Erbjudande till aktieägarna i MABI Rent AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i MABI Rent AB"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i MABI Rent AB

2 Viktig information Denna erbjudandehandling ( Erbjudandehandlingen ) är upprättad med anledning av det offentliga uppköpserbjudande ( Erbjudandet ) avseende samtliga aktier i MABI Rent AB, organisationsnummer ( MABI Rent eller Bolaget ) som Anders Hedin Invest AB, organisationsnummer ( Budgivaren ) har offentliggjort den 24 februari Erbjudandehandlingen har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Alla uppgifter om aktieinnehav i Bolaget, liksom om Erbjudandets värde, baseras på utestående aktier i Bolaget enligt information från Bolagsverket och Bolaget. Thenberg Fondkommission är finansiell rådgivare till Budgivaren i samband med Erbjudandet och Advokatfirman Glimstedt är juridisk rådgivare till Budgivaren i samband med Erbjudandet. Rådgivarna ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i Erbjudandehandlingen har tillhandahållits av Budgivaren samt, vad gäller de delar som avser Bolaget, från Bolagets offentligt tillgängliga information. Rådgivarna har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Förutom vad som framgår av revisorernas rapport på sidan 25 eller annars uttryckligen anges har ingen information i Erbjudandehandlingen granskats eller reviderats av Bolagets revisorer. Tillämpliga regler Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Budgivaren och aktieägarna i Bolaget till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar ( Takeover-reglerna ) samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler. Tvist rörande Erbjudandet eller sådant avtal ska endast avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Viktig information för aktieägare utanför Sverige och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige. Erbjudandet lämnas inte i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med lagar och regleringar i sådan jurisdiktion eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet får inte tillhandahållas, postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Varje försök att acceptera Erbjudandet, i strid med ovan nämnda restriktioner eller som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan innebära att accepten lämnas utan avseende. 2

3 Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Följaktligen ska ingen ta del av Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet från eller i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Ingen dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får tillhandahållas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Banker, fondkommissionärer, andra institutioner eller mellanmän som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland får inte vidarebefordra Erbjudandehandlingen, någon anmälningssedel eller andra till Erbjudandet relaterade dokument till, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för, sådana personer. Den person som tar del av Erbjudandehandling och/eller accepterar Erbjudandet bekräftar därmed att personen har läst informationen, villkoren och anvisningarna i Erbjudandehandling och accepterar att vara bunden av dessa samt bekräftar att personen (eller den relevanta aktieägaren) inte befinner sig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution eller accept av Erbjudandet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Oaktat det föregående förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Budgivaren efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva, eventuella restriktioner som tillämpas i deras jurisdiktioner. Angående framtidsinriktad information Erbjudandehandlingen kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom kan, ska, förväntas, tros, uppskattas, planeras, avses, beräknas, bedöms, förutses, har som målsättning att, prognostiseras, försöker, skulle kunna, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Bolagets framtida affärsverksamhet efter att, och till följd av, att Erbjudandet har genomförts. Denna framtidsinriktade information speglar Budgivarens nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för Budgivaren och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför Budgivarens kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, relationer till anställda, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter). Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och varken Budgivaren har någon skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler. 3

4 INNEHÅLL Erbjudande till aktieägarna i Bolaget... 5 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 7 Villkor och anvisningar... 8 Beskrivning av Budgivaren Beskrivning av Bolaget Bolagets finansiella information Aktiekapital och ägarstruktur i Bolaget Bolagets styrelse och ledande befattningshavare Bolagets bolagsordning Redogörelse från Bolagets styrelse Revisorns yttrande avseende den finansiella informationen Bolagets bokslutskommuniké jan-dec Skattefrågor i Sverige Adresser Erbjudandet i sammandrag Den 24 februari 2014 offentliggjorde Budgivaren ett kontanterbjudande avseende förvärv av samtliga aktier i Bolaget. Budgivare: Anders Hedin Invest AB, organisationsnummer Målbolag: MABI Rent AB, organisationsnummer Erbjudet vederlag: 6 kronor kontant per aktie i Bolaget Acceptperiod: 20 mars - 11 april 2014 Preliminär likviddag: 16 april 2014 För fullständiga villkor och anvisningar se sidorna Om Bolaget betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i MABI Rent med avstämningsdag innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att minskas i motsvarande mån. 4

5 Erbjudande till aktieägarna i Bolaget Budgivaren har genom pressmeddelande som offentliggjordes den 24 februari 2014 lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget. Budgivaren erbjuder 6,00 kronor per aktie i Bolaget. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Inget courtage utgår i samband med Erbjudandet. Erbjudandet innebär en premie om 51,1 procent, jämfört med stängningskursen på Aktietorget Sverige AB ( Aktietorget ) den 21 februari 2014, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och en premie om 35,7 procent, jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på Aktietorget under de sista 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandet omfattar samtliga aktier i Bolaget. Aktierna i Bolaget är upptagna till handel på Aktietorget. Det finns inga andra värdepapper utgivna i Bolaget. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till kronor. Erbjudandet förutsätter godkännande från Konkurrensverket. Villkor för Erbjudandet Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av: i) att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Bolaget; ii) iii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva Bolaget på villkor som är mer förmånliga för aktieägare i Bolaget än villkoren enligt Erbjudandet; samt att varken Erbjudandet eller förvärvet av Bolaget helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöran de, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Budgivarens kontroll och som Budgivaren skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet; Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren ii iii kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Bolaget. Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, såvitt gäller villkor i ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad. Konkurrensverket För fullföljande av Erbjudandet förutsätts ett godkännande från Konkurrensverket. Budgivaren har inlämnat en anmälan om företagskoncentration till Konkurrensverket. Enligt Konkurrensverkets riktlinjer har myndigheten 25 arbetsdagar på sig, från att en fullständig anmälan anses vara inkommen, att fatta beslut om koncentrationen ska lämnas utan åtgärd eller om en särskild undersökning ska inledas. I de fall Konkurrensverket inleder undersökning eller dröjer med sitt besked kan acceptfristen komma att förlängas. Åtagande och stöd från aktieägare i MABI Rent AB Aktieägare i MABI Rent som tillsammans innehar aktier, motsvarande cirka 61 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet och överlåta sina aktier till Budgivaren under Erbjudandet. Åtagandena omfattar samtliga aktier, är oåterkalleliga och är inte förenade med några villkor. Bland de aktieägare som åtagit sig att acceptera Erbjudandet ingår samtliga styrelseledamöter i Bolaget samt Bolagets verkställande direktör. Värderingsutlåtande Eftersom samtliga styrelseledamöter i Bolaget har åtagit sig att, direkt eller indirekt, acceptera Erbjudandet föreligger en intressekonflikt som innebär att ledamöterna är förhindrade att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet. Styrelsen i Bolaget kommer i enlighet med tillämpliga regler, inhämta ett oberoende värderingsutlåtande avseende Erbjudandet och aktierna i Bolaget. Utlåtandet kommer att publiceras senast två veckor innan acceptfristens utgång. 5

6 Budgivarens ägande i Bolaget samt Budgivarens förvärv utanför Erbjudandet Budgivaren innehar via A.H. Värdepapper AB per dagen för Erbjudandehandlingen stycken aktier i Bolaget, vilket motsvarar cirka 9 procent av det totala antalet aktier. Budgivaren kan under anmälningsperioden komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Bolaget utanför Erbjudandet. Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med svensk lag och offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Due Diligence Budgivaren har inför offentliggörandet av Erbjudandet genomfört en begränsad företagsutvärdering (en så kallad due diligence) av bekräftande slag. I samband därmed har Budgivaren bland annat granskat vissa avtal. Bolaget har bekräftat för Budgivaren att under denna process har ingen information som inte tidigare offentliggjorts och som rimligen kan förväntas påverka priset på Bolagets aktier delgetts Budgivaren. Finansiering av Erbjudandet Erbjudandet finansieras av Budgivaren med likvida medel (eget kapital). Följaktligen är fullföljandet av Erbjudandet inte villkorat av att Budgivaren erhåller extern finansiering. 6

7 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Budgivaren bildades den 13 mars 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 22 juni 2006 med organisationsnummer Budgivaren är till 100 % ägt av familjen Hedin och har sin hemvist i Mölndals kommun med postadress, Box 2114, Mölndal. Budgivaren bedriver genom dotterbolaget, I. A. Hedin Bil AB ( Hedin Bil ), bilförsäljning med därtill hörande verksamhet bestående i tillbehörs- och reservdelsförsäljning, verkstadstjänster samt försäkrings- och finansieringstjänster. Verksamheten startade år 1985 genom den första anläggningen i Borås. Hedin Bil är idag återförsäljare av 23 varumärken och är en av de största bilåterförsäljarna i Sverige med ca anställda. Hedin Bil bedriver sin verksamhet på 33 bilanläggningar runt om i Sverige. På anläggningarna i Mölndal och Jönköping samarbetar Hedin Bil med Bolaget. Bolaget bedriver, genom dotterbolag, bilåterförsäljning och service med bland annat varumärkena Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep och Opel vilka även Hedin Bil representerar på andra marknader. Åtgärderna som kommer att vidtagas i Bilbolagen kan som tidigare nämnts ej preciseras i en åtgärdsplan då en ingående analys ej kunnat göras. Budgivarens målsättning är att göra varje verksamhet inom MABI-koncernen lönsam. För ytterligare information avseende Erbjudandet samt dess konsekvenser för Budgivaren och Bolaget hänvisas även till övrig information i Erbjudandehandlingen som har upprättats av styrelsen för Budgivaren i samband med Erbjudandet. Beskrivningen av Bolaget på sidan 12 och 13 i Erbjudandehandlingen har granskats av Bolagets styrelse. I enlighet med vad som framgår på sida 25 har Bolagets revisor uttalat sig om den historiska finansiella informationen som presenteras på sidorna Med undantag för beskrivningen av Bolaget försäkras att informationen i Erbjudandehandling, såvitt Budgivaren känner till, beskriver de faktiska förhållandena. Mot ovanstående bakgrund, och med beaktande av Hedin Bils omfattande verksamhet inom bilförsäljning och service, bedömer Budgivaren att det finns goda möjligheter till ett flertal positiva synergieffekter vid ett övertagande av Bolaget. Mot denna bakgrund har Budgivaren beslutat att offentliggöra Erbjudandet. MABI-koncernen driver bildetaljhandel med tillhörande verkstad vid två anläggningar i Stockholm genom dotterbolaget Autoexpo i Kista AB och intressebolaget Expoautos EA AB ( Bilbolagen ). Dessa två bolag har under 2013 visat negativt resultat och åtgärder kommer att vidtagas för att vända denna utveckling. En fullständig analys över dessa bolag har ej kunnat göras för att kunna presentera en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen kommer att inriktas på att höja intäkterna och sänka kostnaderna. Det kan även innebära att utnyttja möjliga synergier i befintliga anläggningar i Stockholm. Mölndal Anders Hedin Invest AB Styrelsen 7

8 Villkor och anvisningar Erbjudandet Budgivaren erbjuder 6,00 kronor kontant för varje aktie i Bolaget. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Inget courtage kommer att debiteras dem som lämnar in aktier inom ramen för Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Fullföljandet av Erbjudandet är villkorat av: i) att Erbjudandet accepteras i sådan ut sträckning att Budgivaren blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Bolaget; ii) att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva Bolaget på villkor som är mer förmånliga för aktieägare i Bolaget än villkoren enligt Erbjudandet; samt iii) att varken Erbjudandet eller förvärvet av Bolaget helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Budgivarens kontroll och som Budgivaren skäligen inte kunnat förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet; Budgivaren förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkoren ii iii kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Budgivarens förvärv av Bolaget. Budgivaren förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera av villkoren enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, såvitt gäller villkor i ovan, fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutningsgrad. Accept Acceptperioden för Erbjudandet börjar den 20 mars 2014 och slutar den 11 april 2014 klockan 17:00. Erbjudandehandling och anmälningssedel sänds till direktregistrerade aktieägare i Bolaget. Anmälningssedeln är förtryckt med uppgift om aktieägarens namn, adress, personnummer eller organisationsnummer, antal innehavda aktier per den 14 mars 2014 samt det VP-konto på vilket aktierna i Bolaget finns registrerade. Aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med telefonnummer dagtid samt underteckna anmälningssedeln. De som önskar acceptera Erbjudandet ska posta anmälningssedeln och skicka anmälningssedeln till: Thenberg & Kinde Fondkommission AB Att: Emissioner Box Mölndal Eller skannad kopia till: Epost: Observera att anmälningssedeln måste vara Thenberg & Kinde tillhanda senast den 11 april 2014 klockan 17:00. Anmälan som skickas via post måste därvid sändas i god tid för att kunna vara Thenberg & Kinde tillhanda till dess. Notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Förvaltarregistrerat innehav Aktieägare i Bolaget vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos bank eller annan förvaltare, erhåller varken Erbjudandehandling eller anmälningssedel. Sådana aktieägare ska istället kontakta sin förvaltare för att erhålla Erbjudandehandling, alternativt ladda ner Erbjudandehandlingen på www. mabirent.se eller Anmälan ska ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 8

9 Pantsatt innehav Om aktierna är pantsatta ska även panthavaren underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Bekräftelse till aktieägarna Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats, överförs Bolagetsaktier till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i aktieägarens namn. Som bekräftelse på detta sänds en VP-avi som visar insättningen på apportkontot till aktieägaren. Någon särskild avi som visar utbokningen av aktier från aktieägarens ordinarie VP-konto kommer ej att skickas ut. Bekräftelse till aktieägarna Efter det att korrekt ifylld anmälningssedel har mottagits och registrerats, överförs Bolagetsaktier till ett nyöppnat, spärrat VP-konto (apportkonto) i aktieägarens namn. Som bekräftelse på detta sänds en VP-avi som visar insättningen på apportkontot till aktieägaren. Någon särskild avi som visar utbokningen av aktier från aktieägarens ordinarie VP-konto kommer ej att skickas ut. Rätt till förlängning av Erbjudandet Hedin förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet och om så erfordras senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlag. Rätt till återkallelse av accept Aktieägare har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen skall kunna göras gällande skall skriftlig återkallelse ha kommit Thenberg & Kinde (adress enligt ovan) tillhanda innan Budgivaren har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast klockan sista dagen accept kan ske. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla angiven accept av Erbjudandet skall göra det i enlighet med instruktion från förvaltaren. Kvarstår av Budgivaren uppställt villkor för fullföljande av Erbjudandet, som Budgivaren förbehåller sig rätten att frånfalla, även vid en förlängning av Erbjudandet, skall rätten att återkalla gälla på motsvarande sätt under förlängningen. Erbjudandehandling och anmälningssedel Erbjudandehandling och anmälningssedel kan erhållas/beställas kostnadsfritt från Thenberg & Kinde på telefon Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer även hållas tillgängligt på och samt skickas till Bolagets aktieägare enligt vad som anges ovan. Tvångsinlösen och avlistning Så snart som möjligt efter det att Hedin förvärvat aktier motsvarande mer än 90 procent av samtliga aktier i Bolaget avser Budgivaren att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Bolaget. I samband härmed avser Budgivaren verka för att Bolaget avlistas från Aktietorget. Hedin bedömer att förutsättningarna för Bolaget att kvarstå som listad aktie är begränsad. De aktieägare som väljer att inte anta Erbjudandet utan kvarstår som aktieägare i Bolaget bör mot bakgrund av ovanstående uppmärksamma att det efter eventuell avlistning inte längre kommer att finnas någon organiserad handel i MABI Rent aktien. Möjligheten att avyttra aktier eller löpande följa aktiernas värdeutveckling kommer därmed vara begränsad. Förvärv av aktier utanför Erbjudandet Budgivaren och dess närstående bolag, rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar för eller på uppdrag av Budgivaren kan från tid till annan, köpa eller vidta åtgärder för att köpa aktier i Bolaget annat än under Erbjudandet, från det att Erbjudandet offentliggjordes fram till utgången av acceptfristen för Erbjudandet eller därefter, inklusive förvärv på den öppna marknaden till rådande priser. Alla sådana förvärv kommer att ske i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar. Inga sådana förvärv får ske till högre priser än vederlaget i Erbjudandet eller på villkor som är mer förmånliga än de som erbjuds i Erbjudandet, om inte ersättningen i Erbjudandet ökas med motsvarande belopp, respektive villkoren i Erbjudandet anpassas. All information om sådana förvärv kommer att offentliggöras i den utsträckning som erfordras. 9

10 Rådgivare Budgivaren har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Advokatfirman Glimstedt som legal rådgivare och Thenberg och Kinde Fondkommission som finansiell rådgivare. Lagstiftning Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudandet och de avtal som upprättas mellan budgivare och aktieägarna i målbolaget sker utefter svensk lagstiftning. Övrig information Thenberg & Kinde Fondkommission är emissionsinstitut, det vill säga utför vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att den som accepterar Erbjudandet betraktas som kund hos Thenberg & Kinde Fondkommission. 2 Hedin kommer att offentliggöra sådan eventuell förlängning eller senareläggning genom ett pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler. 10

11 Beskrivning av Budgivaren Anders Hedin Invest AB org.nr Box 2114, Mölndal Besöksadress: Krokslätts Parkgata 2, Mölndal Budgivaren bildades den 13 mars 2006 och registrerades hos Bolagsverket den 22 juni 2006 med organisationsnummer Budgivaren är till 100 % ägt av familjen Hedin och har sin hemvist i Mölndals kommun med postadress, Box 2114, Mölndal. Budgivaren bedriver genom dotterbolaget, I. A. Hedin Bil AB ( Hedin Bil ), bilförsäljning med därtillhörande verksamhet bestående i tillbehörs- och reservdelsförsäljning, verkstadstjänster samt försäkrings- och finansieringstjänster. Verksamheten startade år 1985 genom den första anläggningen i Borås. Hedin Bil är idag återförsäljare av 23 varumärken och är en av de största bilåterförsäljarna i Sverige med ca anställda. Hedin Bil bedriver sin verksamhet på 33 bilanläggningar runt om i Sverige. På anläggningarna i Mölndal och Jönköping samarbetar Hedin Bil med Bolaget. Bolaget bedriver, genom dotterbolag, bilåterförsäljning och service med bland annat varumärkena Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep och Opel vilka även Hedin Bil representerar på andra marknader. Räkenskaper i sammandrag för Anders Hedin Invest AB (Tkr) Omsättning Resultat efter fin. poster Balansomslutning Soliditet 33 % 26 % 25 % 11

12 Beskrivning av Bolaget Bolagsinformation Mabi Rent AB (publ) Firmanamn Mabi Rent AB (publ) Säte och hemvist Stockholms län, Stockholm kommun Organisationsnummer Bolagsbildning Land för bolagsbildning Sverige Start av nuvarande verksamhet 2007 Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Kontorsadress Sandhamnsgatan 63C, Stockholm Postadress Box 27272, Stockholm Telefonnummer Hemsida Bolaget äger och förvaltar aktier i sina rörelsedrivande dotterbolag Mabi Sverige AB, Autoexpo i Kista AB och Mabi Deutschland GmbH samt i sitt intressebolag Expoautos EA AB, som ägs till 85 % av Bolaget och till 15 % av Opel Sverige AB men där ingen part har ett bestämmande inflytande till följd av aktieägaravtal. MABI Rent AB MABI Sveriga AB (100%) MABI Deutchland GmbH (100%) Autoexpo i Kista AB (100%) Expoautos EA AB (85%) Jönköping Biluthyrning AB (100%) Mabi Sverige AB Mabi Sverige AB:s verksamhet består i att bedriva uthyrning av personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar. Mabi Sverige AB bedriver sin verksamhet från mer än 120 lokalkontor fördelade över hela Sverige. Anläggningarna i Stockholm och Gävle drivs i egen regi. Resterande anläggningar drivs av franchisetagare. Bilparken består av cirka fordon som kan flyttas mellan olika städer för att optimera utnyttjandegraden. Mabi Sverige AB profilerar sig som ett spännande hyrbilsföretag med såväl vanliga som ovanliga hyrbilar. Affärsmodell Det rörelsedrivande dotterbolaget Mabi Sverige AB hyr ut fordon till företag, myndigheter, försäkringsbolag och privatpersoner. Merparten av försäljningen sker till regelbundet återkommande avtalskunder men även till den privata marknaden via uthyrningskontoren och hemsidan. Mabi Sverige AB har utvecklat ett franchisekoncept som bygger på gemensam användning av ett egenutvecklat webbaserat hyrbilssystem. Därtill tillhandahålls centrala administrativa tjänster, hemsida, marknadsföring samt gemensamma upphandlingar av bilinköp med tillhörande försäkringar. Genom franchisekonceptet ges möjlighet till utökning av kontorsnätet vilket innebär att nya kundgrupper nås såväl lokalt som nationellt. 12

13 Kunder Mabi Sverige AB:s kunder utgörs av företag, myndigheter, försäkringsbolag och privatpersoner. Merparten av försäljningen sker till regelbundet återkommande avtalskunder men även till den privata marknaden via uthyrningskontoren och hemsidan. Konkurrenter Det är svårt att uppskatta hur många aktörer som är verksamma på den svenska biluthyrningsmarknaden. Branschförbundet Biluthyrarna Sverige har 65 medlemmar, vilka varierar i storlek och konkurrenskraft. Medlemmarna varierar från kedjor med bred täckning i Sverige till mindre aktörer med endast ett kontor. Utöver medlemmarna i branschförbundet finns det aktörer både små och stora som har valt att inte vara med i branschförbundet. De största konkurrenterna är enligt styrelsens bedömning AVIS, Europcar, Hertz, Sixt samt Statoil och OKQ8. Noterbart är att det på olika orter finns lokala aktörer som kan utgöra betydande konkurrenter på sin respektive lokala marknad. Väsentliga avtal Mabi Sverige AB har ett antal avtal av väsentlig karaktär med kunder som SOS International, ALD, Leaseplan och Länsförsäkringar. Därtill är avtalen med franchisetagarna av väsentlig karaktär för MABI-koncernen. Således är MABI-koncernen inte beroende av ett enskilt avtal med någon franchisetagare. Mabi Deutschland GmbH Mabi Deutschland GmbH bedriver uthyrning av personbilar och lätta lastbilar på den tyska marknaden enligt samma affärskoncept och affärsmodell som Mabi Sverige AB. Autoexpo i Kista AB Autoexpo i Kista AB ( Autoexpo ) förvärvades av Bolaget under Autoexpo bedriver återförsäljning av såväl nya som begagnande bilar av märkena; Subaru, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat och Jeep. Autoexpo erbjuder därtill service och verkstadstjänster som auktoriserad partner till de ovan nämnda märkena. Autoexpo är idag en av Stockholms största fullserviceanläggningar Genom [Autoexpos] samarbete med Autoexperten har Autoexpo möjlighet att serva och laga alla bilmärken som ackrediterad fullserviceverkstad. Expoautos EA AB Expoautos EA AB ( Expoautos ) förvärvades till 85 % av Bolaget under Resterande 15 % ägs av Opel Sverige AB som Bolaget har ingått aktieägaravtal med. Expoautos är en auktoriserad Opel-återförsäljare i Stockholm med anläggning i Sollentuna. Bolaget är återförsäljare av såväl Opels transportbilar som Opels personbilar. Utöver försäljningsverksamheten utför Expoautos verkstadsarbeten på samtliga bilmärken. Tendenser Såvitt styrelsen för Bolaget känner till finns det inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets koncerns framtidsutsikter, åtminstone inte under det innevarande räkenskapsåret. OMSÄTTNING DOTTERBOLAG PERIODEN JAN-SEP Belopp i Tkr Mabi Sverige AB Mabi Deutschland GmbH Autoexpo Kista AB * Expoautos EA AB ** * Perioden juli september ** Intressebolag, omsättningen tas inte med i koncernredovisningen 13

14 Bolagets finansiella finansiella information information RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i TKR Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Avskrivning goodwill Avskrivning materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Resultat från andelar i intresseföretag Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets/Periodens resultat

15 BALANSRÄKNING Koncernen Belopp i TKR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och Bilar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar bilförsäljning Aktuell skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

16 BALANSRÄKNING Koncernen Belopp i TKR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Överkursfond Balanserad vinst eller förlust Omräkningsdifferens utl dotterföretag Årets/Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 NYCKELTAL Koncernen Belopp i TKR Nettoomsättning Rörelsemarginal 3,02% 6,99% 6,11% 12,50% 11,09% Vinstmarginal -0,89% 0,47% 0,84% 3,17% 3,41% Eget kapital Räntebärande skulder Räntebärande nettoskuld Soliditet (%) 2,98% 4,15% 3,63% 5,00% 3,55% Skuldsättningsgrad 29,0 20,8 23,1 17,1 25,1 Kassaflöde före investeringar n/a n/a Årets kassaflöde n/a n/a Antal aktier vid periodens utgång* Resultat per aktie (SEK) neg 0,000 0,000 0,001 0,001 Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00-0,35 0,00 Eget kapital per aktie (SEK) 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 Räkenskaperna som avser perioden januari till och med september 2012 och 2013 är ej reviderade av Bolagets revisor

18 Aktiekapital och ägarstruktur i Bolaget Bolagets aktiekapital ska enligt dess bolagsordning Aktiebok utgöra lägst kronor och högst Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden Aktiekapital kronor. Antalet aktier och ska ägarstruktur enligt bolagsordningen i Bolaget AB, Box 7822, STOCKHOLM, (f d VPC), uppgå till lägst aktier och högst som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. 000 aktier. Aktuellt aktiekapital i Bolaget uppgår till Bolagets aktiekapital ska enligt dess bolagsordning utgöra lägst kronor och högst kronor. Antalet aktier kronor ska enligt fördelat bolagsordningen på stycken uppgå till aktier, envar aktie lägst aktier och högst aktier. Aktuellt aktiekapital i Bolaget med uppgår ett kvotvärde till om 333 1,00 kronor kr. fördelat på Handelsbeteckning stycken aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1,00 kr. Bolagets aktier är från och med 2010 upptagna Alla aktier i Bolaget är av samma aktieslag och till handel hos Aktietorget. Handelsbeteckningen Alla berättigar aktier i vardera Bolaget är till av en samma röst vid aktieslag Bolagets och bolagsstämma. aktier Samtliga har lika aktier rätt har till utdelning lika rätt och till utdelning i Bolagets SE vinst och andel i tillgångar vid en likvidation. Aktierna är berättigar vardera för Bolagets till en röst aktie vid är Bolagets MABI. ISIN-kod bolagsstämma. för aktien är Samtliga upprättade och del i Bolagets enligt Aktiebolagslagen vinst och andel och i tillgångar denominerade vid i svenska kronor. en likvidation. Aktierna är upprättade enligt Aktiebolagslagen finns inga och utestående denominerade konvertibler i svenska eller teckningsoptioner kronor. i Det Bolaget. Aktiebok Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner i Bolaget. Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB, Box 7822, STOCKHOLM, (f d VPC), som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. Handelsbeteckning Bolagets aktier är från och med 2010 upptagna till handel hos Aktietorget. Handelsbeteckningen för Bolagets aktie är MABI. ISIN-kod för aktien är SE Aktiekapitalets utveckling Förändrat Aktiekapital Antal aktier Registrerat Händelse aktiekapital efter ändring Antal aktier efter förändring Nyemission Split (1:47) Fondemission Nyemission Split (1:1000) Nybildning Största Största ägare ägare Tabellen Tabellen nedan nedan visar visar de de största största aktieägarna aktieägarna i MABI i MABI Rent Rent per per den den14 20 mars mars Totala Det totala antalet antalet aktieägare aktieägare per den mars per 2014 den 14 uppgick mars till 2014 cirka uppgick 330 stycken. till cirka 300 stycken. 20 Ägare Antal aktier Andel av kapital Andel Andel av Röster av Röster Tommy Smidestam ,3% 30,3% 30,3% 30,3% Svante Carlsson Invest AB ,3% 10,3% 10,3% 10,3% Motorcentrum i i Kumla AB ,0% 10,0% 10,0% 10,0% Cinex Konsult AB ,8% 9,8% 9,8% 9,8% Ålandsbanken A.H. Värdepapper AB, W8IMY AB ,1% 9,0% 6,1% 9,0% André Ålandsbanken Schleemann AB, W8IMY ,5% 6,1% 5,5% 6,1% Övriga André Schleemann ,9% 5,5% 27,9% 5,5% Totalt Övriga ,0% 18,9% 100,0% 18,9% Totalt ,0% 100,0% 18

19 Utdelningspolicy Det finns ingen fastställd utdelningspolicy i Bolaget. Eventuell utdelning till aktieägarna bedöms vid varje årsbokslut av styrelsen. Aktieägaravtal Såvitt styrelsen känner till finns det inga aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan Bolagets aktieägare. Enligt vad som beskrivits ovan har Bolagets huvudägare förbundit sig att acceptera Erbjudandet gentemot Budgivaren. Bemyndiganden Bolagets styrelse har inte erhållit några bemyndiganden att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Övrigt Bolaget äger inga egna aktier. Kursutveckling och omsättning 8, , ,00 5, Aktiepris 4,00 Volym 3, , ,00 0,00 0 Grafen ovan visar kursutvecklingen och omsättningen för Bolagets aktie under de senaste 3 åren till och med den 21 februari 2014, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet. 19

20 Bolagets styrelse och och ledande ledande befattningshavare Bolagets styrelse och ledande befattningshavare Svante Carlsson (Styrelsens ordförande) Född: 1956 Aktieinnehav i MABI Rent: st. privat och via bolag Svante Carlsson (Styrelsens ordförande) Övriga Född: 1956 aktuella bolagsengagemang Aktieinnehav i MABI Rent: st. privat och via bolag Org.nr Företagsnamn Funktion Tillträde Övriga aktuella bolagsengagemang Autoexpo i Kista AB Ordförande SOI Intressenter i Sverige AB Ledamot Org.nr Företagsnamn Funktion Tillträde Expoautos EA AB Ordförande Autoexpo i Kista AB Bokbinderigruppen i Bromma Produktion AB Ordförande Suppleant SOI Intressenter i Sverige AB Bokbinderigruppen Maskin i Bromma AB Ledamot Suppleant Expoautos EA AB Stories on Ice Aktiebolag Ordförande Ledamot Bokbinderigruppen i Bromma Produktion AB Mabi Sverige AB Suppleant Ordförande Bokbinderigruppen Maskin i Bromma AB Inga Mynt AB Suppleant Ledamot Stories on Ice Aktiebolag Mabi Rent AB Ledamot Ordförande Mabi Sverige AB Speedsoft AB Ordförande Ledamot Inga Mynt AB NFO Drives AB Ledamot Ordförande Mabi Rent AB Centrecourt & Partners AB Ordförande Ledamot Speedsoft AB Svante Carlsson Invest AB Ledamot Ledamot NFO Drives AB Äventuna AB Ordförande Ledamot Centrecourt & Partners AB Ledamot Svante Carlsson Invest AB Ledamot Bo Törnblom (Ledamot) Äventuna AB Född: 1942 Aktieinnehav i MABI Rent: st. via kapitalförsäkring Bo Törnblom (Ledamot) Övriga Född: 1942 aktuella bolagsengagemang Aktieinnehav i MABI Rent: st. via kapitalförsäkring Ledamot Org.nr Företagsnamn Funktion Tillträde Övriga aktuella bolagsengagemang Karlsarvet Förvaltning Aktiebolag Ledamot Tällberg Toppkonferenser Aktiebolag Ledamot Org.nr Affärshuset Företagsnamn i Stockholm Aktiebolag Ledamot Funktion Tillträde Autoexpo i i Kista AB AB Ledamot Expoautos EA EA AB AB Suppleant Kalfatra Lenngrens 2 AB & Bergströms Bokbinderi AB Suppleant Ordförande Lenngrens Mabi Sverige & Bergströms AB Bokbinderi AB Ordförande Ledamot Mabi Sverige Rent AB AB Ledamot Mabi GASTRONOMEDIA Rent AB AB Ledamot Ordförande GASTRONOMEDIA AB Ordförande Silja Laser Aktiebolag Ledamot

21 Tommy Smidestam (Ledamot) Tommy Född: 1948 Smidestam (Ledamot) Född: Aktieinnehav 1948 i MABI Rent: st. privat och via närstående Aktieinnehav i i MABI Rent: st. st. privat och via närstående Övriga aktuella bolagsengagemang Övriga aktuella bolagsengagemang Org.nr Företagsnamn Funktion Tillträde Org.nr Företagsnamn Mabi Sverige AB Funktion Ledamot - Tillträde Mabi NCP Sverige No Common AB People Aktiebolag Ledamot Ordförande & VD NCP Aumento Management Aktiebolag Aktiebolag Ledamot Ledamot & VD NCP NBP No Nordic Common Business People Partners Aktiebolag AB Ordförande Ordförande & VD Aumento Autoexpo Aktiebolag i Kista AB Ledamot Ledamot & VD NBP Autoexpo Nordic i Sverige Business AB Partners AB Ordförande Ordförande Autoexpo Kalfatra 2 i AB i Kista AB Ledamot Ordförande Autoexpo Mabi Rent i i Sverige AB AB Ordförande Ledamot Kalfatra 2 AB Ordförande Mabi Rent AB Ledamot Stig Edling (Ledamot) Född: 1946 Stig Aktieinnehav Edling (Ledamot) i MABI Rent: st. privat och via närstående Född: 1946 Aktieinnehav Övriga aktuella i i MABI bolagsengagemang Rent: st. st. privat och via närstående Övriga Org.nr aktuella bolagsengagemang Företagsnamn Funktion Tillträde Granvideo Aktiebolag Ledamot Org.nr Företagsnamn Autoexpo i Kista AB Funktion Ledamot Tillträde Granvideo SOI Intressenter Aktiebolag i Sverige AB Ledamot Ordförande Autoexpo Mabi Sverige i i Kista AB AB Ledamot SOI Mabi Intressenter Rent AB i i Sverige AB Ordförande Ledamot Mabi Sportsground Sverige AB Aktiebolag Ledamot Mabi Thlund Rent Nacka AB AB Ledamot Ordförande Sportsground Hammarsbron Aktiebolag AB Ledamot Thlund Nylandsberget Nacka AB Aktiebolag Ordförande Ledamot Hammarsbron Ytternäs Finansråd AB AB Ledamot Nylandsberget Stories on Ice Aktiebolag Ledamot Ordförande Ytternäs Thlund Tyresö Finansråd AB AB Ledamot Ordförande Stories Thlund on Liljeholmen Ice Aktiebolag AB Ordförande Thlund Thlund Tyresö Holding AB AB Ordförande Thlund Stall Winnerofitall Liljeholmen Handelsbolag AB Ordförande Bolagsman Thlund Thernlunds Holding Modehus AB Aktiebolag Ordförande Stall Orange Winnerofitall House AB Handelsbolag Bolagsman Ordförande Thernlunds Modehus Aktiebolag Ordförande Orange House AB Ordförande

22 André Schleemann (VD) Född: 1964 Aktieinnehav i MABI Rent: st. Övriga aktuella bolagsengagemang Org.nr Företagsnamn Funktion Tillträde HYRBIL MABI HANDELSBOLAG Bolagsman Mabi Sverige AB Extern VD Mabi Rent AB Extern VD NBP Nordic Business Partners AB Ledamot Biluthyrarna Sverige Servicebolag AB Ledamot Revisor Revisor Mazars SET Revisionsbyrå AB (www.mazars.se) är är valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor revisor är är auktoriserade auktoriserade revisorn revisorn Bo Holmström. Bo Holmström

23 Bolagets bolagsordning Antagen Firma Bolagets firma är Mabi Rent AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholm. 3 Verksamhet Bolaget ska bedriva uthyrning av transportmedel och tillhandahålla kringliggande förvaltningstjänster och som moderbolag leda och administrera sådan verksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. 4 Aktiekapitalet Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 5 Aktieantal Antalet aktier i bolaget ska vara lägst och högst kronor. 6 Styrelse och revisorer Styrelsen består av 3 10 ledamöter med högst 10 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma hållits. 1 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljes på årsstämman för tiden intill dess årsstämman har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet. 7 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Dagens Nyheter. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 8 Bolagsstämma Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.på årsstämman ska följande ärenden förekomma: 1) Val av ordförande vid stämman 2) Upprättande och godkännande av röstlängd 3) Godkännande av dagordning 4) Val av en eller två protokolljusterare 5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7) Beslut a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 8) Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden 9) Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella revisorssuppleanter 10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstiberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 9 Räkenskapsår Räkenskapsår är kalenderår. 10 Deltagande på bolagsstämma För att få deltaga på bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan senast den dag, som anges, i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får högst vara två. 11 Avstämningsförbehåll Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 aktiebolagslagen (2005:551). 23

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong Kong eller Sydafrika. Erbjudandet lämnas inte, direkt eller

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156.

Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015. Härmed kallas till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 556459-9156. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Akademiska Hus Aktiebolag, 2015 Härmed kallas

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag 2015 KALLELSE Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Specialfastigheter Sverige Aktiebolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB registrerade i norska VPS Stockholm den 23 oktober 2009 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB kallar härmed

Läs mer

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB

Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Stockholm 2011-11-30 Wise Group lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning AB Wise Group AB (publ) ( Wise ) lämnar härmed ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer