil personlighet (borderline/identitetsstörning/anknytningsproblematik) Psykosocial problematik avser i detta sammanhang allvarliga svårigheter som i hög grad begränsar den unges möjligheter att fungera i ett socialt sammanhang, till exempel: relationsproblem inom familjesystemet omsorgsbrist i hemmet oförmåga att vara i grupp oförmåga till socialt samspel med jämnåriga oförmåga att inordna sig i en struktur skolrelaterade problem social isolering Multifaktoriell problematik avser i detta sammanhang en komplex och svårdiagnosticerad grupp av ungdomar, ofta flickor, som har en kombination av olika svårigheter som växelvis kan intensifieras under olika perioder, inom följande kategorier: ätstörning anknytningsproblematik depression/nedstämdhet självskadebeteende ångestsyndrom/social fobi Inskrivna ungdomar under året Neuropsykiatrisk diagnos... 3 Psykosproblematik... 3 Multifaktoriell problematik anknytningsproblematik - ätstörning - depression - självskadebeteende - ångestsyndrom/social fobi - traumatisering Bipolär sjukdom... 1 Instabil personlighet... 2 (Borderline/identitetsstörning/ anknytningsproblematik) Vid inskrivningstillfället hade samtliga ungdomar stora svårigheter att vara i grupp. 14 av dem hade varit socialt isolerade i hemmet under minst ett år, vilket innebar att de uteblivit från skolan under lika lång tid. Dessa hemmasittare hade stora svårigheter att åka kommunalt och behövde färdtjänst/skoltaxi eller skjuts av förälder eller annan ledsagare mellan hemmet och Sofiaängen. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

9 Eftervård Utöver de inskrivna ungdomarna har Sofiaängen haft två eftervårdsärenden. Dessa ungdomar har valt att fortsätta sina studier på Sofiaängens gymnasieskola och utöver studierna haft fem respektive två kontaktmannatimmar per vecka. Utskrivna ungdomar Under 2010 har åtta ungdomar skrivits ut från Sofiaängen. Av dessa åtta utskrivna ungdomar har fyra uppnått uppsatta behandlingsmål. Av övriga fyra var en försöksinskriven och bedömdes ha ett större behov av omhändertagande än vad Sofiaängen kan erbjuda. Övriga 3 ungdomar skrevs ut enligt överenskommelse på grund av följande orsaker: byte till ny hemkommun behov av dygnet runt-vård bristande motivation till behandling Utskrivna ungdomar Åren har sammanlagt 55 ungdomar, 17 pojkar och 38 flickor, skrivits ut från Sofiaängen, varav en på grund av dödsfall. 18 ungdomar skrevs ut på grund av att dagbehandling visade sig vara en otillräcklig insats för deras del. Efter cirka tre månaders försöksinskrivning på Sofiaängen blev de omplacerade. Övriga ungdomar skrevs ut till följande sysselsättningar: Folkhögskola med boende Gymnasiet Särvux... 1 Komvux... 2 Yrkesinriktat gymnasium... 1 Arbete som aupair... 1 Arbetsförmedling... 2 Behandlingstid för ungdom har i genomsnitt varit 1 år och 7 månader under åren Aktiviteter Miljöterapiresa till Utö Onsdag till fredag i vecka 34 var samtlig behandlingspersonal och två lärare tillsammans med åtta av Sofiaängens ungdomar på Utö i Stockholms skärgård. Dagarna på Utö var organiserade med olika friluftsaktiviteter som till exempel promenader, minigolf, ridning, fiske och kanotpaddling. Alla bodde på Utö Pensionat. För de ungdomar som hade förhinder att följa med på resan erbjöds aktiviteter på Sofiaängen. Festligheter Sofiaängen har haft vår- och julmiddag för samtliga ungdomar och deras anhöriga. Personal och kompetensutveckling Behandlingspersonal Sofiaängens behandlingspersonal har olika yrkesutbildningar och lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och behandlingsarbete inom HVB-hem och socialtjänst. Samtliga har grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 och flera är legitimerade psykoterapeuter. Henrik Lennartsson, verksamhetschef Kalle Fogelberg, vice verksamhetschef Mats Dahl Monica Ek Håkan Karlsson Ingegerd Rindström Marie Sjögren Caroline Stenquist Inger Ågren Skolpersonal Cecilia Strömberg, rektor Urban Axelsson, lärare Ingela Jönsson, lärare Emelie Ihrfors är ekonomiansvarig på Sofiaängen. Camilla Silfverskiöld, specialist i allmänpsykiatri och psykoanalytiker, är konsultläkare. Cecilia Strömberg efterträdde Monica Jonsson som rektor den 1/ SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

10 Externa handledare är Rolf Carlsson och Allan Linnér. Behandlingspersonal Mats Dahl och Caroline Stenquist avslutade sina tjänster den 30/8 respektive 30/12. Utbildning och kompetensutveckling!"18/3 Henrik Lennartsson, verksamhetschef på Sofiaängen, föreläser om jagstrukturerande psykoterapi.!"4/10 föreläser Annica Mörner, leg psykolog och leg psykoterapeut, om sexuella övergrepp och trauman.!"22/10 är Gunilla Gerland med under dagen och träffar två ungdomar tillsammans med lärare och personal. Därefter ger hon handledning i arbetet med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser.!"15/11 halvdagsföreläsning om suicid och suicid prevention för ungdomar och unga vuxna av Britta Ahlm-Åkerman, Karolinska institutet.!"5-6/11 Studieresa till Anna Freuds center i London. Collegium 2010: Developmental Hazards of Adolescence and the Move to Young Adulthood. Under året har en behandlingspersonal erbjudit bildterapi som ett led i eftervårdsarbetet för en utskriven ungdom. Bildterapin har bedrivits under handledning av bildterapeut Annika Alm. Tre behandlingspersonal går legitimationsgrundande psykoterapiutbildning på Stockholms universitet respektive inom S:t Lukas Stiftelse och beräknas vara klara i juni respektive december Under 2010 planerades ett utbildningsprogram som kommer att genomföras 2011: MBT 1 i samarbete med Huddinge sjukhus. Planeringsdagar Sofiaängens personalgrupp har haft två gemensamma planeringsdagar (halvdagar) med skolans rektor och lärare under året, den 27/5 och 9/12. Behandlingsenheten har haft tre planeringsdagar om miljöterapiaktiviteter samt verksamhetens schema, den 1/6, 10/9 och 11/9. Utvärdering och kvalitetssäkring Utvärdering av miljöterapiaktiviteter Två i behandlingspersonalen har schemalagt, genomfört och dokumenterat en serie utvärderingar av verksamheten på Sofiaängen. Veckorna 3 och 35 ägnades åt en omfattande utvärdering av enhetens miljöterapi där varje ungdom intervjuades. Varje ungdom satt tillsammans med sin kontaktperson under en halv dag. De olika gruppledarna deltog enligt ett schema. Respektive gruppledare och ungdom intervjuades av kontaktpersonen om hur föregående termin varit i gruppen beträffande trivsel, delaktighet och innehåll. Ungdomen fick då möjlighet att med gruppledaren prata om aktivitetens mål, mening och syfte. Under två förmiddagar samlades hela personalgruppen. Varje gruppledare intervjuades då av enhetens handledare efter frågeställningar om syfte, målsättning och det terapeutiska innehållet i aktiviteten. Aktiviteter och grupper utvärderades och tid ägnades sedan åt den fortsatta planeringen av miljöterapischemat. Utvärdering av handledning Den 10/6 hade personalgruppen en utvärdering med fokus på handledningen av individuell psykoterapi, miljöterapi, familjeterapi och samarbetet mellan familjebehandlarna. Kvalitetssäkring Sofiaängen följer Socialstyrelsens kvalitetssäkringssystem enligt SOSFS 2006:11. Vi har också utarbetat ett kvalitetssäkringssystem enligt QIM. Resultatredovisning Ett nytt system har utarbetats för uppföljning och utvärdering av David Clinton. Vid utskrivning får ungdom, föräldrar och uppdragsgivare en utvärderingsenkät som lämnas in anonymt till verksamhetschefen. Resultatet följs upp en gång per år under planeringsdag. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

11 SOFIA ÄNGENS SKOL A L ÄSÅRET Profil och inriktning Sofiaängens skola är utformad för att ta emot elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, inlärningssvårigheter, skolrelaterade problem och/eller psykosocial problematik. Sofiaängens skola erbjuder extra stöd och hjälpinsatser, individuell undervisning och en lugn och stimulibegränsad miljö. Skolmiljön är anpassad för elever med koncentrationssvårigheter och funktionsnedsättning samt för elever med bakgrund av svåra traumatiserande mobbningsupplevelser. Skolan är ett alternativ för de elever som på grund av sin problematik uteblivit från sin skolgång och hamnat i en situation av social isolering och hemmasittande. Dessa elever har ofta stora kunskapsluckor, eftersom de har läsår med hög frånvaro bakom sig. För de elever som på grund av sin problematik inte orkar eller klarar hela skoldagar finns Sofiaängens behandling som tillhandahåller behandlingsinsatser och aktiviteter fram till kl om dagarna hela läsåret inklusive lov. Detta är insatser som kommun och landsting köper av Sofiängens behandlingsenhet. Undervisning för skolelev och elev som också är inskriven i behandling Varje elev får full undervisningstid enligt Skolverkets krav och riktlinjer samt extra pedagogiska resurser i form av bland annat hög lärartäthet, speciallärartimmar, individuell undervisning och utökad elevhälsovård. De elever som också har behandling får anpassade studier efter förmåga. Dessa elever får extra pedagogiska resurser under de undervisningstimmar som de med hänsyn till sina svårigheter på ett optimalt sätt kan klara av. I den takt som en elev med behandling gör framsteg i behandlingen, utökas antalet undervisningstimmar successivt. Målsättningen är att eleven ska kunna utveckla en högre grad av eget ansvarstagande för sina studier och successivt träna på att delta i gruppundervisning. Alla lärare är behöriga och två av dem har dessutom en psykoterapeutisk påbyggnadsutbildning motsvarande steg 1. Elever Under läsåret 2010/2011 har Sofiaängens skola haft 19 elever. Av dessa har åtta elever varit enbart skolelever och elva har också varit inskrivna i behandling. Det har varit små förändringar i elevunderlaget under året; två elever lämnade verksamheten hösten 2010 och tre nya elever har kommit, en under hösten och två under vårterminen. De elever som kommit eller lämnat har alla också varit inskrivna för behandling. Verksamheten inom Sofiaängens skola har omfattat grundskolans årskurs 8 9 och gymnasiets individuella respektive samhällsvetenskapliga program år 1 3. Elevernas fördelning mellan årskurserna: Grundskola år 8 år 9 år 10 * ) (5) Gymnasieskola IP år 1 SP år 2 SP år 3 SP (14) * ) Elev som inte har klarat grundskolan på 9 år har enligt skollagen rätt till ett 10:e år. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

12 Eleverna kommer från olika delar av Stockholms län. Antal elever från resp kommun: Haninge... 1 Nacka... 1 Solna... 1 Stockholm Täby... 1 Vallentuna... 2 Värmdö... 1 De elever som kommer till Sofiaängens skola har alla en bakgrund med bristande skolgång och andra svårigheter och/eller funktionshinder som märkts i skolan men som man inte kunnat möta. Fler än 40 % av eleverna har mer än ett års frånvaro från grundskolan och alla har ofullständiga grundskolebetyg. All undervisning planeras individuellt utifrån elevens behov. Undervisningstiden varierar från den första mjukstarten på ca timmar till heltidsstudier omfattande 24 timmar per vecka. Kunskapsspridningen är stor bland eleverna, en elev är i det närmaste analfabet medan flera av de andra studerar på högsta nivå i sina ämnen. De flesta av våra elever har en eller flera diagnoser, vilket gör att personalen i skolan måste vara kompetent att möta eleverna utifrån deras särskilda behov. Personal Cecilia Strömberg 50%, rektor, tillträdde den 1/ Ingela Jönsson 100%, matematik, engelska och psykologi Urban Axelsson 100%, svenska och samhällskunskap Anders Karlsson 60%, naturkunskap och teknik Timlärare i bild, modersmål och japanska Under året har vi rekryterat en special- och talpedagog på 50%, Bitte Preinitz-Fried. Utöver pedagogisk personal har skolan skolsköterska två timmar per vecka, läkare minst två gånger per år, SYV två timmar per vecka samt kurator. Reformer som påverkar verksamheten Under 2010 och 2011 tog riksdagen beslut om ett flertal omfattande reformer i skolan: Ny skollag Ny gymnasieskola Nya kursplaner och läroplaner Nytt betygssystem Införande av lärarlegitimation Kompetensutveckling Varje reform är i sig omfattande och mycket av planerings- och konferenstid har gått åt till att diskutera på vilket sätt reformerna påverkar verksamheten på Sofiaängen. Personalen har deltagit i följande heldagsutbildningar, arrangerade av främst Skolverket: Ny skollag, ny gymnasieskola, ny betygsskala Nya gymnasiereformen Nya kursplaner, läroplaner Lärarlegitimation och lärarlyftet Utöver dessa utbildningsdagar har vi själva ordnat en heldag för våra lärare angående kursplaner, studieplaner, IUP och åtgärdsprogram. I december deltog all personal på Sofiaängen behandling och skola i en halv utbildningsdag med utgångspunkt i alla reformer som kommer inom skolans område och vilken påverkan dessa kan ha. Pågående utvecklingsarbete Genom de omfattande reformernas införande måste Sofiaängens skola arbeta vidare med flera frågor som redan tidigare varit aktuella för verksamheten. Lärarlegitimation Det kommer från år 2015 krävas att alla lärare har lärarlegitimation för de ämnen de undervisar i. En av de anställda lärarna, Ingela, ska under höstterminen delta i Lärarlyftet Matematik för att komplettera sin utbildning. Planering finns för att även Urban ska kunna få del av Lärarlyftet II. Gymnasiereformen För att komma in i den nya gymnasieskolan krävs att eleverna har antingen åtta ämnesbetyg SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

13 till yrkesprogrammen eller tolv ämnesbetyg för högskoleförberedande program. De flesta av våra elever har tre till fem grundskolebetyg med sig till vår skola och får då läsa in ytterligare grundskoleämnen inom ett individuellt alternativ innan de kan söka till gymnasieskolan. Detta ställer krav på lärarkompetens i många olika ämnen. Ny betygsskala Eleverna kommer att läsa utifrån gamla och nya system i två år framåt, vilket kräver mycket planering och struktur. Planeringsarbetet för varje elev läsåret 2011/2012 gjordes före sommarledigheten. Samarbetspartner Skolan har under vårterminen påbörjat samtal med Norra Djurgårdsgymnasiet för ett framtida pedagogiskt samarbete. Lokaler Undervisningen sker i lokaler avsedda för endast skolan, men också i lokaler som används av behandlingsenheten. Det är en stor brist att det inte finns ändamålsenliga lokaler för naturorienterande ämnen och ämnen som hem- och konsumentkunskap och teknik. Lärarna och rektor behöver ytterligare arbetsplatser. Även studievägledare, skolsköterska och modersmålslärare behöver arbetsplatser då de kommer till verksamheten. Ett förslag till utökade lokaler har tagits fram under året och frågan bör prioriteras under fortsatt utvecklingsarbete. Kostnad för en elevplats på grundskola och gymnasieskola Sofiaängens skola har haft en avgift sedan tre år på kronor per plats och läsår, oavsett om eleven är inskriven i behandling eller enbart går i skolan. Vid en genomgång av behoven av personalförstärkning, utökning av lokaler och anpassning till ny lagstiftning har det visat sig att avgiften måste höjas till kronor per plats och läsår. Den nya avgiften gäller från läsårsstart 2011/2012. Vid granskning av platser liknande Sofia ängens skola i länet, framgår att prissättningen varierar från kronor och upp till kronor per plats och läsår. Utöver detta har de olika kommunerna i länet olika principer för vad de betalar, en fråga som nu utreds inom kommunerna då de ska anpassa sig till den nya lagstiftningen från 2010 som kräver att alla elever ska få stöd på lika villkor. Hela avgifts frågan behöver ses över och prövas på nytt. Händelser under året I februari hade skolan en kulturdag, en heldag med vandring i Hagaparken, Ekotemplet, besök i Koppartälten och Fjärilshuset. I april bjöd skolan in författaren Kajsa Gordan som berättade om sitt författarskap och sina böcker. Det var en väldigt uppskattad föreläsning som resulterade i att vi till höstterminen 2011 planerar en skrivarcirkel med Kajsa Gordan som inspiratör och ledare. I maj gjorde vi studiebesök på Naturhistoriska Riksmuseet som visade en utställning om människan. I juni var den traditionella dagen på Skansen, i år med fokus på naturorientering och allemansrätt. Skolans personal och elever deltog i lägerdagarna på Utö i augusti 2010 samt vid den årliga vår- respektive julmiddagen. Resultat Grundskolan (5 elever) Av de fyra elever som avslutade grundskolan var det en elev som hade nio godkända betyg och som därmed har kunnat söka vidare till gymnasiets yrkesprogram. Tre elever har inte behörighet att söka enligt de nya riktlinjerna, de saknar fem till sju godkända betyg. Dessa elever önskar läsa in ämnena på Sofiaängen och kan då till hösten gå enligt den nya läroplanens Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ. En elev har gått år åtta och får omdömen och inte betyg i de ämnen hon har läst. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

14 Gymnasiet (14 elever) Gymnasieskolan är indelad i kurser som varierar mellan 50 och 100 poäng, motsvarande undervisningstimmar. I en vanlig skola bör man ta ca 800 poäng per läsår för att klara sina gymnasiestudier på tre år. För de flesta elever på Sofiaängen är det en takt som är svår att hålla. Eleverna har under vårterminen fått poäng enligt följande: Elev 1: 100 p 2: 300 p 3: 250 p 4: 200 p 5: 250 p 6: 300 p 7: 200 p 8: 0 p 9: 250 p 10: 100 p En elev lyckades under hela läsåret samla 650 poäng. Övriga fyra gymnasieelever har gått på det individuella programmet och läst grundskolans kurser. En av dem godkändes i svenska, matematik och engelska (på grundskolenivå), medan de övriga tre inte fick godkänt i något ämne. Skälen till att eleverna inte fått något godkänt betyg kan vara flera. Den största orsaken är att de haft väldigt låg närvaro. Stora inlärnings svårigheter är en annan orsak. Det skulle gynna eleverna om de kom till Sofiaängen under sin grundskoletid då det finns större möjligheter att läsa in de ämnen de behöver för att sedan kunna söka till gymnasieutbildning. Detta är en fråga att arbeta långsiktigt med på Sofiaängen. Sofiaängen Behandling och Skola Bergsunds Strand 43a, Stockholm Tel , fax SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Ägare och styrelse. Övergripande behandlingsmål. Enskilda behandlingsmål. Studier. Boende

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Ägare och styrelse. Övergripande behandlingsmål. Enskilda behandlingsmål. Studier. Boende V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ägare och styrelse... 3 Övergripande behandlingsmål... 3 Enskilda behandlingsmål... 3 Studier Boende Relationer Psykisk

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013

Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 1(6) Barn- och utbildningsnämnden Skolpeng utomlands förslag till regler från och med januari 2013 Ärendet Förvaltningen föreslår att regler för skolpeng utomlands fastställs. s förslag till beslut Barn-

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser, som Asperger. är också välkomna.

Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser, som Asperger. är också välkomna. Gymnasieskolan och LSS boendet är belägna i Funäsdalen, Västra Härjedalen, mitt i den härliga fjällvärlden med massor av skidåkning. Vi har nationellt intag. Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer Våga Vilja Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun Insats enligt SoL 4:1 Erbjuda institutionsnära öppenvårdsinsatser på hemmaplan Erbjuder skola alt praktik Nära samarbete med elevhälsa

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor.

Psykiatrin Halland har drygt 600 anställda, där den största yrkesgruppen är sjuksköterskor. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning ar na bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB

GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV BETEENDETERAPEUTISK INRIKTNING (KBT) I STOCKHOLM SVERIGEHÄLSAN AB Kursstart 2015-11-20 Sista ansökningsdag: 2015-10-12 GRUNDUTBILDNING I PSYKOTERAPI MED KOGNITIV

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD

UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD UTVECKLING VÄSTERNORRLAND OMVÅRDNAD info@solplacering.se 060-61 55 00 BRUKSGÅRDEN KVINNOBEHANDLING Välkommen till Bruksgården HVB kvinnobehandling! Bruksgården HVB ligger beläget i Norrlands huvudstad

Läs mer

Kontakta din. i din hemkommun för mer information.

Kontakta din. i din hemkommun för mer information. Nystart i livet? Välj rätt väg Kontakta din hemkommun för mer information. Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING

UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING UT-I-LIVET EN TRYGG VÄG MOT EGET BOENDE FÖR DIG MED HÖGFUNGERANDE AUTISM/ASPERGERS ELLER NÄRLIGGANDE FUNKTIONSNEDSÄTTNING NÄR DU BÖRJAR FUNDERA PÅ ATT FLYTTA HEMIFRÅN. NÄR DET BEHÖVS EN TRYGG ÖVERGÅNG

Läs mer

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00

Vuxenutbildningsmässa. Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Vuxenutbildningsmässa Komvux, Kulturhuset Sergelstorg Galleri 3, 1-2 okt.ober, kl.11.00-18.00 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning 2012-06-18 ALL 2012/30, 31, 32, 33 Innehåll Förord... 3 Riksgymnasieverksamheten... 4 Omvårdnadshuvudmän... 5 Skola... 6 Habilitering... 7 Elevhem... 8 Finansiering

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning seija.khalifa@sigtuna.se Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun

Granskning av gymnasieskolornas. av särskilt stöd. Mjölby kommun Revisionsrapport Granskning av gymnasieskolornas arbete med elever i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Håkan Lindahl December 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1 Bakgrund

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola

Läsåret 2013/2014. Folkhögskola Läsåret 2013/2014 Folkhögskola Furuboda Folkhögskola är mer än en vanlig skola Vår vision är självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle. På Furuboda

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn?

SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? Särskolan. en skolform för mitt barn? Särskolan en skolform för mitt barn? 1 Ordförklaringar Förälder och vårdnadshavare Vårdnadshavare är den eller de personer som har den rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn. Det kan

Läs mer

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade

Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade 2014-01-20 Karin Jacobsen Dnr KSL/12/0020-59 Ärendegång: KSLs arbetsmarknadsberedning 2014-01-30 Rapport från sfx, utbildning i svenska för yrkesutbildade Förslag till beslut Arbetsmarknadsberedningen

Läs mer

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola

Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Malmö Stad Pedagogisk bedömning inför ansökan om prövning av mottagande i grundsärskola Inledning Barn som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning,

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning

Nystart i livet? Välj rätt väg. Kontakta din hemkommun för mer information. Stor frihet att studera. Grundläggande vuxenutbildning Komvux 2014 Nystart i livet? Kommunal vuxenutbildning vänder sig i första hand till dig som helt eller delvis saknar fullständig grundskoleutbildning, gymnasiekompetens eller behörighet för vidare studier.

Läs mer

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen

BESLUT. Ärendet Tillsyn enligt socialtjänstlagen (2001:453) av behandlingshemmet 4:e Våningen JiL Socialstyrelsen BESLUT 2012-10-23 Dnr 9.1-46133/2012 1(6) T/RegionalatillsynsenhetenSydöst/Sek3 StefanRoman, Stefan.Romangsocialstyrelsen.se 4:e våningen i Jönköping AB Barnarpsgatan 36 553 16 Jönköping

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling

Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan är en miljöterapeutisk enhet med integrerad pedagogik och behandling 1 (5) Handläggare Områdeschef Ulla Hansson tfn 0522-69 72 01 Verksamhetschef Gerd Karlsson tfn 0521-27 61 60 Avdelningschef Maria Kullander tfn 0522-69 70 48 Samarbetsskola i Uddevalla Samarbetsskolan

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 27-6-1 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med övriga två storstadsregioner Stockholm och

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio.

Om utbildningen. Kognio - centrum för KBT, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund, tfn: 0703-212 213, hemsida: www.kognio.se, e-post: info@kognio. STEG-1 Grundutbildning i kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT) avseende barn och ungdom, utb.kod: S1BU151 (Basic Course in Cognitive-Behavioral Therapy for Children and Adolescents from a Family

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Matematik sommarskola

Matematik sommarskola Matematik sommarskola Metodkategori 4. Individuellt anpassat stöd/utbildning Problemet: Elever från grundskolan saknar i högre grad betyg i matematik än i andra kärnämnen. Detta leder till att de ej är

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Läget för lärarlegitimationer 2014

Läget för lärarlegitimationer 2014 Läget för lärarlegitimationer 2014 SKL genomförde våren 2014 en enkätundersökning ställd till skolans huvudmän. Den syftar till att följa upp genomförandet av lärarlegitimationsreformen och bland annat

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Lars-Gunnar Eriksson. Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län

Lars-Gunnar Eriksson. Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län Lars-Gunnar Eriksson Barn-och ungdomspsykiatrin Uppsala län Initiativ från politiken Effektivisera vårdinsatser för ungdomar och deras familjer utifrån mänsklig och ekonomisk hänsyn BUP och socialtjänsten

Läs mer

Skoljuridik för lärare exempelsamling

Skoljuridik för lärare exempelsamling Utvecklingspaket Skoljuridik för lärare exempelsamling 1. Prövning En f.d. elev kommer till en gymnasieskola i början på höstterminen. Eleven söker upp skolans expedition och ber att få träffa någon lärare

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län

Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Tobaks-, alkohol- och narkotikavanor bland unga i Stockholms län Pressträff om resultaten från Stockholmsenkäten 14 Kaisa Snidare, ANDT-samordnare Länsstyrelsen Nationell strategi för ANDT-politiken 11-15

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer