VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010"

Transkript

1 VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ägare och styrelse... 3 Övergripande behandlingsmål... 3 Enskilda behandlingsmål... 3 Studier Boende Relationer Psykisk hälsa Behandlingsmodell... 4 Målgrupp Behandlingsinsatser Behandlingsmetoder... 5 Teoretisk bakgrund Individualterapi Familjeterapi Miljöterapi Psykiatrisk bedömning Sjuksköterska Kvalificerat kontaktmannaskap Miljö och trivsel Sofiaängens anhörigträffar Professionella nätverksmöten Utslussning och eftervård Uppdragsgivare... 7 Inskrivna ungdomar... 7 Bakgrund till inskrivning Inskrivna ungdomar under året Eftervård... 9 Utskrivna ungdomar... 9 Utskrivna ungdomar Aktiviteter... 9 Miljöterapiresa till Utö Festligheter Personal och kompetensutveckling... 9 Behandlingspersonal Skolpersonal Utbildning och kompetensutveckling Planeringsdagar Utvärdering och kvalitetssäkring Utvärdering av miljöterapiaktiviteter Utvärdering av handledning Kvalitetssäkring Resultatredovisning Sofiaängens skola läsåret Profil och inriktning Undervisning för skolelev och elev som också är inskriven i behandling Elever Personal Reformer som påverkar verksamheten Kompetensutveckling Pågående utvecklingsarbete Lokaler Kostnad för elevplats på grundskola och gymnasieskola Händelser under året Resultat

3 VERKSAMHETSBER ÄT TELSE 2010 Sofiaängen är ett personalägt aktiebolag. Verksam heten har funnits sedan 1995 och består av behand lingsenhet och skola. Sofiaängen behandling är en psykoterapeutisk dagbehandlingsenhet med tillstånd av socialstyrelsen för 18 placerade ungdomar. Målgruppen är ungdomar mellan 14 och 20 år med psykosociala problem, psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser. Behandlingen omfattar miljöterapi (sociala gruppaktiviteter, ADL och färdighetsträning), individuell psykoterapi (två samtal per vecka), familjeterapi (en session per vecka), familjearbete och kvalificerat kontaktmannaskap. Behandlingen äger rum i en miljö anpassad för ungdomar med stort behov av trygghet, lugn och struktur. Sofiaängens skola är en friskola på grund- och gymnasienivå med plats för sammanlagt 22 elever. På gymnasiet finns det individuella respektive samhällsvetenskapliga programmet. Skolan har sammanlagt 22 elevplatser, varav 14 för ungdomar inskrivna för behandling och 8 för elever som inte är knutna till behandlingsenheten. Skolan kan också erbjuda ungdomar skolplats med enstaka och riktade behandlingsinsatser. Sofiaängens skolas verksamhet för året 2010 presenteras på sidan 11. Ägare och styrelse Sofiaängen är ett personalägt aktiebolag. Vid årsstämman den 1 december 2009 valdes Elisabeth Annell till styrelseordförande. Monica Ek, Håkan Karlsson och Inger Ågren är styrelseledamöter. Övergripande behandlingsmål Att ungdomar med allvarlig psykisk och social problematik med hjälp av Sofiaängens dagbehandling ska kunna bo kvar i sitt hem och ha en fungerande daglig struktur som ett alternativ till dygnet runt-vård. Att ungdomen bättre ska kunna relatera till jämnåriga och vuxna och vara delaktig i ett gruppsammanhang. Att hela familjen efter avslutad behandling bättre ska kunna hantera kriser, konflikter och påfrestningar samt att familjemedlemmarna ska uppleva att de bättre kan kommunicera med varandra. Att ungdom i samband med utskrivning ska ha färre plågsamma symptom och bättre kunna hantera sin problematik. Att inskrivna ungdomar i god tid får hjälp med att förbereda sig för nästa steg i livet, och att de vid utskrivningstillfället kan introduceras med hjälp av kontaktpersonerna till folkhögskola, gymnasium eller annan lämplig sysselsättning. Att ungdomen i samband med utskrivning ska ha ett fungerande boende tillsammans med sin familj, i eget boende eller boendekollektiv. Att inskrivna ungdomar vid utskrivning ska ha fullföljt sina grundskolestudier med godkänt i samtliga kärnämnen. Att inskrivna ungdomar vid utskrivning ska ha slutfört sina gymnasiestudier alternativt ha påbörjat och avslutat A- och B-kurser. Enskilda behandlingsmål De målsättningar som Sofiaängen har för varje enskild ungdom ska betraktas utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Målsättningen är att ungdomen vid utskrivning har genomgått en utveckling och mognad mot högre självständighet och med bättre förutsättningar att träda in i vuxenlivet. Det gäller följande områden: Studier Att fullfölja och uppnå grundskolekompetens Att upprätthålla studievana SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

4 Boende Att ha ett fungerande boende Relationer Att kunna ta egen plats och framföra sin åsikt Att lyssna på andra Att kunna föra en dialog Att kunna vänta på sin tur Att kunna kompromissa Att vara bekant med de vanligaste umgängesformerna i det sociala livet Att kunna etablera vänskapsrelationer Att vara införstådd med umgängesformer såsom bio, middagar, idrott Att kunna anknyta till en vuxen person och etablera ett förtroende Psykisk hälsa Problematik och symptom Att omfattningen av symptomen ska vara mindre och att ungdomen bättre ska kunna hantera sin problematik. Att ungdomen i mindre omfattning begränsas av sin problematik och i större omfattning tar ett eget ansvar för sina svårigheter. Att uppnå insikt om den egna problematiken Att ta eget ansvar för sin medicinering Att kunna formulera och uttrycka sitt behov av hjälp och stöd Att planera för framtiden utifrån sina faktiska förutsättningar och behov Att uppnå tillfredsställande grad av symptomfrihet Att bättre kunna hantera och bemästra självdestruktiva impulser och vara fri från självskadebeteende Att den dagliga livsföringen inte allvarligt begränsas av ångestsymptom Att ha en fungerande kosthållning Att hantera tendenser till social isolering och tillbakadragenhet Att kunna leva i ett socialt sammanhang med en daglig struktur Att kunna ha fungerande relationer och ingå i ett gruppsammanhang Att kunna kommunicera och uttrycka tankar och känslor Att det psykiska lidandet ska ha minskats till en för ungdomen acceptabel nivå Att ha en för ungdomen acceptabel nivå av energi och livslust Att ha fungerande ADL-funktioner alternativt en strukturerad och ordnad hjälp Att kunna fullfölja och genomföra påbörjade aktiviteter Att den psykosexuella utvecklingen mot högre grad av självständighet, eget ansvarstagande och mognad ska ha kommit igång på allvar Familj Föräldrarna ska känna sig väl förtrogna med den diagnos/problematik som deras barn har. Föräldrar, syskon och ungdom ska uppleva att de fått adekvat hjälp med att bearbeta den kris som alltid följer då en familjemedlem blir allvarligt sjuk alternativt har ett stort psykiskt lidande. Föräldrar, syskon och ungdom ska ha en klar framtidsplanering med tydlig inriktning mot att ungdomen är på väg ut i vuxenlivet. Att hela familjen efter avslutad behandling ska kunna hantera kriser, konflikter och påfrestningar bättre och uppleva att de kan kommunicera bättre med varandra. Framtid En klar framtidsplanering ska finnas beträffande boende, ekonomi, studier, arbete samt för fortsatta stöd- och hjälpinsatser. Ett framtidsperspektiv ska finnas i familjen för samtliga familjemedlemmar. Behandlingsmodell Målgrupp Sofiaängen tar emot ungdomar som har psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser samt psykosocial problematik. Sofiaängen har en lång tradition av behandling av ungdomar med en komplex och multifaktoriell problematik, ofta i kombination med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska diagnoser. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

5 Målgruppen inkluderar följande: Ungdomar med självskskadebeteende i kombination med ätstörning, depressiva symptom, relationsstörningar, starka sociala isoleringstendenser och uttalad familjeproblematik. Ungdomar med flera år av social isolering bakom sig, bristande/utebliven skolgång och med stora relationsproblem inom familjesystemet. Ungdomar med starka sociala isoleringstendenser, som är tysta, ångestfyllda med en bakgrund av traumatiska upplevelser från barndomen. Ungdomar som på grund av psykiatriska symptom och/eller funktionshinder har ett stort psykiskt lidande och stora begränsningar i sin dagliga livsföring. Kriterierna för inskrivning är att ungdomen inte har ett aktuellt missbruk, kriminell belastning eller en utpräglad vålds/agressionsproblematik. Det måste även finnas ett fungerande boende och föräldrar eller familjehemsföräl d - rar samt i förekommande fall personal från gruppboende som aktivt kan delta i den unges behandlingsprocess. Behandlingsinsatser Sofiaängens behandlingsinsatser inriktas mot Den individuella problematiken med målsättningen att den unge ska få ökad insikt om sin egen problematik och redskap att bättre hantera sina svårigheter och symptom. Social isolering och svårigheter att delta i ett socialt sammanhang med målsättningen att den unge med träning och hjälp att relatera och samspela med jämnåriga och vuxna i ett socialt sammanhang, ska kunna träda in i ett socialt liv med fungerande relationer och daglig struktur med meningsfull sysselsättning. Familj och nätverk med målsättningen att relationerna inom den unges familj ska förbättras och bli mer funktionella. Inlärning med pedagogik, skola och social träning med målsättningen att den unge ska bli rustad för att ta ytterligare steg mot vuxenlivet och att utvecklingen på allvar ska komma igång mot ett mer självständigt liv. Behandlingsmetoder Teoretisk bakgrund Sofiängen har ett behandlingsprogram med individualpsykoterapi, familjeterapi och miljöterapi. Grundsynen vilar på psykodynamisk, systemteoretisk och utvecklingspsykologisk grund. Metoderna är väl beprövade och vi kan visa upp ett gott resultat där vi ser att en klar majoritet av ungdomarna efter avslutad behandling kan gå vidare till folkhögskola, gymnasium eller annan sysselsättning. Nästan samtliga ungdomar uppnår grundskolekompetens i kärnämnena under inskrivningsperioden. De olika insatserna integreras i en gemensam behandlingsplan för respektive ungdom. Behandlingen utförs av leg psykoterapeut alternativ steg 1-utbildad personal och alltid med kvalificerad handledning. Individualpsykoterapi Psykoterapin pågår med två samtal/veckan anpassad efter ungdomens mognad, behov, ålder och problematik. Psykoterapin kan vara av jagstödjande karaktär med pedagogiska och kognitiva inslag och i vissa fall ha en mer insiktsbetonad och bearbetande inriktning. Familjeterapi I familjeterapin används systemteoretiska tekniker. Familjearbetet erbjuder ett aktivt föräldrastöd med vägledning och tät telefonkontakt. I familjeterapin arbetar vi också i olika konstellationer utifrån familjens behov, till exempel i form av enskilda föräldrasamtal och syskonsamtal. Sofiaängens familjearbete inkluderar att kontaktpersonerna vid behov erbjuder hembesök med ett begränsat hemma hos -arbete under en första inslussningsfas. Inom ramen för familjearbetet sammankallar familjeterapeuterna även till professionella nätverksmöten samt nätverksmöten med föräldrar, ungdom, uppdragsgivare, skolpersonal och anhöriga/närstående. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

6 Miljöterapi I miljöterapin finns pedagogiska, stödjande och kognitiva inslag. Ungdomen ges möjlighet att träna sociala färdigheter såsom att samarbeta, umgås i grupp, kommunicera och relatera. I miljöterapin ingår matlagning, sociala aktiviteter, gruppsamtal, motion, musik, konst, utflykter med mera. Miljöterapi utgör den dagliga basen i Sofiaängens behandlingsverksamhet med tyngdpunkt på följande aspekter: Social inlärning och träning med pedagogiska inslag genom strukturerade dagliga aktiviteter. Stöd och träning i att ta gradvis ökat ansvar för egna behov, önskningar och handlingar i samarbete med jämnåriga och personal. Social träning i form av deltagande i olika aktiviteter som att åka kommunalt, gå på bio, göra studiebesök, laga mat och att äta tillsammans med andra ungdomar och vuxna. Psykiatrisk bedömning Sofiaängens konsultläkare är psykiater och träffar ungdomarna kontinuerligt för bedömning, eventuell medicinering och uppföljning. Sjuksköterska Sofiaängens sjuksköterska administrerar medicin och fördelar dosetter samt sköter sedvanliga sjuksköterskeuppgifter. Kvalificerat kontaktmannaskap Varje ungdom har flera olika behandlingsinsatser som kontaktpersonen samordnar, följer upp och utvärderar. Kontaktpersonen träffar ungdomen på ett planerat samtal varje vecka. Kontaktpersonen håller kontinuerlig kontakt med föräldrar, läkare, lärare och uppdragsgivare och ansvarar för att ungdomen har ett fungerande schema för samtal, miljöterapiaktiviteter och skolundervisning. Schemat och behandlingen anpassas till den enskildes specifika behov, problematik, ålder och mognad. I mötet med behandlingspersonalen får ungdomarna konkret hjälp med att övervinna de begränsningar som deras problematik medför. Miljö och trivsel Sofiaängen arbetar målmedvetet med att skapa en fysisk miljö som är präglad av värme och omtanke. Behandlingspersonalen lägger stor vikt vid att vårda den gemensamma fysiska miljön och skapa en trivsam och hemlik miljö. De ungdomar som Sofiaängen tar emot för behandling är ofta ångestfyllda, rädda och tillbakadragna. En viktig del av behandlingen är att erbjuda en plats som kan garantera fysisk och psykisk trygghet. Sofiaängen har hög personaltäthet och ungdomarna vistas aldrig ensamma i lokalerna. Samtliga måltider lagas gemensamt av personal och ungdomar. Maten lagas efter recept, det är aldrig hel- eller halvfabrikat, och luncherna är gemensamma för ungdomar, personal och lärare. Det är inte ovanligt att föräldrar äter lunch på Sofiaängen. Samtliga ungdomar och personal firas med tårta och sång vid födelsedagar. När en ungdom blir utskriven avtackas denne vid en avslutningslunch och en gåva överlämnas från Sofiaängen. Av tradition är det Rutiga kokboken. Varje eftermiddag kl samlas ungdomar och personal till en gemensam fikastund, ofta med fikabröd som någon av ungdomarna har bakat. Sofiaängen har tydliga regler där skadegörelse, mobbning, våld, hot om våld och alkohol eller drogpåverkan är absolut förbjudet. Policyn är att ungdom som överträder någon av dessa regler blir utskriven. Sofiaängens anhörigträffar Varje år har Sofiaängens behandlingsenhet en vår- och en julmiddag för ungdomarna och deras anhöriga. Den unge har då möjlighet att visa sin behandlingsenhet och skola för föräldrar, syskon och övrig släkt. Detta är mycket viktiga tillställningar för Sofiaängens ungdomar, som är delaktiga i planeringen och tillagar maten tillsammans med behandlingspersonalen. Ungdomarna ordnar också, med personalens hjälp, egna framträdanden i form av musik och sång. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

7 Professionella nätverksmöten Om behov föreligger sammankallar kontaktpersonen på Sofiaängen ett professionellt nätverksmöte, och då självklart med föräldrarnas tillstånd. Det kan innebära att socialsekreterare, fältassistenter, personal från ungdomsgård, lärare, BUP/vuxen eller Socialpsykiatri (samtliga berörda myndighetspersoner/uppdragsgivare/ vårdgivare) träffas för en gemensam översyn/planering och samordning av insatser. Utslussning och eftervård Vi har på Sofiaängen en behandlingsmodell där vi lägger stor vikt vid utslussningsarbetet. Planeringen av vad nästa steg ska bli efter utskrivning påbörjas i god tid tillsammans med ungdom, föräldrar och uppdragsgivare. Enheten har via Sofiaängens friskola tillgång till en SYV-konsulent som kan bistå inskriven ungdom och hjälpa till i diskussioner om olika skolalternativ, praktikplatser, kontakt med arbetsförmedling etc. Efter utskrivning behåller vanligtvis ungdomen en eftervårdskontakt i form av psykoterapisamtal och/eller timmar med kontaktpersonen och planerade familjesamtal. Många ungdomar skrivs också ut i etapper från heltid till halvtid för att därefter behålla ett par eftervårdstimmar i veckan. Vår erfarenhet är att avslutningarbetet med utslussning och eftervård är direkt avgörande för hur ungdomen i ett längre perspektiv kan tillgodgöra sig en behandlingsinsats. Uppdragsgivare Sofiaängen behandling har ramavtal med följande kommuner och stadsdelsnämnder (SDN): - Huddinge kommun - Järfälla kommun - Nacka kommun - Nynäshamns kommun - Sigtuna kommun - Stockholms stad - Södertälje - Upplands-Bro kommun - Upplands-Väsby kommun Sofiaängen har under 2010 tecknat individuella avtal med: - Haninge kommun - Täby kommun - Vallentuna kommun - Värmdö kommun Sofiaängens uppdragsgivare 2010: - Haninge kommun - Järfälla kommun - Nacka kommun - Stockholms Stad: Södermalm, Spånga Tensta, Hässelby/Vällingby - Södertälje kommun - Tyresö kommun - Täby kommun - Vallentuna kommun - Värmdö kommun Kommande planerade upphandlingar är med kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Södertälje samt Stockholms stad. Inskrivna ungdomar Sofiaängen har haft sammanlagt 18 ungdomar inskrivna för behandling under 2010 (se antal inskrivningar månad för månad i diagrammet nedan). Genomsnittsåldern för ungdomarna har varit 17 år. Fem av ungdomarna har varit av utländsk härkomst. Av dessa har en haft flyktingbakgrund och varit i behov av tolk, tre har fått hemspråksundervisning. Den genomsnittliga tiden för behandling har varit/kommer att vara två år. I tre ärenden har socialtjänsten och BUP haft ett delat placeringsansvar. Antal inskrivna ungdomar under året 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

8 Under 2010 var det genomsnittliga antalet placerade ungdomar 12 per månad. Friskolan har haft ett genomsnitt på 19 inskrivna elever, varav 7 varit externa. Sammantaget har Sofiaängen behandling och skola haft ett genomsnitt på 19 inskrivna ungdomar under året. Under 2010 har sammanlagt 18 ungdomar varit inskrivna på Sofiaängens behandling, 14 flickor och 4 pojkar. 5 ungdomar har skrivits in: 4 flickor och 1 pojke 8 ungdomar har skrivits ut: 6 flickor och 2 pojkar Genomsnittsålder för samtliga 18 ungdomar är 17 år Antal med utländsk härkomst: 5 Antal med hemspråk: 3 Antal med behov av tolk: 1 Antal med flyktingbakgrund: 1 Bakgrund till inskrivning Samtliga ungdomar omfattades av kategorin psykosocial problematik och uppfyllde kriteriet för ytterligare minst en av följande kategorier: Multifaktoriell problematik - anknytningsproblematik - ätstörning - depression - självskadebeteende - social fobi - traumatisering Psykos Social isolering, hemmasittande Neuropsykiatrisk diagnos Bipolär sjukdom OCD PTSD/Trauma Anknytningsproblematik Instabil personlighet (borderline/identitetsstörning/anknytningsproblematik) Psykosocial problematik avser i detta sammanhang allvarliga svårigheter som i hög grad begränsar den unges möjligheter att fungera i ett socialt sammanhang, till exempel: relationsproblem inom familjesystemet omsorgsbrist i hemmet oförmåga att vara i grupp oförmåga till socialt samspel med jämnåriga oförmåga att inordna sig i en struktur skolrelaterade problem social isolering Multifaktoriell problematik avser i detta sammanhang en komplex och svårdiagnosticerad grupp av ungdomar, ofta flickor, som har en kombination av olika svårigheter som växelvis kan intensifieras under olika perioder, inom följande kategorier: ätstörning anknytningsproblematik depression/nedstämdhet självskadebeteende ångestsyndrom/social fobi Inskrivna ungdomar under året Neuropsykiatrisk diagnos... 3 Psykosproblematik... 3 Multifaktoriell problematik anknytningsproblematik - ätstörning - depression - självskadebeteende - ångestsyndrom/social fobi - traumatisering Bipolär sjukdom... 1 Instabil personlighet... 2 (Borderline/identitetsstörning/ anknytningsproblematik) Vid inskrivningstillfället hade samtliga ungdomar stora svårigheter att vara i grupp. 14 av dem hade varit socialt isolerade i hemmet under minst ett år, vilket innebar att de uteblivit från skolan under lika lång tid. Dessa hemmasittare hade stora svårigheter att åka kommunalt och behövde färdtjänst/skoltaxi eller skjuts av förälder eller annan ledsagare mellan hemmet och Sofiaängen. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

9 Eftervård Utöver de inskrivna ungdomarna har Sofiaängen haft två eftervårdsärenden. Dessa ungdomar har valt att fortsätta sina studier på Sofiaängens gymnasieskola och utöver studierna haft fem respektive två kontaktmannatimmar per vecka. Utskrivna ungdomar Under 2010 har åtta ungdomar skrivits ut från Sofiaängen. Av dessa åtta utskrivna ungdomar har fyra uppnått uppsatta behandlingsmål. Av övriga fyra var en försöksinskriven och bedömdes ha ett större behov av omhändertagande än vad Sofiaängen kan erbjuda. Övriga 3 ungdomar skrevs ut enligt överenskommelse på grund av följande orsaker: byte till ny hemkommun behov av dygnet runt-vård bristande motivation till behandling Utskrivna ungdomar Åren har sammanlagt 55 ungdomar, 17 pojkar och 38 flickor, skrivits ut från Sofiaängen, varav en på grund av dödsfall. 18 ungdomar skrevs ut på grund av att dagbehandling visade sig vara en otillräcklig insats för deras del. Efter cirka tre månaders försöksinskrivning på Sofiaängen blev de omplacerade. Övriga ungdomar skrevs ut till följande sysselsättningar: Folkhögskola med boende Gymnasiet Särvux... 1 Komvux... 2 Yrkesinriktat gymnasium... 1 Arbete som aupair... 1 Arbetsförmedling... 2 Behandlingstid för ungdom har i genomsnitt varit 1 år och 7 månader under åren Aktiviteter Miljöterapiresa till Utö Onsdag till fredag i vecka 34 var samtlig behandlingspersonal och två lärare tillsammans med åtta av Sofiaängens ungdomar på Utö i Stockholms skärgård. Dagarna på Utö var organiserade med olika friluftsaktiviteter som till exempel promenader, minigolf, ridning, fiske och kanotpaddling. Alla bodde på Utö Pensionat. För de ungdomar som hade förhinder att följa med på resan erbjöds aktiviteter på Sofiaängen. Festligheter Sofiaängen har haft vår- och julmiddag för samtliga ungdomar och deras anhöriga. Personal och kompetensutveckling Behandlingspersonal Sofiaängens behandlingspersonal har olika yrkesutbildningar och lång erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och behandlingsarbete inom HVB-hem och socialtjänst. Samtliga har grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 och flera är legitimerade psykoterapeuter. Henrik Lennartsson, verksamhetschef Kalle Fogelberg, vice verksamhetschef Mats Dahl Monica Ek Håkan Karlsson Ingegerd Rindström Marie Sjögren Caroline Stenquist Inger Ågren Skolpersonal Cecilia Strömberg, rektor Urban Axelsson, lärare Ingela Jönsson, lärare Emelie Ihrfors är ekonomiansvarig på Sofiaängen. Camilla Silfverskiöld, specialist i allmänpsykiatri och psykoanalytiker, är konsultläkare. Cecilia Strömberg efterträdde Monica Jonsson som rektor den 1/ SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

10 Externa handledare är Rolf Carlsson och Allan Linnér. Behandlingspersonal Mats Dahl och Caroline Stenquist avslutade sina tjänster den 30/8 respektive 30/12. Utbildning och kompetensutveckling!"18/3 Henrik Lennartsson, verksamhetschef på Sofiaängen, föreläser om jagstrukturerande psykoterapi.!"4/10 föreläser Annica Mörner, leg psykolog och leg psykoterapeut, om sexuella övergrepp och trauman.!"22/10 är Gunilla Gerland med under dagen och träffar två ungdomar tillsammans med lärare och personal. Därefter ger hon handledning i arbetet med ungdomar som har neuropsykiatriska diagnoser.!"15/11 halvdagsföreläsning om suicid och suicid prevention för ungdomar och unga vuxna av Britta Ahlm-Åkerman, Karolinska institutet.!"5-6/11 Studieresa till Anna Freuds center i London. Collegium 2010: Developmental Hazards of Adolescence and the Move to Young Adulthood. Under året har en behandlingspersonal erbjudit bildterapi som ett led i eftervårdsarbetet för en utskriven ungdom. Bildterapin har bedrivits under handledning av bildterapeut Annika Alm. Tre behandlingspersonal går legitimationsgrundande psykoterapiutbildning på Stockholms universitet respektive inom S:t Lukas Stiftelse och beräknas vara klara i juni respektive december Under 2010 planerades ett utbildningsprogram som kommer att genomföras 2011: MBT 1 i samarbete med Huddinge sjukhus. Planeringsdagar Sofiaängens personalgrupp har haft två gemensamma planeringsdagar (halvdagar) med skolans rektor och lärare under året, den 27/5 och 9/12. Behandlingsenheten har haft tre planeringsdagar om miljöterapiaktiviteter samt verksamhetens schema, den 1/6, 10/9 och 11/9. Utvärdering och kvalitetssäkring Utvärdering av miljöterapiaktiviteter Två i behandlingspersonalen har schemalagt, genomfört och dokumenterat en serie utvärderingar av verksamheten på Sofiaängen. Veckorna 3 och 35 ägnades åt en omfattande utvärdering av enhetens miljöterapi där varje ungdom intervjuades. Varje ungdom satt tillsammans med sin kontaktperson under en halv dag. De olika gruppledarna deltog enligt ett schema. Respektive gruppledare och ungdom intervjuades av kontaktpersonen om hur föregående termin varit i gruppen beträffande trivsel, delaktighet och innehåll. Ungdomen fick då möjlighet att med gruppledaren prata om aktivitetens mål, mening och syfte. Under två förmiddagar samlades hela personalgruppen. Varje gruppledare intervjuades då av enhetens handledare efter frågeställningar om syfte, målsättning och det terapeutiska innehållet i aktiviteten. Aktiviteter och grupper utvärderades och tid ägnades sedan åt den fortsatta planeringen av miljöterapischemat. Utvärdering av handledning Den 10/6 hade personalgruppen en utvärdering med fokus på handledningen av individuell psykoterapi, miljöterapi, familjeterapi och samarbetet mellan familjebehandlarna. Kvalitetssäkring Sofiaängen följer Socialstyrelsens kvalitetssäkringssystem enligt SOSFS 2006:11. Vi har också utarbetat ett kvalitetssäkringssystem enligt QIM. Resultatredovisning Ett nytt system har utarbetats för uppföljning och utvärdering av David Clinton. Vid utskrivning får ungdom, föräldrar och uppdragsgivare en utvärderingsenkät som lämnas in anonymt till verksamhetschefen. Resultatet följs upp en gång per år under planeringsdag. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

11 SOFIA ÄNGENS SKOL A L ÄSÅRET Profil och inriktning Sofiaängens skola är utformad för att ta emot elever med psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser, inlärningssvårigheter, skolrelaterade problem och/eller psykosocial problematik. Sofiaängens skola erbjuder extra stöd och hjälpinsatser, individuell undervisning och en lugn och stimulibegränsad miljö. Skolmiljön är anpassad för elever med koncentrationssvårigheter och funktionsnedsättning samt för elever med bakgrund av svåra traumatiserande mobbningsupplevelser. Skolan är ett alternativ för de elever som på grund av sin problematik uteblivit från sin skolgång och hamnat i en situation av social isolering och hemmasittande. Dessa elever har ofta stora kunskapsluckor, eftersom de har läsår med hög frånvaro bakom sig. För de elever som på grund av sin problematik inte orkar eller klarar hela skoldagar finns Sofiaängens behandling som tillhandahåller behandlingsinsatser och aktiviteter fram till kl om dagarna hela läsåret inklusive lov. Detta är insatser som kommun och landsting köper av Sofiängens behandlingsenhet. Undervisning för skolelev och elev som också är inskriven i behandling Varje elev får full undervisningstid enligt Skolverkets krav och riktlinjer samt extra pedagogiska resurser i form av bland annat hög lärartäthet, speciallärartimmar, individuell undervisning och utökad elevhälsovård. De elever som också har behandling får anpassade studier efter förmåga. Dessa elever får extra pedagogiska resurser under de undervisningstimmar som de med hänsyn till sina svårigheter på ett optimalt sätt kan klara av. I den takt som en elev med behandling gör framsteg i behandlingen, utökas antalet undervisningstimmar successivt. Målsättningen är att eleven ska kunna utveckla en högre grad av eget ansvarstagande för sina studier och successivt träna på att delta i gruppundervisning. Alla lärare är behöriga och två av dem har dessutom en psykoterapeutisk påbyggnadsutbildning motsvarande steg 1. Elever Under läsåret 2010/2011 har Sofiaängens skola haft 19 elever. Av dessa har åtta elever varit enbart skolelever och elva har också varit inskrivna i behandling. Det har varit små förändringar i elevunderlaget under året; två elever lämnade verksamheten hösten 2010 och tre nya elever har kommit, en under hösten och två under vårterminen. De elever som kommit eller lämnat har alla också varit inskrivna för behandling. Verksamheten inom Sofiaängens skola har omfattat grundskolans årskurs 8 9 och gymnasiets individuella respektive samhällsvetenskapliga program år 1 3. Elevernas fördelning mellan årskurserna: Grundskola år 8 år 9 år 10 * ) (5) Gymnasieskola IP år 1 SP år 2 SP år 3 SP (14) * ) Elev som inte har klarat grundskolan på 9 år har enligt skollagen rätt till ett 10:e år. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

12 Eleverna kommer från olika delar av Stockholms län. Antal elever från resp kommun: Haninge... 1 Nacka... 1 Solna... 1 Stockholm Täby... 1 Vallentuna... 2 Värmdö... 1 De elever som kommer till Sofiaängens skola har alla en bakgrund med bristande skolgång och andra svårigheter och/eller funktionshinder som märkts i skolan men som man inte kunnat möta. Fler än 40 % av eleverna har mer än ett års frånvaro från grundskolan och alla har ofullständiga grundskolebetyg. All undervisning planeras individuellt utifrån elevens behov. Undervisningstiden varierar från den första mjukstarten på ca timmar till heltidsstudier omfattande 24 timmar per vecka. Kunskapsspridningen är stor bland eleverna, en elev är i det närmaste analfabet medan flera av de andra studerar på högsta nivå i sina ämnen. De flesta av våra elever har en eller flera diagnoser, vilket gör att personalen i skolan måste vara kompetent att möta eleverna utifrån deras särskilda behov. Personal Cecilia Strömberg 50%, rektor, tillträdde den 1/ Ingela Jönsson 100%, matematik, engelska och psykologi Urban Axelsson 100%, svenska och samhällskunskap Anders Karlsson 60%, naturkunskap och teknik Timlärare i bild, modersmål och japanska Under året har vi rekryterat en special- och talpedagog på 50%, Bitte Preinitz-Fried. Utöver pedagogisk personal har skolan skolsköterska två timmar per vecka, läkare minst två gånger per år, SYV två timmar per vecka samt kurator. Reformer som påverkar verksamheten Under 2010 och 2011 tog riksdagen beslut om ett flertal omfattande reformer i skolan: Ny skollag Ny gymnasieskola Nya kursplaner och läroplaner Nytt betygssystem Införande av lärarlegitimation Kompetensutveckling Varje reform är i sig omfattande och mycket av planerings- och konferenstid har gått åt till att diskutera på vilket sätt reformerna påverkar verksamheten på Sofiaängen. Personalen har deltagit i följande heldagsutbildningar, arrangerade av främst Skolverket: Ny skollag, ny gymnasieskola, ny betygsskala Nya gymnasiereformen Nya kursplaner, läroplaner Lärarlegitimation och lärarlyftet Utöver dessa utbildningsdagar har vi själva ordnat en heldag för våra lärare angående kursplaner, studieplaner, IUP och åtgärdsprogram. I december deltog all personal på Sofiaängen behandling och skola i en halv utbildningsdag med utgångspunkt i alla reformer som kommer inom skolans område och vilken påverkan dessa kan ha. Pågående utvecklingsarbete Genom de omfattande reformernas införande måste Sofiaängens skola arbeta vidare med flera frågor som redan tidigare varit aktuella för verksamheten. Lärarlegitimation Det kommer från år 2015 krävas att alla lärare har lärarlegitimation för de ämnen de undervisar i. En av de anställda lärarna, Ingela, ska under höstterminen delta i Lärarlyftet Matematik för att komplettera sin utbildning. Planering finns för att även Urban ska kunna få del av Lärarlyftet II. Gymnasiereformen För att komma in i den nya gymnasieskolan krävs att eleverna har antingen åtta ämnesbetyg SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

13 till yrkesprogrammen eller tolv ämnesbetyg för högskoleförberedande program. De flesta av våra elever har tre till fem grundskolebetyg med sig till vår skola och får då läsa in ytterligare grundskoleämnen inom ett individuellt alternativ innan de kan söka till gymnasieskolan. Detta ställer krav på lärarkompetens i många olika ämnen. Ny betygsskala Eleverna kommer att läsa utifrån gamla och nya system i två år framåt, vilket kräver mycket planering och struktur. Planeringsarbetet för varje elev läsåret 2011/2012 gjordes före sommarledigheten. Samarbetspartner Skolan har under vårterminen påbörjat samtal med Norra Djurgårdsgymnasiet för ett framtida pedagogiskt samarbete. Lokaler Undervisningen sker i lokaler avsedda för endast skolan, men också i lokaler som används av behandlingsenheten. Det är en stor brist att det inte finns ändamålsenliga lokaler för naturorienterande ämnen och ämnen som hem- och konsumentkunskap och teknik. Lärarna och rektor behöver ytterligare arbetsplatser. Även studievägledare, skolsköterska och modersmålslärare behöver arbetsplatser då de kommer till verksamheten. Ett förslag till utökade lokaler har tagits fram under året och frågan bör prioriteras under fortsatt utvecklingsarbete. Kostnad för en elevplats på grundskola och gymnasieskola Sofiaängens skola har haft en avgift sedan tre år på kronor per plats och läsår, oavsett om eleven är inskriven i behandling eller enbart går i skolan. Vid en genomgång av behoven av personalförstärkning, utökning av lokaler och anpassning till ny lagstiftning har det visat sig att avgiften måste höjas till kronor per plats och läsår. Den nya avgiften gäller från läsårsstart 2011/2012. Vid granskning av platser liknande Sofia ängens skola i länet, framgår att prissättningen varierar från kronor och upp till kronor per plats och läsår. Utöver detta har de olika kommunerna i länet olika principer för vad de betalar, en fråga som nu utreds inom kommunerna då de ska anpassa sig till den nya lagstiftningen från 2010 som kräver att alla elever ska få stöd på lika villkor. Hela avgifts frågan behöver ses över och prövas på nytt. Händelser under året I februari hade skolan en kulturdag, en heldag med vandring i Hagaparken, Ekotemplet, besök i Koppartälten och Fjärilshuset. I april bjöd skolan in författaren Kajsa Gordan som berättade om sitt författarskap och sina böcker. Det var en väldigt uppskattad föreläsning som resulterade i att vi till höstterminen 2011 planerar en skrivarcirkel med Kajsa Gordan som inspiratör och ledare. I maj gjorde vi studiebesök på Naturhistoriska Riksmuseet som visade en utställning om människan. I juni var den traditionella dagen på Skansen, i år med fokus på naturorientering och allemansrätt. Skolans personal och elever deltog i lägerdagarna på Utö i augusti 2010 samt vid den årliga vår- respektive julmiddagen. Resultat Grundskolan (5 elever) Av de fyra elever som avslutade grundskolan var det en elev som hade nio godkända betyg och som därmed har kunnat söka vidare till gymnasiets yrkesprogram. Tre elever har inte behörighet att söka enligt de nya riktlinjerna, de saknar fem till sju godkända betyg. Dessa elever önskar läsa in ämnena på Sofiaängen och kan då till hösten gå enligt den nya läroplanens Introduktionsprogram, Individuellt Alternativ. En elev har gått år åtta och får omdömen och inte betyg i de ämnen hon har läst. SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

14 Gymnasiet (14 elever) Gymnasieskolan är indelad i kurser som varierar mellan 50 och 100 poäng, motsvarande undervisningstimmar. I en vanlig skola bör man ta ca 800 poäng per läsår för att klara sina gymnasiestudier på tre år. För de flesta elever på Sofiaängen är det en takt som är svår att hålla. Eleverna har under vårterminen fått poäng enligt följande: Elev 1: 100 p 2: 300 p 3: 250 p 4: 200 p 5: 250 p 6: 300 p 7: 200 p 8: 0 p 9: 250 p 10: 100 p En elev lyckades under hela läsåret samla 650 poäng. Övriga fyra gymnasieelever har gått på det individuella programmet och läst grundskolans kurser. En av dem godkändes i svenska, matematik och engelska (på grundskolenivå), medan de övriga tre inte fick godkänt i något ämne. Skälen till att eleverna inte fått något godkänt betyg kan vara flera. Den största orsaken är att de haft väldigt låg närvaro. Stora inlärnings svårigheter är en annan orsak. Det skulle gynna eleverna om de kom till Sofiaängen under sin grundskoletid då det finns större möjligheter att läsa in de ämnen de behöver för att sedan kunna söka till gymnasieutbildning. Detta är en fråga att arbeta långsiktigt med på Sofiaängen. Sofiaängen Behandling och Skola Bergsunds Strand 43a, Stockholm Tel , fax SOFIA ÄNGENS VERKSAMHE TSBERÄT TELSE

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013

Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Kvalitetsredovisning Södermalm HVB 2012-2013 Uppdrag Behandlingshemmets uppdrag är att bereda ungdomar och deras familjer i åldrarna 13 20 år vård och behandling och skola, inom målgruppen psykiatrisk

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Inventering av insatser och metoder

Inventering av insatser och metoder Inventering av insatser och metoder Hemmasittare och problematisk frånvaro Kim Hermansen och Edin Dzanic Hösten 2014 I Sverige pågår just nu ett samtal om hur vi rätt ska formulera oss kring dessa elever.

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Med kvaliteten i fokus

Med kvaliteten i fokus Med kvaliteten i fokus Friskoleföretagens kvalitetsarbete Maria Malm Innehåll Förord 4 Academedia 6 Fridaskolorna 11 Glada Hudik 15 Internationella Engelska Skolan 19 Kunskapsskolan 24 Praktiska 29 Avslutande

Läs mer

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle

Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Verksamhetsberättelse & verksamhetsplan Läsår 14/15- Magelungens grundskola Gävle Rektor: Fred Hussein Skolenhetskod: 64745639 SKOLID: 1164745639 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Verksamhetsberättelse, Magelungens

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus.

Handbok. Om Västbus. Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Handbok Om Västbus 2015 Sammanställd och revideras av den Lokala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbok är att du som handläggare och/eller som sammankallande skall på ett kortfattat

Läs mer

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET

TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET TILLSYN TILLSYN AV LILLA LUGNET BARNUPPDRAGET Dnr. 701-9973-2007 Länsstyrelsen Välfärdsenheten maj 2008 ÄRENDET... 3 BAKGRUND... 3 HÄLSA... 4 Fysisk hälsa och tandhälsa... 4 Kost och kosthållning... 4

Läs mer

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.

Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12. 2014 Årsredovisning Styrelsen och direktor för Linköpings Stadsmission organisationsnummer 822001-0022 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1.1 31.12.2014 Foto omslag: Jonas Sällberg INNEHÅLL

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet

Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet Kvalitetsredovisning för 2010 Brinellgymnasiet 1 2011-04-19 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 3 2. Medborgare/brukare 3 2.1 Mål 3 2.2 Arbetet i verksamheten 4 2.3 Resultat 6 2.4 Analys 9 3. Ekonomi

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB

Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Kvalitetsgranskning Rapport 2010:2 Undervisning vid Hem för vård eller boende, HVB Elever får inte den undervisning de har rätt till Skolinspektionens rapport 2010:2 Diarienummer 40-2009:1790 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsredovisning år 2009

Kvalitetsredovisning år 2009 Idekulla Skola I nfo@idekulla.se Kvalitetsredovisning år 2009 Idekulla friskola är en liten högstadieskola med allmän inriktning, belägen i det gamla järnvägshotellet och uppackningslokalen från 1860 talet

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer