KALLELSE. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2015-01-09"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Sida 1(1) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Tid: onsdag den 21 januari 2015 Klockan 08:30 Plats: Sammantradesrum 3 Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande av dagordning 3. Information 4. Naringslivsprogram Osby Kommun 5. Lonsboda Pistolskytteklubb 6. Bidrag till fristaende verksamheter och interkommunal ersattning 7. Uppfoljning av tillsyn i Osby kommun 8. Ansokan om medel ur Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond Ingmar Bernthsson Ordforande Amra Eljami Sekreterare

2 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(9) Sam ntradesdatum Arbetsutskottet for utbildning och arbete Arendelista Godkannande av dagordning 3 Information 4 Naringslivsprogram Osby Kommun 5 Lonsboda Pistolskytteklubb 6 Bidrag till fristaende verksamheter och interkommunal ersattning 7 Uppfoljning av tillsyn i Osby kommun 8 Ansokan om medel ur Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond 9 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

3

4 OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(9) KOMMUN Arbetsutskottet for utbildning och arbete Sammantradesdatum Godkannande av dagordning Dagordningen godkanns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

5

6 OSBY KOMMUN Arbetsutskottet for utbildning och arbete SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 4(9) Information Fri information Delegationsordning Distansutbildningar Socialajouren Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

7

8 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 5(9) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Naringslivsprogram Osby Kommun Dnr2015ks Verksamhetsomrade Utbildning och arbetes forslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar kommunstyrelsen besluta: att Osby kommun skall anta det foreslagna Naringslivsprogrammet for den kommande mandatperioden. Sammanfattning Naringslivsprogram ar ett politiskt forankrat styrdokument som faststalls av kommunstyrelsen och redovisar installning till naringslivsarbetet. Tre delar presenteras i dokumentet: 1. Naringslivspolicy - syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Naringslivspolicy definierar naringslivsprogrammet for mandatperioden och faststaller relativt langsiktiga strategier och fokusomraden for naringslivsarbete inom kommunen. 2. Verksamhetsplanen - ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarderna tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. 3. Arsrapporten - ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Beslutsunderlag Forslag Naringslivsprogram Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

9 TJANSTESKRIVEL.SE Datum Sida 1(2) Utbildning och arbete, Naringslivskontoret Paul Phillips, Kommunstyrelsen Naringslivsprogram Osby kommun Dnr ^c7/r/j &>03 /y<? Verksamhetsomrade Utbildning och arbetes forslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar kommunstyrelsen besluta - att Osby kommun skall anta det foreslagna Naringslivsprogrammet for den kommande mandatperioden. Sammanfattning Naringslivsprogram ar ett politiskt forankrat styrdokument som faststalls av kommunstyrelsen och redovisar installning till naringslivsarbetet. Tre delar presenteras i dokumentet- Naringslivspolicy, Verksamhetsplan for det kommande aret och Arsrapport over det avgaende aret. Naringslivspolicy syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Detta betraktas som en plattform for vidare arbete i handlingsplanen med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor. Naringslivspolicy definierar naringslivsprogrammet for mandatperioden och faststaller relativt langsiktiga strategier och fokusomraden for naringslivsarbete inom kommunen. Verksamhetsplanen ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarderna tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. Framgangar fran foregaende ar kan vidareutvecklas och atgarder som inte har uppnatt de onskade resultaten granskas sa att nodvandiga andringar kan implementeras. Arsrapporten ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Besoksadress Vastra Storgatan 35 Postadress Utbildning och arbete Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

10 Osby kommun Datum Sida 2(2) Beslutsunderlag Forslag Naringslivsprogram Arende Naringslivspolicy bygger pa fyra principer Naringslivsservice - befintliga foretag, nyetableringar och nystartade foretag Vagen till arbete - arbetsmarknad och utbildning Samhallsutveckling - kommunikation, infrastruktur och miljo Samarbete - internt, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Dokumentet definierar naringslivsprogrammet genom att sammanfattar de fokusomraden for kommunens engagemang i naringslivsfragor i forhallande till de fyra grundprinciperna och innehaller syfte, inriktning och overgripande mal. Programmet varken kan eller skall vara detaljstyrande eller ge svar pa fragor som ror verksamhetsomradets arbete. Verksamhetsplanen specificerar specifika atgarder relaterade till de fyra grundprinciperna som ar avsedda att genomforas under det kommande aret. Ett antal matbara parametral - definieras som skall foljs upp och redovisas for kommunstyrelsen. Arsrapportens format tydligt sammanfattar resultat och nyckeltal relaterat till verksamhetens malsattning for att presentera en analys over verksamhetens arbete och resultat som i sin tur bidrar till beslutsfattandet av nasta ars verksamhetsplan.

11 Naringslivsprogram for naringslivsutveckling i Osby kommun 2015 Faststalld av kommunstyrelsen den / 2014 Programmets syfte Detta dokument syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till och arbete med naringslivsfragor. Programmet ska och kan inte ge nagra fardiga svar pa alia fragor om arbetet utan ska betraktas som en plattform for vidare arbete med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor.

12 Vision Osby kommun 2020 Osby ar en kommun dar vi satter livskvalitet i framsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och tryggt nara naturen. Goda kommunikationer skapar narhet och sparar tid. Var kommun praglas av kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt foretagsklimat och inbjuder medborgarna till inflytande och ansvarstagande. Ett aktivt miljoarbete sakrar en hallbar livsmiljo for kommande generationer. Inledning Osby ar en liten kommun i norra Skane, med cirka invanare och bestar av de tre tatorterna Osby, Lonsboda och Killeberg, som utgor cirka 75% av befolkningen. Resterande 25% ar utspridda pa smaorter och landsbygd. Det finns ett mycket livligt och aktivt naringsliv med en stark tradition av entreprenorskap, vilket avspeglas i det faktum att det finns cirka registrerade foretag i kommunen, varav 95% utgors av smaforetag. Omvarlden forandras snabbare an nagonsin tidigare och dessa forandringar har en direkt inverkan pa den framtida valfarden och valstandet for invanare och naringslivet i Osby kommun. Politiska, tekniska, sociala, ekonomiska, kulturella och demografiska forandringar ar centrala drivkrafter for de synliga forandringarna i befolkningsprofilen i vara samhallen. Potentialen for manniskor och foretag i framtiden ar enorm och affarspotentialen ar inte begransad till storre foretag. Potentialen ar lika stor for smaforetag som vill vaxa, och for nya foretag att vaxa fram, som kan anvanda sina kreativa och innovativa ideer for att bryta igenom och dra nytta av dessa spannande forandringar. Det overgripande malet for Osby kommuns tillvaxtstrategi, ar att skapa gynnsamma forutsattningar for ekonomisk tillvaxt. Det innebar att forvalta och underlatta forandring; - att hjalpa befintliga foretag att vaxa, att framja etableringen av nya foretag och att hjalpa manniskor att utveckla de fardigheter som kravs for forvarvsarbete vilket i grunden bygger tillvaxten i ett samhalle. Dessa mal kan inte uppnas enbart genom naringslivskontorets arbete, utan forutsatter snarare ett nara och effektivt samarbete och samverkan mellan alia verksamhetsomradena i kommunen samt naringslivet. Upplagg Detta dokument bestar av tre delar: Naringslivspolicy, Arsrapport 2014 och Verksamhetsplan Naringslivspolicyn syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Detta betraktas som en plattform for vidare arbete i handlingsplanen med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor. Arsrapport 2014 ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Verksamhetsplan 2015 ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarder tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. Framgangar fran foregaende ar kan vidareutvecklas och atgarder som inte har uppnatt de onskade resultaten granskas sa att nodvandiga andringar kan implementeras.

13 Y OSBY grogrund for ett blomstrande naringsliv \./V/ KOMMUN Naringslivsservice Naringslivspolicy 1. Naringslivsservice Regionen ska erbjuda kompetent arbetskraft, tillvaxtkapital och attraktivt boende for bade foretagaren med familj och for anstallda. Det ska vara enkelt som att starta, etablera, driva och utveckla foretag i Osby kommun. Osby kommun ska erbjuda ett foretagsvanligt klimat, en smidig kommunal forvaltning med god service och hog kvalitet. I var kommun ska den presumtive foretagaren erbjudas andamalsenliga lokaler och/eller mark for nybyggnation och god infrastruktur. presumtiva foretagare relevant information och service i samband med etablering, kvalificerad radgivning, uppfoljning och kontakter med det etablerade naringslivet och dess organisationer. befintliga foretagare relevant information och service, liksom utvecklings- och kompetenshojande projekt, som starker foretagens konkurrenskraft och utvecklar regionens attraktion. 2. Vagen till arbete Manniskor ar, tack och lov, valdigt olika och har diverse talanger och det har aldrig funnits ett sa stort utbud av arbetstillfallen som idag. Ungdomar samt vuxna som star infor livsforandringar maste kanalisera sina talanger for att utveckla de kompetenser som arbetsmarknaden efterfragar. Genom samarbete med skolor ska Osby kommun och naringslivet styra kompetensutvecklingen, ge en introduktion till arbetslivet genom foretagsbesok och forelasningar, skapa mojlighet till arbetslivserfarenhet genom praktik och framja entreprendrskap. Vidareutbildning och kompetensutveckling av vuxna, for att halla anstallda ajour med marknadsutvecklingen och nya kompetenskrav, ar nyckelfaktorer for fortsatt framgang och for att skapa konkurrensfordelar. Naringslivskontoret ska genom samarbete med naringslivet, arbetsformedling och kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), framja socialt ansvarstagande och deltar i projekt med syfte att minska arbetsloshet, besvarande hog ungdomsarbetsloshet, langtidsarbetsloshet samt integration av "nya svenskar".

14 3. Samhallsutveckling Dialogen med naringslivet ar en avgorande faktor for kommunens overgripande samhallsutvecklingsmal, sa att forutsattningar skapas for ekonomisk tillvaxt och sysselsattningsmojligheter for medborgarna. Det ar av vikt att utvecklingen av naringslivet sker parallellt med andra mal for samhallsutveckling. Miljopolicy och bevarandet av naturen ar viktiga aspekter som bidrar till den attraktionskraft som lockar fler invanare till kommunen. Osby kommun ska fortsatta att utveckla sina goda kommunikationer, med tag- och vagforbindelser, med syftet att erbjuda logistik av forsta klass, for saval industri som pendlare och turister. Utvecklingen av infrastrukturen for industriella omraden ar viktig, t ex ombyggnaden av den industriella jarnvagsterminalen, och interregionala vagforbindelser. Planarbete, markexploatering och utveckling av attraktiva byggfardiga industriomraden, kravs for tillvaxt, samt ett program for centrumutveckling i tatorten och landsbygdsutveckling for att stimulera handel. IT och telekommunikation ar fundamental for foretag i denna digitala era, och kommunen jobbar standigt for att foretagen ska ha en modern och effektiv digital kommunikationsplattform. Miljo- och energifragor ar i fokus for naringslivet genom framjande av rena och fornyelsebara energilosningar, samt uppmuntring av energieffektiviseringar, minskade fororeningar och koldioxidutslapp. Miljo- och klimatfragor, ar en central aspekt av en orts attraktionskraft och bidrar direkt till inflyttning, ny arbetskraft samt vittnar om kompetens hos kommunens arbetsgivare. 4. Samarbete Effektivt samarbete ar en viktig framgangsfaktor for att mojliggora framsteg och att uppna vara mal for naringslivet och samhallet. I en global ekonomi behoveraven de storsta och mest kraftfulla aktorerna samarbetspartners. For ett litet samhalle som Osby, ar samarbete en overlevnadsfraga och det redan goda samarbete som finns maste vidareutvecklas och vi maste vaga bryta ny mark, soka nya samarbetsomraden och hitta nya partners pa ett nyskapande satt. Det huvudsakliga malet ar ett gott och valfungerande samarbete pa lokal niva och en verkansfull naringslivsservice fran kommunen. Samarbete och dialog med lokala naringslivsorganisationer ar av yttersta vikt och utvalda specifika projekt stodjs av kommunen genom ekonomiskt bidrag. Regionalt, interregionalt, nationellt och internationellt samarbete spelar en viktig roll. Kommunen forbinder sig att folja riktlinjer, strategier och mal fran EU, riksniva, Region Skane och Skane Nordost, for att stimulera tillvaxt i kommunen. Kommunen ska hjalpa foretag i kommunen med natverkande mojligheter och att soka bidrag till specifika tillvaxt- och utvecklingsprojekt. Ett bra och fungerande internt samarbete mellan de olika verksamheterna, tjansteman, namnder och politiker i kommunen ar en viktig ingrediens i en valfungerande naringslivsservice. Kommunen stravar efter att ha en effektiv kommunikation mellan olika verksamheter, enkla rutiner och forfarande som leder till en snabb och effektiv leverans av tjanster till naringslivet.

15 Arsrapport 2014 (Enligt senaste tillgangliga statistik) Osby Naringslivsstruktur Samtliga foretagsformer Oversikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild naringsverksamhet Aktivforandring AB HKB Enskild Total Aktiva foretag vid periodens borjan Nystartade Konkurser Ovriga pa obestand Ovriga forandringar Aktiva foretag vid periodens slut Nettoforandring Senast uppdaterad Antal aktiva foretag per bransch enl SNI 2007 periodvis Tillverkning Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Fastighetsverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjanster och andra stodtjanster Transport och magasinering Finans- och forsakringsverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Branschtillhorighet okand 10 8 Hotell- och restaurangverksamhet 6 7 Vard och omsorg 5 5 Annan serviceverksamhet 5 5 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 4 Kultur, ndje och fritid 4 4 Utbildning 2 3 Forsorjning av el, gas, varme och kyla 1 1

16 Kommunens storsta foretag De 20 foretagen med hogst nettoomsattning 2013 i kommunen Foretag Omsattning (Tkr) Omsattning (Tkr) Antal anstallda i kommunen Lekolar Enertech AB / Osby Parca (308 totalt) Cejn (384 totalt) BRIO Swansons Travel Brod Johansson Tra SRS Sjolanders Osby Glas Affari Triplan Ekstrand & Son /61 Heinz Nilssons Plat Osby Mekan Nissma ICA Citymarket Trio Perfekta Drivabolagen Johpomek Protech Mec-Con

17 Nyforetaqande JO 20 0,, Foretag registrerade 2010 Foretag registrerade 2011 Foretag registrerade 2012 Antal arbetstillfallen. Forvarvsarbetande 16+ ar med arbetsplats i kommunen (daqbefolkninq) (RAMS) efter reqion och ar

18 Svenskt Naringsliv Foretagsklimat Ranking 2014 TOTALRANKING: 77 (-41) RANKING: ENKAT Har kan du se hur Osby har piacerat sis i de rankingar som baseras pa Svenskt Naringslivs ariiga foretagarenkat. Ranking 2014 baseras pa enkatsvar fran hosten /- ENKATFRAGA Service tilhbretag Tillampning av lagar och regler Konkurrens med foretag Tillgang till kompetens Vagnat tag- octi flyg Tele-och IT-nat Sammanfattande omdome Allmanhetens attityder till foretagande Kommunpolitikernas attityder till foretagande Tjanstemans attityder till foretagande Medias attityder till foretagande Skolans attityder till foretagande RANKING: STATISTIK Har kan du se hur kommunen har piacerat sig I de rankingar som baseras pa statistik fran SCO. +/- FAKTOR Nyforetagsamhet Andel i arbete Komrnunalskatt Marknadsforsorjnlng Foretagande Entreprenader

19 Benchmarking SKNO Foretagsklimat och Insikt Nulage indikatorer hosten 2014 Lokalt foreta g s Id imn f. maj Beryg yanking) Betyg (ranking) per kommun Sammanfattande omdome om foretagskiimatet i kommunen Kommunens service till foretagen Kommunala politikers attityder till foretagande Kommunala tjanstemans attityder till foretagande Bromolla 3,45 (97) 3,27 (106) 3,71 (92) 3,71 (54) Ha'ssleholm 3,10 (203) 2,92 (211) 3,34 (191) 3,11(222) Horby 3,59 (63) H E 3.49 (48)H 3,74 (85) 3,61 (73) Kristianstad 3,25 (154) 3,11 (154) 3,35(184) 3,19 (199) Osby 3 65 (52) 3,30 (98) 3,78 (78) 3,48(102) 6 Goinge 2,97 (235) 2,91 (216) 3,48 (145) 3,35 (148) Snitt SKNO 3,34 3,17 3,57 3,41 SKL Service id a tiling Insikt 2013 NKi per kommun Totalt Brandtillsyn Bygglov Markupplatelse Miljo & Halsoskydd Serveringstillstand Osby Bromolla _ Horby _ Kristianstad Betygsindex per servfceomrade Information Tillganglighe t Bemdtande Kompetens Rattssakei+ie t Effektivitet Osby Bromolla Horby Kristianstad Hassleholm Insiktsma'tning ej genomford 201 Ostra GSinge Insiktsma'tning ej genomford 2013 Betygsskala >80 Mycket hog Hogt Godkant

20 Verksamhetsplan Naringslivsservice 1.1 Foretagsklimat Arsplan Tillhandahallande av "oppen dorr"-policy pa naringslivskontoret sa att alia naringslivsfragor kan besvaras snabbt och direkt, eller hanvisas till behorigt ombud som har ratt kompetens och befogenhet att hantera arendet. Naringslivskontoret skall effektivt koordinera politiker, kommunledning, tjansteman och lampliga verksamheter inom kommunen for att behandla fragor pa ett korrekt och effektivt satt. Naringslivskontoret jobbar aktivt med aktiviteter som relaterar till de indikatorer som bevakas av Svenskt Naringsliv. Benchmark Benchmark 1: Svenskt Naringsliv Foretagsklimat Mal: Totalrankning battre an 50. Lagst betyget fyra i alia kategorier. Foretagskiimatet definieras och mats varje ar av Svenskt Naringsliv genom en enkatundersokning och rankning av det lokala foretagskiimatet i Sveriges 290 kommuner. Ett flertal kategorier mats och bedoms av deltagande foretag i kommunen (ca 150 respondenter). Kommunen mottarett betyg (1-6) i varje kategori samt en rangordning bland alia kommuner (1-290). Rankingmetoden ar relativ i forhallande till andra kommuner, emedan betyget arett absolut matt. Identifiera trender och utveckla en atgardsplan for kategorier som inte uppnar malen, eller visar pa betydande negativ utveckling. Benchmark 2: Osby kommun och Osby Naringslivs egen undersokning. Mal: Lagst betyget fyra i alia servicekategorier (betygsskala 1-6). 1.2 Service till foretag Effektiv kommunikation och samarbete mellan kommunens olika verksamheter ar en absolut nodvandighet inom kommunen, for att tillhandahalla en kompetent, effektiv och korrekt behandling av ett brett spektrum fragor. Foretag kraver relevant information, radgivning och korrekt hantering av forfarande. Till exempel tillstand for byggande, serveringstillstand, miljofragor och ansokningar om bidrag. Arsplan For att ytterligare forbattra Osby kommuns service till foretag, ar forhoppningen att en naringslivsservicegrupp med representanter fran olika verksamheter, skall kunna etableras under Denna grupp kommer att ta upp fragor som beror naringslivet med syfte att skapa informationsutbyte, bevaka aktuella fragor och projekt samt vidta lampliga atgarder vid behov. Benchmark: SKL Insikt SKL Insikt ar en servicematning av kommunernas myndighetsutovning som kommunen beslutar att delta i enligt SNKO-overenskommelsen. SKL-undersokningen ar en kvalitetsmatning av den kommunala myndighetsutovningen och servicen gentemot foretag. Oppna jamforelser Foretagsklimat visar inom vilka omraden foretagarna anser att myndighetsutovningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behover bli battre pa. Undersokningen omfattarfem myndighetsomraden: brandtillsyn, bygglov, markupplatelse, miljo- och halsoskydd samt serveringstillstand. For dessa fern omraden stalls fragor kring sex serviceomraden (kvalitetsfaktorer): information, tillganglighet, bemotande, kompetens, rattssakerhet och effektivitet. Mal: minst 80% NKI (nojd kund index) inom alia myndighetsomraden och serviceomraden.

21 1.3 Nystartade foretag Skapandet av nya foretag ar avgorande for naringslivet i Osby kommuns framtida valbefinnande. Nya foretag startas av manniskor i alia aldrar och med olika bakgrunder och det ar viktigt att kommunen stodjer ett brett utbud av stodatgarder. Osby kommun ska erbjuda den presumtive foretagaren relevant information och kvalificerad radgivning. Vi skall i samverkan med lokalt naringsliv verka for en fortsatt positiv utveckling av den ideella foreningen Osby NyforetagarCentrum, vars framsta uppgift ar att ge professionell, kostnadsfri och konfidentiell radgivning till personer som bar pa ideer om eget foretagande. Arsplan: Samarbete och stod for NyforetagarCentrum och andra aktorer inom omradet for skapande av arbetstillfallen. Mal: Minst 60 nystartade foretag per ar. Minst 40 Nyforetagarcenter-radgivningstillfallen per ar och tva "Starta egef'-kvallsmoten. Okning av aktiviteter riktade mot manniskor med utlandsk bakgrund, kvinnor och skapandet av kreativa och kulturella naringar. Mal: Nyforetagarbarometern rankning hogre an 75. Bevakning: Nyforetagarcentrums statistik, SCB. Arsplan: Foretagskuvos - stod till eget Konceptet startades ar 2009 med syfte att stodja nya foretagsideer i samarbete med bl.a. Osby Naringsliv. Kuvosmodellens grund ar ett natverk av intressenter inom radgivning, finansiering, mentorverksamhet samt fastighetsagare. Mojligheten finns att far tillgang till lokaler som ar subventionerade i upp till tre ar. Mal: Fortsatt med det nuvarande programmet for de foretag som idag har ett kontrakt, men utveckla ett nytt system som kan erbjuda andra typer av stod, till exempel mojligheten till en Business Inspiration Centre i BRIO hus for unga foretagare. 2. Vagen till arbete Arsplan: Entreprenorskap i skolor. Ungdomar saknar manga ganger en utstakad plan for sina liv och yrkesval i framtiden. Att prova olika saker ar naturligt och deltagandet i entreprenorverksamhet utvecklar det entreprenoriella synssattet och oppnar kanske dorren for att en gang starta eget foretag. Personer med entreprenoranda ar eftertraktade i storre foretag, for att arbeta med och leda produktutveckling av nya och skraddarsydda produkter for nya malgrupper - idag kallas de "intraprenorer"! Ett nara samarbete mellan naringsliv och grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och yrkesutbildning beframjas av kommunen. Mal: Delaktighet i och stod av UF-projekt, Yrkesmassan, foretagsbesok for skolor och praktikmojligheter. Arsplan: Nyforetagare med utlandsk bakgrund. Projekt for att hjalpa personer med utlandsk bakgrund startar nya foretag. Mal: Minst tva seminarier i samarbete med ALMI IFS, kommuns arbetsmarknadsenhet och andra aktorer. Arsplan: Arbetsmarknaden. En dialog med arbetsmarknadens aktorer ar viktig for att forbereda ungdomar och arbetslosa kommer in pa arbetsmarknaden, skapa mojligheter for arbetslosa och for att styra arbetsrelaterade utbildningsinsatser for att hjalpa manniskor fa nya fardigheter i linje med arbetsmarknadens behov. Mal: Minst fyra moten med kommunens arbetsmarknadsenhet och tva moten med regionala arbetsmarknadsradet inklusive Arbetsformedling.

22 3. Samhallsutveckling Arsplan: Industrispar och industriomrade nordost. Mal: Naringslivskontoret ansvarar for fardigstallandet av en strategisk plan for utvecklingen av industriomrade nordost i samband med utbyggnaden av industrisparet samt etableringen av en marknadsfdringsgrupp tillsammans med lokala foretag, Osby Tag och andra aktorer. Projektet ingar i Naringslivsservicegruppen for dialog med plan- och bygg- och miljoverksamheter. Genom struktur och utformning av industriomraden ges naringslivet mojlighet att paverka den framtida naringslivsstrukturen. Arsplan: Utbyggnad av fibernat Mal: Ordna informationsmoten for naringslivet, marknadsfora och delta i planeringen av utbyggnaden till industriella omraden, handel i centrum samt foretagare pa landsbygden. Samarbete med IP-Only och kommunens bredbandssamordnare. Arsplan: Miljo Mal: Inom Naringslivsservicegruppen etablera ett miljorad med syfte att utveckla en strategi for ett miljo-och energiprogram for naringslivet. Overvaka framstegen av utvecklingen av omradet Ventilen och andra pagaende detaljplaner. Arsplan: Industrimark och lokaler Mal: I Osby kommun ska den presumtive foretagaren erbjudas andamalsenliga lokaler liksom mark for nybyggnation. Lediga lokaler skall formedlas. Mal: I samband med Naringslivsservicegruppen (plan & bygg, miljo) fardigstalla detaljplanen for ett nytt byggfardigt industri/handelsomrade; Lars Dufwa. Undersoka efterfragan for existerande ledig industrimark och utveckla en marknadsfdringsplan samt undersoka om byggfardiga tomter ar mer eftertraktade jamfort med ra mark. 4. Samarbete Osby kommun ska medverka till samarbete inom alia omraden som gynnar det lokala naringslivet och/eller bidrar till att oka kommunens attraktionskraft ur etablerings- och inflyttningshanseende. Samverkan mellan Osby kommun och Osby Naringsliv och dess representanter. Samarbete med organisationer som tillhandahallertjanster/kunskap som foretagen har behov av, lokalt och regionalt. Stimulera till samarbete mellan foretagarforeningar, inom och mellan branscher, natverksbyggande osv. Samverkan med skolan, hogstadiet - hogskola, betraffande naringslivets behov av kompetensforsorjning, forskning & utvecklingsprojekt och kompetensutveckling. Medverkan i regionala, nationella och internationella projekt som starker foretagens konkurrenskraft, skapar kontakter eller utvecklar regionens attraktionskraft. Tillsammans med kommunerna i Skane Nordost med syfte att genom langsiktig satsning utveckla ett allt battre regionalt foretagsklimat. Som underlag for arbetet finns handlingsplan innehallande de gemensamma naringslivsaktiviteter som skall genomforas under aret.

23 4.1 Lokalt Osby Naringsliv ekonomisk forening ar var huvudsamarbetspartner pa den lokala nivan och kommunen forbinder sig till fortsatt finansiellt stod for olika ON-projekt, Osby Shopping och Lonsboda Kopmannagille. Arsplan: Osby Naringsliv Mal: Foretagsluncher ca tio ggr, Osby Shopping-aktiviteter, Osby Outlet, Lonsboda Kopmannagilleaktiviteter, industriprojekt med samarbetspartners Linnaeus Technical Centre (Linneuniversitetet) och Almhult kommun samt IUC Skane (Industriella Utvecklings Centra) i samverkan med SKNO, natverket kvinnliga foretagare, natverket unga foretagare (mojligtvis i samarbete med JCI Junior Chamber International), BRA kan bli battre projekt (dialog med kommunledningen), kompetensutveckling (minst tre workshops/kurser t ex LOU), hemsida och nyhetsbrev, foretagsregister och en inspirationskvall under hosten Arsplan: Foretagsbesok Mal: Minst 60 foretagsbesok inklusive tio besok med tva politiker och tva medfoljande tjansteman. Arsplan: Kommunikationsstrategi Aktuell naringslivsinformation i Allt om Osby ca 20 ggr/ar, pressreleaser i Norra Skane, information via hemsida, sociala medier och andra kanaler (samarbete med kommunens kommunikator). 4.2 Regionalt Arsplan: Skane Nordost Tillsammans med kommunerna i Skane Nordost med syfte att genom langsiktig satsning utveckla ett allt battre regionalt foretagsklimat. Som underlag for arbetet finns handlingsplan innehallande de gemensamma naringslivsaktiviteter som skall genomforas under aret. Mal: Delta i moten och aktiviteter relaterade till Skane Nordosts verksamhetsplan Malbild 2020 och Aktivitetsplan Arsplan: Region Skane - Naringslivsprogram for Skane 1. Hall ihop regionen - vi har ett mal om en sammanhallen region. 2. Hantera den internationella konkurrensen, dra nytta av intemationalisering och Oresundsintegrationen - vi har ett mal om ett internationellt och konkurrenskraftigt naringsliv. 3. Erbjud ratt utbildning och tillvarata kompetens/-er med oppet sinne - vi har ett mal om ett oppet och kompetent naringsliv. 4. Framja innovation, dra nytta av styrkeomraden, attrahera kapital och kompetens - vi har ett mal om ett attraktivt och blomstrande naringsliv. 5. Ge forutsattningar for entreprenorskap och intraprenorskap i bade privat och offentlig sektor - vi har ett mal om ett aktivt entre- och intraprenorskap. Mal: Delta i moten och aktiviteter relaterade till Region Skanes naringslivsprogram for Skane samt informera naringslivet i Osby. Arsplan: Nationell - Regeringskansliets strategier for naringsliv, handel, regional tillvaxt och konsumentpolitik Naringspolitik huvudomraden - Forenkla for foretagen, innovationsstrategi, mineralstrategi, trygghetssystemen for foretagare, kvinnors foretagande, foretagare med utlandsk bakgrund, ungas foretagande, miljoteknik, konkurrens, handel - hallbart foretagande (CSR) konsumentpolitik, e-handel. Mal: Folja nationella politiska riktlinjer, bevaka trender, informera Osby naringsliv om olika direktiv och mojligheter.

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandag den 30 mars 2015, klockan 13:00. Protokollet arjusterat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Kansliet, kommunhuset i Osby, mandag den 30 mars 2015, klockan 13:00. Protokollet arjusterat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-11:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson (M), Vice ordforande Rose-Marie Riling (S) Maria Hogberg

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Beslut 2014-10-13 Lunds kommun Rektorn vid Polhemskolan Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Polhemskolan i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9751 Klaragymnasium AB Org.nr. 556630-3938 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Klara gymnasium Karlstad belägen i Karlstads kommun Box 23069, 104 36 Stockholm 2 (8) Dnr 44-2015:9751 Tillsyn

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100)

Saken: Överklagande genom förvaltningsbesvär enligt 2 a kap. 19, 2 b kap. 12 och 9 kap. 17 skollagen (1985:1100) Yttrande/komplettering Mål nr. 108-10, aktbilaga 2 Till: Länsrätten i Kronobergs län (senare förvaltningsrätten) Kungsgatan 8, 351 03 Växjö Klagande: Virestad Friskola Ekonomisk förening Orgnr: 769619-4153

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset, klockan 08:30-11:45 Ajournering for fika klockan 9:40-10:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium

Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämnden godkänner förslaget till IT-plan för Vallentuna gymnasium VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-12-01 80 IT-plan Vallentuna gymnasium 2017-2020 (UN 2016.040) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Enköpings kommun 2016

Enköpings kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Sna Europe (INDUSTRIES) AB (Har ej säte i kommun) 914 962 2 Varsego AB 481 977 3 Lifco Dental AB

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2015 - Rapport 2015-10-04 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2014 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Sammanträdesprotokoll 1 (13) Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 15.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Näringslivspolicy för Hällefors kommun

Näringslivspolicy för Hällefors kommun Näringslivspolicy för Hällefors kommun 2(7) Innehåll 1. Syfte...2 2. Målsättning...2 2.1 Differentierat näringsliv.2 2.2 Stödja, utveckla och stimulera entreprenörsanda..3 2.3 Marknadsföring.3 2.4 Erbjuda

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta

Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/777 2013-08-13 Kommunstyrelsen Svar på motion 2012:08 om fler företag och arbetstillfällen i Knivsta Förslag till

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Sollentuna kommun 2016

Sollentuna kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 15 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Elgiganten AB (Har ej säte i kommun) 9 101 912 2 BMW AB 7 974 248 3 Elektroskandia AB 5 954 223

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015.

ESLÖVS KOMMUN. Barn och Utbildning Per Jönsson. Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201. GoV.2015. ESLÖVS KOMMUN GoV.2015.0154-2 2015-05-06 Barn och Utbildning Per Jönsson Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Mål för Gymnasie - och vuxenutbildningsnämnden 2015-201 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Strängnäs kommun 2016

Strängnäs kommun 2016 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Pfizer Health AB (Har ej säte i kommun) 3 091 000 2 Mekonomen Grossist AB (Har ej säte i kommun)

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011

Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 2010-11-08 1 (6) Anvisning för redovisning av kommunens budget och bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor för 2011 Bakgrund Från och med kalenderåret 2010 gäller nya bestämmelser om kommunens bidrag

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2013-01-18 Mikael Elias Gymnasium AB carina.hall@academedia.se Rektorn vid Mikael Elias Teoretiska Gymnasium i Stockholm helen.forsberg@teoretiska.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun)

1 Atlas Copco Industrial Technique AB Dustin Sverige AB Dustin AB (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Atlas Copco Industrial Technique AB 4 221 103 2 Dustin AB 4 124 564 3 Dustin AB (Har ej säte i

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB

1 Ericsson Local Services AB Andreas Stihl Norden AB Lego Sverige AB Sparköp i Lerum AB 2016 - Rapport 2016-10-06 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Ericsson Local Services AB 710 683 2 Andreas Stihl Norden AB 540 202 3 Lego AB 410 789 4 Sparköp

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun)

1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn. 2 Stora Enso Fors AB AB Karl Hedin Sågverk (Har ej säte i kommun) 2016 - Rapport 2016-10-06 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2015 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Outokumpu Stainless AB (Har ej säte i kommun) 11.7 mn 2 Stora Enso Fors AB 3 170 100 3 AB Karl

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Jönköpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Jönköpings kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag Org.nr. 556851-5372 etikhonova3@hotmail.com Beslut för fritidshem efter tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag 2 (7) Tillsyn av Ryska Skolan i Göteborg Aktiebolag

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska AB Org.ru. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Skellefteå belägen i Skellefteå kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010

Beslut om bidragsbelopp till enskild/fristående verksamhet 2010 1 (3) Handläggare Elisabeth Österdahl Telefon +46 (0)498 26 94 30 E-post elisabeth.osterdahl@gotland.se Diarienr xxxxxxxxx Datum 2010-03-02 Till Fristående huvudman för xxx Beslut om bidragsbelopp till

Läs mer

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp ska lämnas till de barn som har omfattande behov av särskilt stöd. RUTINER OCH ANSVARSFÖRDELNING VID EXTERNA PLACERINGAR rörande barn och elever folkbokförda i Kristianstads kommun, som har plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och/eller skolplacering i annan

Läs mer

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor

Tjänsteskrivelse Remissvar - Ansökningar, godkännande som huvudmän för fristående gymnasieskolor VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-02-28 DNR UN 2013.039 BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/2 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer