FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING"

Transkript

1 FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING Konsumentverkets publikationsserie 5/2003, Finland ISSN X ISBN X (häft.) ISBN (PDF)

2 Konsumentverkets anvisningar Dnr 2002/52/ Författningsgrund: - Produktsäkerhetslagen 914/1986 Målgrupper: - planerare - verksamhetsidkare - tillsynsmyndigheter KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING Konsumenverket reviderar anvisningarna för främjande av säkerheten inom karting. Anvisningarna baserar sig på produktsäkerhetslagen (914/1986, med ändringar). Syftet med anvisningarna är att med stöd av produktsäkerhetslagen definiera miniminivån för säkerheten inom karting, öka säkerheten inom karting och effektivera övervakningen enligt produktsäkerhetslagen samt förebygga olycksfall. Dessa anvisningar träder i kraft den 30 januari 2003 och de ersätter de anvisningar som gavs i september Överdirektör Marita Wilska Biträdande direktör Tomi Lounema

3 INNEHÅLL 1. SYFTET MED DESSA ANVISNINGAR 2 2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 3. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP 2 4. MINIMIKRAV PÅ SÄKERHETEN PÅ KARTINGBANOR Allmänna krav Förarens skyddsutrustning Banan Karten Byggnaden och miljön Vägledning för kunden 9 5. LARMSYSTEM OCH SÄKERHETSUTBILDNING FÖR PERSONALEN RÄDDNINGSUTRUSTNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN DRIFTKONTROLL ÖVERVAKNING AV SÄKERHETEN Övervakningspersonalen Försäkringar SÄKERHETSDOKUMENT IAKTTAGANDE AV ANVISNINGARNA IKRAFTTRÄDANDE ÖVRIGA BESTÄMMELSER, ANVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER 12 Bilaga 1. Flaggsignaler 14 Bilaga 2. Anvisningar för kartingbanornas kunder 15 Bilaga 3. Säkerhetsdokument 16 Bilaga 4. Kontakter 17 1

4 KONSUMENTVERKETS ANVISNINGAR FÖR FRÄMJANDE AV SÄKERHETEN INOM KARTING 1. SYFTET MED DESSA ANVISNINGAR Syftet med anvisningarna är att med stöd av produktsäkerhetslagen (914/1986, med ändringar) definiera miniminivån för säkerheten inom karting, öka säkerheten inom karting och effektivera övervakningen enligt produktsäkerhetslagen samt förebygga olycksfall. Konsumentverket har utarbetat dessa anvisningar i samarbete med AKK Motorsport ry, social- och hälsovårdsministeriet, Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och representanter för verksamhetsidkarna. 2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Anvisningarna tillämpas på att definiera säkerheten inom inomhus- och utomhuskarting inom produktsäkerhetslagens tillämpningsområde. Anvisningarna tillämpas inte på övervakningen av övriga tjänster som kartingbanorna erbjuder. Anvisningarna tillämpas inte heller på banevenemang som avviker från det normala, t.ex. tävlingsverksamhet, där säkerhetskraven är striktare än dessa anvisningar. Om tillämpningsområdet används nedan termen karting. Anvisningarna kan även tillämpas på minimotorcykelåkning eller andra motsvarande grenar, som utövas på karting- eller motsvarande banor. 3. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP Depå: Område där kartarna servas, därifrån man startar och där man stannar efter körningen. Driftsjournal: En journal (t.ex. en kalender) i vilken dagligen införs bl.a. antalet besökare, speciella evenemang, eventuella olyckor och allvarliga tillbud. Fri zon: Utrymme på körbanan mellan föraren, som sitter i karten, och de fasta konstruktionerna (bortsett från skyddsvallarna). Inomhuskartingbana: En tydligt avgränsad, i huvudsak täckt bana som planerats och byggts för karting. Kart: En motordriven fyrhjulig apparat, med vilken man kör på en kartingbana. Konstruktionsmässig topphastighet: Högsta hastighet som kan uppnås med karten med tanke på dess konstruktion. Körregler: Regler som verksamhetsidkaren utfärdat och som gäller körprestationen. 2

5 Signalsystem: Avsedd för att informera dem som kör på banan om faror (t.ex. kart som stannat på banan), omkörningsförbud och om avslutad körning. Skyddsvall: Avsedd att dämpa stöten vid en eventuell krock mot byggnaden, andra fasta konstruktioner, hinder och föremål samt förhindra krockar mot personer. Skyddsvallen minskar risken för personskador och märker ut banan. Säkerhetsdokument: Ett dokument som verksamhetsidkaren gör upp där saker med anknytning till verksamheten och säkerheten på kartingbanan definieras. Säkerhetsplan: En plan där verksamhetsidkaren enligt räddningslagstiftningen redogör för risksituationerna inom verksamheten och deras effekter, åtgärderna för förebyggande av och skydd mot risksituationer, vilken säkerhetspersonal det finns och hur den är utbildad, hur den övriga personalen har gjorts förtrogen med planen, vilket skyddsmateriel som behövs och för handlingsplanen med tanke på olika olycksfall, tillbud och skador. Utomhuskartingbana: En tydligt avgränsad, icke-täckt bana som planerats för karting. I allmänhet en bana som kontrollerats av AKK Motorsport ry eller motsvarande grenförbund och som har skydds- och mellanområden. 4. MINIMIKRAV PÅ SÄKERHETEN PÅ KARTINGBANOR 4.1 Allmänna krav En kartingbana eller användningen av en sådan får inte var farlig för kundens hälsa eller egendom på det sätt som avses i 4 produktsäkerhetslagen. Kartingbanan skall alltid vara trygg att använda med hänsyn till respektive förargrupp och förarantal. På utomhusbanor skall rådande väderleksförhållanden beaktas. Verksamhetsidkaren skall på förhand fastställa det maximala antalet förare som samtidigt får befinna sig på banan så att banan är trygg att använda. Verksamhetsidkaren skall också på förhand fastställa längdgränser för förarna utgående från kartarnas konstruktion och eventuella åldersgränser. Det maximala antalet förare som får finnas på banan på samma gång och längd- och åldersgränserna skall antecknas i säkerhetsdokumentet. I fråga om kartar som är avsedda för vuxna rekommenderas 13 år som nedre åldersgräns. 4.2 Förarens skyddsutrustning Minimiutrustningen för förare är hjälm, kartingoverall och körskor. Föraren får inte ha halsduk, bälten eller skärp som kan gå upp eller andra fladdrande plagg som kan nå de roterande delarna av karten. Långt hår skall döljas under kläderna. På utomhusbanor är körhandskar obligatoriska, på inomhusbanor rekommenderas de. Det är obligatoriskt att använda hjälm och hjälmen skall vara fäst under körningen. Hjälmen skall vara en integralhjälm av godkänd typ. Hjälmar av godkänd modell enligt 89 vägtrafiklagen (267/1981) är sådana skyddshjälmar som är godkända i enlighet med E- reglementet nr 22/04 och skyddshjälmar som uppfyller kraven i standarden FMVSS 218 (129 förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992)) eller skydds- 3

6 4.3 Banan hjälmar som skyddar bättre än dessa. Övriga normer som gäller hjälmar är bl.a. SNELL och BSI. Före körningen skall personalen försäkra sig om att hjälmen är av lämplig storlek för användaren och fäst på rätt sätt. Av hygieniska skäl rekommenderas huva under hjälmen. Unga förare, som inte fyllt 13 år, skall använda en separat stödkrage under hjälmen för att förhindra pisksnärtskador. Det är obligatoriskt att använda kartingoverall. Overallen skyddar mot smuts och skavning och vid eventuella bränder. Dessutom skyddar den mot eventuella lösa föremål som kan träffa föraren och mot kartens heta delar. Overallen skall vara av svårantändligt material. Overallernas egenskaper kan kontrolleras t.ex. hos leverantören. Det är förbjudet att använda lättantändliga material, såsom icke-flamskyddsbehandlad bomull, polyester och polyamid, i overallerna. På utomhusbanor skall väderleksförhållandena beaktas, och det rekommenderas att verksamhetsidkaren vid behov utöver overall kan erbjuda förarna klädsel som är anpassad till väderleken. Handskarna skyddar mot ytliga skråmor. Handskarna skall vara av svårantändligt material och man skall få ett bra grepp om ratten med dem. Körskorna skall vara lågklackade och stadiga och ha tunna sulor så att föraren får en bra kontakt med pedalerna. Skosnörena skall fästas så att de inte kan fastna i roterande delar. Verksamhetsidkaren är skyldig att tillhandahålla skyddsutrustning (overall, hjälm, huva och körhandskar, vid behov körskor och klädsel som är anpassad till väderleken). Skyddsutrustningen skall finnas att få i olika storlekar. Verksamhetsidkaren skall regelbundet kontrollera skyddsutrustningens skick och se till att skyddsutrustningen förvaras och rengörs på tillbörligt sätt. Man möjliggör en god vädring av utrustningen t.ex. genom att hänga upp skyddsoverallerna luftigt i en klädställning och skaffa egna förvaringsställningar för hjälmarna. Huvor och handskar av tyg skall tvättas efter varje användning. Hjälmarnas visir skall hållas rena. Banans bredd Banans bredd skall vara minst två (2) gånger kartens längd. Utanför karten skall det omkring föraren finnas så mycket fritt utrymme (s.k. fri zon) att föraren inte vidrör banans konstruktioner med undantag av skyddsvallarna medan han kör. Den fria zonen kan testas t.ex. på följande sätt: En testperson som är 180 cm ± 5 cm lång sitter i en kart på ett sådant ställe på banan som kan anses vara det mest ogynnsamma stället med tanke på testet. Föraren räcker upp båda händerna och sänker dem längs sidorna. Händerna får inte ta i banans räcken med undantag av skyddsvallarna. Det kan finnas flera testpunkter på banan. 4

7 Antalet kartar på banan Antalet kartar som samtidigt får befinna sig på banan skall av säkerhets- och ventilationsskäl begränsas enligt användargrupp och rådande förhållanden. Dessutom skall det kalkylmässiga högsta antalet kartar som samtidigt får vara på banan beräknas enligt följande formel: banans längd (m) högsta tillåtna antal kartar = m Om verksamhetsidkaren har kartar med olika effekt och av olika storlek, får de inte släppas samtidigt in på banan. Undantag är särskilda tillfällen, t.ex. körningar där flera familjemedlemmar deltar. Samtidig användning av olika fordon (t.ex. kart, minimotorcykel) på banan är förbjuden. Banans yta Det får inte finnas lösa föremål på banans yta under körning. Hinder och skyddsvallar I första hand skall fasta hinder och konstruktioner på banområdet tas bort. Om det är omöjligt att avlägsna hindren, skall de madrasseras med en skyddsvall. Skyddsvallar och räcken skall vara tillverkade av stötdämpande, flexibelt material (inga betonggrisar eller fasta stålräcken). Skyddsvallen skall vara minst 0,3 meter men högst 0,5 meter hög. En lämplig höjd för skyddsvallen är t.ex. ytterdäck till personbil på varandra. Skyddsvallen skall vara enhetlig så att det inte uppstår ett hål i den när en kart stöter ihop med den. När bildäck används skall de bindas ihop så att de inte kan lösgöras från varandra t.ex. vid en krock. Vid väggarna har skyddsvallens högsta tillåtna höjd inte begränsats. Signalsystem På banan skall det finnas ett signalsystem, som kan bestå antingen av signalljus eller av ett flaggningssystem. Som signalljus kan användas gula blinkande ljus eller tillräckligt effektiva gula varningsljus. Ett flaggningssystem (gul, röd, blå, svartvit, svart, svartvitrutig flagga) förutsätter att det vid banan finns ett tillräckligt antal banövervakare som är beredda att flagga vid behov. Utöver dessa kan handtecken användas. Handtecknen kan vara varningar som visas av förarna (t.ex. för att ange att hastigheten minskar eller att stannar) eller av övervakarna (meddelande om samtidig användning av gas- och bromspedalen). Antalet olika handtecknen skall begränsas till så få som möjligt. Alla som kommer för att köra kart skall informeras om vad signalljusen, flaggorna och handtecknen betyder. Dessutom skall det finnas skriftliga anvisningar om betydelserna på en synlig plats t.ex. vid kassan eller väntutrymmet. Anvisningarna skall ges åtminstone på finska och på svenska och vid behov på andra språk. Personalen skall bevaka att alla följer de signaler som ges. Flaggornas betydelser anges i bilaga 1. 5

8 Depå Depån skall placeras så att kartarna inte kan köra dit längs någon annan väg än den egentliga infarten. In- och utfarterna skall vara lätta att upptäcka för förarna och de skall märkas ut tydligt. Infarten skall placeras så att kartens hastighet är låg på det stället. Infarten skall vara så smal att en omkörning inte är möjlig. Utfarten skall vara på ett sådant ställe på banan att omkörningar är trygga (banans bredd är tre (3) gånger kartens längd). På utfartens plats ställs inga särskilda krav, om starten sker direkt på banan och man inte kör ut från depån under körningen. Under körning skall depån vara stängd för andra än dem som är i körtur och personalen. Publikutrymmen 4.4 Karten Publikutrymmena skall avskiljas från ban- och depåområdet med ett skyddsstängsel som är minst 1 m högt. Under körning skall andra än de personer som står i tur att köra och personalen förhindras tillträde till banan. Tillträdet kan förhindras t.ex. med ett räcke. Bränslesystem Bränsletanken skall vara stadigt fäst vid chassit. Bränsleledningarna skall vara flexibla. Bränsletanken skall vara tillverkad så att den inte medför risk för läckage. Den får inte vara utformad så att den fungerar som en del av karosseriets konstruktion. Bränsletankens högsta tillåtna volym är 10 liter. Bränsletanken skall ha en bakslagsventil eller ett expansionskärl för att förhindra bränsleläckage om karten hamnar i en för lutande ställning. Det är absolut förbjudet att tanka karten medan föraren sitter i den. Karten skall vara avstängd när den tankas. Om bränsletanken är placerad ovanpå motorn, skall motorn vara tillräckligt nedkyld före tankningen. Som bränsle skall användas bensin med så små avdunstnings- och avgasutsläpp som möjligt. Sådan är t.ex. bensin som används i små maskiner och som inte innehåller svavel eller bensen. För att säkra en ren inomhusluft rekommenderas att tvåtaktsmotorer inte används på banorna och att motorerna är utrustade med katalysator. När nya kartar införskaffas skall dessa ha motor med katalysator. 6

9 Topphastighet Verksamhetsidkaren skall fastställa den högsta tillåtna hastigheten separat för varje bana. Hastigheten kan begränsas t.ex. med en elektronisk begränsare. Kartens konstruktionsmässiga topphastighet får vara högst 60 km/h på inomhusbanor och motsvarande och högst 100 km/h på utomhusbanor. Topphastigheten för kartar avsedda för barn får vara 30 km/h. Hjul och däck Hjulen skall fästas vid axeln med hjälp av en säkerhetslåsanordning, såsom saxsprintar, självlåsande muttrar eller låsringar. Nötta däck, där armeringen syns, får inte användas. Stötfångare Stötfångarna på kartarna skall vara sådana att hjulen på olika kartar inte kommer åt att vidröra varandra. Stötfångarna skall också vara sådana att en kart inte från något håll utan hinder kan köra på en annan kart eller förare. En skyddsbåge som går runt hela karten, som inte har diskontinuiteter och som på alla ställen är på samma höjd från körbanan rekommenderas. Skydd för kraftöverföringen Kraftöverföringen skall skyddas på hela bakaxelns område så att de roterande delarna i kraftöverföringen inte medför fara för föraren eller andra personer. Bromsar Bromsarnas funktion skall testas varje dag, och bromsarna skall justeras vid behov. Bromsarna skall vara tillräckligt effektiva och de skall verka åtminstone på båda bakhjulen samtidigt. Om bromsvajer används skall dess diameter vara minst 2,5 mm; om två vajrar används skall de motsvara denna tvärsnittsyta. Styrning Styrningen skall ske med hjälp av en ratt, som skall ha formen av en sluten cirkel. Ratten får inte vara av aluminium, som kan brytas vid en krock. Flexibla vajer- eller kedjestyrsystem är förbjudna. Rattens nav skall vara sluten med en stålskiva, så att ratten vid en krock inte kan tryckas ner på styraxeln. Alla delar i styrsystemet skall vara fästa på ett säkert sätt, såsom med saxsprintar, självlåsande muttrar eller skruvar. 7

10 Sits Sitsen skall vara formad så att föraren hålls bra på plats och kan motstå rörelser både i sidled och framåt i kurvor och inbromsningar. Sitsen skall vara fast monterad i karten. Fästjärnen får under inga omständigheter komma fram genom sitsen. Föraren skall passa in i karten och sitsen. Om bänkens form ändras med stoppning, får bänken inte ha så mycket stoppning, att skyddet i sidled försvinner och ratten kommer för nära förarens bröst. Inom räckhåll för föraren och i sitsen får det inte finnas vassa delar eller hörn. Pedaler Pedalerna får inte i någon ställning sträckas ut utanför ramen och stötfångarna. Bromspedalen skall vara fäst i chassit i två punkter. Bromspedalen skall vara formad så att den hindrar foten att glida bort från pedalen. Gaspedalen skall vara försedd med en returfjäder. Även i den ände av gasvajern som är närmare förgasaren skall det finnas en returfjäder som återställer gasen i tomgångsläge, om gasvajern går av. Om man är tvungen att använda pedalförlängningar, måste man försäkra sig om att de hålls stadigt på plats. Avgassystemet Avgasröret skall ha sitt utlopp bakom föraren. Avgasröret får inte orsaka en brandrisk för föraren och avgasröret skall vid behov vara skyddat. Avgasröret får inte sticka ut utanför konstruktionens konturer. Tvåsitsiga kartar Den som kör en tvåsitsig kart skall ha tillräcklig erfarenhet av att köra tvåsitsiga kartar. Föraren skall få utbildning i att framföra en tvåsitsig kart av verksamhetsidkaren eller dennes representant. Den som åker med skall ha samma skyddsutrustning som föraren (kartingoverall, hjälm, huva, körhandskar och körskor). 4.5 Byggnaden och miljön Luftkvaliteten vid en inomhuskartingbana skall följas. Om det högsta tillåtna gränsvärdet för kolmonoxid överskrids, skall körningen avbrytas. Då skall verksamhetsidkaren se till att personerna lämnar utrymmet och söker sig ut i frisk luft, och vänta tills luftkvaliteten har förbättrats. 8

11 Ventilationen skall planeras och dimensioneras så att kolmonoxidhalten i inomhusluften på körområdet och arbetszonerna är under 35 mg/m 3 (medeltal per 8 h) (HTP-värden 2002). För kolmonoxidhalten skall det finnas ett mät- och larmsystem som fungerar kontinuerligt. Kolmonoxidmätarens och larmsystemets funktion skall kontrolleras regelbundet. Om den största tillåtna kolmonoxidhalten överskrids, måste man avbryta körningen, se till att människorna tar sig ut ur lokalen och vidta åtgärder för att förbättra luftkvaliteten. Anvisningar för mätning av ventilationsflödet finns bl.a. i standarden SFS 5512 Air conditioning. Measurements of air flows and pressure conditions in air conditionings systems. Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. I fråga om det buller som de anställda utsätts för iakttas bestämmelserna i arbetarskyddslagstiftningen. Belysningen i inomhusutrymmen skall vara tillräckligt effektiv, jämn och icke-bländande. På banan får det inte uppstå mörka områden. För en kartingbana utomhus skall man ansöka om ett miljötillstånd enligt 35 miljöskyddslagen (86/2000) hos vederbörande miljötillståndsmyndighet. 4.6 Vägledning för kunden Personalen skall lära föraren hur kartens reglage (broms, gas) används. Föraren skall ges tillräcklig information om reglerna och körsättet (det är förbjudet att bl.a. köra på eller pressa sig förbi andra) och anvisningar för eventuella problemsituationer. Problemsituationer som kan uppstå är t.ex. att karten stannar, går sönder eller fastnar i ringvallen. Föraren skall instrueras i signalsystemen (ljus, flaggning, handtecken). Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att instruera unga och/eller oerfarna personer. Innan körturen börjar skall personalen försäkra sig om att alla förare har förstått anvisningarna och reglerna. I fråga om personer som tidigare kört på banan kan man stickprovsmässigt kontrollera att de kan reglerna. Reglerna skall finnas tydligt framme på ett sådant ställe att föraren kan bekanta sig med dem innan han förflyttar sig till depån. Reglerna skall finnas framme åtminstone på finska och på svenska, och vid behov på andra språk. Även flaggornas betydelser skall vara synligt framme, om flaggor används som signaleringssystem. Kunden skall eventuellt redan när avtalet ingås (när kunden gör en reservation) om åldersoch längdgränserna och förbudet att köra under påverkan av rusmedel (alkohol, narkotika, övriga berusande ämnen). Begränsningarna skall anges tydligt vid biljettförsäljningen t.ex. på skyltar. Vid behov kan verksamhetsidkaren kontrollera alkoholhalten i blodet med en alkometer. En modell för minimi-information som skall ges kunderna finns i bilaga 2. 9

12 5. LARMSYSTEM OCH SÄKERHETSUTBILDNING FÖR PERSONALEN Alla anställda skall kunna tillkalla hjälp och känna till de olika sätten att göra det. Vid telefonen skall det finnas skriftliga anvisningar för vart och till vilket nummer man skall ringa, adressen till platsen och köranvisningar för utryckningsfordonen. Var och en bland personalen skall känna till arbetsfördelningen mellan de anställda (vem räddar, återupplivar, tillkallar utryckningsfordon, visar vägen osv.) och hur ledningsansvaret bestäms om en olycka inträffar. Minst en gång om året skall det ordnas säkerhetsutbildning och en beredskapsövning för hela personalen. Då repeterar man i praktiken hur man larmar hjälp, hur räddningsutrustningen används, hur man återupplivar och hur man skall handla vid de vanligaste sjukdomsattackerna och olycksfallen. I synnerhet skall man öva räddningsinsatser och personalens samarbete. Personalen skall också få utbildning i att känna igen symptomen på och ge första hjälpen mot kolmonoxidförgiftning. På utomhusbanor skall det på en synlig plats finnas anvisningar för hur man ger larm (larmnumret, adressen) och namn och kontaktuppgifter till den som upprätthåller banan/den ansvariga personen. 6. RÄDDNINGSUTRUSTNING OCH FÖRSTA HJÄLPEN En kartingbana skall ha en aktuell säkerhetsplan som följer räddningslagstiftningen och en tillräcklig mängd underhållen utrustning för första släckningsåtgärder. Släckningsutrustningen skall placeras på en synlig plats, vara lättillgänglig och märkas ut tydligt. Bland personalen skall det finnas ett tillräckligt antal personer som fått utbildning i första släckningsåtgärder, minst en person i varje arbetsskift. I varje skift skall det finnas minst en person som fått första hjälpen-utbildning (minst FRK:s Fhj1 eller motsvarande). För dem skall ordnas repetitionsutbildning tillräckligt ofta (t.ex. FRK:s Fhj-kort är i kraft tre år). Alla anställda skall ges grundutbildning i att ge första hjälpen. I banans omedelbara närhet skall det finnas en tillräcklig mängd första hjälpen-utrustning. Första hjälpen-skåpet skall vara tydligt märkt. 7. DRIFTKONTROLL Driftkontrollen är fortlöpande kontroll av omständigheterna och säkerheten. En daglig inspektion skall göras åtminstone innan allmänheten ges tillträde till utrymmena och när belastningen är som högst. Om driftkontrollen på kartingbanan skall föras en driftsjournal, där den dagliga rutinkontrollen, antalet besökare och de tidpunkter då anläggningen är i speciell användning (t.ex. företagsbesök, turer för barn) antecknas. Dessutom antecknas allvarliga funktionsstörningar i kartarna och inträffade olyckor och allvarliga tillbud i driftsjournalen. 10

13 I driftsjournalen skall också göras anteckningar om inomhusluftens kvalitet, i synnerhet om larmgränsen för kolmonoxidhalten överskrids. 8. ÖVERVAKNING AV SÄKERHETEN Enligt 3 produktsäkerhetslagen ansvarar näringsidkaren, som producerar tjänsten, i första hand för kartingbanans säkerhet och övervakar den. Medan kartingbanan används skall verksamhetsidkaren dagligen övervaka säkerheten på banan. Varje dag innan banan öppnas skall skiftchefen eller en person som befullmäktigats av honom kontrollera att banan är ren och trygg. Samtidigt skall det kontrolleras att overallerna, hjälmarna, stödkragarna och körskorna är i skick och att det finns rena huvor och körhandskar tillgängliga. Kontrollen skall skrivas in i driftsjournalen. Depåpersonalen skall kontrollera kartarnas tekniska kondition (lagrar, reglage, bänkens infästning, bromsar, däckens skick osv.) dagligen innan banan öppnas och vid behov också under dagens lopp. Den dagliga kontrollen skall skrivas in i driftsjournalen. Om kartarna skall det föras en separat journal där man antecknar brister som upptäcks i kartarna, fel som förekommit i dem och reparationer som gjorts. 8.1 Övervakningspersonalen På banan skall det finnas ett tillräckligt antal övervakningspersonal som är utbildad för uppgiften i fråga. Det skall finnas minst två banövervakare. Den nedre åldersgränsen för banövervakare skall vara 18 år. Övervakningspersonalen skall kunna se varandra och ha fri sikt över hela banområdet. I utbildningen för banövervakare ingår bl.a. säkerhetsplanen och larmsystemet och frågor i anslutning till vägledning för kunderna och körsäkerheten. Antalet förare skall beaktas när behovet att effektivera övervakningen bedöms. I samband med övervakningen skall man försäkra sig om att kartingbanan och de redskap som behövs är säkra till sina grundläggande egenskaper på det sätt som framgår av punkt 4. Tillsynsmyndigheter enligt produktsäkerhetslagen är Konsumentverket, länsstyrelsen och den kommunala tillsynsmyndigheten. 8.2 Försäkringar Verksamhetsidkaren skall teckna en ansvarsförsäkring för verksamheten med tanke på eventuella skador. Kartarna skall också trafikförsäkras. Trafikförsäkringen ersätter emellertid inte skador som inträffar under tävlingsverksamhet eller träning för sådan på ett område som är stängt för övrig trafik. Det är bra att förhandla med det egna försäkringsbolaget om vilka försäkringar som behövs. 11

14 9. SÄKERHETSDOKUMENT Kartingbanan skall ha ett skriftligt säkerhetsdokument varav skall framgå minst de uppgifter om hur kartingbanans säkerhet och kravenliga övervakning har ordnats, som räknas upp i bilaga 3. Olycksfallsredovisningen omfattar olycksfall men också allvarliga tillbud som inträffat. Redovisningen utgör underlag för riskbedömningen och utvecklingen av kartingbanans säkerhetssystem. Säkerhetsdokumentet kan utgöra en del av den säkerhetsplan som avses i räddningslagstiftningen. När säkerhetsplanen uppgörs kan Räddningsbranschens Centralorganisations handbok om säkerhetsplaner användas som hjälp. Säkerhetsdokumentet skall förvaras på en plats där personalen, vikarier och tillfälligt anställda medräknade, lätt kan hitta det. Säkerhetsdokumentet skall uppdateras och situationen när omständigheterna ändras. Olyckor som inträffat och särskilt allvarliga tillbud skall så snabbt som möjligt anmälas till Konsumentverket, länsstyrelsens eller kommunens tillsynsmyndighet i produktsäkerhetsärenden (3 produktsäkerhetslagen). 10. IAKTTAGANDE AV ANVISNINGARNA AKK Motorsport ry, social- och hälsovårdsministeriet och Finska Försäkringsbolagens Centralförbund vill medverka till att dessa anvisningar iakttas. På initiativ av Konsumentverket eller AKK Motorsport ry, social- och hälsovårdsministeriet och Finska Försäkringsbolagens Centralförbund förhandlas vid behov om verkställigheten av dessa anvisningar och eventuella andra omständigheter som hänför sig till iakttagandet av anvisningarna eller ökningen av säkerheten inom karting. 11. IKRAFTTRÄDANDE Dessa anvisningar träder i kraft den 30 januari 2003 och de ersätter de anvisningar som gavs i september ÖVRIGA BESTÄMMELSER, ANVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER Arbetarskyddslagen (738/2002) Förordningen om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) Förordningen om hälsoskydd (1280/1994) Förordningen om räddningsväsendet (857/1999) Lagen om hälsoskydd (763/1994) Lagen om räddningsväsendet (561/1999) 12

15 Markanvändnings- och bygglagen (132/1999) Miljöskyddsförordningen (169/2000) Miljöskyddslagen (86/2000) Vägtrafiklagen (267/1981), en ny lag träder i kraft 2003 Kartingin sääntökirja AKK-Motorsport ry. Alkusammutusopas. Suomen Palopäällystöliitto ry, Helsinki Byggnadernas brandsäkerhet. Föreskrifter och anvisningar. Finlands byggbestämmelsesamling E 1. Miljöministeriet, Helsingfors Säkerhetsplan, en guide för företag och inrättningar. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Helsingfors Byggnadernas inomhusklimat och ventilation. Finlands byggbestämmelsesamling D2. Miljöministeriet, Helsingfors HTP-värden Social- och hälsovårdsministeriet. Arbetarskyddsbestämmelser 3. Tammerfors Salonen RO, Pennanen A, Alm S, Eklund T, Nylund NO: Jäänhoitokoneen päästöjen vähennystekniikan ja ilmanvaihdon vaikutukset jäähallin ilmanlaatuongelmiin. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja 1994;B7:127 Sisäilmaohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 1997:1. Helsinki SFS Air conditioning. Indoor climate in buildings. Field measurements of thermal parameters. Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset. SFS Air conditioning. Measurements of air flows and pressure conditions in air conditionings systems. Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. Federal Motor Vehicle Safety Standard No Motorcycle Helmets. 13

16 Bilaga 1 Flaggsignaler Gul flagga eller gult blinkande ljus: Fara på banan, minska hastigheten, förbered dig att stanna, omkörning förbjuden. Röd flagga: Körningen avslutas omedelbart och ovillkorligen, förarna tar sig till depån med låg hastighet och beaktar den eventuella olycksplatsen. (Tävlingen avbryts av säkerhetsskäl, t.ex. för att en olycka har inträffat.) Flagga med svart och vit trekant: Sista tillsägelse till föraren (t.ex. för felaktig körstil) före avstängning. Svart flagga: Avstängning. Kör ett varv och återvänd till depån. Blå flagga: Släpp förbi en snabbare kart som ligger bakom dig. Svartvitrutig flagga: Tävlingen är slut. Kör ett lugnt varv och återvänd till depån. Flaggsignalerna baserar sig på AKK - Motorsport ry:s nationella och Internationella Bilsportförbundet FIA:s internationella kartingregler. 14

17 Bilaga 2 Anvisningar för kartingbanornas kunder Det är absolut förbjudet att publiken vistas på ban- eller depåområdet. Tillträde till ban- och depåområdet sker endast med tillstånd av personalen. Följ köranvisningarna. Det är förbjudet att köra onykter. Om det är första gången du kör eller första gången du kör på en obekant bana, skall du se till att du får tillräckligt detaljerad vägledning om karten, körsättet, signalsystemet osv. Be personalen om råd. Personalen finns där för Din skull. Använd alltid en kartingoverall, huva och hjälm av rätt storlek och körhandskar när du kör. Kom ihåg att fästa hjälmens hakband. Försäkra dig om att du känner till flaggsignalerna innan du tar dig till banan. Om du inte minns vad en flaggsignal betyder, skall du köra in på depån och be om närmare anvisningar. Börja inte med att köra topphastighet. Bekanta dig först med karten och banan. Om du upptäcker att det är något fel på din kart, skall du omedelbart köra in på depån. En felaktig kart är en säkerhetsrisk både för dig och för de övriga på banan. Stör inte de andra på banan. Det är förbjudet att pressa sig förbi någon, köra på någon o. dyl. Om du märker att någon kart framför dig har snurrat runt på banan eller att något avviker från det normala skall du räcka upp handen för att signalera till dem som kör bakom dig att det finns något avvikande på banan. Om du själv snurrar runt på banan eller fastnar i däckvallen eller om din kart får ett tekniskt fel skall du räcka upp handen för att ge dem som kör bakom dig och personalen ett tecken på att du behöver hjälp. Stig inte ur karten. Ha händer och fötter innanför karten när du befinner dig på banområdet. Om du vill köra något varv långsamt skall du förflytta dig från spåret och signalera med handen till dem som kommer bakifrån på vilken sida du vill att de skall köra om dig. På samma sätt kan du göra om den som kommer bakom dig kör betydligt snabbare än du. När du kommer till depån skall du inte stiga ur karten förrän motorerna har stannat. Dessa anvisningar har utarbetats av Konsumentverket och AKK Motorsport ry i samarbete. 15

18 Bilaga 3 Säkerhetsdokument 1. Person som ansvarar för säkerheten - personens namn, kontaktuppgifter och uppgiftsbeskrivning. I uppgifterna ingår bl.a. allmän övervakning av säkerheten, planering och anvisningar för säkerheten, ansvar för utrustningen för första släckning och första hjälpen, uppföljning av olycksfall, övervakning av att räddningsvägarna är framkomliga. 2. Person som ansvarar för säkerheten under ett arbetsskift - personens namn eller ställning, kontaktuppgifter och uppgiftsbeskrivning; ledningsansvar vid olycksfall - den säkerhetsansvarige under ett arbetsskift skall vara närvarande och anträffbar på banområdet. 3. Användare och användargrupper - det maximala antalet förare som samtidigt får befinna sig på banan, fastställt av verksamhetsidkaren - anvisningar för hur säkerheten på banan definieras med tanke på barn (t.ex. ålders- och längdgränser). 4. Underhåll av banan och utrustningen - renhållningsprogram för banan - förvaring och underhåll av overaller, hjälmar, huvor, körhandskar och körskor - beskrivning av hur underhållet av kartarna har ordnats - anvisningar om dagliga och periodiska kontroller. 5. Instruktioner för nödsituationer - anvisningar för att tillkalla hjälp och om reservsystem - arbetsfördelning och ledningsansvar - åtgärdernas ordning och första hjälpen (även när kolmonoxidhalten i luften överskrider sitt gränsvärde) - förteckning över första hjälpen-utrustningen och räddningsutrustningen. 6. Redovisning för olycksfall och undersökning av orsakerna till olycksfallet - gäller olycksfall och allvarliga tillbud - beskrivning av hur olycksfallsredovisningen och undersökningen ordnas. Beskrivningarna och uppgiftsdefinitionerna i bansäkerhetsdokumentet skall vara så detaljerade som det är ändamålsenligt i förhållande till banans storlek, användargrupperna och antalen. 16

19 Bilaga 4 Kontakter Nedan finns en förteckning över myndigheter och andra som ger vägledning och goda råd till den som inleder eller bedriver kartingverksamhet. De uppräknade instanserna ger information om gällande bestämmelser och tips om hur säkerheten kan förbättras. Förteckningen är inte nödvändigtvis komplett. Arbetarskyddsdistriktet på orten Det egna försäkringsbolaget Kommunens byggnadstillsynsmyndighet Kommunens hälsomyndighet (produktsäkerhets- och livsmedelsfrågor) Kommunens miljötillståndsmyndighet Kommunens näringsombud Konsumentverket Regionräddningsverket på orten (brandinspektör) TE-centralen 17

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER

KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER KONSUMENTVERKETS ANVISNING OM UPPGIFTER SOM SKALL LÄMNAS OM KONSUMTIONSVAROR OCH KONSUMENTTJÄNSTER Konsumentverkets publikationsserier, Finland 1/2008 ISSN 0788-544X (Tryckt) ISSN 1796-0118 (Online) ISBN

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET

SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET SÄKERHETSPLAN FÖR DAGVÅRDEN I PEDERSÖRE KOMMUN OCH FÖR DAGHEMMET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Säkerhetsplanen 5 2.1 Lagstiftning 5 3. Allmänna uppgifter för verksamhetens enheter 7 3.1 Verksamhetsenhetens

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets författningssamling ARBETSMILJÖ AFS 2006:4 VERKET Användning av arbetsutrustning (Ändringar gjorda t.o.m. 16 november 2010) Arbetsmiljöverkets författningssamling Användning av Arbetsutrustning Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula

Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté. Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Utgivare: Arbetarskyddscentralen Stuveri- och speditionsbranschens branschkommitté Text: Harri Halme och Tuiri Kerttula Översättning: Stefan Stenberg Fotografierna: Harri Halme och Arto Sinikannas Layout:

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE

Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE Byggs för proffs - används av båtälskare WWW.ALUKIN.SE 1 FÖRORD Bästa ägare till en Alukin-båt! Vi tackar för valet och önskar dig många angenäma stunder till sjöss. Den här handboken är gjord för att

Läs mer

Rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser

Rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:2swe Rökrum i restauranger och andra förplägnadsrörelser Handbok för planerare, fastighetsägare, restaurangägare och myndigheter Helsingfors 2007 Innehåll

Läs mer

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC

Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC Torg - Marknader - Mässor - Festivaler TORGHANDLARENS ABC en guide för alla som arbetar inom torg- och evenemangsnäringen, tydligt indelad i delområden och med de särskilda krav som ställs på utomhusförsäljning

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

HÄSTEN I TRAFIKEN. Kom ihåg att: Hästen är ett bytesdjur och flyr när den bli rädd. Hästen är lika stor som en älg och ibland lika oberäknelig.

HÄSTEN I TRAFIKEN. Kom ihåg att: Hästen är ett bytesdjur och flyr när den bli rädd. Hästen är lika stor som en älg och ibland lika oberäknelig. RID med oss HÄSTEN I TRAFIKEN När du möter en häst i trafiken: Sänk farten och ge ekipaget tid att förflytta sig till vägrenen. Iaktta ryttarens handtecken och följ dem. Kör förbi ekipaget på tillräckligt

Läs mer

Instruktions- och säkerhetshandbok Ursprungliga anvisningar - Den ska alltid medfölja maskinen.

Instruktions- och säkerhetshandbok Ursprungliga anvisningar - Den ska alltid medfölja maskinen. Instruktions- och säkerhetshandbok Ursprungliga anvisningar - Den ska alltid medfölja maskinen. Modell 1230ES ANSI Art.nr -3122704 August 15, 2013 Swedish - Operation and Safety Manual FÖRORD FÖRORD Denna

Läs mer

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER

SVEMO MOTORKALENDER / REGLER SVEMO MOTORKALENDER / REGLER B SVERIGE PORTOBETALT Motorkalender 2014-2015 för SUPERMOTO Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Pernilla Larsson, Anders Tibbling På omslaget: Max Ericsson Foto: Maeva

Läs mer

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1

TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 TEORI TILL FÖRARBEVIS FÖR EU-MOPED KLASS 1 av Björn Jakobsson, av vägverket godkänd utbildare och provförrättare 1. EU-mopeden Mopederna i Sverige är indelade i olika klasser, EU-moped klass 1 och klass

Läs mer

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4

Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar Vägledning till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ställningar, AFS 2013:4 Säkra ställningar VÄGLEDNING TILL ARBETSMILJÖVERKETS FÖRESKRIFTER OM STÄLLNINGAR, AFS 2013:4 Arbetsmiljöverket

Läs mer

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar

HANDBOK. Trafikreglering. vid arbete på kommunal mark. Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar HANDBOK Trafikreglering vid arbete på kommunal mark Ett regelverk för allt arbete på Jönköpings kommuns gator och vägar TEKNISKA KONTORET Februari 2014 18 Förord Tanken med detta dokument är att det ska

Läs mer

CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER 27.2.2008 Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan

CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER 27.2.2008 Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan 1 CHECKLISTA FÖR BADSTRÄNDER 27.2.2008 Hur inspektionerna genomförs, anvisningar för ifyllandet av checklistan Anvisningar för inspektionerna : 1. Checklistan för badstränder är avsedd att användas i de

Läs mer

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är:

Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: VERKSAMHETSHANDBOK 9.1 1 (1) Introduktion Scandi Bulk AB är ett tjänsteproducerande transportföretag. De kvalitetssystem som är införda på vårt företag är: ISO 9001 - Kvalite ISO 14001 - Miljö SQAS CDI-T

Läs mer

YAMARIN 62 Center Console

YAMARIN 62 Center Console 1 (34) YAMARIN 62 Center Console ÄGARENS HANDBOK 2 (34) FÖRORD Bästa båtägare av den finländska YAMARIN -båten! Vi tackar Er för att ha valt YAMARIN och önskar Er många roliga stunder på sjön. Syftet med

Läs mer

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol

Din elrullstol. att använda och sköta en elrullstol att använda och sköta en elrullstol Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Ursprunglig författare: Robert Nyström Textrevidering: Lars Wärnberg, HI Ansvarig informatör: Anna Karbin-Lund, HI Original: Svensk

Läs mer

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser

Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsanvisningar och guider 33 Beredskapen för första hjälpen på arbetsplatser Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2007 Originaltitel: Ensiapuvalmius työpaikoilla Översättning: Carola Rönnberg,

Läs mer

Lärarhandledning Säker cykling

Lärarhandledning Säker cykling Säker cykling Mål med lektionshandledningen 2 Fördelarna med att cykla 2 Den säkert utrustade cykeln 3 Användbar utrustning för en cykeltur 5 Grundläggande trafikregler för cyklister 8 Cykelskötsel 14

Läs mer

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN

GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN INFORMATION TILL HUVUDKONTAKTOMBUD, KONTAKTOMBUD OCH HUSHÅLL GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Innehåll GRANNSAMVERKAN I PRAKTIKEN Detta är Grannsamverkan 1 Kort historik 2 Grannsamverkan fungerar 2 Organisation

Läs mer

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat.

2014-11-07. Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt 3.3.2: Försäkringsbelopp ändrat. Innehåll 1. Omfattning 2. Syfte 3. Ansvar 4. Utbildningskrav 5. Sekretess 6. Kontroll av efterlevnad 7. Sanktioner 8. Allmänna Säkerhets- och Miljöinstruktioner Ändringar sedan föregående utgåva: Punkt

Läs mer

2006 Åke Åhsblom och Liber AB

2006 Åke Åhsblom och Liber AB 2006 Åke Åhsblom och Liber AB redaktör: Björn Magnusson omslag: Staffan Johansson och Anna Hild formgivning och layout: Anna Hild och Björn Magnusson omslagsfoto Överst; Göran Gustavsson/Pressens Bild

Läs mer

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel 26.10.2011 Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel Allmänt Bestämmelser om tillstånd för, anmälan om och godkännande av fyrverkeripjäser och andra explosiva varor, prov för ansvarig föreståndare

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK

Yamarin 80 Day Cruiser 1 (49) ÄGARENS HANDBOK 1 (49) Yamarin 80 Day Cruiser ÄGARENS HANDBOK 2 (49) FÖRORD Bästa båtägare av Yamarin 80 Day Cruiser! Vi tackar Dig för att ha valt Yamarin! Syftet med denna handbok är att hjälpa Dig använda Din båt säkert

Läs mer

I. FÖRORD. Kära Dinli förare:

I. FÖRORD. Kära Dinli förare: I. FÖRORD Kära Dinli förare: På samtliga fordon från Dinli, töms förgasaren på bränsle innan leverans för att säkerställa bästa prestanda samt säkerhet. Det är därför normalt att det tar mellan 20-30 sekunder

Läs mer