KALLELSE. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2015-01-09"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Sida 1(1) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Tid: onsdag den 21 januari 2015 Klockan 08:30 Plats: Sammantradesrum 3 Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande av dagordning 3. Information 4. Naringslivsprogram Osby Kommun 5. Lonsboda Pistolskytteklubb 6. Bidrag till fristaende verksamheter och interkommunal ersattning 7. Uppfoljning av tillsyn i Osby kommun 8. Ansokan om medel ur Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond Ingmar Bernthsson Ordforande Amra Eljami Sekreterare

2 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(9) Sam ntradesdatum Arbetsutskottet for utbildning och arbete Arendelista Godkannande av dagordning 3 Information 4 Naringslivsprogram Osby Kommun 5 Lonsboda Pistolskytteklubb 6 Bidrag till fristaende verksamheter och interkommunal ersattning 7 Uppfoljning av tillsyn i Osby kommun 8 Ansokan om medel ur Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond 9 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

3

4 OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(9) KOMMUN Arbetsutskottet for utbildning och arbete Sammantradesdatum Godkannande av dagordning Dagordningen godkanns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

5

6 OSBY KOMMUN Arbetsutskottet for utbildning och arbete SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 4(9) Information Fri information Delegationsordning Distansutbildningar Socialajouren Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

7

8 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 5(9) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Naringslivsprogram Osby Kommun Dnr2015ks Verksamhetsomrade Utbildning och arbetes forslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar kommunstyrelsen besluta: att Osby kommun skall anta det foreslagna Naringslivsprogrammet for den kommande mandatperioden. Sammanfattning Naringslivsprogram ar ett politiskt forankrat styrdokument som faststalls av kommunstyrelsen och redovisar installning till naringslivsarbetet. Tre delar presenteras i dokumentet: 1. Naringslivspolicy - syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Naringslivspolicy definierar naringslivsprogrammet for mandatperioden och faststaller relativt langsiktiga strategier och fokusomraden for naringslivsarbete inom kommunen. 2. Verksamhetsplanen - ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarderna tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. 3. Arsrapporten - ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Beslutsunderlag Forslag Naringslivsprogram Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

9 TJANSTESKRIVEL.SE Datum Sida 1(2) Utbildning och arbete, Naringslivskontoret Paul Phillips, Kommunstyrelsen Naringslivsprogram Osby kommun Dnr ^c7/r/j &>03 /y<? Verksamhetsomrade Utbildning och arbetes forslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar kommunstyrelsen besluta - att Osby kommun skall anta det foreslagna Naringslivsprogrammet for den kommande mandatperioden. Sammanfattning Naringslivsprogram ar ett politiskt forankrat styrdokument som faststalls av kommunstyrelsen och redovisar installning till naringslivsarbetet. Tre delar presenteras i dokumentet- Naringslivspolicy, Verksamhetsplan for det kommande aret och Arsrapport over det avgaende aret. Naringslivspolicy syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Detta betraktas som en plattform for vidare arbete i handlingsplanen med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor. Naringslivspolicy definierar naringslivsprogrammet for mandatperioden och faststaller relativt langsiktiga strategier och fokusomraden for naringslivsarbete inom kommunen. Verksamhetsplanen ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarderna tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. Framgangar fran foregaende ar kan vidareutvecklas och atgarder som inte har uppnatt de onskade resultaten granskas sa att nodvandiga andringar kan implementeras. Arsrapporten ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Besoksadress Vastra Storgatan 35 Postadress Utbildning och arbete Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

10 Osby kommun Datum Sida 2(2) Beslutsunderlag Forslag Naringslivsprogram Arende Naringslivspolicy bygger pa fyra principer Naringslivsservice - befintliga foretag, nyetableringar och nystartade foretag Vagen till arbete - arbetsmarknad och utbildning Samhallsutveckling - kommunikation, infrastruktur och miljo Samarbete - internt, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Dokumentet definierar naringslivsprogrammet genom att sammanfattar de fokusomraden for kommunens engagemang i naringslivsfragor i forhallande till de fyra grundprinciperna och innehaller syfte, inriktning och overgripande mal. Programmet varken kan eller skall vara detaljstyrande eller ge svar pa fragor som ror verksamhetsomradets arbete. Verksamhetsplanen specificerar specifika atgarder relaterade till de fyra grundprinciperna som ar avsedda att genomforas under det kommande aret. Ett antal matbara parametral - definieras som skall foljs upp och redovisas for kommunstyrelsen. Arsrapportens format tydligt sammanfattar resultat och nyckeltal relaterat till verksamhetens malsattning for att presentera en analys over verksamhetens arbete och resultat som i sin tur bidrar till beslutsfattandet av nasta ars verksamhetsplan.

11 Naringslivsprogram for naringslivsutveckling i Osby kommun 2015 Faststalld av kommunstyrelsen den / 2014 Programmets syfte Detta dokument syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till och arbete med naringslivsfragor. Programmet ska och kan inte ge nagra fardiga svar pa alia fragor om arbetet utan ska betraktas som en plattform for vidare arbete med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor.

12 Vision Osby kommun 2020 Osby ar en kommun dar vi satter livskvalitet i framsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och tryggt nara naturen. Goda kommunikationer skapar narhet och sparar tid. Var kommun praglas av kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt foretagsklimat och inbjuder medborgarna till inflytande och ansvarstagande. Ett aktivt miljoarbete sakrar en hallbar livsmiljo for kommande generationer. Inledning Osby ar en liten kommun i norra Skane, med cirka invanare och bestar av de tre tatorterna Osby, Lonsboda och Killeberg, som utgor cirka 75% av befolkningen. Resterande 25% ar utspridda pa smaorter och landsbygd. Det finns ett mycket livligt och aktivt naringsliv med en stark tradition av entreprenorskap, vilket avspeglas i det faktum att det finns cirka registrerade foretag i kommunen, varav 95% utgors av smaforetag. Omvarlden forandras snabbare an nagonsin tidigare och dessa forandringar har en direkt inverkan pa den framtida valfarden och valstandet for invanare och naringslivet i Osby kommun. Politiska, tekniska, sociala, ekonomiska, kulturella och demografiska forandringar ar centrala drivkrafter for de synliga forandringarna i befolkningsprofilen i vara samhallen. Potentialen for manniskor och foretag i framtiden ar enorm och affarspotentialen ar inte begransad till storre foretag. Potentialen ar lika stor for smaforetag som vill vaxa, och for nya foretag att vaxa fram, som kan anvanda sina kreativa och innovativa ideer for att bryta igenom och dra nytta av dessa spannande forandringar. Det overgripande malet for Osby kommuns tillvaxtstrategi, ar att skapa gynnsamma forutsattningar for ekonomisk tillvaxt. Det innebar att forvalta och underlatta forandring; - att hjalpa befintliga foretag att vaxa, att framja etableringen av nya foretag och att hjalpa manniskor att utveckla de fardigheter som kravs for forvarvsarbete vilket i grunden bygger tillvaxten i ett samhalle. Dessa mal kan inte uppnas enbart genom naringslivskontorets arbete, utan forutsatter snarare ett nara och effektivt samarbete och samverkan mellan alia verksamhetsomradena i kommunen samt naringslivet. Upplagg Detta dokument bestar av tre delar: Naringslivspolicy, Arsrapport 2014 och Verksamhetsplan Naringslivspolicyn syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Detta betraktas som en plattform for vidare arbete i handlingsplanen med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor. Arsrapport 2014 ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Verksamhetsplan 2015 ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarder tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. Framgangar fran foregaende ar kan vidareutvecklas och atgarder som inte har uppnatt de onskade resultaten granskas sa att nodvandiga andringar kan implementeras.

13 Y OSBY grogrund for ett blomstrande naringsliv \./V/ KOMMUN Naringslivsservice Naringslivspolicy 1. Naringslivsservice Regionen ska erbjuda kompetent arbetskraft, tillvaxtkapital och attraktivt boende for bade foretagaren med familj och for anstallda. Det ska vara enkelt som att starta, etablera, driva och utveckla foretag i Osby kommun. Osby kommun ska erbjuda ett foretagsvanligt klimat, en smidig kommunal forvaltning med god service och hog kvalitet. I var kommun ska den presumtive foretagaren erbjudas andamalsenliga lokaler och/eller mark for nybyggnation och god infrastruktur. presumtiva foretagare relevant information och service i samband med etablering, kvalificerad radgivning, uppfoljning och kontakter med det etablerade naringslivet och dess organisationer. befintliga foretagare relevant information och service, liksom utvecklings- och kompetenshojande projekt, som starker foretagens konkurrenskraft och utvecklar regionens attraktion. 2. Vagen till arbete Manniskor ar, tack och lov, valdigt olika och har diverse talanger och det har aldrig funnits ett sa stort utbud av arbetstillfallen som idag. Ungdomar samt vuxna som star infor livsforandringar maste kanalisera sina talanger for att utveckla de kompetenser som arbetsmarknaden efterfragar. Genom samarbete med skolor ska Osby kommun och naringslivet styra kompetensutvecklingen, ge en introduktion till arbetslivet genom foretagsbesok och forelasningar, skapa mojlighet till arbetslivserfarenhet genom praktik och framja entreprendrskap. Vidareutbildning och kompetensutveckling av vuxna, for att halla anstallda ajour med marknadsutvecklingen och nya kompetenskrav, ar nyckelfaktorer for fortsatt framgang och for att skapa konkurrensfordelar. Naringslivskontoret ska genom samarbete med naringslivet, arbetsformedling och kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), framja socialt ansvarstagande och deltar i projekt med syfte att minska arbetsloshet, besvarande hog ungdomsarbetsloshet, langtidsarbetsloshet samt integration av "nya svenskar".

14 3. Samhallsutveckling Dialogen med naringslivet ar en avgorande faktor for kommunens overgripande samhallsutvecklingsmal, sa att forutsattningar skapas for ekonomisk tillvaxt och sysselsattningsmojligheter for medborgarna. Det ar av vikt att utvecklingen av naringslivet sker parallellt med andra mal for samhallsutveckling. Miljopolicy och bevarandet av naturen ar viktiga aspekter som bidrar till den attraktionskraft som lockar fler invanare till kommunen. Osby kommun ska fortsatta att utveckla sina goda kommunikationer, med tag- och vagforbindelser, med syftet att erbjuda logistik av forsta klass, for saval industri som pendlare och turister. Utvecklingen av infrastrukturen for industriella omraden ar viktig, t ex ombyggnaden av den industriella jarnvagsterminalen, och interregionala vagforbindelser. Planarbete, markexploatering och utveckling av attraktiva byggfardiga industriomraden, kravs for tillvaxt, samt ett program for centrumutveckling i tatorten och landsbygdsutveckling for att stimulera handel. IT och telekommunikation ar fundamental for foretag i denna digitala era, och kommunen jobbar standigt for att foretagen ska ha en modern och effektiv digital kommunikationsplattform. Miljo- och energifragor ar i fokus for naringslivet genom framjande av rena och fornyelsebara energilosningar, samt uppmuntring av energieffektiviseringar, minskade fororeningar och koldioxidutslapp. Miljo- och klimatfragor, ar en central aspekt av en orts attraktionskraft och bidrar direkt till inflyttning, ny arbetskraft samt vittnar om kompetens hos kommunens arbetsgivare. 4. Samarbete Effektivt samarbete ar en viktig framgangsfaktor for att mojliggora framsteg och att uppna vara mal for naringslivet och samhallet. I en global ekonomi behoveraven de storsta och mest kraftfulla aktorerna samarbetspartners. For ett litet samhalle som Osby, ar samarbete en overlevnadsfraga och det redan goda samarbete som finns maste vidareutvecklas och vi maste vaga bryta ny mark, soka nya samarbetsomraden och hitta nya partners pa ett nyskapande satt. Det huvudsakliga malet ar ett gott och valfungerande samarbete pa lokal niva och en verkansfull naringslivsservice fran kommunen. Samarbete och dialog med lokala naringslivsorganisationer ar av yttersta vikt och utvalda specifika projekt stodjs av kommunen genom ekonomiskt bidrag. Regionalt, interregionalt, nationellt och internationellt samarbete spelar en viktig roll. Kommunen forbinder sig att folja riktlinjer, strategier och mal fran EU, riksniva, Region Skane och Skane Nordost, for att stimulera tillvaxt i kommunen. Kommunen ska hjalpa foretag i kommunen med natverkande mojligheter och att soka bidrag till specifika tillvaxt- och utvecklingsprojekt. Ett bra och fungerande internt samarbete mellan de olika verksamheterna, tjansteman, namnder och politiker i kommunen ar en viktig ingrediens i en valfungerande naringslivsservice. Kommunen stravar efter att ha en effektiv kommunikation mellan olika verksamheter, enkla rutiner och forfarande som leder till en snabb och effektiv leverans av tjanster till naringslivet.

15 Arsrapport 2014 (Enligt senaste tillgangliga statistik) Osby Naringslivsstruktur Samtliga foretagsformer Oversikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild naringsverksamhet Aktivforandring AB HKB Enskild Total Aktiva foretag vid periodens borjan Nystartade Konkurser Ovriga pa obestand Ovriga forandringar Aktiva foretag vid periodens slut Nettoforandring Senast uppdaterad Antal aktiva foretag per bransch enl SNI 2007 periodvis Tillverkning Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Fastighetsverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjanster och andra stodtjanster Transport och magasinering Finans- och forsakringsverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Branschtillhorighet okand 10 8 Hotell- och restaurangverksamhet 6 7 Vard och omsorg 5 5 Annan serviceverksamhet 5 5 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 4 Kultur, ndje och fritid 4 4 Utbildning 2 3 Forsorjning av el, gas, varme och kyla 1 1

16 Kommunens storsta foretag De 20 foretagen med hogst nettoomsattning 2013 i kommunen Foretag Omsattning (Tkr) Omsattning (Tkr) Antal anstallda i kommunen Lekolar Enertech AB / Osby Parca (308 totalt) Cejn (384 totalt) BRIO Swansons Travel Brod Johansson Tra SRS Sjolanders Osby Glas Affari Triplan Ekstrand & Son /61 Heinz Nilssons Plat Osby Mekan Nissma ICA Citymarket Trio Perfekta Drivabolagen Johpomek Protech Mec-Con

17 Nyforetaqande JO 20 0,, Foretag registrerade 2010 Foretag registrerade 2011 Foretag registrerade 2012 Antal arbetstillfallen. Forvarvsarbetande 16+ ar med arbetsplats i kommunen (daqbefolkninq) (RAMS) efter reqion och ar

18 Svenskt Naringsliv Foretagsklimat Ranking 2014 TOTALRANKING: 77 (-41) RANKING: ENKAT Har kan du se hur Osby har piacerat sis i de rankingar som baseras pa Svenskt Naringslivs ariiga foretagarenkat. Ranking 2014 baseras pa enkatsvar fran hosten /- ENKATFRAGA Service tilhbretag Tillampning av lagar och regler Konkurrens med foretag Tillgang till kompetens Vagnat tag- octi flyg Tele-och IT-nat Sammanfattande omdome Allmanhetens attityder till foretagande Kommunpolitikernas attityder till foretagande Tjanstemans attityder till foretagande Medias attityder till foretagande Skolans attityder till foretagande RANKING: STATISTIK Har kan du se hur kommunen har piacerat sig I de rankingar som baseras pa statistik fran SCO. +/- FAKTOR Nyforetagsamhet Andel i arbete Komrnunalskatt Marknadsforsorjnlng Foretagande Entreprenader

19 Benchmarking SKNO Foretagsklimat och Insikt Nulage indikatorer hosten 2014 Lokalt foreta g s Id imn f. maj Beryg yanking) Betyg (ranking) per kommun Sammanfattande omdome om foretagskiimatet i kommunen Kommunens service till foretagen Kommunala politikers attityder till foretagande Kommunala tjanstemans attityder till foretagande Bromolla 3,45 (97) 3,27 (106) 3,71 (92) 3,71 (54) Ha'ssleholm 3,10 (203) 2,92 (211) 3,34 (191) 3,11(222) Horby 3,59 (63) H E 3.49 (48)H 3,74 (85) 3,61 (73) Kristianstad 3,25 (154) 3,11 (154) 3,35(184) 3,19 (199) Osby 3 65 (52) 3,30 (98) 3,78 (78) 3,48(102) 6 Goinge 2,97 (235) 2,91 (216) 3,48 (145) 3,35 (148) Snitt SKNO 3,34 3,17 3,57 3,41 SKL Service id a tiling Insikt 2013 NKi per kommun Totalt Brandtillsyn Bygglov Markupplatelse Miljo & Halsoskydd Serveringstillstand Osby Bromolla _ Horby _ Kristianstad Betygsindex per servfceomrade Information Tillganglighe t Bemdtande Kompetens Rattssakei+ie t Effektivitet Osby Bromolla Horby Kristianstad Hassleholm Insiktsma'tning ej genomford 201 Ostra GSinge Insiktsma'tning ej genomford 2013 Betygsskala >80 Mycket hog Hogt Godkant

20 Verksamhetsplan Naringslivsservice 1.1 Foretagsklimat Arsplan Tillhandahallande av "oppen dorr"-policy pa naringslivskontoret sa att alia naringslivsfragor kan besvaras snabbt och direkt, eller hanvisas till behorigt ombud som har ratt kompetens och befogenhet att hantera arendet. Naringslivskontoret skall effektivt koordinera politiker, kommunledning, tjansteman och lampliga verksamheter inom kommunen for att behandla fragor pa ett korrekt och effektivt satt. Naringslivskontoret jobbar aktivt med aktiviteter som relaterar till de indikatorer som bevakas av Svenskt Naringsliv. Benchmark Benchmark 1: Svenskt Naringsliv Foretagsklimat Mal: Totalrankning battre an 50. Lagst betyget fyra i alia kategorier. Foretagskiimatet definieras och mats varje ar av Svenskt Naringsliv genom en enkatundersokning och rankning av det lokala foretagskiimatet i Sveriges 290 kommuner. Ett flertal kategorier mats och bedoms av deltagande foretag i kommunen (ca 150 respondenter). Kommunen mottarett betyg (1-6) i varje kategori samt en rangordning bland alia kommuner (1-290). Rankingmetoden ar relativ i forhallande till andra kommuner, emedan betyget arett absolut matt. Identifiera trender och utveckla en atgardsplan for kategorier som inte uppnar malen, eller visar pa betydande negativ utveckling. Benchmark 2: Osby kommun och Osby Naringslivs egen undersokning. Mal: Lagst betyget fyra i alia servicekategorier (betygsskala 1-6). 1.2 Service till foretag Effektiv kommunikation och samarbete mellan kommunens olika verksamheter ar en absolut nodvandighet inom kommunen, for att tillhandahalla en kompetent, effektiv och korrekt behandling av ett brett spektrum fragor. Foretag kraver relevant information, radgivning och korrekt hantering av forfarande. Till exempel tillstand for byggande, serveringstillstand, miljofragor och ansokningar om bidrag. Arsplan For att ytterligare forbattra Osby kommuns service till foretag, ar forhoppningen att en naringslivsservicegrupp med representanter fran olika verksamheter, skall kunna etableras under Denna grupp kommer att ta upp fragor som beror naringslivet med syfte att skapa informationsutbyte, bevaka aktuella fragor och projekt samt vidta lampliga atgarder vid behov. Benchmark: SKL Insikt SKL Insikt ar en servicematning av kommunernas myndighetsutovning som kommunen beslutar att delta i enligt SNKO-overenskommelsen. SKL-undersokningen ar en kvalitetsmatning av den kommunala myndighetsutovningen och servicen gentemot foretag. Oppna jamforelser Foretagsklimat visar inom vilka omraden foretagarna anser att myndighetsutovningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behover bli battre pa. Undersokningen omfattarfem myndighetsomraden: brandtillsyn, bygglov, markupplatelse, miljo- och halsoskydd samt serveringstillstand. For dessa fern omraden stalls fragor kring sex serviceomraden (kvalitetsfaktorer): information, tillganglighet, bemotande, kompetens, rattssakerhet och effektivitet. Mal: minst 80% NKI (nojd kund index) inom alia myndighetsomraden och serviceomraden.

21 1.3 Nystartade foretag Skapandet av nya foretag ar avgorande for naringslivet i Osby kommuns framtida valbefinnande. Nya foretag startas av manniskor i alia aldrar och med olika bakgrunder och det ar viktigt att kommunen stodjer ett brett utbud av stodatgarder. Osby kommun ska erbjuda den presumtive foretagaren relevant information och kvalificerad radgivning. Vi skall i samverkan med lokalt naringsliv verka for en fortsatt positiv utveckling av den ideella foreningen Osby NyforetagarCentrum, vars framsta uppgift ar att ge professionell, kostnadsfri och konfidentiell radgivning till personer som bar pa ideer om eget foretagande. Arsplan: Samarbete och stod for NyforetagarCentrum och andra aktorer inom omradet for skapande av arbetstillfallen. Mal: Minst 60 nystartade foretag per ar. Minst 40 Nyforetagarcenter-radgivningstillfallen per ar och tva "Starta egef'-kvallsmoten. Okning av aktiviteter riktade mot manniskor med utlandsk bakgrund, kvinnor och skapandet av kreativa och kulturella naringar. Mal: Nyforetagarbarometern rankning hogre an 75. Bevakning: Nyforetagarcentrums statistik, SCB. Arsplan: Foretagskuvos - stod till eget Konceptet startades ar 2009 med syfte att stodja nya foretagsideer i samarbete med bl.a. Osby Naringsliv. Kuvosmodellens grund ar ett natverk av intressenter inom radgivning, finansiering, mentorverksamhet samt fastighetsagare. Mojligheten finns att far tillgang till lokaler som ar subventionerade i upp till tre ar. Mal: Fortsatt med det nuvarande programmet for de foretag som idag har ett kontrakt, men utveckla ett nytt system som kan erbjuda andra typer av stod, till exempel mojligheten till en Business Inspiration Centre i BRIO hus for unga foretagare. 2. Vagen till arbete Arsplan: Entreprenorskap i skolor. Ungdomar saknar manga ganger en utstakad plan for sina liv och yrkesval i framtiden. Att prova olika saker ar naturligt och deltagandet i entreprenorverksamhet utvecklar det entreprenoriella synssattet och oppnar kanske dorren for att en gang starta eget foretag. Personer med entreprenoranda ar eftertraktade i storre foretag, for att arbeta med och leda produktutveckling av nya och skraddarsydda produkter for nya malgrupper - idag kallas de "intraprenorer"! Ett nara samarbete mellan naringsliv och grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och yrkesutbildning beframjas av kommunen. Mal: Delaktighet i och stod av UF-projekt, Yrkesmassan, foretagsbesok for skolor och praktikmojligheter. Arsplan: Nyforetagare med utlandsk bakgrund. Projekt for att hjalpa personer med utlandsk bakgrund startar nya foretag. Mal: Minst tva seminarier i samarbete med ALMI IFS, kommuns arbetsmarknadsenhet och andra aktorer. Arsplan: Arbetsmarknaden. En dialog med arbetsmarknadens aktorer ar viktig for att forbereda ungdomar och arbetslosa kommer in pa arbetsmarknaden, skapa mojligheter for arbetslosa och for att styra arbetsrelaterade utbildningsinsatser for att hjalpa manniskor fa nya fardigheter i linje med arbetsmarknadens behov. Mal: Minst fyra moten med kommunens arbetsmarknadsenhet och tva moten med regionala arbetsmarknadsradet inklusive Arbetsformedling.

22 3. Samhallsutveckling Arsplan: Industrispar och industriomrade nordost. Mal: Naringslivskontoret ansvarar for fardigstallandet av en strategisk plan for utvecklingen av industriomrade nordost i samband med utbyggnaden av industrisparet samt etableringen av en marknadsfdringsgrupp tillsammans med lokala foretag, Osby Tag och andra aktorer. Projektet ingar i Naringslivsservicegruppen for dialog med plan- och bygg- och miljoverksamheter. Genom struktur och utformning av industriomraden ges naringslivet mojlighet att paverka den framtida naringslivsstrukturen. Arsplan: Utbyggnad av fibernat Mal: Ordna informationsmoten for naringslivet, marknadsfora och delta i planeringen av utbyggnaden till industriella omraden, handel i centrum samt foretagare pa landsbygden. Samarbete med IP-Only och kommunens bredbandssamordnare. Arsplan: Miljo Mal: Inom Naringslivsservicegruppen etablera ett miljorad med syfte att utveckla en strategi for ett miljo-och energiprogram for naringslivet. Overvaka framstegen av utvecklingen av omradet Ventilen och andra pagaende detaljplaner. Arsplan: Industrimark och lokaler Mal: I Osby kommun ska den presumtive foretagaren erbjudas andamalsenliga lokaler liksom mark for nybyggnation. Lediga lokaler skall formedlas. Mal: I samband med Naringslivsservicegruppen (plan & bygg, miljo) fardigstalla detaljplanen for ett nytt byggfardigt industri/handelsomrade; Lars Dufwa. Undersoka efterfragan for existerande ledig industrimark och utveckla en marknadsfdringsplan samt undersoka om byggfardiga tomter ar mer eftertraktade jamfort med ra mark. 4. Samarbete Osby kommun ska medverka till samarbete inom alia omraden som gynnar det lokala naringslivet och/eller bidrar till att oka kommunens attraktionskraft ur etablerings- och inflyttningshanseende. Samverkan mellan Osby kommun och Osby Naringsliv och dess representanter. Samarbete med organisationer som tillhandahallertjanster/kunskap som foretagen har behov av, lokalt och regionalt. Stimulera till samarbete mellan foretagarforeningar, inom och mellan branscher, natverksbyggande osv. Samverkan med skolan, hogstadiet - hogskola, betraffande naringslivets behov av kompetensforsorjning, forskning & utvecklingsprojekt och kompetensutveckling. Medverkan i regionala, nationella och internationella projekt som starker foretagens konkurrenskraft, skapar kontakter eller utvecklar regionens attraktionskraft. Tillsammans med kommunerna i Skane Nordost med syfte att genom langsiktig satsning utveckla ett allt battre regionalt foretagsklimat. Som underlag for arbetet finns handlingsplan innehallande de gemensamma naringslivsaktiviteter som skall genomforas under aret.

23 4.1 Lokalt Osby Naringsliv ekonomisk forening ar var huvudsamarbetspartner pa den lokala nivan och kommunen forbinder sig till fortsatt finansiellt stod for olika ON-projekt, Osby Shopping och Lonsboda Kopmannagille. Arsplan: Osby Naringsliv Mal: Foretagsluncher ca tio ggr, Osby Shopping-aktiviteter, Osby Outlet, Lonsboda Kopmannagilleaktiviteter, industriprojekt med samarbetspartners Linnaeus Technical Centre (Linneuniversitetet) och Almhult kommun samt IUC Skane (Industriella Utvecklings Centra) i samverkan med SKNO, natverket kvinnliga foretagare, natverket unga foretagare (mojligtvis i samarbete med JCI Junior Chamber International), BRA kan bli battre projekt (dialog med kommunledningen), kompetensutveckling (minst tre workshops/kurser t ex LOU), hemsida och nyhetsbrev, foretagsregister och en inspirationskvall under hosten Arsplan: Foretagsbesok Mal: Minst 60 foretagsbesok inklusive tio besok med tva politiker och tva medfoljande tjansteman. Arsplan: Kommunikationsstrategi Aktuell naringslivsinformation i Allt om Osby ca 20 ggr/ar, pressreleaser i Norra Skane, information via hemsida, sociala medier och andra kanaler (samarbete med kommunens kommunikator). 4.2 Regionalt Arsplan: Skane Nordost Tillsammans med kommunerna i Skane Nordost med syfte att genom langsiktig satsning utveckla ett allt battre regionalt foretagsklimat. Som underlag for arbetet finns handlingsplan innehallande de gemensamma naringslivsaktiviteter som skall genomforas under aret. Mal: Delta i moten och aktiviteter relaterade till Skane Nordosts verksamhetsplan Malbild 2020 och Aktivitetsplan Arsplan: Region Skane - Naringslivsprogram for Skane 1. Hall ihop regionen - vi har ett mal om en sammanhallen region. 2. Hantera den internationella konkurrensen, dra nytta av intemationalisering och Oresundsintegrationen - vi har ett mal om ett internationellt och konkurrenskraftigt naringsliv. 3. Erbjud ratt utbildning och tillvarata kompetens/-er med oppet sinne - vi har ett mal om ett oppet och kompetent naringsliv. 4. Framja innovation, dra nytta av styrkeomraden, attrahera kapital och kompetens - vi har ett mal om ett attraktivt och blomstrande naringsliv. 5. Ge forutsattningar for entreprenorskap och intraprenorskap i bade privat och offentlig sektor - vi har ett mal om ett aktivt entre- och intraprenorskap. Mal: Delta i moten och aktiviteter relaterade till Region Skanes naringslivsprogram for Skane samt informera naringslivet i Osby. Arsplan: Nationell - Regeringskansliets strategier for naringsliv, handel, regional tillvaxt och konsumentpolitik Naringspolitik huvudomraden - Forenkla for foretagen, innovationsstrategi, mineralstrategi, trygghetssystemen for foretagare, kvinnors foretagande, foretagare med utlandsk bakgrund, ungas foretagande, miljoteknik, konkurrens, handel - hallbart foretagande (CSR) konsumentpolitik, e-handel. Mal: Folja nationella politiska riktlinjer, bevaka trender, informera Osby naringsliv om olika direktiv och mojligheter.

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset, klockan 08:30-11:45 Ajournering for fika klockan 9:40-10:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015

ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 ÖPPNA JÄMFÖRELSER Företagsklimat 2015 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNERNAS MYNDIGHETSUTÖVNING Dagordning 09:30-09:40 Välkommen! Joakim Feldt, SKL 09:40-10:00 Resultat från ÖJ Företagsklimat, Jan Torége, SKL

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2014

Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Verksamhetsplan Näringsliv 2014 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Nybro kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Nybro kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Nybro kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 64. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan.

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015 Tanums kommun. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 Tanums kommun En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Tanums kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 58. Medelvärdet för samtliga kommuner är 68. Jämfört

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa

Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Vi hjälper näringslivet i Östra Göinge att växa Östra Göinge har en stark tradition av småföretag och industriproduktion. Vi har ett strategiskt läge i nordöstra Skåne med närhet till flera större städer,

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin.

Här följer de mål och visioner som påverkar näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin beskriver på ett övergripande sätt arbetsinriktning för att förverkliga hur kommunen ska arbeta långsiktigt för att nå kommunfullmäktiges vision och mål. Näringslivsstrategin ska ange

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Näringslivsarbetet i Bromölla

Näringslivsarbetet i Bromölla Näringslivsarbetet i Bromölla Kort kommun- och näringslivsbeskrivning Övergripande mål / Organisation Näringslivsplan/ Verksamhetsområden Utveckling av befintligt näringsliv Företagsservice Ökat nyföretagande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19

Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Kallelse Sammanträdesdatum 2013-11-19 Plats Inlandsrummet Tid Tisdagen den 19 november kl. 13:00-18:00 Ledamöter Jane Bredin (M) Ordförande Glenn Ljunggren (S) Oppositionsledare Björn Saletti (V) Göran

Läs mer

Tydligare skolpengsbeslut

Tydligare skolpengsbeslut 2012-11-22 Tydligare skolpengsbeslut PM om hur kommunernas skolpengsbeslut kan utformas för att bli mer transparenta Bakgrund Sedan de nya reglerna om bidrag på lika villkor började tillämpas år 2010 har

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av Näringslivsverksamheten Krokoms kommun 17 november 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 8 1

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel

Näringslivsstrategi. Vision, mål, medel Näringslivsstrategi Vision, mål, medel 2006 Visionen Med sitt annorlunda företagsvänliga klimat och förträffliga läge är Ystad den naturliga miljön för företag och familj. Huvudpunkterna i Näringslivsstrategin

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15

Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Dnr 30-2013:1933 Ansökningar om att starta fristående skola inför läsåret 2014/15 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag

Insikt 2015. En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Insikt 2015 En servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag Sammanfattning Laholms kommuns Nöjd-Kund-Index (NKI) är 72. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68. Jämfört med

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer