FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING"

Transkript

1 FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING Konsumentverkets publikationsserie 5/2003, Finland ISSN X ISBN X (häft.) ISBN (PDF)

2 Konsumentverkets anvisningar Dnr 2002/52/ Författningsgrund: - Produktsäkerhetslagen 914/1986 Målgrupper: - planerare - verksamhetsidkare - tillsynsmyndigheter KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING Konsumenverket reviderar anvisningarna för främjande av säkerheten inom karting. Anvisningarna baserar sig på produktsäkerhetslagen (914/1986, med ändringar). Syftet med anvisningarna är att med stöd av produktsäkerhetslagen definiera miniminivån för säkerheten inom karting, öka säkerheten inom karting och effektivera övervakningen enligt produktsäkerhetslagen samt förebygga olycksfall. Dessa anvisningar träder i kraft den 30 januari 2003 och de ersätter de anvisningar som gavs i september Överdirektör Marita Wilska Biträdande direktör Tomi Lounema

3 INNEHÅLL 1. SYFTET MED DESSA ANVISNINGAR 2 2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 3. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 2 4. MINIMIKRAV PÅ SÄKERHETEN PÅ KARTINGBANOR Allmänna krav Förarens skyddsutrustning Banan Karten Byggnaden och miljön Vägledning för kunden 9 5. LARMSYSTEM OCH SÄKERHETSUTBILDNING FÖR PERSONALEN RÄDDNINGSUTRUSTNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN DRIFTKONTROLL ÖVERVAKNING AV SÄKERHETEN Övervakningspersonalen Försäkringar SÄKERHETSDOKUMENT IAKTTAGANDE AV ANVISNINGARNA IKRAFTTRÄDANDE ÖVRIGA BESTÄMMELSER, ANVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER 12 Bilaga 1. Flaggsignaler 14 Bilaga 2. Anvisningar för kartingbanornas kunder 15 Bilaga 3. Säkerhetsdokument 16 Bilaga 4. Kontakter 17 1

4 KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING 1. SYFTET MED DESSA ANVISNINGAR Syftet med anvisningarna är att med stöd av produktsäkerhetslagen (914/1986, med ändringar) definiera miniminivån för säkerheten inom karting, öka säkerheten inom karting och effektivera övervakningen enligt produktsäkerhetslagen samt förebygga olycksfall. Konsumentverket har utarbetat dessa anvisningar i samarbete med AKK Motorsport ry, social- och hälsovårdsministeriet, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och representanter för verksamhetsidkarna. 2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Anvisningarna tillämpas på att definiera säkerheten inom inomhus- och utomhuskarting inom produktsäkerhetslagens tillämpningsområde. Anvisningarna tillämpas inte på övervakningen av övriga tjänster som kartingbanorna erbjuder. Anvisningarna tillämpas inte heller på banevenemang som avviker från det normala, t.ex. tävlingsverksamhet, där säkerhetskraven är striktare än dessa anvisningar. Om tillämpningsområdet används nedan termen karting. Anvisningarna kan även tillämpas på minimotorcykelåkning eller andra motsvarande grenar, som utövas på karting- eller motsvarande banor. 3. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Depå: Område där kartarna servas, därifrån man startar och där man stannar efter körningen. Driftsjournal: En journal (t.ex. en kalender) i vilken dagligen införs bl.a. antalet besökare, speciella evenemang, eventuella olyckor och allvarliga tillbud. Fri zon: Utrymme på körbanan mellan föraren, som sitter i karten, och de fasta konstruktionerna (bortsett från skyddsvallarna). Inomhuskartingbana: En tydligt avgränsad, i huvudsak täckt bana som planerats och byggts för karting. Kart: En motordriven fyrhjulig apparat, med vilken man kör på en kartingbana. Konstruktionsmässig topphastighet: Högsta hastighet som kan uppnås med karten med tanke på dess konstruktion. Körregler: Regler som verksamhetsidkaren utfärdat och som gäller körprestationen. 2

5 Signalsystem: Avsedd för att informera dem som kör på banan om faror (t.ex. kart som stannat på banan), omkörningsförbud och om avslutad körning. Skyddsvall: Avsedd att dämpa stöten vid en eventuell krock mot byggnaden, andra fasta konstruktioner, hinder och föremål samt förhindra krockar mot personer. Skyddsvallen minskar risken för personskador och märker ut banan. Säkerhetsdokument: Ett dokument som verksamhetsidkaren gör upp där saker med anknytning till verksamheten och säkerheten på kartingbanan definieras. Säkerhetsplan: En plan där verksamhetsidkaren enligt räddningslagstiftningen redogör för risksituationerna inom verksamheten och deras effekter, åtgärderna för förebyggande av och skydd mot risksituationer, vilken säkerhetspersonal det finns och hur den är utbildad, hur den övriga personalen har gjorts förtrogen med planen, vilket skyddsmateriel som behövs och för handlingsplanen med tanke på olika olycksfall, tillbud och skador. Utomhuskartingbana: En tydligt avgränsad, icke-täckt bana som planerats för karting. I allmänhet en bana som kontrollerats av AKK Motorsport ry eller motsvarande grenförbund och som har skydds- och mellanområden. 4. MINIMIKRAV PÅ SÄKERHETEN PÅ KARTINGBANOR 4.1 Allmänna krav En kartingbana eller användningen av en sådan får inte var farlig för kundens hälsa eller egendom på det sätt som avses i 4 produktsäkerhetslagen. Kartingbanan skall alltid vara trygg att använda med hänsyn till respektive förargrupp och förarantal. På utomhusbanor skall rådande väderleksförhållanden beaktas. Verksamhetsidkaren skall på förhand fastställa det maximala antalet förare som samtidigt får befinna sig på banan så att banan är trygg att använda. Verksamhetsidkaren skall också på förhand fastställa längdgränser för förarna utgående från kartarnas konstruktion och eventuella åldersgränser. Det maximala antalet förare som får finnas på banan på samma gång och längd- och åldersgränserna skall antecknas i säkerhetsdokumentet. I fråga om kartar som är avsedda för vuxna rekommenderas 13 år som nedre åldersgräns. 4.2 Förarens skyddsutrustning Minimiutrustningen för förare är hjälm, kartingoverall och körskor. Föraren får inte ha halsduk, bälten eller skärp som kan gå upp eller andra fladdrande plagg som kan nå de roterande delarna av karten. Långt hår skall döljas under kläderna. På utomhusbanor är körhandskar obligatoriska, på inomhusbanor rekommenderas de. Det är obligatoriskt att använda hjälm och hjälmen skall vara fäst under körningen. Hjälmen skall vara en integralhjälm av godkänd typ. Hjälmar av godkänd modell enligt 89 vägtrafiklagen (267/1981) är sådana skyddshjälmar som är godkända i enlighet med E- reglementet nr 22/04 och skyddshjälmar som uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 (129 förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992)) eller skydds- 3

6 4.3 Banan hjälmar som skyddar bättre än dessa. Övriga normer som gäller hjälmar är bl.a. SNELL och BSI. Före körningen skall personalen försäkra sig om att hjälmen är av lämplig storlek för användaren och fäst på rätt sätt. Av hygieniska skäl rekommenderas huva under hjälmen. Unga förare, som inte fyllt 13 år, skall använda en separat stödkrage under hjälmen för att förhindra pisksnärtskador. Det är obligatoriskt att använda kartingoverall. Overallen skyddar mot smuts och skavning och vid eventuella bränder. Dessutom skyddar den mot eventuella lösa föremål som kan träffa föraren och mot kartens heta delar. Overallen skall vara av svårantändligt material. Overallernas egenskaper kan kontrolleras t.ex. hos leverantören. Det är förbjudet att använda lättantändliga material, såsom icke-flamskyddsbehandlad bomull, polyester och polyamid, i overallerna. På utomhusbanor skall väderleksförhållandena beaktas, och det rekommenderas att verksamhetsidkaren vid behov utöver overall kan erbjuda förarna klädsel som är anpassad till väderleken. Handskarna skyddar mot ytliga skråmor. Handskarna skall vara av svårantändligt material och man skall få ett bra grepp om ratten med dem. Körskorna skall vara lågklackade och stadiga och ha tunna sulor så att föraren får en bra kontakt med pedalerna. Skosnörena skall fästas så att de inte kan fastna i roterande delar. Verksamhetsidkaren är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning (overall, hjälm, huva och körhandskar, vid behov körskor och klädsel som är anpassad till väderleken). Skyddsutrustningen skall finnas att få i olika storlekar. Verksamhetsidkaren skall regelbundet kontrollera skyddsutrustningens skick och se till att skyddsutrustningen förvaras och rengörs på tillbörligt sätt. Man möjliggör en god vädring av utrustningen t.ex. genom att hänga upp skyddsoverallerna luftigt i en klädställning och skaffa egna förvaringsställningar för hjälmarna. Huvor och handskar av tyg skall tvättas efter varje användning. Hjälmarnas visir skall hållas rena. Banans bredd Banans bredd skall vara minst två (2) gånger kartens längd. Utanför karten skall det omkring föraren finnas så mycket fritt utrymme (s.k. fri zon) att föraren inte vidrör banans konstruktioner med undantag av skyddsvallarna medan han kör. Den fria zonen kan testas t.ex. på följande sätt: En testperson som är 180 cm ± 5 cm lång sitter i en kart på ett sådant ställe på banan som kan anses vara det mest ogynnsamma stället med tanke på testet. Föraren räcker upp båda händerna och sänker dem längs sidorna. Händerna får inte ta i banans räcken med undantag av skyddsvallarna. Det kan finnas flera testpunkter på banan. 4

7 Antalet kartar på banan Antalet kartar som samtidigt får befinna sig på banan skall av säkerhets- och ventilationsskäl begränsas enligt användargrupp och rådande förhållanden. Dessutom skall det kalkylmässiga högsta antalet kartar som samtidigt får vara på banan beräknas enligt följande formel: banans längd (m) högsta tillåtna antal kartar = m Om verksamhetsidkaren har kartar med olika effekt och av olika storlek, får de inte släppas samtidigt in på banan. Undantag är särskilda tillfällen, t.ex. körningar där flera familjemedlemmar deltar. Samtidig användning av olika fordon (t.ex. kart, minimotorcykel) på banan är förbjuden. Banans yta Det får inte finnas lösa föremål på banans yta under körning. Hinder och skyddsvallar I första hand skall fasta hinder och konstruktioner på banområdet tas bort. Om det är omöjligt att avlägsna hindren, skall de madrasseras med en skyddsvall. Skyddsvallar och räcken skall vara tillverkade av stötdämpande, flexibelt material (inga betonggrisar eller fasta stålräcken). Skyddsvallen skall vara minst 0,3 meter men högst 0,5 meter hög. En lämplig höjd för skyddsvallen är t.ex. ytterdäck till personbil på varandra. Skyddsvallen skall vara enhetlig så att det inte uppstår ett hål i den när en kart stöter ihop med den. När bildäck används skall de bindas ihop så att de inte kan lösgöras från varandra t.ex. vid en krock. Vid väggarna har skyddsvallens högsta tillåtna höjd inte begränsats. Signalsystem På banan skall det finnas ett signalsystem, som kan bestå antingen av signalljus eller av ett flaggningssystem. Som signalljus kan användas gula blinkande ljus eller tillräckligt effektiva gula varningsljus. Ett flaggningssystem (gul, röd, blå, svartvit, svart, svartvitrutig flagga) förutsätter att det vid banan finns ett tillräckligt antal banövervakare som är beredda att flagga vid behov. Utöver dessa kan handtecken användas. Handtecknen kan vara varningar som visas av förarna (t.ex. för att ange att hastigheten minskar eller att stannar) eller av övervakarna (meddelande om samtidig användning av gas- och bromspedalen). Antalet olika handtecknen skall begränsas till så få som möjligt. Alla som kommer för att köra kart skall informeras om vad signalljusen, flaggorna och handtecknen betyder. Dessutom skall det finnas skriftliga anvisningar om betydelserna på en synlig plats t.ex. vid kassan eller väntutrymmet. Anvisningarna skall ges åtminstone på finska och på svenska och vid behov på andra språk. Personalen skall bevaka att alla följer de signaler som ges. Flaggornas betydelser anges i bilaga 1. 5

8 Depå Depån skall placeras så att kartarna inte kan köra dit längs någon annan väg än den egentliga infarten. In- och utfarterna skall vara lätta att upptäcka för förarna och de skall märkas ut tydligt. Infarten skall placeras så att kartens hastighet är låg på det stället. Infarten skall vara så smal att en omkörning inte är möjlig. Utfarten skall vara på ett sådant ställe på banan att omkörningar är trygga (banans bredd är tre (3) gånger kartens längd). På utfartens plats ställs inga särskilda krav, om starten sker direkt på banan och man inte kör ut från depån under körningen. Under körning skall depån vara stängd för andra än dem som är i körtur och personalen. Publikutrymmen 4.4 Karten Publikutrymmena skall avskiljas från ban- och depåområdet med ett skyddsstängsel som är minst 1 m högt. Under körning skall andra än de personer som står i tur att köra och personalen förhindras tillträde till banan. Tillträdet kan förhindras t.ex. med ett räcke. Bränslesystem Bränsletanken skall vara stadigt fäst vid chassit. Bränsleledningarna skall vara flexibla. Bränsletanken skall vara tillverkad så att den inte medför risk för läckage. Den får inte vara utformad så att den fungerar som en del av karosseriets konstruktion. Bränsletankens högsta tillåtna volym är 10 liter. Bränsletanken skall ha en bakslagsventil eller ett expansionskärl för att förhindra bränsleläckage om karten hamnar i en för lutande ställning. Det är absolut förbjudet att tanka karten medan föraren sitter i den. Karten skall vara avstängd när den tankas. Om bränsletanken är placerad ovanpå motorn, skall motorn vara tillräckligt nedkyld före tankningen. Som bränsle skall användas bensin med så små avdunstnings- och avgasutsläpp som möjligt. Sådan är t.ex. bensin som används i små maskiner och som inte innehåller svavel eller bensen. För att säkra en ren inomhusluft rekommenderas att tvåtaktsmotorer inte används på banorna och att motorerna är utrustade med katalysator. När nya kartar införskaffas skall dessa ha motor med katalysator. 6

9 Topphastighet Verksamhetsidkaren skall fastställa den högsta tillåtna hastigheten separat för varje bana. Hastigheten kan begränsas t.ex. med en elektronisk begränsare. Kartens konstruktionsmässiga topphastighet får vara högst 60 km/h på inomhusbanor och motsvarande och högst 100 km/h på utomhusbanor. Topphastigheten för kartar avsedda för barn får vara 30 km/h. Hjul och däck Hjulen skall fästas vid axeln med hjälp av en säkerhetslåsanordning, såsom saxsprintar, självlåsande muttrar eller låsringar. Nötta däck, där armeringen syns, får inte användas. Stötfångare Stötfångarna på kartarna skall vara sådana att hjulen på olika kartar inte kommer åt att vidröra varandra. Stötfångarna skall också vara sådana att en kart inte från något håll utan hinder kan köra på en annan kart eller förare. En skyddsbåge som går runt hela karten, som inte har diskontinuiteter och som på alla ställen är på samma höjd från körbanan rekommenderas. Skydd för kraftöverföringen Kraftöverföringen skall skyddas på hela bakaxelns område så att de roterande delarna i kraftöverföringen inte medför fara för föraren eller andra personer. Bromsar Bromsarnas funktion skall testas varje dag, och bromsarna skall justeras vid behov. Bromsarna skall vara tillräckligt effektiva och de skall verka åtminstone på båda bakhjulen samtidigt. Om bromsvajer används skall dess diameter vara minst 2,5 mm; om två vajrar används skall de motsvara denna tvärsnittsyta. Styrning Styrningen skall ske med hjälp av en ratt, som skall ha formen av en sluten cirkel. Ratten får inte vara av aluminium, som kan brytas vid en krock. Flexibla vajer- eller kedjestyrsystem är förbjudna. Rattens nav skall vara sluten med en stålskiva, så att ratten vid en krock inte kan tryckas ner på styraxeln. Alla delar i styrsystemet skall vara fästa på ett säkert sätt, såsom med saxsprintar, självlåsande muttrar eller skruvar. 7

10 Sits Sitsen skall vara formad så att föraren hålls bra på plats och kan motstå rörelser både i sidled och framåt i kurvor och inbromsningar. Sitsen skall vara fast monterad i karten. Fästjärnen får under inga omständigheter komma fram genom sitsen. Föraren skall passa in i karten och sitsen. Om bänkens form ändras med stoppning, får bänken inte ha så mycket stoppning, att skyddet i sidled försvinner och ratten kommer för nära förarens bröst. Inom räckhåll för föraren och i sitsen får det inte finnas vassa delar eller hörn. Pedaler Pedalerna får inte i någon ställning sträckas ut utanför ramen och stötfångarna. Bromspedalen skall vara fäst i chassit i två punkter. Bromspedalen skall vara formad så att den hindrar foten att glida bort från pedalen. Gaspedalen skall vara försedd med en returfjäder. Även i den ände av gasvajern som är närmare förgasaren skall det finnas en returfjäder som återställer gasen i tomgångsläge, om gasvajern går av. Om man är tvungen att använda pedalförlängningar, måste man försäkra sig om att de hålls stadigt på plats. Avgassystemet Avgasröret skall ha sitt utlopp bakom föraren. Avgasröret får inte orsaka en brandrisk för föraren och avgasröret skall vid behov vara skyddat. Avgasröret får inte sticka ut utanför konstruktionens konturer. Tvåsitsiga kartar Den som kör en tvåsitsig kart skall ha tillräcklig erfarenhet av att köra tvåsitsiga kartar. Föraren skall få utbildning i att framföra en tvåsitsig kart av verksamhetsidkaren eller dennes representant. Den som åker med skall ha samma skyddsutrustning som föraren (kartingoverall, hjälm, huva, körhandskar och körskor). 4.5 Byggnaden och miljön Luftkvaliteten vid en inomhuskartingbana skall följas. Om det högsta tillåtna gränsvärdet för kolmonoxid överskrids, skall körningen avbrytas. Då skall verksamhetsidkaren se till att personerna lämnar utrymmet och söker sig ut i frisk luft, och vänta tills luftkvaliteten har förbättrats. 8

11 Ventilationen skall planeras och dimensioneras så att kolmonoxidhalten i inomhusluften på körområdet och arbetszonerna är under 35 mg/m 3 (medeltal per 8 h) (HTP-värden 2002). För kolmonoxidhalten skall det finnas ett mät- och larmsystem som fungerar kontinuerligt. Kolmonoxidmätarens och larmsystemets funktion skall kontrolleras regelbundet. Om den största tillåtna kolmonoxidhalten överskrids, måste man avbryta körningen, se till att människorna tar sig ut ur lokalen och vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Anvisningar för mätning av ventilationsflödet finns bl.a. i standarden SFS 5512 Air conditioning. Measurements of air flows and pressure conditions in air conditionings systems. Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. I fråga om det buller som de anställda utsätts för iakttas bestämmelserna i arbetarskyddslagstiftningen. Belysningen i inomhusutrymmen skall vara tillräckligt effektiv, jämn och icke-bländande. På banan får det inte uppstå mörka områden. För en kartingbana utomhus skall man ansöka om ett miljötillstånd enligt 35 miljöskyddslagen (86/2000) hos vederbörande miljötillståndsmyndighet. 4.6 Vägledning för kunden Personalen skall lära föraren hur kartens reglage (broms, gas) används. Föraren skall ges tillräcklig information om reglerna och körsättet (det är förbjudet att bl.a. köra på eller pressa sig förbi andra) och anvisningar för eventuella problemsituationer. Problemsituationer som kan uppstå är t.ex. att karten stannar, går sönder eller fastnar i ringvallen. Föraren skall instrueras i signalsystemen (ljus, flaggning, handtecken). Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att instruera unga och/eller oerfarna personer. Innan körturen börjar skall personalen försäkra sig om att alla förare har förstått anvisningarna och reglerna. I fråga om personer som tidigare kört på banan kan man stickprovsmässigt kontrollera att de kan reglerna. Reglerna skall finnas tydligt framme på ett sådant ställe att föraren kan bekanta sig med dem innan han förflyttar sig till depån. Reglerna skall finnas framme åtminstone på finska och på svenska, och vid behov på andra språk. Även flaggornas betydelser skall vara synligt framme, om flaggor används som signaleringssystem. Kunden skall eventuellt redan när avtalet ingås (när kunden gör en reservation) om åldersoch längdgränserna och förbudet att köra under påverkan av rusmedel (alkohol, narkotika, övriga berusande ämnen). Begränsningarna skall anges tydligt vid biljettförsäljningen t.ex. på skyltar. Vid behov kan verksamhetsidkaren kontrollera alkoholhalten i blodet med en alkometer. En modell för minimi-information som skall ges kunderna finns i bilaga 2. 9

12 5. LARMSYSTEM OCH SÄKERHETSUTBILDNING FÖR PERSONALEN Alla anställda skall kunna tillkalla hjälp och känna till de olika sätten att göra det. Vid telefonen skall det finnas skriftliga anvisningar för vart och till vilket nummer man skall ringa, adressen till platsen och köranvisningar för utryckningsfordonen. Var och en bland personalen skall känna till arbetsfördelningen mellan de anställda (vem räddar, återupplivar, tillkallar utryckningsfordon, visar vägen osv.) och hur ledningsansvaret bestäms om en olycka inträffar. Minst en gång om året skall det ordnas säkerhetsutbildning och en beredskapsövning för hela personalen. Då repeterar man i praktiken hur man larmar hjälp, hur räddningsutrustningen används, hur man återupplivar och hur man skall handla vid de vanligaste sjukdomsattackerna och olycksfallen. I synnerhet skall man öva räddningsinsatser och personalens samarbete. Personalen skall också få utbildning i att känna igen symptomen på och ge första hjälpen mot kolmonoxidförgiftning. På utomhusbanor skall det på en synlig plats finnas anvisningar för hur man ger larm (larmnumret, adressen) och namn och kontaktuppgifter till den som upprätthåller banan/den ansvariga personen. 6. RÄDDNINGSUTRUSTNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN En kartingbana skall ha en aktuell säkerhetsplan som följer räddningslagstiftningen och en tillräcklig mängd underhållen utrustning för första släckningsåtgärder. Släckningsutrustningen skall placeras på en synlig plats, vara lättillgänglig och märkas ut tydligt. Bland personalen skall det finnas ett tillräckligt antal personer som fått utbildning i första släckningsåtgärder, minst en person i varje arbetsskift. I varje skift skall det finnas minst en person som fått första hjälpen-utbildning (minst FRK:s Fhj1 eller motsvarande). För dem skall ordnas repetitionsutbildning tillräckligt ofta (t.ex. FRK:s Fhj-kort är i kraft tre år). Alla anställda skall ges grundutbildning i att ge första hjälpen. I banans omedelbara närhet skall det finnas en tillräcklig mängd första hjälpen-utrustning. Första hjälpen-skåpet skall vara tydligt märkt. 7. DRIFTKONTROLL Driftkontrollen är fortlöpande kontroll av omständigheterna och säkerheten. En daglig inspektion skall göras åtminstone innan allmänheten ges tillträde till utrymmena och när belastningen är som högst. Om driftkontrollen på kartingbanan skall föras en driftsjournal, där den dagliga rutinkontrollen, antalet besökare och de tidpunkter då anläggningen är i speciell användning (t.ex. företagsbesök, turer för barn) antecknas. Dessutom antecknas allvarliga funktionsstörningar i kartarna och inträffade olyckor och allvarliga tillbud i driftsjournalen. 10

13 I driftsjournalen skall också göras anteckningar om inomhusluftens kvalitet, i synnerhet om larmgränsen för kolmonoxidhalten överskrids. 8. ÖVERVAKNING AV SÄKERHETEN Enligt 3 produktsäkerhetslagen ansvarar näringsidkaren, som producerar tjänsten, i första hand för kartingbanans säkerhet och övervakar den. Medan kartingbanan används skall verksamhetsidkaren dagligen övervaka säkerheten på banan. Varje dag innan banan öppnas skall skiftchefen eller en person som befullmäktigats av honom kontrollera att banan är ren och trygg. Samtidigt skall det kontrolleras att overallerna, hjälmarna, stödkragarna och körskorna är i skick och att det finns rena huvor och körhandskar tillgängliga. Kontrollen skall skrivas in i driftsjournalen. Depåpersonalen skall kontrollera kartarnas tekniska kondition (lagrar, reglage, bänkens infästning, bromsar, däckens skick osv.) dagligen innan banan öppnas och vid behov också under dagens lopp. Den dagliga kontrollen skall skrivas in i driftsjournalen. Om kartarna skall det föras en separat journal där man antecknar brister som upptäcks i kartarna, fel som förekommit i dem och reparationer som gjorts. 8.1 Övervakningspersonalen På banan skall det finnas ett tillräckligt antal övervakningspersonal som är utbildad för uppgiften i fråga. Det skall finnas minst två banövervakare. Den nedre åldersgränsen för banövervakare skall vara 18 år. Övervakningspersonalen skall kunna se varandra och ha fri sikt över hela banområdet. I utbildningen för banövervakare ingår bl.a. säkerhetsplanen och larmsystemet och frågor i anslutning till vägledning för kunderna och körsäkerheten. Antalet förare skall beaktas när behovet att effektivera övervakningen bedöms. I samband med övervakningen skall man försäkra sig om att kartingbanan och de redskap som behövs är säkra till sina grundläggande egenskaper på det sätt som framgår av punkt 4. Tillsynsmyndigheter enligt produktsäkerhetslagen är Konsumentverket, länsstyrelsen och den kommunala tillsynsmyndigheten. 8.2 Försäkringar Verksamhetsidkaren skall teckna en ansvarsförsäkring för verksamheten med tanke på eventuella skador. Kartarna skall också trafikförsäkras. Trafikförsäkringen ersätter emellertid inte skador som inträffar under tävlingsverksamhet eller träning för sådan på ett område som är stängt för övrig trafik. Det är bra att förhandla med det egna försäkringsbolaget om vilka försäkringar som behövs. 11

14 9. SÄKERHETSDOKUMENT Kartingbanan skall ha ett skriftligt säkerhetsdokument varav skall framgå minst de uppgifter om hur kartingbanans säkerhet och kravenliga övervakning har ordnats, som räknas upp i bilaga 3. Olycksfallsredovisningen omfattar olycksfall men också allvarliga tillbud som inträffat. Redovisningen utgör underlag för riskbedömningen och utvecklingen av kartingbanans säkerhetssystem. Säkerhetsdokumentet kan utgöra en del av den säkerhetsplan som avses i räddningslagstiftningen. När säkerhetsplanen uppgörs kan Räddningsbranschens Centralorganisations handbok om säkerhetsplaner användas som hjälp. Säkerhetsdokumentet skall förvaras på en plats där personalen, vikarier och tillfälligt anställda medräknade, lätt kan hitta det. Säkerhetsdokumentet skall uppdateras och situationen när omständigheterna ändras. Olyckor som inträffat och särskilt allvarliga tillbud skall så snabbt som möjligt anmälas till Konsumentverket, länsstyrelsens eller kommunens tillsynsmyndighet i produktsäkerhetsärenden (3 produktsäkerhetslagen). 10. IAKTTAGANDE AV ANVISNINGARNA AKK Motorsport ry, social- och hälsovårdsministeriet och Finska Försäkringsbolagens Centralförbund vill medverka till att dessa anvisningar iakttas. På initiativ av Konsumentverket eller AKK Motorsport ry, social- och hälsovårdsministeriet och Finska Försäkringsbolagens Centralförbund förhandlas vid behov om verkställigheten av dessa anvisningar och eventuella andra omständigheter som hänför sig till iakttagandet av anvisningarna eller ökningen av säkerheten inom karting. 11. IKRAFTTRÄDANDE Dessa anvisningar träder i kraft den 30 januari 2003 och de ersätter de anvisningar som gavs i september ÖVRIGA BESTÄMMELSER, ANVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER Arbetarskyddslagen (738/2002) Förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) Förordningen om hälsoskydd (1280/1994) Förordningen om räddningsväsendet (857/1999) Lagen om hälsoskydd (763/1994) Lagen om räddningsväsendet (561/1999) 12

15 Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) Miljöskyddsförordningen (169/2000) Miljöskyddslagen (86/2000) Vägtrafiklagen (267/1981), en ny lag träder i kraft 2003 Kartingin sääntökirja AKK-Motorsport ry. Alkusammutusopas. Suomen Palopäällystöliitto ry, Helsinki Byggnadernas brandsäkerhet. Föreskrifter och anvisningar. Finlands byggbestämmelsesamling E 1. Miljöministeriet, Helsingfors Säkerhetsplan, en guide för företag och inrättningar. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Helsingfors Byggnadernas inomhusklimat och ventilation. Finlands byggbestämmelsesamling D2. Miljöministeriet, Helsingfors HTP-värden Social- och hälsovårdsministeriet. Arbetarskyddsbestämmelser 3. Tammerfors Salonen RO, Pennanen A, Alm S, Eklund T, Nylund NO: Jäänhoitokoneen päästöjen vähennystekniikan ja ilmanvaihdon vaikutukset jäähallin ilmanlaatuongelmiin. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 1994;B7:127 Sisäilmaohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1997:1. Helsinki SFS Air conditioning. Indoor climate in buildings. Field measurements of thermal parameters. Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset. SFS Air conditioning. Measurements of air flows and pressure conditions in air conditionings systems. Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. Federal Motor Vehicle Safety Standard No Motorcycle Helmets. 13

16 Bilaga 1 Flaggsignaler Gul flagga eller gult blinkande ljus: Fara på banan, minska hastigheten, förbered dig att stanna, omkörning förbjuden. Röd flagga: Körningen avslutas omedelbart och ovillkorligen, förarna tar sig till depån med låg hastighet och beaktar den eventuella olycksplatsen. (Tävlingen avbryts av säkerhetsskäl, t.ex. för att en olycka har inträffat.) Flagga med svart och vit trekant: Sista tillsägelse till föraren (t.ex. för felaktig körstil) före avstängning. Svart flagga: Avstängning. Kör ett varv och återvänd till depån. Blå flagga: Släpp förbi en snabbare kart som ligger bakom dig. Svartvitrutig flagga: Tävlingen är slut. Kör ett lugnt varv och återvänd till depån. Flaggsignalerna baserar sig på AKK - Motorsport ry:s nationella och Internationella Bilsportförbundet FIA:s internationella kartingregler. 14

17 Bilaga 2 Anvisningar för kartingbanornas kunder Det är absolut förbjudet att publiken vistas på ban- eller depåområdet. Tillträde till ban- och depåområdet sker endast med tillstånd av personalen. Följ köranvisningarna. Det är förbjudet att köra onykter. Om det är första gången du kör eller första gången du kör på en obekant bana, skall du se till att du får tillräckligt detaljerad vägledning om karten, körsättet, signalsystemet osv. Be personalen om råd. Personalen finns där för Din skull. Använd alltid en kartingoverall, huva och hjälm av rätt storlek och körhandskar när du kör. Kom ihåg att fästa hjälmens hakband. Försäkra dig om att du känner till flaggsignalerna innan du tar dig till banan. Om du inte minns vad en flaggsignal betyder, skall du köra in på depån och be om närmare anvisningar. Börja inte med att köra topphastighet. Bekanta dig först med karten och banan. Om du upptäcker att det är något fel på din kart, skall du omedelbart köra in på depån. En felaktig kart är en säkerhetsrisk både för dig och för de övriga på banan. Stör inte de andra på banan. Det är förbjudet att pressa sig förbi någon, köra på någon o. dyl. Om du märker att någon kart framför dig har snurrat runt på banan eller att något avviker från det normala skall du räcka upp handen för att signalera till dem som kör bakom dig att det finns något avvikande på banan. Om du själv snurrar runt på banan eller fastnar i däckvallen eller om din kart får ett tekniskt fel skall du räcka upp handen för att ge dem som kör bakom dig och personalen ett tecken på att du behöver hjälp. Stig inte ur karten. Ha händer och fötter innanför karten när du befinner dig på banområdet. Om du vill köra något varv långsamt skall du förflytta dig från spåret och signalera med handen till dem som kommer bakifrån på vilken sida du vill att de skall köra om dig. På samma sätt kan du göra om den som kommer bakom dig kör betydligt snabbare än du. När du kommer till depån skall du inte stiga ur karten förrän motorerna har stannat. Dessa anvisningar har utarbetats av Konsumentverket och AKK Motorsport ry i samarbete. 15

18 Bilaga 3 Säkerhetsdokument 1. Person som ansvarar för säkerheten - personens namn, kontaktuppgifter och uppgiftsbeskrivning. I uppgifterna ingår bl.a. allmän övervakning av säkerheten, planering och anvisningar för säkerheten, ansvar för utrustningen för första släckning och första hjälpen, uppföljning av olycksfall, övervakning av att räddningsvägarna är framkomliga. 2. Person som ansvarar för säkerheten under ett arbetsskift - personens namn eller ställning, kontaktuppgifter och uppgiftsbeskrivning; ledningsansvar vid olycksfall - den säkerhetsansvarige under ett arbetsskift skall vara närvarande och anträffbar på banområdet. 3. Användare och användargrupper - det maximala antalet förare som samtidigt får befinna sig på banan, fastställt av verksamhetsidkaren - anvisningar för hur säkerheten på banan definieras med tanke på barn (t.ex. ålders- och längdgränser). 4. Underhåll av banan och utrustningen - renhållningsprogram för banan - förvaring och underhåll av overaller, hjälmar, huvor, körhandskar och körskor - beskrivning av hur underhållet av kartarna har ordnats - anvisningar om dagliga och periodiska kontroller. 5. Instruktioner för nödsituationer - anvisningar för att tillkalla hjälp och om reservsystem - arbetsfördelning och ledningsansvar - åtgärdernas ordning och första hjälpen (även när kolmonoxidhalten i luften överskrider sitt gränsvärde) - förteckning över första hjälpen-utrustningen och räddningsutrustningen. 6. Redovisning för olycksfall och undersökning av orsakerna till olycksfallet - gäller olycksfall och allvarliga tillbud - beskrivning av hur olycksfallsredovisningen och undersökningen ordnas. Beskrivningarna och uppgiftsdefinitionerna i bansäkerhetsdokumentet skall vara så detaljerade som det är ändamålsenligt i förhållande till banans storlek, användargrupperna och antalen. 16

19 Bilaga 4 Kontakter Nedan finns en förteckning över myndigheter och andra som ger vägledning och goda råd till den som inleder eller bedriver kartingverksamhet. De uppräknade instanserna ger information om gällande bestämmelser och tips om hur säkerheten kan förbättras. Förteckningen är inte nödvändigtvis komplett. Arbetarskyddsdistriktet på orten Det egna försäkringsbolaget Kommunens byggnadstillsynsmyndighet Kommunens hälsomyndighet (produktsäkerhets- och livsmedelsfrågor) Kommunens miljötillståndsmyndighet Kommunens näringsombud Konsumentverket Regionräddningsverket på orten (brandinspektör) TE-centralen 17

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER. Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER. Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SKIDPISTER Konsumentverkets publikationsserie 3/2002, Finland ISSN 0788-544X ISBN 951-681-026-8 (häft.) ISBN 951-681-027-6 (PDF) Konsumentverkets

Läs mer

Inbjudan till Mitsubishi Owner s Day

Inbjudan till Mitsubishi Owner s Day Inbjudan till Mitsubishi Owner s Day Mantorp Park, 13maj 2007 Välkommen! Mitsubishi Motors tillsammans med Evoclub Sweden och Mitsubishi Club Sweden hälsar dig välkommen till banträff på Mantorp Park söndagen

Läs mer

Regler vid träningsdagar

Regler vid träningsdagar Regler vid träningsdagar Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Gruppindelning... 2 1.2 Antal startande per grupp... 2 1.3 Anmälan och kostnad för deltagande... 2 1.4 Licenskrav... 3 1.5 Prova bilsport

Läs mer

Vägledning. Vägledning för badanläggningar

Vägledning. Vägledning för badanläggningar Vägledning Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket, reviderad 2014 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Inledning... 6 2.1

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den?

Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? CNC-maskiner Maskinchecklista Hur säker är CNC-maskinen och hur säkert är det att arbeta vid den? Olyckor vid CNC-maskinen ger oftast svåra skador med stort personligt lidande och höga kostnader för både

Läs mer

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2014. Vi önskar påminna alla om att det är andra året vi kör Power No Bullshit Raceday och att vi fortfarande

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer med snöskoter. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer med snöskoter Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer med snöskoter förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2015. Vi gör Power No Bullshit Raceday för att vi tycker att det saknas motorevenemang i Skåne som bjuder

Läs mer

Vägledning för badanläggningar

Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Vägledning för badanläggningar Konsumentverket 2013 Ansvarig handläggare: Maria Lindstedt Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Bakgrund... 4 2. Säkerhet vid

Läs mer

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN ANVISNING 1 (5) ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN Anvisningen har utarbetats i samarbete av partnerskapsnätverket och Kommunförbundet, och det centrala

Läs mer

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400

Instruktionsbok Modeller: T1100, FL400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord och ID-nummer 2 Allmänt 3 Säkerhetsföreskrifter 3-5 Användning 5 Underhåll och service 6 Reparationer 6 Förvaring 6 Förord FL 400 och T1100 tillverkas av Kranman AB Innan du

Läs mer

Säkerhet framför allt!

Säkerhet framför allt! Säkerhetsmeddelande Säkerhet framför allt! i Nystad hanterar farliga kemikalier. Företaget har utarbetat denna brochyr för att instruera invånarna i närområdet om hur de ska gå tillväga i en eventuell

Läs mer

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK

LARMNUMMER 0650-288 88. Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK LARMNUMMER 0650-288 88 Säkerhets och besöksrutiner VID IGGESUNDS BRUK Viktig information för alla besökare! I den här broschyren har vi samlat den viktigaste skyddsinformationen för Iggesunds Bruk. Syftet

Läs mer

AVSNITT 5 BANBYGGNATION FRÅN GRUNDEN

AVSNITT 5 BANBYGGNATION FRÅN GRUNDEN AVSNITT 5 BANBYGGNATION FRÅN GRUNDEN Bana: Hangtown, Californien USA 1 MATERIALVAL Materialval är mycket viktigt för att skapa en bra, utmanande och säker bana. Olika material uppför sig mycket olika och

Läs mer

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter

Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Allmänkunskap Brand för brandskyddskontrollanter Schema Teori Teori Teori Paus Paus Regelverk/Författningar FÖRFATTNINGAR Författning är ett samlingsbegrepp för: Kraven måste uppfyllas Preciserar lagens

Läs mer

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS

LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS LEKTION 3: FÖLJDERNA AV EN OLYCKA KAN BEGRÄNSAS Copyright: 2014 SPEK, Texter: Eevi-Kaisa Yrjölä, Layout: HUVILA Brand & Design, ISBN: 978-951-797-483-7, Kopieringsbegränsning: Det är tillåtet att kopiera

Läs mer

Serieregler För Nordic Time Attack

Serieregler För Nordic Time Attack För Nordic Time Attack Välkomna till en spännande säsong 2015 där Time Attack på tagit ytterligare ett stort steg. Utgåva: Maj 2015 _NTA_2015 Sida 1 av 5 1. 1 Tidtagning 1.1. All tidtagning ska utföras

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Transportlogistik 104

Transportlogistik 104 Transportlogistik 104 Uppgift 1 Skriftlig uppgift Den tävlandes namn Anvisningar totalt 20 st frågor tid 10 min endast ett alternativ är rätt ringa in det rätta alternativet ett poäng /rätt alternativ

Läs mer

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll

Fallskydd. Fallskyddsutrustning Stödutrustning Skötsel & underhåll skydd skyddsutrustning utrustning Skötsel & underhåll skyddsutrustning För att förebygga de riskmoment som är förenade med arbete på hög höjd är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla personlig skyddsutrustning

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN HOS KRINGAKTIVITETER. Konsumentverkets publikationsserie 10/2003, Finland

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN HOS KRINGAKTIVITETER. Konsumentverkets publikationsserie 10/2003, Finland KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN HOS KRINGAKTIVITETER Konsumentverkets publikationsserie 10/2003, Finland ISSN 0788-544X ISBN 951-681-054-3 (häft.) ISBN 951-681-055-1 (PDF) Konsumentverkets

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete

Vägledning. Vägledning till guidade turer i fjällen. Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning Vägledning till guidade turer i fjällen Förebyggande säkerhetsarbete Vägledning till guidade turer i fjällen förebyggande säkerhetsarbete Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Kerstin Jönsson

Läs mer

Att arrangera en Rallytävling

Att arrangera en Rallytävling Att arrangera en Rallytävling Befattningsbeskrivning för: Vägvakt Bef.: 12 Utgåva: September 2005 Denna Befattningsbeskrivning är ett utdrag ur Utbildningskompendiet Att arrangera en Rallytävling det kompletta

Läs mer

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN MOT EN TRYGG OCH SÄKER FRAMTID EN RÄDDNINGSPLAN FÖR FAMILJEN 1 Ta dig ut ur en brinnande byggnad, men gå inte in i röken! En brand är alltid överraskande, och rummet börjar genast fyllas av rök som är

Läs mer

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus

Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus Bruksanvisning Jörn, Line och Rasmus 1 Active Care Sverup AB Uggledalsvägen 47, 427 40 BILLDAL Tel: 031-91 75 25, Fax: 031-91 75 05 E-mail: info.activecare.se Internet: www.activecare.se Innehållsförteckning

Läs mer

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting

1. Grunder. 2. Framvagn. Teknik Kurs Karting. UAK Karting Teknik Kurs Karting 1. Grunder Även om det finns en del likheter mellan en kart och en bil är de ändå väldigt olika. De två största skillnaderna är att en kart inte har några diffar (differentialer eller

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka

Trafikbestämmelser för järnväg. Modul 6 Fara och Olycka Trafikbestämmelser för järnväg Modul 6 Fara och Olycka TDOK 2015:0309 Giltig från och med 1 mars 2016 2 6 Fara och Olycka TDOK 2016:0044-6 Fara och olycka 3 Detta är modul 6 Fara och olycka i Trafikverkets

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP

INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1(5) Fastställare Mats Olsson Utfärdare: Roger Eriksson INSTRUKTION FÖR ANVÄNDNING AV TELFER OCH LYFTREDSKAP 1 Rätt till användning Telfer ägs och underhålls av Oxelösunds Segelsällskap. Telfer är avsedd

Läs mer

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7.

1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. + 2013-06-09 1. Definitioner... 3 2. Funktionärer och deras uppgifter... 3 3. Starten... 3 4. Tävlingsplatsen... 3 5. Loppet... 3 6. Målgång... 4 7. Simdräkt och våtdräkt... 4 8. Säkerhet... 5 9. Administration

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING

FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Fönster Typgodkännanderegler 2008 Miljöministeriets förordning om typgodkännande av fönster Given i Helsingfors den 10 november 2008 I enlighet med miljöministeriets beslut

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen

RP 40/1998 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL ALLMÄN MOTIVERING. 3. Beredningen av propositionen RP 40/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att vägtrafiklagen (267 l 1981) ändras så, att bestämmelserna

Läs mer

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll

ParkBoard PQ Code number Version Teknisk Manual. Funktion och underhåll Teknisk Manual Funktion och underhåll Allmänna anvisningar Detta system består av PQ-ParkBoard-plattformar, som kan skjutas i sidled. En bil kan parkeras per plattform. Dessa plattformar kan inte köras

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Information till dig som får låna en elrullstol Utprovningsdatum: Modell/Fabrikat: Inventarienummer: Serienummer:

Information till dig som får låna en elrullstol  Utprovningsdatum: Modell/Fabrikat: Inventarienummer: Serienummer: Information till dig som får låna en elrullstol ( Denna information ges ut av kommunerna i Kalmar län och är ett komplement till tillverkarens bruksanvisning) Utprovningsdatum: Modell/Fabrikat: Inventarienummer:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 3 februari 2015 65/2015 Försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten

Läs mer

Säkerhetsregler Gävle Hamn

Säkerhetsregler Gävle Hamn 2012-07-01 Säkerhetsregler Gävle Hamn Innehållsförteckning Terminalkarta 3 Samordningsansvaret 4 5 Allmänna säkerhetsregler 6 Trafikregler 7 Vid arbeten i Gävle Hamn 8 9 Behörighet och passerkort 10 11

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar

Lokala föreskrifter. Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 1 (5) Husums fabrik Lokala föreskrifter Mobila arbetsplattformar Utgåva: 4 Datum: 2008-07-09 Sida 2 (5) Husums fabrik LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR MOBILA ARBETSPLATTFORMAR Med

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling VVFS 1995:19 Vägverkets föreskrifter om kompetenskrav för förare som anlitas för godstransporter; Utkom från trycket den 3 april 1995 Allmänna råd markeras med indragen text

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning:

Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 2282 Nr 542 Bilaga 1 1. SYSTEM FÖR BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN Systemet för behandling av avloppsvatten omfattar följande metoder och utrustning: 1) slamavskiljare (sedimenteringsbrunn), som avser en vattentät

Läs mer

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH 1 SNÖSKOTERFÖRBUNDET

SVENSKA MOTORCYKEL- OCH 1 SNÖSKOTERFÖRBUNDET SVENSKA MOTORCYKEL- OCH 1 SNÖSKOTERFÖRBUNDET Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet, 2005, rev. 2012-03-26 Teckningar: ÖILERT Sammanställning och bearbetning: Lena Bleckman, Thomas Avelin 2 SVEMO:s

Läs mer

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SIMHALLAR OCH BADINRÄTTNINGAR. Konsumentverkets publikationsserie 1/2003, Finland

KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SIMHALLAR OCH BADINRÄTTNINGAR. Konsumentverkets publikationsserie 1/2003, Finland KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN I SIMHALLAR OCH BADINRÄTTNINGAR Konsumentverkets publikationsserie 1/2003, Finland ISSN 0788-544X ISBN 951-681- 030-6(häft.) ISBN 951-681- 031-4(PDF)

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott; SFS 2015:534 Utkom från trycket den 25 augusti 2015 beslutade

Läs mer

Brandlarmanläggningen ökar tryggheten för dem som vistas i fastigheten.

Brandlarmanläggningen ökar tryggheten för dem som vistas i fastigheten. En brandlarmanläggning installeras i fastigheten vanligen redan i byggfas, eftersom detta förutsätts i bygglov. Fastighetens ägare eller innehavare svarar för att anläggningen är i funktionsdugligt skick.

Läs mer

Snart genomför vi en marknadskontroll av hoppborgar

Snart genomför vi en marknadskontroll av hoppborgar Snart genomför vi en marknadskontroll av hoppborgar Hoppborgar innebär bra tillfällen till lek och rörelse för barn. En del av leken riskerar dock att sluta i skador. Därför genomför Konsumentverket en

Läs mer

Regler för användning av blomlådor som farthinder

Regler för användning av blomlådor som farthinder 2015-05-11 1 (8) Regler för användning av blomlådor som farthinder Alla vill nog att det ska vara trafiksäkert i sitt bostadsområde. Många tänker nog inte på att precis samma faror som de upplever på sin

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Nr 780 3817 INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE

Nr 780 3817 INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE Nr 780 3817 Bilaga INNEHÅLLET I UTBILDNINGEN AV TILLFÄLLIGA VÄKTARE Ämne och timmar Innehåll i undervisningen 1. Administrering av kursen/2 h 2. Säkerhetslagstiftningen och utbildningen/3 h 2.1 Lagstiftning

Läs mer

Arbeta säkert i Energihamnen

Arbeta säkert i Energihamnen LARMVÄGAR BRAND 1. Rädda människoliv. 2. Larma Räddningstjänsten via 112. 3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten. 4. Påbörja släckningsarbetet. RÄDDA LARMA SLÄCK Arbeta

Läs mer

Regler för lån av festlokaler i V-huset

Regler för lån av festlokaler i V-huset Regler för lån av festlokaler i V-huset Allmänt I V-huset är V-café är anpassat för att vara uppehållslokal för studenter som läser på LTH. V- husets foajé är en allmän kommunikationsyta för studenter,

Läs mer

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP Säkerhet och sjukvårds plan För GULDTIPSET CUP INTERNATIONAL FOOTBALL CUP BOOVALLEN SWEDEN 2010 Arrangerad av Boo FF P14 2 4 Juli 2010 1. innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och Karlstads universitet Fakulteten för teknikoch naturvetenskap SÄKERHETSFÖRESKRIFTER för arbete i verkstadslokaler vid fakulteten för teknik- och naturvetenskap Följande föreskrifter gäller för såväl anställda,

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD ANVISNING 5/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TILLVERKARENS ANMÄLAN OM RISKSITUATION I SAMBAND MED PRODUKTER OCH UTRUSTNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Fullmaktsbestämmelser Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp.

CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp. CHCS Classic Honda Club Sweden 1(5) Att köra i grupp...1 Kortfattat...1 Innan vi åker iväg, bensin, karta och så...2 Körning på större vägar...2 Använd din blinkers...2 Omkörningar...3 Körning på småvägar...3

Läs mer

Föreskrift 3/2010 1/(8)

Föreskrift 3/2010 1/(8) Föreskrift 3/2010 1/(8) Kliniska undersökningar med produkter och utrustning för hälso- och sjukvård Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010/2010),

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

Instruktion för deltagare i Ropstens Båtklubb vid Upptagning och Sjösättning av båtar.

Instruktion för deltagare i Ropstens Båtklubb vid Upptagning och Sjösättning av båtar. Instruktion för deltagare i Ropstens Båtklubb vid Upptagning och Sjösättning av båtar. 1. Upptagning Stockholm 2007-02-13 Lyftet: Ta alltid med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis, inget lyft.

Läs mer

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Detta är Handledningen för Förarutbildningen Steg 1 och 2 som beskrivs i regelboken Karting. KARTINSKOLAN KA_UTB_Lärarhandl_Steg_1_2 2011 MS 2011 MSSidan

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

Regler för lekplatser och lekredskap

Regler för lekplatser och lekredskap Regler för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö. FN: s konvention om barnets rättigheter understryker att samhällets olika organ ska känna ansvar

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

1 (5) SÄKERHETSDOKUMENT ENLIGT KONSUMENTSÄKERHETSLAGEN. 1. Skyldighet att uppgöra säkerhetsdokument

1 (5) SÄKERHETSDOKUMENT ENLIGT KONSUMENTSÄKERHETSLAGEN. 1. Skyldighet att uppgöra säkerhetsdokument 1 (5) 27.12.2011 SÄKERHETSDOKUMENT ENLIGT KONSUMENTSÄKERHETSLAGEN 1. Skyldighet att uppgöra säkerhetsdokument Enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011) 7 ska verksamhetsutövare som erbjuder vissa konsumenttjänster

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare

Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Form No. 3390-681 Rev A Standardskopa med distansbricka Kompaktlastare Modellnr 22522 Serienr 315000001 och högre Registrera din produkt på www.toro.com. Översättning av originalet (SV) *3390-681* A VARNING

Läs mer

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering

Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering Spara denna! En trygg GÅRD Guide för gårdens beredskapsplanering SLC 2 Gårdens beredskapsplanering I företagsverksamhet är det viktigt att kunna förutse och hantera risker i olika situationer. Ett finländskt

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013

Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013 1 (5) Säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster, år 2013 Denna överenskommelse har utarbetats av Konsumentverket och Swedtech diving och avser säkerhet vid fritidsdykning i samband med dyktjänster.

Läs mer

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki

Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Cyklar Viktor, Viktoria Vik och Viki Bruksanvisning Cykeln är vid leverans monterad och klar att användas. Sadel och styre kan justeras. Använd cykeln med omtanke, det är inte en tvåhjulig cykel. Låna

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.

Att cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling. Cykling i naturen Att cykla i naturen är härligt och enligt allemansrätten får du cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men tänk på att inte cykla över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas!

Läs mer

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E).

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). KRAVSPECIFIKATION ARENAN (SÄKERHET) Arena: Förening: Datum: Närvarande: Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). 1. Arenacertifiering

Läs mer

Råd och. skyddsanvisningar

Råd och. skyddsanvisningar Råd och skydds- Råd anvisningar och skyddsanvisningar för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde för dig som ska arbeta inom Banverkets spårområde Arbetsmiljölagen Utdrag ur arbetsmiljölagen 3 kapitlet

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer