VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ägare och styrelse... 3 Övergripande behandlingsmål... 3 Enskilda behandlingsmål... 3 Studier Boende Relationer Psykisk hälsa Behandlingsmodell... 4 Målgrupp Behandlingsinsatser Behandlingsmetoder... 5 Teoretisk bakgrund Individualterapi Familjeterapi Miljöterapi Psykiatrisk bedömning Sjuksköterska Kvalificerat kontaktmannaskap Miljö och trivsel Sofiaängens anhörigträffar Professionella nätverksmöten Utslussning och eftervård Uppdragsgivare... 7 Inskrivna ungdomar... 7 Bakgrund till inskrivning Inskrivna ungdomar under året Eftervård... 9 Utskrivna ungdomar... 9 Utskrivna ungdomar Aktiviteter... 9 Miljöterapiresa till Utö Festligheter Personal och kompetensutveckling... 9 Behandlingspersonal Skolpersonal Utbildning och kompetensutveckling Planeringsdagar Utvärdering och kvalitetssäkring Utvärdering av miljöterapiaktiviteter Utvärdering av handledning Kvalitetssäkring Resultatredovisning Sofiaängens skola läsåret Profil och inriktning Undervisning för skolelev och elev som också är inskriven i behandling Elever Personal Reformer som påverkar verksamheten Kompetensutveckling Pågående utvecklingsarbete Lokaler Kostnad för elevplats på grundskola och gymnasieskola Händelser under året Resultat

3 VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010 Sofiaängen är ett personalägt aktiebolag. Verksam heten har funnits sedan 1995 och består av behand lingsenhet och skola. Sofiaängen behandling är en psykoterapeutisk dagbehandlingsenhet med tillstånd av socialstyrelsen för 18 placerade ungdomar. Målgruppen är ungdomar mellan 14 och 20 år med psykosociala problem, psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingen omfattar miljöterapi (sociala gruppaktiviteter, ADL och färdighetsträning), individuell psykoterapi (två samtal per vecka), familjeterapi (en session per vecka), familjearbete och kvalificerat kontaktmannaskap. Behandlingen äger rum i en miljö anpassad för ungdomar med stort behov av trygghet, lugn och struktur. Sofiaängens skola är en friskola på grund- och gymnasienivå med plats för sammanlagt 22 elever. På gymnasiet finns det individuella respektive samhällsvetenskapliga programmet. Skolan har sammanlagt 22 elevplatser, varav 14 för ungdomar inskrivna för behandling och 8 för elever som inte är knutna till behandlingsenheten. Skolan kan också erbjuda ungdomar skolplats med enstaka och riktade behandlingsinsatser. Sofiaängens skolas verksamhet för året 2010 presenteras på sidan 11. Ägare och styrelse Sofiaängen är ett personalägt aktiebolag. Vid årsstämman den 1 december 2009 valdes Elisabeth Annell till styrelseordförande. Monica Ek, Håkan Karlsson och Inger Ågren är styrelseledamöter. Övergripande behandlingsmål Att ungdomar med allvarlig psykisk och social problematik med hjälp av Sofiaängens dagbehandling ska kunna bo kvar i sitt hem och ha en fungerande daglig struktur som ett alternativ till dygnet runt-vård. Att ungdomen bättre ska kunna relatera till jämnåriga och vuxna och vara delaktig i ett gruppsammanhang. Att hela familjen efter avslutad behandling bättre ska kunna hantera kriser, konflikter och påfrestningar samt att familjemedlemmarna ska uppleva att de bättre kan kommunicera med varandra. Att ungdom i samband med utskrivning ska ha färre plågsamma symptom och bättre kunna hantera sin problematik. Att inskrivna ungdomar i god tid får hjälp med att förbereda sig för nästa steg i livet, och att de vid utskrivningstillfället kan introduceras med hjälp av kontaktpersonerna till folkhögskola, gymnasium eller annan lämplig sysselsättning. Att ungdomen i samband med utskrivning ska ha ett fungerande boende tillsammans med sin familj, i eget boende eller boendekollektiv. Att inskrivna ungdomar vid utskrivning ska ha fullföljt sina grundskolestudier med godkänt i samtliga kärnämnen. Att inskrivna ungdomar vid utskrivning ska ha slutfört sina gymnasiestudier alternativt ha påbörjat och avslutat A- och B-kurser. Enskilda behandlingsmål De målsättningar som Sofiaängen har för varje enskild ungdom ska betraktas utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Målsättningen är att ungdomen vid utskrivning har genomgått en utveckling och mognad mot högre självständighet och med bättre förutsättningar att träda in i vuxenlivet. Det gäller följande områden: Studier Att fullfölja och uppnå grundskolekompetens Att upprätthålla studievana SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

4 Boende Att ha ett fungerande boende Relationer Att kunna ta egen plats och framföra sin åsikt Att lyssna på andra Att kunna föra en dialog Att kunna vänta på sin tur Att kunna kompromissa Att vara bekant med de vanligaste umgängesformerna i det sociala livet Att kunna etablera vänskapsrelationer Att vara införstådd med umgängesformer såsom bio, middagar, idrott Att kunna anknyta till en vuxen person och etablera ett förtroende Psykisk hälsa Problematik och symptom Att omfattningen av symptomen ska vara mindre och att ungdomen bättre ska kunna hantera sin problematik. Att ungdomen i mindre omfattning begränsas av sin problematik och i större omfattning tar ett eget ansvar för sina svårigheter. Att uppnå insikt om den egna problematiken Att ta eget ansvar för sin medicinering Att kunna formulera och uttrycka sitt behov av hjälp och stöd Att planera för framtiden utifrån sina faktiska förutsättningar och behov Att uppnå tillfredsställande grad av symptomfrihet Att bättre kunna hantera och bemästra självdestruktiva impulser och vara fri från självskadebeteende Att den dagliga livsföringen inte allvarligt begränsas av ångestsymptom Att ha en fungerande kosthållning Att hantera tendenser till social isolering och tillbakadragenhet Att kunna leva i ett socialt sammanhang med en daglig struktur Att kunna ha fungerande relationer och ingå i ett gruppsammanhang Att kunna kommunicera och uttrycka tankar och känslor Att det psykiska lidandet ska ha minskats till en för ungdomen acceptabel nivå Att ha en för ungdomen acceptabel nivå av energi och livslust Att ha fungerande ADL-funktioner alternativt en strukturerad och ordnad hjälp Att kunna fullfölja och genomföra påbörjade aktiviteter Att den psykosexuella utvecklingen mot högre grad av självständighet, eget ansvarstagande och mognad ska ha kommit igång på allvar Familj Föräldrarna ska känna sig väl förtrogna med den diagnos/problematik som deras barn har. Föräldrar, syskon och ungdom ska uppleva att de fått adekvat hjälp med att bearbeta den kris som alltid följer då en familjemedlem blir allvarligt sjuk alternativt har ett stort psykiskt lidande. Föräldrar, syskon och ungdom ska ha en klar framtidsplanering med tydlig inriktning mot att ungdomen är på väg ut i vuxenlivet. Att hela familjen efter avslutad behandling ska kunna hantera kriser, konflikter och påfrestningar bättre och uppleva att de kan kommunicera bättre med varandra. Framtid En klar framtidsplanering ska finnas beträffande boende, ekonomi, studier, arbete samt för fortsatta stöd- och hjälpinsatser. Ett framtidsperspektiv ska finnas i familjen för samtliga familjemedlemmar. Behandlingsmodell Målgrupp Sofiaängen tar emot ungdomar som har psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser samt psykosocial problematik. Sofiaängen har en lång tradition av behandling av ungdomar med en komplex och multifaktoriell problematik, ofta i kombination med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska diagnoser. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

5 Målgruppen inkluderar följande: Ungdomar med självskskadebeteende i kombination med ätstörning, depressiva symptom, relationsstörningar, starka sociala isoleringstendenser och uttalad familjeproblematik. Ungdomar med flera år av social isolering bakom sig, bristande/utebliven skolgång och med stora relationsproblem inom familjesystemet. Ungdomar med starka sociala isoleringstendenser, som är tysta, ångestfyllda med en bakgrund av traumatiska upplevelser från barndomen. Ungdomar som på grund av psykiatriska symptom och/eller funktionshinder har ett stort psykiskt lidande och stora begränsningar i sin dagliga livsföring. Kriterierna för inskrivning är att ungdomen inte har ett aktuellt missbruk, kriminell belastning eller en utpräglad vålds/agressionsproblematik. Det måste även finnas ett fungerande boende och föräldrar eller familjehemsföräl d - rar samt i förekommande fall personal från gruppboende som aktivt kan delta i den unges behandlingsprocess. Behandlingsinsatser Sofiaängens behandlingsinsatser inriktas mot Den individuella problematiken med målsättningen att den unge ska få ökad insikt om sin egen problematik och redskap att bättre hantera sina svårigheter och symptom. Social isolering och svårigheter att delta i ett socialt sammanhang med målsättningen att den unge med träning och hjälp att relatera och samspela med jämnåriga och vuxna i ett socialt sammanhang, ska kunna träda in i ett socialt liv med fungerande relationer och daglig struktur med meningsfull sysselsättning. Familj och nätverk med målsättningen att relationerna inom den unges familj ska förbättras och bli mer funktionella. Inlärning med pedagogik, skola och social träning med målsättningen att den unge ska bli rustad för att ta ytterligare steg mot vuxenlivet och att utvecklingen på allvar ska komma igång mot ett mer självständigt liv. Behandlingsmetoder Teoretisk bakgrund Sofiängen har ett behandlingsprogram med individualpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi. Grundsynen vilar på psykodynamisk, systemteoretisk och utvecklingspsykologisk grund. Metoderna är väl beprövade och vi kan visa upp ett gott resultat där vi ser att en klar majoritet av ungdomarna efter avslutad behandling kan gå vidare till folkhögskola, gymnasium eller annan sysselsättning. Nästan samtliga ungdomar uppnår grundskolekompetens i kärnämnena under inskrivningsperioden. De olika insatserna integreras i en gemensam behandlingsplan för respektive ungdom. Behandlingen utförs av leg psykoterapeut alternativ steg 1-utbildad personal och alltid med kvalificerad handledning. Individualpsykoterapi Psykoterapin pågår med två samtal/veckan anpassad efter ungdomens mognad, behov, ålder och problematik. Psykoterapin kan vara av jagstödjande karaktär med pedagogiska och kognitiva inslag och i vissa fall ha en mer insiktsbetonad och bearbetande inriktning. Familjeterapi I familjeterapin används systemteoretiska tekniker. Familjearbetet erbjuder ett aktivt föräldrastöd med vägledning och tät telefonkontakt. I familjeterapin arbetar vi också i olika konstellationer utifrån familjens behov, till exempel i form av enskilda föräldrasamtal och syskonsamtal. Sofiaängens familjearbete inkluderar att kontaktpersonerna vid behov erbjuder hembesök med ett begränsat hemma hos -arbete under en första inslussningsfas. Inom ramen för familjearbetet sammankallar familjeterapeuterna även till professionella nätverksmöten samt nätverksmöten med föräldrar, ungdom, uppdragsgivare, skolpersonal och anhöriga/närstående. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

6 Miljöterapi I miljöterapin finns pedagogiska, stödjande och kognitiva inslag. Ungdomen ges möjlighet att träna sociala färdigheter såsom att samarbeta, umgås i grupp, kommunicera och relatera. I miljöterapin ingår matlagning, sociala aktiviteter, gruppsamtal, motion, musik, konst, utflykter med mera. Miljöterapi utgör den dagliga basen i Sofiaängens behandlingsverksamhet med tyngdpunkt på följande aspekter: Social inlärning och träning med pedagogiska inslag genom strukturerade dagliga aktiviteter. Stöd och träning i att ta gradvis ökat ansvar för egna behov, önskningar och handlingar i samarbete med jämnåriga och personal. Social träning i form av deltagande i olika aktiviteter som att åka kommunalt, gå på bio, göra studiebesök, laga mat och att äta tillsammans med andra ungdomar och vuxna. Psykiatrisk bedömning Sofiaängens konsultläkare är psykiater och träffar ungdomarna kontinuerligt för bedömning, eventuell medicinering och uppföljning. Sjuksköterska Sofiaängens sjuksköterska administrerar medicin och fördelar dosetter samt sköter sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Kvalificerat kontaktmannaskap Varje ungdom har flera olika behandlingsinsatser som kontaktpersonen samordnar, följer upp och utvärderar. Kontaktpersonen träffar ungdomen på ett planerat samtal varje vecka. Kontaktpersonen håller kontinuerlig kontakt med föräldrar, läkare, lärare och uppdragsgivare och ansvarar för att ungdomen har ett fungerande schema för samtal, miljöterapiaktiviteter och skolundervisning. Schemat och behandlingen anpassas till den enskildes specifika behov, problematik, ålder och mognad. I mötet med behandlingspersonalen får ungdomarna konkret hjälp med att övervinna de begränsningar som deras problematik medför. Miljö och trivsel Sofiaängen arbetar målmedvetet med att skapa en fysisk miljö som är präglad av värme och omtanke. Behandlingspersonalen lägger stor vikt vid att vårda den gemensamma fysiska miljön och skapa en trivsam och hemlik miljö. De ungdomar som Sofiaängen tar emot för behandling är ofta ångestfyllda, rädda och tillbakadragna. En viktig del av behandlingen är att erbjuda en plats som kan garantera fysisk och psykisk trygghet. Sofiaängen har hög personaltäthet och ungdomarna vistas aldrig ensamma i lokalerna. Samtliga måltider lagas gemensamt av personal och ungdomar. Maten lagas efter recept, det är aldrig hel- eller halvfabrikat, och luncherna är gemensamma för ungdomar, personal och lärare. Det är inte ovanligt att föräldrar äter lunch på Sofiaängen. Samtliga ungdomar och personal firas med tårta och sång vid födelsedagar. När en ungdom blir utskriven avtackas denne vid en avslutningslunch och en gåva överlämnas från Sofiaängen. Av tradition är det Rutiga kokboken. Varje eftermiddag kl samlas ungdomar och personal till en gemensam fikastund, ofta med fikabröd som någon av ungdomarna har bakat. Sofiaängen har tydliga regler där skadegörelse, mobbning, våld, hot om våld och alkohol eller drogpåverkan är absolut förbjudet. Policyn är att ungdom som överträder någon av dessa regler blir utskriven. Sofiaängens anhörigträffar Varje år har Sofiaängens behandlingsenhet en vår- och en julmiddag för ungdomarna och deras anhöriga. Den unge har då möjlighet att visa sin behandlingsenhet och skola för föräldrar, syskon och övrig släkt. Detta är mycket viktiga tillställningar för Sofiaängens ungdomar, som är delaktiga i planeringen och tillagar maten tillsammans med behandlingspersonalen. Ungdomarna ordnar också, med personalens hjälp, egna framträdanden i form av musik och sång. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

7 Professionella nätverksmöten Om behov föreligger sammankallar kontaktpersonen på Sofiaängen ett professionellt nätverksmöte, och då självklart med föräldrarnas tillstånd. Det kan innebära att socialsekreterare, fältassistenter, personal från ungdomsgård, lärare, BUP/vuxen eller Socialpsykiatri (samtliga berörda myndighetspersoner/uppdragsgivare/ vårdgivare) träffas för en gemensam översyn/planering och samordning av insatser. Utslussning och eftervård Vi har på Sofiaängen en behandlingsmodell där vi lägger stor vikt vid utslussningsarbetet. Planeringen av vad nästa steg ska bli efter utskrivning påbörjas i god tid tillsammans med ungdom, föräldrar och uppdragsgivare. Enheten har via Sofiaängens friskola tillgång till en SYV-konsulent som kan bistå inskriven ungdom och hjälpa till i diskussioner om olika skolalternativ, praktikplatser, kontakt med arbetsförmedling etc. Efter utskrivning behåller vanligtvis ungdomen en eftervårdskontakt i form av psykoterapisamtal och/eller timmar med kontaktpersonen och planerade familjesamtal. Många ungdomar skrivs också ut i etapper från heltid till halvtid för att därefter behålla ett par eftervårdstimmar i veckan. Vår erfarenhet är att avslutningarbetet med utslussning och eftervård är direkt avgörande för hur ungdomen i ett längre perspektiv kan tillgodgöra sig en behandlingsinsats. Uppdragsgivare Sofiaängen behandling har ramavtal med följande kommuner och stadsdelsnämnder (SDN): - Huddinge kommun - Järfälla kommun - Nacka kommun - Nynäshamns kommun - Sigtuna kommun - Stockholms stad - Södertälje - Upplands-Bro kommun - Upplands-Väsby kommun Sofiaängen har under 2010 tecknat individuella avtal med: - Haninge kommun - Täby kommun - Vallentuna kommun - Värmdö kommun Sofiaängens uppdragsgivare 2010: - Haninge kommun - Järfälla kommun - Nacka kommun - Stockholms Stad: Södermalm, Spånga Tensta, Hässelby/Vällingby - Södertälje kommun - Tyresö kommun - Täby kommun - Vallentuna kommun - Värmdö kommun Kommande planerade upphandlingar är med kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje samt Stockholms stad. Inskrivna ungdomar Sofiaängen har haft sammanlagt 18 ungdomar inskrivna för behandling under 2010 (se antal inskrivningar månad för månad i diagrammet nedan). Genomsnittsåldern för ungdomarna har varit 17 år. Fem av ungdomarna har varit av utländsk härkomst. Av dessa har en haft flyktingbakgrund och varit i behov av tolk, tre har fått hemspråksundervisning. Den genomsnittliga tiden för behandling har varit/kommer att vara två år. I tre ärenden har socialtjänsten och BUP haft ett delat placeringsansvar. Antal inskrivna ungdomar under året 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

8 Under 2010 var det genomsnittliga antalet placerade ungdomar 12 per månad. Friskolan har haft ett genomsnitt på 19 inskrivna elever, varav 7 varit externa. Sammantaget har Sofiaängen behandling och skola haft ett genomsnitt på 19 inskrivna ungdomar under året. Under 2010 har sammanlagt 18 ungdomar varit inskrivna på Sofiaängens behandling, 14 flickor och 4 pojkar. 5 ungdomar har skrivits in: 4 flickor och 1 pojke 8 ungdomar har skrivits ut: 6 flickor och 2 pojkar Genomsnittsålder för samtliga 18 ungdomar är 17 år Antal med utländsk härkomst: 5 Antal med hemspråk: 3 Antal med behov av tolk: 1 Antal med flyktingbakgrund: 1 Bakgrund till inskrivning Samtliga ungdomar omfattades av kategorin psykosocial problematik och uppfyllde kriteriet för ytterligare minst en av följande kategorier: Multifaktoriell problematik - anknytningsproblematik - ätstörning - depression - självskadebeteende - social fobi - traumatisering Psykos Social isolering, hemmasittande Neuropsykiatrisk diagnos Bipolär sjukdom OCD PTSD/Trauma Anknytningsproblematik Instabil personlighet (borderline/identitetsstörning/anknytningsproblematik) Psykosocial problematik avser i detta sammanhang allvarliga svårigheter som i hög grad begränsar den unges möjligheter att fungera i ett socialt sammanhang, till exempel: relationsproblem inom familjesystemet omsorgsbrist i hemmet oförmåga att vara i grupp oförmåga till socialt samspel med jämnåriga oförmåga att inordna sig i en struktur skolrelaterade problem social isolering Multifaktoriell problematik avser i detta sammanhang en komplex och svårdiagnosticerad grupp av ungdomar, ofta flickor, som har en kombination av olika svårigheter som växelvis kan intensifieras under olika perioder, inom följande kategorier: ätstörning anknytningsproblematik depression/nedstämdhet självskadebeteende ångestsyndrom/social fobi Inskrivna ungdomar under året Neuropsykiatrisk diagnos... 3 Psykosproblematik... 3 Multifaktoriell problematik anknytningsproblematik - ätstörning - depression - självskadebeteende - ångestsyndrom/social fobi - traumatisering Bipolär sjukdom... 1 Instabil personlighet... 2 (Borderline/identitetsstörning/ anknytningsproblematik) Vid inskrivningstillfället hade samtliga ungdomar stora svårigheter att vara i grupp. 14 av dem hade varit socialt isolerade i hemmet under minst ett år, vilket innebar att de uteblivit från skolan under lika lång tid. Dessa hemmasittare hade stora svårigheter att åka kommunalt och behövde färdtjänst/skoltaxi eller skjuts av förälder eller annan ledsagare mellan hemmet och Sofiaängen. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

9 Eftervård Utöver de inskrivna ungdomarna har Sofiaängen haft två eftervårdsärenden. Dessa ungdomar har valt att fortsätta sina studier på Sofiaängens gymnasieskola och utöver studierna haft fem respektive två kontaktmannatimmar per vecka. Utskrivna ungdomar Under 2010 har åtta ungdomar skrivits ut från Sofiaängen. Av dessa åtta utskrivna ungdomar har fyra uppnått uppsatta behandlingsmål. Av övriga fyra var en försöksinskriven och bedömdes ha ett större behov av omhändertagande än vad Sofiaängen kan erbjuda. Övriga 3 ungdomar skrevs ut enligt överenskommelse på grund av följande orsaker: byte till ny hemkommun behov av dygnet runt-vård bristande motivation till behandling Utskrivna ungdomar Åren har sammanlagt 55 ungdomar, 17 pojkar och 38 flickor, skrivits ut från Sofiaängen, varav en på grund av dödsfall. 18 ungdomar skrevs ut på grund av att dagbehandling visade sig vara en otillräcklig insats för deras del. Efter cirka tre månaders försöksinskrivning på Sofiaängen blev de omplacerade. Övriga ungdomar skrevs ut till följande sysselsättningar: Folkhögskola med boende Gymnasiet Särvux... 1 Komvux... 2 Yrkesinriktat gymnasium... 1 Arbete som aupair... 1 Arbetsförmedling... 2 Behandlingstid för ungdom har i genomsnitt varit 1 år och 7 månader under åren Aktiviteter Miljöterapiresa till Utö Onsdag till fredag i vecka 34 var samtlig behandlingspersonal och två lärare tillsammans med åtta av Sofiaängens ungdomar på Utö i Stockholms skärgård. Dagarna på Utö var organiserade med olika friluftsaktiviteter som till exempel promenader, minigolf, ridning, fiske och kanotpaddling. Alla bodde på Utö Pensionat. För de ungdomar som hade förhinder att följa med på resan erbjöds aktiviteter på Sofiaängen. Festligheter Sofiaängen har haft vår- och julmiddag för samtliga ungdomar och deras anhöriga. Personal och kompetensutveckling Behandlingspersonal Sofiaängens behandlingspersonal har olika yrkesutbildningar och lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och behandlingsarbete inom HVB-hem och socialtjänst. Samtliga har grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 och flera är legitimerade psykoterapeuter. Henrik Lennartsson, verksamhetschef Kalle Fogelberg, vice verksamhetschef Mats Dahl Monica Ek Håkan Karlsson Ingegerd Rindström Marie Sjögren Caroline Stenquist Inger Ågren Skolpersonal Cecilia Strömberg, rektor Urban Axelsson, lärare Ingela Jönsson, lärare Emelie Ihrfors är ekonomiansvarig på Sofiaängen. Camilla Silfverskiöld, specialist i allmänpsykiatri och psykoanalytiker, är konsultläkare. Cecilia Strömberg efterträdde Monica Jonsson som rektor den 1/ SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

10 Externa handledare är Rolf Carlsson och Allan Linnér. Behandlingspersonal Mats Dahl och Caroline Stenquist avslutade sina tjänster den 30/8 respektive 30/12. Utbildning och kompetensutveckling!"18/3 Henrik Lennartsson, verksamhetschef på Sofiaängen, föreläser om jagstrukturerande psykoterapi.!"4/10 föreläser Annica Mörner, leg psykolog och leg psykoterapeut, om sexuella övergrepp och trauman.!"22/10 är Gunilla Gerland med under dagen och träffar två ungdomar tillsammans med lärare och personal. Därefter ger hon handledning i arbetet med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser.!"15/11 halvdagsföreläsning om suicid och suicid prevention för ungdomar och unga vuxna av Britta Ahlm-Åkerman, Karolinska institutet.!"5-6/11 Studieresa till Anna Freuds center i London. Collegium 2010: Developmental Hazards of Adolescence and the Move to Young Adulthood. Under året har en behandlingspersonal erbjudit bildterapi som ett led i eftervårdsarbetet för en utskriven ungdom. Bildterapin har bedrivits under handledning av bildterapeut Annika Alm. Tre behandlingspersonal går legitimationsgrundande psykoterapiutbildning på Stockholms universitet respektive inom S:t Lukas Stiftelse och beräknas vara klara i juni respektive december Under 2010 planerades ett utbildningsprogram som kommer att genomföras 2011: MBT 1 i samarbete med Huddinge sjukhus. Planeringsdagar Sofiaängens personalgrupp har haft två gemensamma planeringsdagar (halvdagar) med skolans rektor och lärare under året, den 27/5 och 9/12. Behandlingsenheten har haft tre planeringsdagar om miljöterapiaktiviteter samt verksamhetens schema, den 1/6, 10/9 och 11/9. Utvärdering och kvalitetssäkring Utvärdering av miljöterapiaktiviteter Två i behandlingspersonalen har schemalagt, genomfört och dokumenterat en serie utvärderingar av verksamheten på Sofiaängen. Veckorna 3 och 35 ägnades åt en omfattande utvärdering av enhetens miljöterapi där varje ungdom intervjuades. Varje ungdom satt tillsammans med sin kontaktperson under en halv dag. De olika gruppledarna deltog enligt ett schema. Respektive gruppledare och ungdom intervjuades av kontaktpersonen om hur föregående termin varit i gruppen beträffande trivsel, delaktighet och innehåll. Ungdomen fick då möjlighet att med gruppledaren prata om aktivitetens mål, mening och syfte. Under två förmiddagar samlades hela personalgruppen. Varje gruppledare intervjuades då av enhetens handledare efter frågeställningar om syfte, målsättning och det terapeutiska innehållet i aktiviteten. Aktiviteter och grupper utvärderades och tid ägnades sedan åt den fortsatta planeringen av miljöterapischemat. Utvärdering av handledning Den 10/6 hade personalgruppen en utvärdering med fokus på handledningen av individuell psykoterapi, miljöterapi, familjeterapi och samarbetet mellan familjebehandlarna. Kvalitetssäkring Sofiaängen följer Socialstyrelsens kvalitetssäkringssystem enligt SOSFS 2006:11. Vi har också utarbetat ett kvalitetssäkringssystem enligt QIM. Resultatredovisning Ett nytt system har utarbetats för uppföljning och utvärdering av David Clinton. Vid utskrivning får ungdom, föräldrar och uppdragsgivare en utvärderingsenkät som lämnas in anonymt till verksamhetschefen. Resultatet följs upp en gång per år under planeringsdag. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

11 SOFIA ÄNGENS SKOL A L ÄSÅRET Profil och inriktning Sofiaängens skola är utformad för att ta emot elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, inlärningssvårigheter, skolrelaterade problem och/eller psykosocial problematik. Sofiaängens skola erbjuder extra stöd och hjälpinsatser, individuell undervisning och en lugn och stimulibegränsad miljö. Skolmiljön är anpassad för elever med koncentrationssvårigheter och funktionsnedsättning samt för elever med bakgrund av svåra traumatiserande mobbningsupplevelser. Skolan är ett alternativ för de elever som på grund av sin problematik uteblivit från sin skolgång och hamnat i en situation av social isolering och hemmasittande. Dessa elever har ofta stora kunskapsluckor, eftersom de har läsår med hög frånvaro bakom sig. För de elever som på grund av sin problematik inte orkar eller klarar hela skoldagar finns Sofiaängens behandling som tillhandahåller behandlingsinsatser och aktiviteter fram till kl om dagarna hela läsåret inklusive lov. Detta är insatser som kommun och landsting köper av Sofiängens behandlingsenhet. Undervisning för skolelev och elev som också är inskriven i behandling Varje elev får full undervisningstid enligt Skolverkets krav och riktlinjer samt extra pedagogiska resurser i form av bland annat hög lärartäthet, speciallärartimmar, individuell undervisning och utökad elevhälsovård. De elever som också har behandling får anpassade studier efter förmåga. Dessa elever får extra pedagogiska resurser under de undervisningstimmar som de med hänsyn till sina svårigheter på ett optimalt sätt kan klara av. I den takt som en elev med behandling gör framsteg i behandlingen, utökas antalet undervisningstimmar successivt. Målsättningen är att eleven ska kunna utveckla en högre grad av eget ansvarstagande för sina studier och successivt träna på att delta i gruppundervisning. Alla lärare är behöriga och två av dem har dessutom en psykoterapeutisk påbyggnadsutbildning motsvarande steg 1. Elever Under läsåret 2010/2011 har Sofiaängens skola haft 19 elever. Av dessa har åtta elever varit enbart skolelever och elva har också varit inskrivna i behandling. Det har varit små förändringar i elevunderlaget under året; två elever lämnade verksamheten hösten 2010 och tre nya elever har kommit, en under hösten och två under vårterminen. De elever som kommit eller lämnat har alla också varit inskrivna för behandling. Verksamheten inom Sofiaängens skola har omfattat grundskolans årskurs 8 9 och gymnasiets individuella respektive samhällsvetenskapliga program år 1 3. Elevernas fördelning mellan årskurserna: Grundskola år 8 år 9 år 10 * ) (5) Gymnasieskola IP år 1 SP år 2 SP år 3 SP (14) * ) Elev som inte har klarat grundskolan på 9 år har enligt skollagen rätt till ett 10:e år. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

12 Eleverna kommer från olika delar av Stockholms län. Antal elever från resp kommun: Haninge... 1 Nacka... 1 Solna... 1 Stockholm Täby... 1 Vallentuna... 2 Värmdö... 1 De elever som kommer till Sofiaängens skola har alla en bakgrund med bristande skolgång och andra svårigheter och/eller funktionshinder som märkts i skolan men som man inte kunnat möta. Fler än 40 % av eleverna har mer än ett års frånvaro från grundskolan och alla har ofullständiga grundskolebetyg. All undervisning planeras individuellt utifrån elevens behov. Undervisningstiden varierar från den första mjukstarten på ca timmar till heltidsstudier omfattande 24 timmar per vecka. Kunskapsspridningen är stor bland eleverna, en elev är i det närmaste analfabet medan flera av de andra studerar på högsta nivå i sina ämnen. De flesta av våra elever har en eller flera diagnoser, vilket gör att personalen i skolan måste vara kompetent att möta eleverna utifrån deras särskilda behov. Personal Cecilia Strömberg 50%, rektor, tillträdde den 1/ Ingela Jönsson 100%, matematik, engelska och psykologi Urban Axelsson 100%, svenska och samhällskunskap Anders Karlsson 60%, naturkunskap och teknik Timlärare i bild, modersmål och japanska Under året har vi rekryterat en special- och talpedagog på 50%, Bitte Preinitz-Fried. Utöver pedagogisk personal har skolan skolsköterska två timmar per vecka, läkare minst två gånger per år, SYV två timmar per vecka samt kurator. Reformer som påverkar verksamheten Under 2010 och 2011 tog riksdagen beslut om ett flertal omfattande reformer i skolan: Ny skollag Ny gymnasieskola Nya kursplaner och läroplaner Nytt betygssystem Införande av lärarlegitimation Kompetensutveckling Varje reform är i sig omfattande och mycket av planerings- och konferenstid har gått åt till att diskutera på vilket sätt reformerna påverkar verksamheten på Sofiaängen. Personalen har deltagit i följande heldagsutbildningar, arrangerade av främst Skolverket: Ny skollag, ny gymnasieskola, ny betygsskala Nya gymnasiereformen Nya kursplaner, läroplaner Lärarlegitimation och lärarlyftet Utöver dessa utbildningsdagar har vi själva ordnat en heldag för våra lärare angående kursplaner, studieplaner, IUP och åtgärdsprogram. I december deltog all personal på Sofiaängen behandling och skola i en halv utbildningsdag med utgångspunkt i alla reformer som kommer inom skolans område och vilken påverkan dessa kan ha. Pågående utvecklingsarbete Genom de omfattande reformernas införande måste Sofiaängens skola arbeta vidare med flera frågor som redan tidigare varit aktuella för verksamheten. Lärarlegitimation Det kommer från år 2015 krävas att alla lärare har lärarlegitimation för de ämnen de undervisar i. En av de anställda lärarna, Ingela, ska under höstterminen delta i Lärarlyftet Matematik för att komplettera sin utbildning. Planering finns för att även Urban ska kunna få del av Lärarlyftet II. Gymnasiereformen För att komma in i den nya gymnasieskolan krävs att eleverna har antingen åtta ämnesbetyg SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

13 till yrkesprogrammen eller tolv ämnesbetyg för högskoleförberedande program. De flesta av våra elever har tre till fem grundskolebetyg med sig till vår skola och får då läsa in ytterligare grundskoleämnen inom ett individuellt alternativ innan de kan söka till gymnasieskolan. Detta ställer krav på lärarkompetens i många olika ämnen. Ny betygsskala Eleverna kommer att läsa utifrån gamla och nya system i två år framåt, vilket kräver mycket planering och struktur. Planeringsarbetet för varje elev läsåret 2011/2012 gjordes före sommarledigheten. Samarbetspartner Skolan har under vårterminen påbörjat samtal med Norra Djurgårdsgymnasiet för ett framtida pedagogiskt samarbete. Lokaler Undervisningen sker i lokaler avsedda för endast skolan, men också i lokaler som används av behandlingsenheten. Det är en stor brist att det inte finns ändamålsenliga lokaler för naturorienterande ämnen och ämnen som hem- och konsumentkunskap och teknik. Lärarna och rektor behöver ytterligare arbetsplatser. Även studievägledare, skolsköterska och modersmålslärare behöver arbetsplatser då de kommer till verksamheten. Ett förslag till utökade lokaler har tagits fram under året och frågan bör prioriteras under fortsatt utvecklingsarbete. Kostnad för en elevplats på grundskola och gymnasieskola Sofiaängens skola har haft en avgift sedan tre år på kronor per plats och läsår, oavsett om eleven är inskriven i behandling eller enbart går i skolan. Vid en genomgång av behoven av personalförstärkning, utökning av lokaler och anpassning till ny lagstiftning har det visat sig att avgiften måste höjas till kronor per plats och läsår. Den nya avgiften gäller från läsårsstart 2011/2012. Vid granskning av platser liknande Sofia ängens skola i länet, framgår att prissättningen varierar från kronor och upp till kronor per plats och läsår. Utöver detta har de olika kommunerna i länet olika principer för vad de betalar, en fråga som nu utreds inom kommunerna då de ska anpassa sig till den nya lagstiftningen från 2010 som kräver att alla elever ska få stöd på lika villkor. Hela avgifts frågan behöver ses över och prövas på nytt. Händelser under året I februari hade skolan en kulturdag, en heldag med vandring i Hagaparken, Ekotemplet, besök i Koppartälten och Fjärilshuset. I april bjöd skolan in författaren Kajsa Gordan som berättade om sitt författarskap och sina böcker. Det var en väldigt uppskattad föreläsning som resulterade i att vi till höstterminen 2011 planerar en skrivarcirkel med Kajsa Gordan som inspiratör och ledare. I maj gjorde vi studiebesök på Naturhistoriska Riksmuseet som visade en utställning om människan. I juni var den traditionella dagen på Skansen, i år med fokus på naturorientering och allemansrätt. Skolans personal och elever deltog i lägerdagarna på Utö i augusti 2010 samt vid den årliga vår- respektive julmiddagen. Resultat Grundskolan (5 elever) Av de fyra elever som avslutade grundskolan var det en elev som hade nio godkända betyg och som därmed har kunnat söka vidare till gymnasiets yrkesprogram. Tre elever har inte behörighet att söka enligt de nya riktlinjerna, de saknar fem till sju godkända betyg. Dessa elever önskar läsa in ämnena på Sofiaängen och kan då till hösten gå enligt den nya läroplanens Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ. En elev har gått år åtta och får omdömen och inte betyg i de ämnen hon har läst. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

14 Gymnasiet (14 elever) Gymnasieskolan är indelad i kurser som varierar mellan 50 och 100 poäng, motsvarande undervisningstimmar. I en vanlig skola bör man ta ca 800 poäng per läsår för att klara sina gymnasiestudier på tre år. För de flesta elever på Sofiaängen är det en takt som är svår att hålla. Eleverna har under vårterminen fått poäng enligt följande: Elev 1: 100 p 2: 300 p 3: 250 p 4: 200 p 5: 250 p 6: 300 p 7: 200 p 8: 0 p 9: 250 p 10: 100 p En elev lyckades under hela läsåret samla 650 poäng. Övriga fyra gymnasieelever har gått på det individuella programmet och läst grundskolans kurser. En av dem godkändes i svenska, matematik och engelska (på grundskolenivå), medan de övriga tre inte fick godkänt i något ämne. Skälen till att eleverna inte fått något godkänt betyg kan vara flera. Den största orsaken är att de haft väldigt låg närvaro. Stora inlärnings svårigheter är en annan orsak. Det skulle gynna eleverna om de kom till Sofiaängen under sin grundskoletid då det finns större möjligheter att läsa in de ämnen de behöver för att sedan kunna söka till gymnasieutbildning. Detta är en fråga att arbeta långsiktigt med på Sofiaängen. Sofiaängen Behandling och Skola Bergsunds Strand 43a, Stockholm Tel , fax SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Ägare och styrelse. Övergripande behandlingsmål. Enskilda behandlingsmål. Studier. Boende

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013. Ägare och styrelse. Övergripande behandlingsmål. Enskilda behandlingsmål. Studier. Boende V E R K S A M H E T S B E R ÄT T E L S E 2 013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ägare och styrelse... 3 Övergripande behandlingsmål... 3 Enskilda behandlingsmål... 3 Studier Boende Relationer Psykisk

Läs mer

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER

KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER EGEHEM UTBILDAR KOMMUNER LANDSTING & FÖRÄLDRAGRUPPER KONFERENSER & WORKSHOPS KURSER ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR EGEHEM ERBJUDER ETT UTBUD AV UTBILDNINGSTILLFÄLLEN. DU FÅR TA DEL AV DET SENASTE INOM FORSKNING OCH

Läs mer

Rapport från tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet

Rapport från tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Sofiaängens behandlingsenhet Datum för tillsyn 2009

Läs mer

Organisationsbeskrivning

Organisationsbeskrivning Organisationsbeskrivning Organisation Organisationen kring Individuella programmet (IV) på Österlengymnasiet i Simrishamn består av en studie-och yrkesvägledare, en specialpedagog, fyra pedagoger och en

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsåret 2014-15 Magelungens Grundskola i Västerås Sammanställd i samråd med personal av Ewa Ekström rektor from 1 sep 2015 Vision: Våra elever ska lämna skolan med en känsla

Läs mer

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013

Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 PM Tyresö kommun 2013-10-11 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (7) Marika Lyman Utredare 08-5782 91 53 marika.lyman@tyreso.se Elever som inte nådde gymnasiebehörighet vårterminen 2013 Elever Enligt de

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Kvalitetsmätning i skolan

Kvalitetsmätning i skolan Kvalitetsmätning i skolan Här nedan finns ett antal påståenden som vi vill be dig ta ställning till. Du ska svara genom att sätta en bock i någon av de sex rutorna Ledsen gubbe betyder att du inte instämmer

Läs mer

En skola i Täby med Aspergerprofil

En skola i Täby med Aspergerprofil En skola i Täby med Aspergerprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en skola anpassad för elever med aspergers syndrom, högfungerande autism och liknande tillstånd. Skolan arbetar

Läs mer

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län

1.0 Dagbehandling med skola för barn och unga inom Stockholms län Huddinge kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Diarie UH-2015-019 Namn Öppenvård, Dagbehandling m skola och Dagverksamhet för unga Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska utvärderingsformulär.

Läs mer

Huvudman Magelungen utveckling AB

Huvudman Magelungen utveckling AB T2_1 2010 v 1.0 BESLUT Tillsynsavdelningen Eva Stoor Karlberg eva.stoor-karlberg@socialstyrelsen.se 2012-04-16 Dnr 9.1-375/2012 1(6) Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 STOCKHOLM Huvudman Magelungen

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen

Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen A Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen RESURSTEAMEN BARN OCH UNGDOM Adoption Familjehem Placeringskonsultation B C D E Rapport från tillsyn av Magelungens Behandlingscenter, Gaveliusgruppen Datum

Läs mer

Yttrande över en ansökan till Skolverket från Mageiungens

Yttrande över en ansökan till Skolverket från Mageiungens G~fIO ~o~~ STA.\) Farsta Stadsdelsförvaltning Förskola, skola fritid och kultur TJÄNSTEUTLÅTANDE SID1 (3) 2005-06-16 DNR 403-333/2005 Handläggare: Lars Lindgren Tfn: 08-508 18250 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Grundsärskolan är till för ditt barn

Grundsärskolan är till för ditt barn Grundsärskolan är till för ditt barn Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 14:1403

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PT2212 Handledning och metodkurs i barn- och ungdomspsykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning samt utbildn terapi, 20 högskolepoäng Individual Child and Adolescent

Läs mer

Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga. Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin

Tillbaka till skolan. Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga. Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin Tillbaka till skolan Metodhandbok i arbetet med hemmasittande barn och unga Marie Gladh & Krysmyntha Sjödin Hemmasittare? Definition En hemmasittande elev som har varit frånvarande under minst fyra veckor

Läs mer

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

I STOCKHOLMS LÄN. Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län B A K G R U N D Det här är en plan och ett styrdokument för hur kommunerna som samverkar via Centrum för samhällsorientering

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-19 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Skola, fritid, föräldrar och spel Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-19 2 Kartlägga

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda

BESLUT. 2011-01-21 Dnr. Stora Långared 447 94 Vårgårda jl Socialstyrelsen T/Region SydvästlSek2 Maria Björklund maria.bjorklund@socialstyrelsen.se BESLUT 2011-01-21 Dnr 1(14) Arken Vård och Behandling AB Stora Långared 447 94 Vårgårda Huvudman Arken Vård och

Läs mer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer

Våga Vilja. Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Stöd till barn och familjer Våga Vilja Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun Insats enligt SoL 4:1 Erbjuda institutionsnära öppenvårdsinsatser på hemmaplan Erbjuder skola alt praktik Nära samarbete med elevhälsa

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig i din personliga utveckling. Det finns fem inriktningar

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-12 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Grundskolan årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-12 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete [Skriv text] Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Grundsärskolan Rektor 2 Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17

Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen läsåret 16/17 UTBILDNINGSNÄMNDEN Antagen 160908 Innehåll Plan för introduktionsprogrammen... 4 Introduktionsprogram (IM)... 4 Behörighetskrav till de nationella

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Introduktionsprogrammet

Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammet Från och med höstterminen 2011 får gymnasieskolan fem introduktionsprogram som ersätter det individuella programmet (IV) för dem som inte är behöriga till ett nationellt program.

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad.

Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad. Reviderad modell för styrning, planering och uppföljning av IM Språkintroduktion i Västerås stad. Dr.nr 2016/642-UAN-666 Språkintroduktion Utbildningens syfte Introduktionsprogrammen regleras i skollag

Läs mer

Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen Introduktionsprogrammen är för dig som är mellan 16 och 20 år och inte är behörig för ett nationellt program på gymnasiet. Studieplanen innehåller även aktiviteter som stärker dig

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan Juridisk vägledning Reviderad december 2013 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Fem introduktionsprogram finns för elever som är obehöriga till de nationella programmen i gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen

Läs mer

Stockholmsenkäten 2016

Stockholmsenkäten 2016 16-9-2 1 Stockholmsenkäten 16 Temarapport: Droger Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 16-9-2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24

4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 4Bilaga till kvalitetsrapport 2012/2013 för introduktionsprogram förutom PRIV Diarienr:BIN3 2014-24 1. Elevantal Skola Skolenhet Rektor Birgittaskolan Eva Aronsson Antal elever 15/10 År 1 År 2 År 3 År

Läs mer

Tillsynsrapport från Sofiaängens behandlingsenhet AB

Tillsynsrapport från Sofiaängens behandlingsenhet AB Tillsynsrapport från Sofiaängens behandlingsenhet AB Besöksdatum 12 oktober 2006 Närvarande Henrik Lennartsson Merja Bornfors Yvonne Björkman verksamhetschef och vd, Sofiaängens Behandlingsenhet AB socialsekreterare,

Läs mer

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan

Samverkansavtal. avseende. Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever. mellan Sid 1 (7) Samverkansavtal avseende Introduktionsprogram - yrkesintroduktion som anordnas för en grupp elever mellan kommunerna i Stockholms län samt angränsande kommuner som anslutit sig Avtalet är baserat

Läs mer

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård

IMR-programmet. sjukdomshantering och återhämtning. 1 projektet Bättre psykosvård IMR-programmet sjukdomshantering och återhämtning 1 projektet Bättre psykosvård 2 Vad är IMR-programmet? IMR-programmet är ett utbildningsprogram för den som har en psykisk sjukdom. Genom att lära sig

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning

S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun. Verksamhetsbeskrivning S:t Olof Resursskola Simrishamns kommun Verksamhetsbeskrivning 081120 St:Olof Resursskola: Skolan ligger i ett kulturlandskap med skog och hav i omedelbar närhet. Skolan erbjuder undervisning i alla kärnämnen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla

Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Inspektionsrapport från Skolverket 54-2007:2183 Utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Vassbo skola i Uddevalla Bes lut Skolrapport Beslut Explicarium AB Råane 9 451 91 Uddevalla 2008-05-08

Läs mer

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB

Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB KURSPLAN Grundläggande (Bas) utbildningi Psykoterapi 2017-2018 Kursstart 24 augusti 2017. Motsvarande 45 hp ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Bedriva evidensbaserad psykoterapi

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Introduktionsprogram i gymnasieskolan

Introduktionsprogram i gymnasieskolan UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Introduktionsprogram i gymnasieskolan Nyheter Nya behörighetsregler införs till gymnasieskolans nationella program Fem nya introduktionsprogram införs

Läs mer

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete Magelungens dagverksamhet Göteborg läsåret 2012-2013 Uppdraget Vårt uppdrag är att vara ledande inom skola och behandling. Vi ska ge barn och ungdomar en möjlighet att utvecklas skolmässigt

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef

Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08. Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan. Upprättad av Jonas Nestor enhetschef Kvalitetsredovisning ht 2009/vt 2010-06-08 Magelungen Jönköping/Tenhult Bergaskolan Upprättad av Jonas Nestor enhetschef 1.Allmänt 1 2.Verksamhetens innehåll 1 3.Inskrivningsförfarande 1 4.Beläggning 2

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 15-2-4 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Psykisk hälsa Grundskolans årskurs 9 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 15-2-4 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013

Kvalitetsredovisning. Ramkvilla skola. Läsåret 2012-2013 Kvalitetsredovisning Läsåret 2012-2013 Ort och datum: Vetlanda kommun 2013-09-16 Sara Carlsson Rektor Innehåll 1. Grundskolan...... 2 1.1 av kunskapsresultat......2 1.2 Områden som ska åtgärdas.......5

Läs mer

Ferieskola i Sollentuna kommun

Ferieskola i Sollentuna kommun Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Åsa Liljekvist Sidan 1 av 5 Diariekod: 619 Barn- och ungdomsnämnden Ferieskola i Sollentuna kommun Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

Ungavuxnadagarna 2016. DEL 1 Inledning/presentation. Föreläsning fredag den 29/1-2016

Ungavuxnadagarna 2016. DEL 1 Inledning/presentation. Föreläsning fredag den 29/1-2016 Ungavuxnadagarna 2016 Föreläsning fredag den 29/1-2016 Det är nog säkrast att stanna kvar hemma Om att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med ungdomar som drar sig undan från livet och omvärlden. Vi

Läs mer

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun

Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2016-01-25, rev. 2016-02-17 Dnr Kon 2016/29 Förslag till plan för utbildning inom Introduktionsprogram i Järfälla kommun Förslag till beslut Kompetensnämnden fastställer Plan för

Läs mer

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014

Uppföljning av det lokala BUS-arbetet 2014 -- Uppföljning av det lokala BUS-arbetet Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUS-överenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner i länet sedan

Läs mer

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng)

KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) KURSPLAN Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktionistisk grund (motsvarande 45 högskolepoäng) Mål Efter avslutad utbildning skall den studerande visa sådan kunskap

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2014-03-18 Yggdrasil resursskola Rektorn vid Yggdrasil resursskola malin.ahlkvist@skolgrunden.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Yggdrasil resursskola i Tyresö kommun Skolinspektionen, Box

Läs mer

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén

Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014. Handläggare Margareta Nenzén Jämtlands Gymnasium! Utbildningsplaner Introduktionsprogrammen Dnr 54-2014 Handläggare Margareta Nenzén Innehållsförteckning 1. Introduktionsprogrammen... 3 2. Preparandutbildning (IMPRE)... 4 2.1. Behörighet...

Läs mer

i skolan och i fritidshemmet

i skolan och i fritidshemmet KALMAR Rättigheter och skyldigheter i skolan och i fritidshemmet Om dina rättigheter och skyldigheter Skolan ska upplysa dig och dina föräldrar om vilka rättigheter och skyldigheter ni har, vilka krav

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING PSYKOTERAPI 60 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING PSYKOTERAPI 60 POÄNG GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Psykologiska institutionen GÖTEBORG UNIVERSITY UTBILDNINGSPLAN FÖR PÅBYGGNADSUTBILDNING I PSYKOTERAPI 60 POÄNG Beslut om inrättande av universitetets

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan

STÖDMATERIAL. Den individuella studieplanen i gymnasieskolan STÖDMATERIAL Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Den individuella studieplanen i gymnasieskolan Inledning Det här stödmaterialet riktar sig till dig som arbetar med individuella studieplaner

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser, som Asperger. är också välkomna.

Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser, som Asperger. är också välkomna. Gymnasieskolan och LSS boendet är belägna i Funäsdalen, Västra Härjedalen, mitt i den härliga fjällvärlden med massor av skidåkning. Vi har nationellt intag. Båda verksamheterna arbetar med ungdomar som

Läs mer

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun

Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Utbildningsförvaltningen Riktlinjer barn- och elevhälsa i Växjö kommun Vad är en riktlinje? Riktlinjen slår fast vad som gäller för Växjö kommun vid sidan av vad som följer av lagar och förordningar. Dess

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Lillian Noring Andersson

Lillian Noring Andersson 1 Lillian Noring Andersson Kursplan för Basutbildning( i Kognitiva och beteendeinriktadeterapier, KBT Motsvarande i omfattning 45 högskolepoäng (hp) Övergripande beskrivning av utbildningen Utbildningens

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 14--2 1 Stockholmsenkäten 14 Temarapport: Psykisk hälsa Gymnasieskolan årskurs 2 Elevundersökning i årskurs 9 och gymnasieskolans årskurs 2 Stockholmsenkätens syften 14--2 2 Kartlägga drogvanor, kriminalitet,

Läs mer

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011

Det Individuella programmet. skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Det Individuella programmet på Bergska skolan läsåret 2010/2011 Bergska skolan Ekmans väg 12 612 36 Finspång Telefon 0122-85 530 E-post:

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Sammanfattning Lättläst version

Sammanfattning Lättläst version Sammanfattning Lättläst version Den framtida gymnasiesärskolan en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning Gymnasiesärskoleutredningen har utrett gymnasieutbildningen för ungdomar med

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna

Arne Öberg och Sara Kukka-Salam Oppositionsråd för Socialdemokraterna i Solna Utvecklingen i Solnas skolor går åt fel håll. Var fjärde elev lämnar grundskolan utan godkända betyg i alla ämnen. Det är en oacceptabelt hög andel som placerar Solna i botten i Stockholm län (placering

Läs mer

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan

Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan BUN 37/2015 Barn- och utbildningsnämnden Riktlinjer för rapportering och hantering av frånvaro Gymnasieskolan Vaxholms stad 2015-05-25 Post: 185 83 Vaxholm Besök: Eriksövägen 27 Telefon: 08-541 708 00

Läs mer

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 2015-09-11 Elevens rätt till utbildning - rutiner för att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan Inledning I skollagen anges att bildningsnämnden ansvarar för att alla

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet.

Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Behandlingshem för kvinnor och män med psykiska funktionshinder samt individer med samsjuklighet. Ängsätra och VasseBro med fokus på individen Konceptet Ängsätra/VasseBro erbjuder ett nästintill optimalt

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Eksätra HVB Kontaktuppgifter Besöksadress Vårdsätravägen 74 756 55 Uppsala Telefon 018-727 23 25 vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se www.sober.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 för resursskolan Bryggan, Valstaskolan

Kvalitetsredovisning 2009 för resursskolan Bryggan, Valstaskolan Kvalitetsredovisning 2009 för resursskolan Bryggan, Valstaskolan Förutsättningar och organisation Resursskolan Bryggan omfattar grundskolans år 4-9 med i nuläget maximalt 15 elever uppdelade på tre grupper.

Läs mer

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd

Beslut. På Skolverkets vägnar. Björn Persson Enhetschef Barbro Nässén Undervisningsråd Beslut Eslövs folkhögskolas garantiförening, ideell förening Sturegatan 12 241 31 ESLÖV 2005-02-25 1 (1) Dnr 54-2004:3221 Genomförd inspektion av utbildningen vid den fristående gymnasieskolan Grundtvig

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Faktaruta Personal: 60 tjänster. Läkare, psykologer, kuratorer, sjuksköterskor, skötare, förskolekonsulent, bildterapeut, behandlingsassistent, läkarsekreterare.

Läs mer

GYMNASIEVAL. Intagning

GYMNASIEVAL. Intagning GYMNASIEVAL Ansökan Hur söker jag till gymnasiet? Du är behörig att söka ett nationellt eller specialutformat program som startar senast första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år, om du: Har slutfört

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga

utan sin vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga REGLEMENTE 1(5) Fastställt av skolnämnden den 20 juni 2012 SKN 50 Reglemente för mottagande till grundsärskola i Håbo kommun Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning HVB Rosenhill Kontaktuppgifter Besöksadress Fältvägen 10 Telefon 018-727 82 87 www.sober.uppsala.se vardochomsorg.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av 5 Organisatorisk tillhörighet

Läs mer

Grundskolan och fritidshem

Grundskolan och fritidshem Den svenska skolan för nyanlända För barn 7 15 år Grundskolan och fritidshem Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Fritidshem

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer