GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING"

Transkript

1 RAPPORT 2015:46 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING GENOM DIKE OCH VÄG BREDBANDSSCHAKTNING VID ANSTALTEN RAÄ 31:1 OCH 32:1 ÖSTANÅ 6:1 SKÄNNINGE STAD MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ROGER LUNDGREN

2

3 Genom dike och väg Bredbandsschaktning vid anstalten Innehåll Sammanfattning Inledning Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö Syfte och frågeställningar Undersöknings- och dokumentationsmetod Resultat Referenslitteratur och övriga resurser Tekniska uppgifter Omslagsbild: Kabelschaktet betraktat från norr. Foto Ann-Charlott Feldt. ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Box Linköping

4 Sammanfattning Sommaren 2015 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning på fastigheten Östanå 6:1 i Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Uppdraget föranleddes av kabelnergrävning för bredband och att schaktningsarbetet skulle utföras i anslutning till boplatserna Skänninge 31:1 och 32:1. I det 32 m långa schaktet påträffades ett dike och strax norr om detta ett ca 4 m brett gruslager. I dikets fyllning återfanns fragment av tegel. Diket hör sannolikt samman med Skänninge 31:1(2) som består av blandade lämningar av agrar karaktär. Gruslagret tolkades som en möjlig rest av den väg (Skänninge 28:1) som finns markerad på historiska kartor över området. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse. Roger Lundgren antikvarie Finspång Motala Norrköping Linköping Vadstena Mjölby Söderköping Ödeshög Åtvidaberg Valdemarsvik Boxholm Kinda Ydre 2

5 Skänninge 40:1 Allhelgona 32:1 Allhelgona 36:1 Allhelgona 79 Allhelgona Skänninge 37:1 Skänninge 2:3 Skänninge 2:2 2:4 Skänninge 2:1 Skänninge 29:1 Skänninge 38:1 Skänninge 52 Skänninge 33:1 Skänninge 35:1 Skänninge 34:1 Skänninge 55 Skänninge 30:1 Skänninge 28:2 Skänninge 28:1 Skänninge 28:1 Skänninge 31:1 Skänninge 54 Skänninge 32: Skänninge 20:1 Skänninge 53 Skänninge 51 Skänninge 5:1 Skänninge 44 Skänninge Lantmäteriverket MS2008/ Figur 2. Utdrag ur digitala Fastighetskartan med undersökningsområdet markerat. Skala 1:

6 Inledning Östergötlands museum utförde i juli 2015 en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning på fastigheten Östanå 6:1 i Skänninge stad, Mjölby kommun. Undersökningen föranleddes av att en bredbandskabel skulle grävas ned och att schaktningsarbetet skulle komma att beröra fornlämningsområdet för boplatserna Skänninge 31:1 och 32:1. Förundersökningen utfördes efter beslut från Länsstyrelsen Östergötland. Uppdragsgivare var Utsikt Bredband AB, vilka även svarade för den arkeologiska kostnaden. Ansvarig för schaktningsövervakningen var antikvarie Ann-Charlott Feldt. För rapportarbetet svarar undertecknad. Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö Skänninge synes ha vuxit fram under och 1100-talen. Förmodligen växte staden fram i anslutning till några storgårdar belägna vid ett vadställe och en marknadsplats. Storhetstiden var under och 1300-talen men sedan avtog dess betydelse i takt med Vadstenas expansion. Troligen var staden under medeltiden förhållandevis glest bebyggd, vilket komplicerar arbetet med att avgöra stadens dåtida utbredning (Feldt 2004; Hedvall et al. 2013). Undersökningsområdet är beläget öster om det medeltida stadsområdet, omkring 275 m nordöst om dominikankonventet S:t Olof (Skänninge 20:1). Ca 300 m nordöst om undersökningsområdet låg under medeltiden stadens hospital (Skänninge 2:1 och 52) Skänninge 31: Figur 3. Kabelschaktets utsträckning i gult, diket Skänninge 31:1(2) med blå markering och gruslagret ÖM 1 med grön markering. Skala 1:500. 4

7 Boplatsområdena Skänninge 31:1 och 32:1 på träffades vid undersökningar i samband med byggnads arbeten på Kriminalvårdsanstalten under åren De utgörs av stolphål, gropar och härdar m m. Dateringarna från boplatsområdena rör sig huvudsakligen mellan yngre bronsålder och förromersk järnålder. Det finns även ett fåtal dateringar från mesolitikum och tidigneolitikum. Boplatslämningarna överlagras av agrara lämningar i form av stora ytor med årderspår, vilka daterats till talet e Kr (Feldt 2002; Feldt & Lundberg 2003; Feldt & Svarvar 2004; Feldt i manus). Strax norr om den planerade schaktsträckningen finns ett färdvägssystem (Skänninge 28:1) bestående av två vägar som sträcker sig i nordost-sydvästlig riktning. Den ena av dessa är sannolikt den väg som finns avbildad i det historiska kartmaterialet från 1600-talet och framåt, och var i bruk fram till mitten av förra århundradet. Troligtvis har den medeltida ursprung då den leder fram till hospitalet (Feldt & Lundberg 2003). Syfte och frågeställningar Syftet med den arkeologiska förundersökningen i form av schaktningsövervakning var i första hand att tillse så fast fornlämning berördes i så begränsad omfattning som möjligt. Eventuella fornlämningar som påträffades skulle dokumenteras avseende karaktär och omfattning samt om möjligt dateras. Vidare skulle resultatet kunna kopplas till tidigare undersökningar och därmed ge en utökad och fördjupad kunskap om det aktuella området. Resultatet ska även kunna ligga till grund för Länsstyrelsens bedömning av kunskapspotentialen i området och utgöra ett fullgott underlag för Länsstyrelsens eventuella framtida beslut i ärendet. Dessutom ska resultatet kunna ligga till grund för Utsikt Bredband AB:s vidare planering. I samband med undersökningen togs följande frågeställningar i särskilt beaktande: Går det att avgränsa Skänninge 31:1 åt väster? Finns det spår efter färdvägssystemet Skänninge 28:1? Finns det fynd eller anläggningar som kan dateras till stenålder? Undersöknings- och dokumentationsmetod Förundersökningen genomfördes i form av en schaktningsövervakning och utfördes synkront med det aktuella arbetsföretaget. Delar av bredbandskabeln kunde läggas i befintliga rör varför schaktningsinsatsens omfattning blev mindre än planerat. Påträffade fornlämningar dokumenterades med digital inmätning samt beskrivning och fotografering. Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum och är tillgängligt för forskare och andra intresserade. Resultat Det upptagna kabelschaktet hade en bredd om 0,5 m och var 0,6 m djupt. Längden på schaktet uppgick till 32 m. Botten i schaktet bestod huvudsakligen av sand som framkom på mellan 0,2 och 0,3 m djup. Vid kanten av den befintliga vägen framkom ett 1,2 m brett dike vilket ej bottengrävdes. Schaktet kom att dras tvärs över diket och tvärsnittet visade att dess djup överstiger 0,3 m. I diket påträffades enstaka tegelfragment. Diket hör sannolikt samman med Skänninge 31:1(2), som består av medeltida agrara lämningar i form av stora ytor med diken och årderspår (Feldt 2002, Feldt & Lundberg 2003, Feldt & Svarvar 2004, Feldt i manus). Dessa lämningar överlagrar, bland annat, den strax österut liggande boplatsen Skänninge 31:1 vilken härrör från yngre bronsålder. Några meter norr om diket påträffades ett 4 m brett gruslager med en mäktighet om 0,1-0,2 m. Lagret, med tillfällig beteckning ÖM 1, vilar på en naturlig moränrygg och utgör troligen rester av den färdväg som återfinns på de historiska kartorna över området från 1600-tal in modern tid. Delar av denna väg (Skänninge 28:1) påträffades något åt nordväst vid en undersökning 2003 (Feldt & Lundberg 2003). I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse vid undersökningen. 5

8 Figur 4. Del av gruslagret ÖM 1. Foto Ann-Charlott Feldt. Figur 5. Del av dikets södra nedgrävningskant. Mot väster. Foto Ann-Charlott Feldt. 6

9 Figur 6. Del av dikets södra nedgrävningskant. Mot öster. Foto Ann-Charlott Feldt. Referenslitteratur och övriga resurser Feldt A-C. (i manus). Mellan kloster och hospital. Arkeologi på Kriminalvårdsanstalten i Skänninge. Basrapport. Arkeologiska undersökningar, Kv Östanå 6, RAÄ 28, 31-35, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötlands län. Rapportmanus Feldt A-C Ökad säkerhet på Kriminalvårdsanstalten. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Kv Östanå 6, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Rapport 94: Östergötlands länsmuseum. Linköping. Feldt A-C Före staden Preurbana lämningar i Skänninge (C-uppsats). Institutionen för Arkeologi och Antik historia, Uppsala universitet. Uppsala. Feldt, A-C. & Svarvar, K Boplatslämningar vid kriminalvårdsanstalten. Arkeologisk förundersökning. Kv Östanå 6, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötlands län. Rapport 2004: 57. Östergötlands länsmuseum. Linköping FMIS=Fornminnesregistret på nätet via raa.se Hedvall R., Lindeblad K. & Menander H. (red.) Borgare, bröder och bönder. Arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. Feldt A-C. & Lundberg A Häkte, hus och väg på Kriminalvårdsanstalten. Arkeologisk förundersökning, Kv Östanå 6, Skänninge stad, Mjölby kommun, Östergötland. Rapport 94: Östergötlands länsmuseum. Linköping. 7

10 Tekniska uppgifter Fastighet Östanå 6:1 Stad Skänninge Kommun Mjölby Län och landskap Östergötland Fornlämningsnummer Skänninge 31:1 & 32:1 Digitala fastighetskartan blad 64F 7a SO Koordinatsystem SWEREF 99 TM Höjdsystem RH70 Mätteknik RTK/GNSS Typ av undersökning Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Länsstyrelsens dnr Länsstyrelsens handläggare Magnus Reuterdahl ÖM dnr 262/15 ÖM projektnr ÖM intrasisnr - Beställare Kostnadsansvarig Utsikt Bredband AB Utsikt Bredband AB Projektledare Ann-Charlott Feldt Biträdande projektledare - Personal - Rapportarbete Roger Lundgren Fältarbetstid Totalt undersöktes 32 löpmeter Fynd - Foto Digitalfoto Analyser - Grafik Roger Lundgren Renritning - Grafisk form Lasse Norr Dokumentationsmaterialet förvaras på Östergötlands museum. Ur allmänt kartmaterial ISSN Lantmäteriverket MS2008/06551 Rapport 2015:46 Östergötlands museum 8

11

12 Sommaren 2015 utförde Östergötlands museum en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning på fastigheten Östanå 6:1 i Skänninge stad, Mjölby kommun. Uppdraget föranleddes av nergrävning av en bredbandskabel och schaktningsarbete skulle utföras i anslutning till boplatserna Skänninge 31:1 och 32:1. Strax väster om 31:1 påträffades ett dike samt ett 4 m brett gruslager. I dikets fyllning återfanns fragment av tegel. Gruslagret tolkades som en möjlig rest av den väg som finns markerad på historiska kartor över området. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse. ISSN Rapport 2015:46

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander

Ramshäll 1:1. Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188. Dnr 422-00477-2010. Christina Helander UV RAPPORT 2012:177 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV ANTIKVARISK KONTROLL Ramshäll 1:1 Östergötland Linköpings stad och kommun Ramshäll 1:1 Berga hage RAÄ 450, 451, 452 och 188 Dnr 422-00477-2010

Läs mer

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2

VA vid Nykvarn Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:10. Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 Rapport 2011:10 Arkeologiskutredning etapp 1 och 2 VA vid Nykvarn RAÄ 241 Kungsbro 1:49 och 1:449 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN

KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN RAPPORT 2014:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING KÅLGÅRDAR OCH FÖRSVARSVERK I ASYLENPARKEN RAÄ 21 KV ASYLEN 10 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Kålgårdar och försvarsverk i Asylenparken

Läs mer

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken)

Ultuna, hus C4:115. Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Ultuna, hus C4:115 Antikvarisk kontroll vid reparation av avlopp inom gravfältet Uppsala 402:1 (fd Bondkyrko socken) Fastighet Ultuna 2:23, Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2011:1 Jonas Svensson Hennius

Läs mer

Romanska murar under domkyrkans golv

Romanska murar under domkyrkans golv Rapport 2004:5 Byggnadsarkeologisk undersökning Romanska murar under domkyrkans golv Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN. Arkeologisk förundersökning. RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05 BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad Norr 2:1 Gävle kommun Gästrikland 2013 Bo Ulfhielm BÖRSPLAN Arkeologisk förundersökning RAÄ 51:1 Gävle stad

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

En begravningsplats vid Dragsgärdet

En begravningsplats vid Dragsgärdet RAPPORT 2015:37 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 OCH 2 En begravningsplats vid Dragsgärdet Östergötland Norrköpings stad och kommun Drag 1, 3, 5 och 6 samt delar av fastigheterna Drag 2, Intaget 1 och Nordantill

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013

NY VÄG VID LANDAFORS. Särskild arkeologisk utredning. Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07 NY VÄG VID LANDAFORS Särskild arkeologisk utredning Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18 Segersta socken Bollnäs kommun Gästrikland 2013 Katarina Eriksson

Läs mer

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg

FU Ödsmål 377. Rapport 2006:6. Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377. Rune Bark/Joakim Åberg FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ 377 Rune Bark/Joakim Åberg Rapport 2006:6 FU Ödsmål 377 1 FU Ödsmål 377 Arkeologisk förundersökning Ödsmåls socken, Hog 9:1, RAÄ

Läs mer

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13.

Arkeologisk utredning 2014. Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA. Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2014:13. Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE AV FÖRSKOLA Hyllie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:13 Per Sarnäs Arkeologisk utredning 2014 Limhamn 154:376 UPPFÖRANDE

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Planprogramområde Herstadberg

Planprogramområde Herstadberg UV ÖST RAPPORT 2004:58 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Planprogramområde Herstadberg Planeringsunderlag för Herstadberg och Loddby Kvillinge socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3399-2004 Pia

Läs mer

Torggatan/Västra Ringgatan

Torggatan/Västra Ringgatan Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan Flyttning av dagvattenbrunn Raä 26 Torggatan och Västra Ringgatan Enköping Uppland Joakim Kjellberg 2005:09 Antikvarisk kontroll Torggatan/Västra Ringgatan

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:31. Veronica Palm

KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:31. Veronica Palm Boplats och stensättning i vägen för vägen Arkeologisk förundersökning 2010 Tindered 2:3 och 2:13, Västra Ed socken, Västerviks kommun, Kalmar län, Småland Veronica Palm KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer