KALLELSE. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2015-01-09"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Sida 1(1) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Tid: onsdag den 21 januari 2015 Klockan 08:30 Plats: Sammantradesrum 3 Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande av dagordning 3. Information 4. Naringslivsprogram Osby Kommun 5. Lonsboda Pistolskytteklubb 6. Bidrag till fristaende verksamheter och interkommunal ersattning 7. Uppfoljning av tillsyn i Osby kommun 8. Ansokan om medel ur Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond Ingmar Bernthsson Ordforande Amra Eljami Sekreterare

2 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 2(9) Sam ntradesdatum Arbetsutskottet for utbildning och arbete Arendelista Godkannande av dagordning 3 Information 4 Naringslivsprogram Osby Kommun 5 Lonsboda Pistolskytteklubb 6 Bidrag till fristaende verksamheter och interkommunal ersattning 7 Uppfoljning av tillsyn i Osby kommun 8 Ansokan om medel ur Landsfiskal Johannes Brown och fru Teresia Browns minnesfond 9 Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

3

4 OSBY SAMMANTRADESPROTOKOLL 3(9) KOMMUN Arbetsutskottet for utbildning och arbete Sammantradesdatum Godkannande av dagordning Dagordningen godkanns. Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

5

6 OSBY KOMMUN Arbetsutskottet for utbildning och arbete SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 4(9) Information Fri information Delegationsordning Distansutbildningar Socialajouren Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

7

8 SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 5(9) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Naringslivsprogram Osby Kommun Dnr2015ks Verksamhetsomrade Utbildning och arbetes forslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar kommunstyrelsen besluta: att Osby kommun skall anta det foreslagna Naringslivsprogrammet for den kommande mandatperioden. Sammanfattning Naringslivsprogram ar ett politiskt forankrat styrdokument som faststalls av kommunstyrelsen och redovisar installning till naringslivsarbetet. Tre delar presenteras i dokumentet: 1. Naringslivspolicy - syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Naringslivspolicy definierar naringslivsprogrammet for mandatperioden och faststaller relativt langsiktiga strategier och fokusomraden for naringslivsarbete inom kommunen. 2. Verksamhetsplanen - ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarderna tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. 3. Arsrapporten - ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Beslutsunderlag Forslag Naringslivsprogram Justerandes sign Expedierat Utdragsbestyrkande

9 TJANSTESKRIVEL.SE Datum Sida 1(2) Utbildning och arbete, Naringslivskontoret Paul Phillips, Kommunstyrelsen Naringslivsprogram Osby kommun Dnr ^c7/r/j &>03 /y<? Verksamhetsomrade Utbildning och arbetes forslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar kommunstyrelsen besluta - att Osby kommun skall anta det foreslagna Naringslivsprogrammet for den kommande mandatperioden. Sammanfattning Naringslivsprogram ar ett politiskt forankrat styrdokument som faststalls av kommunstyrelsen och redovisar installning till naringslivsarbetet. Tre delar presenteras i dokumentet- Naringslivspolicy, Verksamhetsplan for det kommande aret och Arsrapport over det avgaende aret. Naringslivspolicy syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Detta betraktas som en plattform for vidare arbete i handlingsplanen med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor. Naringslivspolicy definierar naringslivsprogrammet for mandatperioden och faststaller relativt langsiktiga strategier och fokusomraden for naringslivsarbete inom kommunen. Verksamhetsplanen ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarderna tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. Framgangar fran foregaende ar kan vidareutvecklas och atgarder som inte har uppnatt de onskade resultaten granskas sa att nodvandiga andringar kan implementeras. Arsrapporten ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Besoksadress Vastra Storgatan 35 Postadress Utbildning och arbete Osby Telefon vx Fax E-post Hemsidawww.osby.se PlusGiro Organisationsnr Bankgiro

10 Osby kommun Datum Sida 2(2) Beslutsunderlag Forslag Naringslivsprogram Arende Naringslivspolicy bygger pa fyra principer Naringslivsservice - befintliga foretag, nyetableringar och nystartade foretag Vagen till arbete - arbetsmarknad och utbildning Samhallsutveckling - kommunikation, infrastruktur och miljo Samarbete - internt, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt Dokumentet definierar naringslivsprogrammet genom att sammanfattar de fokusomraden for kommunens engagemang i naringslivsfragor i forhallande till de fyra grundprinciperna och innehaller syfte, inriktning och overgripande mal. Programmet varken kan eller skall vara detaljstyrande eller ge svar pa fragor som ror verksamhetsomradets arbete. Verksamhetsplanen specificerar specifika atgarder relaterade till de fyra grundprinciperna som ar avsedda att genomforas under det kommande aret. Ett antal matbara parametral - definieras som skall foljs upp och redovisas for kommunstyrelsen. Arsrapportens format tydligt sammanfattar resultat och nyckeltal relaterat till verksamhetens malsattning for att presentera en analys over verksamhetens arbete och resultat som i sin tur bidrar till beslutsfattandet av nasta ars verksamhetsplan.

11 Naringslivsprogram for naringslivsutveckling i Osby kommun 2015 Faststalld av kommunstyrelsen den / 2014 Programmets syfte Detta dokument syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till och arbete med naringslivsfragor. Programmet ska och kan inte ge nagra fardiga svar pa alia fragor om arbetet utan ska betraktas som en plattform for vidare arbete med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor.

12 Vision Osby kommun 2020 Osby ar en kommun dar vi satter livskvalitet i framsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och tryggt nara naturen. Goda kommunikationer skapar narhet och sparar tid. Var kommun praglas av kreativitet och samverkan, erbjuder ett livskraftigt foretagsklimat och inbjuder medborgarna till inflytande och ansvarstagande. Ett aktivt miljoarbete sakrar en hallbar livsmiljo for kommande generationer. Inledning Osby ar en liten kommun i norra Skane, med cirka invanare och bestar av de tre tatorterna Osby, Lonsboda och Killeberg, som utgor cirka 75% av befolkningen. Resterande 25% ar utspridda pa smaorter och landsbygd. Det finns ett mycket livligt och aktivt naringsliv med en stark tradition av entreprenorskap, vilket avspeglas i det faktum att det finns cirka registrerade foretag i kommunen, varav 95% utgors av smaforetag. Omvarlden forandras snabbare an nagonsin tidigare och dessa forandringar har en direkt inverkan pa den framtida valfarden och valstandet for invanare och naringslivet i Osby kommun. Politiska, tekniska, sociala, ekonomiska, kulturella och demografiska forandringar ar centrala drivkrafter for de synliga forandringarna i befolkningsprofilen i vara samhallen. Potentialen for manniskor och foretag i framtiden ar enorm och affarspotentialen ar inte begransad till storre foretag. Potentialen ar lika stor for smaforetag som vill vaxa, och for nya foretag att vaxa fram, som kan anvanda sina kreativa och innovativa ideer for att bryta igenom och dra nytta av dessa spannande forandringar. Det overgripande malet for Osby kommuns tillvaxtstrategi, ar att skapa gynnsamma forutsattningar for ekonomisk tillvaxt. Det innebar att forvalta och underlatta forandring; - att hjalpa befintliga foretag att vaxa, att framja etableringen av nya foretag och att hjalpa manniskor att utveckla de fardigheter som kravs for forvarvsarbete vilket i grunden bygger tillvaxten i ett samhalle. Dessa mal kan inte uppnas enbart genom naringslivskontorets arbete, utan forutsatter snarare ett nara och effektivt samarbete och samverkan mellan alia verksamhetsomradena i kommunen samt naringslivet. Upplagg Detta dokument bestar av tre delar: Naringslivspolicy, Arsrapport 2014 och Verksamhetsplan Naringslivspolicyn syftar till att pa ett overgripande plan ange malen med och inriktningen for kommunens hallning till naringslivsfragor. Detta betraktas som en plattform for vidare arbete i handlingsplanen med saval naringslivsservice som mer overgripande fragor. Arsrapport 2014 ar en redovisning av nulaget enligt senast tillganglig information och statistik. Nyckeltal over foretagsklimat, extern- och intern statistik, samt en resultatoversyn som mater prestationer i forhallande till foregaende ars mal. Verksamhetsplan 2015 ar en handlingsplan for det kommande aret som styrs av naringslivspolicyn men atgarder tar ocksa hansyn till aktuella resultat redovisade i arsrapporten. Framgangar fran foregaende ar kan vidareutvecklas och atgarder som inte har uppnatt de onskade resultaten granskas sa att nodvandiga andringar kan implementeras.

13 Y OSBY grogrund for ett blomstrande naringsliv \./V/ KOMMUN Naringslivsservice Naringslivspolicy 1. Naringslivsservice Regionen ska erbjuda kompetent arbetskraft, tillvaxtkapital och attraktivt boende for bade foretagaren med familj och for anstallda. Det ska vara enkelt som att starta, etablera, driva och utveckla foretag i Osby kommun. Osby kommun ska erbjuda ett foretagsvanligt klimat, en smidig kommunal forvaltning med god service och hog kvalitet. I var kommun ska den presumtive foretagaren erbjudas andamalsenliga lokaler och/eller mark for nybyggnation och god infrastruktur. presumtiva foretagare relevant information och service i samband med etablering, kvalificerad radgivning, uppfoljning och kontakter med det etablerade naringslivet och dess organisationer. befintliga foretagare relevant information och service, liksom utvecklings- och kompetenshojande projekt, som starker foretagens konkurrenskraft och utvecklar regionens attraktion. 2. Vagen till arbete Manniskor ar, tack och lov, valdigt olika och har diverse talanger och det har aldrig funnits ett sa stort utbud av arbetstillfallen som idag. Ungdomar samt vuxna som star infor livsforandringar maste kanalisera sina talanger for att utveckla de kompetenser som arbetsmarknaden efterfragar. Genom samarbete med skolor ska Osby kommun och naringslivet styra kompetensutvecklingen, ge en introduktion till arbetslivet genom foretagsbesok och forelasningar, skapa mojlighet till arbetslivserfarenhet genom praktik och framja entreprendrskap. Vidareutbildning och kompetensutveckling av vuxna, for att halla anstallda ajour med marknadsutvecklingen och nya kompetenskrav, ar nyckelfaktorer for fortsatt framgang och for att skapa konkurrensfordelar. Naringslivskontoret ska genom samarbete med naringslivet, arbetsformedling och kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), framja socialt ansvarstagande och deltar i projekt med syfte att minska arbetsloshet, besvarande hog ungdomsarbetsloshet, langtidsarbetsloshet samt integration av "nya svenskar".

14 3. Samhallsutveckling Dialogen med naringslivet ar en avgorande faktor for kommunens overgripande samhallsutvecklingsmal, sa att forutsattningar skapas for ekonomisk tillvaxt och sysselsattningsmojligheter for medborgarna. Det ar av vikt att utvecklingen av naringslivet sker parallellt med andra mal for samhallsutveckling. Miljopolicy och bevarandet av naturen ar viktiga aspekter som bidrar till den attraktionskraft som lockar fler invanare till kommunen. Osby kommun ska fortsatta att utveckla sina goda kommunikationer, med tag- och vagforbindelser, med syftet att erbjuda logistik av forsta klass, for saval industri som pendlare och turister. Utvecklingen av infrastrukturen for industriella omraden ar viktig, t ex ombyggnaden av den industriella jarnvagsterminalen, och interregionala vagforbindelser. Planarbete, markexploatering och utveckling av attraktiva byggfardiga industriomraden, kravs for tillvaxt, samt ett program for centrumutveckling i tatorten och landsbygdsutveckling for att stimulera handel. IT och telekommunikation ar fundamental for foretag i denna digitala era, och kommunen jobbar standigt for att foretagen ska ha en modern och effektiv digital kommunikationsplattform. Miljo- och energifragor ar i fokus for naringslivet genom framjande av rena och fornyelsebara energilosningar, samt uppmuntring av energieffektiviseringar, minskade fororeningar och koldioxidutslapp. Miljo- och klimatfragor, ar en central aspekt av en orts attraktionskraft och bidrar direkt till inflyttning, ny arbetskraft samt vittnar om kompetens hos kommunens arbetsgivare. 4. Samarbete Effektivt samarbete ar en viktig framgangsfaktor for att mojliggora framsteg och att uppna vara mal for naringslivet och samhallet. I en global ekonomi behoveraven de storsta och mest kraftfulla aktorerna samarbetspartners. For ett litet samhalle som Osby, ar samarbete en overlevnadsfraga och det redan goda samarbete som finns maste vidareutvecklas och vi maste vaga bryta ny mark, soka nya samarbetsomraden och hitta nya partners pa ett nyskapande satt. Det huvudsakliga malet ar ett gott och valfungerande samarbete pa lokal niva och en verkansfull naringslivsservice fran kommunen. Samarbete och dialog med lokala naringslivsorganisationer ar av yttersta vikt och utvalda specifika projekt stodjs av kommunen genom ekonomiskt bidrag. Regionalt, interregionalt, nationellt och internationellt samarbete spelar en viktig roll. Kommunen forbinder sig att folja riktlinjer, strategier och mal fran EU, riksniva, Region Skane och Skane Nordost, for att stimulera tillvaxt i kommunen. Kommunen ska hjalpa foretag i kommunen med natverkande mojligheter och att soka bidrag till specifika tillvaxt- och utvecklingsprojekt. Ett bra och fungerande internt samarbete mellan de olika verksamheterna, tjansteman, namnder och politiker i kommunen ar en viktig ingrediens i en valfungerande naringslivsservice. Kommunen stravar efter att ha en effektiv kommunikation mellan olika verksamheter, enkla rutiner och forfarande som leder till en snabb och effektiv leverans av tjanster till naringslivet.

15 Arsrapport 2014 (Enligt senaste tillgangliga statistik) Osby Naringslivsstruktur Samtliga foretagsformer Oversikt - aktiva aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt enskild naringsverksamhet Aktivforandring AB HKB Enskild Total Aktiva foretag vid periodens borjan Nystartade Konkurser Ovriga pa obestand Ovriga forandringar Aktiva foretag vid periodens slut Nettoforandring Senast uppdaterad Antal aktiva foretag per bransch enl SNI 2007 periodvis Tillverkning Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Fastighetsverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjanster och andra stodtjanster Transport och magasinering Finans- och forsakringsverksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Branschtillhorighet okand 10 8 Hotell- och restaurangverksamhet 6 7 Vard och omsorg 5 5 Annan serviceverksamhet 5 5 Informations- och kommunikationsverksamhet 5 4 Kultur, ndje och fritid 4 4 Utbildning 2 3 Forsorjning av el, gas, varme och kyla 1 1

16 Kommunens storsta foretag De 20 foretagen med hogst nettoomsattning 2013 i kommunen Foretag Omsattning (Tkr) Omsattning (Tkr) Antal anstallda i kommunen Lekolar Enertech AB / Osby Parca (308 totalt) Cejn (384 totalt) BRIO Swansons Travel Brod Johansson Tra SRS Sjolanders Osby Glas Affari Triplan Ekstrand & Son /61 Heinz Nilssons Plat Osby Mekan Nissma ICA Citymarket Trio Perfekta Drivabolagen Johpomek Protech Mec-Con

17 Nyforetaqande JO 20 0,, Foretag registrerade 2010 Foretag registrerade 2011 Foretag registrerade 2012 Antal arbetstillfallen. Forvarvsarbetande 16+ ar med arbetsplats i kommunen (daqbefolkninq) (RAMS) efter reqion och ar

18 Svenskt Naringsliv Foretagsklimat Ranking 2014 TOTALRANKING: 77 (-41) RANKING: ENKAT Har kan du se hur Osby har piacerat sis i de rankingar som baseras pa Svenskt Naringslivs ariiga foretagarenkat. Ranking 2014 baseras pa enkatsvar fran hosten /- ENKATFRAGA Service tilhbretag Tillampning av lagar och regler Konkurrens med foretag Tillgang till kompetens Vagnat tag- octi flyg Tele-och IT-nat Sammanfattande omdome Allmanhetens attityder till foretagande Kommunpolitikernas attityder till foretagande Tjanstemans attityder till foretagande Medias attityder till foretagande Skolans attityder till foretagande RANKING: STATISTIK Har kan du se hur kommunen har piacerat sig I de rankingar som baseras pa statistik fran SCO. +/- FAKTOR Nyforetagsamhet Andel i arbete Komrnunalskatt Marknadsforsorjnlng Foretagande Entreprenader

19 Benchmarking SKNO Foretagsklimat och Insikt Nulage indikatorer hosten 2014 Lokalt foreta g s Id imn f. maj Beryg yanking) Betyg (ranking) per kommun Sammanfattande omdome om foretagskiimatet i kommunen Kommunens service till foretagen Kommunala politikers attityder till foretagande Kommunala tjanstemans attityder till foretagande Bromolla 3,45 (97) 3,27 (106) 3,71 (92) 3,71 (54) Ha'ssleholm 3,10 (203) 2,92 (211) 3,34 (191) 3,11(222) Horby 3,59 (63) H E 3.49 (48)H 3,74 (85) 3,61 (73) Kristianstad 3,25 (154) 3,11 (154) 3,35(184) 3,19 (199) Osby 3 65 (52) 3,30 (98) 3,78 (78) 3,48(102) 6 Goinge 2,97 (235) 2,91 (216) 3,48 (145) 3,35 (148) Snitt SKNO 3,34 3,17 3,57 3,41 SKL Service id a tiling Insikt 2013 NKi per kommun Totalt Brandtillsyn Bygglov Markupplatelse Miljo & Halsoskydd Serveringstillstand Osby Bromolla _ Horby _ Kristianstad Betygsindex per servfceomrade Information Tillganglighe t Bemdtande Kompetens Rattssakei+ie t Effektivitet Osby Bromolla Horby Kristianstad Hassleholm Insiktsma'tning ej genomford 201 Ostra GSinge Insiktsma'tning ej genomford 2013 Betygsskala >80 Mycket hog Hogt Godkant

20 Verksamhetsplan Naringslivsservice 1.1 Foretagsklimat Arsplan Tillhandahallande av "oppen dorr"-policy pa naringslivskontoret sa att alia naringslivsfragor kan besvaras snabbt och direkt, eller hanvisas till behorigt ombud som har ratt kompetens och befogenhet att hantera arendet. Naringslivskontoret skall effektivt koordinera politiker, kommunledning, tjansteman och lampliga verksamheter inom kommunen for att behandla fragor pa ett korrekt och effektivt satt. Naringslivskontoret jobbar aktivt med aktiviteter som relaterar till de indikatorer som bevakas av Svenskt Naringsliv. Benchmark Benchmark 1: Svenskt Naringsliv Foretagsklimat Mal: Totalrankning battre an 50. Lagst betyget fyra i alia kategorier. Foretagskiimatet definieras och mats varje ar av Svenskt Naringsliv genom en enkatundersokning och rankning av det lokala foretagskiimatet i Sveriges 290 kommuner. Ett flertal kategorier mats och bedoms av deltagande foretag i kommunen (ca 150 respondenter). Kommunen mottarett betyg (1-6) i varje kategori samt en rangordning bland alia kommuner (1-290). Rankingmetoden ar relativ i forhallande till andra kommuner, emedan betyget arett absolut matt. Identifiera trender och utveckla en atgardsplan for kategorier som inte uppnar malen, eller visar pa betydande negativ utveckling. Benchmark 2: Osby kommun och Osby Naringslivs egen undersokning. Mal: Lagst betyget fyra i alia servicekategorier (betygsskala 1-6). 1.2 Service till foretag Effektiv kommunikation och samarbete mellan kommunens olika verksamheter ar en absolut nodvandighet inom kommunen, for att tillhandahalla en kompetent, effektiv och korrekt behandling av ett brett spektrum fragor. Foretag kraver relevant information, radgivning och korrekt hantering av forfarande. Till exempel tillstand for byggande, serveringstillstand, miljofragor och ansokningar om bidrag. Arsplan For att ytterligare forbattra Osby kommuns service till foretag, ar forhoppningen att en naringslivsservicegrupp med representanter fran olika verksamheter, skall kunna etableras under Denna grupp kommer att ta upp fragor som beror naringslivet med syfte att skapa informationsutbyte, bevaka aktuella fragor och projekt samt vidta lampliga atgarder vid behov. Benchmark: SKL Insikt SKL Insikt ar en servicematning av kommunernas myndighetsutovning som kommunen beslutar att delta i enligt SNKO-overenskommelsen. SKL-undersokningen ar en kvalitetsmatning av den kommunala myndighetsutovningen och servicen gentemot foretag. Oppna jamforelser Foretagsklimat visar inom vilka omraden foretagarna anser att myndighetsutovningen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunen behover bli battre pa. Undersokningen omfattarfem myndighetsomraden: brandtillsyn, bygglov, markupplatelse, miljo- och halsoskydd samt serveringstillstand. For dessa fern omraden stalls fragor kring sex serviceomraden (kvalitetsfaktorer): information, tillganglighet, bemotande, kompetens, rattssakerhet och effektivitet. Mal: minst 80% NKI (nojd kund index) inom alia myndighetsomraden och serviceomraden.

21 1.3 Nystartade foretag Skapandet av nya foretag ar avgorande for naringslivet i Osby kommuns framtida valbefinnande. Nya foretag startas av manniskor i alia aldrar och med olika bakgrunder och det ar viktigt att kommunen stodjer ett brett utbud av stodatgarder. Osby kommun ska erbjuda den presumtive foretagaren relevant information och kvalificerad radgivning. Vi skall i samverkan med lokalt naringsliv verka for en fortsatt positiv utveckling av den ideella foreningen Osby NyforetagarCentrum, vars framsta uppgift ar att ge professionell, kostnadsfri och konfidentiell radgivning till personer som bar pa ideer om eget foretagande. Arsplan: Samarbete och stod for NyforetagarCentrum och andra aktorer inom omradet for skapande av arbetstillfallen. Mal: Minst 60 nystartade foretag per ar. Minst 40 Nyforetagarcenter-radgivningstillfallen per ar och tva "Starta egef'-kvallsmoten. Okning av aktiviteter riktade mot manniskor med utlandsk bakgrund, kvinnor och skapandet av kreativa och kulturella naringar. Mal: Nyforetagarbarometern rankning hogre an 75. Bevakning: Nyforetagarcentrums statistik, SCB. Arsplan: Foretagskuvos - stod till eget Konceptet startades ar 2009 med syfte att stodja nya foretagsideer i samarbete med bl.a. Osby Naringsliv. Kuvosmodellens grund ar ett natverk av intressenter inom radgivning, finansiering, mentorverksamhet samt fastighetsagare. Mojligheten finns att far tillgang till lokaler som ar subventionerade i upp till tre ar. Mal: Fortsatt med det nuvarande programmet for de foretag som idag har ett kontrakt, men utveckla ett nytt system som kan erbjuda andra typer av stod, till exempel mojligheten till en Business Inspiration Centre i BRIO hus for unga foretagare. 2. Vagen till arbete Arsplan: Entreprenorskap i skolor. Ungdomar saknar manga ganger en utstakad plan for sina liv och yrkesval i framtiden. Att prova olika saker ar naturligt och deltagandet i entreprenorverksamhet utvecklar det entreprenoriella synssattet och oppnar kanske dorren for att en gang starta eget foretag. Personer med entreprenoranda ar eftertraktade i storre foretag, for att arbeta med och leda produktutveckling av nya och skraddarsydda produkter for nya malgrupper - idag kallas de "intraprenorer"! Ett nara samarbete mellan naringsliv och grundskola, gymnasium, vuxenutbildning och yrkesutbildning beframjas av kommunen. Mal: Delaktighet i och stod av UF-projekt, Yrkesmassan, foretagsbesok for skolor och praktikmojligheter. Arsplan: Nyforetagare med utlandsk bakgrund. Projekt for att hjalpa personer med utlandsk bakgrund startar nya foretag. Mal: Minst tva seminarier i samarbete med ALMI IFS, kommuns arbetsmarknadsenhet och andra aktorer. Arsplan: Arbetsmarknaden. En dialog med arbetsmarknadens aktorer ar viktig for att forbereda ungdomar och arbetslosa kommer in pa arbetsmarknaden, skapa mojligheter for arbetslosa och for att styra arbetsrelaterade utbildningsinsatser for att hjalpa manniskor fa nya fardigheter i linje med arbetsmarknadens behov. Mal: Minst fyra moten med kommunens arbetsmarknadsenhet och tva moten med regionala arbetsmarknadsradet inklusive Arbetsformedling.

22 3. Samhallsutveckling Arsplan: Industrispar och industriomrade nordost. Mal: Naringslivskontoret ansvarar for fardigstallandet av en strategisk plan for utvecklingen av industriomrade nordost i samband med utbyggnaden av industrisparet samt etableringen av en marknadsfdringsgrupp tillsammans med lokala foretag, Osby Tag och andra aktorer. Projektet ingar i Naringslivsservicegruppen for dialog med plan- och bygg- och miljoverksamheter. Genom struktur och utformning av industriomraden ges naringslivet mojlighet att paverka den framtida naringslivsstrukturen. Arsplan: Utbyggnad av fibernat Mal: Ordna informationsmoten for naringslivet, marknadsfora och delta i planeringen av utbyggnaden till industriella omraden, handel i centrum samt foretagare pa landsbygden. Samarbete med IP-Only och kommunens bredbandssamordnare. Arsplan: Miljo Mal: Inom Naringslivsservicegruppen etablera ett miljorad med syfte att utveckla en strategi for ett miljo-och energiprogram for naringslivet. Overvaka framstegen av utvecklingen av omradet Ventilen och andra pagaende detaljplaner. Arsplan: Industrimark och lokaler Mal: I Osby kommun ska den presumtive foretagaren erbjudas andamalsenliga lokaler liksom mark for nybyggnation. Lediga lokaler skall formedlas. Mal: I samband med Naringslivsservicegruppen (plan & bygg, miljo) fardigstalla detaljplanen for ett nytt byggfardigt industri/handelsomrade; Lars Dufwa. Undersoka efterfragan for existerande ledig industrimark och utveckla en marknadsfdringsplan samt undersoka om byggfardiga tomter ar mer eftertraktade jamfort med ra mark. 4. Samarbete Osby kommun ska medverka till samarbete inom alia omraden som gynnar det lokala naringslivet och/eller bidrar till att oka kommunens attraktionskraft ur etablerings- och inflyttningshanseende. Samverkan mellan Osby kommun och Osby Naringsliv och dess representanter. Samarbete med organisationer som tillhandahallertjanster/kunskap som foretagen har behov av, lokalt och regionalt. Stimulera till samarbete mellan foretagarforeningar, inom och mellan branscher, natverksbyggande osv. Samverkan med skolan, hogstadiet - hogskola, betraffande naringslivets behov av kompetensforsorjning, forskning & utvecklingsprojekt och kompetensutveckling. Medverkan i regionala, nationella och internationella projekt som starker foretagens konkurrenskraft, skapar kontakter eller utvecklar regionens attraktionskraft. Tillsammans med kommunerna i Skane Nordost med syfte att genom langsiktig satsning utveckla ett allt battre regionalt foretagsklimat. Som underlag for arbetet finns handlingsplan innehallande de gemensamma naringslivsaktiviteter som skall genomforas under aret.

23 4.1 Lokalt Osby Naringsliv ekonomisk forening ar var huvudsamarbetspartner pa den lokala nivan och kommunen forbinder sig till fortsatt finansiellt stod for olika ON-projekt, Osby Shopping och Lonsboda Kopmannagille. Arsplan: Osby Naringsliv Mal: Foretagsluncher ca tio ggr, Osby Shopping-aktiviteter, Osby Outlet, Lonsboda Kopmannagilleaktiviteter, industriprojekt med samarbetspartners Linnaeus Technical Centre (Linneuniversitetet) och Almhult kommun samt IUC Skane (Industriella Utvecklings Centra) i samverkan med SKNO, natverket kvinnliga foretagare, natverket unga foretagare (mojligtvis i samarbete med JCI Junior Chamber International), BRA kan bli battre projekt (dialog med kommunledningen), kompetensutveckling (minst tre workshops/kurser t ex LOU), hemsida och nyhetsbrev, foretagsregister och en inspirationskvall under hosten Arsplan: Foretagsbesok Mal: Minst 60 foretagsbesok inklusive tio besok med tva politiker och tva medfoljande tjansteman. Arsplan: Kommunikationsstrategi Aktuell naringslivsinformation i Allt om Osby ca 20 ggr/ar, pressreleaser i Norra Skane, information via hemsida, sociala medier och andra kanaler (samarbete med kommunens kommunikator). 4.2 Regionalt Arsplan: Skane Nordost Tillsammans med kommunerna i Skane Nordost med syfte att genom langsiktig satsning utveckla ett allt battre regionalt foretagsklimat. Som underlag for arbetet finns handlingsplan innehallande de gemensamma naringslivsaktiviteter som skall genomforas under aret. Mal: Delta i moten och aktiviteter relaterade till Skane Nordosts verksamhetsplan Malbild 2020 och Aktivitetsplan Arsplan: Region Skane - Naringslivsprogram for Skane 1. Hall ihop regionen - vi har ett mal om en sammanhallen region. 2. Hantera den internationella konkurrensen, dra nytta av intemationalisering och Oresundsintegrationen - vi har ett mal om ett internationellt och konkurrenskraftigt naringsliv. 3. Erbjud ratt utbildning och tillvarata kompetens/-er med oppet sinne - vi har ett mal om ett oppet och kompetent naringsliv. 4. Framja innovation, dra nytta av styrkeomraden, attrahera kapital och kompetens - vi har ett mal om ett attraktivt och blomstrande naringsliv. 5. Ge forutsattningar for entreprenorskap och intraprenorskap i bade privat och offentlig sektor - vi har ett mal om ett aktivt entre- och intraprenorskap. Mal: Delta i moten och aktiviteter relaterade till Region Skanes naringslivsprogram for Skane samt informera naringslivet i Osby. Arsplan: Nationell - Regeringskansliets strategier for naringsliv, handel, regional tillvaxt och konsumentpolitik Naringspolitik huvudomraden - Forenkla for foretagen, innovationsstrategi, mineralstrategi, trygghetssystemen for foretagare, kvinnors foretagande, foretagare med utlandsk bakgrund, ungas foretagande, miljoteknik, konkurrens, handel - hallbart foretagande (CSR) konsumentpolitik, e-handel. Mal: Folja nationella politiska riktlinjer, bevaka trender, informera Osby naringsliv om olika direktiv och mojligheter.

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer