Kommunernas konsumentverksamhet 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunernas konsumentverksamhet 2001"

Transkript

1 R A P P O R T 2002:2 Kommunernas konsumentverksamhet 2001

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Metod Konsumentverksamhetens omfattning i april Inga större förändringar jämfört med förra året..9 Allt för få tjänsteresurser Mer än en halvtidstjänst i de flesta kommuner...11 Fortsatt dålig tillgång på konsumentvägledare Verksamhetens innehåll och arbetstidens fördelning år Allt mer arbetstid för budget- och skuldrådgivning och mindre för konsumentvägledning 13 Nio kommuner färre med budget- och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten...14 Endast 25 kommuner i nivå med Konsumentverkets rekommendation Det förebyggande arbetet har ökat Över rådgivningsärenden Konsumentverksamhetens organisering...17 Kommunstyrelsen är huvudman i de flesta kommuner...17 Allt fler kommuner köper sin konsumentverksamhet...17 Bilaga 1: Enkäten Kommunernas konsumentverksamhet år 2001 Bilaga 2: Kommuner som helt saknar konsumentverksamhet

3 Sammanfattning Totalt är det 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet, vilket är en kommun mer än förra året. Det är fyra kommuner som har lagt ned sin verksamhet: Hallstahammar, Sollentuna, Håbo och Vindeln. Fem kommuner har startat ny verksamhet: Örkelljunga, Sundbyberg (beslut taget våren 2002) samt tre kommuner i skaraborgsregionen: Gullspång, Grästorp och Mariestad som enbart har konsumentrådgivning via telefon. 37 kommuner saknar helt konsumentverksamhet. Det motsvarar invånare och 7% av landets befolkning. Allt fler kommuner köper sin konsumentverksamhet av en annan kommun. År 2002 är det 52 kommuner jämfört med 40 förra året. 34 kommuner säljer konsumentverksamhet jämfört med 27 förra året. Kommunerna avsätter olika mycket resurser för sin konsumentverksamhet. Av de 252 kommuner som har någon form av verksamhet är det 146 kommuner som har en halvtidstjänst eller mer avsatt för konsumentverksamhet. I dessa kommuner bor 72 % av landets befolkning. 106 kommuner har mindre än en halvtidstjänst för konsumentverksamheten. I dessa kommuner, som satsar minst på konsumentverksamhet, bor 17% av landets befolkning. Det är viktigt att den konsumentvägledning som tillhandahålls i kommunerna håller hög kvalitet, vilket även innefattar tillräcklig omfattning. (Regeringspropositionen 2000/01:135, sid 21). Konsumentverksamhetens omfattning mäts i antal tjänstetimmar i veckan. I april år 2002 är det sammanlagt 228 heltidstjänster som arbetar med den kommunala konsumentverksamheten. Det motsvarar en heltidstjänst per invånare för dem som har någon form av konsumentverksamhet. Konsumentverket rekommenderar en heltidstjänst per invånare som minsta rimliga nivå för att hinna med alla de arbetsområden som en effektiv konsumentverksamhet rymmer. Då är inte arbetet med budget- och skuldrådgivning inkluderad. Endast 25 kommuner, 10 % av landets konsumentverksamheter, når upp till den nivån, då arbetstiden för budget- och skuldrådgivningen räknas bort. Konsumentverksamheten innehåller olika arbetsområden beroende på hur kommunen väljer att organisera sin verksamhet. Drygt hälften av kommunerna har valt att inkludera budget- och skuldrådgivningen inom konsumentverksamheten. I dessa kommuner har arbetet med budget- och skuldrådgivning ökat och tar i genomsnitt hälften av den totala arbetstiden i anspråk. Arbetet med direktrådgivning till konsumenterna har minskat något i samtliga kommuner. Däremot har arbetstiden för det förebyggande arbetet ökat, från i genomsnitt 6% år 2000 till 8% år Totalt antal konsumentärenden är cirka och har legat på ungefär samma nivå de senaste åren. Antal köpråd har halverats sedan 1995, antal reklamationsärenden är något fler, liksom de konsumenträttsliga råden. I de flesta kommuner är kommunstyrelsen huvudman för konsumentverksamheten. I nio kommuner finns en särskild konsumentnämnd och i ytterligare sju finns konsumentutskott eller konsumentkommitté

4 Inledning Konsumentpolitiken är viktig för marknadsekonomin. För att marknaden ska fungera måste det finnas starka och välinformerade konsumenter. Konsumentpolitiken är också den del av välfärdspolitiken som ska ge konsumenterna ett större inflytande på marknaden och få dem att känna sig trygga i sin vardag. I november 2001 beslutade Riksdagen om den nya konsumentpropositionen (2000/01:135). Den är ett femårigt handlingsprogram för konsumentpolitiken och är indelad i fem huvudmål: Inflytandemålet - Konsumenternas ställning och inflytande på marknaden skall stärkas. Hushållningsmålet - Hushållen skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt. Säkerhetsmålet - Konsumenternas hälsa och säkerhet skall skyddas. Miljömålet - Sådana konsumtions- och produktionsmönster skall utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktig hållbar utveckling. Kunskapsmålet - Konsumenterna skall ha tillgång till god vägledning, information och utbildning. Kunskapsmålet syftar till att stärka konsumenternas tillgång till vägledning, information och utbildning. Behovet av vägledning på olika områden ökar i takt med att konsumenterna får ett större utbud av varor och tjänster att välja på. God information om produkter och tjänster är nödvändig för att konsumenten ska kunna göra väl överlagda val på marknaden. Utbildningsinsatser är viktiga, särskilt till grupper som saknar grundläggande kunskaper om konsumentfrågor och som vanligtvis inte nås av konsumentverksamheten. Regeringen konstaterar i handlingsplanen att den kommunala konsumentverksamheten är nödvändig och att det är viktigt att alla människor i Sverige har tillgång till lokal konsumentvägledning. Det är viktigt att den konsumentvägledning som tillhandahålls i kommunerna håller hög kvalitet, vilket även innefattar tillräcklig omfattning. Kons u- menterna ska få den service de förväntar sig. (prop 2000/01:135, sid 21) Fortfarande saknar 37 kommuner konsumentverksamhet. Och i de kommuner som har konsumentverksamhet varierar omfattningen kraftigt, från några timmar per vecka till en eller flera heltidstjänster. En heltidsanställd konsumentvägledare per invånare är enligt Konsumentverkets beräkningar en rimlig resursnivå för att hinna med alla de arbetsområden som konsumentverksamheten omfattar och då är inte arbetet med budget- och skuldrådgivningen inkluderat. Enligt riksdagens rekommendationer bör följande uppgifter ingå i den kommunala konsumentverksamheten: Direktrådgivning Informera om rättsliga regler Medla i reklamationstvister Ge hushållsekonomiska råd Ge köpråd Förebyggande arbete Bevaka den lokala marknaden Genomföra marknadsundersökningar Informera näringslivet om lagar och regler Arbeta med varu- och serviceförsörjningsfrågor Samarbeta med skolan Samverka med andra offentliga verksamheter Stimulera och stödja lokala föreningar - 7 -

5 Metod Ett av Konsumentverkets arbetsområden är att följa utvecklingen av den kommunala konsumentverksamhetens innehåll och omfattning i landet. Varje år sammanställer Konsumentverket det gångna årets verksamhetsstatistik i en rapport. Uppgifterna i denna rapport kommer från enkätsvar som konsumentvägledarna skickat in (se bilaga1). Samtliga kommuner har lämnat uppgifter om antal tjänstetimmar i veckan, 216 kommuner har lämnat uppgifter om arbetstidens fördelning och 196 kommuner har lämnat uppgifter om antal konsumentärenden, något färre har delat in dem i ämnesområden. Från och med januari år 2003 ska konsumentvägledarna få möjlighet att registrera såväl direktrådgivningen som det förebyggande arbetet direkt i sin dator. Det kommer att effektivisera och förbättra redovisningen av konsumentverksamheten både inom den egna kommunen och till Konsumentverket. Kriterier för konsumentverksamhet Kommunernas arbete med konsumentverksamhet är ett frivilligt åtagande. Därför varierar verksamheterna i landet till såväl innehåll, organisation som omfattning. Enligt Konsumentverket har en kommun konsumentverksamhet när följande kriterier är uppfyllda: Kommunen har ett politiskt beslut om att bedriva konsumentverksamhet. Det finns en namngiven person som praktiskt arbetar med verksamheten. Kommunen är ansluten till Konsumentverkets material- och rådgivningsservice. Det finns ungefär 100 medborgarkontor runt om i landet, i cirka hälften bedrivs någon form av konsumentverksamhet. Flertalet av dessa medborgarkontor har lämnat uppgifter om antal tjänstetimmar i veckan för konsumentverksamheten och även antal kons u- mentärenden. Dessa verksamheter är inkluderade i rapporten. Förtydliganden Konsumentverksamhetens omfattning redovisas i antal tjänstetimmar per vecka och benämns tjänsteresurser. De uppgifterna är från april år Konsumentverksamhetens innehåll och arbetsfördelning redovisas med uppgifter från verksamhetsåret Konsumentverksamheten i Stockholms stad redovisas olika beroende på vilka uppgifter som presenteras. Det är svårt att redovisa Stockholm som en enhet eftersom konsumentverksamheten skiljer sig åt i de olika stadsdelarna. Det framgår av respektive tabell om Stockholm är inkluderad i redovisningen. Med Konsumentverksamhet menas allt som ryms inom konsumentverksamheten inklusive budget- och skuldrådgivning. Då begreppet Konsumentvägledning används är inte budget- och skuldrådgivningen inkluderad

6 1. Konsumentverksamhetens omfattning i april 2002 Inga större förändringar jämfört med förra året Av landets 289 kommuner är det, i april 2002, 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet. Det är en kommun mer än förra året, men andra förändringar har skett: Fyra kommuner har lagt ned sin verksamhet; Hallstahammar, Sollentuna, Håbo och Vindeln. Fem kommuner har startat ny verksamhet; Örkelljunga och Sundbyberg (beslut taget våren 2002). Samt tre kommuner i skaraborgsregionen: Gullspång, Grästorp och Mariestad som ingår i ett projekt där 14 kommuner i Skaraborg har en gemensam konsumentrådgivning via ett 020-nummer. Övriga kommuner i projektet har även annan konsumentverksamhet. Figur 1. Utvecklingen av antal kommuner med konsumentverksamhet Uppgifterna är från början av respektive år Fortfarande finns kommuner som helt saknar konsumentverksamhet Totalt är det 37 kommuner i landet som helt saknar konsumentverksamhet. Det motsvarar invånare eller 7 % av landets befolkning. De kommuner som helt saknar konsumentverksamhet, se bilaga 2, har i genomsnitt kommuninvånare. Den minsta har invånare och den största kommunen har invånare

7 Figur 2. Karta över de kommuner som helt saknar konsumentverksamhet Tabell 1. Antal kommuner som helt saknar konsumentverksamhet och andel av länets invånare. Antal kommuner i länet Kommuner helt utan konsumentverksamhet Andel av länets invånare Jämtlands län % Stockholms län % Gävleborgs län % Uppsala län % Jönköpings län % Kronobergs län % Västmanlands län % Östergötlands län % Norrbottens län % Värmlands län % Dalarnas län % Skåne län % Västerbottens län % Örebro län % Västra Götalands län % Sverige % I de sex övriga länen har samtliga kommuner konsumentverksamhet: Blekinge län, Gotlands län Hallands län, Kalmar län, Södermanlands län och Västernorrlands län

8 Allt för få tjänsteresurser Av de 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet är det väldigt olika hur mycket resurser som avsätts. Arbetstiden, som är en av de viktigaste resurserna för konsumentverksamheten, anges i antal tjänstetimmar per vecka där 40 timmar motsvarar en heltidstjänst. En konsumentvägledare per invånare Konsumentverksamheten spänner över ett stort arbetsfält med komplexa och kvalificerade arbetsuppgifter som förändras i snabb takt. Konsumentverket rekommenderar en heltidstjänst per invånare som minsta rimliga nivå för en effektiv och bred konsumentverksamhet. Det finns sammanlagt 228 heltidstjänster i hela landet För att få fram antal tjänsteresurser i landet har samtliga tjänstetimmar summerats och dividerats med 40. Det ger en teoretisk bild över hur många heltidstjänster som det totalt finns för de invånare som har någon form av konsumentverksamhet. År 2002 är det 228 heltidstjänster, åtta fler än förra året. Tio kommuner har minskat sin konsumentverksamhet och tio kommuner har ökat sin konsumentverksamhet. En stor ökning svarar Göteborg stad för med sex nya heltidstjänster i ett nystartat konsumentkontor i stadsdelen Bergsjön. Det är ett treårigt projekt inom storstadssatsningen. 228 heltidstjänster för konsumentverksamheten i landet motsvarar en heltidstjänst per invånare för dem som har konsumentverksamhet. För att nå upp till Konsumentverkets rekommendation om en konsumentvägledare per invånare krävs det ytterligare 184 heltidstjänster i dessa kommuner (totalt 412 tjänster). Mer än en halvtidstjänst i de flesta kommuner Av de 252 kommuner som har någon form av konsumentverksamhet är det 146 kommuner, 58 %, som har en halvtidstjänst eller mer avsatt för konsumentverksamheten I dessa kommuner bor 76 % av landets befolkning. De har i genomsnitt en konsumentvägledare per invånare, att jämföra med Konsumentverkets rekommendation om en heltidstjänst per invånare. Figur 3. Tjänsteresursernas fördelning i kommunerna och andel av befolkningen. Antal Antal kommuner Andel av befolkningen Saknar konsumentverksamhet % 9 % 8 % Mindre än 10 tim/v % tim/v tim/v 40 tim/v eller mer 75 Procent - 100% 76 % - 80% - 60% - 40% - 20% - 0%

9 Fortsatt dålig tillgång på konsumentvägledare 106 kommuner, 42 %, avsätter mindre än en halvtidstjänst på konsumentverksamheten. I dessa kommuner, som satsar minst på konsumentverksamhet, bor 17 % av landets befolkning. De delar på sammanlagt 20 heltidstjänster vilket motsvarar en heltidstjänst per invånare. Enligt Konsumentverket är mindre än en halvtidstjänst sällan tillräckligt för en effektiv konsumentverksamhet. Ofta prioriteras det förebyggande arbetet bort för att hinna med övriga arbetsuppgifter. I år är det 70 kommuner som satsar mindre än tio timmar i veckan på sin konsumentverksamhet, jämfört med 57 kommuner förra året. De små kommunerna, med färre än invånare, har dock svårt att avsätta mer tjänsteresurser. Av de 106 kommunerna i landet som har mindre än en halvtidstjänst för verksamheten är knappt hälften (50 kommuner) sådana små kommuner. Men kvar är 56 kommuner med fler än invånare som avsätter mindre än en halvtidstjänst för konsumentverksamheten. Där bor 13 % av landets befolkning. I dessa kommuner finns sammanlagt 13 heltidstjänster vilket motsvarar en heltidstjänst per invånare. 2. Verksamhetens innehåll och arbetstidens fördelning år 2001 För att få en uppfattning om konsumentverksamheten i landet räcker det inte med att studera antal tjänstetimmar och antal kommuninvånare. Innehållet i konsumentverksamheten varierar också mellan kommunerna beroende på hur de väljer att organisera sin verksamhet. I och med att skuldsaneringslagen trädde i kraft 1994 valde många kommuner att placera budget- och skuldrådgivningen inom konsumentverksamheten. Andra kommuner har valt att ge konsumentinformation på medborgar- och servicekontoren. Oftast ger de då enbart direktrådgivning och har inte i uppdrag att arbeta förebyggande. Följande indelning av konsumentverksamheten underlättar förståelsen av rapporten: Konsumentvägledning Direktrådgivning (efterfrågestyrd information om konsumentlagar, stöd vid tvister, ekonomiska råd och köpråd direkt till enskild konsument). Långsiktigt förebyggande arbete (marknadsbevakning, kontakter med och information till skolor, näringsliv, organisationer, etc). Budget- och skuldrådgivning Hushållsekonomiska översikter, förslag till betalningsplaner, förhandling med kreditgivare, förberedelser för eventuell skuldsanering. Ofta tidsbokade besök. För att ge en rättvisare bild över konsumentverksamhetens innehåll och omfattning delas konsumentverksamheterna upp i två grupper: De som ger budget- och skuldrådgivning inom sin konsumentverksamhet och de som enbart ger konsumentvägledning

10 Allt mer arbetstid för budget- och skuldrådgivning och mindre för konsumentvägledning Konsumentvägledarna lämnar uppgifter över hur de fördelar sin arbetstid. Uppgifterna är skattade i efterhand och redovisas i procent av den totala arbetstiden. De flesta anser att det är svårt att ange hur lång tid de olika arbetsuppgifterna tar. Men då siffrorna summeras ger det en bild över hur arbetstiden i genomsnitt fördelas. Figur 4. Arbetstidens fördelning för de konsumentverksamheter med både budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning. 100% 80% År 2000 År % 40% 41% 34% 45% 46% 20% 6% 9% 8% 11% 0% Direktrådgivning Budget- och skuldrådgiving Förebyggande arbete Internt arbete Arbetet med budget- och skuldrådgivningen tar i genomsnitt 46 % av den totala arbetstiden i anspråk, en liten ökning mot förra året då andelen var 45 %. Arbetstiden för direktrådgivningen är 34 %, något lägre jämfört med förra året då andelen var 41 %. Det förebyggande arbete tar 9 % av arbetstiden, en ökning mot förra året då andelen var 6 %. Internt arbete är administration och egen tid för utbildning som har ökat från 8 % till 11 % år Figur 5. Arbetstidens fördelning för konsumentverksamheter med enbart konsumentvägledning. 100% 80% 60% 86% 77% År 2000 År % 20% 0% 15% 6% 8% 8% Direktrådgivning Förebyggande arbete Internt arbete För konsumentverksamheter med enbart konsumentvägledning går 77 % av arbetstiden till direktrådgivning, en minskning mot förra året då andelen var 86 %. Det förebygga n- de arbetet har ökat till 8 % mot 6 % förra året, något lägre andel jämfört med de konsumentverksamheter som även har budget- och skuldrådgivning. Det redovisade interna arbetet, administration och egen utbildning har ökat mest, från 8 % till 15 % år

11 Nio kommuner färre med budget- och skuldrådgivningen inom konsumentverksamheten Tabell 2. Kommuner med och utan budget- och skuldrådgivning i verksamheten. Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning Antal kommuner Andel av befolkningen Enbart konsumentvägledning* Antal kommuner % % % % * Kommuner med konsumentinformation på medborgarkontor ingår. Stockholm, 8% av befolkningen är inte inkluderad. Andel av befolkningen Antal kommuner med budget- och skuldrådgivning inom konsumentverksamheten har minskat jämfört med förra året. Endast 25 kommuner i nivå med Konsumentverkets rekommendation Arbetet med budget- och skuldrådgivning är inte inräkna t i Konsumentverkets rekommendation om en konsumentvägledare per invånare. Då tjänsteresurserna redovisas bör hänsyn tas till om budget- och skuldrådgivning är inkluderad i konsumenverksamheten eller ej. I de konsumentverksamheter som har både budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning finns sammanlagt 151 heltidstjänster, vilket motsvarar en konsumentvägledare per invånare. Men i genomsnitt ägnar de 46 % av sin arbetstid åt budget- och skuldrådgivning och endast 34 % av sin arbetstid åt konsumentvägledning. I de konsumentverksamheter som enbart har konsumentvägledning finns sammanlagt 65 heltidstjänster, vilket motsvarar en konsumentvägledare på invånare. Klart färre än för gruppen ovan. Men hela 77 % av arbetstiden går till konsumentvägledning. Det är dock endast 10 kommuner som är in nivå med Konsumentverkets rekommendation om en konsumentvägledare per invånare: Arjeplog, Arvidsjaur, Eda, Forshaga, Göteborg, Hällefors, Kiruna, Ovanåker, Säter och Årjäng. Då arbetstiden för budget- och skuldrådgivning räknas bort i de konsumentverksamheter där budget- och skuldrådgivning ingår blir det sammanlagt 85 heltidstjänster kvar. Det motsvarar en konsumentvägledare per invånare. Alltså bättre resurser än för de konsumentverksamheter med enbart konsumentvägledning. 15 kommuner har resurser att hinna med både budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning i nivå med Konsumentverkets rekommendation: Fagersta, Gnosjö, Kristinehamn, Laxå, Luleå, Malung, Smedjebacken, Surahammar, Trollhättan, Uppvidinge, Vansbro, Västervik, Åmål, Älvdalen och Älvsbyn Totalt är det endast 10 procent av landets konsumentverksamheter, 25 kommuner, som når upp till Konsumentverkets rekommendation, då arbetstiden för budget- och skuldrådgivning räknas bort

12 Det förebyggande arbetet har ökat Den ofta knappa arbetstiden gör att andra arbetsområden inom konsumentverksamheten prioriteras framför det förebyggande arbetet. Det arbetsområdet är svårast att mäta effekterna av och kräver ett aktivt politiskt stöd och en långsiktig planering för att hinnas med. Det är genom det förebyggande arbetet som bland annat andra grupper nås med utbildning och information än de som själva söker sig till konsumentvägledaren. Figur 5. Det förebyggande arbetets förändring de senaste åren. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 12% 11% 9% 8% 6% Under verksamhetsåret 2001 ägnade konsumentvägledarna i genomsnitt 8 % av sin arbetstid åt förebyggande arbete. En ökning som förhoppningsvis fortsätter. Genomsnittet påverkas negativt av att många kommuner arbetar näst intill obefintligt med förebyggande verksamhet. Tabell 7. Antal kommuner och andel förebyggande arbete Andel förebyggande arbete Antal kommuner 0 % 50 1 % - 5 % 66 6 % - 10 % % - 15 % % - 20% 15 Mer än 20 % kommuner har inte lämnat uppgifter om arbetstidens fördelning och är inte inkluderade. Stockholm är inte heller med. 50 kommuner har redovisat 0 % av sin arbetstid som förebyggande arbete och 66 kommuner arbetar mellan 1 % och 5 %. Det är 50 kommuner som satsar mer än 10 % av sin arbetstid på det förebyggande arbetet. 10 kommuner satsar mer än 20 % av sin arbetstid: Nybro, Borgholm, Mörbylånga, Trollhättan, Ängelholm, Hudiksvall, Kumla, Söderhamn, Helsingborg, Karlstad och Timrå

13 Över rådgivningsärenden Konsumentvägledarna för även statistik över antal ärenden och vilken typ av frågor som konsumenten ställer. 196 kommuner har lämnat uppgifter om mängden ärenden för verksamhetsåret 2001, 56 kommuner har avstått, vilket påverkar antalet. 200 kommuner lämnade uppgifterna år Tabell 4. Totalt antal ärenden avrundat till tusental. År Reklama - tioner Köpinformation Konsumenträttslig rådgivning Hushålls - ekonomisk rådgivning Ospecificerade konsumentärenden* 1 Summa * * 1 Från medborgarkontor som endast registrerar konsumentärende utan att specificera innehåll och från kommuner som endast lämnat total summa över antal ärenden utan att specificera dem. * 2 Här ingår inte budget- och skuldrådgivningsärenden. Antal ärenden är omkring per år och har legat ungefär på samma nivå de senaste åren. Köpinformationen har halverats sedan 1995, vilket är i linje med utvecklingen av hjälp till självhjälpservicen. Antal reklamationsärenden är något högre i år än år 2000 liksom de konsumenträttsliga råden. De hushållsekonomiska råden har minskat, vilket beror på att budget- och skuldrådgivningsärenden inte ingår i år eftersom de redovisas i det Hushållsekonomiska statistikprogrammet, HEPstat. Figur 7. Fördelningen av konsumenternas frågor i procentandelar. Ospecificerade ärenden 30% Reklamationer 27% Hushållsekonomiska råd 8% Köpinformation 13% Konsumenträttsliga råd 22% Antal ospecificerade ärenden är högt. Det beror delvis på att de flesta medborgarkontor endast registrerar om det är ett konsumentärende, utan att specificera dem. Men även att många konsumentverksamheter bara har lämnat uppgifter om totalt antal ärenden utan att specificera dem

14 3. Konsumentverksamhetens organisering Kommunstyrelsen är huvudman i de flesta kommuner I de flesta kommuner är kommunstyrelsen huvudman för konsumentverksamheten. I nio kommuner finns en särskild konsumentnämnd och i ytterligare sju finns konsument utskott eller konsumentkommitté. I gruppen Övrigt finns nämnder som till exempel miljönämnd och utbildningsnämnd. Tabell 5. Huvudmannaskap och antal kommuner. Kommunstyrelse Konsumentnämnd, utskott, -kommitté Kultur och fritidsnämnd Socialnämnd Övrigt Allt fler kommuner köper sin konsumentverksamhet År 2002 är det 52 kommuner som köper sin konsumentverksamhet av en annan kommun jämfört med 40 förra året, 34 kommuner säljer konsumentverksamhet till annan kommun/andra kommuner, jämfört med 27 förra året. I år finns även en annan typ av samarbetsavtal, den som de 14 Skaraborgskommunerna slutit om en gemensam konsumentrådgivning via telefon. Gullspång, Grästorp och Mariestad har enbart denna telefonrådgivning, övriga har även annan konsumentverksamhet. Det är ett alternativ till en egen konsumentverksamhet att köpa tjänster av en annan kommun, framför allt för de små kommunerna. Majoriteten av de som köper sin konsumentverksamhet är små kommuner som köper av en närliggande större kommun. Ett annat alternativ är att kommunerna samarbetar kring konsumentverksamheten. Genom samarbete skapas möjligheter till erfarenhetsutbyte och en viss specialisering i och med att uppgifterna kan fördelas på fler personer, som till exempel projektet i Skaraborg. Men det är viktigt att konsumentverksamheten behåller sin lokala anknytning. Den lokala kontakten behövs för att konsumenternas problem ska fångas upp och kunna lösas så nära källan som möjligt. Den lokala kontakten är också viktig för att kunna tillgodose kommuninvånarnas behov av information, utbildning och stöd. God kännedom om den lokala marknaden underlättar det förebyggande arbetet

15 Bilaga 1 Lokal verksamhet Karin Jacobsen, Kommunernas konsumentverksamhet år 2001 Kommunens namn: Enkäten ifylld av: tel nr: A. Allmänt om konsumentverksamheten och kommunen A 1. Konsumentverksamhetens innehåll Markera det alternativ som stämmer bäst med er konsumentverksamhet. Konsumentvägledning Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning Medborgarkontor med konsumentinformation (utan särskild konsumentvägledare) A 2. Huvudman för konsumentverksamheten Markera det alternativ som stämmer bäst med er konsumentverksamhet. Konsumentnämnd Kommunstyrelse Kultur och fritidsnämnd Socialnämnd Övrigt A 3. Konsumentverksamhetens omfattning Om ni har samarbetsavtal Inkludera de timmar som ni säljer till annan kommun. Antal tjänstetimmar i veckan för hela konsumentverksamheten år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... Medborgarkontor med konsumentinformation Om konsumentinformationen ingår som en del i medborgarkontoret utan särskild konsumentvägledare. Uppskatta hur mycket tid som ni lägger på konsumentinformationen under en genomsnittsvecka och ange det:

16 A 4. Kommuner med samarbetsavtal Fylls endast i av kommuner med någon form av samarbetsavtal. Fyll i för varje kommun ni säljer konsumentverksamhet till. Till kommun: Antal tjänstetimmar i veckan år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... Till kommun: Antal tjänstetimmar i veckan år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... Till kommun: Antal tjänstetimmar i veckan år 2001:.. Planerade antal tjänstetimmar i veckan för år 2002:... B. Arbetstidens fördelning Försök att göra en så kvalificerad uppskattning som möjligt över hur mycket tid som kons u- mentverksamheten lagt på de olika arbetsområdena under året. Direktrådgivningen. Rådgivning före köp, vid reklamationer, allmän konsumenträtt, hushållsekonomi. Budget- och skuldrådgivning (endast om ni har den verksamheten).. Hjälp med betalningsuppgörelser, del och helhetslösningar, inför steg 2, etc. Förebyggande arbete Kontakter och samarbete med skola, organisationer, näringsliv, marknadsbevakning, etc. Internt arbete Administration, egen utbildning, etc Summan av arbetstiden ska bli 100 procent oavsett antal tjänsteresurser.. 100%

17 C. Konsumentrådgivningen Totalt antal ärenden för respektive rådgivningsområde Ange totalt antal ärenden som konsumentverksamheten har haft med enskilda konsumenter under året. Ett ärende kan ha inneburit flera kontakter. Ärenden för skuldrådgivningen redovisas inte här eftersom de ska redovisas via HEP statistiken. Förköpsrådgivning: Inför köp av vara eller tjänst. Frågor om marknadsöversikter, tester, kvalitet, märkning, säkerhet, etc. Allmän konsumenträttslig rådgivning: Frågor om lagar, praxis och överenskommelser inom det konsumenträttsliga området.. Reklamationer: Hjälp och råd kring en tvist mellan konsumenten och näringsidkaren om ett konkret problem... Hushållsekonomisk rådgivning: Allmänna frågor om hushållets kostnader, kreditformer, sparformer, Hjälp med planering av enskilda hushåll och personers ekonomi i form av hushållsbudget etc. Övriga frågor: Energi-, miljörådgivning, etc... Summa rådgivningsärenden år Observera att skuldrådgivningsärendena inte är inkluderade ovan eftersom de ska redovisas via HEP statistiken. Antalen ovan avser: hela året perioden: Övrig information som vi bör känna till om konsumentverksamheten för år 2001: Tusen tack för hjälpen! Sänd in din enkät senast den 1 februari 2002 till: Karin Jacobsen Konsumentverket

18 Bilaga 2 Kommuner som helt saknar konsumentverksamhet April 2002, i bokstavsordning Kommun Invånare Kommun Invånare Berg Pajala Bräcke Ragunda Danderyd Skinnskatteberg Ekerö Sollentuna Finspång Täby Hallstahammar Upplands Bro Håbo Upplands Väsby Härjedalen Valdemarsvik Jokkmokk Vallentuna Kil Vaxholm Lilla Edet Vindeln Ljusdal Värmdö Ljusnarsberg Värnamo Mullsjö Ydre Nordanstig Åstorp Nykvarn Älmhult Ockelbo Österåker Orsa Östhammar Osby

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kommunernas konsumentverksamhet

Kommunernas konsumentverksamhet RAPPORT 2000:11 Kommunernas konsumentverksamhet Statistik 1999 Förord Den kommunala konsumentverksamheten är en viktig del i svensk konsumentpolitik. En av Konsumentverkets uppgifter är att följa och stödja

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks beslut om smittförklaring med anledning av

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Arbetsskador 2014 län och kommun

Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsskador 2014 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2015:2 preliminära uppgifter Arbetsmiljöverket / Arbetsskador 2014, preliminära uppgifter för län och kommun 1 Arbetsskador 2014 län och kommun

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

2 (26) Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2011. Konsumentverket 2011

2 (26) Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2011. Konsumentverket 2011 2 (26) Kommunernas konsumentvägledning en lägesrapport 2011. Konsumentverket 2011 3 (26) Sammanfattning För att få stöd i konsumentrollen har invånarna i Sverige tillgång till flera oberoende aktörer.

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen

Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen 2012-03-29 Norrbotten ny etta på dieselbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-februari visar att i Norrbottens län var 84,5 procent av de nya bilarna dieseldrivna.

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2009

Nystartade företag första kvartalet 2009 Nystartade första kvartalet 2009 Innehållsförteckning Nedgång i antal nystartade första kvartalet 2009 2 Tabell 1 Antal nystartade, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade kvartal 1 2009 efter

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Nyföretagande andra kvartalet 2009

Nyföretagande andra kvartalet 2009 Nyande andra kvartalet 2009 Innehållsförteckning Marginell ökning i antal nystartade andra kvartalet 2009 2 Tabell 1 Antal nystartade, etableringsfrekvens och sysselsatta i nystartade kvartal 2 2009 efter

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING/PM: Läns- och kommundata 2008-2011

SAMMANSTÄLLNING/PM: Läns- och kommundata 2008-2011 SAMMANSTÄLLNING/PM: Frukt och grönsakskonsumtion i Sverige Läns- och kommundata -11 - FRUKT OCH GRÖNSAKSKONSUMTION I SVERIGE - 11 3 Innehåll SAMMANFATTNING... INLEDNING... 5 METOD... 7 RESULTAT... Stockholms

Läs mer

Riksrapport oktober 2009

Riksrapport oktober 2009 Riksrapport oktober Inledning Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. All

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2007:1271 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 6 december 2007. Regeringen

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer