Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas konsumentverksamhet 2001"

Transkript

1 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod Konsumentverksamhetens omfattning i april Inga större förändringar jämfört med förra året..9 Allt för få tjänsteresurser Mer än en halvtidstjänst i de flesta kommuner...11 Fortsatt dålig tillgång på konsumentvägledare Verksamhetens innehåll och arbetstidens fördelning år Allt mer arbetstid för budget- och skuldrådgivning och mindre för konsumentvägledning 13 Nio kommuner färre med budget- och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten...14 Endast 25 kommuner i nivå med Konsumentverkets rekommendation Det förebyggande arbetet har ökat Över rådgivningsärenden Konsumentverksamhetens organisering...17 Kommunstyrelsen är huvudman i de flesta kommuner...17 Allt fler kommuner köper sin konsumentverksamhet...17 Bilaga 1: Enkäten Kommunernas konsumentverksamhet år 2001 Bilaga 2: Kommuner som helt saknar konsumentverksamhet

3 Sammanfattning Totalt är det 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet, vilket är en kommun mer än förra året. Det är fyra kommuner som har lagt ned sin verksamhet: Hallstahammar, Sollentuna, Håbo och Vindeln. Fem kommuner har startat ny verksamhet: Örkelljunga, Sundbyberg (beslut taget våren 2002) samt tre kommuner i skaraborgsregionen: Gullspång, Grästorp och Mariestad som enbart har konsumentrådgivning via telefon. 37 kommuner saknar helt konsumentverksamhet. Det motsvarar invånare och 7% av landets befolkning. Allt fler kommuner köper sin konsumentverksamhet av en annan kommun. År 2002 är det 52 kommuner jämfört med 40 förra året. 34 kommuner säljer konsumentverksamhet jämfört med 27 förra året. Kommunerna avsätter olika mycket resurser för sin konsumentverksamhet. Av de 252 kommuner som har någon form av verksamhet är det 146 kommuner som har en halvtidstjänst eller mer avsatt för konsumentverksamhet. I dessa kommuner bor 72 % av landets befolkning. 106 kommuner har mindre än en halvtidstjänst för konsumentverksamheten. I dessa kommuner, som satsar minst på konsumentverksamhet, bor 17% av landets befolkning. Det är viktigt att den konsumentvägledning som tillhandahålls i kommunerna håller hög kvalitet, vilket även innefattar tillräcklig omfattning. (Regeringspropositionen 2000/01:135, sid 21). Konsumentverksamhetens omfattning mäts i antal tjänstetimmar i veckan. I april år 2002 är det sammanlagt 228 heltidstjänster som arbetar med den kommunala konsumentverksamheten. Det motsvarar en heltidstjänst per invånare för dem som har någon form av konsumentverksamhet. Konsumentverket rekommenderar en heltidstjänst per invånare som minsta rimliga nivå för att hinna med alla de arbetsområden som en effektiv konsumentverksamhet rymmer. Då är inte arbetet med budget- och skuldrådgivning inkluderad. Endast 25 kommuner, 10 % av landets konsumentverksamheter, når upp till den nivån, då arbetstiden för budget- och skuldrådgivningen räknas bort. Konsumentverksamheten innehåller olika arbetsområden beroende på hur kommunen väljer att organisera sin verksamhet. Drygt hälften av kommunerna har valt att inkludera budget- och skuldrådgivningen inom konsumentverksamheten. I dessa kommuner har arbetet med budget- och skuldrådgivning ökat och tar i genomsnitt hälften av den totala arbetstiden i anspråk. Arbetet med direktrådgivning till konsumenterna har minskat något i samtliga kommuner. Däremot har arbetstiden för det förebyggande arbetet ökat, från i genomsnitt 6% år 2000 till 8% år Totalt antal konsumentärenden är cirka och har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Antal köpråd har halverats sedan 1995, antal reklamationsärenden är något fler, liksom de konsumenträttsliga råden. I de flesta kommuner är kommunstyrelsen huvudman för konsumentverksamheten. I nio kommuner finns en särskild konsumentnämnd och i ytterligare sju finns konsumentutskott eller konsumentkommitté

4 Inledning Konsumentpolitiken är viktig för marknadsekonomin. För att marknaden ska fungera måste det finnas starka och välinformerade konsumenter. Konsumentpolitiken är också den del av välfärdspolitiken som ska ge konsumenterna ett större inflytande på marknaden och få dem att känna sig trygga i sin vardag. I november 2001 beslutade Riksdagen om den nya konsumentpropositionen (2000/01:135). Den är ett femårigt handlingsprogram för konsumentpolitiken och är indelad i fem huvudmål: Inflytandemålet - Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas. Hushållningsmålet - Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Säkerhetsmålet - Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Miljömålet - Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Kunskapsmålet - Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning. Kunskapsmålet syftar till att stärka konsumenternas tillgång till vägledning, information och utbildning. Behovet av vägledning på olika områden ökar i takt med att konsumenterna får ett större utbud av varor och tjänster att välja på. God information om produkter och tjänster är nödvändig för att konsumenten ska kunna göra väl överlagda val på marknaden. Utbildningsinsatser är viktiga, särskilt till grupper som saknar grundläggande kunskaper om konsumentfrågor och som vanligtvis inte nås av konsumentverksamheten. Regeringen konstaterar i handlingsplanen att den kommunala konsumentverksamheten är nödvändig och att det är viktigt att alla människor i Sverige har tillgång till lokal konsumentvägledning. Det är viktigt att den konsumentvägledning som tillhandahålls i kommunerna håller hög kvalitet, vilket även innefattar tillräcklig omfattning. Kons u- menterna ska få den service de förväntar sig. (prop 2000/01:135, sid 21) Fortfarande saknar 37 kommuner konsumentverksamhet. Och i de kommuner som har konsumentverksamhet varierar omfattningen kraftigt, från några timmar per vecka till en eller flera heltidstjänster. En heltidsanställd konsumentvägledare per invånare är enligt Konsumentverkets beräkningar en rimlig resursnivå för att hinna med alla de arbetsområden som konsumentverksamheten omfattar och då är inte arbetet med budget- och skuldrådgivningen inkluderat. Enligt riksdagens rekommendationer bör följande uppgifter ingå i den kommunala konsumentverksamheten: Direktrådgivning Informera om rättsliga regler Medla i reklamationstvister Ge hushållsekonomiska råd Ge köpråd Förebyggande arbete Bevaka den lokala marknaden Genomföra marknadsundersökningar Informera näringslivet om lagar och regler Arbeta med varu- och serviceförsörjningsfrågor Samarbeta med skolan Samverka med andra offentliga verksamheter Stimulera och stödja lokala föreningar - 7 -

5 Metod Ett av Konsumentverkets arbetsområden är att följa utvecklingen av den kommunala konsumentverksamhetens innehåll och omfattning i landet. Varje år sammanställer Konsumentverket det gångna årets verksamhetsstatistik i en rapport. Uppgifterna i denna rapport kommer från enkätsvar som konsumentvägledarna skickat in (se bilaga1). Samtliga kommuner har lämnat uppgifter om antal tjänstetimmar i veckan, 216 kommuner har lämnat uppgifter om arbetstidens fördelning och 196 kommuner har lämnat uppgifter om antal konsumentärenden, något färre har delat in dem i ämnesområden. Från och med januari år 2003 ska konsumentvägledarna få möjlighet att registrera såväl direktrådgivningen som det förebyggande arbetet direkt i sin dator. Det kommer att effektivisera och förbättra redovisningen av konsumentverksamheten både inom den egna kommunen och till Konsumentverket. Kriterier för konsumentverksamhet Kommunernas arbete med konsumentverksamhet är ett frivilligt åtagande. Därför varierar verksamheterna i landet till såväl innehåll, organisation som omfattning. Enligt Konsumentverket har en kommun konsumentverksamhet när följande kriterier är uppfyllda: Kommunen har ett politiskt beslut om att bedriva konsumentverksamhet. Det finns en namngiven person som praktiskt arbetar med verksamheten. Kommunen är ansluten till Konsumentverkets material- och rådgivningsservice. Det finns ungefär 100 medborgarkontor runt om i landet, i cirka hälften bedrivs någon form av konsumentverksamhet. Flertalet av dessa medborgarkontor har lämnat uppgifter om antal tjänstetimmar i veckan för konsumentverksamheten och även antal kons u- mentärenden. Dessa verksamheter är inkluderade i rapporten. Förtydliganden Konsumentverksamhetens omfattning redovisas i antal tjänstetimmar per vecka och benämns tjänsteresurser. De uppgifterna är från april år Konsumentverksamhetens innehåll och arbetsfördelning redovisas med uppgifter från verksamhetsåret Konsumentverksamheten i Stockholms stad redovisas olika beroende på vilka uppgifter som presenteras. Det är svårt att redovisa Stockholm som en enhet eftersom konsumentverksamheten skiljer sig åt i de olika stadsdelarna. Det framgår av respektive tabell om Stockholm är inkluderad i redovisningen. Med Konsumentverksamhet menas allt som ryms inom konsumentverksamheten inklusive budget- och skuldrådgivning. Då begreppet Konsumentvägledning används är inte budget- och skuldrådgivningen inkluderad

6 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002 Inga större förändringar jämfört med förra året Av landets 289 kommuner är det, i april 2002, 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet. Det är en kommun mer än förra året, men andra förändringar har skett: Fyra kommuner har lagt ned sin verksamhet; Hallstahammar, Sollentuna, Håbo och Vindeln. Fem kommuner har startat ny verksamhet; Örkelljunga och Sundbyberg (beslut taget våren 2002). Samt tre kommuner i skaraborgsregionen: Gullspång, Grästorp och Mariestad som ingår i ett projekt där 14 kommuner i Skaraborg har en gemensam konsumentrådgivning via ett 020-nummer. Övriga kommuner i projektet har även annan konsumentverksamhet. Figur 1. Utvecklingen av antal kommuner med konsumentverksamhet Uppgifterna är från början av respektive år Fortfarande finns kommuner som helt saknar konsumentverksamhet Totalt är det 37 kommuner i landet som helt saknar konsumentverksamhet. Det motsvarar invånare eller 7 % av landets befolkning. De kommuner som helt saknar konsumentverksamhet, se bilaga 2, har i genomsnitt kommuninvånare. Den minsta har invånare och den största kommunen har invånare

7 Figur 2. Karta över de kommuner som helt saknar konsumentverksamhet Tabell 1. Antal kommuner som helt saknar konsumentverksamhet och andel av länets invånare. Antal kommuner i länet Kommuner helt utan konsumentverksamhet Andel av länets invånare Jämtlands län % Stockholms län % Gävleborgs län % Uppsala län % Jönköpings län % Kronobergs län % Västmanlands län % Östergötlands län % Norrbottens län % Värmlands län % Dalarnas län % Skåne län % Västerbottens län % Örebro län % Västra Götalands län % Sverige % I de sex övriga länen har samtliga kommuner konsumentverksamhet: Blekinge län, Gotlands län Hallands län, Kalmar län, Södermanlands län och Västernorrlands län

8 Allt för få tjänsteresurser Av de 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet är det väldigt olika hur mycket resurser som avsätts. Arbetstiden, som är en av de viktigaste resurserna för konsumentverksamheten, anges i antal tjänstetimmar per vecka där 40 timmar motsvarar en heltidstjänst. En konsumentvägledare per invånare Konsumentverksamheten spänner över ett stort arbetsfält med komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter som förändras i snabb takt. Konsumentverket rekommenderar en heltidstjänst per invånare som minsta rimliga nivå för en effektiv och bred konsumentverksamhet. Det finns sammanlagt 228 heltidstjänster i hela landet För att få fram antal tjänsteresurser i landet har samtliga tjänstetimmar summerats och dividerats med 40. Det ger en teoretisk bild över hur många heltidstjänster som det totalt finns för de invånare som har någon form av konsumentverksamhet. År 2002 är det 228 heltidstjänster, åtta fler än förra året. Tio kommuner har minskat sin konsumentverksamhet och tio kommuner har ökat sin konsumentverksamhet. En stor ökning svarar Göteborg stad för med sex nya heltidstjänster i ett nystartat konsumentkontor i stadsdelen Bergsjön. Det är ett treårigt projekt inom storstadssatsningen. 228 heltidstjänster för konsumentverksamheten i landet motsvarar en heltidstjänst per invånare för dem som har konsumentverksamhet. För att nå upp till Konsumentverkets rekommendation om en konsumentvägledare per invånare krävs det ytterligare 184 heltidstjänster i dessa kommuner (totalt 412 tjänster). Mer än en halvtidstjänst i de flesta kommuner Av de 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet är det 146 kommuner, 58 %, som har en halvtidstjänst eller mer avsatt för konsumentverksamheten I dessa kommuner bor 76 % av landets befolkning. De har i genomsnitt en konsumentvägledare per invånare, att jämföra med Konsumentverkets rekommendation om en heltidstjänst per invånare. Figur 3. Tjänsteresursernas fördelning i kommunerna och andel av befolkningen. Antal Antal kommuner Andel av befolkningen Saknar konsumentverksamhet % 9 % 8 % Mindre än 10 tim/v % tim/v tim/v 40 tim/v eller mer 75 Procent - 100% 76 % - 80% - 60% - 40% - 20% - 0%

9 Fortsatt dålig tillgång på konsumentvägledare 106 kommuner, 42 %, avsätter mindre än en halvtidstjänst på konsumentverksamheten. I dessa kommuner, som satsar minst på konsumentverksamhet, bor 17 % av landets befolkning. De delar på sammanlagt 20 heltidstjänster vilket motsvarar en heltidstjänst per invånare. Enligt Konsumentverket är mindre än en halvtidstjänst sällan tillräckligt för en effektiv konsumentverksamhet. Ofta prioriteras det förebyggande arbetet bort för att hinna med övriga arbetsuppgifter. I år är det 70 kommuner som satsar mindre än tio timmar i veckan på sin konsumentverksamhet, jämfört med 57 kommuner förra året. De små kommunerna, med färre än invånare, har dock svårt att avsätta mer tjänsteresurser. Av de 106 kommunerna i landet som har mindre än en halvtidstjänst för verksamheten är knappt hälften (50 kommuner) sådana små kommuner. Men kvar är 56 kommuner med fler än invånare som avsätter mindre än en halvtidstjänst för konsumentverksamheten. Där bor 13 % av landets befolkning. I dessa kommuner finns sammanlagt 13 heltidstjänster vilket motsvarar en heltidstjänst per invånare. 2. Verksamhetens innehåll och arbetstidens fördelning år 2001 För att få en uppfattning om konsumentverksamheten i landet räcker det inte med att studera antal tjänstetimmar och antal kommuninvånare. Innehållet i konsumentverksamheten varierar också mellan kommunerna beroende på hur de väljer att organisera sin verksamhet. I och med att skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 valde många kommuner att placera budget- och skuldrådgivningen inom konsumentverksamheten. Andra kommuner har valt att ge konsumentinformation på medborgar- och servicekontoren. Oftast ger de då enbart direktrådgivning och har inte i uppdrag att arbeta förebyggande. Följande indelning av konsumentverksamheten underlättar förståelsen av rapporten: Konsumentvägledning Direktrådgivning (efterfrågestyrd information om konsumentlagar, stöd vid tvister, ekonomiska råd och köpråd direkt till enskild konsument). Långsiktigt förebyggande arbete (marknadsbevakning, kontakter med och information till skolor, näringsliv, organisationer, etc). Budget- och skuldrådgivning Hushållsekonomiska översikter, förslag till betalningsplaner, förhandling med kreditgivare, förberedelser för eventuell skuldsanering. Ofta tidsbokade besök. För att ge en rättvisare bild över konsumentverksamhetens innehåll och omfattning delas konsumentverksamheterna upp i två grupper: De som ger budget- och skuldrådgivning inom sin konsumentverksamhet och de som enbart ger konsumentvägledning

10 Allt mer arbetstid för budget- och skuldrådgivning och mindre för konsumentvägledning Konsumentvägledarna lämnar uppgifter över hur de fördelar sin arbetstid. Uppgifterna är skattade i efterhand och redovisas i procent av den totala arbetstiden. De flesta anser att det är svårt att ange hur lång tid de olika arbetsuppgifterna tar. Men då siffrorna summeras ger det en bild över hur arbetstiden i genomsnitt fördelas. Figur 4. Arbetstidens fördelning för de konsumentverksamheter med både budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. 100% 80% År 2000 År % 40% 41% 34% 45% 46% 20% 6% 9% 8% 11% 0% Direktrådgivning Budget- och skuldrådgiving Förebyggande arbete Internt arbete Arbetet med budget- och skuldrådgivningen tar i genomsnitt 46 % av den totala arbetstiden i anspråk, en liten ökning mot förra året då andelen var 45 %. Arbetstiden för direktrådgivningen är 34 %, något lägre jämfört med förra året då andelen var 41 %. Det förebyggande arbete tar 9 % av arbetstiden, en ökning mot förra året då andelen var 6 %. Internt arbete är administration och egen tid för utbildning som har ökat från 8 % till 11 % år Figur 5. Arbetstidens fördelning för konsumentverksamheter med enbart konsumentvägledning. 100% 80% 60% 86% 77% År 2000 År % 20% 0% 15% 6% 8% 8% Direktrådgivning Förebyggande arbete Internt arbete För konsumentverksamheter med enbart konsumentvägledning går 77 % av arbetstiden till direktrådgivning, en minskning mot förra året då andelen var 86 %. Det förebygga n- de arbetet har ökat till 8 % mot 6 % förra året, något lägre andel jämfört med de konsumentverksamheter som även har budget- och skuldrådgivning. Det redovisade interna arbetet, administration och egen utbildning har ökat mest, från 8 % till 15 % år

11 Nio kommuner färre med budget- och skuldrådgivningen inom konsumentverksamheten Tabell 2. Kommuner med och utan budget- och skuldrådgivning i verksamheten. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning Antal kommuner Andel av befolkningen Enbart konsumentvägledning* Antal kommuner % % % % * Kommuner med konsumentinformation på medborgarkontor ingår. Stockholm, 8% av befolkningen är inte inkluderad. Andel av befolkningen Antal kommuner med budget- och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten har minskat jämfört med förra året. Endast 25 kommuner i nivå med Konsumentverkets rekommendation Arbetet med budget- och skuldrådgivning är inte inräkna t i Konsumentverkets rekommendation om en konsumentvägledare per invånare. Då tjänsteresurserna redovisas bör hänsyn tas till om budget- och skuldrådgivning är inkluderad i konsumenverksamheten eller ej. I de konsumentverksamheter som har både budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning finns sammanlagt 151 heltidstjänster, vilket motsvarar en konsumentvägledare per invånare. Men i genomsnitt ägnar de 46 % av sin arbetstid åt budget- och skuldrådgivning och endast 34 % av sin arbetstid åt konsumentvägledning. I de konsumentverksamheter som enbart har konsumentvägledning finns sammanlagt 65 heltidstjänster, vilket motsvarar en konsumentvägledare på invånare. Klart färre än för gruppen ovan. Men hela 77 % av arbetstiden går till konsumentvägledning. Det är dock endast 10 kommuner som är in nivå med Konsumentverkets rekommendation om en konsumentvägledare per invånare: Arjeplog, Arvidsjaur, Eda, Forshaga, Göteborg, Hällefors, Kiruna, Ovanåker, Säter och Årjäng. Då arbetstiden för budget- och skuldrådgivning räknas bort i de konsumentverksamheter där budget- och skuldrådgivning ingår blir det sammanlagt 85 heltidstjänster kvar. Det motsvarar en konsumentvägledare per invånare. Alltså bättre resurser än för de konsumentverksamheter med enbart konsumentvägledning. 15 kommuner har resurser att hinna med både budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning i nivå med Konsumentverkets rekommendation: Fagersta, Gnosjö, Kristinehamn, Laxå, Luleå, Malung, Smedjebacken, Surahammar, Trollhättan, Uppvidinge, Vansbro, Västervik, Åmål, Älvdalen och Älvsbyn Totalt är det endast 10 procent av landets konsumentverksamheter, 25 kommuner, som når upp till Konsumentverkets rekommendation, då arbetstiden för budget- och skuldrådgivning räknas bort

12 Det förebyggande arbetet har ökat Den ofta knappa arbetstiden gör att andra arbetsområden inom konsumentverksamheten prioriteras framför det förebyggande arbetet. Det arbetsområdet är svårast att mäta effekterna av och kräver ett aktivt politiskt stöd och en långsiktig planering för att hinnas med. Det är genom det förebyggande arbetet som bland annat andra grupper nås med utbildning och information än de som själva söker sig till konsumentvägledaren. Figur 5. Det förebyggande arbetets förändring de senaste åren. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12% 11% 9% 8% 6% Under verksamhetsåret 2001 ägnade konsumentvägledarna i genomsnitt 8 % av sin arbetstid åt förebyggande arbete. En ökning som förhoppningsvis fortsätter. Genomsnittet påverkas negativt av att många kommuner arbetar näst intill obefintligt med förebyggande verksamhet. Tabell 7. Antal kommuner och andel förebyggande arbete Andel förebyggande arbete Antal kommuner 0 % 50 1 % - 5 % 66 6 % - 10 % % - 15 % % - 20% 15 Mer än 20 % kommuner har inte lämnat uppgifter om arbetstidens fördelning och är inte inkluderade. Stockholm är inte heller med. 50 kommuner har redovisat 0 % av sin arbetstid som förebyggande arbete och 66 kommuner arbetar mellan 1 % och 5 %. Det är 50 kommuner som satsar mer än 10 % av sin arbetstid på det förebyggande arbetet. 10 kommuner satsar mer än 20 % av sin arbetstid: Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Trollhättan, Ängelholm, Hudiksvall, Kumla, Söderhamn, Helsingborg, Karlstad och Timrå

13 Över rådgivningsärenden Konsumentvägledarna för även statistik över antal ärenden och vilken typ av frågor som konsumenten ställer. 196 kommuner har lämnat uppgifter om mängden ärenden för verksamhetsåret 2001, 56 kommuner har avstått, vilket påverkar antalet. 200 kommuner lämnade uppgifterna år Tabell 4. Totalt antal ärenden avrundat till tusental. År Reklama - tioner Köpinformation Konsumenträttslig rådgivning Hushålls - ekonomisk rådgivning Ospecificerade konsumentärenden* 1 Summa * * 1 Från medborgarkontor som endast registrerar konsumentärende utan att specificera innehåll och från kommuner som endast lämnat total summa över antal ärenden utan att specificera dem. * 2 Här ingår inte budget- och skuldrådgivningsärenden. Antal ärenden är omkring per år och har legat ungefär på samma nivå de senaste åren. Köpinformationen har halverats sedan 1995, vilket är i linje med utvecklingen av hjälp till självhjälpservicen. Antal reklamationsärenden är något högre i år än år 2000 liksom de konsumenträttsliga råden. De hushållsekonomiska råden har minskat, vilket beror på att budget- och skuldrådgivningsärenden inte ingår i år eftersom de redovisas i det Hushållsekonomiska statistikprogrammet, HEPstat. Figur 7. Fördelningen av konsumenternas frågor i procentandelar. Ospecificerade ärenden 30% Reklamationer 27% Hushållsekonomiska råd 8% Köpinformation 13% Konsumenträttsliga råd 22% Antal ospecificerade ärenden är högt. Det beror delvis på att de flesta medborgarkontor endast registrerar om det är ett konsumentärende, utan att specificera dem. Men även att många konsumentverksamheter bara har lämnat uppgifter om totalt antal ärenden utan att specificera dem

14 3. Konsumentverksamhetens organisering Kommunstyrelsen är huvudman i de flesta kommuner I de flesta kommuner är kommunstyrelsen huvudman för konsumentverksamheten. I nio kommuner finns en särskild konsumentnämnd och i ytterligare sju finns konsument utskott eller konsumentkommitté. I gruppen Övrigt finns nämnder som till exempel miljönämnd och utbildningsnämnd. Tabell 5. Huvudmannaskap och antal kommuner. Kommunstyrelse Konsumentnämnd, utskott, -kommitté Kultur och fritidsnämnd Socialnämnd Övrigt Allt fler kommuner köper sin konsumentverksamhet År 2002 är det 52 kommuner som köper sin konsumentverksamhet av en annan kommun jämfört med 40 förra året, 34 kommuner säljer konsumentverksamhet till annan kommun/andra kommuner, jämfört med 27 förra året. I år finns även en annan typ av samarbetsavtal, den som de 14 Skaraborgskommunerna slutit om en gemensam konsumentrådgivning via telefon. Gullspång, Grästorp och Mariestad har enbart denna telefonrådgivning, övriga har även annan konsumentverksamhet. Det är ett alternativ till en egen konsumentverksamhet att köpa tjänster av en annan kommun, framför allt för de små kommunerna. Majoriteten av de som köper sin konsumentverksamhet är små kommuner som köper av en närliggande större kommun. Ett annat alternativ är att kommunerna samarbetar kring konsumentverksamheten. Genom samarbete skapas möjligheter till erfarenhetsutbyte och en viss specialisering i och med att uppgifterna kan fördelas på fler personer, som till exempel projektet i Skaraborg. Men det är viktigt att konsumentverksamheten behåller sin lokala anknytning. Den lokala kontakten behövs för att konsumenternas problem ska fångas upp och kunna lösas så nära källan som möjligt. Den lokala kontakten är också viktig för att kunna tillgodose kommuninvånarnas behov av information, utbildning och stöd. God kännedom om den lokala marknaden underlättar det förebyggande arbetet

15 Bilaga 1 Lokal verksamhet Karin Jacobsen, Kommunernas konsumentverksamhet år 2001 Kommunens namn: Enkäten ifylld av: tel nr: A. Allmänt om konsumentverksamheten och kommunen A 1. Konsumentverksamhetens innehåll Markera det alternativ som stämmer bäst med er konsumentverksamhet. Konsumentvägledning Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning Medborgarkontor med konsumentinformation (utan särskild konsumentvägledare) A 2. Huvudman för konsumentverksamheten Markera det alternativ som stämmer bäst med er konsumentverksamhet. Konsumentnämnd Kommunstyrelse Kultur och fritidsnämnd Socialnämnd Övrigt A 3. Konsumentverksamhetens omfattning Om ni har samarbetsavtal Inkludera de timmar som ni säljer till annan kommun. Antal tjänstetimmar i veckan för hela konsumentverksamheten år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... Medborgarkontor med konsumentinformation Om konsumentinformationen ingår som en del i medborgarkontoret utan särskild konsumentvägledare. Uppskatta hur mycket tid som ni lägger på konsumentinformationen under en genomsnittsvecka och ange det:

16 A 4. Kommuner med samarbetsavtal Fylls endast i av kommuner med någon form av samarbetsavtal. Fyll i för varje kommun ni säljer konsumentverksamhet till. Till kommun: Antal tjänstetimmar i veckan år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... Till kommun: Antal tjänstetimmar i veckan år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... Till kommun: Antal tjänstetimmar i veckan år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... B. Arbetstidens fördelning Försök att göra en så kvalificerad uppskattning som möjligt över hur mycket tid som kons u- mentverksamheten lagt på de olika arbetsområdena under året. Direktrådgivningen. Rådgivning före köp, vid reklamationer, allmän konsumenträtt, hushållsekonomi. Budget- och skuldrådgivning (endast om ni har den verksamheten).. Hjälp med betalningsuppgörelser, del och helhetslösningar, inför steg 2, etc. Förebyggande arbete Kontakter och samarbete med skola, organisationer, näringsliv, marknadsbevakning, etc. Internt arbete Administration, egen utbildning, etc Summan av arbetstiden ska bli 100 procent oavsett antal tjänsteresurser.. 100%

17 C. Konsumentrådgivningen Totalt antal ärenden för respektive rådgivningsområde Ange totalt antal ärenden som konsumentverksamheten har haft med enskilda konsumenter under året. Ett ärende kan ha inneburit flera kontakter. Ärenden för skuldrådgivningen redovisas inte här eftersom de ska redovisas via HEP statistiken. Förköpsrådgivning: Inför köp av vara eller tjänst. Frågor om marknadsöversikter, tester, kvalitet, märkning, säkerhet, etc. Allmän konsumenträttslig rådgivning: Frågor om lagar, praxis och överenskommelser inom det konsumenträttsliga området.. Reklamationer: Hjälp och råd kring en tvist mellan konsumenten och näringsidkaren om ett konkret problem... Hushållsekonomisk rådgivning: Allmänna frågor om hushållets kostnader, kreditformer, sparformer, Hjälp med planering av enskilda hushåll och personers ekonomi i form av hushållsbudget etc. Övriga frågor: Energi-, miljörådgivning, etc... Summa rådgivningsärenden år Observera att skuldrådgivningsärendena inte är inkluderade ovan eftersom de ska redovisas via HEP statistiken. Antalen ovan avser: hela året perioden: Övrig information som vi bör känna till om konsumentverksamheten för år 2001: Tusen tack för hjälpen! Sänd in din enkät senast den 1 februari 2002 till: Karin Jacobsen Konsumentverket

18 Bilaga 2 Kommuner som helt saknar konsumentverksamhet April 2002, i bokstavsordning Kommun Invånare Kommun Invånare Berg Pajala Bräcke Ragunda Danderyd Skinnskatteberg Ekerö Sollentuna Finspång Täby Hallstahammar Upplands Bro Håbo Upplands Väsby Härjedalen Valdemarsvik Jokkmokk Vallentuna Kil Vaxholm Lilla Edet Vindeln Ljusdal Värmdö Ljusnarsberg Värnamo Mullsjö Ydre Nordanstig Åstorp Nykvarn Älmhult Ockelbo Österåker Orsa Östhammar Osby

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet Konsumentverket/KO PM 2005:4 Kommunernas konsumentverksamhet År 2004/2005 En lägesbeskrivning Innehåll Inledning... 3 1. Konsumentverksamhet i 254 kommuner... 5 2. Allt fler kommuner tecknar samarbetsavtal...

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun

Hundstatistik Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2364 3223 BLEKINGE KARLSKRONA 4208 5536 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1105 1459 BLEKINGE RONNEBY 2503 3370

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014

Antal personer som har e-deklarerat i varje kommun till och med 5 maj 2014 STOCKHOLMS LÄN UPPLANDS VÄSBY 23931 31563 3 75,82 6352 3115 5964 4436 3326 738 75,24 STOCKHOLMS LÄN VALLENTUNA 16718 23261 29 71,87 5615 2352 3636 2300 2249 566 71,27 STOCKHOLMS LÄN ÖSTERÅKER 21734 30581

Läs mer

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad.

Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Kostnaden för elevhälsa per elev 2016 Källa: Skolverket Sorterat efter kostnad. Län Kommun Kostnad elevhälsa per elev, kr Västerbottens län Nordmaling 1520 Kronobergs län Alvesta 1550 Uppsala län Heby

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3

Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 Antal personer som ska deklarera försäljning av värdepapper (K4) Taxeringsår 2015 601 277 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 989 BLEKINGE KARLSKRONA 3 506 BLEKINGE RONNEBY 1 412 BLEKINGE KARLSHAMN 1 704

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete

StatistikHusarbete Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster ROT-arbete Page 1 of 15 * Skatteverket StatistikHusarbete2011-01-01--2011-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 257.142 ROT-arbete 503.682 760.824 Län Blekinge län Blekinge län Dalarnas län Dalarnas

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut

Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Kommun Län Kommunalskatten 2016 Höjning i öre Sänkning i öre Bedömning av sannolikt beslut Ale Alingsås Västra Götaland beslut är inte fattat Den kommer att vara oförändrad Alvesta Kronoberg vara oförändrad

Läs mer

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden

Sida 1 av 9. Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 9 Antal personer med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162 306 1 110 168 093 887 1 096

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Antal med skuld hos Kronofogden 18-25 år, län och kommun Källa: Kronofogden Sida 1 av 6 BLEKINGE KARLSHAMN 124 2 469 992 120 2 419 773 126 2 605 844 124 2 855 103 121 2 479 298 115 2 961 303 87 2 688 487

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

GOTLAND GOTLAND

GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 7 Fordonsrelaterade skulder län och kommun, Infrastrukturavgift Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 3 3 4 215 BLEKINGE KARLSKRONA 2 3 3 433 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 1 1 445 BLEKINGE RONNEBY 4 6

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7

den 17 oktober 2013 Sida 1 av 7 Ale Västra Götaland Erik Hamberg Alingsås Västra Götaland Erik Hamberg Alvesta Kronobergs län Lina Månsdotter Aneby Jönköpings län Kristian Hernqvist Arboga Västmanlands län Kerstin Peanberg Arjeplog Norrbottens

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012

Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och tut 2012 2013-01-04 1 (15) Statistik rot och rut antal köpare per län 2012 Typ Antal köpare riket RUT 491 711 ROT 984 402 okänt ROT 882 BLEKINGE RUT 6 124 BLEKINGE ROT 17

Läs mer

Företagsamheten 2017 Sverige

Företagsamheten 2017 Sverige Företagsamheten 2017 Sverige Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan

Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommuner, partidistrikt och stift inom Svenska kyrkan Kommun Partidistrikt Stift Ale Norra Älvsborg Göteborgs Alingsås Norra Älvsborg Skara Alvesta Kronoberg Växjö Aneby Jönköping Linköpings Arboga Västmanland

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA Antal personer som ska deklarera försäljning av bostadsrätt (K6) Taxeringsår 2015 132 627 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 64 BLEKINGE KARLSKRONA 494 BLEKINGE RONNEBY 102 BLEKINGE KARLSHAMN 258 BLEKINGE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Barn berörda av avhysning 2016

Barn berörda av avhysning 2016 Sida 1 av 12 Barn berörda av avhysning 2016 Antal barn berörda av verkställd avhysning uppgick under 2015 till 387 stycken. Det är en minskning med ca 18 procent jämfört med 2015 då antalet uppgick till

Läs mer

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod

Tomtmark Bostadsbyggnad Tomtmark och bostadsbyggnad Länskod kod Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar tomt och byggnad per kommun (prognos) s 01 Stockholms 14 Upplands Väsby 5348 1038 1127 9% 1084 1202 11% 2122 2328 10% 01 Stockholms 15 Vallentuna 6760

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet RAPPORT 2000:11 Kommunernas konsumentverksamhet Statistik 1999 Förord Den kommunala konsumentverksamheten är en viktig del i svensk konsumentpolitik. En av Konsumentverkets uppgifter är att följa och stödja

Läs mer

Lokalavdelningar/kommuner utan medlemmar står inte med i uppställningen.

Lokalavdelningar/kommuner utan medlemmar står inte med i uppställningen. MEDLEMSANTAL PER REGION OCH KOMMUN 2011-12-31 Lokalavdelningar/kommuner utan medlemmar står inte med i uppställningen. Regionalavdelning Lokalavdelning Medlemsantal Blekinge Blekinge Sölvesborg 19 Blekinge

Läs mer

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 5 Antal pågående skuldsaneringsbeslut län och kommun, Totalt Källa: Kronofogden BLEKINGE KARLSHAMN 78 98 119 121 124 132 BLEKINGE KARLSKRONA 97 115 117 120 118 117 BLEKINGE OLOFSTRÖM 14 21 29

Läs mer

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek

Förändring antal personer. Genomsnittskuld per skuldsatt Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld Förändring i sek Antal med skuld hos Kronofogden, län och kommun Källa: Kronofogden, sammanställt av Visma Collectors AB 2014-12-31 2015-12-31 2015-2016 Län Kommun Antal Totalskuld Antal Totalskuld Antal Totalskuld i BLEKINGE

Läs mer

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden

Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Antal gäldenärer 18-25 år, län och kommun per 2011-12-31 Källa: Kronofogden Län Kommun Antal gäldenärer Aktiv totalskuld BLEKINGE KARLSHAMN 120 2 419 773 BLEKINGE KARLSKRONA 243 5 673 064 BLEKINGE OLOFSTRÖM

Läs mer

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016

Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Lokala siffror för län och kommun inkomstdeklarationen 2016 Län Kommun Antal % Blekinge KARLSHAMN 25592 68,85% Blekinge KARLSKRONA 50526 68,93% Blekinge OLOFSTRÖM 10785 69,84% Blekinge RONNEBY 22643 70,95%

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND

DALARNA TOTALT 10 345 1 311 701 043 10 234 1 292 911 252 10 312 1 403 887 859 10 383 1 365 526 369 9 969 1 321 297 725 GOTLAND GOTLAND Sida 1 av 8 Sammanställning av samtliga restförda fysiska personer uppdelat på län och kommun Källa: Kronofogden 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 BLEKINGE KARLSHAMN 1 106 173 162

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009.

Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Statistiken som presenteras här gäller inledda rekonstruktioner och inledda konkurser januari till november 2009. Län Topp 5 kommuner - rekonstruktioner Hela Sverige 239 6 242 1. Stockholm 63 Stockholm

Läs mer

Antal registrerade ansökningar

Antal registrerade ansökningar Sida 1 av 10 Avhysningar på län och kommunnivå 2011-2013 (avser fysiska personer) Uppgifterna bygger på i vilken kommun personen är folkbokförd Källa: Kronofogden Län BLEKINGE KARLSHAMN 34 18 30 9 30 6

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012

Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Skatteverket Statistik rot och rut 2012 2013-01-11 1 (15) Statistik rot och rut antal utförare per län 2012 Typ Antal utförare riket RUT 16 811 ROT 67 912 okänt ROT 148 BLEKINGE RUT 212 BLEKINGE ROT 1

Läs mer

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan

Sammanfattning. 2: Partnerskapsförrättare. 1: Skolan Placering 1: Skolan 2: Partnerskapsförrättare Kommun Län 1 Malmö Skåne 2,33 3,37 1,67 4,00 13,02 3,00 1,39 3,00 2,84 4,88 3,97 2 Stockholm Stockholm 3,00 5,00 2,33 4,50 8,33 3,01 2,03 3,41 3,71 4,26 3,95

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Förteckning över kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan som beviljats statsbidrag och antal tilldelade platser

Förteckning över kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan som beviljats statsbidrag och antal tilldelade platser Bilaga 1 (5) Dnr 37-2009:189 Förteckning över kommuner, kommunalförbund eller kommuner i samverkan som beviljats statsbidrag och antal tilldelade platser Upplands-Väsby Stockholm 17 850 000 Österåker Stockholm

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2016-11-15 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning 2016 Status Statusfärger Ale Västra Götaland 82% Uppfyller mål 2020 Allingsås Västra Götaland 95% I linje

Läs mer

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010

Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Avhysningar på län och kommunnivå 2011 Källa: Kronofogden, SCB Kalkylerat bostadsbestånd 2010 Län Kommun Antal personer i registrerade ansökningar Antal personer i verkställda avhysningar Antal lägenheter

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Kvartal 1-Kvartal 4- *Kvartal 1-09 mot Län

Kvartal 1-Kvartal 4- *Kvartal 1-09 mot Län Statistiken som presenteras här gäller nyregistrerade företag. * Jämförelsen gäller kvartal 1-2009 mot kvartal 4-2008 där exempelvis -0,66% innebär en minskning med 0,66% och 52% en ökning med 52%. Kvartal

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun

förändring 1990-2009 Västra Götalands Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Kommun Utsläpps- Kommuntyp Län förändring 1990-2009 Stenungsund - 66,1% Pendlingskommun Karlsborg - 66,1% Kommun i tätbefolkad region Burlöv - 61,5% Förortskommun till storstad Skåne Klippan - 59,9% Pendlingskommun

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät

Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät [Motpartens ärendeid NY] 1(5) Sändlista Remiss Funktionellt prioriterat vägnät Norrbotten Länsstyrelsen i Norrbottens län Kommunförbundet Norrbotten Regionala Kollektivtrafikmyndigheten Norrbotten Länstrafiken

Läs mer

Bilaga 2. Tobaksvanor Medicinska födelseregistret

Bilaga 2. Tobaksvanor Medicinska födelseregistret Bilaga 2 Tobaksvanor Medicinska födelseregistret 1973 2007 Tabellförteckning Tabeller 1 Andel (%) rökare tre månader före aktuell graviditet, efter ålder och år. 2 Andel (%) rökare i graviditetsvecka 8

Läs mer

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik

Se nedan hur din kommun Ligger till när det gäller husvagnar i trafik Statistiken som presenteras här gäller husvagnar i trafik under maj 2011, dvs släp med karosserikod 81 och 100. Källa Transportstyrelsen. Antal Per 1 000 Antal Per 1 000 Län husvagnar invånare Kommun husvagnar

Läs mer

Bilaga 2 Tobaksvanor bland gravida Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

Bilaga 2 Tobaksvanor bland gravida Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publicerings 2012 Bilaga 2 Tobaksvanor bland gravida Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1983 2010 Innehåll Tobaksvanor före Tabell 1. Gravida kvinnors

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009.

Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Statistiken som presenteras här gäller privatregistrerade husvagnar och husbilar per den 7 juli 2009. Län Husvagna r Husvagn per 1000 inv Kommun Husbilar Husbil per 1000 inv Hela Sverige 266 078 28,75

Läs mer

Antalet genomförda anvisningar 2016 t o m v 43

Antalet genomförda anvisningar 2016 t o m v 43 Antalet genomförda anvisningar 2016 t o m v 43 Kommuner som inte har någon anvisning och som har noll i kommuntal ingår inte i tabellen * För att en anvisning ska räknas som genomförd så måste den anvisade

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under juni 2012, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabrioleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabrioleter

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Att få tillbaka respektive att betala vid månadsavstämningen i augusti 2010 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka respektive att betala vid månadsavstämningen i augusti 2010 i samband med debitering av slutlig skatt. Att få tillbaka respektive att betala vid månadsavstämningen i augusti 2010 i samband med debitering av slutlig skatt. Län Kommun Antal, återfå S:a att återfå Antal, betala S:a att betala Stockholm UPPLANDS

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter Per 1 000 invånare Hela

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Valdeltagandet i procent förstagångs-

Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet i procent förstagångs- Valdeltagandet för alla grupper Valdeltagandet i procent förstagångs- Län Kommun väljare 2010 väljare 2006 i kommunen Blekinge län Olofströms kommun 76 72 79 Blekinge

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -31 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -31 7 6 5 4 3 2 1 445 21 37 32 18 46 61 64 34 52 53 11 16 Karlshamn 114 4 17 4 3 11 2 6 1 9 29 1 Karlskrona

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Antal registreringar/kommun

Antal registreringar/kommun registreringar/kommun Perioden: -1 till -3 E-mail: bpsd.sus@skane.se Blekinge län Perioden: -1 till -3 7 6 5 4 3 2 1 493 18 46 61 64 34 52 53 11 17 58 35 44 Karlshamn 124 3 11 2 6 1 9 29 1 22 1 12 Karlskrona

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer