Kommunernas konsumentvägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas konsumentvägledning"

Transkript

1 Rapport 2014:2 Kommunernas konsumentvägledning En lägesrapport 2014

2 2014:2 Kommunernas konsumentvägledning En lägesrapport 2014 Konsumentverket 2014 Ansvarig handläggare: Helena Olofsson

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Summary Inledning Kommunal konsumentvägledning Konsumentverkets roll Kartläggning och kvalitetsaspekter Syfte Metod Avgränsning Kommunernas egna uppgifter Konsumentvägledningens tidsberäkningar Övriga inhämtade uppgifter Resultatredovisning Fler kommuner har konsumentvägledning Sex kommuner har startat och en har lagt ned fler har tillgång till konsumentvägledning Färre heltidstjänster Två minuter per invånare och år Allt fler kommuner köper och säljer konsumentvägledning Arbetstidens fördelning Ungefär två tredjedelar arbetar förebyggande Gemensamt med budget- och skuldrådgivning Konsumentstatistik ärenden hos konsumentvägledarna ärenden hos Konsument Europa ärenden hos ARN ärenden hos konsumentbyråerna Ny upplysningstjänst för konsumenter from 1 april Uppdraget Kommunerna är viktiga i upplysningstjänsten Slutord Källförteckning... 29

4 8. Bilagor Bilaga 1: Enkätfrågor... 1 Bilaga 2: Köp och sälj... 1 Bilaga 3: Förordning om en upplysningstjänst för konsumenter... 1 Bilaga 4: Antal minuter konsumentvägledning per invånare och år... 1

5 5 (30) Sammanfattning I år finns det konsumentvägledning i 272 av landets 290 kommuner. Sedan i fjol har sex kommuner startat och en har lagt ned sin verksamhet. Under de senaste femton åren har trenden har varit tydlig: Allt fler kommuner erbjuder konsumentvägledning, även om antalet minskat något enstaka år under perioden. Däremot har inte verksamhetens personalresurser följt samma trend. Sammanlagt 131 årsarbetskrafter läggs på konsumentvägledning, fördelat på drygt 260 personer. Det innebär att de flesta vägledare arbetar deltid endast 35 kommuner, knappt 13 procent, har en heltidstjänst eller mer för. En jämförelse med 2006 visar att det då fanns 151 årsarbetskrafter i de 259 kommuner som erbjöd konsumentvägledning. Trots att ytterligare 13 kommuner idag erbjuder konsumentvägledning är det alltså tjugo årsarbetskrafter färre som ska utföra arbetet. Det är färre personer som helt saknar tillgång till konsumentvägledning i landet i år. Antalet har minskat från förra året till cirka i år. Det är flest kommuner i Stockholms och Värmlands län som saknar konsumentvägledning. Tre av fyra kommuner som saknar konsumentvägledning i landet hänvisar sina invånare till Konsumentverket. Kommunernas invånarantal varierar från till Ett relevant nyckeltal för att kartlägga konsumentvägledningen är hur många invånare verksamhetens resurser ska räcka till för. Genomsnittstiden för vägledning per person och år är 2 minuter, en liten ökning jämfört med förra året då genomsnittet var 1,9 minuter. Tiden har främst ökat i mindre kommuner, med upp till invånare. Allt fler kommuner väljer att köpa verksamheten från en annan kommun eller konsult. I år är det 116 kommuner som köper konsumentvägledning, 50 kommuner som säljer och 106 kommuner som har egen verksamhet utan att sälja. Sedan 2009 är det 15 fler som köper sin konsumentvägledning. Antalet kommuner som säljer konsumentvägledning har däremot bara ökat med två under samma period. Mest tid lägger konsumentvägledare på direktrådgivning 63 procent av arbetstiden. En femtedel, 21 procent ägnas åt förebyggande arbete. Det kan till exempel vara att informera skolungdomar eller företagare eller att medverka i media. Resterande tid läggs på internt arbete, såsom administration och omvärldsbevakning med mera. Av de 272 kommuner som har konsumentvägledning arbetar 93 kommuner, 34 procent, inte förebyggande överhuvudtaget. Sex kommuner arbetar förebyggande halva arbetstiden eller mer. Det är Mark, Gagnef, Hedemora, Uddevalla, Skinnskatteberg och Säter.

6 6 (30) De som säljer konsumentvägledning till andra kommuner arbetar förebyggande i högre utsträckning än andra. Det gör 80 procent av de säljande kommunerna. 69 procent av de kommuner som endast har egen verksamhet arbetar förebyggande. Av de 116 kommuner som köper ingår förebyggande arbete för 57 procent av dem. Rådgivning om budget och finansiering är en naturlig del av konsumentfrågorna. Förr var det vanligt att konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning organiserades gemensamt. Det har successivt blivit ovanligare. I år däremot är det 53 kommuner som har gemensam verksamhet för dessa funktioner, jämfört med 48 kommuner i fjol. Det är första gången på mycket länge som det antalet har ökat. Tidigare undersökningar har visat att kännedomen om konsumentvägledningen är låg även om majoriteten av landets invånare har verksamhet. Enbart hälften av invånarna känner till det stöd de kan få där. Det är svårt för konsumenterna att hålla reda på vad kommuner och olika myndigheter gör och kan hjälpa till med och många saknar kännedom att konsumentbyråerna finns. För att konsumenterna ska kunna hävda sina rättigheter och veta sina skyldigheter på alltmer komplexa marknader och med ibland aggressiva försäljningsmetoder behöver de stöd. Konsumentverket har därför fått i uppdrag av regeringen att samordna och tillhandahålla en upplysningstjänst med opartisk information och vägledning till konsumenter. Via ett telefonnummer och en webbplats ska konsumenter få hjälp att hitta det oberoende stöd som finns. Kunniga vägledare ska komplettera övrigt stöd vilket gör att även konsumenter i kommuner utan kommunal vägledning kan få viss hjälp. Tjänsten ska alltså fungera som ett komplement till den konsumentvägledning som redan finns. Upplysningstjänstens femton till tjugo vägledare kan inte på något vis ersätta de dryga 130 årsarbetskrafter som redan arbetar med konsumentvägledning i kommunerna. Att regeringen satsar medel på att förstärka konsumentstödet signalerar att det är en viktig verksamhet där stödet kan göra skillnad, inte att kommunerna ska satsa mindre. Tillsammans med de medel som satsas i kommunerna idag kan upplysningstjänsten göra att ännu fler invånare får kännedom och kan ta del av det stöd som erbjuds i kommuner, myndigheter och konsumentbyråer.

7 7 (30) Summary This year, 272 municipalities have consumer guidance. Six municipalities have started and one has discontinued their operations since last year. If we look back at the 2000s, we can see that the trend is pointing upward, even if the numbers have dropped on a couple of occasions over the years. The resources for the operations have however not followed the same trend. A little over 260 people work with consumer guidance in the country. The total time amounts to 131 full-time equivalents (FTEs), and thus it is apparent that many work part-time with this in the 272 municipalities. In 2006 there were 259 municipalities that offered consumer guidance and they then had 151 FTEs. Despite an increase of 13 municipalities, it therefore means twenty less FTEs available to carry out the work. There are now fewer people with a complete lack of access to consumer guidance in their municipality. The number has decreased from 530,000 last year to approximately 420,000 this year. It is municipalities in Stockholm and Värmland who lack access to consumer guidance to the greatest extent. Three out of four municipalities that lack consumer guidance refer their residents to the Swedish Consumer Agency. The number of residents in the municipalities varies greatly, with everything from 2,400 to 897,700. When one looks at how much time a municipality spends on consumer guidance, it is therefore interesting to also look at how many residents this time is provided for. This year, the time averages 2 minutes per person and year. That is a small increase compared to last year, when the average was 1.9 minutes. It is in municipalities with up to 30,000 residents that the time has increased. An increasing number of municipalities do not conduct their own consumer guidance, but instead elect to purchase the service from another municipality or a consultant. This year it is 116 municipalities that purchase consumer guidance and 50 municipalities that sell it. Since 2009, there are 15 more municipalities that purchase their consumer guidance. The number of municipalities that sell consumer guidance has however only increased by one over the same period. Consumer advisors spend most of their time on direct advice 63 per cent of their working hours. A fifth, 21 per cent, is spent on preventive work. This can, for example, include providing information to schoolchildren or participating in media. The advantage of the preventive work is, aside from consumers gaining knowledge, that one can also reach many consumers at once and that knowledge of the operation is spread. With regard to internal work, such as administration and business intelligence etc., they devote on average 16 per cent of their working hours. The pattern has looked like this previously, but there is significant variation between the municipalities. Of the 272 municipalities that have consumer guidance, 93 municipalities, 34 per cent, do not work

8 8 (30) preventively at all. Six municipalities spend half or even more of the working time working preventively. These are Mark, Gagnef, Hedemora, Uddevalla, Skinnskatteberg and Säter. Those who sell consumer guidance to another municipality work preventively to a certain extent more often than municipalities that purchase or only operate their own consumer guidance. 80 per cent of selling municipalities do this. 69 per cent of the municipalities that only have their own operations work preventively. Out of the 116 municipalities that purchase, preventive work is included for 66 of them, which equates to 57 per cent. Advice about budget and financing is a natural part of discussions concerning consumption. In the past it was very common for consumer guidance and budget and debt advice to be organised together, but this has changed. Fewer and fewer municipalities choose to organise their operations this way. This year, however, 53 municipalities have joint operations for these functions. Last year the corresponding number was 48 municipalities. This is the first time in a long period that this number has increased. Additional support for consumers is underway. Via a phone number and a website, consumers shall be assisted in finding independent help. Today it is difficult to keep track of what municipalities and different public authorities do and can help with, and the consumer agencies are largely unknown. Despite most consumers (96 per cent) having consumer guidance available in their municipality, only half of them are aware of the support they can receive there. The Swedish Consumer Agency has been commissioned by the Government to provide and coordinate an information service with impartial information and guidance for consumers starting April The service is not intended to replace the consumer guidance already provided in the country, but is to function as a complement to this. The fact that the Government is investing in strengthening consumer guidance does not mean that the municipalities are to invest less, but rather that this is an important activity where the support can make a difference.

9 9 (30) 1. Inledning Konsumentpolitikens målsättning är att ge konsumenter makt och möjlighet att göra aktiva och medvetna val. För detta krävs ett grundläggande lagstadgat konsumentskydd samt en effektiv och väl fungerande kontroll av att lagstiftningen efterlevs. Därutöver krävs information till konsumenterna som är lättillgänglig och tillförlitlig Kommunal konsumentvägledning Den kommunala konsumentvägledningen hjälper konsumenter både inför och efter köp av varor och tjänster. Konsumenter som inte är överens med företaget i samband med ett köp kan få konsumentvägledningens hjälp att lösa tvisten. Konsumentvägledningen ger även hjälp och råd inför en eventuell prövning i Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Enligt Konsumentverkets definition har en kommun konsumentvägledning när det finns ett politiskt beslut om att bedriva konsumentvägledning och en namngiven person som arbetar med verksamheten. Definitionen ställer inga krav på omfattning, benämning av tjänsten eller vad vägledningen ska innehålla. Däremot finns det rekommendationer från riksdagen i propositionen 1985/86: Enligt propositionen bör konsumentvägledningen arbeta både med enskild rådgivning och förebyggande arbete. Den enskilda rådgivningen ska innefatta information om rättsliga regler, medling i reklamationstvister, hushållsekonomiska råd och köpråd. I det förebyggande arbetet ska den lokala marknaden bevakas och näringslivet ska informeras om lagar och regler. Konsumentvägledningen ska även samarbeta med skolan, samverka med andra offentliga myndigheter, stimulera och stödja lokala föreningar samt arbeta med varuoch serviceförsörjningsfrågor. Kommunen bestämmer själv om de ska tillhandahålla konsumentvägledning. Det innebär att omfattningen av och inriktningen på den konsumentvägledning som erbjuds är varierande mellan kommunerna. Vissa kommuner har valt att samarbeta kring konsumentvägledning. De kommuninvånare som inte har någon kommunal konsumentvägledning hänvisas ofta till Konsumentverket eller Allmänna reklamationsnämnden. Ingen av dessa aktörer ger dock enskild rådgivning i dagsläget. 1 Regeringen.se 2 Proposition 1985/86:121 om inriktningen av konsumentpolitiken m.m.

10 10 (30) 1.2 Konsumentverkets roll Konsumentverkets övergripande verksamhetsmål är Medvetna och säkra konsumenter. De kommunala tjänstemännen är viktiga aktörer för att det målet ska nås. Konsumentverket har till uppgift att stödja och ge vägledning till kommunernas konsumentverksamhet. Det innebär bland annat att Konsumentverket tillhandahåller information, utbildning och andra verktyg, t.ex. de webbaserade verktygen Portalen och Konstat. Förutom att verket tillhandahåller verksamhetsstöd så kartlägger och utvärderar verket verksamheten och ger stöd till utveckling av arbetsmetoder. 1.3 Kartläggning och kvalitetsaspekter En årlig kartläggning av kommunernas konsumentvägledning i Sverige har genomförts under många år. Rapporten beskriver främst konsumentvägledningens omfattning och organisation. Den innefattar inte kvalitetsaspekter. I syfte att få en mer fördjupad bild av konsumentvägledningen fick Konsumentverket 2010 i uppdrag av regeringen att undersöka kvalitetsaspekter, såsom tillgänglighet, innehåll samt på vilket sätt vägledarna arbetar förebyggande. För den som vill fördjupa sina kunskaper om konsumentvägledning i kommunerna hänvisar vi till rapporten Kommunernas konsumentvägledning bra men okänd, 2010:21 samt till rapporten Att klaga eller inte klaga? En kartläggning av missnöjda konsumenters agerande, 2011: Syfte Syftet med denna rapport är att belysa den kommunala konsumentvägledningens omfattning och utveckling för regering, kommuner, Konsumentverket och andra myndigheter, massmedia med flera.

11 11 (30) 2. Metod Kartläggningen är en totalundersökning. Det innebär att alla kommuner har besvarat en webbenkät som skickades ut under januari Då kommunen har konsumentvägledning har enkäten skickats till den verksamheten, i annat fall till kommunens officiella e-postadress. Enkäten innehåller exempelvis frågor som: Har kommunen konsumentvägledning? Finns köp- eller säljavtal? Hur många timmar läggs på konsumentvägledning en genomsnittsvecka? Hur fördelas timmarna? Respondenterna har fått fördela arbetstiden på följande tre arbetsområden: Direktrådgivning. Rådgivning till enskild konsument. Förebyggande arbete Exempelvis samarbete med skola, organisationer, näringsliv, medverkan i chat och forum på Internet, samt marknadsbevakningar och mediakontakter. Res- och förberedelsetid är inkluderad. Internt arbete Administration, handledning, egen utbildning, verksamhetsplanering etc. Se frågorna i sin helhet i bilaga 1: Enkätfrågorna. 2.1 Avgränsning Stockholms 14 stadsdelsförvaltningar organiserar sina egna verksamheter för konsumentvägledning. I denna rapport har stadsdelarnas resultat räknats samman och redovisas som en kommun. Olikheter mellan stadsdelarna framgår därför inte. Anledningen till att Stockholm anges som köpare av konsumentvägledning är att sju stadsdelar köper verksamhet av konsult. 2.2 Kommunernas egna uppgifter Rapporten bygger på kommunernas egna uppgifter. Ibland är det svårt för konsumentvägledarna att ge exakta uppgifter och de har då fått lämna uppskattningar. Trots detta bedömer vi att kartläggningen sammanfattar omfattningen av konsumentvägledningen i landet.

12 12 (30) 2.3 Konsumentvägledningens tidsberäkningar I denna rapport redovisas den tid som konsumentvägledarna lägger på konsumentvägledning i respektive kommun. Kommuner som köper verksamhet har redovisat det antal timmar de köper. I de fall avtalen inte är utformade så att de anger timmar har vägledarna i de säljande kommunerna fått uppskatta den tid de lägger på respektive kommun. Om arbetstiden exempelvis uppgår till 10 timmar per vecka och två kommuner samsas om tiden har konsumentvägledarna fått skatta hur dessa timmar fördelas mellan kommunerna. De fördelade timmarna redovisas för respektive kommun. Årsarbetskrafter beräknas genom att den tid som kommunerna lägger på konsumentvägledning varje vecka divideras med 40 timmar. Vid beräkningen av antal minuter konsumentvägledning per invånare har vi räknat på 52 veckors arbetstid. Det har alltså inte tagits hänsyn till semester eller annan frånvaro. 2.4 Övriga inhämtade uppgifter Uppgifter om invånarantal samt karta har hämtats från Statistiska centralbyrån (SCB) I rapporten redovisas statistik från Konstat det statistikverktyg som kommunernas konsument-vägledningar använder för att registrera sina ärenden. Verktyget används av cirka 85 procent av landets konsumentvägledningar vilket innebär att ärenden i vissa kommuner inte finns med i statistiken. Det är Konsumentverket som tillhandahåller verktyget. Statistik från Allmänna reklamationsnämnden, de fyra konsumentbyråerna och Konsument Europa, som är en fristående del av Konsumentverket, redovisas också.

13 13 (30) 3. Resultatredovisning 3.1 Fler kommuner har konsumentvägledning I år har 272 kommuner angett att de har konsumentvägledning. Det är fem fler än förra året. Under 2000-talet kan vi se en positiv trend för antalet kommuner som erbjuder konsumentvägledning, även om antalet gått ner något enstaka år. Däremot har personalresurserna till verksamheten inte följt samma utvecklingstrend. Kommuner som har konsumentvägledning under 2000-talet Den tid som läggs på konsumentvägledning motsvarar 131 årsarbetskrafter i de 272 kommunerna. En jämförelse med 2006 visar att 259 kommuner då erbjöd konsumentvägledning med motsvarande 151 årsarbetskrafter.

14 14 (30) 3.2 Sex kommuner har startat och en har lagt ned Sex kommuner som saknade konsumentvägledning förra året erbjuder nu sina invånare detta. Fyra av dem har valt att köpa verksamheten och två har startat i egen regi. Nybro var den enda kommunen förra året som lade ner, men nu har de alltså startat upp verksamhet igen. Vännäs är den enda kommun som i år har lagt ned och inte längre erbjuder någon konsumentvägledning till sina invånare. Startat upp verksamhet sedan förra året Kommun Mörbylånga Nybro Olofström Sjöbo Vallentuna Ystad Köper eller har endast egen verksamhet köper egen egen köper köper köper I 13 av landets 21 län har samtliga kommuner konsumentvägledning. Blekinge har tillkommit på listan jämfört med förra året men Västerbotten har fallit bort. Län där samtliga kommuner erbjuder konsumentvägledning 1. Blekinge 2. Dalarna 3. Gävleborg 4. Halland 5. Jämtland 6. Jönköping 7. Kronoberg 8. Norrbotten 9. Södermanland 10. Uppsala 11. Västernorrland 12. Västmanland 13. Örebro

15 15 (30) fler har tillgång till konsumentvägledning Det är färre personer som helt saknar tillgång till konsumentvägledning i sin kommun. Antalet har minskat från förra året till cirka i år. Tre av fyra kommuner som saknar konsumentvägledning hänvisar sina invånare till Konsumentverket. Konsumentverket ger dock i dagsläget ingen enskild rådgivning till konsumenter. Tabellen nedan visar att det är flest kommuner i Stockholms och Värmlands län som saknar konsumentvägledning. Län/Kommun Antal invånare Antal invånare som saknar Antal invånare i länet Andel invånare som saknar konsumentvägledning Riket % Stockholms län % Upplands Väsby Österåker Täby Danderyd Lidingö Vaxholm Nynäshamn Östergötlands län % Ydre Valdemarsvik Kalmar län % Borgholm Gotlands län % Gotland Skåne län % Skurup Hörby Västra Götalands län % Lilla Edet Värmlands län % Munkfors Årjäng Hagfors Västerbottens län % Vännäs 8 583

16 16 (30) 3.4 Färre heltidstjänster 35 kommuner, knappt 13 procent, har en heltidstjänst eller mer för konsumentvägledningen. Det är två kommuner färre jämfört med ifjol. Timmar per vecka Antal kommuner Saknar verksamhet Mindre än eller mer Timmar per vercka Den totala tiden i landet motsvarar 131 årsarbetskrafter, vilket är en mer än förra året. Lite drygt 260 personer arbetar med konsumentvägledning, så därmed kan det konstateras att de flesta arbetar deltid. Det är fem kommuner fler som har verksamhet och det är färre som har mindre än tio timmar konsumentvägledning per vecka. 3.5 Två minuter per invånare och år Det är relevant att titta på hur mycket tid per invånare som verksamheten räcker till. Antalet invånare i kommunerna varierar mellan och I år är genomsnittet 2 minuter per person och år. Det är en liten ökning jämfört med förra året då genomsnittet var 1,9 minuter. Diagrammet nedan visar att det är kommuner med upp till invånare som erbjuder mer tid. Minuter per invånare i olika kommunstorlekar Minuter per invånare och år 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 2,6 2,2 1,8 1,9 1,6 1,6 1,7 1, eller fler Antal invånare i kommunen

17 17 (30) 3.6 Allt fler kommuner köper och säljer konsumentvägledning Allt fler kommuner väljer att köpa verksamheten från en annan kommun eller konsult. I år är det 116 kommuner som köper konsumentvägledning, 50 kommuner som säljer och 106 kommuner som har egen verksamhet utan att sälja. Antalet kommuner som köper konsumentvägledning har ökat mer än antalet kommuner som säljer. Antal kommuner som köper eller säljer konsumentvägledning 2009, 2013 och 2014 Antal kommuner Endast egen verksamhet Köper Säljer De flesta kommuner som köper gör det av en annan kommun. 16 kommuner köper dock konsumentvägledning av en konsult. En utförlig beskrivning av vilka kommuner som köper och säljer finns i bilaga Arbetstidens fördelning Allra mest tid lägger konsumentvägledare på direktrådgivning till enskild konsument 63 procent av arbetstiden. En femtedel, 21 procent läggs på förebyggande arbete. Det kan till exempel vara att informera skolungdomar eller företagare eller medverka i media. Fördelen med det förebyggande arbetet är, förutom att konsumenter kan få kunskap som bidrar till att undvika vissa tvister, att man också kan nå många konsumenter på en gång. Resterande tid läggs på internt arbete, såsom administration och omvärldsbevakning med mera. Så här har fördelningen sett ut totalt sett under många år, men det är stor variation mellan kommunerna.

18 18 (30) Arbetstidens fördelning Internt arbete 16 % Förebyggande arbete, 21 % Direktrådgivning 63 % Liksom tidigare år kan vi se att ju fler invånare en kommun har desto större andel läggs på det förebyggande arbetet. Små kommuner, under invånare, arbetar förebyggande i genomsnitt nio procent av arbetstiden. Arbetstidens fördelning utifrån kommunstorlek Procent eller fler Antal invånare i kommunen Andel direktrådgivning Andel förebyggande arbete Andel internt arbete

19 19 (30) 3.8 Ungefär två tredjedelar arbetar förebyggande Av de 272 kommuner som erbjuder konsumentvägledning arbetar 179 kommuner, 66 procent förebyggande. En tredjedel av kommunerna arbetar inte förebyggande överhuvudtaget. Sex kommuner arbetar förebyggande halva arbetstiden eller mer. Det är Mark, Gagnef, Hedemora, Uddevalla, Skinnskatteberg och Säter. De kommuner som säljer konsumentvägledning arbetar oftare förebyggande. 73 av 106 kommuner med endast egen verksamhet arbetar förebyggande (69 procent) 66 av 116 kommuner som köper arbetar förebyggande (57 procent) 40 av 50 kommuner som säljer arbetar förebyggande (80 procent) Andel kommuner som arbetar förebyggande Procent Endast egen Köper Säljer

20 20 (30) 3.9 Gemensamt med budget- och skuldrådgivning Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning tangerar ibland varandra. Rådgivning om budget och finansiering är en naturlig del av konsumentfrågor. Förr var det vanligt att konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning organiserades gemensamt, men det har blivit allt ovanligare. I år däremot är det 53 kommuner som har gemensam verksamhet för dessa funktioner jämfört med 48 kommuner i fjol. Det är första gången på mycket länge som det antalet ökar. Konsumentvägledning med eller utan budget- och skuldrådgivning i samma verksamhet Antal kommuner Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning i samma verksamhet Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning i varsin verksamhet

21 21 (30) 4. Konsumentstatistik ärenden hos konsumentvägledarna Konstat är konsumentvägledningens statistikverktyg, särskilt avsett för att fånga upp problem och tendenser inom konsumentområdet. Det är Konsumentverket som tillhandahåller och administrerar statistikverktyget. Cirka 85 procent av landets konsumentvägledningar använder verktyget. Konsumentvägledarna har olika typer av ärenden. De fördelas i Konstat mellan konsumentärenden, utåtriktade insatser och andra ärenden såsom privat köp, vardagsekonomi och frågor mellan företagare. Under 2013 registrerades närmare konsumentärenden i Konstat vilket är färre än Vägledarna själva har angett att det kan bero på att konsumenterna hittar information själva i enklare ärenden. Vägledarna får istället mer komplicerade ärenden som tar längre tid och ger fler återkommande kontakter. Närmare 81 procent av konsumentärendena under 2013 avser klagomål (2012: 85 procent) och drygt 19 procent är förfrågningar (2012: 15 procent). Det vanligaste klagomålet under 2013 gällde köp av begagnad bil medan den vanligaste tjänsten som konsumenter klagade på rörde hantverkstjänster. Här presenteras topp fem för respektive varor och tjänster som det klagas mest på. Konsumentklagomål varor - topp fem Procent Fordon begagnad bil 7,9 Hemelektronik dator/telefon/spelkonsol 6,1 Möbler/Husgeråd/Inredning 4,0 Kläder/Skor/Väskor 3,4 Hushållsapparat större/vitvara 2,5

22 22 (30) Konsumentklagomål tjänster - topp fem Procent Boende reparation och underhåll 10 Mobiltelefoni 5,2 Fast telefoni 4,6 Internet 3,2 Fordon reparation och underhåll 3,1 Drygt utåtriktade insatser genomfördes under 2013 (2012: stycken): Det mesta handlar om information eller utbildning till olika målgrupper. En stor del av insatserna genomförs i skolan. Konsumentvägledningar arbetar aktivt med massmedia för att nå ut med information. Sociala medier blir en allt viktigare kanal. Utöver konsumentärenden och förebyggande insatser hanterade vägledarna ytterligare närmare ärenden under 2013, cirka ärenden färre än året före. Dessa ärenden gäller bland annat vardagsekonomi, privatköp eller ärenden mellan företagare. Ärenden kring vardagsekonomi kan till exempel handla om räntor och amorteringar eller hur mycket barnen ska betala hemma. Privatköp kan vara när en kommuninvånare har köpt en bil av en privatperson. Bluffakturor eller frågor om olika abonnemang är exempel på när en företagare vänder sig till konsumentvägledaren för att få råd och stöd ärenden hos Konsument Europa Konsument Europa är en fristående enhet inom Konsumentverket som ingår i European Consumer Centre Network och som delfinansieras av EU-kommissionen. Till skillnad från övriga Konsumentverket ger de enskild rådgivning till konsumenter. Deras uppgift är att informera om rättigheter och skyldigheter samt ge stöd till konsumenter som har fått problem vid ett gränsöverskridande köp inom EU. Vidare ska Konsument Europa ge information om de olika juridiska möjligheter som finns för att lösa en tvist på den europeiska marknaden. Kontakterna med Konsument Europa är på nästan samma nivå som tidigare år vad gäller antalet registrerade kontakter. Antal rådgivningsärenden under 2013 var nästan Av dessa handlade cirka 3 400, drygt 80 procent, om rådgivning efter köp. Resterande var förfrågningar före köp. Nytt för i år

23 23 (30) är att provpaket och abonnemangsfrågor gällande farmaceutiska produkter som läkemedel/naturläkemedel och artiklar för personlig vård har blivit det i särklass största problemområdet (40 procent av ärendena) följt av flygtransporter, bilar/hyrbilar, timeshare/semesterklubbar och kläder. Antalet flygärenden ligger alltid högt trots en registrerad minskning. Problem med internettjänster, köp av hemelektronik, evenemangsbiljetter och kläder har minskat och i stället har klagomålen som gäller köp av möbler ökat. Att handla varor och tjänster på internet kan vara enkelt och smidigt men ibland uppstår problem. Av samtliga ärenden rörde 67 procent e-handel, vilket är en ökning jämfört med tidigare år, där siffrorna legat på 57 procent 2012 och 43 procent under Klagomålsärenden för de vanligaste ämnesområdena 2012 och 2013 Procent Flygtransporter Farmaceutiska produkter &naturläkemedel Bilar & motorcyklar Timeshare & semesterklubbar Internettjänster Kläder Kulturella tjänster Möbler Hemelektronik Artiklar för personlig vård Antalet besök på webbplatsen, där den interaktiva funktionen med frågor och svar finns, fortsätter att öka. Den har under 2013 haft besök jämfört med besök under 2012 och drygt under 2011.

24 24 (30) ärenden hos ARN Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar tvister mellan konsumenter och företag om köp av varor och tjänster av olika slag. De har dessutom i uppgift att informera konsumenter och företag om deras praxis och stödja den kommunala konsumentverksamhetens hantering av konsumenttvister. Under 2013 kom det in ärenden till ARN. Det är en minskning med 230 ärenden, två procent, jämfört med Däremot var ökningen 23 procent mellan 2011 och Nivån är således fortsatt hög och kan delvis förklaras av att anmälningsprocessen har gjorts enklare för konsumenterna. Sedan november 2011 har konsumenterna möjlighet att fylla i och skicka in sina anmälningar samt följa sitt ärende direkt från ARN:s webbplats. Av de ärenden som prövades under 2013 (5 481 ärenden) fick konsumenten helt eller delvis rätt i 34 procent. Under 2013 sjönk andelen ärenden som fick bifall. I 34 procent av besluten fick konsumenten helt eller delvis rätt, att jämföra med 38 procent år I 42 procent av de ärenden som prövades angav konsumenten att de varit i kontakt med konsumentvägledningen. Konsumenter som angett att de varit i kontakt fick oftare bifall, i 39 procent av fallen, än de som angivit att de inte varit det. Endast 31 procent av dem som inte varit i kontakt fick bifall. Avdelningar hos ARN med flest ärenden 2012 och 2013 Antal ärenden Elektronik Motor Resor Allmänna Bostad

25 25 (30) ärenden hos konsumentbyråerna Förutom kommunernas konsumentvägledning finns även möjlighet att få oberoende information och rådgivning från de fyra konsumentbyråerna som har specialkompetens inom respektive område. Telekområdgivarna ger vägledning om abonnemang för tv, telefoni och bredband. Cirka ärenden hanterade de. (2012: ca ärenden) Konsumenternas Bank- och finansbyrå ger vägledning inom det finansiella området. De hanterade cirka ärenden under (2012: ca ärenden) Konsumenternas Försäkringsbyrå ger vägledning i försäkringsfrågor. Under 2013 hade de cirka ärenden. (2012: ca ärenden) Konsumenternas energimarknadsbyrå ger vägledning i frågor som rör energimarknaderna el, gas och fjärrvärme. Totalt behandlades förra året cirka ärenden. (2012: drygt ärenden)

26 26 (30) 5. Ny upplysningstjänst för konsumenter from 1 april Uppdraget Tidigare undersökningar har visat att trots att de flesta konsumenter, 96 procent, har konsumentvägledning i sin kommun känner bara hälften av invånarna till det stöd de kan få. Det är svårt för konsumenterna att hålla reda på vad kommuner och olika myndigheter gör och kan hjälpa till med och många saknar kännedom att konsumentbyråerna finns. För att konsumenterna ska känna till sina rättigheter och skyldigheter på alltmer komplexa marknader och med ibland aggressiva försäljningsmetoder behövs ett oberoende stöd. Konsumentverket har därför fått i uppdrag av regeringen att samordna och tillhandahålla en upplysningstjänst med opartisk information och vägledning till konsumenter. Den 20 februari 2014 antogs Förordning om en upplysningstjänst för konsumenter 3 som träder i kraft den 1 april Läs den i sin helhet i bilaga 4. Via ett telefonnummer och en webbplats ska konsumenter få hjälp att hitta det oberoende stöd som finns. Kunniga vägledare ska komplettera övrigt stöd vilket gör att även konsumenter i kommuner utan kommunal vägledning kan få viss hjälp. Tjänsten ska fungera som ett komplement och ska inte ersätta den konsumentvägledning som redan ges i landet idag. Upplysningstjänsten kan jämföras med 1177 Vårdguiden: I vissa fall ger ett samtal till 1177 tillräcklig hjälp men många gånger krävs kontakt med vårdcentral eller sjukhus. På motsvarande sätt kan den nationella tjänsten fungera för konsumentfrågorna. 3 SFS 2014:110 Förordning om en upplysningstjänst för konsumenter

27 27 (30) 5.2 Kommunerna är viktiga i upplysningstjänsten Webbplatsen och kontaktcentret ska ge svar på grundläggande konsumentfrågor före och efter köp och om hållbar konsumtion. En uppskattning är att tjänsten får hantera ärenden per år. Ärenden kommer att slussas över till andra myndigheter, Konsument Europa, konsumentbyråerna och kommunernas konsumentvägledning eller andra verksamheter. Upplysningstjänstens femton till tjugo vägledare kan inte på något vis ersätta de cirka 131 årsarbetskrafter som arbetar med konsumentvägledning i kommunerna idag. Följ gärna arbetet med att utveckla upplysningstjänsten på bloggen

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kommunernas budget- och skuldrådgivning

Kommunernas budget- och skuldrådgivning Rapport 2011:8 Kommunernas budget- och skuldrådgivning En lägesrapport 2011 1 Kommunernas budget- och skuldrådgivning en lägesrapport 2011 Konsumentverket 2011 2 (35) Abstract Both the individual and society

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2015:3 Kommunernas konsumentvägledning En lägesrapport 2015 2015:3 Kommunernas konsumentvägledning En lägesrapport 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare: Helena Olofsson och Margareta

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Kommunernas konsumentverksamhet 2001 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod... 8 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002... 9 Inga större förändringar

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

2 (26) Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2011. Konsumentverket 2011

2 (26) Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2011. Konsumentverket 2011 2 (26) Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2011. Konsumentverket 2011 3 (26) Sammanfattning För att få stöd i konsumentrollen har invånarna i Sverige tillgång till flera oberoende aktörer.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Kommunernas konsumentvägledning

Kommunernas konsumentvägledning Rapport 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 2013:11 Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2013 Konsumentverket 2013 Utredare: Margareta Lindberg (projektledare), Helena

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2013 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2014 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015

FAKTA. Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 FAKTA Sveriges bostadsrättsföreningar 2015 Statistiken och uppgifterna är sammanställda av Hittabrf.se. Uppgifterna får fritt användas så länge källhänvisning framgår. Titta gärna in på http://www.hittabrf.se/

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0211. $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics August 2002, provisional data NV 41 SM 0211,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $XJXVWLSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics August 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssphgldxjxvwl I augusti 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun

Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Revisionsrapport Konsument Halmstad Halmstads kommun Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte, revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning och metod... 1 2.1.

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Westanders Stora valenkät 2014

Westanders Stora valenkät 2014 Westanders Stora valenkät 1 Urvalet av 5 riksdagskandidater baseras på opinionsläget (Ekots sammanvägning av alla opinionsmätningar) under våren för att identifiera de dryga 5 riksdagskandidater med störst

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ

, NRUWD GUDJ (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV EN 16 SM 0102. )MlUUYlUPH GRPLQHUDU. (QHUJLDQYlQGQLQJ EN 16 SM 0102 (QHUJLVWDWLVWLN I U IOHUERVWDGVKXV Energy statistics for multi-dwelling buildings in 2000, NRUWD GUDJ )MlUUYlUPH GRPLQHUDU Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i flerbostadshus.

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data

,NRUWDGUDJ ,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN NV 41 SM 0207. $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU. Accommodation statistics April 2002, provisional data NV 41 SM 0207,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLN $SULOSUHOLPLQlUDVLIIURU Accommodation statistics April 2002, provisional data,nruwdgudj *lvwqlwwhuqdxssnwldsulo I april 2002 fanns i Sverige 1 714 hotell, varav 943

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Konsumentnämnden 2010-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kontorshuset Hjorten, kl. 10.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Valter Stenberg (S), ordförande Agda Johansson (C) Ann-Sofi Sehlstedt (S) Carina Lillbacka

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

2 Företag och företagare

2 Företag och företagare 2 Företag och företagare 35 2 Företag och företagare I kapitel 2 redovisas grundläggande uppgifter om jordbruksföretagens fördelning efter grödgrupper, storleksgrupper (hektar åker) och efter brukningsform

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer